Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC"

Transkrypt

1 syntetyczne Nawierzchnie Sportowe

2 Sport Court to amerykañska firma z ponad trzydziestoletnim doœwiadczeniem, specjalizuj¹ca siê w produkcji syntetycznych, profesjonalnych nawierzchni sportowych. Na swoim koncie ma ponad 50 tysiêcy przygotowanych i zrealizowanych projektów. Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe W naszym kraju przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, która powsta³a w wyniku po³¹czenia firm Speed Sport i Gramet Sport. Sport Grupa jest nowoczesn¹, dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê firm¹, która dziêki jedynym w swoim rodzaju produktom oraz ciê kiej pracy, wiedzy i doœwiadczeniu ludzi, osi¹gnê³a sukces rynkowy. Pracujemy w systemie zarz¹dzania ISO 9001, jesteœmy: - partnerem FIBA (Miêdzynarodowej Federacji Koszykówki) - cz³onkiem FESI (Europejskiej Federacji Producentów Sprzêtu Sportowego) - cz³onkiem IAKS (Miêdznarodowego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Infrastruktury, Sportu i Rekreacji). EN ISO 9001 Nasi pracownicy s¹ zawsze do dyspozycji klientów, s³u ¹c im swoj¹ fachowoœci¹ i maksymalnym zaanga owaniem w aktualnie realizowane przedsiêwziêcia. Zapewniamy projekt, monta i kompleksowe wyposa enie oraz pomoc w stworzeniu optymalnego boiska, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i panuj¹cych warunków. Dedykowane rozwi¹zania Sport Court posiadaj¹ certyfikaty i atesty najwa niejszych miêdzynarodowych organizacji sportowych m.in.: FIBA, USA Volleyball, NCAA, ITF, IBF, IHF, AFC.

3 program orlik 01 ( )Jesteœmy gotowi, a jest to efekt przygotowañ du ej pracy studyjnej zespo³u, który pracuje od wielu wielu miesiêcy, jesteœmy gotowi do realizacji narodowego programu "Boisko w mojej gminie". Chcemy, eby przy okazji Euro 01 i jest to realny program, chcemy wspólnie z samorz¹dami terytorialnymi, organizacjami sportowymi i partnerami prywatnymi zrealizowaæ w³aœnie ten program "Boisko w mojej gminie". To oznacza boisko w ka dej gminie. W ka dej polskiej gminie. ( ), Fragment tekstu expose premiera Donalda Tuska Systemy Sport Court to nawierzchnie na boiska wielofunkcyjne spe³niaj¹ce wymagania programów wspó³finansowanych miêdzy inymi przez Minsterstwo Sportu i Turystyki: Boisko w mojej gminie Blisko - boisko ORLIK 01 Program ORLIK 01 3

4 Model Power Game Do obiektów otwartych Power Game to modu³owo-elastyczna, wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa, nie przytwierdzana na sta³e do pod³o a. Zalecana do obiektów otwartych, wykorzystywana na boiskach sportowych na ca³ym œwiecie. Power Game doskonale nadaje siê do pokrycia nowych lub ju istniej¹cych utwardzonych pod³o y typu asfalt, beton, kostka brukowa. Pod wzglêdem funkcjonalnoœci, trwa³oœci i odpornoœci na warunki atmosferyczne przewy sza tradycyjne nawierzchnie syntetyczne. a urowy modu³ polipropylenowy Power Game Model Power Game Widok od spodu dwa spiête modu³y Power Game - ruszt s³upkowo krzy owy Kort tenisowy podbudowa /kostka brukowa, beton, asfalt/ Boisko wielofunkcyjne 4

5 specyfikacja techniczna Materia³ - polipropylen Struktura: - modu³y podwieszane na amortyzuj¹cym ruszcie s³upkowo krzy owym - opatentowany system ³¹czenia "positive lock" - system amortyzacji "move" pozwalaj¹cy na poziom¹ pracê modu³ów i poch³aniaj¹cy energiê udarow¹ stawów zawodników Rozmiar modu³ów - 30,48 cm x 30,48 cm x 1,58 cm Waga - 3,40 kg/m Twardoúã (ASTM D 785) - 78 R o Wspóùczynnik odksztaùcalnoúci termicznej przy 4550 hpa (ASTM D 648) - 77 C. o Temperatura samozapalenia (ASTM D 199) C. o -5 Wspóùczynnik liniowej rozszerzalnoúci cieplnej (ASTM D 696) - 9,5 mm/mm Cx10 Wytrzymaùoúã na rozciàganie (ASTM D 638) - 5 kg/cm Wydùuýanie do zerwania (ASTM D 638) - 6% o Udarnoúã (metoda Izod) (ASTM D 56) - 5 J/cm [3 C] Tarcie: (ASTM C108) Suchy/wilgotny - 0,65/0,86 Pùaskoúã - 0,0 mm Noœnoúã - 1 kg/cm Informacje sanitarne - odporny na: grzyby, bakterie, pleúñ Chile tennis exhibition Power Game Certyfikaty miêdzynarodowych federacji: - koszykówki FIBA - tenisa ziemnego ITF Atest PZH Wymagania podbudowy - beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min. 0,% Gwarancja - warunkowa do 10 lat Boisko wielofunkcyjne Boisko wielofunkcyjne Model Power Game 5

6 Model Portafloor Na stadiony, lodowiska i hale widowiskowo-sportowe PortaFloor to modu³owa, ³¹czona za pomoc¹ zatrzasków, demontowalna nawierzchnia zaprojektowana z myœl¹ o zabezpieczeniu ju istniej¹cej nawierzchni sportowej. PortaFloor EX TURF do ochrony naturalnej i syntetycznej trawy PortaFloor SSC do ochrony sztucznej trawy, bie ni lekkoatletycznej, kortów tenisowych i innych nawierzchni syntetycznych Model PortaFloor Swobodny przeplyw powietrza Utrzymywanie wilgoci Przepuszczalnosc wody PortaFloor Pro ICE do ochrony sztucznej trawy, lodowisk, asfaltu, betonu i innych nawierzchni syntetycznych Monta nawierzchni PortaFloor SSC w hali sportowej w Tokio 6

7 specyfikacja techniczna Materia³ modu³y wykonane z bardzo trwa³ego polipropylenu o o Zakres temperatur, w których mo na u ywaæ nawierzchniê od -30 C do +65 C Wspó³czynnik tarcia (ASTM C 108) Suchy/Mokry: PortaFloor EX 0,73 / 0,66 PortaFloor SSc i Pro 0,91/0,63 o Odpornoœæ na uderzenie w temp. 18 C. (ASTM D 540) 36J Wielkoœæ modu³ów: PortaFloor EX 30,5 cm x 8,5 cm x 1,6 cm PortaFloor SSC 31,1 cm x 8,6 cm x 1,6 cm PortaFloor Pro 15,5 cm x 61 cm x,3 cm Waga: PortaFloor EX 4,4 kg/m PortaFloor SSC 4,6 kg/m PortaFloor Pro 7,05 kg/m Odpornoœæ na promieniowanie UV: nawierzchnia utrzymuje kolor przez 5 lat ci¹g³ego u ytkowania. Klasa palnoœci: PortaFloor EX UL 84 HB PortaFloor SSC UL 94 HB PortaFloor Pro UL 94 HB Noœnoœæ: PortaFloor EX 180 psi PortaFloor SSC 00 psi PortaFloor Pro 0 psi Nawierzchnia PortaFloor SSC po monta u. Zalety PortaFloor to: - trwa³oœæ, - mo liwoœæ przenoszenia systemu i umieszczania w ró nych miejscach, - odpornoœæ na promieniowanie UV, - powierzchnia antypoœlizgowa, - niskie koszty u ytkowania, - ochrona trawy naturalnej i syntetycznej oraz innych delikatnych nawierzchni syntetycznych, - mo liwoœæ wielokrotnego u ytku, - wysoka odpornoœæ na warunki atmosferyczne. Impreza targowa na nawierzchni PortaFloor SSC Model PortaFloor 7

8 Model response Do obiektów zamkniêtych i zadaszonych Response to jedno z najlepszych pod³o y zaprojektowanych z myœl¹ o uprawianiu ró nego rodzaju sportów. Podczas konstruowania modelu zastosowano jedyn¹ w swoim rodzaju heksagonaln¹ konstrukcjê rusztu. Dziêki temu nawierzchnia œwietnie sprawdza siê podczas uprawiania dyscyplin: pi³ka rêczna, koszykówka, siatkówka, FUTSAL, badminton, jazda figurowa na wrotkach, hokej na rolkach. Doskonale nadaje siê jako nawierzchnia g³ówna lub jako dodatkowa na zniszczony parkiet, lodowisko lub jako nawierzchnia mobilna. Response sk³ada siê z dwóch uk³adanych na podbudowie warstw: 1/ spodniej - mata gumowa / wierzchniej - modu³y polipropylenowe. modu³ polipropylenowy Response Model Response podbudowa betonowa amortyzuj¹ca mata gumowa 3 mm Boisko wielofunkcyjne - Chile Widok od spodu dwa spiête modu³y Response - heksagonalna konstrukcja rusztu Sala gimnastyczna 8

9 specyfikacja techniczna Materia³ - polipropylen Struktura - - warstwa wierzchnia - modu³y o heksagonalnej strukturze wsporczej z opatentowanym systemem positive lock - warstwa spodnia - amortyzuj¹ca mata gumowa o gruboœci 3 mm Rozmiar modu³ów - 5 cm x 5 cm x 1,7 cm Waga - 4,5 kg/m Twardoœæ (ASTM D 785) - 61 R o Wspó³czynnik odkszta³calnoœci termicznej przy 4550 hpa (ASTM D 648) - 77 C. o Izotaktyczna temperatura topnienia (ASTM D 117) C o Temperatura samozapalenia (ASTM D 199) C. o -5 Wspó³czynnik liniowej rozszerzalnoœci cieplnej (ASTM D 696) - 14,4 mm/mm Cx10 Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (ASTM D 638) kg/cm Wyd³u anie do zerwania (ASTM D 638) - 5% o Udarnoœæ (metoda Izod) (ASTM D 56) - 5,8 J/cm [3 C] Tarcie: (ASTM C108) Suchy/wilgotny - 0,60/0,61 P³askoœæ - 0,0 mm +/- 0,5 mm Noœnoœæ - 14,8 kg/cm Informacje sanitarne - odporny na: grzyby, bakterie, pleœñ Certyfikaty miêdzynarodowych federacji - - koszykówki FIBA - siatkówki USA Volleyball, NCAA - futsalu USSF Atest PZH Wymagania podbudowy - - posadzka betonowa - parkiet - lodowisko pokryte modelem PortaFloor - inne twarde, równe nawierzchnie - Warszawa Sala gimnastyczna - Grodzisk Wielkopolski Model Response 9

10 wzornik kolorów Modu³y pe³ne / model Response Pearl Orange - POR Pearl Steel - SLV Shamrock - SGR Ice Blue - RHI Ultra Red - URD Pearl Graphite - GPH Pearl Royal Blue - RBL Pearl Gold - GOL Wzornik Kolorów Black - BLK Pearl Purple - PUR Pearl Byrgundy - PBRG Pearl Evergreen - PEVG Pearl Shamrock - PSGR Pearl Silver Blue - SBL Pearl Navy Blue - PNVB Yellow - YLW 10 Pearl Beige - PBGE * wydrukowane kolory mog¹ siê nieznacznie ró niæ od oryginalnych kolorów modu³ów

11 wzornik kolorów Modu³y a urowe / model Power Game Purple - PUR Bright Red- BRD Titanium - TTN Sand - SAND Steel Blue - STB Burgundy - BRG Dark Blue - DKB Evergreen - EVG Gray - GRY Clover - SGR Brick Red - RED Black - BLK Wzornik Kolorów Green - GRN Tennis Blue - OBT Granite - GRT Earth - ERT 11 Terra Cotta - TRC Kiwi - KIWI Bright Blue - BBL Mustard - MUS

12 ZASTOSOWANIE BOISKA ZEWNÊTRZNE Dziœ, kiedy tak wa na sta³a siê dba³oœæ o zachowanie kondycji u doros³ych oraz w³aœciwy rozwój fizyczny ludzi m³odych, tworzenie boisk i obiektów wielofunkcyjnych sta³o siê jednym z priorytetów w³adz samorz¹dowych. Nie jest ³atwo po³¹czyæ ze sob¹ na jednym terenie mo liwoœæ uprawiania wielu ró ni¹cych siê od siebie dyscyplin sportowych. Specjaliœci ze Sport Court znaleÿli jednak rozwi¹zanie. Jest nim wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa typu Power Game. Koniec z ci¹g³ymi naprawami, uzupe³nianiem piasku lub granulatu i wyrównywaniem nawierzchni. Du a odpornoœæ na zu ycie nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji powoduje, e nawierzchnie Sport Court przez wiele lat zachowuj¹ swoje pierwotne w³aœciwoœci. Niski koszt utrzymania w czasie wieloletniego u ytkowania, jak równie wyeliminowanie potrzeby zabiegów konserwacyjnych sprawiaj¹, e nawierzchnie Sport Court doskonale nadaj¹ siê do zastosowania w oœrodkach sportowych, wypoczynkowych, hotelach czy te na ogólnodostêpnych zewnêtrznych boiskach. Od teraz zaplanowany mecz lub trening nie zostan¹ odwo³ane z powodu deszczu, uci¹ liwego serwisowania murawy lub ³atania dziury w boisku. Stosuj¹c rozwi¹zania Sport Court nie musisz martwiæ siê, e uszkodzona nawierzchnia przyczyni siê do kontuzji zawodników. Gdy jakiœ element systemu Power Game ulegnie zniszczeniu, w ci¹gu krótkiego czasu wystarczy wymieniæ go na nowy i dalej mo na prowadziæ rozgrywki. BOISKA WEWNÊTRZNE Zastosowanie 1 Jeszcze kilkanaœcie lat temu jedyn¹ nawierzchni¹ sportow¹ stosowan¹ w salach gimnastycznych oraz halach sportowych by³ drewniany parkiet. Dziœ ta sytuacja siê zmieni³a. Jego miejsce zajmuj¹ syntetyczne, wielofunkcyjne nawierzchnie sportowe typu Response, zapewniaj¹ce bezpieczne i komfortowe uprawianie sportów halowych. Szczególnie szkolne sale gimnastyczne, wykorzystywane przez dzieci i m³odzie, powinny posiadaæ nawierzchnie wytrzyma³e oraz minimalizuj¹ce ryzyko powstawania urazów. Modele naszych nawierzchni spe³niaj¹ te zadania, ³¹cz¹c w sobie doskona³e funkcje sportowe, jak i ochronne. Charakteryzuj¹ siê elastycznoœci¹ oraz w³aœciw¹ sprê ystoœci¹, co oznacza e równoczeœnie zapewniaj¹ odpowiednie odbicie pi³ki, jak i chroni¹ æwicz¹cych podczas ruchu. Wysokie wyniki osi¹gane w sportach halowych typu: siatkówka, koszykówka, badminton czy pi³ka rêczna s¹ sk³adow¹ wielu wa nych elementów. Jednym z nich jest specjalistyczna nawierzchnia. Podczas tworzenia nawierzchni konstruktorzy uwzglêdnili m.in. specyfikê poszczególnych dyscyplin. Nawierzchnie te posiadaj¹ zarówno odpowiednie parametry sportowe i techniczne, jak równie s¹ trwa³e i wygodne. Pozwalaj¹ tak e zredukowaæ do minimum ryzyko kontuzji u zawodników. Osoby dbaj¹ce o wygl¹d i kondycjê fizyczn¹ coraz wiêcej czasu spêdzaj¹ w klubach sportowych. Podczas zajêæ z aerobiku istotna jest nie tylko nawierzchnia o du ej trwa³oœci, elastycznoœci, posiadaj¹ca zdolnoœæ t³umienia energii udarowej, lecz tak e jej wygl¹d. Efektowny i przyjemny dla oka efekt wizualny mo emy uzyskaæ dziêki dowolnej kompozycji barw, co pozwala dostosowaæ nawierzchniê do indywidualnych yczeñ klienta.

13 dofinansowanie Boisko wielofunkcyjne - Byszwa³d dofinansowane w 50% przez Ministerstwo Sportu Boisko wielofunkcyjne - Grêbieñ dofinansowanie z Ministerstwa Sportu Wykonanie boiska pe³nowymiarowego lub wielofunkcyjnego to koszt rzêdu 400 tysiêcy z³otych. Przy niskich bud etach gruntowna naprawa lub wymiana ca³ych nawierzchni na obiektach ju istniej¹cych czêsto odk³adana jest w czasie lub okazuje siê niemo liwa. Rozwi¹zania Sport Court likwiduj¹ ten problem! Nie musisz ju pozbywaæ siê starej nawierzchni, która najlepsze lata ma za sob¹, wystarczy zaopatrzyæ siê w jeden z systemów Sport Court, roz³o yæ go na ju istniej¹cym boisku, sali czy te korcie i od razu cieszyæ siê nowym, pe³nowartoœciowym terenem do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. Rozwi¹zania Sport Court mo sz zastosowaæ zarówno na powierzchni betonowej, drewnianym parkiecie, wylewce poliuretanowej/akrylowej, asfalcie. Dziêki rozwi¹zaniom Sport Court koszty budowy boiska, areny sportowej mo emy ograniczyæ nawet o po³owê! Co wiêcej firma oferuje mo liwoœæ skorzystania z dofinansowania nawet do 50%. Je eli chcesz wiedzieæ wiêcej skontaktuj siê z naszym DORADC, który podpowie Ci jak skorzystaæ z tej niepowtarzalnej oferty. Namiotowa hala sportowa - Warszawa Miedzeszyn finansowanie - leasing Sala gimnastyczna - Reda œrodki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Dofinansowanie 13

14 na imprezy Masowe imprezy kulturalne, zamkniête spotkania firmowe czy zawody sportowe na wolnym powietrzu na sta³e wpisa³y siê w polsk¹ rzeczywistoœæ. Szczególnie w sezonie letnim Polacy chêtnie bawi¹ siê na koncertach, piknikach lub uczestnicz¹ w ogólnodostêpnych rozgrywkach sportowych. Jednak nie zawsze teren, na którym organizowane s¹ takie imprezy nadaje siê do tego. I tu do akcji wkraczaj¹ rozwi¹zania Sport Court. Nowoczesna technologia wykonania mobilnej nawierzchni PortaFloor oraz sposób jej montowania stwarza szeroki wachlarz mo liwoœci zastosowania, zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo, odpornoœæ na ciê kie warunki u ytkowania oraz zmienne warunki pogodowe. Turniej Gmin - Gaj Ma³y Na imprezy Du a elastycznoœæ w dostosowaniu do wszelkiego rodzaju ju istniej¹cych utwardzonych nawierzchni, szybki monta oraz mobilnoœæ sprawiaj¹, e w ci¹gu tygodnia mo esz zorganizowaæ siedem imprez w siedmiu ró nych miejscach Polski lub przeprowadziæ rozgrywki np. koszykówki na g³ównym placu miasta. Co wa ne po sezonie zakupiony system mo esz umieœciæ w magazynie, gdzie spokojnie przeczeka na nastêpn¹ organizowan¹ imprezê. Rozwi¹zania Sport Court to fantastyczna impreza w ka dym miejscu i o ka dym czasie, o której bêdzie siê mówiæ jeszcze przez d³ugie miesi¹ce po jej zakoñczeniu. Impreza plenerowa Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej - Warszawa 14

15 na lodowiska Hala lodowiska to doskona³e miejsce na organizacjê koncertów, imprez kulturalnych, ró nego rodzaju targów, czy zawodów sportowych. Wystarczy tylko wykorzystaæ wybrany model pod³o a Sport Court. Do tego najlepiej nadaje siê system PortaFloor. Ta modu³owa nawierzchnia doskonale zabezpieczy ju istniej¹c¹ taflê lodowiska i pozwoli przygotowaæ zaplanowan¹ imprezê. Nawierzchnia PortaFloor mo e funkcjonowaæ samodzielnie lub jako podk³ad pod system nawierzchni sportowej Power Game lub Response. Co wiêcej przy zastosowaniu szerokiej gamy kolorystycznej modu³ów mo esz wydzieliæ barwne sektory dla poszczególnych grup wystawców lub te uczestników koncertu. Dziêki temu bez problemu uczestnicy imprezy trafi¹ we wskazane na zaproszeniu miejsce, kieruj¹c siê tylko przy pomocy okreœlonego koloru. Sezon zimowy mija i lodowisko przez kilka miesiêcy nie musi staæ zamkniête, poza sezonem równie mo e na siebie zarabiaæ. PortaFloor na lodowisku - Moskwa W miesi¹cach letnich roz³ó system Power Game i masz arenê sportow¹. Wielofunkcyjne lodowisko przez ca³y rok? Wystarczy, e staniesz siê posiadaczem nawierzchni Sport Court. Lodowisko latem - Pszów Lodowisko zim¹ - Pszów Na lodowiska 15

16 system transcourtable Transcourtable to idealne rozwi¹zanie dla wymagaj¹cych. Jednorazowa inwestycja zapewnia mo liwoœæ stworzenia, a nastêpnie modyfikowania boiska dostosowuj¹c je do aktualnych potrzeb. Wieloelementow¹ nawierzchniê mo esz wielokrotnie montowaæ i demontowaæ z zachowaniem pe³nej wartoœci, bez ryzyka zniszczenia. Przebudowa boiska w celu dostosowania do rozgrywek innej dyscypliny trwa zaledwie kilka godzin. Wystarczy zakupiæ 1056 m nawierzchni w dwóch kolorach: 1/ 800 m w kolorze A / 56 m w kolorze B 3/ 1056 m amortyzuj¹cego podk³adu gumowego 4/ sprzêt do nanoszenia linii. 56 m 800 m Futsal 4x44 m = 1056 m System Transcourtable Siatkówka 19x34 m = 646 m Badminton 15x4 m = 630 m Hala widowiskowo - sportowa Koszykówka 19x3 m = 608 m Pi³ka rêczna 4x44 m =1056 m 16

17 boisko w 6 godzin ycie jest pe³ne niespodzianek, niestety nie zawsze przyjemnych. Zbli a siê wrzesieñ, a remont drewnianego parkietu na sali gimnastycznej jeszcze siê nie zacz¹³. Organizujesz imprezê, a tu nagle okazuje siê, e miejsce gdzie ma odbywaæ siê koncert zupe³nie siê do tego nie nadaje. Gmina organizuje mecz w pi³kê no n¹, niestety przez kilka ostatnich dni pada³ deszcz i nie ma szans, e boisko bêdzie siê nadawa³o do gry a odwo³anie imprezy nie wchodzi w grê. To tylko kilka przyk³adów problemów, jakie mo esz napotkaæ na swojej drodze podczas organizacji ró nego rodzaju imprez. Mobilne boisko do koszykówki zespo³u Globtrotters Od dziœ tego typu problemy to ju tylko wspomnienie a to za spraw¹ rozwi¹zañ Sport Court. Nawierzchnie Sport Court to system ³atwo ³¹cz¹cych siê ze sob¹ elementów, które mo na roz³o yæ w dowolnej konfiguracji na ka dym równym i utwardzonym pod³o u. Poza swoj¹ mobilnoœci¹ maj¹ te wiele innych zalet m.in.: - ich powierzchnia nie podlega negatywnemu dzia³aniu czynników atmosferycznych, - niweluj¹ ryzyko urazów, - s¹ bezpieczne - nie posiadaj¹ twardych i ostrych krawêdzi, - s¹ ekonomiczne, gdy dojdzie do uszkodzenia któregoœ z elementów wystarczy go wymieniæ i ju nasza nawierzchnia jest gotowa, - koszty utrzymania s¹ minimalne, - nawierzchnie mo emy wielokrotnie montowaæ i demontowaæ bez uszczerbku na jej trwa³oœci. Boisko w 6 godzin? Wystarczy, e staniesz siê posiadaczem nawierzchni Sport Court. Przed Po paru godzinach Boisko w 6 godzin 17

18 boiska przydomowe Boiska przydomowe - inwestor prywatny Boiska przydomowe Któ z nas nie marzy o w³asnym, przydomowym boisku, gdzie mo na z przyjació³mi lub te z dzieæmi pograæ w pi³kê no n¹, koszykówkê, siatkówkê albo w tenisa ziemnego? Niestety nawierzchnie betonowe lub asfaltowe nie nale ¹ do najbezpieczniejszych i ³atwo jest o kontuzjê. Oczywiœcie mo esz zastosowaæ nawierzchniê syntetyczn¹ np. sztuczn¹ trawê, ale ta równie przy polskich warunkach pogodowych nie do koñca zdaje egzamin. Systemy Sport Court, a szczególnie Power Game ca³kowicie rozwi¹zuj¹ wszystkie problemy. Wystarczy na utwardzonej powierzchni roz³o yæ wybrany przez siebie wielofunkcyjny modu³owy system w odpowiedniej konfiguracji i ju mo esz cieszyæ siê swoim idealnym boiskiem przez siedem dni w tygodniu, 4 godziny na dobê. Od teraz nie straszny deszcz ani œnieg. Twoje boisko nie wymaga skomplikowanej i uci¹ liwej pielêgnacji a koszty utrzymania terenu zniwelowa³y siê do minimum. Dziêki Sport Court oderwiesz siê od kanapy i telewizora, a Twoje dziecko od komputera, bo gra na Power Game od teraz bêdzie siê wi¹zaæ tylko z mi³ymi wspomnieniami dla Ciebie i Twoich bliskich. Boiska przydomowe - inwestor prywatny 18

19 court builder Zaprojektuj swoje w³asne boisko na naszej stronie internetowej Je eli uwa asz, e boisko do gier zespo³owych czy te kort tenisowy mo e zaprojektowaæ tylko profesjonalista to siê mylisz. Wystarczy, e wejdziesz na stronê: i to co do tej pory wydawa³o siê nieosi¹galne znajdzie siê w zasiêgu Twoich r¹k. Specjalnie przygotowany program znajduj¹cy siê na podanej przez nas stronie poprowadzi Ciê krok po kroku i pozwoli samodzielnie stworzyæ projekt boiska o jakim marzysz. Do wyboru masz trzy warianty: boisko do koszykówki, kort do tenisa ziemnego oraz kort do hokeja na trawie. W czasie pracy ogranicza Ciê tylko Twoja wyobraÿnia i parametry. Nie zwlekaj! WejdŸ na stwórz w³asne boisko i poczuj siê profesjonalist¹ w ka dym calu! Court Builder 19

20 multisport arena Masz problem z zebraniem pe³nej dru yny, która mo e rozegraæ mecz w pi³kê no n¹? Organizujesz rozgrywki streetball'a, podczas których walcz¹ ze sob¹ zespo³y trzyosobowe? W tym przypadku pe³nowymiarowe boisko mo e stanowiæ dla graczy nie lada wyzwanie. Jednak jest na to sposób. To jedyna i niepowtarzalna Multisport Arena, wykorzystuj¹ca rozwi¹zania Sport Court. Multisport Arena Multisport Arena w Warszawie System Sport Court doskonale sprawdza siê w sytuacji, kiedy na du ym obszarze musisz wydzieliæ mniejsz¹ przestrzeñ na ró nego typu rozgrywki. Dziêki temu, e nawierzchnie Sport Court sk³adaj¹ siê z pojedynczych elementów, które mo na ze sob¹ ³¹czyæ w wybranej przez siebie konfiguracji, zaledwie w ci¹gu jednego dnia mo esz stworzyæ boisko o dowolnym rozmiarze i urozmaiconej kolorystyce. Plusem systemu Sport Court jest to, e wieloelementow¹ nawierzchniê mo esz wielokrotnie montowaæ i demontowaæ bez uszczerbku na jej trwa³oœci, przenosiæ z miejsca na miejsce oraz przechowywaæ w czasie, kiedy nie jest ona potrzebna. W sportach halowych typu futsal obowi¹zuje zasada œciana gra. Rozwi¹zanie Multisport Arena umo liwia wprowadzenie tej zasady w ycie, równie podczas rozgrywek na œwie ym powietrzu. Dlaczego? SprawdŸ i zadzwoñ do naszych konsultantów, a dowiesz siê wiêcej na temat Multisport Areny. 0

21 renowacja Przywróæ œwietnoœæ swojemu boisku Przed Po renowacji W ci¹gu kilku lat istniej¹ce nawierzchnie sportowe ulegaj¹ zu yciu, co wiêcej czêsto zdarza siê, e dochodzi do zniszczenia ju istniej¹cej pow³oki. Nie zawsze masz odpowiednie œrodki finansowe na wymianê lub renowacjê powierzchni, a po³atany kort tenisowy lub boisko do koszykówki nie wygl¹da efektownie i mo e przyczyniæ siê do spadku zainteresowania wœród u ytkowników. Na szczêœcie jest na to sposób. Zamiast wydawaæ ogromne sumy pieniêdzy na now¹ nawierzchniê wystarczy zaopatrzyæ siê w jedno z rozwi¹zañ Sport Court. Do tego celu doskonale nadaje siê Power Game. Nawierzchnia ta jest trwa³a, g³adka. Jej wielk¹ zalet¹ jest szybki monta, a to za spraw¹ modu³owej konstrukcji systemów. Zapewnia bezpieczne i komfortowe uprawianie sportów zarówno halowych jak i na wolnym powietrzu. Efektowny wygl¹d uzyskuje za spraw¹ dowolnej kompozycji 0 kolorów oferowanych przez producenta. Jest tania w utrzymaniu i eksploatacji. Dziêki temu rozwi¹zaniu w ci¹gu zaledwie kilku dni brzydka poczwarka przeobrazi siê w piêknego motyla. Przed Po renowacji Renowacja 1

22 wypo yczalnia Zdajemy sobie sprawê, e nie ka dego staæ na jednorazowe wydanie wiêkszej sumy pieniêdzy i stworzenie wielofunkcyjnej nawierzchni sportowej. Dlatego z myœl¹ o Tobie stworzyliœmy produkt dedykowany, czyli WYPO YCZALNIÊ. Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe Jeœli bêdziesz chcia³ zorganizowaæ imprezê na wolnym powietrzu, konferencjê, koncert, rozgrywki sportowe, targi, zamkniête spotkanie integracyjne dla firmy, czy te inn¹ masow¹ imprezê mo esz teraz zwróciæ siê do nas i na planowany przez siebie okres wypo yczyæ potrzebn¹ nawierzchniê. Nasi fachowcy po przeanalizowaniu zaprezentowanych przez Pañstwa danych: - pomog¹ dobraæ odpowiedni model nawierzchni, - dostarcz¹ j¹ na wskazane miejsce, - szybko i sprawnie roz³o ¹ j¹, - po imprezie zdemontuj¹, - odwioz¹ do naszych magazynów. Od teraz zorganizowanie zaplanowanej imprezy bêdzie mo liwe praktycznie w ka dych warunkach. Turniej Gmin - Gaj Ma³y Impreza sportowa w centrum miasta

23 custom design program Sprzêt sportowy to doskona³y noœnik reklamy! Castom Design Program 3

24 Dystrybutor: Speed Sport Sp. z o. o. tel fax:

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament 21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014 Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER 2 21-27 lipca 2014 Szanowni Państwo! Ladies

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo