Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta. Str. 9"

Transkrypt

1 Rozdział 1 Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza miasta Str. 9

2 str. 10

3 W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane informacje zawarte w dokumentach analitycznych opracowanych w Urzędzie Miasta Opola 1, wykorzystujących dane statystyczne pochodzące z ogólnodostępnych źródeł informacji statystycznej, jak i dane własne gromadzone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola oraz jednostki organizacyjne miasta. 1.1 SFERA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Podstawowe dane o mieście Opole stolica regionu i główne miasto aglomeracji opolskiej PołoŜenie miasto nad Odrą, w południowo-zachodniej części Polski Powierzchnia: 9621 ha Liczba mieszkańców: Gęstość zaludnienia 1310 osób/km 2 Funkcje administracyjne: stolica województwa opolskiego i powiat grodzki Centrum Ŝycia gospodarczego, kulturalnego i naukowego Siedziba władz samorządowych województwa, powiatu opolskiego i samorządu miasta Fot. 1. Panorama Opola widziana od strony południowo-wschodniej. Fot. Krystyna Turwid. źródło: Lokalizacja miasta Opole połoŝone jest nad rzeką Odrą, u zbiegu trzech regionów geograficznych: WyŜyny Śląskiej, Niziny Śląskiej i Podgórza Sudeckiego. Współrzędne geograficzne miasta: 17º59 długości wschodniej i 50º39 szerokości północnej. Miasto połoŝone jest na terenach nizinnych, na wysokości 176 m n.p.m. 1 Podstawowym źródłem danych do analizy sfery zagospodarowania przestrzennego oraz sfery społeczno-gospodarczej jest dokument pn.: Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. 2 Stan na dzień r. str. 11

4 Dawniej Opole naleŝy do grona najstarszych miast polskich. Pierwsza osada i gród na wyspie Pasiece powstały miedzy VII a IX wiekiem, w miejscu zwanym Ostrówek. Od X wieku gród był siedzibą namiestnika ksiąŝęcego, a w XIII stuleciu Opole stało się stolicą księstwa. Miasto otoczono murami obronnymi. Z upływem stuleci znaczenie miasta malało, ponowny rozkwit nastąpił dopiero w I połowie XIX wieku w związku z rozwojem kolei na trasie Wrocław Brzeg - Opole. W 1816 r. Opole stało się stolicą rejencji. Miasto powiększyło swój obszar, rozwijał się przemysł cementowo-wapienniczy. W Opolu działało 8 z 10 największych fabryk cementu zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny. Rozwój terytorialny i gospodarczy miasta spowodował konieczność rozbudowy portu rzecznego na Odrze. W 1923 r. Opole otrzymało nowy dworzec kolejowy. Dziś Opole zalicza się do miast będących regionalnymi centrami handlu i usług (Regional Poles regional market centres) licznej i zróŝnicowanej grupy miast średniej wielkości, które zgodnie z filozofią Strategii Lizbońskiej stanowią filary rozwoju gospodarczego większych jednostek terytorialnych. Opole jako stolica województwa i centralny ośrodek aglomeracji opolskiej pełni funkcję regionalnego ośrodka usług publicznych w dziedzinie administracji, finansów, zdrowia i edukacji, jest teŝ pręŝnie rozwijającym się, chłonnym rynkiem pracy oferującym zatrudnienie mieszkańcom regionu. Mapa 2. PołoŜenie Opola na tle Polski Opole str. 12

5 1.1.3 Struktura funkcjonalno - przestrzenna 3 Opole jako stolica województwa i miasto na prawach powiatu spełnia waŝne funkcje metropolitalne. Wraz z powiązaną strefą zurbanizowaną tworzy aglomerację opolską zajmującą obszar o powierzchni 2125 km 2 (22,6% powierzchni województwa), który zamieszkuje ponad 330 tysięcy osób (31,6% ludności województwa). 4 Aglomeracja opolska jest główną jednostką struktury przestrzennej Opolszczyzny wyróŝniającą się na tle województwa najwyŝszym poziomem urbanizacji oraz koncentracją funkcji administracyjnych, przemysłowych, usługowych i mieszkalnictwa. Opole wraz z powiatem opolskim jest równieŝ największym i najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionalnym rynkiem pracy. W mieście ma swą siedzibę 34,5% podmiotów gospodarczych działających na obszarze podregionu opolskiego. Ze względu na duŝy potencjał inwestycyjny, wysoki poziom przedsiębiorczości oraz stworzenie klimatu przychylnego przedsiębiorcom i inwestorom Opolu przyznano tytuł Gminy Atrakcyjnej dla Inwestora. Miasto jest takŝe waŝnym węzłem komunikacyjnym w ciągu III korytarza paneuropejskiego wiodącego z zachodu na wschód Europy przez Opole lub w bezpośredniej bliskości miasta przebiegają najwaŝniejsze szlaki komunikacyjne południowej Polski. Opole jest takŝe jednym z najwaŝniejszych miast leŝących na trasie odrzańskiego szlaku wodnego. Z uwagi na korzystną lokalizację i dobre połączenia komunikacyjne Opole znalazło się w dziesiątce najatrakcyjniejszych miast dla biznesu. 5 Struktura funkcjonalno-przestrzenna Opola jako organizmu miejskiego kształtowała się przez wiele wieków, a miały na nią wpływ róŝnorodne czynniki. NajwaŜniejsze z nich to: połoŝenie miasta i ukształtowanie terenu, czynniki przyrodnicze, zmieniające się na przestrzeni wieków dominujące funkcje miasta warunkujące jego rozwój, trwałe elementy zagospodarowania. Opole rozwijało się nad rzeką i w ścisłym związku z rzeką: bliskość Odry stymulowała proces rozwoju miasta, ale jednocześnie powodowała okresowe zagroŝenia powodzią, a z upływem czasu stała się równieŝ istotną barierą komunikacyjną. Opole moŝna podzielić na następujące wyróŝniające się przestrzennie strefy o dominujących funkcjach (obręby): 1. Śródmieście obejmuje najstarszą cześć miasta Rynek, Wyspę Pasiekę oraz obszar ograniczony Odrą, liniami kolejowymi i ulicą Nysy ŁuŜyckiej. W tej strefie zlokalizowane są usługi: handel, gastronomia i administracja, a takŝe obiekty kultury i nauki. Dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i w niewielkim stopniu jednorodzinna. Śródmieście jest strefą wyróŝniającą się w przestrzeni miasta ze względu na wyraziste granice, charakter zabudowy, w tym liczne zabytki oraz obiekty usługowe. W strefie tej, jak i na jej granicy, występują bariery przestrzenne koryto Odry i Młynówki oraz linie kolejowe. 3 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. 4 Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Opole czerwiec 2006 r. 5 Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. str. 13

6 2. Północno-wschodnia strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej połoŝona jest na wschód od Śródmieścia. Obejmuje osiedla: im. Armii Krajowej (dawniej ZWM), Chabry i Malinkę. W strefie tej przewaŝa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z charakterystycznymi budynkami blokami liczącymi od pięciu do jedenastu kondygnacji. Osiedlom towarzyszą liczne usługi podstawowe: handel (w tym wielkopowierzchniowy), gastronomia, a takŝe obiekty oświaty i słuŝby zdrowia itp. Strefa ma charakter zwarty, jednak nie wszystkie jej granice są tak wyraziste jak w przypadku Śródmieścia. Najczytelniejszą jest granica zachodnia wyznaczona przez tory kolejowe, stanowiąca jednocześnie barierę przestrzenną. Obręb północno-wschodniej zabudowy usługowo-mieszkaniowej ma tylko 4 połączenia z sąsiednią strefą. 3. Strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Zaodrze obejmuje osiedle XXV-lecia, zabudowę wzdłuŝ ulicy Niemodlińskiej powyŝej linii kolejowej nr 132, od Odry do przejazdu kolejowego. PrzewaŜnie jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna bloki liczące od kilku do kilkunastu kondygnacji. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszą usługi. Wewnątrz strefy i na jej granicy występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych, Odry i Kanału Ulgi wraz z kilkoma przebiciami, dość gęsto rozmieszczonymi. 4. Południowo-wschodnia strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmuje Nową Wieś Królewską, Grudzice, Malinę i Groszowice. Jest to duŝa pod względem powierzchni strefa, w której znaczny udział mają uŝytki rolne oraz wyrobiska poeksploatacyjne. Ze względu na charakter zabudowy i usytuowanie do strefy tej włączono 4 oddzielne obszary miasta, stanowiące enklawy zabudowy wśród uŝytków rolnych, oddzielone zbiornikami wodnymi, liniami kolejowymi i drogami. Strefa nie jest zwarta i nie ma wyrazistych granic. PrzewaŜnie zlokalizowana jest tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, często o charakterze zagrodowym oraz drobne usługi. W strefie, jak i na jej granicy, występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych i Odry. W północnej części terenu liczba przejść wydaje się wystarczająca, jednak im bardziej na południe, tym przebić jest mniej. Ten brak jest szczególnie odczuwalny na Odrze. 5. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Szczepanowice Wójtowa Wieś obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej połoŝone w południowo-zachodniej części miasta. Pod względem charakteru zabudowy jest ona podobna do południowo-wschodniej strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W strefie, a głównie na jej granicy, występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych. Rozmieszczenie przejść przez bariery w północnej części jest dostateczne. 6. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Półwieś obejmuje zabudowę wzdłuŝ ulicy Domańskiego. Jest to pasmo zabudowy jednorodzinnej wraz z drobnymi usługami. Występują tu takŝe uŝytki rolne oraz ogrody działkowe. Strefa nie ma wyraźnych granic. str. 14

7 Na wschodniej granicy występuje bariera w postaci Kanału Ulgi, z moŝliwością przejścia w jednym miejscu. 7. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Bierkowice obejmuje zachodnią cześć miasta. Dominuje tu zabudowa jednorodzinna, w tym zagrodowa zabudowa usługowa. Zabudowania są rozproszone, zlokalizowane wzdłuŝ Prószkówki. W strefie, jak i na jej granicy, występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych i obwodnicy północnej. Przekroczenie drogi o duŝym natęŝeniu ruchu jest moŝliwe w jednym miejscu. Ze względu na niewielką intensywność zagospodarowania terenu, nie powoduje to utrudnień komunikacyjnych. 8. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Wróblin obejmuje cześć północną Opola. Strefa jest oddzielona od miasta obwodnicą północną. Zlokalizowana jest tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami. Ma wyraźne granice rzeka, obwodnica oraz granice administracyjne miasta. W strefie, jak i na jej granicy, występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych, Odry i obwodnicy północnej. MoŜliwość przekroczenia barier istnieje w kilku miejscach, a rozmieszczenie ich jest dość dobre. 9. Strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Gosławice Kolonia Gosławicka obejmuje zabudowę wzdłuŝ ulicy Wiejskiej, Oleskiej i Ozimskiej - Częstochowskiej. Zabudowie towarzyszą liczne usługi: handlu, gastronomii, słuŝby zdrowia i oświaty. W tej strefie zlokalizowane jest Wojewódzkie Centrum Medyczne oraz Opolskie Zakłady Drobiarskie Continental Grain Company. Strefa nie jest zwarta ani przestrzennie, ani pod względem charakteru zabudowy (od zagrodowej po wielorodzinną). Granice strefy nie są wyraziste, a funkcja nie jest jednorodna. W strefie występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych i obwodnicy północnej. Jak na tak duŝy obszar liczba przebić jest niewielka, co jest szczególnie odczuwalne przy torach kolejowych, które rozdzielają tereny zabudowane. 10. Wschodnia dzielnica przemysłowo-składowa obejmuje tereny przemysłowe przylegające od wschodu do Śródmieścia i na północ od ulicy Strzeleckiej, aŝ do zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Ozimskiej. Strefa jest jednorodna pod względem funkcji i zwarta przestrzennie. Posiada jednak bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych. MoŜliwość przejścia przez tory istnieje w dwóch miejscach, co jest niewystarczające dla potrzeb uŝytkowników tego terenu. 11. Strefa przemysłowo-składowa Zakrzów obejmuje tereny połoŝone w północnej części miasta. Strefa ograniczona jest rzeką, obwodnicą północną, ulicą Nysy ŁuŜyckiej i Oleską. Znajduje się tu Cementownia Odra oraz teren eksploatacji Odra II. W strefie, jak i na jej granicy występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych, Odry, Kanału Ulgi i obwodnicy północnej. Przejścia przez rzekę i Kanał zlokalizowane są na południowym i północnym krańcu terenu, jednak ze względu na mało zainwestowane sąsiedztwo, sytuacja str. 15

8 taka wydaje się zadowalająca. Bardziej odczuwalny jest brak przebić przez tory kolejowe, które dzielą tereny baz i składów. 12. Strefa przemysłowa Metalchem obejmuje teren byłego zakładu Metalchem. Na granicy występuje bariera przestrzenna w postaci Odry, która jest moŝliwa do przekroczenia dopiero w obszarze Śródmieścia. 13. Zachodnia strefa przemysłowo-składowa obejmuje tereny połoŝone w rejonie ulic: ZboŜowej i Wspólnej. Posiada barierę w postaci bocznicy kolejowej. ChociaŜ istnieje tylko jeden przejazd przez tory, nie jest to mocno odczuwalne utrudnienie. 14. Strefa zieleni i rekreacji Wyspa Bolko obejmuje Wyspę Bolko oraz teren zieleni łąkowej i polnej, aŝ do linii kolejowej. Strefa ma wyraźne granice i jest jednorodna pod względem funkcji. Na granicy strefy występują bariery przestrzenne w postaci torów kolejowych, Odry i Kanału Ulgi. Strefa dostępna jest po przekroczeniu rzeki z dwóch stron, a ze względu na charakter parkowy, woda wtapia się w krajobraz strefy. Natomiast lokalizacja torów kolejowych na dość wysokim wale potęguje efekt oddzielenia od pozostałych stref. 15. Las Grudzicki obejmuje kompleks lasów po wschodniej stronie miasta. Do strefy tej moŝna dołączyć takŝe ogrody działkowe na północ od ulicy Częstochowskiej. Barierą przestrzenną w strefie są tory kolejowe, jednak z uwagi na zalesienie tego terenu brak lokalizacji przebić nie jest odczuwalny. 16. Strefa północna obejmuje obiekty handlowe (Makro Cash and Carry, kompleks Karolinka), salon samochodowy i stacje paliw oraz tereny niezainwestowane. Stopniowo przekształca się w strefę aktywności gospodarczej wzdłuŝ obwodnicy północnej. Obwodnica wraz z Odrą stanowią znaczące bariery przestrzenne. Obecna liczba przejazdów przez obwodnicę jest niewystarczająca dla projektowanej na tym terenie funkcji. Poza strefami, które wyróŝniają się w przestrzeni pod względem funkcji, moŝna wyodrębnić takŝe obszary o mało czytelnych granicach, bez dominacji jednej funkcji. Do takich miejsc naleŝą miedzy innymi: A. rejon ulicy A. Struga, B. teren po byłej cementowni Groszowice, C. pasmo wzdłuŝ ulicy Wrocławskiej od Kanału Ulgi do Cmentarza Komunalnego, D. rejon ulicy A. Ligudy, E. rejon ulic: Niemodlińskiej i ZboŜowej, F. rejon ulicy Częstochowskiej. str. 16

9 1.1.4 Granice stref ochrony konserwatorskiej 6 W Opolu stwierdza się funkcjonowanie następujących podstawowych stref konserwatorskich: A ścisłej ochrony konserwatorskiej, B ochrony konserwatorskiej, K ochrony krajobrazu, E ochrony ekspozycji OW obserwacji archeologicznej. Strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar staromiejski w obrysie średniowiecznych umocnień miasta (wpis do rejestru zabytków) wraz z później dołączonymi historycznymi przedmieściami oraz cześć Wyspy Pasieka. Strefa B ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar zurbanizowany pod koniec XIX wieku i w pierwszej ćwierci XX wieku, teren dawnego przedmieścia Odrzańskiego i parku miejskiego na Wyspie Bolko oraz nieco oddalone od Śródmieścia przedwojenne osiedla domków: osiedle malarzy oraz osiedle muzyków przy ulicy Niemodlińskiej, osiedle domków szeregowych przy ulicy Marzanny, osiedle domków bliźniaczych na osi ulicy Ozimskiej (miedzy ulicami: Śląską i Pomorską). Strefą tą objęto takŝe enklawy dawnych wsi przyłączanych kolejno do miasta: Gosławice, Grotowice, Groszowice, Malina, Nowa Wieś Królewska, Półwieś, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Wróblin i Zakrzów. Strefa K ochrony krajobrazu obejmuje obszar Wyspy Bolko i park miejski na Wyspie Pasiece wraz z wybrzeŝami Odry, starorzecza oraz zespół Skansenu w Bierkowicach. Strefa E ochrony ekspozycji obejmuje nadbrzeŝe Kanału Młynówki po jego zachodniej stronie oraz wzgórze przed kościołem p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha ( Na Górce ). W strefie OW obserwacji archeologicznej wyznaczono, jako enklawy na obszarze strefy A : teren przy Katedrze PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, obszar dawnego grodu na Ostrówku, teren załoŝenia franciszkańskiego, teren dawnego zamku na Górce, teren wokół kościoła św. Sebastiana, teren wokół Ratusza oraz miejsca po dawnych bramach miejskich. Do najwaŝniejszych zespołów i obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym naleŝy zaliczyć: zespół staromiejski Opola o dobrze zachowanym układzie przestrzennym, WieŜę Piastowską pozostałość zamku Piastów opolskich na Ostrówku, 6 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. str. 17

10 wieŝę drugiego zamku na tzw. Górce, kościół podominikański NMP Na Górce oraz kaplicę św. Wojciecha, Muzeum Śląska Opolskiego dawne kolegium jezuickie, kościół katedralny św. KrzyŜa, kościół i klasztor franciszkański z nagrobkami opolskich Piastów, kościół św. Sebastiana, kaplicę i szpital św. Aleksego, fragmenty średniowiecznych murów obronnych, Muzeum Wsi Opolskiej Skansen w Bierkowicach System przyrodniczy miasta Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego Opole połoŝone jest po obu brzegach rzeki Odry, której długość w granicach miasta wynosi 20 km. Największą część obszaru miasta zajmują grunty orne - 33,9 %. Grunty pod zabudowania stanowią 18,4% całkowitej powierzchni miasta, tereny zadrzewione - 9,8 %, tereny komunikacyjne - 9,1 %, a 2,7 % obszaru zajmują parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej. Powierzchnia terenów zadrzewionych i lasów w Opolu wynosi 1600 ha. Wykres 1 Struktura przeznaczenia gruntów 7 9,10% 2,70% 18,40% 9,80% 33,90% Grunty pod zabudowania Tereny zadrzewione Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej Grunty orne Tereny komunikacyjne Środowisko przyrodnicze Opola przez wieki ulegało znacznym przeobraŝeniom pod wpływem działalności człowieka. Oprócz rozwoju osadnictwa szczególny wpływ na modyfikacje środowiska miał rozwój przemysłu wydobywczego wykorzystanie pokładów margli, piasków, Ŝwirów i gliny znajdujących się na obszarze miasta. Obecnie część zalanych kamieniołomów i piaskowni stanowi 7 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. Aneks str. 18

11 atrakcyjne miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Opola. Dolina Odry i Kanału Ulgi przyciąga ptaki bytujące na terenach podmokłych. RównieŜ na obszarach leśnych w północno - wschodniej i wschodniej części miasta występują liczne gatunki ptaków leśnych. Na terenie miasta znajdują się uŝytki rolne, które odznaczają się wysokimi walorami przyrodniczymi. Gleby dominującym typem gleb na obszarze miasta są rędziny i mady rzeczne, występują teŝ gleby brunatne i bielicowe oraz ziemie czarne. Większość gleb uprawnych naleŝy do gleb gliniastych i piaskowych. Największym zagroŝeniem dla gleb jest działalność gospodarcza człowieka m.in prowadzenie odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, zabudowa nowych terenów, a okresowo takŝe zasolenie zimowymi środkami oczyszczania dróg. Przypadki zanieczyszczenia gleb i wód podziemnych dotyczą głównie terenów poprzemysłowych. Stwierdzone zanieczyszczenia to przede wszystkim związki ropopochodne i metale cięŝkie. W wyniku badań przeprowadzonych w 2007 roku największą zawartość metali cięŝkich odnotowano na terenie Opolskich Zakładów Mechanicznych OZAMECH (ul. Pomorska 3). Obszar ten zakwalifikowano do dalszych badań szczegółowych, które wskaŝą ewentualny zasięg zanieczyszczonej gleby celem jej dalszej rekultywacji. Wody zajmują 3,74% powierzchni miasta, w czym największy udział ma rzeka Odra. Spośród naturalnych zbiorników wodnych na terenie Opola występują tylko niewielkie starorzecza. Najlepiej zachowane znajdują się w lewostronnej części doliny Odry na południe od Wyspy Bolko oraz na południe od mostu we Wróblinie. Ulegają one postępującej degradacji. Większe są natomiast zbiorniki antropogeniczne powstałe w wyrobiskach kopalnianych. Do największych o powierzchni ponad 10 ha naleŝą: kamionka w Groszowicach, kamionka Bolko I, Piast przy ul. Wapiennej, Ŝwirownie koło Maliny oraz Silesia w Zakrzowie. Analiza dokonana w 2006 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu wskazała na niezadowalającą jakość wód rzek i cieków przepływających przez Opole. W roku 2007, w związku ze wzrostem stęŝenia zanieczyszczeń, chlorków, bakterii coli i bakterii kałowych, wody Odry znalazły się w najniŝszej V klasie czystości. Wody te nie odpowiadają normom ustalonym ze względu na bytowanie ryb z powodu wysokiego poziomu amoniaku niejonowego, azotynów, fosforu i chloru. RównieŜ zasoby wód podziemnych podstawowego źródła wody dla mieszkańców Opola - są na ogół niskiej jakości. W dwóch punktach pomiarowych dla Opola (Groszowicach i Opolu-Zawadzie) wody podziemne sklasyfikowane zostały w 2007 r. w klasie IV. Wody w zbiornikach poprzemysłowych mających status kąpielisk: Bolko I i Silesia badane były w 2006 roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Badania wykazały bardzo dobrą jakość wody w tych zbiornikach. Powietrze - monitoring jakości powietrza, wód, gleb oraz natęŝenia pól elektromagnetycznych prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 8 Wyniki badań jakości powietrza w Opolu, sklasyfikowane pod kątem ochrony zdrowia ludzi są zadowalające nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych stęŝenia SO 2, NO 2, C 6 H 6, CO, PM 10, Pb, As, Cd, 8 str. 19

12 Ni. Ze względu na stęŝenie tych substancji powietrze w Opolu zostało sklasyfikowane w grupie A. W całym województwie występuje natomiast przekroczenie dopuszczalnego poziomu stęŝenia ozonu z uwagi na ten czynnik sklasyfikowano powietrze w klasie C (poziom stęŝenia ozonu przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji). W porównaniu z rokiem 2006 jakość powietrza w mieście uległa pewnej poprawie (obniŝyło się stęŝenie PM 10 particulate matter < 10 µm). Głównymi sprawcami zanieczyszczeń środowiska naturalnego są przemysł i komunikacja (zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw i zanieczyszczenia ze źródeł cementowowapienniczych). W Opolu wyróŝniono 7 obszarów przemysłowych, gdzie skupione są zakłady produkcyjne i usługowe emitujące zanieczyszczenia. Są to: 1. Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa (część obrębów: Nowa Wieś Królewska i Śródmieście, zajmująca obszar ok. 400 ha), 2. Zakrzów (północna część miasta, obszar ok. 130 ha), 3. ul. Struga (część obrębów: Nowa Wieś Królewska i Śródmieście), 4. APC Metalchem (południowa część miasta, część obrębów Grotowice i Groszowice), 5. ul. Częstochowska (wschodnia część miasta, część obrębu Kolonia Gosławicka), 6. Groszowice (południowa część miasta), 7. Szczepanowice ul. Niemodlińska (zachodnia część miasta). 9 Uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego: Stan środowiska naturalnego w mieście uległ poprawie, zmniejszyło się zanieczyszczenie powietrza i gleb. Poprawiła się jakość powietrza w mieście - w 2007 r. obniŝeniu uległo stęŝenie pyłu zawieszonego PM10. Nadal bardzo wysokie jest stęŝenie ozonu oraz okresowo występujące (w okresie grzewczym) stęŝenie zanieczyszczeń pyłowych ponad obowiązującą normę. Rzadkim i szczególnie cennym dla miasta dobrem jest czysta woda choć jakość wód powierzchniowych i podziemnych jest niezadowalająca. Ze wszystkich uciąŝliwości najbardziej dominującą i dokuczliwą dla mieszkańców miasta jest hałas komunikacyjny, drogowy i kolejowy oraz wynikający z funkcjonowania obiektów przemysłowo-usługowych. 9 Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach ; Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. str. 20

13 1.1.6 Struktura własnościowa gruntów i budynków W ogólnej powierzchni miasta największy udział mają grunty będące własnością osób fizycznych, natomiast najmniej gruntów jest własnością gminy Opole. Grunty Skarbu Państwa zajmują powierzchnię ponad ha, co stanowi 22% obszaru miasta. Najwięcej takich gruntów znajduje się w Grudzicach 797 ha (64% powierzchni obrębu - znaczna część tego obszaru to grunty Lasów Państwowych). Wykres 2 Struktura własnościowa gruntów 10 18% 22% 17% 43% Skarb Państwa Gmina Opole Osoby Fizyczne Inne Powierzchnia gruntów będących własnością gminy Opole wynosi ha, co stanowi 17% powierzchni miasta. Najwięcej gruntów gminnych powyŝej 30% powierzchni znajduje się w obrębach: Nowa Wieś Królewska (279 ha) i Opole Śródmieście (307 ha), a najmniej około 5% powierzchni w Grudzicach (71 ha) i Wójtowej Wsi (31 ha). Grunty będące własnością osób fizycznych zajmują powierzchnię ha, co stanowi 43% powierzchni miasta. Największy udział mają grunty osób fizycznych w obrębach: Wójtowa Wieś (87%), Malina (79%), Gosławice (67%) i Wróblin (65%) gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Najmniej gruntów osób fizycznych jest w obrębie Opole Śródmieście około 8%. Struktura własnościowa budynków mieszkalnych W 2006 r. w Opolu było około 47,5 tysięcy mieszkań o łącznej powierzchni 2,99 mln m 2. W strukturze własnościowej dominują mieszkania prywatne, które stanowią 41,5% wszystkich mieszkań. Niewiele mniej jest mieszkań spółdzielczych ponad 38%. Mieszkania komunalne stanowią 12,8%, 10 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. Aneks. str. 21

14 a mieszkania zakładów pracy 5,1%. Najmniejszy udział w zasobach mieszkaniowych miasta mają mieszkania Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) jedynie 0,8%, ale jest to dynamicznie rozwijająca się, coraz bardziej popularna forma budownictwa mieszkaniowego Komunikacja Stan infrastruktury komunikacyjnej i funkcjonowanie systemu transportu w mieście 11 Miasto Opole leŝy w pasie III paneuropejskiego korytarza drogowego, na głównych szlakach komunikacyjnych Polski. KrzyŜują się tutaj drogi o znaczeniu ponadregionalnym: z południowej granicy polsko - czeskiej przez Racibórz, w kierunku północnym m.in. do Torunia droga krajowa Nr 45, z Kotliny Kłodzkiej droga krajowa Nr 46 w kierunku Częstochowy oraz z Wrocławia do Krakowa droga krajowa Nr 94. W ostatnich latach nastąpiła poprawa stanu infrastruktury drogowej o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Opole uzyskało dostęp do węzłów autostrady A4, a poprzez nią do portów lotniczych w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Na początku 2007 r. oddano do uŝytku ostatni odcinek Obwodnicy Północnej od ul. Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej. Obwodnica stanowi podstawowy element Mapa 3. Województwo opolskie zewnętrznego pierścienia systemu dróg w Opolu, źródło: który zapewnia obsługę ruchu tranzytowego z terenów Śląska Opolskiego oraz rejonu południowo - zachodniej Polski. Zakończona w 2006 r. budowa wiaduktu drogowego przy ul. Niemodlińskiej umoŝliwiła stworzenie szybszego i bezpieczniejszego połączenia Opola z sąsiednimi miejscowościami Chmielowice i Komprachcice, a takŝe zapewniła bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową III Korytarza Transportowego. Większość znaczących inwestycji komunikacyjnych dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Obecnie układ komunikacyjny Opola składa się z 309 km dróg publicznych, z czego 35 km to drogi krajowe, 24 km wojewódzkie, 45 km powiatowe i 205 km gminne. Około 202 km dróg miejskich posiada nawierzchnię bitumiczną, pozostałe mają nawierzchnię betonową, z kostki granitowej bądź są drogami gruntowymi wzmocnionymi Program Rozwoju Miasta Opola na lata (aktualizacja), Urząd Miasta Opola, Opole czerwiec 2007 r. 2. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. str. 22

15 Stały rozwój komunikacji samochodowej powoduje, iŝ ruch kołowy w centrum miasta jest nadal bardzo intensywny i uciąŝliwy dla mieszkańców, brakuje takŝe miejsc parkingowych. Długość ścieŝek rowerowych mimo iŝ rokrocznie ich przybywa - jest nadal niewystarczająca. W związku ze stałym rozwojem transportu drogowego przepustowość obwodnicy w godzinach szczytu okazuje się zbyt mała. Doinwestowania wymaga część zdekapitalizowanej infrastruktury drogowej: drogi lokalne, mosty, wiadukty, parkingi i przystanki. Nadal niezadowalający jest stan infrastruktury drogowej, szczególnie w peryferyjnych obrębach miasta: Nowa Wieś Królewska, Groszowice, Grotowice, Zakrzów. Nawierzchnie części ulic i chodników wymagają pilnie remontu, w części ulic brak jest dwustronnych ciągów pieszych lub są one w bardzo złym stanie. PowaŜnym problemem komunikacyjnym jest niewydolność istniejących przepraw mostowych przez Odrę; w godzinach szczytu przejazd pomiędzy lewo- i prawobrzeŝną częścią Opola jest znacznie utrudniony. Transport publiczny Usługi transportowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego świadczy Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. W styczniu 2008 r. tabor MZK liczył 96 autobusów, które przewoziły rocznie 16 mln pasaŝerów, wykonując 5,5 mln kilometrów. W ostatnich latach obserwowane jest zmniejszanie się tzw. pracy przewozowej MZK. Średni wiek autobusów wynosi 13 lat. W związku z nadmiernym natęŝeniem i uciąŝliwością ruchu kołowego w centrum miasta, konieczne jest stymulowanie rozwoju systemu komunikacji zbiorowej oraz wprowadzenie alternatywnych form komunikacji miejskiej. Transport kolejowy Długość dróg kolejowych w Opolu wynosi 52,92 km. W granicach administracyjnych miasta znajduje się 5 miejsc obsługujących podróŝnych, ale infrastruktura tych obiektów uległa juŝ w znacznym stopniu dekapitalizacji. Kolej moŝe i powinna w większym stopniu pełnić funkcję alternatywnego wobec transportu samochodowego środka transportu. PołoŜenie na szlakach międzynarodowych tras kolejowych, duŝa gęstość sieci kolejowych w województwie oraz dobre parametry techniczne tych tras sprzyjają moŝliwościom rozwojowym Opola. Komunikacja lotnicza NajbliŜsze międzynarodowe porty lotnicze znajdują się we Wrocławiu Strachowicach oraz Katowicach Pyrzowicach. Dojazd do portów lotniczych jest stosunkowo dogodny. W odległej o 15 km na południowy zachód Polskiej Nowej Wsi znajduje się lotnisko sportowo-usługowe Aeroklubu Opolskiego, a w miejscowości Kamień Śląski, 20 km na południowy wschód od Opola połoŝone jest lotnisko sportowo-usługowe przystosowane do transportu pasaŝerskiego. Przewiduje się uruchomienie tam portu lotniczego oferującego połączenia krajowe i zagraniczne. str. 23

16 Transport wodny Transport rzeczny jest najmniej uciąŝliwy dla środowiska, bezpieczny i charakteryzuje się zdolnością przewozu przesyłek o wymiarach i cięŝarach nieosiągalnych dla transportu drogowego. Odra naleŝy do najwaŝniejszych szlaków wodnych w Polsce; jej potencjalne moŝliwości przewozowe - około 20 mln ton ładunków rocznie, wykorzystywane są obecnie w niewielkim stopniu. Jakość infrastruktury hydrotechnicznej nie pozwala na uzyskanie III klasy Ŝeglowności na Odrze. W Opolu znajdują się dwa porty rzeczne: port zachodni - Metalchem oraz port przy Cementowni Odra. Stopień dekapitalizacji obu obiektów jest znaczny. Komunikacja rowerowa W Opolu funkcjonuje sieć oznakowanych i nieoznakowanych ścieŝek rowerowych. PoniewaŜ stanowią one element miejskiego systemu transportowego, prowadzone są często wzdłuŝ ciągów komunikacji samochodowej bądź są elementem pasa drogowego. Przewiduje się stworzenie scalonego promienistego układu ścieŝek łączącego centrum miasta z dzielnicami peryferyjnymi i terenami rekreacyjnymi Infrastruktura techniczna Stan i funkcjonowanie infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury komunalnej Sieć energetyczna Głównym producentem energii elektrycznej na obszarze województwa opolskiego jest Elektrownia Opole, zlokalizowana w Brzeziu (gmina Dobrzeń Wielki). Dostawcą energii dla Opola jest zakład EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. W 2006 roku w Opolu było odbiorców energii elektrycznej, a zuŝycie energii wyniosło MWh i zwiększyło się w porównaniu z rokiem 2005 o 3114 MWh. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna Od 1992 roku zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców miasta prowadzone jest przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu Spółkę z o.o. Miasto zaopatrywane jest w wodę wyłącznie z ujęć wód podziemnych, które zgromadzone są w pokładach wodonośnych pochodzenia triasowego i czwartorzędowego. Ze względu na wysoką zawartość Ŝelaza i manganu jakość wód podziemnych ujmowanych na potrzeby miasta jest niezadowalająca. Wykorzystywane są cztery ujęcia wód podziemnych o łącznej wydajności m3/dobę oraz trzy stacje uzdatniania wody o zdolności produkcyjnej m3/dobę. Głównym źródłem zasilania miasta w wodę jest ujęcie i stacja uzdatniania Zawada - 43,2% zapotrzebowania na wodę, pozostałe ujęcia tj. Grotowice i Oleska pokrywają odpowiednio 35,1% oraz 21,8% zapotrzebowania. Ujęcie w Groszowicach stanowi awaryjne źródło zaopatrzenia Opola w wodę pitną. 12 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. str. 24

17 Tabela 1 Wodociągi i kanalizacja stan w dniu 31.XII Wyszczególnienie Ogółem Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) 259,9 Wodociąg Połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania Czynne zdroje uliczne długość w km 122,9 liczba 7910 w szt. 0 Długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) 184,8 Połączenia do sieci kanalizacyjnej długość w km 41,4 Kanalizacja budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania liczba w szt deszczowa długość w km 158 Od kilku lat zauwaŝalny jest systematyczny spadek sprzedaŝy wody dla gospodarstw domowych i przemysłu. Gospodarka rynkowa sprawiła, Ŝe woda dobrej jakości stała się równieŝ towarem o odpowiedniej wartości. Obecnie zasoby wodne są coraz skuteczniej chronione przed zanieczyszczeniami, a dobrym obyczajem stało się oszczędzanie wody. Powstające na terenie miasta ścieki sanitarne odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, natomiast z centrum miasta ścieki sanitarne odprowadzane są do oczyszczalni systemem kanalizacji ogólnospławnej (ścieki sanitarne razem z wodami opadowymi). Stan techniczny zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest dobry. Częściowej przebudowy i modernizacji wymaga jedynie kanalizacja ogólnospławna w śródmieściu Opola. Oczyszczanie ścieków Zlewnią ścieków miejskich jest zmodernizowana w latach oczyszczalnia ścieków w Opolu. Jej zdolność oczyszczania wynosi 45 tys. m 3 dobę i odpowiada 225 tys. RLM. Obecnie obciąŝenie ładunkiem zanieczyszczeń wynosi około 65%. W ramach projektu pod nazwą Poprawa jakości wody w Opolu w 2006 r. zrealizowano budowę sieci kanalizacyjnej w Grotowicach, Nowej Wsi Królewskiej i Zakrzowie, a w 2007 roku skanalizowano Półwieś i Bierkowice. W 2008 roku nastąpiło zakończenie prac nad budową kolektora DN 0,5, Stacji Uzdatniania Wody w Grotowicach i kolektora ściekowego K. Łącznie wykonano niemal 140 km sieci kanalizacyjnej. Sieć ciepłownicza Dystrybucją energii cieplnej w Opolu zajmuje się firma Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Od roku 2005 następuje spadek produkcji i sprzedaŝy energii cieplnej. W roku 2006 wielkość wyprodukowanej energii cieplnej wyniosła tys. GJ, przy zapotrzebowaniu mocy cieplnej wynoszącym 515,96 MW. 13 Informacja sporządzona przez Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Opola, Opole 2008 str. 25

18 Obecna infrastruktura techniczna miejskiego systemu ciepłowniczego jest dość nowoczesna i pozwala na zaspokojenie istniejących oraz przyszłych potrzeb cieplnych mieszkańców miasta. Największa grupa odbiorców to zarządcy zasobów mieszkaniowych, a najmniejszą grupę stanowią klienci indywidualni (0,72%). Infrastruktura gazownicza Opole zasilane jest w gaz ziemny, wysokometanowy GZ-50. Sieć gazowa w Opolu jest administrowana przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa w Zabrzu Spółka z o.o. z odziałem w Opolu. W skład czynnej sieci gazowniczej w Opolu wchodzą sieci przemysłowe, których długość w 2006 r. wynosiła 36,8 km oraz sieci rozdzielcze o długości 216,8 km. W 2006 roku wzrosła do 6480 ilość czynnych połączeń do budynków mieszkalnych; w tym czasie z sieci gazowej korzystało 82,1% ogółu mieszkańców miasta. Mimo to ogólne zuŝycie gazu zmalało w porównaniu z rokiem 2005 o 552,9 m 3. Stan techniczny stacji redukcyjnych oraz sieci przesyłowych jest dobry, a ich lokalizacja i rezerwy przepustowości umoŝliwiają bezproblemowe zaspokojenie obecnych potrzeb mieszkańców miasta. Obszary miasta pozbawione dostępu do sieci gazowniczej: Zakrzów, Wróblin, Wójtowa Wieś, Szczepanowice, Bierkowice i Półwieś (na zachód od ulicy Partyzanckiej) Stan i ocena sposobu funkcjonowania przestrzeni publicznych Tereny zieleni miejskiej ogólnodostępnej i osiedlowej Miasto posiada około 241,1 ha powierzchni terenów zielonych. Powierzchnia terenów zieleni ogólnodostępnej wynosi ha (w tym parków spacerowo-wypoczynkowych 106,4 ha). Tereny zieleni osiedlowej zajmują obszar 131,8 ha 14. W skład terenów zieleni urządzonej wchodzą: parki i zieleńce, ogrody działkowe, cmentarze, zieleń obiektów sportowych, zieleń towarzysząca budownictwu jednorodzinnemu (ogrody przydomowe) i wielorodzinnemu (zieleń osiedlowa), zieleń izolacyjna zakładów przemysłowych i tras komunikacyjnych oraz zieleń przyuliczna. Za szczególnie waŝne dla kształtowania środowiska miejskiego uznano następujące zespoły zieleni wysokiej 15 : Park miejski "Wyspa Bolko" Park ten powstał w latach Początkowo zajmował obszar o powierzchni 65 ha. W latach 70-tych został rozbudowany do 83 ha. Na terenie parku rośnie ok. 15 tys. sztuk drzew reprezentujących ok. 70 gatunków i odmian. Przeciętny wiek drzew wynosi lat, przy czym 14 Miasta wojewódzkie podstawowe dane statystyczne, nr 15, GUS US w Poznaniu, Warszawa sierpień 2008 r. 15 str. 26

19 na terenie parku występuje takŝe szereg starszych okazów, będących pozostałością po istniejącym w tym miejscu lesie liściastym. Park Pasieka "Park Nadodrzański" Park ten powstał prawdopodobnie przed rokiem Zajmuje powierzchnię około 6 ha. Gatunkami dominującymi są dąb szypułkowy i lipa drobnolistna. Ponadto występują tu: topola czarna, buk pospolity, platan klonolistny i klony: pospolity i jawor. Wiele rosnących tu drzew ze względu na swe rozmiary i walory przyrodniczo-ozdobne wytypowanych zostało do nadania im miana pomników przyrody oŝywionej. Park ten jest terenem zalewowym i wskutek tego jego drzewostan naraŝony jest na skutki wysokich stanów wód rzeki Odry. Bulwar Nadodrzański (Bulwar Karola Musioła) Stanowi przedłuŝenie parku Pasieka i rozciąga się wzdłuŝ wschodniego brzegu Odry od mostu kolejowego do ul. Ostrówek. Na powierzchni ok. 1,5 ha rosną tu młode drzewa, w większości liściaste, które jako zespół zieleni spełniają waŝną rolę w kształtowaniu środowiska miejskiego. Fot. 2 Odra widok na bulwary spacerowe Zieleń nad Młynówką Brzegi Młynówki, otaczającej od wschodu Wyspę Pasiekę, są porośnięte róŝnowiekowym drzewostanem liściastym. Rosną tu okazałe egzemplarze topoli czarnej, jesionu wyniosłego, grabu pospolitego oraz dębu szypułkowego. Najokazalszym wśród nich jest wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 373 cm rosnący przy Moście Groszowym. str. 27

20 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata Fot. 3-4 Zieleń nad Młynówką Cmentarz przy ul. Wrocławskiej Pochodząca z 1813 roku zabytkowa nekropolia posiada bardzo liczny drzewostan składający się z okazałych drzew w wieku około 100 lat, wśród których gatunkiem dominującym jest lipa drobnolistna. Większość drzew rośnie wzdłuŝ alejek i obrzeŝy cmentarza. Ponadto na terenie cmentarza występują okazałe egzemplarze dębu szypułkowego, buka, klonów: zwyczajnego i jawora oraz kasztanowca białego. RozwaŜany jest pomysł, aby nieczynny obecnie cmentarz, po jego całkowitej likwidacji zamienić na tereny zieleni parkowej. Teren po kinie ogrodowym przy ul. Kołłątaja Jest to jeden z nielicznych połoŝonych w centrum miasta terenów zieleni ze starym drzewostanem. Na terenie tym wykorzystywanym obecnie jako parking rosną głównie lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, kasztanowce białe oraz glediczja trójcierniowa. Zieleń przy Miejskim Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich Na terenie MDK połoŝonym na wyspie Pasiece, pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich, Niedziałkowskiego i Piastowską rośnie ok. 40 sztuk drzew naleŝących do 11 gatunków, a wśród nich dąb szypułkowy o obwodzie pnia 408 cm, posiadający wymiary pomnika przyrody oraz glediczja trójcierniowa. Zieleń na terenie Rozgłośni Polskiego Radia przy ul. Piastowskiej Na terenie działki naleŝącej do Rozgłośni Polskiego Radia rośnie malowniczy okaz buka pospolitego w odmianie zwisającej - obecnie pomnik przyrody, tulipanowiec amerykański oraz potęŝny jesion wyniosły o obwodzie pnia 430 cm, prawie w całości obrośnięty okazem kwitnącym bluszczu pospolitego. str. 28

Podsumowanie realizacji Strategii rozwoju miasta Opola stolicy polskiej piosenki na lata

Podsumowanie realizacji Strategii rozwoju miasta Opola stolicy polskiej piosenki na lata Podsumowanie realizacji Strategii rozwoju miasta Opola stolicy polskiej piosenki na lata 2004-2015 Urząd Miasta Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Opole, kwiecień 2012 r. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami związanymi z obsługą mieszkańców osiedla (usługi oświaty, handlu kultury, zdrowia, gastronomii

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 119 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 119 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25

PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25 25. PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25 POWIERZCHNIA: NAZWA: 276.84 ha PRĄDNIK CZERWONY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rejonie ul. Kanonierów, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 21. BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 POWIERZCHNIA: NAZWA: 241.68 ha BRONOWICE WIELKIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnień; Zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 131 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 131 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15

ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15 15. ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15 POWIERZCHNIA: NAZWA: 275.35 ha ŁAGIEWNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna osiedli do utrzymania i rewitalizacji/rehabilitacji;

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A.Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA Zadanie Kwota Termin Przekazanie placu budowy pod inwestycję Odbudowa kanału

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MISTRZEJOWICE JEDNOSTKA: 45

MISTRZEJOWICE JEDNOSTKA: 45 45. MISTRZEJOWICE JEDNOSTKA: 45 POWIERZCHNIA: NAZWA: 491.45 ha MISTRZEJOWICE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rejonie ul. Powstańców do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A. Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r.

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa. Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE PROPOZYCJE INWESTYCYJNE - W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - MIASTA KRAKOWA REALIZOWANE W FORMIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI PRYWATNYMI Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

8. Gospodarka przestrzenna i architektura

8. Gospodarka przestrzenna i architektura 8. Gospodarka przestrzenna i architektura Obwodnica Miasta NajwaŜniejszą i najpilniejszą sprawą dla mieszkańców Suwałk jest budowa obwodnicy, która wyeliminuje uciąŝliwości spowodowane natęŝonym ruchem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami związanymi z obsługą mieszkańców osiedla (usługi oświaty, handlu kultury, zdrowia, gastronomii

Bardziej szczegółowo

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 16. RUCZAJ-KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 POWIERZCHNIA: NAZWA: 453.14ha RUCZAJ KOBIERZYN KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa jednorodzinna zrealizowana w ramach jednorodnych strukturalnie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia 11 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD Śródmiejskie osiedle mieszkaniowo - usługowe z przewagą zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności, z programem usług typowym dla obszarów centralnych duŝych miast. Osiedle

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III - JEDNOSTKI PLANISTYCZNE

OSIEDLE. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III - JEDNOSTKI PLANISTYCZNE OSIEDLE śelechowa Część osiedla połoŝona po zachodniej stronie linii kolejowej zachowa charakter wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, z niewielkimi obszarami zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA Oferta gospodarcza Gminy Jawor NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - ZAMEK PIASTOWSKI ADRES: 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 1 Obręb Nr 7 - Stare Miasto CHARAKTERYSTYKA TERENU (OBIEKTU) Gmina Jawor DZIAŁKA NR: 141 NR KSIĘGI

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

1 MAJA - DWORZEC GŁÓWNY

1 MAJA - DWORZEC GŁÓWNY Nazwa przystanku Numer przystanku 1 MAJA - DWORZEC GŁÓWNY 1 1 MAJA - KASPROWICZA 3 1 MAJA - KASPROWICZA 4 1 MAJA - KATOWICKA 5 1 MAJA - KATOWICKA 6 1 MAJA - KOŁŁĄTAJA 7 1 MAJA - SZKOŁA 11 AL. PRZYJAŹNI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 60 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego ZAGOSPODAROWANIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/472/12 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/472/12 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/472/12 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 POWIERZCHNIA: NAZWA: 392.17 ha CZYŻYNY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach terenów usługowych do utrzymania; Zabudowa

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 56. DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 POWIERZCHNIA: NAZWA: 580.59 ha DOLINA DŁUBNI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo