SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7

2 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I III. Bilans (załącznik 1) IV. Rachunek zysków i strat (załącznik 2) V. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II VI. Informacja o realizowanych projektach: - Projekt SZWAJCARSKI - KIK/15 - Projekt LEADER- PROW Projekt RPO - Projekt DZIEDZICTWO REGIONALNE - Projekt EKOMUZEUM LUBELSZCZYZNY - Projekt UTWORZENIE SZLAKU KAJAKOWEGO - Projekt PROMOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - Projekt ZIELONE SZLAKI GREENWAYS

3 Uchwała Zarządu Nr... z dnia... r. Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ przedstawia sprawozdanie finansowe za okres do r., na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I 2. Bilans (załącznik 1) 3. Rachunek zysków i strat (załącznik 2) 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowa i finansowa oraz wynik finansowy. Podpisy członków Zarządu: Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis Zbigniew Pacholik Prezes Zarządu Stanisław Widz Wiceprezes Zarządu Beata Antoniak Sekretarz Aneta Sosik- Kierszniewska Skarbnik Jakub Pruchniak Członek Zarządu Marcin Berłowski Członek Zarządu Jolanta Pecio Członek Zarządu Anna Matys Członek Zarządu Jan Franciszek Nowak Członek Zarządu Barbara Ścibior Członek Zarządu Justyna Chechelska - Kowalczyk Członek Zarządu Barbara Grzesiak (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

4 II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - INFORMACJA DODATKOWA CZ. I Dane identyfikacyjne: Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ Siedziba KOŚMIN 7 Organ prowadzący rejestr [KRS] Nazwa i numer rejestru [NR] NIP: REGON: PKD: 9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony Okres objęty sprawozdaniem [ r.] Cel działania: 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 2. aktywizowanie ludności wiejskiej, 3. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień, 4. promocja obszarów wiejskich, 5. wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne, 6. działalność edukacyjna i inforacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, 7. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 8. działalność edukacyjna i informacyjna oraz szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym, 9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 10. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społecznościami lokalnymi, 12. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, 14. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarach wiejskich, 15. ochrona zdrowia i bezpieczeństwo, 16. promowanie produktów lokalnych,

5 17. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn, 18. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 19. wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 20. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych, 21. promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy), 22. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej, 23. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie LGD Zielony Pierścień, 24. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności LGD Zielony Pierścień. Wskazania 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ w dającej się przewidzieć przyszłości. 2. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 3. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W roku 2014 działalności gospodarczej nie prowadziło. 5. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe Stowarzyszenia LGD Zielony Pierścień prowadzone są w Biurze Usług Księgowych Barbara Grzesiak w Puławach przy ul. 3-go Maja 8.

6 STOSOWANE METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wyniku finansowego- Stowarzyszenie za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w wyniku finansowym, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne. Wycena aktywów i pasywów - Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następującej zasady-wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł. Środki trwałe umarzane są według metody: liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu stowarzyszenia. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się: (a) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,

7 (b) koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń, (c) koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: (a) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, (b) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, Przychody - Przychody obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty brutto ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz dokonuje ich kwalifikacji na koszty statutowe oraz administracyjne. Za koszty statutowe uznaje się koszty związane z realizacją danego programu, którego cel zgodny jest z celami statutowymi jednostki. Koszty administracyjne to pozostałe koszty niezakwalifikowane do statutowych. Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto: (a)pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością LGD w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, (b) nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, (c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, (d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia stowarzyszenia poza jego działalnością operacyjną. Wynik zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku obrotowego.

8 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA - INFORMACJA DODATKOWA CZ. II DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO 1. Kapitał podstawowy ogółem z tego : a) Fundusz statutowy Stowarzyszenia - 0,00 zł b) Wynik finansowy z roku bieżącego tonadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości ,11 zł ROZLICZENIE FINANSOWE I. Środki posiadane z roku ubiegłego: a. na rachunkach bankowych I w kasie ,83 zł II. Wpływy: a. składki członkowskie ,45 zł b. ze źródeł publicznych: - ARMIR ,28 zł - BS NAŁĘCZÓW ,00 zł - MINISTERSTWO FINANSÓW ,06 zł - STAROSTWO PUŁAWSKIE ,29 zł - z tyt. Umów partnerskich ,00 zł c. odpłatne świadczenia realizowane przez Stowarzyszenie 3.300,00 zł d. odsetki z konta bankowego I lokat 901,58 zł e. zaciągnięte pożyczki ,56 zł f. zwrot niewykorzystanych zaliczek z programu KIK ,79 zł g. zwrot kaucji z tyt lokalu 3.200,00 zł h. wpływ należności z ,00 zł Łączne wpływy ,84 zł III. Wydatki: a. zakup środków trwałych ,88 zł b. zapłata faktur kosztowych, wynagrodzeń itp ,92 zł c. zapłata kosztów finansowych 2.125,32 zł d. wypłacone zaliczki KIK ,53 zł e. spłata pożyczki ,06 zł f. spłata zobowiązań z 2013 r ,39 zł g. zwrot z projektu Dziedzictwa ,48 zł Łączne wydatki ,58 zł Zostało środków pieniężnych na dzień r ,26 zł

9 ROZLICZENIE PODATKOWE INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA (KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW 1. Rodzaje działalności działalność statutowa 2. Przychody netto z działalności ogółem: ,03 zł 3. Struktura terytorialna przychodów: kraj. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: WARTOŚĆ STOSUNEK PROCENTO WY Składki członkowskie ,45 zł 2,37% Różnica dodatnia z roku ,93 zł 17,15% Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. / LEADER / ,50 zł; - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. / Utw.Szl.Kajak/ ,79 zł - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. w W-wie EKOMUZEUM ,99 zł; - Bank Spółdzielczy w Nałęczowie poza projektami promocja turystyki ,00 zł; - Ministerstwo Finansów- /Refundacja wydatków w ramach projektu RPO/ ,06 zł - Starostwo Powiatowe w Puławach finansowanie grantów I kosztów KIK/ ,99 zł ,33 zł 78,97% Wpływy z tyt.umowy partnerskiej /Utworzenie pętli rower./ Wpływy z tyt. zwrotu wkładu własnego ,00 zł 6.784,32 zł 1,26% 0,16% Odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie : organizacja wizyty studyjnej 2.200,00 zł - wynajem pomieszczenia 200,00 zł 3.300,00 zł 0,09% z tytułu szkoleń 900,00 zł Razem ,03 zł 100,00% POZOSTAŁE PRZYCHODY: Finansowe ,86 zł - z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat ,86 zł Łączne przychody ,89 zł

10 INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów kwota Zużycie materiałów i energii ,40 Koszty zużycia energii elektr. i gazu 4.332,60 Zużycie materiałów pozostałych: ,80 - środki czystości 689,74 - pieczątki promocyjne oraz pieczątki na potrzeby biurowe 222,06 - materiały biurowe, druki, tonery ,95 - koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia - nagrody, podarunki na twarcie Izby Pamięci oraz dla Zespołu Bystrzacy, na Festiwal Produktu Lokalnego, kiermasze świąteczne 9.965, ,35 - materiały do remontów urządzeń biurowych 1.426,80 - materiały pozostałe /folia, wapno, uchwyty, narzędzia./ 866,26 - produkty promocyjne/produkty lokalne, foldery, certyfikaty, papier ozdobny / 9.280,93 - wyposażenie biur, meble- punkt informacji turystycznej 8.042,80 - uchwyty do rowerów, baterie do GPS / projekt RPO/ 9.480,30 - kije NORDIC, kosze na śmiecie /projekt aktywnego wypoczynku/ ,00 Usługi obce: ,97 -usługi pocztowe I telekomunikacyjne ,47 -usługi księgowe - doradcze, interpretacyjne ,72 -najmu ,53 - ochrona obiektu 516,60 - wywóz nieczystości 514,94 - konserwacje, remonty / naprawa i konserwacja drukarek, części/ 1.255,29 - usługa przeprowadzki I dorabiania kluczy 2.460,00 - wykonanie reklam- domena, ulotki Ekomuzeum, informacji turystycznej - wykonanie projektów, wizualizacji: budowa kempingu, tablica ze szlakami, plakat na Festiwal Produktu Lokalnego, ulotki na Rajd Rowerowy , ,90 - opracowanie I druk przewodników kajakowych 7.985,00 - budowa szlaków do projektu aktywnego wypoczynku ,90 - usługi transportowe przewóz uczestników wyjazdów studyjnych 3.233,40

11 Nazwa kosztów - usługi informatyczne- administrowanie strony internetowej, przedłużenie domeny kwota 4.564,80 - usługi budowlane / remontowe/ I ogrodnicze / koszenie trawy/ 3.613,86 - organizowanie imprez, targów, festiwalu / np wieczoru edukacyjno-integracyjnego, 9.356,10 - usługi pozostałe / m.in.tłumaczenia, nadzory inwestorskie / 398,12 - koszty partnerów proj.rpo ,54 Opłaty sądowe i lokalne 1.302,60 Wynagrodzenia ,16 - wynagrodzenia osobowe ,49 - wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia / ,67 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,31 - narzuty ZUS ,71 - szkolenia pracowników ,60 Amortyzacja ,53 Pozostałe wydatki ,63 - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji / ,20 - noclegi /wizyta studyjna/ dla gości z Francji 3.440,80 - prowizje bankowe opłaty za przelewy 3.994,84 - ubezpieczenia majątkowe i grupowe 1.130,00 - bilety wstępów 32,50 - diety, wynagrodzenia dla organów nadzorczych / Rada, Zarząd / ,00 - wkład umowa partnerstwa ,29 - składki członkowskie 500,00 Łączne koszty działalności operacyjnej ,60 Pozostałe koszty: Koszty finansowe: ,86 zł koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/ ,30 zł odsetki od nieterminowych zapłat - 6,74 zł od debetu - 8,82 zł budżetowe - 2,00 zł Koszty operacyjne: ,54 zł - z umów o dofinansowanie projektów z programu szwajcarskiego KIK ,05 zł - z tyt. Umów partnerskich DzReg ,48 zł - z zaokrągleń 0,01 zł Łączne koszty ,00 zł

12 Wynik finansowy za 2014 r to nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości ,11 zł Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2014 będzie zarachowana do kosztów operacyjnych w roku INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (wg wartości aktywów brutto) Stan BO Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Stan BZ a b c d e f Środki trwałe , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 c) urządzenia tech i maszyny ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 Wart.niem.i praw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne W roku 2014 Stowarzyszenie dokonało zakupów następujących środków trwałych: 1. Regały magazynowe 1.279,20 zł 2. Pomost w Kośminie ,98 zł 3. Wiaty szt ,00 zł 4. Komplety stołów I ław ,00 zł 5. Stojaki na rowery ,00 zł 6. Tablica informacyjna ,00 zł 7. Kontener ,00 zł 8. Telewizor Sony ,00 zł 9. Gablota, stojaki, fotel ,70 zł Łącznie ,88 zł Majątek amortyzowany Amortyzacja - umorzenia środków trwałych BZ nazwa BO Zwiększe nia Zmniej szenia BZ aktywów netto Środki trwałe , ,53 0,00 0,00 0, , ,50 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) bud, lokale i ob inż ląd i wodnej 0,00 812,95 0,00 0,00 0,00 812, ,03 c) urządzenia tech i maszyny , ,40 0,00 0,00 0, ,79 471,68 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw , ,18 0,00 0,00 0, , ,79

13 Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne LP TYTUŁEM KWOTA 2 Rachunek BS ,29 3 Rachunek BGK ,55 4 Rachunek BS podstawowy ,40 6 Rachunek BS ,76 7 Rachunek BS ,97 Rachunek BGK 97 PAW 694,47 Ogółem na rachunkach bankowych ,44 8 Rachunek walutowy FW ,15 9 Środki pieniężne w kasie 4.286,67 Razem: ,26 10 Lokaty bankowe ,16 kredyty bankowe: LP TYTUŁEM KWOTA 1 Pożyczka z BGK ,36 2 Pożyczka z BGK- PAW ,22 Razem: ,58 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: LP TYTUŁEM KWOTA 1 Z tyt. Dostaw usług 628,70 Poczta Polska SA 253,85 Stowarzyszenie Wojciechowskie Arianki 250,00 Polkomtel 124,85 2 Z tyt. zabezpieczeń ,82 Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o ,15 AMRECO Jacek Duda 2.699,85 PRONAT Bochniarz Roman ,82 3 Z tyt. rozrachunków z pracownikami 250,40 4 Zaliczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w Puławach ,36 Razem ,28

14 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG LP TYTUŁEM KWOTA Lubelski Ośrodek Doradztwa Roln.w Końskowoli zwrot wkładu 6.784,32 1 Łączne należności 6.784,32 2 Wypłacone zaliczki na realizację grantów Projekt KIK/ ,05 Łącznie ,37 POZOSTAŁE INFORMACJE: W roku 2014 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Osoba, której powierzono Prezes Zarządu prowadzenie ksiąg rachunkowych data podpis data podpis

15 ROZLICZENIA PROJEKTÓW PROJEKT SZWAJCARSKI KIK/15 EUROSZANSA DLA LUBELSZCZYZNY ROZLICZENIE FINANSOWE I. Środki posiadane z roku ubiegłego: a. na rachunkach bankowych I w kasie ,27 zł II. Wpływy: a.ze źródeł publicznych: - STAROSTWO PUŁAWSKIE ,29 zł b. odsetki z konta bankowego 192,43 zł c. zwrot niewykorzystanych zaliczek z programu KIK ,79 zł d. wkład własny LGD ,00 zł Łączne wpływy ,78 zł III. Wydatki: a. zapłata faktur kosztowych, wynagrodzeń itp ,06 zł b. zapłata kosztów finansowych 2,46 zł c. wypłacone zaliczki KIK ,53 zł d spłata zobowiązań z 2013 r ,38 zł e. niekwalifikowane wydatki z konta - 2,09 zł Łączne wydatki ,52 zł Zostało środków pieniężnych na dzień r ,26 zł ROZLICZENIE PODATKOWE Część zaliczki zakwalifikowana w przychody LGD ,99 zł Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ,95 zł Przychody finansowe odsetki uzyskane z rachunku bankowego - 192,43 zł Łącznie: ,37zł INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów kwota Zużycie materiałów i energii 6.250,52 - materiały biurowe, druki, tonery 2.954,32 - koszty poczęstunku, gastronomiczne 2.044,75 - pieczątki 72,00 - materiały pozostałe /wyposażenie/ 1.179,45 Usługi obce: ,85

16 Nazwa kosztów kwota - wykonanie projektów (publikacja-wydruk oraz proj.graficzny) 2.123,50 - ogłoszenia w prasie 3.416,94 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 4.587,45 - usługi księgowe - doradcze ,01 - najmu (lokal) ,00 - usługi informatyczne 207,87 - usługi pozostałe 118,08 Wynagrodzenia ,33 -wynagrodzenia osobowe ,33 -wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło,zlecenia / ,00 Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia ,03 - narzuty ZUS ,03 Amortyzacja 1.178,40 Pozostałe wydatki 2.794,68 - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji / 2.579,18 - prowizje bankowe 215,50 Łączne koszty działalności operacyjnej ,81 Koszty operacyjne z umów partnerskich /z dotacji podprojekty/ ,05 Razem koszty ,86 Z przekazanych środków w formie zaliczki ze Starostwa Powiatowego w Puławach pochodzących z SPPW pokryto wydatki LGD związane z realizacją projektu w wysokości 90% poniesionych kosztów, a także wypłacono zaliczki I refundacje granty 100%. Łączne przychody Wynik nadwyżka kosztów nad przychodami ,37 zł ,49 zł LGD dofinansowało z działalności pozaprojektowej 10% wszystkich wydatków związanych z realizacją projektu ( poza działaniami grantowymi) jako wkład własny w wysokości ,91 zł

17 INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. (wg wartości aktywów brutto) Stan BO Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Stan BZ a b c d e f Środki trwałe ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 9.484,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 Wart.niem.i praw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości W roku 2014 w ramach projektu Stowarzyszenie nie dokonało zakupów środków trwałych. Majątek amortyzowany Amortyzacja - umorzenia środków trwałych nazwa BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ BZ aktywów netto Środki trwałe , ,40 0,00 0,00 0, ,52 471,68 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ob. inż.ląd i wodnej c) urządzenia tech i maszyny 7.834, ,40 0,00 0,00 0, ,10 471,68 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 Wartości niem. i pr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne LP TYTUŁEM KWOTA 1 Rachunek BS ,29 2 Rachunek BS ,97 Ogółem na rachunkach bankowych ,26

18 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: LP TYTUŁEM KWOTA 1 Poczta Polska SA 74,50 2 Z tyt. rozrachunków z pracownikami 60,00 3 Nierozliczona część zaliczki ze Starostwa Powiatowego ,36 Ogółem ,86 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NALEŻNOŚCI 1 Wypłacone zaliczki na realizację grantów Projekt KIK/ ,05 Razem ,05 Rozliczenie finansowania projektu w latach wpływ ze Starostwa odsetki z konta wkład od LGD razem wpływy ,27 zł 192,43 zł ,23 zł ,93 zł rozchód na granty ,22 zł na działania pozagrantowe ,33 zł amortyzacja (3.535, ,40 = 393,12) - 393,12 zł różnica do dalszego rozliczenia / skumulowane na rachunkach/ ,26 zł wkład własny LGD do projektu wyniósł: rok ,68 zł rok ,75 zł rok ,39 zł rok ,91 zł ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE Stowarzyszenie w tym projekcie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych.

19 PROJEKT LEADER FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA ROZLICZENIE FINANSOWE Rok 2009 Poniesione koszty finansowe ,60 zł Zaliczka otrzymana z ARiMR w roku 2009 na pokrycie kosztów ,70 zł Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w roku 2010) ,78 zł Koszty pokryte ze środków własnych 470,12 zł ROK 2010 Poniesione koszty finansowe ,15 zł Zaliczka otrzymana z ARiMR w roku 2010 na pokrycie kosztów ,84 zł Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w latach 2010 i 2011 ) ,31 zł Zaliczka otrzymana z ARiMR w roku 2011 na pokrycie kosztów w latach ,00 zł ROK 2011 Poniesione koszty finansowe ,90 zł Kwota zaliczki rozliczona w 2011r ,00 zł Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w latach 2011 i 2012) ,90 zł ROK 2012 Poniesione koszty finansowe Kwota zaliczki rozliczona w 2012r. Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w latach 2012 i 2013) ,48 zł ,00 zł ,48 zł ROK 2013 Poniesione koszty finansowe ,17 zł Kwota zaliczki rozliczona w 2013r ,00 zł Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w latach 2013 i 2014) ,17 zł ROK 2014 Poniesione koszty finansowe Kwota zaliczki rozliczona w 2013r. Refundacja kosztów z ARiMR (otrzymana w roku 2014) Pożyczka w BGK Założono ze środków własnych ,84 zł ,00 zł ,72 zł ,36 zł ,76 zł W roku 2015 pozostało do rozliczenia zł zaliczki.

20 ROZLICZENIE PODATKOWE INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU /AGENCJA RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA WARSZAWA/ ,50 zł INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów kwota Zużycie materiałów I energii ,24 Koszty zużycia energii elektr. i gazu 4.332,60 Zużycie materiałów pozostałych: ,64 - środki czystości 689,74 - materiały biurowe, druki, tonery 8.007,30 - koszty poczęstunku, gastronom. /wizyty studyjne, szkolenia / 3.724,48 - nagrody, podarunki 4.900,60 - materiały pozostałe 6.306,69 - art.promocyjne 2.593,82 -pieczątki 150,01 Usługi obce: ,94 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,51 - usługi księgowe - doradcze, interpretacyjne, notarialne ,71 - najmu (lokal, hala namiotowa) ,53 - ochrona obiektu 516,60 - wywóz nieczystości, 514,94 - remonty 1.107,00 - pozostałe / koszty porządkowe, dorobienie kluczy, wykaszanie traw,przeprowadzka/ 3.312,00 - wykonanie reklam / banery, ulotki, plakaty, długopisy / 5.988,32 - usługi transportowe /wyjazdy studyjne / 3.233,40 - organizacja kiermaszów, stoisk, występ kapel /Festiwal Pr. Lok. / 7.156,10 - usługi informatyczne 3.839,33 - wykonanie projektów 1.813,50 Opłaty sądowe i lokalne 743,20 Wynagrodzenia ,16 -wynagrodzenia osobowe ,16 -wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia / ,00 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,28

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Dane identyfikacyjne: Nazwa spółki: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A. Siedziba: ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo