ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku"

Transkrypt

1 Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Świecie, dnia 25 lutego 2004 roku

2 Spis treści Strona 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU Analiza Położenie geograficzne Środowisko przyrodnicze i uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego Turystyka Zagospodarowanie przestrzenne... 9 a) Infrastruktura techniczna Własność nieruchomości Stan obiektów dziedzictwa kulturowego Identyfikacja problemów Gospodarka Główni pracodawcy. Struktura podmiotów gospodarczych Struktura podstawowych branż na terenie powiatu oraz ilość osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki Identyfikacja problemów Sfera społeczna Sytuacja demograficzna i społeczna terenu oraz rynek pracy Grupy społeczne wymagające wsparcia Identyfikacja problemów REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW PODZIAŁ NA PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE Czynniki społeczne Gospodarka Turystyka Infrastruktura POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DZIAŁANIANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO DLA 11 GMIN POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA PLAN FINANSOWY NA LATA I LATA NASTĘPNE Czynniki społeczne

3 6.2. Gospodarka Turystyka Infrastruktura SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

4 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Obszar realizacji PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Świeckiego a czas realizacji uzależniony jest od okresów programowania i przedstawia się następująco: działania w latach realizowane będą obligatoryjnie, zaś działania na lata fakultatywnie. Projekty realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego podzielone są na kategorie w zależności od zakresu jaki obejmują. Wyróżnione zostały cztery podstawowe grupy działań. Działania z zakresu: Strefy społecznej, Turystyki, Gospodarki i Infrastruktury. 2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU 2.1 Analiza Położenie geograficzne Powiat świecki położony jest w obrębie Doliny Dolnej Wisły i Pojezierza Południowo-Pomorskiego, po obu stronach dolnej Wdy, co stanowi północną część województwa kujawsko-pomorskiego. Siedzibą powiatu jest miasto Świecie stanowiące ważny węzeł komunikacyjny, zbiegają się tu dwie drogi krajowe E75 i E261 łączące południe Polski z aglomeracją gdańską. W odległości 12 km od granic miasta przebiegać będzie planowana autostrada A-1 północ-południe. Obszar w promieniu 50 km od Świecia zamieszkały jest przez prawie 1 milion osób. Powiat świecki zajmuje powierzchnię ha (powierzchnia geodezyjna) i tym samym jest największym powiatem w województwie (8,2% jego całkowitej powierzchni). Zajmuje on obszar stanowiący 0,47% powierzchni kraju. Na powiat świecki terytorialnie składa się 11 gmin (Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie). Dwie z nich to gminy miejsko-wiejskie (Świecie, Nowe), pozostałe - wiejskie. Powiat świecki to 132 sołectwa, 253 miejscowości. Ludność Powiatu Świeckiego liczy (stan na rok 2002). 4

5 Wykres 1. Procentowy udział gmin w ogólnej powierzchni powiatu świeckiego. Gmina Dragacz 8% Gmina Bukowiec 8% Gmina Świecie 11,9% Gmina Nowe 7,2% Gmina Drzycim 7% Gmina Warlubie 14% Gmina Świekatowo 4% Gmina Jeżewo 11% Gmina Lniano 6% Gmina Osie 13% Gmina Pruszcz 10% Źródło: GEOD-02 Starostwo Powiatowe w Świeciu Środowisko przyrodnicze i uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego. Obszar powiatu świeckiego w znacznej części pokrywają pola uprawne. Poza zbiorowiskami leśnymi do grupy naturalnych zbiorowisk roślinnych omawianego obszaru należą zbiorowiska wodne, błotne i torfowiskowe. Prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują w powiecie świeckim ha, z czego rezerwaty przyrody zajmują 358,4 ha, parki krajobrazowe ha, obszary chronionego krajobrazu ,3 ha, natomiast użytki ekologiczne 677 ha. Wielką atrakcją turystyczną powiatu jest Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Wdecki Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powstał w 1999 r. z połączenia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (utworzonego w 1993r.) i Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (utworzonego w 1998r.) Powierzchnia parku wynosi 55,6 tys. ha i obejmuje swym zasięgiem 16 gmin, z których 6 to gminy należące do powiatu świeckiego: Nowe, Warlubie, Dragacz, Jeżewo, Świecie, Pruszcz. Na terenie tego parku istnieje kilkanaście uznanych rezerwatów przyrody. Jeden z większych rezerwatów leżących na terenie Gminy Świecie o powierzchni 27 ha to "Grabowiec". Innym unikatowym rezerwatem zajmującym 25 ha Gminy Dragacz jest Jezioro Fletnowskie z unikatową rynną jeziora polodowcowego. Z kolei Gmina Nowe posiada na swoim terenie rezerwat zwany "Wiosło Duże" o powierzchni 7,2 ha, który został utworzony w celu ochrony dobrze zachowanych fragmentów naturalnych zespołów leśnych z rzadkimi roślinami leśnostepowymi. 5

6 O walorach tych terenów świadczyć może fakt, że Dolina Dolnej Wisły została uznana za jeden z 10 najcenniejszych obiektów przyrodniczych w kategorii ekosystemów cieków wodnych na lata w "Ogólnoeuropejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej". Wdecki Park Krajobrazowy został utworzony na mocy rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 roku. Pod względem administracyjnym obszar Parku leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w granicach gmin: Osie, Lniano, Śliwice, Drzycim, Warlubie, Jeżewo, Cekcyn. Tereny leśne Parku położone są na terenie Nadleśnictwa Osie, Dąbrowa, Zamrzenica. Zajmuje on obszar ha, a jego strefa ochronna (otulina) ha. Swoją nazwę zawdzięcza Wdzie, czyli "Czarnej Wodzie", która wraz z dopływami - Prusiną, Ryszka i Sobińską Strugą tworzy malownicze zakątki. Lasy stanowią prawie 60% powierzchni Parku. Osobliwością dendrologiczną wśród rozległych borów sosnowych jest największe w Polsce skupisko jarzębu brekinii (brzęku), objęte ochroną rezerwatową w rezerwacie "Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego" o pow. 102 ha. Oprócz tego na terenie parku znajdują się m. in. rezerwaty: "Jezioro Miedzno" - rezerwat ornitologiczny, o pow. 88,5 ha, "Jezioro Ciche" - rezerwat florystyczny, o pow. 38 ha, "Dury" - rezerwat ścisły, wodny, o pow. 13 ha. Na terenie powiatu świeckiego występują 4 głównie typy gleb: -mady rzeczne, -gleby brunatne, -gleby płowe, -gleby bielicowe. Na równinach wyższych teras rzecznych i w rozszerzeniach wytworzone zostały gleby bielicowe, na piaskach wydmowych. Gleby murszowe i torfowe, powstałe pod wpływem roślinności bagiennej w warunkach stałego i nadmiernego uwilgotnienia, występują w okolicach Sartowic Dolnych. Pozostały obszar dna doliny Wisły to mady lekkie, średnie i ciężkie. Okolice Wiąga, Jeżewa, Warlubia, Nowego, Bukowca zajmują gleby brunatne ukształtowane pod wpływem cech klimatu umiarkowanego oraz roślin lasów liściastych i mieszanych na glinach moreny dennej. Należą one do II i III klasy żyzności. Gleby płowe zajmują okolice Polskich Łąk, Pruszcza Pomorskiego, Przysierska, Górnej Grupy. Zachodzące procesy brunatnienia i bielicowania na podłożu gliny zwałowej powodują pogorszenie stosunków powietrzno wodnych i w efekcie zaliczanie ich do III i IV klasy żyzności. Lasy na terenie powiatu świeckiego zajmują ha, a lesistość powiatu wynosi 35,4%, co lokuje nas na trzecim miejscu w województwie pod tym względem. Lesistość powiatu jest o ponad 7% wyższa niż lesistość kraju. Większość lasów położonych jest w części północnej naszego powiatu, gdzie sięga kompleks leśny Bory Tucholskie. Najbardziej zasobną w lasy jest gmina Osie (ponad 70%). Gatunkiem panującym w lasach powiatu świeckiego jest sosna. Ponad 3,5 tys. ha zajmują lasy należące do właścicieli prywatnych, nad którymi nadzór sprawuje Starostwo Powiatowe w Świeciu. 6

7 W drodze porozumień Starosta Świecki powierzył prowadzenie niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi nadleśniczym z nadleśnictw: Osie, Dąbrowa, Zamrzenica i Różanna. W każdym z nich zatrudnieni są pracownicy, którzy w terenie zajmują się sprawami zagospodarowania, hodowli i ochrony lasów nadzorowanych przez Starostę. Na terenie powiatu świeckiego surowce naturalne występują w postaci piasków, żwirów surowców ilastych, glin i torfów. Najwięcej żwirowni znajduje się na terenie Gminy Dragacz w miejscowościach: Grupa, Mniszek, Górna Grupa. Kolejne można spotkać na terenie Gminy Świecie w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo są to wyrobiska zarówno eksploatowane jak i już nieczynne. Na uwagę zasługuje surowiec, jakim jest torf. Powiat świecki jest wyjątkowo zasobny w torfowiska, których jest ok Obecnie torf nie jest wykorzystywany do celów gospodarczych, lecz jego stanowiska stanowią dużą atrakcję przyrodniczą powiatu świeckiego. Największym rezerwuarem wód płynących Ziemi Świeckiej jest dolny odcinek Wisły. Obecnie szerokość koryta Wisły wynosi metrów, średnia głębokość 3-5 metrów. Najdłuższym w regionie dopływem Wisły jest Wda zwana Czarną Wodą. Ważniejsze dopływy Wdy w granicach powiatu świeckiego to: Prusina, Ryszka, Sobińska Struga i Wyrwa. Ze względu na znaczny spadek wód zbudowano na Wdzie dwie elektrownie wodne: w Żurze i Gródku, oraz stopień wodny w Kozłowie i spiętrzenie w Przechowie koło młyna. Mątawa to drugi pod względem długości (64 km) dopływ Wisły, który w całości płynie na obszarze Ziemi Świeckiej. Mątawę zasilają krótsze dopływy takie jak: Sinowa, Krępa, Huta, Mała Struga oraz sieć rowów melioracyjnych. Na obszarze powiatu świeckiego występuje około dziewięćdziesięciu jezior i zbiorników wodnych. Do większych należą: jezioro Radodzierz, Stelchno, Branickie, Laskowickie, Łąkorz, Błądzimskie, Ostrowite, Zalew Żur i Zalew Gródek. Jeziora posiadają wody w II i III klasie czystości. Pod względem wielkości powierzchni zdecydowanie przeważają jeziora średnie. Zaledwie dwa, tj. Radodzierz (240 ha) i Stelchno (151 ha) są większe od 100 ha, 7 mieści się w przedziale ha, 27 w przedziale ha i pozostałe od 1 do 10 ha. Na uwagę zasługuje utworzony, w wyniku spiętrzenia rzeki Wdy w 1929 roku, zbiornik wodny Żur, o powierzchni 400 ha oraz zbiornik Gródek. Porównanie powierzchni jezior z okresów przełomu lat 50/60 i lat 80-tych wyraźnie wskazuje na to, iż ulegają one procesowi zaniku. Spośród 20, dla których są określone powierzchnie aż 16 wykazało zmniejszenie powierzchni, zaś tylko 4 jej przyrost. Na tereny zieleni ogólnodostępnej w powiecie świeckim składają się 3 parki spacerowowypoczynkowe o łącznej powierzchni 10 ha i 22 zieleńce o pow. łącznej 16,2 ha. Tereny zieleni osiedlowej to dalsze 52,4 ha, zaś zieleń uliczna zajmuje 9,8 ha. Obraz powiatu dopełniają 2447 metry bieżące żywopłotów. Klimat na tym obszarze sklasyfikowano do dzielnicy VI, zwanej bydgoską. Opady roczne wynoszą ok. 500 mm, średnia temperatura powietrza 7,9ºC, czas trwania pokrywy śnieżnej dni, 7

8 długość okresu wegetacyjnego dni. Najcieplejszy miesiąc to lipiec ze średnią temperaturą 18,2ºC, najchłodniejszy styczeń od 2,7ºC (w dolinie Wisły) do 3,8ºC (w Borach Tucholskich) Turystyka Powiat może zaproponować odwiedzającym go turystom możliwość zapoznania się z historią powiatu poprzez zwiedzanie zabytków i innych lokalnych atrakcji. Poza zabytkami na terenie powiatu znajdują się również muzea oraz izby regionalne. Do najważniejszych należy uznać utworzone w 1985 r. Muzeum Pożarnictwa w Świeciu oraz Świecką Izbę Regionalną. Izba gromadzi pamiątki związane z historią regionu. Wśród najciekawszych eksponatów wymienić można: łódź - dłubanka z XI w., ceramikę z wykopalisk, ornaty z XVIII w. Prócz wielu szlaków spacerowych, powiat posiada trasy dla rowerzystów (m.in. "Młyńskie koło" długości 30 km, międzynarodowa trasa R1: Francja - Niemcy - Kostrzyń - Piła - Koronowo - Świekatowo - Bukowiec - Chełmno - Malbork - Rosja) jak i trasy konne. Wzdłuż powyższych tras położone są wiaty przydrożne oraz punkty widokowe (np. na Zalew Żurski). Licznie występują plaże oraz urządzone kąpieliska strzeżone i niestrzeżone, pozwalające korzystać z kąpieli i sportów wodnych. Szczególnie rozwinięte jest kajakarstwo. Istnieje możliwość organizacji spływów kajakowych obejmujących: przewóz, transport kajaków, ich wypożyczenie (rozwinięta baza sprzętu wodniackiego) oraz noclegi. Powiat świecki dysponuje bogatą bazą noclegową. Szczególnie rozbudowana jest baza turystyczna w Tleniu pozwalająca na dłuższy wypoczynek w okolicach Osia. Dzięki bazie noclegowej i sprzętowej Tleń jest najdogodniejszym poza Czarną Wodą miejscowością w Gminie Osie do uprawiania turystyki wodnej i rozpoczynania spływów kajakowych po Wdzie. Tak bogate walory środowiska przyrodniczego i zasoby kultury oraz dobrze wykształcona infrastruktura turystyczna przyciągają turystów, którzy mają do dyspozycji 31 obiektów noclegowych turystyki (według stanu w dniu r.). Wspomniane obiekty posiadają miejsc noclegowych, w tym 496 całorocznych. W 2000 roku z noclegów skorzystało osób w tym turystów zagranicznych (7,6% wszystkich korzystających). W tym samym okresie wynajętych zostało pokoi (w hotelach, metalach i pensjonatach) oraz udzielono noclegów (dotyczy wszystkich obiektów). Najbardziej rozwiniętą bazę noclegową posiada Gmina Osie, Gmina Nowe oraz Gmina Warlubie. Powyższą ofertę wzbogacają i urozmaicają liczne pola namiotowe, campingi i miejsca biwakowe. Bazę wypoczynkową uzupełnia rozwijająca się agroturystyka. Gospodarstwa agroturystyczne często obejmują stadniny koni. Dla mieszkańców wsi agroturystyka stwarza zupełnie nowe możliwości użytkowania przestrzeni wiejskiej, zabudowań rolniczych, lokalnej infrastruktury, zaś uzyskane dodatkowe dochody przyczyniają się do wzrostu zasobności poszczególnych gospodarstw oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 8

9 Zagospodarowanie przestrzenne a) Infrastruktura techniczna - Infrastruktura energetyczna Obszar powiatu obsługiwany jest przez Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A. Rejon Energetyczny Świecie. Dużym problemem na terenach wiejskich jest stan sieci niskiego napięcia. Większość z nich nie jest dostosowana do zwiększonego obciążenia. Do celów energetycznych w powiecie świeckim wykorzystuje się również spiętrzone wody Wdy na progach w Żurze i Gródku. Także na Mątawie i na Strudze Wyrwa pracują kolejno cztery i dwie małe elektrownie wodne. Planowane jest uruchomienie jeszcze dwóch tego typu elektrowni. - Sieć gazowa Na terenie powiatu świeckiego sieć gazową posiada Gmina Świecie oraz Gmina Nowe ( jedynie na obszarach miejskich). W chwili obecnej prowadzona jest etapami gazyfikacja miasta Świecia i Nowe w ramach budowy sieci gazowych oraz wymiany istniejącej (zużytej technicznie). Z sieci gazowej w 2000 roku korzystało 70,9% mieszkańców miast powiatu świeckiego. Miasto Nowe i Świecie zasilane są gazem ziemnym GZ-50 natomiast znacząca grupa budynków w całym powiecie podłączona jest do instalacji gazu propan-butan z przydomowych zbiorników firm Schell, BP, Gaspol, BałtykGaz itp. W dniu r. całkowita długość sieci gazowej na terenie powiatu wynosiła 54,7 km przy jednoczesnym funkcjonowaniu połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych. W tym samym okresie odnotowano odbiorców zaliczonych do grupy gospodarstw domowych. W 2000 roku zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych wyniosło dam 3 co w przeliczeniu na 1 odbiorcę wyniosło 413,6 m 3. - Sieć ciepłownicza Na terenie powiatu świeckiego sieć ciepłowniczą posiadają dwa miasta - Świecie i Nowe. W chwili obecnej prowadzona jest rozbudowa sieci miasta Świecia i Nowe w ramach budowy nowych sieci oraz wymiany już istniejącej (zużytej technicznie). Na terenie pozostałych gmin wchodzących w skład powiatu funkcjonują jedynie odcinki sieci ciepłowniczej jednak nie są one podłączone do zbiorczego systemu zasilania w ciepło a raczej służą przesyłowi mediów pomiędzy budynkami zasilanymi z jednej kotłowni lokalnej. 9

10 -Telekomunikacja W chwili obecnej na terenie powiatu świeckiego zlokalizowanych jest 20 urzędów pocztowych i 11 agencji tzw. cywilno-prawnych. W dniu r. na jedną placówkę pocztową i usług pocztowych przypadało osób podczas gdy średnia dla województwa wynosiła aż osób. Łączność użytkownikom telefonii komórkowej zapewnią przekaźniki operatorów: Idea Centertel, Era GSM oraz Plus GSM. - Sieć drogowa Obsługę komunikacyjną powiatu świeckiego zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym. Geograficzne położenie powiatu nosi znamiona korzystnego: w węźle dróg kołowych krajowych nr 1 (E-75) i nr 5 (E-261) łączących północ i południe Polski. Przez powiat przebiega droga nr 240 z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę, droga nr 214 w kierunku Kościerzyny i nr na Grudziądz i dalej Olsztyn. Zaplanowano, iż przez obszar powiatu świeckiego przebiegać będzie transeuropejska autostrada A-1. Według danych Starostwa Powiatowego w Świeciu na pełną infrastrukturę drogową w powiecie składają się następujące drogi (stan w dniu r.): - krajowe - o łącznej długości 77,740 km - wojewódzkie - o łącznej długości 145,926 km, - powiatowe - o łącznej długości 564,5 km, - gminne o łącznej długości 699 km w tym 199 km o nawierzchni twardej; - Infrastruktura komunikacyjna Obecnie (według stanu w dniu r.) w powiecie świeckim zarejestrowana jest następująca ilość pojazdów: samochody osobowe samochody ciężarowe autobusy (mikrobusy) 102 ciągniki rolnicze ciągniki samochodowe 314 przyczepy i naczepy motorowery motocykle i skutery

11 Rozmieszczenie istniejących stacji benzynowych jest następujące: Gmina Bukowiec - 2, Gmina Drzycim - 1, Gmina Jeżewo 2, Gmina Lniano - 1, Gmina Nowe - 2, Gmina Osie 1, Gmina Pruszcz 3, Gmina Świecie 7, Gmina Świekatowo 1, Gmina Warlubie 2. Stacje diagnostyczne znajdują się na terenie Gminy Osie (1 stacja), Gminy Pruszcz (1 stacja) oraz w Gminie Świecie (2 stacje). Rozmieszczenie miejsc parkingowych na terenie powiatu przestawia poniższe zestawienie: - Gmina Bukowiec - 10 miejsc parkingowych w miejscowościach: Bukowiec, Przysiersk, Polskie Łąki. - Gmina Jeżewo - 3 parkingi z 40 miejscami parkingowymi w tym Jeżewo rynek - 15 miejsc, Laskowice przed stacją PKP - 15 miejsc, Laskowice Plac I Maja -10 miejsc, - Gmina Nowe - 5 parkingów z 50 miejscami parkingowymi, - Gmina Świekatowo - 5 parkingów, z czego wszystkie w miejscowości Świekatowo - około 80 miejsc parkingowych, - Gmina Świecie miejsc parkingowych na terenie miasta, - Gmina Warlubie - 70 miejsc parkingowych w miejscowościach: Warlubie, Lipinki, Wielki Komórsk, - Gmina Pruszcz - 3 parkingi w tym Pruszcz 2, Serock 1, - Gmina Drzycim 8 parkingów w tym Drzycim 180 miejsc, Gródek 160 miejsc, Sierosław 40 miejsc, Wery 16 miejsc, Dąbrówka 18 miejsc, Biechówko 25 miejsc, Dólsk 15 miejsc, Gacki 15 miejsc, - Gmina Lniano - 50 miejsc parkingowych, - Gmina Osie 9 parkingów w tym Osie 360 miejsc, Tleń 240 miejsc, Wierzchy 10 miejsc, Żur 40 miejsc, Miedzno 15 miejsc, Brzeziny 15 miejsc, Grzybek 30 miejsc, Łążek 60 miejsc, Pruskie 10 miejsc. - Linie kolejowe i inne środki transportu Przez teren gmin objętych analizą przebiega rozbudowana sieć linii kolejowych obsługiwanych zarówno przez pociągi towarowe jak i pasażerskie. Głównym ciągiem kolejowym jest magistrala kolejowa Trójmiasto-Śląsk. Kolejnym elementem komunikacji zbiorowej w gminie są połączenia autobusowe, które obsługiwane są przez PKS oraz prywatnych przewoźników. - Sieć wodociągowa Powiat świecki zwodociągowany jest w blisko 100%, dzięki posiadaniu (w dniu r.) km sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy prowadzonych do budynków i innych obiektów). 11

12 Wody podziemne wydobywane z istniejących ujęć znajdują się w klasie czystości: III (50%), Ib (30%), II (20%). Brak jest wód w klasie czystości I a. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych odbywa się głównie na potrzeby gospodarki komunalnej, zakładów przemysłowych oraz nawodnień w rolnictwie i leśnictwie. Od kilku lat występuje tendencja spadkowa, jeśli chodzi o pobór wody, jednak samo Świecie znajduje się wśród miast o największym zużyciu wody. Powiat świecki posiada bardzo duży udział zakładów zużywających wodę w celach przemysłowych. W 2000 r. do kategorii zakładów zużywających wodę zaliczono 12 przedsiębiorstw, z czego 6 to zakłady odprowadzające ścieki wymagające oczyszczania bezpośrednio do wód powierzchniowych. Na terenie miast wchodzących w skład powiatu 97,9% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej. Jest to jeden najwyższych wskaźników wśród powiatów ziemskich wchodzących w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Średnia dla województwa w tym wypadku kształtuje się na poziomie 92,5%. Wskaźnik długości sieci na 100 km 2 wynosi 86,4 km (dane w dniu r), podczas gdy średnia krajowa to 67,77 km. Długość sieci wodociągowej przypadającej na 1000 mieszkańców wynosi 12,72 km, przy średniej krajowej 5,48 km. - Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków Na terenie powiatu świeckiego (w dniu ) rozdzielcza sieć kanalizacji liczyła 155 km przy jednoczesnym funkcjonowaniu połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych. Na terenie miast wchodzących w skład powiatu 90,5% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej. Jest to jeden najwyższych wskaźników wśród powiatów ziemskich wchodzących w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Średnia dla województwa w tym wypadku kształtuje się na poziomie 83,8%. Wskaźnik długości sieci kanalizacyjnej na 100 km 2 wynosi 10,5 km (dane w dniu r), podczas gdy średnia krajowa to 16,3 km. Długość sieci wodociągowej przypadającej na 1000 mieszkańców wynosi 1,55 km, przy średniej krajowej 1,32 km. Na obszarze powiatu świeckiego w dniu r. znajdowało się 10 oczyszczalni. Powiat świecki charakteryzuje się wysokim poziomem wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych, które wymagają oczyszczenia. W 2000 roku na jego terenie wytworzonych zostało 21,4 hm 3 ścieków przemysłowych i komunalnych (wymagających oczyszczania), z czego 98% zostało oczyszczonych. Jest to bardzo wysoki wskaźnik tak w stosunku do średniej wojewódzkiej (73,6%) jak i innych porównywanych w tym opracowaniu powiatów. W 2000 roku przez oczyszczalnie ścieków obsługiwanych było osób co stanowiło 34% wszystkich mieszkańców powiatu. Średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 37,8% w tym dla samych powiatów ziemskich 33,1%. 12

13 - Gospodarka odpadami W 2000 roku na terenie powiatu świeckiego działało 6 zakładów wytwarzających odpady. W ciągu roku wytworzyły 324,2 tys. ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), z czego 238 tys. ton zostało wykorzystanych, 69,4 tys. ton unieszkodliwionych (w tym 66,6 tys. ton składowanych na terenach własnych zakładów i terenach obcych) oraz 16,8 tys. ton przejściowo gromadzonych. W dniu roku na terenie zakładów nagromadzonych było 1.858,8 tys. ton odpadów. Zakłady oczyszczania wywiozły w przeciągu 2000 roku 75,6 dam 3 odpadów stałych z tego 69,3 dam 3 z budynków mieszkalnych oraz 32,7 dam 3 odpadów płynnych z tego 32,1 dam 3 z budynków mieszkalnych. Jednym z kluczowych zadań prowadzonych przez poszczególne gminy jest gospodarka odpadami Własność nieruchomości W powiecie świeckim blisko połowę stanowią grunty należące do Skarbu Państwa. Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowią 8,82% wszystkich gruntów w powiecie, zaś będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe to 35,86% wszystkich gruntów. Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste to tylko 1,96% (2.877 ha) powierzchni powiatu. Powiat jest właścicielem 34 ha gruntów. Grunty te mogą stać się w pewnej ich części ofertą inwestycyjną dla osób i podmiotów zainteresowanych przedsięwzięciami w zakresie przedsiębiorczości oraz budownictwa mieszkaniowego. Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych o powierzchni ha stanowiły ponad 42% wszystkich gruntów na terenie powiatu. Tabela 1. Struktura własnościowa gruntów stan w dniu r. Wyszczególnienie Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Grunty w trwałym zarządzie państw. jedn. org. z wyłączeniem gruntów PGL Powierzchnia w ha Udział % ,82% ,86% ,76% Pozostałe grunty Skarbu Państwa ,11% Grunty SP przekazane w użytkowanie wieczyste ,94% Grunty spółek SP, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste 389 0,26% ,96% 180 0,12% 13

14 Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych ,59% Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych ,82% Grunty spółdzielni ,54% Grunty kościołów i związków wyznaniowych ,74% Grunty powiatów i związków powiatów 34 0,02% Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 2 0,00% Grunty osób prawnych wcześniej nie wymienionych 655 0,45% razem powierzchnia ewidencyjna % Źródło: GEOD-02 Starostwo Powiatowe w Świeciu Stan obiektów dziedzictwa kulturowego Powiat Świecki oferuje turystom różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Ciekawą formą wypoczynku i poznawania historii Powiatu jest zwiedzanie zabytków, których w Powiecie Świeckim nie brakuje. Do najstarszych zabytków w Powiecie należą: - wczesnośredniowieczne grodzisko z drugiej połowy X w. usytuowane ok. 1 km na północ od wsi Topolno gm.pruszcz wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego - dawny kościół oo Paulinów w Topolnie zbudowany latach klasycystyczny kościół w Serocku p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z końca XVIII w. - świątynia zakonna franciszkanów z 1282 roku, kościół pod wezwaniem św. Mateusza z XIV w., kaplica cmentarna p.w. św. Jerzego XIV w. oraz twierdza Zakonu Krzyżackiego z XIV w. wraz z istniejącymi w stanie częściowym umocnieniami położone w miejscowości Nowe - zespół klasztorny bernardynów i kościół Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowany w latach , neogotycki ratusz z XIX w., zespół kościoła poewangelickiego (obecnie p.w. św. A. Boboli) zbudowany w latach znajdujące się w Świeciu - dwór w Sartowicach z parkiem z XVIII w. - pomenonicka chata drewniana z ok r. w Chrystkowie - zabytkowy młyn z XIX w. w Grucznie - zespół kościoła parafialnego p.w. MB Pocieszenia wraz z przyległościami z 2 poł. XIX w. położony w Drzycimiu - Zespół Dworski w Gródku z 2 poł. XVIII w. 14

15 Są to najważniejsze zabytki w Powiecie Swieckim. Ponadto w powiecie znajduje się szereg zabytków architektonicznych o mniejszym znaczeniu. Należą do nich przede wszystkim domy mieszkalne drewniane i murowane z przełomu XIX i XX w., pozostałości po parkach dworskich, młyny, mniejsze dworki. Ogólny stan owych zabytków jest w większości zadowalający. Zależy on od właścicieli i użytkowników a najbardziej od zasobności ich portfeli. Praktycznie wszystkie zabytki wymagają ciągłych bieżących remontów, które ze względu na wysokie koszty wykonania odkładane są przy uwzględnianiu w budżecie gminy lub rodziny na dalszy plan Identyfikacja problemów mała ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną, brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych, mały stopień skanalizowania w powiecie oraz na terenach wiejskich zły stan sieci drogowej, zły stan komunalnego zasobu mieszkaniowego, na który wpływ ma zaawansowany wiek budynków oraz stosunkowo niewielkie nakłady remontowe, duże zapotrzebowanie mieszkańców powiatu na mieszkania, głównie komunalne ( obecnie złożonych jest 410 wniosków), słaby rozwój budownictwa mieszkaniowego, zbyt niskie nakłady finansowe na renowację i remonty zabytków Gospodarka Główni pracodawcy. Struktura podmiotów gospodarczych. Region Świecki został uznany przez przedsiębiorców zagranicznych za atrakcyjny. Spośród 145 spółek prawa handlowego 33 (stan w dniu r.), to przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Występuje tutaj kapitał austriacki, holenderski, niemiecki, angielski, amerykański i francuski. Spółki zagraniczne prowadzą działalność w zakresie przemysłu meblarskiego, papierniczego, rolno - spożywczego i transportu. Największe zakłady zagraniczne to austriacki "Frantschach Świecie" S.A. oraz "Klose" Pomorska Fabryka Mebli z kapitałem szwajcarskim. Inne z kapitałem zagranicznym to m.in. holenderskie - "Central Soya" i "Fripol" LTD, angielska - "Sugarpol", amerykańska - "Beloit Fast Service", francuska - "Abzac", czy niemiecka - "ARAL". W dniu r. w systemie REGON zarejestrowanych było 6304 podmiotów gospodarki narodowej z czego 6112 należało do sektora prywatnego (96,95 %). Jeśli chodzi o formy prawne podmiotów działających na terenie powiatu, to działalność osób fizycznych (na własny rachunek) stanowiła dominującą formę prawną podmiotów (5.195 podmiotów - 82,41 %). Na terenie powiatu 15

16 działało również: 152 spółek prawa handlowego w tym 33 spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego, 4 przedsiębiorstwa państwowe, 470 spółek cywilnych oraz 4 spółdzielnie Struktura podstawowych branż na terenie powiatu oraz ilość osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki. Świecie jest jednym z ważniejszych miejskich ośrodków gospodarczych południowego Pomorza. Według stanu na roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarczych, w tym ponad 90% to firmy prywatne. Większość firm zatrudniała do 5 osób. Podział branżowy firm przedstawia się następująco: handel 514, budownictwo 211, transport 392, gastronomia 119, produkcja i usługi produkcyjne 90, inne usługi materialne i niematerialne 1702 Dominującą rolę w gminie odgrywa przemysł papierniczy, związany z lokalizacją firmy Frantschach S.A. specjalizującej się w produkcji papieru workowego oraz papieru na warstwy płaskie i pofalowane tektury falistej. Znajduje w niej zatrudnienie ok osób z powiatu świeckiego. Drugą ważną dziedziną działalności gospodarczej jest rolnictwo oraz przetwórstwo rolnospożywcze. W gminie Świecie funkcjonuje ok.1000 gospodarstw rolnych, w tym ok. 40% gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych do 5 ha. Działalność przemysłu rolno-spożywczego koncentruje się wokół produkcji octu musztardy, produktów mleczarskich oraz koncentratów paszowych. Na rozwój przemysłu przyczyniły się firmy zagraniczne, które zainwestowały swój kapitał w unowocześnienie linii produkcyjnych (Central Soya z Holandii, Beloit ze Stanów Zjednoczonych, Fripol Ltd. Holandii oraz Abzac z Francji). Powiat Świecki to również przemysł drzewny. W powiecie a szczególnie w miejscowości Nowe i Osie działają przedsiębiorstwa meblarskie ( KLOSE Pomorska Fabryka Mebli w Nowem zatrudniająca ok. 800 osób i Stolarnia Otlewski w Osiu zatrudniająca ok. 400 osób) oraz szereg mniejszych zakładów i stolarni świadczących usługi na rynku lokalnym. Tabela 2.Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych stan w dniu r. Powiat Świecki Sektor publiczny Sektor prywatny Przed. państwo we Spółki prawa Spółdzielni handlowego e razem udział % Spółki z udziałem kapitału zagr. razem Spółki cywilne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 3,05 96,95 0,06 0,68 2,41 0,52 7,46 82,41 na 1000 mieszkańców 1,91 60,87 0,04 0,43 1,51 0,33 4,68 51,74 Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego czerwiec WUS w Bydgoszczy 16

17 następująco: Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki przedstawia się to Wykres 2. Pracujący w gospodarce narodowej (stan na ) 66,60% 33,40% sektor publiczny sektor prywatny Źródło: Biuletyn statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego czerwiec 2002 WUS w Bydgoszczy Ludność Powiatu Świeckiego znajduje zatrudnienie głównie w firmach prowadzących działalność z zakresu przemysłu, budownictwa, usług i w rolnictwie. Tab 3. Pracujący w gospodarce narodowej w poszczególnych gminach powiatu świeckiego (stan na r.) Wyszczególnienie Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo Pracujący w gospodarce narodowej 1 Przemysł i budow. Usługi rynkowe Usługi nierynkowe w liczbach bezwzględnych Powiat Świecki Gmina Nowe Gmina Świecie Gmina Bukowiec Gmina Dragacz Gmina Drzycim Gmina Jeżewo Gmina Lniano Gmina Osie Gmina Pruszcz Gmina Świekatowo Gmina Warlubie Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2001 tom II - WUS w Bydgoszczy Objaśnienia:1 poza rolnictwem indywidualnym, według miejsca pracy, bez jednostek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób; 17

18 Wykres 3. Pracujący w gospodarce narodowej - % według rodzajów działalności Pozostałe Ochrona zdrowia i opieka społeczna Edukacja Adminstracja publiczna i obrona narodowa Obsługa nieruchomości i firm Transport, gospodarka magazynowa Handel i naprawy Budownictwo Przemysł Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Źródło: Dane zawarte w tabeli 3. Dużą rolę w powiecie świeckim odgrywają instytucje prowadzące działalność doradczą i informacyjną. Należą do nich pozarządowe organizacje rozwojowe, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz biura rachunkowe. W powiecie funkcjonuje wiele instytucji finansowych: BIG Bank Gdański S. A., PKO BP S. A., Bank Pocztowy S. A. W Bydgoszczy Filia Świecie, Bank Spółdzielczy, PeKaO S.A. oraz Bank Zachodni WBK S. A.. W każdej gminie prowadzi działalność bank spółdzielczy Identyfikacja problemów. słabe uprzemysłowienie powiatu, przewaga produkcji rolnej, duża liczba niewielkich, słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych w powiecie, niewielki potencjał ekonomiczny większości przedsiębiorstw, dominują przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 pracowników, słabe kapitałowo o niewielkich możliwościach rozwoju, dominująca rola miasta Świecia, brak powiązań z gminami powiatu, niewielkie wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, słaba baza turystyczna, 2.3. Sfera społeczna Sytuacja demograficzna i społeczna terenu oraz rynek pracy. Ludność powiatu świeckiego (według stanu na dzień r.) liczyła mieszkańców co stanowiło 4,70% ogólnej liczby mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 18

19 Ludność Powiatu Świeckiego w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia tabela nr 4. Tabela 4 Ludność powiatu świeckiego w według płci, gmin stan na r. Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety woj. kujawskopomorskie Razem Miasta Mężczyźni Wieś Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety powiat świecki Gminy miejsko-wiejski Nowe Świecie Gminy wiejskie Bukowiec Dragacz Drzycim Jeżewo Lniano Osie Pruszcz Świekatowo Warlubie Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Wykres 1. Struktura % ludności powiatu świeckiego według gmin - stan w dniu r. Świekatowo 4% Pruszcz 10% Osie 5% Lniano 4% Jeżewo 8% Drzycim 5% Warlubie 7% Dragacz 7% Bukowiec 5% Nowe 11% Świecie 34% Struktura ludności według podziału na podstawowe grupy wiekowe wskazuje na 25,08% udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu. Udział ten jest wyższy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 23,43%. Łącznie na terenie powiatu świeckiego mieszka osób w wieku przedprodukcyjnym z czego 49,50% stanowią kobiety. Według prognoz (opracowanych przez WUS w Bydgoszczy) w 2030r. omawiany udział obniży się do poziomu 19,1% (przy 18,3% dla województwa). 19

20 Tabela 5. Charakterystyka ludności według grup wiekowych w latach WYSZCZEGÓLNIENIE LUDNOŚĆ W WIEKU PRZEDPRODUKCYJ- NYM LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM LUDNOŚĆ W WIEKU POPRODUKCYJNYM Źródło: : Internet Główny Urząd Statystyczny POWIAT ŚWIECKI UDZIAŁ % 29,74 29,17 28,60 27,96 27,27 26,42 25,51 28,08 58,27 58,85 59,33 59,83 60,41 61,18 62,04 62,22 11,98 11,98 12,08 12,21 12,32 12,4 12,44 12,69 Należy zwrócić uwagę na postępujący odpływ osób w wieku przedprodukcyjnym, który świadczy o stopniowym starzeniu się społeczeństwa (jest to również trend ogólnonarodowy). Udział ludności w wieku produkcyjnym wynoszący 62,22% (60593 osób) zbliżony jest do średniej wojewódzkiej (62,47%). W roku 2002 powiat zamieszkiwało osób w wieku poprodukcyjnym. Według prognoz (opracowanych przez WUS w Bydgoszczy) w 2030 roku omawiany udział obniży się do poziomu 58,1% (przy 58% dla województwa). Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast stosunkowo niski udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców (12,69%). W stosunku do roku 1995 udział osób w wieku poprodukcyjnym zwiększył się o 0,71%. Prognozuje się, iż w 2030r. na terenie powiatu świeckiego udział osób w wieku poprodukcyjnym wyniesie 22,8% (przy 23,7% dla województwa kujawskopomorskiego). Udział osób w wieku poprodukcyjnym do ogólnej liczby mieszkańców wynosi 11,95%. W 2002r. w powiecie świeckim odnotowano 1042 żywych urodzeń oraz 853 zgonów. W roku 2002r przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 198 osób. Należy zwrócić uwagę, iż powiat świecki posiada bardzo wysoką wartość przyrostu naturalnego przypadającego na 1000 mieszkańców (wskaźnik ten wynosi 1,9 osoby). Jest on wyższy od średniej wojewódzkiej (0,5 osoby). Równie ważnym wskaźnikiem ukazującym bieżące tendencje mieszkańców jest ilość zawieranych małżeństw. Ilość zawieranych małżeństw świadczy między innymi o skłonności mieszkańców do dalszego pobytu w miejscu dotychczasowego zamieszkania. W roku 2002 zawarto 538 małżeństw (5,5 na 1000 mieszkańców) i jest to wartość wyższa od średniej wojewódzkiej (5,1 ). Należy stwierdzić, iż utrzymywanie się wysokiego poziomu zawieranych małżeństw wpływa między innymi na zwiększenie się potrzeb mieszkaniowych zgłaszanych przez mieszkańców powiatu. W województwie kujawsko-pomorskim w dniu r. stopa bezrobocia wynosiła 22,3%. W tym samym okresie na terenie powiatu świeckiego stopa bezrobocia osiągnęła poziom 24,2%. Tabela 6. Bezrobotni z terenu Gminy Świecie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu stan na dzień r. 20

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat Ryszard Boguszewski Analizowane obszary Przestrzeń i środowisko Sfera społeczna Sfera gospodarcza Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo