RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) Œmiertelny wypadek Do tragicznego wypadku dosz³o 19 lipca w miejscowoœci Janów w gminie Dobryszyce. Kieruj¹cy oplem astr¹ 24-letni mieszkaniec powiatu radomszczañskiego na prostym odcinku drogi nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków ruchu i utraci³ panowanie nad pojazdem. Samochód zjecha³ na prawe pobocze i uderzy³ w drzewo. Na skutek wypadku kierowca zgin¹³ na miejscu, a 37-letni pasa er z licznymi z³amaniami trafi³ do szpitala w Radomsku. Okolicznoœci wypadku wyjaœniaj¹ radomszczañscy policjanci. (jd) Wyzwolenie marihuany Radomszczañscy policjanci z sekcji kryminalnej w jednym z mieszkañ na Kowalowcu znaleÿli dwa krzewy marihuany. Zasadzi³ je 18-latek, który zosta³ zatrzymany przez policjantów do wyjaœnienia ca³ej sprawy. Jak mówi³, w czerwcu bra³ udzia³ w Marszu wyzwolenia marihuany w Warszawie. Tam te zakupi³ kilkanaœcie ziaren konopii indyjskiej. Zasadzi³ je i wyros³y dwie roœliny, które w sobotê 17 lipca wykryli policjanci. (jd) Metalurgia Nieruchomoœci kontra Metalurgia SA Spór o hale Metalurgia Nieruchomoœci wypowiedzia³a umowê najmu dwóch hal Metalurgii SA. Pracownicy tej ostatniej boj¹ siê utraty miejsc pracy. Trwa konflikt miêdzy Metalurgi¹ SA a spó³k¹ Metalurgia Nieruchomoœci. Posz³o o hale, które pierwsza firma wynajmuje od drugiej i w których jedna z najwiêkszych kiedyœ radomszczañskich fabryk prowadzi swoj¹ produkcjê. Miêdzy m³otem a kowad³em znalaz³a siê za³oga Metalurgii, która obawia siê, e mo e straciæ miejsca pracy. Radomszczañska Metalurgia w wyniku kilku procesów restrukturyzacyjnych w pewnym momencie podzieli³a siê na kilka spó³ek. Produkcj¹ zajê³a siê spó³ka akcyjna Metalurgia, a spó³ka Metalurgia Nieruchomoœci zajê³a siê zarz¹dzaniem nieruchomoœciami. Niedawno tak e Metalurgia SA zosta³a kupiona przez czesk¹ grupê TØINECKÉ ELEZÁRNY - MORA- VIA STEEL, która posiada ju kilka podobnych zak³adów i hut. A w ci¹gu ostatnich tygodni coraz g³oœniej mówi siê o problemie z wynajêciem przez Metalurgiê dwóch hal, chocia - jak siê dowiadujemy - chodzi nie o konkretne hale, a o ca³¹ umowê najmu. - Potwierdzam, e mamy pewne problemy z wynajmuj¹c¹ nam hale produkcyjne spó³k¹ Metalurgia Nieruchomoœci, o powody proponu- jê zapytaæ tê spó³kê - mówi Gazecie wiceprezes zarz¹du Metalurgii SA Èeslav Kiedroò. - Prowadzimy aktualnie rozmowy z wynajmuj¹cym i nie widzê takiej opcji, aby w praworz¹dnym kraju mo na by³o bez Fa³szywy wnuczek Metod¹ na wnuczka okradziono 79-letni¹ mieszkankê Radomska. W poniedzia³ek 19 lipca w mieszkaniu staruszki zadzwoni³ telefon. Kiedy odebra³a, us³ysza³a mêski g³os. Rozmówca mówi³, e jest jej wnuczkiem, ale ma chore gard³o, dlatego byæ mo e inaczej brzmi jego g³os. Po godzinie zadzwoni³ jeszcze raz, tym razem z informacj¹, e ma k³opoty. Stwierdzi³, e uleg³ wypadkowi, w któ- rym ucierpia³ nie tylko on, ale te jego wspó³towarzysze podró y. Sprawê mo na jednak rozwi¹zaæ bez udzia³u policji... potrzebne jest jednak 5 tys. z³. Wystraszona starsza pani powiedzia³a, e nie ma takich pieniêdzy... ale postara siê je po yczyæ. Posz³a do znajomej, a ze znajom¹ do banku sk¹d wziê³y jej oszczêdnoœci. PóŸniej - tak jak w wielu powodu wypowiedzieæ umowê zawart¹ na czas okreœlony. Z tego punktu widzenia nie ma adnego bezpoœredniego zagro enia miejsc pracy w Metalurgii SA - dodaje. Czytaj dalej na str. 2. podobnych tego typu przypadkach - po pieni¹dze przyszed³ nie wnuczek lecz jego kolega, który jeszcze wmawia³ starszej pani, e on te po yczy³ wnuczkowi dwa tysi¹ce. Dzieñ póÿniej do radomszczanki przyjecha³ z ojcem jej prawdziwy wnuczek. Zdumienie starszej pani by³o ogromne, kiedy okaza³o siê, e wcale nie uleg³ wypadkowi. Sprawê zg³osi³a na policjê. - Apelujemy szczególnie do starszych radomszczan o ostro noœæ. Z naszych informacji wynika, e oszuœci w tym dniu dzwonili te w inne miejsca. Pozosta³e osoby nie da³y siê jednak oszukaæ - mówi Wojciech Auguœcik z radomszczañskiej policji. (jd) Relaks dla zdrowia Plecaki i preparaty kompleksowej ochrony zdrowia intymnego kobiety - LaciBios femina i Pro Uro to nagrody, jakie przygotowaliœmy dla naszych Czytelników na wakacje. Nagrody rozlosujemy wœród osób, które pod adresem: przeœl¹ przynajmniej jedno has³o bêd¹ce rozwi¹zaniem zadañ Relaksu Rodzinnego (ze str. 16.). Prosimy te o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu i telefonu. Na zg³oszenia czekamy do 27 lipca. Fot. Jolanta D¹browska O letnich remontach dróg powiatowych czytaj na str LIPCA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 1

2 WIADOMOŒCI * INFORMATOR * REKLAMA I N F O R M A T O R - CO? GDZIE? KIEDY? Spór o hale KINA KINEMA (tel ) Kino nieczynne MDK (tel ) Zmierzch: Zaæmienie, USA 2010, godz , i Kino nieczynne TELEFONY ZAUFANIA (044) Klub Szansa (problemy alkoholizmu) - pn., œr., pt., godz (034) Jasna Góra - czynny od do Klub Abstynencki Mo na Inaczej - AA, Al. Anon, DDA - tel NOCNE DY URY APTEK ul. Targowa ul. Mi³a ul. Przedborska ul. Reymonta ul. Leszka Czarnego ul. Armii Krajowej ul. Krasickiego 2 STOMATOLOGIA Codziennie, równie w soboty, niedziele i œwiêta. Tel WA NE TELEFONY RADOMSKO 997 lub policja 998 stra po arna 999 pog. ratunkowe 986 stra miejska 992 pog. gazowe pog. wod.-kan pog. weterynaryjne 991 lub pog. energetyczne inf. PKP inf. PKS TAXI (PKP) TAXI (ul. eromskiego) TAXI (ul. Piastowska) (bezp³atny) teletaxi lub 33 Poczta Urz¹d Miasta (centrala) Prezydent Miasta Rada Miasta Starostwo Powiatowe Urz¹d Skarbowy Powiatowy Urz¹d Pracy MOPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (01) Szpital Powiatowy Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Fundacja Inicjatyw Kulturalnych (034) inf. gospodarcza (034) inf. medyczna REKLAMA... Kolory Polski Po raz kolejny Radomsko znalaz³o siê na trasie Wêdrownego Festiwalu Filharmonii ódzkiej. Kolory Polski to szczególna propozycja dla melomanów. Przez ca³e wakacje koncerty muzyków odbywaj¹ siê w zabytkowych koœcio³ach, klasztorach, zamkach, salach koncertowych na terenie województwa ³ódzkiego. W ka dy weekend filharmonicy pojawiaj¹ siê gdzie indziej. W najbli sz¹ sobotê i niedzielê bêdzie ich mo na pos³uchaæ Wakacyjnie w MDK Tradycyjnie ju na najbli sz¹ niedzielê 25 lipca radomszczañski MDK przygotowa³ coœ dla dzieci i coœ dla do- Wakacje z pasj¹ Bezp³atne warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pod has³em Wakacje Wystawa w muzeum Wystawa prac plastycznych Renaty Wolskiej zostanie oficjalnie otwarta w Skierniewicach i w³aœnie w Radomsku. Koncert, który odbêdzie siê w naszym mieœcie, zatytu³owano Tango w roli g³ównej. Wyst¹pi¹: Cuarteto Del Fuego : Aleksandra Szurgot - skrzypce, Konrad Salwiñski - akordeon, Rados³aw Stefañski - fortepian, Bartosz Stêpieñ - kontrabas. Recytowaæ ma Bronis³aw Wroc³awski. Wyst¹pi¹ ponadto Duo Atorrantango : Oscar Ovejero - œpiew, Federico Diaz - gitara, oraz para taneczna Carlos El Tordo i Raffaella Passiatore. W programie znajd¹ siê utwory Astora Piazzolli. Koncert odbêdzie siê w najbli sz¹ niedzielê 25 lipca w Radomszczañskim Centrum Biznesu, ul. Reymonta 62, pocz¹tek o godz Wstêp wolny. (jd) ros³ych. O godz rozpocznie siê spektakl dla dzieci Szewc Kopytko i Kaczor Kwak w wykonaniu teatru Mer z odzi. Na godz zaplanowano pokaz tanga i warsztaty taneczne. (jd) z pasj¹ organizuje do 27 sierpnia Fundacja Inicjatyw Kulturalnych. Zapisy przyjmowane s¹ w siedzibie FIK przy ul. Przedborskiej 2 b¹dÿ telefonicznie w godz (f) w najbli sz¹ niedzielê. Pocz¹tek o godz w radomszczañskim Muzeum Regionalnym im. Stanis³awa Sankowskiego. (jd) REKLAMA... OG OSZENIE... WY CZENIA PR DU tel. 991, r. w godz Bugaj, Dmenin, Dmenin Hydr., Dmenin Oœr. Zdrowia, W³adys³awów; r. w godz Stobiecko Szlacheckie nry 88A-132 i A; r. w godz Teklin Pocieszna Górka; r. w godz Gorzkowiczki nry i 67-68; r. w godz Gorzkowice, ul. Warszawska Dokoñczenie ze str To Metalurgia SA systematycznie wypowiada³a elementy umowy, redukuj¹c czynsz, a jednoczeœnie nie odpowiadaj¹c na kolejne wezwania do negocjacji w sprawie aneksu i bezumownie nie p³ac¹c czynszu, korzysta³a i nadal korzysta z wypowiedzianych obiektów, natomiast wypowiedzenie dotyczy ca³ej umowy, nie poszczególnych hal - wyjaœnia z kolei Gazecie Stanis³aw Tarkowski, wiceprezes zarz¹du Metalurgii Nieruchomoœci. - To Metalurgia doprowadzi³a do po aru i nie wyst¹pi- ³a z adn¹ propozycj¹ zadoœæuczynienia szkody - dodaje. Stanis³aw Tarkowski pytany o to, czy wypowiedzenie ma zwi¹zek z planami budowy centrum handlowego przy ulicy Koœciuszki na terenach nale ¹cych do spó³ki Metalurgia Nieruchomoœci, twierdzi, e te sprawy nie maj¹ ze sob¹ adnego zwi¹zku. - Uchwalenie studium (studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - przyp. red.) nie ma z tym nic wspólnego, bo nie rodzi adnych skutków prawnych - wyjaœnia wiceprezes. - Równie ewentualne uchwalenie planu nie bêdzie mia- ³o wp³ywu na stosunki umowne pomiêdzy Metalurgi¹ SA a Metalurgi¹ Nieruchomoœci. Dzier awione obiekty s¹ w fatalnym stanie i prêdzej zabroni z nich korzystaæ nadzór budowlany, ze wzglêdu na zagro enie ycia ludzi, ni my bêdziemy eksmitowaæ dzier awców, ale trzeba to uœwiadomiæ najemcy, eby negocjowaæ i podpisaæ now¹ umowê. Byæ mo e jednak budowa galerii handlowej ruszy niebawem, poniewa coraz g³oœniej mówi siê te o tym, e znalaz³ siê inwestor, który wy³o y grube pieni¹dze na ten cel, dziêki czemu powsta³by obiekt o powierzchni oko³o 30 tysiêcy metrów kwadratowych. W rozmowy miêdzy obiema spó³kami w³¹czy³a siê prezydent Radomska Anna Milczanowska. (jk) Samochody w ogniu Od pocz¹tku wakacji w powiecie radomszczañskim stra acy kilkakrotnie gasili p³on¹ce samochody. 6 lipca w Przedborzu na parkingu przy Rynku zapali³ siê nissan primera. Spali³a siê komora silnika, silnik i lewy b³otnik. Kilka dni póÿniej, 16 lipca, na trasie Kamieñsk - Be³chatów w okolicy góry Kamieñsk p³on¹³ dostawczy kamaz. Po ar obj¹³ kabinê, silnik i tylne ko³o. Przyczyn¹ po arów by³o uszkodzenie izolacji przewodów in- Sp³onê³a stodo³a Spaleniu uleg³a ca³kowicie stodo³a z przyleg³¹ do niej szop¹, jak równie nagromadzone w nich: s³oma, siano, zbo e, tarcica, blacha dachowa, okna drewniane, osprzêt rolniczy. Straty oszacowano na ok. 45 tys. z³. Nie wyklucza siê, e przyczyn¹ po- stalacji elektrycznej. W poniedzia³ek 19 lipca w Radomsku przy ulicy Ciep³ej zapali³a siê komora silnika w aucie marki Seat Ibiza. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Od pocz¹tku roku na terenie powiatu radomszczañskiego pali³o siê 15 samochodów osobowych, 7 dostawczych i ciê arowych. (jd) Kryta eternitem stodo³a sp³onê³a 17 lipca w Myœliwczowie (gm. Wielgom³yny). Po arem zagro one by³y równie s¹siednie budynki gospodarcze. Gor¹co na Ch³odnej W niedzielê 18 lipca nad ranem wybuch³ po ar w pustostanie przy ulicy Ch³odnej w Radomsku. Po ar gasi- ³o 15 stra aków. Przypuszczaln¹ przyczyn¹ pojawienia siê ognia by³o podpalenie. W chwili przyjazdu stra aków w budynku nie by³o ludzi. (jd) aru mog³o byæ podpalenie. W dzia³aniach trwaj¹cych ponad 12 godzin bra- ³o udzia³ 5 stra aków Pañstwowej Stra y Po arnej oraz 22 stra aków z jednostek ochotniczych, a tak e policjanci. (jd) GAZETA RADOMSZCZAÑSKA - Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski. Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax , Redaktor naczelny - Robert D¹browski (tel , Reporterzy: Jolanta D¹browska (tel , i Janusz Kucharski (tel , Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Iwona Natkañczyk, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki, Czes³aw Polcyn. Marketing - Marek Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 22 LIPCA 2010 R.

3 WIADOMOŒCI * REKLAMA Powiat swoje, burmistrz swoje - nikt nie chce ust¹piæ w sprawie pogotowia, które mieœci siê bursie szkolnej w Przedborzu. Pogotowie wci¹ w bursie Wci¹ nie widaæ przys³owiowego œwiate³ka w tunelu w sprawie pogotowia, które mieœci siê w bursie szkolnej w Przedborzu. Strony konfliktu stoj¹ twardo na swoich stanowiskach i nie chc¹ ust¹piæ. Przypomnijmy, e powiat radomszczañski przekaza³ bursê szkoln¹ w³adzom samorz¹dowym Przedborza. Burmistrz Mi³osz Naczyñski wynaj¹³ czêœæ pomieszczeñ piotrkowskiemu pogotowiu ratunkowemu, które wygra³o kontrakt na œwiadczenie us³ug medycznych na tamtym terenie. Radni i zarz¹d powiatu uwa aj¹, e burmistrz nie mia³ prawa tego robiæ, burmistrz uwa a, e nie przekroczy³ adnych przepisów. Powiat ju dwukrotnie wzywa³ burmistrza Naczyñskiego do wypowiedzenia umowy najmu pogotowiu. - Miasto Przedbórz otrzyma³o bursê na realizacjê okreœlonych zadañ oœwiatowo-wychowawczych - mówi Gazecie Aneta NiedŸwiecka, rzecznik prasowy starostwa powiatowego. - Jest o tym mowa w uchwa³ach obu rad i w akcie notarialnym. Ponadto - Do Biedronki TIR-y z towarem przyje d aj¹ w œrodku nocy, na przyk³ad o pó³nocy, i wtedy siê zaczyna - mówi mieszkaniec jednego z domów przy ulicy Przedborskiej, czytelnik Gazety. - Nie mo na spaæ, bo ha³as niesie siê po okolicy. Ja rozumiem, e towar trzeba do sklepu przywieÿæ, ale wtedy, kiedy wszyscy œpi¹? A TIR-a bez ha³asu to chyba tylko z³odzieje potrafi¹ bezszelestnie roz³adowaæ - dodaje. Tego typu przypadki mieszcz¹ siê w przepisach mówi¹cych o zak³ócaniu burmistrz, wydaj¹c decyzjê, ustanawiaj¹c trwa³y zarz¹d na rzecz dyrektora szko³y, potwierdzi³ to, a realizuje co innego. Powiat ju dwukrotnie wezwa³ burmistrza do podjêcia dzia³añ dostosowuj¹cych sytuacjê do przepisów - dodaje. Tymczasem burmistrz Mi³osz Naczyñski uwa a, e aden przepis nie zosta³ z³amany, a sprawê mo na szybko i ³atwo rozwi¹zaæ - wystarczy zmieniæ trochê uchwa³ê rady powiatu. - Powiat bezprawnie ¹da usuniêcia pogotowia - mówi otwarcie burmistrz Przedborza. - Nie dzia³amy bezprawnie, jest to te zgodne ze statutem bursy. Jestem umówiony na spotkanie z radnymi i myœlê, e uda siê znaleÿæ rozwi¹zanie. Jak mówi Mi³osz Naczyñski, z jego punktu widzenia, usuniêcie pogotowia to niegospodarnoœæ, poniewa od wrzeœnia, po przeniesieniu klas szkolnych nowego budynku, ca³e piêtro bursy zostanie puste. Tak jak i puste zosta³yby pomieszczenia, które teraz zajmuje pogotowie. (jk) Zak³ócaj¹ ciszê nocn¹ TIR-y z towarem zak³ócaj¹ ciszê nocn¹. Policja odpowiada, e osoby odpowiedzialne za ha³as w œrodku nocy mo na poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci. ciszy nocnej i porz¹dku publicznego. Z pewnoœci¹ zdejmowanie palet z towarem wi¹ e siê z ha³asem, a wiêc narusza ciszê nocn¹. Jak dowiedzieliœmy siê od radomszczañskich policjantów, sprawców nocnego ha³asu przy wspomnianym supermarkecie mo na poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci, poczynaj¹c od upomnienia, poprzez mandat, a do skierowania wniosku o ukaranie do s¹du. Trzeba jednak wezwaæ stra miejsk¹ lub policjê, kiedy do zak³ócenia ciszy nocnej dojdzie. (jk) Szkolne remonty Wakacje to dobry czas na remonty w szko³ach. Niektóre przeprowadzone zostan¹ w ca³oœci, inne siê zaczn¹. Dzieci, m³odzie maj¹ wakacje, budynki stoj¹ prawie puste, wiêc mo na prowadziæ prace modernizacyjne. Remonty zaplanowano zarówno w szko³ach podleg³ych urzêdowi miasta, jak i w tych, którymi administruje powiat. Jak mówi Aneta NiedŸwiecka, rzecznik powiatu radomszczañskiego, wiosn¹ starostwo przeprowadzi³o przegl¹dy techniczne budynków. Remonty w powiecie Niektóre prace, jak np. termomodernizacja Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, zakoñczono jeszcze przed wakacjami. Podobny remont odbywa siê teraz w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Radomsku. W II LO i ZSP nr 1 place pokrywane s¹ w³aœnie kostk¹ brukow¹, a w Zespole Szkó³ Drzewnych i Ochrony Œrodowiska usuwany jest eternit z przyszkolnej wiaty. W niemal ka dej podleg³ej starostwu szkole coœ siê dzieje. - W 2010 roku na remonty w szko- ³ach powiat zaplanowa³ ok z³. Nie znaczy to jednak, e zamkniemy siê w tej kwocie, poniewa prawdopodobnie bêd¹ przesuniêcia pomiêdzy paragrafami w bud ecie edukacji. Przyk³adem mo e byæ rok 2009, kiedy projekt planu wydatków na remonty wynosi³ ok , a wykonanie - ponad z³ - mówi Aneta NiedŸwiecka. Co roku - w tym równie - starostwo wystêpuje o œrodki z rezerwy bud etu pañstwa. Miejskie modernizacje W szko³ach podstawowych i zespo- ³ach szkolno-gimnazjalnych podleg³ych urzêdowi miasta na remonty zaplanowano ponad 630 tys. z³. Najwiêksze zmiany zaplanowano w ZSG nr 3, gdzie wyremontowana zostanie sala gimnastyczna. Przeznaczono na ten cel 210 tys. z³. Inne zaplanowane remonty to m.in. wymiana okien (99 tys. z³) w ZSG Fot. Pawe³ Grabalski Fot. Jolanta D¹browska Termomodernizacjê szko³y w Przedborzu ju zakoñczono. Trwaj¹ prace przy I LO w Radomsku. nr 4, wymiana instalacji CO (100 tys. z³) w ZSG nr 7, a w PSP nr 3 - likwidacja barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych (71 tys. z³). Modernizacje odbywaæ siê bêd¹ te w radomszczañskich przedszkolach. Przeznaczono na ten cel 100 tys. z³. Miasto wyst¹pi³o te o dofinansowanie remontów - kwot¹ 360 tys. - do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie ma jeszcze decyzji, czy te pieni¹dze bêd¹. (jd) REKLAMA... Na Bia³oruœ z problemami Powierzchnia reklamowa w Gazecie do 40 % taniej Krzysztof Maciejewski, radomszczañski pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci, by³ w delegacji parlamentarnej, która 13 lipca uda³a siê na Bia³oruœ, aby uczestniczyæ w uroczystoœciach zwi¹zanych z 66. rocznic¹ akcji Ostra Brama na GrodzieñszczyŸnie. O wyjeÿdzie pos³ów zrobi³o siê g³oœno, bo jednego z cz³onków delegacji, Roberta Tyszkiewicza z PO, zatrzymano na granicy i nie wpuszczono na Bia³oruœ. - To, co spotka³o nas na granicy polsko-bia³oruskiej, nie by³o niczym przyjemnym. Staliœmy tam ponad 1,5 godziny, sprawdzano nam wszystkie dokumenty. Mamy przecie paszporty dyplomatyczne. Celnicy odnosili siê do nas doœæ przychylnie, ale szczegó³owo, dociekliwie wypytywano nas, po co jedziemy, co bêdziemy tam robiæ. Z tego co wiem, pos³a Tyszkiewicza nie wpuszczono na Bia³oruœ, bo w paszporcie mia³ wbite adnotacje uniemo liwiaj¹ce mu wjazd na teren tego kraju - mówi Krzysztof Maciejewski. Radomszczañski pose³ swoj¹ podró po Bia³orusi kontynuowa³ w towarzystwie dwóch innych pos³ów PiS - Tadeusza WoŸniaka i Marka Matuszewskiego. - Dziennikarze bia³oruscy pytali nas o to, co dzia³o siê na granicy. Da³em wyraz swojego oburzenia, nie powinno siê w ten sposób traktowaæ polskich parlamentarzystów. Za granic¹ bia³orusk¹ otwiera siê zupe³nie inny œwiat - opowiada Krzysztof Maciejewski. Fot. Archiwum Radomszczañski pose³ Krzysztof Maciejewski i An elina Orechwo, p.o. prezesa Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. 22 LIPCA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Pobyt na Bia³orusi wype³ni³y nie tylko oficjalne uroczystoœci. Delegacja spotka³a siê równie z mieszkaj¹cymi tam Polakami. - Szczególnie przygnêbiaj¹ce wra- enie robi¹ stare polskie cmentarze, czêsto zaniedbane. Polacy je odwiedzaj¹, ale jest ich ju tam coraz mniej. Te, które pozostaj¹ pod opiek¹ Bia³orusinów, robi¹ naprawdê smutne wra- enie - mówi pose³. W drodze na Bia³oruœ Krzysztof Maciejewski odwiedzi³ te grób swojego przyjaciela, pos³a Krzysztofa Putry, który zgin¹³ w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleñskiem. - Pogrzeby Zbyszka Wassermanna i Krzysia Putry odbywa³y siê w tym samym czasie. Jeden w Krakowie, drugi w Bia³ymstoku. Nie by³o mo liwoœci, abym by³ na obu, choæ bardzo chcia³em. Pojecha³em wtedy do Krakowa. Teraz mia³em mo liwoœæ pomodliæ siê na grobie Krzysia Putry - koñczy Krzysztof Maciejewski. (jd) 3

4 WIADOMOŒCI * REKLAMA REKLAMA... PREZYDENT MIASTA RADOMSKA I N F O R M U J E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w dniu r. zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TAB.I.7331/170/2010 dotycz¹ca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. S³owackiego i Pajdaka (dzia³ki nr ew. 207 i 265 obrêb 15) po³o onych w Radomsku. O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z póÿniejszymi zmianami) w dniu r. zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz¹cej budowy oœwietlenia ulicznego ulicy Dmowskiego na odcinku od ul. Batalionów Ch³opskich do skrzy owania z planowan¹ obwodnic¹ (dzia³ki nr ew. 112/ 2, 112/26, 111/5, 229/3 i 109/5 obrêb 46) po³o onej w Radomsku. Uwagi i wnioski dotycz¹ce w/w inwestycji mo na sk³adaæ w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomoœci na adres Urzêdu Miasta Radomska ul. Tysi¹clecia 5 pok. 218b (Wydzia³ Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego). Mimo e wzd³u ulicy Armii Krajowej jest œcie ka rowerowa, niektórzy rowerzyœci wol¹ korzystaæ z jezdni. Œcie ki dla pieszych i rowerów Piesi spaceruj¹ po œcie kach rowerowych, a rowerzyœci je d ¹ po chodnikach przeznaczonych dla pieszych. Krzywe spojrzenia, przykre s³owa Piski opon i nag³e hamowanie Œcie ki rowerowe w Prawie o ruchu drogowym oficjalnie funkcjonuj¹ pod nazw¹ droga dla rowerów. Powstaj¹ z myœl¹ o rowerzystach i o pieszych. Maj¹ zapewniæ bezpieczeñstwo i sprawny ruch na chodnikach. W rzeczywistoœci sytuacja nie jest taka przejrzysta. Zgodnie z prawem pieszy nie mo e poruszaæ siê po œcie ce rowerowej. W Radomsku wiele dróg rowerowych jest po prostu poszerzeniem chodnika, a spacerowanie po nich jest nie tylko utrudnieniem dla rowerzystów, ale tak e zagro eniem bezpieczeñstwa zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Wielu pieszych nie zdaje sobie sprawy, e spaceruj¹c po trasach wyznaczonych dla rowerów, pope³nia wykroczenie, za które grozi pouczenie lub nawet ukaranie mandatem. - Przyznajê, e bardzo czêsto chodzê po œcie kach rowerowych. I tak naprawdê robiê to chyba dla w³asnej wygody. Nikt mnie nie potr¹ci³ ani nie ukara³, wiêc chodzê - szczerze wyznaje spotkana mieszkanka Radomska. Nie mo na jednak obwiniaæ wy- ³¹cznie pieszych. Wielu rowerzystów nie stosuje siê te do obowi¹zuj¹cych przepisów i w sposób niedozwolony korzysta z chodnika przeznaczonego dla pieszych. Przepisy okreœlaj¹ wyj¹tki, w których rowerzysta mo e znaleÿæ siê na chodniku - gdy ma pod swoj¹ opiek¹ dziecko do lat 10 lub ruch na drodze dozwolony jest z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni 50 km na godzinê. - Rowerzyœci s¹ bardzo niegrzeczni i czasami nawet wulgarni. Nie przejmuj¹ siê tym, e po chodniku spaceruj¹ ludzie. Czêsto s¹ to te ma³e dzieci. Bêd¹c na chodniku, oczekuj¹ pierwszeñstwa, ale tak naprawdê to ja jako piesza powinnam go oczekiwaæ - opowiada radomszczanka Sylwia Œliwa. - To dobrze, e powstaj¹ œcie ki rowerowe, ale chyba niektórzy jeszcze do nich nie doroœli - dodaje. Wielu rowerzystów nie chce korzystaæ z wyznaczonych œcie ek rowerowych, argumentuj¹c to... pieszymi na drogach dla rowerów, z³¹ nawierzchni¹ lub po prostu ograniczeniami. Nie wiedz¹ jednak, e gdy przy drodze znajduje siê œcie ka rowerowa, musz¹ z niej skorzystaæ. - Znak droga dla rowerów jest znakiem nakazu i niestosowanie siê do niego to wykroczenie. Osoba, która tak postêpuje, mo e zostaæ ukarana mandatem - mówi sier ant Aneta Komorowska z KPP w Radomsku. Marta Orlik Fot. Marta Orlik PREZYDENT MIASTA RADOMSKA I N F O R M U J E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w dniu r. zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TAB.I.7331/110/2010 dotycz¹ca budowy linii kablowej nn w rejonie ulicy Szarych Szeregów (dzia³ki nr ew. 74/1 i 252/3 obrêb 28) po³o onych w Radomsku. PREZYDENT MIASTA RADOMSKA I N F O R M U J E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w dniu r. zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TAB.I.7331/171/2010 dotycz¹ca budowy linii kablowej nn w projektowanej ulicy od ulicy Spokojnej (dzia³ka nr ew. 213 obrêb 47) po³o- onych w Radomsku. PREZYDENT MIASTA RADOMSKO I N F O R M U J E Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz z póÿn. zm.) informujê, e na wniosek Firmy BEAN Sp. z o.o. z/s w Radomsku przy ul. Krasickiego 14, zosta³a wydana decyzja znak TOS.7624/25/2010 o œrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na przebudowie budynku o powierzchni 240m 2 polegaj¹c¹ na podniesieniu wysokoœci i zmianie powierzchni dachowej, zlokalizowanego na terenie dzia³ki o nr ewid. 18/53 w obrêbie 9 w Radomsku. Informacja o wydanej decyzji zosta³a zamieszczona w publicznie dostêpnym wykazie danych. Jednoczeœnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mo liwoœciach zapoznania siê z jej treœci¹ w Wydziale Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu Miasta Radomsko ul. Tysi¹clecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do Radomsko, dn r. Na drodze dla rowerów mo na spotkaæ pieszych. Fot. Marta Orlik 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 22 LIPCA 2010 R.

5 WIADOMOŒCI * REKLAMA Remontuj¹, modernizuj¹, buduj¹... Powiat w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy ostro wzi¹³ siê za swoje drogi. Trwaj¹ prace przy kilku du ych inwestycjach, co wi¹ e siê ze sporymi utrudnieniami w ruchu, jednak po zakoñczeniu modernizacji i remontów jazda ma byæ przyjemniejsza, ³atwiejsza i co najwa niejsze - bezpieczniejsza. Mo na ju jeÿdziæ ul. Jagielloñsk¹, choæ jeszcze nie zakoñczono tam wszystkich prac. Fot. Jolanta D¹browska Nie tylko radomszczanie, ale tak e mieszkañcy kilku miejscowoœci w powiecie radomszczañskim musz¹ znosiæ utrudnienia w ruchu z powodu licznych remontów i modernizacji dróg, które przeprowadza starostwo powiatowe. W Radomsku trwa przebudowa mostu na Radomce na ulicy Koœciuszki oraz gruntowna przebudowa ulicy Jagielloñskiej. W powiecie przebudowywane s¹ miêdzy innymi drogi Kletnia - ytno, Radomsko - Sulmierzyce czy Rynek w Wielgom³ynach. - Od kilku dni droga Kletnia - ytno jest ju przejezdna - mówi Aneta NiedŸwiecka, rzecznik prasowy starostwa. - Trwaj¹ prace wykoñczeniowe, droga zostanie oddana w ca³oœci ju w sierpniu. Jezdniê poszerzono do 6 metrów, wykonano now¹ nawierzchniê na ca³ej d³ugoœci, odwodnienie, a w miejscach œcis³ej zabudowy - chodniki. Inwestycjê wspó³finansuj¹ powiat i gminy: Gomunice, Kodr¹b, Kobiele Wielkie i ytno - wylicza. - Znaczn¹ czêœæ pieniêdzy pozyskano z funduszy unijnych, a koszt zadania to oko³o 14 milionów z³otych. Podobna renowacja dotyczy tak e drogi powiatowej Radomsko - Sulmierzyce, gdzie prace prowadzone s¹ na dwóch odcinkach - w Stobiecku i miejscowoœci Ro ny. Kolejna inwestycja to remont mostu na rzece Krêcicy, który bêdzie kosztowa³ oko³o 2 milionów z³otych. Po³owê daje bud et pañstwa, poniewa te prace wykonywane s¹ w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kolejne 50 procent to sk³adka samorz¹dów powiatu i gmin adzice, Dobryszyce oraz Lgota Wielka. O przebudowie g³ównej drogi przez Wielgom³yny ju pisaliœmy. Prace dobiegaj¹ koñca, a kierowcy musz¹ przygotowaæ siê na zmiany organizacji ruchu. Inwestycja, dziêki której jezdnia ma szeœæ metrów szerokoœci i powsta³y dwie zatoki autobusowe, to koszt oko³o 600 tysiêcy z³otych, z czego po³owê wy³o y³a gmina Wielgom³yny. Remontowana jest tak e ulica Cmentarna w Dobryszycach, gdzie na odcinku 240 metrów miêdzy skrzy owaniem z ulicami Radomszczañsk¹ i Wolnoœci a skrzy owaniem z ulicami Szkoln¹ i Leœn¹ po³o ona zostanie nowa nawierzchnia. Jak zapewnia³a Aneta NiedŸwiecka, remont ulicy Jagielloñskiej wkrótce powinien dobiec koñca. Trwaj¹ prace wykoñczeniowe, które nie przeszkadzaj¹ w ruchu pojazdów. - Ulica zosta³a przebudowana na odcinku 404 metrów od skrzy owania z ulic¹ Œwiêtej Jadwigi Królowej w kierunku ulicy Prymasa Wyszyñskiego - mówi rzecznik. - Powsta³y nowe chodniki dla pieszych, œcie ka rowerowa i zatoki autobusowe po stronie szpitala. (jk) REKLAMA LIPCA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 5

6 WIADOMOŒCI * REKLAMA Wokó³ zalewu jest oœwietlona promenada, zainstalowano te monitoring. Do Przedborza, nad zalew Fot. Pawe³ Grabalski przebieralnia, dwie altanki i miejsca do grillowania oraz œcianka wspinaczkowa z wie ¹ widokow¹. Na pla y stoi pomost ratownika. Wzd³u zbiornika u³o ony jest chodnik z kostki tworz¹cy promenadê, ³¹cz¹cy obie czêœci rekreacyjne. Przy parkingu oraz przy chodniku zamontowano latarnie, a wkrótce pojawi¹ siê ³awki i kosze na œmieci. Zainstalowano tak e system monitoringu wizyjnego. Badania wody W tym tygodniu sanepid wykona badania wody z zalewu. - Je eli woda zostanie dopuszczona do k¹pieli, wówczas bêdê rozmawia³ z radomszczañskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, aby ich ratownicy dy urowali na terenie zalewu - mówi Mi³osz Naczyñski, burmistrz Przedborza. Mimo e oficjalne oddanie do u ytku k¹pieliska planowane jest pod koniec lipca, amatorów k¹pieli i pla owania nie brakuje. 31 lipca ma tam zostaæ roze- grany turniej pi³ki pla owej po³¹czony z zawodami wêdkarskimi. Po oddaniu zalewu og³oszony zostanie przetarg na utworzenie sta³ej bazy gastronomicznej. W przysz³oœci od strony pla y i k¹pieliska ma powstaæ jeszcze jeden wiêkszy parking, pole karawaningowe, namiotowe, budynek recepcji, pawilon sanitarny z prysznicami i toaletami oraz kilka domków kempingowych. Byæ mo e zostanie zbudowany trzeci zbiornik pomiêdzy dwoma ju istniej¹cymi a dolin¹ Pilicy. Gdzie siê k¹paæ w powiecie W powiecie radomszczañskim nie ma wielu zorganizowanych k¹pielisk. Sanepid regularnie sprawdza czystoœæ wody w 4 miejscach. Wed³ug badañ z po³owy lipca, mo - na siê k¹paæ w zalewie w Kodrêbie i na krytej p³ywalni w Radomsku. Jednak od 19 lipca do odwo³ania z powodu awarii wymiennika ciep³a basen jest nieczynny. Jeœli wszystko pójdzie dobrze, awaria zostanie usuniêta do pi¹tku 23 lipca. Z kolei w zalewie w Zakrzówku Szlacheckim i w Pilicy na przedborskich B³oniach sanepid stwierdzi³ zbyt du ¹ liczbê bakterii grupy coli. Pawe³ Grabalski (jd) Przy brzegu zalewu zamontowano p³ywaj¹cy pomost cumowniczy. Fryszerka niszczeje Fryszerka wróci³a do prywatnych w³aœcicieli. Nie ma tam ju ratowników, s¹ za to œmieci, zniszczone pomosty i pijane, wulgarne nastolatki. Miasto Radomsko z³o y³o do s¹du rejonowego wniosek o przejêcie tego miejsca przez zasiedzenie. Kiedyœ Fryszerka by³a jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku dla spragnionych och³ody radomszczan. Bezpieczeñstwa k¹pi¹cych siê strzegli ratownicy WOPR, pla a by³a czysta, woda tak e by³a odmulana. Mo na by³o tam spotkaæ nie tylko m³odzie, ale tak- e ca³e rodziny z dzieæmi. Niedawno Fryszerka, do tej pory czêœciowo zarz¹dzana przez gminê Gomunice, a czêœciowo przez radomszczañski Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, wróci³a w rêce prywatnych w³aœcicieli. Nie ma ju ratowników, za to pla a sta³a siê wysypiskiem œmieci, które pozostawiaj¹ po sobie nastolatki. Warto dodaæ, e nie s¹ to tylko butelki po napojach, ale puszki po piwie i wódce. Pijane i wulgarne nastolatki, zarówno ch³opcy, jak i dziewczêta, zachowuj¹ siê w sposób, który na strze onym k¹pielisku by³by nie do przyjêcia. Efektem s¹ zniszczone pomosty, które kiedyœ wyznacza³y k¹pielisko, a którego fragmenty p³ywaj¹ dzisiaj po ca³ym zbiorniku. Miasto Radomsko z³o y³o do s¹du rejonowego wniosek o przejêcie Fryszerki przez zasiedzenie. Nic z pewnoœci¹ nie zmieni siê do wrzeœnia, kiedy to ma odbyæ siê kolejna rozprawa. Do koñca wakacji lepiej wiêc szukaæ innych miejsc na wypoczynek. (jk) REKLAMA... Fot. Pawe³ Grabalski W ubieg³ym tygodniu zakoñczy³ siê pierwszy etap prac nad zagospodarowaniem terenu wokó³ zalewu w Przedborzu. Ca³kowity koszt inwestycji, wspó³finansowanej ze œrodków UE, ma wynieœæ ponad 3 miliony z³otych. Inwestycja ma stworzyæ nad zaniedbanym od lat zalewem warunki do wypoczynku, sportu i rekreacji dla mieszkañców miasta i gminy oraz turystów. Promenada wokó³ zalewu Przy pó³nocno-wschodniej czêœci zbiornika, od strony ul. Turystycznej, wybudowano ju parking na 30 miejsc, skatepark, boisko wielofunkcyjne (do koszykówki i siatkówki) oraz kort tenisowy. W tym roku ma jeszcze powstaæ boisko do pi³ki no nej. Bêdzie tak- e posadzona zieleñ parkowa. Przy brzegu zalewu zamontowano p³ywaj¹cy pomost cumowniczy i kilka mniejszych pomostów wêdkarskich. Obok parkingu przygotowano infrastrukturê pod budynek baru i wypo yczalni sprzêtu sportowego. Wybudowano fundamenty i doprowadzono instalacjê elektryczn¹, przy³¹cza wody i kanalizacji. Przy czêœci po³udniowo-zachodniej, przeznaczonej na tereny sportowo-rekreacyjne, oprócz urz¹dzonych ju w ubieg³ym roku pla y i k¹pieliska powsta³y m.in. boiska do siatkówki pla owej, Fot. Pawe³ Grabalski Fot. Pawe³ Grabalski Przy zalewie powsta³y m.in. niewielka œcianka wspinaczkowa, skatepark i boisko sportowe. REKLAMA... Powierzchnia reklamowa w Gazecie do 40 % taniej 6 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 22 LIPCA 2010 R.

7 Lipiec 1925 r. BUDOWA WZOROWEJ AZNI Nie wiem, czy jest drugie miasto w Polsce, które by przy 25 tysi¹cach ludnoœci nie mia³o wzorowej ³aŸni. Jest co prawda w Radomsku przy ul. Krakowskiej jedna ³aŸnia i przy ul. Przedborskiej druga - obie jednak ur¹gaj¹ najelementarniejszym przepisom sanitarnym, gdy baseny wodne, gdzie k¹pi¹ siê wspólnie wszyscy, s³u ¹ tylko do roznoszenia chorób skórnych i wenerycznych. A przecie czystoœæ cia³a jest podstaw¹ zdrowia. Ktoœ powiedzia³ nawet, e kulturê danej jednostki lub narodu poznaæ po iloœci zu ytego myd³a. Grecy i Rzymianie ju w czasach staro ytnych zwracali bardzo du ¹ uwagê na czystoœæ cia³a. Radomsko upad³o tak nisko, e to, co za czasów staro ytnych uwa ano za konieczne - dziœ jest bagatelizowane i przechodzi siê nad tem do porz¹dku dziennego. Czy by jeszcze dziœ trzeba by³o t³umaczyæ szerszemu ogó³owi koniecznoœæ natychmiastowej budowy wzorowej ³aŸni w Radomsku; s¹dzê, e nie! Wszyscy zgodz¹ siê, e brak takowej daje siê dotkliwie odczuwaæ i e du ¹ rolê w stale grasuj¹cych epidemiach zakaÿnych odgrywaj¹ w nas brak ³aŸni i brak dobrej wody do picia. Przy ³aŸni musi byæ sta³y aparat dezynfekcyjny i sala natrysków, a baseny wodne i nawet wanny powinny byæ zupe³nie skasowane. Wanny mog¹ byæ tylko przy prywatnych mieszkaniach do u ytku danej rodziny. Najodpowiedniejszym miejscem pod budowê ³aŸni uwa am centrum miasta, np. posesja, gdzie by³a elektrownia miejska przy ul. Zródlanej. Dla obejrzenia projektu ³aŸni musi byæ wy³oniona specjalna komisja, w sk³ad której weszliby lekarz miejski i lekarz powiatowy. Z chwil¹ wybudowania wzorowej ³aŸni i wodoci¹gów na pewno rozwielmo nione u nas choroby zakaÿne jakto: tyfus brzuszny, czerwonka i inne - bêd¹ w Radomsku rzadkim goœciem. Rozmawia³em w tej sprawie z szeregiem radnych, ka dy przychylne zajmuje stanowisko, a jednak sprawa jak dot¹d ó³wim posuwa siê krokiem. Mam jednak nadziejê, e kiedy Zarz¹d miasta wybudowa³ piêkny gmach Magistratu i szko³y ludowej, tak wa nej sprawy, jak sprawa podniesienia zdrowotnoœci miasta, nie bêdzie odk³ada³ nadal, i mo liwie prêdko przyst¹pi do budowy ³aŸni, a potem wodociagów-filtrów. Szkoda, e od 7 lat ani jeden radny lub ³awnik nie jest lekarzem, zaczêto by wtedy rozbudowê miasta na pewno od ³aŸni. W ka dym razie budowê ³aŸni lepiej zacz¹æ póÿno ni wcale. Dr. M. Niewiarowski, lek. miejski Z.K. Kapliczki Radomska i okolic Obiekty sakralne w Stanowiskach Wiara bez uczynków martwa jest. Lipiec 1974 r. (œw. Jakub) KTO SIÊ TYM ZAINTERESUJE? - Mieszkam przy ul. 15 Grudnia 29 - pisze Janina W. Po przeciwnej stronie ulicy, na kawa³ku wolnego placu (przy bloku Fabryki Maszyn), tu przy ulicy ch³opcy graj¹ w pi³kê. Tu nad boiskiem przeci¹gniête s¹ druty - najni- ej s¹ telefoniczne i dos³ownie co dzieñ telefon jest nieczynny przez uderzenia pi³k¹ o druty, które powoduj¹ spiêcia. Któregoœ dnia pi³ka, wylatuj¹ca na ulicê, uderzy³a w przeje d aj¹c¹ taxi nr 13 tak niefortunnie, e kierowca ledwo zahamowa³, wyszed³ i zabra³ pi³kê. Interwencje ze strony mieszkañców nie odnosz¹ adnego skutku, ch³opcy Stanowiska le ¹ na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego; w latach znajdowa- ³y siê w województwie piotrkowskim, a radomszczañski ZOZ obejmowa³ je opiek¹ zdrowotn¹. Po dokonanej reformie podzia³u administracyjnego kraju w 1999 roku - miejscowoœæ ta znalaz³a siê na terenie powiatu w³oszczowskiego. Jednak obiekty sakralne znajduj¹ce siê na terenie Stanowisk s¹ na tyle ciekawe, e postanowi³em przybli yæ je naszym Czytelnikom. Parafia pw. œw. Jakuba Aposto³a w Stanowiskach podlega pod dekanat przedborski i liczy ponad 1700 wiernych; pierwsze wzmianki o niej siêgaj¹ XIV wieku, a o murowanym koœciele w tej miejscowoœci - XVI wieku (Liber beneficiorum). W póÿniejszych wiekach koœció³ by³ przebudowywany; w roku 1800 przebudowy dokona³ dziedzic Stanowisk - Micha³ Czaplicki. Oprócz koœcio³a w Stanowiskach znajduj¹ siê licz¹ce ponad dwieœcie lat tzw. kapliczki graniczne ; zlokalizowano je na krañcach wsi od strony po- ³udniowej i pó³nocnej. Posiadaj¹ one formê czworobocznego kamiennego s³upa, a w czêœci górnej - podwójne latarnie (arkadkowe przeœwity). Katalog Zabytków Sztuki w Polsce z 1966 roku szacuje je na XVIII wiek. Trochê m³odszym obiektem sakralnym w Stanowiskach jest cmentarna kaplica wzniesiona w 1879 roku przez Helenê Czaplick¹ - dziedziczkê wsi; kaplicê postawiono na grobie jej mê a - Zenona Czaplickiego - poleg³ego w powstaniu styczniowym. Najm³odszym obiektem sakralnym jest figura œw. Franciszka z Asy u - wzniesiona staraniem mieszkañców wsi w latach na wynios³ym kopcu z g³azów narzutowych zebranych na Ksiê ej Górze - morenowym wzgórzu. Tekst i fot. Jan Nitecki zachowuj¹ siê obojêtnie: albo nie reaguj¹, albo arogancko, np. cicho ju b¹dÿ, wapniaku. Zg³aszaj¹c uszkodzenie do naprawy telefonicznej, s³ysza³am ju takie zdanie - mo e nawet i s³uszne - proszê za³atwiæ, eby dzieci nie gra³y tam w pi³kê. Zwracam siê wiêc z proœb¹ o wyjaœnienie, do kogo mam siê zwróciæ, aby interwencja by³a skuteczna? Za nasz¹ Czytelniczk¹ zapytujemy: kto siê tym zainteresuje? ZE STAREGO RADOMSKA * IMIONA * YCZENIA Twoje imiê (748) W tym gazetowym tygodniu popularnych i znanych œwiêtych patronów mamy wielu. We czwartek 22 lipca dzieñ pod patronatem œw. Marii Magdaleny, nazajutrz œw. Brygidy, o której przypomnieliœmy sobie w zwi¹zku z niedawnym pogrzebem ks. pra³ata Henryka Jankowskiego, znanego wszystkim kapelana Solidarnoœci pochowanego w gdañskim koœciele pod jej wezwaniem, dzieñ póÿniej - œw. Kingi kanonizowanej w 1999 r. w Starym S¹czu przez Jana Paw³a II, 25 lipca - œw. Krzysztofa, patrona kierowców, i poœwiêcanie pojazdów pod koœcio³ami. A ju nastêpnego dnia, 26 lipca, najpopularniejsze w Polsce imieniny - Anny. To imiê nosi (wed³ug rejestru PESEL, stan z 31 marca 2001 r.) ponad (milion dwieœcie trzydzieœci siedem tysiêcy!) kobiet. Jednym ze œwiêtych patronów 27 lipca jest œw. Szymon S³upnik, a dzieñ póÿniej - œw. Wiktor. Dziœ kilka informacji na temat znanego, jak s¹dzê, tylko ze wzglêdu na intryguj¹ce imiê i nazwisko wspomnianego Szymona, znanego tak e jako Szymon S³upnik Starszy albo Symeon Stylita, ur. ok. 390 r. w Sisam (Turcja), zmar³ego 2 lipca 459 r. k. Aleppo (Syria). By³ on wczesnochrzeœcijañskim ascet¹, zwolennikiem skrajnej ascezy, co spowodowa³o, e nie nadawa³ siê do ycia we wspólnocie. Zosta³ stylit¹ i resztê ycia spêdzi³ na szczycie 20-metrowego s³upa. Znalaz³ póÿniej wielu naœladowców. Jak artysta pisz¹cy ikony wyobra a³ sobie taki s³up, zobaczyæ mo na na ilustracji (wg Œwiêty na ka dy dzieñ, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009). A oto pe³ny wykaz œwiêtych patronów i pozosta³ych solenizantów poszczególnych dni. Poczta imion - Niedawno obchodzi³em imieniny W³odzimierza. Czy jest jakiœ œwiêty o tym imieniu? Jest co najmniej dwóch œw. W³odzimierzów. Obaj byli s³owiañskimi w³adcami. Pierwszy z nich to W³odzimierz I Wielki, urodzony w roku 960, pierwszy chrzeœcijañski w³adca Rusi. Ruscy hagiografowie nazywaj¹ go te jej aposto³em. By³ nieœlubnym dzieckiem ksiêcia kijowskiego Œwiêtos³awa I i Maluszy, s³u ebnej ksiê ny Olgi. W 988 r. o eni³ siê z cesarzówn¹ bizantyjsk¹ Ann¹ i przyj¹³ chrzest. PóŸniej przyczyni³ siê do chrystianizacji Rusi. Ksi¹ ê W³odzimierz zmar³ 15 lipca 1015 r. Tego te dnia czczony jest jako œwiêty patron. Drugim œwiêtym o tym imieniu jest uznawany za mêczennika (zosta³ podstêpnie zamordowany w koœciele w czasie modlitwy) patron 22 maja, W³odzimierz, ksi¹ ê Zety. Zeta od XV stulecia nazywana jest Czarnogór¹. Jacek êski CZY I KIEDY POWSTANIE WIADUKT? O budowê wiaduktu w naszym mieœcie gospodarze Radomska zabiegaj¹ od lat, jak do tej pory - bez skutku. Dopiero niedawny, jak e tragiczny wypadek na przejeÿdzie kolejowym, unaoczni³ rangê tego problemu. Spraw¹ budowy wiaduktu ywo zainteresowa³y siê w³adze wojewódzkie, a jak s³yszymy, tak- e i w³adze prokuratorskie, które wyst¹pi³y w tej sprawie do w³adz centralnych. WIELKA PRÓBA TAKSÓWKARZY Jak nas informuje Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Us³ug, Naczelna Rada tego zrzeszenia wraz z redakcj¹ Kuriera Polskiego og³osi³a wœród taksówkarzy konkurs ph. Zawsze do us³ug. Konkurs ma na celu podniesienie jakoœci i kultury œwiadczonych przy przewozie osób us³ug oraz wyeliminowanie wykroczeñ drogowych. Konkurs trwa od l lipca do 30 listopada br. Dla uczestników konkursu, pasa erów oraz kierowców, przewidziane s¹ liczne nagrody rzeczowe i pieniê ne. Z terenu Radomska zg³osi³o siê do konkursu 44 taksówkarzy transportu osobowego. Miejmy nadziejê, e pasa- erowie dostrzeg¹ natychmiast tych zza kierownicy, którzy przyst¹pili do konkursu. Oprac. Z.K lipca 2010 r. 22 LIPCA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Œw. Szymon S³upnik, ikona z 1465 r. 22 LIPCA - dzieñ œw. MARII MAGDALENY oraz Boles³awa, Albina, Teofila, Pankracego, Boles³awy, Laurencjusza, Wawrzyñca. 23 LIPCA - dzieñ œw. BRYGIDY oraz Apolinarego, Joanny, Bogny, Ludwiki, Zdzis³awa, S³awosza, elis³awa. 24 LIPCA - dzieñ œw. KINGI oraz Krystyny, Borysa, Olgi, Jakobiny, Antoniego, Wojciechy. 25 LIPCA - dzieñ œw. KRZYSZ- TOFA oraz Jakuba, Walentyny, Olimpii, S³awosza. 26 LIPCA - dzieñ œw. JOACHI- MA i œw. ANNY (odpust w Stobiecku Miejskim) oraz Miros³awy, Gra yny, Bartolomei. 27 LIPCA - dzieñ œw. AURELIU- SZA oraz Natalii, Celestyna, Lidii, Klemensa, Julii, Rudolfa, Dionizego, Rudolfiny, Wszebora, Innocentego. 28 LIPCA - dzieñ œw. INNO- CENTEGO oraz Wiktora, Ady, Ireny, Marceli, Samsona, Wiktoriusza, Melchiora. Jacek êski YCZENIA urodziny obchodzi³a 15 lipca 2010 r. Helena Wrzesieñ Z tej okazji du o zdrowia i uœmiechu oraz B³ogos³awieñstwa Bo ego kochanej Mamie, Babci, Prababci ycz¹ najbli si 7

8 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA w porach prze³omu. Czêsto s¹ zbudowane na zasadzie kontrastu. Masa i si³a ska³ oraz korzeni na pierwszym planie i s³abo czytelny las, droga, kurtyny ska³ na planie drugim. Bywa inaczej - intensywna mg³a bierze w nawias szczyty gór, odrealnia to, co niepodwa alnie namacalne. Ulotnoœæ staje siê wa niejsza od ska³y. Ukraiñski fotograf i czas neguje. Zatrzymuje go w nawarstwiaj¹cych siê obrazach p³yn¹cej wody. Rozci¹ga w czasie szum kaukaskiego kanionu. A ten, pos³uszny jego woli, w zastoju trwa. W fotografii pejza owej harmonia jest mo liwa... Rodzi spokój. Beata Anna Symo³on Fot. W³odzimierz Burson Fot. Czes³aw Polcyn W³odzimierz Bursan (na zdj. Czes³awa Polcyna) urodzi³ siê w Równem, w ukraiñskiej rodzinie o polskich korzeniach. Pierwsze zdjêcia wykona³, maj¹c 10 lat. I od tego czasu fotografia sta³a siê jego pasj¹. Techniki fotografowania uczy³ siê w Pa³acu Pionierów. Na co dzieñ zajmuje siê dziennikarstwem sportowym. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Fotografików Czas. Od kilku lat bierze udzia³ w plenerach organizowanych przez Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne. Jego zdjêcia mo na zobaczyæ w prasie, internecie, na wystawach zbiorowych, ale dopiero w Radomsku przygotowa³ swoj¹ pierwsz¹ wystawê indywidualn¹. rencji. Ostatnie s³owo nale y do fotografa. I on ju je wypowiedzia³. Bursan fotografuje w momentach prze³amywania siê dnia i nocy. Gdy s³oñce ledwie zaznacza swoj¹ obecnoœæ lub tonie w g³êbi wód. Wtedy, gdy wszystko jest najbardziej intensywne, ale tak e najmniej pewne. Fotograf wyczekuje tego momentu i widz wchodzi w nastrój oczekiwania na tê jedyn¹, niepowtarzaln¹ chwilê: ognistego nieba nad zamkiem, czerwonej plamy na niebie i jeziorze, z³ota tañcz¹cego z chmurami i zahaczaj¹cego o góry, ptaka wielkoœci s³oñca, gdy temu zdaje siê mówiæ dobranoc, maków o niespotykanej karminowoœci... Pejza e bez namacalnego œwiat³a powstaj¹ tak e Fot. Czes³aw Polcyn Ukraiñski fotograf wiele podró uje i utrwala na zdjêciach to, co go najbardziej fascynuje - przyrodê. To daje siê odczuæ... Od pierwszej chwili po wejœciu do galerii. Bursan buduje pejza e zamkniête. Obraz wype³nia ca³y kadr. Tutaj œwiat przedstawiony wyznacza linie brzegowe, a nie format zdjêcia. Nic nie zostaje uciête, nic nie jest potraktowane jako mniej wa ne. Wywa ona kompozycja daje poczucie harmonii. Autor idzie jeszcze dalej. Z tak¹ sam¹ precyzj¹ rozplanowuje barwy. Równowaga, nasycenie, zestawienie kolorów, si³a œwiat³a i jego brak, lustrzane odbicia - wszystko to powoduje, e widz patrzy na zdjêcie, nie widz¹c mo liwoœci jakiejkolwiek w nie inge- Wystawa fotografii W³odzimierza Bursana Dziwny œwiat, galeria Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, czynna w godzinach Wystawê mo na ogl¹daæ do 31 lipca. 8 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 22 LIPCA 2010 R. 22 LIPCA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 9

9 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA MEDYCZNE Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny, lek. neurolog Jacek êski, Radomsko, ul. Przedborska 56, wtorek, czwartek w godz , tel , , Specjalista dermatolog, I. Jaworska, 1. i 3. sobota miesi¹ca w godz. od do 15.00, ul. eromskiego 6, tel , Specjalista neurolog Beata Koeppe, asystent Oddzia³u Neurologii w odzi. 2. i 4. sobota miesi¹ca, , ul. eromskiego 6, tel , Gabinet Chirurgiczny. Tadeusz Kubak, zabiegi chirurgiczne, anticol, obdukcje, wizyty domowe, pon.-œr. od i po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul. B. Chrobrego 33, tel , Specjalista laryngolog lek. med. A. Orzechowski przyjmuje codziennie od godz , ul. Krakowska 110, tel , Specjalista endokrynolog, dr n. med. M. Jaworski - choroby tarczycy, oty³oœæ, zaburzenia dojrzewania,wzrostu - 1 i 3 sobota miesi¹ca w godz. od , ul. eromskiego 6, tel , Specjalista chorób skóry Piotr Czy - adiunkt Kliniki Dermatologicznej UM w odzi przyjmuje w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz , ul. Krasickiego 2, tel RADOMSKO, ul. OGRODOWA 5 - BADA- NIA KIEROWCÓW, OKRESOWE PRA- COWNIKÓW, okulista, laryngolog na miejscu. BADANIE OSÓB POSIADAJ CYCH BROÑ. Spó³ka Lekarzy AUTO-MED, poniedzia³ek i czwartek od godz , tel , , strona: PSYCHOTESTY - badania kierowców zaw. i pracowników. Badania odbywaj¹ siê w ka dy poniedzia³ek i czwartek o godz i przy ul. Ogrodowej 5, tel , Endokrynolog El bieta Za³óg-D¹browska, tel Przychodnia MEDiFARM, Radomsko, A. Krajowej 32, rejestracja lub Testy narkotykowe. Laboratorium AL-MED, ul. Przedborska 2 Artroza - ból stawów i koœci? Ziarno ycia 100% skutecznoœci bio suplementem mineralno-zio- ³owym, tel Dermatolog W³adys³aw Sa³acki. Radomsko, ul. Ogrodowa 5, pi¹tki od godz. 8.00, telefoniczne ustalanie dnia i godziny wizyty, tel NIERUCHOMOŒCI Agencja Nieruchomoœci Wycena, ul. Przedborska 2 - wycena nieruchomoœci, zarz¹d, sprzeda, kupno, najem, œwiadectwa energetyczne, audyt, tel , Sprzedam dom jednorodzinny, 200 m kw. pow. u ytk., gara, dzia³ka 800 m kw., tel , Licencjonowane biuro nieruchomoœci Promesa przyjmuje zlecenia. Tel , Do wydzier awienia pole przy ul. Dalekiej, 0,8 ha, tel Mieszkania - Kraków i Wroc³aw (BN), tel Sprzedam dzia³kê 1700 m kw., ogrodzon¹, woda, kanalizacja, pr¹d, staw, altana, gospodarczy, drzewka, WoŸniki, tel Do wynajêcia lokale po 140 m kw., parter i I piêtro, du y parking, wejœcie od podwórza. D.H. WIKTOR, Radomsko, ul. Warszyca 11 (od ul. Reymonta przed przejazdem kolejowym), tel Sprzedam dzia³kê 8748 m kw. (115 m x 90 m) okolice strefy przy DK1 w Stobiecku Szlacheckim, 26 z³/m kw., tel Sprzedam uzbrojone dzia³ki (pr¹d, woda, gaz), ok m kw., w Orzechówku, tel Sprzedam dzia³kê w Borowiecku, tel Do wynajêcia mieszkanie 65 m kw., tel Sprzedam M-4, 65 m kw., tel Sprzedam dzia³ki w Radomsku, ul. Traktorowa i Batalionów Ch³opskich, tel Sprzedam dzia³kê w Stanis³awicach 37 (na dom, zak³ad, staw), tel Sprzedam dzia³kê 97 arów, ul. Wyszyñskiego, tel M-3, I p., 44 m kw. zamieniê na mniejsze 38 m kw. na os. Tysi¹clecia, tel Tanio! Do wynajêcia 2 pomieszczenia po 30 m kw., tel Do wynajêcia pawilon handlowy 130 m kw., ul. Krasickiego 2, tel Do wynajêcia powierzchnia magazynowa ok m kw. w pobli u dworca PKP w Radomsku, tel Do wynajêcia lokal u ytkowo-handlowy, 66 m kw., parter, spe³niaj¹cy wszelkie wymogi, ul. 11 Listopada 11E, lokal nr 5, du y parking, tel Sprzedam dzia³kê z zabudowaniami 2200 m, 110 tys., tel Sprzedam dom w budowie, dzia³ka 4000 m kw., Folwarki, tel Sprzedam mieszkanie 49 m kw., tel Sprzedam piêtro willi we Wroc³awiu (BN), tel Atrakcyjnie tanio dom na dzia³ce 8400 m kw., z³, ul. Narutowicza 388, tel Sprzedam mieszkanie, 45 m kw., ul. 11 Listopada, tel Sprzedam mieszkanie 48 m kw., ul. Piastowska, tel Sprzedam dzia³kê w strefie inwestycyjnej, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Kobielach Ma- ³ych, 3000 m kw., 10z³/m kw., tel Sprzedam dom lub wynajmê, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam murowany gara przy ul. Koœciuszki, tel Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹, 3000 m kw., ul. Traktorowa, tel Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. od 1000 m kw. do 1200 m kw. - Klekotowe (Lipie), tel Mieszkanie dla studentów we Wroc³awiu, tel Sprzedam mieszkanie, 48 m kw., ul. Jagielloñska, parter, cena 125 tys., tel Sprzedam mieszkanie, 64 m kw., ul. Starowiejska, parter, cena 175 tys., tel Sprzedam dzia³kê w Radomsku do zabudowy, tel Dzia³kê budowlan¹ sprzedam, tel Do wynajêcia pawilon handlowy wolno stoj¹cy z du ym parkingiem, tel Do wynajêcia lokal handlowy 160 m kw. przy g³ównej ulicy w Radomsku, tel Sprzedam halê o pow. 250 m kw. na terenie zajezdni MPK, tel Do wynajêcia mieszkanie M-3, 51 m kw., tel Sprzedam dom 220 m kw., budynek gospodarczy 250 m kw., dzia³ka 6000 m kw., tel Do wynajêcia lokale pod dzia³alnoœæ w centrum od m kw., tel Sprzedam dom, dzia³ka 1000 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Radomsku, 2500 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 5000 m kw., okolice Radomska, tel Do wynajêcia M-3, tel wieczorem Sprzedam 48 m kw., parter, ul. œw. J. Królowej, z³ za 1 m kw., tel Sprzedam kawalerkê, tel Sprzedam dom w Barczkowicach, gm. Kamieñsk, tel Sprzedam M-3, 36 m kw., ul. Mi³a 4, tel Do wynajêcia mieszkanie 74 m kw., wysoki standard, tel , Do wynajêcia lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tel , Sprzedam M-3 w bardzo dobrym stanie, 48 m kw., ul. œw. Jadwigi, I piêtro, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na wsi, tel Sprzedam dom w Radomsku, ul. Sanicka, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1200 m kw., Blok Dobryszyce, ul. Mickiewicza, tel Do wynajêcia komfortowe, umeblowane M-3, tel Sprzedam M-3, tel Sprzedam sklep odzie owy w Wielgom³ynach, tel Sprzedam dom, tel Lokale do wynajêcia, I piêtro, ul. Reymonta, 30 m kw., 50 m kw., 115 m kw., tel Lokal 45 m kw. do wynajêcia, tel Sprzedam dzia³kê w Stobiecku Miejskim, pow. 32 ary lub jej po³owê, tel Sprzedam dom, tel Sprzedam mieszkanie, 70 m kw., tel Sprzedam solarium, tel Kupiê dzia³kê budowlan¹, pole, w Radomsku lub bliskiej okolicy, tel Sprzedam dom, 180 m kw., dzia³ka 1000 m kw., blisko centrum, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ogrodzon¹ o pow m kw., media, ul. Czêstochowska, tel Sprzedam dom 69 m kw., dzia³ka 48 arów z budynkiem gospodarczym, altank¹ w Radomsku, ul. Rolna 35a, tel Sprzedam dzia³kê w m. Brodowe, 2,36 ha, tel Sprzedam dzia³kê w Radomsku, róg Pi³sudskiego i Sienkiewicza, 616 m kw., tel Sprzedam dzia³kê w m. Wymys³ówek, 0,63 ha, tel Sprzedam M-3, 38 m kw., w Czêstochowie, 125 tys. z³, tel Sprzedam atrakcyjne wolno stoj¹ce dzia³ki budowlane 850 i 1000 m kw., uzbrojone, warunki zabudowy, Radomsko, ul. Wieniawskiego, tel Do wynajêcia gara, ul. Starowiejska, tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., C.O., II piêtro, ul. Rolna, tel Sprzedam dom piêtrowy z dzia³k¹, tel Sprzedam mieszkanie w bloku, 62 m kw., tel Sprzedam dzia³ki budowlane, osiedle Leœne D¹brówka oraz przy ulicy Sikorskiego, tel Tanie pokoje dla pracowników firm, tel Wynajem mieszkañ (pokój z kuchni¹ i ³azienk¹), tel PSS Zorza odda w najem dwa niezale ne lokale przy ul. Reymonta 47 o pow. 55 m kw. i 65 m kw., tel , (w godz ) Sprzedam dzia³kê 1000 m kw. z domem, 60 m kw., na Bartodziejach, cana 250 tys., tel Sprzedam M-3, 39 m kw., parter, ul. S³owicza, tel wieczorem Okazja! Pilnie sprzedam mieszkanie M-4, tel Sprzedam budynki gospodarcze 300 i 320 m kw. na dzia³ce 4750 m kw., 11 km od centrum Radomska, tel Do wynajêcia pawilon handlowy 200 m kw., dzia³ka 3000 m kw., ul. M³odzowska 2, tel Sprzedam dom jednorodzinny wolno stoj¹cy w Radomsku, tel Do wynajêcia lokal handlowo-us³ugowy, 35 m kw., w centrum, tel Sprzedam, wynajmê lub zamieniê na mniejsze M-5, 58 m kw., tel Sprzedam mieszkanie w Gomunicach, 54 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 33 ary w Przydatkach Przybyszowskich, tel Sprzedam dom w Radomsku lub zamieniê na dwa pokoje z dop³at¹, tel Sprzedam gospodarstwo 2 ha z budynkami, okolice Przedborza, tel , Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 610 m kw. w Radomsku, ul. Pogodna 7, tel Sprzedam M-5, ul. L. Czarnego, tel , Sprzedam dom w Radziechowicach, 80 m kw., dzia³ka 19 arów, tel Sprzedam dzia³kê, ul. Krakowska, tel Do wynajêcia dom komfortowo urz¹dzony, 60 m kw. z gara em, dzia³ka 400 m kw., w centrum, ogrzewanie miejskie, tel Do wynajêcia dom dla pracowników komfortowo urz¹dzony w centrum, tel Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ z mo liwoœci¹ zabudowy, 55 arów, Ojrzeñ, tel Sprzedam M-5, 72 m kw., ul. Jagielloñska, tel Sprzedam dom lub zamieniê na bloki, tel Sprzedam dom, 160 m kw., w Radomsku lub zamieniê na mieszkanie w bloku, tel Kwatery dla pracowników, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, pole, dom z dzia³k¹ na obrze ach Radomska, tel Dzia³ka budowlana, ul. Leœna, 1000 m kw., 140 tys. z³, tel Kupiê pole, ul. Starowiejska i œw. Jadwigi, tel Dzia³ka 2700 m kw. z laskiem, gm. K³omnice, tel Zamieniê M-4, 48 m kw., na ma³y dom, bez dop³aty, tel Sprzedam dzia³kê 1858 m kw., zabudowa przestrzenna, Wierzbica, tel Sprzedam dwupokojowe 58 m kw. we Wroc³awiu w okolicy Akademii Ekonomicznej, tel Sprzedam dwa mieszkania 39 m kw., ul. Piastowska i ul. Tysi¹clecia, tel Sprzedam dom, tel Sprzedam dzia³kê w centrum, 562 m kw., media, tel Do wynajêcia budynek 100 m kw. na warsztat, magazyn, w Radomsku, tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 34 m kw., tel Do wynajêcia lokal w Kobielach Wielkich, najlepiej pod sklep spo ywczy, niski czynsz! tel Do wynajêcia gara vis a vis mleczarni, teren zamkniêty, tel Do wynajêcia gara blaszany, ul. Jagielloñska 7, tel Do wynajêcia mieszkanie, umeblowane, 3 pokoje, ul. œw. Jadwigi Królowej, tel Kupiê lub wynajmê mieszkanie lub lokal, parter lub I piêtro, o powierzchni ok. 80 m kw., okolice BrzeŸnickiej, tel Sprzedam mieszkanie 52,5 m kw., po remoncie, parter, ul. Lipowa, tel Do sprzedania uzbrojona dzia³ka budowlana 5600 m kw. w Bloku Dobryszyce przy ul. Kolejowej w pe³ni zalesiona lasem sosnowo brzozowym (40-50-letnim), cena 68 z³/m kw., tel , Sprzedam M-4, 60 m kw., tel Do sprzedania dzia³ka w miejscowoœci Malutkie, m kw., uzbrojona, ca³oœæ zalesiona m³odym laskiem do 15 lat, cena 22 z³/m kw., tel , Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na nowo powstaj¹cym osiedlu, ul. Weso³a, tel Do sprzedania dzia³ka uzbrojona o charakterze rekreacyjno-budowlanym w miejscowoœci Jankowice, m kw., w ca³oœci zalesiona starym lasem sosnowo-brzozowym, cena 25 z³/m kw. przy podziale na mniejsz¹, 20 z³/m kw. w ca³oœci, tel , Sprzedam dzia³kê zalesion¹ w Malutkim przy drodze z mediami, 60 arów, 10 z³/m kw., tel , Sprzedam 48 m kw., I piêtro, 135 tys. z³, ul. L. Czarnego, tel Sprzedam tanio dzia³kê 1,14 ha budowlan¹, uzbrojon¹ w gm. Kodr¹b, tel Sprzedam mieszkanie 48 m kw., ul. Jagielloñska, tel Sprzedam 50 m kw. lub zamieniê na ma³y dom, tel Sprzedam dzia³kê ogrodow¹ z domkiem + pr¹d, ul. Ciep³a, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w centrum Strza³kowa (15 arów), tel Sprzedam lub zamieniê na M-3 dom w Kodrêbie (osiedle), tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w kamienicy, bez op³at czynszowych, tel Sprzedam M-3, 38 m kw., IV p., z³, tel Sprzedam mieszkanie w Czêstochowie, 50 m kw., tel , Sprzedam mieszkanie i meble, tel Sprzedam w Hucie Drewnianej gospodarstwo rolne z domem i budynkiem gospodarczym, ogó³em 4 ha, tel , Sprzedam w Radomsku dom i budynek mieszkalno-gospodarczy, odpowiedni na kwaterê pracownicz¹, w pobli u strefy przemys³owej, tel Sprzedam M-2, 35 m kw., 2 pokoje, tel Sprzedam dom w Radomsku na dzia³ce 1180 m kw., tel Sprzedam M-4, 50 m kw., I piêtro, ul. Jagielloñska 9, oraz gara, tel Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹ 5600 m kw., vis Sprzedam dom w Radomsku, tel. 880 a vis stacji SHELL, ul. Jagielloñska, tel. 606 Tanie noclegi dla pracowników firm, tel Sprzedam dzia³kê 2300 m kw. z warunkami zabudowy na Lipiu, tel Sprzedam dzia³kê 1557 m kw. w Radomsku, tel REKLAMA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 22 LIPCA 2010 R.

10 Do wynajêcia gara, ul. Starowiejska, tel Do wynajêcia budynek na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub mieszkania dla pracowników, tel Poszukujê du ego mieszkania do wynajêcia w centrum, tel Sprzedam M-5, ul. Starowiejska, tel Sprzedam 2 dzia³ki budowlane (ok m kw., ok m kw.) przy drodze asfaltowej, Galonki (gm. Dobryszyce), 20 z³/m kw., tel Sprzedam dzia³kê w D¹brówce, tel Sprzedam mieszkanie 36 m kw., Gomunice Wojciechów, tel Sprzedam 50 m kw., 2 pokoje, widna kuchnia, I piêtro, balkon, ul. 11 Listopada, do remontu, tel Sprzedam w Kamieñsku dom, 158 m kw. na dzia³ce 9 arowej + budynek gospodarczy z gara em, 320 tys. z³, tel , Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 725 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam lub wynajmê dom 120 m kw. na obrze ach Radomska, tel , Sprzedam mieszkanie 37,2 m kw., IV piêtro, ul. Mi³a, 2,7 tys. z³ za m kw., tel , Sprzedam dom wysoko komfortowy, ul. Krasickiego 38, cena 420 tys. z³, tel Sprzedam mieszkanie 50 m kw., III p., ul. Wyszyñskiego, tel Pilnie sprzedam M-4, 49 m kw., winda, IV p., tel Do wynajêcia lokal 85,55 m kw., I piêtro, ul. Reymonta, wysoki standard, tel Do wynajêcia mieszkanie 85 m kw. wysoki standard, ul. Reymonta, czynsz 650 z³ + odstêpne, tel Do wynajêcia lokal handlowy, 50 m kw., ul. okietka 9, tel Sprzedam ³adn¹ dzia³kê budowlan¹, 3000 m kw., media, P³awno, ul. Ogrodowa, tel Sprzedam mieszkanie z gara em, ul. Piastowska, tel Do wynajêcia kawalerka, tel Do wynajêcia 35 m kw. na biuro, us³ugi, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, ul. Koœcielna, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1200 m kw., ul. S³onimskiego, 46 tys. z³, tel Sprzedam mieszkanie ok. 50 m kw., tel Tanio lokal do wynajêcia, 400 m kw., ul. Krasickiego, tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 36 m kw., ul. Leszka Czarnego, tel MOTORYZACYJNE Du y wybór czêœci nowych i u ywanych do wszystkich rodzajów samochodów. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel Kupiê zabytkowy samochód lub motocykl, tel , Kupiê auta powypadkowe, tel Kupiê stare motocykle Awo Simson, Junak, BMW, DKV, SHL, WFM, WSK, tel Sprzedam audi A-2 1.4TDI, rok 04/05, krajowy, bezwypadkowy, ma³y przebieg, tel Mazda 323F (BA) 2.0 kat., benzyna + gaz, sekwencyjny (144 km), rok grudzieñ 95, 160 tys. km + ksi¹ ka serwisowa, pe³na opcja oprócz skóry, tel Sprzedam VW jettê 1.6 FSI, rok 07, krajowy, serwis, bezwypadkowy, tel Kupiê ka dy samochód, równie uszkodzony, tel Sprzedam mercedesa sprintera MAX 312, rok 98, blaszak, nowe opony, stan idealny, tel Sprzedam skuter Magnus Ibizzo, rok 07, przebieg tys., z salonu, stan bdb., tel Sprzedam peugeota 106, 1.5 diesel, rok 95, tel Z³omowanie pojazdów, skup zu ytych aut, odbiór u klienta, tel Yamaha virago 1.1, rok 95, stan idealny, tel Sprzedam opla astrê II sedan 2.0 DTI KM, srebrny metalik, rok 02, tel Sprzedam lanosa z gazem, rok 98, 162 tys. km., I w³aœciciel, bez wypadku, tel Nissan primera V + LPG, rok 97, tel Sprzedam lawetê, rok 01, tel Sprzedam seicento 1.1, rok 00, z³, tel Kupiê mercedesa 410 lub 310 do 3,5 tony lub mercedesa 814 do przewozu mebli, tel Sprzedam forda escorta 1.8TD, rok 96, tel Tanio! Fiesta 1.1, rok 96, tel Sprzedam lub zamieniê na audi A4 turan - VW golfa IV, rok 01, kombi, tel Sprzedam seicento 1.1, rok 03, tel Sprzedam ci¹gnik C360, maszyny do palet, wa³ kambella, tel Sprzedam CC-700, rok 94 lub na czêœci, tel Sprzedam przyczepê kempingow¹ 5-osobow¹ N 126n, rok 87, stan idealny, woda - gaz, z przedsionkiem, zarejestrowana, cena z³, tel Sprzedam VW polo 1.0, rok 96, tel Sprzedam opla astrê 2.0 diesel, rok 00, tel Suzuki K1, 650 cm szeœc., rok 03, czarny, bezwypadkowy, 15 tys. mil, do rejestracji, z³, tel Sprzedam audi 80, gaz, rok 89; renaulta twingo 1.2, rok 94; hyundaia accent 1.3, rok 97, tel Sprzedam VW polo 1.9D, rok 97, tel Sprzedam VW LT35 2.4D, rok 88, skrzyniowy, wym. 2x4m, tel Sprzedam 126 p, rok 93, tel Sprzedam opla corsê 1.2, rok 96/97, tel Astra II 1.7DTI, rok 00, tel Sprzedam punto 1.2, rok 96; matiza, rok 00, tel Sprzedam polo 1.0, rok 98, tel Sprzedam uno 1.0, rok 95, 1000 z³, tel Sprzedam uno z gazem, rok 01, I w³aœciciel, z³, tel Sprzedam VW LT 35 kontener, rok 92, tel Focus 1.8 TDDI, rok 99, tel Nissan almera 2.2D, rok 02, tel Sprzedam CC-700, rok 94, tel Tanio sprzedam opla omegê kombi gaz, rok 95, tel Renault clio 1.4, 8V, rok 00, I w³aœciciel, bezwypadkowy i opel astra II, 1.8, rok 99, I w³aœciciel, tel Sprzedam VW golfa III 1.8 GT z gazem, rok 93, tel Sprzedam CC-700, rok 97, z³, tel , Sprzedam skuter, rok 09; forda mondeo 1.8TD, rok 95, tel Sprzedam ³adê 2107, rok 96, gaz, tel Mercedes benz 208, tel Panda 1.1, rok 2004, tel PRACA SZUKAM PRACY Zatrudniê kierowcê na TIR-a, tel Firma Krokowicz zatrudni mechanika samochodowego, tel Szukam pracy, zaopiekujê siê osob¹ starsz¹, wezmê do domu, tel Firma Auto-Lak zatrudni na dogodnych warunkach elektryka samochodowego i mechanika, tel Przyjmê na praktykê w zawodzie mechanik samochodowy, tel Zatrudniê mê czyznê kierowca-sprzedawca, tel Zatrudniê mechanika samochodowego, tel Zatrudniê na pe³ny etat lakiernika samochodowego, tel , Przyjmê na sta³e brygadê tynkarsk¹ bez agregatu, tel Zatrudnimy kierowcê B, C + E z grup¹ inwalidzk¹, umowa o pracê, dobre warunki, tel Zatrudniê sprz¹taczkê na ca³y etat lub 1/2 etatu, tel Ksiêgowa z doœwiadczeniem, œwiadectwo kwalifikacji MF, ksiêgi handlowe, ksi¹ ka podatkowa i dotacje unijne - poszukuje pracy, tel Szukam pracy - biurowa (znajomoœæ komputera, podatków), opieka nad dzieckiem (doœwiadczenie), nad osob¹ starsz¹, dyspozycyjna (bez towarzyskich), tel Szukam pracy, np. ca³oroczne sprz¹tanie grobów, tel Zatrudniê mechanika samochodowego z doœwiadczeniem, tel Kobieta, doœwiadczenie w handlu, prawo jazdy kat. B, pilnie szuka pracy (bez towarzyskich), tel Poszukujê pracy w charakterze kierowcy kat. BC lub wykonam malowanie, tapetowanie, drobne remonty, tel PDM Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko doradca klienta. Wykszta³cenie minimum œrednie. Wynagrodzenie sta³e + prowizja. CV na adres: Mê czyzna w œrednim wieku podejmie dodatkow¹ pracê, tel Zatrudnie ucznia m³odocianego do zak³adu stolarskiego, zamówienia indywidualne, Kol. Borowiecko, tel Zatrudniê tynkarzy do agregatu, tel Autoryzowany Punkt Ery poszukuje pracownika na stanowisko konsultanta. CV na adres mail: Zatrudniê przedstawiciela handlowego, bran a meblowa, tel Zatrudniê kierowcê kat. B - bus, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel , Ksiêgowa z doœwiadczeniem podejmie pracê, tel Zatrudniê stolarza, Blok Dobryszyce, tel Zatrudniê mechanika samochodowego z doœwiadczeniem, tel Zatrudniê montera mebli kuchennych, prawo jazdy kat. B, tel Zatrudniê pracownika technicznego i kasjerkê na stacji paliw BP przy ul. Krakowskiej 20, tel Podejmê pracê jako monter mebli kuchennych i szaf wnêkowych, prawo jazdy kat. B, C, tel Zatrudniê stolarza, tel Kierowca kat. BC poszkuje pracy. Praktyka na meblowozie w handlu meblami, tel Podejmê pracê w charakterze kierowcy kat. B, C, D, E z doœwiadczeniem, tel M³oda kobieta z wykszta³ceniem wy szym, bez doœwiadczenia, podejmie ka d¹ pracê (bez towarzyskich), tel Firma Tados Firek przyjmie do pracy murarzy, tynkarzy, zbrojarzy, cieœlów. Radomsko, ul. ks. Koœciowa 22, tel Zatrudniê kierowcê C+E, relacja Polska - W³ochy - Polska, tel Murarzy zatrudniê, tel Emeryt, murarz, tynkarz podejmie pracê, tel Poszukujê pracy: sprz¹tanie, mycie okien, tel Zak³ad kamieniarski zatrudni p³ytkarza na sta- ³e, tel Zatrudniê do dociepleñ, tel Zatrudniê doœwiadczon¹ kosmetyczkê, tel Studentka poszukuje pracy na wakacje, tel Zatrudniê stolarza meblowego, tel Zatrudniê stolarzy do produkcji mebli kuchennych i pokojowych w laminacie, tel Poszukujê pracy do prac porz¹dkowych, pomoc w kuchni lub do przyuczenia, inne, tel Club 40 zatrudni barmankê (kelnerkê), praca weekendowa, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel M³ody z doœwiadczeniem w pracach remontowych poszukuje pracy, tel Podejmê pracê - opieka nad dzieckiem lub starsz¹ osob¹, tel Kobieta 23 lata, wykszta³cenie œrednie, poszukuje pracy dorywczej, bez towarzyskich, tel Tegoroczna maturzystka poszukuje pracy, tel Firma Lakus zatrudni pracowników w lakierni i do produkcji sto³ów, Kol. Borowiecko 45A, tel w godz Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel Zatrudniê pomocników do prac brukarskich na wyjeÿdzie, tel Zatrudniê do roznoszenia ofert (dorywczo), tel Zatrudniê dziewczynê samodzieln¹ lub do przyuczenia, tapicerka krzese³, tel Zatrudniê stolarza - produkcja i monta mebli kuchennych, tel OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA DDD Radomsko zatrudni mê czyznê w charakterze sprzedawcy, ul. Reymonta 48 Podejmiemy wspó³pracê z kierowcami kat. C+E, tel Zatrudnimy pizzermana, mo liwoœæ przyuczenia, tel US UGI Œwiadectwa, certyfikaty energetyczne, tel Ksero, oprawa prac, bindowanie, termobindowanie, itp. Foto Alis, Reymonta 43, tel AWARIA? K³opoty z komputerem? ZA- DZWOÑ! Przywracanie systemu (Windows, Linux), zabezpieczanie Internetu, porady, szkolenia, tworzenie serwisów WWW, projekty ulotek, wizytówek itp. Tel ŒLUBNE WYSTROJE - kompleksowo Ismena, tel , Kompleksowe sprz¹tanie domów i mieszkañ, tel Bramy gara owe, automatyka, systemy prze- ³adunkowe. Producent TOTMAN, ul. Sucharskiego 111, tel , , Biuro Rachunkowe, tel Poprawki krawieckie, pralnia, ul. Sadowa 5 Us³ugi budowlane, p³ytki - klinkier, remonty, tynki, tel Centrum Us³ug Ksiêgowych - pe³na ksiêgowoœæ, ksi¹ ka przychodów i rozchodów, inne ewidencje, kadry, p³ace, ZUS, kompleksowa obs³uga firm, tel , , Us³ugi transportowe, przeprowadzki, tel Przewóz osób, 8-50 miejsc, tel Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Uk³adanie kostki brukowej - szybko, tel Œwiadectwa energetyczne, szybko, tel Dachy kompleksowo, tel Dachy, tel Spec-Szkol - szkolenia BHP pracodawców, pracowników, ocena ryzyka, us³ugi kadrowe. In. Boruta, tel , Pranie, czyszczenie, dywany, tapicerka, wszelkie plamy. Emu, tel Nowo otwarty sklep wszystko po 2,99 z³, ul. Reymonta 43 (punkt ksero) Prace wykoñczeniowe: glazura, panele, gipsowanie, karton gips, sufity podwieszane, malowanie, tynki dekoracyjne, monta urz¹dzeñ sanitarnych, szybko i solidnie, tel Wynajem limuzyny Lincoln i dekoracje œlubne, tel Pogotowie pogrzebowe 24 ha, tel Uk³adanie kostki brukowej, odwodnienie utwardzanie terenu pod kostkê brukow¹, sprzeda kruszyw, tel Us³ugi koparko-³adowark¹ i wywrotk¹ + HDS, DMC26, tel Spawanie plastików i tworzyw sztucznych (m.in. zderzaki samochodowe, owiewki itp.), tel Tynki maszynowe (gipsowe, cementowe) z materia³ów Knauf, Baumit i Nida Gips. Pisemna gwarancja. Mo liwoœæ obejrzenia prac. Tel Dachy, konstrukcje, krycie, tel Strzy enie psów, zabiegi pielêgnacyjne i kosmetyczne, tel Zatrudniê przedstawiciela handlowego, mê czyznê, doœwiadczenie, wiek do 35 lat, tel Kupiê ka dy samochód, sprzeda czêœci, najlepsze ceny, tel znajomoœci¹ programów graficznych, tel. 44 Astra II 2.0 DTI, rok 99, tel Firma Komfort zatrudni projektanta mebli ze Matiz z gazem, rok 99, tel , w godz Ci¹g dalszy og³oszeñ drobnych na str. 12. REKLAMA LIPCA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 11

11 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Dokoñczenie og³oszeñ ze str. 11. WIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFIA, tel Zak³ad Nagrobkowy, Radomsko, ul. Krañcowa 25, tel Nagrobki, katakumby, ok³adanie grobowców granitem, schody, parapety, kominki. Œwiadectwa energetyczne, audyty, tel Cyklinowanie bezpy³owe, renowacja schodów, tel Biuro Rachunkowe, tel Przeprowadzki, przewóz rzeczy, bus kontener, tel Hydrauliczne przy³¹cza, tel Budowa domów, remonty, tel Auto - holowanie 24 ha, tel Piaskowanie konstrukcji stalowych, ram, przyczep, ogrodzeñ, elewacji z kamienia, ceg³y, tel Limuzyna 9 metrów, bia³a do wynajêcia, tel Gotowanie, pieczenie ciast na imprezy okolicznoœciowe, tel Szybki kredyt, tel , Ekspresowa po yczka, tel , , Po yczka gotówkowa, tel , Szybkie po yczki bez BiK, tel , Szybka po yczka, tel , Koszenie, karczowanie, tel Docieplenia, tel Tynki agregatem gipsowe, tel Do œlubu reprezentacyjnym autem, tanio, tel Budowa domu, remonty, wylewki, ocieplenia, glazura, tel Kompleksowe remonty mieszkañ, tel Kompleksowa obs³uga informatyczna, tel Przyjmê nadzory budowlane, tel Zwroty podatku, Niemcy, Austria, tel Hydraulika kompleksowo, tel Transport - bus - kontener, tel Szafy wnêkowe, kuchnie na wymiar, tel Wykoñczenia wnêtrz, tel Docieplenia, tynki, posadzki, glazura, terakota, dachy, okna-drzwi PCV, faktura VAT, tel Remonty, wykoñczenia, tel Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Renowacja i modernizacja mebli tapicerowanych, tel Profesjonalne blacharstwo samochodowe, tel , Malowanie dachów, tel Poszukujê odbiorców frontów lakierowanych MDF, tel Naprawa migo-matów, tel Us³ugi budowlano-wykoñczeniowe, tel Gipsowanie, malowanie, p³ytki, panele, tel Hydraulika nowa, przeróbki, spawanie, tel Rolety, aluzje, moskitiery, tel Pranie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej. Czyszczenie, odplamianie, impregnacja, suszenie. Transport dywanów gratis! Tel Hydraulika wod-kan, C.O. i gaz, tel Monta p³yt gipsowych, glazury, g³adzie, malowanie, solidnie, tel Kompleksowe uk³adanie kostki brukowej granitowej, utwardzanie terenu, tel Dachy, murowanie, tel Marmur, granit, parapety, schody, blaty, ³azienki. Bogaty wybór i monta, tel Budowlano-wykoñczeniowe, tel Klimatyzacje, tel Projektowanie wnêtrz, wykoñczenia, remonty, tel Malowanie, gipsowanie, zabudowy g-k, pod³ogi, wykoñczenia wnêtrz, tel G³adŸ, malowanie, p³ytki, sufity podwieszane, p³yta k-g, panele, tel Budowa kominków, tel Projekty budowlane, tel Kominki - monta, budowa, ok³adziny na zamówienie. Nowoczesne, tradycyjne, podrzeÿbione, tel Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Fronty meblowe MDF (folie MEBLEX) termin 5 dni, tel KLIMATYZACJE, tel Renowacja pod³óg drewnianych, schodów, cyklinowanie bezpy³owe, tel Sprzedam pustaki - bloczki betonowe, tel RÓ NE Kupiê antyki, zegary, monety, szable i inne starocie, tel Sprzeda szczeni¹t ró nych ras - hodowla, tel Sprzedam zmywarkê do naczyñ Hoover, tel Sprzedam sieczkarniê do kombajnu Bizon i kabiny fabrycznie nowe z gwarancj¹, tel Oddam w bardzo dobre rêce 2-miesiêczne œliczne kociêta, tel Sprzedam meble m³odzie owe + biurko, tel Sprzedam sukniê œlubn¹, rozm. 38, tanio, tel Bluza adidasa, bia³a, rozm. XL, sprzedam, tel Sprzedam podgrabiarkê, przewracarkê i wóz, tel Sprzeda wêgla brunatnego z³/tona, tel Sprzedam u ywane wypoczynki skórzane, tel Sprzedam sypialniê, tel Tanio sprzedam u ywany segment pokojowy, tel Oddam ziemiê z gruzem, Kietlin, tel Sprzedam trampolinê 4,5 m œrednica, z zabezpieczeniem, tel Tanio! Sprzedam fotelik i noside³ko dzieciêce, tel Drewno opa³owe, tel Gorczyca 1,50z³/kg, Facelia, tel Sprzedam tanio kuchenkê gazowo-elektryczn¹, tel Sprzedam stemple budowlane, tel Skup z³omu - odbiór na telefon, tel Do sprzedania piec wêglowy 17,5 kw z osprzêtem + bojler 100 litrów, tel Oddam termin na przyjêcie weselne w sali Finezja w Radomsku, ul. M³odzowska 31 w dniu , tel Sprzedam pucmaszynê, tel Sprzedam stemple, tel Sprzedam prosiêta i siano, tel Kamieñ budowlany sprzedam, tel Sprzedam rower górski, miniwie ê i maszynê do szycia, tel Czopiarka 4-g³owicowa, wyrówniarka 50, pi³a Martin i widlak przystosowany do ci¹gnika, tel Sprzedam zbo e, tel Sprzedam blachê trapczow¹ (br¹zowa), d³. 600 cm, szer. 80 cm, tel Zaginê³a legitymacja studencka o numerze albumu wydana przez U, tel Sprzedam stemple budowlane, tel Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie d³ugow³ose, tel Sprzedam piec C.O. Link 15 na groszek z podajnikiem i zasobnikiem 15 kw, stan dobry, tel Sprzedam EKO-GROSZEK oryginalnie pakowany, tel POK PZU SA w Radomsku, ul. Pi³sudskiego 24 uniewa nia utracony druk zielonej karty PL/02/ PZU oœwiadcza, e nie ponosi odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania powsta³e w zwi¹zku z u yciem ww. druku pocz¹wszy od dnia publikacji niniejszego og³oszenia. Sprzedam zagêszczarkê Skoczek Weber - SRX 65, stan dobry, tel Sprzedam poro e i siatkê zbrojon¹ 100 m d³ug., tel Sprzedam elementy kamienne granit, marmur, onyx, trawertyn do wykonania tarasów i posadzek, tel Kupiê u ywan¹ kuchniê wêglow¹ z podkow¹, tel Sprzedam klimatyzator przenoœny, tel Do wynajêcia zagêszczarka do gruntu i kostki o wadze 179 kg, tel Sprzedam kasê fiskaln¹ nieu ywan¹ Bravo, rega³y sklepowe, sypialniê rumuñsk¹, segment pokojowy 3,40 m, tel Drewno opa³owe, tel NAUKA Korepetycje z matematyki i fizyki dla gimnazjalistów, licealistów i poprawkowiczów, tel Angielski dla dzieci od 7 do 13 lat, tel Korepetycje, matematyka, fizyka, tel , Matematyka - dojazd, tel Kursy maturalne, Pomogê napisaæ pracê licencjack¹/magistersk¹ z pedagogiki, tel Matematyka, fizyka, chemia, tel Korepetycje, konwersacje j. francuski, tel TURYSTYCZNE Biuro Turystyczne Trybunalskie, Radomsko, ul. Reymonta 43/12 parter (pawilony rzemieœlnicze), przy cukierni Halinka, przy schodach wejœciowych na piêtro. Czynne: poniedzia- ³ek-pi¹tek , soboty , tel , Trybunalskie : wycieczki, wczasy, kraj i zagranica: autokar, samolot, dojazd w³asny Trybunalskie oferta wielu du ych biur turystycznych m.in. Itaka, Orbis, Almatur, Wezyr, Oasis Tours - ceny organizatora. Ciekawa oferta Last minute Trybunalskie bilety autokarowe: Europa, bilety lotnicze: ca³y œwiat Trybunalskie ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC, NW oraz KL: UNIQA Trybunalskie - PROMOCJA ZIMA 2010/ 2011, du e zni ki MATRYMONIALNE Gara e blaszane, wiaty, hale magazynowe, ogrodzenia metalowe - producent. tel Sprzedam keyboard roland E86, tel Mê czyzna 44 lata pozna pani¹ do lat 40, tel. Oddam 2-miesiêczne szczeniaki kundelki, tel. 56, , Oddam siano, tel Kupiê bañkê nierdzewkê do dojarki, tel REKLAMA... OG OSZENIE... Zagin¹³ owczarek 14 lipca 2010 r. w godzinach porannych w Radomsku zaginê³a b¹dÿ zosta³a skradziona 4,5-letnia suka rasy owczarek niemiecki. Prosimy o pomoc w odnalezieniu lub wskazanie miejsca jej pobytu. Zapewniamy anonimowoœæ. NAGRODA! Kontakt telefoniczny Sunia szuka domu Teraz na szansê czeka Lonia. Przyjacielska Lonia szuka domu. Jest ma³ej wielkoœci. Sunia jest ju wysterylizowana. Kontakt w sprawie adopcji: tel GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 22 LIPCA 2010 R.

12 REKLAMA 22 LIPCA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 13

13 PORADY * REKLAMA REKLAMA... Remont z Gazet¹ Radomszczañsk¹ Kamieñ udomowiony Wykorzystanie kamienia na zewn¹trz wydaje siê oczywiste. Od dawna przesta³ on s³u yæ jedynie jako materia³ konstrukcyjny. Obecnie stosowany jest do wykañczania elewacji, coko³ów, tarasów, schodów i elementów ma³ej architektury. Ceniony jest za trwa- ³oœæ i wyj¹tkowy charakter, jaki potrafi nadaæ domowi i otoczeniu. Przed przyst¹pieniem do wznoszenia muru z kamieni, najpierw nale y posortowaæ je pod wzglêdem wielkoœci i kszta³tu, a nastêpnie murowaæ w sposób tradycyjny przy pomocy zaprawy cementowej. Zbity lub nasi¹kliwy Gruboœæ muru kamiennego powinna odpowiadaæ przynajmniej 1/5 jego wysokoœci, a zarazem wynosiæ nie mniej ni 30 cm. Kamienie nale y uk³adaæ poziomo i tak, aby styka³y siê ze sob¹ najwiêkszymi powierzchniami. Przed rozpoczêciem prac murarskich nale y je tak e dopasowaæ - wyrównuj¹c m³otkiem kamieniarskim - aby nie rozpiera³y tych le ¹cych ni ej i dobrze do nich przylega³y. Na elewacje, podmurówki i ogrodzenia mo na stosowaæ nie tylko kamienie twarde i zbite, np. granit i bazalt, ale i bardziej nasi¹kliwe - wapieñ i piaskowiec. Fundament pod mur wykonany z kamienia nasi¹kliwego powinien jednak mieæ izolacjê przeciwwilgociow¹, a sam mur warto od góry zabezpieczyæ daszkiem. Kamienne p³ytki Zamiast wznosiæ mur z kamienia, mo na okleiæ kamiennymi p³ytkami ju istniej¹cy mur ceglany lub ogrodzenie z betonu. Pokrycie ca³ej elewacji domu p³ytkami jest kosztowne, mo na wiêc poprzestaæ na kamiennej podmurówce lub oklejeniu tylko czêœci œcian. P³ytki kamienne s¹ dostêpne w ró nych wymiarach i kolorach, wykoñczone na ró - ne sposoby: ³upane, szlifowane, fakturowane i inne. Zanim przyst¹pi siê do klejenia p³ytek, nale y przygotowaæ pod³o e. Ten etap prac jest bardzo wa ny i nie mo - na go pomin¹æ. Pod³o e musi wytrzymywaæ obci¹ enie ok. 14 kg na metr kwadratowy. Drobne ubytki nale y uzupe³niæ za pomoc¹ zaprawy wyrównuj¹cej. Wa ne jest, aby zredukowaæ ch³onnoœæ pod³o a emulsj¹ gruntuj¹c¹. Przed przyst¹pieniem do przyklejania, lew¹ stronê p³ytek trzeba przetrzeæ szczotk¹ drucian¹, by zaprawa lepiej zwi¹za³a je z pod³o em. Do przyklejania kamiennych p³ytek na zewn¹trz trzeba u yæ specjalistycznej zaprawy o zwiêkszonej elastycznoœci, np. zaprawy klej¹cej Atlas Plus czy Atlas PROgres Elastyk. Zalecane s¹ one do klejenia œciennych i pod³ogowych p³ytek kamiennych. Nadaj¹ siê do mocowania p³ytek w miejscach szczególnie nara onych na odkszta³cenia termiczne lub u ytkowe, czyli na tarasach, balkonach, schodach i elewacjach. Oczywiœcie, mo na je równie stosowaæ do mocowania ok³adzin na typowych pod³o ach budowlanych. Uelastyczniona fuga Na zewn¹trz budynku - na elewacjach, tarasach, balkonach - stosowaæ mo na tylko cementowe fugi uelastycznione, np. Atlas Artis lub fugi epoksy- Na ogrodzenia mo na stosowaæ tak e kamienie bardziej nasi¹kliwe. EKSPERT RADZI Ka dy jest inny Andrzej B³aszczuk GRUPA ATLAS Naturalny kamieñ jest materia³em niepowtarzalnym - ka dy jest inny - co stanowi o jego uroku. W budownictwie najczêœciej wykorzystywane s¹: MARMUR - œrednio twardy, trwa³y, ale o wysokiej nasi¹kliwoœci; stosowany g³ównie na ok³adziny elewacyjne oraz p³yty posadzkowe WAPIENIE - na zewn¹trz stosuje siê je w postaci niewypolerowanych p³ytek i elementów ³upanych GRANIT - twardy, o niskiej œcieralnoœci i nasi¹kliwoœci; odporny na wp³ywy atmosferyczne, najczêœciej u ywany do wykoñczeñ na zewn¹trz domu PIASKOWIEC - bardziej porowaty i bardziej miêkki od granitu, wykorzystywany na elewacje, posadzki oraz kominki UPKI - kamieñ o niezwyk³ej twardoœci i wytrzyma³oœci na mróz i wilgoæ. Niezast¹piony na tarasy i elewacje. 14 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 22 LIPCA 2010 R. Fot. Shutterstock Fot. ATLAS Pokrycie ca³ej elewacji domu p³ytkami jest kosztowne, mo na wiêc poprzestaæ na oklejeniu tylko czêœci œcian. Kamienie nale y uk³adaæ poziomo, tak aby styka³y siê ze sob¹ najwiêkszymi powierzchniami. Fot. Shutterstock dowe. S¹ one odporne na dzia³anie wysokich i niskich temperatur, wytrzymuj¹ odkszta³cenia powsta³e na skutek ró nic temperatur. W tych trudnych warunkach szczególnie sprawdza siê fuga epoksydowa, gdy ogranicza mo liwoœæ zawilgocenia powierzchni pod ok³adzinami nara onymi na opady atmosferyczne, jest bowiem wodoszczelna. Na podstawie materia³ów ATLASA

14 REKLAMA... Nieruchomoœæ w Radomsku Do sprzeda y lub wynajmu w ca- ³oœci lub jej czêœci. Dwa budynki m 2, teren ogrodzony 1,7 ha. Przeznaczenie produkcyjno-magazynowo-biurowo-handlowe. Technologia: sprê one powietrze, para technologiczna, pró nia, CO, klimatyzacja. Teren pod zabudowê 0,8 ha. Radomsko, ul. Ks. Koœciowa oferta_nieruchomosci.html Tel TARTAK - Tarcica budowlana - Deska szalunkowa - WiêŸby dachowe - aty - Us³ugi Pn. - sob.: D¹brówka 41, Radomsko Pawe³ Ogrodnik, tel , Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póÿn. zm.) oraz uchwa³y Rady Gminy w Dobryszycach Nr XVIII/135/ 08 z dnia r. zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Dobryszyce przy ul. Leœnej i ul. Zródlanej obejmuj¹cego obszar 6,5 ha wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od r. do r. w siedzibie Urzêdu Gminy Dobryszyce, ul. Wolnoœci 8, Dobryszyce w godz. od 7.30 do Radomszczañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Radomsku og³asza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w terminie do r. docieplenia œcian zewnêtrznych budynków nale ¹cych do RSM (ok. 2555,00 m 2 ). Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest z³o enie oferty w sekretariacie RSM oraz wp³acenie wadium w wys ,00 z³ w Banku Spó³dzielczym o/ Radomsko nr. konta w dniu r do godz Specyfikacjê warunków zamówienia mo na odebraæ w dziale GZM RSM pok. 7 w godz za kwotê 100,00 z³. Otwarcie ofert nast¹pi r. o godz w siedzibie RSM w Radomsku, ul. Piastowska 10. Radomszczañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie swobodny wybór wykonawcy oraz prawo do odst¹pienia od przetargu w ka dej chwili, bez podania przyczyn. O B W I E S Z C Z E N I E o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Dobryszyce w miejscowoœci Dobryszyce przy ul. Leœnej i ul. Zródlanej Do sprzeda y w formie przetargowej przeznacza siê prawo w³asnoœci nieruchomoœci zabudowanej po³o onej w rejonie ulic Przedborskiej i Konarskiego, wed³ug ewidencji gruntów i budynków dzia³ka oznaczona jest numerem 18/1 obrêb geodezyjny 19 o powierzchni 245 m 2. Na dzia³ce znajduje siê parterowy budynek gospodarczy-gara (powierzchnia zabudowy 167 m 2 ) w bardzo z³ym stanie technicznym przeznaczony do rozbiórki. Nieruchomoœæ wystawiona do sprzeda y nie jest objêta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, posiada dostêp do mediów oraz drogi publicznej od ulic Konarskiego. Zbycie prawa w³asnoœci gruntu i naniesieñ odbywa siê zgodnie ze stanem istniej¹cym na gruncie. Dla zbywanej nieruchomoœci prowadzona jest przez S¹d Rejonowy w Radomsku ksiêga wieczysta o numer KW Nieruchomoœæ nie jest obci¹- ona na rzecz osób trzecich. Cena wywo³awcza za nieruchomoœæ wynosi: ,00 PLN (s³ownie z³otych: szeœædziesi¹t tysiêcy 00/100) Informacja o og³oszeniu przetargu na zbycie nieruchomoœci lokalowej informuje siê, i Powiat Radomszczañski zamierza sprzedaæ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoœæ lokalow¹, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Radomszczañskiego, po³o on¹ w obrêbie 15 miasta Radomsko przy ulicy BrzeŸnickiej 32 m 10 o powierzchni u ytkowej 25,32 m 2. Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godz Cena wywo³awcza wynosi z³. brutto (trzydzieœci dwa tysi¹ce z³otych). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargu zamieszczone zosta³y w og³oszeniu o przetargu na stronie internetowej Powiatu Radomszczañskiego a tak e wywieszone zosta³y na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku, przy ul. L. Czarnego 22. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w pokoju nr 213 tutejszego Starostwa, tel Radomsko, dnia r. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu r. w siedzibie Urzêdu Gminy Dobryszyce o godz Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo e wnieœæ uwagi. Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Dobryszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Prezydent Miasta Radomska og³asza I przetarg na sprzeda nieruchomoœci po³o onej na terenie miasta Radomska w rejonie ulic Przedborskiej i Konarskiego Wadium wynosi: 6 000,00 PLN (s³ownie z³otych: szeœæ tysiêcy 00/100) Sprzeda przedmiotowej nieruchomoœci gruntowej zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustaw¹ o podatku od towarów i us³ug. Przetarg na w/w nieruchomoœci odbêdzie siê w dniu r. o godz w siedzibie Urzêdu Miasta Radomska, sala 105. Wadium jest p³atne na konto Urzêdu Miasta Radomska w Bank Spó³dzielczy oddzia³ / Radomsko nr rachunku najpóÿniej do dnia r. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium oraz zapoznanie siê z regulaminem przetargu. Szczegó³owe informacje o nieruchomoœciach mo na uzyskaæ w Wydziale Geodezji Urzêdu Miasta Radomska z siedzib¹ przy ul. Tysi¹clecia 5, pokój 305, tel. (044) Wadium ulega przepadkowi, je eli osoba, która przetarg wygra uchyli siê od zawarcia umowy sprzeda y. Prezydent Miasta Radomska zastrzega prawo do odst¹pienia od przetargu z wa nych powodów. SPORT * REKLAMA Przed III lig¹ Od 12 lipca pi³karze III-ligowej Pilicy Przedbórz przygotowuj¹ siê pod okiem Andrzeja Deca do inauguracyjnego meczu w sezonie 2010/2011 z Soko³em Aleksandrów ódzki - spadkowiczem z II ligi. 1. kolejka zostanie rozegrana 14 i 15 sierpnia, a Pilica wyst¹pi w roli gospodarza. Przedborzanie przygotowuj¹ siê na obiektach klubowych. Pilica ma zaplanowane szeœæ spotkañ kontrolnych. Pierwsze z nich odby³y siê 17 lipca. Tego dnia Pilica rozegra³a dwa spotkania, ze Œwitem Kamieñsk i Wart¹ Sieradz. Oba zakoñczy³y siê remisami 1:1 (0:0) i (0:1). W pierwszym meczu dru yna wyst¹pi³a raczej w rezerwowym sk³adzie. Przedborzanie wykonywali nawet dwa rzuty karne, choæ ani Arkadiusz Cieœlik, ani Sebastian Balcerek nie potrafili pokonaæ bramkarza Œwitu. Dopiero w samej koñcówce ten drugi ustali³ wynik spotkania. Sk³ad Pilicy w meczu z Wart¹: Winckowicz - Fr¹czyk, Bartkowiak, Grala, Kornacki - Wyciszkiewicz, Joñczyk, Ozga trenerem Mechanika Wychowanek Pilicy Przedbórz, w przesz³oœci pi³karz m.in. RKS Radomsko, Rafa³ Ozga, zosta³ trenerem Mechanika Radomsko. - Umowê z nowym trenerem podpisaliœmy na razie do koñca roku, a wiêc na rundê jesienn¹. Nie ukrywam, e ca³y czas borykamy siê z problemami finansowymi. Zg³osiliœmy jednak dru- ynê do rozgrywek. Nie chcielibyœmy znajdowaæ siê w strefie spadkowej. W poniedzia³ek 19 lipca odby³ siê pierwszy trening. Z tego co wiem, wszyscy zawodnicy, którzy grali w naszym zespole w ubieg³ym sezonie, za- Wakacje z MOSiR-em 22 LIPCA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Janusz Kucharski Turniej siatkówki pla owej dla dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ podstawowych DZIEWCZÊTA 1. Ewelina Kaczmarek, Dominika Czy 2. Klaudia Kowalczyk, Ewa Kozielska 3. Monika Urbañska, Ilona Prud³o CH OPCY 1. Krzysztof Kubasiak, Kacper WlaŸlak 2. Sebastian Nizio, Miros³aw ukasik 3. Adrian yp, ukasz Kuliberda Turniej pi³ki no nej o PUCHAR LATA w kategorii dla ch³opców szkó³ podstawowych WYNIKI GIER FINA OWYCH UKS MECHANIK - BIA E GWIAZDY 13:0 BIA E GWIAZDY - FC KUBUŒ PLAY 0:7 UKS MECHANIK - FC KUBUŒ PLAY 6:1 KOÑCOWA KOLEJNOŒÆ TURNIEJU 1. UKS MECHANIK 2. FC KUBUŒ PLAY 3. BIA E GWIAZDY Rosjanin Egor Nikitin, Marcioch - Jasnos, Korytkowski. Na zmiany po przerwie weszli: Pyka, Rabenda i Liziñczyk. Trener: Andrzej Dec. Wczoraj Pilica zmierzy³a siê w kontrolnym meczu z Wart¹ Dzia³oszyn. Szkoleniowiec nie ukrywa, i planowane s¹ zmiany w sk³adzie. Pilica chce pozyskaæ Tomasza Wyciszkiewicza, który gra³ ostatnio w Concordii Piotrków (by³ wypo yczony do tego klubu z GKS Be³chatów) oraz Dawida Liziñczyka z Be³chatowa. Testowany jest równie Rosjanin Egor Nikitin. W klubie w dalszym ci¹gu wystêpowa³ bêdzie Filip Bartkowiak, który wczeœnij by³ wypo yczony z Heko Czermno. (ek) deklarowali chêæ pozostania w klubie. Trener Ozga bêdzie przygl¹da³ siê swoim podopiecznym i zadecyduje, czy wszyscy w dalszym ci¹gu bêd¹ reprezentowali barwy Mechanika. Jeœli za- yczy sobie poczynienia niezbêdnych wzmocnieñ, to jeœli bêdziemy w stanie sprostaæ wymaganiom finansowym, spe³nimy je - powiedzia³ Gazecie prezes Mechanika, Zdzis³aw Dró d. (ek) Zajêcia i zawody ³ucznicze Tradycyjnie, jak na ka dych zajêciach, pierwsza czêœæ przeznaczona by³a na doskonalenie techniki strzelania z ³uku, natomiast w drugiej czêœci odby³y siê zawody. KOLEJNOŒÆ W ZAWODACH 1. Igor Gierasimiuk 2. Karol PluciñskI 3. Micha³ êski 4. Eryk Zygoñ Turniej siatkówki dru yn trzyosobowych - mieszanych WYNIKI GIER FINA OWYCH GUMISIE - HARLEM 0:2 MISTRZOWIE - HARLEM 0:2 GUMISIE - MISTRZOWIE 1:2 KOÑCOWA KOLEJNOŒÆ 1. HARLEM 2. MISTRZOWIE 3. GUMISIE Zajêcia odbywaj¹ siê w miasteczku ruchu drogowego, w hali sportowej i na obiekcie Orlik - szczegó³y na stronie (r) Kilkunastu ch³opców w czwartek 15 lipca wziê³o udzia³ w zawodach ³uczniczych. Zwyciêzca otrzyma³ w nagrodê pi³kê. 15

15 RELAKS 16 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 22 LIPCA 2010 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego Górze w roku szkolnym 2014/2015.

Kryteria naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego Górze w roku szkolnym 2014/2015. Kryteria naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego Górze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, do którego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w najbli szym roku. Broszura ma za zadanie informowaæ o

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim Charakterystyka przestrzenna teren o wysokich walorach przestrzenno przyrodniczych do uporz¹dkowania, rehabilitacji istniej¹ce obiekty na terenie gminnym wyznaczonym pod projektowan¹ przystañ do wyburzenia

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia... r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. WSTĘP. Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. nr tel. (48) 261 815-030 nr fax (48) 261 815-093 adres internetowy: www.2rblog.wp.mil.pl ZAPRASZA ZADANIE NR 1

OGŁOSZENIE. nr tel. (48) 261 815-030 nr fax (48) 261 815-093 adres internetowy: www.2rblog.wp.mil.pl ZAPRASZA ZADANIE NR 1 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 WP-9 Warszawa, 25.03.2016 r. OGŁOSZENIE ZAMAWIAJĄCY: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110, 04-470 WARSZAWA nr tel. (48) 261 815-030 nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie L.p.Tytuł Projektu 1 Centrum Kreatywnej Nauki 2 3 4 Aktywna przestrzeń - kontra cyber przestrzeń Akumulator ładowania pozytywnej energii Budynek komunalny w Wnioskodawca Krótki opis Zabytkowy budynek magazynu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Formularz poprawkowy projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

Formularz poprawkowy projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 Formularz poprawkowy projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 1. Informacje o projekcie a) Numer projektu: 498 b) Nazwa projektu: Zielona Trasa Śródmiejska c) Lokalizacja projektu: (wypełnić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. Przygotował: Robert Lenarcik Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEREN INWESTYCYJNY CHŁAPOWO

OFERTA TEREN INWESTYCYJNY CHŁAPOWO OFERTA TEREN INWESTYCYJNY CHŁAPOWO Władysławowo/Chłapowo, powiat Pucki, ul. Żeromskiego 52 Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 2.6692 ha KW nr 29.781 - użytkowanie wieczyste do 05/12/2089 Podstawowe

Bardziej szczegółowo