Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE GŁÓWNE FUNKCJE GMINY GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY STRUKTURA PRZESTRZENNA GMINY - PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I UŻYTKOWANIE TERENÓW PODSTAWOWE ELEMENTY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ. PODZIAŁ NA OBSZARY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OBSZAR URBANIZACJI OBSZAR NIEZURBANIZOWANY PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ STANDARDY ICH ZAGOSPODAROWANIA KATEGORIE OBSZARÓW ORAZ WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA OBSZARÓW TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY STANDARDY ZAGOSPODAROWANIA Z PODZIAŁEM NA STREFY PROGNOZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO PROGNOZA ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY PROGNOZA ROZWOJU LUDNOŚCI PROGNOZA RYNKU PRACY PROGNOZA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ZASADY OCHRONY LOKALNYCH ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO CZYSTOŚĆ POWIETRZA OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU PARKI KRAJOBRAZOWE I ICH OTULINY POMNIKI PRZYRODY OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ OBSZARY, OBIEKTY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI ZAŁOŻENIA SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE UKŁAD DROGOWY UKŁAD PARKINGOWY UKŁAD KOLEJOWY UKŁAD AUTOBUSOWY UKŁAD DRÓG ROWEROWYCH ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ OSZACOWANIE POTENCJAŁU RUCHOWEGO GMINY W RELACJACH Z KRAKOWEM KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH Opracowanie: BRK S.A rok 1

2 6.3. ZAOPATRZENIE W GAZ ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GOSPODARKA CIEPLNA TELEKOMUNIKACJA GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM PONADLOKALNE CELE PUBLICZNE NA OBSZARZE GMINY MICHAŁOWICE POTENCJALNE ZADANIA PONADLOKALNE O ZNACZENIU KRAJOWYM, BEZPOŚREDNIO DOTYCZĄCE GMINY MICHAŁOWICE OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZASADY OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM OBSZARY ZAGROŻEŃ OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI INNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I MIENIA OCHRONA PRZED HAŁASEM OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM OCHRONA PRZED OBSZARAMI NARAŻONYMI NA OSUWANIE SIĘ MAS ZIEMNYCH OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZASADY KSZTAŁTOWANIA LEŚNIEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM Opracowanie: BRK S.A rok

3 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE W celu określenia kierunków rozwoju gminy Michałowice analizie poddano uwarunkowania wynikające między innymi z dotychczasowego zagospodarowania terenu, ładu przestrzennego, stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz potrzeb i możliwości rozwoju Gminy. Analizie poddane zostały również złożone wnioski do zmiany Studium, które wskazują, że podstawowym oczekiwaniem wnioskodawców jest poszerzenie obszarów budownictwa mieszkaniowego. Wnioski takie były składane zarówno przez mieszkańców Gminy, jak i osoby i podmioty spoza jej obszaru. Sporządzona Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, zwana w dalszej części Studium lub zmianą Studium określa wizję rozwoju dla całego obszaru gminy. Studium określa dwie kategorie obszarów rozwoju, dla których przyjęto główne cele polityki przestrzennej, których realizacja winna zapewnić ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój. Ustalenia Studium stanowić będą podstawę merytoryczną do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ewentualnych innych opracowań planistycznych w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Aktualny stan i charakter zainwestowania terenów gminy Michałowice wskazuje na następujące kierunki działań: uzupełnienie istniejącego lub wyznaczonego w dotychczasowych planach miejscowych zainwestowania, poprzez wskazanie nowych terenów zabudowy, przy uwzględnieniu lokalnych wartości przyrodniczych i kulturowych oraz poprawy standardów życia mieszkańców, ograniczaniu możliwości dalszego rozpraszania zabudowy, konieczność ograniczania możliwości dalszego rozpraszania zabudowy, jako zjawiska niekorzystnego w aspekcie ochrony walorów przyrodniczych Opracowanie: BRK S.A rok 3

4 i krajobrazowych, ładu przestrzennego a także skutków finansowych związanych z infrastrukturą komunikacyjną i systemami uzbrojenia, wzmocnienie powiązań komunikacyjnych z regionem (S7), uczytelnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej w zakresie turystyki weekendowej wraz z aktywizacją turystyczną terenów położonych w granicach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego wraz z otulinami poprzez realizację tras pieszych i ścieżek rowerowych, lokalizację zaplecza turystycznego oraz intensyfikację funkcji agroturystycznej, koncentrację obszarów usług lokalnych w centrach poszczególnych miejscowości oraz wyraźnego wykształcenia przestrzeni publicznych stanowiących obszary reprezentacyjne poszczególnych miejscowości, ochronę walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym poprzez zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie dotyczący przedsięwzięć komunikacyjnych, infrastrukturalnych, inwestycji celu publicznego oraz rodzajów działalności usługowej, produkcyjnej i wytwórczej dopuszczonych w poszczególnych terenach w planach miejscowych, ukształtowanie przestrzennego systemu przyrodniczego, ochronę terenów leśnych, terenów w dolinie Dłubni i innych cennych krajobrazowo i przyrodniczo o walorach decydujących o atrakcyjności gminy, rozwój wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej, w tym rozbudowy i przebudowy sieci dróg o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym, ochronę mieszkańców przed zagrożeniami: hałasem, powodzią i zagrożeniami związanymi z osuwiskami, wykluczenie lokalizacji inwestycji mogących zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury. 4 Opracowanie: BRK S.A rok

5 Kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy Michałowice przedstawia w sposób syntetyczny poniższa tabela: Podstawowe wielkości obrazujące strukturę funkcjonalnoprzestrzenną gminy Michałowice Powierzchnia gminy Powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych Powierzchnia terenów zainwestowanych wg stanu istniejącego Powierzchnia terenów wskazanych do zainwestowania w Studium Łączna powierzchnia terenów wskazanych do zainwestowania (suma powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych oraz terenów wskazanych do zainwestowania w Studium) Powierzchnia obszarów niezurbanizowanych (treny rolne, tereny lasów i zalesień, dolin rzecznych, gospodarstw rybnych, tereny zieleni urządzonej typu parki, ogrody działkowe, zieleńce) Powierzchnia w ha 5113,40 ha 1714,09 ha 704,08 ha 447,22 ha 2161,31 ha 3007,67 ha Opracowanie BRK S.A. na podstawie analizy projektu Studium, planów zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacji terenowej oraz innych danych z materiałów wyjściowych do Studium. Tabela pokazuje, że po uchwaleniu zmiany Studium powierzchnia terenów do zabudowy zwiększy się o ok. 447,22 ha w stosunku do powierzchni wyznaczonych w dotychczasowych aktach planistycznych. Pozwoli to, łącznie z rezerwami terenów już wyznaczonych pod zabudowę, lecz nie zainwestowanych, na zaspokojenie potrzeb rozwojowych gminy przy uwzględnieniu danych wynikających z prognozy demograficznej, na okres do 2030 roku. Opracowanie: BRK S.A rok 5

6 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY Głównymi funkcjami gminy Michałowice w kierunkach rozwoju struktury funkcjonalno przestrzennej będą: - mieszkalnictwo wraz z podstawowym programem usługowym, - usługi w zakresie lokalnym i ponadlokalnym, - wytwórczość i rzemiosło produkcyjne, - rolnictwo, - turystyka weekendowa i rekreacja GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY. W projektowanej strukturze funkcjonalno przestrzennej zachowane zostają podstawowe elementy wynikające z dotychczasowego jej rozwoju: układ osadniczy bazujący na istniejącym układzie komunikacyjnym. W tak wykształconym układzie osadniczym utrwalone zostało centrum administracyjno usługowe na terenie miejscowości Michałowice, z możliwością zabezpieczenia usług, w tym usług publicznych i komercyjnych. Uwzględnione zostały również istniejące centra w poszczególnych ośrodkach wiejskich wykazujące tendencje do koncentracji, m.in. we wsiach Masłomiąca, Pielgrzymowice, Zagórzyce Stare i Dworskie, Wilczkowice, Więcławice Dworskie i Raciborowice. Wokół układu komunikacyjnego skoncentrowane zostały zespoły zabudowy mieszkaniowo usługowej. Pełne zaspokojenie potrzeb z zakresu usług ponadlokalnych dla gminy Michałowice następuje w oparciu o program zlokalizowany w granicach miasta Krakowa. Istotnym elementem w strukturze funkcjonalno przestrzennej jest koncentracja urządzeń turystycznych i rekreacyjnych wskazanych do lokalizacji w terenach doliny Dłubni na całym jej przebiegu od Raciborowic do Wilczkowic. Obszar ten jest dogodnym terenem dla turystyki weekendowej połączonej z możliwością zwiedzania atrakcji turystycznych w postaci obiektów zabytkowych m.in. w Michałowicach, Młodziejowicach, Książniczkach, Raciborowicach, 6 Opracowanie: BRK S.A rok

7 Więcławicach Starych i Zerwanej oraz propagowania czynnego wypoczynku w oparciu o obiekty sportowe. Tereny otwarte użytkowane rolniczo oraz tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej oraz leśnej stanowią uzupełnienie struktury przestrzennej, tworząc ciąg systemów przyrodniczych w postaci korytarza ekologicznego. Obszary rolnicze wskazane zostały w terenach szczególnej przydatności rolniczej z uwagi na klasy gleb i wielkość kompleksów rolnych oraz stopień zainwestowania rolniczego (gospodarstwa sadownicze, placówki obsługi rolnictwa) STRUKTURA PRZESTRZENNA GMINY - przeznaczenie, zagospodarowanie i użytkowanie terenów Podstawowe elementy struktury przestrzennej. Podział na obszary funkcjonalno-przestrzenne. W wyniku analiz dotyczących istniejących uwarunkowań, w tym walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz stopnia dostępności terenu i projektowanych zamierzeń na terenie gminy wyodrębniono w Studium na następujące obszary: obszar urbanizacji, obszar niezurbanizowany Obszar urbanizacji Obszar urbanizacji obejmuje tereny budowlane przeznaczone do zainwestowania oraz istniejące tereny zabudowane. Wszelkie działania w obrębie obszaru należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz innych przepisów odrębnych. Obszar ten objęty jest priorytetem wyposażenia w infrastrukturę techniczną i obsługę komunikacyjną oraz koniecznością sporządzania dla niego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie: BRK S.A rok 7

8 Obszar niezurbanizowany Obejmuje tereny w poszczególnych sołectwach, charakteryzujące się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i krajobrazu, wymagające ochrony przed zabudową. W skład obszaru wchodzą tereny rolne, łąki, tereny lasów i zalesień, doliny rzeki Dłubni, tereny zieleni urządzonej typu parki, zieleńce oraz częściowo tereny sportu, rekreacji i turystyki. W obrębie obszaru jako zasadę zagospodarowania ustala się wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy bądź dopuszczenie jej w bardzo ograniczonym zakresie w niżej wymienionych przypadkach: w terenach leśnych dopuszcza się tylko obiekty związane z gospodarką leśną, wg przepisów odrębnych, w terenach rolnych i terenach przewidzianych do zalesień wyklucza się nową zabudowę, w tym letniskową poza przypadkami określonymi w pkt R obszary rolne; dopuszcza się obiekty służące obsłudze terenów i obiektów sportowych i turystycznych o powierzchni zabudowy do 25m 2, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej i kolejowej, w ogólnodostępnych terenach rekreacyjno-sportowych dopuszcza się niezbędne zaplecza dla ich obsługi, w obszarach przeznaczonych do rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji związanej z gospodarka rolną RM o których mowa w pkt Obszar niezurbanizowany obejmuje też główny korytarz ekologiczny stanowiący koncentrację zieleni i urządzeń rekreacyjno turystycznych wyznaczony w terenie Parków Krajobrazowych, otulinach i pozostałych. Głównymi funkcjami w obszarze są: - różne formy zieleni, jako funkcji wiodącej w tym obszarze, - turystyka o charakterze weekendowym, - turystyka piesza i rowerowa, - rozwój programu turystyczno sportowego. 8 Opracowanie: BRK S.A rok

9 Przeznaczenie terenów oraz standardy ich zagospodarowania Dla wyodrębnionych w strukturze gminy obszarów ustala się podstawowe standardy ich zagospodarowania. Standardy, uwzględniające wymagania ładu przestrzennego odnoszą się do określonych w Studium: powierzchni biologicznie czynnej, wielkości granicznych powierzchni nowowydzielanych działek budowlanych, wskaźników prognozowanych miejsc postojowych, wielkości dopuszczalnych powierzchni sprzedaży dla obiektów handlowych, dopuszczalnej lub obowiązującej wysokości zabudowy wyrażonej w metrach, przy czym określona dla poszczególnych rodzajów terenów maksymalna wysokość zabudowy nie dotyczy urządzeń telekomunikacyjnych, wolnostojących masztów, wież i innych urządzeń infrastruktury technicznej; na etapie planu miejscowego należy alternatywnie określić dopuszczalną wysokość takich urządzeń stosownie do potrzeb technicznych tej infrastruktury bądź w sposób jednoznaczny wyłączyć je z ustaleń dotyczących wysokości, parametry dotyczące gabarytów i formy zabudowy oraz warunków wynikających ze stref, związanych z ograniczeniami wynikającymi z przepisów szczególnych Kategorie obszarów oraz wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania obszarów. MW obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Obejmujące obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w których dopuszcza się możliwość lokalizacji usług wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne. Dla obszarów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, określa się następujące parametry i wskaźniki: Opracowanie: BRK S.A rok 9

10 wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m; wysokość należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych MU obszary przeznaczone dla rozwoju zabudowy mieszkaniowo usługowej Obejmujące obszary zabudowy mieszkaniowo usługowej, z dopuszczeniem zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a także tereny zieleni urządzonej oraz infrastruktury technicznej i drogowej. W obszarach zabudowy mieszkaniowo - usługowej zakazuje się lokalizacji: - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szeregowym, Zakaz dotyczący lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym nie dotyczy miejscowości Michałowice I i Raciborowice, w ich centralnej części. W terenie oznaczonym w Studium symbolem MU, na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą zostać wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny: zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla obszarów zabudowy mieszkaniowo usługowej, określa się następujące parametry i wskaźniki: wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowo-usługowej 10 Opracowanie: BRK S.A rok

11 i zabudowy usługowej nie może przekroczyć 12m; należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych ; dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące wysokości, formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; minimalna wielkość nowowydzielanych działek: - dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej i zabudowy usługowej m 2, Przy lokalizacji funkcji usługowych obowiązuje zasada, że uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice działki, do której prowadzący działalność ma tytuł prawny. Zakres przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy określić na etapie planu miejscowego z uwzględnieniem przepisów odrębnych. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy kształtować ją (wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna wielkość nowowydzielanych działek) jak obszary przeznaczone dla rozwoju rozbudowy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Niektóre tereny MU znajdują się w obszarze zagrożeń wodami powodziowymi Q1% o orientacyjnej granicy, zgodnie z rysunkiem Studium. W takich sytuacjach mają zastosowanie zapisy zawarte w pkt Studium. MN obszary przeznaczone dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Obejmujące obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej a także tereny zieleni urządzonej oraz infrastruktury technicznej i drogowej. W obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakazuje się lokalizacji: - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szeregowym. Opracowanie: BRK S.A rok 11

12 Zakaz dotyczący lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym nie dotyczy miejscowości Raciborowice i Michałowice I, w jej centralnej części. Lokalizację ww. zabudowy należy uściślić na etapie planu miejscowego. W planach miejscowych należy uszczegółowić warunki lokalizacji zabudowy w celu przeciwdziałania zaburzeniom ładu przestrzennego. Jedną z zalecanych form do przeanalizowania i ewentualnego wdrożenia jest zasada jeden dom na jednej działce dla obszaru gminy lub jej poszczególnych rejonów. W terenie oznaczonym w Studium symbolem MN, na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą zostać wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej, czy rekreacyjnej. Określony dla terenu MN kierunek rozwoju pozwala w planach miejscowych na wydzielenie w liniach rozgraniczających usług celu publicznego lub innych, których główna funkcja dominuje nad funkcją mieszkalną. Wskazuje się również na możliwość lokalizacji w obszarze MN usług ponadlokalnych, na etapie planu miejscowego, których realizacja nie spowoduje nadmiernego obciążenia wyznaczonych sieci dróg. Przy lokalizacji funkcji usługowych obowiązuje zasada, że uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice działki, do której prowadzący działalność ma tytuł prawny. Zakres przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą być dopuszczone na danym obszarze, należy określić na etapie planu miejscowego z uwzględnieniem przepisów odrębnych, m.in. związanych z położeniem części gminy w parkach krajobrazowych. Z uwagi na walory przyrodnicze gminy uwzględnia się możliwość realizacji zabudowy o funkcji agroturystycznej oraz włączenie terenów zabudowy zagrodowej, mogącej pojawić się w obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w program aktywności turystycznej rozwoju różnych form wypoczynku i rekreacji oraz wykorzystania turystycznego. Mogąca pojawić się w granicach obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa zagrodowa powinna być sytuowana jako uzupełnienie istniejących obszarów o takim samym charakterze. Formę i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na działce wraz z innymi elementami zagospodarowania należy kształtować w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającego zainwestowania w celu harmonijnego wkomponowania 12 Opracowanie: BRK S.A rok

13 nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniając ukształtowanie i położenie terenu, wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni, zapewnienie funkcjonalności i estetyki. Dla obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określa się następujące parametry i wskaźniki: wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 60% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej a min. 30% dla zabudowy usługowej; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10m; dopuszcza się wysokość do 12m dla zabudowy usługowej służącej realizacji celów publicznych typu: remizy, centrum kulturowe, szkoła, przedszkole, obiekty sportowe, hotele itp. oraz dla zabudowy w terenach zlokalizowanych wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych i centrów wsi - po szczegółowej analizie wysokościowej na etapie planów miejscowych; wysokość zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego nie może przekroczyć 9m; wysokość zabudowy usługowej dopuszczonej w obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy określić na etapie planów miejscowych, po szczegółowych analizach; należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych ; dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; minimalna wielkość nowowydzielanych działek: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej m 2, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej m 2, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szeregowym - 500m 2, Opracowanie: BRK S.A rok 13

14 Niektóre tereny MN znajdują się w obszarze zagrożeń wodami powodziowymi Q1% o orientacyjnej granicy, zgodnie z rysunkiem Studium. W takich sytuacjach mają zastosowanie zapisy zawarte w pkt Studium. MNw1, MNw2, MNw3, MNw4, MNw5 - Tereny zabudowy jednorodzinnej warunkowe W związku z uwzględnieniem wariantu centralnego drogi S7, o którym mowa w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wyznaczona została w Studium odrębna kategoria przeznaczenia terenów. Są to tereny nazwane jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej warunkowe, oznaczone na rysunku Studium symbolami MNw1, MNw2, MNw3, MNw4, MNw5 położone na trasie przebiegu wariantu centralnego. Tereny te występują w miejscowościach Młodziejowice, Więcławice Stare i Wola Więcławska. Przy wariancie centralnym są one wyłączone z możliwości zabudowy, gdyż stanowią fragment obszaru rezerwowanego dla przebiegu drogi wg tego wariantu i w przypadku decyzji o rezygnacji z tego wariantu mogą być przeznaczone w nowoopracowanym planie miejscowym pod zainwestowanie. Do czasu decyzji o wyborze wariantu przedmiotowa rezerwa terenu wskazana w Studium pod drogę zostaje utrzymana. W przypadku decyzji o odstąpieniu od realizacji drogi S7 wg wariantu centralnego tereny MNw1, MNw2, MNw3, MNw4, MNw5 należy przy sporządzaniu planu miejscowego przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o wskaźnikach zagospodarowania i użytkowania określonych w Studium dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, bez konieczności zmiany Studium. U obszary przeznaczone dla rozwoju zabudowy usługowej Obejmujące istniejące obszary usługowe oraz tereny predysponowane dla rozwoju funkcji usługowej, a także tereny infrastruktury technicznej i drogowej położone w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych tras komunikacyjnych, często przylegające do istniejących terenów usługowych i zwartych terenów mieszkaniowych. 14 Opracowanie: BRK S.A rok

15 Na obszary przeznaczone do rozwoju funkcji usługowej składają się, istniejące i nowe zespoły lub pojedyncze obiekty i urządzenia usług, wraz z zielenią towarzyszącą: obszary usług lokalnych, zabezpieczające niezbędne potrzeby lokalne mieszkańców, w tym usługi publiczne, obszary usług ponadlokalnych, obszary, gdzie można rozbudować bazy noclegowe (np. hotele, pensjonaty). Główna funkcja terenu: Zabudowa usługowa, z wykluczeniem lokalizacji: zabudowy wielorodzinnej, a także inwestycji, których uciążliwość może wykraczać poza granice działki, do której prowadzący działalność ma tytuł prawny. Podstawowym kierunkiem działań w terenach usług jest utrzymanie i rozwój zabudowy usługowej z tendencją do koncentracji w formie różnorodnych zespołów usług. Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach będzie zieleń urządzona. Przy sporządzaniu planów miejscowych na obszarach wyznaczonych w Studium dla funkcji usługowej U mogą w przypadkach uzasadnionych, np. wnioskami do planu, uwagami, charakterem terenów sąsiednich, zostać wydzielone następujące tereny: - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo usługowej, - obiektów rzemiosła i drobnej wytwórczości, handlu hurtowego, obiektów składów i magazynów. Przy lokalizacji funkcji usługowych obowiązuje zasada, że uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice działki, do której prowadzący działalność ma tytuł prawny. Zakres przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy określić na etapie planu miejscowego z uwzględnieniem przepisów odrębnych m.in. położeniem części gminy w parkach krajobrazowych. Dla obszarów przeznaczonych dla rozwoju funkcji usługowej określa się następujące parametry i wskaźniki: wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po Opracowanie: BRK S.A rok 15

16 szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m; należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 30-45, płaskie lub inne dostosowane do wymogów technologicznych obiektów; dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące wysokości, formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; minimalna wielkość nowowydzielanych działek m 2, dla zabudowy mieszkaniowej wydzielonej na etapie planu miejscowego liniami rozgraniczającymi z obszarów oznaczonych w studium symbolem U należy stosować odpowiednio wskaźniki i parametry jak dla terenów MN wyznaczonych w Studium. Niektóre tereny U znajdują się w obszarze zagrożeń wodami powodziowymi Q1% o orientacyjnej granicy, zgodnie z rysunkiem Studium. W takich sytuacjach mają zastosowanie zapisy zawarte w pkt Studium. Lokalizacja zabudowy w terenach usługowych bezpośrednio sąsiadujących z terenami kolei winna uwzględniać wymogi przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o transporcie kolejowym. P obszary przeznaczone do rozwoju zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów Obejmujące istniejące tereny produkcji, wytwórczości i usług predysponowane dla rozwoju funkcji produkcyjnej, rzemiosła, drobnej wytwórczości, handlu hurtowego, składów i magazynów. Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach jest zieleń urządzona bądź izolacyjna. W obszarze produkcyjnym obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. W obszarach dopuszcza się wydzielenie na etapie planów miejscowych terenów zabudowy usługowej, kształtowanej na zasadach określonych dla obszarów usługowych U. 16 Opracowanie: BRK S.A rok

17 Przy lokalizacji funkcji produkcyjnych i usługowych obowiązuje zasada, że uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice działki, do której prowadzący działalność ma tytuł prawny. Zakres przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy określić na etapie planu miejscowego z uwzględnieniem przepisów odrębnych m.in. położeniem części gminy w parkach krajobrazowych. Dla obszarów przeznaczone dla rozwoju funkcji produkcyjnej, składów i magazynów określa się następujące parametry i wskaźniki: wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne, tradycyjny charakter zabudowy dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m, należy stosować dachy dostosowane do wymogów funkcjonalnych i technologicznych budynków. RU obszary przeznaczone do rozwoju funkcji produkcyjnej i naukowo - badawczej związanej z gospodarką rolną Obejmujące istniejące tereny związanej z gospodarką rolną, zagospodarowane jako obiekty gospodarcze, gospodarstwa produkcji roślinnej, zwierzęcej, stawy rybne, gospodarstwa doświadczalne i placówki badawcze. Dla obszarów przeznaczone dla rozwoju funkcji usługowej określa się następujące parametry i wskaźniki: wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 30% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne, tradycyjny charakter zabudowy dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego; maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10m należy stosować Opracowanie: BRK S.A rok 17

18 dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych lub dostosowane do wymogów funkcjonalnych i technologicznych obiektów; dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; Przy sporządzaniu planów miejscowych na obszarach wyznaczonych w Studium dla funkcji usługowej RU mogą w przypadkach uzasadnionych, np. wnioskami do planu, charakterem terenów sąsiednich, zostać wydzielone tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo usługowej, dla tych terenów należy stosować odpowiednio wskaźniki i parametry jak dla terenów MN i MNU wyznaczonych w Studium. RM obszary przeznaczone do rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji związanej z gospodarka rolną Obejmujące obszary zabudowy zagrodowej, obiekty gospodarcze, gospodarstwa produkcji roślinnej, zwierzęcej, uprawy polowe i rolnicze. W ramach obszarów dopuszcza się również możliwość lokalizacji niekubaturowych urządzeń turystyki i rekreacji tj. m.in. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne. Dla obszarów przeznaczonych dla rozwoju zabudowy zagrodowej oraz funkcji związanej z gospodarka rolną, określa się następujące parametry i wskaźniki: wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 60% terenu działki lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące zainwestowanie, podziały geodezyjne, tradycyjny charakter zabudowy dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego; maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9m należy stosować dachy tradycyjne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych lub dostosowane do wymogów technologicznych obiektów; 18 Opracowanie: BRK S.A rok

19 dla zabudowy zlokalizowanej w zespole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego - szczegółowe zapisy dotyczące wysokości, formy budynku i geometrii dachu powinny zostać określone na etapie planu miejscowego; minimalna wielkość nowowydzielanych działek 1500m². UT obszary przeznaczone dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej Obejmują obszary obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem weekendowym tj. hotele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe i campingi wraz z urządzeniami sportowymi tj. boiskami sportowymi, basenami i innymi obiektami i urządzeniami sportowymi. W obszarach tych dopuszcza się również lokalizację zabudowy usługowej związanej z handlem i gastronomią. W granicach obszaru przeznaczonego dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Masłomiąca należy odtworzyć i zachować istniejące stawy, z docelowym zagospodarowaniem ww. terenu w kierunku rekreacyjno turystycznym, bezpośrednio związanym z sezonową rekreacją i sportami wodnymi. W obszarach zlokalizowanych w strefie wewnętrznego terenu ochrony pośredniej od rzeki Dłubni obowiązuje nadrzędność przepisów odrębnych. Dla obszarów przeznaczonych dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej określa się następujące parametry i wskaźniki: wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego powinien wynosić min. 60% terenu działki budowlanej lub terenu inwestycji; ze względu na istniejące lub planowane zainwestowanie w szczególności obiektami kubaturowymi, podziały geodezyjne, dopuszcza się zmianę wskaźnika lub jego zróżnicowanie dla poszczególnych obszarów po szczegółowych analizach na etapie planu miejscowego, maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m. Niektóre tereny UT znajdują się w obszarze zagrożeń wodami powodziowymi Q1% o orientacyjnej granicy, zgodnie z rysunkiem Studium. W takich sytuacjach mają zastosowanie zapisy zawarte w pkt Studium. US obszary przeznaczone dla rozwoju funkcji sportu i rekreacji Opracowanie: BRK S.A rok 19

20 Obejmujące tereny sportu i rekreacji, w ramach których możliwa jest realizacja urządzeń sportowych np. stadionów, boisk do gier, bieżni oraz obiektów służących prawidłowemu funkcjonowaniu terenów rekreacji i sportu, takich jak hale sportowe, kąpieliska, otwarte i kryte pływanie, obiekty gospodarcze i socjalne. W terenach tych istnieje możliwość realizacji pojedynczych budynków jako zapleczy dla boisk sportowych z ograniczonym komercyjnym zapleczem usługowym służącym przeznaczeniu podstawowemu wraz z funkcjami uzupełniającymi jak komunikacja, dojazdy, parkingi. Możliwe jest urządzanie terenów sportu i rekreacji z zabudową tymczasową na potrzeby imprez masowych. W terenach US obowiązuje wskaźnik min. 60% pow. biologicznie czynnej do terenu inwestycji, z wyjątkiem tych terenów US dla których przewiduje się obiekty sportowe typu hala, pływalnia itp. w takich przypadkach wskaźniki należy określić indywidualnie w planie miejscowym. W obiektach związanych z funkcjonowaniem terenów rekreacji i sportu wysokość obiektów oraz geometrię dachów należy dostosować do wymogów technologicznych. Niektóre tereny US znajdują się w obszarze zagrożeń wodami powodziowymi Q1% o orientacyjnej granicy, zgodnie z rysunkiem Studium. W takich sytuacjach mają zastosowanie zapisy zawarte w pkt Studium. R obszary rolne Obejmujące obszary rolne, w tym tereny gleb o wysokich klasach bonitacyjnych, uprawy ogrodnicze, sady, łąki, niezainwestowane tereny otwarte wraz z obiektami służącymi produkcji rolnej lokalizowanymi zgodnie z przepisami odrębnymi. Podstawowym kierunkiem działań w tych obszarach jest utrzymanie dotychczasowego rolnego użytkowania terenu, gdzie zasadą jest zakaz zabudowy; dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy oraz uzupełnienie istniejącej zabudowy zagrodowej w ramach siedliska, nowymi budynkami niemieszkalnymi związanymi z działalnością rolną. W terenach tych dopuszcza się ponadto, lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej. Realizacja wskazanych wyżej inwestycji może być dopuszczona na zasadach określonych w 20 Opracowanie: BRK S.A rok

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIA TERENU

PRZEZNACZENIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 58 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego PRZEZNACZENIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/90 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 1 WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr... Rady gminy Dobrzyniewo Duże z dnia... DOBRZYNIEWO

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo