Plan rozwoju wsi Łącko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan rozwoju wsi Łącko"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r.

2

3 Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska Kraków tel.12/ Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3 mgr inŝ. Sylwia Kot 3

4 4 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI PODSTAWOWE INFORMACJE Lokalizacja Historia Łącka Charakterystyka wsi Łącko Demografia Bezrobocie Rolnictwo i Gospodarka Infrastruktura na terenie gminy Łącko Atrakcyjność turystyczna Dziedzictwo kulturowe Walory przyrodniczo krajobrazowe Kultura Zabytki Sport Turystyka Identyfikacja występujących problemów ANALIZA ZASOBÓW WSI ŁĄCKO INWENTARYZACJA ZASOBÓW WSI ŁĄCKO SŁUśĄCA UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI ŁĄCKO - ANALIZA SWOT KOMPLEMENTARNOŚĆ Z PROGRAMAMI/ DZIAŁANIAMI/ DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI DOTYCZĄCYMI ROZWOJU WSI I REGIONU ZGODNOŚĆ Z NARODOWYM PLANEM ROZWOJU ZGODNOŚĆ Z ZAŁOśENIAMI DO KRAJOWEGO PROGRAMU ROZWOJU WSI ZGODNOŚĆ Z PROGRAMEM AKTYWACJI OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZGODNOŚĆ Z PLANEM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ŁĄCKO ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU TURYSTYCZNEGO, ROLNICZEGO I GOSPODARCZEGO GMINY ŁĄCKO ZGODNOŚĆ ZE ZINTEGROWANYM PROGRAMEM OPERACYJNYM ROZWOJU REGIONALNEGO ZGODNOŚĆ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.. 52

5 ZGODNOŚĆ Z SEKTOROWYM PROGRAMEM OPERACYJNYM RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA śywnościowego I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH PODSUMOWANIE ZAŁOśENIA PLANU ROZWOJU WSI ŁĄCKO KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁĄCKO - CELE STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁĄCKO - CELE OPERACYJNE KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁĄCKO - ZADANIA REALIZACYJNE KATALOG ZADAŃ REALIZACYJNYCH OPIS PLANOWANEGO ZADANIA W RAMACH DZ ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OPIS PLANOWANEGO ZADANIA: POPRAWA WIZERUNKU I ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WSI ŁĄCKO PRZEZ ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJĘ PARKINGU Remont parkingu wiejskiego przy Kościele w Łącku wykonanie nawierzchni asfaltowej Mała architektura (ławeczki, klomby, kosze na śmieci) wokół parkingu i Kościoła Oznakowanie okolic tablice informacyjne SZACUNKOWY KOSZTORYS INWESTYCJI HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA OCZEKIWANE REZULTATY PLANU ROZWOJU WSI ŁĄCKO SYSTEM WDRAśANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SYSTEM MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU WSI ŁĄCKO SPOSÓB ZARZĄDZANIA PLANEM ROZWOJU WSI ŁĄCKO WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 78

6 6 Znaczne obszary na teranie Polski zagroŝone są zjawiskami trwałej marginalizacji. Najbardziej zagroŝone są obszary wiejskie, gdzie słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna wsi stanowi jedną z najpowaŝniejszych barier zrównowaŝonego rozwoju oraz rozwoju róŝnych form działalności pozarolniczej. Prowadzi to do zmniejszenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszarów wiejskich, a to z kolei prowadzi do dalszego pogłębiania dysproporcji pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. Nie tylko braki w infrastrukturze technicznej, ale takŝe nieodpowiednie zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi powodują, Ŝe Ŝycie na wsi staje się coraz mniej atrakcyjne. Aby przeciwdziałać tej sytuacji naleŝy rozpocząć łańcuch zmian, począwszy od miejsca zamieszkania i najbliŝszego otoczenia. Zmiany te muszą dotykać wszystkich sfer Ŝycia: poprawy infrastruktury technicznej, sposobów działalności gospodarczej, zagospodarowania przestrzeniu publicznej, bezpieczeństwa, komunikacji, zaspokojenia potrzeb duchowych i estetycznych. Wszystkie te ogniwa składają się na zadowolenie mieszkańców z Ŝycia na wsi, zaangaŝowanie w rozwój gospodarczy i ekonomiczny wsi. PoniŜsze opracowanie przedstawia Plan odnowy wsi Łącko. Zawiera rozwoju wsi oraz ustalenie priorytetów rozwojowych, celów i projektów. wizję Efekty odnowy wsi moŝna obserwować na róŝnych poziomach: w sferze gospodarczej, ekonomicznej, społecznej.

7 7 1. Charakterystyka obecnej sytuacji 1.1. Podstawowe informacje Lokalizacja Miejscowość Łącko jest jednym z 16 sołectw Gminy Łącko. Gmina Łącko administracyjnie naleŝy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Graniczy z 6 gminami: Podegrodzie i Stary Sącz naleŝącymi do powiatu nowosądeckiego, Łukowica i Kamienica z powiatu Limanowa oraz Szczawnica i Krościenko z powiatu Nowy Targ. Gmina zajmuje 133 km 2, w 16 wsiach mieszka obecnie osób i jest to 7,5% ogółu populacji powiatu. Większą grupę stanowią męŝczyźni (7 388 osób), co przedstawia statystyczną relację 98 kobiet na 100 męŝczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 110 osób na km 2. W obecnej formie powstała w 1973 r., a swoim zasięgiem obejmuje 16 wsi, z centralnie połoŝoną duŝą wsią Łącko o charakterze miasteczka. Sołectwa w gminie Łącko to: Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łazy Brzyńskie, Łącko, Maszkowice, Obidza, SzczereŜ, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, ZabrzeŜ, Zagorzyn i Zarzecze. Gmina Łącko znajduje się na terenie powiatu nowosądeckiego (województwo małopolskie), na krawędzi Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego nad zlewem rzek Dunajec i Czarna Woda na wys m n.p.m. Łącko jest gminą wiejską NaleŜy do najbardziej malowniczych miejsc na Sądecczyźnie, które przyciąga swoim niepowtarzalnym urokiem. Obszar gminy jest silnie pofałdowany, najwyŝsze wzniesienia to Modyń, wysokości 1028 n.p.m oraz Dzwonkówka 982 n.p.m i Koziarz 945 n.p.m.

8 8 Niewątpliwym atutem gminy jest niezdegradowane środowisko naturalne sprzyjające rozwojowi ekologicznego rolnictwa oraz bazy turystyczno-wypoczynkowej. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są sady. W gminie kultywowane są stare tradycje sadownicze. Sady łąckie są najstarszymi sadami w województwie. ŁĄCKO Samo Łącko to wieś o pow ,62 ha połoŝona w gminie Łącko. W latach miejscowość administracyjnie naleŝała do województwa nowosądeckiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Łącko. ŁĄCKO często nazywane "stolicą krainy sadów" połoŝona jest między wzgórzami pasma Beskidu Sądeckiego, grupy Radziejowej oraz Beskidu Wyspowego w dolinie

9 9 Dunajca i Czarnej Wody na wys. ok. 370 m.n.p.m., otoczona pogórzem wznoszącym się do 590 m.n.p.m., na trasie Nowy Sącz-Szczawnica. Obecnie Łącko liczy ok mieszkańców (stan na r mieszkańców). Tutaj znajdują się: Urząd Gminy, Posterunek Policji, Poczta, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wilkowicza, Gimnazjum, szkoła kształcąca na poziomie średnim - Zespół Szkół im. św. Kingi, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum Rolnicze dla Pracujących. Działa równieŝ Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Wieś pełni więc funkcję centrum administracyjno-usługowego, handlowego, edukacyjnego i kulturowego dla okolicznych mieszkańców i przebywających na terenie Gminy turystów. Gmina posiada sieć dróg umoŝliwiającą komunikację ze wszystkich jej miejscowościami w kierunku Krościenka, Szczawnicy, Starego i Nowego Sącza. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 969 do Nowego Sącza i Nowego Targu oraz droga wojewódzka nr 968 do Mszany. Stan dróg, w związku z rosnącym wskaźnikiem motoryzacji, przestaje odpowiadać obecnym potrzebom komunikacyjnym mieszkańców. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie dotyczą m.in. opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozwoju sieci drogowej, ograniczenia kolizyjności skrzyŝowań, podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszych, budowy i modernizacji dróg Historia Łącka Łącko naleŝy do najstarszych osad na Sądecczyźnie. Jego nazwa naleŝy do tzw. nazw topograficznych, a wywodzi się od duŝej ilości łąk, jakie znajdowały się na tym terenie. Najwcześniejsze wzmianki o Łącku pochodzą z XIII w. W 1251 r. kasztelan sądecki WydŜga sprzedał wieś BoŜogrobcom z Miechowa za 300 grzywien. W 1257 r. na sejmie w Korczynie ksiąŝę Bolesław Wstydliwy nadał w posiadanie swojej Ŝonie Kindze 28 wsi ziemi sądeckiej, w tym takŝe Łącko. KsięŜna Kinga, wdowa po Bolesławie Wstydliwym, która zakładając zakon klarysek w Starym Sączu obdarowała go kluczem łąckim. Klaryski były w posiadaniu tych terenów, aŝ do kasaty zakonu w końcu XVIII w.

10 10 przez Austriaków. W XVI w. na terenie doliny Dunajca znacznie wzrosła ilość rycerskich własności. Klaryski bardzo chętnie dzierŝawiły swą własność ziemską rycerzom zasłuŝonym w bojach i płacącym wysokie koszty dzierŝawy. Od XVI w. do I rozbioru Polski właścicielami ziemi łąckiej byli m. in. Prokop PieniąŜek rotmistrz Stefana Batorego, zasłuŝony w walkach o włączenie Pomorza Gdańskiego do Korony, Sebastian Lubomirski hrabia na Wiśniczu, kasztelan wojnicki, starosta spiski i dobczycki, zarządca krakowskich Ŝup solnych, Stanisław Lubomirski syn Sebastiana starosta sądecki, sandomierski i spiski, bohater spod Chocimia (1621 r.), Wawrzyniec Spytek Jordan z Zakliczyna dzierŝawił Maszkowice, Wietrznicę i Zagorzyn, Kazimierz Moszczyński rządca starosądecki konwentu, dzierŝawił ZabrzeŜ. W 1835r. Łącko nabył od władz austriackich hrabia Seweryn Drohojewski. W 1875 r. ziemie łąckie nabył wielki przemysłowiec pochodzenia Ŝydowskiego Michał Ader, który zapoczątkował rozwój przemysłu drzewno-meblarskiego, zakładając w Jazowsku tartak i fabrykę mebli giętych. W Łącku rozwinął się takŝe handel oraz zakłady przetwórstwa owoców, m. in. śliwowicy łąckiej. Mieszkańcy Łącka czynnie włączali się w walkę zbrojną zarówno w okresie zaborów (m.in. powstanie kościuszkowskie, powstanie styczniowe), podczas I wojny światowej, a takŝe w walkę z okupantem w trakcie II wojny światowej - to na tym terenie działały oddziały partyzanckie i kurierzy. Okres międzywojenny charakteryzował się intensywnym, trwającym po dziś dzień rozwojem sadownictwa, a takŝe kultury ludowej regionu. Z Łąckiem, jako krainą sadów związana jest doroczna atrakcja gromadzącą rzesze sympatyków jest Święto Kwitnącej Jabłoni odbywające się w maju w pięknym Amfiteatrze umiejscowionym na górze JeŜowej. Po raz pierwszy impreza ta została zorganizowana w 1947 r. i od tej pory cieszy się niesłabnącą popularnością. Udział w niej biorą zespoły regionalne, orkiestry dęte oraz znani artyści scen polskich. Drugą co do wielkości imprezą jest Święto Owocobrania, które daje szansę promocji regionu ukazując jego oryginalność, a takŝe prezentuje dorobek rolników i sadowników. W trakcie tych wyjątkowych dni nie brakuje oczywiście degustacji oryginalnej łąckiej śliwowicy znanej nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Obecnie Łącko rozwija się jako miejscowość sadownicza oraz turystycznowypoczynkowa ze względu na swoje walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne.

11 Charakterystyka wsi Łącko Łącko jest ośrodkiem administracyjno-usługowym dla okolicznych wiosek i posiada niezbędne instytucje uŝyteczności publicznej. Demografia Gmina Łącko jest zamieszkała przez mieszkańców. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 13,4% ogółu mieszkańców. W wieku produkcyjnym 57%. Na dzień r. miejscowość Łącko liczyła mieszkańców. Ludność Łącka stanowi ok. 18,7 % ogółu ludności Gminy. Zarówno na terenie Gminy Łącko, jak i miejscowości Łącko notuje się dodatni przyrost naturalny. Liczba stałych mieszkańców (stan na r.) w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco (zabudowa rozproszona, domki jednorodzinne): L.p. Sołectwo Liczba mieszkańców 1 Brzyna Czarny Potok Czerniec Jazowsko Kadcza Kicznia Łazy Brzyńskie Łącko 2 832

12 12 9 Maszkowice Obidza SzczereŜ Wola Piskulina Wola Kosnowa ZabrzeŜ Zagorzyn Zarzecze 503 Razem Ludność Gminy Łącko, w g Sołectw, 2005r. 7,4% 4,6% 2,8% 3,2% 9,8% Brzyna Czerniec Kadcza Łazy Brzyńskie Maszkow ice SzczereŜ Wola Kosnow a Zagorzyn 5,8% 6,9% 4,6% 3,3% 4,0% 4,5% 9,9% 6,4% 5,1% 3,1% 18,7% Czarny Potok Jazow sko Kicznia Łącko Obidza Wola Piskulina ZabrzeŜ Zarzecze Bezrobocie Bezrobocie będące w znacznej mierze wynikiem ograniczonej podaŝy miejsc pracy w województwie Małopolskim jest najniŝsze w całym kraju (stopa bezrobocia 13,6 przy średniej krajowej 17,6), nie mniej jednak gmina Łącko i szerzej rozumiany powiat nowosądecki mają najgorsze wskaźniki bezrobocia w odniesieniu całego województwa. W III kwartale 2005 stopa bezrobocia obliczona dla powiatu nowosądeckiego wynosiła 26,1 i naleŝała do jednych z wyŝszych w kraju. W ostatnich czterech latach

13 13 zaobserwować moŝna trend spadkowy liczby bezrobotnych na terenie Gminy. W III kwartale 2005r. w gminie bez pracy pozostawało osób. Bezrobocie w Gminie Łącko i powiecie nowosądeckim Gmina 1996 r r r r r r r r r. Łącko powiat nowosądecki Bezrobocie w Gminie Łącko i na terenie pow iatu now osądeckiego Liczba bezrobotnych r r r r r r r r r. Rok Łącko pow iat now osądecki Według danych z grudnia 2004 r. bezrobocie w powiecie sądeckim było dość wysokie i sięgało 29,1%., przy stopie bezrobocia w Małopolsce 15,0%. Na koniec 2004 w Gminie Łącko zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym 772 kobiety, a tylko 250 osób pobierało zasiłek. Wśród bezrobotnych dominują ludzie młodzi o zerowym staŝu pracy, z wykształceniem zasadniczym zawodowym. O trudnym wychodzeniu z bezrobocia świadczy największy udział bezrobotnych od ponad 24 miesięcy. Niska jest liczba umów absolwenckich, rozpoczętych staŝy, podjętych szkoleń.

14 14 Stopa bezrobocia na terenie województwa małopolskiego i powiatu nowosądeckiego wrzesień 2005r. luty 2006r.: miesiąc Stopa bezrobocia na Stopa bezrobocia na RóŜnica [%] terenie powiatu terenie województwa nowosądeckiego [%] małopolskiego [%] Wrzesień 2005r. 26,1 13,6 12,5 Październik 2005r. 25,9 13,4 12,5 Listopad 2005r. 25,7 13,5 12,2 Grudzień 2005r. 26,4 13,8 12,6 Styczeń 2006r. 26,7 14,1 12,6 Luty 2006r. 26,6 14,1 12,5 Źródło: Urząd Statystyczny Kraków Stpa bezrobocia pow. now osądecki i w oj. małopolskie Stopa bezrobocia [%] IX.2005r. X.2005r. XI.2005r. XII.2005r. I.2006r. II.2006r. półrocze: IX II 2006 Stopa bezrobocia na terenie w ojew ództw a małopolskiego [%] Stopa bezrobocia na terenie pow iatu now osądeckiego [%] W przybliŝeniu moŝna stwierdzić, Ŝe bezrobotna ludność Łącka stanowi ok. 10% ogółu bezrobotnych Gminy Łącko. Wśród bezrobotnych dominują ludzie młodzi o zerowym staŝu pracy, z wykształceniem zasadniczym zawodowym. O trudnym wychodzeniu z bezrobocia świadczy największy udział bezrobotnych od ponad 24 miesięcy. Niska jest liczba umów absolwenckich, rozpoczętych staŝy, podjętych szkoleń.

15 15 Rolnictwo i Gospodarka Podstawowym zajęciem mieszkańców wsi Łącko, jak i całej Gminy jest rolnictwo, a w szczególności uprawy sadownicze. 26,6% ogółu uŝytków przypada na grunty orne, najwięcej, bo aŝ 44,5% to powierzchnia lasów i gruntów leśnych. Wśród uŝytków rolnych przewaŝają gleby V i VI klasy bonitacyjnej (62%). DuŜy jest równieŝ udział gleb bardziej urodzajnych, tj. klasy IV, z enklawami klasy III i II (38%). Cechą charakterystyczną łąckiego krajobrazu jest uprawa sadów. W miejscowości Łącko występuje dwuzawodowość właścicieli gospodarstw rolnych, co maskuje znaczenie tej branŝy w strukturze zatrudnienia mieszkańców. Dominują gospodarstwa rolne do 1 ha. Wielkość gospodarstwa Liczba gospodarstw [szt.] Gospodarstwa do 1 ha 810 Gospodarstwa powyŝej 1 ha 290 Suma Źródło: Urząd Gminy Łącko 2004r. Wielkość gospodarstw w miejscow ości Łącko, 2004r. 26,4% 73,6% Gospodarstw a do 1 ha Gospodarstw a pow yŝej 1 ha

16 16 Wśród zwierząt gospodarskich dominuje bydło: mleczne i mięsne, następnie trzoda chlewna, konie i owce. Drób ma znaczenie głównie w chowie przyzagrodowym. Wieś Łącko nie posiada znaczącego przemysłu wytwórczego czy teŝ przetwórczego. Działalność gospodarcza koncentruje się głównie na róŝnorakich usługach (warsztaty samochodowe i in.), ponadto obejmuje tartaki, zakłady stolarskie, stację paliw, piekarnię, zakład produkcji humusu. Na terenie wsi Łącko zarejestrowanych jest 150 podmiotów gospodarczych. Rodzaje branŝ działalności gospodarczej w miejscowości Łącko w 2004 i 2005r. BranŜa Liczba zarejestrowanych podmiotów 2004 Liczba zarejestrowanych podmiotów 2005 Zakłady remontowo-budowlane Zakłady transportowe 1 4 Bary 4 3 Sklepy Handel obwoźny 9 8 Mechanika pojazdów 1 3 Usługi przeciwpoŝarowe - 1 Usługi wodno-melioracyjne 1 1 Produkcja stylisk - 1 Usługi stolarskie 2 1 Usługi leśne 3 1 Stacje paliw - 1 Usługi RTV 3 3 Usługi fryzjerskie - 4 Usługi noclegowe i agroturystyczne 3 5 Usługi kosztorysowe - 1 Zakłady produkcyjno-handlowe 1 4

17 17 Apteki 1 2 Ślusarstwo 1 1 Cukiernictwo - 2 Biuro rachunkowe 1 2 Inne Razem Źródło: Zestawienie na podstawie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Gm. Łącko, Miejscowość Łącko posiada atuty z punktu widzenia rozwoju turystyki i rekreacji. Przesądza o tym bogactwo krajobrazu i środowiska naturalnego Sudetów. Rozwój ten moŝe spełniać rolę czynnika wzrostu i pełnić funkcję instrumentu wspomagającego restrukturyzację i przemiany społeczno-gospodarcze. Turystyka wywołuje równieŝ zmiany wtórne struktury branŝowej poprzez pobudzenie rozwoju usług i handlu. Infrastruktura na terenie gminy Łącko Sieć drogową na terenie miejscowości Łącko stanowią głównie drogi gminne, ale przez teren wsi przebiegają drogi wojewódzkie: droga wojewódzka nr 969 do Nowego Sącza i Nowego Targu, droga wojewódzka nr 968 do Mszany, a takŝe drogi powiatowe. Stan dróg, w związku z rosnącym wskaźnikiem motoryzacji, przestaje odpowiadać obecnym potrzebom komunikacyjnym mieszkańców. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie dotyczą m.in. opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozwoju sieci drogowej, ograniczenia kolizyjności skrzyŝowań, podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszych, budowy i modernizacji dróg. Długość siei wodociągowej na terenie wsi Łącko liczy 18 km, podłączonych jest 460 gospodarstw. Długość siei kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Łącko wynosi 28 km, podłączonych jest 476 gospodarstw. Wywóz śmieci odbywa się na mocy podpisanych umów z firmą MPOL, która wywozi je na wysypisko poza terenem gminy.

18 18 Wieś Łącko, podobnie jak cała gmina nie jest zgazyfikowana. Wieś jest objęta siecią telekomunikacyjną. Atrakcyjność turystyczna Dziedzictwo kulturowe Łącko posiada wielowiekową historię i tradycję. Na jej trenie zachowało się wiele zabytkowych budynków i pamiątek. Zabytki w Łącku W Łącku znajduje się zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Murowana trójnawowa świątynia z kwadratową wieŝą od strony zachodniej powstała w 1728r. Wewnątrz na uwagę zasługuje wczesnobarokowy ołtarz główny, oraz kamienna chrzcielnica z 1493 r. Kościół odnowiono w 1818r. oraz rozbudowano w 1930r. Warto równieŝ zobaczyć studnię św. Floriana znajdującą się w Rynku oraz Izbę Regionalną. Warto równieŝ zobaczyć inne zabytki leŝące na terenie Gminy Łącko: W Maszkowicach obelisk na górze Zyndrama, a w Czarnym Potoku wybudowany z drzewa modrzewiowego kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina, który postawiono w 1400 r. Wewnątrz, w ołtarzu głównym, znajduje się obraz Matki BoŜej Bolesnej zwany Pietą. Namalowany został przez anonimowego twórcę szkoły sądeckiej w roku Obok kościoła znajduje się wiekowa lipa - pomnik przyrody. Jej wiek określa się na 600 lat a wysokość 25 m i obwód 10 m. Wewnątrz pnia znajduje się dziupla o wysokości 120 cm i szerokości 50 cm. W Jazowsku kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1796r. Wewnątrz renesansowy ołtarz, z 1621 r. bogato rzeźbiony oraz barokowa ambona i chór muzyczny. Uwagę zwracają witraŝe z XVI w. z herbem Szczerniawa. W prezbiterium obraz narodzenia Maryi z pocz. XVII w.,

19 19 W Jazowsku połoŝone na zachodnim krańcu wsi znajduje się Osiedle Opijówka stanowiąca unikalny w tej części Małopolski przykład folwarcznego budownictwa mieszkaniowego, a wzdłuŝ szosy krzyŝe przydroŝne i kapliczki oraz dąb "Paweł" - pomnik przyrody znajdujący się niedaleko Ośrodka Zdrowia. Walory przyrodniczo krajobrazowe Na terenie gminy Łącko występuje w części Popradzki Park Krajobrazowy wraz z otuliną oraz w części gmina leŝy w obszarze Natura Kultura Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto (dyrygent Stanisław Strączek), która naleŝy do najlepszych orkiestr amatorskich w Małopolsce. Działa równieŝ Zespół Regionalny Pieśni i Tańca "Górale Łąccy". W tym roku podczas Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej zdobył Srebrną Ciupagę. Od roku przy GOK-u działa Zespół Romski "Romane Ciawe", który mimo krótkiej działalności ma na swoim koncie występy w Nowym Sączu na Cygańskiej Gali Biesiadnej oraz w Warszawie na koncercie Etniczne Inspiracje. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Ognisko Muzyczne. Obecnie na zajęcia uczęszcza ok. 80 dzieci. Absolwenci Ogniska Muzycznego w Łącku zasilają szeregi uczniów Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu, a następnie nawet Akademii Muzycznych. Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem akademii z okazji świąt państwowych (3 Maja, 1 Września, 11 Listopada). Pomaga przy organizacji uroczystości lokalnych. Otacza opieką artystów ludowych przez organizowanie wystaw. Utrzymywany jest stały kontakt z placówkami oświatowo - wychowawczymi. Wydawany jest miesięcznik Wiadomości Łąckie. Organizowane są cykliczne imprezy: 1. Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych.

20 20 2. Noworoczny Koncert Kolęd chóru, orkiestry i zespołu regionalnego,ogniska Muzycznego. 3. Konkurs Podłaźniczek i Stroików Świątecznych. 4. Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych dla szkół. 5. Prezentacje kuchni regionalnej z okazji Świąt BoŜego Narodzenia oraz Wielkanocnych. 6. Konkurs Młodych Muzyków, Wokalistów i Instrumentalistów. W sezonie letnim odbywają się w niedziele: 1. Występy Zespołu Regionalnego i Orkiestry Dętej. 2. Koncert kapeli góralskiej. 3. Koncerty zespołów wokalno- instrumentalnych. 4. III Powiatowy Kiermasz Sztuki Ludowej i Kulinarnej. Doroczną atrakcją gromadzącą rzesze sympatyków jest Święto Kwitnącej Jabłoni odbywające się w maju w Amfiteatrze umiejscowionym na górze JeŜowej. Po raz pierwszy impreza została zorganizowana w 1947r. i cieszy się niesłabnącą popularnością. Udział w niej biorą zespoły regionalne, orkiestry dęte oraz znani artyści. Drugą co do wielkości imprezą jest Święto Owocobrania, które daje szansę promocji regionu, a takŝe prezentuje dorobek rolników i sadowników. W trakcie tych dni nie brakuje degustacji oryginalnej łąckiej śliwowicy znanej nie tylko w kraju i poza granicami. W Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych "Złote Trąby" udział biorą najlepsze orkiestry dęte z 5 województw południowej Polski. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej powstało w maju 1987 roku z inicjatywy mieszkańców Łącka liczy obecnie 65 członków. Głównym celem TMZŁ jest propagowanie regionu, praca edukacyjno - wychowawcza i praca charytatywna. NajwaŜniejsze akcje: 1. "Podziel się z najbiedniejszymi" - przed Świętami Wielkanocnymi i BoŜym Narodzeniem; zbiórka Ŝywności i rozdział jej między najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. 2. "Gorące serca zwalczą mróz"- akcja zakupu odzieŝy zimowej, podręczników oraz opłacenie wycieczek edukacyjno - wychowawczych najbiedniejszym dzieciom szkół podstawowych gminy Łącko.

21 21 Towarzystwo organizuje aukcje staroci, sprzedaŝ chleba ze smalcem jako regionalnej przekąski zbierając fundusze na te akcje. Ponad to Towarzystwo zabiega o darowizny na cele charytatywne u osób prywatnych i przedsiębiorstw. TMZŁ jest teŝ organizatorem corocznego konkursu dla młodzieŝy szkól gimnazjalnych p.n. "Łącko - moja mała ojczyzna. Konkurs "śyj kolorowo" ma na celu propagowanie estetyki i piękna ogrodów przydomowych i balkonów gminy i odbywa się corocznie. Towarzystwo bierze udział w imprezach kulturalnych i charytatywnych innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji. Zespół Regionalny "Górale Łąccy" w opracowaniu załoŝycielki prezentuje autentyczne "Łąckie Wesele", które przedstawiane pięć lat po powstaniu zespołu przyniosło mu pierwsze laury na "Święcie Gór" w Nowym Sączu. Zespół występował na licznych koncertach zagranicznych. Tańce, śpiewy i muzykę utrwalił na nagraniach radiowych, telewizji Polonia oraz dwóch płytach CD i kasecie video. Przy Szkole Podstawowej działa zespół regionalny "Małe Łącko". Aktywnym uczestnikiem Ŝycia kulturalnego w gminie jest takŝe Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku oraz jej 4 filie. Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, prowadzi działalność kulturalną i dydaktyczną. Do rozwoju Ŝycia kulturalnego przyczynia się równieŝ lokalne wydawnictwo: Wiadomości Łąckie. Na terenie Łącka działają twórcy ludowi: Maria Janiczak, Krystyna Sukiennik, Maria Banach - oryginalny haf, Józef Tokarz rzeźba, Józef Niemiec malarstwo, janina Faron- haft.

22 22 Zabytki Wykaz obiektów w Gminie Łącko wpisanych do Rejestru Zabytków L.p. Miejscowość Zabytek 1 Czarny Potok Kościół Parafialny p.w. Marcina B-pa, Ks. A 9, dec. 171/9 z dn r. 2 Jazowsko Kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP, Ks. A 26, dec. 258/26 z dn r. 3 Łącko Kościół Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela, Ks. A 67, dec. KL IV 680/74/71 335/67 z dn r. 4 Maszkowice Grodzisko, Ks. A 176, dec. 176/84 z dn r. 5 ZabrzeŜ Grodzisko, Ks. A 177, dec. 177/84 z dn r. Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu Wykaz obiektów znajdujących się w Łącku, wpisanych do Ewidencji Urzędu Ochrony Zabytków 1. Kościół, mur. 1720, p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła 2. Kaplica cmentarna, drew., poł. XIX w. 3. Kapliczka skrzynkowa na słupie, drew., 4 ćw. XIX w., ul. J. Piastowskiego 4. Kapliczka, krzyŝ z figurą Chrystusa, mur., 1914, ul. J. Piastowskiego 5. KrzyŜ z figurą Chrystusa, ul. Zyndrama 6. Kapliczka, mur. XIX, ul. Zyndrama Zagroda nr 341, drew., 8. Budynek mieszkalny nr 364, drew., Pl. Św. Floriana 9. Zagroda, Pl. Św. Floriana 14, mur., 10. Zagroda, Pl. Św. Floriana 15, drew., 11. Budynek mieszkalny, Pl. Św. Floriana 28, mur., Ul. Garbarska 12. Budynek mieszkalny, ul. Garbarska 5, drew., 13. Budynek mieszkalny, ul. Garbarska 8, drew.,

23 Budynek mieszkalny, ul. Garbarska 12, drew. 15. Budynek mieszkalny, ul. Garbarska 350, drew., Pl. Grunwaldzki 16. Budynek mieszkalny, Pl. Grunwaldzki 1, drew., Ul. Kościelna 17. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 1, drew., 18. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 3, drew., 19. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 5, mur., 20. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 8, drew., 21. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 10, drew., 22. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 12, drew., 23. Budynek mieszkalny, ul. Kościelna 14, drew., Ul. Łączki 24. Zagroda, ul. Łączki 39, drew., Ul. NadbrzeŜna 25. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 8, drew., 26. Zagroda, ul. NadbrzeŜna 10, drew., 27. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 16, drew., 28. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 18, drew., 29. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 20, drew., 30. Budynek mieszkalny, ul. NadbrzeŜna 30, drew., Ul. Piaskowego 31. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 1, drew., 32. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 6, drew., 33. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 7, drew., 34. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 11, drew., 35. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 14, drew.,

24 Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 20, drew., 37. Zagroda, ul. Piaskowego 23, drew., 38. Zagroda, ul. Piaskowego 25, drew., 39. Zagroda, ul. Piaskowego 33, drew., 40. Stajnia, ul. Piaskowego 35, drew., 41. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 41, drew., 42. Budynek mieszkalny, ul. Piaskowego 51, drew., 43. Spichlerz, ul. Piaskowego 251, drew., 44. Szkoła Podstawowa, ul. Piaskowego, mur., Ul. Słoneczna 45. Budynek mieszkalny, ul. Słoneczna 7, drew., Ul. StraŜacka 46. Budynek mieszkalny, ul. StraŜacka 3, drew., 47. Budynek mieszkalny, ul. StraŜacka 23, drew., 48. Budynek mieszkalny, ul. StraŜacka 25, drew., 49. Zagroda, ul. StraŜacka 27, drew., Ul. Zyndrama 50. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 3, drew., 51. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 5a, drew., 52. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 5b, drew., 53. Stodoła, ul. Zyndrama 13, drew., 54. Stodoła, ul. Zyndrama 15, drew., 55. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 16, drew., 56. Zagroda, ul. Zyndrama 21, drew., 57. Zagroda, ul. Zyndrama 23, drew., 58. Spichlerz, ul. Zyndrama 26, drew., 59. Zagroda, ul. Zyndrama 31, drew.,

25 Budynek mieszkalny i studnia, ul. Zyndrama 32, drew., 61. Zagroda, ul. Zyndrama 35, drew., 62. Zagroda, ul. Zyndrama 41, drew., 63. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 43, drew., 64. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 44, drew., 65. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 45, drew., 66. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 48, 67. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 52, drew., 68. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 64, drew., 69. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 78, mur., 70. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 80, drew., 71. Budynek mieszkalny, ul. Zyndrama 90, drew. ŁĄCKO - JEśOWA 72. Budynek mieszkalny Nr 19, drew., 73. Zagroda Nr 41, drew., 74. Zagroda Nr 83, drew., ŁĄCKO - KICZONKI 75. Zagroda Nr 16, mur., 76. Zagroda Nr 27, drew., 77. Budynek mieszkalny Nr 34, drew., 78. Zagroda Nr 75, drew., 79. Budynek mieszkalny Nr 132, drew., 80. Budynek mieszkalny Nr 168, drewn, 81. Zagroda Nr 179, drew., 82. Budynek mieszkalny Nr 267, drew., 83. Zagroda Nr 268, drew., 84. Budynek mieszkalny Nr 367, drew.,

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 KLIMONTÓW-KIELCE 2007-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 1. Miejsce i rola turystyki w polityce Gminy Klimontów. 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Klimontów

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - wstępny projekt - Olsztyn,maj 2006 r. Spis treści 1. Wstęp... 2. Diagnoza sytuacji społeczno

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo