KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH"

Transkrypt

1 PO KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r. 1

2 SPIS TREŚCI: I. ZAGADNIENIA KADROWE...3 II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE.. 5 III. ZAGADNIENIA FINANSOWE...7 IV. ZAGADNIENIA KONTROLNO ROZPOZNAWCZE V. ZAGADNIENIA OPERACYJNE..24 VI. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE..42 VII. ZAGADNIENIA BHP 46 2

3 I. ZAGADNIENIA KADROWE Zatrudnienie Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 91 osób, w tym: 87 funkcjonariuszy 4 pracowników cywilnych Fluktuacja kadr w 2014 roku przedstawiała się następująco: z tutejszej komendy zostało zwolnionych 5 strażaków w związku z nabyciem przez nich praw emerytalnych, do służby w tutejszej komendzie przyjęto 4 osoby, w tym: - 1 absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, - 2 absolwentów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, - 1 osoba z naboru przeprowadzonego przez tutejszą komendę Struktura zatrudnienia System zmianowy stanowi 87,5 % ogółu zatrudnienia funkcjonariuszy w tutejszej komendzie, natomiast system codzienny 12,5%. Poniżej przedstawione zostały dane ilustrujące strukturę zatrudnienia strażaków według: wieku, stażu pracy, korpusów. 3

4 4

5 Wykształcenie Kształcenie W 2014 roku do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik pożarnictwa zostało skierowanych dwóch strażaków, natomiast tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta zdobyło 2 funkcjonariuszy. W 2014 roku 9 strażaków ukończyło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, natomiast szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 4 funkcjonariuszy. Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy odbyło 15 strażaków. II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE Organizacja i zarządzanie Realizując obowiązki kierowania ochroną przeciwpożarową w powiecie pabianickim oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach wydał 35 aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących, w tym: 12 zarządzeń, 18 rozkazów, 5 decyzji. Dotyczyły one różnych dziedzin funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W ramach zadań organizacji na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i współdziałania z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach, Komendant Powiatowy PSP wraz z zastępcą uczestniczyli w 2014 roku w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, w zebraniach Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pabianicach, Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP oraz Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu pabianickiego. Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach uczestniczył w 2014 roku w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawiając bieżące analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz działalności operacyjnej. 5

6 Sprawy socjalne emerytów i rencistów pożarnictwa Komenda Powiatowa PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2014 roku sprawowała opiekę socjalną nad 136 emerytami i rencistami PSP. W trakcie okresu sprawozdawczego przyznano: 8 zapomóg pieniężnych, 5 dopłat do kosztów leczenia, 1 dopłatę do kosztów wyjazdu obóz, 3 dopłaty do kosztów pogrzebu uprawnionego niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego 4 dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej (m.in. dopłata do kosztów organizacji spotkania integracyjnego emerytów i rencistów pożarnictwa z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Strażaka), 1 dopłata do innych form rekreacji (wycieczka na Kaszuby zorganizowana na przełomie maja i czerwca przez Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi. W 2014 roku z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach łącznie wykorzystano zł. Promocja Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach brali udział w zawodach sportowych odbywających się zgodnie z harmonogramem Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi. W 2014 roku głównym osiągnięciem sportowym funkcjonariuszy było zdobycie brązowych medali przez str. Marcina Chałaśkiewicza i mł. ogn. Sławomira Kęsickiego w II Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych MMA w Toruniu. 6

7 - pomoc w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Świata w Pabianicach organizowanego przez Kościół Ewangelicko-Augsburski świętych Piotra i Pawła w Pabianicach III. ZAGADNIENIA FINANSOWE Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z 14 lutego 2014 r. zatwierdzono plan finansowy na rok 2014 (zgodny z ustawą budżetową) w kwocie zł W ciągu roku zostały dokonane poniższe zwiększenia: rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaka zł, uzupełnienie wydatków bieżących zł, odtworzenie zniszczonego i uszkodzonego sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 maja do 06 czerwca 2014 r zł. Plan po zmianach na koniec 2014 wynosił: ,00 zł 7

8 Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Pabianicach zwiększyło budżet komendy o kwotę zł na zadanie inwestycyjne Zakup sprzętu ratownictwa wodnego, medycznego oraz doposażenie stacji ODO na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach oraz o kwotę zł na zadanie inwestycyjne Zakup odkurzaczy do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych dla KP PSP w Pabianicach W 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach zrealizowała dochody budżetowe w kwocie ,08 zł w tym: dochody jednostek samorządu terytorialnego ,88 zł dochody Skarbu Państwa 8 160,20 zł 8

9 IV. ZAGADNIENIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE 1. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu pabianickiego w 2014 roku Zadania z zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie powiatu pabianickiego realizował 1 funkcjonariusz, który w 2014 roku przeprowadził 173 kontroli obejmujących ogółem 173 obiekty, w tym: 86 obiektów użyteczności publicznej (co stanowi 49,7 % liczby skontrolowanych obiektów); 9 obiektów zamieszkania zbiorowego (co stanowi 5,2 % liczby skontrolowanych obiektów); 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (co stanowi 2,9 % liczby skontrolowanych obiektów); 73 obiektów produkcyjnych i magazynowych (co stanowi 42,2 % liczby skontrolowanych obiektów); W czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem 353 nieprawidłowości, w tym: w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów nieprawidłowości; stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi - 24 nieprawidłowości. Wykres 1 Ilości przeprowadzonych kontroli 9

10 Wykres 2 Ilości kontroli uwzględniając rodzaje kontrolowanych obiektów W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, najwięcej nieprawidłowości dotyczyło, m.in.: stanu instalacji użytkowych 98; stanu dróg ewakuacyjnych i oznakowania ich znakami bezpieczeństwa 14; instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 25; warunków ewakuacji mogących powodować zagrożenie życia ludzi 24; przeciwpożarowych wewnętrznych instalacji wodociągowych 31; podręcznego sprzętu gaśniczego 14; zaopatrzenia wodnego dla obiektów 2; systemy sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego - 1. Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły warunków techniczno-budowlanych. W 2014 r. wydawano 2 decyzje Komendanta Powiatowego PSP w Pabianicach zakazujące użytkowania: sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, zbiorników z olejem napędowym Świerczyna

11 2. Przykłady wyegzekwowanych w 2014 roku decyzji administracyjnych: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pabianicach przy ul. Kościuszki 31: wyposażono klatki schodowe w urządzenia do usuwania dym. Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 6 w Pabianicach przy ul. Odrodzenia 11: wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, usunięto łatwo palną boazerię stanowiącą obudowę korytarza. Budynki administracyjno-sanitarne, restauracyjne oraz techniczno-magazynowe w Pabianicach przy ul. Bugaj 110: wyposażono budynki w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, opracowano dla obiektów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31: usunięto materiały palne z poddasza, opracowano dla obiektów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, usunięto szafki zawężające drogę ewakuacyjna, poddano czynnościom konserwacyjnym instalację odgromową i elektryczną. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 27: wyposażono klatki schodowe w urządzenia do usuwania dym, dokonano przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, opracowano dla obiektów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, usunięto łatwo palne wykładziny z pomieszczeń. Restauracja Kaczorowski w Pabianicach przy ul. Grabowej 14/16: usunięto materiały palne z pomieszczenia technicznego, oznakowano drzwi ewakuacyjne, wykonano przegląd techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wentylacji, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu. Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7: wyposażono obiekt w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wyposażono obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zaprowadzono rejestr czyszczenia okapu kuchennego, założono brakującą osłonę na piec gazowy, zabezpieczono puszki elektryczne. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach przy ul. Grobelnej 6: 11

12 wykonano pomiary ciśnienia wewnętrznej sieci hydrantowej, udrożniono wyjście ewakuacyjne, wyposażono budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie przy ul. Szkolnej 12: wyposażono piwnicę budynku głównego w hydrant wewnętrzny. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach przy ul. Św. Jana 28: dostosowano długość dojścia ewakuacyjnego do obowiązujących przepisów, wyposażono drogi ewakuacyjne w awaryjne oświetlenia ewakuacyjne, usunięto łatwo palne wykładziny. Spółdzielczy Dom Handlowy Trzy korony w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 1: środkową klatkę schodową wyposażono w okno oddymiające i zamknięto ją drzwiami EI 30. Restauracja Orion w miejscowości Bychlew 129: wyposażono obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. OSP w Woli Zaradzyńskiej przy ul. mjr. Hubala 51: obiekt wyposażono w instalację hydrantów wewnętrznych, wyposażono obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej przy ul. mjr. Hubala 55: wykonano modernizację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Hotel&Restauracja Pod Dębami Pawłówek 23: wyposażono obiekt w hydranty wewnętrzne, poddano czynnościom konserwacyjnym gaśnice, zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, dokonano czynności konserwacyjnych instalacji gazowej. Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Pabianicach przy ul. Robotniczej 7: dokonano przeglądu wentylacji grawitacyjnej. Ubojnia trzody chlewnej Babice 78: dokonano przeglądu wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji gazowej, zrealizowano zalecenie Postanowienia ŁKW PSP w Łodzi znak: WZ /12 oraz WZ Senol Szydłów 103: opracowano dla obiektu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, dokonano oceny zagrożenia wybuchem, 12

13 wyposażono obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, naprawiono instalację hydrantów wewnętrznych. 3. Zrealizowane w 2014 roku opinie, oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz stanowiska W zakresie bezpieczeństwa pożarowego na szczeblu Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach wypracowano w 2014 roku łącznie 88 stanowisk wynikających z odbioru obiektów (70 pozytywnych, 18 negatywnych) oraz 37 opinii. Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach przeprowadzili następującą ilość czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie odbiorowym: w obiektach użyteczności publicznej 31; w obiektach zamieszkania zbiorowego 3; w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych 1; w obiektach produkcyjno-magazynowych 53. Wykres 3 Ilości wydanych opinii oraz przeprowadzonych czynności odbiorowych z podziałem na grupy obiektów. 4. Przykłady negatywnych stanowisk w zakresie dokonanych odbiorów obiektów dotyczących niezgodności z projektem lub niezgodności z przepisami: Budynek usługowo-handlowy w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 146, budynek produkcyjno-usługowy w Pabianicach przy ul. Ostatniej 6, 13

14 budynek produkcyjno-usługowy w Pabianicach przy ul. Ostatniej 6, budynek magazynowy w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 57, budynek magazynowy w Ksawerowie przy ul. Cegielnianej, budynek produkcyjny w Porszewicach 18S, budynek gospodarczy w Pawlikowicach 88c, hala namiotowa w Pabianicach przy ul. Myśliwskiej 34a, budynek mieszkalny z częścią handlową i budynek piekarni w Pabianicach przy ul. Rypułtowickiej 40, budynek handlowy w Dobroniu przy ul. Wrocławskiej 9C, pawilon handlowy w Pabianicach przy ul. Nawrockiego 11, budynek w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 35 trasa zasadnicza drogi ekspresowej S8 odcinek 8, droga gminna w km drogi S ,87, droga powiatowa DP3309E w km drogi S ,78, droga wojewódzka DW 485 na długości 156,22 m, zakład produkcyjny Jumi w Bechcicach Akcja Kontrole w budynkach mieszkalnych starej zabudowy Na polecenie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi w 2013 r. na terenie województwa łódzkiego kontynuowano kontrolę budynków mieszkalnych. Łącznie na terenie powiatu pabianickiego w 2014 roku przeprowadzono kontrolę 108 obiektów starej zabudowy mieszkalnej w mieście Pabianice. Najczęściej występujące nieprawidłowości to: nieprawidłowości w użytkowaniu przewodów kominowych; nieprawidłowości w użytkowaniu instalacji elektrycznych; składowanie palnych przedmiotów na nieużytkowych poddaszach; składowanie przedmiotów na drogach komunikacyjnych. 6. Decyzje administracyjne, egzekucja oraz odwołania i zażalenia W 2014 roku Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach jako organ I instancji wydał 51 decyzje administracyjne. Wydano dwie decyzja zakazujące użytkowania. W celu wyegzekwowania postanowień decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Pabianicach wydano 31 upomnień. 14

15 W 2014 r. nałożono 7 mandatów na sumę 950 zł. Wykres 4 Ilość wydanych decyzji, upomnień, mandatów karnych. Wykres 5 Ilość wydanych decyzji, upomnień, mandatów karnych w poszczególnych grupach obiektów. 7. Narady szkoleniowo-instruktażowe służby kontrolno-rozpoznawczej W 2014 roku strażacy sekcji kontrolno-rozpoznawczej uczestniczyli w 2 naradach szkoleniowych służb kontrolno-rozpoznawczych. W zakresie samokształcenia uczestniczono w następujących konferencjach: Konferencja Ochrona przeciwpożarowa Zakopane 2014 ; Konferencja BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE w Sosnówce (pow. Karpacz); Konferencja SZPITALE I DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE A PRAKTYKA. 15

16 8. Działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pożarowego ludności w miejscach ich zamieszkania Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) Młodzież zapobiega pożarom W dniu 12 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Dobroniu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorami eliminacji byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pabianicach. Eliminacje przeprowadzono w trzech grupach (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), w których łącznie startowało 52 uczniów. Wyniki eliminacji w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco: I grupa - szkół podstawowych Rosińska Karolina (gm. Pabianice) - 41 pkt. Dargiel Julia (Lutomiersk) - 36 pkt. Adler Przemysław (m. Pabianice) - 35 pkt. Trzepiecińska Justyna (Konstantynów Łódzki) - 33 pkt. Szczepanik Justyna (Dobroń) - 31 pkt. II grupa - szkół gimnazjalnych Paczkowski Mateusz (Lutomiersk) - 40 pkt. Winiarski Jakub (Konstantynów Łódzki) - 37 pkt. Adamska Magdalena (gm. Pabianice) - 35 pkt. Demrych Maciej (Ksawerów) - 34 pkt. Wnuk Adam (gm. Pabianice) - 31 pkt. III grupa - szkół ponadgimnazjalnych Rosiński Michał (m. Pabianice) - 41 pkt. Barys Łukasz (m. Pabianice) - 40 pkt. Skalski Hubert (Lutomiersk) - 39 pkt. Janczak Paulina (Konstantynów Łódzki) - 33 pkt. Wójcik Magdalena (m. Pabianice) -29 pkt. 16

17 17

18 Edukacja społeczeństwa Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach prowadzili akcje edukacyjne podczas ferii zimowych, przed okresem wakacyjnym w szkołach, w miejscach wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży, a także w trakcie imprez organizowanych wspólnie z lokalnymi samorządami, instytucjami, mediami, podmiotami gospodarczymi i Policją. Akcje edukacyjne obejmowały zagadnienia dotyczące: profilaktyki przeciwpożarowej i bezpieczeństwa; zachowania się w przypadku zagrożenia pożarowego; sposobów powiadamiania straży pożarnej o zauważonym pożarze, wypadku drogowym itp.; bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i właściwego zachowania się nad wodą; obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego; zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w lesie; upowszechniania zasad ratownictwa. Przeprowadzono pogadanki związane z bezpieczeństwem pożarowym, w których uczestniczyła młodzież z Gimnazjum w Dłutowie. Akcja Otwarte drzwi strażaków-ratowników Następnie z początkiem maja rusza akcja Otwarte drzwi strażaków-ratowników. W trakcie trwania tej akcji prowadzone są na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej pokazy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodów pożarniczych oraz pogadanki, podczas których poruszano tematy dotyczące: pragmatyki pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP; zachowania się podczas alarmu pożarowego; zasad prawidłowego zgłaszania zdarzeń, w których potrzebna jest pomoc służb ratowniczych; zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych; obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego; zasady bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. W 2014 r. strażnicę odwiedziło 30 grup szkolnych (ok. 900 osób). Ponadto dzieci mają okazję zwiedzić strażnicę, poznać charakter pracy strażaków oraz warunki zakwaterowania 18

19 i wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pabianicach. Akcja organizowana jest corocznie. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji W 2014 r. na prośby dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych podmiotów gospodarczych związane z wymogiem określonym w 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), uczestniczymy w praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji. W większości tych obiektów po próbnej ewakuacji odbywają się spotkania z dziećmi i pracownikami, podczas których poruszane są tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym w przedszkolu, szkole, domu lub zakładzie pracy. Do najistotniejszych należy ewakuacja Pabianickiego Centrum Medycznego - szpitala 19

20 20

21 Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach, w których organizowany jest letni wypoczynek dzieci W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w maju, czerwcu i lipcu 2014 r. w obiektach na terenie powiatu, w których organizowany jest letni wypoczynek dzieci, przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze (przed rozpoczęciem organizatorzy letniego wypoczynku zobowiązani są przez kuratorium oświaty do uzyskania pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego PSP). Czynności te dotyczyły niżej wymienionych obiektów: Salezjański Ośrodek Młodzieżowy Don Bosco w Lutomiersku przy ul. Kąpieliskowej 2. W ośrodku organizowane były kolonie dla dzieci i młodzieży w trzech turnusach; Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim - Ośrodek Nad stawem w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej 64/66. W ośrodku organizowane były półkolonie dla dzieci w trzech turnusach (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 16 00, głównie na powietrzu); Stajnia Bela w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Klonowej 27. W ośrodku organizowane były półkolonie dla dzieci w trzech turnusach (od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 00 do 18 00, głównie na powietrzu); Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110. W ośrodku organizowane były półkolonie dla dzieci w czterech turnusach (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 16 00, głównie na powietrzu); 21

22 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku szkoła w Żytowicach. W ośrodku organizowane były półkolonie dla dzieci (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 16 00, głównie na powietrzu). Akcja pn. Nie dla czadu I edycja W dniu 4 października 2014 r. na Starym Rynku w Pabianicach odbyła się akcja Nie dla czadu, której współorganizatorem był Urząd Miejski w Pabianicach. Akcja miała na celu zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców powiatu pabianickiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz edukacji w kwestii zagrożeń jakie niesie ze sobą nieprawidłowe używanie urządzeń grzewczych. W czasie trwania imprezy strażacy zaprezentowali techniki wydobywania ofiar z rozbitych samochodów oraz udzielania pierwszej pomocy, ich działania aktywnie wspierał Ochotniczy Sztab Ratownictwa w Pabianicach. Rozlosowano czujki dymu oraz tlenku węgla. Odbyły się pokazy użycia gaśnic, spray-ów gaśniczych oraz pokaz umiejętności psów ratowniczych przeprowadzony przez Grupę Ratownictwa Specjalistycznego OSP Łódź Jędrzejów. Akcję Widoczny na drodze przeprowadzili policjanci. W trakcie akcji prezentowano sprzęt przeciwpożarowy, gaśnice, spray-e gaśnicze, rozdawano ulotki Bezpieczny dom, wyświetlano prezentacje multimedialne dotyczące tlenku węgla oraz film edukacyjny Przygody Damiana szkolnego piromana". Kominiarz udzielał porad jak poprawie użytkować instalacje grzewcze. Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy prowadził Ochotniczy Sztab Ratownictwa w Pabianicach, a OSP w Pabianicach prezentowała samochody gaśnicze. W sumie rozdano 137 czujek. 22

23 Akcja pn. Bezpieczny przedszkolak W dniu 21 października 2014 r. wspólnie z Fundacją Ogień Zabija odwiedziliśmy Przedszkole Miejskie nr 8 zlokalizowane przy ul. Św. Jana 43 w Pabianicach. Celem wizyty było: propagowanie wśród dzieci postawy bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, utrwalenie w pamięci numerów alarmowych 998 i 112, 23

24 stworzenie okazji do poznawania przez dzieci własnych reakcji w sytuacjach zagrożenia, uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz zaznajomienie ze sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom. Akcja pn. Żywioły w przedszkolu W dniu 7 listopada br. wspólnie z Fundacją Ogień Zabija wzięliśmy udział w Miejskim Przeglądzie "Żywioły w Przedszkolu" zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 11 z 24

25 Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach. Akcja poświęcona była szerzeniu wiedzy na temat czterech żywiołów, tj. ognia, wody, powietrza i ziemi. Dzieci z pabianickich przedszkoli nr 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 oraz przedszkola z Ksawerowa przygotowały eksperymenty związane z żywiołami. Miały one na celu nie tylko budowanie wiedzy na temat świata przyrody i niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą ogień, woda, powietrze i ziemia, ale także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich działań i przemyśleń. Fundacja Ogień Zabija oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach przygotowali eksperymenty "Czego potrzebuje ogień, by się palić" oraz "Reakcja chemiczna - gaśnica". W trakcie eksperymentu dzieci mogły się przekonać, że bez tlenu proces spalania jest niemożliwy, a dwutlenkiem węgla można gasić płomień. 25

26 Akcja pn. Nie dla czadu II edycja W dniu 8 grudnia 2014 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Starym Rynku w Pabianicach, po raz drugi rozdaliśmy dwufunkcyjne czujki tlenku węgla i dymu. W sumie rozdano 150 czujek, które można było wygrać w konkursach - rebusie oraz ankiecie, a także 26

27 podczas "Balu Mikołajkowego" w konkursie plastycznym i grach sportowych zorganizowanych dla najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Akcja pn. Strażacy dzieciom W dniu 19 grudnia 2014 r. podczas wspólnych jasełek przedstawiciele KP PSP w Pabianicach oraz druhowie OSP przekazali zebrane artykuły dzieciom z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach w ramach akcji Strażacy Dzieciom organizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. W akcji brali udział strażacy wraz ze swoimi rodzinami z Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach. Dodatkowo akcja została wsparta przez druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu pabianickiego: OSP Pabianice, OSP Wola Zaradzyńska, OSP Chechło, OSP Dobroń, 27

28 OSP Dłutów, OSP Rydzyny, OSP Pawlikowice, OSP Górka Pabianicka, OSP Lutomiersk oraz OSP Kazimierz. W ramach akcji Strażacy Dzieciom udało się zebrać artykuły chemii gospodarczej i kosmetyki, artykuły szkolne oraz słodycze. 28

29 V. ZAGADNIENIA OPERACYJNE Działania ratowniczo-gaśnicze W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu pabianickiego interweniowały podczas 1433 zdarzeń odnotowano 396 pożarów, 970 miejscowych zagrożeń oraz 67 alarmów fałszywych (w roku 2013 miało miejsce 1120 zdarzeń 302 pożary, 748 miejscowych zagrożeń i 70 alarmów fałszywych). Tabela. Zdarzenia w latach pożary MZ AF razem Wykres. Zdarzenia w powiecie pabianickim w latach Wykres. Procentowy udział zdarzeń w 2014 r. 29

30 Gmina Tabela. Zestawienie zdarzeń wg wielkości w rozbiciu na gminy. P MZ AF og. małe śr. duże b. duże og. małe lok. śr. og. złośliwe w d. wierze z inst. wykr. RAZEM Dłutów Dobroń m. Konstantynów Ł Ksawerów Lutomiersk m. Pabianice Pabianice Razem Wykres. Zdarzenia w poszczególnych gminach w 2014 r. Charakter oraz ilość zdarzeń, do jakich dochodzi na terenie powiatu pabianickiego, jest bardzo często pochodną pogody panującej w danym czasie w naszym regionie oraz specyfiki poszczególnych jego obszarów. Ubiegłoroczne długie, suche i upalne lato przyczyniło się do rekordowej ilości zdarzeń, wynikającej z niespotykanej dotychczas aktywności owadów błonkoskrzydłych. 30

31 Wykres. Ilość zdarzeń w rozbiciu na miesiące w latach W roku 2014 odnotowano wzrost w ilości pożarów w stosunku do roku 2013; spowodowany on był przede wszystkim większą ilością pożarów nieużytków. Wykres. Pożary w rozbiciu na miesiące w latach Najwięcej pożarów odnotowano w kategorii: - Uprawy i rolnictwo (156 zdarzeń, z czego 110 to pożary nieużytków ( zaledwie 41 tego typu zdarzeń w 2013 roku), 23 pożary zboża (skoszonego oraz na pniu ) i rżysk) - Inne obiekty (126 zdarzeń, z czego 67 to pożary śmieci w koszach bądź na dzikich wysypiskach, 9 - pożary trawników i traw na terenach nierolniczych, a 41 - pożary obiektów nietypowych, np. stos palet, ogrodzenie lub tramwajowy sygnalizator świetlny) 31

32 og. og. Jednorodz. Wielorodz. og. og. sam. os. og. og. Nieużytk. pow. rol. Uprawy rolne Sterty, stogi, brogi Bud. gosp. og. Śmietniki Ob. przyr. nat. Trawy, trawniki Inne nietyp. ob. OGÓŁEM Ob. użyt. publ. Ob. mieszk. Ob. prod. Śr. transp. Lasy (państwowe i prywatne) Uprawy, rolnictwo Inne ob. - Obiekty mieszkalne (70 zdarzeń, z czego 39 to pożary w budynkach wielorodzinnych, 26 pożarów w budynkach jednorodzinnych) - Środki transportu (22 zdarzenia, z czego 19 zdarzeń to pożary samochodów osobowych) - Obiekty produkcyjne (13 zdarzeń). Tabela. Zestawienie pożarów wg obiektu w rozbiciu na gminy w 2014 roku Gmina Dłutów Dobroń m. Konstantynów Ł Ksawerów Lutomiersk m. Pabianice Pabianice Razem Najczęstsza przyczyna pożarów w roku 2014 to: - zaprószenie ognia (150 przypadków) - podpalenie umyślne (142 przypadki) - wady urządzeń elektrycznych (25 przypadków) - wady środków transportu (18 przypadków). Straty w pożarach w 2014 roku wyniosły zł. Natomiast wartość mienia uratowanego z pożarów oszacowano na zł. Przygnębiającym jest fakt, że nadal zdarzają się wypadki z ludźmi podczas pożarów. W roku 2014 było ich 26, z czego niestety 3 okazały się śmiertelne. 32

33 Gmina Tabela. Osoby poszkodowane w 2014 r. POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA OGÓŁEM Inne osoby w tym dzieci Inne osoby w tym dzieci śmiertelne ranni śmiertelne ranni ranni śmiertelne ranni ranni Dłutów Dobroń m. Konstantynów Ł Ksawerów Lutomiersk m. Pabianice Pabianice Razem Wykres. Osoby poszkodowane w latach Miejscowe zagrożenia, których odnotowano 970, stanowią 68% ogółu interwencji jednostek ochrony ppoż. w roku Ich ilość zdeterminowana była w znacznej mierze zdarzeniami, których przyczyna zdefiniowana jest jako inna (202 zdarzenia w roku 2013, 243 zdarzenia w roku 2014), np. pomaganie Policji lub Pogotowiu Ratunkowemu w wejściu do mieszkania, a także interwencjami związanymi z usuwaniem: - gniazd bądź rojów owadów błonkoskrzydłych (189 zdarzeń w roku 2013, 419 zdarzeń w roku 2014), - skutków silnych wiatrów (101 zdarzeń w roku 2013, 71 zdarzeń w roku 2014), - skutków niezachowania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami transportu (99 zdarzeń w roku 2013, 122 zdarzenia w roku 2014), - skutków gwałtownych opadów atmosferycznych (86 zdarzeń w roku 2013, 15 zdarzeń w roku 2014). 33

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo