DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN"

Transkrypt

1 DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012

2 Wstęp Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą Miasto Koszalin Powierzchnia Liczba mieszkańców Okolice Koszalina Podsumowanie Walory turystyczne (potencjał turystyczny) Potencjał przyrodniczy i jego znaczenie w rozwoju turystyki Położenie geograficzne Ukształtowanie terenu Struktura użytkowania gruntów Warunki klimatyczne Sieć hydrograficzna Szata roślinna Podsumowanie Potencjał kulturowy i jego znaczenie w rozwoju turystyki Koszalin w województwie zachodniopomorskim. Potencjał jakościowy i ilościowy Walory antropogeniczne Uwarunkowania historyczne Miejsca i obiekty zabytkowe Instytucje kultury Działalność kulturalna Wydarzenia kulturalne Podsumowanie Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza gastronomiczna Infrastruktura paraturystyczna Szlaki turystyczne Obiekty sportowo-rekreacyjne Najważniejsze wydarzenia sportowe Atrakcje turystyczne Koszalina Atrakcje turystyczne okolic Koszalina Informacja turystyczna Plany zagospodarowania terenów inwestycyjnych Podsumowanie Zakończenie Analiza SWOT Spis tabel Spis wykresów Spis rysunków DIAGNOZA OPRACOWANA ZOSTAŁA PRZY UDZIALE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA KOSZALINA 2

3 WSTĘP W dniu 7 lipca 2010 r. Kolegium Prezydenta podjęło decyzję o utworzeniu Strategii- Programu Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina do roku Pierwszym etapem było powołanie przez Prezydenta Miasta Koszalina Zespołu zadaniowego ds. budowy Strategii Turystyki, w skład którego weszli przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz Radni. Proces opracowania ww. dokumentu podzielony został na pięć etapów: organizacyjny, diagnostyczny, koncepcyjny, redakcyjno - konsultacyjny, końcowy. Wyjściem do budowy Strategii będzie opracowany przez Zespół zadaniowy dokument pn. Diagnoza turystyczna Miasta Koszalin. Ustalono, że materiał powinien zawierać następujące obszary: charakterystyka miasta i okolic jako obszar objęty diagnozą, atrakcyjność turystyczna (potencjał turystyczny) oraz infrastruktura turystyczna i paraturystyczna. W niniejszej diagnozie każdy z wymienionych obszarów diagnostycznych został indywidualnie opisany w zakresie faktów. Materiały do diagnozy zostały opracowane na podstawie danych ogólnodostępnych, tj. GUS oraz materiałów wewnętrznych Urzędu Miejskiego, jak również miejskich jednostek. Dane źródłowe do diagnozy zazwyczaj obejmowały okres od roku , w sytuacji gdzie było to możliwe również do połowy roku Przeprowadzone w ten sposób czynności diagnostyczne pozwoliły na określenie silnych i słabych stron Miasta Koszalina, a także identyfikację szans i zagrożeń. 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZALINA OBJETEGO DIAGNOZĄ 1.1. MIASTO KOSZALIN Koszalin to miasto na prawach powiatu - posiada status samodzielnego powiatu grodzkiego, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego u wybrzeża Morza Bałtyckiego (w odległości około 11 km), w północno-zachodniej części Polski. Miasto zlokalizowane jest na Pobrzeżu Koszalińskim, w dorzeczu rzeki Dzierżęcinki oraz nad jeziorem Lubiatowskim i jeziorem Jamno. Najwyższym punktem Miasta jest wznosząca się na wysokości 137 m n.p.m. Góra Chełmska. Miasto stanowi drugi, co do wielkości w województwie, ośrodek administracyjnogospodarczy oraz kulturalny, gdyż skupia główne urzędy i instytucje o znaczeniu lokalnym i regionalnym, m.in.: Urząd Miejski, Sąd Rejonowy, Urzędy Skarbowe, Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego, Delegaturę Urzędu Wojewódzkiego, Sąd Okręgowy, Urząd Celny, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także Muzeum w Koszalinie, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Filharmonię, obiekty sportowe, w tym halę widowiskowo-sportową. Koszalin to również ważny ośrodek akademicki na Pomorzu Środkowym, w którym dominującą rolę pełni Politechnika Koszalińska, jako największa uczelnia techniczna. Koszalin stanowi ważny punkt na mapie komunikacyjnej Polski. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa komunikacyjna E-28 (Berlin-Kaliningrad), droga krajowa S-11 (łącząca Koszalin z południem kraju) oraz S-6 (Szczecin-Trójmiasto). Koszalin oddalony jest o 160 km od Szczecina, 200 km od Gdańska oraz 245 km od Poznania. 3

4 Pomimo atrakcyjnego położenia komunikacyjnego miasta brak jest dogodnych, bezpośrednich połączeń kolejowych i autobusowych Koszalina przede wszystkim z centrum i południem kraju. Stanowi to może barierę dla odpowiedniego rozwoju ruchu turystycznego. Ponadto utrudnieniem dla podróżujących koleją jest również brak informacji kolejowej na dworcu PKP w Koszalinie. Rysunek Nr 1. Położenie miasta na tle kraju, województwa zachodniopomorskiego i powiatu koszalińskiego Źródło: UM Koszalin, opracowanie własne POWIERZCHNIA Miasto swoim obszarem zajmuje powierzchnię 98,3 km2. Łączna długość granic administracyjnych Koszalina wynosi 73 km. W 2010 roku obszar Miasta zwiększył się, poprzez przyłączenie dwóch sąsiednich sołectw Jamna i Łabusza. W wyniku przyłączenia miasto zyskało bezpośredni dostęp do jeziora Jamno co zwiększyło potencjał rekreacyjny Koszalina. Miasto Koszalin charakteryzuje się wysokim potencjałem turystycznym, wynikającym przede wszystkim z korzystnego położenia miasta oraz różnorodności walorów przyrodniczych. Bliskość morza, bezpośredni dostęp do jeziora Jamno, Góra Chełmska oraz bogactwo terenów zielonych stanowi ważny punkt rozwoju funkcji turystycznej Koszalina LICZBA MIESZKAŃCÓW Liczba ludności Koszalina, na dzień 31 grudnia 2011r., wynosiła mieszkańców stanowiąc ok. 6,4% ludności województwa zachodniopomorskiego. Na 1 km 2 w mieście przypadło mieszkańców. 4

5 Wykres nr 1. Liczba mieszkańców Koszalina w latach (wg faktycznego miejsca zamieszkania) Kobiety Mężczyźni Źródło: UM Koszalin, opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS Liczba mieszkańców miasta w latach utrzymywała się na zbliżonym poziomie, zachowując tendencję malejącą, dopiero rok 2010 przyniósł nieznaczny wzrost o 0,7% i następnie w roku 2011 o kolejne 1,2%. Tabela nr 1. Gęstość zaludnienia w Mieście w latach Lata ludność na 1 km Źródło: UM Koszalin, opracowanie własne na podstawie danych GUS Miasto charakteryzuje stosunkowo niski wskaźnik gęstości zaludnienia, który na przestrzeni lat sukcesywnie się zmniejszał, dopiero w 2011r. nieznacznie wzrósł. Głównymi przyczynami był spadek liczby mieszkańców i zwiększenie w 2010 r. obszaru miasta o sołectwa, które mają małą liczbę mieszkańców. W wyniku takiego stanu rzeczy liczba ludności Miasta przypadająca na 1 km 2 zmniejszyła się o blisko 15%. Obecnie miasto pod względem gęstości zaludnienia zajmuje 13 pozycję wśród 63 miast województwa zachodniopomorskiego OKOLICE KOSZALINA Koszalin bezpośrednio graniczy z sześcioma gminami powiatu koszalińskiego tj.: Mielno, Sianów, Będzino, Biesiekierz, Świeszyno oraz Manowo. Na poziom atrakcyjności turystycznej okolic Koszalina, wpływają przede wszystkim: zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz naturalne warunki do rozwoju turystyki. Powiat koszaliński, w ramy którego wpisane jest terytorialnie miasto Koszalin (powiat grodzki) należy do bogatych pod względem zasobów przyrodniczych regionów. Na terenie Powiatu dla utrzymania cennych przyrodniczo terenów ok. 20% ogólnej powierzchni objętych jest ochroną prawną. Wśród nich znajduje się 12 rezerwatów przyrody, 4 obszary chronionego krajobrazu, 12 obszarów Natura 2000, 1 zespół przyrodniczo krajobrazowy. Dodając do tego nadmorskie położenie, bogactwo jezior i rzek, w tym 23 jeziora powyżej 10 ha 5

6 powierzchni oraz dwa znaczące zbiorniki sztuczne Hajka i Rosnowo, stanowiące jeziora zaporowe na rzece Radew, obraz położenia Koszalina i możliwości ich oddziaływania na ofertę turystyczną miasta jest bardzo szeroki. Do ciekawych przyrodniczo miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie granic miasta zaliczyć możemy Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy, Ogród Edukacyjny we Włokach, w gminie Świeszyno oraz Arboretum Karnieszewickie. Do turystycznego krajobrazu Koszalina zaliczyć możemy także położoną na wschód od miasta Sianowską Krainę w Kratkę ukazującą zachowane jeszcze w kilku miejscowościach zabytkowe kościoły, domy i budynki gospodarcze w kratkę szachulcowe, będące przez wiele wieków tradycyjnym elementem krajobrazu Pomorza. Ciekawym i unikatowym elementem turystycznego krajobrazu Koszalina i okolic są wioski tematyczne, funkcjonujące na obrzeżach miasta Lubiatowo oraz na terenie gminy Sianów. Jest to jeden ze sposobów na weekendowe spędzenie czasu. Odzwierciedleniem atrakcyjności turystycznej miasta oraz jego pozostałych potencjałów jest od 2008 roku marka miasta Koszalin. Pełnia życia. Określenie to wskazuje potencjał turystyczny miasta w różnych dziedzinach życia. Koszalin poprzez swoje położenie między morzem, jeziorami i górą jest dobrym miejscem zarówno do spędzania wolnego czasu jak i do zamieszkania. Obszar powiatu koszalińskiego oddziaływujący na turystyczne postrzeganie miasta Koszalina, wykorzystując naturalne walory sprzyja rozwojowi różnych form turystyki aktywnej m.in. turystyce wodnej, rowerowej, wędkarstwu czy łowiectwu PODSUMOWANIE Koszalin jest największym miastem Pomorza Środkowego. Z uwagi na swój potencjał i rozwój, miasto jest wizytówką gospodarczą, społeczną i kulturalną całego regionu. Atrakcyjne położenie Koszalina wynikające przede wszystkim z bliskości strefy nadmorskiej oraz różnorodności walorów turystycznych występujących zarówno w mieście jak i w okolicznych gminach, stanowi duży potencjał dla rozwoju turystyki w Koszalinie. Zidentyfikowane problemy: 1. Oddalenie Koszalina względem stolicy województwa. 2. Niska jakość powiązań transportowych (drogowych, kolejowych, lotniczych) umożliwiających skomunikowanie Koszalina z centrum kraju. 3. Brak informacji kolejowej na dworcu PKP. Wyzwania: 1. Rozwój pozycji Koszalina jako drugiego centrum aktywności gospodarczej i społecznej w województwie; 2. Szeroka współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie działań na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i jego rejonów, w tym stanu infrastruktury drogowej, utrzymanie i rozwój powiązań -wodnego i kolejowego - ze strefą nadbrzeżną Bałtyku. 4. Powstanie punktu informacji kolejowej na Dworcu PKP, w szczególności w sezonie letnim. 6

7 2. WALORY TURYSTYCZNE (POTENCJAŁ TURYSTYCZNY) Walory naturalne, czyli wszelkie elementy środowiska przyrodniczego, które wpływają na atrakcyjność obszaru, w dużym stopniu warunkują możliwości uprawiania turystyki. Dla określania przyrodniczych uwarunkowań turystyki i rekreacji kluczowe znaczenie ma pojęcie potencjału rekreacyjnego, który rozumiany jest jako zdolność środowiska przyrodniczego do zaspokajania potrzeb człowieka w zakresie wypoczynku, czyli regeneracji sił fizycznych i psychicznych w tzw. czasie wolnym POTENCJAŁ PRZYRODNICZY I JEGO ZNACZENIE W ROZWOJU TURYSTYKI POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Koszalin położony jest na Pobrzeżu Koszalińskim w obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego, na styku granic trzech mezoregionów: Wybrzeża Słowińskiego, Równiny Białogardzkiej i Równiny Słupskiej. Miasto rozmieszczone zostało w krajobrazie dolin i równin, przechodzących ku południowi w krajobraz młodoglacjalny równin i wzniesień morenowych. Na północ od Koszalina rozprzestrzenia się krajobraz nizinny - nadmorski, jeziorno bagienny, a dalej wydmowy. Elementem dominującym w sytuacji topograficznej miasta jest rzeka Dzierżęcinka, która płynie w kierunku północnym, zgodnie z ogólnym nachyleniem terenu UKSZTAŁTOWANIE TERENU Rzeźba powierzchni zajmowanej przez Koszalin ukształtowana została podczas stadiału pomorskiego, jako efekt procesów akumulacyjnych i erozyjnych z udziałem żywiołu wodnego. Oblicze terenu tworzy lekko falista wysoczyzna w przedziale wysokościowym od 25,0 do 50,0 m n.p.m. Kulminację stanowi szczyt Wzgórz Chełmskich Krzyżanka o wysokości 136,3m n.p.m. W obszarze administracyjnym miasta można wyodrębnić trzy podstawowe jednostki morfologiczne: północno-zachodnią część Wzgórz Chełmskich, reprezentujących typ moren czołowych spiętrzonych, silnie rozmytą wysoczyznę moreny dennej oraz dolinę rzeki Dzierżęcinki z systemem tarasów STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW Struktura gruntów jest podstawową informacją dotyczącą danego obszaru, która dostarcza wiedzy na temat jego wykorzystania. Wyznacza możliwości turystyki, wpływając równocześnie na atrakcyjność turystyczną analizowanego terenu, w tym przypadku Koszalina. Na terenie miasta znajdują się tereny o różnym przeznaczeniu, o którym rozstrzyga zapis w ewidencji gruntów, określający sposób użytkowania terenu, zaś o jego docelowym przeznaczeniu przesądza zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Klasyfikacje gruntów w granicach administracyjnych Miasta, obrazuje wykres nr 2. 7

8 Wykres nr 2. Wykaz gruntów w granicach administracyjnych Koszalina. użytki rolne 1% 1% 7% 1% 19% grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione wody drogi 37% 34% inne komunikacyjne w tym kolejowe tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (bez zabytków) pozostałe grunty w tym budowlane Źródło: UM Koszalin, opracowanie własne na podstawie danych WGiK, stan na październik 2011 r. Struktura gruntów wyraźnie wskazuje, iż w Koszalinie możliwe jest uprawianie wielu form turystyki, związanej przede wszystkim z aktywnością fizyczną i obcowaniem z przyrodą WARUNKI KLIMATYCZNE Pod względem klimatycznym, Koszalin znajduje się na obszarze przejściowym od klimatu morskiego do klimatu kontynentalnego. Wynikają stąd szczególne cechy środowiska geograficznego: zmienność temperatur, niestałość pogody, roczne i miesięczne zróżnicowanie opadów, wahliwość wilgotności powietrza i ciśnień atmosferycznych. Klimat Koszalina kształtują masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego, których cechy ulegają modyfikacji za sprawą sąsiedztwa Morza Bałtyckiego i deniwelacji terenu na granicy Pobrzeża Południowobałtyckiego i Pojezierza Pomorskiego. Najmniej opadów notuje się w lutym i marcu, a najwięcej w lipcu. Na terenie Koszalina zdecydowanie przeważają wiatry wiejące z kierunków południowo- zachodnich (sektor W- SE). W miesiącach zimowych wieją wiatry zachodnie i południowo- zachodnie, które przynoszą odwilż. Na wiosnę wieją wiatry północne i północno-wschodnie, przynoszące pogodę dość suchą i silnie skontrastowaną termicznie. W lecie przeważają chłodne wiatry zachodnie i północnozachodnie, przynoszące wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno - morskiego. Tabela nr 2. Średnie wartości temperatury i opadów w Koszalinie w latach Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rocznie Śr. temperatura powietrza [ C] Śr. najwyższa temperatura powietrza [ C] Śr. najniższa temperatura powietrza [ C] Śr. ilość opadów [mm} Śr. prędkość wiatru [km/h] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 8

9 Zima w Koszalinie jest zazwyczaj łagodna i krótka - przeciętna temperatura powietrza jest ujemna przeważnie w styczniu i lutym. Wiosna jest relatywnie długa i chłodna. Lato jest chłodniejsze niż w Polsce centralnej, lecz różnice te są mniejsze niż wiosną. Szczególnie charakterystyczna jest niewielka liczba dni gorących. Jesień jest długa i znacznie cieplejsza od wiosny SIEĆ HYDROGRAFICZNA Sieć hydrograficzna stanowi bardzo ważny element atrakcyjności turystycznej obszaru. Jej duże zagęszczenie i zróżnicowanie daje ogromne możliwości rozwijania różnych form turystyki, od turystyki aktywnej (np.: sporty wodne), aż do turystyki wypoczynkowej biernej. RZEKI Obszar Koszalina jest prawie całkowicie związany ze zlewnią rzeki Dzierżęcinki. W południowo-wschodniej części miasta znajduje się jezioro Lubiatowskie, przez które przepływa Dzierżęcinka (26 km), która jest w znacznym stopniu zanieczyszczona. Długość wynosi 19 km. Od strony południowej znajdują się niewielkie odcinki całkowicie uregulowanej rzeki Raduszki, która jest dopływem rzeki Czarnej, znajdującej się w dorzeczu Radwi (dopływ Parsęty). Od strony północnej na terenie miasta płynie ciek bez nazwy, wpadający do rzeki Unieść, przechodzący przez spory kompleks ogródków działkowych mieszczących się przy ulicy Władysława IV. Dawne strumienie prawobrzeżne dopływy Dzierżęcinki, spływające ze skłonu Góry Krzyżanki są uregulowane i na obszarach zabudowanych miasta ujęte kolektorem. Zachował się jedynie dopływ biegnący przez miejscowość Dzierżęcino. W północnej części Koszalina znajduje się jeszcze niewielki lewobrzeżny dopływ Dzierżęcinki o nazwie Glinianka. Biorąc pod uwagę bogactwo Koszalina pod względem istniejących rzek należałoby podjąć działania na rzecz ochrony terenów otwartych dolin oraz doprowadzenia wód do stanu I klasy czystości. Rzeka Dzierżęcinka 9

10 JEZIORA Jezioro Jamno Od strony północnej Koszalin przylega do południowych brzegów jeziora Jamno. Główne dopływy jeziora to: Dzierżęcinka, Unieść i Strzeżenica. Odpływ wód z jeziora do morza następuje Kanałem Jamneńskim. Powierzchnia jeziora wnosi 2239,6 ha, głębokość maksymalna 3,9m a głębokość średnia 1,4 m. Jezioro Jamno należy do największych zbiorników wodnych w regionie. Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 502,8 km 2. W granicach tego obszaru położonych jest kilka miejscowości, w tym dwa miasta Koszalin i Sianów. Znaczny udział terenów zabudowanych to tereny należące do miejscowości położonych na mierzei. Są to: Mielno, Unieście oraz Łazy. W miejscowościach tych zlokalizowane są liczne ośrodki wczasowo- rekreacyjne, a także pola namiotowe. Jamno jest akwenem intensywnego uprawiania sportów wodnych, w tym regat żeglarskich. W Koszalinie nad jeziorem znajduje się Przystań Jachtowa (ul. Ratowników WOPR 6), użytkowana przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obecna infrastruktura turystyczna jeziora Jamno nie jest dobrze rozwinięta i dlatego też należałoby zintensyfikować działania na rzecz jej rozwoju. Badania oceny jakości wód jezior w województwie zachodniopomorskim przeprowadzone w 2006 r. w ramach monitoringu wykazały szczególnie istotną poprawę jakości wód w jeziorze Jamno. Na poprawę czystości wody miało ogromny wpływ przyłączenie ścieków z pasa nadmorskiego do oczyszczalni w miejscowości Unieście i uruchomiona nowoczesna oczyszczalnia dla Koszalina. Włączenie w granice administracyjne Koszalina, od stycznia 2010 roku dwóch wsi graniczących z brzegiem jeziora, stanowiło dla miasta ważny punkt w rozwoju zagospodarowania, jednakże problemem jest brak bezpośredniego dostępu do morza (pomimo jego bliskości), co umożliwiłoby dynamiczny rozwój pod względem turystycznym. Od 2009 w okresie wakacyjnym z Jamna (nowa dzielnica Koszalina) do Mielna i Unieścia, kursuje płaskodenny statek Koszałek. Jezioro Jamno 10

11 Jezioro Lubiatowskie Jezioro znajduje się w obszarze dwóch gmin: Koszalin i Manowo. Leży na równinie Białogardzkiej w odległości około 6 km od centrum Koszalina. Od strony północnej i wschodniej otoczone jest wzgórzami morenowymi. Jezioro jest płytkim zbiornikiem polodowcowym o powierzchni 296 ha i maksymalnej głębokości 2,4 m. Średnia głębokość jeziora wynosi zaledwie 0,7 m. W 1956 r. utworzono rezerwat faunistyczny Jezioro Lubiatowskie im. Prof. Wojciecha Górskiego R2 na powierzchni 375,8136ha w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego. W granicach miasta Koszalina znajduje się ok. 34,6% powierzchni rezerwatu. Jest to ostoja ptactwa wodnego i błotnego, miejsce lęgowe łabędzia niemego oraz miejsce wegetacji prawie 400 gatunków roślin. Jezioro Lubiatowskie SZATA ROŚLINNA Koszalin to zielone miasto słynące z pięknych parków i czystej wody. Tereny zielone zajmują 38,1% ogólnej powierzchni miasta, co zapewnia dobre warunki do rekreacji i wypoczynku (jazda na rowerze, nordic walking, spacery). Wykres nr 3. Zieleń na terenie Koszalina w latach 2006 i 2011 Lasy gminne Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlow ej Tereny zieleni osiedlow ej Zieleń uliczna Zieleńce Parki spacerow o- w ypoczynkow e Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 11

12 Z powyższego wykresu wynika, iż w okresie 6 lat zmniejszyła się powierzchnia terenów oraz liczebność zadrzewień i zakrzewień w Koszalinie. Miasto dysponuje 7 parkami spacerowo - wypoczynkowymi i 34 zieleńcami (w tym 5 parków i 2 zieleńce wpisane do rejestru zabytków) oraz 2 rezerwatami przyrody i ogrodami działkowymi okalającymi Miasto. Tabela nr 3. Parki i rezerwaty Nazwa Park Książąt Pomorskich A Park im. Książąt Pomorskich 'B' Park przy amfiteatrze Park nad rzeką Dzierżęcinką - Dendrologiczny Park Kościuszki Rezerwat glebowy 'Bielica' Zespół przyrodniczo - krajobrazowy 'Wąwozy Charakterystyka Park powstał w latach , a zagospodarowanie zakończono w latach Powierzchnia 6,70 ha, w tym staw i rzeka Dzierżęcinka o pow. 1,50 ha. Park stanowi część zwartego ciągu zieleni, przebiegającego przez Miasto od ul. Rzecznej - do ul. Kutrzeby. Na terenie Parku znajduje się 124 gatunków i odmian drzew i krzewów. Występują również gatunki obcego pochodzenia m.in. korkowiec amurski, tuż przy nim rośnie jedyny w Koszalinie egzemplarz magnolii drzewiastej. Unikatem na skalę całego miasta jest cypryśnik błotny oraz miłorząb dwuklapowy, a także aleja platanów klonolistnych. Wśród rodzimych drzew wielkie zainteresowanie wzbudzał trzystuletni klon jawor, zwany Drzewem czarownic - do niedawna najstarsze drzewo w Koszalinie (drzewo uległo zniszczeniu). Park zajmuje pow. 3,65 ha i stanowi najbardziej na południe wysuniętą część wspomnianego wyżej zwartego ciągu zieleni. Na terenie Parku znajduje się 91 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, wśród których występują ciekawe i rzadkie gatunki m.in. dąb szypułkowaty odm. stożkowa, korkowiec amurski, wierzba babilońska oraz orzech czarny - jeden z wielu pomników przyrody. Drugi co do wielkości park w mieście. Powierzchnia 8,12 ha. Występuje tutaj 72 gatunki i odmiany drzew, wśród których wyróżniamy: lipy, jesiony wyniosłe, klony ginnala, buki, derenie jadalne, dęby szypułkowe, jałowce sawina, żywotniki zachodnie odm. wyprostowana, berberysy. Najstarsze zadrzewienie ( lat) występuje w części wschodniej parku. Najokazalszy dąb, uznany za pomnik przyrody o obwodzie 405 cm, rośnie przy amfiteatrze. Powierzchnia 7,74 ha. Park stanowi najbardziej na północ wysuniętą część zwartego ciągu zieleni, przebiegającego przez Koszalin w dolinie rzeki Dzierżęcinki. W parku znajduje się zabytkowy stary młyn oraz wiele ciekawych gatunków drzew m.in. klon japoński, kalina sztywnolistna i wiele odmian świerków i drzew liściastych, tworzących oryginalną kompozycję z poprzednich lat. Park powstał na początku XIX wieku. Powierzchnia 7,51 ha. Park stanowi północno-wschodni fragment dużego, zwartego ciągu zieleni miejskiej. W zadrzewieniu tego parku wyróżniają się dwie aleje lipowe oraz 72 gatunki i odmiany drzew oraz krzewów a także Aleja Dębów Pamięci utworzona w 2006 r., którą stanowi 25 młodych dębów uroczyście posadzonych przez prezydentów miasta, którzy sprawowali władzę w Koszalinie od 1973 r. Najstarsze zadrzewienie ( lat) występuje w części wschodniej i północnej parku oraz na obrzeżach łąki parkowej. Powierzchnia 1,30 ha. Rezerwat leży u podnóża północno - zachodniego zbocza Góry Chełmskiej. Ochroną objęta jest zbielicowana gleba, położona na glinie głębokiej, a ukształtowana została bez udziału wód gruntowych, z lekkich osadów żwirowo - piaszczystych. Powierzchnię glebową porasta bór sosnowy. Położony jest w płn. wsch. część Koszalina, pomiędzy ulicami Wąwozowa - Wyki, Próchnika - Staszica (od południa), Gajowa (od wschodu). Jest to jedyny tego typu obiekt na terenie miasta, wyróżniający się mocno urozmaiconym ukształtowaniem terenu i związanym z tym układem roślinności. Teren 12

13 krajobrazowy 'Wąwozy Grabowe' 'Koszaliński Pas Nadmorski' Zespół przyrodniczokrajobrazowy Lasy Mścickie wąwozów porasta bujna szata roślinna, głównie drzewiasta z silnie wykształconą warstwą podszytów. Można tu znaleźć rzadkie objęte ochroną rośliny takie jak : kruszczyk szerokolistny, marzanka wonna, konwalia majowa, bluszcz, którego kwitnące okazy na tym terenie występują bardzo licznie. Usytuowanie wąwozu pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi sprawia, że jest to doskonałe miejsce rekreacji i wypoczynku. Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 48,33 ha obejmuje pas wybrzeża morskiego różnej szerokości (do kilkunastu kilometrów w głąb lądu) i długości około 85,5 km (w tym Koszalin). Obszar ten znajduje się na lekko pofałdowanym terenie, z większymi wzniesieniami w okolicy Ustronia Morskiego i Koszalina. 'Koszaliński Pas Nadmorski' obejmuje obszary przymorskie. Ogarnia swym zasięgiem wiele miejscowości, w tym także część Koszalina, wchłaniając w swoje granice dwa duże kompleksy leśne, znajdujące się na płn. - wsch. i płn. zach. miasta, w tym las porastający Wzgórze Chełmskie, składające się głównie z buczyny pomorskiej. Kompleks leśny położony przy płn.-zach. granicy Koszalina. Celem ochrony tego terenu jest zachowanie siedlisk i gatunków chronionych oraz walorów krajobrazowych kompleksu leśnego o wysokiej bioróżnorodności. Zespół stanowi kompleks leśny wraz malowniczymi, głęboko powcinanymi jarami z ciekami wodnymi, oraz licznymi oczkami śródleśnymi. Lasy Mścickie to również ostoja zwierzyny płowej (dzik, jeleń, sarna), drobnych gryzoni (baza żerowiskowa ptaków drapieżnych) oraz nietoperzy. Miejsce bytowania i rozrodu żab brunatnych: moczarowej i trawnej oraz jaszczurek zwinki i żyworodnej, padalca i zaskrońca. Miejsca lęgowe żurawia, strumieniówki i świerszczaka, obserwowano tu także jastrzębia i myszołowa zwyczajnego. Lasy Mścickie stanowią jeden z trzech elementów korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym wyodrębnionego na terenie miasta Koszalin, łączącego Wybrzeże Bałtyku z Pojezierzem Kaszubskim. Góra Chełmska - położona jest w obrębie miasta Koszalina. Tereny te położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski, a na mocy ustaleń planu miejscowego fragmenty podlegają ochronie konserwatorskiej. Góra Chełmska jest jedną z trzech świętych gór Pomorza Środkowego, której najwyższe wzniesienie- Krzyżanka (137 m n.p.m.) szczyci się długą tradycją chrześcijańskiego miejsca pielgrzymkowego. Od wczesnego średniowiecza była zamieszkała przez słowiańskich Pomorzan. Wzniesiona na Górze Chełmskiej kaplica do czasu lokacji Koszalina w 1266 r. służyła mieszkańcom jako kościół parafialny. W 1278 r. patronat nad nią objęło opactwo cysterek z Koszalina. W 1534 r. władcy pomorscy przyjęli reformację, w wyniku czego zburzono sanktuarium. Dopiero starania Biskupa Ignacego Jeża zaowocowały w 1990 r. powrotem Kościoła na to miejsce. Szensztacki Instytut Sióstr Maryi podjął opiekę nad nowym sanktuarium p.w. Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, które w dniu 1 czerwca 1991 r. poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. 29 grudnia 1990 r. została odprawiona pierwsza po 400 latach Msza św. na Górze Chełmskiej, połączona z uroczystością poświęcenia placu pod budowę Sanktuarium Matki Bożej. 14 kwietnia 1991 r. został uroczyście wmurowany kamień węgielny w miejscu budowy Sanktuarium a 1 czerwca 1991 r. Sanktuarium poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. Góra Chełmska to nie tylko miejsce pielgrzymowania, ale również teren rekreacyjny. Na szczycie Góry Chełmskiej znajduje się zbudowana w 1888r. neoromańska wieża widokowa (wysokość 31,5 m.) dostępna dla zwiedzających, z której rozciąga się wspaniała panorama Koszalina i okolic, aż po morze Bałtyckie. Masyw góry częściowo oplatają szlaki turystyczne, zarówno piesze jak i rowerowe umożliwiając tym samym aktywne spędzanie czasu mieszkańcom i turystom. Góra Chełmska jest to miejsce dla zwolenników nordic walking i pieszych wędrówek, dlatego właśnie należałoby wykorzystać pozostałe jej tereny pod 13

14 zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe. Ponadto dla mieszkańców (głównie starszych) dużym utrudnieniem jest dostęp do Sanktuarium na Górze Chełmskiej poza sezonem letnim z uwagi na brak bezpośredniego połączenia komunikacyjnego. W grudniu 2011 r. Góra Chełmska wraz z lasami Nadleśnictwa Karnieszewice i Lasami Miasta Koszalin została włączona do Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie. W ramach LKP zostaną wykonane ortofotomapa i opracowanie fitosocjologiczne oraz nastąpi modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej: ścieżki edukacyjnej, parkingu, ścieżek rowerowo pieszych przy szpitalu wojewódzkim i do planowanej kładki nad ul. Gdańską oraz budowa leśniczówki edukacyjnej na osiedlu Bukowo. Wieża widokowa. Góra Chełmska Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej Park im. Książąt Pomorskich Czerwony buk-pomnik przyrody w Park im. Książąt Pomorskich 14

15 PODSUMOWANIE Turystyka kojarzy się nierozerwalnie z podróżami, sportem i rekreacją, czemu niewątpliwie sprzyjają tereny zielone. Duża ilość parków i lasów to ogromny potencjał turystyczny miasta, który daje wiele możliwości rozwoju. Jazda na rowerze, wycieczki piesze, nordic walking czy biegi to tylko nieliczne formy aktywnego wypoczynku, które Koszalin może zaoferować turystom dzięki swoim terenom zielonym. Zidentyfikowane problemy: 1. Zanieczyszczenie rzeki Dzierżęcinki. 2. Degradacja środowiska przyrodniczego (zmniejszająca się powierzchnia terenów oraz liczebność zadrzewień i zakrzewień cennych przyrodniczo), przeznaczanie terenów zielonych pod zabudowę. 3. Ograniczenie zagospodarowania terenu Jamno-Łabusz z powodu występowania obszarów chronionych. 4. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna jeziora Jamno. 5. Brak bezpośredniego dostępu do morza (pomimo bliskości morza, Koszalin nie jest miastem nadmorskim). 6. Teren Góry Chełmskiej niewykorzystany turystycznie pod względem rekreacyjnosportowym. 7. Brak całorocznego bezpośredniego połączenia komunikacji miejskiej pomiędzy Górą Chełmską a centrum miasta. Wyzwania: 1. Wykorzystanie istniejącego ruchu turystyczno-pielgrzymkowego do ożywienia miejsca przy sanktuarium jako miejsca atrakcyjnego kulturalnie poprzez organizację np. koncertów, spotkań rodzinnych. 2. Wzmocnienie współpracy Koszalina z Szensztackim Instytutem Sióstr Maryi, Nadleśnictwem Karnieszewice oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym w celu wypracowania wspólnego projektu promującego Górę Chełmską. 3. Ochrona terenów otwartych dolin rzek: Dzierżęcinki, Raduszki, Czarnej, oraz terenów polderów w rejonie Jamna i Łabusza; 4. Doprowadzenie do stanu I klasy czystości rzeki Dzierżecinki; 5. Rozwój infrastruktury turystycznej i para turystycznej jeziora Jamno. 6. Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Jamno. 7. Pozyskanie inwestorów celem realizacji inwestycji o charakterze rekreacyjnosportowym na terenie Góry Chełmskiej POTENCJAŁ KULTUROWY I JEGO ZNACZENIE W ROZWOJU TURYSTYKI Potencjał kulturowy tworzą walory antropogeniczny, na które składają się wszelkiego rodzaju miejsca i obiekty zabytkowe, muzea dysponujące zbiorami o szczególnym znaczeniu lub świadczącym o unikatowej historii miasta, wydarzenia i imprezy kulturalne, a także tradycje świadczące o żywych korzeniach kultury lokalnej. Obszar jest atrakcyjny, gdy turysta dowiaduje się o tych walorach i ma możliwość zapoznania się z nimi. Chęć poznania stanowi 15

16 obecnie bardzo ważny motyw podróżowania, lecz tylko skuteczne wykorzystanie potencjału kulturowego pozwala zaistnieć na rynku turystycznym KOSZALIN W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. POTENCJAŁ JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Ogromny wpływ na Koszalin miała II wojna światowa. Działania wojenne doprowadziły do poważnych zniszczeń, spłonął ratusz miejski, zniszczono również większość zakładów przemysłowych, urządzeń gospodarki komunalnej, gazownię i sieć wodociągowo - kanalizacyjną. Szacuje się, że zburzeniu uległo około 40% zabudowy. Dlatego obecnie Koszalin nie może pochwalić się licznymi zabytkami, jak inne miasta w województwie zachodniopomorskim, np.: Kołobrzeg. Co wcale nie zmniejsza jego atrakcyjności pod względem turystycznym. Miasto jest doskonale usytuowane pomiędzy morzem, górą i jeziorami, co daje wiele możliwości i kierunków rozwoju turystycznego WALORY ANTROPOGENICZNE UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Koszalin jest największym miastem Pomorza Środkowego. W pierwszej połowie XIII w. był jeszcze wsią książęcą, którą to w 1214 roku książę szczeciński Bogusław II podarował opactwu cystersów w Białobokach, a książę Barnim I w 1248 roku biskupom pomorskim rezydującym wówczas w Kamieniu. W 1266 roku Koszalin otrzymał prawa miejskie. Prestiż miasta umocnił się na przełomie XVI i XVII wieku, gdy książęta biskupi z rodu Gryfitów wybudowali tu w latach zamek oraz kościół zamkowy ( ), a miasto stało się ośrodkiem zebrań sejmików ziemskich dla dominium kamieńskiego. Czasy świetności przerwała wojna 30-letnia, po której Koszalin wraz z całym Pomorzem Zachodnim stał się częścią Brandenburgii, a następnie Prus. Na kolejne losy miasta wpłynął pożar, który wybuchł w dniu 18 października 1718 roku i zniszczył 2/3 zabudowy. Dzięki temu, że od 1713 roku w mieście stacjonował garnizon, król pruski Fryderyk Wilhelm I przyznał zarówno miastu jak i jego mieszkańcom, wysoką dotację, co pozwoliło miastu Koszalin nie tylko przetrwać trudny w swoich dziejach okres, ale w kolejnych latach wpłynęło na pomyślny jego rozwój. Wraz z reformami państwowości pruskiej z początku XIX wieku i utworzeniem Rejencji Koszalińskiej, Koszalin stał się centrum administracyjnym i komunikacyjnym Pomorza Środkowego, a także lokalnym ośrodkiem przemysłu i usług. Mieściła się tu m.in. fabryka samolotów (okres I wojny), papieru, przetwórnia drobiu i łososi, browar, mleczarnia oraz fabryka maszyn rolniczych. W okresie międzywojennym Koszalin dotknął kryzys, dopiero w latach nastąpiło ożywienie w przemyśle, związane z przygotowaniami Niemiec do II wojny światowej. Kolosalne zmiany w najnowszych dziejach Koszalina przyniósł rok W dniu 4 marca tego roku do Koszalina wkroczyły wojska radzieckie. Przybywających do Koszalina polskich osadników witały gruzy i kikuty wypalonych domów. Szacuje się, że zburzeniu uległo około 40 procent zabudowy miasta. W 1945 władze nowego województwa zachodniopomorskiego kilka razy przenosiły się między Koszalinem i Szczecinem. W 1950 podzielono województwo "zachodniopomorskie" na "szczecińskie" i "koszalińskie". W nowej sytuacji miasto zaczęło spełniać rolę centrum 16

17 regionu środkowopomorskiego. Zwiększająca się liczba mieszkańców, ale jednocześnie słaby rozwój przemysłu, wymogły na ówczesnych władzach decyzje o rozbudowie starych i budowie nowych zakładów produkcyjnych. W 1972 roku Koszalin stał się siedzibą nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Pierwszego czerwca 1991 r. gościem miasta był papież Jan Paweł II, witany przez mieszkańców całego województwa. Moment błogosławieństwa udzielonego miast upamiętnia pomnik Ojca Świętego odsłonięty w piątą rocznicę wizyty przed koszalińską katedrą. Rok 1998 przyniósł niekorzystną dla miasta i regionu decyzję wynikającą z wprowadzenia reformy administracyjnej państwa - decyzję o likwidacji województwa koszalińskiego i powołaniu dużego województwa zachodniopomorskiego ze stolicą w Szczecinie. Koszalin po wielkim pożarze w 1718r. Obraz olejny z XIX w. Muzeum w Koszalinie MIEJSCA I OBIEKTY ZABYTKOWE Z powodu dużych zniszczeń wojennych Koszalin nie posiada wielu zabytków. Niemniej jednak te, które ocalały są bardzo cenne i zachowały się w dobrym stanie technicznym, co czyni miasto atrakcyjne pod względem turystycznym. Średniowieczne mury obronne - o obwodzie 1600 m, umocnione 46 czatowniami i 3 bramami, tworzyły zamknięty pierścień. Grubość muru u podstawy wynosiła 1,30 m, a wysokość sięgała 7 m. Pierwotny system fortyfikacji Koszalina, zbudowany po lokacji miasta, stanowił pierścień wałów ziemnych z drewnianą palisadą, otoczony fosą i stawami. Ten system umocnień przetrwał do 1291 r. Nowe obwarowania zbudowano już z cegły i kamieni. Do początku XVIII w. mury zachowały się w pierwotnym stanie. Dopiero po wielkim pożarze miasta w 1718 r. były stopniowo obniżane (do 1731 r.) do wysokości 3 m. Uzyskany materiał wykorzystano do odbudowy miasta. W XIX w. bramy miejskie rozebrano, a do większych fragmentów murów dobudowano domy. Dzięki temu części murów zachowały się do dzisiaj, m.in. najdłuższy, liczący ok. 60 m, pomiędzy ul. Mickiewicza i Młyńską i najwyższy, sięgający 6 m, przy ul. Marii Ludwiki. 17

18 Kamienie młyńskie w średniowiecznych murach obronnych Pałac Młynarza Katedra gotycka z XIV w. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP - jest to najstarszy zabytek miasta wzniesiony w latach Reprezentuje najczęściej spotykany na Pomorzu typ budowli bazylikę z wydłużonym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz z wnętrzem sklepionym gwiaździście i kwadratową, masywną wieżą. W ołtarzu głównym znajduje się 16 figur gotyckiego pentaptyku z 1512 r., ponadto w prezbiterium na belce tęczowej można zobaczyć krucyfiks z końca XIV w. Witraże powstały w latach Kościół wyposażony jest w organy o barokowym brzmieniu z 1899 r. Najstarszym zabytkiem jest umieszczona w kruchcie pod wieżą chrzcielnica z XIII w. Na ścianach kruchty wiszą płyty nagrobne z pocz. XVII w. Katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Pałac Młynarza i młyn z XIX w. - akt lokacyjny Koszalina z 1266 r. zawiera wzmiankę o prawie do budowy pierwszego młyna wodnego. Młyn ten przetrwał do wielkiego pożaru w 1601 r. Do XIX w. obiekt wielokrotnie rozbudowywano i modernizowano. W latach zbudowano nowy młyn, który wyposażono w amerykańskie urządzenia techniczne i turbinę wodną (1878). W latach do młyna dobudowano Pałac Młynarza, który po drugiej wojnie światowej pełnił funkcje administracyjne dla zakładów zbożowych. Po remoncie i adaptacji na cele wystawowe zabudowania od 1991 r. stanowią siedzibę Muzeum w Koszalinie. 18

19 Kościół zamkowy z XIII/XIV w. - obecnie zajmuje go cerkiew prawosławna. Budynek powstał ok r. jako kościół klasztoru cysterek, obecnego w Koszalinie od 1278 r. do lat 50. XVI w. Opuszczony przez mniszki, zrujnowany został odbudowany przez księcia Franciszka I w latach jako kościół zamkowy. Znacznie uszkodzony w czasie pożaru miasta w 1718 r. doczekał się w latach generalnego remontu i otrzymał nowe wyposażenie (organy 1863 r.). W 1953 r. przekazany Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu budynek pełni funkcje sakralne. Skansen kultury jamneńskiej - w zabytkowej zagrodzie rybackiej z 1869 r. (przeniesionej z Dąbek koło Darłowa) eksponowane są zabytki kultury jamneńskiej i pomorskiej, związane z życiem codziennym i pracą dawnych mieszkańców podmiejskich wsi Jamno i Łabusz. Obejrzeć tam można m.in. słynne jamneńskie krzesła, stroje, fotele, szafy i łóżka. W pobliżu znajduje się stodoła z wystawą poświęconą kuźni pomorskiej. Skansen Budynek z początku XIX w. - budynek wzniesiono na terenie, który w średniowieczu zajmował klasztor żeński cysterek. W 1568 r. na miejscu rozebranego klasztoru biskup kamieński książę Jan Fryderyk rozpoczął budowę zamku. Zamek spłonął w wielkim pożarze w 1718 r. i nie został odbudowany. Obecny budynek wzniesiono w latach jako siedzibę sądu okręgowego i prokuratury. Zabytkowy Park im. Książąt Pomorskich - najstarsza część parku, tzw. Stara Promenada, powstała w 1817 r. u podnóża murów obronnych. Do 1838 r. trwały prace związane z wytyczeniem alejek, budową fontanny, przebudową stawu i regulacją rzeki. W latach staw odnowiono i założono wyspę dla łabędzi. Do najciekawszych okazów parku należą: jedyna w Koszalinie magnolia drzewiasta, korkowiec amurski, cyprysik błotny i miłorząb dwuklapowy. 19

20 Park im. Książąt Pomorskich Neogotycki budynek Archiwum Państwowego - wzniesiony na początku lat 80. XIX w. jako szpital garnizonowy znajdował się pod zarządem administracji wojskowej do końca pierwszej wojny światowej. Od 1925 r. był siedzibą Urzędu Skarbowego. W latach mieścił się tu Szpital Powiatowy i Miejski, w latach zaś działała Państwowa Szkoła Pielęgniarska. W kolejnych latach obiekt użytkowało wspólnie kilka instytucji, m.in. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna. Od 1988r. budynek stanowi siedzibę Archiwum Państwowego w Koszalinie. Domek Kata - stanowisko kata w średniowiecznym Koszalinie funkcjonowało od 1464 r. Egzekucje przeprowadzano na tzw. Górze Wisielców (przedłużenie ul. Dąbrowskiego) i na rynku miejskim. Ostatni raz kat wypełnił swoją powinność wobec miasta w 1893 r., ale w kamienicy mieszkał do lat 30. XX w. Ta gotycką kamienicą z XV w., obecnie jest siedzibą Teatru Propozycji Dialog (od 1964 r.). Domek Kata Poczta Główna 20

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008 Spis treści CZĘŚD 1

Bardziej szczegółowo

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Kalisz, październik 2010 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Diagnoza sytuacji przestrzenno - społeczno

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Projekt czêœciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ z EFRR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Folder promujący Strategię Rozwoju Terenów Zieleni opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZ. I. ANALITYCZNA 2 Spis treści 1. Metodyka prac... 4 2. Polski i światowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 MATERIAŁ ROBOCZY kwiecień 2014 2 Zespół redakcyjny dr Michał Adamski, dr Piotr Łaszewski, Maciej Kostrzewa, Jarosław Kotliński, Jarosław Szałamacha Współpraca

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Opracował zespół w składzie dr Katarzyna Kobielska kierownik dr Elzbieta Nawrocka dr Piotr Gryszel mgr Paweł Kieruzal mgr Przemysław Wojcieszak Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warszawa analiza rynku nieruchomości. Alicja Fiegler - Sadowska

Warszawa analiza rynku nieruchomości. Alicja Fiegler - Sadowska Warszawa analiza rynku nieruchomości Alicja Fiegler - Sadowska Warszawa stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowo mazowieckiej, na Mazowszu, nad

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Obszar gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn ZARSZYN luty 2014 r. 1 Wstęp. Dokument, który bierzecie Państwo

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ PROF. DR ARCH. SZCZEPAN BAUM DR HAB. MARIUSZ KISTOWSKI STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo