OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2011 ROKU, TURYSTYCZNYCH. na terenie województwa śląskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2011 ROKU, TURYSTYCZNYCH. na terenie województwa śląskiego."

Transkrypt

1 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 211 ROKU, pod względem sanitarnym w zakresie higieny komunalnej, MIEJSCOWOŚCI, OBIEKTÓW I TRAS TURYSTYCZNYCH nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Katowice dnia r.

2 Obszar działania Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych województwa śląskiego, ze względu na zróŝnicowany stopień atrakcyjności turystycznej, moŝna podzielić na trzy główne rejony: rejon południowy obejmujący teren Beskidu Śląskiego i śywieckiego, najbardziej atrakcyjny turystycznie, z największą ilością obiektów i tras wypoczynkowo-turystycznych; rejon północny obejmujący teren Jury Krakowsko - Częstochowskiej oraz Sanktuarium Matki BoŜej Częstochowskiej na Jasnej Górze równieŝ chętnie odwiedzany przez turystów oraz pielgrzymów; rejon środkowy najmniej atrakcyjny turystycznie z uwagi na silne zurbanizowanie i uprzemysłowienie. Na przestrzeni roku 211 ewidencje bazy wypoczynkowo-turystycznej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego obejmowały ogółem 43 obiektów, (w ewidencji ŚPWIS znajdowały się 24 obiekty z grupy basenów oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych) z czego przed sezonem letnim skontrolowano 1224 co stanowi ponad 3% obiektów zewidencjonowanych liczba obiektów skontrolowanych liczba obiektów w ewidencji PPIS w Cieszynie PPIS w Bytomiu PPIS w Bielsku Białej PPIS w Dąbrowie G. PPIS w Częstochowie PPIS w Chorzowie PPIS w Jaworznie PPIS w Gliwicach PPIS w Katowicach PPIS w Kłobucku PPIS w Lublińcu PPIS w Myszkowie PPIS w Raciborzu PPIS w Rybniku PPIS w Rudzie Śl PPIS w Sosnowcu 47 PPIS w Tychach PPIS w Zawierciu PPIS w Wodzisławiu Śl PPIS w śywcu ŚPWIS Wykres nr 1. Ilość obiektów wypoczynkowo-turystycznych skontrolowanych w odniesieniu do zewidencjonowanych, w podziale na obszary działania organów PIS województwa. śląskiego. PowyŜszy wykres (nr 1) uwidacznia, iŝ zdecydowanie największa grupa obiektów turystycznowypoczynkowych zlokalizowana jest na terenie działania PPIS w Częstochowie (1145), PPIS Strona 2 z 24

3 w Gliwicach (452), PPIS w Cieszynie (321), PPIS w śywcu (276), PPIS w Bytomiu (271) oraz PPIS w Katowicach (264), a najmniej obiektów tego typu znajduje się pod nadzorem ŚPWIS (24), PPIS w Jaworznie (31), PPIS w Rudzie Śląskiej (32) i PPIS w Kłobucku (38) skontrolowanych zewidencjonowanych Hotele, motele Pozostała baza noclegowa Gospodarstwa agroturystyczne Obiekty sportowe i rekreacyjne Tereny rekreacyjne Kąpieliska Baseny Ustępy publiczne 24 Parkingi miejskie 13 Inne obiekty Pozostałe parkingi i postoje leśne Wykres nr 2. Ilość obiektów wypoczynkowo-turystycznych skontrolowanych przez organy PIS województwa śląskiego w stosunku do zewidencjonowanych, w podziale na grupy obiektów. Wykresy nr 2 i 3 obrazują liczbowo i procentowo, skontrolowanych przez organy PIS w stosunku do zewidencjonowanych, z podziałem na poszczególne grupy obiektów. 7, 65,3 6, 5, 48,6 47,2 38,3 39,5 4, 31,1 3, 2, 15,5 12,3 2, 26,7 22,4 1,, Pozostała baza noclegowa Tereny rekreacyjne Baseny Hotele, motele Ustępy publiczne Parkingi miejskie Obiekty sportowe i rekreacyjne Gospodarstwa agroturystyczne Pozostałe parkingi i postoje leśne Kąpieliska Inne obiekty [%] Wykres nr 3. Procentowa skontrolowanych przez organy PIS województwa śląskiego, z podziałem na poszczególne grupy obiektów. Strona 3 z 24

4 OCENA STANU SANITARNO-PORZĄDKOWEGO TRAS TURYSTYCZNYCH I MIEJSCOWOŚCI LETNISKOWYCH Największa liczba tras turystycznych zlokalizowana jest na obszarze Beskidu Śląskiego i śywieckiego, objętych działaniem Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Bielsku-Białej, Cieszynie i śywcu; na terenach PPIS w Częstochowie i PPIS w Lublińcu - obejmujących miejscowości letniskowe i trasy przejść pieszych pielgrzymek, a takŝe niewielka liczba na obszarze kontrolowanym przez PPIS w Zawierciu i PPIS w Raciborzu. Kontrole sanitarne wykazały, iŝ jak co roku tereny miast i wsi zostały uporządkowane, trawniki wykoszone, skwery i klomby obsadzono kwiatami. W wydzielonych miejscach widokowych wymieniono zniszczone ławki, ustawiono kosze na śmieci. Prace te prowadzone są na bieŝąco przez gminne słuŝby komunalne. W powiecie Ŝywieckim nadal.. trwają prace inwestycyjne związane z modernizacją i naprawą dróg oraz budową chodników dla pieszych, a takŝe realizowane są inwestycje w zakresie budowy wodociągów sieciowych oraz oczyszczalni ścieków. PPIS w Częstochowie skontrolował 3 trasy turystyczne (Rudniki Częstochowa, Siedlec Mstów - Częstochowa i Huta Stara - Brzeziny Wielkie Częstochowa). Stwierdzono, iŝ na najbardziej uszkodzonych odcinkach dróg prowadzone są naprawy nawierzchni (w miejscowościach: Srocko, Wancerzów, Mokrzesz, Nierada, Wrzosowa oraz Brzeziny). Z uzyskanych od Urzędów Gmin informacji wynika, Ŝe jak co roku w okresie przejść pieszych pielgrzymek przy trasach zostaną ustawione dodatkowe kontenery na nieczystości i uruchomione hydranty z wodą pitną. Postoje pielgrzymów odbywać się będą na wyznaczonych terenach przy parafiach. Pozostałe trasy zostaną skontrolowane w późniejszych terminach, zgodnie z ustalonym harmonogramem kontroli. Jak w roku ubiegłym PPIS w Częstochowie przeprowadził juŝ kontrole wszystkich sześciu zewidencjonowanych miejscowości (wsi) letniskowych: Olsztyn, Janów, Złoty Potok, Ponik, Siedlec k/janowa i Piasek. Na terenie Gminy Janów w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze mieszkańcy są zaopatrywani z wodociągu w Janowie i w Złotym Potoku. Na wywóz nieczystości komunalnych mieszkańcy mają podpisane indywidualne umowy z firmami. Mieszkańcy prowadzą tu selektywną zbiórkę odpadów. Miejscowości wyposaŝone są w odpowiednie do tego celu pojemniki naleŝące do specjalistycznej firmy zajmującej się transportem odpadów komunalnych, a wywóz odpadów finansuje Urząd Gminy w Janowie. Strona 4 z 24

5 Sprzątaniem miejscowości zajmują się pracownicy z prac interwencyjnych, nadleśnictwa oraz młodzieŝ z patroli ekologicznych, którzy szczególną uwagę zwracają na parkingi, przystanki, zatoczki i pobocza leśne. W trakcie odnawiania są szlaki turystyczne piesze, rowerowe i konne, natomiast na ścieŝkach rowerowych wymieniane są zdewastowane znaki informacyjne, które wyznaczają ścieŝkę lub drogę przeznaczoną dla ruchu pojazdów jednośladowych. W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata prowadzone są modernizacje ulic. W miejscowości Złoty Potok zakończona została inwestycja przebudowy płyty rynku. Wymieniona została nawierzchnia, zamontowano nowe kosze na odpady i ławeczki na skwerze. Trwają prace nad zagospodarowaniem oraz pogłębieniem stawu Amerykan wraz z przebudową ścieŝki rowerowej i szlaku kajakowego. Wieś letniskowa Olsztyn połoŝona jest na terenie Jury Krakowsko Częstochowskiej, której główną atrakcją są ruiny zamku. W miejscowości zlokalizowanych jest wiele obiektów świadczących usługi z zakresu agroturystyki. W centrum miejscowości przy Rynku znajdują się parkingi i szalet publiczny. Istnieje moŝliwość skorzystania z placu zabaw dla dzieci. Na terenie Rynku zapewniony jest hydrant z dostępem do wody z sieci wodociągowej. Zatrudnieni przez Urząd Gminy pracownicy na bieŝąco dbają o utrzymanie porządku i czystości miejscowości Olsztyn. TakŜe na obszarze kontrolowanym przez PPIS w Lublińcu systematycznie poprawia się estetyka i wizerunek miejscowości i terenów rekreacyjnych. Władze samorządów terytorialnych wkładają duŝo starań o dbałość zieleni, czystość ulic i chodników, zapewniają dostateczną ilość koszy na śmieci, a drogi są modernizowane w miarę posiadanych środków finansowych. Przez teren powiatu prowadzą dwie trasy pielgrzymkowe - przez miejscowość Koszęcin. Tam odbywa się postój i wypoczynek grup pielgrzymkowych na stadionie sportowym i obszarze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pielgrzymi korzystają z zaplecza sanitarnego ww. obiektów. PPIS w Zawierciu kontroluje prowadzące działalność obiekty stałe oraz sezonowe w połoŝonych na szlaku turystycznym miejscowościach: Zawiercie, Poręba, Łazy, Włodowice, Rzędkowice, Ogrodzieniec, Podzamcze, Giebło, Pilica, Podlesice, Kroczyce, Kostkowice, Siamoszyce, Pradła, Irządze, Zawada Pilicka, Szczekociny i Goleniowy. Na terenie powiatu znajdują się zarówno piesze jak i rowerowe szlaki turystyczne, które są pod opieką oddziału PTTK w Zawierciu. Szlaki są przygotowane do sezonu letniego. W miejscach najbardziej uczęszczanych ustawione są pojemniki na odpady i ławki. Strona 5 z 24

6 W powiecie raciborskim trasy o nasilonym ruchu turystycznym stanowią drogi dojazdowe do przejść w Chałupkach i Pietraszynie. W ostatnich latach poprawia się wizerunek miast i wsi powiatu z uwagi na fakt wybudowania chodników i ścieŝek rowerowych. Trwa odbudowa pałacu w Rudach, renowacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu, ruiny zamku w Tworkowie zostały zabezpieczone i udostępnione do zwiedzania. Planowane jest uatrakcyjnienie rezerwatu ŁęŜczok poprzez remont grobli i wyposaŝenie w wieŝę widokową z moŝliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne. W Raciborzu planowana jest budowa AQUA PARKU. Po zrealizowaniu tych inwestycji atrakcyjność turystyczna regionu zapewne wzrośnie. Na terenie działalności PPIS w Dąbrowie Górniczej, wzdłuŝ trasy Katowice-Warszawa kontrolowane są 2 przydroŝne parkingi z punktami gastronomicznymi, sanitariatami, stołami, ławkami i koszami na śmieci oraz 1 postój leśny bez sanitariatów. Na pozostałym terenie województwa śląskiego brak typowych miejscowości i tras turystycznych. Ustalono, Ŝe istniejące tam skontrolowane trasy rowerowe i piesze oraz umiejscowione przy głównych szlakach komunikacyjnych parkingi utrzymane były czysto i schludnie. OCENA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ Większość obiektów hotelarskich i wczasowo - turystycznych podłączonych jest do kanalizacji ogólnospławnej miejskiej lub gminnej. Tylko obiekty zlokalizowane na terenach nieskanalizowanych (m.in. ośrodki wypoczynkowe usytuowane wokół Zalewu Nakło-Chechło, w Brzeźnicy oraz w Kaletach-Zielonej) posiadają własne zbiorniki bezodpływowe do okresowego opróŝniania (ośrodki Hubertus w Mysłowicach, Bugla w Katowicach, Kolejarz w Niewieszu, Zajazd Pod Wzgórzem Wandy,) lub własne oczyszczalnie biologiczne (np. Autocamping w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach BIOSAM, OW Słoneczny Brzeg w Zawadach, Hotel Villa-Verde i Ośrodek Wypoczynkowy Morsko w Zawierciu, Ośrodek Szkolenia SW w Kulach, hotel Centuria w Ogrodzieńcu, Hotel i Restauracja Łabędź w DzierŜnie i wiele innych). Na terenie nadzorowanym przez PPIS w śywcu nadal realizowane są inwestycje obejmujące budowę sieci kanalizacyjnej i modernizacje istniejących oczyszczalni ścieków. Związek Międzygminny ds. Ekologii w śywcu realizuje Projekt Nr 2/PL/16/P/PE/23 "Oczyszczanie ścieków na śywiecczyźnie". Projekt ten obejmuje następujące gminy: Gilowice, Jeleśnia, Strona 6 z 24

7 Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz śywiec - obszar o łącznej powierzchni 85,6 tys. ha. Celem Projektu jest poprawa zarządzania gospodarką ściekową w wyŝej opisanym rejonie i dostosowaniem go do standardów określonych w dyrektywach Unii Europejskiej. Realizacja Projektu pozwoli na rozbudowę systemu oczyszczania ścieków w miejscowościach połoŝonych w zlewni Jeziora śywieckiego i górnego odcinka rzeki Soły. Przewiduje się, Ŝe cały projekt zostanie zrealizowany r. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarki ściekowej. Właściciele obiektów przedstawiali do wglądu umowy na odbiór nieczystości płynnych ze specjalistycznymi jednostkami. W jednym ze Szkolnych Schronisk MłodzieŜowych stwierdzono ponownie nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki odpadami ciekłymi - sprawę przekazano do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. OCENA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W Ŝadnym ze skontrolowanych obiektów nie stwierdzono uchybień w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Odpady te gromadzone są w pojemnikach i kontenerach o dobrym stanie technicznym i utrzymywane w naleŝytym stanie sanitarno-porządkowym. Tereny obiektów rekreacyjnych oraz szlaki turystyczne są zaopatrzone w wystarczającą ilość koszy na odpadki lub stelaŝe z workami foliowymi, opróŝniane w/g ustalonego harmonogramu lub w miarę potrzeb. W wielu gminach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów stałych w workach foliowych lub oznaczonych kolorami pojemnikach. Właściciele i zarządcy obiektów wczasowo turystycznych posiadają aktualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionymi firmami oraz rachunki potwierdzające ich wywóz. W większości miast i gmin nie stwierdzono dzikich wysypisk odpadów, a takŝe nie zanotowano skarg na ich zaleganie. Na składowisku w Raciborzu planowane jest uruchomienie kompostowni. Niestety pomimo uregulowania postępowań z odpadami komunalnymi, we wszystkich gminach powiatu nadal zdarzają się przypadki wyrzucania śmieci wzdłuŝ dróg, w obrębie lasów lub innych zarośli Strona 7 z 24

8 OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO I SANITARNO-HIGIENICZNEGO OBIEKTÓW JUś PRZYGOTOWANYCH, JAK I PRZYGOTOWYWANYCH DO SEZONU LETNIEGO 211 R. Baza noclegowa Najliczniejszą grupę obiektów turystyczno-wypoczynkowych województwa śląskiego stanowi baza noclegowa, licząca ogółem 1.16 obiektów całorocznych i sezonowych (wliczając w to takŝe gospodarstwa agroturystyczne). Przed sezonem letnim 211 r. skontrolowano 418 obiektów tej grupy. Coroczne zmiany ich ilości wiąŝą się ze zmianą zaszeregowania, wprowadzeniem do ewidencji i objęciem nadzorem sanitarnym nowych obiektów lub zlikwidowanie istniejących. Jako całoroczne obiekty noclegowe określono: hotele, motele, domy wczasowe, pensjonaty, schroniska, ośrodki wypoczynkowe, zajazdy, gościńce, pokoje gościnne, domy wycieczkowe, domy turysty, domy noclegowe, dom pielgrzyma, domy gościnne i gospodarstwa agroturystyczne w sumie 91 obiektów, z czego 391 skontrolowano przed sezonem letnim. W oparciu o wyniki przeprowadzonych przez ppis kontroli sanitarnych i otrzymanych informacji obiektów uznano za w pełni przygotowane do sezonu, w trakcie przygotowywania było 13 obiektów, a nieczynnych 6 (wykres nr 4). W stosunku do pozostałych obiektów brak informacji o ich stanie przygotowania do sezonu letniego 211r. liczba obiektów nieczynnych;6 (1%) liczba obiektów przygotowanych do sezonu letniego; 378 (42%) liczba obiektów, o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 513 (56%) liczba obiektów w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 13 (1%) Strona 8 z 24

9 Wykres nr 4. Podział zewidencjonowanych całorocznych obiektów noclegowych, w zaleŝności od stopnia przygotowania do sezonu letniego Stan sanitarno-techniczny i porządkowy większości skontrolowanych obiektów całorocznej bazy noclegowej ppis ocenili jako dobry. Pokoje mieszkalne wyposaŝone są w sprzęty o dobrym stanie technicznym, budynki są zadbane, a ich otoczenie uporządkowane i zagospodarowane. Obiekty te ciągle podnoszą standardy oferowanych usług. W obiektach całorocznych budynki i pomieszczenia są sukcesywnie remontowane, odnawiane, wyposaŝane w nowe meble i urządzenia oraz modernizowane. W całorocznych obiektach bazy noclegowej: wydzielone są pomieszczenia magazynowe: bielizny czystej i brudnej oraz środków czystościowych i dezynfekcyjnych (z zachowanym reŝimem sanitarnym), zapewniona jest wystarczająca ilość środków czystości i dezynfekcyjnych, sanitariaty są utrzymywane czysto i dezynfekowane na bieŝąco, zapewniony jest dopływ bieŝącej wody zimnej i ciepłej, a przy umywalkach są zainstalowane dozowniki z mydłem w płynie, wszystkie pomieszczenia są na bieŝąco sprzątane, w obiektach nie posiadających własnych pralni bieliznę oddaje się do prania w pralniach zewnętrznych, obiekty zawierają umowy z firmami prowadzącymi działalność w zakresie dezynfekcji koców, kołder i materacy, większość obiektów przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Właścicielom obiektów, w których stwierdzono występowanie istotnych nieprawidłowości, ppis wydali 2 terminowych decyzji administracyjnych, nakazujących usunięcie uchybień dotyczących miedzy innymi: przywrócenia funkcjonalności pomieszczenia porządkowego z dostępem do poboru wody w postaci jaka została zaopiniowana przez PPIS, doprowadzenia do stanu zgodnego z wymaganiami ścian w róŝnego rodzaju pomieszczeniach (punkt medyczny, sanitariaty, trakt komunikacyjny itp.), zapewnienia bieŝącej ciepłej wody przy umywalkach do mycia rąk w toaletach ogólnodostępnych, nakazu oczyszczenia i zdezynfekowania instalacji ciepłej wody pod kątem zredukowania liczby bakterii Legionella sp. (6 obiektów) oraz 2 decyzje prolongujące terminy wykonania zaleceń decyzji ubiegłorocznych. Strona 9 z 24

10 PPIS w śywcu wydał 1 decyzję nakazującą unieruchomienie z powodu złego stanu sanitarnego pomieszczeń oraz niewłaściwego postępowania z czystą i brudną bielizną w tym obiekcie. Po przeprowadzeniu w maju kontroli sprawdzającej, która wykazała wykonanie zaleceń, PPIS wydał decyzję o wygaśnięciu decyzji nakazującej unieruchomienie obiektu. Z powodu stwierdzonych zaniedbań sanitarno-porządkowych właścicieli 5 obiektów ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 1. zł. Sezonowe obiekty wczasowo-turystyczne to między innymi: pola namiotowe, domki kempingowe, domy wczasowe, pokoje gościnne, hale noclegowe, autocampingi czynne wyłącznie w sezonie letnim. Ze zewidencjonowanych 16 obiektów tej grupy, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni skontrolowali 27. W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli sanitarnych ppis uznali 18 obiektów za przygotowane do sezonu (tereny zielone wykoszone, sanitariaty odmalowane, wyposaŝone w środki czystości i dezynfekcyjne), a 9 w trakcie przygotowywania (remonty toalet, malowanie, konserwacja urządzeń, prace porządkowe terenów i ośrodków). Obrazuje to poniŝszy wykres nr 5. nieczynnych; 1 (9%) przygotowanych do sezonu letniego; 18 (17%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 9 (8%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 69 (66%) Wykres nr 5. Zewidencjonowane sezonowe obiekty noclegowe, w rozbiciu na grupy ze względu na stopień przygotowania do sezonu letniego Wokół obiektów organizowane są miejsca do wypoczynku na świeŝym powietrzu oraz place zabaw dla dzieci. Sanitariaty typu TOI-TOI oraz kontenery i plastikowe pojemniki na śmieci dostarczane są zwykle przed otwarciem sezonu, tj. w czerwcu. Stan sanitarno-porządkowy skontrolowanych obiektów sezonowych ogółem uznano za dobry. Pod koniec ubiegłorocznego sezonu letniego został oddany dla gości Autocampingu Dolina Trzech Stawów w Katowicach basen o wymiarach 1x15m. Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenie odbywa się za pomocą Strona 1 z 24

11 automatycznej stacji uzdatniania wody. Teren kempingu, zlokalizowanego w Rybniku- Kamieniu, został aktualnie przekształcony w Rodzinny Park Atrakcji z placem zabaw, urządzeniami rekreacyjnymi i parkami tematycznymi: Parkiem Dinozaurów i Bajkową Krainą. Nad Zalewem Nakło-Chechło rozwaŝa się wymianę starych sanitariatów murowanych na nowoczesny kontener sanitarny z pełnym wyposaŝeniem. W trakcie organizowania jest wyposaŝanie terenu w kabiny TOI- TOI na polu namiotowym oraz sanitariatów typu TOI- TOI dla osób korzystających z kąpielisk. W powyŝszej grupie nie wydano Ŝadnej decyzji administracyjnej, nie nałoŝono teŝ mandatów karnych. Skontrolowanie większości obiektów z tej grupy nie było jeszcze moŝliwe, gdyŝ ich uruchomienie planowane jest w czasie wakacji i prace przygotowawcze na ogół zaczynają się dopiero w miesiącu czerwcu. Obiekty sportowe i rekreacyjne Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa śląskiego aktualnie posiada w ewidencji 365 obiektów sportowych i rekreacyjnych ( w tym 1 nadzorowany przez ŚPWIS) typu: stadiony, boiska, hale sportowe, korty tenisowe, kluby sportowe i hale zapaśnicze, skocznię narciarską i wyciąg narciarski (Wisła Malinka), lodowiska i tzw. figloparki. Przed tegorocznym sezonem letnim skontrolowano 144 obiekty, w których okres letni wiąŝe się z nasiloną działalnością rozrywkowo-sportową. Pozostałe zostaną skontrolowane w późniejszym okresie. Strona 11 z 24

12 nieczynnych; 2 (,5%) przygotowanych do sezonu letniego; 143 (39,2%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 219 (6%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 1 (.3%) Wykres nr 6. Przygotowanie do sezonu letniego, zewidencjonowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Jak obrazuje powyŝszy wykres (nr 6), spośród obiektów skontrolowanych uznano za przygotowane do sezonu letniego, a 1 jest w trakcie przygotowania. Większe obiekty przystosowano juŝ do przeprowadzania imprez masowych typu rozgrywki sportowe, treningi i zawody ŜuŜlowe (Stadion Arena w Częstochowie), koncerty muzyczne, doŝynki, festyny okolicznościowe i inne imprezy artystyczne. Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Bytomiu uruchomione zostały 3 nowe obiekty: hangar wraz z przystanią kajakową w Świerklańcu, ściana wspinaczkowa w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 5 i Hala sportowa w Radzionkowie przy ul. Knowały 16. Są to obiekty nowoczesne, ocenione jako dobre. Nadal wyłączony jest z uŝytkowania Stadion Śląski w Chorzowie ze względu na trwające prace remontowo modernizacyjne, których termin zakończenia przewidywany jest w drugim półroczu bieŝącego roku. W ogólnym bilansie uznano, iŝ obiekty sportowe są utrzymywane czysto - pomieszczenia sprzątane, a sprzęty do ćwiczeń czyszczone i dezynfekowane na bieŝąco. Stan sanitarny zapleczy nie budził zastrzeŝeń pomieszczenia prysznicowe i toalety równieŝ na bieŝąco były sprzątane i dezynfekowane. Zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne było wystarczające, a apteczki I pomocy wyposaŝone prawidłowo. Ogólnie obiekty tej grupy oceniono jako dobre i dostateczne. Strona 12 z 24

13 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sanitarno-technicznymi, wydano 1 decyzji administracyjnych (w tym 1 wydał ŚPWIS), które nakazywały m. in.: usunięcie nieprawidłowości sanitarno-technicznych na stadionach; zlikwidowanie przyczyn powstawania zacieków oraz wyremontowanie i odmalowanie pomieszczeń toalet, szatni, natrysków i punktu medycznego, uzupełnienie ubytków kafli oraz naprawienie stolarki drzwiowej i okiennej, uporządkowanie terenu stadionu i uzupełnienie brakującego ogrodzenia. Ponadto wydano 4 decyzje prolongujące terminy wykonania zaleceń wcześniej wydanych decyzji. Jako złe pod względem sanitarno- technicznym oceniono 6 obiektów. Z powodu złego stanu sanitarno-technicznego obiektów państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni nałoŝyli 4 mandaty karne na łączną kwotę 45 zł. Tereny rekreacyjne W ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego znajdowało się 1313 terenów rekreacyjnych, do których jak co roku m. in. zaliczono: tereny leśne i zielone typu parki, skwery, place zabaw, ogródki jordanowskie i piaskownice oraz zbiorniki wodne przeznaczone wyłącznie do rekreacji i sportów wodnych. Zdecydowana większość tego typu terenów znajduje się pod nadzorem PPIS w Częstochowie (426 obiektów), PPIS w Gliwicach (3 obiektów) i PPIS w Chorzowie (181 obiektów). Opiekę nad tymi terenami sprawują głównie urzędy miast, administracje budynków mieszkalnych i zarządy spółdzielni mieszkaniowych. przygotowanych do sezonu letniego; 161 (12%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 1149 (88%) Wykres nr 7. Zewidencjonowane tereny rekreacyjne, w rozbiciu na grupy ze względu na stopień przygotowania do sezonu letniego Strona 13 z 24

14 Wszystkie 161 skontrolowanych obiektów tej grupy uznano za przygotowane do sezonu letniego, a ich stan sanitarno-porządkowy określono jako dobry. Podobnie jak w sezonie ubiegłorocznym, w parkach odnowione zostały alejki spacerowe z ustawionymi ławkami i koszami na odpady. Place zabaw wyposaŝono w nowe urządzenia do rekreacji (huśtawki, karuzele, zjeŝdŝalnie), odmalowano ławki i porozstawiano kosze na odpadki komunalne oraz specjalne kosze na odchody zwierzęce. Przeprowadzono remonty zdewastowanych po zimie piaskownic, wymieniono w nich piasek, a w najbliŝszych okolicach piaskownic umieszczono znaki graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz wyeksponowano tablice z regulaminem placu zakazującym m. in. wprowadzanie zwierząt. W powyŝszej grupie obiektów tylko jeden z terenów rekreacyjnych dla dzieci uznano za zły pod względem sanitarno-porządkowym, w związku z czym PPIS w Lublińcu wydał decyzję administracyjną nakazującą doprowadzenie placu zabaw do właściwego stanu sanitarnego. Mandatów karnych w tej grupie obiektów nie nałoŝono. Kąpieliska oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli W dniu 4 marca 21r. ustawą o zmianie ustawy Prawo Wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253) została wdroŝona do polskiego prawa Dyrektywa 23/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 26r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca poprzednią dyrektywę 76/16/EWG. Znowelizowana ustawa Prawo Wodne dała delegację do wydania niŝej wymienionych przepisów wykonawczych: - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191); - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478); - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. Nr 91, poz. 527). Celem ustawy jest zachowanie, ochrona i poprawa zarówno środowiska, jak i ochrona zdrowia ludzkiego. Wprowadza ona nowe definicje: kąpieliska, organizatora, profilu wody w kąpielisku i miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Zmienia kryteria oceny jakości wody i narzuca obowiązek jej kwalifikacji. Wprowadza równieŝ system zarządzania jakością wody w kąpielisku mający na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się, w tym Strona 14 z 24

15 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach element przewidywania róŝnego rodzaju zagroŝeń. Ustawa zmienia koncepcję sprawowania nadzoru nad jakością wody w kąpielisku oraz w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie będącym kąpieliskiem, jednak posiadającym organizatora. Na terenie województwa śląskiego w tegorocznym sezonie kąpieliskowym w okresie pomiędzy 15 czerwca a 3 września wyznaczono - do dnia 31 maja - pięć obiektów posiadających statut kąpieliska, tj.: - kąpielisko Pogoria I i Pogoria III - pod nadzorem PPIS w Dąbrowie Górniczej (na zdjęciach poniŝej) - kąpielisko Czechowice - pod nadzorem PPIS w Gliwicach (zdjęcia poniŝej); - kąpielisko Stawiki - pod nadzorem PPIS w Sosnowcu; - kąpielisko Zakrzew - pod nadzorem PPIS w Kłobucku. Spośród ww. pięciu kąpielisk, przed sezonem letnim 211r. tylko kąpielisko Czechowice zostało skontrolowane i ocenione jako przygotowane do sezonu letniego. Miejsca wyznaczone do kąpieli posiadające organizatora moŝna zorganizować w trakcie trwania całego sezonu kąpielowego. Zgłoszonych zostało 14 miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Pełną listę kąpielisk oraz aktualnych miejsc wyznaczonych do kąpieli moŝna na bieŝąco obserwować na internetowej stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach: Osoby kąpiące się w miejscu, które nie zostało wyznaczone przez gminę jako kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpieli, będą czyniły to na własne ryzyko. Obywatele sami będą decydować, czy podjąć ryzyko kąpieli w wodzie o niepewnej jakości czy teŝ w wodzie systematycznie kontrolowanej, a tym samym gwarantującej bezpieczeństwo zdrowotne. Strona 15 z 24

16 Baseny Pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego znajdują się 284 baseny, w tym 197 to baseny całoroczne (79 szkolnych i 118 pozostałych) oraz 87 basenów sezonowych. Spośród nich Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nadzoruje 23 baseny (w tym 18 całorocznych szkolnych). Przed sezonem letnim skontrolowano blisko 66% basenów całorocznych. Baseny całoroczne to obiekty zamknięte, w większości pracujące w obiegu zamkniętym, obejmującym proces uzdatniania i dezynfekcji wody. Ścieki z basenów są odprowadzane do kanalizacji miejskiej, a odpady komunalne gromadzone w kontenerach i odbierane przez specjalistyczne firmy. Stan techniczny i porządkowy wydzielonego zaplecza higienicznosanitarnego basenów, w tym szatni, przebieralni, natrysków i sanitariatów, a takŝe miejsca składowania środków myjących i dezynfekujących skontrolowanych przez organy PIS większości basenów całorocznych nie budził zastrzeŝeń. Baseny szkolne Baseny pozostałe, o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu; 21 (27%) nieczynnych; 4 (5%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu; 36 (31%) ilośc obiektów nieczynnych; 6 (5%) przygotowanych do sezonu letniego; 53 (67%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 1 (1%) w trakcie przygotowania do sezonu; 1 (1%) przygotowanych do sezonu letniego; 75 (63%) Wykres nr 8. Zewidencjonowane całoroczne baseny kąpielowe, w rozbiciu na grupy, zaleŝnie od stopnia przygotowania do sezonu letniego W większości obiektów kontrole potwierdziły ich właściwy stan sanitarno-higieniczny i sanitarno-techniczny. W ramach nadzoru sanitarnego, ppis i ŚPWIS na bieŝąco pobierają z basenów próbki wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych, i w przypadkach stwierdzenia przekroczeń parametrów informują dysponentów basenów o konieczności doprowadzenia wody do stanu niezagraŝającego zdrowiu osób korzystających z basenu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ppis wydali 6 decyzji terminowych, nakazujących m.in.: usunięcie przyczyny powstawania zacieków oraz malowanie ścian i sufitów Strona 16 z 24

17 w pomieszczeniach szatni, natrysków i ustępów, odnowienie stolarki drzwiowej, właściwe zabezpieczenie rur wentylacyjnych w pomieszczeniach natrysków oraz odnowienie wewnętrznej powierzchni niecki basenowej. NałoŜono 1 mandat karny na kwotę 1 zł za stosowanie przeterminowanego preparatu do dezynfekcji łóŝka opalającego na terenie basenu W ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego znajduje się 87 basenów sezonowych (w tym Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nadzoruje 2), z których przed sezonem letnim skontrolowano ponad 9 %. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iŝ tylko jeden obiekt - śabka w Łaziskach Górnych jest przygotowany do sezonu letniego i czynny juŝ od 1 maja. Łaziskie baseny wykonane są w technologii rzadko u nas spotykanej. Ich misy są zmontowane z elementów z nierdzewnej stali. Woda w basenie rekreacyjnym jest podgrzewana za pomocą kolektorów słonecznych, zamontowanych m.in. na dachu pawilonu zaplecza socjalnego. Ponadto obiekt ma własną przepompownię ścieków oraz podziemny zbiornik, w którym gromadzona jest woda z płukania filtrów basenowych, wykorzystywana następnie do podlewania kortów i terenów zielonych. Pozostałe skontrolowane obiekty były nieczynne bądź były w trakcie przygotowania, a ich otwarcie właściciele przewidują najwcześniej w drugiej połowie czerwca. nieczynnych; 14 (16%) przygotowanych do sezonu letniego; 1 (1%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 14 (16%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 58 (67%) Wykres nr 9. Zewidencjonowane sezonowe baseny kąpielowe, w rozbiciu na grupy zaleŝnie od stopnia przygotowania do sezonu letniego Strona 17 z 24

18 W grupie basenów sezonowych nie wydano decyzji administracyjnych, i nie nakładano mandatów. Ustępy publiczne Nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego objęte są obecnie 284 ustępy publiczne, w tym 253 ustępy całoroczne i 31 ustępów sezonowych. W wyniku przeprowadzonych 134 kontroli sanitarnych uznano za przygotowane do sezonu 115 publicznych ustępów całorocznych i 13 ustępów sezonowych, a tylko 4 ustępy całoroczne oraz 2 sezonowe w trakcie przygotowania. Łącznie 11 obiektów było nieczynnych, a o pozostałych 139 brak danych co do stanu ich przygotowania. ustępy całoroczne ustępy sezonowe, o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego; 128 (51%) nieczynnych; 6 (2%) przygotowanych do sezonu letniego; 115 (45%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego; 4 (2%), o których brak danych o stanie przygotowania do sezonu letniego nieczynnych; 11 (35%) nieczynnych; 5 (16%) przygotowanych do sezonu letniego; 13 (43%) w trakcie przygotowania do sezonu letniego ; 2 (6%) Wykres nr 1. Zewidencjonowane całoroczne i sezonowe ustępy publiczne, w rozbiciu na grupy zaleŝnie od stopnia przygotowania do sezonu letniego Ustępy całoroczne - to z zasady obiekty ze stałą obsługą, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowane w budynkach wolnostojących lub w zwartej zabudowie, wyposaŝone w wystarczającą ilość środków myjących i dezynfekcyjnych oraz sprzęt do utrzymania czystości i porządku. Ich stan techniczno-porządkowy nie budził większych zastrzeŝeń. Jako sezonowe ustępy publiczne traktuje się kabiny przenośne typu TOI-TOI, które są ustawiane latem przy plaŝach, kąpieliskach, szlakach spacerowych, obiektach sportowych itp. W odniesieniu do grupy ustępów publicznych wydano łącznie 6 decyzji administracyjnych, w tym 2 decyzje prolongujące terminy wykonania nakazów decyzji z lat ubiegłych. Wydane decyzje dotyczyły zlikwidowania złego stanu sanitarno-technicznego ścian, sufitów, podłóg Strona 18 z 24

19 i stolarki drzwiowej oraz zapewnienia bieŝącej ciepłej wody przy umywalce. Ponadto za zaniedbania sanitarno-porządkowe nałoŝono 1 mandat karny na kwotę 15 zł. Parkingi Na terenie województwa śląskiego pod sanitarnym nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje się 9 parkingów miejskich oraz 58 pozostałych parkingów i postojów leśnych. Jak przedstawiono na grafiku nr 11, przed tegorocznym sezonem letnim skontrolowano 24 ze zewidencjonowanych parkingów miejskich oraz 13 z grupy pozostałych parkingów i postojów leśnych. Wszystkie skontrolowane parkingi oceniono jako przygotowane do sezonu letniego skontrolowanych zewidencjonowanych Parkingi miejskie pozostałe parkingi i postoje leśne Wykres nr 11. Porównanie ilości zewidencjonowanych parkingów i postojów leśnych do ilości skontrolowanych przed sezonem letnim 211r. Skontrolowane parkingi i postoje leśne to obiekty zagospodarowane, ogrodzone i odpowiednio oznakowane, zlokalizowane najczęściej przy punktach gastronomicznonoclegowych i stacjach paliw, zaopatrzone w węzły sanitarne, posiadające bieŝącą wodę ciepłą i zimną oraz odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne. Sprzątaniem tych obiektów zajmują się pracownicy zatrudnieni na sezon letni przez urzędy gmin lub osoby dzierŝawiące teren pod punkty gastronomiczne. Na terenie niektórych postojów i parkingów leśnych, ustawione są zadaszenia w postaci tzw. grzybków, wraz z ławkami oraz drewnianymi koszami na śmieci, ubikacje typu TOI-TOI. Opiekę nad leśnymi postojami sprawują lokalne nadleśnictwa. Parkingi miejskie to obiekty usytuowane na terenach utwardzonych, w większości ogrodzone i zagospodarowane (parkingi strzeŝone), posiadające portiernie lub pomieszczenia dla Strona 19 z 24

20 obsługi wraz zapleczem sanitarno-higienicznym (najczęściej kabiny TOI-TOI ), a sprzątane głównie przez pracowników w ramach ich obowiązków. Natomiast te niezagospodarowane to na ogół tereny utwardzone i wyposaŝone w kontenery zbiorcze na odpady komunalne, sprzątane przez słuŝby oczyszczania miasta. Niektóre z parkingów miejskich wyposaŝone są w sanitariaty ogólnodostępne. Skontrolowane obiekty nie budziły zastrzeŝeń sanitarno-porządkowych, wszystkie wyposaŝone były w odpowiednią liczbę regularnie opróŝnianych pojemników na odpady komunalne. W tej grupie obiektów przed sezonem letnim nie wydano Ŝadnych decyzji oraz nie nałoŝono mandatów. Inne obiekty Do grupy innych obiektów wypoczynkowo-turystycznych zaliczono między innymi: obiekty kulturalno-widowiskowe, gabinety odnowy biologicznej w hotelach i obiektach wczasowoturystycznych, przystanki PKS i PKP na terenie gmin, dworce PKP i PKS, Miejsca Obsługi PodróŜnych zlokalizowane przy autostradzie A4 Wrocław-Kraków, Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach oraz Zabytkową Stację Kolei Wąskotorowej w Rudach Łącznie spośród 615 obiektów tej grupy skontrolowano 191. Przeprowadzone kontrole wykazały, Ŝe: - stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych 17 obiektów kulturalno-widowiskowych nie budził zastrzeŝeń (sanitariaty na terenie obiektów były wyposaŝone w wystarczającą ilość środków higienicznych i dezynfekcyjnych; - stan sanitarny skontrolowanych gabinetów odnowy biologicznej w hotelach i obiektach wczasowo-turystycznych, z których korzystają przebywający w nich turyści uznano za dobry; - dworce PKP są sprzątane na bieŝąco, posiadają odpowiednią ilość koszy na śmieci oraz ławeczki dla podróŝnych. Przed sezonem naprawiono wiaty i uzupełniono brakujące oszklenie. Stan techniczny i porządkowy skontrolowanych peronów i międzytorzy nie budził zastrzeŝeń. - przystanki oraz dworce PKS - w większości są zadaszone, osłonięte od deszczu, posiadają ławeczki, wzdłuŝ dróg gminnych doposaŝone są w zamykane kosze. Po zimie przystanki, które wymagały koniecznych napraw, jak co roku zostały odnowione. Wiaty przystanków doposaŝone są w ławeczki dla podróŝnych i kosze na śmieci. W widocznych miejscach umieszczone zostały informacje o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Przystanki sprzątane są na bieŝąco. Strona 2 z 24

OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO 2009 ROKU, TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWYCH. na terenie województwa śląskiego.

OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO 2009 ROKU, TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWYCH. na terenie województwa śląskiego. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO 2009 ROKU, pod względem sanitarnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2013 ROKU, TURYSTYCZNYCH

OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 2013 ROKU, TURYSTYCZNYCH Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska OCENA PRZYGOTOWANIA DO SEZONU LETNIEGO W 23 ROKU, pod względem sanitarnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2015 r. miejscowości, obiektów i tras turystycznych usytuowanych na terenie województwa śląskiego

Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2015 r. miejscowości, obiektów i tras turystycznych usytuowanych na terenie województwa śląskiego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2015 r. miejscowości, obiektów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (zdjęcie ze zbiorów własnych) Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (zdjęcie ze zbiorów własnych) Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska WOJEW WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH Ocena stanu sanitarnego w sezonie letnim 3 r., miejscowości, tras i obiektów turystyczno - wypoczynkowych usytuowanych na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

S A N I T A R N O E P I D E M I O L O G I C Z N A

S A N I T A R N O E P I D E M I O L O G I C Z N A W O J E W W O J E W Ó D Z K A S T A C J A S A N I T A R N O E P I D E M I O L O G I C Z N A w K A T O W I C A C H Ocena stanu sanitarnego w sezonie letnim 29r., miejscowości, tras i obiektów turystyczno

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK 1. Domy pomocy społecznej. 2. Hotele, motele, pensjonaty. 3. Obiekty wczasowo-turystyczne oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO W TRAKCIE SEZONU LETNIEGO W 2014 ROKU TURYSTYCZNYCH

OCENA STANU SANITARNEGO W TRAKCIE SEZONU LETNIEGO W 2014 ROKU TURYSTYCZNYCH Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska OCENA STANU SANITARNEGO W TRAKCIE SEZONU LETNIEGO W 14 ROKU MIEJSCOWOŚCI, OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU 1. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO OBIEKTÓW WCZASOWO- TURYSTYCZNYCH 1.1. Baza

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska dotyczące. kąpieliska Kod PL PL PL

Kąpieliska dotyczące. kąpieliska Kod PL PL PL Zgodnie z art. 34 b ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (j.t. Dz. U z 2015 r., poz.469) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia..2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 NR ZGŁOSZENIA.. (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieŝy A. Dane

Bardziej szczegółowo

1. Stan sanitarno porządkowy miejscowości turystyczno wypoczynkowych i tras komunikacyjnych (tabela nr 1)

1. Stan sanitarno porządkowy miejscowości turystyczno wypoczynkowych i tras komunikacyjnych (tabela nr 1) 1. Stan sanitarno porządkowy miejscowości turystyczno wypoczynkowych i tras komunikacyjnych (tabela nr 1) A) Słubice. Stan sanitarno-porządkowy miasta ocenia się jako dobry. Skwery i gazony uliczne obsadzono

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Piechowice

Gmina Miejska Piechowice 1.1.1. Gmina Miejska Piechowice Tabela 1. Inwestycje na terenie Miasta Piechowice wspierające rozwój turystyki w regionie. Obiekty o charakterze turystycznym 1. Neoromański Kościół parafialny z lat 1909-1911,

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Załącznik do uchwały nr 1426 / 58 / V /2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.08. 2015r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: III. Turystyka Działanie/Poddziałanie: 3.2.2.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OLEŚNICY, UL. 3 MAJA 20, 56-400 OLEŚNICA TEL.: (71)314-20-34; FAX: (71)314-20-35 E-MAIL: PSSE.OLESNICA@PIS.GOV.PL; BIP: PSSE.OLESNICA.IBIP.WROC.PL CAŁODOBOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ Szaletu na targowisku parkingu miejskim w Lubrańcu przy ulicy Brzeska Nowa LUBRANIEC 2005 Wstęp Przedmiotem opracowania jest Instrukcja dobrej praktyki higienicznej

Bardziej szczegółowo

I MŁODZIEśY. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie

I MŁODZIEśY. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEśY Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie WYMOGI SANITARNE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU: Organizator wypoczynku ponosi odpowiedzialność za zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

Wniosek 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ (miejscowość, data) /pieczęć wnioskodawcy/ Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 RADY GMINY WALIM. z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 RADY GMINY WALIM. z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 RADY GMINY WALIM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 2) wydawanie zezwoleń na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby ... / imię i nazwisko / Szklarska Poręba, dnia...... / adres /...... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM OCENA STANU SANITARNEGO MIEJSCOWOŚCI, OBIEKTÓW I TRAS TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W SEZONIE LETNIM 2012 ROKU Gorzów Wielkopolski,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ-4101-30- 01/2011 P/11/134 Szczecin, dnia lutego 2012 r. Pani Olga Roszak - Pezała Wójt Gminy Mielno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Informacje ogólne W roku 2012 spośród figurujących w ewidencji 41 679 placówek oświatowo-wychowawczych pracownicy pionu Higieny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4946 UCHWAŁA NR XXIX/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nadania statutu jednostce

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kąpielisk w Gminie Nieporęt Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych:

I. Wykaz kąpielisk w Gminie Nieporęt Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych: EWIDENCJA KĄPIELISK W GMINIE NIEPORĘT I. Wykaz kąpielisk w Gminie Nieporęt Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych: 1408032 Powiat: legionowski Województwo:

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 7 lipca 2011 r. LPO-4110-01-03/2011 R/11/004 Pan Piotr Juszczak Wójt Gminy Grodziec Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 11 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/160/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH 1. Ocena stanu techniczno-sanitarnego budynków w obiektach stałych. 2. Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Ustka, dnia... ( imię i nazwisko)... (adres) ... WÓJT GMINY USTKA

Ustka, dnia... ( imię i nazwisko)... (adres) ... WÓJT GMINY USTKA Ustka, dnia...... ( imię i nazwisko)... (adres)... WÓJT GMINY USTKA WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem,

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 1 Początki działalności Związku sięgają 1991 roku, kiedy Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu. Pierwszym zadaniem Związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Załącznik do uchwały Nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 458/1243/14 z dnia 2.09.2014r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: 3 125 000 + 50 000 + 362 086

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Zmiana sposobu nadzoru nad kąpieliskami W dniu 4 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Ośrodek Wypoczynkowy Słok 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Lokalizacja N 51 16 44 E 19 21 55. Odległość z ośrodka: Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław 185 km Nieruchomość stanowiąca OW

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Ocena stanu sanitarnego szkoły Strona 1 (6) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia Ocena stanu sanitarnego szkoły Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Radziechowy Wieprz Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy INWENTARYZAJA ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZEŃ W ZLEWNI RZEKI BIAŁEJ PRZEMSZY

Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy INWENTARYZAJA ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZEŃ W ZLEWNI RZEKI BIAŁEJ PRZEMSZY Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy INWENTARYZAJA ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZEŃ W ZLEWNI RZEKI BIAŁEJ PRZEMSZY Piotr Nadolny 2008 Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń w dorzeczu Białej Przemszy jest jednym

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 04.02.2016 r. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2015 w zakresie Higieny Komunalnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

S-7.1. Kraków Gospodarka Odpadami, etap I

S-7.1. Kraków Gospodarka Odpadami, etap I S-7 I N F R A S T R U K T U R A O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A S-7.1 Kraków Gospodarka Odpadami, etap I Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz. Budowa kontenerowej kompostowni o wydajności

Bardziej szczegółowo

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące 1. Przedmiot opracowania Podstawą opracowania jest: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ-4101-30-03/2012 P/11/134 Szczecin, dnia stycznia 2012 r. Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA WAŁBRZYCHA W 2015 ROKU

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA WAŁBRZYCHA W 2015 ROKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA WAŁBRZYCHA W 2015 ROKU 1. OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA Charakterystyka zaopatrzenia w wodę Miasto Wałbrzych zaopatrywane jest w wodę z wodociągu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/763/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/763/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/763/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

4. Maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska.

4. Maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska. I. Podstawowe informacje 1. Nazwa i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska. 2. Powierzchnia kąpieliska. Powierzchnia jeziora wynosi 25,7228 ha. Powierzchnia plaży i terenu wokół plaży 0,5549 ha.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie dotacji do kwoty 6 120,00 zł. Udzielenie dotacji do kwoty 1 360,00 zł

Udzielenie dotacji do kwoty 6 120,00 zł. Udzielenie dotacji do kwoty 1 360,00 zł Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 8 maja 2013 roku Poz. Wnioskodawca Cel wystąpienia Nazwa zadania 1. Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich w Zabrzu 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorząd województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata , dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą

Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata , dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata 2007-2013, dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą Katowice, 7 grudnia 2015 Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks)

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks) /pieczątka wnioskodawcy/ -------------------------------------------------------------- (miejscowość, data) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów W n i o s e k o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 15 lipca 2009 r. P/09/147 LPO-410-17-06/2009 Pan Janusz Nowak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu Na

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

KRZYśOWNIKI STRZESZYNEK RUSAŁKA

KRZYśOWNIKI STRZESZYNEK RUSAŁKA I WYKAZ KĄPIELISK Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych 2.4.30 Miasto Poznań Województwo Wielkopolskie Powiat: Poznań Lp. Informacje dotyczące kąpielisk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2011 r. Dz.U.2011.91.527 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z dnia 2 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu?

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? 1 z 5 2010-07-23 22:01 Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? CZWARTEK, 17 GRUDNIA 2009 Wielu z nas było świadkiem opowieści np. o umywalce, która została zamontowana 3 centymetry za nisko

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi.

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach placówek nauczania i wychowania za 2014r. W 2014r. pracownicy sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili 472 kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Baza noclegowa to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego. W jej skład wchodzą obiekty noclegowe oraz inne elementy, które pozwalają osobom

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA R O Z D Z I A Ł 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W na terenie Gminy Wałbrzych prowadził działalność jeden samorządowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. Załącznik nr 14 do protokołu z sesji Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 3 Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem... 8 1.2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 1.2.1. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego... 9 1.2.2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo