JURAJSKA GWARDIA NARODOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JURAJSKA GWARDIA NARODOWA"

Transkrypt

1

2 STATUT STOWARZYSZENIA ''" Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Jurajska Gwardia Narodowa (dalej zwana Stowarzyszeniem) jest stowarzyszeniem proobronnym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, założonym w celu wykonywania praw obywatelskich zgodnie z Art. 4 Ust. 3 Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego statutu. Art. 2 Jurajska Gwardia Narodowa odwołuje się do tradycji oręża polskiego w szczególności Obrony Narodowej II Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedwojennych organizacji proobronnych: Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, organizacji harcerskich i organizacji niepodległościowego podziemia polskiego. Stowarzyszenie tworzone jest w celu wspierania działań obronnych granic Rzeczypospolitej Polski oraz porządku wewnętrznego. Art. 3 Terenem działalności Jurajskiej Gwardii Narodowej jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Jurajskiej Gwardii Narodowej jest miasto Zawiercie. Art. 4 Stowarzyszenie posiada osobowość prawą zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Art. 5 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Art. 6 Obowiązujący Znak Jurajskiej Gwardii Narodowej oraz znaki rozpoznawcze jej członków określa Zarząd Stowarzyszenia (Komenda Główna Jurajskiej Gwardii Narodowej) poprzez podjęcie uchwały większością 2/3 głosów. Art. 7 Jurajska Gwardia Narodowa działa z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa w Polsce. Rozdział II: CELE I METODY DZIAŁANIA Art. 8 Celem Jurajskiej Gwardii Narodowej jest: 1. Działanie na rzecz utrzymywania i umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Działanie na rzecz stworzenia cywilnych jednostek proobronnych kraju. 3. Prowadzenie kampanii na rzecz społecznej akceptacji konieczności zapewnienia potrzeb obronnych Kraju, w tym również poprzez powołanie cywilnych ochotniczych jednostek proobronnych na wypadek zagrożenia niepodległości i suwerenności lub powstania zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. 4. Przygotowanie propozycji aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem powszechnych cywilnych ochotniczych jednostek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, w tym, przede wszystkim, zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. 5. Przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w jednostkach wojskowych oraz utrzymywanie zdolności rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych, poprzez propagowanie sportów obronnych, strzelectwa, spadochroniarstwa, szkolenia z ratownictwa, łączności, informatyki oraz doskonalenia umiejętności pracy w

3 zespołach. 6. Wychowywanie członków w duchu patriotycznym, wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. 7. Propagowanie postaw wzmacniających sprawność psychofizyczną, szczególnie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zdyscyplinowanej pracy w zespole. 8. Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie wzmacniania obronności i gotowości do działań w kryzysie suwerenności i niepodległości Państwa. 9. Ścisła współpraca w szczególności z jednostkami Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej (Miejskiej), Ratownictwa Medycznego, na zasadzie działań wspomagających, opartych na wypracowanych wspólnie z tymi jednostkami planach współpracy, w zakresie obronności i suwerenności kraju oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. Art. 9 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Kształtowanie postaw obywatelskich w formie popularyzacji dziejów i tradycji oręża polskiego, bogactwa dziedzictwa narodowego, upowszechniania pamięci o bohaterach walk i działań niepodległościowych oraz miejscach uświęconych ich czynem. 2. Prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia proobronnego i desygnowanie członków do przeszkolenia wojskowego w ramach NSR. 3. Udział w obchodach i uroczystościach narodowych. 4. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej. 5. Poszerzanie świadomości społecznej w zakresie ochrony ludzi, dóbr i środowiska oraz poczucia obowiązku i zdyscyplinowania. 6. Organizację obozów szkoleniowych w celu zwiększania wiedzy na temat obronności i bezpieczeństwa Państwa, zwiększania wydolności psychofizycznej i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 7. Organizację konferencji, seminariów, odczytów na tematy wojskowe, historyczne i przysposobienia obronnego. 8. Kształcenie kadry instruktorskiej. 9. Współdziałanie z jednostkami i instytucjami Sił Zbrojnych RP. 10. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej. 11. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych. 12. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej. 13. Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania obywatelskiego. 14. Prowadzenie w/w działalności także wśród osób nie zrzeszonych w Jurajskiej Gwardii Narodowej. Art. 10 Jurajska Gwardia Narodowa ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi. Art. 11 Działalność partii politycznych w strukturach Jurajskiej Gwardii Narodowej jest zabroniona. Członek Stowarzyszenia przed wszelkimi wystąpieniami publicznymi związanymi z działalnością partii politycznych, musi uzyskać zgodę Zarządu (Komendy Głównej Jurajskiej Gwardii Narodowej).

4 Rozdział III: SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW Art. 12 Członkami Jurajskiej Gwardii Narodowej mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Art. 13 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) Kandydatów na członków Jurajskiej Gwardii Narodowej; 2) Kadrę Jurajskiej Gwardii Narodowej; 3) Członków wspierających Gwardię Narodową; 4) Członków honorowych Jurajskiej Gwardii Narodowej; Art Kandydatem na członka Jurajskiej Gwardii Narodowej może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który: 1) Ukończył 16 rok życia; 2) Nie został pozbawiony praw publicznych; 3) Utożsamia się z celami statutowymi Jurajskiej Gwardii Narodowej; 4) Deklaruje chęć realizacji celów statutowych Jurajskiej Gwardii Narodowej; 5) Wykazuje się wysokim stopniem moralności i patriotyzmu; 6) Złożył deklarację członkowską; 7) Został zarekomendowany przez jednego członka kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. 2. Kandydat na członka Jurajskiej Gwardii Narodowej ma prawo zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia. 3. Kandydat na członka Jurajskiej Gwardii Narodowej ma obowiązek: 1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 2) regularnego opłacania składek członkowskich; 3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia; Art Kadrowiczem Jurajskiej Gwardii Narodowej może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który: 1) Ukończył 18 rok życia; 2) Nie został pozbawiony praw publicznych; 3) Utożsamia się z celami statutowymi Jurajskiej Gwardii Narodowej; 4) Deklaruje chęć realizacji celów statutowych Jurajskiej Gwardii Narodowej; 5) Wykazuje się wysokim stopniem moralności i patriotyzmu; 6) Złożył deklarację członkowską; 7) Został zarekomendowany przez dwóch członków kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. 2. Kadrowicz Jurajskiej Gwardii Narodowej ma prawo: 1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 2) Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia. 3. Kadrowicz Jurajskiej Gwardii Narodowej ma obowiązek: 1) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

5 2) Regularnego opłacania składek członkowskich; 3) Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia. Art. 16 Kandydaci na członków Jurajskiej Gwardii Narodowej, niebędący osobami pełnoletnimi, muszą, wraz z deklaracją członkowską, przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia. Art Kandydat na członka Jurajskiej Gwardii Narodowej może zostać kadrowiczem Jurajskiej Gwardii Narodowej decyzją Zarządu, wydaną w drodze uchwały, po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków kadry. 2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 podejmuje Zarząd w okresie do 2 lat od daty przyjęcia na kandydata na członka Jurajskiej Gwardii Narodowej. 3. Decyzja zostaje podjęta zwykłą większością głosów. 4. Od decyzji przysługuje odwołanie do komisji rewizyjnej w terminie 14 dni od uzyskania decyzji. 5. Członkowie Założyciele Jurajskiej Gwardii Narodowej są członkami Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. Art Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia. 2. Godność Członka Honorowego Jurajskiej Gwardii Narodowej nadaje Zarząd na wniosek trzech członków Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. 3. Członek Honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki Kadrowicza Jurajskiej Gwardii Narodowej, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. 4. Decyzję o pozbawieniu Członkostwa Honorowego podejmuje Zarząd na wniosek trzech członków kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. 5. Członkowie Honorowi Jurajskiej Gwardii Narodowej tworzą Radę Honorową Jurajskiej Gwardii Narodowej. 6. Rada Honorowa z głosem doradczym bierze udział w działalności statutowej Stowarzyszenia oraz w zebraniach statutowych władz Jurajskiej Gwardii Narodowej. Art Członkiem wspierającym Jurajskiej Gwardii Narodowej może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która wspiera jego działalność statutową, w zakresie merytorycznym, infrastrukturalnym lub finansowym i nie jest jednocześnie kandydatem na członka Jurajskiej Gwardii Narodowej ani Kadrowiczem Jurajskiej Gwardii Narodowej. 2. Przyjęcia na członka wspierającego Gwardię Narodową dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie podpisanej deklaracji. 3. Członkowie wspierający Gwardię Narodową nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia. 4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia tworzą Radę Wspierających Gwardię Narodową 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

6 6. Wsparcie wskazane w ust. 1 musi być dokonywane na zasadzie non profit. 7. Wsparcie nie może mieć na celu indoktrynacji politycznej. Art. 20 Członkostwo w Jurajskiej Gwardii Narodowej ustaje w przypadku: 1. Złożenie dobrowolnej pisemnej rezygnacji do Zarządu Stowarzyszenia. 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 1) Rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Jurajskiej Gwardii Narodowej lub działania na szkodę Jurajskiej Gwardii Narodowej; 2) Nie opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy; 3) Korzystania z logo lub nazwy Jurajskiej Gwardii Narodowej bez zgody zarządu Stowarzyszenia; 4) Prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych względem członka Jurajskiej Gwardii Narodowej; 5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną. 3. Rozwiązania się Jurajskiej Gwardii Narodowej. 4. Śmierci członka. Art. 21 Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Jurajskiej Gwardii Narodowej przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozdział IV: WŁADZE NACZELNE Art. 22 Władzami naczelnymi Jurajskiej Gwardii Narodowej są: 1. Walne Zgromadzenie Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. 2. Zarząd Komenda Główna. 3. Komisja Rewizyjna Jurajskiej Gwardii Narodowej. Art. 23 Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się na kadencję, która trwa 3 lata, w głosowaniu tajnym. Art Jedna i ta sama osoba nie może należeć do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej w tej samej kadencji. 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być ze sobą spokrewnieni, spowinowaceni lub związani podległością z tytułu zatrudnienia. Art. 25 Uchwały wszystkich władz Jurajskiej Gwardii Narodowej zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Art Walne Zgromadzenie Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej jest najwyższą władzą Jurajskiej Gwardii Narodowej, może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej zwoływane jest przez Zarząd raz na

7 rok w celach sprawozdawczych oraz podjęcia uchwał związanych z aktualnymi potrzebami stowarzyszenia, zaś raz na 3 lata w celach wyborczych; 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej zwoływane jest przez Zarząd: 1) Z własnej inicjatywy; 2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej; 3) Na wniosek 5 kadrowiczów Jurajskiej Gwardii Narodowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Głównej Jurajskiej Gwardii Narodowej oraz Komisji Rewizyjnej albo przez 1/3 ogólnej liczby Kadrowiczów Jurajskiej Gwardii Narodowej. 4. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia kadrowiczów na 30 dni przed terminem obrad, za pomocą pisma informującego o Zgromadzeniu za potwierdzeniem zapoznania się, listu poleconego lub maila za potwierdzeniem odbioru. 5. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu, przy czym uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 6. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej są podejmowane w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby kadrowiczów. 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, głos decydujący ma przewodniczący Walnego Zgromadzenia Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej 8. Walne Zgromadzenie Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej: 1) Ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia; 2) Wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną; 3) Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 4) Decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi; 5) Uchwala zmiany statutu Jurajskiej Gwardii Narodowej absolutną większością głosów; 6) Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów oraz o przeznaczeniu jego majątku; 7) Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu poza uchwałami wskazanymi w art. 20. Art. 27 W sytuacji utworzenia jednostek terenowych Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej staje się Walnym Zgromadzeniem Komendy Głównej i Przedstawicieli Zgrupowań. Wszystkie postanowienia statutu odnośnie Walnego Zgromadzenia Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej stosuje się odpowiednio do Walnego Zgromadzenia Komendy Głównej i Przedstawicieli Zgrupowań. Każda terenowa jednostka organizacyjna będzie mogła wyznaczyć po 1 przedstawicielu na każdą rozpoczętą dwudziestkę członków, jednak nie mniej niż 2 przedstawicieli. Art Komenda Główna składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. Liczba członków komendy musi być nieparzysta; 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu: 1) Prezesa Zarządu Komendanta Głównego; 2) 2 Wiceprezesów Zarządu Zastępców Komendanta Głównego; 3) Skarbnika Jurajskiej Gwardii Narodowej; 4) Sekretarza Komendy Głównej;

8 5) Rzecznika Prasowego, przy czym funkcję tę można łączyć z funkcjami wskazanymi w pkt. 2-4 niniejszego artykułu. 3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Zebranie Zarządu zwołuje Komendant Główny. 4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komendy Głównej. 5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis minimum dwóch członków Komendy Głównej w tym Komendanta Głównego. a) W sprawach majątkowych zawsze wymagany jest podpis Skarbnika Jurajskiej Gwardii Narodowej. b) Wyjątkiem od tej regulacji jest udzielenie pełnomocnictwa do czynności we wskazanym w treści pełnomocnictwa zakresie, jednemu członkowi Zarządu w uchwale Komendy Głównej. Art. 29 Do zadań Komendy należy: 1. Kierowanie działalnością Jurajskiej Gwardii Narodowej w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzeniami Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. 3. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniami Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich i zarządzanie majątkiem Jurajskiej Gwardii Narodowej. 5. Wnioskowanie do właściwych organów o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla kadrowiczów Jurajskiej Gwardii Narodowej. 6. Przyjmowanie i skreślanie kadrowiczów. 7. Uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia. 8. Wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych. 9. Powoływanie wewnętrznych terenowych jednostek organizacyjnych. 10. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu w zakresie związanym z zaleceniami i poleceniami Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru. 11. Przedstawienie pełnej dokumentacji z działalności w czasie kadencji podczas obrad Walnego Zgromadzeniami Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. Art. 30 Prezes Zarządu Komendant Główny kieruje działalnością Zarządu Komendy Głównej Jurajskiej Gwardii Narodowej. Do jego obowiązków należy: 1) Kierowanie bieżącą działalnością Jurajskiej Gwardii Narodowej; 2) Kierowanie pracami Komendy Głównej; 3) Reprezentowanie Jurajskiej Gwardii Narodowej wobec władz państwowych, samorządowych, instytucji, stowarzyszeń itp.; 4) Prowadzenie korespondencji w imieniu Jurajskiej Gwardii Narodowej. Art. 30a 1. W sytuacjach pilnych, w razie niemożności podjęcia decyzji lub odpowiedniego działania przez Prezesa Zarządu, lub braku możliwości skontaktowania się z nim, decyzje lub działania mogą podjąć obaj wiceprezesi (Zastępcy Komendanta Głównego). 2. W sytuacji braku możliwości podjęcia decyzji lub działania obu wiceprezesów, uprawnienie do jednoosobowego zastępstwa Komendanta Głównego ma ten wiceprezes, który jest starszy stopniem w Jurajskiej Gwardii Narodowej. 3. Jeśli stopień w Jurajskiej Gwardii Narodowej obu wiceprezesów jest taki sam, wówczas

9 uprawnienie przysługuje Zastępcy starszemu wiekiem. 4. Zastępcy Komendanta Głównego wykonują również czynności przekazane przez Komendanta Głównego oraz przekazane im uchwałą Komendy Głównej. Art. 31 Komisja Rewizyjna Jurajskiej Gwardii Narodowej jest organem kontrolnym Jurajskiej Gwardii Narodowej i składa się z 3 osób. 1. Komisja Rewizyjna Jurajskiej Gwardii Narodowej wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo: 1) Uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym; 2) Wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej; 3) Mają prawo do wglądu do wszelkiej dokumentacji Jurajskiej Gwardii Narodowej. 4. Komisja Rewizyjna Jurajskiej Gwardii Narodowej działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków. 5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.: 1) Kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; 2) Wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Jurajskiej Gwardii Narodowej, określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia; 3) Składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej, 4) Składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi; 5) Orzekania w razie potrzeby dokonywania wykładni statutu Jurajskiej Gwardii Narodowej; 6) Rozpatrywania wniosków i odwołań członków Jurajskiej Gwardii Narodowej dotyczących stwierdzenia uchybień uchwał Zarządu; 7) Występowaniem z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Jurajskiej Gwardii Narodowej działań Zarządu. 6. Członkowie Komisji pracują społecznie. Art Uzupełnienie składu władz naczelnych Jurajskiej Gwardii Narodowej w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć składu władz pochodzących z wyboru. Uzupełnienia składu dokonuje organ, w którego składzie nastąpił vacat bezwzględną większością głosów pozostałych członków organu. 2. W razie nie możności osiągnięcia bezwzględnej większości w dwóch głosowaniach Komenda Główna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej. Rozdział V: MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA Art Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 1) Składki członkowskie; 2) Darowizny i zapisy; 3) Dotacje na państwowe zadania zlecone; 4) Dotację na zadania zlecone przez samorząd terytorialny; 5) Dochody z majątku;; 6) Inne wpływy.

10 3. Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd. 4. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd. Art. 34 Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika albo Prezesa i dwóch członków zarządu. Art. 35 Do zawierania umów z bankami uprawnieni są Prezes Zarządu i Skarbnik łącznie. Rozdział VI: JEDNOSTKI TERENOWE Art Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne Zgrupowania. 2. Zgrupowania posiadają osobowość prawną. Do osobowości prawnej Stowarzyszenia przystępują z chwilą rejestracji oddziału przez Komendę Główną. 3. Członkowie Zgrupowania uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia (po powołaniu terenowych jednostek organizacyjnych Walnym Zgromadzeniu Komendy Głównej i Przedstawicieli Zgrupowań) za pośrednictwem 2 wybranych delegatów Zgrupowania Przedstawicieli. Przedstawicieli na Walne Zgromadzenie wybiera uchwałą Komenda Zgrupowania. 4. Zgrupowanie do nazwy przyjmuje nazwę miasta wojewódzkiego województwa, w którym terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność. Art. 37 Terenowa jednostka organizacyjna może zostać powołana na wniosek Komitetu Założycielskiego Zgrupowania, powołanego przez Zebranie Założycielskie Zgrupowania liczące nie mniej niż 15 członków Stowarzyszenia chcących wykonywać statutowe zadania Stowarzyszenia na terenie danego województwa. Uchwałę o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Art Władzami terenowych jednostek organizacyjnych są: a) Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania; b) Zarząd Zgrupowania Komenda Zgrupowania; c) Komisja Rewizyjna Zgrupowania. 2. Uchwały wszystkich władz jednostek terytorialnych Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz terenowych jednostek organizacyjnych trwa 3 lata. 4. W razie, gdy skład władz Zgrupowania ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Art Najwyższą władzą terytorialnej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

11 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Zgrupowania Komenda Zgrupowania raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie według zasad wskazanych w art. 26 ust. 5 niniejszego statutu. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania zwołuje Komenda Zgrupowania: a) Z własnej inicjatywy; b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej Zgrupowania; c) Na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby kadry Zgrupowania. 4. Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania: a) Uchwala główne kierunki działalności Zgrupowania; b) Wybiera delegatów Zgrupowania na Walne Zgrupowanie Komendy Głównej i Przedstawicieli Zgrupowań; c) Wybiera i odwołuje władze Zgrupowania; d) Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Zgrupowania; e) Zabiera głos w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia; f) Rozpatruje odwołania od uchwał Komendy Zgrupowania; g) Podejmuje uchwały w sprawach rozwiązania się Zgrupowania Jurajskiej Gwardii Narodowej. Art Komenda Zgrupowania składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa i Skarbnika. 2. Posiedzenia Zarządu Zgrupowania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 3. Komenda Zgrupowania: a) Kieruje bieżącą pracą Zgrupowania Jurajskiej Gwardii Narodowej; b) Realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Kadry Zgrupowania i Walnego Zgromadzenia Kadry Jurajskiej Gwardii Narodowej; c) Sprawuje zarząd nad majątkiem Zgromadzenia Jurajskiej Gwardii Narodowej; d) Zwołuje Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania; e) Przyjmuje i wyklucza członków jednostki terytorialnej; f) Reprezentuje jednostkę terytorialną Stowarzyszenia na zewnątrz i działa w jego imieniu; g) Zgłasza informacje o zmianie władz zgrupowania do Komendy Jurajskiej Gwardii Narodowej. Art Komisja Rewizyjna Zgrupowania jest niezależnym od Komendy Zgrupowania organem terytorialnej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna Zgrupowania składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to: a) Kontrola całokształtu działalności terytorialnej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia; b) Ocena pracy Zarządu Zgrupowania, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; c) Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Kadry Zgrupowania oraz przygotowanie sprawozdań na Walne Zgromadzenie Komendy Głównej i Przedstawicieli wraz z oceną działalności Zgrupowania Jurajskiej Gwardii Narodowej i Komendy Zgrupowania Jurajskiej Gwardii Narodowej; d) Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi; e) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności;

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM TRADYCYJNYCH SZTUK JAPOŃSKICH TENGUKAI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM TRADYCYJNYCH SZTUK JAPOŃSKICH TENGUKAI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM TRADYCYJNYCH SZTUK JAPOŃSKICH TENGUKAI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Centrum Tradycyjnych Sztuk Japońskich TENGUKAI, zwane dalej Stowarzyszeniem działa

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Progres, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

STATUT Andrychów 2003 1/7

STATUT Andrychów 2003 1/7 STATUT Andrychów 2003 1/7 Statut Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta Andropol Andrychów - przyjęty uchwałą nr 2 Zebrania Założycielskiego z dnia 21 maja 2003r. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STATUT STOWARZYSZENIA GIREVOY SPORT TORUŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Girevoy Sport Toruń, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKIE PERŁY

STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKIE PERŁY STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKIE PERŁY ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Śląskie Perły, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lubelskich Kucharzy z dnia 30 stycznia 2017 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Lubelskich Kucharzy z dnia 30 stycznia 2017 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Lubelskich Kucharzy z dnia 30 stycznia 2017 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Lubelskich Kucharzy, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Inicjatywa Miasto w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI Wronki 01.03.2012r. 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Kręglarski Dziewiątka Wronki. 2. Klub Kręglarski Dziewiątka

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Tańca Sportowego SOUL&BASE

Statut Stowarzyszenia Tańca Sportowego SOUL&BASE Warszawa, 05.08.2012r. Statut Stowarzyszenia Tańca Sportowego SOUL&BASE Rozdział I. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Tańca Sportowego Soul&Base działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gminy Kleszczewo.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gminy Kleszczewo. Statut Stowarzyszenia Teraz Tulce Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Teraz Tulce", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek Kamilki", w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek Kamilki, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Statut Piotrkowskiego Stowarzyszenia AMAZONEK KAMILKI" ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek Kamilki", w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia Polska Sieć Dochodu Podstawowego

Statut stowarzyszenia Polska Sieć Dochodu Podstawowego Statut stowarzyszenia Polska Sieć Dochodu Podstawowego Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polska Sieć Dochodu Podstawowego, zwana dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.)

STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.) STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie ORGANIZACJA TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO, zwane dalej OTDL, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo STATUT Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł Dąbie

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł Dąbie Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł Dąbie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Klub Sportowy Orzeł Dąbie, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustaw - z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2016 Zebrania Założycielskiego z dnia 13 stycznia 2016 STATUT STOWARZYSZENIA MONTOWNIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Montownia, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo