KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH"

Transkrypt

1 PO KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r. 1

2 SPIS TREŚCI: I. ZAGADNIENIA KADROWE...3 II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE.. 5 III. ZAGADNIENIA FINANSOWE...7 IV. ZAGADNIENIA KONTROLNO ROZPOZNAWCZE V. ZAGADNIENIA OPERACYJNE..24 VI. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE..42 VII. ZAGADNIENIA BHP 46 2

3 I. ZAGADNIENIA KADROWE Zatrudnienie Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 91 osób, w tym: 87 funkcjonariuszy 4 pracowników cywilnych Fluktuacja kadr w 2014 roku przedstawiała się następująco: z tutejszej komendy zostało zwolnionych 5 strażaków w związku z nabyciem przez nich praw emerytalnych, do służby w tutejszej komendzie przyjęto 4 osoby, w tym: - 1 absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, - 2 absolwentów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, - 1 osoba z naboru przeprowadzonego przez tutejszą komendę Struktura zatrudnienia System zmianowy stanowi 87,5 % ogółu zatrudnienia funkcjonariuszy w tutejszej komendzie, natomiast system codzienny 12,5%. Poniżej przedstawione zostały dane ilustrujące strukturę zatrudnienia strażaków według: wieku, stażu pracy, korpusów. 3

4 4

5 Wykształcenie Kształcenie W 2014 roku do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik pożarnictwa zostało skierowanych dwóch strażaków, natomiast tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta zdobyło 2 funkcjonariuszy. W 2014 roku 9 strażaków ukończyło szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, natomiast szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 4 funkcjonariuszy. Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy odbyło 15 strażaków. II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE Organizacja i zarządzanie Realizując obowiązki kierowania ochroną przeciwpożarową w powiecie pabianickim oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach wydał 35 aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących, w tym: 12 zarządzeń, 18 rozkazów, 5 decyzji. Dotyczyły one różnych dziedzin funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W ramach zadań organizacji na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i współdziałania z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach, Komendant Powiatowy PSP wraz z zastępcą uczestniczyli w 2014 roku w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, w zebraniach Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pabianicach, Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP oraz Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu pabianickiego. Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach uczestniczył w 2014 roku w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawiając bieżące analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz działalności operacyjnej. 5

6 Sprawy socjalne emerytów i rencistów pożarnictwa Komenda Powiatowa PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2014 roku sprawowała opiekę socjalną nad 136 emerytami i rencistami PSP. W trakcie okresu sprawozdawczego przyznano: 8 zapomóg pieniężnych, 5 dopłat do kosztów leczenia, 1 dopłatę do kosztów wyjazdu obóz, 3 dopłaty do kosztów pogrzebu uprawnionego niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego 4 dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej (m.in. dopłata do kosztów organizacji spotkania integracyjnego emerytów i rencistów pożarnictwa z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Strażaka), 1 dopłata do innych form rekreacji (wycieczka na Kaszuby zorganizowana na przełomie maja i czerwca przez Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi. W 2014 roku z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach łącznie wykorzystano zł. Promocja Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach brali udział w zawodach sportowych odbywających się zgodnie z harmonogramem Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi. W 2014 roku głównym osiągnięciem sportowym funkcjonariuszy było zdobycie brązowych medali przez str. Marcina Chałaśkiewicza i mł. ogn. Sławomira Kęsickiego w II Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych MMA w Toruniu. 6

7 - pomoc w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Świata w Pabianicach organizowanego przez Kościół Ewangelicko-Augsburski świętych Piotra i Pawła w Pabianicach III. ZAGADNIENIA FINANSOWE Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z 14 lutego 2014 r. zatwierdzono plan finansowy na rok 2014 (zgodny z ustawą budżetową) w kwocie zł W ciągu roku zostały dokonane poniższe zwiększenia: rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaka zł, uzupełnienie wydatków bieżących zł, odtworzenie zniszczonego i uszkodzonego sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 maja do 06 czerwca 2014 r zł. Plan po zmianach na koniec 2014 wynosił: ,00 zł 7

8 Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Pabianicach zwiększyło budżet komendy o kwotę zł na zadanie inwestycyjne Zakup sprzętu ratownictwa wodnego, medycznego oraz doposażenie stacji ODO na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach oraz o kwotę zł na zadanie inwestycyjne Zakup odkurzaczy do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych dla KP PSP w Pabianicach W 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach zrealizowała dochody budżetowe w kwocie ,08 zł w tym: dochody jednostek samorządu terytorialnego ,88 zł dochody Skarbu Państwa 8 160,20 zł 8

9 IV. ZAGADNIENIA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZE 1. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu pabianickiego w 2014 roku Zadania z zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie powiatu pabianickiego realizował 1 funkcjonariusz, który w 2014 roku przeprowadził 173 kontroli obejmujących ogółem 173 obiekty, w tym: 86 obiektów użyteczności publicznej (co stanowi 49,7 % liczby skontrolowanych obiektów); 9 obiektów zamieszkania zbiorowego (co stanowi 5,2 % liczby skontrolowanych obiektów); 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (co stanowi 2,9 % liczby skontrolowanych obiektów); 73 obiektów produkcyjnych i magazynowych (co stanowi 42,2 % liczby skontrolowanych obiektów); W czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem 353 nieprawidłowości, w tym: w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów nieprawidłowości; stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi - 24 nieprawidłowości. Wykres 1 Ilości przeprowadzonych kontroli 9

10 Wykres 2 Ilości kontroli uwzględniając rodzaje kontrolowanych obiektów W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, najwięcej nieprawidłowości dotyczyło, m.in.: stanu instalacji użytkowych 98; stanu dróg ewakuacyjnych i oznakowania ich znakami bezpieczeństwa 14; instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 25; warunków ewakuacji mogących powodować zagrożenie życia ludzi 24; przeciwpożarowych wewnętrznych instalacji wodociągowych 31; podręcznego sprzętu gaśniczego 14; zaopatrzenia wodnego dla obiektów 2; systemy sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego - 1. Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły warunków techniczno-budowlanych. W 2014 r. wydawano 2 decyzje Komendanta Powiatowego PSP w Pabianicach zakazujące użytkowania: sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, zbiorników z olejem napędowym Świerczyna

11 2. Przykłady wyegzekwowanych w 2014 roku decyzji administracyjnych: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pabianicach przy ul. Kościuszki 31: wyposażono klatki schodowe w urządzenia do usuwania dym. Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 6 w Pabianicach przy ul. Odrodzenia 11: wykonano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, usunięto łatwo palną boazerię stanowiącą obudowę korytarza. Budynki administracyjno-sanitarne, restauracyjne oraz techniczno-magazynowe w Pabianicach przy ul. Bugaj 110: wyposażono budynki w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, opracowano dla obiektów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31: usunięto materiały palne z poddasza, opracowano dla obiektów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, usunięto szafki zawężające drogę ewakuacyjna, poddano czynnościom konserwacyjnym instalację odgromową i elektryczną. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 27: wyposażono klatki schodowe w urządzenia do usuwania dym, dokonano przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, opracowano dla obiektów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, usunięto łatwo palne wykładziny z pomieszczeń. Restauracja Kaczorowski w Pabianicach przy ul. Grabowej 14/16: usunięto materiały palne z pomieszczenia technicznego, oznakowano drzwi ewakuacyjne, wykonano przegląd techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wentylacji, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu. Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7: wyposażono obiekt w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wyposażono obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zaprowadzono rejestr czyszczenia okapu kuchennego, założono brakującą osłonę na piec gazowy, zabezpieczono puszki elektryczne. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach przy ul. Grobelnej 6: 11

12 wykonano pomiary ciśnienia wewnętrznej sieci hydrantowej, udrożniono wyjście ewakuacyjne, wyposażono budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie przy ul. Szkolnej 12: wyposażono piwnicę budynku głównego w hydrant wewnętrzny. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach przy ul. Św. Jana 28: dostosowano długość dojścia ewakuacyjnego do obowiązujących przepisów, wyposażono drogi ewakuacyjne w awaryjne oświetlenia ewakuacyjne, usunięto łatwo palne wykładziny. Spółdzielczy Dom Handlowy Trzy korony w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 1: środkową klatkę schodową wyposażono w okno oddymiające i zamknięto ją drzwiami EI 30. Restauracja Orion w miejscowości Bychlew 129: wyposażono obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. OSP w Woli Zaradzyńskiej przy ul. mjr. Hubala 51: obiekt wyposażono w instalację hydrantów wewnętrznych, wyposażono obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej przy ul. mjr. Hubala 55: wykonano modernizację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Hotel&Restauracja Pod Dębami Pawłówek 23: wyposażono obiekt w hydranty wewnętrzne, poddano czynnościom konserwacyjnym gaśnice, zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, dokonano czynności konserwacyjnych instalacji gazowej. Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Pabianicach przy ul. Robotniczej 7: dokonano przeglądu wentylacji grawitacyjnej. Ubojnia trzody chlewnej Babice 78: dokonano przeglądu wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji gazowej, zrealizowano zalecenie Postanowienia ŁKW PSP w Łodzi znak: WZ /12 oraz WZ Senol Szydłów 103: opracowano dla obiektu instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, dokonano oceny zagrożenia wybuchem, 12

13 wyposażono obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, naprawiono instalację hydrantów wewnętrznych. 3. Zrealizowane w 2014 roku opinie, oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz stanowiska W zakresie bezpieczeństwa pożarowego na szczeblu Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach wypracowano w 2014 roku łącznie 88 stanowisk wynikających z odbioru obiektów (70 pozytywnych, 18 negatywnych) oraz 37 opinii. Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach przeprowadzili następującą ilość czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie odbiorowym: w obiektach użyteczności publicznej 31; w obiektach zamieszkania zbiorowego 3; w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych 1; w obiektach produkcyjno-magazynowych 53. Wykres 3 Ilości wydanych opinii oraz przeprowadzonych czynności odbiorowych z podziałem na grupy obiektów. 4. Przykłady negatywnych stanowisk w zakresie dokonanych odbiorów obiektów dotyczących niezgodności z projektem lub niezgodności z przepisami: Budynek usługowo-handlowy w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 146, budynek produkcyjno-usługowy w Pabianicach przy ul. Ostatniej 6, 13

14 budynek produkcyjno-usługowy w Pabianicach przy ul. Ostatniej 6, budynek magazynowy w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 57, budynek magazynowy w Ksawerowie przy ul. Cegielnianej, budynek produkcyjny w Porszewicach 18S, budynek gospodarczy w Pawlikowicach 88c, hala namiotowa w Pabianicach przy ul. Myśliwskiej 34a, budynek mieszkalny z częścią handlową i budynek piekarni w Pabianicach przy ul. Rypułtowickiej 40, budynek handlowy w Dobroniu przy ul. Wrocławskiej 9C, pawilon handlowy w Pabianicach przy ul. Nawrockiego 11, budynek w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 35 trasa zasadnicza drogi ekspresowej S8 odcinek 8, droga gminna w km drogi S ,87, droga powiatowa DP3309E w km drogi S ,78, droga wojewódzka DW 485 na długości 156,22 m, zakład produkcyjny Jumi w Bechcicach Akcja Kontrole w budynkach mieszkalnych starej zabudowy Na polecenie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi w 2013 r. na terenie województwa łódzkiego kontynuowano kontrolę budynków mieszkalnych. Łącznie na terenie powiatu pabianickiego w 2014 roku przeprowadzono kontrolę 108 obiektów starej zabudowy mieszkalnej w mieście Pabianice. Najczęściej występujące nieprawidłowości to: nieprawidłowości w użytkowaniu przewodów kominowych; nieprawidłowości w użytkowaniu instalacji elektrycznych; składowanie palnych przedmiotów na nieużytkowych poddaszach; składowanie przedmiotów na drogach komunikacyjnych. 6. Decyzje administracyjne, egzekucja oraz odwołania i zażalenia W 2014 roku Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach jako organ I instancji wydał 51 decyzje administracyjne. Wydano dwie decyzja zakazujące użytkowania. W celu wyegzekwowania postanowień decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Pabianicach wydano 31 upomnień. 14

15 W 2014 r. nałożono 7 mandatów na sumę 950 zł. Wykres 4 Ilość wydanych decyzji, upomnień, mandatów karnych. Wykres 5 Ilość wydanych decyzji, upomnień, mandatów karnych w poszczególnych grupach obiektów. 7. Narady szkoleniowo-instruktażowe służby kontrolno-rozpoznawczej W 2014 roku strażacy sekcji kontrolno-rozpoznawczej uczestniczyli w 2 naradach szkoleniowych służb kontrolno-rozpoznawczych. W zakresie samokształcenia uczestniczono w następujących konferencjach: Konferencja Ochrona przeciwpożarowa Zakopane 2014 ; Konferencja BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE w Sosnówce (pow. Karpacz); Konferencja SZPITALE I DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE A PRAKTYKA. 15

16 8. Działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pożarowego ludności w miejscach ich zamieszkania Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) Młodzież zapobiega pożarom W dniu 12 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Dobroniu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorami eliminacji byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pabianicach. Eliminacje przeprowadzono w trzech grupach (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), w których łącznie startowało 52 uczniów. Wyniki eliminacji w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco: I grupa - szkół podstawowych Rosińska Karolina (gm. Pabianice) - 41 pkt. Dargiel Julia (Lutomiersk) - 36 pkt. Adler Przemysław (m. Pabianice) - 35 pkt. Trzepiecińska Justyna (Konstantynów Łódzki) - 33 pkt. Szczepanik Justyna (Dobroń) - 31 pkt. II grupa - szkół gimnazjalnych Paczkowski Mateusz (Lutomiersk) - 40 pkt. Winiarski Jakub (Konstantynów Łódzki) - 37 pkt. Adamska Magdalena (gm. Pabianice) - 35 pkt. Demrych Maciej (Ksawerów) - 34 pkt. Wnuk Adam (gm. Pabianice) - 31 pkt. III grupa - szkół ponadgimnazjalnych Rosiński Michał (m. Pabianice) - 41 pkt. Barys Łukasz (m. Pabianice) - 40 pkt. Skalski Hubert (Lutomiersk) - 39 pkt. Janczak Paulina (Konstantynów Łódzki) - 33 pkt. Wójcik Magdalena (m. Pabianice) -29 pkt. 16

17 17

18 Edukacja społeczeństwa Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach prowadzili akcje edukacyjne podczas ferii zimowych, przed okresem wakacyjnym w szkołach, w miejscach wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży, a także w trakcie imprez organizowanych wspólnie z lokalnymi samorządami, instytucjami, mediami, podmiotami gospodarczymi i Policją. Akcje edukacyjne obejmowały zagadnienia dotyczące: profilaktyki przeciwpożarowej i bezpieczeństwa; zachowania się w przypadku zagrożenia pożarowego; sposobów powiadamiania straży pożarnej o zauważonym pożarze, wypadku drogowym itp.; bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i właściwego zachowania się nad wodą; obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego; zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w lesie; upowszechniania zasad ratownictwa. Przeprowadzono pogadanki związane z bezpieczeństwem pożarowym, w których uczestniczyła młodzież z Gimnazjum w Dłutowie. Akcja Otwarte drzwi strażaków-ratowników Następnie z początkiem maja rusza akcja Otwarte drzwi strażaków-ratowników. W trakcie trwania tej akcji prowadzone są na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej pokazy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodów pożarniczych oraz pogadanki, podczas których poruszano tematy dotyczące: pragmatyki pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP; zachowania się podczas alarmu pożarowego; zasad prawidłowego zgłaszania zdarzeń, w których potrzebna jest pomoc służb ratowniczych; zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych; obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego; zasady bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. W 2014 r. strażnicę odwiedziło 30 grup szkolnych (ok. 900 osób). Ponadto dzieci mają okazję zwiedzić strażnicę, poznać charakter pracy strażaków oraz warunki zakwaterowania 18

19 i wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pabianicach. Akcja organizowana jest corocznie. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji W 2014 r. na prośby dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych podmiotów gospodarczych związane z wymogiem określonym w 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), uczestniczymy w praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji. W większości tych obiektów po próbnej ewakuacji odbywają się spotkania z dziećmi i pracownikami, podczas których poruszane są tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym w przedszkolu, szkole, domu lub zakładzie pracy. Do najistotniejszych należy ewakuacja Pabianickiego Centrum Medycznego - szpitala 19

20 20

21 Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach, w których organizowany jest letni wypoczynek dzieci W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w maju, czerwcu i lipcu 2014 r. w obiektach na terenie powiatu, w których organizowany jest letni wypoczynek dzieci, przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze (przed rozpoczęciem organizatorzy letniego wypoczynku zobowiązani są przez kuratorium oświaty do uzyskania pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego PSP). Czynności te dotyczyły niżej wymienionych obiektów: Salezjański Ośrodek Młodzieżowy Don Bosco w Lutomiersku przy ul. Kąpieliskowej 2. W ośrodku organizowane były kolonie dla dzieci i młodzieży w trzech turnusach; Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim - Ośrodek Nad stawem w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej 64/66. W ośrodku organizowane były półkolonie dla dzieci w trzech turnusach (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 16 00, głównie na powietrzu); Stajnia Bela w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Klonowej 27. W ośrodku organizowane były półkolonie dla dzieci w trzech turnusach (od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 00 do 18 00, głównie na powietrzu); Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110. W ośrodku organizowane były półkolonie dla dzieci w czterech turnusach (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 16 00, głównie na powietrzu); 21

22 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku szkoła w Żytowicach. W ośrodku organizowane były półkolonie dla dzieci (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 16 00, głównie na powietrzu). Akcja pn. Nie dla czadu I edycja W dniu 4 października 2014 r. na Starym Rynku w Pabianicach odbyła się akcja Nie dla czadu, której współorganizatorem był Urząd Miejski w Pabianicach. Akcja miała na celu zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców powiatu pabianickiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz edukacji w kwestii zagrożeń jakie niesie ze sobą nieprawidłowe używanie urządzeń grzewczych. W czasie trwania imprezy strażacy zaprezentowali techniki wydobywania ofiar z rozbitych samochodów oraz udzielania pierwszej pomocy, ich działania aktywnie wspierał Ochotniczy Sztab Ratownictwa w Pabianicach. Rozlosowano czujki dymu oraz tlenku węgla. Odbyły się pokazy użycia gaśnic, spray-ów gaśniczych oraz pokaz umiejętności psów ratowniczych przeprowadzony przez Grupę Ratownictwa Specjalistycznego OSP Łódź Jędrzejów. Akcję Widoczny na drodze przeprowadzili policjanci. W trakcie akcji prezentowano sprzęt przeciwpożarowy, gaśnice, spray-e gaśnicze, rozdawano ulotki Bezpieczny dom, wyświetlano prezentacje multimedialne dotyczące tlenku węgla oraz film edukacyjny Przygody Damiana szkolnego piromana". Kominiarz udzielał porad jak poprawie użytkować instalacje grzewcze. Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy prowadził Ochotniczy Sztab Ratownictwa w Pabianicach, a OSP w Pabianicach prezentowała samochody gaśnicze. W sumie rozdano 137 czujek. 22

23 Akcja pn. Bezpieczny przedszkolak W dniu 21 października 2014 r. wspólnie z Fundacją Ogień Zabija odwiedziliśmy Przedszkole Miejskie nr 8 zlokalizowane przy ul. Św. Jana 43 w Pabianicach. Celem wizyty było: propagowanie wśród dzieci postawy bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, utrwalenie w pamięci numerów alarmowych 998 i 112, 23

24 stworzenie okazji do poznawania przez dzieci własnych reakcji w sytuacjach zagrożenia, uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz zaznajomienie ze sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom. Akcja pn. Żywioły w przedszkolu W dniu 7 listopada br. wspólnie z Fundacją Ogień Zabija wzięliśmy udział w Miejskim Przeglądzie "Żywioły w Przedszkolu" zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 11 z 24

25 Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach. Akcja poświęcona była szerzeniu wiedzy na temat czterech żywiołów, tj. ognia, wody, powietrza i ziemi. Dzieci z pabianickich przedszkoli nr 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 oraz przedszkola z Ksawerowa przygotowały eksperymenty związane z żywiołami. Miały one na celu nie tylko budowanie wiedzy na temat świata przyrody i niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą ogień, woda, powietrze i ziemia, ale także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich działań i przemyśleń. Fundacja Ogień Zabija oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach przygotowali eksperymenty "Czego potrzebuje ogień, by się palić" oraz "Reakcja chemiczna - gaśnica". W trakcie eksperymentu dzieci mogły się przekonać, że bez tlenu proces spalania jest niemożliwy, a dwutlenkiem węgla można gasić płomień. 25

26 Akcja pn. Nie dla czadu II edycja W dniu 8 grudnia 2014 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Starym Rynku w Pabianicach, po raz drugi rozdaliśmy dwufunkcyjne czujki tlenku węgla i dymu. W sumie rozdano 150 czujek, które można było wygrać w konkursach - rebusie oraz ankiecie, a także 26

27 podczas "Balu Mikołajkowego" w konkursie plastycznym i grach sportowych zorganizowanych dla najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Akcja pn. Strażacy dzieciom W dniu 19 grudnia 2014 r. podczas wspólnych jasełek przedstawiciele KP PSP w Pabianicach oraz druhowie OSP przekazali zebrane artykuły dzieciom z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach w ramach akcji Strażacy Dzieciom organizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. W akcji brali udział strażacy wraz ze swoimi rodzinami z Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach. Dodatkowo akcja została wsparta przez druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu pabianickiego: OSP Pabianice, OSP Wola Zaradzyńska, OSP Chechło, OSP Dobroń, 27

28 OSP Dłutów, OSP Rydzyny, OSP Pawlikowice, OSP Górka Pabianicka, OSP Lutomiersk oraz OSP Kazimierz. W ramach akcji Strażacy Dzieciom udało się zebrać artykuły chemii gospodarczej i kosmetyki, artykuły szkolne oraz słodycze. 28

29 V. ZAGADNIENIA OPERACYJNE Działania ratowniczo-gaśnicze W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu pabianickiego interweniowały podczas 1433 zdarzeń odnotowano 396 pożarów, 970 miejscowych zagrożeń oraz 67 alarmów fałszywych (w roku 2013 miało miejsce 1120 zdarzeń 302 pożary, 748 miejscowych zagrożeń i 70 alarmów fałszywych). Tabela. Zdarzenia w latach pożary MZ AF razem Wykres. Zdarzenia w powiecie pabianickim w latach Wykres. Procentowy udział zdarzeń w 2014 r. 29

30 Gmina Tabela. Zestawienie zdarzeń wg wielkości w rozbiciu na gminy. P MZ AF og. małe śr. duże b. duże og. małe lok. śr. og. złośliwe w d. wierze z inst. wykr. RAZEM Dłutów Dobroń m. Konstantynów Ł Ksawerów Lutomiersk m. Pabianice Pabianice Razem Wykres. Zdarzenia w poszczególnych gminach w 2014 r. Charakter oraz ilość zdarzeń, do jakich dochodzi na terenie powiatu pabianickiego, jest bardzo często pochodną pogody panującej w danym czasie w naszym regionie oraz specyfiki poszczególnych jego obszarów. Ubiegłoroczne długie, suche i upalne lato przyczyniło się do rekordowej ilości zdarzeń, wynikającej z niespotykanej dotychczas aktywności owadów błonkoskrzydłych. 30

31 Wykres. Ilość zdarzeń w rozbiciu na miesiące w latach W roku 2014 odnotowano wzrost w ilości pożarów w stosunku do roku 2013; spowodowany on był przede wszystkim większą ilością pożarów nieużytków. Wykres. Pożary w rozbiciu na miesiące w latach Najwięcej pożarów odnotowano w kategorii: - Uprawy i rolnictwo (156 zdarzeń, z czego 110 to pożary nieużytków ( zaledwie 41 tego typu zdarzeń w 2013 roku), 23 pożary zboża (skoszonego oraz na pniu ) i rżysk) - Inne obiekty (126 zdarzeń, z czego 67 to pożary śmieci w koszach bądź na dzikich wysypiskach, 9 - pożary trawników i traw na terenach nierolniczych, a 41 - pożary obiektów nietypowych, np. stos palet, ogrodzenie lub tramwajowy sygnalizator świetlny) 31

32 og. og. Jednorodz. Wielorodz. og. og. sam. os. og. og. Nieużytk. pow. rol. Uprawy rolne Sterty, stogi, brogi Bud. gosp. og. Śmietniki Ob. przyr. nat. Trawy, trawniki Inne nietyp. ob. OGÓŁEM Ob. użyt. publ. Ob. mieszk. Ob. prod. Śr. transp. Lasy (państwowe i prywatne) Uprawy, rolnictwo Inne ob. - Obiekty mieszkalne (70 zdarzeń, z czego 39 to pożary w budynkach wielorodzinnych, 26 pożarów w budynkach jednorodzinnych) - Środki transportu (22 zdarzenia, z czego 19 zdarzeń to pożary samochodów osobowych) - Obiekty produkcyjne (13 zdarzeń). Tabela. Zestawienie pożarów wg obiektu w rozbiciu na gminy w 2014 roku Gmina Dłutów Dobroń m. Konstantynów Ł Ksawerów Lutomiersk m. Pabianice Pabianice Razem Najczęstsza przyczyna pożarów w roku 2014 to: - zaprószenie ognia (150 przypadków) - podpalenie umyślne (142 przypadki) - wady urządzeń elektrycznych (25 przypadków) - wady środków transportu (18 przypadków). Straty w pożarach w 2014 roku wyniosły zł. Natomiast wartość mienia uratowanego z pożarów oszacowano na zł. Przygnębiającym jest fakt, że nadal zdarzają się wypadki z ludźmi podczas pożarów. W roku 2014 było ich 26, z czego niestety 3 okazały się śmiertelne. 32

33 Gmina Tabela. Osoby poszkodowane w 2014 r. POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA OGÓŁEM Inne osoby w tym dzieci Inne osoby w tym dzieci śmiertelne ranni śmiertelne ranni ranni śmiertelne ranni ranni Dłutów Dobroń m. Konstantynów Ł Ksawerów Lutomiersk m. Pabianice Pabianice Razem Wykres. Osoby poszkodowane w latach Miejscowe zagrożenia, których odnotowano 970, stanowią 68% ogółu interwencji jednostek ochrony ppoż. w roku Ich ilość zdeterminowana była w znacznej mierze zdarzeniami, których przyczyna zdefiniowana jest jako inna (202 zdarzenia w roku 2013, 243 zdarzenia w roku 2014), np. pomaganie Policji lub Pogotowiu Ratunkowemu w wejściu do mieszkania, a także interwencjami związanymi z usuwaniem: - gniazd bądź rojów owadów błonkoskrzydłych (189 zdarzeń w roku 2013, 419 zdarzeń w roku 2014), - skutków silnych wiatrów (101 zdarzeń w roku 2013, 71 zdarzeń w roku 2014), - skutków niezachowania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami transportu (99 zdarzeń w roku 2013, 122 zdarzenia w roku 2014), - skutków gwałtownych opadów atmosferycznych (86 zdarzeń w roku 2013, 15 zdarzeń w roku 2014). 33

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu pabianickiego Pabianice, grudzień 2011 r. WYNIKI KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku XXXV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 28 marca 2017 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Kazimierza Wielka, styczeń 2013 DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 1016 UCHWAŁA NR XXXII/233/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Transport i łączność 0, ,00

Budżet na rok Transport i łączność 0, ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/434/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 października 2014 r. WYDATKI Budżet na rok 2014 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 895

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT V KADENCJA Warszawa, dnia 17 lutego 2003 r. Druk nr 342 MARSZAŁEK SEJMU Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. mgr inż. Marek Pasławski Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2012 roku

w I półroczu 2012 roku PR 5550/5/12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU ANALIZA ZDARZEŃ ZAISTANIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO w I półroczu 2012 roku Opracowanie: Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA Do użytku służbowego INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPATOWIE o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego Opatów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r.

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r. Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2016r. Sucha Beskidzka 2016 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2016....

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny B Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego Jarosz [Wpisz nazwę firmy] 2014-05-08 Olsztyn, kwiecień-czerwiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA. KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OŚWIĘCIMIU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA. KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OŚWIĘCIMIU Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OŚWIĘCIMIU o CZYNNOŚCIACH KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH PRZEPROWADZONYCH na TERENIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE W I półroczu 2014 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2014 r. zanotowało 323 zdarzenia, z czego 311 na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2011 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2011 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2011 rok Sucha Beskidzka 2012 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza KP PSP w Pabianicach Analiza porównawcza zagroŝenia poŝarowego w powiecie pabianickim za 2008/2009

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza KP PSP w Pabianicach Analiza porównawcza zagroŝenia poŝarowego w powiecie pabianickim za 2008/2009 Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza KP PSP w Pabianicach Analiza porównawcza zagroŝenia poŝarowego w powiecie pabianickim za 2008/2009 W Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach w Sekcji Kontrolno Rozpoznawczej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE Informacja dotycząca interwencji w 2008 r. Interwencje straży pożarnych w roku 2008. Bielawa Dzierżoniów m. Dzierżoniów g. Łagiewniki Niemcza

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

Zatwierdzam. Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2013 Sochaczew styczeń 2014 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

Działalność WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska

Działalność WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska Działalność WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska Tomasz Grynasz Zespół Funduszy Krajowych WFOŚiGW w Białymstoku ul. Św. Rocha 5 15-879 Białystok; tel.: (85)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2015 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2015 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.835.000

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach)

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.331.2017 z dnia 08.12.2017 r. Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Lp. Nazwa Kwota Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2017 r.

za I kwartał 2017 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU A N A L I Z A DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO za I kwartał 2017 r. Opracował: mł. bryg. Licznerski Robert mł. ogn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł)

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł) część 85/20 województwo podlaskie Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa WYDATKI MAJĄTKOWE Plan po zmianach - 1.730 tys. zł (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. W trzech przypadkach przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej mające na celu ustalenie czy:

Załącznik nr 2. W trzech przypadkach przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej mające na celu ustalenie czy: 1 Załącznik nr 2 Informacja z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 na temat prowadzenia działań

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA. KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OŚWIĘCIMIU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu INFORMACJA. KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OŚWIĘCIMIU Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OŚWIĘCIMIU o CZYNNOŚCIACH KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH PRZEPROWADZONYCH na TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) 01.03.2014 KP PSP PUCK Inspekcja Gotowości Operacyjnej IGO ocena stopnia przygotowania podmiotu (jednostki OSP) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ ŃSTWOWEJ STRAŻY STRAŻ POŻARNEJ ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WARMIŃSKIM ZA 216r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim Warmi st. kpt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z A S T R A Ż P O Ż A R N A w BALICACH

O C H O T N I C Z A S T R A Ż P O Ż A R N A w BALICACH O C H O T N I C Z A S T R A Ż P O Ż A R N A w BALICACH Szanowni Państwo! Pragniemy przedstawić kolejny biuletyn informacyjny z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach. Tym razem za rok 2016.

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/194/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XLIV/194/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr XLIV/94/ Rady Powiatu w Opatowie z dnia czerwca r. w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP

Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP Wymagania szkoleniowe dla strażaków OSP I. Zachowanie uprawnień w zakresie przeszkolenia OSP sprzed 2006 roku 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej po ukończeniu odpowiednich szkoleń nabywa uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/28/350/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/28/350/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr XLIV/28/350/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Na podstawie art. 19b, 19g i 19h ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(0...29) ; REGULAMIN

Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(0...29) ;   REGULAMIN Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(0...29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.1.2014 ZATWIERDZAM: REGULAMIN ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

OSP Grojec. FOTO: Krzysztof Łuszczek. Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek

OSP Grojec. FOTO: Krzysztof Łuszczek. Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek OSP Grojec FOTO: Krzysztof Łuszczek Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek Jubileusz 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu 28 czerwca 2014 roku 28 czerwca 2014 roku Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014 I. Analiza danych statystycznych za 214r. Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 214 1. Informacje ogólne W roku 214 Jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG 1. Ocena przebiegu alarmowania. Ilość punktów za zagadnienie 0-10 punktów. Dla zaalarmowanej jednostki OSP (jednego zastępu), należy przyjąć następujące kryteria

Bardziej szczegółowo

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku.

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku. Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w roku. W ocenianym okresie roku na stan szeroko rozumianego zagrożenia pożarowego na terenie powiatu wadowickiego decydujący

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2011

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2011 BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2011 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2011 Powiat Poznański zaangażował środki finansowe w wysokości około 2.000.000 zł.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współpracy Powiatu Poznańskiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2017

Podsumowanie współpracy Powiatu Poznańskiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2017 Podsumowanie współpracy Powiatu Poznańskiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2017 roku. W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

Paliwo/olej do samochodu i sprzętu 1 300,64 1 133,71 1 310,02 1 321,42 Części do samochodów i sprzętu (akumulatory, części do naprawy bramy

Paliwo/olej do samochodu i sprzętu 1 300,64 1 133,71 1 310,02 1 321,42 Części do samochodów i sprzętu (akumulatory, części do naprawy bramy Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Baby Zakup umundurowania i sprzętu 1 996,01 Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu ppoż. 932,00 2 039,60 Ekwiwalent za akcje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R.

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. Sochaczew styczeń 2010 2 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 W 2010r. na terenie miasta Bielsko- Biała i powiatu bielskiego miało miejsce 4071 zdarzeń (w 2009 r. odnotowano 3377 zdarzeń

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo