Strategia Rozwoju Gminy Biecz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Gminy Biecz"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Gminy Biecz Uchwała Nr XI/123/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 września 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biecz. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz.74 z póź.zm./ Rada Miejska w Bieczu uchwala co następuje: 1 Przyjmuje Strategię Rozwoju Gminy Biecz w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2 Stwierdza, że Strategia winna być realizowana w ścisłej współpracy z jednostkami, instytucjami i organizacjami wymienionymi w Strategii. 3 Stwierdza się, że zapisy Strategii mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Biecz. 4 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu /-/ mgr inż. Antoni Mazur ANALIZA STANU GMINY w aspekcie mocnych i słabych stron, jak również zewnętrznych szans i zagrożeń (przeprowadzona techniką SWOT) - wyniki W trakcie warsztatów strategicznych dokonano głębokiej analizy zasobów gminy, jej mocnych i słabych stron jak również dokonano przeglądu zewnętrznych szans i zagrożeń mogących w istotny sposób wpływać na rozwój. Analizę przeprowadzono techniką SWOT.

2 ANALIZA SWOT DLA GMINY BIECZ SILNE STRONY GMINY BIECZ 1. Zabytki historyczne Biecza: - centrum miasta - kościół Farny, mury obronne, Ratusz, muzea: Dom z Basztą, Kromerówka, szpital św. Jadwigi Królowej, Gród Starościński, - Klasztor OO. Franciszkanów - biblioteka, - Kościoły drewniane (Binarowa, Libusza, Rożnowice), przydrożne kapliczki, kościółek św. Barbary, - Góra Zamkowa (legendy), - cmentarze z I i II wojny światowej, w tym cmentarz żydowski, - Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii. 2. Położenie geograficzne gminy: - bliskość przejść granicznych (z Ukrainą, Słowacją), - Pogórze Karpackie - walory krajobrazowe, - początek szlaku turystycznego w Beskid Niski, - położenie przy drodze krajowej i stacji kolejowej, - położenie na granicy dwóch regionów: Małopolski i Podkarpacia, - brak zagrożenia powodziowego (Klimkówka - zapora). 3. Aktywność społeczna mieszkańców: - działalność komitetów społecznych (kanalizacja, telefonizacja, gazyfikacja, organizacje parafialne), - zarządy komitetów osiedlowych. 4. Bogate walory turystyczne gminy: - atrakcyjność historyczna i krajobrazowa, - istniejąca baza noclegowa - schronisko (80 miejsc), hotel (20 miejsc), - tereny łowieckie - pstrągi, bażanty, - liczna sieć dróg gminnych, polnych (wycieczki rowerowe), - teren pagórkowaty (narciarstwo biegowe), - stawy wędkarskie (Koło Wędkarskie w Bieczu). 5. Czyste środowisko przyrodnicze: - mniej skażone środowisko w porównaniu z sąsiednimi miastami (Gorlice, Jasło), - czyste lasy, - czystość etyczna mieszkańców. 6. Wysoki poziom oświaty w gminie: - sukcesy uczniowskie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych, malarskich, teatralnych, duży odsetek studiujących, publikacje uczniowskie, udział w programach międzynarodowych, innowacje pedagogiczne, sesje naukowe, kontakty zagraniczne LO, - stypendyści krajowych fundacji na rzecz dzieci szczególnie uzdolnionych, - pełne kwalifikacje kadry nauczycielskiej we wszystkich szkołach gminy. 7. Bogate zasoby intelektualne mieszkańców gminy. 8. Bogate tradycje kulturowe: - zespoły ludowe (Libuszanie, Sabasówka), orkiestra strażacka, teatr w LO, silne więzi rodzinne, terytorialne, obozy językowe, - organizacje społeczne: Towarzystwo Przyjaciół Biecza, Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu, Klub Seniora, organizacje parafialne (2 chóry), Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, - miejscowe podania i legendy (Zbój Becz, Królowa Jadwiga, Szkoła Katów, lochy pod miastem i klasztorem), słynni Bieczanie (Marcin Kromer, Wacław Potocki, Barian Rokicki, prof. Kaleta, rodzina Fusków, prof. Aleksander Kosiba - glacjolog, badacz polarny), - zespół taneczny "Podgrodzianie" (działający w SP Nr 2), zespół regionalny Małe Libuszoki, zespół wokalno-taneczny "Nasto-Dance" przy szkole podstawowej w Libuszy, - rzemiosło artystyczne (kowal Antoni Śliwiński, rzeźbiarz Aleksander Śliwa), - twórcy malarstwa artystycznego - Hűbner, Salomon, Rybotycki, Fusek, - Klasztor OO. Franciszkanów - słynne odpusty. 9. Występowanie bogactw naturalnych:

3 - ropa naftowa, - źródła wody mineralnej w lesie grodzkim i wsi Strzeszyn. 10. Niewykorzystane tereny budowlane i magazynowe będące w zasobach komunalnych, z możliwością sprzedaży na cele mieszkaniowe, rekreacyjne, przemysłowe. 11. Istniejący program kanalizacji sanitarnej gminy. 12. Baza Handlowa. SŁABE STRONY, WADY GMINY BIECZ 1. Trudności z zagospodarowaniem terenu - brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 2. Niezadowalający stan infrastruktury technicznej: - brak obwodnicy, zły stan dróg, - sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią, - sieć telefoniczna, - brak profesjonalnego wysypiska śmieci. 3. Słaba kondycja zakładów pracy: - spółdzielnie - ze względu na zły system zarządzania, - prywatne - ze względu na przestarzałe technologie, - nasycenie rynków zbytu, - brak inwestora dla miejscowych zakładów. 4. Słaba promocja gminy Biecz: - niewystarczająca promocja w mediach, - rzadka obecność Bieczan w regionalnych i ponadregionalnych strukturach stowarzyszeń etc. 5. Brak liderów lokalnych - kryzys autorytetów. 6. Zastój w rolnictwie: - rozdrobnienie gospodarstw rolnych, - brak specjalizacji produkcji, - trudny teren dla uprawy rolniczej (nachylenie terenu, słabe gleby), - brak rynków zbytu, - liczne odłogi. 7. Apatia społeczna, brak wiary w sukces (efekt rosnącego bezrobocia): - brak wspólnego działania, - zmęczenie trudnościami np. szukania pracy, - brak tanich mieszkań socjalnych. OKAZJE, SZANSE DLA GMINY BIECZ 1. Panująca w kraju moda na różne formy spędzania wolnego czasu - Biecz atrakcyjny zimą i latem. 2. Wykorzystanie popularności legend (o Zbóju Beczu, o Szkole Katów) oraz miejscowego "Piernika Kasztelańskiego" jako wizytówek promocyjnych Biecza: - organizacja festynów, festiwali, - produkcja pamiątek związanych z legendami. 3. Dogodne położenie przy trasach przelotowych (Kraków - Tatry - Bieszczady - Słowacja - Ukraina). 4. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej, a w przyszłości granicy Unii Europejskiej: - współpraca przygraniczna. 5. Możliwość korzystania z polskich i zagranicznych funduszy pomocowych. 6. Możliwość przedstawienia inwestorom zewnętrznym oferty zagospodarowania istniejącej w gminie bazy przemysłowej. 7. Efekty wprowadzanych reform państwowych, zwłaszcza oświatowej i administracyjnej - Biecz w regionie małopolskim. 8. Możliwość uruchomienia w Bieczu filii wyższej uczelni. 9. Wykonanie obwodnicy dla miasta (panorama Biecza, rozbudowa infrastruktury towarzyszącej). TRUDNOŚCI DLA GMINY BIECZ

4 1. Słaba kondycja zakładów pracy w regionie - wzrost bezrobocia: - brak rynków zbytu, - brak inwestorów zewnętrznych, - przestarzałe technologie, - niewystarczająca promocja. 2. Trudności w pozyskiwaniu funduszy na zakładanie małych przedsiębiorstw: - wysokooprocentowane kredyty, - zawiłe i niestabilne przepisy prawne (bankowe), - brak edukacji marketingowej. 3. Nieopłacalność produkcji rolnej: - brak rynków zbytu dla produktów rolno-spożywczych, - napływ taniej (dotowanej) żywności z Zachodu, - brak dodatków regionalnych do produkcji rolnej (np. dodatek górski), - niestabilna polityka rolna rządu. 4. Niestabilność i zawiłość przepisów prawnych. Analiza opracowań pt. "Jak ma wyglądać miasto i gmina Biecz za 15 lat - miejsce, w którym chciałbym mieszkać". Ilość prac Autorzy: 1. uczestnicy spotkań warsztatowych w UG Biecz ( r.), 2. uczniowie: - SP Nr 1 im. Marcina Kromera w Bieczu, - SP Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu, - SP im. Tadeusza Kościuszki w Rożnowicach, - SP w Sitnicy, - SP w Strzeszynie, - SP im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach, - SP im. Aleksandra Kosiby w Libuszy. W zdecydowanej większości prac młodych mieszkańców gminy Biecz, w wizji przyszłości gminy można odczytać obawy o ich przyszłość w dorosłym życiu. Biecz w wymarzonej przyszłości jest gminą, w której można świadomie realizować własne zamierzenia i aspiracje poprzez wybranie zawodu najbardziej odpowiadającego indywidualnym preferencjom i zdolnościom - "Jako uczeń klasy siódmej już zaczynam myśleć o swoim życiu (...). W Bieczu jest zbyt mało szkół średnich. Powinny powstać nowe szkoły typu liceum zawodowego, gdyż młodzieży, te istniejące, już nie wystarczają". Jest to problem o tyle istotny, że przeważająca część osób wspominająca o potrzebie podjęcia dalszej nauki rozważa konieczność wyjazdu (w tym na stałe) z Biecza - "gdy wyjdę ze szkoły podstawowej to wyjadę z Biecza. Chciałbym skończyć jakąś ciekawszą szkołę niż krawiecką czy ekonomiczną" oraz "zamierzam wyjechać z Polski do Niemiec w celach zarobkowych, bo w Niemczech jest jakaś szansa na życie.". Biecz za 15 lat w ujęciu ankietowanych jest więc miastem, w którym można otrzymać staranne, ale przede wszystkim różnorodne wykształcenie, co zdaniem autorów ma bezpośrednie przełożenie na możliwość znalezienia pracy i dogodnego życia. Wiele wypowiedzi zawiera element oceny Biecza jako bardzo pięknego miasta (gminy), z którym młodzi autorzy chętnie związali swoje dorosłe losy. Jako jedyny powód ewentualnego wyjazdu podawana jest obawa o znalezienie pracy - "Jak będzie dalej jak teraz, to na pewno większość młodzieży Bieckiej będzie stąd wyjeżdżać". Największe nadzieje pokładane są w rozwoju turystyki, która zapewni stały dochód oraz pracę mieszkańcom - "rozwinięcie turystyki zapewniłoby prace wielu ludziom. Mogliby oni wynajmować domki i obsługiwać turystów". W wizji przyszłości, Biecz rysuje się jako oaza spokoju dla przyjezdnych z dużych aglomeracji, gdzie w ciszy i otoczeniu zabytkowych obiektów można miło spędzić czas wolny - "Biecz może być miłym zakątkiem do odpoczynku, gdzie zapracowani i zmęczeni ludzie z większych miast mogą odpocząć". W tej części, wizja rozwoju gminy jako ośrodka turystycznego zgodna jest z wnioskami uczestników grupy warsztatowej. Biorący udział w spotkaniach podkreślali możliwość stworzenia unikalnego

5 "artystycznego" klimatu Biecza, co sprzyjałoby odwiedzinom artystów plastyków, aktorów, literatów etc. Budowanie takiej atmosfery w Bieczu dokonywałoby się poprzez "liczne imprezy, festiwale (festiwal tortur), plenery malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, spotkania literackie...". Dużym atutem na drodze do osiągnięcia takiego celu jest zabytkowy, urokliwy charakter miasta, czego świadomość znajduje potwierdzenie niemal we wszystkich pracach. Biecz w opinii mieszkańców postrzegany jest jako wspaniałe miasteczko, co jednocześnie nie wyklucza bardzo ostrych ocen związanych z opłakanym stanem w jakim znajdują się zabytkowe obiekty. Jako priorytetowe zadania w tym zakresie wskazywane jest wybudowanie obwodnicy dla ruchu samochodowego oraz natychmiastowe prace konserwatorskie przy uszkodzonych obiektach. Odnośnie zarysowanych w pracach kierunków rozwoju, należy podkreślić, że turystyka jest jedynym punktem wspólnym wizji gospodarczego rozwoju Biecza, pojawiającym się w ankietach dorosłych i dzieci. W opinii dorosłych oprócz rozwoju turystyki należy skupić się przede wszystkim na utrzymaniu, restrukturyzacji a następnie rozwoju istniejących zakładów pracy. W opinii uczestników warsztatów przyszłość dla Biecza może zapewnić rozwinięty przemysł rolno-spożywczy, cukierniczy, drobne rzemiosło i usługi (szczególnie nastawione na obsługę turystów). Nadzieję na rozwój w tym kierunku, związane są między innymi z próbami pozyskania inwestorów strategicznych, dzięki którym znaleźliby zatrudnienie rolnicy z likwidowanych gospodarstw. Jest to element wizji zdecydowanie sprzeczny z opiniami młodych autorów, którzy opierając się na bieżących obserwacjach kondycji zakładów w gminie, w bardzo zdecydowany sposób wyrażają brak wiary w możliwość rozwoju w tym kierunku. Uczestnicy spotkań warsztatowych dużo uwagi poświęcają rozwojowi infrastruktury gminy. W ich opracowaniach Biecz to gmina posiadająca drogi o wysokiej klasy nawierzchni, budynki użyteczności publicznej o właściwym standardzie, kanalizację, telefony, wodociągi, oczyszczalnię ścieków, spalarnię śmieci etc. Natomiast uwagę młodzieży przykuwa przede wszystkim brak miejsc spotkań i uprawiania czynnego wypoczynku. Najczęściej pojawiającym się postulatem jest budowa Domu Kultury "w którym były by prowadzone kursy tańca, baletu, nauka gry na różnych instrumentach oraz różnorodne kółka zainteresowań w budynku tym powinna być też sala ćwiczeń dla młodych i starszych...". Dzieciom dotkliwie brakuje również internetu, który w ich opiniach podnoszony jest do rangi symbolu współuczestniczenia w nowoczesnym świecie. Trzeba podkreślić, że oprócz bezwzględnej potrzeby podniesienia standardów życia, ankietowani odczuwają potrzebę zachowania specyficznego klimatu Biecza - "ani za piętnaście, ani za pięćdziesiąt nikt nie powinien gruntownie przebudowywać, ani unowocześniać tego miasteczka (...) Powinno się zakazać wywieszania przed sklepami dużych i krzykliwych szyldów, które kłócą się z ogólną architekturą tego miejsca". Wraz z postulatami konieczności zachowania tradycyjnego charakteru miasta pojawią się sugestie aby wszelkie zmiany zmierzały w kierunku umacniania wizerunku Biecza jako "pięknego starodawnego grodu". WIZJA Biecz w przyszłości to miasto stwarzające perspektywy dla wszechstronnego kształcenia młodzieży, dzięki czemu młodzi ludzie mają szansę zdobycia zawodu zgodnego z indywidualnymi zdolnościami i preferencjami oraz nie są przymuszeni koniecznością wyjazdu do większych miast. Także te osoby, które zdecydują się na wyjazd mają szansę powrotu i samorealizacji w Bieczu. Gmina czerpie zyski z rozwoju turystyki, a elementem stanowiącym o szczególnej atrakcyjności tego miejsca jest zabytkowa substancja Biecza oraz unikalny klimat "artystyczny" podsycany przez organizowane plenery, wystawy, turnieje i festiwale (np. festiwal tortur). Walory te sprawiają, że Biecz staje się ulubionym miejscem odpoczynku dla ludzi sztuki i kultury oraz zamożnych turystów weekendowych, zmęczonych wielkomiejskim tempem życia. Oprócz czystego powietrza (pozbawionego zapachu spalin po wybudowaniu obwodnicy), Biecz oferuje przyjezdnym wspaniałe odnowione zabytki, a także rozwiniętą bazę usługowo-turystyczną, dostęp do telefonów, czystą wodę etc. Przemysł w Bieczu po procesie restrukturyzacji zapewnia pracę dla mieszkańców gminy, a posiadacze nierentownych gospodarstw rolnych mają możliwość znalezienia miejsc pracy w nowych zakładach budowlanych przez inwestorów strategicznych. Także samo rolnictwo zostało zrestrukturyzowane i działalność w jego obszarze stała się opłacalna. Produkty rolne znajdują zbyt w

6 miejscowych, niewielkich przetwórniach rolno-spożywczych. Jakość życia i poziom usług na wsi zbliżały się do standardów miejskich. Młodzież Biecza ma stworzone warunki do spotykania się w Domu Kultury i uczestniczenia w szeregu interesujących pracowni lub kursów, a istnienie zaplecza sportowego daje szansę uprawniania pod opieką trenera sportów i zabaw rekreacyjnych. Dzięki pracowniom komputerowym dzieci mogą korzystać z internetu nawiązując kontakty z ich rówieśnikami w Polsce i na świecie. Mimo szybkiego tempa rozwoju Biecz zachowuje swój niepowtarzalny klimat zabytkowego, urokliwego grodu. MISJA Biecz - gmina turystyczna oferująca przyjezdnym rozwiniętą bazę turystyczno-usługową. Dobrze prosperujący średni przemysł rolno-spożywczy daje możliwość zatrudnienia dla absolwentów szkół oraz właścicieli gospodarstw rolnych. Gmina stwarzająca warunki wszechstronnej edukacji młodzieży oraz warunki dla spokojnego, uświęconego tradycją, stylu życia. STRATEGIA ROZWOJU Wstęp Przedstawiona Strategia Rozwoju Gminy Biecz jest wynikiem pracy mieszkańców gminy. Zdaniem Zespołu Trenerów i Konsultantów MISTiA pod kierownictwem Dagmary Bieńkowskiej było wspieranie procesu budowania strategii, ułatwianie pracy mieszkańcom. Kierunki priorytetowe Zostały one określone przez mieszkańców w trakcie warsztatów i Sesji Strategicznej dotyczącej między innymi wyobrażeń mieszkańców na temat przyszłości gminy. Cele strategiczne Tworzone były w trakcie spotkań warsztatowych i Sesji Strategicznej. Cele te należą do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie: po co to robimy?); nie mają określonego czasu realizacji. Cele operacyjne Cele te dotyczą krótkiego horyzontu czasowego. Należą do grupy celów konkretnych (odpowiadają na pytanie: jak to robimy?). Powstały one również w trakcie prac mieszkańców nad opracowaniem strategii rozwoju gminy Biecz. Zadania i projekty Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że projekty są gotowymi do realizacji planami działań z określonymi: odpowiedzialnością, terminami, kosztami, źródłami finansowania, narzędziami zarządzania i monitoringu. Zadania to opisy ogólne planów do realizacji.

7 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BIECZ KIERUNEK ROZWOJU GMINY: I. ROZWÓJ TURYSTYKI TŁO: Biecz, zarówno dzięki swoim walorom krajobrazowym, jak i atrakcyjnym, niekiedy wręcz unikalnym w skali całego kraju zabytkom, ma szansę stać się miejscem nie tylko znanym, ale także licznie odwiedzanym. W chwili obecnej Biecz odwiedza 20 tysięcy osób, jednak w głównej mierze są to tzw. turyści jednodniowi. Wobec tego, obok przyciągnięcia turystów, ważne staje się także zatrzymanie ich w gminie jak najdłużej. Przyczynić się do tego może organizacja imprez kulturalnych i turystycznych nawiązujących do przeszłości Biecza, jego podań i legend (o Szkole Katów, o Zbóju Beczu) czy historycznych postaci związanych z tym miastem (Marcin Kromer, Wacław Potocki, św. Jadwiga Królowa, Aleksander Kosiba). Oprócz niebywałych walorów historycznych Biecz posiada również piękną panoramę i środowisko przyrodnicze sprzyjające tworzeniu ścieżek rowerowych, spacerowych, organizacji plenerów malarskich i fotograficznych. Istotne staje się stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego służącego nie tylko turystom, lecz także mieszkańcom gminy. Istniejąca baza noclegowa i gastronomiczna, jak do tej pory, zaspokaja potrzeby ruchu turystycznego. Jednak w perspektywie rosnącej liczby turystów wskazane byłoby dostosowanie istniejącej infrastruktury turystycznej do nowych wymagań (niedrogie lokale z "ogródkami", nowe miejsca noclegowe w internecie LO, etc.). Istnieje potrzeba powołania w Bieczu instytucji ds. promocji i rozwoju gminy, która koordynowałaby działalność kulturalno-turystyczną w gminie. PRZYCIĄGNIĘCIE TURYSTÓW I ICH ZATRZYMANIE NA TERENIE GMINY Stworzenie całościowego produktu turystycznego gminy. - Organizacja imprez kulturalnych, np. Turniej Katowski, Turniej Rycerski, Festiwal Tortur. - Wytwarzanie i sprzedaż oryginalnych pamiątek związanych z historią Biecza. - Ścisła współpraca z powiatem gorlickim w celu wykorzystania pamiątek i cmentarzy z I wojny światowej. Stworzenie warunków dla wydłużenia pobytu turystów w gminie. - Stworzenie infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej: pole namiotowe, przystań kajakowa, ścieżki rowerowe, ścieżki spacerowe m.in. "Śladem Bieckich Kaszteli", boiska sportowe, korty tenisowe, hale sportowe w Zespole Szkół Zawodowych i SP w Libuszy, pływalnia, wypożyczalnia sprzętu sportowego.

8 - Budowa mini-amfiteatru. Rozbudowa infrastruktury sanitarnej. - Stworzenie kompleksowych planów rozbudowy infrastruktury sanitarnej w gminie - korzystanie z dostępnych środków pomocowych na ochronę środowiska, m.in. ISPA. ZWIĘKSZENIE WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH GMINY Z DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki. - Podjęcie działań w kierunku odnowy zabytków. - Korzystanie z programów pomocowych mających na celu rozwój turystyki. STWORZENIE MIEJSC PRACY NA BAZIE TURYSTYKI Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej. - Lepsze wykorzystanie istniejącej bazy noclegowej (Internat Liceum Ogólnokształcącego). Rozbudowa bazy usługowej. - Utworzenie centrum handlowo-usługowego przy obwodnicy. PRZYWRÓCENIE ŚWIETNOŚCI MIASTA Poprawa "wizerunku i atmosfery Starego Miasta". - Przekształcenie niezabytkowych budynków w rynku tak, aby lepiej harmonizowały z obiektami zabytkowymi, podkreślając urok miejsca. - Pełne wykorzystanie i wyeksponowanie walorów obiektów zabytkowych.

9 - Wykorzystanie podziemi (piwnice pod Ratuszem, Rynkiem) dla celów turystycznych. - Przywrócenie starej cysterny wodnej na Rynku w miejscu istniejącej fontanny. Promocja atrakcji turystycznych gminy. - Promowanie miejscowego "Piernika Kasztelańskiego" jako wizytówki Biecza. - Wykorzystanie do promocji gminy legend o Zbóju Beczu i Szkole Katów. - Podjęcie działań promocyjnych na forum krajowym i międzynarodowym: udział w targach i sympozjach turystycznych, współpraca z mediami, druk wydawnictw promocyjnych i historycznych, współpraca z gminami turystycznymi w kraju i za granicą. Koordynacja procesu promocji i rozwoju turystyki. - Powołanie zespołu bądź instytucji złożonej z lokalnych ekspertów, której zadaniem byłaby koordynacja procesu promocji gminy, rozwoju turystyki, organizacja imprez kulturalnych, kontakt z mediami. W gestii zespołu leżałyby także starania w pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych na rozwój turystyki i kultury. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: II. ROZWÓJ DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RZEMIOSŁA TŁO: Poziom przedsiębiorczości reprezentowany przez mieszkańców Gminy Biecz nie należy do wysokich w skali kraju. Ponadto największe zakłady produkcyjne gminy już od kilku lat borykają się z trudną sytuacją finansową spowodowaną silną konkurencją w nowych realiach gospodarki rynkowej. Profil nauczania szkół zawodowych w regionie w dużej mierze obejmuje wąski zakres specjalizacyjny, który często nie znajduje odzwierciedlenia na miejscowym rynku pracy. Na terenie miasta i gminy widoczny jest brak szerszych możliwości korzystania przez mieszkańców ze specjalistycznych kursów pozwalających na przekwalifikowanie się zwalnianym pracownikom i podjęcie własnej działalności gospodarczej. Równolegle istnieje potrzeba stworzenia szeroko pojętej bazy danych o podmiotach gospodarczych i rynkach zbytu w regionie. Ważną wydaje się też potrzeba zorganizowania się lokalnych przedsiębiorców celem współpracy w pozyskiwaniu nowych klientów, wymiany doświadczeń i informacji. Szansą dla zaktywizowania i rozwoju bieckiej przedsiębiorczości będzie budowa obwodnicy miejskiej. W czasie warsztatów strategicznych zwrócono uwagę na pilną potrzebę ochrony i reaktywowania ginących zawodów rzemieślniczych, które w dużym stopniu mogą się stać swoistą wizytówką Ziemi Bieckiej. ZWIĘKSZENIE WPŁYWÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH DO BUDŻETU GMINY I ZMNIEJSZENIE BEZROBOCIA Stworzenie dogodnych warunków do organizacji i efektywnego prowadzenia własnych przedsięwzięć

10 gospodarczych przez mieszkańców gminy poprzez współudział i pomoc ze strony Urzędu Gminy w tworzeniu struktur organizacyjnych. - Prowadzenie preferencyjnej polityki podatkowej dla nowo powstających firm. - Organizowanie szkoleń na temat przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne, gospodarcze, prawne, rachunkowe, itp. - Stworzenie baz danych o rynkach zbytu i kontrahentach działających w wybranych branżach. - Stworzenie systemu szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy. - Promocja wyrobów produkowanych przez lokalny przemysł. Promocja Gminy w celu pozyskania nowych inwestorów. - Stworzenie bazy danych o funkcjonujących na terenie gminy podmiotach gospodarczych, zasobach gminy, wykształceniu i umiejętnościach mieszkańców, położeniu geograficznym i komunikacyjnym, etc. - Opracowanie i wydanie gospodarczego biuletynu informacyjnego na temat niewykorzystanych budynków, gruntów, bogactw naturalnych, etc. Wykorzystanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na rozwój przedsiębiorczości. - Utworzenie w Urzędzie Gminy stanowiska odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków zewnętrznych i utrzymywanie kontaktów z fundacjami. - Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu pozyskiwania funduszy. DĄŻENIE DO USYTUOWANIA INWESTYCJI PONADLOKALNYCH NA TERENIE GMINY. Podjęcie starań zmierzających do realizacji projektu budowy obwodnicy. - Przygotowanie ekspertyz technicznych mających na celu wykazanie konieczności budowy obwodnicy - zagrożenie dla zabytków, utrudnienia komunikacyjne, poprawienie bezpieczeństwa drogowego w centrum miasta. - Prezentacja w środkach masowego przekazu szkód i zagrożeń wywołanych przez skoncentrowany ruch kołowy na drodze krajowej przebiegającej przez centrum miasta. - Wykorzystanie szansy budowy obwodnicy dla zmniejszenia bezrobocia oraz pozyskiwania inwestorów. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: III. ROLNICTWO BIECKIE - ZDROWA ŻYWNOŚĆ I PIĘKNY KRAJOBRAZ TŁO: Rolnictwo bieckie, podobnie jak rolnictwo całej Małopolski, jest silnie rozdrobnione. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi w gminie Biecz 2,7 ha. Ponadto w produkcji rolnej

11 przeszkadzają słabej jakości gleby i znaczne nachylenie powierzchni. Jednakże funkcjonuje w gminie kilka większych, dobrze zarządzanych gospodarstw rolnych. Obok produkcji roślinnej część z nich zajmuje się hodowlą bydła, trzody chlewnej bądź kurcząt. Przy odpowiedniej specjalizacji produkcji będą one mogły wzmocnić swój potencjał rolny. Grunty orne stanowią 63,5% całkowitej powierzchni gminy Biecz, a uprawia się na nich głównie zboża i ziemniaki. Odpowiedni mikroklimat oraz warunki orograficzne sprzyjają produkcji owoców - w gminie znajduje się około 90 ha sadów. Czyste środowisko gminy Biecz może stać się podstawą dla produkcji żywności ekologicznej. Część rolników, posiadająca odpowiednie zaplecze, będzie mogła podjąć również działalność agroturystyczną. Jednak produkcja zdrowej żywności, jak i usługi agroturystyczne wymagają od rolników nie tylko fachowej wiedzy, lecz także niemałego wkładu finansowego. Urząd Gminy we współpracy z ODR powinien pomagać rolnikom w rozpoczynaniu tego typu przedsięwzięć. Ważne staje się korzystanie z istniejących, dobrych wzorców działalności rolniczej i okołorolniczej, z doświadczeń tych gmin wiejskich, które potrafiły znaleźć swoje miejsce w gospodarce wolnorynkowej. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI Poprawa infrastruktury technicznej wsi. - Realizacja konsekwentnego i spójnego programu modernizacji dróg wiejskich. Podniesienie zdrowotności i higieny życia mieszkańców Gminy. - Poprawa stanu zaopatrzenia wsi w wodę dobrej jakości. - Stopniowe rozwiązywanie problemów ścieków i odpadów. Cel operacyjny: Podniesienie świadomości ekologicznej ludności wiejskiej i estetyki wsi. - Organizacja cyklu szkoleń na tematy związane ze zdrowym stylem życia oraz krzewiących świadomość ekologiczną ludności wiejskiej (Urząd Gminy we współpracy z ODR). - Organizacja konkursów i kiermaszy promujących estetykę wsi. DOSTOSOWANIE ROLNICTWA DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Organizacja systemu informacji dla rolników. - Kolportaż wśród rolników ODR oraz Biuletynu Informacyjnego Rynek Rolny. Organizacja grup producenckich.

12 - Prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych prezentujących idee tworzenia grup producenckich. Korzystanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. - Utrzymanie stałych kontaktów z instytucjami odpowiadającymi za koordynację pomocowych programów rolniczych Unii Europejskiej (SAPARD - Ministerstwo Rolnictwa, Urząd Marszałkowski; ISPA - Ministerstwo Ochrony Środowiska). ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW W RODZINACH ROLNICZYCH Zwiększenie ilości i jakości produkcji rolniczej - Pomoc merytoryczna i finansowa dla rolników mających w planach produkcję ekologicznej żywności bądź intensyfikację produkcji rolnej (Urząd Gminy, ODR). Poszukiwanie nowych rynków zbytu. - Partycypacja Urzędu Gminy w tworzeniu nowych rynków zbytu (lokalne giełdy rolne). Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu ludności rolniczej. - Pomoc merytoryczna i finansowa dla rolników chcących podjąć działalność agroturystyczną i rozwijających usługi okołorolnicze (Urząd Gminy, ODR). Tworzenie warunków dla rozwoju drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego. - Przetwórstwo owoców jagodowych. - Przetwórstwo warzyw gruntowych. - Przetwórstwo zbóż (produkcja makaronu). - Przetwórstwo ziemniaków. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: IV. KULTURA, OŚWIATA I INTEGRACJA SPOŁECZNA TŁO: W Bieczu kładzie się silny nacisk na rozwój kultury oraz oświaty rozumianej w szerokim zakresie - szkolnej, kulturalnej i sportowej. Mieszkańcy Gminy, zwłaszcza ci związani z oświatą, zdają sobie sprawę z konieczności jej dostosowania do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Największą barierą do rozwoju gminnej oświaty jest oczywiście brak pieniędzy na ponadstandardowe działania.

13 W obecnym roku szkolnictwo naszego kraju zostanie poddane reformie. Jak każda reforma, u jednych rodzi ona nadzieję, u drugich strach. Kultura biecka skupia się wokół placówek muzealnych, znanych w kraju i zagranicą, posiadających bogate zbiory oraz niezwykle cennych zabytkach architektury sakralnej i świeckiej. Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele imprez o znaczeniu regionalnym. Uczestnicy spotkań warsztatowych podkreślali potrzebę reaktywowania w Bieczu ośrodka konferencyjnego dla przedstawicieli świata kultury i nauki. Planuje się także powrót do bogatych tradycji kontaktów ze znanymi artystami w celu organizacji plenerów, wystaw, ekspozycji. PRZYWRÓCENIE BIECZOWI RANGI CENTRUM KULTURALNEGO REGIONU Reaktywowanie Ośrodka Konferencyjnego Bieczu. - Organizowanie sympozjów i konferencji o tematyce związanej ze słynnymi osobowościami wywodzącymi się z Ziemi Bieckiej - Marcin Kromer, Wacław Potocki, Aleksander Kosiba. - Odnowienie współpracy i kontaktów z ogólnopolskimi organizacjami naukowymi: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczno-Historyczne, organizacje zrzeszające historyków sztuki, konserwatorów zabytków. - Wykorzystanie partnerskich kontaktów szkół bieckich z zagranicznymi placówkami oświatowymi przy organizacji spotkań naukowych i kulturalnych. - Znalezienie i nawiązanie współpracy z miastem partnerskim. Cel Operacyjny Promowanie kultury i tradycji bieckich - organizacja imprez o charakterze regionalnym i ponadregionalnym przy wykorzystaniu istniejącej bazy lokalowo-sportowej. - Organizacja dużego, międzynarodowego wydarzenia kulturalnego - Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturalnego. - Promocja organizowanych w Bieczu imprez kulturalnych opartych na lokalnych podaniach i tradycjach: Turniej Katowski, Bieckie Spotkania z Pieśnią Religijną, Bieckie Babie Lato, Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca. - Promocja Ziemi Bieckiej i związanych z nią wydarzeń kulturalnych w dostępnych mediach - prasa, radio, TV oraz publikacjach naukowych, popularnonaukowych, turystycznych. - Nawiązanie i odnowienie kontaktów z artystycznymi placówkami oświatowymi i środowiskiem studenckim w celu współpracy przy organizacji plenerów i ekspozycji - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, etc. - Przywrócenie Bieczowi dużej rangi ośrodka wypadowego dla studenckich rajdów pieszych. Znalezienie pomieszczenia dla Bieckiego Domu Kultury. - Rekonstrukcja Baszty Kwadratowej. - Adaptacja pomieszczeń byłego Klubu Prasy i Książki. - Wykorzystanie gminnych pomieszczeń w budownictwie blokowym.

14 TWORZYMY OŚWIATĘ PRZYSTOSOWANĄ DO ISTNIEJĄCYCH POTRZEB ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO Opracowanie systemu szerokoprofilowego kształcenia zawodowego umożliwiającego szybką zmianę zawodu. - Uruchomienie nowego profilu kształcenia związanego z obsługą ruchu turystycznego (wiedza z zakresu gastronomii, hotelarstwa, przewodnictwa, organizacji projektów w kulturze i turystyce, marketingu, etc.) Wykorzystanie i promowanie ludzi z wyższym wykształceniem oraz posiadających inicjatywę (liderów społecznych). - Opracowanie przy urzędzie Burmistrza programu konkursów i nagród dla lokalnych organizacji i liderów społecznych w celu aktywizacji mieszkańców oraz realizacji ciekawych projektów. - Stworzenie systemu stypendiów naukowych dla młodych Bieczan fundowanych przez miejscowe środowisko biznesowe, władze samorządowe, organizacje pozarządowe - nawiązanie do tradycji stypendiów Marcina Kromera. Uruchomienie w perspektywie filii wyższej uczelni na bazie lokalowej bieckiego liceum. UTRWALANIE WARTOŚCI, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ WSPÓLNOTA LOKALNA I JEJ KULTURA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Umocnienie kontaktów władz samorządowych społeczności lokalnej ze szkołami w celu przygotowania młodego pokolenia do pełnienia ról społecznych w środowisku ludzi dorosłych. - Organizowanie programów edukacyjnych w szkołach o tematyce związanej z wejściem do Unii Europejskiej z własną kulturą i tożsamością. Zacieśnienie kontaktów między mieszkańcami Gminy a władzami samorządowymi poprzez udział przedstawicieli Urzędu Gminy w zebraniach komitetów osiedlowych i wiejskich. - Ustalenie grup zadaniowych promujących lokalne środowiska wiejskie - "małe ojczyzny": Rożnowice - relacje "dwór - kościół - wiś - szkoła", Libusza - Strzeszyn - Korczyna - tereny dawnego przemysłu naftowego obecnie muzeum - możliwość wyznaczenia ścieżek turystycznych i tras rowerowych śladami dawnych kopalni naftowych, Biecz - prezentacja i promocja walorów Biecza, wiązanie aktualnych wydarzeń społecznych i kulturalnych z przeszłością historyczną. Zapoczątkowanie procesu współpracy społeczności lokalnej z władzami Gminy celem tworzenia grup zadaniowych opracowujących projekty i zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych ze źródeł pozarządowych.

15 - Utworzenie przy Burmistrzu funduszu nagród dla działaczy i animatorów kultury oraz przedstawicieli ginących zawodów. - Utworzenie ośrodka pomocy dla ludzi ubogich, chorych, starszych i potrzebujących opieki na terenie zabytkowego szpitala im. Św. Jadwigi Królowej Polski. OPRACOWANIE: Dagmara Bieńkowska, Janusz Krzyżak, Wojciech Odzimek, Cezary Ulasiński ZESPÓŁ TRENERÓW I KONSULTANTÓW Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, Kraków Liczba odwiedzin: 469 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miejski w Bieczu Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :47:02 Czas publikacji: :47:02 Data przeniesienia do archiwum: Brak

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo