Strategia Rozwoju Gminy Biecz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Gminy Biecz"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Gminy Biecz Uchwała Nr XI/123/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 września 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biecz. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz.74 z póź.zm./ Rada Miejska w Bieczu uchwala co następuje: 1 Przyjmuje Strategię Rozwoju Gminy Biecz w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2 Stwierdza, że Strategia winna być realizowana w ścisłej współpracy z jednostkami, instytucjami i organizacjami wymienionymi w Strategii. 3 Stwierdza się, że zapisy Strategii mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Biecz. 4 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu /-/ mgr inż. Antoni Mazur ANALIZA STANU GMINY w aspekcie mocnych i słabych stron, jak również zewnętrznych szans i zagrożeń (przeprowadzona techniką SWOT) - wyniki W trakcie warsztatów strategicznych dokonano głębokiej analizy zasobów gminy, jej mocnych i słabych stron jak również dokonano przeglądu zewnętrznych szans i zagrożeń mogących w istotny sposób wpływać na rozwój. Analizę przeprowadzono techniką SWOT.

2 ANALIZA SWOT DLA GMINY BIECZ SILNE STRONY GMINY BIECZ 1. Zabytki historyczne Biecza: - centrum miasta - kościół Farny, mury obronne, Ratusz, muzea: Dom z Basztą, Kromerówka, szpital św. Jadwigi Królowej, Gród Starościński, - Klasztor OO. Franciszkanów - biblioteka, - Kościoły drewniane (Binarowa, Libusza, Rożnowice), przydrożne kapliczki, kościółek św. Barbary, - Góra Zamkowa (legendy), - cmentarze z I i II wojny światowej, w tym cmentarz żydowski, - Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii. 2. Położenie geograficzne gminy: - bliskość przejść granicznych (z Ukrainą, Słowacją), - Pogórze Karpackie - walory krajobrazowe, - początek szlaku turystycznego w Beskid Niski, - położenie przy drodze krajowej i stacji kolejowej, - położenie na granicy dwóch regionów: Małopolski i Podkarpacia, - brak zagrożenia powodziowego (Klimkówka - zapora). 3. Aktywność społeczna mieszkańców: - działalność komitetów społecznych (kanalizacja, telefonizacja, gazyfikacja, organizacje parafialne), - zarządy komitetów osiedlowych. 4. Bogate walory turystyczne gminy: - atrakcyjność historyczna i krajobrazowa, - istniejąca baza noclegowa - schronisko (80 miejsc), hotel (20 miejsc), - tereny łowieckie - pstrągi, bażanty, - liczna sieć dróg gminnych, polnych (wycieczki rowerowe), - teren pagórkowaty (narciarstwo biegowe), - stawy wędkarskie (Koło Wędkarskie w Bieczu). 5. Czyste środowisko przyrodnicze: - mniej skażone środowisko w porównaniu z sąsiednimi miastami (Gorlice, Jasło), - czyste lasy, - czystość etyczna mieszkańców. 6. Wysoki poziom oświaty w gminie: - sukcesy uczniowskie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych, malarskich, teatralnych, duży odsetek studiujących, publikacje uczniowskie, udział w programach międzynarodowych, innowacje pedagogiczne, sesje naukowe, kontakty zagraniczne LO, - stypendyści krajowych fundacji na rzecz dzieci szczególnie uzdolnionych, - pełne kwalifikacje kadry nauczycielskiej we wszystkich szkołach gminy. 7. Bogate zasoby intelektualne mieszkańców gminy. 8. Bogate tradycje kulturowe: - zespoły ludowe (Libuszanie, Sabasówka), orkiestra strażacka, teatr w LO, silne więzi rodzinne, terytorialne, obozy językowe, - organizacje społeczne: Towarzystwo Przyjaciół Biecza, Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu, Klub Seniora, organizacje parafialne (2 chóry), Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, - miejscowe podania i legendy (Zbój Becz, Królowa Jadwiga, Szkoła Katów, lochy pod miastem i klasztorem), słynni Bieczanie (Marcin Kromer, Wacław Potocki, Barian Rokicki, prof. Kaleta, rodzina Fusków, prof. Aleksander Kosiba - glacjolog, badacz polarny), - zespół taneczny "Podgrodzianie" (działający w SP Nr 2), zespół regionalny Małe Libuszoki, zespół wokalno-taneczny "Nasto-Dance" przy szkole podstawowej w Libuszy, - rzemiosło artystyczne (kowal Antoni Śliwiński, rzeźbiarz Aleksander Śliwa), - twórcy malarstwa artystycznego - Hűbner, Salomon, Rybotycki, Fusek, - Klasztor OO. Franciszkanów - słynne odpusty. 9. Występowanie bogactw naturalnych:

3 - ropa naftowa, - źródła wody mineralnej w lesie grodzkim i wsi Strzeszyn. 10. Niewykorzystane tereny budowlane i magazynowe będące w zasobach komunalnych, z możliwością sprzedaży na cele mieszkaniowe, rekreacyjne, przemysłowe. 11. Istniejący program kanalizacji sanitarnej gminy. 12. Baza Handlowa. SŁABE STRONY, WADY GMINY BIECZ 1. Trudności z zagospodarowaniem terenu - brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 2. Niezadowalający stan infrastruktury technicznej: - brak obwodnicy, zły stan dróg, - sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią, - sieć telefoniczna, - brak profesjonalnego wysypiska śmieci. 3. Słaba kondycja zakładów pracy: - spółdzielnie - ze względu na zły system zarządzania, - prywatne - ze względu na przestarzałe technologie, - nasycenie rynków zbytu, - brak inwestora dla miejscowych zakładów. 4. Słaba promocja gminy Biecz: - niewystarczająca promocja w mediach, - rzadka obecność Bieczan w regionalnych i ponadregionalnych strukturach stowarzyszeń etc. 5. Brak liderów lokalnych - kryzys autorytetów. 6. Zastój w rolnictwie: - rozdrobnienie gospodarstw rolnych, - brak specjalizacji produkcji, - trudny teren dla uprawy rolniczej (nachylenie terenu, słabe gleby), - brak rynków zbytu, - liczne odłogi. 7. Apatia społeczna, brak wiary w sukces (efekt rosnącego bezrobocia): - brak wspólnego działania, - zmęczenie trudnościami np. szukania pracy, - brak tanich mieszkań socjalnych. OKAZJE, SZANSE DLA GMINY BIECZ 1. Panująca w kraju moda na różne formy spędzania wolnego czasu - Biecz atrakcyjny zimą i latem. 2. Wykorzystanie popularności legend (o Zbóju Beczu, o Szkole Katów) oraz miejscowego "Piernika Kasztelańskiego" jako wizytówek promocyjnych Biecza: - organizacja festynów, festiwali, - produkcja pamiątek związanych z legendami. 3. Dogodne położenie przy trasach przelotowych (Kraków - Tatry - Bieszczady - Słowacja - Ukraina). 4. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej, a w przyszłości granicy Unii Europejskiej: - współpraca przygraniczna. 5. Możliwość korzystania z polskich i zagranicznych funduszy pomocowych. 6. Możliwość przedstawienia inwestorom zewnętrznym oferty zagospodarowania istniejącej w gminie bazy przemysłowej. 7. Efekty wprowadzanych reform państwowych, zwłaszcza oświatowej i administracyjnej - Biecz w regionie małopolskim. 8. Możliwość uruchomienia w Bieczu filii wyższej uczelni. 9. Wykonanie obwodnicy dla miasta (panorama Biecza, rozbudowa infrastruktury towarzyszącej). TRUDNOŚCI DLA GMINY BIECZ

4 1. Słaba kondycja zakładów pracy w regionie - wzrost bezrobocia: - brak rynków zbytu, - brak inwestorów zewnętrznych, - przestarzałe technologie, - niewystarczająca promocja. 2. Trudności w pozyskiwaniu funduszy na zakładanie małych przedsiębiorstw: - wysokooprocentowane kredyty, - zawiłe i niestabilne przepisy prawne (bankowe), - brak edukacji marketingowej. 3. Nieopłacalność produkcji rolnej: - brak rynków zbytu dla produktów rolno-spożywczych, - napływ taniej (dotowanej) żywności z Zachodu, - brak dodatków regionalnych do produkcji rolnej (np. dodatek górski), - niestabilna polityka rolna rządu. 4. Niestabilność i zawiłość przepisów prawnych. Analiza opracowań pt. "Jak ma wyglądać miasto i gmina Biecz za 15 lat - miejsce, w którym chciałbym mieszkać". Ilość prac Autorzy: 1. uczestnicy spotkań warsztatowych w UG Biecz ( r.), 2. uczniowie: - SP Nr 1 im. Marcina Kromera w Bieczu, - SP Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu, - SP im. Tadeusza Kościuszki w Rożnowicach, - SP w Sitnicy, - SP w Strzeszynie, - SP im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach, - SP im. Aleksandra Kosiby w Libuszy. W zdecydowanej większości prac młodych mieszkańców gminy Biecz, w wizji przyszłości gminy można odczytać obawy o ich przyszłość w dorosłym życiu. Biecz w wymarzonej przyszłości jest gminą, w której można świadomie realizować własne zamierzenia i aspiracje poprzez wybranie zawodu najbardziej odpowiadającego indywidualnym preferencjom i zdolnościom - "Jako uczeń klasy siódmej już zaczynam myśleć o swoim życiu (...). W Bieczu jest zbyt mało szkół średnich. Powinny powstać nowe szkoły typu liceum zawodowego, gdyż młodzieży, te istniejące, już nie wystarczają". Jest to problem o tyle istotny, że przeważająca część osób wspominająca o potrzebie podjęcia dalszej nauki rozważa konieczność wyjazdu (w tym na stałe) z Biecza - "gdy wyjdę ze szkoły podstawowej to wyjadę z Biecza. Chciałbym skończyć jakąś ciekawszą szkołę niż krawiecką czy ekonomiczną" oraz "zamierzam wyjechać z Polski do Niemiec w celach zarobkowych, bo w Niemczech jest jakaś szansa na życie.". Biecz za 15 lat w ujęciu ankietowanych jest więc miastem, w którym można otrzymać staranne, ale przede wszystkim różnorodne wykształcenie, co zdaniem autorów ma bezpośrednie przełożenie na możliwość znalezienia pracy i dogodnego życia. Wiele wypowiedzi zawiera element oceny Biecza jako bardzo pięknego miasta (gminy), z którym młodzi autorzy chętnie związali swoje dorosłe losy. Jako jedyny powód ewentualnego wyjazdu podawana jest obawa o znalezienie pracy - "Jak będzie dalej jak teraz, to na pewno większość młodzieży Bieckiej będzie stąd wyjeżdżać". Największe nadzieje pokładane są w rozwoju turystyki, która zapewni stały dochód oraz pracę mieszkańcom - "rozwinięcie turystyki zapewniłoby prace wielu ludziom. Mogliby oni wynajmować domki i obsługiwać turystów". W wizji przyszłości, Biecz rysuje się jako oaza spokoju dla przyjezdnych z dużych aglomeracji, gdzie w ciszy i otoczeniu zabytkowych obiektów można miło spędzić czas wolny - "Biecz może być miłym zakątkiem do odpoczynku, gdzie zapracowani i zmęczeni ludzie z większych miast mogą odpocząć". W tej części, wizja rozwoju gminy jako ośrodka turystycznego zgodna jest z wnioskami uczestników grupy warsztatowej. Biorący udział w spotkaniach podkreślali możliwość stworzenia unikalnego

5 "artystycznego" klimatu Biecza, co sprzyjałoby odwiedzinom artystów plastyków, aktorów, literatów etc. Budowanie takiej atmosfery w Bieczu dokonywałoby się poprzez "liczne imprezy, festiwale (festiwal tortur), plenery malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, spotkania literackie...". Dużym atutem na drodze do osiągnięcia takiego celu jest zabytkowy, urokliwy charakter miasta, czego świadomość znajduje potwierdzenie niemal we wszystkich pracach. Biecz w opinii mieszkańców postrzegany jest jako wspaniałe miasteczko, co jednocześnie nie wyklucza bardzo ostrych ocen związanych z opłakanym stanem w jakim znajdują się zabytkowe obiekty. Jako priorytetowe zadania w tym zakresie wskazywane jest wybudowanie obwodnicy dla ruchu samochodowego oraz natychmiastowe prace konserwatorskie przy uszkodzonych obiektach. Odnośnie zarysowanych w pracach kierunków rozwoju, należy podkreślić, że turystyka jest jedynym punktem wspólnym wizji gospodarczego rozwoju Biecza, pojawiającym się w ankietach dorosłych i dzieci. W opinii dorosłych oprócz rozwoju turystyki należy skupić się przede wszystkim na utrzymaniu, restrukturyzacji a następnie rozwoju istniejących zakładów pracy. W opinii uczestników warsztatów przyszłość dla Biecza może zapewnić rozwinięty przemysł rolno-spożywczy, cukierniczy, drobne rzemiosło i usługi (szczególnie nastawione na obsługę turystów). Nadzieję na rozwój w tym kierunku, związane są między innymi z próbami pozyskania inwestorów strategicznych, dzięki którym znaleźliby zatrudnienie rolnicy z likwidowanych gospodarstw. Jest to element wizji zdecydowanie sprzeczny z opiniami młodych autorów, którzy opierając się na bieżących obserwacjach kondycji zakładów w gminie, w bardzo zdecydowany sposób wyrażają brak wiary w możliwość rozwoju w tym kierunku. Uczestnicy spotkań warsztatowych dużo uwagi poświęcają rozwojowi infrastruktury gminy. W ich opracowaniach Biecz to gmina posiadająca drogi o wysokiej klasy nawierzchni, budynki użyteczności publicznej o właściwym standardzie, kanalizację, telefony, wodociągi, oczyszczalnię ścieków, spalarnię śmieci etc. Natomiast uwagę młodzieży przykuwa przede wszystkim brak miejsc spotkań i uprawiania czynnego wypoczynku. Najczęściej pojawiającym się postulatem jest budowa Domu Kultury "w którym były by prowadzone kursy tańca, baletu, nauka gry na różnych instrumentach oraz różnorodne kółka zainteresowań w budynku tym powinna być też sala ćwiczeń dla młodych i starszych...". Dzieciom dotkliwie brakuje również internetu, który w ich opiniach podnoszony jest do rangi symbolu współuczestniczenia w nowoczesnym świecie. Trzeba podkreślić, że oprócz bezwzględnej potrzeby podniesienia standardów życia, ankietowani odczuwają potrzebę zachowania specyficznego klimatu Biecza - "ani za piętnaście, ani za pięćdziesiąt nikt nie powinien gruntownie przebudowywać, ani unowocześniać tego miasteczka (...) Powinno się zakazać wywieszania przed sklepami dużych i krzykliwych szyldów, które kłócą się z ogólną architekturą tego miejsca". Wraz z postulatami konieczności zachowania tradycyjnego charakteru miasta pojawią się sugestie aby wszelkie zmiany zmierzały w kierunku umacniania wizerunku Biecza jako "pięknego starodawnego grodu". WIZJA Biecz w przyszłości to miasto stwarzające perspektywy dla wszechstronnego kształcenia młodzieży, dzięki czemu młodzi ludzie mają szansę zdobycia zawodu zgodnego z indywidualnymi zdolnościami i preferencjami oraz nie są przymuszeni koniecznością wyjazdu do większych miast. Także te osoby, które zdecydują się na wyjazd mają szansę powrotu i samorealizacji w Bieczu. Gmina czerpie zyski z rozwoju turystyki, a elementem stanowiącym o szczególnej atrakcyjności tego miejsca jest zabytkowa substancja Biecza oraz unikalny klimat "artystyczny" podsycany przez organizowane plenery, wystawy, turnieje i festiwale (np. festiwal tortur). Walory te sprawiają, że Biecz staje się ulubionym miejscem odpoczynku dla ludzi sztuki i kultury oraz zamożnych turystów weekendowych, zmęczonych wielkomiejskim tempem życia. Oprócz czystego powietrza (pozbawionego zapachu spalin po wybudowaniu obwodnicy), Biecz oferuje przyjezdnym wspaniałe odnowione zabytki, a także rozwiniętą bazę usługowo-turystyczną, dostęp do telefonów, czystą wodę etc. Przemysł w Bieczu po procesie restrukturyzacji zapewnia pracę dla mieszkańców gminy, a posiadacze nierentownych gospodarstw rolnych mają możliwość znalezienia miejsc pracy w nowych zakładach budowlanych przez inwestorów strategicznych. Także samo rolnictwo zostało zrestrukturyzowane i działalność w jego obszarze stała się opłacalna. Produkty rolne znajdują zbyt w

6 miejscowych, niewielkich przetwórniach rolno-spożywczych. Jakość życia i poziom usług na wsi zbliżały się do standardów miejskich. Młodzież Biecza ma stworzone warunki do spotykania się w Domu Kultury i uczestniczenia w szeregu interesujących pracowni lub kursów, a istnienie zaplecza sportowego daje szansę uprawniania pod opieką trenera sportów i zabaw rekreacyjnych. Dzięki pracowniom komputerowym dzieci mogą korzystać z internetu nawiązując kontakty z ich rówieśnikami w Polsce i na świecie. Mimo szybkiego tempa rozwoju Biecz zachowuje swój niepowtarzalny klimat zabytkowego, urokliwego grodu. MISJA Biecz - gmina turystyczna oferująca przyjezdnym rozwiniętą bazę turystyczno-usługową. Dobrze prosperujący średni przemysł rolno-spożywczy daje możliwość zatrudnienia dla absolwentów szkół oraz właścicieli gospodarstw rolnych. Gmina stwarzająca warunki wszechstronnej edukacji młodzieży oraz warunki dla spokojnego, uświęconego tradycją, stylu życia. STRATEGIA ROZWOJU Wstęp Przedstawiona Strategia Rozwoju Gminy Biecz jest wynikiem pracy mieszkańców gminy. Zdaniem Zespołu Trenerów i Konsultantów MISTiA pod kierownictwem Dagmary Bieńkowskiej było wspieranie procesu budowania strategii, ułatwianie pracy mieszkańcom. Kierunki priorytetowe Zostały one określone przez mieszkańców w trakcie warsztatów i Sesji Strategicznej dotyczącej między innymi wyobrażeń mieszkańców na temat przyszłości gminy. Cele strategiczne Tworzone były w trakcie spotkań warsztatowych i Sesji Strategicznej. Cele te należą do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie: po co to robimy?); nie mają określonego czasu realizacji. Cele operacyjne Cele te dotyczą krótkiego horyzontu czasowego. Należą do grupy celów konkretnych (odpowiadają na pytanie: jak to robimy?). Powstały one również w trakcie prac mieszkańców nad opracowaniem strategii rozwoju gminy Biecz. Zadania i projekty Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że projekty są gotowymi do realizacji planami działań z określonymi: odpowiedzialnością, terminami, kosztami, źródłami finansowania, narzędziami zarządzania i monitoringu. Zadania to opisy ogólne planów do realizacji.

7 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BIECZ KIERUNEK ROZWOJU GMINY: I. ROZWÓJ TURYSTYKI TŁO: Biecz, zarówno dzięki swoim walorom krajobrazowym, jak i atrakcyjnym, niekiedy wręcz unikalnym w skali całego kraju zabytkom, ma szansę stać się miejscem nie tylko znanym, ale także licznie odwiedzanym. W chwili obecnej Biecz odwiedza 20 tysięcy osób, jednak w głównej mierze są to tzw. turyści jednodniowi. Wobec tego, obok przyciągnięcia turystów, ważne staje się także zatrzymanie ich w gminie jak najdłużej. Przyczynić się do tego może organizacja imprez kulturalnych i turystycznych nawiązujących do przeszłości Biecza, jego podań i legend (o Szkole Katów, o Zbóju Beczu) czy historycznych postaci związanych z tym miastem (Marcin Kromer, Wacław Potocki, św. Jadwiga Królowa, Aleksander Kosiba). Oprócz niebywałych walorów historycznych Biecz posiada również piękną panoramę i środowisko przyrodnicze sprzyjające tworzeniu ścieżek rowerowych, spacerowych, organizacji plenerów malarskich i fotograficznych. Istotne staje się stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego służącego nie tylko turystom, lecz także mieszkańcom gminy. Istniejąca baza noclegowa i gastronomiczna, jak do tej pory, zaspokaja potrzeby ruchu turystycznego. Jednak w perspektywie rosnącej liczby turystów wskazane byłoby dostosowanie istniejącej infrastruktury turystycznej do nowych wymagań (niedrogie lokale z "ogródkami", nowe miejsca noclegowe w internecie LO, etc.). Istnieje potrzeba powołania w Bieczu instytucji ds. promocji i rozwoju gminy, która koordynowałaby działalność kulturalno-turystyczną w gminie. PRZYCIĄGNIĘCIE TURYSTÓW I ICH ZATRZYMANIE NA TERENIE GMINY Stworzenie całościowego produktu turystycznego gminy. - Organizacja imprez kulturalnych, np. Turniej Katowski, Turniej Rycerski, Festiwal Tortur. - Wytwarzanie i sprzedaż oryginalnych pamiątek związanych z historią Biecza. - Ścisła współpraca z powiatem gorlickim w celu wykorzystania pamiątek i cmentarzy z I wojny światowej. Stworzenie warunków dla wydłużenia pobytu turystów w gminie. - Stworzenie infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej: pole namiotowe, przystań kajakowa, ścieżki rowerowe, ścieżki spacerowe m.in. "Śladem Bieckich Kaszteli", boiska sportowe, korty tenisowe, hale sportowe w Zespole Szkół Zawodowych i SP w Libuszy, pływalnia, wypożyczalnia sprzętu sportowego.

8 - Budowa mini-amfiteatru. Rozbudowa infrastruktury sanitarnej. - Stworzenie kompleksowych planów rozbudowy infrastruktury sanitarnej w gminie - korzystanie z dostępnych środków pomocowych na ochronę środowiska, m.in. ISPA. ZWIĘKSZENIE WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH GMINY Z DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki. - Podjęcie działań w kierunku odnowy zabytków. - Korzystanie z programów pomocowych mających na celu rozwój turystyki. STWORZENIE MIEJSC PRACY NA BAZIE TURYSTYKI Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej. - Lepsze wykorzystanie istniejącej bazy noclegowej (Internat Liceum Ogólnokształcącego). Rozbudowa bazy usługowej. - Utworzenie centrum handlowo-usługowego przy obwodnicy. PRZYWRÓCENIE ŚWIETNOŚCI MIASTA Poprawa "wizerunku i atmosfery Starego Miasta". - Przekształcenie niezabytkowych budynków w rynku tak, aby lepiej harmonizowały z obiektami zabytkowymi, podkreślając urok miejsca. - Pełne wykorzystanie i wyeksponowanie walorów obiektów zabytkowych.

9 - Wykorzystanie podziemi (piwnice pod Ratuszem, Rynkiem) dla celów turystycznych. - Przywrócenie starej cysterny wodnej na Rynku w miejscu istniejącej fontanny. Promocja atrakcji turystycznych gminy. - Promowanie miejscowego "Piernika Kasztelańskiego" jako wizytówki Biecza. - Wykorzystanie do promocji gminy legend o Zbóju Beczu i Szkole Katów. - Podjęcie działań promocyjnych na forum krajowym i międzynarodowym: udział w targach i sympozjach turystycznych, współpraca z mediami, druk wydawnictw promocyjnych i historycznych, współpraca z gminami turystycznymi w kraju i za granicą. Koordynacja procesu promocji i rozwoju turystyki. - Powołanie zespołu bądź instytucji złożonej z lokalnych ekspertów, której zadaniem byłaby koordynacja procesu promocji gminy, rozwoju turystyki, organizacja imprez kulturalnych, kontakt z mediami. W gestii zespołu leżałyby także starania w pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych na rozwój turystyki i kultury. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: II. ROZWÓJ DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RZEMIOSŁA TŁO: Poziom przedsiębiorczości reprezentowany przez mieszkańców Gminy Biecz nie należy do wysokich w skali kraju. Ponadto największe zakłady produkcyjne gminy już od kilku lat borykają się z trudną sytuacją finansową spowodowaną silną konkurencją w nowych realiach gospodarki rynkowej. Profil nauczania szkół zawodowych w regionie w dużej mierze obejmuje wąski zakres specjalizacyjny, który często nie znajduje odzwierciedlenia na miejscowym rynku pracy. Na terenie miasta i gminy widoczny jest brak szerszych możliwości korzystania przez mieszkańców ze specjalistycznych kursów pozwalających na przekwalifikowanie się zwalnianym pracownikom i podjęcie własnej działalności gospodarczej. Równolegle istnieje potrzeba stworzenia szeroko pojętej bazy danych o podmiotach gospodarczych i rynkach zbytu w regionie. Ważną wydaje się też potrzeba zorganizowania się lokalnych przedsiębiorców celem współpracy w pozyskiwaniu nowych klientów, wymiany doświadczeń i informacji. Szansą dla zaktywizowania i rozwoju bieckiej przedsiębiorczości będzie budowa obwodnicy miejskiej. W czasie warsztatów strategicznych zwrócono uwagę na pilną potrzebę ochrony i reaktywowania ginących zawodów rzemieślniczych, które w dużym stopniu mogą się stać swoistą wizytówką Ziemi Bieckiej. ZWIĘKSZENIE WPŁYWÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH DO BUDŻETU GMINY I ZMNIEJSZENIE BEZROBOCIA Stworzenie dogodnych warunków do organizacji i efektywnego prowadzenia własnych przedsięwzięć

10 gospodarczych przez mieszkańców gminy poprzez współudział i pomoc ze strony Urzędu Gminy w tworzeniu struktur organizacyjnych. - Prowadzenie preferencyjnej polityki podatkowej dla nowo powstających firm. - Organizowanie szkoleń na temat przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne, gospodarcze, prawne, rachunkowe, itp. - Stworzenie baz danych o rynkach zbytu i kontrahentach działających w wybranych branżach. - Stworzenie systemu szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy. - Promocja wyrobów produkowanych przez lokalny przemysł. Promocja Gminy w celu pozyskania nowych inwestorów. - Stworzenie bazy danych o funkcjonujących na terenie gminy podmiotach gospodarczych, zasobach gminy, wykształceniu i umiejętnościach mieszkańców, położeniu geograficznym i komunikacyjnym, etc. - Opracowanie i wydanie gospodarczego biuletynu informacyjnego na temat niewykorzystanych budynków, gruntów, bogactw naturalnych, etc. Wykorzystanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na rozwój przedsiębiorczości. - Utworzenie w Urzędzie Gminy stanowiska odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków zewnętrznych i utrzymywanie kontaktów z fundacjami. - Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu pozyskiwania funduszy. DĄŻENIE DO USYTUOWANIA INWESTYCJI PONADLOKALNYCH NA TERENIE GMINY. Podjęcie starań zmierzających do realizacji projektu budowy obwodnicy. - Przygotowanie ekspertyz technicznych mających na celu wykazanie konieczności budowy obwodnicy - zagrożenie dla zabytków, utrudnienia komunikacyjne, poprawienie bezpieczeństwa drogowego w centrum miasta. - Prezentacja w środkach masowego przekazu szkód i zagrożeń wywołanych przez skoncentrowany ruch kołowy na drodze krajowej przebiegającej przez centrum miasta. - Wykorzystanie szansy budowy obwodnicy dla zmniejszenia bezrobocia oraz pozyskiwania inwestorów. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: III. ROLNICTWO BIECKIE - ZDROWA ŻYWNOŚĆ I PIĘKNY KRAJOBRAZ TŁO: Rolnictwo bieckie, podobnie jak rolnictwo całej Małopolski, jest silnie rozdrobnione. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi w gminie Biecz 2,7 ha. Ponadto w produkcji rolnej

11 przeszkadzają słabej jakości gleby i znaczne nachylenie powierzchni. Jednakże funkcjonuje w gminie kilka większych, dobrze zarządzanych gospodarstw rolnych. Obok produkcji roślinnej część z nich zajmuje się hodowlą bydła, trzody chlewnej bądź kurcząt. Przy odpowiedniej specjalizacji produkcji będą one mogły wzmocnić swój potencjał rolny. Grunty orne stanowią 63,5% całkowitej powierzchni gminy Biecz, a uprawia się na nich głównie zboża i ziemniaki. Odpowiedni mikroklimat oraz warunki orograficzne sprzyjają produkcji owoców - w gminie znajduje się około 90 ha sadów. Czyste środowisko gminy Biecz może stać się podstawą dla produkcji żywności ekologicznej. Część rolników, posiadająca odpowiednie zaplecze, będzie mogła podjąć również działalność agroturystyczną. Jednak produkcja zdrowej żywności, jak i usługi agroturystyczne wymagają od rolników nie tylko fachowej wiedzy, lecz także niemałego wkładu finansowego. Urząd Gminy we współpracy z ODR powinien pomagać rolnikom w rozpoczynaniu tego typu przedsięwzięć. Ważne staje się korzystanie z istniejących, dobrych wzorców działalności rolniczej i okołorolniczej, z doświadczeń tych gmin wiejskich, które potrafiły znaleźć swoje miejsce w gospodarce wolnorynkowej. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI Poprawa infrastruktury technicznej wsi. - Realizacja konsekwentnego i spójnego programu modernizacji dróg wiejskich. Podniesienie zdrowotności i higieny życia mieszkańców Gminy. - Poprawa stanu zaopatrzenia wsi w wodę dobrej jakości. - Stopniowe rozwiązywanie problemów ścieków i odpadów. Cel operacyjny: Podniesienie świadomości ekologicznej ludności wiejskiej i estetyki wsi. - Organizacja cyklu szkoleń na tematy związane ze zdrowym stylem życia oraz krzewiących świadomość ekologiczną ludności wiejskiej (Urząd Gminy we współpracy z ODR). - Organizacja konkursów i kiermaszy promujących estetykę wsi. DOSTOSOWANIE ROLNICTWA DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Organizacja systemu informacji dla rolników. - Kolportaż wśród rolników ODR oraz Biuletynu Informacyjnego Rynek Rolny. Organizacja grup producenckich.

12 - Prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych prezentujących idee tworzenia grup producenckich. Korzystanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. - Utrzymanie stałych kontaktów z instytucjami odpowiadającymi za koordynację pomocowych programów rolniczych Unii Europejskiej (SAPARD - Ministerstwo Rolnictwa, Urząd Marszałkowski; ISPA - Ministerstwo Ochrony Środowiska). ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW W RODZINACH ROLNICZYCH Zwiększenie ilości i jakości produkcji rolniczej - Pomoc merytoryczna i finansowa dla rolników mających w planach produkcję ekologicznej żywności bądź intensyfikację produkcji rolnej (Urząd Gminy, ODR). Poszukiwanie nowych rynków zbytu. - Partycypacja Urzędu Gminy w tworzeniu nowych rynków zbytu (lokalne giełdy rolne). Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu ludności rolniczej. - Pomoc merytoryczna i finansowa dla rolników chcących podjąć działalność agroturystyczną i rozwijających usługi okołorolnicze (Urząd Gminy, ODR). Tworzenie warunków dla rozwoju drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego. - Przetwórstwo owoców jagodowych. - Przetwórstwo warzyw gruntowych. - Przetwórstwo zbóż (produkcja makaronu). - Przetwórstwo ziemniaków. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: IV. KULTURA, OŚWIATA I INTEGRACJA SPOŁECZNA TŁO: W Bieczu kładzie się silny nacisk na rozwój kultury oraz oświaty rozumianej w szerokim zakresie - szkolnej, kulturalnej i sportowej. Mieszkańcy Gminy, zwłaszcza ci związani z oświatą, zdają sobie sprawę z konieczności jej dostosowania do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Największą barierą do rozwoju gminnej oświaty jest oczywiście brak pieniędzy na ponadstandardowe działania.

13 W obecnym roku szkolnictwo naszego kraju zostanie poddane reformie. Jak każda reforma, u jednych rodzi ona nadzieję, u drugich strach. Kultura biecka skupia się wokół placówek muzealnych, znanych w kraju i zagranicą, posiadających bogate zbiory oraz niezwykle cennych zabytkach architektury sakralnej i świeckiej. Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele imprez o znaczeniu regionalnym. Uczestnicy spotkań warsztatowych podkreślali potrzebę reaktywowania w Bieczu ośrodka konferencyjnego dla przedstawicieli świata kultury i nauki. Planuje się także powrót do bogatych tradycji kontaktów ze znanymi artystami w celu organizacji plenerów, wystaw, ekspozycji. PRZYWRÓCENIE BIECZOWI RANGI CENTRUM KULTURALNEGO REGIONU Reaktywowanie Ośrodka Konferencyjnego Bieczu. - Organizowanie sympozjów i konferencji o tematyce związanej ze słynnymi osobowościami wywodzącymi się z Ziemi Bieckiej - Marcin Kromer, Wacław Potocki, Aleksander Kosiba. - Odnowienie współpracy i kontaktów z ogólnopolskimi organizacjami naukowymi: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczno-Historyczne, organizacje zrzeszające historyków sztuki, konserwatorów zabytków. - Wykorzystanie partnerskich kontaktów szkół bieckich z zagranicznymi placówkami oświatowymi przy organizacji spotkań naukowych i kulturalnych. - Znalezienie i nawiązanie współpracy z miastem partnerskim. Cel Operacyjny Promowanie kultury i tradycji bieckich - organizacja imprez o charakterze regionalnym i ponadregionalnym przy wykorzystaniu istniejącej bazy lokalowo-sportowej. - Organizacja dużego, międzynarodowego wydarzenia kulturalnego - Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturalnego. - Promocja organizowanych w Bieczu imprez kulturalnych opartych na lokalnych podaniach i tradycjach: Turniej Katowski, Bieckie Spotkania z Pieśnią Religijną, Bieckie Babie Lato, Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca. - Promocja Ziemi Bieckiej i związanych z nią wydarzeń kulturalnych w dostępnych mediach - prasa, radio, TV oraz publikacjach naukowych, popularnonaukowych, turystycznych. - Nawiązanie i odnowienie kontaktów z artystycznymi placówkami oświatowymi i środowiskiem studenckim w celu współpracy przy organizacji plenerów i ekspozycji - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, etc. - Przywrócenie Bieczowi dużej rangi ośrodka wypadowego dla studenckich rajdów pieszych. Znalezienie pomieszczenia dla Bieckiego Domu Kultury. - Rekonstrukcja Baszty Kwadratowej. - Adaptacja pomieszczeń byłego Klubu Prasy i Książki. - Wykorzystanie gminnych pomieszczeń w budownictwie blokowym.

14 TWORZYMY OŚWIATĘ PRZYSTOSOWANĄ DO ISTNIEJĄCYCH POTRZEB ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO Opracowanie systemu szerokoprofilowego kształcenia zawodowego umożliwiającego szybką zmianę zawodu. - Uruchomienie nowego profilu kształcenia związanego z obsługą ruchu turystycznego (wiedza z zakresu gastronomii, hotelarstwa, przewodnictwa, organizacji projektów w kulturze i turystyce, marketingu, etc.) Wykorzystanie i promowanie ludzi z wyższym wykształceniem oraz posiadających inicjatywę (liderów społecznych). - Opracowanie przy urzędzie Burmistrza programu konkursów i nagród dla lokalnych organizacji i liderów społecznych w celu aktywizacji mieszkańców oraz realizacji ciekawych projektów. - Stworzenie systemu stypendiów naukowych dla młodych Bieczan fundowanych przez miejscowe środowisko biznesowe, władze samorządowe, organizacje pozarządowe - nawiązanie do tradycji stypendiów Marcina Kromera. Uruchomienie w perspektywie filii wyższej uczelni na bazie lokalowej bieckiego liceum. UTRWALANIE WARTOŚCI, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ WSPÓLNOTA LOKALNA I JEJ KULTURA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Umocnienie kontaktów władz samorządowych społeczności lokalnej ze szkołami w celu przygotowania młodego pokolenia do pełnienia ról społecznych w środowisku ludzi dorosłych. - Organizowanie programów edukacyjnych w szkołach o tematyce związanej z wejściem do Unii Europejskiej z własną kulturą i tożsamością. Zacieśnienie kontaktów między mieszkańcami Gminy a władzami samorządowymi poprzez udział przedstawicieli Urzędu Gminy w zebraniach komitetów osiedlowych i wiejskich. - Ustalenie grup zadaniowych promujących lokalne środowiska wiejskie - "małe ojczyzny": Rożnowice - relacje "dwór - kościół - wiś - szkoła", Libusza - Strzeszyn - Korczyna - tereny dawnego przemysłu naftowego obecnie muzeum - możliwość wyznaczenia ścieżek turystycznych i tras rowerowych śladami dawnych kopalni naftowych, Biecz - prezentacja i promocja walorów Biecza, wiązanie aktualnych wydarzeń społecznych i kulturalnych z przeszłością historyczną. Zapoczątkowanie procesu współpracy społeczności lokalnej z władzami Gminy celem tworzenia grup zadaniowych opracowujących projekty i zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych ze źródeł pozarządowych.

15 - Utworzenie przy Burmistrzu funduszu nagród dla działaczy i animatorów kultury oraz przedstawicieli ginących zawodów. - Utworzenie ośrodka pomocy dla ludzi ubogich, chorych, starszych i potrzebujących opieki na terenie zabytkowego szpitala im. Św. Jadwigi Królowej Polski. OPRACOWANIE: Dagmara Bieńkowska, Janusz Krzyżak, Wojciech Odzimek, Cezary Ulasiński ZESPÓŁ TRENERÓW I KONSULTANTÓW Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, Kraków Liczba odwiedzin: 469 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miejski w Bieczu Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :47:02 Czas publikacji: :47:02 Data przeniesienia do archiwum: Brak

STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU GMINY BIECZ

STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU GMINY BIECZ STRATEGIA ROZWOJU Wstęp Przedstawiona Strategia Rozwoju Gminy Biecz jest wynikiem pracy mieszkańców gminy. Zdaniem Zespołu Trenerów i Konsultantów MISTiA pod kierownictwem Dagmary Bieńkowskiej było wspieranie

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

C E L E S Z C Z E G Ó Ł O W E : P L A N O P E R A C Y J N Y S T R A T E G I I :

C E L E S Z C Z E G Ó Ł O W E : P L A N O P E R A C Y J N Y S T R A T E G I I : CEL NADRZEDNY: Trwały zrównoważony rozwój gospodarczy gmin,wykorzystujący walory turystyczne oraz dający warunki do samorealizacji jej mieszkańców A Rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie. Tarnowiec Krosno 1999 r.

Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie. Tarnowiec Krosno 1999 r. 1 Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie Tarnowiec Krosno 1999 r. 2 SPIS TREŚCI: Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice

Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice XI. ZAŁĄCZNIKI Ankieta błyskawiczna nr 2 (analiza) ranking celów w poszczególnych obszarach problemowych w Gminie Świebodzice Uwagi ogólne: 1. Moderator wyjaśnił uczestnikom, że oczekiwane są odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne)

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne) Analiza SWOT Porównanie analizy z ubiegłych lat do obecnej sytuacji na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 1. Czynniki wewnętrzne Silne strony (czynniki pozytywne) Duża atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 I. Infrastruktura i gospodarka 1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 1 Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z: warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów wyposażenia niezbędnych do kultywowania tradycji, operacje

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013 Wyniki warsztatów GRUPA 2:: Rola organizacji pozarządowych, w szczególności stowarzyszeń agroturystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 4806 UCHWAŁA NR XXVI/266/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r.

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r. WARSZTATY STRATEGICZNE PT. POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI, EKOTURYSTYKI I INNYCH FORM TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W RAMACH SEKTOROWEJ STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA 2016-2025 GIDLE 2016 CZYM TO JEST STRATEGIA? KLUCZOWYM ELEMENTEM PLANOWANIA ROZWOJU; MISJĄ; WIZJĄ; CELAMI; GWARANCJĄ DOBREGO RZĄDZENIA; ZAPEWNIENIEM DŁUGOTRWAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA

ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA ANALIZA SWOT GMINA PLEŚNA Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo