Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC"

Transkrypt

1 syntetyczne Nawierzchnie Sportowe

2 Sport Court to amerykañska firma z ponad trzydziestoletnim doœwiadczeniem, specjalizuj¹ca siê w produkcji syntetycznych, profesjonalnych nawierzchni sportowych. Na swoim koncie ma ponad 50 tysiêcy przygotowanych i zrealizowanych projektów. Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe W naszym kraju przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, która powsta³a w wyniku po³¹czenia firm Speed Sport i Gramet Sport. Sport Grupa jest nowoczesn¹, dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê firm¹, która dziêki jedynym w swoim rodzaju produktom oraz ciê kiej pracy, wiedzy i doœwiadczeniu ludzi, osi¹gnê³a sukces rynkowy. Pracujemy w systemie zarz¹dzania ISO 9001, jesteœmy: - partnerem FIBA (Miêdzynarodowej Federacji Koszykówki) - cz³onkiem FESI (Europejskiej Federacji Producentów Sprzêtu Sportowego) - cz³onkiem IAKS (Miêdznarodowego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Infrastruktury, Sportu i Rekreacji). EN ISO 9001 Nasi pracownicy s¹ zawsze do dyspozycji klientów, s³u ¹c im swoj¹ fachowoœci¹ i maksymalnym zaanga owaniem w aktualnie realizowane przedsiêwziêcia. Zapewniamy projekt, monta i kompleksowe wyposa enie oraz pomoc w stworzeniu optymalnego boiska, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i panuj¹cych warunków. Dedykowane rozwi¹zania Sport Court posiadaj¹ certyfikaty i atesty najwa niejszych miêdzynarodowych organizacji sportowych m.in.: FIBA, USA Volleyball, NCAA, ITF, IBF, IHF, AFC.

3 program orlik 01 ( )Jesteœmy gotowi, a jest to efekt przygotowañ du ej pracy studyjnej zespo³u, który pracuje od wielu wielu miesiêcy, jesteœmy gotowi do realizacji narodowego programu "Boisko w mojej gminie". Chcemy, eby przy okazji Euro 01 i jest to realny program, chcemy wspólnie z samorz¹dami terytorialnymi, organizacjami sportowymi i partnerami prywatnymi zrealizowaæ w³aœnie ten program "Boisko w mojej gminie". To oznacza boisko w ka dej gminie. W ka dej polskiej gminie. ( ), Fragment tekstu expose premiera Donalda Tuska Systemy Sport Court to nawierzchnie na boiska wielofunkcyjne spe³niaj¹ce wymagania programów wspó³finansowanych miêdzy inymi przez Minsterstwo Sportu i Turystyki: Boisko w mojej gminie Blisko - boisko ORLIK 01 Program ORLIK 01 3

4 Model Power Game Do obiektów otwartych Power Game to modu³owo-elastyczna, wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa, nie przytwierdzana na sta³e do pod³o a. Zalecana do obiektów otwartych, wykorzystywana na boiskach sportowych na ca³ym œwiecie. Power Game doskonale nadaje siê do pokrycia nowych lub ju istniej¹cych utwardzonych pod³o y typu asfalt, beton, kostka brukowa. Pod wzglêdem funkcjonalnoœci, trwa³oœci i odpornoœci na warunki atmosferyczne przewy sza tradycyjne nawierzchnie syntetyczne. a urowy modu³ polipropylenowy Power Game Model Power Game Widok od spodu dwa spiête modu³y Power Game - ruszt s³upkowo krzy owy Kort tenisowy podbudowa /kostka brukowa, beton, asfalt/ Boisko wielofunkcyjne 4

5 specyfikacja techniczna Materia³ - polipropylen Struktura: - modu³y podwieszane na amortyzuj¹cym ruszcie s³upkowo krzy owym - opatentowany system ³¹czenia "positive lock" - system amortyzacji "move" pozwalaj¹cy na poziom¹ pracê modu³ów i poch³aniaj¹cy energiê udarow¹ stawów zawodników Rozmiar modu³ów - 30,48 cm x 30,48 cm x 1,58 cm Waga - 3,40 kg/m Twardoúã (ASTM D 785) - 78 R o Wspóùczynnik odksztaùcalnoúci termicznej przy 4550 hpa (ASTM D 648) - 77 C. o Temperatura samozapalenia (ASTM D 199) C. o -5 Wspóùczynnik liniowej rozszerzalnoúci cieplnej (ASTM D 696) - 9,5 mm/mm Cx10 Wytrzymaùoúã na rozciàganie (ASTM D 638) - 5 kg/cm Wydùuýanie do zerwania (ASTM D 638) - 6% o Udarnoúã (metoda Izod) (ASTM D 56) - 5 J/cm [3 C] Tarcie: (ASTM C108) Suchy/wilgotny - 0,65/0,86 Pùaskoúã - 0,0 mm Noœnoúã - 1 kg/cm Informacje sanitarne - odporny na: grzyby, bakterie, pleúñ Chile tennis exhibition Power Game Certyfikaty miêdzynarodowych federacji: - koszykówki FIBA - tenisa ziemnego ITF Atest PZH Wymagania podbudowy - beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min. 0,% Gwarancja - warunkowa do 10 lat Boisko wielofunkcyjne Boisko wielofunkcyjne Model Power Game 5

6 Model Portafloor Na stadiony, lodowiska i hale widowiskowo-sportowe PortaFloor to modu³owa, ³¹czona za pomoc¹ zatrzasków, demontowalna nawierzchnia zaprojektowana z myœl¹ o zabezpieczeniu ju istniej¹cej nawierzchni sportowej. PortaFloor EX TURF do ochrony naturalnej i syntetycznej trawy PortaFloor SSC do ochrony sztucznej trawy, bie ni lekkoatletycznej, kortów tenisowych i innych nawierzchni syntetycznych Model PortaFloor Swobodny przeplyw powietrza Utrzymywanie wilgoci Przepuszczalnosc wody PortaFloor Pro ICE do ochrony sztucznej trawy, lodowisk, asfaltu, betonu i innych nawierzchni syntetycznych Monta nawierzchni PortaFloor SSC w hali sportowej w Tokio 6

7 specyfikacja techniczna Materia³ modu³y wykonane z bardzo trwa³ego polipropylenu o o Zakres temperatur, w których mo na u ywaæ nawierzchniê od -30 C do +65 C Wspó³czynnik tarcia (ASTM C 108) Suchy/Mokry: PortaFloor EX 0,73 / 0,66 PortaFloor SSc i Pro 0,91/0,63 o Odpornoœæ na uderzenie w temp. 18 C. (ASTM D 540) 36J Wielkoœæ modu³ów: PortaFloor EX 30,5 cm x 8,5 cm x 1,6 cm PortaFloor SSC 31,1 cm x 8,6 cm x 1,6 cm PortaFloor Pro 15,5 cm x 61 cm x,3 cm Waga: PortaFloor EX 4,4 kg/m PortaFloor SSC 4,6 kg/m PortaFloor Pro 7,05 kg/m Odpornoœæ na promieniowanie UV: nawierzchnia utrzymuje kolor przez 5 lat ci¹g³ego u ytkowania. Klasa palnoœci: PortaFloor EX UL 84 HB PortaFloor SSC UL 94 HB PortaFloor Pro UL 94 HB Noœnoœæ: PortaFloor EX 180 psi PortaFloor SSC 00 psi PortaFloor Pro 0 psi Nawierzchnia PortaFloor SSC po monta u. Zalety PortaFloor to: - trwa³oœæ, - mo liwoœæ przenoszenia systemu i umieszczania w ró nych miejscach, - odpornoœæ na promieniowanie UV, - powierzchnia antypoœlizgowa, - niskie koszty u ytkowania, - ochrona trawy naturalnej i syntetycznej oraz innych delikatnych nawierzchni syntetycznych, - mo liwoœæ wielokrotnego u ytku, - wysoka odpornoœæ na warunki atmosferyczne. Impreza targowa na nawierzchni PortaFloor SSC Model PortaFloor 7

8 Model response Do obiektów zamkniêtych i zadaszonych Response to jedno z najlepszych pod³o y zaprojektowanych z myœl¹ o uprawianiu ró nego rodzaju sportów. Podczas konstruowania modelu zastosowano jedyn¹ w swoim rodzaju heksagonaln¹ konstrukcjê rusztu. Dziêki temu nawierzchnia œwietnie sprawdza siê podczas uprawiania dyscyplin: pi³ka rêczna, koszykówka, siatkówka, FUTSAL, badminton, jazda figurowa na wrotkach, hokej na rolkach. Doskonale nadaje siê jako nawierzchnia g³ówna lub jako dodatkowa na zniszczony parkiet, lodowisko lub jako nawierzchnia mobilna. Response sk³ada siê z dwóch uk³adanych na podbudowie warstw: 1/ spodniej - mata gumowa / wierzchniej - modu³y polipropylenowe. modu³ polipropylenowy Response Model Response podbudowa betonowa amortyzuj¹ca mata gumowa 3 mm Boisko wielofunkcyjne - Chile Widok od spodu dwa spiête modu³y Response - heksagonalna konstrukcja rusztu Sala gimnastyczna 8

9 specyfikacja techniczna Materia³ - polipropylen Struktura - - warstwa wierzchnia - modu³y o heksagonalnej strukturze wsporczej z opatentowanym systemem positive lock - warstwa spodnia - amortyzuj¹ca mata gumowa o gruboœci 3 mm Rozmiar modu³ów - 5 cm x 5 cm x 1,7 cm Waga - 4,5 kg/m Twardoœæ (ASTM D 785) - 61 R o Wspó³czynnik odkszta³calnoœci termicznej przy 4550 hpa (ASTM D 648) - 77 C. o Izotaktyczna temperatura topnienia (ASTM D 117) C o Temperatura samozapalenia (ASTM D 199) C. o -5 Wspó³czynnik liniowej rozszerzalnoœci cieplnej (ASTM D 696) - 14,4 mm/mm Cx10 Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (ASTM D 638) kg/cm Wyd³u anie do zerwania (ASTM D 638) - 5% o Udarnoœæ (metoda Izod) (ASTM D 56) - 5,8 J/cm [3 C] Tarcie: (ASTM C108) Suchy/wilgotny - 0,60/0,61 P³askoœæ - 0,0 mm +/- 0,5 mm Noœnoœæ - 14,8 kg/cm Informacje sanitarne - odporny na: grzyby, bakterie, pleœñ Certyfikaty miêdzynarodowych federacji - - koszykówki FIBA - siatkówki USA Volleyball, NCAA - futsalu USSF Atest PZH Wymagania podbudowy - - posadzka betonowa - parkiet - lodowisko pokryte modelem PortaFloor - inne twarde, równe nawierzchnie - Warszawa Sala gimnastyczna - Grodzisk Wielkopolski Model Response 9

10 wzornik kolorów Modu³y pe³ne / model Response Pearl Orange - POR Pearl Steel - SLV Shamrock - SGR Ice Blue - RHI Ultra Red - URD Pearl Graphite - GPH Pearl Royal Blue - RBL Pearl Gold - GOL Wzornik Kolorów Black - BLK Pearl Purple - PUR Pearl Byrgundy - PBRG Pearl Evergreen - PEVG Pearl Shamrock - PSGR Pearl Silver Blue - SBL Pearl Navy Blue - PNVB Yellow - YLW 10 Pearl Beige - PBGE * wydrukowane kolory mog¹ siê nieznacznie ró niæ od oryginalnych kolorów modu³ów

11 wzornik kolorów Modu³y a urowe / model Power Game Purple - PUR Bright Red- BRD Titanium - TTN Sand - SAND Steel Blue - STB Burgundy - BRG Dark Blue - DKB Evergreen - EVG Gray - GRY Clover - SGR Brick Red - RED Black - BLK Wzornik Kolorów Green - GRN Tennis Blue - OBT Granite - GRT Earth - ERT 11 Terra Cotta - TRC Kiwi - KIWI Bright Blue - BBL Mustard - MUS

12 ZASTOSOWANIE BOISKA ZEWNÊTRZNE Dziœ, kiedy tak wa na sta³a siê dba³oœæ o zachowanie kondycji u doros³ych oraz w³aœciwy rozwój fizyczny ludzi m³odych, tworzenie boisk i obiektów wielofunkcyjnych sta³o siê jednym z priorytetów w³adz samorz¹dowych. Nie jest ³atwo po³¹czyæ ze sob¹ na jednym terenie mo liwoœæ uprawiania wielu ró ni¹cych siê od siebie dyscyplin sportowych. Specjaliœci ze Sport Court znaleÿli jednak rozwi¹zanie. Jest nim wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa typu Power Game. Koniec z ci¹g³ymi naprawami, uzupe³nianiem piasku lub granulatu i wyrównywaniem nawierzchni. Du a odpornoœæ na zu ycie nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji powoduje, e nawierzchnie Sport Court przez wiele lat zachowuj¹ swoje pierwotne w³aœciwoœci. Niski koszt utrzymania w czasie wieloletniego u ytkowania, jak równie wyeliminowanie potrzeby zabiegów konserwacyjnych sprawiaj¹, e nawierzchnie Sport Court doskonale nadaj¹ siê do zastosowania w oœrodkach sportowych, wypoczynkowych, hotelach czy te na ogólnodostêpnych zewnêtrznych boiskach. Od teraz zaplanowany mecz lub trening nie zostan¹ odwo³ane z powodu deszczu, uci¹ liwego serwisowania murawy lub ³atania dziury w boisku. Stosuj¹c rozwi¹zania Sport Court nie musisz martwiæ siê, e uszkodzona nawierzchnia przyczyni siê do kontuzji zawodników. Gdy jakiœ element systemu Power Game ulegnie zniszczeniu, w ci¹gu krótkiego czasu wystarczy wymieniæ go na nowy i dalej mo na prowadziæ rozgrywki. BOISKA WEWNÊTRZNE Zastosowanie 1 Jeszcze kilkanaœcie lat temu jedyn¹ nawierzchni¹ sportow¹ stosowan¹ w salach gimnastycznych oraz halach sportowych by³ drewniany parkiet. Dziœ ta sytuacja siê zmieni³a. Jego miejsce zajmuj¹ syntetyczne, wielofunkcyjne nawierzchnie sportowe typu Response, zapewniaj¹ce bezpieczne i komfortowe uprawianie sportów halowych. Szczególnie szkolne sale gimnastyczne, wykorzystywane przez dzieci i m³odzie, powinny posiadaæ nawierzchnie wytrzyma³e oraz minimalizuj¹ce ryzyko powstawania urazów. Modele naszych nawierzchni spe³niaj¹ te zadania, ³¹cz¹c w sobie doskona³e funkcje sportowe, jak i ochronne. Charakteryzuj¹ siê elastycznoœci¹ oraz w³aœciw¹ sprê ystoœci¹, co oznacza e równoczeœnie zapewniaj¹ odpowiednie odbicie pi³ki, jak i chroni¹ æwicz¹cych podczas ruchu. Wysokie wyniki osi¹gane w sportach halowych typu: siatkówka, koszykówka, badminton czy pi³ka rêczna s¹ sk³adow¹ wielu wa nych elementów. Jednym z nich jest specjalistyczna nawierzchnia. Podczas tworzenia nawierzchni konstruktorzy uwzglêdnili m.in. specyfikê poszczególnych dyscyplin. Nawierzchnie te posiadaj¹ zarówno odpowiednie parametry sportowe i techniczne, jak równie s¹ trwa³e i wygodne. Pozwalaj¹ tak e zredukowaæ do minimum ryzyko kontuzji u zawodników. Osoby dbaj¹ce o wygl¹d i kondycjê fizyczn¹ coraz wiêcej czasu spêdzaj¹ w klubach sportowych. Podczas zajêæ z aerobiku istotna jest nie tylko nawierzchnia o du ej trwa³oœci, elastycznoœci, posiadaj¹ca zdolnoœæ t³umienia energii udarowej, lecz tak e jej wygl¹d. Efektowny i przyjemny dla oka efekt wizualny mo emy uzyskaæ dziêki dowolnej kompozycji barw, co pozwala dostosowaæ nawierzchniê do indywidualnych yczeñ klienta.

13 dofinansowanie Boisko wielofunkcyjne - Byszwa³d dofinansowane w 50% przez Ministerstwo Sportu Boisko wielofunkcyjne - Grêbieñ dofinansowanie z Ministerstwa Sportu Wykonanie boiska pe³nowymiarowego lub wielofunkcyjnego to koszt rzêdu 400 tysiêcy z³otych. Przy niskich bud etach gruntowna naprawa lub wymiana ca³ych nawierzchni na obiektach ju istniej¹cych czêsto odk³adana jest w czasie lub okazuje siê niemo liwa. Rozwi¹zania Sport Court likwiduj¹ ten problem! Nie musisz ju pozbywaæ siê starej nawierzchni, która najlepsze lata ma za sob¹, wystarczy zaopatrzyæ siê w jeden z systemów Sport Court, roz³o yæ go na ju istniej¹cym boisku, sali czy te korcie i od razu cieszyæ siê nowym, pe³nowartoœciowym terenem do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. Rozwi¹zania Sport Court mo sz zastosowaæ zarówno na powierzchni betonowej, drewnianym parkiecie, wylewce poliuretanowej/akrylowej, asfalcie. Dziêki rozwi¹zaniom Sport Court koszty budowy boiska, areny sportowej mo emy ograniczyæ nawet o po³owê! Co wiêcej firma oferuje mo liwoœæ skorzystania z dofinansowania nawet do 50%. Je eli chcesz wiedzieæ wiêcej skontaktuj siê z naszym DORADC, który podpowie Ci jak skorzystaæ z tej niepowtarzalnej oferty. Namiotowa hala sportowa - Warszawa Miedzeszyn finansowanie - leasing Sala gimnastyczna - Reda œrodki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Dofinansowanie 13

14 na imprezy Masowe imprezy kulturalne, zamkniête spotkania firmowe czy zawody sportowe na wolnym powietrzu na sta³e wpisa³y siê w polsk¹ rzeczywistoœæ. Szczególnie w sezonie letnim Polacy chêtnie bawi¹ siê na koncertach, piknikach lub uczestnicz¹ w ogólnodostêpnych rozgrywkach sportowych. Jednak nie zawsze teren, na którym organizowane s¹ takie imprezy nadaje siê do tego. I tu do akcji wkraczaj¹ rozwi¹zania Sport Court. Nowoczesna technologia wykonania mobilnej nawierzchni PortaFloor oraz sposób jej montowania stwarza szeroki wachlarz mo liwoœci zastosowania, zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo, odpornoœæ na ciê kie warunki u ytkowania oraz zmienne warunki pogodowe. Turniej Gmin - Gaj Ma³y Na imprezy Du a elastycznoœæ w dostosowaniu do wszelkiego rodzaju ju istniej¹cych utwardzonych nawierzchni, szybki monta oraz mobilnoœæ sprawiaj¹, e w ci¹gu tygodnia mo esz zorganizowaæ siedem imprez w siedmiu ró nych miejscach Polski lub przeprowadziæ rozgrywki np. koszykówki na g³ównym placu miasta. Co wa ne po sezonie zakupiony system mo esz umieœciæ w magazynie, gdzie spokojnie przeczeka na nastêpn¹ organizowan¹ imprezê. Rozwi¹zania Sport Court to fantastyczna impreza w ka dym miejscu i o ka dym czasie, o której bêdzie siê mówiæ jeszcze przez d³ugie miesi¹ce po jej zakoñczeniu. Impreza plenerowa Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej - Warszawa 14

15 na lodowiska Hala lodowiska to doskona³e miejsce na organizacjê koncertów, imprez kulturalnych, ró nego rodzaju targów, czy zawodów sportowych. Wystarczy tylko wykorzystaæ wybrany model pod³o a Sport Court. Do tego najlepiej nadaje siê system PortaFloor. Ta modu³owa nawierzchnia doskonale zabezpieczy ju istniej¹c¹ taflê lodowiska i pozwoli przygotowaæ zaplanowan¹ imprezê. Nawierzchnia PortaFloor mo e funkcjonowaæ samodzielnie lub jako podk³ad pod system nawierzchni sportowej Power Game lub Response. Co wiêcej przy zastosowaniu szerokiej gamy kolorystycznej modu³ów mo esz wydzieliæ barwne sektory dla poszczególnych grup wystawców lub te uczestników koncertu. Dziêki temu bez problemu uczestnicy imprezy trafi¹ we wskazane na zaproszeniu miejsce, kieruj¹c siê tylko przy pomocy okreœlonego koloru. Sezon zimowy mija i lodowisko przez kilka miesiêcy nie musi staæ zamkniête, poza sezonem równie mo e na siebie zarabiaæ. PortaFloor na lodowisku - Moskwa W miesi¹cach letnich roz³ó system Power Game i masz arenê sportow¹. Wielofunkcyjne lodowisko przez ca³y rok? Wystarczy, e staniesz siê posiadaczem nawierzchni Sport Court. Lodowisko latem - Pszów Lodowisko zim¹ - Pszów Na lodowiska 15

16 system transcourtable Transcourtable to idealne rozwi¹zanie dla wymagaj¹cych. Jednorazowa inwestycja zapewnia mo liwoœæ stworzenia, a nastêpnie modyfikowania boiska dostosowuj¹c je do aktualnych potrzeb. Wieloelementow¹ nawierzchniê mo esz wielokrotnie montowaæ i demontowaæ z zachowaniem pe³nej wartoœci, bez ryzyka zniszczenia. Przebudowa boiska w celu dostosowania do rozgrywek innej dyscypliny trwa zaledwie kilka godzin. Wystarczy zakupiæ 1056 m nawierzchni w dwóch kolorach: 1/ 800 m w kolorze A / 56 m w kolorze B 3/ 1056 m amortyzuj¹cego podk³adu gumowego 4/ sprzêt do nanoszenia linii. 56 m 800 m Futsal 4x44 m = 1056 m System Transcourtable Siatkówka 19x34 m = 646 m Badminton 15x4 m = 630 m Hala widowiskowo - sportowa Koszykówka 19x3 m = 608 m Pi³ka rêczna 4x44 m =1056 m 16

17 boisko w 6 godzin ycie jest pe³ne niespodzianek, niestety nie zawsze przyjemnych. Zbli a siê wrzesieñ, a remont drewnianego parkietu na sali gimnastycznej jeszcze siê nie zacz¹³. Organizujesz imprezê, a tu nagle okazuje siê, e miejsce gdzie ma odbywaæ siê koncert zupe³nie siê do tego nie nadaje. Gmina organizuje mecz w pi³kê no n¹, niestety przez kilka ostatnich dni pada³ deszcz i nie ma szans, e boisko bêdzie siê nadawa³o do gry a odwo³anie imprezy nie wchodzi w grê. To tylko kilka przyk³adów problemów, jakie mo esz napotkaæ na swojej drodze podczas organizacji ró nego rodzaju imprez. Mobilne boisko do koszykówki zespo³u Globtrotters Od dziœ tego typu problemy to ju tylko wspomnienie a to za spraw¹ rozwi¹zañ Sport Court. Nawierzchnie Sport Court to system ³atwo ³¹cz¹cych siê ze sob¹ elementów, które mo na roz³o yæ w dowolnej konfiguracji na ka dym równym i utwardzonym pod³o u. Poza swoj¹ mobilnoœci¹ maj¹ te wiele innych zalet m.in.: - ich powierzchnia nie podlega negatywnemu dzia³aniu czynników atmosferycznych, - niweluj¹ ryzyko urazów, - s¹ bezpieczne - nie posiadaj¹ twardych i ostrych krawêdzi, - s¹ ekonomiczne, gdy dojdzie do uszkodzenia któregoœ z elementów wystarczy go wymieniæ i ju nasza nawierzchnia jest gotowa, - koszty utrzymania s¹ minimalne, - nawierzchnie mo emy wielokrotnie montowaæ i demontowaæ bez uszczerbku na jej trwa³oœci. Boisko w 6 godzin? Wystarczy, e staniesz siê posiadaczem nawierzchni Sport Court. Przed Po paru godzinach Boisko w 6 godzin 17

18 boiska przydomowe Boiska przydomowe - inwestor prywatny Boiska przydomowe Któ z nas nie marzy o w³asnym, przydomowym boisku, gdzie mo na z przyjació³mi lub te z dzieæmi pograæ w pi³kê no n¹, koszykówkê, siatkówkê albo w tenisa ziemnego? Niestety nawierzchnie betonowe lub asfaltowe nie nale ¹ do najbezpieczniejszych i ³atwo jest o kontuzjê. Oczywiœcie mo esz zastosowaæ nawierzchniê syntetyczn¹ np. sztuczn¹ trawê, ale ta równie przy polskich warunkach pogodowych nie do koñca zdaje egzamin. Systemy Sport Court, a szczególnie Power Game ca³kowicie rozwi¹zuj¹ wszystkie problemy. Wystarczy na utwardzonej powierzchni roz³o yæ wybrany przez siebie wielofunkcyjny modu³owy system w odpowiedniej konfiguracji i ju mo esz cieszyæ siê swoim idealnym boiskiem przez siedem dni w tygodniu, 4 godziny na dobê. Od teraz nie straszny deszcz ani œnieg. Twoje boisko nie wymaga skomplikowanej i uci¹ liwej pielêgnacji a koszty utrzymania terenu zniwelowa³y siê do minimum. Dziêki Sport Court oderwiesz siê od kanapy i telewizora, a Twoje dziecko od komputera, bo gra na Power Game od teraz bêdzie siê wi¹zaæ tylko z mi³ymi wspomnieniami dla Ciebie i Twoich bliskich. Boiska przydomowe - inwestor prywatny 18

19 court builder Zaprojektuj swoje w³asne boisko na naszej stronie internetowej Je eli uwa asz, e boisko do gier zespo³owych czy te kort tenisowy mo e zaprojektowaæ tylko profesjonalista to siê mylisz. Wystarczy, e wejdziesz na stronê: i to co do tej pory wydawa³o siê nieosi¹galne znajdzie siê w zasiêgu Twoich r¹k. Specjalnie przygotowany program znajduj¹cy siê na podanej przez nas stronie poprowadzi Ciê krok po kroku i pozwoli samodzielnie stworzyæ projekt boiska o jakim marzysz. Do wyboru masz trzy warianty: boisko do koszykówki, kort do tenisa ziemnego oraz kort do hokeja na trawie. W czasie pracy ogranicza Ciê tylko Twoja wyobraÿnia i parametry. Nie zwlekaj! WejdŸ na stwórz w³asne boisko i poczuj siê profesjonalist¹ w ka dym calu! Court Builder 19

20 multisport arena Masz problem z zebraniem pe³nej dru yny, która mo e rozegraæ mecz w pi³kê no n¹? Organizujesz rozgrywki streetball'a, podczas których walcz¹ ze sob¹ zespo³y trzyosobowe? W tym przypadku pe³nowymiarowe boisko mo e stanowiæ dla graczy nie lada wyzwanie. Jednak jest na to sposób. To jedyna i niepowtarzalna Multisport Arena, wykorzystuj¹ca rozwi¹zania Sport Court. Multisport Arena Multisport Arena w Warszawie System Sport Court doskonale sprawdza siê w sytuacji, kiedy na du ym obszarze musisz wydzieliæ mniejsz¹ przestrzeñ na ró nego typu rozgrywki. Dziêki temu, e nawierzchnie Sport Court sk³adaj¹ siê z pojedynczych elementów, które mo na ze sob¹ ³¹czyæ w wybranej przez siebie konfiguracji, zaledwie w ci¹gu jednego dnia mo esz stworzyæ boisko o dowolnym rozmiarze i urozmaiconej kolorystyce. Plusem systemu Sport Court jest to, e wieloelementow¹ nawierzchniê mo esz wielokrotnie montowaæ i demontowaæ bez uszczerbku na jej trwa³oœci, przenosiæ z miejsca na miejsce oraz przechowywaæ w czasie, kiedy nie jest ona potrzebna. W sportach halowych typu futsal obowi¹zuje zasada œciana gra. Rozwi¹zanie Multisport Arena umo liwia wprowadzenie tej zasady w ycie, równie podczas rozgrywek na œwie ym powietrzu. Dlaczego? SprawdŸ i zadzwoñ do naszych konsultantów, a dowiesz siê wiêcej na temat Multisport Areny. 0

21 renowacja Przywróæ œwietnoœæ swojemu boisku Przed Po renowacji W ci¹gu kilku lat istniej¹ce nawierzchnie sportowe ulegaj¹ zu yciu, co wiêcej czêsto zdarza siê, e dochodzi do zniszczenia ju istniej¹cej pow³oki. Nie zawsze masz odpowiednie œrodki finansowe na wymianê lub renowacjê powierzchni, a po³atany kort tenisowy lub boisko do koszykówki nie wygl¹da efektownie i mo e przyczyniæ siê do spadku zainteresowania wœród u ytkowników. Na szczêœcie jest na to sposób. Zamiast wydawaæ ogromne sumy pieniêdzy na now¹ nawierzchniê wystarczy zaopatrzyæ siê w jedno z rozwi¹zañ Sport Court. Do tego celu doskonale nadaje siê Power Game. Nawierzchnia ta jest trwa³a, g³adka. Jej wielk¹ zalet¹ jest szybki monta, a to za spraw¹ modu³owej konstrukcji systemów. Zapewnia bezpieczne i komfortowe uprawianie sportów zarówno halowych jak i na wolnym powietrzu. Efektowny wygl¹d uzyskuje za spraw¹ dowolnej kompozycji 0 kolorów oferowanych przez producenta. Jest tania w utrzymaniu i eksploatacji. Dziêki temu rozwi¹zaniu w ci¹gu zaledwie kilku dni brzydka poczwarka przeobrazi siê w piêknego motyla. Przed Po renowacji Renowacja 1

22 wypo yczalnia Zdajemy sobie sprawê, e nie ka dego staæ na jednorazowe wydanie wiêkszej sumy pieniêdzy i stworzenie wielofunkcyjnej nawierzchni sportowej. Dlatego z myœl¹ o Tobie stworzyliœmy produkt dedykowany, czyli WYPO YCZALNIÊ. Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe Jeœli bêdziesz chcia³ zorganizowaæ imprezê na wolnym powietrzu, konferencjê, koncert, rozgrywki sportowe, targi, zamkniête spotkanie integracyjne dla firmy, czy te inn¹ masow¹ imprezê mo esz teraz zwróciæ siê do nas i na planowany przez siebie okres wypo yczyæ potrzebn¹ nawierzchniê. Nasi fachowcy po przeanalizowaniu zaprezentowanych przez Pañstwa danych: - pomog¹ dobraæ odpowiedni model nawierzchni, - dostarcz¹ j¹ na wskazane miejsce, - szybko i sprawnie roz³o ¹ j¹, - po imprezie zdemontuj¹, - odwioz¹ do naszych magazynów. Od teraz zorganizowanie zaplanowanej imprezy bêdzie mo liwe praktycznie w ka dych warunkach. Turniej Gmin - Gaj Ma³y Impreza sportowa w centrum miasta

23 custom design program Sprzêt sportowy to doskona³y noœnik reklamy! Castom Design Program 3

24 Dystrybutor: Speed Sport Sp. z o. o. tel fax:

lodowisko/boisko Edycja 1

lodowisko/boisko Edycja 1 lodowisko/boisko Edycja 1 lodowisko/boisko LODOWISKO / BOISKO www.speedsport.pl Sezonowe lodowisko w ciągu 3 miesięcy funkcjonowania to ok. 30 000 wejść użytkowników. A co w sezonie letnim? Ta sama młodzież,

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

2SPORT COURT Oficjalna nawierzchnia PZT 2009www.SPEEDsport.pl

2SPORT COURT Oficjalna nawierzchnia PZT 2009www.SPEEDsport.pl 2SPORT COURT Oficjalna nawierzchnia PZT 2009www.SPEEDsport.pl Kort tenisowy Podstawowe wymiary kortu tenisowego: długość: 23,77 m szerokość: 8,23 m (dla gry singlowej) 10,97 m (dla gry deblowej) szerokość

Bardziej szczegółowo

wyższy poziom projektowania i produkcji

wyższy poziom projektowania i produkcji courty.pl Courty wyższy poziom projektowania i produkcji Nawierzchnia COURTY składa się z łatwych w montażu polipropylenowych modułów. Dostępna w pięciu kolorach: średni zielony, ciemny zielony, niebieski,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04.02 Nawierzchnia poliuretanowa CPV 45233200-1 Roboty w zakresie róŝnych nawierzchni 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS )

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS ) ZA ÑCZNIK 3 (UNIFIED SPORTS ) SEKCJA A DEFINICJA SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH Sporty zunifikowane sà oficjalnym programem Olimpiad Specjalnych, który àczy w przybli eniu równà liczb osób z niepe nosprawnoêcià

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06.05 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla zawodników Gumy

Oferta dla zawodników Gumy Oferta dla zawodników Gumy Ballistic Flower Power Speed Ballistic A Ballistic B Ballistic D Ballistic G Ballistic H Flower Power A Flower Power B Flower Power C Flower Power D U ywamy najwy szej jakoœci

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia Speed Ivest Sp. o.o. ul. Kuszników 20/1, 03-272 Warszawa ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA BOISK ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

KONSERWACJA BOISK ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ www.gardenpartner.pl Strona GARDEN PARTNER Łukasz Kawski Czaple 52 87-214 214 Płużnica NIP 956-217-38-45 REGON 340795918 Tel. 502 442 151 lub 603 209 828 Fax. 056 623 33 92 1 KONSERWACJA BOISK ZE SZTUCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach Opis przedmiotu zamówienia Budowa bieżni, skoczni i placu zabaw przy

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

Twój dom. Twój styl. Twoje drzwi.

Twój dom. Twój styl. Twoje drzwi. Twój dom Twój styl Twoje drzwi Nowoczesne drzwi z wype³nieniem aluminiowym i pochwytem exd1 exd1 exd1 exd2 exd2 dz26 dz27 dz28 dz29 dz30 A L U M I N I U M P C V I dz31 dz32 dz36 dz40 dz44 dz27 dz33 dz34

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 1. Ogólna charakterystyka produktu Warianty zastosowania Uszczelnianie p³yt. 3. Dostêpne formaty p³yt...

Spis treœci. 1. Ogólna charakterystyka produktu Warianty zastosowania Uszczelnianie p³yt. 3. Dostêpne formaty p³yt... Spis treœci 1. Ogólna charakterystyka produktu....3. Warianty zastosowania....3 3. Dostêpne formaty p³yt....4 4. W³aœciwoœci....4 4.1 W³aœciwoœci ogólne - wymiary....4 4. W³aœciwoœci termiczne....5 4.3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

MULTISPORT ARENA. Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne wydzielone bandami.

MULTISPORT ARENA. Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne wydzielone bandami. MULTISPORT ARENA 2 MULTISPORT ARENA Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne wydzielone bandami. Montowane do podłoża z możliwością demontażu. Wszystkie stalowe części ogrodzenia i bramek są ocynkowane

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI PILKI Z NADRUKIEM WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI PILKI Z NADRUKIEM WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI PILKI Z NADRUKIEM, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Pilka no na z Twoim logo to równie wspanialy prezent zarówno dla Klientów indywidualnych jak i dla kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA Inwestor: Gmina Ropa woj. ma³opolskie Temat: Remont i przystosowanie budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 Lokalizacja: Ropa dz.nr 1799,1800

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

SIGMA COATINGS. Ochrona przysz³oœci

SIGMA COATINGS. Ochrona przysz³oœci POW OKI OCHRONNE SIGMA COATINGS Ochrona przysz³oœci Sigma Protective Coatings to dzia³ wyspecjalizowany w opracowaniach, wytwarzaniu i dostawach farb do wykonywania pow³ok ochronnych dla sprostania wszystkim

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax Praktyka stosowania indywidualnych œrodków ochrony przed upadkiem wskazuje, e jednym z kluczowych elementów prawid³owej konfiguracji systemu ochrony przed upadkiem jest w³aœciwe zakotwiczenie sprzêtu.

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT WYNAJEM PRZYCZEP. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT WYNAJEM PRZYCZEP. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane s¹ z wysokiej jakoœci materialów.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE TENISOWE / WIELOFUNKCYJNE

NAWIERZCHNIE TENISOWE / WIELOFUNKCYJNE NAWIERZCHNIE TENISOWE / WIELOFUNKCYJNE Nowoczesność i konkurencyjność w sporcie to również odpowiednie warunki do treningu. Zastosowanie markowych produktów to gwarancja trwałego koloru, doskonała przesiąkliwość,

Bardziej szczegółowo

Seria 64 - odporne farby naszkliwne na porcelanê, Bone China i Vitreous China

Seria 64 - odporne farby naszkliwne na porcelanê, Bone China i Vitreous China 1/6 Seria 64 - odporne farby naszkliwne na porcelanê, Bone China i Vitreous China Farby Serii 64 mo na stosowaæ we wszystkich w temperaturze ok. 130 st C. konwencjonalnych metodach zdobienia jak sitodruk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW

29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW 129 Anna Pregler 29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW Cele ogólne w szkole podstawowej: myślenie matematyczne umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX Roletka DEKOLUX przeznaczona jest do okien dachowych. Wyposa ona jest w wygodny mechanizm sprê ynowy, który umo liwia samoczynne zwijanie materia³u do kasety. Kolejn¹

Bardziej szczegółowo

Technologia systemów nawierzchni sportowych Pulastic

Technologia systemów nawierzchni sportowych Pulastic Pulastic NOWE linie nawierzchni sportowych Technologia systemów nawierzchni sportowych Pulastic została opracowana 45 lat temu. Przez ten czas zainstalowano na świecie ponad 25 milionów metrów kwadratowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba Oferenta :. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert zgodnie z Istotnymi Warunkami Zapytania Ofertowego OFERUJEMY

Nazwa i siedziba Oferenta :. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert zgodnie z Istotnymi Warunkami Zapytania Ofertowego OFERUJEMY Znak sprawy : ZS 1.3411.6.2014 Formularz cenowy na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na lekcje wychowania fizycznego dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 im.wł.grabskiego w Lublinie Nazwa

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lubsku z dnia r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu bud etowego oraz okre

Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lubsku z dnia r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu bud etowego oraz okre Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lubsku z dnia r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budŝetowego oraz określenie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tej dotacji

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Karta produktu 25 June 2016

Karta produktu 25 June 2016 Karta produktu 25 June 2016 Spis tresci BRELOKI Brelok Carva Brelok Flex Brelok Hard Brelok Helsinki Brelok Luna Brelok Open-it Brelok Quadro Brelok Shopping Coin Brelok Verso Prostokąt Brelok Verso Koło

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA CENNIK PADÓW STR 1/6 PADY DO MASZYN CZYSZCZ CYCH I POLERUJ CYCH PADY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA * pad Czarny * pad Br¹zowy * pad Razorback * pad Diamondback Rozmiar sztuk w kart. cena netto/1 szt.( z³

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo