Plan rozwoju wsi Łącko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan rozwoju wsi Łącko"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r.

2

3 Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska Kraków tel.12/ Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3 mgr inŝ. Sylwia Kot 3

4 4 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI PODSTAWOWE INFORMACJE Lokalizacja Historia Łącka Charakterystyka wsi Łącko Demografia Bezrobocie Rolnictwo i Gospodarka Infrastruktura na terenie gminy Łącko Atrakcyjność turystyczna Dziedzictwo kulturowe Walory przyrodniczo krajobrazowe Kultura Zabytki Sport Turystyka Identyfikacja występujących problemów ANALIZA ZASOBÓW WSI ŁĄCKO INWENTARYZACJA ZASOBÓW WSI ŁĄCKO SŁUśĄCA UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI ŁĄCKO - ANALIZA SWOT KOMPLEMENTARNOŚĆ Z PROGRAMAMI/ DZIAŁANIAMI/ DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI DOTYCZĄCYMI ROZWOJU WSI I REGIONU ZGODNOŚĆ Z NARODOWYM PLANEM ROZWOJU ZGODNOŚĆ Z ZAŁOśENIAMI DO KRAJOWEGO PROGRAMU ROZWOJU WSI ZGODNOŚĆ Z PROGRAMEM AKTYWACJI OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZGODNOŚĆ Z PLANEM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ŁĄCKO ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU TURYSTYCZNEGO, ROLNICZEGO I GOSPODARCZEGO GMINY ŁĄCKO ZGODNOŚĆ ZE ZINTEGROWANYM PROGRAMEM OPERACYJNYM ROZWOJU REGIONALNEGO ZGODNOŚĆ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.. 52

5 ZGODNOŚĆ Z SEKTOROWYM PROGRAMEM OPERACYJNYM RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA śywnościowego I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH PODSUMOWANIE ZAŁOśENIA PLANU ROZWOJU WSI ŁĄCKO KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁĄCKO - CELE STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁĄCKO - CELE OPERACYJNE KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁĄCKO - ZADANIA REALIZACYJNE KATALOG ZADAŃ REALIZACYJNYCH OPIS PLANOWANEGO ZADANIA W RAMACH DZ ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OPIS PLANOWANEGO ZADANIA: POPRAWA WIZERUNKU I ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WSI ŁĄCKO PRZEZ ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJĘ PARKINGU Remont parkingu wiejskiego przy Kościele w Łącku wykonanie nawierzchni asfaltowej Mała architektura (ławeczki, klomby, kosze na śmieci) wokół parkingu i Kościoła Oznakowanie okolic tablice informacyjne SZACUNKOWY KOSZTORYS INWESTYCJI HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA OCZEKIWANE REZULTATY PLANU ROZWOJU WSI ŁĄCKO SYSTEM WDRAśANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SYSTEM MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU WSI ŁĄCKO SPOSÓB ZARZĄDZANIA PLANEM ROZWOJU WSI ŁĄCKO WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 78

6 6 Znaczne obszary na teranie Polski zagroŝone są zjawiskami trwałej marginalizacji. Najbardziej zagroŝone są obszary wiejskie, gdzie słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna wsi stanowi jedną z najpowaŝniejszych barier zrównowaŝonego rozwoju oraz rozwoju róŝnych form działalności pozarolniczej. Prowadzi to do zmniejszenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszarów wiejskich, a to z kolei prowadzi do dalszego pogłębiania dysproporcji pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. Nie tylko braki w infrastrukturze technicznej, ale takŝe nieodpowiednie zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi powodują, Ŝe Ŝycie na wsi staje się coraz mniej atrakcyjne. Aby przeciwdziałać tej sytuacji naleŝy rozpocząć łańcuch zmian, począwszy od miejsca zamieszkania i najbliŝszego otoczenia. Zmiany te muszą dotykać wszystkich sfer Ŝycia: poprawy infrastruktury technicznej, sposobów działalności gospodarczej, zagospodarowania przestrzeniu publicznej, bezpieczeństwa, komunikacji, zaspokojenia potrzeb duchowych i estetycznych. Wszystkie te ogniwa składają się na zadowolenie mieszkańców z Ŝycia na wsi, zaangaŝowanie w rozwój gospodarczy i ekonomiczny wsi. PoniŜsze opracowanie przedstawia Plan odnowy wsi Łącko. Zawiera rozwoju wsi oraz ustalenie priorytetów rozwojowych, celów i projektów. wizję Efekty odnowy wsi moŝna obserwować na róŝnych poziomach: w sferze gospodarczej, ekonomicznej, społecznej.

7 7 1. Charakterystyka obecnej sytuacji 1.1. Podstawowe informacje Lokalizacja Miejscowość Łącko jest jednym z 16 sołectw Gminy Łącko. Gmina Łącko administracyjnie naleŝy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Graniczy z 6 gminami: Podegrodzie i Stary Sącz naleŝącymi do powiatu nowosądeckiego, Łukowica i Kamienica z powiatu Limanowa oraz Szczawnica i Krościenko z powiatu Nowy Targ. Gmina zajmuje 133 km 2, w 16 wsiach mieszka obecnie osób i jest to 7,5% ogółu populacji powiatu. Większą grupę stanowią męŝczyźni (7 388 osób), co przedstawia statystyczną relację 98 kobiet na 100 męŝczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 110 osób na km 2. W obecnej formie powstała w 1973 r., a swoim zasięgiem obejmuje 16 wsi, z centralnie połoŝoną duŝą wsią Łącko o charakterze miasteczka. Sołectwa w gminie Łącko to: Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łazy Brzyńskie, Łącko, Maszkowice, Obidza, SzczereŜ, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, ZabrzeŜ, Zagorzyn i Zarzecze. Gmina Łącko znajduje się na terenie powiatu nowosądeckiego (województwo małopolskie), na krawędzi Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego nad zlewem rzek Dunajec i Czarna Woda na wys m n.p.m. Łącko jest gminą wiejską NaleŜy do najbardziej malowniczych miejsc na Sądecczyźnie, które przyciąga swoim niepowtarzalnym urokiem. Obszar gminy jest silnie pofałdowany, najwyŝsze wzniesienia to Modyń, wysokości 1028 n.p.m oraz Dzwonkówka 982 n.p.m i Koziarz 945 n.p.m.

8 8 Niewątpliwym atutem gminy jest niezdegradowane środowisko naturalne sprzyjające rozwojowi ekologicznego rolnictwa oraz bazy turystyczno-wypoczynkowej. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są sady. W gminie kultywowane są stare tradycje sadownicze. Sady łąckie są najstarszymi sadami w województwie. ŁĄCKO Samo Łącko to wieś o pow ,62 ha połoŝona w gminie Łącko. W latach miejscowość administracyjnie naleŝała do województwa nowosądeckiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Łącko. ŁĄCKO często nazywane "stolicą krainy sadów" połoŝona jest między wzgórzami pasma Beskidu Sądeckiego, grupy Radziejowej oraz Beskidu Wyspowego w dolinie

9 9 Dunajca i Czarnej Wody na wys. ok. 370 m.n.p.m., otoczona pogórzem wznoszącym się do 590 m.n.p.m., na trasie Nowy Sącz-Szczawnica. Obecnie Łącko liczy ok mieszkańców (stan na r mieszkańców). Tutaj znajdują się: Urząd Gminy, Posterunek Policji, Poczta, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wilkowicza, Gimnazjum, szkoła kształcąca na poziomie średnim - Zespół Szkół im. św. Kingi, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum Rolnicze dla Pracujących. Działa równieŝ Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Wieś pełni więc funkcję centrum administracyjno-usługowego, handlowego, edukacyjnego i kulturowego dla okolicznych mieszkańców i przebywających na terenie Gminy turystów. Gmina posiada sieć dróg umoŝliwiającą komunikację ze wszystkich jej miejscowościami w kierunku Krościenka, Szczawnicy, Starego i Nowego Sącza. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 969 do Nowego Sącza i Nowego Targu oraz droga wojewódzka nr 968 do Mszany. Stan dróg, w związku z rosnącym wskaźnikiem motoryzacji, przestaje odpowiadać obecnym potrzebom komunikacyjnym mieszkańców. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie dotyczą m.in. opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozwoju sieci drogowej, ograniczenia kolizyjności skrzyŝowań, podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszych, budowy i modernizacji dróg Historia Łącka Łącko naleŝy do najstarszych osad na Sądecczyźnie. Jego nazwa naleŝy do tzw. nazw topograficznych, a wywodzi się od duŝej ilości łąk, jakie znajdowały się na tym terenie. Najwcześniejsze wzmianki o Łącku pochodzą z XIII w. W 1251 r. kasztelan sądecki WydŜga sprzedał wieś BoŜogrobcom z Miechowa za 300 grzywien. W 1257 r. na sejmie w Korczynie ksiąŝę Bolesław Wstydliwy nadał w posiadanie swojej Ŝonie Kindze 28 wsi ziemi sądeckiej, w tym takŝe Łącko. KsięŜna Kinga, wdowa po Bolesławie Wstydliwym, która zakładając zakon klarysek w Starym Sączu obdarowała go kluczem łąckim. Klaryski były w posiadaniu tych terenów, aŝ do kasaty zakonu w końcu XVIII w.

10 10 przez Austriaków. W XVI w. na terenie doliny Dunajca znacznie wzrosła ilość rycerskich własności. Klaryski bardzo chętnie dzierŝawiły swą własność ziemską rycerzom zasłuŝonym w bojach i płacącym wysokie koszty dzierŝawy. Od XVI w. do I rozbioru Polski właścicielami ziemi łąckiej byli m. in. Prokop PieniąŜek rotmistrz Stefana Batorego, zasłuŝony w walkach o włączenie Pomorza Gdańskiego do Korony, Sebastian Lubomirski hrabia na Wiśniczu, kasztelan wojnicki, starosta spiski i dobczycki, zarządca krakowskich Ŝup solnych, Stanisław Lubomirski syn Sebastiana starosta sądecki, sandomierski i spiski, bohater spod Chocimia (1621 r.), Wawrzyniec Spytek Jordan z Zakliczyna dzierŝawił Maszkowice, Wietrznicę i Zagorzyn, Kazimierz Moszczyński rządca starosądecki konwentu, dzierŝawił ZabrzeŜ. W 1835r. Łącko nabył od władz austriackich hrabia Seweryn Drohojewski. W 1875 r. ziemie łąckie nabył wielki przemysłowiec pochodzenia Ŝydowskiego Michał Ader, który zapoczątkował rozwój przemysłu drzewno-meblarskiego, zakładając w Jazowsku tartak i fabrykę mebli giętych. W Łącku rozwinął się takŝe handel oraz zakłady przetwórstwa owoców, m. in. śliwowicy łąckiej. Mieszkańcy Łącka czynnie włączali się w walkę zbrojną zarówno w okresie zaborów (m.in. powstanie kościuszkowskie, powstanie styczniowe), podczas I wojny światowej, a takŝe w walkę z okupantem w trakcie II wojny światowej - to na tym terenie działały oddziały partyzanckie i kurierzy. Okres międzywojenny charakteryzował się intensywnym, trwającym po dziś dzień rozwojem sadownictwa, a takŝe kultury ludowej regionu. Z Łąckiem, jako krainą sadów związana jest doroczna atrakcja gromadzącą rzesze sympatyków jest Święto Kwitnącej Jabłoni odbywające się w maju w pięknym Amfiteatrze umiejscowionym na górze JeŜowej. Po raz pierwszy impreza ta została zorganizowana w 1947 r. i od tej pory cieszy się niesłabnącą popularnością. Udział w niej biorą zespoły regionalne, orkiestry dęte oraz znani artyści scen polskich. Drugą co do wielkości imprezą jest Święto Owocobrania, które daje szansę promocji regionu ukazując jego oryginalność, a takŝe prezentuje dorobek rolników i sadowników. W trakcie tych wyjątkowych dni nie brakuje oczywiście degustacji oryginalnej łąckiej śliwowicy znanej nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Obecnie Łącko rozwija się jako miejscowość sadownicza oraz turystycznowypoczynkowa ze względu na swoje walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne.

11 Charakterystyka wsi Łącko Łącko jest ośrodkiem administracyjno-usługowym dla okolicznych wiosek i posiada niezbędne instytucje uŝyteczności publicznej. Demografia Gmina Łącko jest zamieszkała przez mieszkańców. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 13,4% ogółu mieszkańców. W wieku produkcyjnym 57%. Na dzień r. miejscowość Łącko liczyła mieszkańców. Ludność Łącka stanowi ok. 18,7 % ogółu ludności Gminy. Zarówno na terenie Gminy Łącko, jak i miejscowości Łącko notuje się dodatni przyrost naturalny. Liczba stałych mieszkańców (stan na r.) w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco (zabudowa rozproszona, domki jednorodzinne): L.p. Sołectwo Liczba mieszkańców 1 Brzyna Czarny Potok Czerniec Jazowsko Kadcza Kicznia Łazy Brzyńskie Łącko 2 832

12 12 9 Maszkowice Obidza SzczereŜ Wola Piskulina Wola Kosnowa ZabrzeŜ Zagorzyn Zarzecze 503 Razem Ludność Gminy Łącko, w g Sołectw, 2005r. 7,4% 4,6% 2,8% 3,2% 9,8% Brzyna Czerniec Kadcza Łazy Brzyńskie Maszkow ice SzczereŜ Wola Kosnow a Zagorzyn 5,8% 6,9% 4,6% 3,3% 4,0% 4,5% 9,9% 6,4% 5,1% 3,1% 18,7% Czarny Potok Jazow sko Kicznia Łącko Obidza Wola Piskulina ZabrzeŜ Zarzecze Bezrobocie Bezrobocie będące w znacznej mierze wynikiem ograniczonej podaŝy miejsc pracy w województwie Małopolskim jest najniŝsze w całym kraju (stopa bezrobocia 13,6 przy średniej krajowej 17,6), nie mniej jednak gmina Łącko i szerzej rozumiany powiat nowosądecki mają najgorsze wskaźniki bezrobocia w odniesieniu całego województwa. W III kwartale 2005 stopa bezrobocia obliczona dla powiatu nowosądeckiego wynosiła 26,1 i naleŝała do jednych z wyŝszych w kraju. W ostatnich czterech latach

13 13 zaobserwować moŝna trend spadkowy liczby bezrobotnych na terenie Gminy. W III kwartale 2005r. w gminie bez pracy pozostawało osób. Bezrobocie w Gminie Łącko i powiecie nowosądeckim Gmina 1996 r r r r r r r r r. Łącko powiat nowosądecki Bezrobocie w Gminie Łącko i na terenie pow iatu now osądeckiego Liczba bezrobotnych r r r r r r r r r. Rok Łącko pow iat now osądecki Według danych z grudnia 2004 r. bezrobocie w powiecie sądeckim było dość wysokie i sięgało 29,1%., przy stopie bezrobocia w Małopolsce 15,0%. Na koniec 2004 w Gminie Łącko zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym 772 kobiety, a tylko 250 osób pobierało zasiłek. Wśród bezrobotnych dominują ludzie młodzi o zerowym staŝu pracy, z wykształceniem zasadniczym zawodowym. O trudnym wychodzeniu z bezrobocia świadczy największy udział bezrobotnych od ponad 24 miesięcy. Niska jest liczba umów absolwenckich, rozpoczętych staŝy, podjętych szkoleń.

14 14 Stopa bezrobocia na terenie województwa małopolskiego i powiatu nowosądeckiego wrzesień 2005r. luty 2006r.: miesiąc Stopa bezrobocia na Stopa bezrobocia na RóŜnica [%] terenie powiatu terenie województwa nowosądeckiego [%] małopolskiego [%] Wrzesień 2005r. 26,1 13,6 12,5 Październik 2005r. 25,9 13,4 12,5 Listopad 2005r. 25,7 13,5 12,2 Grudzień 2005r. 26,4 13,8 12,6 Styczeń 2006r. 26,7 14,1 12,6 Luty 2006r. 26,6 14,1 12,5 Źródło: Urząd Statystyczny Kraków Stpa bezrobocia pow. now osądecki i w oj. małopolskie Stopa bezrobocia [%] IX.2005r. X.2005r. XI.2005r. XII.2005r. I.2006r. II.2006r. półrocze: IX II 2006 Stopa bezrobocia na terenie w ojew ództw a małopolskiego [%] Stopa bezrobocia na terenie pow iatu now osądeckiego [%] W przybliŝeniu moŝna stwierdzić, Ŝe bezrobotna ludność Łącka stanowi ok. 10% ogółu bezrobotnych Gminy Łącko. Wśród bezrobotnych dominują ludzie młodzi o zerowym staŝu pracy, z wykształceniem zasadniczym zawodowym. O trudnym wychodzeniu z bezrobocia świadczy największy udział bezrobotnych od ponad 24 miesięcy. Niska jest liczba umów absolwenckich, rozpoczętych staŝy, podjętych szkoleń.

15 15 Rolnictwo i Gospodarka Podstawowym zajęciem mieszkańców wsi Łącko, jak i całej Gminy jest rolnictwo, a w szczególności uprawy sadownicze. 26,6% ogółu uŝytków przypada na grunty orne, najwięcej, bo aŝ 44,5% to powierzchnia lasów i gruntów leśnych. Wśród uŝytków rolnych przewaŝają gleby V i VI klasy bonitacyjnej (62%). DuŜy jest równieŝ udział gleb bardziej urodzajnych, tj. klasy IV, z enklawami klasy III i II (38%). Cechą charakterystyczną łąckiego krajobrazu jest uprawa sadów. W miejscowości Łącko występuje dwuzawodowość właścicieli gospodarstw rolnych, co maskuje znaczenie tej branŝy w strukturze zatrudnienia mieszkańców. Dominują gospodarstwa rolne do 1 ha. Wielkość gospodarstwa Liczba gospodarstw [szt.] Gospodarstwa do 1 ha 810 Gospodarstwa powyŝej 1 ha 290 Suma Źródło: Urząd Gminy Łącko 2004r. Wielkość gospodarstw w miejscow ości Łącko, 2004r. 26,4% 73,6% Gospodarstw a do 1 ha Gospodarstw a pow yŝej 1 ha

16 16 Wśród zwierząt gospodarskich dominuje bydło: mleczne i mięsne, następnie trzoda chlewna, konie i owce. Drób ma znaczenie głównie w chowie przyzagrodowym. Wieś Łącko nie posiada znaczącego przemysłu wytwórczego czy teŝ przetwórczego. Działalność gospodarcza koncentruje się głównie na róŝnorakich usługach (warsztaty samochodowe i in.), ponadto obejmuje tartaki, zakłady stolarskie, stację paliw, piekarnię, zakład produkcji humusu. Na terenie wsi Łącko zarejestrowanych jest 150 podmiotów gospodarczych. Rodzaje branŝ działalności gospodarczej w miejscowości Łącko w 2004 i 2005r. BranŜa Liczba zarejestrowanych podmiotów 2004 Liczba zarejestrowanych podmiotów 2005 Zakłady remontowo-budowlane Zakłady transportowe 1 4 Bary 4 3 Sklepy Handel obwoźny 9 8 Mechanika pojazdów 1 3 Usługi przeciwpoŝarowe - 1 Usługi wodno-melioracyjne 1 1 Produkcja stylisk - 1 Usługi stolarskie 2 1 Usługi leśne 3 1 Stacje paliw - 1 Usługi RTV 3 3 Usługi fryzjerskie - 4 Usługi noclegowe i agroturystyczne 3 5 Usługi kosztorysowe - 1 Zakłady produkcyjno-handlowe 1 4

17 17 Apteki 1 2 Ślusarstwo 1 1 Cukiernictwo - 2 Biuro rachunkowe 1 2 Inne Razem Źródło: Zestawienie na podstawie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Gm. Łącko, Miejscowość Łącko posiada atuty z punktu widzenia rozwoju turystyki i rekreacji. Przesądza o tym bogactwo krajobrazu i środowiska naturalnego Sudetów. Rozwój ten moŝe spełniać rolę czynnika wzrostu i pełnić funkcję instrumentu wspomagającego restrukturyzację i przemiany społeczno-gospodarcze. Turystyka wywołuje równieŝ zmiany wtórne struktury branŝowej poprzez pobudzenie rozwoju usług i handlu. Infrastruktura na terenie gminy Łącko Sieć drogową na terenie miejscowości Łącko stanowią głównie drogi gminne, ale przez teren wsi przebiegają drogi wojewódzkie: droga wojewódzka nr 969 do Nowego Sącza i Nowego Targu, droga wojewódzka nr 968 do Mszany, a takŝe drogi powiatowe. Stan dróg, w związku z rosnącym wskaźnikiem motoryzacji, przestaje odpowiadać obecnym potrzebom komunikacyjnym mieszkańców. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie dotyczą m.in. opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozwoju sieci drogowej, ograniczenia kolizyjności skrzyŝowań, podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszych, budowy i modernizacji dróg. Długość siei wodociągowej na terenie wsi Łącko liczy 18 km, podłączonych jest 460 gospodarstw. Długość siei kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Łącko wynosi 28 km, podłączonych jest 476 gospodarstw. Wywóz śmieci odbywa się na mocy podpisanych umów z firmą MPOL, która wywozi je na wysypisko poza terenem gminy.

18 18 Wieś Łącko, podobnie jak cała gmina nie jest zgazyfikowana. Wieś jest objęta siecią telekomunikacyjną. Atrakcyjność turystyczna Dziedzictwo kulturowe Łącko posiada wielowiekową historię i tradycję. Na jej trenie zachowało się wiele zabytkowych budynków i pamiątek. Zabytki w Łącku W Łącku znajduje się zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Murowana trójnawowa świątynia z kwadratową wieŝą od strony zachodniej powstała w 1728r. Wewnątrz na uwagę zasługuje wczesnobarokowy ołtarz główny, oraz kamienna chrzcielnica z 1493 r. Kościół odnowiono w 1818r. oraz rozbudowano w 1930r. Warto równieŝ zobaczyć studnię św. Floriana znajdującą się w Rynku oraz Izbę Regionalną. Warto równieŝ zobaczyć inne zabytki leŝące na terenie Gminy Łącko: W Maszkowicach obelisk na górze Zyndrama, a w Czarnym Potoku wybudowany z drzewa modrzewiowego kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina, który postawiono w 1400 r. Wewnątrz, w ołtarzu głównym, znajduje się obraz Matki BoŜej Bolesnej zwany Pietą. Namalowany został przez anonimowego twórcę szkoły sądeckiej w roku Obok kościoła znajduje się wiekowa lipa - pomnik przyrody. Jej wiek określa się na 600 lat a wysokość 25 m i obwód 10 m. Wewnątrz pnia znajduje się dziupla o wysokości 120 cm i szerokości 50 cm. W Jazowsku kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1796r. Wewnątrz renesansowy ołtarz, z 1621 r. bogato rzeźbiony oraz barokowa ambona i chór muzyczny. Uwagę zwracają witraŝe z XVI w. z herbem Szczerniawa. W prezbiterium obraz narodzenia Maryi z pocz. XVII w.,

19 19 W Jazowsku połoŝone na zachodnim krańcu wsi znajduje się Osiedle Opijówka stanowiąca unikalny w tej części Małopolski przykład folwarcznego budownictwa mieszkaniowego, a wzdłuŝ szosy krzyŝe przydroŝne i kapliczki oraz dąb "Paweł" - pomnik przyrody znajdujący się niedaleko Ośrodka Zdrowia. Walory przyrodniczo krajobrazowe Na terenie gminy Łącko występuje w części Popradzki Park Krajobrazowy wraz z otuliną oraz w części gmina leŝy w obszarze Natura Kultura Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto (dyrygent Stanisław Strączek), która naleŝy do najlepszych orkiestr amatorskich w Małopolsce. Działa równieŝ Zespół Regionalny Pieśni i Tańca "Górale Łąccy". W tym roku podczas Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej zdobył Srebrną Ciupagę. Od roku przy GOK-u działa Zespół Romski "Romane Ciawe", który mimo krótkiej działalności ma na swoim koncie występy w Nowym Sączu na Cygańskiej Gali Biesiadnej oraz w Warszawie na koncercie Etniczne Inspiracje. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Ognisko Muzyczne. Obecnie na zajęcia uczęszcza ok. 80 dzieci. Absolwenci Ogniska Muzycznego w Łącku zasilają szeregi uczniów Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu, a następnie nawet Akademii Muzycznych. Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem akademii z okazji świąt państwowych (3 Maja, 1 Września, 11 Listopada). Pomaga przy organizacji uroczystości lokalnych. Otacza opieką artystów ludowych przez organizowanie wystaw. Utrzymywany jest stały kontakt z placówkami oświatowo - wychowawczymi. Wydawany jest miesięcznik Wiadomości Łąckie. Organizowane są cykliczne imprezy: 1. Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych.

20 20 2. Noworoczny Koncert Kolęd chóru, orkiestry i zespołu regionalnego,ogniska Muzycznego. 3. Konkurs Podłaźniczek i Stroików Świątecznych. 4. Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych dla szkół. 5. Prezentacje kuchni regionalnej z okazji Świąt BoŜego Narodzenia oraz Wielkanocnych. 6. Konkurs Młodych Muzyków, Wokalistów i Instrumentalistów. W sezonie letnim odbywają się w niedziele: 1. Występy Zespołu Regionalnego i Orkiestry Dętej. 2. Koncert kapeli góralskiej. 3. Koncerty zespołów wokalno- instrumentalnych. 4. III Powiatowy Kiermasz Sztuki Ludowej i Kulinarnej. Doroczną atrakcją gromadzącą rzesze sympatyków jest Święto Kwitnącej Jabłoni odbywające się w maju w Amfiteatrze umiejscowionym na górze JeŜowej. Po raz pierwszy impreza została zorganizowana w 1947r. i cieszy się niesłabnącą popularnością. Udział w niej biorą zespoły regionalne, orkiestry dęte oraz znani artyści. Drugą co do wielkości imprezą jest Święto Owocobrania, które daje szansę promocji regionu, a takŝe prezentuje dorobek rolników i sadowników. W trakcie tych dni nie brakuje degustacji oryginalnej łąckiej śliwowicy znanej nie tylko w kraju i poza granicami. W Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych "Złote Trąby" udział biorą najlepsze orkiestry dęte z 5 województw południowej Polski. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej powstało w maju 1987 roku z inicjatywy mieszkańców Łącka liczy obecnie 65 członków. Głównym celem TMZŁ jest propagowanie regionu, praca edukacyjno - wychowawcza i praca charytatywna. NajwaŜniejsze akcje: 1. "Podziel się z najbiedniejszymi" - przed Świętami Wielkanocnymi i BoŜym Narodzeniem; zbiórka Ŝywności i rozdział jej między najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. 2. "Gorące serca zwalczą mróz"- akcja zakupu odzieŝy zimowej, podręczników oraz opłacenie wycieczek edukacyjno - wychowawczych najbiedniejszym dzieciom szkół podstawowych gminy Łącko.

21 21 Towarzystwo organizuje aukcje staroci, sprzedaŝ chleba ze smalcem jako regionalnej przekąski zbierając fundusze na te akcje. Ponad to Towarzystwo zabiega o darowizny na cele charytatywne u osób prywatnych i przedsiębiorstw. TMZŁ jest teŝ organizatorem corocznego konkursu dla młodzieŝy szkól gimnazjalnych p.n. "Łącko - moja mała ojczyzna. Konkurs "śyj kolorowo" ma na celu propagowanie estetyki i piękna ogrodów przydomowych i balkonów gminy i odbywa się corocznie. Towarzystwo bierze udział w imprezach kulturalnych i charytatywnych innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji. Zespół Regionalny "Górale Łąccy" w opracowaniu załoŝycielki prezentuje autentyczne "Łąckie Wesele", które przedstawiane pięć lat po powstaniu zespołu przyniosło mu pierwsze laury na "Święcie Gór" w Nowym Sączu. Zespół występował na licznych koncertach zagranicznych. Tańce, śpiewy i muzykę utrwalił na nagraniach radiowych, telewizji Polonia oraz dwóch płytach CD i kasecie video. Przy Szkole Podstawowej działa zespół regionalny "Małe Łącko". Aktywnym uczestnikiem Ŝycia kulturalnego w gminie jest takŝe Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku oraz jej 4 filie. Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, prowadzi działalność kulturalną i dydaktyczną. Do rozwoju Ŝycia kulturalnego przyczynia się równieŝ lokalne wydawnictwo: Wiadomości Łąckie. Na terenie Łącka działają twórcy ludowi: Maria Janiczak, Krystyna Sukiennik, Maria Banach - oryginalny haf, Józef Tokarz rzeźba, Józef Niemiec malarstwo, janina Faron- haft.

22 22 Zabytki Wykaz obiektów w Gminie Łącko wpisanych do Rejestru Zabytków L.p. Miejscowość Zabytek 1 Czarny Potok Kościół Parafialny p.w. Marcina B-pa, Ks. A 9, dec. 171/9 z dn r. 2 Jazowsko Kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP, Ks. A 26, dec. 258/26 z dn r. 3 Łącko Kościół Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela, Ks. A 67, dec. KL IV 680/74/71 335/67 z dn r. 4 Maszkowice Grodzisko, Ks. A 176, dec. 176/84 z dn r. 5 ZabrzeŜ Grodzisko, Ks. A 177, dec. 177/84 z dn r. Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu Wykaz obiektów znajdujących się w Łącku, wpisanych do Ewidencji Urzędu Ochrony Zabytków 1. Kościół, mur. 1720, p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła 2. Kaplica cmentarna, drew., poł. XIX w. 3. Kapliczka skrzynkowa na słupie, drew., 4 ćw. XIX w., ul. J. Piastowskiego 4. Kapliczka, krzyŝ z figurą Chrystusa, mur., 1914, ul. J. Piastowskiego 5. KrzyŜ z figurą Chrystusa, ul. Zyndrama 6. Kapliczka, mur. XIX, ul. Zyndrama Zagroda nr 341, drew., 8. Budynek mieszkalny nr 364, drew., Pl. Św. Floriana 9. Zagroda, Pl. Św. Floriana 14, mur., 10. Zagroda, Pl. Św. Floriana 15, drew., 11. Budynek mieszkalny, Pl. Św. Floriana 28, mur., Ul. Garbarska 12. Budynek mieszkalny, ul. Garbarska 5, drew., 13. Budynek mieszkalny, ul. Garbarska 8, drew.,

23 Budynek mieszkalny, ul. Garbarska 12, drew. 15. Budynek mieszkalny, ul. Garbarska 350, drew., Pl. Grunwaldzki 16. Budynek mieszkalny, Pl. Grunwaldzki 1, drew., Ul. Kościelna 17. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 1, drew., 18. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 3, drew., 19. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 5, mur., 20. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 8, drew., 21. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 10, drew., 22. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 12, drew., 23. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 14, drew., Ul. Łączki 24. Zagroda, ul. Łączki 39, drew., Ul. NadbrzeŜna 25. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 8, drew., 26. Zagroda, ul. NadbrzeŜna 10, drew., 27. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 16, drew., 28. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 18, drew., 29. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 20, drew., 30. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 30, drew., Ul. Piaskowego 31. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 1, drew., 32. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 6, drew., 33. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 7, drew., 34. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 11, drew., 35. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 14, drew.,

24 Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 20, drew., 37. Zagroda, ul. Piaskowego 23, drew., 38. Zagroda, ul. Piaskowego 25, drew., 39. Zagroda, ul. Piaskowego 33, drew., 40. Stajnia, ul. Piaskowego 35, drew., 41. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 41, drew., 42. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 51, drew., 43. Spichlerz, ul. Piaskowego 251, drew., 44. Szkoła Podstawowa, ul. Piaskowego, mur., Ul. Słoneczna 45. Budynek mieszkalny, ul. Słoneczna 7, drew., Ul. StraŜacka 46. Budynek mieszkalny, ul. StraŜacka 3, drew., 47. Budynek mieszkalny, ul. StraŜacka 23, drew., 48. Budynek mieszkalny, ul. StraŜacka 25, drew., 49. Zagroda, ul. StraŜacka 27, drew., Ul. Zyndrama 50. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 3, drew., 51. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 5a, drew., 52. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 5b, drew., 53. Stodoła, ul. Zyndrama 13, drew., 54. Stodoła, ul. Zyndrama 15, drew., 55. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 16, drew., 56. Zagroda, ul. Zyndrama 21, drew., 57. Zagroda, ul. Zyndrama 23, drew., 58. Spichlerz, ul. Zyndrama 26, drew., 59. Zagroda, ul. Zyndrama 31, drew.,

25 Budynek mieszkalny i studnia, ul. Zyndrama 32, drew., 61. Zagroda, ul. Zyndrama 35, drew., 62. Zagroda, ul. Zyndrama 41, drew., 63. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 43, drew., 64. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 44, drew., 65. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 45, drew., 66. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 48, 67. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 52, drew., 68. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 64, drew., 69. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 78, mur., 70. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 80, drew., 71. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 90, drew. ŁĄCKO - JEśOWA 72. Budynek mieszkalny Nr 19, drew., 73. Zagroda Nr 41, drew., 74. Zagroda Nr 83, drew., ŁĄCKO - KICZONKI 75. Zagroda Nr 16, mur., 76. Zagroda Nr 27, drew., 77. Budynek mieszkalny Nr 34, drew., 78. Zagroda Nr 75, drew., 79. Budynek mieszkalny Nr 132, drew., 80. Budynek mieszkalny Nr 168, drewn, 81. Zagroda Nr 179, drew., 82. Budynek mieszkalny Nr 267, drew., 83. Zagroda Nr 268, drew., 84. Budynek mieszkalny Nr 367, drew.,

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Wola Kosnowa

Plan rozwoju wsi Wola Kosnowa Plan rozwoju wsi Wola Kosnowa Urząd Gminy Łącko Łącko, Lipiec 2007 Plan rozwoju wsi Wola Kosnowa 2 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI...5 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE...5 1.1.1. Lokalizacja...5

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Wola Piskulina. Urząd Gminy Łącko

Plan rozwoju wsi Wola Piskulina. Urząd Gminy Łącko Plan rozwoju wsi Wola Piskulina Urząd Gminy Łącko Łącko, Lipiec 2007 Plan rozwoju wsi Wola Piskulina 2 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI...5 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE...5 1.1.1. Lokalizacja...5

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Obidza

Plan rozwoju wsi Obidza Urząd Gminy Łącko Łącko, lipiec 2007r. 2 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI... 5 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 5 1.1.1. Lokalizacja... 5 Demografia... 7 Bezrobocie... 8 Rolnictwo i Gospodarka...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice

Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/242/06 Rady Gminy StrzyŜewice z dnia 1 marca 2006 r. Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice a) Charakterystyka wsi StrzyŜewice,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie komunikacyjne- bliskość granicy słowackiej, dobre połączenie

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

1 Województwo warmińsko-mazurskie, gmina Piecki, powiat mrągowski Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki email:gmina@piecki.com.pl

1 Województwo warmińsko-mazurskie, gmina Piecki, powiat mrągowski Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki email:gmina@piecki.com.pl PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO NA LATA 2010-2016 Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XLIX/202/10 Rady Gminy Piecki Z dnia 21 maja 2010 r. GMINA PIECKI/ POWIAT MRĄGOWSKI/ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Prusinowo

Bardziej szczegółowo

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE MIASTO I KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ Czyli od SAPARDU do Funduszy Norweskich Zbigniew Przychodzeń Wójt Gminy Męcinka GMINA MĘCINKA Gmina Męcinka połoŝona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 2 do Uchwały LXI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r.

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 2 do Uchwały LXI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 2 do Uchwały LI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r. 1. Charakterystyka wsi Aktualna sytuacja naszej wsi Wieś Stare Jabłonki położona jest w północno - wschodniej

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

I. GOSPODARKA. 1. Korzystne połoŝenie geograficzne (dolina Małej Panwi, przy obrzeŝu duŝej aglomeracji śląskiej, w pobliŝu duŝego rynku zbytu).

I. GOSPODARKA. 1. Korzystne połoŝenie geograficzne (dolina Małej Panwi, przy obrzeŝu duŝej aglomeracji śląskiej, w pobliŝu duŝego rynku zbytu). 3. ANALIZA SWOT Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej, która w sposób przejrzysty umoŝliwia prezentację wyników diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Zawadzkie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny Analiza SWOT Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnice nr III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA 2 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/266/09. Rady Gminy Klembów. z dnia 16 lipca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/266/09. Rady Gminy Klembów. z dnia 16 lipca 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVI/266/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/08 Rady Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo