ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku"

Transkrypt

1 Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Świecie, dnia 25 lutego 2004 roku

2 Spis treści Strona 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU Analiza Położenie geograficzne Środowisko przyrodnicze i uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego Turystyka Zagospodarowanie przestrzenne... 9 a) Infrastruktura techniczna Własność nieruchomości Stan obiektów dziedzictwa kulturowego Identyfikacja problemów Gospodarka Główni pracodawcy. Struktura podmiotów gospodarczych Struktura podstawowych branż na terenie powiatu oraz ilość osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki Identyfikacja problemów Sfera społeczna Sytuacja demograficzna i społeczna terenu oraz rynek pracy Grupy społeczne wymagające wsparcia Identyfikacja problemów REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW PODZIAŁ NA PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE Czynniki społeczne Gospodarka Turystyka Infrastruktura POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DZIAŁANIANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO DLA 11 GMIN POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA PLAN FINANSOWY NA LATA I LATA NASTĘPNE Czynniki społeczne

3 6.2. Gospodarka Turystyka Infrastruktura SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

4 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Obszar realizacji PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Świeckiego a czas realizacji uzależniony jest od okresów programowania i przedstawia się następująco: działania w latach realizowane będą obligatoryjnie, zaś działania na lata fakultatywnie. Projekty realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego podzielone są na kategorie w zależności od zakresu jaki obejmują. Wyróżnione zostały cztery podstawowe grupy działań. Działania z zakresu: Strefy społecznej, Turystyki, Gospodarki i Infrastruktury. 2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU 2.1 Analiza Położenie geograficzne Powiat świecki położony jest w obrębie Doliny Dolnej Wisły i Pojezierza Południowo-Pomorskiego, po obu stronach dolnej Wdy, co stanowi północną część województwa kujawsko-pomorskiego. Siedzibą powiatu jest miasto Świecie stanowiące ważny węzeł komunikacyjny, zbiegają się tu dwie drogi krajowe E75 i E261 łączące południe Polski z aglomeracją gdańską. W odległości 12 km od granic miasta przebiegać będzie planowana autostrada A-1 północ-południe. Obszar w promieniu 50 km od Świecia zamieszkały jest przez prawie 1 milion osób. Powiat świecki zajmuje powierzchnię ha (powierzchnia geodezyjna) i tym samym jest największym powiatem w województwie (8,2% jego całkowitej powierzchni). Zajmuje on obszar stanowiący 0,47% powierzchni kraju. Na powiat świecki terytorialnie składa się 11 gmin (Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie). Dwie z nich to gminy miejsko-wiejskie (Świecie, Nowe), pozostałe - wiejskie. Powiat świecki to 132 sołectwa, 253 miejscowości. Ludność Powiatu Świeckiego liczy (stan na rok 2002). 4

5 Wykres 1. Procentowy udział gmin w ogólnej powierzchni powiatu świeckiego. Gmina Dragacz 8% Gmina Bukowiec 8% Gmina Świecie 11,9% Gmina Nowe 7,2% Gmina Drzycim 7% Gmina Warlubie 14% Gmina Świekatowo 4% Gmina Jeżewo 11% Gmina Lniano 6% Gmina Osie 13% Gmina Pruszcz 10% Źródło: GEOD-02 Starostwo Powiatowe w Świeciu Środowisko przyrodnicze i uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego. Obszar powiatu świeckiego w znacznej części pokrywają pola uprawne. Poza zbiorowiskami leśnymi do grupy naturalnych zbiorowisk roślinnych omawianego obszaru należą zbiorowiska wodne, błotne i torfowiskowe. Prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują w powiecie świeckim ha, z czego rezerwaty przyrody zajmują 358,4 ha, parki krajobrazowe ha, obszary chronionego krajobrazu ,3 ha, natomiast użytki ekologiczne 677 ha. Wielką atrakcją turystyczną powiatu jest Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Wdecki Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powstał w 1999 r. z połączenia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (utworzonego w 1993r.) i Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (utworzonego w 1998r.) Powierzchnia parku wynosi 55,6 tys. ha i obejmuje swym zasięgiem 16 gmin, z których 6 to gminy należące do powiatu świeckiego: Nowe, Warlubie, Dragacz, Jeżewo, Świecie, Pruszcz. Na terenie tego parku istnieje kilkanaście uznanych rezerwatów przyrody. Jeden z większych rezerwatów leżących na terenie Gminy Świecie o powierzchni 27 ha to "Grabowiec". Innym unikatowym rezerwatem zajmującym 25 ha Gminy Dragacz jest Jezioro Fletnowskie z unikatową rynną jeziora polodowcowego. Z kolei Gmina Nowe posiada na swoim terenie rezerwat zwany "Wiosło Duże" o powierzchni 7,2 ha, który został utworzony w celu ochrony dobrze zachowanych fragmentów naturalnych zespołów leśnych z rzadkimi roślinami leśnostepowymi. 5

6 O walorach tych terenów świadczyć może fakt, że Dolina Dolnej Wisły została uznana za jeden z 10 najcenniejszych obiektów przyrodniczych w kategorii ekosystemów cieków wodnych na lata w "Ogólnoeuropejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej". Wdecki Park Krajobrazowy został utworzony na mocy rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 roku. Pod względem administracyjnym obszar Parku leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w granicach gmin: Osie, Lniano, Śliwice, Drzycim, Warlubie, Jeżewo, Cekcyn. Tereny leśne Parku położone są na terenie Nadleśnictwa Osie, Dąbrowa, Zamrzenica. Zajmuje on obszar ha, a jego strefa ochronna (otulina) ha. Swoją nazwę zawdzięcza Wdzie, czyli "Czarnej Wodzie", która wraz z dopływami - Prusiną, Ryszka i Sobińską Strugą tworzy malownicze zakątki. Lasy stanowią prawie 60% powierzchni Parku. Osobliwością dendrologiczną wśród rozległych borów sosnowych jest największe w Polsce skupisko jarzębu brekinii (brzęku), objęte ochroną rezerwatową w rezerwacie "Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego" o pow. 102 ha. Oprócz tego na terenie parku znajdują się m. in. rezerwaty: "Jezioro Miedzno" - rezerwat ornitologiczny, o pow. 88,5 ha, "Jezioro Ciche" - rezerwat florystyczny, o pow. 38 ha, "Dury" - rezerwat ścisły, wodny, o pow. 13 ha. Na terenie powiatu świeckiego występują 4 głównie typy gleb: -mady rzeczne, -gleby brunatne, -gleby płowe, -gleby bielicowe. Na równinach wyższych teras rzecznych i w rozszerzeniach wytworzone zostały gleby bielicowe, na piaskach wydmowych. Gleby murszowe i torfowe, powstałe pod wpływem roślinności bagiennej w warunkach stałego i nadmiernego uwilgotnienia, występują w okolicach Sartowic Dolnych. Pozostały obszar dna doliny Wisły to mady lekkie, średnie i ciężkie. Okolice Wiąga, Jeżewa, Warlubia, Nowego, Bukowca zajmują gleby brunatne ukształtowane pod wpływem cech klimatu umiarkowanego oraz roślin lasów liściastych i mieszanych na glinach moreny dennej. Należą one do II i III klasy żyzności. Gleby płowe zajmują okolice Polskich Łąk, Pruszcza Pomorskiego, Przysierska, Górnej Grupy. Zachodzące procesy brunatnienia i bielicowania na podłożu gliny zwałowej powodują pogorszenie stosunków powietrzno wodnych i w efekcie zaliczanie ich do III i IV klasy żyzności. Lasy na terenie powiatu świeckiego zajmują ha, a lesistość powiatu wynosi 35,4%, co lokuje nas na trzecim miejscu w województwie pod tym względem. Lesistość powiatu jest o ponad 7% wyższa niż lesistość kraju. Większość lasów położonych jest w części północnej naszego powiatu, gdzie sięga kompleks leśny Bory Tucholskie. Najbardziej zasobną w lasy jest gmina Osie (ponad 70%). Gatunkiem panującym w lasach powiatu świeckiego jest sosna. Ponad 3,5 tys. ha zajmują lasy należące do właścicieli prywatnych, nad którymi nadzór sprawuje Starostwo Powiatowe w Świeciu. 6

7 W drodze porozumień Starosta Świecki powierzył prowadzenie niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi nadleśniczym z nadleśnictw: Osie, Dąbrowa, Zamrzenica i Różanna. W każdym z nich zatrudnieni są pracownicy, którzy w terenie zajmują się sprawami zagospodarowania, hodowli i ochrony lasów nadzorowanych przez Starostę. Na terenie powiatu świeckiego surowce naturalne występują w postaci piasków, żwirów surowców ilastych, glin i torfów. Najwięcej żwirowni znajduje się na terenie Gminy Dragacz w miejscowościach: Grupa, Mniszek, Górna Grupa. Kolejne można spotkać na terenie Gminy Świecie w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo są to wyrobiska zarówno eksploatowane jak i już nieczynne. Na uwagę zasługuje surowiec, jakim jest torf. Powiat świecki jest wyjątkowo zasobny w torfowiska, których jest ok Obecnie torf nie jest wykorzystywany do celów gospodarczych, lecz jego stanowiska stanowią dużą atrakcję przyrodniczą powiatu świeckiego. Największym rezerwuarem wód płynących Ziemi Świeckiej jest dolny odcinek Wisły. Obecnie szerokość koryta Wisły wynosi metrów, średnia głębokość 3-5 metrów. Najdłuższym w regionie dopływem Wisły jest Wda zwana Czarną Wodą. Ważniejsze dopływy Wdy w granicach powiatu świeckiego to: Prusina, Ryszka, Sobińska Struga i Wyrwa. Ze względu na znaczny spadek wód zbudowano na Wdzie dwie elektrownie wodne: w Żurze i Gródku, oraz stopień wodny w Kozłowie i spiętrzenie w Przechowie koło młyna. Mątawa to drugi pod względem długości (64 km) dopływ Wisły, który w całości płynie na obszarze Ziemi Świeckiej. Mątawę zasilają krótsze dopływy takie jak: Sinowa, Krępa, Huta, Mała Struga oraz sieć rowów melioracyjnych. Na obszarze powiatu świeckiego występuje około dziewięćdziesięciu jezior i zbiorników wodnych. Do większych należą: jezioro Radodzierz, Stelchno, Branickie, Laskowickie, Łąkorz, Błądzimskie, Ostrowite, Zalew Żur i Zalew Gródek. Jeziora posiadają wody w II i III klasie czystości. Pod względem wielkości powierzchni zdecydowanie przeważają jeziora średnie. Zaledwie dwa, tj. Radodzierz (240 ha) i Stelchno (151 ha) są większe od 100 ha, 7 mieści się w przedziale ha, 27 w przedziale ha i pozostałe od 1 do 10 ha. Na uwagę zasługuje utworzony, w wyniku spiętrzenia rzeki Wdy w 1929 roku, zbiornik wodny Żur, o powierzchni 400 ha oraz zbiornik Gródek. Porównanie powierzchni jezior z okresów przełomu lat 50/60 i lat 80-tych wyraźnie wskazuje na to, iż ulegają one procesowi zaniku. Spośród 20, dla których są określone powierzchnie aż 16 wykazało zmniejszenie powierzchni, zaś tylko 4 jej przyrost. Na tereny zieleni ogólnodostępnej w powiecie świeckim składają się 3 parki spacerowowypoczynkowe o łącznej powierzchni 10 ha i 22 zieleńce o pow. łącznej 16,2 ha. Tereny zieleni osiedlowej to dalsze 52,4 ha, zaś zieleń uliczna zajmuje 9,8 ha. Obraz powiatu dopełniają 2447 metry bieżące żywopłotów. Klimat na tym obszarze sklasyfikowano do dzielnicy VI, zwanej bydgoską. Opady roczne wynoszą ok. 500 mm, średnia temperatura powietrza 7,9ºC, czas trwania pokrywy śnieżnej dni, 7

8 długość okresu wegetacyjnego dni. Najcieplejszy miesiąc to lipiec ze średnią temperaturą 18,2ºC, najchłodniejszy styczeń od 2,7ºC (w dolinie Wisły) do 3,8ºC (w Borach Tucholskich) Turystyka Powiat może zaproponować odwiedzającym go turystom możliwość zapoznania się z historią powiatu poprzez zwiedzanie zabytków i innych lokalnych atrakcji. Poza zabytkami na terenie powiatu znajdują się również muzea oraz izby regionalne. Do najważniejszych należy uznać utworzone w 1985 r. Muzeum Pożarnictwa w Świeciu oraz Świecką Izbę Regionalną. Izba gromadzi pamiątki związane z historią regionu. Wśród najciekawszych eksponatów wymienić można: łódź - dłubanka z XI w., ceramikę z wykopalisk, ornaty z XVIII w. Prócz wielu szlaków spacerowych, powiat posiada trasy dla rowerzystów (m.in. "Młyńskie koło" długości 30 km, międzynarodowa trasa R1: Francja - Niemcy - Kostrzyń - Piła - Koronowo - Świekatowo - Bukowiec - Chełmno - Malbork - Rosja) jak i trasy konne. Wzdłuż powyższych tras położone są wiaty przydrożne oraz punkty widokowe (np. na Zalew Żurski). Licznie występują plaże oraz urządzone kąpieliska strzeżone i niestrzeżone, pozwalające korzystać z kąpieli i sportów wodnych. Szczególnie rozwinięte jest kajakarstwo. Istnieje możliwość organizacji spływów kajakowych obejmujących: przewóz, transport kajaków, ich wypożyczenie (rozwinięta baza sprzętu wodniackiego) oraz noclegi. Powiat świecki dysponuje bogatą bazą noclegową. Szczególnie rozbudowana jest baza turystyczna w Tleniu pozwalająca na dłuższy wypoczynek w okolicach Osia. Dzięki bazie noclegowej i sprzętowej Tleń jest najdogodniejszym poza Czarną Wodą miejscowością w Gminie Osie do uprawiania turystyki wodnej i rozpoczynania spływów kajakowych po Wdzie. Tak bogate walory środowiska przyrodniczego i zasoby kultury oraz dobrze wykształcona infrastruktura turystyczna przyciągają turystów, którzy mają do dyspozycji 31 obiektów noclegowych turystyki (według stanu w dniu r.). Wspomniane obiekty posiadają miejsc noclegowych, w tym 496 całorocznych. W 2000 roku z noclegów skorzystało osób w tym turystów zagranicznych (7,6% wszystkich korzystających). W tym samym okresie wynajętych zostało pokoi (w hotelach, metalach i pensjonatach) oraz udzielono noclegów (dotyczy wszystkich obiektów). Najbardziej rozwiniętą bazę noclegową posiada Gmina Osie, Gmina Nowe oraz Gmina Warlubie. Powyższą ofertę wzbogacają i urozmaicają liczne pola namiotowe, campingi i miejsca biwakowe. Bazę wypoczynkową uzupełnia rozwijająca się agroturystyka. Gospodarstwa agroturystyczne często obejmują stadniny koni. Dla mieszkańców wsi agroturystyka stwarza zupełnie nowe możliwości użytkowania przestrzeni wiejskiej, zabudowań rolniczych, lokalnej infrastruktury, zaś uzyskane dodatkowe dochody przyczyniają się do wzrostu zasobności poszczególnych gospodarstw oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 8

9 Zagospodarowanie przestrzenne a) Infrastruktura techniczna - Infrastruktura energetyczna Obszar powiatu obsługiwany jest przez Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A. Rejon Energetyczny Świecie. Dużym problemem na terenach wiejskich jest stan sieci niskiego napięcia. Większość z nich nie jest dostosowana do zwiększonego obciążenia. Do celów energetycznych w powiecie świeckim wykorzystuje się również spiętrzone wody Wdy na progach w Żurze i Gródku. Także na Mątawie i na Strudze Wyrwa pracują kolejno cztery i dwie małe elektrownie wodne. Planowane jest uruchomienie jeszcze dwóch tego typu elektrowni. - Sieć gazowa Na terenie powiatu świeckiego sieć gazową posiada Gmina Świecie oraz Gmina Nowe ( jedynie na obszarach miejskich). W chwili obecnej prowadzona jest etapami gazyfikacja miasta Świecia i Nowe w ramach budowy sieci gazowych oraz wymiany istniejącej (zużytej technicznie). Z sieci gazowej w 2000 roku korzystało 70,9% mieszkańców miast powiatu świeckiego. Miasto Nowe i Świecie zasilane są gazem ziemnym GZ-50 natomiast znacząca grupa budynków w całym powiecie podłączona jest do instalacji gazu propan-butan z przydomowych zbiorników firm Schell, BP, Gaspol, BałtykGaz itp. W dniu r. całkowita długość sieci gazowej na terenie powiatu wynosiła 54,7 km przy jednoczesnym funkcjonowaniu połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych. W tym samym okresie odnotowano odbiorców zaliczonych do grupy gospodarstw domowych. W 2000 roku zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych wyniosło dam 3 co w przeliczeniu na 1 odbiorcę wyniosło 413,6 m 3. - Sieć ciepłownicza Na terenie powiatu świeckiego sieć ciepłowniczą posiadają dwa miasta - Świecie i Nowe. W chwili obecnej prowadzona jest rozbudowa sieci miasta Świecia i Nowe w ramach budowy nowych sieci oraz wymiany już istniejącej (zużytej technicznie). Na terenie pozostałych gmin wchodzących w skład powiatu funkcjonują jedynie odcinki sieci ciepłowniczej jednak nie są one podłączone do zbiorczego systemu zasilania w ciepło a raczej służą przesyłowi mediów pomiędzy budynkami zasilanymi z jednej kotłowni lokalnej. 9

10 -Telekomunikacja W chwili obecnej na terenie powiatu świeckiego zlokalizowanych jest 20 urzędów pocztowych i 11 agencji tzw. cywilno-prawnych. W dniu r. na jedną placówkę pocztową i usług pocztowych przypadało osób podczas gdy średnia dla województwa wynosiła aż osób. Łączność użytkownikom telefonii komórkowej zapewnią przekaźniki operatorów: Idea Centertel, Era GSM oraz Plus GSM. - Sieć drogowa Obsługę komunikacyjną powiatu świeckiego zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym. Geograficzne położenie powiatu nosi znamiona korzystnego: w węźle dróg kołowych krajowych nr 1 (E-75) i nr 5 (E-261) łączących północ i południe Polski. Przez powiat przebiega droga nr 240 z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę, droga nr 214 w kierunku Kościerzyny i nr na Grudziądz i dalej Olsztyn. Zaplanowano, iż przez obszar powiatu świeckiego przebiegać będzie transeuropejska autostrada A-1. Według danych Starostwa Powiatowego w Świeciu na pełną infrastrukturę drogową w powiecie składają się następujące drogi (stan w dniu r.): - krajowe - o łącznej długości 77,740 km - wojewódzkie - o łącznej długości 145,926 km, - powiatowe - o łącznej długości 564,5 km, - gminne o łącznej długości 699 km w tym 199 km o nawierzchni twardej; - Infrastruktura komunikacyjna Obecnie (według stanu w dniu r.) w powiecie świeckim zarejestrowana jest następująca ilość pojazdów: samochody osobowe samochody ciężarowe autobusy (mikrobusy) 102 ciągniki rolnicze ciągniki samochodowe 314 przyczepy i naczepy motorowery motocykle i skutery

11 Rozmieszczenie istniejących stacji benzynowych jest następujące: Gmina Bukowiec - 2, Gmina Drzycim - 1, Gmina Jeżewo 2, Gmina Lniano - 1, Gmina Nowe - 2, Gmina Osie 1, Gmina Pruszcz 3, Gmina Świecie 7, Gmina Świekatowo 1, Gmina Warlubie 2. Stacje diagnostyczne znajdują się na terenie Gminy Osie (1 stacja), Gminy Pruszcz (1 stacja) oraz w Gminie Świecie (2 stacje). Rozmieszczenie miejsc parkingowych na terenie powiatu przestawia poniższe zestawienie: - Gmina Bukowiec - 10 miejsc parkingowych w miejscowościach: Bukowiec, Przysiersk, Polskie Łąki. - Gmina Jeżewo - 3 parkingi z 40 miejscami parkingowymi w tym Jeżewo rynek - 15 miejsc, Laskowice przed stacją PKP - 15 miejsc, Laskowice Plac I Maja -10 miejsc, - Gmina Nowe - 5 parkingów z 50 miejscami parkingowymi, - Gmina Świekatowo - 5 parkingów, z czego wszystkie w miejscowości Świekatowo - około 80 miejsc parkingowych, - Gmina Świecie miejsc parkingowych na terenie miasta, - Gmina Warlubie - 70 miejsc parkingowych w miejscowościach: Warlubie, Lipinki, Wielki Komórsk, - Gmina Pruszcz - 3 parkingi w tym Pruszcz 2, Serock 1, - Gmina Drzycim 8 parkingów w tym Drzycim 180 miejsc, Gródek 160 miejsc, Sierosław 40 miejsc, Wery 16 miejsc, Dąbrówka 18 miejsc, Biechówko 25 miejsc, Dólsk 15 miejsc, Gacki 15 miejsc, - Gmina Lniano - 50 miejsc parkingowych, - Gmina Osie 9 parkingów w tym Osie 360 miejsc, Tleń 240 miejsc, Wierzchy 10 miejsc, Żur 40 miejsc, Miedzno 15 miejsc, Brzeziny 15 miejsc, Grzybek 30 miejsc, Łążek 60 miejsc, Pruskie 10 miejsc. - Linie kolejowe i inne środki transportu Przez teren gmin objętych analizą przebiega rozbudowana sieć linii kolejowych obsługiwanych zarówno przez pociągi towarowe jak i pasażerskie. Głównym ciągiem kolejowym jest magistrala kolejowa Trójmiasto-Śląsk. Kolejnym elementem komunikacji zbiorowej w gminie są połączenia autobusowe, które obsługiwane są przez PKS oraz prywatnych przewoźników. - Sieć wodociągowa Powiat świecki zwodociągowany jest w blisko 100%, dzięki posiadaniu (w dniu r.) km sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy prowadzonych do budynków i innych obiektów). 11

12 Wody podziemne wydobywane z istniejących ujęć znajdują się w klasie czystości: III (50%), Ib (30%), II (20%). Brak jest wód w klasie czystości I a. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych odbywa się głównie na potrzeby gospodarki komunalnej, zakładów przemysłowych oraz nawodnień w rolnictwie i leśnictwie. Od kilku lat występuje tendencja spadkowa, jeśli chodzi o pobór wody, jednak samo Świecie znajduje się wśród miast o największym zużyciu wody. Powiat świecki posiada bardzo duży udział zakładów zużywających wodę w celach przemysłowych. W 2000 r. do kategorii zakładów zużywających wodę zaliczono 12 przedsiębiorstw, z czego 6 to zakłady odprowadzające ścieki wymagające oczyszczania bezpośrednio do wód powierzchniowych. Na terenie miast wchodzących w skład powiatu 97,9% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej. Jest to jeden najwyższych wskaźników wśród powiatów ziemskich wchodzących w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Średnia dla województwa w tym wypadku kształtuje się na poziomie 92,5%. Wskaźnik długości sieci na 100 km 2 wynosi 86,4 km (dane w dniu r), podczas gdy średnia krajowa to 67,77 km. Długość sieci wodociągowej przypadającej na 1000 mieszkańców wynosi 12,72 km, przy średniej krajowej 5,48 km. - Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków Na terenie powiatu świeckiego (w dniu ) rozdzielcza sieć kanalizacji liczyła 155 km przy jednoczesnym funkcjonowaniu połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych. Na terenie miast wchodzących w skład powiatu 90,5% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej. Jest to jeden najwyższych wskaźników wśród powiatów ziemskich wchodzących w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Średnia dla województwa w tym wypadku kształtuje się na poziomie 83,8%. Wskaźnik długości sieci kanalizacyjnej na 100 km 2 wynosi 10,5 km (dane w dniu r), podczas gdy średnia krajowa to 16,3 km. Długość sieci wodociągowej przypadającej na 1000 mieszkańców wynosi 1,55 km, przy średniej krajowej 1,32 km. Na obszarze powiatu świeckiego w dniu r. znajdowało się 10 oczyszczalni. Powiat świecki charakteryzuje się wysokim poziomem wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych, które wymagają oczyszczenia. W 2000 roku na jego terenie wytworzonych zostało 21,4 hm 3 ścieków przemysłowych i komunalnych (wymagających oczyszczania), z czego 98% zostało oczyszczonych. Jest to bardzo wysoki wskaźnik tak w stosunku do średniej wojewódzkiej (73,6%) jak i innych porównywanych w tym opracowaniu powiatów. W 2000 roku przez oczyszczalnie ścieków obsługiwanych było osób co stanowiło 34% wszystkich mieszkańców powiatu. Średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 37,8% w tym dla samych powiatów ziemskich 33,1%. 12

13 - Gospodarka odpadami W 2000 roku na terenie powiatu świeckiego działało 6 zakładów wytwarzających odpady. W ciągu roku wytworzyły 324,2 tys. ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych), z czego 238 tys. ton zostało wykorzystanych, 69,4 tys. ton unieszkodliwionych (w tym 66,6 tys. ton składowanych na terenach własnych zakładów i terenach obcych) oraz 16,8 tys. ton przejściowo gromadzonych. W dniu roku na terenie zakładów nagromadzonych było 1.858,8 tys. ton odpadów. Zakłady oczyszczania wywiozły w przeciągu 2000 roku 75,6 dam 3 odpadów stałych z tego 69,3 dam 3 z budynków mieszkalnych oraz 32,7 dam 3 odpadów płynnych z tego 32,1 dam 3 z budynków mieszkalnych. Jednym z kluczowych zadań prowadzonych przez poszczególne gminy jest gospodarka odpadami Własność nieruchomości W powiecie świeckim blisko połowę stanowią grunty należące do Skarbu Państwa. Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowią 8,82% wszystkich gruntów w powiecie, zaś będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe to 35,86% wszystkich gruntów. Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste to tylko 1,96% (2.877 ha) powierzchni powiatu. Powiat jest właścicielem 34 ha gruntów. Grunty te mogą stać się w pewnej ich części ofertą inwestycyjną dla osób i podmiotów zainteresowanych przedsięwzięciami w zakresie przedsiębiorczości oraz budownictwa mieszkaniowego. Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych o powierzchni ha stanowiły ponad 42% wszystkich gruntów na terenie powiatu. Tabela 1. Struktura własnościowa gruntów stan w dniu r. Wyszczególnienie Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Grunty w trwałym zarządzie państw. jedn. org. z wyłączeniem gruntów PGL Powierzchnia w ha Udział % ,82% ,86% ,76% Pozostałe grunty Skarbu Państwa ,11% Grunty SP przekazane w użytkowanie wieczyste ,94% Grunty spółek SP, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste 389 0,26% ,96% 180 0,12% 13

14 Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych ,59% Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych ,82% Grunty spółdzielni ,54% Grunty kościołów i związków wyznaniowych ,74% Grunty powiatów i związków powiatów 34 0,02% Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 2 0,00% Grunty osób prawnych wcześniej nie wymienionych 655 0,45% razem powierzchnia ewidencyjna % Źródło: GEOD-02 Starostwo Powiatowe w Świeciu Stan obiektów dziedzictwa kulturowego Powiat Świecki oferuje turystom różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Ciekawą formą wypoczynku i poznawania historii Powiatu jest zwiedzanie zabytków, których w Powiecie Świeckim nie brakuje. Do najstarszych zabytków w Powiecie należą: - wczesnośredniowieczne grodzisko z drugiej połowy X w. usytuowane ok. 1 km na północ od wsi Topolno gm.pruszcz wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego - dawny kościół oo Paulinów w Topolnie zbudowany latach klasycystyczny kościół w Serocku p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z końca XVIII w. - świątynia zakonna franciszkanów z 1282 roku, kościół pod wezwaniem św. Mateusza z XIV w., kaplica cmentarna p.w. św. Jerzego XIV w. oraz twierdza Zakonu Krzyżackiego z XIV w. wraz z istniejącymi w stanie częściowym umocnieniami położone w miejscowości Nowe - zespół klasztorny bernardynów i kościół Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowany w latach , neogotycki ratusz z XIX w., zespół kościoła poewangelickiego (obecnie p.w. św. A. Boboli) zbudowany w latach znajdujące się w Świeciu - dwór w Sartowicach z parkiem z XVIII w. - pomenonicka chata drewniana z ok r. w Chrystkowie - zabytkowy młyn z XIX w. w Grucznie - zespół kościoła parafialnego p.w. MB Pocieszenia wraz z przyległościami z 2 poł. XIX w. położony w Drzycimiu - Zespół Dworski w Gródku z 2 poł. XVIII w. 14

15 Są to najważniejsze zabytki w Powiecie Swieckim. Ponadto w powiecie znajduje się szereg zabytków architektonicznych o mniejszym znaczeniu. Należą do nich przede wszystkim domy mieszkalne drewniane i murowane z przełomu XIX i XX w., pozostałości po parkach dworskich, młyny, mniejsze dworki. Ogólny stan owych zabytków jest w większości zadowalający. Zależy on od właścicieli i użytkowników a najbardziej od zasobności ich portfeli. Praktycznie wszystkie zabytki wymagają ciągłych bieżących remontów, które ze względu na wysokie koszty wykonania odkładane są przy uwzględnianiu w budżecie gminy lub rodziny na dalszy plan Identyfikacja problemów mała ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną, brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych, mały stopień skanalizowania w powiecie oraz na terenach wiejskich zły stan sieci drogowej, zły stan komunalnego zasobu mieszkaniowego, na który wpływ ma zaawansowany wiek budynków oraz stosunkowo niewielkie nakłady remontowe, duże zapotrzebowanie mieszkańców powiatu na mieszkania, głównie komunalne ( obecnie złożonych jest 410 wniosków), słaby rozwój budownictwa mieszkaniowego, zbyt niskie nakłady finansowe na renowację i remonty zabytków Gospodarka Główni pracodawcy. Struktura podmiotów gospodarczych. Region Świecki został uznany przez przedsiębiorców zagranicznych za atrakcyjny. Spośród 145 spółek prawa handlowego 33 (stan w dniu r.), to przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Występuje tutaj kapitał austriacki, holenderski, niemiecki, angielski, amerykański i francuski. Spółki zagraniczne prowadzą działalność w zakresie przemysłu meblarskiego, papierniczego, rolno - spożywczego i transportu. Największe zakłady zagraniczne to austriacki "Frantschach Świecie" S.A. oraz "Klose" Pomorska Fabryka Mebli z kapitałem szwajcarskim. Inne z kapitałem zagranicznym to m.in. holenderskie - "Central Soya" i "Fripol" LTD, angielska - "Sugarpol", amerykańska - "Beloit Fast Service", francuska - "Abzac", czy niemiecka - "ARAL". W dniu r. w systemie REGON zarejestrowanych było 6304 podmiotów gospodarki narodowej z czego 6112 należało do sektora prywatnego (96,95 %). Jeśli chodzi o formy prawne podmiotów działających na terenie powiatu, to działalność osób fizycznych (na własny rachunek) stanowiła dominującą formę prawną podmiotów (5.195 podmiotów - 82,41 %). Na terenie powiatu 15

16 działało również: 152 spółek prawa handlowego w tym 33 spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego, 4 przedsiębiorstwa państwowe, 470 spółek cywilnych oraz 4 spółdzielnie Struktura podstawowych branż na terenie powiatu oraz ilość osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki. Świecie jest jednym z ważniejszych miejskich ośrodków gospodarczych południowego Pomorza. Według stanu na roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarczych, w tym ponad 90% to firmy prywatne. Większość firm zatrudniała do 5 osób. Podział branżowy firm przedstawia się następująco: handel 514, budownictwo 211, transport 392, gastronomia 119, produkcja i usługi produkcyjne 90, inne usługi materialne i niematerialne 1702 Dominującą rolę w gminie odgrywa przemysł papierniczy, związany z lokalizacją firmy Frantschach S.A. specjalizującej się w produkcji papieru workowego oraz papieru na warstwy płaskie i pofalowane tektury falistej. Znajduje w niej zatrudnienie ok osób z powiatu świeckiego. Drugą ważną dziedziną działalności gospodarczej jest rolnictwo oraz przetwórstwo rolnospożywcze. W gminie Świecie funkcjonuje ok.1000 gospodarstw rolnych, w tym ok. 40% gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych do 5 ha. Działalność przemysłu rolno-spożywczego koncentruje się wokół produkcji octu musztardy, produktów mleczarskich oraz koncentratów paszowych. Na rozwój przemysłu przyczyniły się firmy zagraniczne, które zainwestowały swój kapitał w unowocześnienie linii produkcyjnych (Central Soya z Holandii, Beloit ze Stanów Zjednoczonych, Fripol Ltd. Holandii oraz Abzac z Francji). Powiat Świecki to również przemysł drzewny. W powiecie a szczególnie w miejscowości Nowe i Osie działają przedsiębiorstwa meblarskie ( KLOSE Pomorska Fabryka Mebli w Nowem zatrudniająca ok. 800 osób i Stolarnia Otlewski w Osiu zatrudniająca ok. 400 osób) oraz szereg mniejszych zakładów i stolarni świadczących usługi na rynku lokalnym. Tabela 2.Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych stan w dniu r. Powiat Świecki Sektor publiczny Sektor prywatny Przed. państwo we Spółki prawa Spółdzielni handlowego e razem udział % Spółki z udziałem kapitału zagr. razem Spółki cywilne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 3,05 96,95 0,06 0,68 2,41 0,52 7,46 82,41 na 1000 mieszkańców 1,91 60,87 0,04 0,43 1,51 0,33 4,68 51,74 Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego czerwiec WUS w Bydgoszczy 16

17 następująco: Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki przedstawia się to Wykres 2. Pracujący w gospodarce narodowej (stan na ) 66,60% 33,40% sektor publiczny sektor prywatny Źródło: Biuletyn statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego czerwiec 2002 WUS w Bydgoszczy Ludność Powiatu Świeckiego znajduje zatrudnienie głównie w firmach prowadzących działalność z zakresu przemysłu, budownictwa, usług i w rolnictwie. Tab 3. Pracujący w gospodarce narodowej w poszczególnych gminach powiatu świeckiego (stan na r.) Wyszczególnienie Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo Pracujący w gospodarce narodowej 1 Przemysł i budow. Usługi rynkowe Usługi nierynkowe w liczbach bezwzględnych Powiat Świecki Gmina Nowe Gmina Świecie Gmina Bukowiec Gmina Dragacz Gmina Drzycim Gmina Jeżewo Gmina Lniano Gmina Osie Gmina Pruszcz Gmina Świekatowo Gmina Warlubie Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2001 tom II - WUS w Bydgoszczy Objaśnienia:1 poza rolnictwem indywidualnym, według miejsca pracy, bez jednostek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób; 17

18 Wykres 3. Pracujący w gospodarce narodowej - % według rodzajów działalności Pozostałe Ochrona zdrowia i opieka społeczna Edukacja Adminstracja publiczna i obrona narodowa Obsługa nieruchomości i firm Transport, gospodarka magazynowa Handel i naprawy Budownictwo Przemysł Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Źródło: Dane zawarte w tabeli 3. Dużą rolę w powiecie świeckim odgrywają instytucje prowadzące działalność doradczą i informacyjną. Należą do nich pozarządowe organizacje rozwojowe, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz biura rachunkowe. W powiecie funkcjonuje wiele instytucji finansowych: BIG Bank Gdański S. A., PKO BP S. A., Bank Pocztowy S. A. W Bydgoszczy Filia Świecie, Bank Spółdzielczy, PeKaO S.A. oraz Bank Zachodni WBK S. A.. W każdej gminie prowadzi działalność bank spółdzielczy Identyfikacja problemów. słabe uprzemysłowienie powiatu, przewaga produkcji rolnej, duża liczba niewielkich, słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych w powiecie, niewielki potencjał ekonomiczny większości przedsiębiorstw, dominują przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 pracowników, słabe kapitałowo o niewielkich możliwościach rozwoju, dominująca rola miasta Świecia, brak powiązań z gminami powiatu, niewielkie wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, słaba baza turystyczna, 2.3. Sfera społeczna Sytuacja demograficzna i społeczna terenu oraz rynek pracy. Ludność powiatu świeckiego (według stanu na dzień r.) liczyła mieszkańców co stanowiło 4,70% ogólnej liczby mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 18

19 Ludność Powiatu Świeckiego w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia tabela nr 4. Tabela 4 Ludność powiatu świeckiego w według płci, gmin stan na r. Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety woj. kujawskopomorskie Razem Miasta Mężczyźni Wieś Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety powiat świecki Gminy miejsko-wiejski Nowe Świecie Gminy wiejskie Bukowiec Dragacz Drzycim Jeżewo Lniano Osie Pruszcz Świekatowo Warlubie Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Wykres 1. Struktura % ludności powiatu świeckiego według gmin - stan w dniu r. Świekatowo 4% Pruszcz 10% Osie 5% Lniano 4% Jeżewo 8% Drzycim 5% Warlubie 7% Dragacz 7% Bukowiec 5% Nowe 11% Świecie 34% Struktura ludności według podziału na podstawowe grupy wiekowe wskazuje na 25,08% udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu. Udział ten jest wyższy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 23,43%. Łącznie na terenie powiatu świeckiego mieszka osób w wieku przedprodukcyjnym z czego 49,50% stanowią kobiety. Według prognoz (opracowanych przez WUS w Bydgoszczy) w 2030r. omawiany udział obniży się do poziomu 19,1% (przy 18,3% dla województwa). 19

20 Tabela 5. Charakterystyka ludności według grup wiekowych w latach WYSZCZEGÓLNIENIE LUDNOŚĆ W WIEKU PRZEDPRODUKCYJ- NYM LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM LUDNOŚĆ W WIEKU POPRODUKCYJNYM Źródło: : Internet Główny Urząd Statystyczny POWIAT ŚWIECKI UDZIAŁ % 29,74 29,17 28,60 27,96 27,27 26,42 25,51 28,08 58,27 58,85 59,33 59,83 60,41 61,18 62,04 62,22 11,98 11,98 12,08 12,21 12,32 12,4 12,44 12,69 Należy zwrócić uwagę na postępujący odpływ osób w wieku przedprodukcyjnym, który świadczy o stopniowym starzeniu się społeczeństwa (jest to również trend ogólnonarodowy). Udział ludności w wieku produkcyjnym wynoszący 62,22% (60593 osób) zbliżony jest do średniej wojewódzkiej (62,47%). W roku 2002 powiat zamieszkiwało osób w wieku poprodukcyjnym. Według prognoz (opracowanych przez WUS w Bydgoszczy) w 2030 roku omawiany udział obniży się do poziomu 58,1% (przy 58% dla województwa). Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast stosunkowo niski udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców (12,69%). W stosunku do roku 1995 udział osób w wieku poprodukcyjnym zwiększył się o 0,71%. Prognozuje się, iż w 2030r. na terenie powiatu świeckiego udział osób w wieku poprodukcyjnym wyniesie 22,8% (przy 23,7% dla województwa kujawskopomorskiego). Udział osób w wieku poprodukcyjnym do ogólnej liczby mieszkańców wynosi 11,95%. W 2002r. w powiecie świeckim odnotowano 1042 żywych urodzeń oraz 853 zgonów. W roku 2002r przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 198 osób. Należy zwrócić uwagę, iż powiat świecki posiada bardzo wysoką wartość przyrostu naturalnego przypadającego na 1000 mieszkańców (wskaźnik ten wynosi 1,9 osoby). Jest on wyższy od średniej wojewódzkiej (0,5 osoby). Równie ważnym wskaźnikiem ukazującym bieżące tendencje mieszkańców jest ilość zawieranych małżeństw. Ilość zawieranych małżeństw świadczy między innymi o skłonności mieszkańców do dalszego pobytu w miejscu dotychczasowego zamieszkania. W roku 2002 zawarto 538 małżeństw (5,5 na 1000 mieszkańców) i jest to wartość wyższa od średniej wojewódzkiej (5,1 ). Należy stwierdzić, iż utrzymywanie się wysokiego poziomu zawieranych małżeństw wpływa między innymi na zwiększenie się potrzeb mieszkaniowych zgłaszanych przez mieszkańców powiatu. W województwie kujawsko-pomorskim w dniu r. stopa bezrobocia wynosiła 22,3%. W tym samym okresie na terenie powiatu świeckiego stopa bezrobocia osiągnęła poziom 24,2%. Tabela 6. Bezrobotni z terenu Gminy Świecie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu stan na dzień r. 20

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo