KARTA CHARAKTERYSTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI (1) IDENTYFIKACJA PREPARATU (MIESZANINY) I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: Numer produktu: Przeznaczenie: Producent: Adres: Witryna sieci Web: Nr telefonu: Dane kontaktowe: Autoryzowany przedstawiciel: Telefon alarmowy: Pathfinder Chlamydia trachomatis Direct Specimen Monoclonal antibody Pathfinder Chlamydia trachomatis próbka bezpośrednia przeciwciała monoklonalnego (4,2 ml) Komponenty uzupełniające, opcjonalne lub nabywane oddzielnie do zestawu, identyczne jak znajdujące się w zestawie, które mogą być stosowane wyłącznie z zestawiami Bio-Rad Laboratories: Pathfinder Direct Antigen Detection System (System bezpośredniego wykrywania antygenów) dla Chlamydia trachomatis. Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Instrukcji użycia, ulotce do produktu. Bio-Rad Laboratories, Inc th Avenue NE Redmond, WA , USA BIORAD ( ); lub (czas pacyficzny) Bio-Rad zapewnia bezpłatną linię pomocy technicznej, dostępną 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W USA i Porto Rico, numer bezpłatny BIORAD ( ). Poza USA pomocy udzielają regionalne biura Bio-Rad. Informacje kontaktowe z biurami Bio-Rad znajdującymi się poza USA, patrz Sekcja 16. FRANCJA: Bio-Rad Laboratories 3 boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette, Francja Telefon: +33 (0) / Fax: +33 (0) lub Ta karta SDS jest zarejestrowana przez CHEMTREC Stosować tylko w przypadku ZAGROŻENIA CHEMICZNEGO dotyczącego: ROZLANIA, WYCIEKU, POŻARU, WYBUCHU lub WYPADKU z udziałem tego produktu. Informacje kontaktowe z biurami Bio-Rad znajdującymi się poza USA, patrz Sekcja 16. (2) IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE Zestawem może posługiwać się tylko wysokokwalifikowany i przeszkolony w procedurach laboratoryjnych personel znający jego potencjalne zagrożenia. W instrukcji stosowania należy zamieścić ostrzeżenia dotyczące produktu. Brak takich ostrzeżeń nie może być traktowany jako wskazanie bezpieczeństwa. Patrz Sekcja 16 pełny opis czynników ryzyka (R) i środków bezpieczeństwa (S) poniżej. Komponent 1.Chlamydia trachomatis Direct Specimen Monoclonal Antibody (Próbka bezpośrednia przeciwciała monoklonalnego) (4,2 ml) UWAGA! Zawartość - Przeciwciało monoklonalne myszy do Chlamydia trachomatis znakowane fluoresceiną z błękitem Evansa jak kontrastem, ze stabilizatorem białka oraz inhibitorem niespecyficznego barwienia. - < 0.1% Błękit Evansa [C 34 H 24 N 6 O 14 S 4 4Na], nr UE , nr CAS , [rozcieńczenie nie podlega wymogom dotyczącym etykietowania GHS, ani rozporządzeniu 2008/1272/EC lub dyrektywie 1999/45/EC UE]. - Konserwowany 0.1% roztworem azydku sodu [NaN 3 ], nr UE , nr CAS [GHS \ 2008/1272/EC Klasyfikacja: UWAGA; H303, H313; P312] [Klasyfikacja UE 1999/45/EC: Produkt szkodliwy: Xn; R 22; S (rozcieńczenie < 1%, ale 0.1%).] Oznakowanie zgodne z wytycznymi organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) globalnego systemu zharmonizowanego (GHS) i Wspólnoty Europejskiej (WE) 2008/1272/WE: Ten produkt został ściśle sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz wg wytycznych GHS i dyrektywy 2008/1272/EC Wspólnoty Europejskiej (WE). Znaleziono następujące substancje niebezpieczne w tym produkcie: PLSDS30702 Przegląd A (Styczeń 2012) 1 of 8

2 0.1% roztworem azydku sodu [NaN 3 ], nr UE , nr CAS (rozcieńczenie < 1%, ale 0.1%). GHS \ 2008/1272/EC Klasyfikacja: [*Oznacza środki ostrożności zawarte na etykiecie produktu] Piktogram GHS: Brak piktogram Hasła ostrzegawcze: UWAGA! Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H303: Może być szkodliwy po połknięciu. H313: Mogą być szkodliwe w kontakcie ze skórą. Dodatkowe zagrożenia-oświadczenie: Brak znanego. Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie: P264: Dokładnie umyć po użyciu. Zwroty wskazujące środki ostrożności Reagowanie: P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. * Zwroty wskazujące środki ostrożności Przechowywanie: nieznane Zwroty wskazujące środki ostrożności Usuwanie: P501: Ten materiał i opakowania muszą być likwidowane w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi. (3) SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE Poniższe informacje odnoszą się do tych składowych zestawu, które z mocy prawa wymagają kontroli lub ujawnienia w stężeniach, w jakich występują w zestawie. Należy pamiętać, że podane tu informacje pochodzą z danych dotyczących surowców chemicznych (LD 50, limity ekspozycji, itp.). Zestaw zawiera znacznie rozcieńczone stężenia w roztworze wodnym, dlatego poniższe informacje uwzględniają ograniczenie zagrożeń tam, gdzie to możliwe. Klasyfikacje GHS i UE były dokonanych zgodnie z normą najnowsze wersje i rozszerzono z danymi firmy i literatury. (Zobacz poniżej klucz). Składnik chemiczny Azydek sodu [0.1% wag/obj] UWAGA! Informacje / dane chemiczne Nr CAS: (100%) + Nr RTECS VY (100%) + Nr UE: (100%) Wzór chemiczny: NaN 3 (100%) + Punkt zapłonu: b.d. LD 50 (doustnie - szczur): 27 mg/kg (100%) + LC 50 (wdychanie - szczur): 37 mg/m 3 (100%) + PEL/TLV: 0,3 mg/m 3 (górny pułap) (100%) + IATA/DOT ID: UN1687 (nierozcieńczony, 100%) + Kody HMIS: H=2, F=1, R=1 ++ Kod RCRA: P105 (nierozcieńczony, 100%) + Klasyfikacja UE 1999/45/EC: Produkt szkodliwy: Xn; R 22; S (< 1% i 0,1%) ++ GHS \ 2008/1272/EC Klasyfikacja: UWAGA; ; H303, H313; P Azydek sodu jest konserwantem biocydowym i jest niebezpieczny w przypadku połknięcia; nawet w niskim stężeniu połknięcie może mieć skutek śmiertelny, o ile połknie się go dostatecznie dużo (więcej niż w całym jednym zestawie). Może być szkodliwy po połknięciu [H303]. Mogą być szkodliwe w kontakcie ze skórą [H313]. Może powodować podrażnienia oczu, skóry i tkanek. Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Dokładnie umyć po użyciu. W przypadku z³ego samopoczucia skontaktowaæ siê z OŒRODKIEM ZATRUÆ lub z lekarzem [P312]. Unikać uwolnienia do środowiska. Po połknięciu należy natychmiast wezwać pomoc lekarską. Azydek sodu może reagować z armaturą ołowianą lub miedzianą tworząc wysoce wybuchowe azydki metali; nagromadzenie ich w armaturze metalowej może doprowadzić do wybuchu w laboratorium. Aby zapobiec gromadzeniu się materiału wybuchowego przy wlaniu rozcieńczonego roztworu do kanalizacji należy spłukać dużą ilością wody. Ten materiał i opakowania muszą być likwidowane w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi. Przy pracy z preparatem należy stosować zasady dobrej i bezpiecznej praktyki laboratoryjnej i ogólne środki bezpieczeństwa. Klasyfikacja WE dla stężonych w 100% związków chemicznych jak w tabeli /1272/WE z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG: Toksyczne: T, środowisko naturalne niebezpieczeństwa: N R 28: Działa bardzo toksycznie po połknięciu. R 32: W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. R 50/53: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S (1/2-): Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. S 28: Po kontakcie ze skórą, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. S 60: Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. S 61: Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją / kartą charakterystyki. PLSDS30702 Przegląd A (Styczeń 2012) 2 of 8

3 Klucz: + Stężenie zestawu nie było badane; podane wartości odnoszą się do stężenia badanego roztworu, oznaczonego procentowo w nawiasach. ++ Stężenie zestawu było badane lub podane wartości były szacowane dla celów ogólnego stosowania roztworu odczynnika w laboratorium diagnostycznym B.D.: Nie ustalone lub nieznane (brak danych); zwykle dla postaci stężonych, o ile nie określono inaczej Skróty dla klasy zagrożenia HMIS dla komponentu są następujące: H = zdrowie; F = palność; R = reaktywność GHS = Zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów Nr RTECS = Nr rejestru efektów toksycznych substancji chemicznej PEL = Dopuszczalny poziom narażenia / Graniczna wartość narażenia w miejscu pracy TLV/TWA = Progowe wartości graniczne / czasowa średnia ważona stężenia granicznego STEL = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe IDLH = Bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu Powiązane informacje o produkcie: Pełny tekst postanowień GHS /2008/1272/we znajduje się w sekcji 2. Patrz Sekcja 16 pełny opis czynników ryzyka (R) i środków bezpieczeństwa (S) powyżej. W przypadku ilości zawartych w zestawie i ich stężeń nie występują znaczące zagrożenia dla zdrowia, niezależnie od sposoby kontaktu [rozcieńczony nie podlega znakowaniu UE]: < 0.1% błękitu Evansa [C 34 H 24 N 6 O 14 S 4 x 4Na], nr UE , nr CAS , [rozcieńczenie nie podlega wymogom dotyczącym etykietowania GHS, ani rozporządzeniu 2008/1272/EC lub dyrektywie 1999/45/EC UE]. [UWAGA: Ta substancja chemiczna została zaliczona przez IARC Grupa 3 substancji rakotwórczych, co oznacza, że substancja NIE JEST KLASYFIKOWANA jako RAKOTWÓRCZA"]. Właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały dokładnie zbadane. W przypadku dowolnego kontaktu z substancjami, dla objętości i/lub stężeń występujących w zestawie nie przewiduje się wystąpienia znaczącego, negatywnego wpływu na zdrowie dla różnych soli, buforów, stabilizatorów białek, przeciwciał, koniugatów, wody, barwników lub innych niereaktywnych składników. Zgodnie z koncepcją Universal Precautions (koncepcje i zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa) (29 CFR ), krew i niektóre inne płyny ludzkie muszą być traktowane jako zakażone HIV, HBV i innymi patogenami krwiopochodnymi. Żaden ze znanych testów nie zapewnia całkowitej pewności, że produkty krwiopochodne nie przenoszą zakażenia; tak więc, przy pracy z nimi należy zakładać, że zawierają substancje zakaźne. Ponadto badane próbki od konkretnych pacjentów reprezentują podwyższone, nieznane zagrożenie. W trakcie pracy z próbką i zestawem należy unikać rozpylania, wdychania i kontaktu z błonami śluzowymi. Urządzenia, które potencjalnie mogłyby wejść w kontakt z materiałami pochodzenia ludzkiego należy uznawać za skażone aż do czasu ich właściwego odkażenia. Wpływ na zdrowie: Kontakt z oczami: Kontakt ze skórą: Wdychanie: Połknięcie: Uwaga dla lekarza: (4) PIERWSZA POMOC Symptomami nadmiernej ekspozycji mogą być: ból głowy, zawroty głowy, przekrwienie i trudności z oddychaniem. Może być szkodliwy po połknięciu. Mogą być szkodliwe w kontakcie ze skórą. Płukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Dokładne płukanie zapewnić przez podniesienie powieki palcami w trakcie płukania. UZYSKAĆ POMOC LEKARSKĄ. Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Skórę płukać dużą ilością wody, a następnie dokładnie umyć wodą z mydłem. Jeżeli nastąpił kontakt krew krew lub gdy wystąpią poważniejsze objawy, skonsultować się z lekarzem. Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Jeżeli wystąpią trudności z oddychaniem, natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Leczyć objawowo i podtrzymująco. Ogólnie, w objętościach i stężeniach jak w zestawie, ten wodny produkt nie stwarza znacznego zagrożenia przez wdychaniu. W przypadku połknięcia, gdy osoba poszkodowana jest przytomna, dokładnie wypłukać usta dużą ilością wody i UZYSKAĆ POMOC LEKARSKĄ. Wezwać lekarza lub zgłosić się do lokalnego centrum zatruć. Leczyć objawowo i podtrzymująco. Gdy wystąpią wymioty, trzymać głowę nisko, aby zapobiec zachłyśnięciu. Zgodnie z normą OSHA Bloodborne Pathogens (29 CFR ), należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa. Osoby pracujące z próbkami pochodzącymi z krwi ludzkiej powinny być wcześniej zaszczepione przeciw żółtaczce typu B. PLSDS30702 Przegląd A (Styczeń 2012) 3 of 8

4 Środki gaśnicze: Pathfinder Chlamydia trachomatis próbka bezpośrednia przeciwciała monoklonalnego Niebezpieczne produkty rozkładu: (5) POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Stosować środki gaśnicze odpowiednie dla rodzaju pożaru. W warunkach pożaru wydzielać się mogą toksyczne tlenki węgla, azotu i siarki. Specjalne procedury gaszenia pożaru: Stosować konwencjonalny, pełny sprzęt ochronny (samonośne aparaty oddechowe zatwierdzone przez NIOSH), oraz przestrzegać procedur obowiązujących w przypadku rozprzestrzeniania się ognia. (6) POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą, oczami, błonami śluzowymi i ubraniem przez stosowanie odpowiednich środków ochronny osobistej (PPE), obejmujących rękawice, fartuch laboratoryjny, osłonę oczu/twarzy. W przypadku rozlania materiału niebezpiecznego, zebrać materiał, jeżeli jest to bezpieczne, i natychmiast przejść do bezpiecznego miejsca wolnego od aerozoli. W razie potrzeby odkazić i/lub bezpiecznie usunąć zanieczyszczone ubranie. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Odizolować zanieczyszczony obszar i przewietrzyć, jeśli jest to wskazane. Zapewnić, aby były dostępne i stosowane odpowiednie materiały do zbierania wycieków oraz właściwe środki ochrony osobistej. Przestrzegać uznanych reguł postępowania w laboratorium i odpowiednich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego wg CDC/NIH i/lub OSHA/WISHA dla niebezpiecznych wycieków, a także wytycznych NFPA/Fire Code w zakresie postępowania z wyciekami i sposobami zbierania niebezpiecznych substancji chemicznych i/lub materiałów biologicznych. Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Unikać uwolnienia do środowiska. Zanieczyszczone powierzchnie wymyć wodą i wytrzeć do sucha. Wyciek może być absorbowany odpowiednim inertnym materiałem (np.: poduszki absorpcyjne, gąbki itp.), które należy następnie umieścić w odpowiednio zabezpieczonym, opisanym i uszczelnionym pojemniku. Materiały stosowane do absorpcji substancji mogą wymagać likwidacji jako odpady niebezpieczne. Odpady zakaźne, chemiczne i laboratoryjne muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i państwowymi przepisami. Patrz sekcja 8 i 13 więcej szczegółowych informacji. (7) POSTĘPOWANIE ZSUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE Postępowanie z preparatem: Zestawem tym może posługiwać się tylko wysokokwalifikowany personel, przeszkolony w procedurach laboratoryjnych i znający potencjalne zagrożenia. Przestrzegać zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa dla pracy z chemikaliami oraz zagrożeń biologicznych i laboratoryjnych. Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak: rękawice, fartuch laboratoryjny lub równorzędny i osłona oczu/twarzy. Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte; unikać chlapania, rozlewania i wytwarzania aerozoli. Nie palić, nie jeść ani nie pić w miejscach, gdzie znajdują się próbki pacjentów i odczynniki z zestawu. Umyj ręce po użyciu. Wszystkie materiały, próbki, stosowane urządzenia traktować wg uniwersalnych zasad bezpieczeństwa, jako potencjalnie zdolne do przenoszenia infekcji. Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny być usunięte przed opuszczeniem miejsca pracy. Więcej szczegółów podano w Sekcji 8. Należy unikać zrzutów do środowiska. Zapobiegać możliwości przedostawania się nierozcieńczonego produktu lub jego dużych ilości, do wód gruntowych lub zbiorników wodnych. Konsultować się ze swoim działem BHP i ochrony środowiska. Magazynowanie: Reagenty zestawu przechowywać zgodnie z Instrukcją użycia produktu (ogólnie w temperaturze 2 8 C). Uwaga, należy zapoznać się z dołączonymi dokumentami. Przeczytać i przestrzegać wszelkich środków ostrożności i ostrzeżeń zawartych w instrukcji zestawu (np.: PRZYGOTOWANIE I MAGAZYNOWANIE ODCZYNNIKÓW, OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW, ŚRODKI OSTROŻNOSCI DLA UŻYTKOWNIKÓW). Komponenty uzupełniające, opcjonalne lub nabywane oddzielnie do zestawu, identyczne jak znajdujące się w zestawie, które mogą być stosowane wyłącznie z zestawiami Bio-Rad Laboratories: Pathfinder Direct Antigen Detection System (System bezpośredniego wykrywania antygenów) dla Chlamydia trachomatis. PLSDS30702 Przegląd A (Styczeń 2012) 4 of 8

5 (8) KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ Parametry kontrolne składniki chemiczne wraz z wartościami granicznymi, które należy kontrolować na stanowisku pracy: Azydku sodu [nr CAS ]: IOELV (Unii Europejskiej) NDSCh: 0,3 mg/m³ Skóra wartość krótkotrwała: 0,1 mg/m³ Skóra Dodatkowe informacje: Informacje zawarte w niniejszej Karcie SDS oparto o listy substancji niebezpiecznych aktualne w dniu przygotowania tej informacji. W celu zapobieżenia kontaktu krwi lub innych potencjalnie niebezpiecznych materiałów z ubraniem osobistym lub roboczym, skórą, ustami, błonami śluzowymi i oczami oraz w celu zapobieżenia niebezpiecznej inhalacji w normalnych warunkach stosowania zalecane jest stosowanie następujących środków ochrony osobistej: Wentylacja: Ochrona oczu / twarzy: Rękawice ochronne: Ubranie ochronne: Ochrony dróg oddechowych: Inne: Uwaga: Wymagana jest odpowiednia wentylacja laboratorium. Zaleca się, aby prace z potencjalnie niebezpiecznymi materiałami i próbkami pacjentów były wykonywane w biologicznie bezpiecznych pomieszczeniach (BSC), szczególnie, jeśli mogą tworzyć się aerozole. Stosować zatwierdzone przez ANSI okulary ochronne, gogle lub osłony twarzy wykonane z bezpiecznego szkła. Podczas pracy w warunkach laboratoryjnych nie należy stosować soczewek kontaktowych. Zawsze podczas pracy z zestawem lub próbkami od pacjentów należy stosować odpowiednie rękawice ochronne zapewniające ochronę skóry przed rozpryskami i przypadkowym kontaktem. Zalecane są rękawice syntetyczne: nitrylowe, neoprenowe lub winylowe, ponieważ są one trwałe, efektywne i nie zawierają żadnych składników naturalnego lateksu mogących powodować reakcje alergiczne. Rękawice jednorazowego użytku powinny zmieniane często i nigdy nie używane ponownie. Po zdjęciu rękawic starannie umyć ręce. Nosić fartuch laboratoryjny, ubranie kliniczne, fartuch i/lub bluzę roboczą. Przy pracy z materiałami niebezpiecznymi biologicznie zaleca się stosować ubrania jednorazowego użytku. Jeżeli stosuje się ubrania wielokrotnego użytku, należy przestrzegać procedur prania jak dla materiałów potencjalnie zakażonych wg normy OSHA Bloodborne Pathogens Standard (29 CFR ). Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Wszystkie środki ochrony osobistej należy zdjąć przed opuszczeniem miejsca pracy i umieścić w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu lub pojemniku do przechowywania, przetwarzania, odkażania lub likwidacji. Osłony ochronne takie jak folie plastikowe, folie aluminiowe lub gąbki absorbujące stosowane do przykrywania urządzeń i/lub powierzchni muszą być usunięte i wymienione, jeśli ulegną zanieczyszczeniu. Graniczne wartości ekspozycji i dane o zagrożeniu dla zdrowia podane są w sekcji 3. Ochrona środowiska jest opisana w kolejnych sekcjach. (9) WŁAŚCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Wygląd: Niebieski roztwór wodny. ph: Obojętne, między 6 i 9 Temperatura wrzenia: Nie ustalona Temperatura topnienia: Nie ustalona Punkt zapłonu: Nieustalony. Zagrożenie pożarowe: Chociaż komponenty nie były badane pod katem zagrożenia pożarowego i wybuchowego, to nie oczekuje się, aby produkty na bazie wody stwarzały zagrożenie pożarowe, chociaż niektóre opakowania zestawu mogą spalać się w ogniu. Samozapłon: Produkt nie ma właściwości samozapalnych. PLSDS30702 Przegląd A (Styczeń 2012) 5 of 8

6 Zagrożenie wybuchem: Azydek sodu może reagować z armaturą ołowianą lub miedzianą i tworzyć łatwo wybuchowe azydki metali; nagromadzenie tych związków w armaturze metalowej może doprowadzić do wybuchu w laboratorium. Aby zapobiec gromadzeniu się materiału wybuchowego w przypadku spłukania do kanalizacji, należy spłukiwać dużą ilością wody, a roztwory rozcieńczać. Gęstość względna: Około 1 Rozpuszczalność: Mieszalny w wodzie. Nie są znane żadne inne dane fizykochemiczne, które mogłyby być stosowane do identyfikacji zagrożeń komponentów zestawu. (10) STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Uwaga: poniżej podano Reakcje chemiczne, które mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. wytworzenie łatwopalnych lub toksycznych substancji chemicznych, pożar lub wybuch). Lista nie jest kompletna, lecz przedstawia przegląd ważnych reakcji chemicznych z udziałem niektórych związków i ma na celu pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa pracy. Stabilność: Stabilny w zwykłych warunkach stosowania i magazynowania. Warunki i materiały których należy unikać: Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczna polimeryzacja: Azydek sodu może reagować z armaturą ołowianą lub miedzianą i tworzyć łatwo wybuchowe azydki metali; nagromadzenie tych związków w armaturze metalowej może doprowadzić do wybuchu w laboratorium. Aby zapobiec gromadzeniu się materiału wybuchowego w przypadku spłukania do kanalizacji, należy spłukiwać dużą ilością wody, a roztwory rozcieńczać. W warunkach pożaru wydzielać się mogą toksyczne tlenki węgla, azotu i siarki. Nie występuje. (11) INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE OGÓLNE Informacje dotyczące stężeń komponentów zestawu podane są w Sekcjach 2 i 3. Informacje toksykologiczne o produkcie: Zagrożenia ostre Toksyczność: Może być szkodliwy po połknięciu Mogą być szkodliwe w kontakcie ze skórą. Działanie drażniące: Może lekko podrażniać oczy lub skórę, w zależności od ilości i czasu kontaktu. Inny poważny wpływ na zdrowie: Nie są znane. Toksyczność chroniczna Uczulanie: Nie odnotowano działania uczulającego. Rakotwórczość: Błękit Evansa (nr CAS ) został zaliczony przez IARC Grupa 3 substancji rakotwórczych, co oznacza, że substancja NIE JEST KLASYFIKOWANA jako RAKOTWÓRCZA". Zagrożenie dla płodności: Nie znany jest wpływ na płodność. Dodatkowe informacje toksykologiczne: Właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały dokładnie zbadane. (12) INFORMACJE EKOLOGICZNE Ten produkt nie był testowany. Następujące ocena opiera się na informacjach dotyczących składników. Toksyczność: 100% Azydek sodu [nr CAS ]: Ryba LC 50 - Lepomis macrochirus - 0,68 mg/l - 96 h Daphnia EC 50 - Daphnia pulex (rozwielitka) - 4,2 mg/l - 48 h Źródło: surowiec dostawcy SDS Trwałość i rozkład: Bak informacji Bioakumulacja: Bak informacji Mobilność w glebie: Bak informacji PLSDS30702 Przegląd A (Styczeń 2012) 6 of 8

7 PBT i vpvb oceny: Inne niekorzystne skutki: Bak informacji Zagrożenie środowiska nie może być wykluczone w przypadku nieprofesjonalnego posługiwania się lub usuwania. Unikać uwolnienia do środowiska. Uwagi ogólne: zagrożenie dla wód klasy 1 (Samoocena): lekko niebezpieczne dla wody. (13) POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Odpady niebezpieczne i/lub laboratoryjne lub opakowania likwidować należy zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i państwowymi przepisami. Ta sekcja odnosi się do wymagań RCRA w USA. Przetwarzanie, stosowanie lub zanieczyszczenie składników zestawu mogą zmieniać wymagania dotyczące usuwania odpadów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z działem BHP i ochrony środowiska. Zalecany sposób utylizacji produktu i opakowań: Azydek sodu może reagować z armaturą ołowianą lub miedzianą, tworząc łatwo wybuchowe azydki metali; nagromadzenie tych związków w armaturze metalowej może doprowadzić do wybuchu w laboratorium. Aby zapobiec gromadzeniu się materiału wybuchowego w przypadku spłukania do kanalizacji, należy spłukiwać dużą ilością wody, a roztwory rozcieńczać. Sprawdzić lokalne, regionalne i państwowe przepisy. Zapobiegać możliwości przedostawania się nierozcieńczonego produktu lub jego dużych ilości, do wód gruntowych lub zbiorników wodnych. Zalecana utylizacja brudnych opakowań. Utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i państwowymi przepisami. (14) INFORMACJE O TRANSPORCIE Transport oraz zarządzanie, opakowaniami i odpadami musi być prowadzone zgodnie z wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Przetwarzanie, stosowanie lub zanieczyszczenie składników zestawu mogą zmienić wymagania transportowe i inne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o transporcie, należy skontaktować się z działem BHP i ochrony środowiska. Zalecany transport nieużywanego produktu różnymi środkami transportu: nie ma żadnych ograniczeń transportowych. (15) INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Klasyfikacja HMIS Zdrowie: 2 Palność: 0 Reaktywność: 1 Propozycja Kalifornia 65 Produkt nie znajduje się na liście substancji Kategorie rakotwórczości: IARC (International Agency for Research on Cancer) (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem): IARC Grupa 3; Produkt nie jest klasyfikowany jako rakotwórczy dla człowieka: Błękit Evansa nr CAS: NTP (National Toxicity Program) (Państwowy Program Toksyczności): Produkt nie zawiera składników z listy. ACGIH TLV-CAR (Threshold Limit Value established by American Conference of Governmental Industrial Hygienists) (Wartości stężeń granicznych ustalone przez Amerykańską Konferencję higienistów przemysłu): Produkt nie zawiera składników z listy. OSHA Część Z; Occupational Health and Safety Administration, U.S. Department of Labor) (Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy, Departament Pracy USA): Produkt nie zawiera składników z listy. Przepisy krajowe: Klasyfikacja WHMIS: Niniejsza Karta MSDS zawiera wymagane informacje dla tego produktu zgodnie z kryteriami klasyfikacji zagrożeń WHMIS. Klasy zagrożeń wody: klasa zagrożenia wody 1 (rozporządzenie niemieckie) (samo-ocena): lekko niebezpieczne dla wody. PLSDS30702 Przegląd A (Styczeń 2012) 7 of 8

8 Oznaczenia zgodne z wytycznymi Wspólnoty Europejskiej 1999/45/EC, 2001/59/EC, 2001/60/EC, 2006/102/EC wytyczne: Ten produkt został sklasyfikowany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE (patrz: 1999/45/EC, 2001/59/EC, 2001/60/EC i 2006/102/EC) Oznaczenie zagrożenia całego produktu: PRODUKT SZKODLIWY: Xn Substancje uznane za niebezpieczne (o ile nie zaznaczono inaczej klasyfikacja wg 1999/45/EC): 0,1% azydek sodu nr UE i nr CAS [Produkt szkodliwy: Xn; R 22; S (< 1% i 0.1%).] Oznaczenie ryzyka Zwroty R: Zwroty S: (16) INNE INFORMACJE R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. Ostrzeżenie: traktować jako materiał mogący przenosić potencjalnie środki zakaźne (Ogólne środki ostrożności) S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry. S 35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. S 36 Nosić odpowiednią odzież ochronną S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Zestawem może posługiwać się tylko wysokokwalifikowany personel, przeszkolony w procedurach laboratoryjnych i znający potencjalne zagrożenia. Specjalne ostrzeżenia są podane w instrukcji stosowania. Brak takich ostrzeżeń nie może być traktowany jako informację o bezpieczeństwie. Informacje dodatkowe: Informacje zawarte w niniejszej Karcie SDS oparto o listy substancji niebezpiecznych aktualne w dniu przygotowania tej informacji. Komponenty uzupełniające, opcjonalne lub nabywane oddzielnie, identyczne jak znajdujące się w zestawie, mogą być stosowane wyłącznie z zestawiami Bio-Rad Laboratories: Pathfinder Direct Antigen Detection System (System bezpośredniego wykrywania antygenów) dla Chlamydia trachomatis. Ta wersja: Nowy arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa. Dział wystawiający Kartę SDS: Dział BHP i Ochrony Środowiska Kontakt: Redmond Operations, Environmental Health & Safety, th Ave. NE, Redmond, WA 98052, USA, Telefon: (8 am to 5 pm PT), Ogólnych informacji udzielają lokalni agenci Bio-Rad: Polska, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Nakielska. 3, Warszawa Tel fax Francja, Bio-Rad Laboratories, 3 boulevard Raymond Poincaré, Marnes-la-Coquette Tel +33 (0) Telefax +33 (0) lub Niniejszy dokument został opracowany na podstawie wiarygodnych źródeł, jednak nie wyczerpuje wszystkich możliwych zagadnień. Dane zawarte w tym dokumencie, oparte o naszą aktualną wiedzę, przedstawione są jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią gwarancji dla żadnych konkretnych cech produktu, a także nie mogą być traktowane jako umowa cywilnoprawna. Przepisy prawne mogą ulec zmianie, a także mogą się różnić w różnych krajach. Dlatego nabywca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie, czy jego działania są zgodne z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przepisami. Bio-Rad Laboratories nie udziela gwarancji, bezpośredniej ani domniemanej, na poprawność i kompletność przedstawionych danych, ani na skutki zastosowania tych informacji. Jako że sposób wykorzystania podanych tu informacji i warunki wykorzystania produktu pozostają poza kontrolą firmy Bio-Rad Laboratories, strona korzystająca z produktu ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności tych informacji do planowanego zastosowania, oraz za stosowanie właściwych procedur w zakresie bezpieczeństwa. PLSDS30702 Przegląd A (Styczeń 2012) 8 of 8

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY221000, SY223000, SY221010, SY221011, SY221012, SY221030, SY221031 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 25.11.1998 Data aktualizacji: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Kategoria: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent:

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/5 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8021 42,0411,8022

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Strona 1/4 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Identyfikacja preparatu: Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 19.08.2006 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja importera 1.1. Identyfikacja preparatu Odświeżacz do WC w kostce 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY101011, SY101010, SY101000, SY103000 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 13 Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów) Toma Sp. z o.o. Ul. Szparagowa 10 62-081 Wysogotowo KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Wystawiono: 2009/07/02 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania : 18.08.2003 Wydanie: 2 Strona 1/5 Nazwa wyrobu : SMAR GRAFITOWANY 1. Identyfikacja substancji /preparatu Nazwa handlowa produktu: smar grafitowany Producent : P.D-P."Naftochem"

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia 01.10.2007 KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa: Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 2 poz. 8) 1. Identyfikacja substancji chemicznej /preparatu i

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RENISOL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF STRIPPER Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

IOCID 30. roztwór wodny

IOCID 30. roztwór wodny 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i importera Nazwa handlowa Typ produktu preparat myjący Identyfikacja produktu roztwór wodny Zastosowanie przemysłowe Szczegółowe informacje w ofercie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu politereftalan etylenowy modyfikowany glikolem b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. łuidentyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu biodegradowalny poliester b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Środek odstraszający owady, w atomizerze Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu utwardzacz Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp. z o.o. ul. Skleczkowska

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu Informacje o preparacie Kod formuły: 675216/002 Zastosowanie preparatu: Preparat do utrzymywania higieny w kuchni, do profesjonalnego stosowania Producent

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie substancji/mieszaniny: środek do usuwania śladów szminki i nabłyszczania szkła

Zastosowanie substancji/mieszaniny: środek do usuwania śladów szminki i nabłyszczania szkła Data opracowania: 23/04/2008 Data weryfikacji: 03/12/2010 Nr weryfikacji: 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: QUASH Zastosowanie substancji/mieszaniny:

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (0-42) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

Telefon alarmowy: (0-42) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 20.04.2005 Aktualizacja: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent: Afanisep

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki ABX Minidil LMG 10L A91A00218DPL Wersja poprawiona 1. Identyfikacja produktu oraz producenta 1.1. Identyfikacja produktu Nazwa produktu: ABX Minidil LMG 10L Kod produktu: Ref.: 0802010

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Numer katalogowy: SY101022, SY101032, SY101112, SY101113 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego

Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny Hydrolat z Drzewa Herbacianego 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Zastosowania: Nie dotyczy DYSTRYBUTOR Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne Katarzyna Damętka-Zomerfeld Tel./ fax.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Calcium gel odżywka do paznokci Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Calcium gel odżywka do paznokci Strona 1/5 Data wydania 02022009 Calcium gel odżywka do paznokci Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Symbole

Bardziej szczegółowo

**********************************************************************************

********************************************************************************** 1. OZNACZENIE PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa i kod produktu: VOLMATON FP-1804 Przeznaczenie: Koncentrat do szlifowania 2. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Charakterystyka chemiczna: mieszanina związku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SOLFA Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8041 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Wersja z dn. 03.11.2011

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Wersja z dn. 03.11.2011 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o produkcie Nazwa handlowa: ACTOANID FLÄCHE Zastosowanie składników/ mieszanina środek do dezynfekcji powierzchni, bez

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 21.12.2001 Data aktualizacji: 10.2006 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN GRANULAT Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

Data: Poprzednia data: --

Data: Poprzednia data: -- X KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ FORMULARZ INFORMACJI DANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data: 03.03.2009 Poprzednia data: 1. DANE SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Dane substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu kopolimer metakrylanu metylu i akrylan metylu b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo