STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA Strona 1

2 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna w mieście IV. Istniejąca baza sportowa w Mieście Ełku V. Zasady i źródła finansowania VI. Analiza SWOT dotycząca sportu w Mieście Ełku VII. Cele priorytetowe w "Strategii rozwoju sportu w Ełku" VIII. Monitorowanie strategii Strona 2

3 I. WSTĘP Aktywność człowieka wpisana jest w jego naturę. Jest to pewna filozofia życia, która ma swe przełożenie na jego kondycję. Aktywność wynika z naturalnych potrzeb człowieka. Najpowszechniejszym przejawem aktywności ruchowej ludzi jest sport. Sport, jako szeroko rozumiane pojęcie daje możliwość walki z biernym fizycznie trybem życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Sport to zjawisko społeczne obejmujące wszelkie formy aktywności ludzkiej. Igrzyska, wyścigi, zapasy, gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne znane były już w antycznej Grecji i w Rzymie oraz ludom Starożytnego Wschodu. Łacińskie sedesportale czy staro-francuskie sedesporter oznaczało słowo sport, czyli czynność umilająca przyjemne spędzanie czasu, oddawanie się rozkoszom i zabawom. W świecie nowożytnym pojęcie sportu postrzegano w sensie praktycznego działania. Sprawność fizyczna i dobra kondycja to cechy przydatne w działaniach zbrojnych, we władaniu bronią oraz do zdobywania pożywienia. Stopniowo sport stawał się rozgrywką dla elitarnych grup społecznych. Dopiero w XIX i XX wieku zaczął być postrzegany jako czynnik zdrowia i doskonalenia człowieka. Poprzez różnorodne formy ruchu, zabawę, ćwiczenia, turystykę, stwierdzono, że kształtuje się odporność organizmu, podtrzymuje się siły witalne i pomnaża zdrowie fizyczne. Dziś wiemy, że aktywność fizyczna ma wpływ zarówno na przedłużenie życia oraz na podnoszenie jego jakości biologicznej. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna w Polsce i na świecie wymaga od dorosłych, a zwłaszcza od rodziców, pedagogów poszukiwania nowych form działania w wypełnianiu działań na rzecz optymalnego przygotowania dzieci i młodzieży do aktywnego życia w społeczeństwie. Sport jest czynnikiem rozwoju, zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez całe życie, wychowania młodzieży, zapobiegania patologiom społecznym. Sport obejmuje m. in.: wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla dorosłych, sport niepełnosprawnych, sport wyczynowy. Obok wielkich wartości kulturowych i społecznych sport staje się też stymulatorem rozwoju wielu gałęzi gospodarki, tworząc swoisty rynek pracy. Życie we współczesnym świecie, pomimo wielu udogodnień, wymaga szczególnej dbałości o zachowanie dobrego stanu zdrowia. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosło zainteresowanie tzw. zdrowym stylem życia. Zmienił się radykalnie charakter pracy, w której dominuje technika i automatyzacja, usuwając na dalszy plan wysiłek fizyczny. Odwróciły się również proporcje ilościowe między czasem pracy a czasem poza nią. Wystąpiły różnorodne Strona 3

4 ujemne zjawiska zagrażające zdrowiu, jakie przyniósł ze sobą rozwój cywilizacji. Coraz częściej zaczęto mówić o stosowaniu działań kompensacyjnych wyrównawczycho konieczności racjonalnego wypoczynku i podejmowaniu różnego rodzaju rekreacji ruchowej. Najczęściej jednak, świadomi zalet wysiłku fizycznego, nie podejmujemy żadnych konstruktywnych decyzji, które wiązałyby się z rozpoczęciem uprawiania jakiejkolwiek innej aktywności fizycznej. Niniejszy dokument powstał w oparciu o analizę tendencji i ocenę aktualnego stanu sportu w Ełku. Biorąc pod uwagę wartości społeczne, biologiczne i ekonomiczne sportu, podjęto próbę sformułowania celów w ramach strategii rozwoju sportu, na realizację których należałoby skupić uwagę w nadchodzących latach. Dokument pokazuje kierunki rozwojowe i jest podstawą do prognozowania dalszego rozwoju Miasta Ełku w dziedzinie sportu. Analiza danych umożliwiła zidentyfikowanie atutów, jak i obszarów deficytowych w dziedzinie sportu. Zniwelowanie problemów oraz oparcie się na mocnych stronach sportu w Mieście Ełku przyczyni się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców, a tym samym zwiększenia atrakcyjności miasta. W trosce o rozwój sportu mieszkańców naszego miasta został opracowany Strategii rozwoju sportu w Ełku na lata , zgodny ze Strategią rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2007 r. oraz Strategią Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, przyjętą 24 lipca 2000r. Strategia swoim zasięgiem obejmuje zadania realizowane przez wszystkie placówki oświatowe i instytucje samorządowe, kluby sportowe oraz stowarzyszenia, których działalność statutowa związana jest ze sportem i rekreacją ruchową. W niniejszym opracowaniu sport obejmuje: wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich, sport niepełnosprawnych, sport kwalifikowany oraz rekreację ruchową. "Strategia rozwoju sportu w Ełku na lata " powstała z inicjatywy: Prezydentów Miasta Ełku, Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku, Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku oraz Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku. Strategia została opracowana na podstawień ustaleń i analiz Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku i wniosków Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku, a także we współpracy i po konsultacjach z działaczami i trenerami klubów sportowych oraz Radą Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku. Strona 4

5 II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 68 ust. 5 stanowi: Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego (art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.). Fundamentalną rolę w organizacji funkcjonowania systemu sportu odgrywają władze samorządowe, autonomiczne stowarzyszenia i organizacje sportowe, spółki prawa handlowego, lokalne środowiska zawodowe, szkoły. Samorządowcy są najlepiej zorientowani w aktualnym stanie i potrzebach organizacji sportowych działających na ich terenie. Zadania zmierzające do rozwoju sportu wynikają z szeregu dokumentów, ustaw i aktów normatywnych. Na ich podstawie gmina podejmuje uchwały, regulaminy wewnętrzne. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zadania własne gminy obejmują m.in. kulturę fizyczną i turystykę oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Mając taki obowiązek oraz uprawnienia, samorząd ma realny wpływ na rozwój sportu na terenie własnym miasta. Art. 4 pkt. 1 ppkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) do sfery zadań publicznych zalicza upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na tej podstawie gmina udziela dotacji organizacjom pozarządowym m.in. na zadania w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn.: upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. Zgodnie z art. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala Roczne Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program określa m.in. zasady, formy i obszar współpracy oraz priorytetowe grupy zadań przewidzianych do realizacji w danym roku. Rada Miasta Ełku dnia 27 lutego 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Ełckiej Karty Współpracy Samorządu Miasta w Ełku z Sektorem Pozarządowym w latach Zgodnie z tym dokumentem, w latach wysokość ustalonych środków na kulturę fizyczną przedstawiał się w sposób następujący: Strona 5

6 Wydatki na kulturę fizyczną w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi Źródło: Uchwała Rady Miasta Ełku Nr VI/56/07 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2007, Uchwała Rady Miasta Ełku NR XVI/149/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2008, Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XXVIII/279/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2009, Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XLIV/410/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2010, Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XXII/565/10 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2011, Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XII z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku Program określa zasady, zakres i formy współpracy samorządu Miasta Ełku z trzecim sektorem. Ich realizacja związana jest z finansowaniem lub dofinansowywaniem zadań z budżetu Miasta Ełku. Na podstawie uchwały nr IX/91/07 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2007 roku Prezydent Miasta Ełku wręcza raz do roku Nagrodę Białej Lilii dla wybitnych osobowości Miasta Ełku w kilku kategoriach, m.in. w dziedzinie: Mecenas Sportu i Sportowiec Roku. Na podstawie uchwały nr XX Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 r. Prezydent Miasta Ełku wręcza dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej wybitnym sportowcom osiągającym sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Poniższa tabela przedstawia liczbę osób, która otrzymała stypendia oraz nagrody oraz kwoty przeznaczone na w/w wydatki w latach : Strona 6

7 Stypendia sportowe- liczba zawodników Nagrody sportoweliczba zawodników kwota wydatkowana na stypendia i nagrody sportowe ogółem zł zł zł zł dziedziny sportu, piłka nożna, piłka nożna, karate, piłka nożna, karate, trójbój piłka nożna, karate, w których karate, trójbój trójbój siłowy, siłowy, pływanie, pływanie, viet vo dao, zawodnicy siłowy, pływanie, pływanie, boks, viet vo wioślarstwo, boks, viet vo kolarstwo, wioślarstwo otrzymują boks, dao, kolarstwo dao, kolarstwo stypendia i nagrody Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz 6 ust. 1 uchwały nr XX/186/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku, funkcjonuje Komisja Turystyki, Sportu i Rekreacji. Do zakresu działania w/w komisji należą sprawy rozwoju bazy turystycznej i sportowej w mieście oraz upowszechniania turystyki, kultury fizycznej i sportu. Do prac komisji należy m.in.: rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie Miasta stanowiska w sprawach z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, analiza potrzeb mieszkańców Miasta Ełku oraz przedstawienie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta Ełku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz 857 z późn. zm.) zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku została powołana Rada Sportu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Rada Sportu została powołana przez Prezydenta Miasta Ełku, jako organ doradczokonsultacyjny w zakresie kultury fizycznej w naszym mieście. Do prac w Radzie zaproszono osoby, które cieszą się dużym zaufaniem i autorytetem w środowisku lokalnym, reprezentujące stowarzyszenia i instytucje zajmujące się sportem. Wieloletnie i bogate doświadczenie oraz Strona 7

8 znajomość tematu przyczynia się do tego, że członkowie Rady doradzają w kwestiach związanych z inicjatywami na rzecz rozwoju ełckiego sportu. Prezydent Miasta Ełku zarządzeniem nr 1372/2010 z dnia 25 października 2010 r. powołał funkcję koordynatora sportu szkolnego w mieście Ełku. Do jego zadań należy przede wszystkim koordynowanie działań w zakresie sportu szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, inicjowanie rywalizacji w w/w placówkach, pozyskiwanie informacji o formach prowadzonych zajęć sportowych na terenach placówek, branie udziału w zawodach organizowanych przez placówki oraz dokonywanie analiz potrzeb w zakresie sportu szkolnego, a także proponowanie rozwiązań w tychże kwestiach. Jednostką organizacyjną Miasta Ełku, która zajmuje się sportem i rekreacją jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. Podstawowym celem MOSiR jest organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. Terenem działania MOSiR jest Miasto Ełk, teren Gminy Ełk, gdzie położony jest Camping w Szeligach oraz teren Gminy Kalinowo i Prostki, gdzie przebiega szlak kolejowy Ełckiej Kolei Wąskotorowej. MOSiR zarządza obiektami znajdującymi się na obszarze swej działalności MOSiR: 1) Stadion Miejski w Ełku przy ul. Piłsudskiego 27 2) Plaża Miejska w Ełku przy ul. Parkowej 3) Camping w Szeligach k/ełku 4) Park Wodny w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29 5) Ełcka Kolej Wąskotorowa przy ul. Wąski Tor 1 6) Hala Sportowo- Widowiskowa w Ełku przy ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbe 11 7) Centrum Informacji Turystyczno- Kulturalnej w Ełku 8) Skate Park przy ul. Parkowej Zgodnie ze statutem do zadań MOSiR należy : 1) zarządzanie komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz ich rozbudowa, modernizacja i remonty, 2) gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, 3) propagowanie działań w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki, 4) organizowanie zawodów sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, 5) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta, 6) świadczenie usług turystycznych, 7) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej organizacjom: Strona 8

9 klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, organizacjom społecznym i zawodowym, placówkom oświatowym, 8) udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnianie bazy i sprzętu na realizację zajęć wychowania fizycznego, 9) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego, 10) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi o zasięgu gminnym i ponadgminnym w zakresie realizacji zadań statutowych MOSiR, 11) prowadzenie zajęć rekreacyjnych i rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców miasta, 12) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 13) świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacja imprez rozrywkowych, 14) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działalności MOSiR, 15) świadczenie wszelkich usług mających na celu realizację celów statutowych MOSiR, prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i turystycznej. Na terenie Miasta Ełku znajduje się również Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Jest to powiatowa placówka wychowania pozaszkolnego. MOS prowadzi całoroczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 20 lat w zakresie sportów wodnych (wioślarstwo, żeglarstwo, windsurfing, pływanie). Oprócz szkolenia młodzieży MOS organizuje dla szkół ponadgimnazjalnych zawody sportowe w ramach rozgrywek SZS oraz prowadzi cykl zawodów pn. Mistrzostwa Powiatu Ełckiego Szkół Ponadgimnazjalnych. Baza Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku w swojej ofercie posiada: - basen wioślarski, - siłownię, - boisko do koszykówki, - profesjonalny sprzęt sportowy: łodzie wioślarskie, żaglówki kl. OPTIMIST i kl. CADET, deski z żaglem, - wodny sprzęt rekreacyjny: kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, żaglówki: omega i Wenus. W okresie wiosenno letnim prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu wodnego. Mieszkańcy mają możliwość aktywnie spędzić czas pływając na kajakach, rowerach wodnych, canoe, żaglówkach i łódkach wiosłowych. Od maja zaczynają się kursy żeglarskie, które kończą się egzaminem Strona 9

10 na patent żeglarza jachtowego. W okresie zimowym sekcja żeglarska trenuje żeglarstwo lodowe na bojerach. Do zadań ośrodka należy rozwijanie, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy. Ośrodek umożliwia rozwijania sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportu. W roku 2012 ukończona została inwestycja Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego. W ramach tej inwestycji zmodernizowane zostało boisko do koszykówki, zakupiono nowe pomosty pływające, powstał plac zabaw dla dzieci, wiaty grillowe, wiaty do siedzenia, wiata rowerowa oraz miejsce do kąpieli. Inwestycja ta uatrakcyjniła teren przyległy do MOS-u w centrum miasta oraz sprawiła, że mieszkańcy chętniej będą wybierać aktywną formę spędzenia wolnego czasu. Jedną z inicjatyw, która ma na celu promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży jest idea tworzenia klas sportowych na różnych szczeblach edukacji. Klasy sportowe umożliwiają rozwój dzieci i młodzieży w określonych dyscyplinach sportu, a przez to rozwijanie pasji w połączeniu z aktywnością ruchową. Upowszechnianie sportu szkolnego, rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także umożliwienie dzieciom i młodzieży uczęszczania do szkoły sportowej wpisuje się w oczekiwania wielu środowisk lokalnych, w tym rodziców, uczniów, nauczycieli i samorządu Miasta Ełku. Uzasadniona potrzeba utworzenia szkoły sportowej wpisuje się także w realizowany przez Miasto Ełk program Polityka oświatowa Miasta Ełku na lata Biorąc powyższe pod uwagę, Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 przy ul. Suwalskiej 15, rozpoczęła szkolenie sportowe w roku szkolnym 2012/2013. Kolejnymi etapami funkcjonowania szkoły sportowej w najbliższej przyszłości będzie wprowadzenie szkolenia sportowego na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. W 2011 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku oddano do użytku obiekty sportowe w ramach zrealizowanego projektu Moje Boisko- Orlik Ponadto istnieje możliwość korzystania przez szkołę z urządzeń i obiektów sportowych, którymi dysponuje Miasto Ełk. W zakresie szkolenia sportowego zostanie nawiązana współpraca z klubami sportowymi na terenie Miasta Ełku, w szczególności w odniesieniu do wykwalifikowanej kadry i bazy. Łącznie w roku szkolnym 2011/2012 funkcjonowało 30,5 klas sportowych, a w roku 2012/2013 funkcjonuje ich 25,5 na terenie Ełku. Strona 10

11 szkoła Profil Liczba uczniów Liczba oddziałów SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 IV- lekkoatletyka IV- taneczna V- pływanie V- taneczna VI- lekkoatletyka VI- taneczna V ½ - koszykówka dziewcząt ½- piłka nożna chłopców VI-1/2 pływanie ½ koszykówka IV- piłka siatkowa dziewcząt; piłka nożna chłopców VI-piłka siatkowa IV- mini koszykówka V- mini koszykówka VI- mini koszykówka Zespół Szkół Samorządowych IV- piłka nożna IV- piłka siatkowa V- tenis stołowy Liceum Ogólnokształcące III- piłka siatkowa 26 1 SP 7 SP 9 IV ½ piłka nożna ½ piłka siatkowa VI ½ piłka nożna ½ piłka siatkowa VI ½ gry zespołowe ½ piłka siatkowa G G 2 I ½ piłka koszykowa chłopców III ½ piłka koszykowa chłopców ½ piłka siatkowa dziewcząt 43 1 ½ G 3 I pływanie 45 2 Strona 11

12 G 4 III ½ piłka siatkowa dziewcząt ½ piłka nożna chłopców I piłka siatkowa dziewcząt i chłopców III ½ piłka siatkowa dziewcząt ½ koszykówka chłopców 65 2 Razem: ½ W Ełku zadania związane z kulturą fizyczną oraz upowszechnianiem sportu prowadzą kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej oraz uczniowskie kluby sportowe: 1. Automobilklub Ełcki 2. Ełcki Klub Footbag`u 3. Ełcki Klub Futbolu Stołowego 4. Ełcki Klub Karate,,KYOKUSHIN" 5. Ełcki Klub Koszykówki,,Dwutakt" Ełk 6. Ełcki Klub Sportowy,,PŁOMIEŃ" Ełk 7. Ełcki Klub Wspinaczkowy "HAMP" 8. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "Stopa" 9. Ełckie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,,WODNIK" 10. Ełckie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowo-Rekreacyjnych "Nulla" 11. Ełckie Stowarzyszenie Pływackie FALA 12. Ełckie Stowarzyszenie Sportów Walki "Sekcja Zero" 13. Ełckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego 14. Ełckie Stowarzyszenie VietVoDao w Ełku 15. Ełckie Towarzystwo Jeździeckie 16. Jumper Steps 17. Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty,,DYSTANS" w Ełku 18. Klub Płetwonurków "Certa" 19. Klub Sportowy American Klub Dart 20. Klub Sportowy "CKF Obi" 21. Klub Sportowy MEGATRON II w Ełku 22. Klub Tenisowy 23. Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku 24. Mazurski Klub Koszykówki "Jaćwing" Ełk 25. Mazurskie Towarzystwo Ringo Strona 12

13 26. Miejski Klub Sportowy,,MAZUR" Ełk 27. Międzyszkolny Klub Sportowy,,ŻAK" Ełk 28. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,,Pojezierze Ełckie" 29. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,,SPEED" w Ełku 30. Oratorium św. Jana Bosko 31. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku 32. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 33. Salezjańska Organizacja Sportowa Sl "Salos" w Ełku 34. Sport Active 35. Stowarzyszenie Ełckie Centrum Dalekowschodnich Sztuk Walki 36. Stowarzyszenie Wolontariatu Sportowego 37. Klub Sportowy Atlas przy Zespole Szkół Nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku 38. Uczniowski Klub Sportowy "FREESTYLE FIGHTING EŁK" 39. Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" 40. Uczniowski Klub Sportowy,,DWÓJKA" przy Gimnazjum Nr 2 w Ełku 41. Uczniowski Klub Sportowy,,Dziewiątka" Ełk przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku 42. Uczniowski Klub Sportowy,,Granatowa Trójka" przy Gimnazjum Nr 3 w Ełku 43. Miejski Klub Bokserski,,MAZUR" Ełk 44. Uczniowski Klub Sportowy "Heros" w Ełku 45. Uczniowski Klub Sportowy,,JEZIORNA" przy SP 5 Ełk 46. Uczniowski Klub Sportowy,,JUNIOR" w Ełku 47. Uczniowski Klub Sportowy,,Konieczki" przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku 48. Uczniowski Klub Sportowy,,Maratończyk" przy Zespole Szkół Samorządowych w Ełku 49. Uczniowski Klub Sportowy MMA Team Ełk 50. Uczniowski Klub Sportowy,,NENUFAR 5" Ełk 51. Uczniowski Klub Sportowy,,OLIMP" przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Ełku 52. Uczniowski Klub Sportowy,,RONA 03" w Ełku 53. Uczniowski Klub Sportowy,,ROSZADA" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku 54. Uczniowski Klub Sportowy,,TRÓJKA" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ełku 55. Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku 56. Uczniowski Klub Sportowy X przy Domu Dziecka im. Red. Grzegorza Aleksandrowicza w Ełku 57. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP MIKRO Ełk Strona 13

14 Wymienione organizacje prowadzą zajęcia szkoleniowo-treningowe, tworzą system współzawodnictwa sportowego, organizują imprezy sportowe oraz rekreacyjne. Powstaje w ten sposób powszechna i ogólnie dostępna oferta skierowana głównie do młodego pokolenia w kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych. Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, który w tym obszarze współpracuje z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego. System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu, koordynowany przez ten resort i dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży. SSM obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. W odniesieniu ograniczonym wyłącznie do młodzieży uzdolnionej realizowany jest Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej. Podsystem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży porządkuje różne formy i rodzaje rywalizacji, przewidując pewne ograniczenia nadmiernej lub nieuzasadnionej eksploatacji startowej młodych zawodników, zależnie od kategorii wieku i płci. Celem systemu nie są bowiem wyłącznie osiągnięcia na danym etapie szkolenia lecz sukces sportowy w dalszej perspektywie czasowej. Współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej zostało ujęte w system punktacji opracowany dla czterech kategorii wiekowych, od młodzika do młodzieżowca, w każdym ze sportów objętych SSM. Według w/w punktacji osiągnięcia ełckich klubów i zawodników przedstawiają się następująco: Klub Liczba punktów w 2010 Liczba punktów w 2011 Liczba punktów w 2012 MOS Ełk Sekcja wioślarska 77,00 32,00 52,00 Sekcja żeglarska 9,00 13,00 7,00 Sekcja pływacka MLUKS Pojezierze Ełckie Ełk Lekka atletyka UKS Konieczki Ełk Tenis stołowy UKS Dwójka Ełk Koszykówka 6,00 12,00 13,00 8,00 16,00 19, , ,00 4,29 Strona 14

15 UMKS FPP Mikro Ełk 3, ,08 Piłka siatkowa UKS Rona 03 Ełk ,14 13,56 Piłka nożna MKS Mazur Ełk 54,00 4,00 15,00 Piłka nożna MKS Żak Ełk 4,00 1, Judo LUKK Prim Ełk 49, Kolarstwo KS Płomień Ełk 12, Piłka nożna LUKS ABC Żak Pisanica 4,5 10, Tenis stołowy UKS Dziewiątka Ełk 1, UKK Prostki Kolarstwo ,00 5,00 Ełckie kluby sportowe swoje budżety opierają na wpływach ze składek członkowskich zawodników, środkach pozyskiwanych od sponsorów, z budżetu miasta oraz budżetu państwa. Prócz dofinansowania ze strony miasta należy również uwzględnić koszty ponoszone przez miasto, związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Należy podkreślić, że trudna sytuacja gospodarcza powoduje kurczenie się pomocy sponsorskiej i coraz częściej kluby zmuszone są do ograniczania dotychczasowego poziomu organizacyjnego i sportowego opierając się coraz częściej jedynie na pomocy otrzymywanej ze strony samorządu miejskiego. Pomimo tych trudności zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą fizyczną i sportem w naszym mieście wciąż rośnie. Wynika to z ogólnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, z zainteresowań i potrzeb w zakresie aktywności ruchowej oraz przyjemności spędzania w ten sposób czasu wolnego. Samorząd wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym realizuje program dostępności do powszechnej sportu i rekreacji ruchowej poprzez: 1. utrzymywanie na odpowiednim poziomie bazy sportowo-rekreacyjnej, 2. współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez sportowych i rekreacyjnych 3. tworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego, 4. tworzenie systemu współzawodnictwa sportowego. Strona 15

16 III. Analiza demograficzna w mieście Stanowi ona podstawę do projektowania konkretnych działań w zakresie sportu. Wskazuje też na grupy wiekowe adresatów tych działań. Liczba urodzeń za lata w Mieście Ełku Źródło: Dane udostępnione z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ełku (dane za 2012r- stan na 31 października 2012r.) Prognoza, obejmująca najbliższe lata, została opracowana na podstawie baz danych Głównego Urzędu Statystycznego. W odniesieniu do lat wcześniejszych utrzymuje się niewielka tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń w naszym mieście. Spada także liczba młodych ludzi między 15 a 25 rokiem życia. Rośnie natomiast liczba osób między 30 a 45 rokiem życia. Przybywa również w naszym społeczeństwie osób starszych. Zgodnie z powyższymi danymi statystycznymi można zauważyć następujące trendy demograficzne: Źródło: Bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego Strona 16

17 - w roku 2005 najbardziej liczną grupą wiekową była grupa w przedziale wiekowym: 15-24, a najmniej liczną był przedział : 75-85, -w roku 2010 najbardziej liczną grupą wiekową była grupa w przedziale wiekowym: 20-29, a najmniej liczną jest przedział: 75-85, -w roku 2015 najbardziej liczną grupą wiekową będzie grupa w przedziale wiekowym: 25-34, a najmniej liczną będzie przedział: Strategia uwzględnia rosnącą ilość sportowców wśród najmłodszej grupy mieszkańców Ełku. Skrajnie odwrotna jest z kolei tendencja wśród grup młodzieżowych, w których zauważa się mniejszą ich ilość. W gimnazjach i liceach pojawią się roczniki niżu demograficznego. Najbardziej znaczącą różnicę można zauważyć między rokiem 2005 i 2015 w dwóch grupach wiekowych: i Spadek liczebność grup wiekowych rocznika 2015 będzie znaczny. Jednakże malejąca ilość młodzieży nie jest jednoznaczna ze spadkiem zainteresowania uprawianiem sportu przez nią. Strona 17

18 IV. Istniejąca baza sportowa w mieście Ełku Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR Zlokalizowana jest przy ul. św. M.M. Kolbego 11. Oficjalnie do użytku została przekazana 15 września 2007r. Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowo-widowiskowy przystosowany do organizowania imprez okolicznościowych oraz rozgrywania zawodów sportowych, przeprowadzania treningów, ćwiczeń gimnastycznych, rehabilitacyjnych. Hala przystosowana jest do następujących dyscyplinach sportowych: piłka ręczna; piłka nożna; koszykówka; piłka siatkowa; boks; tenis stołowy; tenis ziemny; akrobatyka; taniec; szermierka; judo; podnoszenie ciężarów; zapasy. Podstawowe dane techniczne obiektu: - kubatura budynku m3; - powierzchnia użytkowa boiska głównego - 24 x 44 = 1056 m2; - powierzchnia użytkowa widowni - 447,5m2; - miejsca siedzące (w tym 30 dla osób niepełnosprawnych); - maksymalna pojemność hali (po dostawieniu widowni na płycie boiska) dla widzów miejsc; - sauna (2) - parking wokół hali - 50 samochodów. Stadion Miejski MOSiR w Ełku przy ul. Piłsudskiego 27 Obiekt sportowy przystosowany do organizowania imprez sportowych, sportowo rekreacyjnych, imprez masowych oraz zajęć treningowych. Na w/w obiekcie znajdują się: - główna płyta boiska piłkarsko -lekkoatletycznego wraz z systemem nawadniająco-odwadniającym (wymiary boiska 105 m x 69 m) - boisko nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną płyta górna (105m x 64m), - sześciotorowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 400 m, wykonana z tworzywa poliuretanowego - boisko wielofunkcyjne (wymiary: 45,15 m x 30,15m) o nawierzchni syntetycznej, na którym znajdują się boiska: - kort tenisowe ze sztuczną nawierzchnią- 2 szt. - koszykówka 3 szt. - siatkówka 2 szt. - piłka ręczna 1 szt. - szatnie, prysznice i WC pod trybuną zadaszoną - pojemność trybun 2000 miejsc na trybunach zadaszonych oraz 720 na trybunach niezadaszonych, Strona 18

19 - boisko piłkarskie dla młodzieży o nawierzchni syntetycznej- wymiary: 44 m x 24 m - boiska o nawierzchni -sztuczna trawa-jako boisko do piłki nożnej, a w okresie zimowym wykorzystywane jako plac pod rozstawienie sezonowego lodowiska zadaszonego w namiocie (wymiary 40x20 m); - budynek zaplecza lodowiska z funkcjami: sanitariatu, szatni przebieralni, wypożyczalni łyżew ze stanowiskiem kasowym oraz barem; - plac zabaw dla dzieci młodszych; - boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych dzieci młodszych -do lat 12- wymiary 26,50 m x 19,5m - teren rekreacyjny ze stolikiem do szachów terenowych, wyznaczonym miejscem do gry w kule (boule) oraz lokalizacją stanowisk do mini golfa; Park Wodny MOSiR- ul. Piłsudskiego 29 Na terenie obiektu znajdują się: - basen sportowy (25mx 16m i głębokości 2m) - basen rekreacyjny z podświetlaną taflą wody wyposażony w kurtynę wodną, tryskacze rurowe, hydromasaże ścienne i denne, przeciwprądy, grzybek wodny, zjeżdżalnia dziecięca, - zjeżdżalnia 106m długości - jacuzzi - solarium - sauna (6) - grota lodowa (1) - Fitness Club Camping nr 62 MOSiR- ul. Parkowa -położony jest nad Jeziorem Ełckim nieopodal centrum miasta - oferuje szereg atrakcji sportowo- rekreacyjnych 7 stanowisk carawaningowych, 100 miejsc noclegowych na polu namiotowym, poręcze i podjazdy dla niepełnosprawnych, prysznice i WC, boiska sportowe, kąpielisko strzeżone, parking strzeżony, wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego, kuchnia, Strona 19

20 bar. Boiska do streetball a (koszykówki ulicznej) o nawierzchni polbrukowej o wymiarach 9m x 9m 1. ul. Wielkanocna (os. Jeziorna) 2. ul. Kilińskiego (os. Bogdanowicza) 3. ul. Pułaskiego (centrum) 4. ul. Żeromskiego (centrum) 5. ul. Wawelska (centrum) 6. ul. Magazynowa (centrum) 7. ul. Orzeszkowej (centrum) 8. ul. Sezamkowa (os. Zatorze) 9. ul. Kolonia (os. Konieczki) 10. ul. Sikorskiego (os. Zatorze) 11. ul. Wrzosowa (os. Pod Lasem) 12. ul. Mickiewicza (centrum) 13. ul. Stary Rynek (centrum) Skatepark zlokalizowany przy ulicy Parkowej - jest to specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych - inwestycja powstała z inicjatywy Prezydenta Miasta Ełku jako odpowiedź na potrzeby młodych ełczan Pozostałe obiekty sportowe: L.p. Wyszczególnienie Lokalizacja Rok budowy Wymiary 1. Hale sportowe: hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 7 a) z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. J. Kilińskiego 1991/ m2 w Ełku b) hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II przy ul. Majora J. Piwnika "Ponurego" m2 2. Sale gimnastyczne sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. a) Kościuszki, przy ul. J. i H. Małeckich 1 w m2 Ełku sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza b) przy ul. Grodzieńskiej m2 w Ełku sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera c) przy ul. Prof. Wł. Szafera / m2 w Ełku d) sala gimnastyczna Gimnazjum nr 1 przy ul. J. i H. Małeckich m2 Strona 20

21 e) f) g) h) i) j) k) l) ł) m) n) o) sala gimnastyczna sala gimnastyczna dwie sale gimnastyczne sala gimnastyczna sala gimnastyczna sala gimnastyczna sala sala sala sala sala sala 3. Boiska sportowe a) boisko do koszykówki b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) boisko do piłki ręcznej boisko do piłki nożnej boisko do siatkówki boisko do koszykówki boisko do piłki nożnej boisko do siatkówki boisko do koszykówki boisko do piłki nożnej boisko do piłki nożnej boisko do siatkówki w Ełku Zespół Szkół Samorządowych przy ul Suwalskiej 15 w Ełku Zespół Szkół nr 3 im. J.H.Małeckich, przy ul. Koszykowej 1 w Ełku Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego przy ul. 11 Listopada 24 w Ełku Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Ełku przy ul. Armii Krajowej 10 w Ełku Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego 5 w Ełku Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego 7 w Ełku Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Ełku przy ul. Armii Krajowej 10 w Ełku Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego 7 w Ełku Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego przy ul. 11 Listopada 24 w Ełku Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego przy ul. 11 Listopada 24 w Ełku Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego przy ul. 11 Listopada 24 w Ełku Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego przy u. Sikorskiego 5 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II przy ul. Majora J. Piwnika "Ponurego" 1 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II przy ul. Majora J. Piwnika "Ponurego" 1 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II przy ul. Majora J. Piwnika "Ponurego" 1 Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza przy ul. Grodzieńskiej 1 w Ełku Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza przy ul. Grodzieńskiej 1 w Ełku Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza przy ul. Grodzieńskiej 1 w Ełku Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera przy ul. Prof. Wł. Szafera 2 w Ełku Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera przy ul. Prof. Wł. Szafera 2 w Ełku Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera przy ul. Prof. Wł. Szafera 2 w Ełku Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Św. M.M. Kolbego 11 w Ełku Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. J. Kilińskiego w Ełku m2-214 m2 200 m2-288 m2-358 m2-450 m2-103 m2 42 m2 216m2 216m2 66 m2-440 m2-800 m m2-162 m2-392 m m2-252 m m m m2-162 m2 l) boisko do koszykówki Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami m2 Strona 21

22 m) n) o) p) q) r) boisko do piłki ręcznej boisko do piłki nożnej boisko do koszykówki boisko sportowe boisko główne boisko wielofunkcyjne 5. Inne urządzenia sportowe: Integracyjnymi przy ul. J. Kilińskiego w Ełku Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. J. Kilińskiego w Ełku Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. J. Kilińskiego w Ełku Gimnazjum nr 1 przy ul. J. i H. Małeckich w Ełku Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Ełku przy ul. Armii Krajowej 10 w Ełku Zespół Szkół nr 1 w Ełku przy ul. 11 listopada 24 Zespół Szkół nr 1 w Ełku przy ul. 11 listopada 24 a) bieżnie okólne Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza przy ul. Grodzieńskiej 1 w Ełku b) Skocznie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera przy ul. Prof. Wł. Szafera 2 w Ełku c) bieżnie okólne Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. J. Kilińskiego w Ełku d) Skocznie Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. J. Kilińskiego w Ełku e) Rzutnie Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. J. Kilińskiego w Ełku f) tor przeszkód Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. J. Kilińskiego w Ełku g) bieżnie okólne Zespół Szkół Samorządowych przy ul. Suwalskiej 15 w Ełku h) Siłownia Zespół Szkół Samorządowych przy ul. Suwalskiej 15 w Ełku i) Siłownia Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych przy ul. Armii Krajowej 1 w Ełku j) Siłownia Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego przy ul. 11 Listopada 24 w Ełku m m2-4025m2-745 m m m2-880 m2-30 m2-332 m2-28 m2-225 m m2-63,5 m2 33 m2 Poza w/w obiektami istnieją również boiska na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Są to boiska o powierzchniach trawiastych, piaszczystych. W 2010 r. została zrealizowana kolejna inwestycja przy ul. Mickiewicza 7. Powstało boisko do piłki nożnej z nawierzchnią wykonaną ze sztucznej trawy wraz z miejscem do gry w koszykówkę. W sfinansowały po połowie koszty budowy boiska. 48m2 ramach porozumienia miasto oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Świt Z analizy ogólnego stanu istniejącej bazy sportowej m.in. boiska asfaltowe- wykorzystywanej dla potrzeb sportu wynika, że niektóre na skutek wieloletniej i nadmiernej eksploatacji nie spełnia aktualnie obowiązujących standardów w zakresie rozwiązań Strona 22

23 funkcjonalno-technicznych. Wyjątek stanowią boiska, które zostały oddane do użytku w ramach projektów: - Blisko Boisko - boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku- Koszt inwestycji to 787 tys. zł, z czego 300 tys. zł udało się Urzędowi Miasta pozyskać z: Ministerstwa Sportu i Turystyki (100 tys. zł) oraz PZU S.A. (100 tys. zł) i PZU Życie S.A. (100 tys. zł), - Moje Boisko- Orlik 2012 : a) przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku- Koszt budowy kompleksu to ok. 1,2 mln zł (330 tys. zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 330 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Pozostała kwota - około 600 tys. zł pochodziła z budżetu miasta Ełku. b) przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku- Koszt budowy kompleksu to ,42 zł. Ministerstwo Sportu dofinansowało 333 tys. zł, tyle samo środków pochodzi z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, pozostałą część dofinansował Urząd Miasta Ełku c) przy Zespole Szkół Samorządowych w Ełku- Koszt budowy kompleksu to zł (500 tys. zł Ministerstwo Sportu, 333 tys. zł - budżet województwa warmińsko-mazurskiego, zł. to środki z budżetu miasta Ełku). d) przy Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku- Koszt budowy to ok.1,5 mln zł. e) przy Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku- Koszt budowy to ok.1,5 mln zł. Obecnie trwa realizacja następujących inwestycji: - Moje Boisko- Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku- planowane zakończenie inwestycji 2012r., - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku (wraz z bieżnią 4 torową o długości 50 m oraz boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej) - planowane zakończenie inwestycji 2013r., Strona 23

24 V. Zasady i źródła finansowania Zgodnie z przepisami prawa dla samorządu gminnego, a także ustaw o finansach publicznych i o sporcie, organizowanie sportu i aktywności fizycznej mieszkańców jest jednym z wielu zadań samorządu. Miasto realizuje zadania zawarte w w/w aktach prawnych. W ciągu ostatnich lat wydatki na sport w budżecie Miasta Ełku rosną. Prognozy budżetowe wskazują, że w nadchodzących latach skala tych wydatków na pewno zostanie utrzymana. Warto zwrócić uwagę na to, iż rosną wydatki na inwestycje sportowe oraz wydatki związane z nagrodami i stypendiami sportowymi. Tendencja wzrostowa świadczy o tym, iż samorząd przykłada dużą uwagę do rozwoju sportu wyczynowego, jak i amatorskiego. W celu dalszej poprawy stanu infrastruktury i poziomu wyników sportowych, skala wydatków powinna być utrzymana na obecnym poziomie. Strategia zakłada wiele zadań, które wymagają nakładów finansowych. Każde z nich musi być uwzględnione w możliwościach finansowych miasta. Zadania wymienione w Strategii są również współfinansowane ze środków zewnętrznych, m. in. z funduszy europejskich oraz dofinansowania z budżetu centralnego, wojewódzkiego oraz ze środków poszczególnych federacji sportowych. Poniższe zestawienia odzwierciedlają tendencje wzrostowe wydatków na sport w Mieście Ełku w ostatnich latach: Lp. Rok Wysokość wydatków budżetowych na kulturę fizyczną w dziale zł zł zł zł zł zł Źródło: Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 492/08 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 790/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 1133/10 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 109/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.. Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 576/2012 z dnia 22 marca 2012 r, w sprawie sprawozdania z budżetu za 2011r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 339/2011 z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie budżetu na rok 2012r. Strona 24

25 W latach poprzednich wydatki na sport i kulturę fizyczną układały się w sposób następujący: Struktura wydatków w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT w 2008r. Struktura wydatków w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT w 2009r ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Struktura wydatków w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT w 2010r. Struktura wydatków w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT w 2011r ,91 zł ,92 zł ,00 zł ,00 zł ,86 zł ,00 zł Strona 25

26 Struktura wydatków w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT w 2012r ,00 zł ,00 zł ,00 zł obiekty sportowe: zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych instytucje kultury fizycznej: m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, składki na FP, składki na PFRON, odpisy na ZFŚS, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostała działalność: m.in. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, stypendia i nagrody sportowe, dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeń, zakup usług pozostałych Poniższa tabela przedstawia liczbę imprez zorganizowanych przez MOSiR Ełk w latach : Rok liczba zorganizowanych lub współorganizowanych imprez sportoworekreacyjnych przez MOSiR Liczba uczestników na w/w imprezach Do najbardziej znanych, cyklicznych oraz cieszących się dużą popularnością wśród Ełczan należą: Ełcka zmarzlina, Kąpiel morsów, Mazurska Gala Sportów Walki, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Ełku, Eliminacje Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych, Festiwal Sportów Wodnych, Mazurskie Lato Balonowe, Gwiazda Mazurska (maraton rowerowy), Półmaraton Ełcki. Strona 26

27 VI. Analiza SWOT dotycząca sportu w Mieście Ełku Narzędziem stosowanym w analizie strategicznej jest tzw. SWOT- zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: S- Strengths (silne strony), W- Weakness (słabości), O- Opportunities (możliwości), T- Threats (zagrożenia). Jest ona oparta na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycje miasta, na: - zewnętrzne w stosunku do miasta i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych, - wywierające negatywny wpływ na miasto i mające wpływ pozytywny. MOCNE STRONY- wewnętrzne pozytywne- atuty i walory miasta, które w pozytywny sposób wyróżniają je spośród innych; SŁABE STRONY- wewnętrzne negatywne- to konsekwencja ograniczeń zasobów oraz niedostatecznych kwalifikacji; SZANSE- zewnętrzne pozytywne- to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane będą impulsem rozwoju; ZAGROŻENIA- zewnętrzne negatywne- to wszystkie czynniki zewnętrzne, które są przeszkodą dla rozwoju. Mają destrukcyjny wpływ na rozwój miasta. Nie pozwalają na pełne wykorzystanie szans oraz mocnych stron. Metoda SWOT pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym miasta w dziedzinie sportu oraz o dostrzeganych barierach. Jednocześnie zwraca uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse oraz zagrożenia. Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania celów strategicznych. W trakcie prac nad poniższym dokumencie wyróżniono następujące obszary tematyczne, które zostały poddane szczegółowej analizie: 1. sport szkolny Program zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowany jest do wszystkich uczniów niezależnie od wieku, poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych. Zdrowie, edukacja, powszechna aktywność ruchowa, sport to jedne z najważniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerów, instruktorów oraz nauczycieli posiadających niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ełckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbywają się na obiektach szkół, czyli w pobliżu zamieszkania uczestników tych zajęć. Każdy może wybrać dyscyplinę, którą lubi i w której czuje się najlepiej. Do wyboru są zarówno gry zespołowe Strona 27

28 (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka), jak i sporty indywidualne (kolarstwo, lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy). 2. rekreacja ruchowa Rekreacja ruchowa jest to aktywność fizyczna podejmowana dla wypoczynku, rozrywki i odnowy sił psychofizycznych. Powszechny udział różnych grup społecznych (niezależnie od wieku, poziomu sprawności psychofizycznej i intelektualnej czy statusu społecznego) w różnorodnie zorganizowanych formach rekreacji należy traktować jako środek wszechstronnego rozwoju człowieka, w tym psychofizycznego, społecznego, a także coraz częściej ekonomicznego. Ta dziedzina społecznej aktywności człowieka ze względu na formułowane cele i realizowane zadania nabiera coraz większego znaczenia, gdyż aktywność ruchową wśród dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych docenia się jako istotny stymulator rozwoju psychofizycznego, a wśród dorosłych głównie jako środek awansu społecznego i zdrowego stylu życia. 3. sport Jest formą aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia, szkoły, kluby i stowarzyszenia. Uczestnikami współzawodnictwa sportowego mogą być kluby sportowe, zawodnicy zrzeszeni lub zawodnicy niezrzeszeni. Sport jest też doskonałą formą promocji miasta. Sukcesy drużyn rozsławiają miasto, podnoszą jego prestiż. Wiele miast na różne sposoby wspiera formy uprawiania sportu. Sukcesy sportowe znanych zawodników czy zespołów powodują zwiększenie popularności dyscypliny wśród młodzieży i zwiększają świadomość sportową mieszkańców. 4. kadra trenerska i instruktorsko - szkoleniowa W klubach sportowych i szkołach dzieci oraz młodzież uzdolniona rozwijają swój sportowy potencjał pod opieką trenera uzdolnionego sportowca. Kompetencje zawodowe trenera obejmują takie umiejętności jak: rozpoznawanie predyspozycji, rozwoju uzdolnień, przekształcanie ich w dyspozycje warunkujące umiejętności zawodnicze, a także planowanie i realizacja planu treningowego z rzetelnie wyznaczonymi celami, zadaniami i środkami. Kształcenie młodego uzdolnionego sportowca pod opieką trenera, powinno być wspomagane kompetencjami osoby określanej mianem coacha uzdolnionego sportowca w określonej dyscyplinie sportu. Szczególne kompetencje trenera obejmują m.in.: przewidywanie możliwych kierunków indywidualnego rozwoju zawodnika w ramach wybranej dyscypliny sportowej, koordynowanie współpracy z podmiotami współpracującymi (trenerami, nauczycielami, rodzicami, ekspertami) i kierowanie go do szkolenia na wyższym poziomie. Strona 28

29 5. sport dla seniorów Wydłużający się okres życia ludzi stawia nowe zadania skierowane na podtrzymanie optymalnej dla wieku sprawności ludzi starszych. Upowszechnianie sportu i aktywności ruchowej wśród osób starszych jest światowym kierunkiem działań skutkujących usprawnieniem i niwelowaniem barier pomiędzy ludźmi. Świadomość, że w coraz większym stopniu można zapobiec chorobom powoduje, iż próbujemy poznać metody utrzymania organizmu w dobrym zdrowiu. Ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z konieczności podejmowania działań zapobiegających określonym chorobom. Chcieliby cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem do późnych lat życia, ale nie wiedzą jakie podjąć działania, żeby urzeczywistnić te pragnienia. U osób starszych małe zainteresowanie rekreacją, brak motywacji oraz potrzeb jej uprawiania, wynika przede wszystkim z niewiedzy lub niedostatecznej informacji co do prozdrowotnej roli właściwie prowadzonej aktywności ruchowej. 6. kluby i stowarzyszenia sportowe Zgodnie z art. 27 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania tegoż zadania wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacje te mogą być przeznaczone m.in. na: 1) realizację programów szkolenia sportowego, 2) zakup sprzętu sportowego, 3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Strona 29

30 7. stypendia, wyróżnienia i nagrody sportowe Rolą stypendiów i nagród sportowych jest motywowanie zawodników do osiągania sukcesów oraz budzenia kształtowania aspiracji. Zgodnie z art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 8. infrastruktura Jednym z decydujących czynników rozwoju sportu jest posiadanie dobrze rozwiniętej sieci obiektów sportowych oraz zapewnienie dostępności i efektywnego ich wykorzystania zarówno dla sportu kwalifikowanego jak i sportu masowego. Odpowiednia infrastruktura sportowa dostępna dla jak największej liczby mieszkańców to jeden z podstawowych warunków rozwoju sportu w mieście. Stymulowanie budowy i modernizacji sportowych obiektów ma na celu spowodowanie odczuwalnej społecznie poprawy uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Ełku. 9. wydarzenia sportowo- rekreacyjne Imprezy sportowo- rekreacyjne są wydarzeniami, które aktywizują mieszkańców. Imprezy cieszą się sporym zainteresowaniem i są impulsem do uprawiania sportu. Należy wyraźnie podkreślić konieczność zachęcania ludzi w każdym wieku, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży, do uczestnictwa w kulturze fizycznej i próby pozyskania nowych sojuszników do realizacji tego celu, zwłaszcza rodziców oraz wszelkiego rodzaju stowarzyszeń (nie tylko sportowych). 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)- organizator wydarzeń sportowych i animator działań Celem działalności MOSiR-u jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów i urządzeń sportowych. Ponadto MOSiR: pełni funkcję głównego organizatora sportu i rekreacji w Ełku, organizuje imprezy sportowo- rekreacyjne, inicjuje nowe trendy rekreacyjne w mieście. MOSiR jest ogniwem spajającym wiele dziedzin sportowych w Mieście Ełku. 11. sport osób niepełnosprawnych Żyjemy w czasach, kiedy coraz szybsze tempo życia, skażenie środowiska naturalnego, poziom urbanizacji, dynamiczny rozwój przemysłu czy sfery komunikacyjnej niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Jesteśmy świadkami rosnącej Strona 30

31 liczby wypadków przy pracy, komunikacyjnych czy losowych, co powoduje stale zwiększającą się liczbę osób z urazami. Między innymi dlatego zauważa się obecnie dynamiczny rozwój sportu osób niepełnosprawnych. Sport uprawiany w dyscyplinach i konkurencjach dobieranych w zależności od możliwości, jest wśród innych metod i środków stosowanych w kompleksowej rehabilitacji najkorzystniejszą formą kontynuacji programu usprawniania. Podnosi i utrzymuje sprawność i wydolność fizyczną ćwiczących na poziomie gwarantującym samodzielność życiową. Treningi sportowe zwiększają maksymalnie aktywność ruchową, która jest istotnym czynnikiem kompensującym utracone funkcje, oddziałują korzystnie na psychikę i warunki społeczne dając poczucie własnej wartości, a także ułatwiają podjęcie pracy. Czynniki te mają istotne znaczenie: wpływają na integrację społeczną osób niepełnosprawnych, poprawiają stosunki w rodzinie, kształtują kontakty sąsiedzkie i pozycję w pracy zawodowej. Sport niepełnosprawnych jest zatem formą aktywności ruchowej utrzymującą sprawność fizyczną na poziomie gwarantującym samodzielność życiową i możliwość wykonywania pracy zawodowej, jest też elementem kompleksowego programu rehabilitacji leczniczej. 12. współpraca ze sponsorami Sponsoring jest wymieniany jako podstawowe narzędzie marketingowe w sporcie, daje się łatwo przekuć na pieniądze potrzebne do osiągania sukcesów, jednocześnie zapewniając wysoką widoczność sponsorowi kiedy owe sukcesy się pojawiają. Inwestujący w sport kojarzą się z wysokim potencjałem, nowoczesnością, zamożnością i sukcesem. 13. współpraca z mediami Niezwykle ważna jest odpowiednia polityka komunikacji w kwestii współpracy klubów i samorządu z mediami. Sukces sportowy jest często tylko pierwszym bodźcem, który napędza medialną machinę. Przy odpowiedniej polityce medialnej, można to zainteresowanie utrzymać, a nawet wzmocnić. Strona 31

32 Strona 32

33 Analiza tematyczna SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA - tradycja sportu szkolnego i uczniowskich klubów sportowych -wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez stypendia - organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w okresach wolnych od nauki: wakacje, ferie zimowe, okres świąteczny, dni wolne - tradycje sportu amatorskiego i klubowego w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, judo, pływanie, siatkówka, boks, karate, wioślarstwo - duża ilość stowarzyszeń i klubów sportowych - zróżnicowana oferta dyscyplin sportowych - sukcesy zawodników - współpraca z samorządem - system grantów ełckiego samorządu miejskiego - potencjał ludzki wynikający z ilości - brak zaangażowania ze strony części uczniów i nauczycieli - niewystarczająca ilość godzin wychowania fizycznego - obniżający się poziom sprawności fizycznej społeczeństwa - słaba promocja obiektów sportowych - brak zintegrowanej bazy danych o obiektach i wydarzeniach - słaba dostępność infrastruktury na osiedlach - animozje klubów sportowych - zbyt małe środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu sportowego - niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczonych na obsługę zawodów sportowych, trenerów, transport uczestników etc. - łączenie funkcji trenera i menadżera - brak bazy i sprzętu dla seniorów - słaba oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych - rola szkolnych związków sportowych, uczniowskich klubów sportowych - zaangażowanie i motywacja trenerów - inwestycje sportowe samorządu Miasta Ełku oraz Powiatu Ełckiego - rozbudzenie zainteresowań sportowych- wzrost potrzeb w zakresie aktywności ruchowej - poprawa sprawności fizycznej - utworzenie szkoły sportowej - powołanie koordynatora sportu szkolnego - zmieniająca się mentalność dzieci i młodzieży - stworzenie programów rekreacji ruchowej w ramach edukacji szkolnej oraz działalności organizacji pozarządowych - organizacja imprez o charakterze sportowym na własnym terenie - udział sportowców w imprezach zewnętrznych - nowa infrastruktura - zaangażowanie i wsparcie lokalnych przedsiębiorców - program sportowej marki miasta - patologie społeczne - popularyzacja w mediach niezdrowego stylu życia - brak świadomości wśród uczniów z korzyści wynikających z aktywności fizycznej - mentalność ludzi starszych - obniżający się poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży - ogólne zubożenie społeczeństwa, którego nie stać na uprawianie sportu - wysokie koszty sportu kwalifikowanego - monopol większych ośrodków miejskich - wyróżnienie niektórych dyscyplin sportowych na rzecz pozostałych - brak kwalifikacji osób zarządzających klubami - transfer sportowców do innych miast - nietrwała współpraca biznesu z Strona 33

34 klubów i zarejestrowanych zawodników dla seniorów - rozwój sportów i aktywności letnich (narty wodne, klubami sportowymi - zaangażowanie kadry trenerskiej - mało skuteczny system finansowania kadry skate park, jazda na rolkach) - brak stałych sponsorów w działania społeczne trenerskiej oraz instruktorsko - szkoleniowej - rozwój sportów zimowych (bojery, narciarstwo - rywalizacja wewnątrz miasta - zaangażowanie seniorów w życie lokalnej zajmującej się sportem. biegowe, saneczkarstwo) w pozyskiwaniu sponsorów społeczności - brak systematycznego dokształcania kadry - organizacja kursów kwalifikacyjnych i trenerskich - brak dofinasowania ze strony - propagowanie i animowanie poprzez trenerskiej oraz instruktorsko - szkoleniowej - nagrody dla trenerów- system stypendiów i nagród centralnych urzędów działalności sport zajmującej się sportem. sportowych sportowej - umiejętność pozyskiwania środków - komercjalizacja w sporcie - działalność klubu aktywnego seniora - brak mecenatu sportowego zewnętrznych przez większość klubów - niskie kwoty stypendiów sportowych oraz - zaangażowanie w propagowaniu prowadzenia - ograniczone środki finansowe w sportowych ich mała ilość zdrowego trybu życia przez organizacje budżecie miasta na modernizację - stały wzrost liczby zawodników - system przydzielania stypendiów pozarządowe infrastruktury miejskiej i zawodniczek w stowarzyszeniach i nagród sportowych nie obejmuje wielu - rozwój ekonomiczny miasta - wandalizm, dewastacja i klubach sportowych utalentowanych zawodników - promocja miasta - kończące się przestrzenie do - realizowanie programów w zakresie - słabo wyposażone sezonowe kąpielisko - umowy sponsorskie uprawiania sportu i rekreacji ruchowej kultury fizycznej i sportu dla dzieci i - mała ilość oraz słabo wyposażone - wyniki sportowców - brak miejsca w mieście na nowe młodzieży przez jednostki samorządu miejskie strefy aktywności i obiektów - możliwości finansowania sportu (ustawa o sporcie obiekty sportowe terytorialnego oraz stowarzyszenia i kluby sportowych na osiedlach z 25 czerwca 2010r.) - pseudokibice i ich destrukcyjna sportowe - słabo rozwinięty miejski system ścieżek i - wsparcie stowarzyszeń i klubów kultury fizycznej i rola - wewnętrzna promocja sportowców, połączeń rowerowych sportu w zakresie osiąganych wysokich wyników - brak kompetentnych menadżerów trenerów i klubów sportowych - słabo rozwinięta baza noclegowa sportowych - bariery psychiczne i mentalne osób - infrastruktura: hale sportowe, pływalnia, - brak szczegółowego rocznego kalendarza - promocja sportowców osiągających wysokie niepełnosprawnych promenada, lodowisko, zmodernizowany imprez sportowych wyniki sportowe w skali kraju nie tylko finansowo, - wyłączność na pewne informacje w stadion miejski - niedostateczna ilość imprez rekreacyjnych lecz także poprzez media mediach - wykorzystanie środków Unii skierowanych do turystów i mieszkańców - współpraca ze spółdzielniami i wspólnotami - rywalizacja między mediami Europejskiej oraz programów krajowych Ełku (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, mieszkaniowymi w kwestii modernizacji bazy - konkurencja okolicznych miast do rozwoju sportu i turystyki Nordic Walking, narty biegowe) sportowej Strona 34

35 - wkład samorządu w infrastrukturę klubów i stowarzyszeń sportowych - warunki przyrodnicze i atrakcyjne położenie Ełku - tradycja lig miejskich - imprezy organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe - cykliczność imprez sportoworekreacyjnych organizowanych przez miasto - wysokie osiągnięcia zawodników jako zachęta dla sponsorów - Nagroda Białej Lilii- Mecenas Sportu - zainteresowanie mediów sportem - brak klarownej oferty obiektów, zajęć, aktywnych form wypoczynku - niewykorzystany potencjał akwenu wodnego w centrum miasta - słaba informacja o imprezach - brak oferty skierowanej do osób niepełnosprawnych w klubach sportowych - brak wystarczającej ilości specjalistycznego sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych, a aktywnych sportowo - brak komunikacji społecznej i rozpoznania potrzeb wśród osób niepełnosprawnych (koordynacja działań) - brak sponsorów strategicznych - niewystarczająca ilość pakietów promocyjnych dla sponsorów - modernizacja dróg i tras rowerowych - budowa skate parku i ścianki wspinaczkowej - rozszerzenie granic miasta Ełku - plaża miejska z pełną infrastrukturą - modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy sportowej - budowa bazy sportowej do uprawiania nowych dyscyplin sportowych i aktywności ruchowych (ścianka wspinaczkowa, active- park, tor rolkowy, szlaki do uprawiania narciarstwa biegowego, szlaki do Nordic Walking, górka do saneczkarstwa) - organizacja cyklicznych wydarzeń sportowych o dużej randze kojarzonych bezpośrednio z Ełkiem - infrastruktura dostępna dla osób niepełnosprawnych - rozwój wszelkich form promocji aktywności sportowej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych Strona 35

36 VII. Cele priorytetowe Strategii rozwoju sportu w Ełku Zasadniczym celem Strategii jest wykształcenie potrzeby zdrowego stylu życia oraz podniesienie kondycji zdrowotnej mieszkańców Miasta Ełku. Priorytet 1 Sport dostępny dla wszystkich Priorytet 2 Rozbudowa nowoczesnej infrstruktura sportoworekreacyjnej Priorytet 3 Promocja sportu Aktywny mieszkaniec Ełku Priorytet 4 Wzrost pozoimu wyników sportowych Prioryrtet 5 Rozwój sportu szkolnego Strona 36

37 Cele i działania powinny być ukierunkowane na to, by miasto Ełk stało się miejscem powszechnego rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wielokierunkowej edukacji prozdrowotnej, rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Priorytet 1 Zakres priorytetu obejmuje szeroką problematykę działań, które mają wpływ na rozwój fizyczny człowieka, jego rozwój osobowościowy, zdrowia i jakości życia. Celem priorytetu jest osiągnięcie optymalnego poziomu utrwalenia zachowań prozdrowotnych w różnych grupach wiekowych, zawodowych i środowiskowych. Istotna jest także aktywizacja środowisk zawodowych i społecznych oraz wzmacnianie roli organizacji pozarządowych oferujących programy sportu dla wszystkich. Priorytet 2 Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe rozwijanie talentów i zainteresowania sportem oraz odnoszenie sukcesów sportowych i upowszechnienie sportu. Celem priorytetu jest rozbudowa i modernizacja podstawowej bazy sportowej przy obiektach szkolnych i osiedlach oraz doposażenie w urządzenia sportowe, a także budowa nowoczesnych obiektów o standardach pozwalających przeprowadzenie zawodów sportowych. Inwestycje sportowe to również budowa urządzeń do rekreacji masowej. Priorytet 3 Promocja sportu wśród mieszkańców to propagowanie zdrowego stylu życia, wyposażenia mieszkańców w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów do poprawy własnego zdrowia i sprawności fizycznej. Wsparcie sportowego stylu życia to inicjowanie i wspieranie realizacji programów i działań upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. Priorytet 4 Zagadnienia wchodzące w skład tego priorytetu obejmują swym zasięgiem szeroko rozumiany sport. Sukcesy sportowców przyczyniają się do upowszechniania sportu w świadomości społecznej i promocji miasta. Zwiększa się tym samym zainteresowanie zorganizowanymi formami aktywności fizycznej, a to przekłada się na rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych. Stworzenie Programu Sportowej Marki Miasta polega będzie na stworzeniu systemu umów sponsorskich zawieranych z wyróżniającymi się sportowcami, drużynami sportowymi. Priorytet 5 Szkoła jest miejscem, gdzie po raz pierwszy spotykamy się ze zorganizowanymi, prowadzonymi profesjonalnie zajęciami sportowymi i ruchowymi. Mają one ogromny wpływ na decyzje młodych ludzi o wyczynowym uprawianiu jakiejś dyscypliny sportowej. Szkoła powinna takie decyzje Strona 37

38 ułatwić. Najbardziej popularnym rozwiązaniem promocji sportu wśród młodzieży, są klasy i szkoły sportowe. Częścią sportu szkolnego są również zajęcia sportowe pozalekcyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży ełckich szkół, które należy organizować na obiektach szkolnych. Zajęcia takie propagują zdrowy tryb życia. Mają także za zadanie wypełnić wolne popołudniowe godziny, umożliwiając młodzież aktywne spędzenie czasu. Wszystkie działania mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży wartościowego sposobu wykorzystania wolnego czasu. Strona 38

39 PRIORYTET I SPORT DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY - poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, - zwiększenie oferty programowej sportowych zajęć pozalekcyjnych, - poprawa systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, - wzmocnienie zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnymi formami spędzania wolnego czasu - promocja innowacyjnych programów wychowania fizycznego w placówkach oświatowowychowawczych, - zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w szkolnym systemie współzawodnictwa sportowego, - promowanie postawy aktywności sportowej wśród dzieci, - organizacja czasu wolnego. DZIAŁANIA Doskonalenie szkolnego systemu współzawodnictwa (Ełcka Olimpiada Dzieci i Młodzieży) Kontynuacja organizacji wypoczynku letniego i zimowego- akcje : Lato w mieście, Zima w mieście w ramach otwartego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych Doskonalenie form szkolenia kadry instruktorów Tworzenie uczniowskich klubów sportowych przy szkołach wszystkich szczebli edukacji Wprowadzenie zajęć sportowych jako oferty zajęć pozalekcyjnych Strona 39

40 PRIORYTET I SPORT DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 WZROST AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WSZYSTKICH MIESZKANCÓW EŁKU - wdrażanie aktywności ruchowej skierowanej do mieszkańców miasta, - poszerzenie oferty wydarzeń sportowo rekreacyjnych, które służą aktywizacji ełczan, - pomoc w organizowaniu rozgrywek sportowych klubom, stowarzyszeniom, placówkom szkolno wychowawczym i grupom mieszkańców. DZIAŁANIA Wspieranie programów promujących aktywność w sferze sportu i rozszerzenie oferty programowej na nowe aktywności i dyscypliny Wspieranie inicjatyw upowszechniana aktywności fizycznej i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych Obejmowanie patronatem imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym. Strona 40

41 PRIORYTET I SPORT DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3 ROZWÓJ SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych, - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, - wpajanie nawyku aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia u jak największej liczby osób niepełnosprawnych, - propagowanie możliwości udziału w szkoleniach, zawodach organizowanych przez rożnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. DZIAŁANIA Tworzenie możliwości dostępu do bazy sportowej dla niepełnosprawnych - (zajęcia pod okiem instruktora) Współpraca z ełckimi organizacjami i jednostkami wspierającymi osoby niepełnosprawne w zakresie organizacji imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym Inicjowanie i wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w środowiskach osób starszych i niepełnosprawnych- otwarty konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w realizacji projektów w zakresie popularyzacji aktywności sportowej i rekreacji ruchowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Strona 41

42 PRIORYTET II ROZBUDOWA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ CEL SZCZEGÓŁOWY BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH I MODERNIZACJA JUŻ ISTNIEJĄCYCH - koncentracja środków inwestycyjnych dla utworzenia pełnej bazy nowoczesnych obiektów sportowych poprzez budowę nowych i modernizację istniejących obiektów, - stworzenie bazy obiektów umożliwiającej prowadzenie zdrowego stylu życia i uprawiania wszystkich dyscyplin sportu i rekreacji, - sportowe zagospodarowanie szkół dla osiągnięcia porównywalnego w skali regionu standardu szkolnej infrastruktury sportowej, - kontynuacja programu Wielki sport na małych osiedlach. DZIAŁANIA 2.1. Budowa IV odcinka Promenady nad Jeziorem Ełckim i wzdłuż rzeki Ełk Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej przy szkołach miejskich: - hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2, - Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3, - hala sportowa i bieżnia przy Zespole Szkół Samorządowych Utworzenie plaży miejskiej 2.4. Realizacja programu Wielki sport na małych osiedlach 2.5. Rozwój, budowa i wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenie miasta Budowa ścianki wspinaczkowej Pozyskanie terenu pod Active Park Wytyczenie tras do narciarstwa biegowego Budowa torów rolkowych Budowa torów wioślarskich Wytyczenie szlaków do Nordic Walking Wspieranie utworzenia specjalistycznej przychodni sportowej Modernizacja boisk i placów zabaw na osiedlach we współpracy ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi i innymi podmiotami Wyznaczenie terenu - górki zjazdowej na potrzeby saneczkarstwa Budowa wyciągu do nart wodnych. Strona 42

43 PRIORYTET III PROMOCJA SPORTU CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1. PROMOWANIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA - wykorzystanie istniejącej bazy dla propagowania wartości sportowych, - tworzenie warunków dla inicjatyw społecznych propagujących zdrowie poprzez sport i rekreację, - organizacja imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym dla rodzin, - edukacja społeczna zmierzająca do wykreowania mody na sport i różnego rodzaju aktywności, jako sposobów spędzania wolnego czasu, - tworzenie możliwości dostępu do różnych informacji na temat sportu oraz różnego rodzaju form rekreacji ruchowej, - promowanie postaw aktywnego trybu życia, - wykreowanie sportowej marki miasta. DZIAŁANIA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku jako lokalny ośrodek propagowania wartości sportowych oraz rekreacyjnych wśród mieszkańców Organizacja wydarzeń, które poprzez zabawę i rekreację promują ideę aktywnego, zdrowego stylu życia Powstanie interaktywnej, zintegrowanej bazy danych umożliwiającej wgląd do aktualności wydarzeń o charakterze sportowo- rekreacyjnym na terenie miasta Ełku. Strona 43

44 PRIORYTET III PROMOCJA SPORTU CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2. ORGANIZACJA WYDARZEŃ O CHARAKTERZE MASOWYM - zwiększenie ilości wydarzeń sportowo- rekreacyjnych, których celem jest wzmożona aktywizacja mieszkańców Ełku, - powrót do zwyczaju zbiorowego współzawodnictwa, - łączenie różnych form zajęć rekreacyjnych, - popularyzacja zasad kulturalnego kibicowania, - wzmocnienie marki wydarzeń ogólnopolskich realizowanych w Ełku, - sponsoring prywatny. DZIAŁANIA Organizacja imprez rekreacyjnych: - różnorodnych imprez rodzinnych, - festynów osiedlowych Organizacja wydarzeń sportowych: - imprezy organizowane przez amatorskie ligi sportowe, - biegi, marszobiegi, - wydarzenia sportowe w obiektach MOSiR- Hala Sportowo- Widowiskowa przy ul. Św. M. M. Kolbe, stadion miejski, lodowisko, park wodny, plaża miejska, - wydarzenia sportowe w innych obiektach miejskich Organizacja ogólnopolskich cyklicznych masowych imprez sportowych w Mieście Ełku. Strona 44

45 PRIORYTET III PROMOCJA SPORTU CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3. POLITYKA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA DZIAŁANIA Opracowanie materiałów promocyjnych o ofercie aktywności ruchowej. - roczne kalendarze imprez sportowych i rekreacyjnych, - folder obejmujący informacje o bazie i ofercie sportowej miasta Ełku Promocja sportu poprzez współpracę z mediami o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim Współpraca z mediami w zakresie organizacji i popularyzacji plebiscytu na najlepszego sportowca w Ełku. Strona 45

46 PRIORYTET IV WZROST POZIOMU WYNIKÓW SPORTOWYCH CEL SZCZEGÓŁOWY 4.1. WSPARCIE MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO - stypendia sportowe, jako wsparcie finansowe oraz motywacyjne. DZIAŁANIA Wsparcie młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Projektu Sportowej Marki Miasta Objęcie jak największej liczby utalentowanej młodzieży programem stypendiów oraz nagród sportowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu Wspieranie działań mających na celu umożliwienie zapisu w umowach z inwestorami dotyczącego finansowania miejskich klubów sportowych. Strona 46

47 PRIORYTET IV WZROST POZIOMU WYNIKÓW SPORTOWYCH CEL SZCZEGÓŁOWY 4.2 PODNIESIENIE KWALIFIKACJI KADRY SZKOLENIOWEJ - trener- jako wychowawca, który może i powinien wszechstronnie, skutecznie motywować i wychowywać zawodników dbając o rozwój ich osobowości i pełnienie różnych ról społecznych DZIAŁANIA Wspieranie doskonalenia zawodowego trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego Wspieranie inicjatywy utworzenia ełckiego klubu/stowarzyszenia trenera. Strona 47

48 PRIORYTET V SPORT SZKOLNY CEL SZCZEGÓŁOWY 5.1 STWORZENIE SYSTEMU EDUKACJI UMOŻLIWIAJĄCEGO UPRAWIANIE RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH DZIAŁANIA Stworzenie możliwości do organizacji i utworzenia szkolenia sportowego na poziomie gimnazjum i liceum w szkole sportowej Utrzymanie klas sportowych na szczeblu szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Strona 48

49 Realizacja powyższych celów będzie uzależniona od: dostępnych środków finansowych aktywności liderów sportu aktywności instytucji, związków i organizacji koordynacjasamorząd miejski promocji sportu wysokości pozyskanych funduszy zewnętrznych aktywności mieszkańców Fundamentalnym warunkiem skutecznej realizacji zadań określonych w Strategii jest założenie środków finansowych w odpowiedniej wysokości na działalność bieżącą oraz inwestycyjną. Realizacja Strategii uwarunkowana jest również zapewnieniem priorytetowego traktowania obszaru sportu poprzez samorząd. Głównymi planowanymi efektami "Strategii Rozwoju Sportu w Ełku na lata " są: - modernizacja istniejących obiektów; - strefy aktywności na osiedlach; - przynależność mieszkańców Ełku do klubów i stowarzyszeń sportowych; - wzrost ilości klubów i stowarzyszeń propagujących sport i zdrowy styl życia; - wzrost liczby osób biorących aktywny udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w mieście; - wzrost liczby ełczan deklarujących sprawność fizyczną; - zwiększenie dostępności bazy obiektów sportowych; - ustalenie i wzrost wiodących i perspektywicznych dyscyplin sportu; - objęcie opieką stypendialną jak największej liczby zawodników; Strona 49

Załącznik nr 7. Nazwa zadania

Załącznik nr 7. Nazwa zadania Załącznik nr 7 a. w otwartych konkursach ofert Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 01 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 6594 UCHWAŁA NR III/4/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o sporcie. Artur Gluziński

Ustawa o sporcie. Artur Gluziński Ustawa o sporcie Artur Gluziński Podstawy prawne Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 2432 UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje:

UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XLVII/393/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji dotyczącej sportu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-236

Dział 926 - Kultura Fizyczna - rozdział 92605-236 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa go nr 192/2011 z dnia 20.01.2011r. Wykaz zadań publicznych Województwa go na rok 2011 w dziedzinie kultury fizycznej rozpatrzonych w wyniku otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/4/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 1/4/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 1/4/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków, rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Starachowice

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Ro zd zi ał I Postanow ienia ogólne 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU W SZCZYTNIE

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU W SZCZYTNIE Miejski Ośrodek Sportu w S zc zytnie ul. Ś ląska 10 12-100 Szczytno NIP 745-172-32-53 REGON 519567819 Tel./ fax. (0 89) 624 21 18 e-mail: moswszczytnie@wp.p l www.mos.szc zytno.p l DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. Popularyzacja strzelectwa sportowego , ,34

Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. Popularyzacja strzelectwa sportowego , ,34 Załącznik nr 7 Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 2014 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację z budżetu Miasta Suwałk a.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -projekt- Program współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2012 Lublin, marzec 2013 rok Rada Powiatu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportowych, w tym szkolenie zawodników niepełnosprawnych 14.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportowych, w tym szkolenie zawodników niepełnosprawnych 14. Załącznik do komunikatu ZESTAWIENIE OFERT złożonych przez kaliskie kluby sportowe, które otrzymały dotacje z budżetu na realizację w 2017 r. zadań z zakresu rozwoju sport. Lp. Podmiot składający ofertę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87 /2014 r. PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 87 /2014 r. PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 87 /2014 r. PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w zakresie szkolenia uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/286/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku.

UCHWAŁA NR XXXI/286/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku. UCHWAŁA NR XXXI/286/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zasad korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Planowana realizacja zadań miała na celu:

SPRAWOZDANIE. Planowana realizacja zadań miała na celu: Załącznik do Uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30.04.2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania* Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w indywidualnych sportach - co najmniej na szczeblu ogólnopolskim

Nazwa zadania* Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w indywidualnych sportach - co najmniej na szczeblu ogólnopolskim Załącznik nr 8 Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki zrealizowanych w 2015 roku, w tym wysokość udzielonej dotacji na ich realizację z budżetu Miasta Suwałk a) w

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. II. Tytuł zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadań.

OGŁOSZENIE. II. Tytuł zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadań. Załącznik do Zarządzenia nr 113/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20.11.2014 r. OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów -dział 926, rozdział paragraf zał.1

Wykaz podmiotów -dział 926, rozdział paragraf zał.1 Wykaz podmiotów -dział 926, rozdział 92605 paragraf 2820 - zał.1 Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj zadania Nazwa własna zadania Kwota dotacji 1 Radomskie Centrum Siatkarskie młodzieŝy w piłce siatkowej chłopców

Bardziej szczegółowo

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9 Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana przez Komisję kwota dotacji na 2015 r. zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 19.01.2015 r. Ocena oferty (średnia punktów Komisji)

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2016 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 30 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2016 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 30 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/215/2016 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 30 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz nadania jej statutu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego mst Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów Na podstawie art

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota dotacji

Wnioskowana kwota dotacji Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12.01. 2015r. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z zakresu rozwoju sportu na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Obrazów z dnia listopada 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 Tomaszów Mazowiecki 16 czerwca 2014 r WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji. za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie za rok 2014 Opracowanie: Maria Joanna Siudem Zatwierdził:. Strona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Nowe Miasto z dnia... Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/493/17 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach

UCHWAŁA NR XXXIII/493/17 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach UCHWAŁA NR XXXIII/493/17 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę - miasto Grudziądz Na podstawie art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Karczewie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Karczewie z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Karczewie z dnia... w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce ZARZĄDZENIE NR 41/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce Na podstawie 4 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 8/2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania w 2012 r. O.524.1.2011 Lp. Numer oferty Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę Nazwa zadania zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

2.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 2.1.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego 1 500 000 zł 1 500 000 zł 100,0 - Wydział Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia.października 2014 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI DO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwała Nr 170 /2015 w sprawie: określenia warunków obejmujących zasady, priorytety oraz kryteria konieczne do opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/277/2011. Rady Miasta Siedlce. z dnia 28 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/277/2011. Rady Miasta Siedlce. z dnia 28 października 2011 r. identyfikator XIII/277/2011/21 UCHWAŁA NR XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE SPORTU PRZEZ SAMORZĄDY. Toruń, 16 października 2017 r.

FINANSOWANIE SPORTU PRZEZ SAMORZĄDY. Toruń, 16 października 2017 r. FINANSOWANIE SPORTU PRZEZ SAMORZĄDY Toruń, 16 października 2017 r. DANE FINANSOWE DANE FINANSOWE ŁĄCZNE WYDATKI NA SPORT 3 387 712 964,85 zł Łączne wydatki na sport w miastach wojewódzkich w latach: 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty...

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Zgłoszenie do konkursu Oskary Sportowe 2013 Kategoria: grupa I sport pkt. 4. sport osób niepełnosprawnych Forma: prezentacja w formie tekstu ze zdjęciami Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/181/11 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

UCHWAŁA NR XI/181/11 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie. UCHWAŁA NR XI/181/11 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), Wójt Gminy Kosakowo przedkłada do konsultacji z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2006 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zał. do Protokołu Komisji Konkursowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 184/14 Podział dotacji publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 z dnia 22 grudnia 2014r. Dział

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE Zał. do Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 marca 2013 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Więc ty w gwieździe się pocznij wysokiej, Przejdź człowiekiem Krzysztof Kamil Baczyński Śnieg V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego W RZESZOWIE 35-045

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za rok 2013

SPRAWOZDANIE za rok 2013 SPRAWOZDANIE za rok 2013 z realizacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 PROGRAM IMPREZ ORGANIZOWANYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE W OKRESIE 1-14 LUTY 2010r.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy. Cel. Organizatorami imprez, zajęć oraz zawodów na terenie Gminy Lipinki byli:

Organizatorzy. Cel. Organizatorami imprez, zajęć oraz zawodów na terenie Gminy Lipinki byli: W dniach 26 maja 1 czerwca odbyła się XIX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2013. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania* Wigry Suwałki szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2014

Nazwa zadania* Wigry Suwałki szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2014 Załącznik nr 8 a. w naborze wniosków Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki zrealizowanych w 2014 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04 lutego 2016r.

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04 lutego 2016r. Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 04 lutego 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji oraz nie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 marca 2015 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 R.

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 R. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 lutego 2012 r. WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Bardziej szczegółowo

600,00 zł ,00 zł ,00 zł

600,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przedstawia zestawienie projektów z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa, które, zgodnie z Zarządzeniem nr 244 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem wymagającym. Do prowadzenia zajęć potrzebne są różnego typu obiekty

Bardziej szczegółowo

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Kraków, 15-16.06.2016 Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Wydział Sportu Zarząd Infrastruktury Sportowej Krakowski Szkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie za rok 2015 Opracowanie: Maria Joanna Siudem Zatwierdził:. Strona

Bardziej szczegółowo

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 MONITOROWANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 2. 3. Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 1. Prabuckie Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 450/IV/2008 Burmistrza Gołdapi z dnia 29.04.2008 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III SPRAWOZDANIE z realizacji współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2011 r. Wstęp Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo