Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9"

Transkrypt

1 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9

2 str. 10

3 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola 1, wykorzystujących dane statystyczne pochodzące z ogólnodostępnych źródeł informacji statystycznej, jak i dane własne gromadzone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola oraz jednostki organizacyjne miasta. 1.1 SFERA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Podstawowe dane o mieście Opole stolica regionu i główne miasto aglomeracji opolskiej PołoŜenie miasto nad Odrą, w południowo-zachodniej części Polski Powierzchnia: 9621 ha Liczba mieszkańców: Gęstość zaludnienia 1310 osób/km 2 Funkcje administracyjne: stolica województwa opolskiego i powiat grodzki Centrum Ŝycia gospodarczego, kulturalnego i naukowego Siedziba władz samorządowych województwa, powiatu opolskiego i samorządu miasta Fot. 1. Panorama Opola widziana od strony południowo-wschodniej. Fot. Krystyna Turwid. źródło: Lokalizacja miasta Opole połoŝone jest nad rzeką Odrą, u zbiegu trzech regionów geograficznych: WyŜyny Śląskiej, Niziny Śląskiej i Podgórza Sudeckiego. Współrzędne geograficzne miasta: 17º59 długości wschodniej i 50º39 szerokości północnej. Miasto połoŝone jest na terenach nizinnych, na wysokości 176 m n.p.m. 1 Podstawowym źródłem danych do analizy sfery zagospodarowania przestrzennego oraz sfery społeczno-gospodarczej jest dokument pn.: Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. 2 Stan na dzień r. str. 11

4 Dawniej Opole naleŝy do grona najstarszych miast polskich. Pierwsza osada i gród na wyspie Pasiece powstały miedzy VII a IX wiekiem, w miejscu zwanym Ostrówek. Od X wieku gród był siedzibą namiestnika ksiąŝęcego, a w XIII stuleciu Opole stało się stolicą księstwa. Miasto otoczono murami obronnymi. Z upływem stuleci znaczenie miasta malało, ponowny rozkwit nastąpił dopiero w I połowie XIX wieku w związku z rozwojem kolei na trasie Wrocław Brzeg - Opole. W 1816 r. Opole stało się stolicą rejencji. Miasto powiększyło swój obszar, rozwijał się przemysł cementowo-wapienniczy. W Opolu działało 8 z 10 największych fabryk cementu zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny. Rozwój terytorialny i gospodarczy miasta spowodował konieczność rozbudowy portu rzecznego na Odrze. W 1923 r. Opole otrzymało nowy dworzec kolejowy. Dziś Opole zalicza się do miast będących regionalnymi centrami handlu i usług (Regional Poles regional market centres) licznej i zróŝnicowanej grupy miast średniej wielkości, które zgodnie z filozofią Strategii Lizbońskiej stanowią filary rozwoju gospodarczego większych jednostek terytorialnych. Opole jako stolica województwa i centralny ośrodek aglomeracji opolskiej pełni funkcję regionalnego ośrodka usług publicznych w dziedzinie administracji, finansów, zdrowia i edukacji, jest teŝ pręŝnie rozwijającym się, chłonnym rynkiem pracy oferującym zatrudnienie mieszkańcom regionu. Mapa 2. PołoŜenie Opola na tle Polski Opole str. 12

5 1.1.3 Struktura funkcjonalno - przestrzenna 3 Opole jako stolica województwa i miasto na prawach powiatu spełnia waŝne funkcje metropolitalne. Wraz z powiązaną strefą zurbanizowaną tworzy aglomerację opolską zajmującą obszar o powierzchni 2125 km 2 (22,6% powierzchni województwa), który zamieszkuje ponad 330 tysięcy osób (31,6% ludności województwa). 4 Aglomeracja opolska jest główną jednostką struktury przestrzennej Opolszczyzny wyróŝniającą się na tle województwa najwyŝszym poziomem urbanizacji oraz koncentracją funkcji administracyjnych, przemysłowych, usługowych i mieszkalnictwa. Opole wraz z powiatem opolskim jest równieŝ największym i najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionalnym rynkiem pracy. W mieście ma swą siedzibę 34,5% podmiotów gospodarczych działających na obszarze podregionu opolskiego. Ze względu na duŝy potencjał inwestycyjny, wysoki poziom przedsiębiorczości oraz stworzenie klimatu przychylnego przedsiębiorcom i inwestorom Opolu przyznano tytuł Gminy Atrakcyjnej dla Inwestora. Miasto jest takŝe waŝnym węzłem komunikacyjnym w ciągu III korytarza paneuropejskiego wiodącego z zachodu na wschód Europy przez Opole lub w bezpośredniej bliskości miasta przebiegają najwaŝniejsze szlaki komunikacyjne południowej Polski. Opole jest takŝe jednym z najwaŝniejszych miast leŝących na trasie odrzańskiego szlaku wodnego. Z uwagi na korzystną lokalizację i dobre połączenia komunikacyjne Opole znalazło się w dziesiątce najatrakcyjniejszych miast dla biznesu. 5 Struktura funkcjonalno-przestrzenna Opola jako organizmu miejskiego kształtowała się przez wiele wieków, a miały na nią wpływ róŝnorodne czynniki. NajwaŜniejsze z nich to: połoŝenie miasta i ukształtowanie terenu, czynniki przyrodnicze, zmieniające się na przestrzeni wieków dominujące funkcje miasta warunkujące jego rozwój, trwałe elementy zagospodarowania. Opole rozwijało się nad rzeką i w ścisłym związku z rzeką: bliskość Odry stymulowała proces rozwoju miasta, ale jednocześnie powodowała okresowe zagroŝenia powodzią, a z upływem czasu stała się równieŝ istotną barierą komunikacyjną. Opole moŝna podzielić na następujące wyróŝniające się przestrzennie strefy o dominujących funkcjach (obręby): 1. Śródmieście obejmuje najstarszą cześć miasta Rynek, Wyspę Pasiekę oraz obszar ograniczony Odrą, liniami kolejowymi i ulicą Nysy ŁuŜyckiej. W tej strefie zlokalizowane są usługi: handel, gastronomia i administracja, a takŝe obiekty kultury i nauki. Dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i w niewielkim stopniu jednorodzinna. Śródmieście jest strefą wyróŝniającą się w przestrzeni miasta ze względu na wyraziste granice, charakter zabudowy, w tym liczne zabytki oraz obiekty usługowe. W strefie tej, jak i na jej granicy, występują bariery przestrzenne koryto Odry i Młynówki oraz linie kolejowe. 3 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. 4 Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Opole czerwiec 2006 r. 5 Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. str. 13

6 2. Północno-wschodnia strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej połoŝona jest na wschód od Śródmieścia. Obejmuje osiedla: im. Armii Krajowej (dawniej ZWM), Chabry i Malinkę. W strefie tej przewaŝa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z charakterystycznymi budynkami blokami liczącymi od pięciu do jedenastu kondygnacji. Osiedlom towarzyszą liczne usługi podstawowe: handel (w tym wielkopowierzchniowy), gastronomia, a takŝe obiekty oświaty i słuŝby zdrowia itp. Strefa ma charakter zwarty, jednak nie wszystkie jej granice są tak wyraziste jak w przypadku Śródmieścia. Najczytelniejszą jest granica zachodnia wyznaczona przez tory kolejowe, stanowiąca jednocześnie barierę przestrzenną. Obręb północno-wschodniej zabudowy usługowo-mieszkaniowej ma tylko 4 połączenia z sąsiednią strefą. 3. Strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Zaodrze obejmuje osiedle XXV-lecia, zabudowę wzdłuŝ ulicy Niemodlińskiej powyŝej linii kolejowej nr 132, od Odry do przejazdu kolejowego. PrzewaŜnie jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna bloki liczące od kilku do kilkunastu kondygnacji. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszą usługi. Wewnątrz strefy i na jej granicy występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych, Odry i Kanału Ulgi wraz z kilkoma przebiciami, dość gęsto rozmieszczonymi. 4. Południowo-wschodnia strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmuje Nową Wieś Królewską, Grudzice, Malinę i Groszowice. Jest to duŝa pod względem powierzchni strefa, w której znaczny udział mają uŝytki rolne oraz wyrobiska poeksploatacyjne. Ze względu na charakter zabudowy i usytuowanie do strefy tej włączono 4 oddzielne obszary miasta, stanowiące enklawy zabudowy wśród uŝytków rolnych, oddzielone zbiornikami wodnymi, liniami kolejowymi i drogami. Strefa nie jest zwarta i nie ma wyrazistych granic. PrzewaŜnie zlokalizowana jest tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, często o charakterze zagrodowym oraz drobne usługi. W strefie, jak i na jej granicy, występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych i Odry. W północnej części terenu liczba przejść wydaje się wystarczająca, jednak im bardziej na południe, tym przebić jest mniej. Ten brak jest szczególnie odczuwalny na Odrze. 5. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Szczepanowice Wójtowa Wieś obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej połoŝone w południowo-zachodniej części miasta. Pod względem charakteru zabudowy jest ona podobna do południowo-wschodniej strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W strefie, a głównie na jej granicy, występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych. Rozmieszczenie przejść przez bariery w północnej części jest dostateczne. 6. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Półwieś obejmuje zabudowę wzdłuŝ ulicy Domańskiego. Jest to pasmo zabudowy jednorodzinnej wraz z drobnymi usługami. Występują tu takŝe uŝytki rolne oraz ogrody działkowe. Strefa nie ma wyraźnych granic. str. 14

7 Na wschodniej granicy występuje bariera w postaci Kanału Ulgi, z moŝliwością przejścia w jednym miejscu. 7. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Bierkowice obejmuje zachodnią cześć miasta. Dominuje tu zabudowa jednorodzinna, w tym zagrodowa zabudowa usługowa. Zabudowania są rozproszone, zlokalizowane wzdłuŝ Prószkówki. W strefie, jak i na jej granicy, występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych i obwodnicy północnej. Przekroczenie drogi o duŝym natęŝeniu ruchu jest moŝliwe w jednym miejscu. Ze względu na niewielką intensywność zagospodarowania terenu, nie powoduje to utrudnień komunikacyjnych. 8. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Wróblin obejmuje cześć północną Opola. Strefa jest oddzielona od miasta obwodnicą północną. Zlokalizowana jest tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami. Ma wyraźne granice rzeka, obwodnica oraz granice administracyjne miasta. W strefie, jak i na jej granicy, występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych, Odry i obwodnicy północnej. MoŜliwość przekroczenia barier istnieje w kilku miejscach, a rozmieszczenie ich jest dość dobre. 9. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Gosławice Kolonia Gosławicka obejmuje zabudowę wzdłuŝ ulicy Wiejskiej, Oleskiej i Ozimskiej - Częstochowskiej. Zabudowie towarzyszą liczne usługi: handlu, gastronomii, słuŝby zdrowia i oświaty. W tej strefie zlokalizowane jest Wojewódzkie Centrum Medyczne oraz Opolskie Zakłady Drobiarskie Continental Grain Company. Strefa nie jest zwarta ani przestrzennie, ani pod względem charakteru zabudowy (od zagrodowej po wielorodzinną). Granice strefy nie są wyraziste, a funkcja nie jest jednorodna. W strefie występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych i obwodnicy północnej. Jak na tak duŝy obszar liczba przebić jest niewielka, co jest szczególnie odczuwalne przy torach kolejowych, które rozdzielają tereny zabudowane. 10. Wschodnia dzielnica przemysłowo-składowa obejmuje tereny przemysłowe przylegające od wschodu do Śródmieścia i na północ od ulicy Strzeleckiej, aŝ do zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Ozimskiej. Strefa jest jednorodna pod względem funkcji i zwarta przestrzennie. Posiada jednak bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych. MoŜliwość przejścia przez tory istnieje w dwóch miejscach, co jest niewystarczające dla potrzeb uŝytkowników tego terenu. 11. Strefa przemysłowo-składowa Zakrzów obejmuje tereny połoŝone w północnej części miasta. Strefa ograniczona jest rzeką, obwodnicą północną, ulicą Nysy ŁuŜyckiej i Oleską. Znajduje się tu Cementownia Odra oraz teren eksploatacji Odra II. W strefie, jak i na jej granicy występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych, Odry, Kanału Ulgi i obwodnicy północnej. Przejścia przez rzekę i Kanał zlokalizowane są na południowym i północnym krańcu terenu, jednak ze względu na mało zainwestowane sąsiedztwo, sytuacja str. 15

8 taka wydaje się zadowalająca. Bardziej odczuwalny jest brak przebić przez tory kolejowe, które dzielą tereny baz i składów. 12. Strefa przemysłowa Metalchem obejmuje teren byłego zakładu Metalchem. Na granicy występuje bariera przestrzenna w postaci Odry, która jest moŝliwa do przekroczenia dopiero w obszarze Śródmieścia. 13. Zachodnia strefa przemysłowo-składowa obejmuje tereny połoŝone w rejonie ulic: ZboŜowej i Wspólnej. Posiada barierę w postaci bocznicy kolejowej. ChociaŜ istnieje tylko jeden przejazd przez tory, nie jest to mocno odczuwalne utrudnienie. 14. Strefa zieleni i rekreacji Wyspa Bolko obejmuje Wyspę Bolko oraz teren zieleni łąkowej i polnej, aŝ do linii kolejowej. Strefa ma wyraźne granice i jest jednorodna pod względem funkcji. Na granicy strefy występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych, Odry i Kanału Ulgi. Strefa dostępna jest po przekroczeniu rzeki z dwóch stron, a ze względu na charakter parkowy, woda wtapia się w krajobraz strefy. Natomiast lokalizacja torów kolejowych na dość wysokim wale potęguje efekt oddzielenia od pozostałych stref. 15. Las Grudzicki obejmuje kompleks lasów po wschodniej stronie miasta. Do strefy tej moŝna dołączyć takŝe ogrody działkowe na północ od ulicy Częstochowskiej. Barierą przestrzenną w strefie są tory kolejowe, jednak z uwagi na zalesienie tego terenu brak lokalizacji przebić nie jest odczuwalny. 16. Strefa północna obejmuje obiekty handlowe (Makro Cash and Carry, kompleks Karolinka), salon samochodowy i stacje paliw oraz tereny niezainwestowane. Stopniowo przekształca się w strefę aktywności gospodarczej wzdłuŝ obwodnicy północnej. Obwodnica wraz z Odrą stanowią znaczące bariery przestrzenne. Obecna liczba przejazdów przez obwodnicę jest niewystarczająca dla projektowanej na tym terenie funkcji. Poza strefami, które wyróŝniają się w przestrzeni pod względem funkcji, moŝna wyodrębnić takŝe obszary o mało czytelnych granicach, bez dominacji jednej funkcji. Do takich miejsc naleŝą miedzy innymi: A. rejon ulicy A. Struga, B. teren po byłej cementowni Groszowice, C. pasmo wzdłuŝ ulicy Wrocławskiej od Kanału Ulgi do Cmentarza Komunalnego, D. rejon ulicy A. Ligudy, E. rejon ulic: Niemodlińskiej i ZboŜowej, F. rejon ulicy Częstochowskiej. str. 16

9 1.1.4 Granice stref ochrony konserwatorskiej 6 W Opolu stwierdza się funkcjonowanie następujących podstawowych stref konserwatorskich: A ścisłej ochrony konserwatorskiej, B ochrony konserwatorskiej, K ochrony krajobrazu, E ochrony ekspozycji OW obserwacji archeologicznej. Strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar staromiejski w obrysie średniowiecznych umocnień miasta (wpis do rejestru zabytków) wraz z później dołączonymi historycznymi przedmieściami oraz cześć Wyspy Pasieka. Strefa B ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar zurbanizowany pod koniec XIX wieku i w pierwszej ćwierci XX wieku, teren dawnego przedmieścia Odrzańskiego i parku miejskiego na Wyspie Bolko oraz nieco oddalone od Śródmieścia przedwojenne osiedla domków: osiedle malarzy oraz osiedle muzyków przy ulicy Niemodlińskiej, osiedle domków szeregowych przy ulicy Marzanny, osiedle domków bliźniaczych na osi ulicy Ozimskiej (miedzy ulicami: Śląską i Pomorską). Strefą tą objęto takŝe enklawy dawnych wsi przyłączanych kolejno do miasta: Gosławice, Grotowice, Groszowice, Malina, Nowa Wieś Królewska, Półwieś, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Wróblin i Zakrzów. Strefa K ochrony krajobrazu obejmuje obszar Wyspy Bolko i park miejski na Wyspie Pasiece wraz z wybrzeŝami Odry, starorzecza oraz zespół Skansenu w Bierkowicach. Strefa E ochrony ekspozycji obejmuje nadbrzeŝe Kanału Młynówki po jego zachodniej stronie oraz wzgórze przed kościołem p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha ( Na Górce ). W strefie OW obserwacji archeologicznej wyznaczono, jako enklawy na obszarze strefy A : teren przy Katedrze PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, obszar dawnego grodu na Ostrówku, teren załoŝenia franciszkańskiego, teren dawnego zamku na Górce, teren wokół kościoła św. Sebastiana, teren wokół Ratusza oraz miejsca po dawnych bramach miejskich. Do najwaŝniejszych zespołów i obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym naleŝy zaliczyć: zespół staromiejski Opola o dobrze zachowanym układzie przestrzennym, WieŜę Piastowską pozostałość zamku Piastów opolskich na Ostrówku, 6 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. str. 17

10 wieŝę drugiego zamku na tzw. Górce, kościół podominikański NMP Na Górce oraz kaplicę św. Wojciecha, Muzeum Śląska Opolskiego dawne kolegium jezuickie, kościół katedralny św. KrzyŜa, kościół i klasztor franciszkański z nagrobkami opolskich Piastów, kościół św. Sebastiana, kaplicę i szpital św. Aleksego, fragmenty średniowiecznych murów obronnych, Muzeum Wsi Opolskiej Skansen w Bierkowicach System przyrodniczy miasta Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego Opole połoŝone jest po obu brzegach rzeki Odry, której długość w granicach miasta wynosi 20 km. Największą część obszaru miasta zajmują grunty orne - 33,9 %. Grunty pod zabudowania stanowią 18,4% całkowitej powierzchni miasta, tereny zadrzewione - 9,8 %, tereny komunikacyjne - 9,1 %, a 2,7 % obszaru zajmują parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej. Powierzchnia terenów zadrzewionych i lasów w Opolu wynosi 1600 ha. Wykres 1 Struktura przeznaczenia gruntów 7 9,10% 2,70% 18,40% 9,80% 33,90% Grunty pod zabudowania Tereny zadrzewione Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej Grunty orne Tereny komunikacyjne Środowisko przyrodnicze Opola przez wieki ulegało znacznym przeobraŝeniom pod wpływem działalności człowieka. Oprócz rozwoju osadnictwa szczególny wpływ na modyfikacje środowiska miał rozwój przemysłu wydobywczego wykorzystanie pokładów margli, piasków, Ŝwirów i gliny znajdujących się na obszarze miasta. Obecnie część zalanych kamieniołomów i piaskowni stanowi 7 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. Aneks str. 18

11 atrakcyjne miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Opola. Dolina Odry i Kanału Ulgi przyciąga ptaki bytujące na terenach podmokłych. RównieŜ na obszarach leśnych w północno - wschodniej i wschodniej części miasta występują liczne gatunki ptaków leśnych. Na terenie miasta znajdują się uŝytki rolne, które odznaczają się wysokimi walorami przyrodniczymi. Gleby dominującym typem gleb na obszarze miasta są rędziny i mady rzeczne, występują teŝ gleby brunatne i bielicowe oraz ziemie czarne. Większość gleb uprawnych naleŝy do gleb gliniastych i piaskowych. Największym zagroŝeniem dla gleb jest działalność gospodarcza człowieka m.in prowadzenie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, zabudowa nowych terenów, a okresowo takŝe zasolenie zimowymi środkami oczyszczania dróg. Przypadki zanieczyszczenia gleb i wód podziemnych dotyczą głównie terenów poprzemysłowych. Stwierdzone zanieczyszczenia to przede wszystkim związki ropopochodne i metale cięŝkie. W wyniku badań przeprowadzonych w 2007 roku największą zawartość metali cięŝkich odnotowano na terenie Opolskich Zakładów Mechanicznych OZAMECH (ul. Pomorska 3). Obszar ten zakwalifikowano do dalszych badań szczegółowych, które wskaŝą ewentualny zasięg zanieczyszczonej gleby celem jej dalszej rekultywacji. Wody zajmują 3,74% powierzchni miasta, w czym największy udział ma rzeka Odra. Spośród naturalnych zbiorników wodnych na terenie Opola występują tylko niewielkie starorzecza. Najlepiej zachowane znajdują się w lewostronnej części doliny Odry na południe od Wyspy Bolko oraz na południe od mostu we Wróblinie. Ulegają one postępującej degradacji. Większe są natomiast zbiorniki antropogeniczne powstałe w wyrobiskach kopalnianych. Do największych o powierzchni ponad 10 ha naleŝą: kamionka w Groszowicach, kamionka Bolko I, Piast przy ul. Wapiennej, Ŝwirownie koło Maliny oraz Silesia w Zakrzowie. Analiza dokonana w 2006 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu wskazała na niezadowalającą jakość wód rzek i cieków przepływających przez Opole. W roku 2007, w związku ze wzrostem stęŝenia zanieczyszczeń, chlorków, bakterii coli i bakterii kałowych, wody Odry znalazły się w najniŝszej V klasie czystości. Wody te nie odpowiadają normom ustalonym ze względu na bytowanie ryb z powodu wysokiego poziomu amoniaku niejonowego, azotynów, fosforu i chloru. RównieŜ zasoby wód podziemnych podstawowego źródła wody dla mieszkańców Opola - są na ogół niskiej jakości. W dwóch punktach pomiarowych dla Opola (Groszowicach i Opolu-Zawadzie) wody podziemne sklasyfikowane zostały w 2007 r. w klasie IV. Wody w zbiornikach poprzemysłowych mających status kąpielisk: Bolko I i Silesia badane były w 2006 roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Badania wykazały bardzo dobrą jakość wody w tych zbiornikach. Powietrze - monitoring jakości powietrza, wód, gleb oraz natęŝenia pól elektromagnetycznych prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 8 Wyniki badań jakości powietrza w Opolu, sklasyfikowane pod kątem ochrony zdrowia ludzi są zadowalające nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stęŝenia SO 2, NO 2, C 6 H 6, CO, PM 10, Pb, As, Cd, 8 str. 19

12 Ni. Ze względu na stęŝenie tych substancji powietrze w Opolu zostało sklasyfikowane w grupie A. W całym województwie występuje natomiast przekroczenie dopuszczalnego poziomu stęŝenia ozonu z uwagi na ten czynnik sklasyfikowano powietrze w klasie C (poziom stęŝenia ozonu przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji). W porównaniu z rokiem 2006 jakość powietrza w mieście uległa pewnej poprawie (obniŝyło się stęŝenie PM 10 particulate matter < 10 µm). Głównymi sprawcami zanieczyszczeń środowiska naturalnego są przemysł i komunikacja (zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw i zanieczyszczenia ze źródeł cementowowapienniczych). W Opolu wyróŝniono 7 obszarów przemysłowych, gdzie skupione są zakłady produkcyjne i usługowe emitujące zanieczyszczenia. Są to: 1. Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa (część obrębów: Nowa Wieś Królewska i Śródmieście, zajmująca obszar ok. 400 ha), 2. Zakrzów (północna część miasta, obszar ok. 130 ha), 3. ul. Struga (część obrębów: Nowa Wieś Królewska i Śródmieście), 4. APC Metalchem (południowa część miasta, część obrębów Grotowice i Groszowice), 5. ul. Częstochowska (wschodnia część miasta, część obrębu Kolonia Gosławicka), 6. Groszowice (południowa część miasta), 7. Szczepanowice ul. Niemodlińska (zachodnia część miasta). 9 Uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego: Stan środowiska naturalnego w mieście uległ poprawie, zmniejszyło się zanieczyszczenie powietrza i gleb. Poprawiła się jakość powietrza w mieście - w 2007 r. obniŝeniu uległo stęŝenie pyłu zawieszonego PM10. Nadal bardzo wysokie jest stęŝenie ozonu oraz okresowo występujące (w okresie grzewczym) stęŝenie zanieczyszczeń pyłowych ponad obowiązującą normę. Rzadkim i szczególnie cennym dla miasta dobrem jest czysta woda choć jakość wód powierzchniowych i podziemnych jest niezadowalająca. Ze wszystkich uciąŝliwości najbardziej dominującą i dokuczliwą dla mieszkańców miasta jest hałas komunikacyjny, drogowy i kolejowy oraz wynikający z funkcjonowania obiektów przemysłowo-usługowych. 9 Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach ; Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. str. 20

13 1.1.6 Struktura własnościowa gruntów i budynków W ogólnej powierzchni miasta największy udział mają grunty będące własnością osób fizycznych, natomiast najmniej gruntów jest własnością gminy Opole. Grunty Skarbu Państwa zajmują powierzchnię ponad ha, co stanowi 22% obszaru miasta. Najwięcej takich gruntów znajduje się w Grudzicach 797 ha (64% powierzchni obrębu - znaczna część tego obszaru to grunty Lasów Państwowych). Wykres 2 Struktura własnościowa gruntów 10 18% 22% 17% 43% Skarb Państwa Gmina Opole Osoby Fizyczne Inne Powierzchnia gruntów będących własnością gminy Opole wynosi ha, co stanowi 17% powierzchni miasta. Najwięcej gruntów gminnych powyŝej 30% powierzchni znajduje się w obrębach: Nowa Wieś Królewska (279 ha) i Opole Śródmieście (307 ha), a najmniej około 5% powierzchni w Grudzicach (71 ha) i Wójtowej Wsi (31 ha). Grunty będące własnością osób fizycznych zajmują powierzchnię ha, co stanowi 43% powierzchni miasta. Największy udział mają grunty osób fizycznych w obrębach: Wójtowa Wieś (87%), Malina (79%), Gosławice (67%) i Wróblin (65%) gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Najmniej gruntów osób fizycznych jest w obrębie Opole Śródmieście około 8%. Struktura własnościowa budynków mieszkalnych W 2006 r. w Opolu było około 47,5 tysięcy mieszkań o łącznej powierzchni 2,99 mln m 2. W strukturze własnościowej dominują mieszkania prywatne, które stanowią 41,5% wszystkich mieszkań. Niewiele mniej jest mieszkań spółdzielczych ponad 38%. Mieszkania komunalne stanowią 12,8%, 10 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. Aneks. str. 21

14 a mieszkania zakładów pracy 5,1%. Najmniejszy udział w zasobach mieszkaniowych miasta mają mieszkania Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) jedynie 0,8%, ale jest to dynamicznie rozwijająca się, coraz bardziej popularna forma budownictwa mieszkaniowego Komunikacja Stan infrastruktury komunikacyjnej i funkcjonowanie systemu transportu w mieście 11 Miasto Opole leŝy w pasie III paneuropejskiego korytarza drogowego, na głównych szlakach komunikacyjnych Polski. KrzyŜują się tutaj drogi o znaczeniu ponadregionalnym: z południowej granicy polsko - czeskiej przez Racibórz, w kierunku północnym m.in. do Torunia droga krajowa Nr 45, z Kotliny Kłodzkiej droga krajowa Nr 46 w kierunku Częstochowy oraz z Wrocławia do Krakowa droga krajowa Nr 94. W ostatnich latach nastąpiła poprawa stanu infrastruktury drogowej o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Opole uzyskało dostęp do węzłów autostrady A4, a poprzez nią do portów lotniczych w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Na początku 2007 r. oddano do uŝytku ostatni odcinek Obwodnicy Północnej od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej. Obwodnica stanowi podstawowy element Mapa 3. Województwo opolskie zewnętrznego pierścienia systemu dróg w Opolu, źródło: który zapewnia obsługę ruchu tranzytowego z terenów Śląska Opolskiego oraz rejonu południowo - zachodniej Polski. Zakończona w 2006 r. budowa wiaduktu drogowego przy ul. Niemodlińskiej umoŝliwiła stworzenie szybszego i bezpieczniejszego połączenia Opola z sąsiednimi miejscowościami Chmielowice i Komprachcice, a takŝe zapewniła bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową III Korytarza Transportowego. Większość znaczących inwestycji komunikacyjnych dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Obecnie układ komunikacyjny Opola składa się z 309 km dróg publicznych, z czego 35 km to drogi krajowe, 24 km wojewódzkie, 45 km powiatowe i 205 km gminne. Około 202 km dróg miejskich posiada nawierzchnię bitumiczną, pozostałe mają nawierzchnię betonową, z kostki granitowej bądź są drogami gruntowymi wzmocnionymi Program Rozwoju Miasta Opola na lata (aktualizacja), Urząd Miasta Opola, Opole czerwiec 2007 r. 2. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. str. 22

15 Stały rozwój komunikacji samochodowej powoduje, iŝ ruch kołowy w centrum miasta jest nadal bardzo intensywny i uciąŝliwy dla mieszkańców, brakuje takŝe miejsc parkingowych. Długość ścieŝek rowerowych mimo iŝ rokrocznie ich przybywa - jest nadal niewystarczająca. W związku ze stałym rozwojem transportu drogowego przepustowość obwodnicy w godzinach szczytu okazuje się zbyt mała. Doinwestowania wymaga część zdekapitalizowanej infrastruktury drogowej: drogi lokalne, mosty, wiadukty, parkingi i przystanki. Nadal niezadowalający jest stan infrastruktury drogowej, szczególnie w peryferyjnych obrębach miasta: Nowa Wieś Królewska, Groszowice, Grotowice, Zakrzów. Nawierzchnie części ulic i chodników wymagają pilnie remontu, w części ulic brak jest dwustronnych ciągów pieszych lub są one w bardzo złym stanie. PowaŜnym problemem komunikacyjnym jest niewydolność istniejących przepraw mostowych przez Odrę; w godzinach szczytu przejazd pomiędzy lewo- i prawobrzeŝną częścią Opola jest znacznie utrudniony. Transport publiczny Usługi transportowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego świadczy Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. W styczniu 2008 r. tabor MZK liczył 96 autobusów, które przewoziły rocznie 16 mln pasaŝerów, wykonując 5,5 mln kilometrów. W ostatnich latach obserwowane jest zmniejszanie się tzw. pracy przewozowej MZK. Średni wiek autobusów wynosi 13 lat. W związku z nadmiernym natęŝeniem i uciąŝliwością ruchu kołowego w centrum miasta, konieczne jest stymulowanie rozwoju systemu komunikacji zbiorowej oraz wprowadzenie alternatywnych form komunikacji miejskiej. Transport kolejowy Długość dróg kolejowych w Opolu wynosi 52,92 km. W granicach administracyjnych miasta znajduje się 5 miejsc obsługujących podróŝnych, ale infrastruktura tych obiektów uległa juŝ w znacznym stopniu dekapitalizacji. Kolej moŝe i powinna w większym stopniu pełnić funkcję alternatywnego wobec transportu samochodowego środka transportu. PołoŜenie na szlakach międzynarodowych tras kolejowych, duŝa gęstość sieci kolejowych w województwie oraz dobre parametry techniczne tych tras sprzyjają moŝliwościom rozwojowym Opola. Komunikacja lotnicza NajbliŜsze międzynarodowe porty lotnicze znajdują się we Wrocławiu Strachowicach oraz Katowicach Pyrzowicach. Dojazd do portów lotniczych jest stosunkowo dogodny. W odległej o 15 km na południowy zachód Polskiej Nowej Wsi znajduje się lotnisko sportowo-usługowe Aeroklubu Opolskiego, a w miejscowości Kamień Śląski, 20 km na południowy wschód od Opola połoŝone jest lotnisko sportowo-usługowe przystosowane do transportu pasaŝerskiego. Przewiduje się uruchomienie tam portu lotniczego oferującego połączenia krajowe i zagraniczne. str. 23

16 Transport wodny Transport rzeczny jest najmniej uciąŝliwy dla środowiska, bezpieczny i charakteryzuje się zdolnością przewozu przesyłek o wymiarach i cięŝarach nieosiągalnych dla transportu drogowego. Odra naleŝy do najwaŝniejszych szlaków wodnych w Polsce; jej potencjalne moŝliwości przewozowe - około 20 mln ton ładunków rocznie, wykorzystywane są obecnie w niewielkim stopniu. Jakość infrastruktury hydrotechnicznej nie pozwala na uzyskanie III klasy Ŝeglowności na Odrze. W Opolu znajdują się dwa porty rzeczne: port zachodni - Metalchem oraz port przy Cementowni Odra. Stopień dekapitalizacji obu obiektów jest znaczny. Komunikacja rowerowa W Opolu funkcjonuje sieć oznakowanych i nieoznakowanych ścieŝek rowerowych. PoniewaŜ stanowią one element miejskiego systemu transportowego, prowadzone są często wzdłuŝ ciągów komunikacji samochodowej bądź są elementem pasa drogowego. Przewiduje się stworzenie scalonego promienistego układu ścieŝek łączącego centrum miasta z dzielnicami peryferyjnymi i terenami rekreacyjnymi Infrastruktura techniczna Stan i funkcjonowanie infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury komunalnej Sieć energetyczna Głównym producentem energii elektrycznej na obszarze województwa opolskiego jest Elektrownia Opole, zlokalizowana w Brzeziu (gmina Dobrzeń Wielki). Dostawcą energii dla Opola jest zakład EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. W 2006 roku w Opolu było odbiorców energii elektrycznej, a zuŝycie energii wyniosło MWh i zwiększyło się w porównaniu z rokiem 2005 o 3114 MWh. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Od 1992 roku zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców miasta prowadzone jest przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu Spółkę z o.o. Miasto zaopatrywane jest w wodę wyłącznie z ujęć wód podziemnych, które zgromadzone są w pokładach wodonośnych pochodzenia triasowego i czwartorzędowego. Ze względu na wysoką zawartość Ŝelaza i manganu jakość wód podziemnych ujmowanych na potrzeby miasta jest niezadowalająca. Wykorzystywane są cztery ujęcia wód podziemnych o łącznej wydajności m3/dobę oraz trzy stacje uzdatniania wody o zdolności produkcyjnej m3/dobę. Głównym źródłem zasilania miasta w wodę jest ujęcie i stacja uzdatniania Zawada - 43,2% zapotrzebowania na wodę, pozostałe ujęcia tj. Grotowice i Oleska pokrywają odpowiednio 35,1% oraz 21,8% zapotrzebowania. Ujęcie w Groszowicach stanowi awaryjne źródło zaopatrzenia Opola w wodę pitną. 12 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. str. 24

17 Tabela 1 Wodociągi i kanalizacja stan w dniu 31.XII Wyszczególnienie Ogółem Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) 259,9 Wodociąg Połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania Czynne zdroje uliczne długość w km 122,9 liczba 7910 w szt. 0 Długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) 184,8 Połączenia do sieci kanalizacyjnej długość w km 41,4 Kanalizacja budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania liczba w szt deszczowa długość w km 158 Od kilku lat zauwaŝalny jest systematyczny spadek sprzedaŝy wody dla gospodarstw domowych i przemysłu. Gospodarka rynkowa sprawiła, Ŝe woda dobrej jakości stała się równieŝ towarem o odpowiedniej wartości. Obecnie zasoby wodne są coraz skuteczniej chronione przed zanieczyszczeniami, a dobrym obyczajem stało się oszczędzanie wody. Powstające na terenie miasta ścieki sanitarne odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, natomiast z centrum miasta ścieki sanitarne odprowadzane są do oczyszczalni systemem kanalizacji ogólnospławnej (ścieki sanitarne razem z wodami opadowymi). Stan techniczny zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest dobry. Częściowej przebudowy i modernizacji wymaga jedynie kanalizacja ogólnospławna w śródmieściu Opola. Oczyszczanie ścieków Zlewnią ścieków miejskich jest zmodernizowana w latach oczyszczalnia ścieków w Opolu. Jej zdolność oczyszczania wynosi 45 tys. m 3 dobę i odpowiada 225 tys. RLM. Obecnie obciąŝenie ładunkiem zanieczyszczeń wynosi około 65%. W ramach projektu pod nazwą Poprawa jakości wody w Opolu w 2006 r. zrealizowano budowę sieci kanalizacyjnej w Grotowicach, Nowej Wsi Królewskiej i Zakrzowie, a w 2007 roku skanalizowano Półwieś i Bierkowice. W 2008 roku nastąpiło zakończenie prac nad budową kolektora DN 0,5, Stacji Uzdatniania Wody w Grotowicach i kolektora ściekowego K. Łącznie wykonano niemal 140 km sieci kanalizacyjnej. Sieć ciepłownicza Dystrybucją energii cieplnej w Opolu zajmuje się firma Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Od roku 2005 następuje spadek produkcji i sprzedaŝy energii cieplnej. W roku 2006 wielkość wyprodukowanej energii cieplnej wyniosła tys. GJ, przy zapotrzebowaniu mocy cieplnej wynoszącym 515,96 MW. 13 Informacja sporządzona przez Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Opola, Opole 2008 str. 25

18 Obecna infrastruktura techniczna miejskiego systemu ciepłowniczego jest dość nowoczesna i pozwala na zaspokojenie istniejących oraz przyszłych potrzeb cieplnych mieszkańców miasta. Największa grupa odbiorców to zarządcy zasobów mieszkaniowych, a najmniejszą grupę stanowią klienci indywidualni (0,72%). Infrastruktura gazownicza Opole zasilane jest w gaz ziemny, wysokometanowy GZ-50. Sieć gazowa w Opolu jest administrowana przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa w Zabrzu Spółka z o.o. z odziałem w Opolu. W skład czynnej sieci gazowniczej w Opolu wchodzą sieci przemysłowe, których długość w 2006 r. wynosiła 36,8 km oraz sieci rozdzielcze o długości 216,8 km. W 2006 roku wzrosła do 6480 ilość czynnych połączeń do budynków mieszkalnych; w tym czasie z sieci gazowej korzystało 82,1% ogółu mieszkańców miasta. Mimo to ogólne zuŝycie gazu zmalało w porównaniu z rokiem 2005 o 552,9 m 3. Stan techniczny stacji redukcyjnych oraz sieci przesyłowych jest dobry, a ich lokalizacja i rezerwy przepustowości umoŝliwiają bezproblemowe zaspokojenie obecnych potrzeb mieszkańców miasta. Obszary miasta pozbawione dostępu do sieci gazowniczej: Zakrzów, Wróblin, Wójtowa Wieś, Szczepanowice, Bierkowice i Półwieś (na zachód od ulicy Partyzanckiej) Stan i ocena sposobu funkcjonowania przestrzeni publicznych Tereny zieleni miejskiej ogólnodostępnej i osiedlowej Miasto posiada około 241,1 ha powierzchni terenów zielonych. Powierzchnia terenów zieleni ogólnodostępnej wynosi ha (w tym parków spacerowo-wypoczynkowych 106,4 ha). Tereny zieleni osiedlowej zajmują obszar 131,8 ha 14. W skład terenów zieleni urządzonej wchodzą: parki i zieleńce, ogrody działkowe, cmentarze, zieleń obiektów sportowych, zieleń towarzysząca budownictwu jednorodzinnemu (ogrody przydomowe) i wielorodzinnemu (zieleń osiedlowa), zieleń izolacyjna zakładów przemysłowych i tras komunikacyjnych oraz zieleń przyuliczna. Za szczególnie waŝne dla kształtowania środowiska miejskiego uznano następujące zespoły zieleni wysokiej 15 : Park miejski "Wyspa Bolko" Park ten powstał w latach Początkowo zajmował obszar o powierzchni 65 ha. W latach 70-tych został rozbudowany do 83 ha. Na terenie parku rośnie ok. 15 tys. sztuk drzew reprezentujących ok. 70 gatunków i odmian. Przeciętny wiek drzew wynosi lat, przy czym 14 Miasta wojewódzkie podstawowe dane statystyczne, nr 15, GUS US w Poznaniu, Warszawa sierpień 2008 r. 15 str. 26

19 na terenie parku występuje takŝe szereg starszych okazów, będących pozostałością po istniejącym w tym miejscu lesie liściastym. Park Pasieka "Park Nadodrzański" Park ten powstał prawdopodobnie przed rokiem Zajmuje powierzchnię około 6 ha. Gatunkami dominującymi są dąb szypułkowy i lipa drobnolistna. Ponadto występują tu: topola czarna, buk pospolity, platan klonolistny i klony: pospolity i jawor. Wiele rosnących tu drzew ze względu na swe rozmiary i walory przyrodniczo-ozdobne wytypowanych zostało do nadania im miana pomników przyrody oŝywionej. Park ten jest terenem zalewowym i wskutek tego jego drzewostan naraŝony jest na skutki wysokich stanów wód rzeki Odry. Bulwar Nadodrzański (Bulwar Karola Musioła) Stanowi przedłuŝenie parku Pasieka i rozciąga się wzdłuŝ wschodniego brzegu Odry od mostu kolejowego do ul. Ostrówek. Na powierzchni ok. 1,5 ha rosną tu młode drzewa, w większości liściaste, które jako zespół zieleni spełniają waŝną rolę w kształtowaniu środowiska miejskiego. Fot. 2 Odra widok na bulwary spacerowe Zieleń nad Młynówką Brzegi Młynówki, otaczającej od wschodu Wyspę Pasiekę, są porośnięte róŝnowiekowym drzewostanem liściastym. Rosną tu okazałe egzemplarze topoli czarnej, jesionu wyniosłego, grabu pospolitego oraz dębu szypułkowego. Najokazalszym wśród nich jest wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 373 cm rosnący przy Moście Groszowym. str. 27

20 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata Fot. 3-4 Zieleń nad Młynówką Cmentarz przy ul. Wrocławskiej Pochodząca z 1813 roku zabytkowa nekropolia posiada bardzo liczny drzewostan składający się z okazałych drzew w wieku około 100 lat, wśród których gatunkiem dominującym jest lipa drobnolistna. Większość drzew rośnie wzdłuŝ alejek i obrzeŝy cmentarza. Ponadto na terenie cmentarza występują okazałe egzemplarze dębu szypułkowego, buka, klonów: zwyczajnego i jawora oraz kasztanowca białego. RozwaŜany jest pomysł, aby nieczynny obecnie cmentarz, po jego całkowitej likwidacji zamienić na tereny zieleni parkowej. Teren po kinie ogrodowym przy ul. Kołłątaja Jest to jeden z nielicznych połoŝonych w centrum miasta terenów zieleni ze starym drzewostanem. Na terenie tym wykorzystywanym obecnie jako parking rosną głównie lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, kasztanowce białe oraz glediczja trójcierniowa. Zieleń przy Miejskim Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich Na terenie MDK połoŝonym na wyspie Pasiece, pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich, Niedziałkowskiego i Piastowską rośnie ok. 40 sztuk drzew naleŝących do 11 gatunków, a wśród nich dąb szypułkowy o obwodzie pnia 408 cm, posiadający wymiary pomnika przyrody oraz glediczja trójcierniowa. Zieleń na terenie Rozgłośni Polskiego Radia przy ul. Piastowskiej Na terenie działki naleŝącej do Rozgłośni Polskiego Radia rośnie malowniczy okaz buka pospolitego w odmianie zwisającej - obecnie pomnik przyrody, tulipanowiec amerykański oraz potęŝny jesion wyniosły o obwodzie pnia 430 cm, prawie w całości obrośnięty okazem kwitnącym bluszczu pospolitego. str. 28

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III - JEDNOSTKI PLANISTYCZNE

OSIEDLE. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III - JEDNOSTKI PLANISTYCZNE OSIEDLE śelechowa Część osiedla połoŝona po zachodniej stronie linii kolejowej zachowa charakter wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, z niewielkimi obszarami zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE PROPOZYCJE INWESTYCYJNE - W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - MIASTA KRAKOWA REALIZOWANE W FORMIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI PRYWATNYMI Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA Oferta gospodarcza Gminy Jawor NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - ZAMEK PIASTOWSKI ADRES: 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 1 Obręb Nr 7 - Stare Miasto CHARAKTERYSTYKA TERENU (OBIEKTU) Gmina Jawor DZIAŁKA NR: 141 NR KSIĘGI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM

TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM Gmina Garbatka-Letnisko I. Garbatka-Zbyczyn sortownia i kompostownia odpadów Obręb geodezyjny Garbatka - Zbyczyn. Łączna powierzchnia ca 14 ha (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

1 MAJA - DWORZEC GŁÓWNY

1 MAJA - DWORZEC GŁÓWNY Nazwa przystanku Numer przystanku 1 MAJA - DWORZEC GŁÓWNY 1 1 MAJA - KASPROWICZA 3 1 MAJA - KASPROWICZA 4 1 MAJA - KATOWICKA 5 1 MAJA - KATOWICKA 6 1 MAJA - KOŁŁĄTAJA 7 1 MAJA - SZKOŁA 11 AL. PRZYJAŹNI

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE KIJEWO. 130 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE KIJEWO. 130 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej rozczłonkowane dwiema arteriami komunikacyjnymi (ulicą główną ruchu przyspieszonego i ulicą zbiorczą). Naturalnie wydzielone enklawy: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago ETAPY Etap I Centrum gospodarcze, pierwotnie przemysłowe (CBD) przekształca się w miasto strefa przemysłowa toŝsama z miastem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE SKOLWIN. 46 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE SKOLWIN. 46 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle Skolwin połoŝone jest na uboczu w stosunku do głównych dróg w relacji Szczecin Police. Ze względu na znaczy udział terenów zieleni naturalnej, ochronę ujęcia wód podziemnych, ukształtowanie terenu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAŁĄCZNIK NR 74 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW Opracowanie: Główny projektant studiummgr inż.

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 13 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle podlegające ograniczeniom w zainwestowaniu, wynikającym z istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Utrzymuje się ochronę terenów zieleni w stopniu zapewniającym witalność istniejących

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃSK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAMIEŃSK KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AKTUALIZACJA OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GRODKOWA URZĄD MIASTA GRODKÓW Ul. Warszawska 29, 49 200 Grodków

BURMISTRZ GRODKOWA URZĄD MIASTA GRODKÓW Ul. Warszawska 29, 49 200 Grodków Lubin, dnia 13.08.2008 WNIOSKODAWCA: ARCHIPROJEKT WŁODZIMIERZ BANAŚ ul. M. Skłodowskiej Curie 88 NIP 692-102-55-87 tel. 076/846-16-17 BURMISTRZ GRODKOWA URZĄD MIASTA GRODKÓW Ul. Warszawska 29, 49 200 Grodków

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK BIAŁY JEDNOSTKA: 24

PRĄDNIK BIAŁY JEDNOSTKA: 24 24. PRĄDNIK BIAŁY JEDNOSTKA: 24 POWIERZCHNIA: NAZWA: 398.97 ha PRĄDNIK BIAŁY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z możliwością

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z

do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z ZAŁĄCZNIK NR 74 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami PROJEKT ZMIANY NR 36/1/2013 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKA, NA KTÓREJ BYŁ USYTUŁOWANY STARY BASEN OPIS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKA, NA KTÓREJ BYŁ USYTUŁOWANY STARY BASEN OPIS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKA, NA KTÓREJ BYŁ USYTUŁOWANY STARY BASEN OPIS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI Wschodnie obrzeża strefy śródmiejskiej Wrocławia, obręb geodezyjny Zalesie, który wraz sąsiednimi: Zaciszem, Sępolnem,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Opole woj. opolskie Ulica, nr budynku Franciszka Józefa Buhla 11 Powierzchnia budynków Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE CENTRUM. 27 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE CENTRUM. 27 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Wielkomiejskie osiedle śródmiejskie, mieszkaniowej zabudowy o wysokiej intensywności, z programem usług typowym dla duŝych ośrodków regionalnych. Docelowo w osiedlu funkcjonować będą dwa samodzielne ośrodki

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Szczecin rzebusz / rzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Położenie Skrócona nazwa Szczecin rzebusz Miasto/gmina Szczecin Powiat szczeciński Województwo Z achodniopomorskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo