OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2011 ROKU, TURYSTYCZNYCH. na terenie województwa śląskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2011 ROKU, TURYSTYCZNYCH. na terenie województwa śląskiego."

Transkrypt

1 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 211 ROKU, pod względem sanitarnym w zakresie higieny komunalnej, MIEJSCOWOŚCI, OBIEKTÓW I TRAS TURYSTYCZNYCH nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Katowice dnia r.

2 Obszar działania Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych województwa śląskiego, ze względu na zróŝnicowany stopień atrakcyjności turystycznej, moŝna podzielić na trzy główne rejony: rejon południowy obejmujący teren Beskidu Śląskiego i śywieckiego, najbardziej atrakcyjny turystycznie, z największą ilością obiektów i tras wypoczynkowo-turystycznych; rejon północny obejmujący teren Jury Krakowsko - Częstochowskiej oraz Sanktuarium Matki BoŜej Częstochowskiej na Jasnej Górze równieŝ chętnie odwiedzany przez turystów oraz pielgrzymów; rejon środkowy najmniej atrakcyjny turystycznie z uwagi na silne zurbanizowanie i uprzemysłowienie. Na przestrzeni roku 211 ewidencje bazy wypoczynkowo-turystycznej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego obejmowały ogółem 43 obiektów, (w ewidencji ŚPWIS znajdowały się 24 obiekty z grupy basenów oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych) z czego przed sezonem letnim skontrolowano 1224 co stanowi ponad 3% obiektów zewidencjonowanych liczba obiektów skontrolowanych liczba obiektów w ewidencji PPIS w Cieszynie PPIS w Bytomiu PPIS w Bielsku Białej PPIS w Dąbrowie G. PPIS w Częstochowie PPIS w Chorzowie PPIS w Jaworznie PPIS w Gliwicach PPIS w Katowicach PPIS w Kłobucku PPIS w Lublińcu PPIS w Myszkowie PPIS w Raciborzu PPIS w Rybniku PPIS w Rudzie Śl PPIS w Sosnowcu 47 PPIS w Tychach PPIS w Zawierciu PPIS w Wodzisławiu Śl PPIS w śywcu ŚPWIS Wykres nr 1. Ilość obiektów wypoczynkowo-turystycznych skontrolowanych w odniesieniu do zewidencjonowanych, w podziale na obszary działania organów PIS województwa. śląskiego. PowyŜszy wykres (nr 1) uwidacznia, iŝ zdecydowanie największa grupa obiektów turystycznowypoczynkowych zlokalizowana jest na terenie działania PPIS w Częstochowie (1145), PPIS Strona 2 z 24

3 w Gliwicach (452), PPIS w Cieszynie (321), PPIS w śywcu (276), PPIS w Bytomiu (271) oraz PPIS w Katowicach (264), a najmniej obiektów tego typu znajduje się pod nadzorem ŚPWIS (24), PPIS w Jaworznie (31), PPIS w Rudzie Śląskiej (32) i PPIS w Kłobucku (38) skontrolowanych zewidencjonowanych Hotele, motele Pozostała baza noclegowa Gospodarstwa agroturystyczne Obiekty sportowe i rekreacyjne Tereny rekreacyjne Kąpieliska Baseny Ustępy publiczne 24 Parkingi miejskie 13 Inne obiekty Pozostałe parkingi i postoje leśne Wykres nr 2. Ilość obiektów wypoczynkowo-turystycznych skontrolowanych przez organy PIS województwa śląskiego w stosunku do zewidencjonowanych, w podziale na grupy obiektów. Wykresy nr 2 i 3 obrazują liczbowo i procentowo, skontrolowanych przez organy PIS w stosunku do zewidencjonowanych, z podziałem na poszczególne grupy obiektów. 7, 65,3 6, 5, 48,6 47,2 38,3 39,5 4, 31,1 3, 2, 15,5 12,3 2, 26,7 22,4 1,, Pozostała baza noclegowa Tereny rekreacyjne Baseny Hotele, motele Ustępy publiczne Parkingi miejskie Obiekty sportowe i rekreacyjne Gospodarstwa agroturystyczne Pozostałe parkingi i postoje leśne Kąpieliska Inne obiekty [%] Wykres nr 3. Procentowa skontrolowanych przez organy PIS województwa śląskiego, z podziałem na poszczególne grupy obiektów. Strona 3 z 24

4 OCENA STANU SANITARNO-PORZĄDKOWEGO TRAS TURYSTYCZNYCH I MIEJSCOWOŚCI LETNISKOWYCH Największa liczba tras turystycznych zlokalizowana jest na obszarze Beskidu Śląskiego i śywieckiego, objętych działaniem Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Bielsku-Białej, Cieszynie i śywcu; na terenach PPIS w Częstochowie i PPIS w Lublińcu - obejmujących miejscowości letniskowe i trasy przejść pieszych pielgrzymek, a takŝe niewielka liczba na obszarze kontrolowanym przez PPIS w Zawierciu i PPIS w Raciborzu. Kontrole sanitarne wykazały, iŝ jak co roku tereny miast i wsi zostały uporządkowane, trawniki wykoszone, skwery i klomby obsadzono kwiatami. W wydzielonych miejscach widokowych wymieniono zniszczone ławki, ustawiono kosze na śmieci. Prace te prowadzone są na bieŝąco przez gminne słuŝby komunalne. W powiecie Ŝywieckim nadal.. trwają prace inwestycyjne związane z modernizacją i naprawą dróg oraz budową chodników dla pieszych, a takŝe realizowane są inwestycje w zakresie budowy wodociągów sieciowych oraz oczyszczalni ścieków. PPIS w Częstochowie skontrolował 3 trasy turystyczne (Rudniki Częstochowa, Siedlec Mstów - Częstochowa i Huta Stara - Brzeziny Wielkie Częstochowa). Stwierdzono, iŝ na najbardziej uszkodzonych odcinkach dróg prowadzone są naprawy nawierzchni (w miejscowościach: Srocko, Wancerzów, Mokrzesz, Nierada, Wrzosowa oraz Brzeziny). Z uzyskanych od Urzędów Gmin informacji wynika, Ŝe jak co roku w okresie przejść pieszych pielgrzymek przy trasach zostaną ustawione dodatkowe kontenery na nieczystości i uruchomione hydranty z wodą pitną. Postoje pielgrzymów odbywać się będą na wyznaczonych terenach przy parafiach. Pozostałe trasy zostaną skontrolowane w późniejszych terminach, zgodnie z ustalonym harmonogramem kontroli. Jak w roku ubiegłym PPIS w Częstochowie przeprowadził juŝ kontrole wszystkich sześciu zewidencjonowanych miejscowości (wsi) letniskowych: Olsztyn, Janów, Złoty Potok, Ponik, Siedlec k/janowa i Piasek. Na terenie Gminy Janów w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze mieszkańcy są zaopatrywani z wodociągu w Janowie i w Złotym Potoku. Na wywóz nieczystości komunalnych mieszkańcy mają podpisane indywidualne umowy z firmami. Mieszkańcy prowadzą tu selektywną zbiórkę odpadów. Miejscowości wyposaŝone są w odpowiednie do tego celu pojemniki naleŝące do specjalistycznej firmy zajmującej się transportem odpadów komunalnych, a wywóz odpadów finansuje Urząd Gminy w Janowie. Strona 4 z 24

5 Sprzątaniem miejscowości zajmują się pracownicy z prac interwencyjnych, nadleśnictwa oraz młodzieŝ z patroli ekologicznych, którzy szczególną uwagę zwracają na parkingi, przystanki, zatoczki i pobocza leśne. W trakcie odnawiania są szlaki turystyczne piesze, rowerowe i konne, natomiast na ścieŝkach rowerowych wymieniane są zdewastowane znaki informacyjne, które wyznaczają ścieŝkę lub drogę przeznaczoną dla ruchu pojazdów jednośladowych. W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata prowadzone są modernizacje ulic. W miejscowości Złoty Potok zakończona została inwestycja przebudowy płyty rynku. Wymieniona została nawierzchnia, zamontowano nowe kosze na odpady i ławeczki na skwerze. Trwają prace nad zagospodarowaniem oraz pogłębieniem stawu Amerykan wraz z przebudową ścieŝki rowerowej i szlaku kajakowego. Wieś letniskowa Olsztyn połoŝona jest na terenie Jury Krakowsko Częstochowskiej, której główną atrakcją są ruiny zamku. W miejscowości zlokalizowanych jest wiele obiektów świadczących usługi z zakresu agroturystyki. W centrum miejscowości przy Rynku znajdują się parkingi i szalet publiczny. Istnieje moŝliwość skorzystania z placu zabaw dla dzieci. Na terenie Rynku zapewniony jest hydrant z dostępem do wody z sieci wodociągowej. Zatrudnieni przez Urząd Gminy pracownicy na bieŝąco dbają o utrzymanie porządku i czystości miejscowości Olsztyn. TakŜe na obszarze kontrolowanym przez PPIS w Lublińcu systematycznie poprawia się estetyka i wizerunek miejscowości i terenów rekreacyjnych. Władze samorządów terytorialnych wkładają duŝo starań o dbałość zieleni, czystość ulic i chodników, zapewniają dostateczną ilość koszy na śmieci, a drogi są modernizowane w miarę posiadanych środków finansowych. Przez teren powiatu prowadzą dwie trasy pielgrzymkowe - przez miejscowość Koszęcin. Tam odbywa się postój i wypoczynek grup pielgrzymkowych na stadionie sportowym i obszarze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pielgrzymi korzystają z zaplecza sanitarnego ww. obiektów. PPIS w Zawierciu kontroluje prowadzące działalność obiekty stałe oraz sezonowe w połoŝonych na szlaku turystycznym miejscowościach: Zawiercie, Poręba, Łazy, Włodowice, Rzędkowice, Ogrodzieniec, Podzamcze, Giebło, Pilica, Podlesice, Kroczyce, Kostkowice, Siamoszyce, Pradła, Irządze, Zawada Pilicka, Szczekociny i Goleniowy. Na terenie powiatu znajdują się zarówno piesze jak i rowerowe szlaki turystyczne, które są pod opieką oddziału PTTK w Zawierciu. Szlaki są przygotowane do sezonu letniego. W miejscach najbardziej uczęszczanych ustawione są pojemniki na odpady i ławki. Strona 5 z 24

6 W powiecie raciborskim trasy o nasilonym ruchu turystycznym stanowią drogi dojazdowe do przejść w Chałupkach i Pietraszynie. W ostatnich latach poprawia się wizerunek miast i wsi powiatu z uwagi na fakt wybudowania chodników i ścieŝek rowerowych. Trwa odbudowa pałacu w Rudach, renowacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu, ruiny zamku w Tworkowie zostały zabezpieczone i udostępnione do zwiedzania. Planowane jest uatrakcyjnienie rezerwatu ŁęŜczok poprzez remont grobli i wyposaŝenie w wieŝę widokową z moŝliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne. W Raciborzu planowana jest budowa AQUA PARKU. Po zrealizowaniu tych inwestycji atrakcyjność turystyczna regionu zapewne wzrośnie. Na terenie działalności PPIS w Dąbrowie Górniczej, wzdłuŝ trasy Katowice-Warszawa kontrolowane są 2 przydroŝne parkingi z punktami gastronomicznymi, sanitariatami, stołami, ławkami i koszami na śmieci oraz 1 postój leśny bez sanitariatów. Na pozostałym terenie województwa śląskiego brak typowych miejscowości i tras turystycznych. Ustalono, Ŝe istniejące tam skontrolowane trasy rowerowe i piesze oraz umiejscowione przy głównych szlakach komunikacyjnych parkingi utrzymane były czysto i schludnie. OCENA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ Większość obiektów hotelarskich i wczasowo - turystycznych podłączonych jest do kanalizacji ogólnospławnej miejskiej lub gminnej. Tylko obiekty zlokalizowane na terenach nieskanalizowanych (m.in. ośrodki wypoczynkowe usytuowane wokół Zalewu Nakło-Chechło, w Brzeźnicy oraz w Kaletach-Zielonej) posiadają własne zbiorniki bezodpływowe do okresowego opróŝniania (ośrodki Hubertus w Mysłowicach, Bugla w Katowicach, Kolejarz w Niewieszu, Zajazd Pod Wzgórzem Wandy,) lub własne oczyszczalnie biologiczne (np. Autocamping w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach BIOSAM, OW Słoneczny Brzeg w Zawadach, Hotel Villa-Verde i Ośrodek Wypoczynkowy Morsko w Zawierciu, Ośrodek Szkolenia SW w Kulach, hotel Centuria w Ogrodzieńcu, Hotel i Restauracja Łabędź w DzierŜnie i wiele innych). Na terenie nadzorowanym przez PPIS w śywcu nadal realizowane są inwestycje obejmujące budowę sieci kanalizacyjnej i modernizacje istniejących oczyszczalni ścieków. Związek Międzygminny ds. Ekologii w śywcu realizuje Projekt Nr 2/PL/16/P/PE/23 "Oczyszczanie ścieków na śywiecczyźnie". Projekt ten obejmuje następujące gminy: Gilowice, Jeleśnia, Strona 6 z 24

7 Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz śywiec - obszar o łącznej powierzchni 85,6 tys. ha. Celem Projektu jest poprawa zarządzania gospodarką ściekową w wyŝej opisanym rejonie i dostosowaniem go do standardów określonych w dyrektywach Unii Europejskiej. Realizacja Projektu pozwoli na rozbudowę systemu oczyszczania ścieków w miejscowościach połoŝonych w zlewni Jeziora śywieckiego i górnego odcinka rzeki Soły. Przewiduje się, Ŝe cały projekt zostanie zrealizowany r. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarki ściekowej. Właściciele obiektów przedstawiali do wglądu umowy na odbiór nieczystości płynnych ze specjalistycznymi jednostkami. W jednym ze Szkolnych Schronisk MłodzieŜowych stwierdzono ponownie nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki odpadami ciekłymi - sprawę przekazano do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. OCENA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W Ŝadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono uchybień w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Odpady te gromadzone są w pojemnikach i kontenerach o dobrym stanie technicznym i utrzymywane w naleŝytym stanie sanitarno-porządkowym. Tereny obiektów rekreacyjnych oraz szlaki turystyczne są zaopatrzone w wystarczającą ilość koszy na odpadki lub stelaŝe z workami foliowymi, opróŝniane w/g ustalonego harmonogramu lub w miarę potrzeb. W wielu gminach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów stałych w workach foliowych lub oznaczonych kolorami pojemnikach. Właściciele i zarządcy obiektów wczasowo turystycznych posiadają aktualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionymi firmami oraz rachunki potwierdzające ich wywóz. W większości miast i gmin nie stwierdzono dzikich wysypisk odpadów, a takŝe nie zanotowano skarg na ich zaleganie. Na składowisku w Raciborzu planowane jest uruchomienie kompostowni. Niestety pomimo uregulowania postępowań z odpadami komunalnymi, we wszystkich gminach powiatu nadal zdarzają się przypadki wyrzucania śmieci wzdłuŝ dróg, w obrębie lasów lub innych zarośli Strona 7 z 24

8 OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO I SANITARNO-HIGIENICZNEGO OBIEKTÓW JUś PRZYGOTOWANYCH, JAK I PRZYGOTOWYWANYCH DO SEZONU LETNIEGO 211 R. Baza noclegowa Najliczniejszą grupę obiektów turystyczno-wypoczynkowych województwa śląskiego stanowi baza noclegowa, licząca ogółem 1.16 obiektów całorocznych i sezonowych (wliczając w to takŝe gospodarstwa agroturystyczne). Przed sezonem letnim 211 r. skontrolowano 418 obiektów tej grupy. Coroczne zmiany ich ilości wiąŝą się ze zmianą zaszeregowania, wprowadzeniem do ewidencji i objęciem nadzorem sanitarnym nowych obiektów lub zlikwidowanie istniejących. Jako całoroczne obiekty noclegowe określono: hotele, motele, domy wczasowe, pensjonaty, schroniska, ośrodki wypoczynkowe, zajazdy, gościńce, pokoje gościnne, domy wycieczkowe, domy turysty, domy noclegowe, dom pielgrzyma, domy gościnne i gospodarstwa agroturystyczne w sumie 91 obiektów, z czego 391 skontrolowano przed sezonem letnim. W oparciu o wyniki przeprowadzonych przez ppis kontroli sanitarnych i otrzymanych informacji obiektów uznano za w pełni przygotowane do sezonu, w trakcie przygotowywania było 13 obiektów, a nieczynnych 6 (wykres nr 4). W stosunku do pozostałych obiektów brak informacji o ich stanie przygotowania do sezonu letniego 211r. liczba obiektów nieczynnych;6 (1%) liczba obiektów przygotowanych do sezonu letniego; 378 (42%) liczba obiektów, o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 513 (56%) liczba obiektów w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 13 (1%) Strona 8 z 24

9 Wykres nr 4. Podział zewidencjonowanych całorocznych obiektów noclegowych, w zaleŝności od stopnia przygotowania do sezonu letniego Stan sanitarno-techniczny i porządkowy większości skontrolowanych obiektów całorocznej bazy noclegowej ppis ocenili jako dobry. Pokoje mieszkalne wyposaŝone są w sprzęty o dobrym stanie technicznym, budynki są zadbane, a ich otoczenie uporządkowane i zagospodarowane. Obiekty te ciągle podnoszą standardy oferowanych usług. W obiektach całorocznych budynki i pomieszczenia są sukcesywnie remontowane, odnawiane, wyposaŝane w nowe meble i urządzenia oraz modernizowane. W całorocznych obiektach bazy noclegowej: wydzielone są pomieszczenia magazynowe: bielizny czystej i brudnej oraz środków czystościowych i dezynfekcyjnych (z zachowanym reŝimem sanitarnym), zapewniona jest wystarczająca ilość środków czystości i dezynfekcyjnych, sanitariaty są utrzymywane czysto i dezynfekowane na bieŝąco, zapewniony jest dopływ bieŝącej wody zimnej i ciepłej, a przy umywalkach są zainstalowane dozowniki z mydłem w płynie, wszystkie pomieszczenia są na bieŝąco sprzątane, w obiektach nie posiadających własnych pralni bieliznę oddaje się do prania w pralniach zewnętrznych, obiekty zawierają umowy z firmami prowadzącymi działalność w zakresie dezynfekcji koców, kołder i materacy, większość obiektów przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Właścicielom obiektów, w których stwierdzono występowanie istotnych nieprawidłowości, ppis wydali 2 terminowych decyzji administracyjnych, nakazujących usunięcie uchybień dotyczących miedzy innymi: przywrócenia funkcjonalności pomieszczenia porządkowego z dostępem do poboru wody w postaci jaka została zaopiniowana przez PPIS, doprowadzenia do stanu zgodnego z wymaganiami ścian w róŝnego rodzaju pomieszczeniach (punkt medyczny, sanitariaty, trakt komunikacyjny itp.), zapewnienia bieŝącej ciepłej wody przy umywalkach do mycia rąk w toaletach ogólnodostępnych, nakazu oczyszczenia i zdezynfekowania instalacji ciepłej wody pod kątem zredukowania liczby bakterii Legionella sp. (6 obiektów) oraz 2 decyzje prolongujące terminy wykonania zaleceń decyzji ubiegłorocznych. Strona 9 z 24

10 PPIS w śywcu wydał 1 decyzję nakazującą unieruchomienie z powodu złego stanu sanitarnego pomieszczeń oraz niewłaściwego postępowania z czystą i brudną bielizną w tym obiekcie. Po przeprowadzeniu w maju kontroli sprawdzającej, która wykazała wykonanie zaleceń, PPIS wydał decyzję o wygaśnięciu decyzji nakazującej unieruchomienie obiektu. Z powodu stwierdzonych zaniedbań sanitarno-porządkowych właścicieli 5 obiektów ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 1. zł. Sezonowe obiekty wczasowo-turystyczne to między innymi: pola namiotowe, domki kempingowe, domy wczasowe, pokoje gościnne, hale noclegowe, autocampingi czynne wyłącznie w sezonie letnim. Ze zewidencjonowanych 16 obiektów tej grupy, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni skontrolowali 27. W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli sanitarnych ppis uznali 18 obiektów za przygotowane do sezonu (tereny zielone wykoszone, sanitariaty odmalowane, wyposaŝone w środki czystości i dezynfekcyjne), a 9 w trakcie przygotowywania (remonty toalet, malowanie, konserwacja urządzeń, prace porządkowe terenów i ośrodków). Obrazuje to poniŝszy wykres nr 5. nieczynnych; 1 (9%) przygotowanych do sezonu letniego; 18 (17%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 9 (8%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 69 (66%) Wykres nr 5. Zewidencjonowane sezonowe obiekty noclegowe, w rozbiciu na grupy ze względu na stopień przygotowania do sezonu letniego Wokół obiektów organizowane są miejsca do wypoczynku na świeŝym powietrzu oraz place zabaw dla dzieci. Sanitariaty typu TOI-TOI oraz kontenery i plastikowe pojemniki na śmieci dostarczane są zwykle przed otwarciem sezonu, tj. w czerwcu. Stan sanitarno-porządkowy skontrolowanych obiektów sezonowych ogółem uznano za dobry. Pod koniec ubiegłorocznego sezonu letniego został oddany dla gości Autocampingu Dolina Trzech Stawów w Katowicach basen o wymiarach 1x15m. Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenie odbywa się za pomocą Strona 1 z 24

11 automatycznej stacji uzdatniania wody. Teren kempingu, zlokalizowanego w Rybniku- Kamieniu, został aktualnie przekształcony w Rodzinny Park Atrakcji z placem zabaw, urządzeniami rekreacyjnymi i parkami tematycznymi: Parkiem Dinozaurów i Bajkową Krainą. Nad Zalewem Nakło-Chechło rozwaŝa się wymianę starych sanitariatów murowanych na nowoczesny kontener sanitarny z pełnym wyposaŝeniem. W trakcie organizowania jest wyposaŝanie terenu w kabiny TOI- TOI na polu namiotowym oraz sanitariatów typu TOI- TOI dla osób korzystających z kąpielisk. W powyŝszej grupie nie wydano Ŝadnej decyzji administracyjnej, nie nałoŝono teŝ mandatów karnych. Skontrolowanie większości obiektów z tej grupy nie było jeszcze moŝliwe, gdyŝ ich uruchomienie planowane jest w czasie wakacji i prace przygotowawcze na ogół zaczynają się dopiero w miesiącu czerwcu. Obiekty sportowe i rekreacyjne Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa śląskiego aktualnie posiada w ewidencji 365 obiektów sportowych i rekreacyjnych ( w tym 1 nadzorowany przez ŚPWIS) typu: stadiony, boiska, hale sportowe, korty tenisowe, kluby sportowe i hale zapaśnicze, skocznię narciarską i wyciąg narciarski (Wisła Malinka), lodowiska i tzw. figloparki. Przed tegorocznym sezonem letnim skontrolowano 144 obiekty, w których okres letni wiąŝe się z nasiloną działalnością rozrywkowo-sportową. Pozostałe zostaną skontrolowane w późniejszym okresie. Strona 11 z 24

12 nieczynnych; 2 (,5%) przygotowanych do sezonu letniego; 143 (39,2%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 219 (6%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 1 (.3%) Wykres nr 6. Przygotowanie do sezonu letniego, zewidencjonowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Jak obrazuje powyŝszy wykres (nr 6), spośród obiektów skontrolowanych uznano za przygotowane do sezonu letniego, a 1 jest w trakcie przygotowania. Większe obiekty przystosowano juŝ do przeprowadzania imprez masowych typu rozgrywki sportowe, treningi i zawody ŜuŜlowe (Stadion Arena w Częstochowie), koncerty muzyczne, doŝynki, festyny okolicznościowe i inne imprezy artystyczne. Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Bytomiu uruchomione zostały 3 nowe obiekty: hangar wraz z przystanią kajakową w Świerklańcu, ściana wspinaczkowa w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 5 i Hala sportowa w Radzionkowie przy ul. Knowały 16. Są to obiekty nowoczesne, ocenione jako dobre. Nadal wyłączony jest z uŝytkowania Stadion Śląski w Chorzowie ze względu na trwające prace remontowo modernizacyjne, których termin zakończenia przewidywany jest w drugim półroczu bieŝącego roku. W ogólnym bilansie uznano, iŝ obiekty sportowe są utrzymywane czysto - pomieszczenia sprzątane, a sprzęty do ćwiczeń czyszczone i dezynfekowane na bieŝąco. Stan sanitarny zapleczy nie budził zastrzeŝeń pomieszczenia prysznicowe i toalety równieŝ na bieŝąco były sprzątane i dezynfekowane. Zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne było wystarczające, a apteczki I pomocy wyposaŝone prawidłowo. Ogólnie obiekty tej grupy oceniono jako dobre i dostateczne. Strona 12 z 24

13 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sanitarno-technicznymi, wydano 1 decyzji administracyjnych (w tym 1 wydał ŚPWIS), które nakazywały m. in.: usunięcie nieprawidłowości sanitarno-technicznych na stadionach; zlikwidowanie przyczyn powstawania zacieków oraz wyremontowanie i odmalowanie pomieszczeń toalet, szatni, natrysków i punktu medycznego, uzupełnienie ubytków kafli oraz naprawienie stolarki drzwiowej i okiennej, uporządkowanie terenu stadionu i uzupełnienie brakującego ogrodzenia. Ponadto wydano 4 decyzje prolongujące terminy wykonania zaleceń wcześniej wydanych decyzji. Jako złe pod względem sanitarno- technicznym oceniono 6 obiektów. Z powodu złego stanu sanitarno-technicznego obiektów państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni nałoŝyli 4 mandaty karne na łączną kwotę 45 zł. Tereny rekreacyjne W ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego znajdowało się 1313 terenów rekreacyjnych, do których jak co roku m. in. zaliczono: tereny leśne i zielone typu parki, skwery, place zabaw, ogródki jordanowskie i piaskownice oraz zbiorniki wodne przeznaczone wyłącznie do rekreacji i sportów wodnych. Zdecydowana większość tego typu terenów znajduje się pod nadzorem PPIS w Częstochowie (426 obiektów), PPIS w Gliwicach (3 obiektów) i PPIS w Chorzowie (181 obiektów). Opiekę nad tymi terenami sprawują głównie urzędy miast, administracje budynków mieszkalnych i zarządy spółdzielni mieszkaniowych. przygotowanych do sezonu letniego; 161 (12%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 1149 (88%) Wykres nr 7. Zewidencjonowane tereny rekreacyjne, w rozbiciu na grupy ze względu na stopień przygotowania do sezonu letniego Strona 13 z 24

14 Wszystkie 161 skontrolowanych obiektów tej grupy uznano za przygotowane do sezonu letniego, a ich stan sanitarno-porządkowy określono jako dobry. Podobnie jak w sezonie ubiegłorocznym, w parkach odnowione zostały alejki spacerowe z ustawionymi ławkami i koszami na odpady. Place zabaw wyposaŝono w nowe urządzenia do rekreacji (huśtawki, karuzele, zjeŝdŝalnie), odmalowano ławki i porozstawiano kosze na odpadki komunalne oraz specjalne kosze na odchody zwierzęce. Przeprowadzono remonty zdewastowanych po zimie piaskownic, wymieniono w nich piasek, a w najbliŝszych okolicach piaskownic umieszczono znaki graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz wyeksponowano tablice z regulaminem placu zakazującym m. in. wprowadzanie zwierząt. W powyŝszej grupie obiektów tylko jeden z terenów rekreacyjnych dla dzieci uznano za zły pod względem sanitarno-porządkowym, w związku z czym PPIS w Lublińcu wydał decyzję administracyjną nakazującą doprowadzenie placu zabaw do właściwego stanu sanitarnego. Mandatów karnych w tej grupie obiektów nie nałoŝono. Kąpieliska oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli W dniu 4 marca 21r. ustawą o zmianie ustawy Prawo Wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253) została wdroŝona do polskiego prawa Dyrektywa 23/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 26r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca poprzednią dyrektywę 76/16/EWG. Znowelizowana ustawa Prawo Wodne dała delegację do wydania niŝej wymienionych przepisów wykonawczych: - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191); - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478); - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. Nr 91, poz. 527). Celem ustawy jest zachowanie, ochrona i poprawa zarówno środowiska, jak i ochrona zdrowia ludzkiego. Wprowadza ona nowe definicje: kąpieliska, organizatora, profilu wody w kąpielisku i miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Zmienia kryteria oceny jakości wody i narzuca obowiązek jej kwalifikacji. Wprowadza równieŝ system zarządzania jakością wody w kąpielisku mający na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się, w tym Strona 14 z 24

15 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach element przewidywania róŝnego rodzaju zagroŝeń. Ustawa zmienia koncepcję sprawowania nadzoru nad jakością wody w kąpielisku oraz w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie będącym kąpieliskiem, jednak posiadającym organizatora. Na terenie województwa śląskiego w tegorocznym sezonie kąpieliskowym w okresie pomiędzy 15 czerwca a 3 września wyznaczono - do dnia 31 maja - pięć obiektów posiadających statut kąpieliska, tj.: - kąpielisko Pogoria I i Pogoria III - pod nadzorem PPIS w Dąbrowie Górniczej (na zdjęciach poniŝej) - kąpielisko Czechowice - pod nadzorem PPIS w Gliwicach (zdjęcia poniŝej); - kąpielisko Stawiki - pod nadzorem PPIS w Sosnowcu; - kąpielisko Zakrzew - pod nadzorem PPIS w Kłobucku. Spośród ww. pięciu kąpielisk, przed sezonem letnim 211r. tylko kąpielisko Czechowice zostało skontrolowane i ocenione jako przygotowane do sezonu letniego. Miejsca wyznaczone do kąpieli posiadające organizatora moŝna zorganizować w trakcie trwania całego sezonu kąpielowego. Zgłoszonych zostało 14 miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Pełną listę kąpielisk oraz aktualnych miejsc wyznaczonych do kąpieli moŝna na bieŝąco obserwować na internetowej stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach: Osoby kąpiące się w miejscu, które nie zostało wyznaczone przez gminę jako kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpieli, będą czyniły to na własne ryzyko. Obywatele sami będą decydować, czy podjąć ryzyko kąpieli w wodzie o niepewnej jakości czy teŝ w wodzie systematycznie kontrolowanej, a tym samym gwarantującej bezpieczeństwo zdrowotne. Strona 15 z 24

16 Baseny Pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego znajdują się 284 baseny, w tym 197 to baseny całoroczne (79 szkolnych i 118 pozostałych) oraz 87 basenów sezonowych. Spośród nich Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nadzoruje 23 baseny (w tym 18 całorocznych szkolnych). Przed sezonem letnim skontrolowano blisko 66% basenów całorocznych. Baseny całoroczne to obiekty zamknięte, w większości pracujące w obiegu zamkniętym, obejmującym proces uzdatniania i dezynfekcji wody. Ścieki z basenów są odprowadzane do kanalizacji miejskiej, a odpady komunalne gromadzone w kontenerach i odbierane przez specjalistyczne firmy. Stan techniczny i porządkowy wydzielonego zaplecza higienicznosanitarnego basenów, w tym szatni, przebieralni, natrysków i sanitariatów, a takŝe miejsca składowania środków myjących i dezynfekujących skontrolowanych przez organy PIS większości basenów całorocznych nie budził zastrzeŝeń. Baseny szkolne Baseny pozostałe, o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu; 21 (27%) nieczynnych; 4 (5%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu; 36 (31%) ilośc obiektów nieczynnych; 6 (5%) przygotowanych do sezonu letniego; 53 (67%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 1 (1%) w trakcie przygotowania do sezonu; 1 (1%) przygotowanych do sezonu letniego; 75 (63%) Wykres nr 8. Zewidencjonowane całoroczne baseny kąpielowe, w rozbiciu na grupy, zaleŝnie od stopnia przygotowania do sezonu letniego W większości obiektów kontrole potwierdziły ich właściwy stan sanitarno-higieniczny i sanitarno-techniczny. W ramach nadzoru sanitarnego, ppis i ŚPWIS na bieŝąco pobierają z basenów próbki wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych, i w przypadkach stwierdzenia przekroczeń parametrów informują dysponentów basenów o konieczności doprowadzenia wody do stanu niezagraŝającego zdrowiu osób korzystających z basenu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ppis wydali 6 decyzji terminowych, nakazujących m.in.: usunięcie przyczyny powstawania zacieków oraz malowanie ścian i sufitów Strona 16 z 24

17 w pomieszczeniach szatni, natrysków i ustępów, odnowienie stolarki drzwiowej, właściwe zabezpieczenie rur wentylacyjnych w pomieszczeniach natrysków oraz odnowienie wewnętrznej powierzchni niecki basenowej. NałoŜono 1 mandat karny na kwotę 1 zł za stosowanie przeterminowanego preparatu do dezynfekcji łóŝka opalającego na terenie basenu W ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego znajduje się 87 basenów sezonowych (w tym Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nadzoruje 2), z których przed sezonem letnim skontrolowano ponad 9 %. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iŝ tylko jeden obiekt - śabka w Łaziskach Górnych jest przygotowany do sezonu letniego i czynny juŝ od 1 maja. Łaziskie baseny wykonane są w technologii rzadko u nas spotykanej. Ich misy są zmontowane z elementów z nierdzewnej stali. Woda w basenie rekreacyjnym jest podgrzewana za pomocą kolektorów słonecznych, zamontowanych m.in. na dachu pawilonu zaplecza socjalnego. Ponadto obiekt ma własną przepompownię ścieków oraz podziemny zbiornik, w którym gromadzona jest woda z płukania filtrów basenowych, wykorzystywana następnie do podlewania kortów i terenów zielonych. Pozostałe skontrolowane obiekty były nieczynne bądź były w trakcie przygotowania, a ich otwarcie właściciele przewidują najwcześniej w drugiej połowie czerwca. nieczynnych; 14 (16%) przygotowanych do sezonu letniego; 1 (1%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 14 (16%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 58 (67%) Wykres nr 9. Zewidencjonowane sezonowe baseny kąpielowe, w rozbiciu na grupy zaleŝnie od stopnia przygotowania do sezonu letniego Strona 17 z 24

18 W grupie basenów sezonowych nie wydano decyzji administracyjnych, i nie nakładano mandatów. Ustępy publiczne Nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego objęte są obecnie 284 ustępy publiczne, w tym 253 ustępy całoroczne i 31 ustępów sezonowych. W wyniku przeprowadzonych 134 kontroli sanitarnych uznano za przygotowane do sezonu 115 publicznych ustępów całorocznych i 13 ustępów sezonowych, a tylko 4 ustępy całoroczne oraz 2 sezonowe w trakcie przygotowania. Łącznie 11 obiektów było nieczynnych, a o pozostałych 139 brak danych co do stanu ich przygotowania. ustępy całoroczne ustępy sezonowe, o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 128 (51%) nieczynnych; 6 (2%) przygotowanych do sezonu letniego; 115 (45%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 4 (2%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego nieczynnych; 11 (35%) nieczynnych; 5 (16%) przygotowanych do sezonu letniego; 13 (43%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego ; 2 (6%) Wykres nr 1. Zewidencjonowane całoroczne i sezonowe ustępy publiczne, w rozbiciu na grupy zaleŝnie od stopnia przygotowania do sezonu letniego Ustępy całoroczne - to z zasady obiekty ze stałą obsługą, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowane w budynkach wolnostojących lub w zwartej zabudowie, wyposaŝone w wystarczającą ilość środków myjących i dezynfekcyjnych oraz sprzęt do utrzymania czystości i porządku. Ich stan techniczno-porządkowy nie budził większych zastrzeŝeń. Jako sezonowe ustępy publiczne traktuje się kabiny przenośne typu TOI-TOI, które są ustawiane latem przy plaŝach, kąpieliskach, szlakach spacerowych, obiektach sportowych itp. W odniesieniu do grupy ustępów publicznych wydano łącznie 6 decyzji administracyjnych, w tym 2 decyzje prolongujące terminy wykonania nakazów decyzji z lat ubiegłych. Wydane decyzje dotyczyły zlikwidowania złego stanu sanitarno-technicznego ścian, sufitów, podłóg Strona 18 z 24

19 i stolarki drzwiowej oraz zapewnienia bieŝącej ciepłej wody przy umywalce. Ponadto za zaniedbania sanitarno-porządkowe nałoŝono 1 mandat karny na kwotę 15 zł. Parkingi Na terenie województwa śląskiego pod sanitarnym nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje się 9 parkingów miejskich oraz 58 pozostałych parkingów i postojów leśnych. Jak przedstawiono na grafiku nr 11, przed tegorocznym sezonem letnim skontrolowano 24 ze zewidencjonowanych parkingów miejskich oraz 13 z grupy pozostałych parkingów i postojów leśnych. Wszystkie skontrolowane parkingi oceniono jako przygotowane do sezonu letniego skontrolowanych zewidencjonowanych Parkingi miejskie pozostałe parkingi i postoje leśne Wykres nr 11. Porównanie ilości zewidencjonowanych parkingów i postojów leśnych do ilości skontrolowanych przed sezonem letnim 211r. Skontrolowane parkingi i postoje leśne to obiekty zagospodarowane, ogrodzone i odpowiednio oznakowane, zlokalizowane najczęściej przy punktach gastronomicznonoclegowych i stacjach paliw, zaopatrzone w węzły sanitarne, posiadające bieŝącą wodę ciepłą i zimną oraz odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne. Sprzątaniem tych obiektów zajmują się pracownicy zatrudnieni na sezon letni przez urzędy gmin lub osoby dzierŝawiące teren pod punkty gastronomiczne. Na terenie niektórych postojów i parkingów leśnych, ustawione są zadaszenia w postaci tzw. grzybków, wraz z ławkami oraz drewnianymi koszami na śmieci, ubikacje typu TOI-TOI. Opiekę nad leśnymi postojami sprawują lokalne nadleśnictwa. Parkingi miejskie to obiekty usytuowane na terenach utwardzonych, w większości ogrodzone i zagospodarowane (parkingi strzeŝone), posiadające portiernie lub pomieszczenia dla Strona 19 z 24

20 obsługi wraz zapleczem sanitarno-higienicznym (najczęściej kabiny TOI-TOI ), a sprzątane głównie przez pracowników w ramach ich obowiązków. Natomiast te niezagospodarowane to na ogół tereny utwardzone i wyposaŝone w kontenery zbiorcze na odpady komunalne, sprzątane przez słuŝby oczyszczania miasta. Niektóre z parkingów miejskich wyposaŝone są w sanitariaty ogólnodostępne. Skontrolowane obiekty nie budziły zastrzeŝeń sanitarno-porządkowych, wszystkie wyposaŝone były w odpowiednią liczbę regularnie opróŝnianych pojemników na odpady komunalne. W tej grupie obiektów przed sezonem letnim nie wydano Ŝadnych decyzji oraz nie nałoŝono mandatów. Inne obiekty Do grupy innych obiektów wypoczynkowo-turystycznych zaliczono między innymi: obiekty kulturalno-widowiskowe, gabinety odnowy biologicznej w hotelach i obiektach wczasowoturystycznych, przystanki PKS i PKP na terenie gmin, dworce PKP i PKS, Miejsca Obsługi PodróŜnych zlokalizowane przy autostradzie A4 Wrocław-Kraków, Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach oraz Zabytkową Stację Kolei Wąskotorowej w Rudach Łącznie spośród 615 obiektów tej grupy skontrolowano 191. Przeprowadzone kontrole wykazały, Ŝe: - stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych 17 obiektów kulturalno-widowiskowych nie budził zastrzeŝeń (sanitariaty na terenie obiektów były wyposaŝone w wystarczającą ilość środków higienicznych i dezynfekcyjnych; - stan sanitarny skontrolowanych gabinetów odnowy biologicznej w hotelach i obiektach wczasowo-turystycznych, z których korzystają przebywający w nich turyści uznano za dobry; - dworce PKP są sprzątane na bieŝąco, posiadają odpowiednią ilość koszy na śmieci oraz ławeczki dla podróŝnych. Przed sezonem naprawiono wiaty i uzupełniono brakujące oszklenie. Stan techniczny i porządkowy skontrolowanych peronów i międzytorzy nie budził zastrzeŝeń. - przystanki oraz dworce PKS - w większości są zadaszone, osłonięte od deszczu, posiadają ławeczki, wzdłuŝ dróg gminnych doposaŝone są w zamykane kosze. Po zimie przystanki, które wymagały koniecznych napraw, jak co roku zostały odnowione. Wiaty przystanków doposaŝone są w ławeczki dla podróŝnych i kosze na śmieci. W widocznych miejscach umieszczone zostały informacje o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Przystanki sprzątane są na bieŝąco. Strona 2 z 24

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 KLIMONTÓW-KIELCE 2007-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 1. Miejsce i rola turystyki w polityce Gminy Klimontów. 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Klimontów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo