Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Rady Powiatu Strzeleckiego Nr X/92/07 z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/56/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród, obowiązującego w roku budżetowym UCHWAŁY RAD GMIN Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr X/68/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Rady Gminy Izbicko Nr X/49/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbicko na lata Rady Gminy w Pawłowiczkach Nr 42/VIII/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowiczki Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr VIII/46/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice ul. Fabryczna - Dworcowa - Ciepłodolska - rejon Cukrowni Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr X/74/07 z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa ANEKSY Nr 2 zawarty w dniu 14 listopada 2006 r. do porozumienia z dnia 30 kwietna 2004 r. zawartego pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Powiatem Oleskim w sprawie umieszczenia z rodzinie zastępczej osoby małoletniej Nr 3 zawarty w dniu 13 marca 2007 r. do porozumienia z dnia 30 kwietna 2004 r. zawartego pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Powiatem Oleskim w sprawie umieszczenia z rodzinie zastępczej osoby małoletniej OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 8 sierpnia 2007 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych POROZUMIENIA Nr 2/07 z dnia 24 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia wykonania spraw z zakresu ochrony zdrowia zawarte w dniu 2 sierpnia 2007 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Ujazd w sprawie powierzenia zadań w zakresie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami

2 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr V/38/07 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Na podstawie art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.), Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje: 1. Zatwierdzić Wieloletni program inwestycyjny na lata , w brzmieniu: I. Poprawa dróg powiatowych Nazwa programu: Wieloletni plan poprawy dróg powiatowych Cel programu: poprawa stanu technicznego dróg powiatowych Zadanie programu: modernizacja przebudowa dróg powiatowych Program realizowany jest przez: Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie Okres realizacji programu: lata Łączne nakłady finansowe w latach : ,65 zł Środki własne (25 %) Środki Unii Europejskiej (75 %) ,66 zł ,99 zł w tym: Rok Modernizacja drogi powiatowej Nr 1960 O Gosławice Główczyce gr. woj. śląskiego (Ciasna) 3,98 km. Etap 3 - ułożenie nawierzchni asfaltowej, - budowa zjazdów gospodarczych, - oznakowanie pionowe. Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: ,65 zł, w tym Środki własne (25%) Środki Unii Europejskiej (75%) ,66 zł ,99 zł 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913 O Gorzów Śl. Pawłowice Boroszów 9,83 km - przygotowanie dokumentacji Wartość inwestycji: zł, w tym w roku zł: Środki własne (25%) Środki Unii Europejskiej (75%) zł 0 zł Rok 2008 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913 O Gorzów Śl. Pawłowice Boroszów 9,83 km - zdjęcie starej nawierzchni poprzez frezowanie, - poszerzenie podbudowy drogi o 0,5 metra, - ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 5 cm, szer. 1,0 m, - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu, ST. II gr. 4 cm, szer. 6,0 m, - utwardzenie poboczy i budowa rowów melioracyjnych, - ustawienie oznakowania pionowego. Wartość inwestycji: zł, w tym w roku zł: Środki własne (25 %) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (75 %) zł zł II. Budowa hali sportowej i części dydaktycznej przy Zespole Szkół w Oleśnie Nazwa programu: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i pomieszczeń dydaktycznych przy Zespole Szkół w Oleśnie Cel programu: Poprawa bazy sportowej i dydaktycznej Zespołu Szkół w Oleśnie Zadanie programu: Budowa hali sportowej i pomieszczeń dydaktycznych przy Zespole Szkół w Oleśnie Program realizowany przez: Starostwo Powiatowe w Oleśnie Okres realizacji programu: rok Łączne nakłady finansowe w latach : ,08 zł, w tym: Środki własne Środki Unii Europejskiej Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,95 zł ,97 zł ,16 zł Rok w tym: - sala gimnastyczna ,59 zł, w rozbiciu: Środki własne (67%) Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (33%) Razem , , , , , , , , ,71 Razem , , ,59 Rok - część dydaktyczna ,49 zł, w rozbiciu: Środki Unii Europejskiej (85%) Środki własne (15%) Razem , , , , , , , , ,49 Razem , , ,49 III. Przygotowanie infrastruktury Domu Pomocy Społecznej do osiągnięcia standadów Nazwa programu: Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Radawiu Cel programu: Poprawa warunków bytowych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radawiu Zadanie programu: Osiągnięcie standardów w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu Program realizowany przez: Dom pomocy Społecznej w Radawiu Okres realizacji programu: rok Łączne nakłady finansowe w latach : zł, w tym:

3 Województwa Opolskiego Nr poz Lp Nazwa zadania Wyburzenie i odtworzenie słupa przytarasowego Przebudowa pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na pobyt mieszkańców Wykonanie dwóch nowych łazienek Przebudowa dwóch starych łazienek na pokoje dla podopiecznych Adaptacja strychu na pomieszczenia Termin realizacji - rok Koszt zadania (zł) Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr IV/24/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu inwestycyjnego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Antoni Polak 1871 Uchwała Nr X/92/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/56/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród, obowiązującego w roku budżetowym 2007 Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Strzeleckiego postanawia: 1. Paragrafy 28-35, tj. rozdział VII uchwały Nr IV/56/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiązującego w roku budżetowym 2007, otrzymuje brzmienie: Rozdział VII Nagrody 28. Ustala się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń. 29. Środki, o których mowa w 28, dzieli się w wysokości 0,8% na nagrody dyrektorów szkół i 0,2% na nagrody organu prowadzącego z przeznaczeniem na wypłaty nagród przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub zakończenia danego roku szkolnego. 30. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela co najmniej dobrej oceny pracy Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły, nagrodę przyznaje Starosta Strzelecki na pisemny wniosek naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 2. Nauczycielowi, który osiągnął wysokie sukcesy dydaktyczno wychowawcze i spełnia wymogi określone w 33, Starosta Strzelecki może przyznać nagrodę na wniosek dyrektora szkoły pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 3. Nauczycielowi realizującemu zadania dydaktyczno - wychowawcze w szkołach nagrody przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 32. Wysokość nagrody określają odpowiednio Starosta Strzelecki dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli wymienionych w 31 pkt 2, a dyrektorzy dla nauczycieli szkół. 1. Nagroda organu prowadzącego powinna stanowić kwotę nie mniejszą niż 85 % wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela. 2. Nagrody dyrektorów szkół powinny stanowić kwotę nie większą niż 60 % wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela. 3. Nagroda Starosty i nagroda dyrektora szkoły nie może być przyznana jednocześnie. 33. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który wyróżnia się swymi osiągnięciami w działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły, a w szczególności gdy: 1) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, organizując imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe; 2) wzorowo organizuje współpracę z rodzicami i we współpracy z nimi rozwiązuje problemy wychowawcze; 3) podejmuje działania dydaktyczno - wychowawcze wykraczające poza przydział obowiązków; 4) promuje swoją szkołę w środowisku, w regionie, w kraju; 5) dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez publikacje i opracowanie materiałów metodycznych służących innym nauczycielom; 6) opracowuje i wdraża własne programy autorskie; 7) prowadzi wymianę międzynarodową uczniów; 8) podejmuje działalność innowacyjną; 9) prowadzi zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

4 Województwa Opolskiego Nr poz ) pracuje z uczniami uzdolnionymi i osiąga wyróżniające efekty w przygotowaniu ich do olimpiad i konkursów przedmiotowych; 11) wzbogaca swój warsztat pracy pedagogicznej i wychowawczej; 12) prowadzi lekcje otwarte dla nauczycieli i zajęcia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; 13) systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe; 14) aktywnie współpracuje ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji; 15) dba o estetykę i sprawność techniczną powierzonych pomieszczeń, środków dydaktycznych i urządzeń szkolnych. 34. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora, może otrzymać nagrodę za wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole, a w szczególności za: 1) rosnącą jakość pracy szkoły potwierdzoną wynikami egzaminów zewnętrznych, egzaminów maturalnych, rezultatami uczniów w olimpiadach, konkursach, rozgrywkach sportowych i organizowanych rankingach szkół; 2) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły; 3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i pozyskiwanie ich z innych źródeł oraz przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansowej z wykorzystaniem możliwości obniżania kosztów własnych; 4) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji; 5) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły oraz stwarzania możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 6) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających wdrażaniu innowacji i eksperymentów oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli; 7) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu i porządku wokół szkoły oraz estetyki jej pomieszczeń oraz realizowanie działań inwestycyjnych; 8) skuteczne i różnorodne promowanie szkoły i podnoszenie jej pozycji w środowisku i regionie, w szczególności przez efektywny udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych; 9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez działalność diagnostyczno oceniającą i wspomagającą nauczycieli; 10) realizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i wprowadzanie szkoły na drogę rozwoju organizacyjnego; 11) rozwiązywane problemów wychowawczych, społecznych i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym. 35. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. Kopię zawiadomienia włącza się do akt osobowych nauczyciela. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. Przewodniczący Rady Henryk Bartoszek 1872 Uchwała Nr X/68/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1.1. Nadaje się nazwę Słodka, ulicy prostopadłej do ulicy Wyzwolenia, łączącej się z ulicą Kwaśną, oznaczonej numerami działek nr 1061/186 i 1218/186 km. 3, na nowo wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej we wsi Chróścice. 2. Położenie ulicy określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Norbert Słabik

5 Województwa Opolskiego Nr poz. 1872

6 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr X/49/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbicko na lata Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657 i Nr 167, poz. 1193), Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje: 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbicko na lata , określony w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy określa odrębna uchwała Rady Gminy. 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/250/2002 Rady Gminy w Izbicku z dnia 8 października 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbicko na lata Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Izbicko Henryk Zettelmann Załącznik do uchwały Nr X/49/07 Rady Gminy w Izbicku z dnia 25 czerwca 2007 r. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbicko na lata Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657 i Nr 167, poz. 1193), zwaną dalej ustawą. O kształcie lokalnej polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych przedsięwzięć, zmierzające do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych lokatorów, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno gospodarczych, a w szczególności finansowych, demograficznych, urbanistycznych i innych. Rozdział I 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobów Gminy Izbicko Lp. Adres budynku Liczba lokali Powierzchnia w m 2 1. Izbicko, ul. Powstańców Śl ,50 2. Izbicko, ul. Stawowa ,51 3. Otmice, ul. Szkolna ,04 4. Otmice, ul. Kopernika ,39 5. Otmice, ul. Kopernika 8A 2 123,70 6. Otmice, ul. Torowa ,50 7. Otmice, ul. Torowa ,96 8. Otmice, ul. Generała Zawadzkiego 84 A 9 414,90 9. Otmice, ul. Generała Zawadzkiego 84 B 9 406, Otmice, ul. Generała Zawadzkiego 86 A 8 446, Otmice, ul. Generała Zawadzkiego 86 B 9 448, Suchodaniec, ul. Buczka , Poznowice, ul. Szkolna , Siedlec, ul. Wiejska ,65 Ogółem ,17 2. Gmina Izbicko posiada 1 lokal socjalny. 3. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu dla Gminy Izbicko przedstawia się następująco: Rok Ilość budynków Ilość lokali mieszkalnych W tym ilość lokali socjalnych Sprzedaż Ogólna ocena stanu technicznego zasobów mieszkalnych: Stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia: - instalacje wodociągowe 100 %, - w.c. 80 %, - łazienki 70 %, - centralne ogrzewanie 50 %. Struktura wiekowa budynków: Budynki mieszkalne z zasobu mieszkaniowego Gminy w 98 % zostały wybudowane przed 1940 rokiem, w związku z czym jest to bardzo stara substancja wymagająca dużych nakładów finansowych na remonty. Zmniejszenie ilości zasobów mieszkaniowych Gminy jest wynikiem sprzedaży mieszkań komunalnych osobom prywatnym, zamieszkujących je od dłuższego czasu. Od 1990 roku do 31 grudnia 2001 r. w Gminie na 40 lokali mieszkalnych sprywatyzowano 6 lokali, co stanowi 10 %.

7 Województwa Opolskiego Nr poz W 1996 roku Gmina wyznaczyła teren pod budownictwo jednorodzinne, w sumie 42 działki. Tereny te zostały w całości uzbrojone. Z działek tych sprzedano inwestorom prywatnym 40 działek. Ponadto sprzedano w drodze przetargu 10 działek pod budownictwo jednorodzinne w Izbicku. Lokal użytkowy po zlikwidowanym Przedszkolu w Poznowicach i Suchodańcu przeznaczono na cele mieszkaniowe. Rozdział II Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata 1. Stan techniczny zasobu, w tym jego wiek oraz stopień zużycia wyznaczają potrzeby remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji. Zdecydowana większość budynków wymaga modernizacji za względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno budowlanych. Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom. Podejmowane remonty zapewnią uzyskanie zasobu mieszkaniowego na zadawalającym poziomie technicznym. 2. Plan remontów i modernizacji budynków w latach (w zł) Rodzaje remontów Roboty dekarskie Roboty ogólnobudowlane Roboty stolarskie Instalacje wodno - kanalizaycjne Instalacje elektryczne Roboty malarskie Roboty zduńskie Inne... Lata , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , ,00 Rozdział III Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych oraz nabycie budynku przez Gminę przez zasiedzenie w latach W 2006 r. Gmina Izbicko uzyskała w drodze postępowania sądowego 1 budynek przy ulicy Gogolińskiej 1 w Izbicku, który został przez Gminę sprzedany. Rozdział IV Zasady polityki czynszowej 1. Zasady polityki czynszowej zasobów mieszkaniowych jednostki samorządowej uchwala Rada Gminy. 2. Stawka bazową czynszu za najem lokali komunalnych ustala Wójt Gminy Izbicko w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbicko. 3. Stawka bazowa czynszu podlega zróżnicowaniu, uwzględniająca czynniki obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego, które obejmują między innymi wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne. 4. Stawka czynszu za najem 1 m 2 lokalu mieszkalnego w latach nie może przekroczyć 6 % wartości odtworzeniowej budynku w danym roku, z tym że jej jednorazowy wzrost nie może być wyższy niż 20 % stawki za 1 m 2 powierzchni, obowiązującej w roku poprzedzającym wzrost stawki czynszu. 5. Wzrost stawki czynszu może odbywać się nie częściej niż co 12 miesięcy. 6. Stawka czynszu najmu za lokale socjalne równa będzie 50 % najniższej stawki w zasobie mieszkaniowym ustalonej na podstawie stawki bazowej czynszu. Dla ustalenia czynszu najmu lokali socjalnych nie będą stosowane czynniki obniżające wartość użytkową lokali. Rozdział V Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lokale i budynki z zasobu mieszkalnego Gminy będą zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej oraz Komisję Mieszkaniową, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy wymienionej na wstępie. Rozdział VI Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 1. Czynsze za najem lokali mieszkalnych. 2. Czynsz za najem lokali użytkowych 3. Dotacje z budżetu Gminy na remonty. 4. Inne wpływy. Rozdział VII Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty Sprzedaż mieszkań komunalnych w Gminie realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543). Lokale są zbywane aktualnym najemcom za zasadach preferencyjnych zgodnie z ww. ustawą. Dąży do posiadania takiej ilości zasobów mieszkaniowych, które zabezpieczałyby mieszkania dla osób o niskich dochodach zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów. W kolejnych latach przewiduje się sprzedaż lokali: rok lokali rok lokale rok lokale rok lokali rok lokali Bieżąca eksploatacja Remonty budynków Wpływy z czynszów Dotacje z Gminy na remonty 2007 w zł 2008 w zł 2009 w zł 2010 w zł 2011 w zł 2.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 Województwa Opolskiego Nr poz Rozdział VIII Inne działania, mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, istotnym zadaniem gminy jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości mieszkań socjalnych oraz mieszkań dla osób o niskich dochodach. Gmina winna utrzymać zasób mieszkań komunalnych przynajmniej na poziomie mieszkań. Dąży się również do prywatyzacji mieszkań, ponieważ koszty zarządzania stają się wówczas niższe. Również sami właściciele będą bardziej troszczyć się o budynki, w których mieszkają i których są właścicielami. Przewiduje się pozyskane lokale adaptować na cele mieszkaniowe Uchwała Nr 42/VIII/07 Rady Gminy w Pawłowiczkach z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781), Rada Gminy Pawłowiczki uchwala następujący regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowiczki. 1. Stypendium szkolne jest udzielane w formie: 1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych takich jak słowniki, encyklopedie, wyposażenie szkolne takie jak np. tornister, przybory szkolne, strój gimnastyczny, materiały dla uczniów niepełnosprawnych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów tych zakupów. 2. Świadczenia pieniężnego pokrycia kosztów dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych publicznymi środkami komunikacji do wysokości przyznanego stypendium Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od zakwalifikowania ucznia do jednej z trzech grup dochodowych według następujących kryteriów: 1) I grupa dochodowa dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 167 zł; 2) II grupa dochodowa dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny od 168 zł do 300 zł; 3) III grupa dochodowa dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny wynosi od 301 zł do kwoty wynikającej z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 2. Wysokość stypendium szkolnego dla uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych grup dochodowych wynoszą: 1) I grupa dochodowa 80% maksymalnej kwoty stypendium, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 2) II grupa dochodowa 56% maksymalnej kwoty stypendium, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 3) III grupa dochodowa 40% maksymalnej kwoty stypendium, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 3. Wysokość stypendium szkolnego ustalona w sposób określony w ust.1 i 2 zwiększa się o 20% w razie gdy przyczyną niskich dochodów w rodzinie ucznia jest: - bezrobocie trwające co najmniej 1 rok, - niepełnosprawność powodująca całkowitą niezdolność do pracy, - ponad trzech uczęszczających do szkoły uczniów, - choroba trwająca nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy. 3.1.Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego składa się na formularzu [ według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ] * w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach lub Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Pawłowiczkach. 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są wydawane w Urzędzie Gminy Pawłowiczki oraz w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowiczki. 3. Decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego, w zależności od formy stypendium, jest realizowana przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach poprzez: 1) zwrot w formie gotówkowej (refundację) kosztów zakupów rzeczowych, o których mowa w 1 pkt 1- po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura, rachunek); 2) zwrot w formie gotówkowej (refundację) kosztów, o których mowa w 1 pkt 2 - po przedłożeniu dowodu zakupu - biletu lub innego dowodu zapłaty zapłaty należności za przejazd (faktura, rachunek). 4. Zwrot poniesionych kosztów dokonywany jest w kasie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół lub przelewem na rachunek bankowy: 1) wnioskodawcy lub w przypadku pełnoletniego uczniastypendysty Wysokość i formę zasiłku szkolnego uzależnia się od rodzaju zdarzenia losowego będącego przyczyną trudnej sytuacji materialnej ucznia. [ 2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. ] * 3. Decyzja o przyznaniu zasiłku szkolnego, w zależności od formy zasiłku, jest realizowana poprzez: 1) zwrot w formie gotówkowej (refundację) kosztów zakupów rzeczowych, poniesionych na cele edukacyjne po przedłożeniu organowi przyznającemu zasiłek dowodu zakupu lub zapłaty (faktura, rachunek); 2) wypłatę świadczenia pieniężnego, którego szczegółowe warunki realizacji zostaną określone w decyzji o przyznaniu zasiłku. 4. Zwrot poniesionych kosztów lub wypłata świadczenia są dokonywane w kasie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół lub przelewem na konto bankowe: 1) wnioskodawcy, w przypadku pełnoletniego ucznia, któremu przyznano zasiłek; 2) rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, któremu przyznano zasiłek.

9 Województwa Opolskiego Nr poz Postanowienia 3 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zasiłku szkolnego. 5. Traci moc uchwała Nr 178/XXVIII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowiczki. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki Tomasz Konowaluk * / Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III-SJ /07 z 7 sierpnia 2007 r. [ Załącznik nr 1 ] * Okres wypłacania stypendium 1. Dane osobowe ucznia/słuchacza/wychowanka Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imiona ojca rodziców matki WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO A/ Wypełnia wnioskodawca 2. Informacja o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa (ojciec, matka, rodzeństwo) Miejsce zatrudnienia lub nauki (nazwa zakładu/szkoły/uczelni/ośrodka) 3. Informacja o szkole/uczelni/ośrodku Nazwa szkoły Adres Klasa/rok studiów Potwierdzenie szkoły/uczelni/ośrodka (pieczątka szkoły i podpis prac. adm.) 4. Adres stałego zameldowania ucznia/słuchacza/wychowanka Nr telefonu: Miejscowość Kod pocztowy Ulica, numer domu Województwo - Potwierdzenie danych o stałym zameldowaniu (w dziale ewidencji ludności Urzędu Gminy w Pawłowiczkach)... (pieczątka i podpis) 5. Dane o dochodach rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku Wysokość dochodów Wysokość dochodów rodziny na osobę 6. Spełnianie kryteriów zawartych w Art. 90d, ust. 1 ustawy o systemie oświaty (w odpowiednim miejscu wstawić X ) potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami a) rodzina ma niskie dochody na Tak Nie b) w rodzinie występuje bezrobocie trwające co Tak Nie osobę (nie więcej niż 316 zł netto najmniej 1 rok na osobę) c) w rodzinie występuje niepełnosprawność powodująca całkowitą niezdolność do pracy e) w rodzinie występuje wielodzietność-ponad 3 uczęszczających do szkoły uczniów h) rodzina jest niepełna Tak Tak Tak Nie Nie Nie d) w rodzinie występuje długotrwała choroba trwająca nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy f) w rodzinie występuje brak umiejętności opiekuńczo - wychowawczych Tak Tak Nie Nie

10 Województwa Opolskiego Nr poz Wnioskowana forma pomocy (w odpowiednim miejscu wstawić X ) a) pomoc rzeczowa w postaci b) Świadczenie pieniężne koszty dojazdu do Tak Nie Tak zakupu podręczników i przyborów szkoły ponadgimnazjalnej szkolnych 8. Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję ( niepotrzebne skreślić) inne stypendium socjalne ze środków publicznych Źródło aktualnie otrzymywanego stypendium Kwota miesięczna Nie 9. Uprzedzony/a o odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych potwierdzam prawdziwość podanych wyżej informacji oraz wszystkich załączników 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji pomocy materialnej (miejscowość, data) (czytelny podpis wnioskodawcy pełnoletniego ucznia, ew. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) 11. Załączniki (w odpowiednim miejscu wstawić X ) a) zaświadczenie o dochodach Tak Nie Tak Nie b) zaświadczenie o dochodach matki ojca c) zaświadczenie o bezrobociu Tak Nie d) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń Tak Nie z Powiatowego Urzędu Pracy z OPS e) zaświadczenie o dochodach rolniczych Tak Nie f) zaświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w pkt 6, lit. c h (wymienić je poniżej) Tak Nie Zaświadczenie o... Zaświadczenie o... Zaświadczenie o... Opinia dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium B/ Wypełnia organ podejmujący decyzję (w odpowiednim miejscu wstawić X ) Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku Stwierdza się prawdziwość danych Przyznaje się pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego Tak Nie Ustalona wysokość stypendium szkolnego (w zł) Formy realizacji przyznanego stypendium (w odpowiednim miejscu wstawić X ) a) pomoc rzeczowa w postaci zakupu podręczników i przyborów szkolnych b) Świadczenie pieniężne koszty dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej... (podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych) Wydano decyzję administracyjną nr:... Pawłowiczki,... (data)... (podpis Wójta Gminy Pawłowiczki ) * / Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III-SJ /07 z 7 sierpnia 2007 r.

11 Województwa Opolskiego Nr poz [ Załącznik nr 2 ] * WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO A/ Wypełnia wnioskodawca ZDARZENIE LOSOWE POWODUJĄCE UBIEGANIE SIĘ O ZASIŁEK (opis) Dane osobowe ucznia/słuchacza/wychowanka Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imiona ojca rodziców matki 2. Informacja o szkole/uczelni/ośrodku Nazwa szkoły Adres Klasa/rok studiów Potwierdzenie szkoły/uczelni (pieczątka szkoły i podpis prac. adm.) 3. Adres stałego zameldowania ucznia/słuchacza/wychowanka Nr telefonu: Miejscowość Kod pocztowy Ulica, numer domu Województwo - Potwierdzenie danych o stałym zameldowaniu (w dziale ewidencji ludności Urzędu Gminy w Pawłowiczkach) 4. Dane o dochodach rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku Wysokość dochodów Wysokość dochodów rodziny na osobę 5. Wnioskowana forma pomocy (w odpowiednim miejscu wstawić X ) a) pomoc rzeczowa w postaci zakupu podręczników i przyborów szkolnych... (pieczątka i podpis) Tak Nie b) Świadczenie pieniężne koszty dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej 6. Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję ( niepotrzebne skreślić) stypendium socjalne ze środków publicznych Źródło aktualnie otrzymywanego stypendium Kwota miesięczna Tak Nie 7. Uprzedzony/a o odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych (Art. 233, 1 KK) potwierdzam prawdziwość podanych wyżej informacji oraz wszystkich załączników 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji pomocy materialnej (miejscowość, data) (czytelny podpis wnioskodawcy pełnoletniego ucznia, ew. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego)

12 Województwa Opolskiego Nr poz Załączniki (w odpowiednim miejscu wstawić X ) Tak Nie a) zaświadczenie o dochodach ojca c) zaświadczenie o bezrobociu z Powiatowego Urzędu Pracy e) zaświadczenie o dochodach rolniczych b) zaświadczenie o dochodach matki Tak Nie d) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z OPS Tak Nie f) zaświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w pkt 6, lit. c h (wymienić je poniżej) Tak Tak Tak Nie Nie Nie Zaświadczenie o... Zaświadczenie o... Zaświadczenie o... Opinia dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium B/ Wypełnia organ podejmujący decyzję (w odpowiednim miejscu wstawić X ) Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku Stwierdza się prawdziwość danych Przyznaje się pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego Tak Nie Ustalona wysokość stypendium szkolnego (w zł) Formy realizacji przyznanego stypendium (w odpowiednim miejscu wstawić X ) a) pomoc rzeczowa w postaci zakupu podręczników i przyborów szkolnych b) Świadczenie pieniężne koszty dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej... (podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych) Wydano decyzję administracyjną nr:... Pawłowiczki,... (data)... (podpis Wójta Gminy Pawłowiczki ) * / Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III-SJ /07 z 7 sierpnia 2007 r.

13 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew Ciężkowice ul. Fabryczna Dworcowa Ciepłodolska - rejon Cukrowni Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), w związku z art. 27 niniejszej ustawy, a także uchwałą Nr XXVII/240/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew Ciężkowice, oraz uchwały Nr III/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. z sprawie zmiany ww. uchwały, Rada Gminy w Polskiej Cerekwi, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew, uchwala, co następuje: Dział I Przepisy ogólne 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/59/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 70, poz. 1338), zwaną w dalszej części uchwały zmianą planu, obejmującą obszar położony w rejonie Cukrowni CEREKIEW. 2. Granice obszaru objętego zmianą planu określone są na rysunku w skali 1 : 1000, będącym integralną częścią uchwały, zwanym w dalszej treści uchwały rysunkiem zmiany planu. 3. Zakres zmiany planu obejmuje: 1) zmianę przeznaczenia terenów oraz zmianę zasad ich zagospodarowania i zabudowy; 2) zmianę symboli terenów objętych zmianą planu; 3) wprowadzenie ustaleń w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami odrębnymi, w szczególności przepisami odrębnymi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. 4. Ustalenia zmiany planu, o której mowa w ust. 1, zawarte są: 1) w treści niniejszej uchwały; 2) na rysunku zmiany planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 uchwały. 5. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Polskiej Cerekwi o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Polskiej Cerekwi o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Przedmiotem ustaleń zmiany planu są tereny o różnych rodzajach przeznaczenia, lub różnych rodzajach zabudowy i zagospodarowania, wyznaczone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolami: 1) MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( 6); 2) MU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ( 7); 3) MP tereny zabudowy rzemieślniczej ( 8); 4) PP tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ( 9); 5) RR tereny rolnicze ( 10); 6) ZI tereny zieleni izolacyjnej ( 11); 7) E tereny urządzeń elektroenergetycznych ( 12); 8) K tereny urządzeń kanalizacyjnych ( 13); 9) KDG - tereny dróg i ulic głównych ( 14); 10) KDL tereny dróg i ulic lokalnych ( 15); 11) KDW tereny dróg i ulicy wewnętrznych ( 16 ). 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowania z uwzględnieniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a także ustala się: 1) zasady modernizacji i rozwoju sieci drogowej oraz wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów ( 14-17); 2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej ( 18); 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych ( 19); 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego ( 20); 5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ( 21); 6) zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości ( 22); 7) zasady tymczasowego zagospodarowania terenów ( 23); 8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości ( 24). 3. Przy zagospodarowaniu terenów, o których mowa w ust. 1, oprócz ustaleń niniejszej uchwały obowiązują także przepisy odrębne, zawierające inne ograniczenia lub zasady dysponowania terenami, czy też zawierające inne ograniczenia odnośnie prowadzenia określonych rodzajów działalności przez właścicieli lub inne osoby dysponujące gruntami Na terenach, o których mowa w 2 ust. 1, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi można lokalizować: 1) nowe obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi instalacjami, urządzeniami budowlanymi oraz dokonywać remontu, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych lub ich części, a także wykonywać inne roboty budowlane zgodnie z przeznaczeniem terenu, określonym w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały; 2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, urządzenia komunikacji wewnętrznej oraz zieleń towarzyszącą. 2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania wyznaczonych ściśle, nie podlega zmianom, z wyłączeniem zmiany dokonanej w trybie wymaganym przepisami odrębnymi. Dopuszcza się korygowanie przebiegu linii rozgraniczających, wyznaczonych orientacyjnie, w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, podziałów własnościowych oraz występujących potrzeb.

14 Województwa Opolskiego Nr poz Obowiązującymi ustaleniami planu, zawartymi na rysunku planu, są następujące oznaczenia graficzne: 1) granica obszaru objętego zmianą planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania wyznaczone ściśle oraz wyznaczone orientacyjnie; 3) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne; 4) obowiązujący sposób sytuowania kalenicy dachu budynków mieszkalnych; 5) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu; 6) stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji wojewódzkiej służby ochrony zabytków; 7) chronione elementy tradycji lokalnej; 8) ciągi drzew objęte ochroną. 2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu, mają charakter informacyjny Użyte w niniejszej uchwale terminy oznaczają: 1) przepisy odrębne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Normy Polskie i Normy Branżowe oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa opolskiego; 2) przeznaczenie podstawowe rodzaje przeznaczenia, które powinno dominować w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, lub na wydzielonych z niego działkach, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały; 3) przeznaczenie dopuszczalne inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, dopuszczone do sytuowania na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, lub na wydzielonych z niego działkach, które może występować samodzielnie, a obiekty budowlane można realizować niezależnie od przeznaczenia podstawowego; 4) intensywność zabudowy wskaźnik wyrażający nieprzekraczalny, procentowy udział powierzchni zabudowy budynków/wiat w powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, lub wydzielonych z niego działek, pozostających we władaniu inwestora, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały; 5) linia zabudowy obowiązująca - linia wyznaczająca wymaganą odległość usytuowania budynków, wskazanych przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały, mierzoną do lica ściany frontowej zasadniczej bryły budynku, lub najbliższego punktu tej ściany w przypadku gdy nie jest ona równoległa do frontu działki, przy czym: a) dopuszcza się przekroczenie obowiązującej linii zabudowy przez okapy, gzymsy, tarasy, balkony, pochylnie, rampy, schody zewnętrzne, a także galerie, wykusze i dobudowane wiatrołapy na nie więcej niż 35% szerokości elewacji frontowej, przy zachowaniu wymaganych przepisami odrębnymi nieprzekraczalnych odległości od dróg i innych obiektów budowlanych, b) linia ta stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla pozostałych obiektów budowlanych; 6) linia zabudowy nieprzekraczalna linia wyznaczająca najmniejszą dopuszczalną odległość obiektów budowlanych od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi/ulicy, lub krawędzi jezdni, lub linii rozgraniczającej tereny o różnych rodzajach przeznaczenia, w zależności od rodzaju obiektu budowlanego mierzoną do ściany/przegrody/fundamentu, lub ich najbliższego punktu; 7) druga linia zabudowy usytuowanie drugiego budynku przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego na istniejącej działce budowlanej lub działkach, stanowiących jedną nieruchomość, a także usytuowanie ww. budynku na wydzielonej działce, nieprzylegającej bezpośrednio jednym bokiem do drogi/ulicy publicznej lub wewnętrznej tzn. na działce wymagającej wydzielenia własnej drogi dojazdowej lub ustalenia służebności drogowej; 8) działalność uciążliwa działalność zaliczana do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wykluczeniem przedsięwzięć, z raportu których wynika znaczące oddziaływanie na GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko Głubczycka; 9) działalność o ograniczonej uciążliwości działalność niepowodująca przekroczenia standardów jakości środowiska i standardów emisyjnych poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, z całkowitym wykluczeniem: a) rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, b) rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, jeśli z raportu wynika znaczące oddziaływania na sąsiednie tereny zabudowy mieszkaniowej; 10) działalność nieuciążliwa - działalność niepowodująca przekroczenia standardów jakości środowiska i standardów emisyjnych poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, z całkowitym wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz niewymagającą: a) budowy budowli mogących wpłynąć niekorzystnie na estetykę terenu, takich jak place składowe, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych, wiaty, wolno stojące konstrukcje, silosy, wolno stojące maszty antenowe i urządzenia techniczne, b) obsługi transportowej wielokrotnej tj. więcej niż 2 kursy na dobę lub pojazdami o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t; 11) usługi techniczne usługi świadczone przez stacje obsługi i remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego, lub środków transportu, takie jak usługi mechaniczne, naprawy pojazdów, blacharskie i lakiernicze, wulkanizacyjne oraz inne o podobnym profilu, wykonywane w zakładach rzemieślniczych produkcyjnych i usługowych, z wyłączeniem stacji paliw; 12) usługi rzemieślnicze usługi takie jak stolarskie, ślusarskie, kamieniarskie, młynarskie, piekarnicze, cukiernicze i inne o podobnym profilu, wykonywane w zakładach rzemieślniczych produkcyjnych i usługowych; 13) usługi komercyjne usługi takie jak handlu, gastronomii, kultury i rozrywki (z wyłączeniem dyskoteki), obsługi turystyki oraz inna działalność jak np. usługi medyczne i weterynaryjne, projektowe, prawnicze, finansowe i ubezpieczeniowe itp., a także budynki o funkcji biurowej i socjalnej; 14) usługi bytowe usługi takie jak fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, szewskie, naprawy sprzętu AGD i RTV, fotograficzne, pralnicze, zegarmistrzowskie, optyczne, elektrotechniczne, administracji, księgowe, zarządzania i finansowe oraz inne o podobnym profilu, niepowodujące uciążliwości wynikających z ruchu samochodów w porze nocnej (22 oo -6 oo ); 15) front działki granica działki budowlanej przyległej do pasa drogowego drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę; 16) dach o połaciach symetrycznych dach założony na zasadniczej bryle budynku, o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, zbiegających się w jednej kalenicy; 17) zieleń towarzysząca zieleń ozdobna, rekreacyjna i izolacyjna, 18) m.p. miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 2. Użyte w zmianie planu wyrażenia: 1) działka budowlana, dostęp do drogi publicznej, powierzchnia sprzedaży definiują przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego; 2) obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, urządzenia budowlane, tymczasowy obiekt budowlany definiują przepisy prawa budowlanego;

15 Województwa Opolskiego Nr poz ) budynek użyteczności publicznej, budynek gospodarczy, mieszkanie, poziom terenu, kondygnacja nadziemna, powierzchnia biologicznie czynna definiują warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 4) powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa definiują Normy Polskie; 5) pas drogowy, droga, ulica, droga publiczna, droga wewnętrzna definiują przepisy dotyczące dróg publicznych oraz warunków technicznych ich projektowania; 6) przedsięwzięcie, substancja niebezpieczna, odpady, poważna awaria przemysłowa, instalacja, najlepsze dostępne techniki, standard jakości środowiska i standardy emisyjne definiują przepisy z zakresu ochrony środowiska. 3. Wyrażenia, o których mowa w ust. 2, interpretuje się według stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia zmiany planu. Dział II Przepisy szczegółowe Rozdział 1 Przeznaczenie terenów oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowania 6.1. MN teren zabudowy mieszkaniowej, z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, z następującymi ograniczeniami i dopuszczeniami: 1) dopuszcza się lokalizację: a) usług komercyjnych w parterze budynku przeznaczenia podstawowego na nie więcej niż 50% jego powierzchni; 2) zakaz lokalizacji budynku przeznaczenia podstawowego w drugiej linii zabudowy; 3) działalność usługowa powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej. 2. Dla terenu MN ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 1) zjazd na teren - z drogi KDW lub KL; 2) w granicach działki sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w ilości określonej 17 niniejszej uchwały, wliczając garaż; 3) na działce dopuszcza się sytuowanie nie więcej niż dwóch wolno stojących/dobudowanych budynków gospodarczych/garażowych o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 70% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego; 4) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garażowych, wiat i zadaszeń w odległości 1,5-3 m od granicy działki; 5) teren położony pomiędzy frontem działki, a ścianą frontową budynku przeznaczenia podstawowego, zagospodarować zielenią ozdobną; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: a) obowiązująca linia zabudowy dla budynków przeznaczenia podstawowego zgodnie z rysunkiem planu, b) intensywność zabudowy nie więcej niż 30% powierzchni działki, c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40% powierzchni działki, d) gabaryty i wysokości: budynków mieszkalnych nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, i nie więcej niż 11 m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); szerokość elewacji frontowej nie większa niż 13 m, budynki gospodarcze/garażowe nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, i nie więcej niż 7 m do najwyżej położonej krawędzi dachu, wysokość innych obiektów budowlanych nie może przekraczać 7 m od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu, z wyłączeniem kominów, e) geometria dachu dach spadzisty o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia o i kalenicy sytuowanej równolegle do frontu działki; 7) dla istniejącej zabudowy, niespełniającej wymogów ust. 2 pkt 6 lit. d - e, dopuszcza się zachowanie stanu istniejącego z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, przy czym nadbudowa nie może wynosić więcej niż 5% istniejącej wysokości budynku od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej MU tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komercyjne, z następującymi ograniczeniami i dopuszczeniami: 1) dopuszcza się lokalizację: a) usług bytowych, b) istniejącej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, c) istniejących usług technicznych i rzemieślniczych, d) istniejącej zabudowy produkcyjnej i magazynowej; 2) zakaz lokalizacji: a) usług wymagających dużego zaplecza magazynowego oraz składowania materiałów na otwartym terenie, b) obiektów budowlanych, mogących niekorzystnie wpłynąć na estetykę terenu, takich jak kioski, baraki, wiaty magazynowe, składy itp., c) budynku przeznaczenia podstawowego w drugiej linii zabudowy; 3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej, z wyłączeniem przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d, które może odpowiadać kryteriom działalności o ograniczonej uciążliwości. 2. Dla terenu MU ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 1) zjazd na teren - z istniejących dróg/ulic; 2) w granicach działki, lub w granicach działki i pasa drogowego za zgodą zarządcy drogi, sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej 17 niniejszej uchwały; usytuowanie miejsc postojowych w granicach pasa drogowego powinno zapewnić ciągłość chodnika; 3) dopuszcza się usytuowanie budynków w granicy działki oraz odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki, na zasadach określonych przepisami odrębnymi; 4) teren położony pomiędzy frontem działki, a ścianą frontową budynku usług komercyjnych pozostawić ogólnodostępny (niewygrodzony); preferować bezpośrednie powiązania piesze terenu usług z sąsiednim parkiem krajobrazowym; 5) przy sytuowaniu obiektów budowlanych zachować odległości określone w 21 niniejszej uchwały; 6) zakaz grodzenia frontu działki ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; 7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: a) linia zabudowy: obowiązująca dla nowych budynków mieszkalnych i usług komercyjnych - 8 m od krawędzi jezdni drogi KDL oraz 6 m od granicy pasa drogowego drogi KL, jednak zgodnie z rysunkiem zmiany planu; od drogi KDW zgodnie z rysunkiem zmiany planu, nieprzekraczalna dla nowych budynków 8 m od krawędzi jezdni drogi KDL, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, dla istniejących budynków usytuowanych w odległościach mniejszych niż ww. nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza elewacja frontowa, b) intensywność zabudowy nie więcej niż 30 % powierzchni działki/nieruchomości, c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30 % powierzchni działki/nieruchomości, d) gabaryty i wysokości: budynków mieszkalnych i usługowych nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, i nie wię-

16 Województwa Opolskiego Nr poz cej niż 11 m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), budynków pozostałych nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, oraz nie więcej niż 5 m od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej i 9 m do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), wysokość innych obiektów budowlanych nie może przekraczać 9 m od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu, z wyłączeniem kominów, e) geometria dachu budynków mieszkalnych i usługowych dach spadzisty symetryczny o kątach nachylenia połaci dachowych o, na nowych budynkach przeznaczenia podstawowego kalenicę sytuować zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 8) dla istniejącej zabudowy, niespełniającej wymogów ust. 2 pkt 8 lit. d - e, dopuszcza się zachowanie stanu istniejącego z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, pod warunkiem, że: a) nadbudowa nie może wynosić więcej niż 5% istniejącej wysokości budynku od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, b) rozbudowa pozioma nie może wynosić więcej niż 30% istniejącej powierzchni zabudowy budynku MP teren zabudowy rzemieślniczej, z przeznaczeniem podstawowym pod usługi rzemieślnicze, usługi techniczne oraz handel hurtowy, z następującymi ograniczeniami i dopuszczeniami: 1) dopuszcza się lokalizację: a) usług komercyjnych i bytowych, b) jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, c) istniejącej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, d) ogrodniczych gospodarstw rolnych i dróg wewnętrznych; 2) zakaz lokalizacji budynku mieszkalnego w drugiej linii zabudowy; 3) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej lub o ograniczonej uciążliwości. 2. Dla terenu MP ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 1) zjazd na teren z drogi KDL i KL, lub istniejący zjazd z drogi KDG; 2) w granicach działki sytuować miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej 17 niniejszej uchwały; 3) dopuszcza się usytuowanie budynków, wiat i zadaszeń: w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki, w granicy działki na zasadach określonych przepisami odrębnymi; 4) dopuszcza się budowę obiektów przeznaczenia podstawowego na terenie ZI, przy zachowaniu pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 10 m oraz odległościach określonych w 21 niniejszej uchwały; 5) teren położony pomiędzy frontem działki, a ścianą frontową budynków usług przeznaczenia dopuszczalnego pozostawić ogólnodostępny (niewygrodzony); 6) zakaz grodzenia frontu działki ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; 7) przy odbudowie, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie oraz budowie nowych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy preferować stosowanie środków technicznych zwiększających odporność budynków na zagrożenia i uciążliwości od sąsiednich terenów komunikacyjnych i przemysłowych; 8) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: a) linia zabudowy: obowiązująca od drogi KL - dla nowych budynków mieszkalnych 10 m od projektowanej granicy pasa drogowego; dla budynków istniejących i bliźniaczych zgodnie z rysunkiem zmiany planu, nieprzekraczalna od drogi KDG - dla nowych budynków zgodnie z rysunkiem zmiany planu, nieprzekraczalna od drogi KDL dla nowych budynków 8 m od krawędzi jezdni, nieprzekraczalna od drogi KDW - 6 m od granicy pasa drogowego, dla istniejących budynków usytuowanych w odległościach mniejszych niż ww. nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza elewacja frontowa, b) intensywność zabudowy nie więcej niż 50% powierzchni działki/nieruchomości, c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki, d) gabaryty i wysokości: budynków mieszkalnych nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, i nie więcej niż 11 m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), pozostałych budynków nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, i nie więcej niż 9 m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), wysokość innych obiektów budowlanych nie może przekraczać 11 m od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu budowli, z wyłączeniem kominów, e) geometria dachu budynków przeznaczenia dopuszczalnego, o których mowa w ust. 1pkt 1 lit. a i b dach spadzisty o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia o ; kalenicę dachu nowych budynków sytuować równolegle do frontu działki, 9) dla istniejącej zabudowy, niespełniającej wymogów ust. 2 pkt 8 lit. d - e dopuszcza się zachowanie stanu istniejącego z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy pod warunkiem, że nadbudowa pionowa nie może wynosić więcej niż 5% istniejącej wysokości budynku od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej PP teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z przeznaczeniem podstawowym pod zakłady produkcyjne, przetwórcze i wytwórcze, składy i magazyny, handel hurtowy oraz bazy transportowe, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 1) dopuszcza się lokalizację: a) parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych, b) istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkalnictwa zbiorowego, związanych z przeznaczeniem podstawowym, c) handlu detalicznego, związanego z przeznaczeniem podstawowym, d) zakładowych stacji paliw, e) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym anten nadawczo - odbiorczych telefonii komórkowej, f) obiektów i urządzeń infrastruktury kolejowej; 2) zakaz: a) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych, b) powiększania powierzchni istniejących ogrodów działkowych; 3) działalność gospodarcza może odpowiadać kategorii działalności uciążliwej. 2. Dla terenu PP ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 1) zjazdy na teren z drogi KDG; lokalizacja nowych zjazdów możliwa za zgodą zarządcy drogi; 2) w granicach terenu sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości określonej 17 niniejszej uchwały; 3) istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną izolować od obiektów i urządzeń uciążliwych poprzez sytuowanie zwartej zieleni izolacyjnej w formach pasmowych lub wyspowych, lub też poprzez sytuowanie w jej sąsiedztwie obiektów o funkcjach nieuciążliwych, takich jak budynki administracyjne, socjalne, usługowe i magazynowe;

17 Województwa Opolskiego Nr poz ) zachować istniejącą zieleń wysoką; dopuszcza się jej wycinkę pod warunkiem kompensacji przyrodniczej; na skarpach terenu dokonać nasadzeń zieleni glebochronnej; 5) przy sytuowaniu obiektów budowlanych i zieleni wysokiej zachować odległości, określone w 21 niniejszej uchwały; usytuowanie obiektów budowlanych o znacznych wysokościach lub kubaturach winno uwzględniać także ochronę interesów osób trzecich w zakresie dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ochrony przed elektroenergetycznym promieniowaniem niejonizującym, w tym szczególnie uwzględniać istniejącą zakładową zabudowę mieszkaniową; 6) przy przebudowie i remoncie istniejących budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego stosować środki techniczne zwiększające odporność budynków na zagrożenia i uciążliwości od terenów komunikacyjnych i obiektów przeznaczenia podstawowego; 7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany planu: dla nowych budynków - 10 m od krawędzi jezdni drogi KDG oraz 5 m od linii rozgraniczających drogi KL, dla istniejących budynków usytuowanych w odległościach mniejszych niż ww. nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza ich elewacja frontowa, b) intensywność zabudowy nie więcej niż 70% powierzchni działki/nieruchomości, c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 5% powierzchni działki/nieruchomości, d) gabaryty i wysokości: budynków nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych; wysokość od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) max 25 m; dopuszcza się sytuowanie budynków produkcyjnych wyższych w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi, jednak nie wyższych niż 50 m, pozostałych obiektów budowlanych nie więcej niż 50 m od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu budowli, z wyłączeniem kominów, e) geometrii dachu budynków nie ustala się RR tereny rolnicze, z przeznaczeniem podstawowym pod użytki rolne, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 1) dopuszcza się zalesienie terenu; 2) zakaz lokalizacji: a) zabudowy zagrodowej oraz obiektów produkcji rolniczej, b) budowli rolniczych. 2. Dla terenu RR ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) zachować dotychczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu; 2) łączna powierzchnia terenów przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie może przekraczać 0,5 ha ZI teren zieleni izolacyjnej, z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń izolacyjną i zalesienia, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 1) dopuszcza się lokalizację: a) urządzeń i konstrukcji służących ochronie przed hałasem, b) użytków rolnych i ogrodów przydomowych, c) trwałych upraw ogrodniczych i sadowniczych oraz obiektów produkcji roślinnej, d) obiektów budowlanych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie MP, z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej. 2. Dla terenu ZI ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 1) wjazd na teren - z terenu MP; 2) zachować istniejącą zieleń wysoką; dopuszcza się wycinkę drzew na zasadach określonych w przepisach odrębnych, pod warunkiem kompensacji przyrodniczej; 3) dokonać nasadzeń zieleni wysokiej gatunkami zgodnymi z siedliskiem, z nie mniej niż 30% udziałem gatunków zimozielonych, przy zachowaniu odległości określonych w 21; 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy: od terenu KK zgodnie z 21, do drogi KDG zgodnie z rysunkiem zmiany planu, a w przypadku jej braku zgodnie z przepisami odrębnymi, b) intensywność zabudowy nie więcej niż 40% powierzchni działki/nieruchomości, c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 40% powierzchni działki/nieruchomości, d) gabaryty i wysokości oraz geometrię dachów przyjmować jak dla terenu MP E teren urządzeń elektroenergetycznych, z przeznaczeniem podstawowym pod istniejące i projektowane stacje transformatorowe, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 1) dopuszcza się wygrodzenie terenu; 2) zakaz dokonywania nasadzeń zieleni wysokiej. 2. Dla terenu E ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) zapewnić dostęp do terenu z istniejących dróg publicznych lub wewnętrznych; 2) teren zagospodarować zielenią niską lub wykonać powierzchnie utwardzone; 3) wysokość urządzeń infrastruktury technicznej - nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 9 m od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu K teren urządzeń kanalizacyjnych, z przeznaczeniem podstawowym pod przepompownie ścieków, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 1) dopuszcza się rozbudowę urządzeń kosztem terenu oznaczonego symbolem RR; 2) zakaz dokonywania nasadzeń zieleni wysokiej. 2. Dla terenu K ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) zapewnić dostęp do terenu z drogi oznaczonej symbolem KL; 2) teren wolny od zainwestowania przeznaczyć pod zieleń niską; wzdłuż granic wydzielonej działki proponuje się wykonać pas zieleni izolacyjnej. Rozdział 2 Zasady modernizacji i rozwoju sieci drogowej oraz wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów KDG teren dróg i ulic głównych, z przeznaczeniem podstawowym pod krajową drogę - ulicę publiczną klasy głównej (G 1x2), z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 1) dopuszcza się lokalizację: a) nadziemnych obiektów, urządzeń i instalacji, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania terenów PP, b) przyulicznego pasa postojowego dla ciągników i samochodów ciężarowych, zapewniającego obsługę terenów PP, c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z funkcją komunikacyjną drogi;

18 Województwa Opolskiego Nr poz ) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych takich jak kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe itp. 2. Dla terenu KDG ustala się następujące parametry i zasady zagospodarowania: 1) parametry drogi - ulicy: a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających ustala się rezerwę terenu pod pas drogowy o szerokości m; do czasu realizacji drogi w liniach rozgraniczających określonych rysunkiem planu dopuszcza się zachowanie stanu istniejącego, b) jezdnia dwupasmowa o szerokości pasa ruchu min 3,25 m, c) chodnik minimum jednostronny o szerokości nie mniejszej niż 2 m oraz ścieżka rowerowa o szerokości nie mniejszej niż 2 m; dopuszcza się budowę ścieżki rowerowej łącznie z chodnikiem, o szerokości ustalonej indywidualnie; 2) po realizacji obejścia drogowego terenów zabudowanych wsi Polska Cerekiew Ciężkowice, w ciągu drogi krajowej nr 45, dopuszcza się zmianę klasy drogi/ulicy na klasę zbiorczą (Z 1x2), przy zachowaniu parametrów zgodnych z przepisami odrębnymi; 3) obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego sytuować zgodnie z wymogami 17, przy zachowaniu skrajni pionowej drogi, określonej przepisami odrębnymi; 4) na skarpach nasypów zachować istniejącą zieleń; dopuszcza się wycinkę drzew na zasadach określonych w przepisach odrębnych, pod warunkiem kompensacji przyrodniczej poprzez nasadzenia zieleni izolacyjnej wysokiej, sytuowanej w formie wyspowej KDL teren dróg i ulic lokalnych, z przeznaczeniem podstawowym pod powiatową drogę - ulicę publiczną klasy lokalnej (L 1x2), z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 1) dopuszcza się sytuowanie: a) przyulicznych miejsc postojowych, b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z funkcją komunikacyjną drogi; 2) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych takich jak kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe itp. 2. Dla terenu KDL ustala się następujące parametry i zasady zagospodarowania: 1) parametry ulicy: a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających ustala się rezerwę terenu pod pas drogowy o szerokości 12 m; do czasu realizacji drogi w liniach rozgraniczających określonych rysunkiem planu dopuszcza się zachowanie stanu istniejącego, b) jezdnia dwupasmowa o szerokości pasa ruchu minimum 2,75 m, c) chodnik minimum jednostronny o szerokości nie mniejszej niż 2 m; 2) obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego sytuować zgodnie z wymogami 17; 3) w miejscach istniejących skarp terenu dopuszcza się zwężenie linii rozgraniczających pasa drogowego do szerokości nie mniejszej niż 10 m; 4) nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi, realizować jako podziemne; dopuszcza się zachowanie, przebudowę i remont istniejących sieci nadziemnych; 5) zieleń przydrożną zaleca się sytuować po północnej stronie jezdni KDW teren ulic wewnętrznych, z przeznaczeniem podstawowym pod ulicę wewnętrzną lub ciąg pieszo - jezdny, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 1) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z funkcją komunikacyjną drogi; 2) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych takich jak kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe itp. 2. Dla terenu KDW ustala się następujące parametry i zasady zagospodarowania: 1) parametry ulicy lub ciągu pieszo - jezdnego: a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - nie mniej niż 6 m, b) jezdnia - jednopasmowa o szerokości pasa ruchu nie mniejszej niż 3,5 m oraz chodnik jednostronny o szerokości nie mniejszej niż 2 m, c) alternatywnie dopuszcza się realizację ciągu pieszo - jezdnego o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m; 2) obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego sytuować zgodnie z wymogami 17; 3) w ciągu pieszo - jezdnym - jezdnię realizować bez krawężników, a pasy ruchu kołowego i pieszego zróżnicować barwą i fakturą; 4) zachować istniejącą zieleń przydrożną, oznaczoną na rysunku zmiany planu dopuszcza się tylko cięcia pielęgnacyjne Na podstawie przepisów odrębnych, dla terenów dróg i ulic, o których mowa w 14, 15 i 16 niniejszej uchwały, ustala się: 1) utrzymanie dotychczasowego i realizację planowanego przeznaczenia terenu z dopuszczeniem remontu i budowy obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji związanych z gospodarką drogową i obsługą ruchu; 2) dopuszcza się etapową modernizację i rozbudowę dróg/ ulic/ciągów pieszo - jezdnych, w dostosowaniu do występujących potrzeb; 3) odstępstwa od ustalonych parametrów dróg - ulic, o których mowa 14, 15 i 16, w przypadkach uzasadnionych szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi - możliwe przy zachowaniu warunków określonych w przepisach odrębnych; 4) lokalizacja obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, w pasach drogowych dróg/ulic: a) nie może powodować zagrożeń i utrudnień ruchu drogowego oraz zakłócać wykonywania zadań zarządcy drogi, b) wymaga zgody zarządcy drogi; 5) istniejące obiekty budowlane i urządzenia, usytuowane w pasie drogowym, niezwiązane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, w przypadku jeśli nie powodują zagrożenia i utrudnień dla ruchu drogowego mogą pozostać w dotychczasowym stanie; wykonanie ich przebudowy i budowy wymaga zgody zarządcy drogi; 6) lokalizacja zjazdów z dróg publicznych wymaga zgody zarządcy drogi; na zjazd publiczny sporządzić projekt spełniający wymogi przepisów odrębnych,drogę/ulicę/ciąg pieszo - jezdny należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Dla terenów objętych zmianą planu, ustala się następujące zasady wyposażenia w miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 1) w obrębie nieruchomości położonych na terenie: a) MN nie mniej niż 2 m.p./1 mieszkanie, b) MP i MU nie mniej niż: 3 m.p. dla usług przeznaczenia podstawowego, 2 m.p. na jedno mieszkanie, 0,2 m.p. na 1 zatrudnionego, z uwzględnieniem odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla przewidywanej liczby klientów, lecz nie mniej niż 3 m.p.

19 Województwa Opolskiego Nr poz c) PP nie mniej niż: 0,20 m.p. na 1 mieszkanie, 1 m.p. na 20 zatrudnionych, 2) ilość i lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. Rozdział 3 Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej Ustala się pełne uzbrojenie terenów w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną oraz gazową dla celów produkcyjnych, usługowych, bytowych i grzewczych oraz ochrony przeciwpożarowej, powiązane z systemami komunalnymi poza obszarami objętymi zmianą planu. 2. Ustala się następujące warunki rozwoju sieci infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę - w oparciu o komunalne ujęcie wody, rozdzielczą siecią wodociągową istniejącą oraz rozbudowaną, przy czym: a) dla planowanych terenów i zabudowy zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych, w ilości i na zasadach określonych przepisami odrębnymi, b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę terenu oznaczonego symbolem PP, z istniejących lub projektowanych lokalnych ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych, przy zachowaniu wymogów przepisów odrębnych; 2) odprowadzenie ścieków: a) bytowych do kanalizacji sanitarnej i właściwej oczyszczalni ścieków, b) przemysłowych (lub komunalnych) poprzez zorganizowany system kanalizacji zakładowej na zakładową oczyszczalnię ścieków, lub do kanalizacji sanitarnej i komunalnej oczyszczalni ścieków, na warunkach określonych przez zarządcę; w przypadkach przekroczenia dopuszczalnych wskaźników, określonych przepisami odrębnymi, ścieki odprowadzić jw. po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach zakładowych; dopuszcza się gromadzenie ścieków przemysłowych, wymagających przed przekazaniem ich do kanalizacji sanitarnej badań laboratoryjnych lub neutralizacji, w zbiornikach bezodpływowych o pojemności nie większej niż 50 m 3, c) opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w tym z terenów przemysłowych, usługowych i składowych, baz transportowych i dystrybucji paliw, dróg i parkingów - do własnych urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, za zgodą i na warunkach zarządcy, lub kanalizacji deszczowej; dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pozostałych terenów oraz obiektów budowlanych do wód lub do ziemi, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi i zgodnie z nimi; 3) zaopatrzenie w energię elektryczną: a) z istniejących sieci rozdzielczych i stacji transformatorowych; w przypadku wystąpienia indywidualnych potrzeb odbiorców przemysłowych, których nie zaspokoją istniejące urządzenia energetyczne, wymagana jest budowa stacji transformatorowych na terenie odbiorcy, b) na odcinkach sieci, kolidujących z planowaną zabudową, w miarę możliwości i potrzeb istniejące sieci zaleca się przebudować; 4) telekomunikacja z istniejącej sieci przewodowej; urządzenia nadawczo - odbiorcze telefonii bezprzewodowej lokalizować zgodnie z ustaleniami planu; 5) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa stałe, z wykorzystaniem urządzeń niskoemisyjnych; zaleca się stosowanie paliw lub urządzeń niskoemisyjnych w obiektach istniejących; 6) zaopatrzenie w gaz - bezprzewodowy, dla zaspokojenia potrzeb cieplnych, ze źródeł lokalnych; dopuszcza się sytuowanie wolnostojących zbiorników gazu na działkach o powierzchni większej niż 700 m Dla sieci, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się: 1) usytuowanie w pasie drogowym dróg/ulic, w uzgodnieniu z zarządcą drogi, lub w pasie terenu zawartym pomiędzy granicą pasa drogowego, a linią zabudowy, w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości; 2) w przypadkach uzasadnionych szczególnymi rozwiązaniami technicznymi, usytuowanie sieci i urządzeń w inny sposób, niż ustalono w pkt 1, jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie będzie zakłócać możliwości racjonalnej zabudowy nieruchomości oraz naruszać ustaleń zmiany planu. 4. Odprowadzenie odpadów: 1) komunalnych - na składowisko komunalne; minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, gromadzić w sposób selektywny, wynikający z ich składu fizyko - chemicznego, w sposób bezpieczny dla środowiska; 2) niebezpiecznych i przemysłowych zgodnie z decyzją właściwego organu, wydaną na podstawie przepisów odrębnych; minimalizować ilość odpadów; gromadzić selektywnie w szczelnych zbiornikach i przekazywać do unieszkodliwienia upoważnionym jednostkom gospodarczym. Rozdział 4 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych 19. W celu ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia ludzi na obszarze objętym zmianą planu, ustala się: 1. W zakresie ochrony środowiska: 1) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymagają: a) przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację, zgodnie z przepisami odrębnymi; raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien określać i oceniać także jego wpływ na sąsiednią zabudowę wsi, chronioną na podstawie przepisów odrębnych, b) stosowania rozwiązań techniczno technologicznych minimalizujących oddziaływanie na środowisko i sąsiednią zabudowę mieszkaniową; preferować stosowanie najlepszych dostępnych technik; 2) inne rodzaje działalności gospodarczej, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na ich szkodliwy wpływ na środowisko, wymagają sporządzenia przeglądu ekologicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi; w przypadku gdy z przeglądu ekologicznego wynika, że nie dotrzymane są standardy jakości środowiska i standardy emisyjne należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne minimalizujące wpływ zamierzenia budowlanego na środowisko; 3) stosować paliwa, surowce i materiały eksploatacyjne zapewniające ograniczenie oddziaływania instalacji na środowisko. 2. W zakresie ochrony przed hałasem: 1) prowadzący działalność gospodarczą winien stosować rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczające emisję hałasu do środowiska; 2) dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów objętych zmianą planu, ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym za tereny: a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi - uznaje się teren oznaczony symbolem MU i MP, b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej uznaje się teren oznaczony symbolem MN,

20 Województwa Opolskiego Nr poz c) dla pozostałych terenów dopuszczalnych poziomów hałasu nie ustala się, przy czym dla budynków lub pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych w zakresie ochrony przed hałasem, należy stosować zabezpieczenia w budynku lub jego części, spełniające wymagania Normy Polskiej regulującej ochronę przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, określone w przepisach odrębnych. 3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 1) zwałować i zagospodarować gospodarczo masy ziemne użyteczne; masy ziemne nieużyteczne wykorzystać gospodarczo, w tym szczególnie do zmiany ukształtowania terenu lub rekultywacji gruntów; 2) gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzić selektywnie, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminie; 3) miejsca czasowego gromadzenia odpadów innych niż komunalne oraz składowania substancji i materiałów zabezpieczyć przed przedostaniem się do ziemi substancji mających negatywny wpływ na środowisko. 4. W zakresie ochrony powietrza: 1) należy dotrzymać standardy emisyjne substancji do powietrza, określone przepisami odrębnymi; preferować hermetyzację procesów technologicznych, ograniczających emisję zanieczyszczeń i substancji zapachowych; 2) zakaz składowania na otwartym terenie materiałów, będących źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza; 3) w urządzeniach i instalacjach stacji paliw stosować rozwiązania minimalizujące emisję par produktów naftowych do powietrza atmosferycznego w procesach napełniania zbiorników magazynowych oraz wydawania tych produktów. 5. W zakresie ochrony wód, w tym szczególnej ochrony projektowanego Obszaru Wysokiej Ochrony (OWO) wód podziemnych GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko Głubczycka: 1) realizację planowanego przeznaczenia terenów warunkuje się wykluczeniem oddziaływania na grunt i wody substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, łącznie z oddziaływaniem długookresowym na grunt i wody zanieczyszczeń opadających, emitowanych pierwotnie do powietrza, w tym szczególnie takich jak metale ciężkie, substancje mogące być przyczyną skażenia lub zakażenia środowiska, zanieczyszczenia nierozkładalne i trudno rozkładalne; 2) terenach przemysłowych, składowych, baz sprzętowych i transportowych, usług motoryzacyjnych, parkingach itp., na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód i ziemi substancjami, nakazuje się: a) uszczelnienie nawierzchni i zabezpieczenie przed spływem zanieczyszczonych wód na tereny przyległe, b) budowę urządzeń zabezpieczających przed przedostaniem się substancji zagrażających środowisku naturalnemu wód i ziemi; 3) wody powierzchniowe należy chronić przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych na zasadach określonych przepisami odrębnymi; 4) na terenach położonych w zasięgu strefy ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody w Polskiej Cerekwi należy uwzględniać także nakazy, zakazy i ograniczenia określone w dokumencie ustanawiającym strefę; 5) zakaz lokalizacji: a) przydomowych oczyszczalni ścieków, b) obiektów budowlanych, które mimo spełnienia wymogów obowiązujących przepisów odrębnych, nie wykluczają w drodze sytuacji awaryjnych skażenia lub zakażenia środowiska, z wyłączeniem obiektów wyposażonych w system monitoringu lub w systemy zabezpieczające przed skażeniem gruntu i wód podziemnych, c) na otwartym terenie składowisk substancji i materiałów mogących powodować zanieczyszczenie gruntu i wód. Rozdział 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego Ustala się ochronę konserwatorską wskazanych na rysunku zmiany planu stanowisk archeologicznych. W obrębie terenu udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz w ich rejonie wszelkie prace ziemne, w tym także wykonanie zadrzewienia lub zalesienia terenu, należy wyprzedzająco zgłosić i uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz prowadzić je zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Na pozostałym obszarze objętym zmianą planu w przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych lub budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy zachowywać się zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Ustala się ochronę krzyża przydrożnego, elementu tradycji lokalnej, oraz zakaz wyburzania i zmiany jego usytuowania. Rozdział 7 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do cieków wodnych i rowów melioracyjnych właściwemu zarządcy, odpowiedzialnemu za ich eksploatację, oraz: 1) zakaz: a) grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, b) sytuowania wszelkich obiektów budowlanych niezwiązanych z gospodarką wodną, z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej, w odległości mniejszej niż 5 m od linii brzegu powierzchniowych cieków publicznych; 2) dopuszcza się skanalizowanie cieku wodnego lub rowu melioracyjnego - za zgodą zarządcy. 2. Zakazuje się lokalizacji, od granic obszaru kolejowego, oznaczonego informacyjnie na rysunku zmiany planu symbolem KK: 1) zadrzewień i zakrzewień w odległości mniejszej niż 15 m z wyłączeniem drzew, których wysokość może przekraczać 10 m; 2) budowli i budynków w odległości mniejszej niż określona przepisami odrębnymi od granicy obszaru kolejowego oraz od osi skrajnego toru, przy zachowaniu wymogów przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu; 3) roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego. 3. Od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV zachować odległość nie mniejszą niż: 1) 6 m - do rzutu budynku i jego części, przeznaczonych na pobyt ludzi; 2) 5 m - do rzutu prowadzonych robót budowlanych. Rozdział 8 Zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości: 1) podziału nieruchomości zabudowanych można dokonać, jeżeli jest on zgodny z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami zmiany planu; 2) zgodność, o której mowa w pkt 1, dotyczy: a) zapewnienia dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej,

Uchwała Nr XXXIII/231/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/231/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/231/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 maja 2015 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Byczynie. z dnia 25 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Byczynie. z dnia 25 czerwca 2009 r. Uchwała Nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 września 2016 r. Poz. 4837 UCHWAŁA NR XXIII/173/2016 RADY GMINY CIASNA z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) uczniom zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/ 135/ 2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/ 135/ 2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/ 135/ 2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko. Na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 1792 UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Uchwała nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005 r. Uchwała nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Pułtusk Na

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje: P R O J E K T UCHWAŁA NR... /.. /2012 RADY MIASTA USTKA z dnia...... 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO BIS zatwierdzonego uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1163 UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14.

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. 1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2006r.

UCHWAŁA NR XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2006r. UCHWAŁA NR XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie dotyczącego terenu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r. Projekt z dnia 8 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963 UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY BABICE O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny /..

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY BABICE O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny /.. Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej data wpływu wniosku potwierdzenie zamieszkania ucznia na terenie Gminy Babice numer sprawy Babice, dnia WNIOSEK DO WÓJTA GMINY BABICE O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. V. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej (właściwe zakreślić)

WNIOSEK. V. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej (właściwe zakreślić) numer wniosku data przyjęcia wniosku WNIOSEK o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz na rok szkolny 2014/2015 w formie: (właściwe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/239/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/239/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 lipca 2016 r. Poz. 3597 UCHWAŁA NR XXIX/239/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski na podstawie art.

Bardziej szczegółowo