Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 16/2013 (639) HUTA KATOWICE 3 października 2013 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy W związku z nieotrzymaniem od pracodawcy AMP wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy po przeprowadzonych kontrolach - dąbrowska Solidarność wystąpiła o ich treść bezpośrednio do PIP. W dniu 17 września Związek otrzymał odpowiedź, zawierającą wystosowane wystąpienia PIP do pracodawcy. W wystosowanych wystąpieniach inspektorzy kilkakrotnie wręcz wnosili o: zapewnienie pracownikom w każdej dobie pracowniczej 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku, a w przypadku osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, zapewnienie w okresie rozliczeniowym równoważnego okresu odpoczynku. Zapewnienie w każdym tygodniu prawa do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego lub w wymiarze 24 godzin w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy. Więcej str. 3 Na Komisji Międzyzakładowej... Najważniejsze jest trzymanie się poręczy Problemy płacowe, BHP i organizacyjne zdominowały pierwsze powakacyjne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji, które odbyło się w piątek, 27 września br. Wielu Przewodniczących z poszczególnych Wydziałów/Zakładów/Spółek podniosło temat przeprowadzanych przeglądów jesiennych BHP. Niestety, podczas ich przeprowadzania okazało się, iż pewne nieprawidłowości notorycznie się powtarzają, a do realizacji zgłaszanych uwag niejednokrotnie dochodzi dopiero wówczas, gdy zaistnieje realne zagrożenie. Podobnie było na obróbce walców, gdzie pracodawca dokonuje długo oczekiwanej wymiany świetlików dachowych. Na stalowni pojawił się problem odbioru przez pracowników pracujących w nadgodzinach rekompensaty w postaci dnia wolnego. Okazuje się, iż pracodawca wyznacza im termin, kiedy wolne mogą odebrać. Pracodawca również zaplanował pracownikom wykorzystywanie tzw. S. Duże obawy o przyszłość mają pracownicy magazynów - pracodawca podjął działania mające doprowadzić do ich sprzedaży. Przygotowany został przetarg, który znajduje się na etapie przygotowywania ofert. Kolejnym, rozrastającym się problemem jest przekazywanie pracowników do biura alokacji, do którego - zdaniem Przewodniczących kierownictwo z wydziałów/zakładów nie występuje o przydział pracowników etatowych. Więcej str. 3 Deklaracja podczas spotkania Związków z SIP Pełne wsparcie Dyrekcji dla inspektorów Pełne wsparcie Dyrekcji dla Społecznych Inspektorów Pracy zadeklarował Czesław Sikorski podczas cyklicznego spotkania Związków Zawodowych ze Społeczną Inspekcja Pracy, które odbyło się 2 września br. Na spotkanie Związków Zawodowych z SIP po raz kolejny zostali zaproszeni Dyrektorzy Zarządzający AMP. Tym razem zaproszenie przyjęli - Dyrektor Czesław Sikorski, Bogdan Mikołajczyk, a także po. Dyrektora Biura BHP - Filip Kuźniak. Podczas spotkania Dyrektorzy omówili bieżące sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Dyrektor Sikorski zauważył, iż występuje dużo nieprawidłowości związanych m.in. z transportem zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym oraz sprzętem używanym przez firmy obce, odbiegającym od standardów AMP. Poinformował również o zamiarze wymiany floty pojazdów firmowych używanych bezpośrednio na zakładach. Zdaniem Dyrektora czeka nas dużo pracy w temacie przestrzegania przepisów i dyscypliny pracy na co dzień. Obecny na spotkaniu Wiceprzewodniczący S - Mirosław Nowak podjął temat słabego przepływu zagadnień pomiędzy terenowymi a główną komisją BHP, przez co z terenowych komisji wypływa jego zdaniem śladowa część tematów, które są dodatkowo znacznie rozciągane w czasie (częstotliwość Komisji Głównej - raz na kwartał). Więcej str. 2 Solidarność w trosce o przyszłość Zakładu O podjęcie decyzji w sprawie uzupełnienia obsad wystąpiła do Dyrektora Wykonawczego Oddziału Wyrobów Długich 18 września br. Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Tokarni Walców i Składu Wyrobów Gotowych. Komisja w swoim piśmie zwróciła się o podjęcie decyzji w sprawie uzupełnienia obsad na stanowisku tokarz-kalibrownik. Jak jednocześnie zauważył Przewodniczący Komisji - stanowisko to w Wydziale Obróbki Walców jest wiodącym oraz niezbędnym dla utrzymania ciągłości produkcji Walcowni Dużej i Średniej w procesie walcowania. Więcej str. 2 Uzgodniono II część nagrody za wkład pracy Kwota 300zł/pracownika stanowić będzie II część nagrody dla pracowników ArcelorMittal Poland SA w związku z ich wkładem pracy w funkcjonowanie Spółki w roku Rozmowy nt. II części nagrody, o której mowa w zawartym Porozumieniu przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2013 rozpoczęły się - zgodnie z zapisami Porozumienia podczas posiedzenia Zespołu Roboczego, które odbyło się 25 września i kontynuowane były 1 października br. Więcej str. 2 Weź udział w Marszobiegu charytatywnym W AMP zorganizowany został Tydzień Zdrowia, w ramach którego zarówno pracownicy AMP jak i podwykonawców mogą korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych z zakresu chorób krążenia oraz chorób nowotworowych, a także uczestniczyć w zorganizowanych imprezach sportowych. To dobra inicjatywa. Szczególnie zachęcamy wszystkich Członków Związku i pracowników do udziału w Marszobiegu Charytatywnym. Więcej str. 2 Zapraszamy do wspólnego biesiadowania MOZ NSZZ Solidarność serdecznie zaprasza Członków Związku na Biesiadę Piwną, która odbędzie się 25 października 2013 r. w Restauracji DorJan. Więcej str. 4

2 Odejdzie znacząca ilość doświadczonych pracowników Solidarność w trosce o przyszłość zakładu C. d. ze str. 1 Solidarność zwróciła uwagę na fakt, iż w perspektywie najbliższych dwóch lat z DWW odejdzie znacząca ilość doświadczonych w procesie obróbki pracowników. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie przygotowania walców dla Walcowni DWG oraz DWS, jak i nie będzie możliwe przekazanie wiedzy tzw. nowym pracownikom. Tokarz-kalibrownik musi doskonale umieć odczytywać rysunek techniczny. Powinien też charakteryzować się zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz precyzją, dobrą koordynacją wzrokowo ruchową. Zatrudniany na tym stanowisku pracownik powinien posiadać przede wszystkim doświadczenie, którego nie da się zdobyć podczas półrocznego przygotowania zawodowego czy stażu. Przedstawiane w ubiegłych latach przez pracodawcę dane struktury wiekowej zatrudnionych w AMP stanowią, że w najbliższych latach ( ) odejdzie z Zakładu wielu doświadczonych pracowników, nie tyko pracujących na stanowisku tokarz-kalibrownik. Tymczasem wydaje się, iż pracodawca pomimo posiadanej wiedzy w tym temacie nie podejmuje kroków, by zabezpieczyć obsadę na stanowiskach pracy, a szczególnie na tych stanowiskach, gdzie liczy się precyzja i doświadczenie. Zdaniem Solidarności bowiem zatrudnianie pracowników przez zewnętrzne firmy oferujące im niską płacę powoduje zdobycie przez tych pracowników podstaw wiedzy, którą następnie wykorzystują podejmując pracę w innych zakładach pracy. Stanowi to nie tylko stratę zdobywającego doświadczenie pracownika, ale również koszt spółki w związku z np. przeprowadzonymi szkoleniami i rozpoczynanie tegoż procesu od początku. Widząc braki w tej kwestii na Wydziale Obróbki Walców - Komisja Wydziałowa podjęła kroki mające zapobiec wystąpieniu luki doświadczonych i ważnych dla zakładu pracowników. Deklaracja podczas spotkania Związków z SIP Pełne wsparcie Dyrekcji dla inspektorów C. d. ze str. 1 Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę na fakt zatrudniania w dąbrowskim oddziale zbyt dużej ilości pracowników pracujących w elastycznych formach zatrudnienia oraz występowanie np. w jednej brygadzie pracowników zatrudnionych w różnych firmach, którzy pomimo wykonywania tej samej pracy są różnie wynagradzani i mają gorszą formę zatrudnienia. Zdaniem Wiceprzewodniczącego taki stan rzeczy utrudnia współpracę z przełożonym, powoduje złą atmosferę pracy i prowadzi do konfliktów wewnątrz tej brygady. Brak jest również motywacji. Mirosław Nowak zgłosił również pojawiający się problem na linii przełożony - SIP - kierownictwo. Wielu bowiem SIP-owców zwraca uwagę na fakt, iż ich aktywność jest przez przełożonych źle odbierana. Tymczasem pracodawca powinien docenić pracę SIP, którzy potrafią wyłapać zagrożenia, często niezauważone przez pracowników dozoru, służby BHP i inne osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w zakładzie, eliminując potencjalne wypadki. Dyrektor Sikorski potwierdził, iż SIP odgrywa w zakładzie ważną rolę w podnoszeniu świadomości, zapewnieniu bezpieczeństwa i w bezpośrednich kontaktach z pracownikami. Dyrektor zapewnił o pełnym wsparciu dyrekcji dla działalności SIP i zapowiedział bezwzględną walkę z rzucanymi pod nogi SIP-owców kłodami. Inspektorów poprosił natomiast o aktywność i zaangażowanie w pełnieniu tej funkcji. Ponadto, w odpowiedzi na uwagę Mirosława Nowaka dotyczącą braku dostępności pracowników do instrukcji stanowiskowych, Dyrektor zobligował się, iż postara się w obszarze swojego działania wprowadzić, by instrukcje takie były stale dostępne. Na powyższy problem zwróciła uwagę także podczas jednej z przeprowadzanych kontroli Państwowa Inspekcja Pracy. Podczas spotkania poruszony został również problem niewydolności instalacji odpylających w czasie wzmożonej produkcji (Stalownia), co powoduje duże zapylenie na halach i ma bezpośredni wpływ na zdrowie pracowników. Przedstawiciele pracodawcy zapewnili, iż prowadzone są prace nad planem modernizacji odpylania stalowni i spiekalni. Filip Kuźniak zaapelował, byśmy wspólnie jako jeden zespół - SIP, BHP i Związki Zawodowe pracowali prewencyjnie zapobiegając wypadkom. Pracownicy otrzymują należne pieniądze Pracodawca wypłaca Tuskowe Kwota wynikająca ze specjalnej odprawy uzupełniającej - tzw. Tuskowe, a dokładniej termin jej wypłaty - przestał być tematem spornym. Pracodawca bowiem postanowił wypłacić uprawnionym pracownikom należne im pieniądze. Decyzja dotycząca wypłaty tzw. Tuskowego podjęta została przez pracodawcę po wydaniu przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział IV Pracy nakazu zapłaty dla pracownika specjalnej odprawy uzupełniającej. Pomimo jednak wniesienia sprzeciwu przez pracodawcę od wydanego nakazu Sądu - jego przedstawiciele wystąpili do uprawnionych byłych pracowników AMP z propozycją ugody w tym zakresie. Z naszej wiedzy wynikającej z przekazywanych od byłych pracowników informacji wynika, iż powyższe ugody są zawierane, a pieniążki w wielu przypadkach zostały już wypłacone. Solidarność od samego początku stała na stanowisku, iż specjalna odprawa uzupełniająca powinna zostać wypłacona - jak stanowi zapis zał. nr 1 do Regulaminu... w miesiącu następnym po dniu wejścia w życie str. 2 ustawy wydłużającej wiek emerytalny, tj. w lutym 2013r. Premia za wrzesień 2013 r. Premia za wrzesień 2013 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland SA wynosi 8,40%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc sierpień 2013r. w porównaniu do średniego kosztu pz Biznes Planu wyniósł 74%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,40% od płac zasadniczych pracowników Spółki. Uzgodniono II część nagrody za wkład pracy C. d. ze str. 1 W zawartym Porozumieniu strony uzgodniły, iz wraz z wynagrodzeniem za listopad 2013 r. pracownikom AMP wypłacona zostanie dodatkowa nagroda dla pracowników w związku z ich wkładem pracy w funkcjonowanie Spółki. Powyższa Nagroda zostanie wypłacona w jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych pracowników - 300,00 zł/ pracownika. Uprawnionymi do Nagrody będą pracownicy Spółki, którzy objęci są Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników AMP i którzy przepracowali pełnych 11 miesięcy roku 2013 oraz pozostają w zatrudnieniu w dniu wypłaty Nagrody, przy czym przez pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za okres za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W przypadku pracowników Spółki, którzy objęci są ZUZP dla pracowników AMP i nie przepracowali pełnych 11 miesięcy roku 2013, wysokość Nagrody zostaje pomniejszona o 1/10 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc roku Ponadto strony ustaliły, iż uzgodnionie zasady wypłaty powyższej Nagrody mogą mieć pomocnicze zastosowanie w spółkach zależnych w przypadku, gdywypłata takiej nagrody lub nagrody o podobnym charakterze nie spowoduje zwiększenia kosztów TCOE w danej Spółce. Weź udział w Marszobiegu charytatywnym C. d. ze str. 1 Marszobieg w dąbrowskim oddziale AMP odbędzie się 4 października w godz Każde jedno okrążenie to nie tylko pokonanie dystansu 1 km, ale również zdobycie 5 zł, które pracodawca przekaże na leczenie Sebastiana Malinowskiego, chorego synka naszego kolegi z dąbrowskiej stalowni. Nie zastanawiaj się - i Ty możesz pomóc. To Cię kosztuje jedynie odrobinę wysiłku i trochę chęci. Szczegóły m.in. na plakacie na naszej stronie internetowej.

3 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy Na Komisji Międzyzakładowej... C. d. ze str. 1 Także w stosunku do osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Zapewnienie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym - udzielanie innego dnia wolnego od pracy za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy. Zapewnienie pracownikom co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy. Zaprzestania zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 48 godzin w tygodniu łącznie z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie rozliczeniowym. Nie zatrudnianie pracowników powyżej ustalonego rocznego limitu godzin nadliczbowych. Właściwe kwalifikowanie godzin nadliczbowych związanych z konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Inspektorzy wnieśli także o: Nie zawieranie umów cywilnoprawnych warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Dokonanie analizy zawartych z pracownikami umów zlecenia na prace objęte zakresem ich obowiązków w ramach stosunku pracy pod kątem ustalenia różnicy w wynagrodzeniu z tytułu zlecenia, a wynagrodzeniu, które należałoby się pracownikowi w przypadku zakwalifikowania pracy jako pracy w godzinach nadliczbowych. Naliczenie i wypłacenie pracownikowi różnicy w wynagrodzeniu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenie oraz dodatek z tego tytułu) a wynagrodzeniem wypłaconym w ramach umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w warunkach, w których wykonywał on obowiązki objęte swoim zakresem obowiązków w ramach umowy o pracę. Podniesionymi w wystąpieniu kwestiami były również: Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich czynników środowiska pracy występujących przy wykonywanych pracach oraz sposobów wykonywania prac. Środki profilaktyczne i korygujące wynikające z oceny ryzyka zawodowego winny zwiększać bezpieczeństwo wykonywanej pracy oraz być zintegrowane z działalnością pracodawcy. Szczegółowe określanie w ocenie ryzyka zawodowego HIRA kolejnych czynności oraz sposobu ich wykonania, stosowanych maszyn, urządzeń i narzędzi dla wykonywanych prac oraz określanie dla każdego zagrożenia przy wykonywaniu kolejnych czynności sposobu ochrony przed nimi. Terminowe zatwierdzanie protokołu powypadkowego - nie później niż w Najważniejsze jest trzymanie się poręczy terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Dołączanie do akt osobowych pracowników zaświadczeń z badań lekarskich przeprowadzanych w celu ustalenia braku przeciwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy. Kolejnymi tematami wymagającymi natychmiastowych rozwiązań były: Bezwzględne sporządzanie pisemnego polecenia na wykonanie prac niebezpiecznych zgodnie z wewnątrzzakładowymi uregulowaniami, wydawanie oddzielnych poleceń na kolejne prace niebezpieczne. Jednoznaczne określanie w wystawionych poleceniach na wykonywanie prac w przestrzeniach gazo-niebezpiecznych, zagrożonych wybuchem, prac wykonywanych na wysokości oraz przy urządzeniach elektroenergetycznych zakresu prac do wykonania, sposobu ich prowadzenia i odpowiedzialności za wykonane prace. Dopuszczanie do wykonywania prac wyłącznie po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z pisemnego polecenia wykonywania tych prac, a w szczególności: przeprowadzeniu instruktażu przez wyznaczoną osobę; zapoznaniu z zagrożeniami, oceną ryzyka zawodowego, HIRA itp.; wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej chroniącej przed zagrożeniami mogącymi wystąpić przy wykonywanych pracach; wyposażenia pracowników w sprzęt ochronny i ratunkowy przewidziany w poleceniu pisemnym; zapewnienie asekuracji pracownikom, w tym również przez ODGR, SNiRG i straż pożarną, wykonania pomiarów itp; przygotowania stanowiska pracy. Więcej str. 4 C. d. ze str. 1 Po raz kolejny również zgłoszony został problem niezgodnego z regulaminem podziału premii miesięcznej dla pracowników AMP. Przewodniczący Komisji S w Biurze Jakości i Rozwoju Produktu poinformował, iż 23 września wszyscy pracownicy Laboratorium Badań Mechanicznych (GJ 63) zostali poddani badaniu alkomatem. To powrót do poprzednio stosowanych działań i tak być nie może - powiedział Wiceprzewodniczący S ds. płac - Temat ten reguluje Aneks nr 3 do Regulaminu Pracy. Pracownicy powinni w takich sytuacjach żądać przestrzegania przepisów w tym względzie, zgłaszać wszelkie nieprawidłowości podając przy tym nr pracownika kontrolującego. Pracownicy mają prawo odmówić poddania się takiemu badaniu. Kontrolujący ma obowiązek pouczenia o przebiegu i prawach przysługujących w trakcie tej kontroli, co nagminnie jest łamane. Wiceprzewodniczący ds. BHP i Prawa Pracy - Mirosław Nowak nawiązał do spotkania SIP ze związkami zawodowymi, w którym uczestniczyli również przedstawiciele pracodawcy, podczas którego poruszono m.in. temat ukrywania wypadków, niedostępności instrukcji czynnościowych dla pracowników, różnych form zatrudniania. Wiceprzewodniczący podjął również interwencję w sprawie powołanych przez pracodawcę koordynatorów BHP, do pełnienia której funkcji w niektórych przypadkach zostały powołane osoby przypadkowe i nieprzeszkolone. Wiceprzewodniczący podkreślił, iż bulwersującym jest, że dla pracodawcy wydaje się być najważniejszym kwestia trzymania się poręczy przez pracowników podczas chodzenia po schodach, a nie zwraca się uwagi na naprawdę istotne kwestie, w tym drastyczne odstępstwa od przepisów i instrukcji stosowane przez sam dozór. Zdaniem przedstawicieli S najważniejsza dla pracowników powinna być instrukcja stanowiskowa, której ranga zeszła na dalszy plan, aniżeli wprowadzane przez pracodawcę wciąż nowe programy. Jak podkreślali - wielu z zarządu nie ma wiedzy nt. rzeczywistej pracy pracowników. Lech Majchrzak omówił tematy poruszone podczas posiedzenia Zespołu Roboczego, w tym związane z II częścią nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w 2013 r. Poinformował, iż pracodawca wystosował propozycję zastosowania w AMP 12- miesięcznego okresu rozliczeniowego, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem strony społecznej. Wiceprzewodniczący poinformował również, iż pracownicy WBG Batory i Huty królewskiej, którzy z dniem 1 kwietnia przekazani zostali do MPS otrzymają waloryzację płac na takich samych zasadach, jak pracownicy AMP. Temat niskich płac i małej - pomimo dużej produkcji - premii podniósł przedstawiciel AM Service Group. Problemem są również działania Pracodawcy dążące do likwidacji dodatków szkodliwych. W Unimedzie - jak przekazała Przewodnicząca S w Spółce - zakończone zostały negocjacje ZUZP. Pracodawca planuje reorganizację biura rachunkowego, bierze również pod uwagę możliwość zatrudnienia zewnętrznego podmiotu do obsługi księgowości. Trudne negocjacje ZUZP są natomiast w Spółce ZEN, gdzie pracodawca próbuje znacznie ograniczyć uprawnienia pracownicze wynikające z dotychczasowego Układu. Pracownicy jednak nie wyrazili zgody na podpisanie nowego ZUZP. Przewodniczący Związku - Jerzy Goiński podziękował za liczny udział w organizowanych przez związek manifestacjach. Nawiązał również do działań pracodawcy związanych z przenoszeniem pracowników do sztucznie tworzonych komórek organizacyjnych (tj. np. K-42), a później ich wydzielania do firm zewnętrznych. Na takie działania nigdy nie będzie z naszej strony zgody- podkreślił. Jak poinformował Przewodniczący - Komisja Koordynacyjna Solidarność przygotuje w najbliższym czasie wystąpienie do Pracodawcy w sprawie negocjacji płacowych na 2014 r. str. 3

4 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy C. d. ze str. 3 Zaprzestanie wykonywania prac niezgodnie z instrukcjami, procedurami ich wykonania oraz pisemnym poleceniem. Zapewnienie należytego sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych w zakresie ich organizacji, przygotowania oraz wykonywania zgodnie z ustaloną procedurą. Po kontroli przeprowadzonej w okresie od 17 maja do 14 czerwca Państwowa Inspekcja Pracy wniosła natomiast o: przeprowadzenie oceny stanu technicznego słupów nośnych pod halą Wielkiego Pieca nr 3 (podpiecze) oraz ściany nośnej budynku spiekalni. Słupy nośne posiadają liczne pęknięcia i rozwarstwienia osnowy słupa. Obejmy stalowe chroniące słup zostały w kilku miejscach zerwane. W rejonie wejścia do Spiekalni widoczne są pęknięcia ściany nośnej, co może stanowić zagrożenie dla obiektów budowlanych. Realizowanie zaleceń zawartych w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Egzekwowanie od pracowników zamykania drzwi, furtek itp. prowadzących do stref niebezpiecznych, oznakowanie wejść znakami bezpieczeństwa informującymi o istniejących zagrożeniach. Zapewnienie okresowych kontroli poprawności działania urządzeń pomiarowych zlokalizowanych w pomieszczeniu stacji argonu i azotu instalacji dolnego dmuchu konwertorów. Zweryfikowanie składu brygad Utrzymania Ruchu Branżowe, aby prace zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych wykonywane na polecenie pisemne mogły być nadzorowane przez osoby wyznaczone w poleceniu. Zweryfikowanie obsad ruchowych Pogotowia Elektrycznego w Zakładzie Energetycznym tak, by przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych zaliczonych do prac szczególnie niebezpiecznych w odniesieniu do urządzeń elektroenergetycznych, prace te zawsze były wykonywane przez co najmniej dwuosobowy zespół pracowników kwalifikowanych celem zredukowania możliwości wystąpienia ryzyka elektrycznego spowodowanego pomyłką łączeniową podczas przygotowywania miejsca pracy na urządzeniu elektroenergetycznym. Wykonywanie badań ochrony od porażeń dla obwodów potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Polskiej Normie PN-HD :2008 instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. Bezwzględne zapewnienie, aby elektromonterzy wykonujący czynności łączeniowe w obiektach elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami wynikającymi z instrukcji eksploatacji stosowali buty dielektryczne niezależnie od rozmiaru obuwia roboczego. Wystąpienia Państwowej Inspekcji pracy dotyczyły również nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń po przejściu na nowy system kadrowo-płacowy SAP HP, o czym informowaliśmy Państwa wcześniej. Jak poinformowała PIP - w sumie w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. w AMP zostało przeprowadzonych 7 kontroli, w trakcie których zostały wydane konkretne wystąpienia. Remisem zakończono towarzyskie spotkanie Pracodawca i Związkowcy Wynikiem 5:5 zakończyło się rozegranie meczu towarzyskiego Pracodawcy i Związkowców w ramach tygodnia zdrowia w ArcelroMittal Poland S.A. Mecz rozegrany został w poniedziałek, grać przeciwko zwiazkowcom, jednak ce30 września br. na boisku Orlik znaj- lem wyrównania szans postanowiono, iż dującym się na tzw. Manhattanie - al. J. o przynależności do danej drużyny zadepiłsudskiego 24 Dąbrowia Górnicza. W cyduje los. początkowym założeniu pracodawca miał Utworzono dwie drużyny: Białe Anioły i str. 4 Warszawska PIP w sprawie Manpower Services W przewidywanym terminie do 11 października br. zostanie rozpatrzona skarga Solidarności na pracodawcę Manpower Services Sp. z o. o. - poinformował Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie pismem otrzymanym przez Związek w dniu 20 września br. Jednak, w związku ze skontrolowanym zakresem przedmiotowym skargi przez inspektorów OIP w Katowicach oraz oddziału PIP w Zawierciu - jak podaje warszawski PIP - inspektorzy pracy kontrolujący siedzibę firmy MP Services Sp. z o. o. w warszawie skupili się na zagadnieniu ustalenia statusu prawnego firmy, w tym ewentualnego występowania jako agencja pracy tymczasowej. Jednak z uwagi na fakt, iż Prezes firmy aktualnie przebywa poza granicą, czynności kontrolne zostały wstrzymane do czasu jego powrotu do kraju. Z informacji, jakie PIP otrzymała od pracowników spółki ma to nastąpić po 16 września br. W związku z powyższą sytuacją i brakiem możliwości zakończenia czynności kontrolnych - skarga Solidarności zostanie rozpatrzona w terminie do 11 października br. Zapraszamy do biesiadowania C. d. ze str. 1 Organizacja Biesiady Piwnej wpisała się już w coroczny kalendarz imprez Związkowych i cieszy się dużą popularnością. Tegoroczna zabawa zorganizowana zostanie w godzinach w DorJanie - Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 91. Koszt uczestnictwa - 30 zł/os. Zainteresowani Członkowie S (z osobą towarzyszącą) proszeni są o zapisy u Przewodniczących poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek do dnia 18 października. Ilość miejsc ograniczona. Pomarańczowe Diabły. Pierwszą połowę meczu zdecydowanie prowadziła drużyna Białych Aniołów, zdobywając aż 5 bramek. Dopiero w drugiej połowie Pomarańczowe Diabły przystąpiły do zintensyfikowanego ataku, dzięki czemu ostatecznie udało im się mecz zremisować. Decyzją sędziego, a także zawodników obu drużyn, nie było dogrywki, ani rzutów karnych.

5 Solidarność rozpoczęła akcję zbierania podpisów Petycja o samorozwiązanie Sejmu Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją o samorozwiązanie Sejmu. 14 września podczas wielkiej manifestacji w Warszawie przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność - Piotr Duda ogłosił, że kolejnym etapem akcji będzie zbieranie podpisów pod petycją o samorozwiązanie Sejmu. Zbiórka właśnie ruszyła. Poniżej prezentujemy list Przewodniczącego. Nie ma powrotu do Trójstronnej Przewodniczący przyjął do wiadomości, że powrotu do Komisji Trójstronnej w tej formule nie ma - powiedział Piotr Duda po spotkaniu z Rafałem Grupińskim. Szef S oraz Jan Guz z OPZZ i Tadeusz Chwałka z FZZ pojawili się w Sejmie na zaproszenie przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO. - Nasze postulaty są już od dawna znane, przekaz jest jasny: 67, elastyczny czas pracy, umowy śmieciowe, płaca minimalna. Czekamy na sygnał ze strony rządu, gdzie możemy się spotkać w połowie drogi i osiągnać kompromis - mówił Duda przed spotkaniem. Po jego zakończeniu relacjonował: - Rafał Grupiński namiawiał do powrotu, ale przede wszystkim słuchał. Powiedzielismy o postulatach i o tym, że Trójstronna Komisja w obecnej formule się już wyczerpała. Jan Guz powiedział, że miał wrażenie, iż niektóre argumenty związków na posiedzeniach KT nie dotarły do posłów. Duda zaznaczył, że związkowcom zależy na dwustronnych rozmowach w sprawie postulatów z ministrem pracy lub z reprezentacją rządu. Koleżanki i Koledzy! Manifestacja pokazała nie tylko naszą siłę i determinację, ale również a może przede wszystkim ogromne poparcie i zaufanie społeczeństwa, które oczekuje zmian. To pokazuje, że Solidarność i pozostałe związki zawodowe są dzisiaj jedyną realną siłą zdolną do przeciwstawienia się złej polityce prowadzonej w Warszawie na ulicy Wiejskiej. To duże zobowiązanie. Nie wolno nam go zawieść. Podczas finału akcji Dość lekceważenia społeczeństwa 14 września ogłosiliśmy na Placu Zamkowym, że będziemy zbierać podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu, potocznie nazywaną też petycją o samorozwiązanie Sejmu. Nadszedł czas, aby z całą mocą uruchomić tę akcję. Petycja z formalnego punktu widzenia nie ma mocy prawnej. To znaczy, że nie jest dla posłów wiążąca. Ale jeśli uda nam się znaczącą liczbę podpisów, politycy nie będą mogli zignorować tego głosu. Dlatego warto zaangażować się w to przedsięwzięcie, bo będzie to ważny środek nacisku na władzę, która prędzej czy później musi zacząć słuchać swoich obywateli. Zwracam się do wszystkich struktur naszego Związku, naszych sympatyków, do organizacji, stowarzyszeń, inicjatyw obywatelskich oraz do wszystkich, którzy chcą zmiany obecnej władzy, o poparcie naszej akcji. Petycję z listą na podpisy można pobrać z naszej internetowej strony głównej (link poniżej) w formie elektronicznej lub bezpośrednio w Zarządach Regionów NSZZ Solidarność. Oryginalne listy z podpisami należy przekazywać do poszczególnych regionów lub bezpośrednio do Komisji Krajowej (lista adresowa i lista na podpisy na stronie: zbieramy-podpisy.html). Ze związkowym pozdrowieniem Piotr Duda Dąbrowska Solidarność z AMP również zbiera podpisy. Zapraszamy wszystkich do Przewodniczących Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek lub do sekretariatu Związku - budynek DAMM 4 pok. nr 6. Tuskobus ruszył w objazd po Polsce Tuskobus z pomnikiem premiera ruszył w objazd po Polsce. Do naszego regionu zawita na początku listopada. Rusza krajowe tournée pomnika premiera Donalda Tuska odsłoniętego w miasteczku namiotowym przed Sejmem w przeddzień wielkiej manifestacji w Warszawie. Pomnik, choć wygląda jak spiżowy, tak naprawdę jest zrobiony ze styropianu i pomalowany złotą farbą. Z racji użytego materiału jest dość kruchy, ale jednocześnie łatwo go naprawić. Dlatego organizatorzy nie obawiają się, że z monumentu odpadnie farba lub pojawią się pęknięcia po spotkaniach z wiwatującym na cześć przywódcy ludem. W tuskobusie razem z pomnikiem będzie wożony specjalny zestaw naprawczy, który pozwoli uzupełnić ubytki w monumentalnym wizerunku premiera - skleić pęknięcia, zamalować złotą farbą. Pomnik Donalda Tuska od czasu odsłonięcia zyskuje coraz szersze grono wielbicieli. Co więcej, jak wieść gminna niesie, jest to pomnik cudowny. Podobno wystarczy dotknąć piłki, którą pomnikowy Tusk trzyma pod pachą, pomyśleć życzenie i ono się spełni. Podobnie jak wtedy, gdy obserwujemy spadającą gwiazdę. A kto mimo wszystko wątpi w cuda Tuska, powinien dotknąć jego peruwiańskiej czapeczki. Wtedy wątpić przestanie i nabierze pewności. Pomnikowe tournée rozpoczyna się 25 września w Bydgoszczy. Do naszego regionu monument dotrze 7 listopada. Najszybsza droga do świętości Kanonizacja Jana Pawła II w przyszłym roku Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII odbędzie się 27 kwietnia przyszłego roku - ogłosił papież Franciszek podczas konsystorza w Watykanie. 27 kwietnia przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Droga do świętości zmarłego 2 kwietnia 2005 r. Jana Pawła II została uznana za najszybszą w nowożytnej historii Kościoła. Zaczęła się ona w re-kordowo błyskawiczny sposób: Benedykt XVI zgodził się na beatyfikację swego poprzednika miesiąc i 11 dni po jego śmierci. Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Łukasz Jerzy Goiński Bieńkowski tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza zaprasza Członków Związku na: aerobik Zajęcia odbywają się w Studio Ruchu - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Kosmonautów 8 (http://www.studio-ruchu.pl) Koszt karnetu miesięcznego (8 wejść) - 55zł basen - aquapark NEMO Koszt jednorazowego biletu - 6zł. Ilość sztuk przysługująca jednej osobie ograniczona. Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel listopada - 1 grudnia 2013 r. Biuro Podróży PARTNER oraz Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Z W P zapraszają na ANDRZEJKI W PORONINIE Zakwaterowanie: Ośrodek LIMBA Wyjazd z parkingu HK NZOZ o godz POWRÓT: w godz. wieczornych Koszt: po obliczeniu przez Biuro Podróży Partner Cena zawiera: wyżywienie 2 x dziennie, 2 noclegi, uroczysta zabawa przy muzyce (zespół), basen w miejscu zakwaterowania (2 godziny), transport, ubezpieczenie. Zapisy przyjmują wraz z zaliczką 50,00 zł. do dnia r (pozostała kwota płatna do r.): Jan CZERW i Roman Świątkowski Ilość miejsc ograniczona. 29 listopada - 1 grudnia 2013 r. Biuro Podróży PARTNER oraz Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność GU zapraszają na ANDRZEJKI W PORONINIE Zakwaterowanie: Ośrodek LIMBA. Ośrodek Limba zaprasza gości na nowo otwarty nowoczesny kryty basen wraz z kompleksem saun i jacuzzi. W specjalnej promocyjnej cenie 10zł za godzinny pobyt (cena obejmuje korzystanie z wszystkich atrakcji). Wyjazd z parkingu HK NZOZ o godz POWRÓT: w godz. wieczornych. Koszt: 399,00 zł + 20,00 zł na orkiestrę Cena zawiera: wyżywienie 2 x dziennie, 2 noclegi, uroczysta zabawa przy muzyce (zespół), transport, ubezpieczenie. Zapisy przyjmuje wraz z zaliczką 50,00 zł. do dnia r : Włodzimierz Rebeta Serdecznie zapraszamy Ilość miejsc ograniczona. MOZ NSZZ,,Solidarność ArcelorMittal Poland S.A Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza wszystkich członków związku do MIASTECZKA TWINPIGS WESTERNOWY PARK ROZRYWKI Miasteczko Twinpigs ŻORY, ul. Katowicka 4 Cena biletu: 16,00 zł dla członków Związku,,S Miasteczko Westernowe Twinpigs to nie tylko kowbojskie miasteczko, ale przede wszystkim park rozrywki. Dzięki licznym atrakcjom rozrywkowo-naukowym, każdy będzie mógł przenieść się w świat Dzikiego Zachodu i westernowych przygód, wypełniony rozrywką na miarę XXI wieku. ATRAKCJE: Family coaster, Świat dziecka, Tajemnicze podziemie, Kino emocji 6d, Kula parowa - planetarium, Cinema 5d, Desperados, Karuzela Trapera, Byk mechaniczny, Ścianka wspinaczkowa, Ścieżka edukacyjna, Akademia szeryfa, Plac zabaw, Strzelnica odpustowa, Ranczo - jazda na kucyku, Malowanie twarzy, Strzelanie z łuku, Rzut podkową, Rzut lassem, Więzień, Pokazy. Bilety do nabycia w sekretariacie Związku budynek DAMM 4, pok. 6, tel Wszystkie atrakcje w cenie biletu! Nowo otwarty Ośrodek Szkolenia Kierowców WORTH w Dąbrowie Górniczej (Ząbkowice) przy ulicy Willowej 2, prowadzi zapisy na kurs nauki jazdy kat. B. Celem podstawowym Ośrodka Szkolenia Kierowców WORTH jest solidne i w przyjaznej atmosferze przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, jak również do bezpiecznej jazdy. Ośrodek posiada nowoczesne narzędzia edukacyjne, nowy samochód do prowadzenia nauki jazdy. Instruktor nauki jazdy ma wieloletnie zawodowe doświadczenie praktyczne z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych kat. A,B,C,D,E. Aktualnie w trakcie jest pierwszy kurs nauki jazdy kat. B. P R O M O C J A!!! Dla pierwszych 20 chętnych kursantów: upust 300,00 zł od ceny podstawowej, jedna, bezpłatna, dodatkowa jazda w uzgodnionym terminie przed egzaminem państwowym. Dodatkowo kursanci otrzymują materiały szkoleniowe w postaci książki Przewodnik kursanta + płyta DVD ( nauka i testy). Dla pierwszych 20 chętnych na jazdy dodatkowe: jazda dodatkowa 35,00 zł. oraz pakiet 5 jazd dodatkowych 160,00 zł. K O N T A K T : tel: , kom: , Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Z A P R A S Z A M Y Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. str. 6 Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Nr 2(36) luty 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Uruchomienie systemu ERP str.

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo