DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN"

Transkrypt

1 DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012

2 Wstęp Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą Miasto Koszalin Powierzchnia Liczba mieszkańców Okolice Koszalina Podsumowanie Walory turystyczne (potencjał turystyczny) Potencjał przyrodniczy i jego znaczenie w rozwoju turystyki Położenie geograficzne Ukształtowanie terenu Struktura użytkowania gruntów Warunki klimatyczne Sieć hydrograficzna Szata roślinna Podsumowanie Potencjał kulturowy i jego znaczenie w rozwoju turystyki Koszalin w województwie zachodniopomorskim. Potencjał jakościowy i ilościowy Walory antropogeniczne Uwarunkowania historyczne Miejsca i obiekty zabytkowe Instytucje kultury Działalność kulturalna Wydarzenia kulturalne Podsumowanie Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza gastronomiczna Infrastruktura paraturystyczna Szlaki turystyczne Obiekty sportowo-rekreacyjne Najważniejsze wydarzenia sportowe Atrakcje turystyczne Koszalina Atrakcje turystyczne okolic Koszalina Informacja turystyczna Plany zagospodarowania terenów inwestycyjnych Podsumowanie Zakończenie Analiza SWOT Spis tabel Spis wykresów Spis rysunków DIAGNOZA OPRACOWANA ZOSTAŁA PRZY UDZIALE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA KOSZALINA 2

3 WSTĘP W dniu 7 lipca 2010 r. Kolegium Prezydenta podjęło decyzję o utworzeniu Strategii- Programu Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina do roku Pierwszym etapem było powołanie przez Prezydenta Miasta Koszalina Zespołu zadaniowego ds. budowy Strategii Turystyki, w skład którego weszli przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych oraz Radni. Proces opracowania ww. dokumentu podzielony został na pięć etapów: organizacyjny, diagnostyczny, koncepcyjny, redakcyjno - konsultacyjny, końcowy. Wyjściem do budowy Strategii będzie opracowany przez Zespół zadaniowy dokument pn. Diagnoza turystyczna Miasta Koszalin. Ustalono, że materiał powinien zawierać następujące obszary: charakterystyka miasta i okolic jako obszar objęty diagnozą, atrakcyjność turystyczna (potencjał turystyczny) oraz infrastruktura turystyczna i paraturystyczna. W niniejszej diagnozie każdy z wymienionych obszarów diagnostycznych został indywidualnie opisany w zakresie faktów. Materiały do diagnozy zostały opracowane na podstawie danych ogólnodostępnych, tj. GUS oraz materiałów wewnętrznych Urzędu Miejskiego, jak również miejskich jednostek. Dane źródłowe do diagnozy zazwyczaj obejmowały okres od roku , w sytuacji gdzie było to możliwe również do połowy roku Przeprowadzone w ten sposób czynności diagnostyczne pozwoliły na określenie silnych i słabych stron Miasta Koszalina, a także identyfikację szans i zagrożeń. 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZALINA OBJETEGO DIAGNOZĄ 1.1. MIASTO KOSZALIN Koszalin to miasto na prawach powiatu - posiada status samodzielnego powiatu grodzkiego, położone na terenie województwa zachodniopomorskiego u wybrzeża Morza Bałtyckiego (w odległości około 11 km), w północno-zachodniej części Polski. Miasto zlokalizowane jest na Pobrzeżu Koszalińskim, w dorzeczu rzeki Dzierżęcinki oraz nad jeziorem Lubiatowskim i jeziorem Jamno. Najwyższym punktem Miasta jest wznosząca się na wysokości 137 m n.p.m. Góra Chełmska. Miasto stanowi drugi, co do wielkości w województwie, ośrodek administracyjnogospodarczy oraz kulturalny, gdyż skupia główne urzędy i instytucje o znaczeniu lokalnym i regionalnym, m.in.: Urząd Miejski, Sąd Rejonowy, Urzędy Skarbowe, Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego, Delegaturę Urzędu Wojewódzkiego, Sąd Okręgowy, Urząd Celny, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także Muzeum w Koszalinie, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Filharmonię, obiekty sportowe, w tym halę widowiskowo-sportową. Koszalin to również ważny ośrodek akademicki na Pomorzu Środkowym, w którym dominującą rolę pełni Politechnika Koszalińska, jako największa uczelnia techniczna. Koszalin stanowi ważny punkt na mapie komunikacyjnej Polski. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa komunikacyjna E-28 (Berlin-Kaliningrad), droga krajowa S-11 (łącząca Koszalin z południem kraju) oraz S-6 (Szczecin-Trójmiasto). Koszalin oddalony jest o 160 km od Szczecina, 200 km od Gdańska oraz 245 km od Poznania. 3

4 Pomimo atrakcyjnego położenia komunikacyjnego miasta brak jest dogodnych, bezpośrednich połączeń kolejowych i autobusowych Koszalina przede wszystkim z centrum i południem kraju. Stanowi to może barierę dla odpowiedniego rozwoju ruchu turystycznego. Ponadto utrudnieniem dla podróżujących koleją jest również brak informacji kolejowej na dworcu PKP w Koszalinie. Rysunek Nr 1. Położenie miasta na tle kraju, województwa zachodniopomorskiego i powiatu koszalińskiego Źródło: UM Koszalin, opracowanie własne POWIERZCHNIA Miasto swoim obszarem zajmuje powierzchnię 98,3 km2. Łączna długość granic administracyjnych Koszalina wynosi 73 km. W 2010 roku obszar Miasta zwiększył się, poprzez przyłączenie dwóch sąsiednich sołectw Jamna i Łabusza. W wyniku przyłączenia miasto zyskało bezpośredni dostęp do jeziora Jamno co zwiększyło potencjał rekreacyjny Koszalina. Miasto Koszalin charakteryzuje się wysokim potencjałem turystycznym, wynikającym przede wszystkim z korzystnego położenia miasta oraz różnorodności walorów przyrodniczych. Bliskość morza, bezpośredni dostęp do jeziora Jamno, Góra Chełmska oraz bogactwo terenów zielonych stanowi ważny punkt rozwoju funkcji turystycznej Koszalina LICZBA MIESZKAŃCÓW Liczba ludności Koszalina, na dzień 31 grudnia 2011r., wynosiła mieszkańców stanowiąc ok. 6,4% ludności województwa zachodniopomorskiego. Na 1 km 2 w mieście przypadło mieszkańców. 4

5 Wykres nr 1. Liczba mieszkańców Koszalina w latach (wg faktycznego miejsca zamieszkania) Kobiety Mężczyźni Źródło: UM Koszalin, opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS Liczba mieszkańców miasta w latach utrzymywała się na zbliżonym poziomie, zachowując tendencję malejącą, dopiero rok 2010 przyniósł nieznaczny wzrost o 0,7% i następnie w roku 2011 o kolejne 1,2%. Tabela nr 1. Gęstość zaludnienia w Mieście w latach Lata ludność na 1 km Źródło: UM Koszalin, opracowanie własne na podstawie danych GUS Miasto charakteryzuje stosunkowo niski wskaźnik gęstości zaludnienia, który na przestrzeni lat sukcesywnie się zmniejszał, dopiero w 2011r. nieznacznie wzrósł. Głównymi przyczynami był spadek liczby mieszkańców i zwiększenie w 2010 r. obszaru miasta o sołectwa, które mają małą liczbę mieszkańców. W wyniku takiego stanu rzeczy liczba ludności Miasta przypadająca na 1 km 2 zmniejszyła się o blisko 15%. Obecnie miasto pod względem gęstości zaludnienia zajmuje 13 pozycję wśród 63 miast województwa zachodniopomorskiego OKOLICE KOSZALINA Koszalin bezpośrednio graniczy z sześcioma gminami powiatu koszalińskiego tj.: Mielno, Sianów, Będzino, Biesiekierz, Świeszyno oraz Manowo. Na poziom atrakcyjności turystycznej okolic Koszalina, wpływają przede wszystkim: zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz naturalne warunki do rozwoju turystyki. Powiat koszaliński, w ramy którego wpisane jest terytorialnie miasto Koszalin (powiat grodzki) należy do bogatych pod względem zasobów przyrodniczych regionów. Na terenie Powiatu dla utrzymania cennych przyrodniczo terenów ok. 20% ogólnej powierzchni objętych jest ochroną prawną. Wśród nich znajduje się 12 rezerwatów przyrody, 4 obszary chronionego krajobrazu, 12 obszarów Natura 2000, 1 zespół przyrodniczo krajobrazowy. Dodając do tego nadmorskie położenie, bogactwo jezior i rzek, w tym 23 jeziora powyżej 10 ha 5

6 powierzchni oraz dwa znaczące zbiorniki sztuczne Hajka i Rosnowo, stanowiące jeziora zaporowe na rzece Radew, obraz położenia Koszalina i możliwości ich oddziaływania na ofertę turystyczną miasta jest bardzo szeroki. Do ciekawych przyrodniczo miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie granic miasta zaliczyć możemy Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy, Ogród Edukacyjny we Włokach, w gminie Świeszyno oraz Arboretum Karnieszewickie. Do turystycznego krajobrazu Koszalina zaliczyć możemy także położoną na wschód od miasta Sianowską Krainę w Kratkę ukazującą zachowane jeszcze w kilku miejscowościach zabytkowe kościoły, domy i budynki gospodarcze w kratkę szachulcowe, będące przez wiele wieków tradycyjnym elementem krajobrazu Pomorza. Ciekawym i unikatowym elementem turystycznego krajobrazu Koszalina i okolic są wioski tematyczne, funkcjonujące na obrzeżach miasta Lubiatowo oraz na terenie gminy Sianów. Jest to jeden ze sposobów na weekendowe spędzenie czasu. Odzwierciedleniem atrakcyjności turystycznej miasta oraz jego pozostałych potencjałów jest od 2008 roku marka miasta Koszalin. Pełnia życia. Określenie to wskazuje potencjał turystyczny miasta w różnych dziedzinach życia. Koszalin poprzez swoje położenie między morzem, jeziorami i górą jest dobrym miejscem zarówno do spędzania wolnego czasu jak i do zamieszkania. Obszar powiatu koszalińskiego oddziaływujący na turystyczne postrzeganie miasta Koszalina, wykorzystując naturalne walory sprzyja rozwojowi różnych form turystyki aktywnej m.in. turystyce wodnej, rowerowej, wędkarstwu czy łowiectwu PODSUMOWANIE Koszalin jest największym miastem Pomorza Środkowego. Z uwagi na swój potencjał i rozwój, miasto jest wizytówką gospodarczą, społeczną i kulturalną całego regionu. Atrakcyjne położenie Koszalina wynikające przede wszystkim z bliskości strefy nadmorskiej oraz różnorodności walorów turystycznych występujących zarówno w mieście jak i w okolicznych gminach, stanowi duży potencjał dla rozwoju turystyki w Koszalinie. Zidentyfikowane problemy: 1. Oddalenie Koszalina względem stolicy województwa. 2. Niska jakość powiązań transportowych (drogowych, kolejowych, lotniczych) umożliwiających skomunikowanie Koszalina z centrum kraju. 3. Brak informacji kolejowej na dworcu PKP. Wyzwania: 1. Rozwój pozycji Koszalina jako drugiego centrum aktywności gospodarczej i społecznej w województwie; 2. Szeroka współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie działań na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i jego rejonów, w tym stanu infrastruktury drogowej, utrzymanie i rozwój powiązań -wodnego i kolejowego - ze strefą nadbrzeżną Bałtyku. 4. Powstanie punktu informacji kolejowej na Dworcu PKP, w szczególności w sezonie letnim. 6

7 2. WALORY TURYSTYCZNE (POTENCJAŁ TURYSTYCZNY) Walory naturalne, czyli wszelkie elementy środowiska przyrodniczego, które wpływają na atrakcyjność obszaru, w dużym stopniu warunkują możliwości uprawiania turystyki. Dla określania przyrodniczych uwarunkowań turystyki i rekreacji kluczowe znaczenie ma pojęcie potencjału rekreacyjnego, który rozumiany jest jako zdolność środowiska przyrodniczego do zaspokajania potrzeb człowieka w zakresie wypoczynku, czyli regeneracji sił fizycznych i psychicznych w tzw. czasie wolnym POTENCJAŁ PRZYRODNICZY I JEGO ZNACZENIE W ROZWOJU TURYSTYKI POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Koszalin położony jest na Pobrzeżu Koszalińskim w obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego, na styku granic trzech mezoregionów: Wybrzeża Słowińskiego, Równiny Białogardzkiej i Równiny Słupskiej. Miasto rozmieszczone zostało w krajobrazie dolin i równin, przechodzących ku południowi w krajobraz młodoglacjalny równin i wzniesień morenowych. Na północ od Koszalina rozprzestrzenia się krajobraz nizinny - nadmorski, jeziorno bagienny, a dalej wydmowy. Elementem dominującym w sytuacji topograficznej miasta jest rzeka Dzierżęcinka, która płynie w kierunku północnym, zgodnie z ogólnym nachyleniem terenu UKSZTAŁTOWANIE TERENU Rzeźba powierzchni zajmowanej przez Koszalin ukształtowana została podczas stadiału pomorskiego, jako efekt procesów akumulacyjnych i erozyjnych z udziałem żywiołu wodnego. Oblicze terenu tworzy lekko falista wysoczyzna w przedziale wysokościowym od 25,0 do 50,0 m n.p.m. Kulminację stanowi szczyt Wzgórz Chełmskich Krzyżanka o wysokości 136,3m n.p.m. W obszarze administracyjnym miasta można wyodrębnić trzy podstawowe jednostki morfologiczne: północno-zachodnią część Wzgórz Chełmskich, reprezentujących typ moren czołowych spiętrzonych, silnie rozmytą wysoczyznę moreny dennej oraz dolinę rzeki Dzierżęcinki z systemem tarasów STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW Struktura gruntów jest podstawową informacją dotyczącą danego obszaru, która dostarcza wiedzy na temat jego wykorzystania. Wyznacza możliwości turystyki, wpływając równocześnie na atrakcyjność turystyczną analizowanego terenu, w tym przypadku Koszalina. Na terenie miasta znajdują się tereny o różnym przeznaczeniu, o którym rozstrzyga zapis w ewidencji gruntów, określający sposób użytkowania terenu, zaś o jego docelowym przeznaczeniu przesądza zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Klasyfikacje gruntów w granicach administracyjnych Miasta, obrazuje wykres nr 2. 7

8 Wykres nr 2. Wykaz gruntów w granicach administracyjnych Koszalina. użytki rolne 1% 1% 7% 1% 19% grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione wody drogi 37% 34% inne komunikacyjne w tym kolejowe tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (bez zabytków) pozostałe grunty w tym budowlane Źródło: UM Koszalin, opracowanie własne na podstawie danych WGiK, stan na październik 2011 r. Struktura gruntów wyraźnie wskazuje, iż w Koszalinie możliwe jest uprawianie wielu form turystyki, związanej przede wszystkim z aktywnością fizyczną i obcowaniem z przyrodą WARUNKI KLIMATYCZNE Pod względem klimatycznym, Koszalin znajduje się na obszarze przejściowym od klimatu morskiego do klimatu kontynentalnego. Wynikają stąd szczególne cechy środowiska geograficznego: zmienność temperatur, niestałość pogody, roczne i miesięczne zróżnicowanie opadów, wahliwość wilgotności powietrza i ciśnień atmosferycznych. Klimat Koszalina kształtują masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego, których cechy ulegają modyfikacji za sprawą sąsiedztwa Morza Bałtyckiego i deniwelacji terenu na granicy Pobrzeża Południowobałtyckiego i Pojezierza Pomorskiego. Najmniej opadów notuje się w lutym i marcu, a najwięcej w lipcu. Na terenie Koszalina zdecydowanie przeważają wiatry wiejące z kierunków południowo- zachodnich (sektor W- SE). W miesiącach zimowych wieją wiatry zachodnie i południowo- zachodnie, które przynoszą odwilż. Na wiosnę wieją wiatry północne i północno-wschodnie, przynoszące pogodę dość suchą i silnie skontrastowaną termicznie. W lecie przeważają chłodne wiatry zachodnie i północnozachodnie, przynoszące wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno - morskiego. Tabela nr 2. Średnie wartości temperatury i opadów w Koszalinie w latach Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rocznie Śr. temperatura powietrza [ C] Śr. najwyższa temperatura powietrza [ C] Śr. najniższa temperatura powietrza [ C] Śr. ilość opadów [mm} Śr. prędkość wiatru [km/h] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony 8

9 Zima w Koszalinie jest zazwyczaj łagodna i krótka - przeciętna temperatura powietrza jest ujemna przeważnie w styczniu i lutym. Wiosna jest relatywnie długa i chłodna. Lato jest chłodniejsze niż w Polsce centralnej, lecz różnice te są mniejsze niż wiosną. Szczególnie charakterystyczna jest niewielka liczba dni gorących. Jesień jest długa i znacznie cieplejsza od wiosny SIEĆ HYDROGRAFICZNA Sieć hydrograficzna stanowi bardzo ważny element atrakcyjności turystycznej obszaru. Jej duże zagęszczenie i zróżnicowanie daje ogromne możliwości rozwijania różnych form turystyki, od turystyki aktywnej (np.: sporty wodne), aż do turystyki wypoczynkowej biernej. RZEKI Obszar Koszalina jest prawie całkowicie związany ze zlewnią rzeki Dzierżęcinki. W południowo-wschodniej części miasta znajduje się jezioro Lubiatowskie, przez które przepływa Dzierżęcinka (26 km), która jest w znacznym stopniu zanieczyszczona. Długość wynosi 19 km. Od strony południowej znajdują się niewielkie odcinki całkowicie uregulowanej rzeki Raduszki, która jest dopływem rzeki Czarnej, znajdującej się w dorzeczu Radwi (dopływ Parsęty). Od strony północnej na terenie miasta płynie ciek bez nazwy, wpadający do rzeki Unieść, przechodzący przez spory kompleks ogródków działkowych mieszczących się przy ulicy Władysława IV. Dawne strumienie prawobrzeżne dopływy Dzierżęcinki, spływające ze skłonu Góry Krzyżanki są uregulowane i na obszarach zabudowanych miasta ujęte kolektorem. Zachował się jedynie dopływ biegnący przez miejscowość Dzierżęcino. W północnej części Koszalina znajduje się jeszcze niewielki lewobrzeżny dopływ Dzierżęcinki o nazwie Glinianka. Biorąc pod uwagę bogactwo Koszalina pod względem istniejących rzek należałoby podjąć działania na rzecz ochrony terenów otwartych dolin oraz doprowadzenia wód do stanu I klasy czystości. Rzeka Dzierżęcinka 9

10 JEZIORA Jezioro Jamno Od strony północnej Koszalin przylega do południowych brzegów jeziora Jamno. Główne dopływy jeziora to: Dzierżęcinka, Unieść i Strzeżenica. Odpływ wód z jeziora do morza następuje Kanałem Jamneńskim. Powierzchnia jeziora wnosi 2239,6 ha, głębokość maksymalna 3,9m a głębokość średnia 1,4 m. Jezioro Jamno należy do największych zbiorników wodnych w regionie. Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 502,8 km 2. W granicach tego obszaru położonych jest kilka miejscowości, w tym dwa miasta Koszalin i Sianów. Znaczny udział terenów zabudowanych to tereny należące do miejscowości położonych na mierzei. Są to: Mielno, Unieście oraz Łazy. W miejscowościach tych zlokalizowane są liczne ośrodki wczasowo- rekreacyjne, a także pola namiotowe. Jamno jest akwenem intensywnego uprawiania sportów wodnych, w tym regat żeglarskich. W Koszalinie nad jeziorem znajduje się Przystań Jachtowa (ul. Ratowników WOPR 6), użytkowana przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obecna infrastruktura turystyczna jeziora Jamno nie jest dobrze rozwinięta i dlatego też należałoby zintensyfikować działania na rzecz jej rozwoju. Badania oceny jakości wód jezior w województwie zachodniopomorskim przeprowadzone w 2006 r. w ramach monitoringu wykazały szczególnie istotną poprawę jakości wód w jeziorze Jamno. Na poprawę czystości wody miało ogromny wpływ przyłączenie ścieków z pasa nadmorskiego do oczyszczalni w miejscowości Unieście i uruchomiona nowoczesna oczyszczalnia dla Koszalina. Włączenie w granice administracyjne Koszalina, od stycznia 2010 roku dwóch wsi graniczących z brzegiem jeziora, stanowiło dla miasta ważny punkt w rozwoju zagospodarowania, jednakże problemem jest brak bezpośredniego dostępu do morza (pomimo jego bliskości), co umożliwiłoby dynamiczny rozwój pod względem turystycznym. Od 2009 w okresie wakacyjnym z Jamna (nowa dzielnica Koszalina) do Mielna i Unieścia, kursuje płaskodenny statek Koszałek. Jezioro Jamno 10

11 Jezioro Lubiatowskie Jezioro znajduje się w obszarze dwóch gmin: Koszalin i Manowo. Leży na równinie Białogardzkiej w odległości około 6 km od centrum Koszalina. Od strony północnej i wschodniej otoczone jest wzgórzami morenowymi. Jezioro jest płytkim zbiornikiem polodowcowym o powierzchni 296 ha i maksymalnej głębokości 2,4 m. Średnia głębokość jeziora wynosi zaledwie 0,7 m. W 1956 r. utworzono rezerwat faunistyczny Jezioro Lubiatowskie im. Prof. Wojciecha Górskiego R2 na powierzchni 375,8136ha w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego. W granicach miasta Koszalina znajduje się ok. 34,6% powierzchni rezerwatu. Jest to ostoja ptactwa wodnego i błotnego, miejsce lęgowe łabędzia niemego oraz miejsce wegetacji prawie 400 gatunków roślin. Jezioro Lubiatowskie SZATA ROŚLINNA Koszalin to zielone miasto słynące z pięknych parków i czystej wody. Tereny zielone zajmują 38,1% ogólnej powierzchni miasta, co zapewnia dobre warunki do rekreacji i wypoczynku (jazda na rowerze, nordic walking, spacery). Wykres nr 3. Zieleń na terenie Koszalina w latach 2006 i 2011 Lasy gminne Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlow ej Tereny zieleni osiedlow ej Zieleń uliczna Zieleńce Parki spacerow o- w ypoczynkow e Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 11

12 Z powyższego wykresu wynika, iż w okresie 6 lat zmniejszyła się powierzchnia terenów oraz liczebność zadrzewień i zakrzewień w Koszalinie. Miasto dysponuje 7 parkami spacerowo - wypoczynkowymi i 34 zieleńcami (w tym 5 parków i 2 zieleńce wpisane do rejestru zabytków) oraz 2 rezerwatami przyrody i ogrodami działkowymi okalającymi Miasto. Tabela nr 3. Parki i rezerwaty Nazwa Park Książąt Pomorskich A Park im. Książąt Pomorskich 'B' Park przy amfiteatrze Park nad rzeką Dzierżęcinką - Dendrologiczny Park Kościuszki Rezerwat glebowy 'Bielica' Zespół przyrodniczo - krajobrazowy 'Wąwozy Charakterystyka Park powstał w latach , a zagospodarowanie zakończono w latach Powierzchnia 6,70 ha, w tym staw i rzeka Dzierżęcinka o pow. 1,50 ha. Park stanowi część zwartego ciągu zieleni, przebiegającego przez Miasto od ul. Rzecznej - do ul. Kutrzeby. Na terenie Parku znajduje się 124 gatunków i odmian drzew i krzewów. Występują również gatunki obcego pochodzenia m.in. korkowiec amurski, tuż przy nim rośnie jedyny w Koszalinie egzemplarz magnolii drzewiastej. Unikatem na skalę całego miasta jest cypryśnik błotny oraz miłorząb dwuklapowy, a także aleja platanów klonolistnych. Wśród rodzimych drzew wielkie zainteresowanie wzbudzał trzystuletni klon jawor, zwany Drzewem czarownic - do niedawna najstarsze drzewo w Koszalinie (drzewo uległo zniszczeniu). Park zajmuje pow. 3,65 ha i stanowi najbardziej na południe wysuniętą część wspomnianego wyżej zwartego ciągu zieleni. Na terenie Parku znajduje się 91 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, wśród których występują ciekawe i rzadkie gatunki m.in. dąb szypułkowaty odm. stożkowa, korkowiec amurski, wierzba babilońska oraz orzech czarny - jeden z wielu pomników przyrody. Drugi co do wielkości park w mieście. Powierzchnia 8,12 ha. Występuje tutaj 72 gatunki i odmiany drzew, wśród których wyróżniamy: lipy, jesiony wyniosłe, klony ginnala, buki, derenie jadalne, dęby szypułkowe, jałowce sawina, żywotniki zachodnie odm. wyprostowana, berberysy. Najstarsze zadrzewienie ( lat) występuje w części wschodniej parku. Najokazalszy dąb, uznany za pomnik przyrody o obwodzie 405 cm, rośnie przy amfiteatrze. Powierzchnia 7,74 ha. Park stanowi najbardziej na północ wysuniętą część zwartego ciągu zieleni, przebiegającego przez Koszalin w dolinie rzeki Dzierżęcinki. W parku znajduje się zabytkowy stary młyn oraz wiele ciekawych gatunków drzew m.in. klon japoński, kalina sztywnolistna i wiele odmian świerków i drzew liściastych, tworzących oryginalną kompozycję z poprzednich lat. Park powstał na początku XIX wieku. Powierzchnia 7,51 ha. Park stanowi północno-wschodni fragment dużego, zwartego ciągu zieleni miejskiej. W zadrzewieniu tego parku wyróżniają się dwie aleje lipowe oraz 72 gatunki i odmiany drzew oraz krzewów a także Aleja Dębów Pamięci utworzona w 2006 r., którą stanowi 25 młodych dębów uroczyście posadzonych przez prezydentów miasta, którzy sprawowali władzę w Koszalinie od 1973 r. Najstarsze zadrzewienie ( lat) występuje w części wschodniej i północnej parku oraz na obrzeżach łąki parkowej. Powierzchnia 1,30 ha. Rezerwat leży u podnóża północno - zachodniego zbocza Góry Chełmskiej. Ochroną objęta jest zbielicowana gleba, położona na glinie głębokiej, a ukształtowana została bez udziału wód gruntowych, z lekkich osadów żwirowo - piaszczystych. Powierzchnię glebową porasta bór sosnowy. Położony jest w płn. wsch. część Koszalina, pomiędzy ulicami Wąwozowa - Wyki, Próchnika - Staszica (od południa), Gajowa (od wschodu). Jest to jedyny tego typu obiekt na terenie miasta, wyróżniający się mocno urozmaiconym ukształtowaniem terenu i związanym z tym układem roślinności. Teren 12

13 krajobrazowy 'Wąwozy Grabowe' 'Koszaliński Pas Nadmorski' Zespół przyrodniczokrajobrazowy Lasy Mścickie wąwozów porasta bujna szata roślinna, głównie drzewiasta z silnie wykształconą warstwą podszytów. Można tu znaleźć rzadkie objęte ochroną rośliny takie jak : kruszczyk szerokolistny, marzanka wonna, konwalia majowa, bluszcz, którego kwitnące okazy na tym terenie występują bardzo licznie. Usytuowanie wąwozu pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi sprawia, że jest to doskonałe miejsce rekreacji i wypoczynku. Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 48,33 ha obejmuje pas wybrzeża morskiego różnej szerokości (do kilkunastu kilometrów w głąb lądu) i długości około 85,5 km (w tym Koszalin). Obszar ten znajduje się na lekko pofałdowanym terenie, z większymi wzniesieniami w okolicy Ustronia Morskiego i Koszalina. 'Koszaliński Pas Nadmorski' obejmuje obszary przymorskie. Ogarnia swym zasięgiem wiele miejscowości, w tym także część Koszalina, wchłaniając w swoje granice dwa duże kompleksy leśne, znajdujące się na płn. - wsch. i płn. zach. miasta, w tym las porastający Wzgórze Chełmskie, składające się głównie z buczyny pomorskiej. Kompleks leśny położony przy płn.-zach. granicy Koszalina. Celem ochrony tego terenu jest zachowanie siedlisk i gatunków chronionych oraz walorów krajobrazowych kompleksu leśnego o wysokiej bioróżnorodności. Zespół stanowi kompleks leśny wraz malowniczymi, głęboko powcinanymi jarami z ciekami wodnymi, oraz licznymi oczkami śródleśnymi. Lasy Mścickie to również ostoja zwierzyny płowej (dzik, jeleń, sarna), drobnych gryzoni (baza żerowiskowa ptaków drapieżnych) oraz nietoperzy. Miejsce bytowania i rozrodu żab brunatnych: moczarowej i trawnej oraz jaszczurek zwinki i żyworodnej, padalca i zaskrońca. Miejsca lęgowe żurawia, strumieniówki i świerszczaka, obserwowano tu także jastrzębia i myszołowa zwyczajnego. Lasy Mścickie stanowią jeden z trzech elementów korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym wyodrębnionego na terenie miasta Koszalin, łączącego Wybrzeże Bałtyku z Pojezierzem Kaszubskim. Góra Chełmska - położona jest w obrębie miasta Koszalina. Tereny te położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski, a na mocy ustaleń planu miejscowego fragmenty podlegają ochronie konserwatorskiej. Góra Chełmska jest jedną z trzech świętych gór Pomorza Środkowego, której najwyższe wzniesienie- Krzyżanka (137 m n.p.m.) szczyci się długą tradycją chrześcijańskiego miejsca pielgrzymkowego. Od wczesnego średniowiecza była zamieszkała przez słowiańskich Pomorzan. Wzniesiona na Górze Chełmskiej kaplica do czasu lokacji Koszalina w 1266 r. służyła mieszkańcom jako kościół parafialny. W 1278 r. patronat nad nią objęło opactwo cysterek z Koszalina. W 1534 r. władcy pomorscy przyjęli reformację, w wyniku czego zburzono sanktuarium. Dopiero starania Biskupa Ignacego Jeża zaowocowały w 1990 r. powrotem Kościoła na to miejsce. Szensztacki Instytut Sióstr Maryi podjął opiekę nad nowym sanktuarium p.w. Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, które w dniu 1 czerwca 1991 r. poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. 29 grudnia 1990 r. została odprawiona pierwsza po 400 latach Msza św. na Górze Chełmskiej, połączona z uroczystością poświęcenia placu pod budowę Sanktuarium Matki Bożej. 14 kwietnia 1991 r. został uroczyście wmurowany kamień węgielny w miejscu budowy Sanktuarium a 1 czerwca 1991 r. Sanktuarium poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. Góra Chełmska to nie tylko miejsce pielgrzymowania, ale również teren rekreacyjny. Na szczycie Góry Chełmskiej znajduje się zbudowana w 1888r. neoromańska wieża widokowa (wysokość 31,5 m.) dostępna dla zwiedzających, z której rozciąga się wspaniała panorama Koszalina i okolic, aż po morze Bałtyckie. Masyw góry częściowo oplatają szlaki turystyczne, zarówno piesze jak i rowerowe umożliwiając tym samym aktywne spędzanie czasu mieszkańcom i turystom. Góra Chełmska jest to miejsce dla zwolenników nordic walking i pieszych wędrówek, dlatego właśnie należałoby wykorzystać pozostałe jej tereny pod 13

14 zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe. Ponadto dla mieszkańców (głównie starszych) dużym utrudnieniem jest dostęp do Sanktuarium na Górze Chełmskiej poza sezonem letnim z uwagi na brak bezpośredniego połączenia komunikacyjnego. W grudniu 2011 r. Góra Chełmska wraz z lasami Nadleśnictwa Karnieszewice i Lasami Miasta Koszalin została włączona do Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie. W ramach LKP zostaną wykonane ortofotomapa i opracowanie fitosocjologiczne oraz nastąpi modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej: ścieżki edukacyjnej, parkingu, ścieżek rowerowo pieszych przy szpitalu wojewódzkim i do planowanej kładki nad ul. Gdańską oraz budowa leśniczówki edukacyjnej na osiedlu Bukowo. Wieża widokowa. Góra Chełmska Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej Park im. Książąt Pomorskich Czerwony buk-pomnik przyrody w Park im. Książąt Pomorskich 14

15 PODSUMOWANIE Turystyka kojarzy się nierozerwalnie z podróżami, sportem i rekreacją, czemu niewątpliwie sprzyjają tereny zielone. Duża ilość parków i lasów to ogromny potencjał turystyczny miasta, który daje wiele możliwości rozwoju. Jazda na rowerze, wycieczki piesze, nordic walking czy biegi to tylko nieliczne formy aktywnego wypoczynku, które Koszalin może zaoferować turystom dzięki swoim terenom zielonym. Zidentyfikowane problemy: 1. Zanieczyszczenie rzeki Dzierżęcinki. 2. Degradacja środowiska przyrodniczego (zmniejszająca się powierzchnia terenów oraz liczebność zadrzewień i zakrzewień cennych przyrodniczo), przeznaczanie terenów zielonych pod zabudowę. 3. Ograniczenie zagospodarowania terenu Jamno-Łabusz z powodu występowania obszarów chronionych. 4. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna jeziora Jamno. 5. Brak bezpośredniego dostępu do morza (pomimo bliskości morza, Koszalin nie jest miastem nadmorskim). 6. Teren Góry Chełmskiej niewykorzystany turystycznie pod względem rekreacyjnosportowym. 7. Brak całorocznego bezpośredniego połączenia komunikacji miejskiej pomiędzy Górą Chełmską a centrum miasta. Wyzwania: 1. Wykorzystanie istniejącego ruchu turystyczno-pielgrzymkowego do ożywienia miejsca przy sanktuarium jako miejsca atrakcyjnego kulturalnie poprzez organizację np. koncertów, spotkań rodzinnych. 2. Wzmocnienie współpracy Koszalina z Szensztackim Instytutem Sióstr Maryi, Nadleśnictwem Karnieszewice oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym w celu wypracowania wspólnego projektu promującego Górę Chełmską. 3. Ochrona terenów otwartych dolin rzek: Dzierżęcinki, Raduszki, Czarnej, oraz terenów polderów w rejonie Jamna i Łabusza; 4. Doprowadzenie do stanu I klasy czystości rzeki Dzierżecinki; 5. Rozwój infrastruktury turystycznej i para turystycznej jeziora Jamno. 6. Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Jamno. 7. Pozyskanie inwestorów celem realizacji inwestycji o charakterze rekreacyjnosportowym na terenie Góry Chełmskiej POTENCJAŁ KULTUROWY I JEGO ZNACZENIE W ROZWOJU TURYSTYKI Potencjał kulturowy tworzą walory antropogeniczny, na które składają się wszelkiego rodzaju miejsca i obiekty zabytkowe, muzea dysponujące zbiorami o szczególnym znaczeniu lub świadczącym o unikatowej historii miasta, wydarzenia i imprezy kulturalne, a także tradycje świadczące o żywych korzeniach kultury lokalnej. Obszar jest atrakcyjny, gdy turysta dowiaduje się o tych walorach i ma możliwość zapoznania się z nimi. Chęć poznania stanowi 15

16 obecnie bardzo ważny motyw podróżowania, lecz tylko skuteczne wykorzystanie potencjału kulturowego pozwala zaistnieć na rynku turystycznym KOSZALIN W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. POTENCJAŁ JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Ogromny wpływ na Koszalin miała II wojna światowa. Działania wojenne doprowadziły do poważnych zniszczeń, spłonął ratusz miejski, zniszczono również większość zakładów przemysłowych, urządzeń gospodarki komunalnej, gazownię i sieć wodociągowo - kanalizacyjną. Szacuje się, że zburzeniu uległo około 40% zabudowy. Dlatego obecnie Koszalin nie może pochwalić się licznymi zabytkami, jak inne miasta w województwie zachodniopomorskim, np.: Kołobrzeg. Co wcale nie zmniejsza jego atrakcyjności pod względem turystycznym. Miasto jest doskonale usytuowane pomiędzy morzem, górą i jeziorami, co daje wiele możliwości i kierunków rozwoju turystycznego WALORY ANTROPOGENICZNE UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Koszalin jest największym miastem Pomorza Środkowego. W pierwszej połowie XIII w. był jeszcze wsią książęcą, którą to w 1214 roku książę szczeciński Bogusław II podarował opactwu cystersów w Białobokach, a książę Barnim I w 1248 roku biskupom pomorskim rezydującym wówczas w Kamieniu. W 1266 roku Koszalin otrzymał prawa miejskie. Prestiż miasta umocnił się na przełomie XVI i XVII wieku, gdy książęta biskupi z rodu Gryfitów wybudowali tu w latach zamek oraz kościół zamkowy ( ), a miasto stało się ośrodkiem zebrań sejmików ziemskich dla dominium kamieńskiego. Czasy świetności przerwała wojna 30-letnia, po której Koszalin wraz z całym Pomorzem Zachodnim stał się częścią Brandenburgii, a następnie Prus. Na kolejne losy miasta wpłynął pożar, który wybuchł w dniu 18 października 1718 roku i zniszczył 2/3 zabudowy. Dzięki temu, że od 1713 roku w mieście stacjonował garnizon, król pruski Fryderyk Wilhelm I przyznał zarówno miastu jak i jego mieszkańcom, wysoką dotację, co pozwoliło miastu Koszalin nie tylko przetrwać trudny w swoich dziejach okres, ale w kolejnych latach wpłynęło na pomyślny jego rozwój. Wraz z reformami państwowości pruskiej z początku XIX wieku i utworzeniem Rejencji Koszalińskiej, Koszalin stał się centrum administracyjnym i komunikacyjnym Pomorza Środkowego, a także lokalnym ośrodkiem przemysłu i usług. Mieściła się tu m.in. fabryka samolotów (okres I wojny), papieru, przetwórnia drobiu i łososi, browar, mleczarnia oraz fabryka maszyn rolniczych. W okresie międzywojennym Koszalin dotknął kryzys, dopiero w latach nastąpiło ożywienie w przemyśle, związane z przygotowaniami Niemiec do II wojny światowej. Kolosalne zmiany w najnowszych dziejach Koszalina przyniósł rok W dniu 4 marca tego roku do Koszalina wkroczyły wojska radzieckie. Przybywających do Koszalina polskich osadników witały gruzy i kikuty wypalonych domów. Szacuje się, że zburzeniu uległo około 40 procent zabudowy miasta. W 1945 władze nowego województwa zachodniopomorskiego kilka razy przenosiły się między Koszalinem i Szczecinem. W 1950 podzielono województwo "zachodniopomorskie" na "szczecińskie" i "koszalińskie". W nowej sytuacji miasto zaczęło spełniać rolę centrum 16

17 regionu środkowopomorskiego. Zwiększająca się liczba mieszkańców, ale jednocześnie słaby rozwój przemysłu, wymogły na ówczesnych władzach decyzje o rozbudowie starych i budowie nowych zakładów produkcyjnych. W 1972 roku Koszalin stał się siedzibą nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Pierwszego czerwca 1991 r. gościem miasta był papież Jan Paweł II, witany przez mieszkańców całego województwa. Moment błogosławieństwa udzielonego miast upamiętnia pomnik Ojca Świętego odsłonięty w piątą rocznicę wizyty przed koszalińską katedrą. Rok 1998 przyniósł niekorzystną dla miasta i regionu decyzję wynikającą z wprowadzenia reformy administracyjnej państwa - decyzję o likwidacji województwa koszalińskiego i powołaniu dużego województwa zachodniopomorskiego ze stolicą w Szczecinie. Koszalin po wielkim pożarze w 1718r. Obraz olejny z XIX w. Muzeum w Koszalinie MIEJSCA I OBIEKTY ZABYTKOWE Z powodu dużych zniszczeń wojennych Koszalin nie posiada wielu zabytków. Niemniej jednak te, które ocalały są bardzo cenne i zachowały się w dobrym stanie technicznym, co czyni miasto atrakcyjne pod względem turystycznym. Średniowieczne mury obronne - o obwodzie 1600 m, umocnione 46 czatowniami i 3 bramami, tworzyły zamknięty pierścień. Grubość muru u podstawy wynosiła 1,30 m, a wysokość sięgała 7 m. Pierwotny system fortyfikacji Koszalina, zbudowany po lokacji miasta, stanowił pierścień wałów ziemnych z drewnianą palisadą, otoczony fosą i stawami. Ten system umocnień przetrwał do 1291 r. Nowe obwarowania zbudowano już z cegły i kamieni. Do początku XVIII w. mury zachowały się w pierwotnym stanie. Dopiero po wielkim pożarze miasta w 1718 r. były stopniowo obniżane (do 1731 r.) do wysokości 3 m. Uzyskany materiał wykorzystano do odbudowy miasta. W XIX w. bramy miejskie rozebrano, a do większych fragmentów murów dobudowano domy. Dzięki temu części murów zachowały się do dzisiaj, m.in. najdłuższy, liczący ok. 60 m, pomiędzy ul. Mickiewicza i Młyńską i najwyższy, sięgający 6 m, przy ul. Marii Ludwiki. 17

18 Kamienie młyńskie w średniowiecznych murach obronnych Pałac Młynarza Katedra gotycka z XIV w. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP - jest to najstarszy zabytek miasta wzniesiony w latach Reprezentuje najczęściej spotykany na Pomorzu typ budowli bazylikę z wydłużonym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz z wnętrzem sklepionym gwiaździście i kwadratową, masywną wieżą. W ołtarzu głównym znajduje się 16 figur gotyckiego pentaptyku z 1512 r., ponadto w prezbiterium na belce tęczowej można zobaczyć krucyfiks z końca XIV w. Witraże powstały w latach Kościół wyposażony jest w organy o barokowym brzmieniu z 1899 r. Najstarszym zabytkiem jest umieszczona w kruchcie pod wieżą chrzcielnica z XIII w. Na ścianach kruchty wiszą płyty nagrobne z pocz. XVII w. Katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Pałac Młynarza i młyn z XIX w. - akt lokacyjny Koszalina z 1266 r. zawiera wzmiankę o prawie do budowy pierwszego młyna wodnego. Młyn ten przetrwał do wielkiego pożaru w 1601 r. Do XIX w. obiekt wielokrotnie rozbudowywano i modernizowano. W latach zbudowano nowy młyn, który wyposażono w amerykańskie urządzenia techniczne i turbinę wodną (1878). W latach do młyna dobudowano Pałac Młynarza, który po drugiej wojnie światowej pełnił funkcje administracyjne dla zakładów zbożowych. Po remoncie i adaptacji na cele wystawowe zabudowania od 1991 r. stanowią siedzibę Muzeum w Koszalinie. 18

19 Kościół zamkowy z XIII/XIV w. - obecnie zajmuje go cerkiew prawosławna. Budynek powstał ok r. jako kościół klasztoru cysterek, obecnego w Koszalinie od 1278 r. do lat 50. XVI w. Opuszczony przez mniszki, zrujnowany został odbudowany przez księcia Franciszka I w latach jako kościół zamkowy. Znacznie uszkodzony w czasie pożaru miasta w 1718 r. doczekał się w latach generalnego remontu i otrzymał nowe wyposażenie (organy 1863 r.). W 1953 r. przekazany Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu budynek pełni funkcje sakralne. Skansen kultury jamneńskiej - w zabytkowej zagrodzie rybackiej z 1869 r. (przeniesionej z Dąbek koło Darłowa) eksponowane są zabytki kultury jamneńskiej i pomorskiej, związane z życiem codziennym i pracą dawnych mieszkańców podmiejskich wsi Jamno i Łabusz. Obejrzeć tam można m.in. słynne jamneńskie krzesła, stroje, fotele, szafy i łóżka. W pobliżu znajduje się stodoła z wystawą poświęconą kuźni pomorskiej. Skansen Budynek z początku XIX w. - budynek wzniesiono na terenie, który w średniowieczu zajmował klasztor żeński cysterek. W 1568 r. na miejscu rozebranego klasztoru biskup kamieński książę Jan Fryderyk rozpoczął budowę zamku. Zamek spłonął w wielkim pożarze w 1718 r. i nie został odbudowany. Obecny budynek wzniesiono w latach jako siedzibę sądu okręgowego i prokuratury. Zabytkowy Park im. Książąt Pomorskich - najstarsza część parku, tzw. Stara Promenada, powstała w 1817 r. u podnóża murów obronnych. Do 1838 r. trwały prace związane z wytyczeniem alejek, budową fontanny, przebudową stawu i regulacją rzeki. W latach staw odnowiono i założono wyspę dla łabędzi. Do najciekawszych okazów parku należą: jedyna w Koszalinie magnolia drzewiasta, korkowiec amurski, cyprysik błotny i miłorząb dwuklapowy. 19

20 Park im. Książąt Pomorskich Neogotycki budynek Archiwum Państwowego - wzniesiony na początku lat 80. XIX w. jako szpital garnizonowy znajdował się pod zarządem administracji wojskowej do końca pierwszej wojny światowej. Od 1925 r. był siedzibą Urzędu Skarbowego. W latach mieścił się tu Szpital Powiatowy i Miejski, w latach zaś działała Państwowa Szkoła Pielęgniarska. W kolejnych latach obiekt użytkowało wspólnie kilka instytucji, m.in. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna. Od 1988r. budynek stanowi siedzibę Archiwum Państwowego w Koszalinie. Domek Kata - stanowisko kata w średniowiecznym Koszalinie funkcjonowało od 1464 r. Egzekucje przeprowadzano na tzw. Górze Wisielców (przedłużenie ul. Dąbrowskiego) i na rynku miejskim. Ostatni raz kat wypełnił swoją powinność wobec miasta w 1893 r., ale w kamienicy mieszkał do lat 30. XX w. Ta gotycką kamienicą z XV w., obecnie jest siedzibą Teatru Propozycji Dialog (od 1964 r.). Domek Kata Poczta Główna 20

moje zdjęcie lub portret :)

moje zdjęcie lub portret :) Odkrywca Koszalina moje zdjęcie lub portret :) imię... nazwisko... wiek... mój adres............ data rozpoczęcia gry... data zakończenia gry... Odkryj Koszalin. Gra miejska dla kazdego Regulamin gry 1.

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa: rodzina

Grupa docelowa: rodzina Grupa docelowa: rodzina Źródło zdjęć: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/rodzina-zastepcza/271333,galeria,podzial-kompetencji-miedzy-rodzina-zastepcza-a-rodzicami.html Pakiet turystyczny Nazwa pakietu:

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Sianożętach (powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie) Charakterystyka położenia Sianożęty

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Indeks 2013 Mapa topograficzna

Indeks 2013 Mapa topograficzna Zadania od 1. do 27. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Pojezierza Kaszubskiego oraz własnej wiedzy. Zadanie 1 (4 pkt) Podaj nazwy opisanych obiektów: Opis obiektu Jezioro,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r.

1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r. KULTURA 1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r. Tabela 1. Wydatki na kulturę w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2014 w mln zł Budżet 2010 2011 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Powiecie Działdowskim.

Turystyka w Powiecie Działdowskim. w Powiecie Działdowskim Atrakcyjność powiatu to nie tylko wspaniałe walory przyrodnicze, rzeki, jeziora o wysokiej klasie czystości wód, dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna, ale również zabytki

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM

POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM Szczecin, 10.11.2016 rok Charakterystyka turystów krajowych Mieszkaniec dużego miasta, wyższe lub średnie wykształcenie, praca w sektorze publicznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKI OBSZAR FUNKCJONALNY (ZIT KKBOF)

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKI OBSZAR FUNKCJONALNY (ZIT KKBOF) ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKI OBSZAR FUNKCJONALNY (ZIT KKBOF) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Źródło: Biuletyn Informacyjny

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE. LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Zieleniewo ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA

INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE. LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Zieleniewo ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Zieleniewo 2 Zieleniewo Rościęcino INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE 5,3 Koszaliński Pas Nadmorski atrakcje związanez letnim wypoczynkiem latarnia morska

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania 17.06.2016 Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania WZGÓRZE ZAMKOWE

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Elżbieta Szopińska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni uprawnienia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Budzistowo INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA

LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Budzistowo INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Budzistowo 2 Budzistowo Obroty INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE 2,9 Koszaliński Pas Nadmorski atrakcje związanez letnim wypoczynkiem latarnia morska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r.

Podsumowanie wdrażania PO RYBY na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 23 kwietnia 2015r. Podsumowanie wdrażania PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin 23 kwietnia 2015r. Samorząd Województwa zawarł łącznie 1021 umów, co stanowi ponad 95 % wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę.

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Gmina Kolbudy Zapraszamy Państwa na krótką podróż po Gminie Kolbudy podczas której zaprezentujemy jej walory turystyczne, przyrodnicze, kulturalne

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

GMINA KÓRNIK. Zamieszkiwana jest przez ponad 24 tys. osób. Zajmuje powierzchnię 186 km². Leży w środkowej części Wielkopolski, w powiecie poznańskim.

GMINA KÓRNIK. Zamieszkiwana jest przez ponad 24 tys. osób. Zajmuje powierzchnię 186 km². Leży w środkowej części Wielkopolski, w powiecie poznańskim. GMINA KÓRNIK Leży w środkowej części Wielkopolski, w powiecie poznańskim. Zajmuje powierzchnię 186 km². Zamieszkiwana jest przez ponad 24 tys. osób. 27 sołectw (31 miejscowości) Miasto Kórnik leży niespełna

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Osada Tajty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Osada Tajty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich Osada Tajty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich Inwestycja o wysokim potencjale wzrostu wartości nad malowniczym jeziorem Tajty w pobliżu miejscowości Wrony Główne atuty inwestycji Położenie na szlaku

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011 2015. Radę Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XI/92/11, w dniu 26 października 2011 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011 2015. Radę Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XI/92/11, w dniu 26 października 2011 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011 2015 przyjęty przez Radę Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XI/92/11, w dniu 26 października 2011 r. Pałac w Parsowie 1 PODSTAWA PRAWNA obowiązek

Bardziej szczegółowo

KOSZALIN ELEMENTY STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU

KOSZALIN ELEMENTY STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU KOSZALIN ELEMENTY STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU Misja Rozwoju Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia, pracy i brania czynnego udziału w tworzeniu miasta o indywidualnym charakterze w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA MAKROREGION POMERANIA Lokalizacja Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. 1 h Miejsce intensywnej współpracy transgranicznej oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA Doskonałe połoŝenie na skrzyŝowaniu dróg: krajowej nr 6 (Szczecin- Gdańsk) i wojewódzkiej nr 163 (Poznań Kołobrzeg) Niewielka odległość do Morza

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku Załącznik nr 3 do uchwały nr 597/149/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia.. 2016 roku PROJEKT o zmianie uchwały Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

ODBIORCA OBIEKTY PRZYRODNICZE. Wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Turystyka indywidualna i zorganizowana

ODBIORCA OBIEKTY PRZYRODNICZE. Wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Turystyka indywidualna i zorganizowana OBIEKTY EDUKACYJNE ZAKŁADANY CEL EDUKACYJNY ODBIORCA CZAS REALIZACJI POTENCJALNY PARTNER OBIEKTY PRZYRODNICZE turystycznokrajoznawczy Rezerwaty przyrody: Surowe, Podgórze, Torfowisko Serafin Torfowisko

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ogród Botaniczny alpinarium

Ogród Botaniczny alpinarium Ogród Botaniczny Ogród Botaniczny został założony w latach 1922-1925. Na powierzchni 22 ha gromadzi imponującą kolekcję ponad 7000 gatunków i odmian roślin z niemal wszystkich stref klimatyczno - roślinnych

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i odbudowa brzegów morskich ochrona Mierzei Jamneńskiej

Modernizacja i odbudowa brzegów morskich ochrona Mierzei Jamneńskiej Modernizacja i odbudowa brzegów morskich ochrona Mierzei Jamneńskiej Zada nie dofinansowa ne ze śro dków Prog ram u Ope rac yjnego I n frastruktura i Środ o wisko Prior ytet II Gospod ark a o dpa dam i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1:

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Jest to punkt nasłuchowy zlokalizowany przy moście drogowym, nad kanałem łączącym Jezioro

Bardziej szczegółowo

Mielno jest miejscowością letniskową, w której można zarówno dobrze wypocząć równocześnie się nie nudząc. Miejscowość położona jest w pobliżu jeziora

Mielno jest miejscowością letniskową, w której można zarówno dobrze wypocząć równocześnie się nie nudząc. Miejscowość położona jest w pobliżu jeziora Mielno jest miejscowością letniskową, w której można zarówno dobrze wypocząć równocześnie się nie nudząc. Miejscowość położona jest w pobliżu jeziora Jamno. Bez wątpienia ozdobą Mielna są liczne pensjonaty

Bardziej szczegółowo

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 NA SPRZEDAŻ KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 82-340 Tolkmicko, Kadyny, Biała Leśniczówka 28 Biała Leśniczówka została zbudowana w 1905 roku

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo