MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki

2 Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski. Po dziesięciu latach obecności w Unii Europejskiej możemy powiedzieć, że się udało i pozytywne zmiany widać na każdym kroku. Od 2007 roku możemy korzystać z Funduszy Europejskich, które są w dyspozycji Małopolski. Za środki te odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego. To niebagatelna kwota, bo łącznie aż 9,2 mld zł do wykorzystania w latach z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze środków tych skorzystały wszystkie powiaty i gminy naszego województwa. Inwestycje i projekty zrealizowane w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim także przyczyniły się do dynamicznego rozwoju województwa. W ciągu ostatnich lat oddano do dyspozycji mieszkańców nowe drogi, zmodernizowane oddziały szpitalne, nowoczesne siedziby instytucji kultury czy hale sportowe. Wielkie zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatniej dekady to zasługa wszystkich samorządów, które dobrze gospodarowały środkami europejskimi. Oddaję w Państwa ręce publikację prezentującą wybrane efekty projektów zrealizowanych w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim. Wierzę, że lektura ta stanie się inspiracją do dalszych działań, a fundusze unijne, które Małopolska będzie miała do dyspozycji w latach pozwolą na kontynuowanie rozwoju naszego regionu. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wstęp 1

3 Dzięki Funduszom Europejskim Małopolska staje się regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki. Samorząd Województwa aktywnie pozyskuje środki na realizację kolejnych inicjatyw i jednocześnie odgrywa istotną rolę w wykorzystywaniu środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje wzmacniające konkurencyjność regionu, rozwój badań naukowych, wsparcie innowacyjnych uczelni, przedsiębiorstw oraz szpitali to tylko niektóre z działań finansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Program Regionalny wspomaga również rozwój oświaty, kultury i edukacji poprzez budowę i modernizację muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. W ramach MRPO realizowane są również inwestycje drogowe i komunikacyjne. Jest to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach wdrażany na terenie województwa małopolskiego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) skutecznie wspiera wzrost zatrudnienia i spójności społecznej: umożliwia udział w szkoleniach, seminariach, programach rozwojowych i pracach interwencyjnych. Dzięki POKL możliwa jest realizacja wielu inicjatyw z zakresu edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich jest głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Dzięki rewitalizacji chodników, ulic i parkingów, a także modernizacji gospodarstw rolnych, wsie i małe miejscowości otrzymują nowe oblicze. Powstają również ośrodki kultury i edukacji, centra kulturalno-społeczne, sale gimnastyczne i boiska. G M I N Y W P O W I E C I E nowosądeckim i miasto nowy sącz łososina dolna podegrodzie gródek nad dunajcem korzenna chełmiec grybów m. nowy sącz wkład PROW (zł) kamionka wielka Wykorzystanie środków w p o w i e c i e i przez miasto nowy sącz Małopolski Regionalny Program Operacyjny 76 mln wkład POKL (zł) 132 mln 143 mln 138 mln łącko stary sącz piwniczna zdrój rytro nawojowa łabowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wkład MRPO (zł) 398 mln 720 mln muszyna k r y n i c a zdrój Województwo Małopolskie powiat nowosądecki powiat nowosądecki 2 3

4 Obwodnica Podegrodzia Beneficjent: Województwo Małopolskie Nowa obwodnica ma długość niemal 6,5 km, cztery ronda i trzy mosty na potokach Jastrzębik, Słomka i Gostwiczanka. Trasa rozpoczyna się na rondzie w Naszacowicach, biegnie brzegiem Dunajca i łączy ze starosądecką obwodnicą w okolicach Brzeznej. Celem projektu, wspartego środkami Programu Regionalnego, było odciążenie miejscowości Brzezna, Stadła i Podegrodzie od nadmiernego ruchu pojazdów i wyprowadzenie ruchu tranzytowego na obszary rzadziej zamieszkałe. Inwestycja polepszyła jakość połączenia z obszarami inwestycyjnymi i miejscowościami atrakcyjnymi turystycznie, zlokalizowanymi w pobliżu obwodnicy. Zastosowane na wybudowanym odcinku drogi szerokie pobocza, chodniki i bariery ochronne zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, a nowe rozwiązania z zakresu odwodnienia stanowią dodatkowy element ochrony przeciwpowodziowej gminy Podegrodzie. Na projekt przeznaczono łącznie 53,1 mln zł, a dofinansowanie wyniosło aż 44,3 mln zł. Galeria Sztuki Na Bursztynowym Szlaku Beneficjent: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Małopolskie Centrum Kultury Sokół rozbudowało swoją siedzibę i wzbogaciło się o nowe skrzydło, w którym mieści się nowa Galeria. Dzięki dotacji w kwocie 9,4 MLN ZŁ z Programu Regionalnego w Nowym Sączu powstał nowoczesny obiekt, który daje możliwości prezentowania sztuki z wykorzystaniem multimediów oraz interdyscyplinarnych form przekazu. Galeria, oprócz funkcji wystawienniczych, jest także idealnym miejscem do różnorodnych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych. Całkowita wartość projektu wyniosła 15,2 MLN ZŁ. 44'300'000,- 53'100'000,- 15'200'000,- 9'400'000,- WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 4 5

5 Ośrodek Onkologiczny S z p i t a l a S p e c j a l i s t y c z n e g o w Nowym Sączu Dla celów kompleksowego leczenia onkologicznego ze środków Programu Regionalnego utworzono ośrodek, w którym docelowo w każdym miesiącu zaplanowano leczenie blisko 240 pacjentów z subregionu sądecko-gorlickiego i nowotarskiego. Obiekt posiada oddziały chirurgii i ginekologii onkologicznej, onkologii ogólnej oraz chemioterapii, hematologii i radioterapii. Projekt umożliwił także modernizację bloku operacyjnego oraz zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu. Na inwestycję przeznaczono blisko 43 mln zł, a dotacja stanowiła 24,9 mln zł. Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego N o w o c z e s n e p l a c e targowe Beneficjenci: Gminy Korzenna, Krynica-Zdrój, Łącko, Piwniczna Zdrój i Stary Sącz Środki unijne pozwoliły na powstanie nowych targowisk stałych w Starym Sączu (1 mln zł dotacji), Piwnicznej-Zdroju (173 tys. zł) oraz Krynicy-Zdroju (429 tys. zł), a także rozpoczęcie prac budowlanych w Łącku (836 tys. zł) i Korzennej (860 tys. zł). Dzięki utworzeniu nowoczesnych miejsc handlu odnotowuje się wyraźny rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Przestronne i komfortowe targowiska służą zarówno sprzedawcom, jak i licznie odwiedzającym ich stoiska klientom. Łączny koszt pięciu projektów, uzyskujących pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniósł blisko 6 mln zł. 24'900'000,- 43'000'000,- 3'298'000,- 5'881'000,- WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE powiat nowosądecki 6 7

6 Rewaloryzacja u k ł a d u p r z e s t r z e n n e g o nowosądeckiej Starówki Beneficjent: Miasto Nowy Sącz W Nowym Sączu środki Programu Regionalnego pozwoliły na rewitalizację części zabytkowych układów miejskich. Modernizacja ulic Jagiellońskiej, Wałowej i Szwedzkiej stanowiła wstęp do utworzenia w tym miejscu nowego produktu turystycznego szlaku pieszego prezentującego kulturowe dziedzictwo Nowego Sącza, po którym turyści oprowadzani są przez przewodnika opisującego historię prezentowanych ulic oraz zlokalizowanych przy niej nieruchomości. Ponadto mieszkańcy miasta oraz turyści z całego świata mają możliwość zapoznania się z dziejami starówki poprzez stronę internetową Wirtualna Jagiellońska. Całkowita wartość projektu przekroczyła 2,1 mln zł, a otrzymana dotacja wyniosła 1,3 mln zł. Południowom a ł o p o l s k a Sieć Edukacji Zawodowej w M a r c i n k o w i c a c h i Grybowie Beneficjent: Powiat Nowosądecki Spójna i wspólnie zarządzana przez pięć powiatów i miasto Nowy Sącz, sieć szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, w oparciu o środki z Programu Regionalnego, wzmacnia potencjał małopolskich szkół zawodowych. Dzięki dotacji zmodernizowano, wyposażono i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych bazę lokalową Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie, kształcących na kierunkach: budownictwo, hotelarstwo, techniki i technologie drewna. Wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia i systemy informatyczne wspiera proces dydaktyczny, służy doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu. Dzięki temu projekt jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Na inwestycję wartą 2,4 mln zł przekazano aż 1,6 mln zł dofinansowania ,- całkowita wartość projektu (zł) 1' ,- 2' , ,- powiat nowosądecki MIASTO nowy sącz 8 9

7 B u d o wa M i a s t e c z k a G a l i c yj s k i e g o w Nowym Sączu realizacja II etapu , ,- Beneficjent: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Miasteczko Galicyjskie stanowi rekonstrukcję małomiasteczkowej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. Wybudowane obiekty zostały zgrupowane wokół rynku i wychodzących z niego uliczek, tworząc charakterystyczną galicyjską zabudowę. Miasteczko zostało zaprojektowane jako aktywne centrum kultury. Aranżacje budynków, epokowe stroje oraz pokazy ginących zawodów dają zwiedzającym możliwość zabawy z historią i tworzą niepowtarzalny klimat dawnej Sądecczyzny. Na projekt wart 9,1 mln zł przeznaczono aż 5,6 mln zł wsparcia z Programu Regionalnego. MIASTO nowy sącz MIASTO nowy sącz 10 11

8 B u d o wa I n s t y t u t u Kultury Fizycznej Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Dzięki środkom Programu Regionalnego nowosądecka PWSZ wzbogaciła się o Instytut Kultury Fizycznej. Obiekt posiada 120-osobową aulę oraz liczne 27'600'000,- 41'600'000,- specjalistyczne pracownie: fizjologiczną, biochemiczną, anatomiczno-antropologiczną, psychologiczno-pedagogiczną, języków obcych oraz informatyczną. Użytkownicy obiektu mogą także korzystać z wielofunkcyjnej hali sportowej. Udostępniony został też stadion z dwutorową bieżnią, boiskiem piłkarskim oraz pływalnią, która dysponuje zapleczem odnowy biologicznej i gimnastyki korekcyjnej. Większa baza dydaktyczna zwiększyła możliwość kształcenia o nawet 800 dodatkowych studentów rocznie. Całkowita wartość projektu wyniosła 41,6 mln zł, z czego 27,6 mln zł stanowiło dofinansowanie. Rozbudowa i modernizacja i n f r a s t r u k t u r y t r a n s p o r t u p u b l i c z n e g o i w y m i a n a t a b o r u autobusowego Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. Zakup autobusów o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wdrożenie systemów z dziedziny obsługi pasażerów, sterowania ruchem i dystrybucji biletu elektronicznego to kluczowe elementy projektu, zrealizowanego przy wsparciu Programu Regionalnego. Dzięki dotacji wraz z poprawą wygody i dostępności biletów okresowych wzrosła atrakcyjność usług transportu publicznego. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej 7'500'000,- 13'300'000,- oraz wprowadzenie preferencji dla autobusów miejskich umożliwiło sterowanie ruchem na wybranych skrzyżowaniach. Kompleksowy system skraca czas oczekiwania na przejazd pojazdów komunikacji miejskiej oraz upłynnia ruch w centrum miasta. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 13,3 mln zł, z czego 7,5 mln zł stanowiło wsparcie unijne. m o d e r n i z a c j a i r o z w ó j i n f r a s t r u k t u r y M i e j s k i e g o Ośrodka Kultury Beneficjent: Miasto Nowy Sącz Środki unijne w kwocie 3,8 mln zł, pochodzące z Programu Regionalnego sprawiły, iż w Miejskim Ośrodku Kultury powstały kameralna sala teatralna, sala konferencyjna i studio nagrań, a wiele pomieszczeń zostało zmodernizowanych. Dotacja pozwoliła także na zakup nowoczesnego sprzętu, m.in. plazmowego ekranu wielkoformatowego wraz z nagłośnieniem do przekazu transmisji z sali widowiskowej i kameralnej. Realizacja projektu pozytywnie wpływa na integrację społeczną oraz aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym miasta i regionu. Całkowita wartość projektu wyniosła 5,2 mln zł. 3'800'000,- 5'200'000,- MIAsTO nowy sącz MIASTO nowy sącz 12 13

9 Inwestycja wsparta środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (471 tys. zł) sprawiła, że z nowoczesnych boisk cieszą się mieszkańcy Chomranic, Kunowa i Paszyna, a w Chełmcu udostępniono nowy parking i chodnik. Ponadto dzięki realizacji dwóch projektów unijnych, na które przekazano łącznie 1 mln zł dotacji, zyskała ekologiczne oświetlenie uliczne. 459 tys. zł przekazano natomiast na stworzenie 16 placów zabaw. 3' ,- 1' ,- 4' ,- Z a g o s p o d a r o wa n i e centrów miejscowości Gminy Chełmiec Beneficjent: Gmina Chełmiec Budowa sali gimnastycznej w Świniarsku Beneficjent: Gmina Chełmiec Dzięki środkom Programu Regionalnego powstała nowoczesna sala gimnastyczna umożliwiająca prowadzenie zajęć sportowych i gier zespołowych. Obiekt wyposażono w urządzenia niezbędne dla prowadzenia zajęć z koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki. Zakupiono także drabinki gimnastyczne oraz materace. Dla zapewnienia integracji budynku szkoły i sali zaprojektowano oraz zrealizowano połączenie ich przewiązką. W części budynku przeznaczonej na zaplecze przewidziano dwa zespoły sanitarnoszatniowe, pokój pierwszej pomocy, pokój dla nauczycieli WF oraz magazyny sprzętu sportowego. Nad pomieszczeniami zaplecza powstała galeria umożliwiająca organizację turniejów i wydarzeń z udziałem publiczności. Koszt inwestycji wyniósł niemal 3,4 mln zł, a dofinansowanie stanowiło aż 2,3 mln zł. 652'000,- 1'086'000,- N o wa i n f r a s t r u k t u r a w miejscowościach Gródek n. Dunajcem oraz Roztoka- Brzeziny Beneficjent: Gmina Gródek nad Dunajcem Dzięki 458 tys. zł dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gródku wybudowano wielofunkcyjne, ogólnodostępne boiska sportowe, a w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powstał nowy chodnik i oświetlenie uliczne. Z kolei 194 tys. zł środków unijnych przekazano na budowę nowoczesnego boiska w miejscowości Roztoka-Brzeziny. Oba obiekty stanowią obecnie wspaniałe miejsca do organizacji zajęć sportoworekreacyjnych. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Podolu- Górowej Beneficjent: Gmina Gródek nad Dunajcem Powstanie sali gimnastycznej stworzyło uczniom komfortowe warunki uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Powstała przebieralnia, sala gimnastyki korekcyjnej, a także toaleta z natryskami. W projekcie przewidziano również pomieszczenie stanowiące magazyn na sprzęt sportowy, pokój nauczyciela WF oraz antresolę, z której można obserwować zawody i turnieje sportowe. Obiekt stał się miejscem przyjaznym dla organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z całej gminy. Koszt budowy wyniósł 3 mln zł, a dotacja z Programu Regionalnego stanowiła aż 1,9 mln zł. 2' ,- 1' ,- 3' ,- Chełmiec Gródek nad Dunajcem 14 15

10 Odnowa wsi w Boguszy, M s z a l n i c y i Kamionce Wielkiej N o w o c z e s n a i n f r a s t r u k t u r a sportowor e k r e a c yj n a w Binczarowej, P t a s z k o w e j i Stróżach Beneficjent: Kamionka Wielka Nowe chodniki w Mszalnicy (53 tys. zł dotacji), kompleks boisk sportowych w Boguszy (432 tys. zł), wyremontowane boisko i nowy plac zabaw (300 tys. zł) oraz nowy parking (272 tys. zł) w Kamionce Wielkiej to efekty inwestycji zrealizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiły powstanie wspaniałej infrastruktury sportowej wybudowano Gminne Centrum Lekkoatletyczne w Binczarowej (474 tys. zł), sale widowiskowo-sportową w Ptaszkowej (500 tys. zł), a także wykonano nawierzchnie poliuretanową na boiskach w Stróżach (80 tys. zł.). Dotacja w kwocie 413 tys. zł zagwarantowała także remont Domu Wiejskiego w Ptaszkowej, przy którym wybudowano boisko, odnowiono parking oraz chodniki i oświetlenie. Z a g o s p o d a r o wa n i e miejsca rekreacji w K a m i o n c e Wielkiej Beneficjent: Kamionka Wielka Nowa zjeżdżalnia, piaskownica, huśtawki i karuzele to atrakcje, jakie czekają na najmłodszych w Kamionce Wielkiej. Dzięki dotacji o wartości 25 tys. zł, pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstał tu wspaniały plac zabaw. Całkowity koszt tzw. małego projektu wyniósł ok. 62 tys. zł. Beneficjent: Gmina Grybów 3' , , ,- 1' , , ,- grybów Kamionka Wielka 16 17

11 N o w e d z i e ł o w s t a r y c h r a m a c h I etap Beneficjent: Gmina Korzenna Środki pochodzące z Programu Regionalnego umożliwiły odrestaurowanie zabytkowego, murowanego dworku z przełomu XVIII i XIX wieku oraz przekształcenie go wraz z otaczającym terenem w Park Tradycji, Nauki i Kultury. Adaptacja objęła odtworzenie założeń parku romantycznego, remont i przebudowę zabudowy dworskiej, w ramach której powstały sale: restauracyjna, konferencyjna i wystawiennicza. Na terenie parku pojawiły się alejki spacerowe o charakterze rekreacyjno-dydaktycznym i plac zabaw dla dzieci w etnograficznym stylu. Miejsce to stanowi obecnie perełkę turystyczną gminy, podnosi jej atrakcyjność i wpływa na wzrost zainteresowania lokalną tradycją. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 mln zł, a dofinansowanie stanowiło aż 1,6 mln zł. Budowa sali gimnastycznej oraz boisk s p o r t o w y c h p r z y Z e s p o l e S z k ó ł w Siedlcach Beneficjent: Gmina Korzenna Przedmiotem projektu była budowa pełnowymiarowej sali sportowej z widownią i zapleczem oraz remont poprzedniej sali gimnastycznej. Obiekty zyskały nowe wyposażenie w postaci drabinek gimnastycznych, sprzętu do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Zamontowano także nowe trybuny, konstrukcje do zawieszania lin, ściankę wspinaczkową i ściankę treningową do tenisa. Prace na zewnątrz budynku objęły wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej, budowę placu do zawracania i chodników wokół szkoły. Dzięki dotacji z Programu Regionalnego uczniowie mogą także aktywnie korzystać z nowo powstałego placu treningowego do gry w tenisa ziemnego, koszykówki oraz rozbiegu do skoku w dal. Inwestycja kosztowała blisko 3 mln zł, z czego 2 mln zł stanowiły środki unijne. Odnowa wsi w Korzennej, Niecwi i Wojnarowej Beneficjent: Gmina Korzenna Budowę nowej infrastruktury umożliwiły środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - w obrębie Zespołu Szkół w Korzennej, dzięki dotacji w kwocie 92 tys. zł, powstał parking wraz z chodnikiem, a na plac parkingowy w Wojnarowej i oświetlenie uliczne w Niecwi przekazano 160 tys. zł wsparcia. 537'000,- 1'600'000,- 3'000'000,- 2'000'000,- 3'000'000,- 252'000,- Korzenna Korzenna 18 19

12 Renowacja deptaku w miejscowości uzdrowiskowej Krynica-Zdrój Beneficjent: Gmina Krynica-Zdrój Wyremontowany deptak znajduje się w centralnym miejscu krynickiego uzdrowiska, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Domu Zdrojowego. Dzięki O d n o wa miejscowości Tylicz, Muszynka, Czyrna, Piorunka, M o c h n a c z k a N i ż n a i Wyżna 1' ,- 2' ,- Beneficjent: Gmina Krynica Zdrój W Piorunce dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (407 tys. zł dotacji) wybudowano Wiejski Dom Kultury. Nową infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną zyskały dodatkowo Tylicz i Muszynka (łącznie 357 tys. zł), a także Czyrna, Piorunka, Mochnaczka Niżna i Mochnaczka Wyżna (łącznie 425 tys. zł). unijnej dotacji turyści mogą korzystać z odnowionej infrastruktury spacerowo-rowerowej, podziwiać punkty wodne i skwer zdrojowy, a także odwiedzić jeden z dwóch pawilonów informacyjno-edukacyjnych. W ramach projektu przebudowane zostało także koryto Kryniczanki i powstały trzy nowe kładki. Dzięki renowacji zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą podziwiać zaskakującą różnobarwną fontannę i pokazy światło woda. Za pomocą wsparcia unijnego Krynica staje się ponownie perłą polskich uzdrowisk. Całość inwestycji kosztowała blisko 9,9 mln zł, z czego 5 MLN ZŁ sfinansowano ze środków Programu Regionalnego ,- 9' ,- Krynica Zdrój miasto Krynica Zdrój 20 21

13 , , , ,- Odnowa centrum Łabowej Beneficjent: Gmina Łabowa B u d o wa przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa Beneficjent: Gmina Łabowa Dzięki środkom Programu Regionalnego powstała sala gimnastyczna umożliwiająca prowadzenie zajęć wychowania fizycznego oraz tworząca nowe możliwości rozwoju lokalnej spo- P r z e b u d o wa amfiteatru na górze Jeżowa Beneficjent: Gmina Łącko Inwestycja zrealizowana dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich miała na celu odnowę amfiteatru leśnego na górze Jeżowa. Przebudowano widownię, postawiono wiatę akustyczną oraz nowe siedziska z drewnianych półbali. Estetykę i funkcjonalność otoczenia poprawiono poprzez budowę nawierzchni i chodników. Koszt projektu wyniósł 688 tys. zł, z czego 423 tys. zł stanowiło wsparcie unijne. Dotacja w kwocie 246 tys. zł umożliwiła rewitalizację centrum miejscowości Łabowa, a dzięki dodatkowym 290 tys. zł wsparcia zmodernizowano boisko oraz sale widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury. Środki finansowe przekazano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 536'000,- 887'000,- łeczności. Z istniejącym budynkiem sala została połączona przewiązką, z kolei w przyziemiu powstały pomieszczenia sanitarne i magazynowe. Szkołę wyposażono w sprzęt do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną, a także w drabinki przyścienne. Zakupiono również dodatkowe sprzęty pozwalające na urozmaicenie zajęć i prowadzenie wszechstronnej edukacji sportowej. Powstały obiekt służy lokalnym klubom i sekcjom sportowym, a także osobom zainteresowanych czynnym uprawianiem sportu. Koszt budowy sali wyniósł 2,7 mln zł, z czego 1,8 mln zł pokryto z dotacji. Budowa hali widowiskowosportowej w Gminie Łącko etap I Beneficjent: Gmina Łącko 2'900'000,- 11'100'000,- Fundusze Europejskie sprawiły, iż w Łącku powstał obiekt widowiskowo-sportowy z trybunami na aż 644 miejsca siedzące. Hala daje możliwość organizowania rozgrywek z różnorodnych dyscyplin sportowych, tj.: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka czy tenis. Ponadto w ramach projektu wybudowano zaplecze sanitarno-socjalne dla zawodników, obsługi oraz widzów, a także pomieszczenia pomocnicze. Użytkownicy obiektu mogą także korzystać z atrakcyjnej, nowo powstałej siłowni. Obiekt w pełni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na realizację inwestycji wartej 11,1 mln zł przekazano 2,9 mln zł wsparcia. ł abowa ł ą c k o 22 23

14 47'000,- 83'000,- B u d o wa o ś w i e t l e n i a w miejscowościach: Rąbkowa, WITOWICE GÓRNE I ŻBIKOWICE Beneficjent: Gmina Łososina Dolna Dzięki realizacji projektu wspartego kwotą 47 tys. zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpieczniej dzięki nowemu oświetleniu ulicznemu. Całość inwestycji kosztowała 83 tys. zł B u d o wa b u d y n k u w i e l o f u n k c yj n e g o w Ł o s o s i n i e Dolnej Beneficjent: Gmina Łososina Dolna Nowoczesny łososiński obiekt został wybudowany w kształcie litery C i składa się z trzech skrzydeł. Największe wrażenie robi przestronna sala widowiskowo-konferencyjna, mieszcząca aż 250 osób. W przyszłości znajdą się tu siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteka z czytelnią i przedszkole, a także Straż Pożarna i pomieszczenia dla filii Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Wystarczy też miejsca dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespołów artystycznych i pozostałych gminnych instytucji. Obiekt będzie stanowił centrum aktywności społecznej i kulturalnej gminy. Całość inwestycji opiewa na kwotę 9,5 mln zł. Dotacja z Programu Regionalnego wynosi 3 mln zł. 3'000'000,- 9'500'000,- łososina dolna ł o s o s i n a d o l n a 24 25

15 Rozbudowa i n f r a s t r u k t u r y o ś w i a t o w e j i s p o r t o w e j w Nawojowej B u d o wa k o m p l e k s u basenów w Muszynie Beneficjent: Gmina Muszyna Dzięki środkom Programu Regionalnego oferta uzdrowiska, położonego urokliwie na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, wzbogacona została o zespół nowoczesnych basenów. Atrakcje, z których można korzystać w ramach kompleksu to m.in.: zjeżdżalnia rodzinna, grzybek wodny, ławka do siedzenia, kaskady wodne, masaże ścienne, grota sztucznej fali, a także jacuzzi wypełnione wodą leczniczą. Baseny przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie specjalnej poręczy i schodów. Zaprojektowano także szereg urządzeń wodnych do masażu, umożliwiających rehabilitację. Na całość inwestycji przeznaczono 12,1 mln zł, a 4,9 mln zł stanowiła dotacja. Odnowa centrum wsi Andrzejówka, Jastrzębik, Szczawnik i Żegiestów Beneficjent: Gmina Muszyna Dzięki Funduszom Europejskim zmodernizowano centra wsi w Andrzejówce (242 tys. zł dotacji), Żegiestowie (158 tys. zł) i Jastrzębiku (500 tys. zł), a w Szczawniku (500 tys. zł) powstał kompleks sportowo-rekreacyjny. Beneficjent: Gmina Nawojowa Projekt objął rozbudowę przedszkola, w którym powstała salka zabaw dla dzieci wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz zaplecze dla boiska wielofunkcyjnego. Wymiana dachu pozwoliła na zadaszenie wewnętrznego dziedzińca, umożliwiającego dzieciom zabawę i realizację zajęć na świeżym powietrzu w chłodniejsze dni. W ramach prac termomodernizacyjnych przeprowadzono wymianę centralnego ogrzewania oraz montaż solarów. Na południowy wschód od przedszkola powstał plac zabaw, który zapewnia dzieciom niezapomniane wrażenia z pobytu w placówce. Kompleks wzbogacono także o wielofunkcyjne boisko, na którym możliwa jest gra w siatkówkę oraz w tenisa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,3 mln zł, a na jej realizację otrzymano blisko 1,9 mln zł dofinansowania z Programu Regionalnego. N o w e b o i s k a i parkingi w e F r y c o w e j i Nawojowej Beneficjent: Gmina Nawojowa Dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstały nowoczesne, ogólnodostępne boiska wielofunkcyjne we Frycowej (268 tys. zł dotacji) oraz Nawojowej (397 tys. zł). Mieszkańcy mogą także korzystać z nowych parkingów (225 tys. zł) zlokalizowanych przy kaplicy i Szkole Podstawowej w Nawojowej. 3' ,- 1'456'000,- 4' ,- 12' , ,- 1' , ,- 890'000,- miasto / M u s z y n a Nawojowa 26 27

16 Rewaloryzacja obszaru zdrojowou z d r o w i s k o w e g o Piwnicznej-Zdrój wkład ze środków MRPO wartość całego projektu 4' ,- 6' ,- Beneficjent: Gmina Piwniczna-Zdrój Projekt umożliwił rewaloryzację terenu zdrojowo-uzdrowiskowego oraz kompleksowe zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i urokliwego otoczenia Pijalni Wód Mineralnych. Udostępniono amfiteatr na około 250 miejsc siedzących wraz z muszlą koncertową oraz urządzono tereny zielone. W centrum parku zdrojowego powstał plac zabaw dla dzieci, stworzono wielofunkcyjny plac kamienny w formie pola szachowego oraz wybudowano elementy małej architektury. Ze środków projektu utworzono także Gminny Park Leśny, a mieszkańcy i turyści mogą obecnie korzystać z plaży, pola namiotowego i przystani flisackiej. Na całość inwestycji przeznaczono 6,4 mln zł, a 4,4 mln zł pochodziło ze środków Programu Regionalnego. Odnowa wsi Kokuszka, Łomnica- Zdrój, Wierchomla i Zubrzyk Beneficjent: Gmina Piwniczna Zdrój Nowy plac zabaw we wsi Kokuszka (108 tys. zł dotacji), odnowiona świetlica środowiskowa w Zubrzyku (500 tys. zł), zmodernizowany budynek gminny w Łomnicy-Zdroju (319 tys. zł) oraz nowoczesne boisko w Wierchomli (202 TYS. ZŁ) to efekty inwestycji z jakich mieszkańcy gminy mogą korzystać dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ścieżka historycznot u r y s t y c z n a Podegrodzie przez wieki Beneficjent: Gmina Podegrodzie W celu promocji obszaru Podegrodzia jako terenu o wyjątkowych walorach kulturowych, władzom gminy przy udziale środków unijnych udało się wybudować ścieżkę historyczno-turystyczną. Celem głównym jej powstania było zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz licznie odwiedzających ją turystów. Koszt inwestycji wyniósł 152 tys. zł, a dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiło 89 tys. zł ,- O d n o w i o n e c e n t r a P o d e g r o d z i a i Brzeznej Beneficjent: Gmina Podegrodzie Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 171 tys. zł umożliwiły remont boiska sportowego, utwardzenie placu przy szkołach a także wykonanie wiaty przystankowej w Brzeznej. Z kolei Podegrodzie na budowę placu zabaw oraz boiska sportowego i parkingu przy szkole otrzymało 275 tys. zł ,- 1' , ,- 1' , ,- MIASTO / P i w n i c z n a Z d r ó j Podegrodzie 28 29

17 Starosądecki F e s t i wa l Muzyki Dawnej K o n t r a s t y muzyczne Europa i Azja Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Rytrze Beneficjent: Gmina Rytro Malowniczo położona, zlokalizowana w ścisłym centrum Rytra, hala umożliwia prowadzenie zajęć sportowych oraz daje mieszkańcom nowe szanse rozwoju ruchowego. Użytkownicy obiektu mogą korzystać z wielofunkcyjnego boiska i obserwować aktywności sportowe z trybun przewidzianych dla ok. 300 osób. W projekcie zakupiono także sprzęt sportowy, stworzono nowoczesne szatnie, pomieszczenia pomocnicze oraz zaplecze odnowy biologicznej z sauną i siłownią. Dodatkowo , ,- sala widowiskowa stwarza mieszkańcom warunki do organizacji spotkań o charakterze kulturalno-rozrywkowym, a zagospodarowany teren wokół obiektu tworzy nowe miejsca parkingowe. Obiekt pełni funkcje ośrodka sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców całej gminy lokalnych klubów i sekcji sportowych, osób zainteresowanych czynnym uprawianiem sportu, a także turystów odwiedzających Rytro. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7,8 mln zł, a wsparcie z Programu Regionalnego stanowiło 3 MLN ZŁ , ,- Beneficjent: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu Starosądecki Festiwal to wydarzenie artystyczne o ponad 30-letniej tradycji, znane w kraju i zagranicą, podczas którego prezentują się najwybitniejsi wykonawcy i zespoły muzyki dawnej z całej Europy. XXXIII i XXXIV edycja festiwalu, dofinansowane z Programu Regionalnego, były spięte tematyczną klamrą Kontrasty muzyczne Europa i Azja. Uszy miłośników dawnej muzyki były pieszczone z jednej strony przez rozczulające dźwięki wypełniające utwory takich kompozytorów, jak Jan Sebastian Bach czy Mikołaj Zieleński, z drugiej zaś przez orientalne, wschodnie motywy charakterystyczne dla muzyki Kurdystanu czy starożytnego Chang'an. Wydarzeniami towarzyszącymi muzycznym punktom programu były: wystawy, pokazy rycerskie oraz seminarium tematyczne. Całkowity koszt festiwalu wyniósł 948 tys. zł, z czego dotacja pokryła 459 tys. zł. 1'038'000,- N o wa i n f r a s t r u k t u r a w Barcicach, G a b o n i u, M o s z c z e n i c y N i ż n e j i Przysietnicy Beneficjent: Gmina Stary Sącz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwił powstanie nowoczesnej infrastruktury sportowej wyremontowano m. in. nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gaboniu (188 tys. zł), wybudowano kompleksy sportowo-rekreacyjne w Moszczenicy Niżnej (228 tys. zł) i Przysietnicy (231 TYS. ZŁ), a mieszkańcom i turystom udostępniono atrakcyjną Przystań na Karpackim Szlaku Rowerowym wraz z zapleczem rekreacyjnym w Barcicach Górnych (391 tys. zł). 1'706'000,- Rytro MIASTO / Stary Sącz 30 31

18 POKL wspiera turystykę i e d u k a c j ę Wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do dzieci kierowane są różnorodne inicjatywy wspierające ich rozwój społeczny, doskonalące ich umiejętności i rozwijające na wielu polach. Program wspiera także działalność turystyczną i sanatoryjną w powiatach - dzięki realizowanym projektom małopolskie sanatoria mogą bezsprzecznie rywalizować z podobnymi placówkami za granicą. Jestem przedszkolakiem z Kamionki Wielkiej Beneficjent: Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota Dotacja w kwocie 1,3 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwoliła na otwarcie punktu przedszkolnego i uruchomienie zajęć dla pięćdziesięciorga dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu całej gminy. Projekt, realizowany w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 marca 2013 r., umożliwił zakup wyposażenia placówki oraz uruchomienie zajęć edukacyjnych, językowych, logopedycznych, a także ćwiczeń w ramach gimnastyki korekcyjnej i rytmiki. Wsparciem zostały objęte w szczególności dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach. W ramach projektu systemowego Województwa Małopolskiego DiAMEnT wartego 18,2 mln zł, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Nowym Sączu zorganizowano Letnią Szkołę Młodych Talentów. Uczestnikami projektu była młodzież ze DiAMEnT - Letnia Szkoła Młodych Talentów Beneficjent: Województwo Małopolskie szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski, która brała udział w olimpiadach. W ramach projektu młodzi zdolni mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości czy twórczego myślenia. Pa r t n e r s t w o na rzecz adaptacyjności i modernizacji uzdrowisk Beneficjent: Instytut Turystyki w Krakowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera także działalność turystyczną i sanatoryjną. W projekcie o wartości 1,4 mln zł powstała Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla dziewięciu małopolskich uzdrowisk, która wskazuje m.in. kierunki kształcenia w tym obszarze. Równocześnie powstało dziewięć partnerstw lokalnych na rzecz adaptacyjności i modernizacji uzdrowisk województwa. W projekcie uczestniczyły cztery gminy z powiatu nowosądeckiego. Skorzystały z niego nie tylko podmioty uzdrowiskowe i turystyczne, samorządy, organizacje pracodawców i instytucje rynku pracy, ale również pracownicy uzdrowisk. 1'400'000,- wkład ze środków POKL (zł) wkład ze środków POKL (zł) wkład ze środków POKL (zł) 1'300'000,- 1'300'000,- 18'200'000,- 18'200'000,- 1'400'000,- powiat nowosądecki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 32 33

19 11'600'000,- 11'600'000,- wkład ze środków POKL (zł) KONSERWATOR Doskonalenie z aw o d o w e nauczycieli Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty oraz władzami małopolskich gmin i powiatów stanowił odpowiedź na zgłaszaną przez nauczycieli potrzebę zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych. Przeprowadzone działania edukacyjne obejmowały wykorzystanie komputera, Internetu i innych multimediów w pracy dydaktycznej. Usystematyzowały wiedzę i rozwinęły kompetencje ponad 7 tys. pedagogów. Na realizację projektu przeznaczono 11,2 mln zł, z czego 9,5 mln stanowiło wsparcie otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9'500'000,- 11'200'000,- wkład ze środków POKL (zł) 43'100'000,- Doctus - małopolski fundusz s t y p e n d i a l n y d l a doktorantów Beneficjent: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Dzięki funduszowi stypendialnemu każdego roku wsparcie finansowe otrzymują kolejne grupy doktorantów kształcących się w dziedzinie lub dyscy- wkład ze środków POKL (zł) plinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla rozwoju Małopolski oraz realizujących prace badawcze o szczególnym znaczeniu dla regionu. Inicjatywa, wspierana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczynia się do poprawy współpracy w obszarze Nauka Biznes Administracja i łączy małopolskie środowiska naukowe i biznesowe. Całkowita wartość projektu wynosi 43,1 mln zł, z czego aż 33,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. 33'500'000,- Modernizacja k s z t a ł c e n i a z aw o d o w e g o Beneficjent: Województwo Małopolskie, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Inicjatywa realizowana we współpracy ze wszystkimi małopolskimi powiatami oraz mi i innymi podmio- 135'100'000,- 154'000'000,- wkład ze środków POKL (zł) tami prowadzącymi szkoły zawodowe, objęła swoim zasięgiem cały region. To jedno z pierwszych w Polsce tego rodzaju przedsięwzięć zakładające wsparcie zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej placówek zawodowych. Projekt realizuje 256 szkół i 6 centrów kształcenia, które wdrażają programy rozwojowe. Oszacowano, że do końca 2014 r. liczba osób biorących udział w kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych wyniesie ok. 37 tys., a 194 szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt służący do praktycznej nauki zawodu. Wartość projektu wynosi 154 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 135,1 mln zł. Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego Projekt, realizowany w formie rocznych edycji, zakłada aktywizację 690 osób, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć pracy, nie posiadają wystarczających kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego. Uczestnicy projektu mogą korzystać z różnorodnego wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego bądź stażu zawodowego, szkoleń oraz pośrednictwa pracy i doradztwa służącego rozpoznaniu ich potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Cały projekt objęty został wsparciem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynoszącym 11,6 mln zł. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 34 35

20 MIASTO NOWY SĄCZ I Powiat nowosądecki Opracowanie Samorząd Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich, Zespół Centrum Informacyjne FEM Projekt graficzny Radoszek Arts Zdjęcia: Jacek Leśniewski Konrad Kosecki Michał Skowronek Archiwum UMWM Archiwum beneficjentów projektów unijnych z miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego z wyłączeniem Zdjęcie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy Andrzej Banaś, Polskapresse Zdjęcie Miasteczka Galicyjskiego Adrian Larisz Dane liczbowe dotyczące projektów podano w przybliżeniu, zgodnie z wartościami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie, a alokację MRPO, PROW i POKL przeliczono wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Banku Centralny, stan na dzień 31 lipca 2014 r. ISBN: Krakow 2014

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ Przedstawiamy Państwu ofertę wynajmu: sal dydaktycznych, audytoryjnych, auli, pracowni, laboratoriów, infrastruktury sportowej oraz miejsc noclegowych Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego Projekt Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu

Bardziej szczegółowo

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/2009/6.2.b dla Schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. proszowicki

MAŁOPOLSKA. powiat. proszowicki MAŁOPOLSKA powiat proszowicki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. myślenicki

MAŁOPOLSKA. powiat. myślenicki MAŁOPOLSKA powiat myślenicki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Lokalna Grupa DZIAŁANIA. Lokalna GRUPA Działania. LOKALNA Grupa Działania. Lokalna GRUPA Działania. Lokalna Grupa Działania Gromnik

DOBRE PRAKTYKI. Lokalna Grupa DZIAŁANIA. Lokalna GRUPA Działania. LOKALNA Grupa Działania. Lokalna GRUPA Działania. Lokalna Grupa Działania Gromnik DOBRE PRAKTYKI Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie, współfinansowana

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach powiatu w II i III kwartale 2011 roku

Informacja o działaniach powiatu w II i III kwartale 2011 roku Informacja o działaniach powiatu w II i III kwartale 2011 roku 2 września 2011 r. 1 8 MIESIĘCY NA DROGACH POWIATOWYCH Pozyskane środki zewnętrzne: (MRPO) 9 milionów 334 tysiące 515,16 zł - przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy o dofinansowanie. Wieliszewska Akademia r r , ,00 zakończony i Przyszłości 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie. Wieliszewska Akademia r r , ,00 zakończony i Przyszłości 2 Lp. Nazwa zadania/tytuł u Data złożenia wniosku Data podpisania umowy o dofinansowanie Koszty całkowite u Kwota przyznanego dofinansowania Stan 1 Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2013 MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2013 MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2013 MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA Nazwa projektu: Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta w Uzdrowisku Muszyna Nr projektu: MRPO.03.01.02-12-517/09

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI

Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI lp Numer projektu Data wpływu Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI 1. 1/2017 06.02.2017 Brodnicka siłownia na świeżym powietrzu czyli outdoor fitness 2. 2/2017 10.02.2017 Posprzątaj po swoim psie w

Bardziej szczegółowo

Podział terenu Powiatu Nowosądeckiego

Podział terenu Powiatu Nowosądeckiego Podział terenu Powiatu Nowosądeckiego Lp Szkoła Gmina Wykaz sołectw 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Skrudzina Moszczenica Wyżna Przysietnica 2. Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. OPRACOWANO: DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZESPÓŁ KD.VII PAŹDZIERNIK 2013 W 2013 r. cztery

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku

Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku W 2015 roku wykonano następujące inwestycje: INWESTYCJE DROGOWE W 2015 roku wyremontowano ponad 8.125 m dróg za kwotę 1.392.371,43zł w następujących

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie

NOTATKA PRASOWA. Pierwsi w Europie NOTATKA PRASOWA Pierwsi w Europie Od początku lipca br. Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał trzy nowe umowy na realizację projektów miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu jest nowoczesnym, przestronnym, dwukondygnacyjnym obiektem usytuowanym na osiedlu Krzyki Partynice, w otoczonej zielenią, spokojnej części Wrocławia. Placówka zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Polska Republika Słowacka 2007 2013 Znaczenie dla regionów doświadczenia Małopolski Kraków, 22 kwietnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Cele współpracy transgranicznej (Europejska

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych, angażując się w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Długosiodło - położenie geograficzne

Długosiodło - położenie geograficzne Długosiodło - położenie geograficzne województwo: mazowieckie powiat: wyszkowski gmina: Długosiodło Położenie - północno - wschodnia część powiatu wyszkowskiego. Bliskość ważnych szlaków komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU GDAŃSK ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny Rozwój infrastruktury szansą szybkiego rozwoju miasta. Dynamiczny rozwój dzielnicy Kokoszki

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Projekty dofinansowane z Programu ZPORR w gminie Kudowa Zdrój KUDOWA - ZDRÓJ

Projekty dofinansowane z Programu ZPORR w gminie Kudowa Zdrój KUDOWA - ZDRÓJ Projekty dofinansowane z Programu ZPORR w gminie Kudowa Zdrój KUDOWA - ZDRÓJ Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r.

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r. Ważna decyzja 19 kwietnia 2011r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwierdzającą dofinansowanie projektu Gminy Szydłowiec w kwocie 26.052.378,97 Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych Tak duża liczba

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W POWIECIE NOWOSĄDECKIM

GOSPODARKA ODPADAMI W POWIECIE NOWOSĄDECKIM 57 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego Sekcja IX Gospodarka odpadami TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA ODPADAMI W POWIECIE NOWOSĄDECKIM Autor: Poręba Joanna Opiekun: prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA GMINY KOZŁÓW INWESTYCJE W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI

REWITALIZACJA GMINY KOZŁÓW INWESTYCJE W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI REWITALIZACJA GMINY KOZŁÓW INWESTYCJE W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI REWITALIZACJA KROK PO KROKU I ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH (DIAGNOZA) II III IV V KONSULTACJE SPOŁECZNE WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Schemat B Minimalna kwota wsparcia wynosi: PLN Maksymalna kwota wsparcia wynosi: PLN

Schemat B Minimalna kwota wsparcia wynosi: PLN Maksymalna kwota wsparcia wynosi: PLN 1 Zmienia się Uchwałę Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienioną

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przeznaczone jest na inicjatywy w zakresie :

Wsparcie przeznaczone jest na inicjatywy w zakresie : INFORMACJA O ZASADACH PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO NA LATA 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego (LGD)

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. olkuski

MAŁOPOLSKA. powiat. olkuski MAŁOPOLSKA powiat olkuski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 730/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r.

UCHWAŁA NR 730/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r. UCHWAŁA NR 730/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r. Na podstawie art. 247 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł.

XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1,03 mld zł, 541,8 mln zł. XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Gminę Miejską Legionowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Projekty realizowane przez Gminę Miejską Legionowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Dla rozwoju Mazowsza Projekty realizowane przez Gminę Miejską Legionowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Dla rozwoju Mazowsza Tytuł projektu: "Budowa regionalnego

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekty realizowane w Ostrowie m w ramach ego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Miejski w Ostrowie m al. Powstańców ch 18 63-400 Ostrów um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl prom@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku

Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku 2008-2015 Wnioski z gminy Gródek nad Dunajcem w ramach całego działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju GMINA GRÓDEK NAD DUNACJEM Wnioski niewybrane

Bardziej szczegółowo

Studia wykonalności. Instytut Karpacki zrealizował następujące studia wykonalności: L.p. Zleceniodawca

Studia wykonalności. Instytut Karpacki zrealizował następujące studia wykonalności: L.p. Zleceniodawca Studia wykonalności Instytut Karpacki specjalizuje się w opracowywaniu studiów wykonalności. Głównie są to dokumenty przygotowywane w celu uzyskania przez samorządy lokalne dofinansowania ze środków ZPORR

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r.

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Autor: Administrator 03.01.2017 r. Gmina Fabianki - Gminny Serwis Informacyjny Rok 2016 upłynął w gminie Fabianki pod znakiem licznych zadań inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo