S P R A W O Z D A N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2011 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2012 R.

2 2

3 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie IV Zarządzanie nieruchomościami V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni... 22

4 4 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2011 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Kołodko prezes Zarządu i Jerzy Krzysztof Keppel wiceprezes Zarządu. Był to trzynasty rok działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2011 roku to przede wszystkim: opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2012 rok, bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2011 rok, realizacja zespołu mieszkaniowego Pod Brzozami II, przygotowania do rozpoczęcia budowy zespołu mieszkalnego Pod Koroną wraz z budynkiem handlowo usługowym, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi,

5 5 zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie, prowadzenie eksploatacji zasobów własnych, przygotowanie i przeprowadzenie r. Walnego Zgromadzenia w dniu promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych Rada Nadzorcza W 2011 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej - Michał Konwicki - Jędrzej Hlebowicz - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka Członkowie Rady Nadzorczej: - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat. Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach

6 6 Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy kwietniem 2011r. a marcem 2012r Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 19 kwietnia 2011r. Uczestniczyło w nim - na 149 członków SIM Ursynów - 19 członków, tj. 12,75% statutowej liczby członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2010 roku, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2010 rok, pokrycia straty za 2010 rok i lata ubiegłe, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi, zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2010r. do marca 2011r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów, zmiany statutu, najwyższej sumy zobowiązań. 2. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH SPÓŁDZIELNI W roku 2011 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów odstąpiła od certyfikowania Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie EN ISO 9001 : 2008.

7 7 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością obejmował swoim zakresem trzy podstawowe kierunki działania Spółdzielni, a mianowicie przygotowanie i realizację budownictwa mieszkaniowego, sprzedaż lokali oraz zarządzanie nieruchomościami. W związku z wykonywaniem przez Spółkę Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Sp. z o.o. działalności polegającej na przygotowaniu i realizacji budownictwa mieszkaniowego należało wprowadzić zmiany do funkcjonującego w Spółdzielni Systemu Zarządzania Jakością. Zarząd Spółdzielni przeprowadził analizę finansową w celu określenia kosztów wprowadzenia tych zmian, w tym ograniczenia obszaru certyfikowanej działalności Spółdzielni do działań w przedmiocie sprzedaży lokali i zarządzania nieruchomościami. Ponadto będąc jedynym udziałowcem spółki pod firmą Spółka.Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Sp. z o.o. przeprowadził podobną analizę w odniesieniu do możliwości opracowania Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie EN ISO 9001 : 2008 w Spółce oraz w celu określenia ewentualnych korzyści ekonomicznych i społecznych. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy finansowej ponoszonych kosztów funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, jak również ich planowanego wzrostu w związku z koniecznością wprowadzenia do niego niezbędnych zmian, Zarząd SIM Ursynów postanowił w dniu 24 stycznia 2011 roku rozwiązać umowę certyfikacyjną z Bureau Veritas Certification Polska Sp. z.o. o. ze skutkiem na 30 kwietnia 2011 roku, przeznaczając uzyskane w ten sposób środki na rozszerzenie działalności Spółdzielni o działalność w przedmiocie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz wykonywania audytów energetycznych.

8 8 Podsumowując okres sześciu lat funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Spółdzielni należy pamiętać nie tylko o korzyściach organizacyjnych i społecznych, ale przede wszystkim należy docenić zmiany jakie się dokonały w podejściu pracowników do jakości. Nie jest ona obecnie postrzegana jako cel sam w sobie, ale jako sposób funkcjonowania całej organizacji. Działania w celu utrzymania jakości są w Spółdzielni kontynuowane. Jednakże jej potwierdzeniem nie będzie certyfikat czy inny dokument, lecz zadowolenie naszych klientów. W prowadzonej działalności korzystamy z dobrych praktyk Systemu Zarządzania Jakością jednocześnie w znaczny sposób ograniczając konsekwencje finansowe wynikające z jego posiadania. Doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich lat funkcjonowania Systemu pozwala naszej firmie nie tylko na dalsze działanie przy wykorzystaniu opracowanej dokumentacji, ale również na działanie, które wykracza poza System Zarządzania Jakością. W ocenie Zarządu SIM Ursynów takie postępowanie wydaje się szczególnie zasadne w czasach zmienności rynków, z uwagi na możliwość zachowania dzięki temu dużej elastyczności działania organizacji. 3. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 19 etatów i w porównaniu ze stanem na r. nie uległo zmianie. Plan zatrudnienia w SIM Ursynów w 2011 roku został wykonany w 95%. Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym

9 9 Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Ogromne znaczenie dla pracowników posiada również możliwość szybkiego skorzystania ze specjalistycznych konsultacji medycznych oraz wykonania zleconych przez lekarzy badań. W trosce o zdrowie i dyspozycyjność pracowników oraz w związku z promocyjnymi cenami, Spółdzielnia zorganizowała we wrześniu 2011 roku szczepienie przeciw grypie. 4. KONTROLA ZEWNĘTRZNA W 2011 roku w SIM Ursynów została przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna. W okresie od 30 czerwca 2011r. do dnia 06 lipca 2011r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził kontrolę, w związku z zawiadomieniem o zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi zlokalizowanego przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 51 w Warszawie. Celem kontroli było przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń i nieprawidłowości. 5. SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I OGÓLNE Zarząd SIM "Ursynów" otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy list gratulacyjny za zakwalifikowanie Spółdzielni do grupy najbardziej

10 10 wyróżniających się stołecznych obiektów w XXVIII edycji konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni Prezydencja w kwiatach". W konkursie tym zarządzane przez Spółdzielnię Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę (szczegółowiej w rozdziale IV Zarządzanie Nieruchomościami). W 2011r. SIM Ursynów umieściła bezpłatnie plakaty Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie przy ul. Pileckiego 105 dotyczące akcji 1% w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię. Dzięki temu zdaniem pracowników Fundacji na konto Fundacji wpłynęły znaczne kwoty, które pozwolą zapewnić bezpłatną opiekę dla najbardziej potrzebujących. Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia przekazała firmie EKO - SYSTEM zużyte wkłady do drukarek, po sprzedaży których firma ta przekazała uzyskane środki na rzecz Domu Dziecka w Konstancinie - Jeziorna, z przeznaczeniem na wypoczynek letni i świąteczne podarunki dla wychowanków tego Domu. Spółdzielnia nadal sprawuje patronat i opiekę nad Miejscem Pamięci - grobem Krystyny Krahelskiej znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Anyżkowej w pobliżu Kościoła św. Katarzyny, ul. Fosa 17. Życzenia świąteczno-noworoczne przesłano właścicielom lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię oraz urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom współpracującym z SIM "Ursynów". II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

11 11 Tak, jak w latach ubiegłych również w 2011 roku działalność inwestycyjna stanowiła, obok zarządzania, podstawową działalność Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Po reorganizacji przeprowadzonej w 2009 roku działalność ta prowadzona jest kompleksowo w oparciu o Zakład Inwestycji stanowiący komórkę w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Spółka z o.o., której właścicielem w 100% jest nasza Spółdzielnia i obejmuje: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, wybór wykonawców, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, bieżącą analizę kosztów ponoszonych i do poniesienia. W 2011 roku zakończona została budowa zespołu mieszkaniowego Pod Brzozami II przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 51, której generalnym wykonawcą był UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Podstawowe dane o tej inwestycji zawiera tabela nr 1. Tabelka nr 1 Podstawowe dane o inwestycji realizowanej w 2011 roku. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie POD BRZOZAMI II Al. K.E.N. 51 budynek

12 12 miejsca postojowe Inwestycja została zakończona w czerwcu 2011 roku. Spółdzielnia nasza przeprowadziła w miesiącach lipcu i sierpniu br. procedurę dopuszczenia obiektu do użytkowania uzyskując w dniu roku pozytywną decyzję w tym zakresie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w dniu roku pozytywne stanowisko Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w m. st. Warszawie. W dniu roku Spółdzielnia nasza złożyła wniosek do PINB o dopuszczenie budynku do użytkowania i w dniu roku została przeprowadzona kontrola potwierdzająca zakończenie robót i prawidłowość ich wykonania. Stwierdzono jednocześnie odstępstwo od projektu budowlanego, polegające na zabudowie tarasu i zmianie liczby balkonów. W protokóle z kontroli stwierdzono, że... pomimo zmian wprowadzonych w trakcie inwestycji zakończony obiekt budowlany nadaje się do użytkowania.... Niestety, pomimo tych stwierdzeń Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia roku odmówił wydania pozwolenia na użytkowanie, uzasadniając swą decyzję tym, że wprowadzone przez nas - w istocie drobne zmiany - stanowią jednak istotne odstępstwo od projektu budowlanego. W tej sytuacji przystąpiliśmy niezwłocznie, zgodnie z prawem budowlanym, do przeprowadzenia procedury naprawczej, polegającej na zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Niestety, niesłychanie rozbudowane, biurokratyczne procedury administracyjne spowodowały, że zespół mieszkaniowy Pod

13 13 Brzozami II został dopuszczony do użytkowania dopiero w dniu 04 stycznia 2012 roku. W dniu 11 marca 2011 roku, w ramach przygotowania inwestycji, wystąpiliśmy z wnioskiem o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę nowej inwestycji, składającej się z dwóch budynków (biurowo usługowego i mieszkalnego z częścią handlowo usługową w parterze) i zlokalizowanej na terenie Wilanowa Zachodniego w rejonie ulic Osi Królewskiej, Alei Rzeczypospolitej i Nowej 1. Również w tym przypadku rozbudowane procedury biurokratyczne spowodowały, że pozwolenie to zostało wydane dopiero w dniu 26 sierpnia 2011 roku. Opóźniło to niestety opracowywanie projektów wykonawczych (projekty te muszą być w pełni zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym) i wprowadzenie wykonawcy na budowę nastąpiło dopiero w IV kwartale 2011 roku. Generalnym Wykonawcą tej inwestycji zostało przedsiębiorstwo z którym współpracujemy od wielu lat - UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Podstawowe dane o tej inwestycji przedstawione są w tabeli nr 2. Tabelka nr 2 Podstawowe dane o inwestycjach rozpoczętych w 2011 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie POD KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 12 budynek mieszkalny miejsca postojowe Przedsięwzięcie POD

14 14 KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 14 budynek biurowousługowy miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe W 2011 roku Spółdzielnia zakupiła kolejną działkę u zbiegu ulic J. F. Ciszewskiego i Dereniowej o powierzchni 845 m 2. Obecnie w tej lokalizacji jesteśmy już właścicielami trzech działek o łącznej powierzchni 2531 m 2. Kolejne będą nabywane sukcesywnie po zakończeniu ich regulacji terenowo prawnej. W celu zmniejszenia kosztów wynikających z posiadania terenów pod przyszłe inwestycje, we wrześniu 2011 roku podjęta została decyzja o czasowym wynajęciu budynku biurowego i hali magazynowej zakupionych w 2010 roku wraz z terenem po zachodniej stronie ulicy rtm. W. Pileckiego. W 2011 roku koszty poniesione przez SIM Ursynów na inwestycje realizowane i będące w przygotowaniu wyniosły tys. zł. III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I SPRZEDAŻY MIEJSC POSTOJOWYCH

15 15 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów w 2011 roku prowadziła sprzedaż lokali oraz miejsc postojowych w inwestycjach już zrealizowanych oraz Pod Koroną - inwestycji rozpoczętej w Wilanowie. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 35 umów, w tym: 6 na finansowanie lokali mieszkalnych, 25 na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych, 4 na finansowanie lokali użytkowych. Do zawartych umów sporządzano aneksy, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłaty poszczególnych rat, sprzedaży dodatkowego miejsca postojowego, zmiany preambuły umowy w związku z dopisaniem współwłaścicieli. 1.1 Miejsca postojowe w lokalach garażowych W inwestycjach zrealizowanych, zawierane były umowy na miejsca postojowe w budynkach przy: ul. Nugat 5 i 5A, ul. Nugat 9, Al. KEN 51, oraz w inwestycji aktualnie realizowanej przy Al. Rzeczypospolitej 12 w Wilanowie (miejsca postojowe sprzedawane są łącznie z mieszkaniami). Tabela nr 3. Informacja o miejscach postojowych, na które zostały zawarte umowy w 2011 roku i pozostających w ofercie na dzień roku. Lp. Adres budynku ogółem w budynku Liczba miejsc postojowych umowy zawarte w 2011 pozostających w ofercie na

16 16 1 ul. Nugat 5 i 5A miejsca postojowe ul. Nugat 9 miejsca postojowe Al. KEN 51 miejsca postojowe Al. Rzeczypospolitej 12 miejsca postojowe Razem miejsca postojowe ceny miejsc postojowych: m.p. (normatywne) zł, - 11 m.p. (szersze od normatywnych) zł, - 28 m.p. (dwa jedno za drugim) zł - 2 m.p. (dwa jedno za drugim) zł, 2 miejsce postojowe motocyklowe. 1.2 Lokale mieszkalne i użytkowe W 2011 roku Spółdzielnia zakończyła sprzedaż lokali mieszkalnych w inwestycji Pod Brzozami II realizowanej przy Al. KEN 51. Sprzedaż mieszkań w kolejnej inwestycji SIM Ursynów Pod Koroną w Wilanowie rozpoczęto w grudniu 2011 roku. W 3-piętrowym budynku znajdować się będzie 115 atrakcyjnych i funkcjonalnych mieszkań o powierzchniach od 27 do około 140 m 2. Mieszkania będą posiadały balkony, tarasy, a dla dwupoziomowych przewidziano przestronne ogrody zimowe. Wejścia do klatek schodowych będą dostępne poprzez centralnie usytuowaną w budynku portiernię, od strony chronionego zielonego dziedzińca. Na północnej części działki, u zbiegu ulicy Oś Królewska i Alei Rzeczypospolitej wybudowany zostanie 2-piętrowy budynek handlowousługowo-biurowy z garażem podziemnym.

17 17 W minionym roku prowadzona była również sprzedaż lokali użytkowych w inwestycjach zrealizowanych. Lokale pozostające w ofercie nie cieszyły się zainteresowaniem ze względu na usytuowanie w budynku. W związku z powyższym, Zarząd podejmował działania promocyjne, polegające na obniżeniu cen tych lokali. Działania te doprowadziły do sprzedaży 4 lokali usługowych. W ofercie sprzedaży pozostał jeden lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy Alei KEN 51 oraz lokal magazynowy o powierzchni 10,71 m 2 usytuowany na poziomie -1 w budynku przy Alei KEN 94. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali obrazuje poniższa tabela. Tabelka nr 4 Informacja o lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych, na które zostały zawarte umowy w 2011 roku i pozostających w ofercie na dzień r Adres budynku i rodzaj lokali Liczba lokali

18 18 ogółem w budynku zawarte umowy w 2011 roku pozostających w ofercie na dzień r Al. Rzeczypospolitej 12 lokale mieszkalne lokale użytkowe 1. Al. KEN 51 lokale mieszkalne lokale użytkowe 3. Al. KEN 94 lokale użytkowe Razem lokale mieszkalne lokale użytkowe w tym jedno mieszkanie zarezerwowane dla gospodarza Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Koroną, 2 sprzedaż odbędzie się w terminie późniejszym, 3 lokal niepełnowartościowy WPROWADZANIE ZMIAN W ARANŻACJI I W WYKOŃCZENIU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH Większość zmian projektowo-adaptacyjnych w inwestycji Pod Brzozami II (około 70%) wprowadzono 2010 roku. Założone klientom teczki zawierały: wystąpienia nabywców wyrażające ich wolę wprowadzenia zmian adaptacyjnych, projekty zamienne w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,

19 19 korespondencję, np. wystąpienia nabywców w sprawie zainstalowania 3- fazy do kuchni elektrycznych (ewentualną rezygnację z instalacji gazu), zwiększenia przydzielonej mocy (lokale użytkowe), zmiany w obrębie zielonych tarasów. Skompletowane projekty w teczkach Wykazów Zmian uzgodnionych z klientami były sukcesywnie przekazywane Inspektorom Nadzoru poszczególnych branż, a także Wykonawcy robót na budowę. Wprowadzane zmiany i rezygnacje klientów dotyczą przede wszystkim: układu ścianek związanych z aranżacją pomieszczeń, zmian w stolarce okiennej, usytuowania podejść wod-kan do urządzeń, dostosowania mocy grzejników do nowych pomieszczeń, usytuowania gniazd i wyłączników elektrycznych lub zwiększenia ich ilości, np. dodatkowe TV, punkty świetlne. 3. ZAWIERANIE NOTARIALNYCH UMÓW O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH SPRZEDAŻY. Notarialna sprzedaż lokali zarówno mieszkalnych i użytkowych, jak i miejsc postojowych w garażach podziemnych, prowadzona była przez cały 2011 rok. W roku sprawozdawczym zawarto 18 aktów notarialnych na lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe, w tym 4 umowy zobowiązujące do wybudowania budynku mieszkalnego przy Al. KEN 51 oraz ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych i ich sprzedaży. 5. SPRAWY OGÓLNE

20 Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: udzielaniem informacji w sprawie bieżącej inwestycji i inwestycji planowanych, sprzedażą lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych, prowadzeniem rejestrów z zakresu umów finansowania budowy lokali, zawieraniem umów w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w lokalach garażowych, wprowadzaniem zawartych umów do programu Megabit, podpisywaniem umów na dostarczenie energii elektrycznej, sporządzaniem umów zmieniających zawarte już umowy, aktualizowaniem danych w programie Megabit, prowadzeniem Kartotek Lokali dla klientów rezerwujących mieszkania i miejsca postojowe, codziennym aktualizowaniem na stronie internetowej bazy lokali do sprzedaży, notarialną sprzedażą lokali, prowadzeniem korespondencji z nabywcami lokali w zakresie dotyczącym zawartych umów i realizacji inwestycji, pośredniczenie w kontaktach pomiędzy wykonawcą budowy, a nabywcami lokali w zakresie wyjaśniania niezgodności wykonawczych i projektowych, wydawaniem zaświadczeń związanych z likwidacją książeczek mieszkaniowych, windykacją należności w związku z finansowaniem budowy lokali, ponadto:

21 21 wykonaniem i umieszczeniem wizualizacji reklamowych i banerów informacyjnych na ogrodzeniu placu budowy, wykonaniem reklamy świetlnej na budynku przy Alei KEN 88, opracowaniem uwag do projektu budowlanego inwestycji Zielony Nugat V, uzgadnianiem z Biurem Projektowym uwag do projektu wykonawczego inwestycji Pod Koroną, dotyczących struktury mieszkań i rozwiązań projektowych. 5.2 Współpraca z osobami finansującymi budowę lokali: dla potrzeb Działu Księgowości i Urzędu Dzielnicowego Wydziału Geodezji sporządzano miesięczne zestawienia zawartych aktów notarialnych, wykonywano kserokopie zawartych aktów notarialnych i przekazywano je do Działu Zarządzania Nieruchomościami, Działu Księgowości oraz do Centrum Usług Administracyjno-Biurowych. 6. SPRAWY CZŁONKOWSKIE W okresie sprawozdawczym z rejestru członków skreślono 2 osoby. Skreślenia te nastąpiły w związku z wypowiedzeniem członkostwa na własną prośbę oraz w związku z przeniesieniem własności lokalu. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów zrzeszała 147 członków.

22 22 W dniu roku do wszystkich członków Spółdzielni zostały wysłane zaproszenia na Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia r. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: prowadzeniem rejestrów z zakresu spraw członkowskich, prowadzeniem korespondencji z członkami. 7. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI Rok 2011 to kolejny rok, w którym Spółdzielnia proponowała swoim klientom pomoc w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych. Jak co roku Spółdzielnia oferowała pomoc tym wszystkim, którzy zgłosili się do nas i wyrazili gotowość finansowania budowy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych. Pomagaliśmy naszym klientom w kompletowaniu wszelkiego rodzaju dokumentów, które były potrzebne do przedłożenia w Bankach celem uzyskania kredytów mieszkaniowych, w tym dotyczących terenu, na którym usytuowana była inwestycja, jak również sporządzaliśmy oświadczenia inwestora. W 2011 roku z pomocy naszej Spółdzielni przy uzyskaniu kredytów mieszkaniowych w inwestycji przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 51 skorzystało 17 klientów. IV ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

23 23 W roku 2011 Spółdzielnia zarządzała dwunastoma wspólnotami mieszkaniowymi. Do zarządzanych wspólnot należały: Wspólnota Mieszkaniowa Cynamonowa 2, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 96, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 94, Wspólnota Mieszkaniowa AL.KEN 90/92, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 86/88, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat I, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat II, Wspólnota Mieszkaniowa Jastrzębowskiego 24, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat III, Wspólnota Mieszkaniowa Nowoursynowska 151, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami I, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat IV. o łącznej powierzchni użytkowej m 2, obejmującymi 1532 lokali mieszkalnych, 117 lokali użytkowych i 1587 miejsc postojowych w 38 lokalach garażowych. W ramach prowadzonego zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia świadczyła następujący zakres usług: obsługę organizacyjno prawną, rozliczanie kosztów, windykację należności oraz prowadzenie wymaganej przepisami księgowości i sprawozdawczości, prowadzenie bieżącej eksploatacji, to znaczy: - nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu czystości i porządku, - nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń w budynkach oraz pracą całodobowego pogotowia technicznego,

24 24 - zawieranie umów i kontrola jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunalne, - prowadzenie dokumentacji budynków wymaganej przez prawo budowlane, - organizację i przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków w terminach i zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, - nadzór nad pielęgnacją terenów zielonych i realizacją powierzonych prac ogrodniczych, - nadzór nad pracą firm świadczących usługi portierskie i ochrony mienia. Dział Zarządzania Nieruchomościami świadczył również dla Wspólnoty Mieszkaniowej Zielony Nugat IV usługę egzekwowania od wykonawcy budynku usunięcia, w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, usterek w nieruchomości wspólnej. W ramach tej usługi zorganizowano między innymi komisję przeglądu III-go roku gwarancji budynku przy ul. Nugat 9. Niezależnie od tego przeglądu, w trakcie roku powołano na bieżąco kilka komisji do oceny powstałych usterek oraz określenia sposobu i terminu ich usunięcia. W I kwartale 2011 roku, na podstawie art. 30 Ustawy o własności lokali zorganizowano doroczne, sprawozdawcze Zebrania Właścicieli Lokali poświęcone: ocenie pracy Zarządcy wraz z udzieleniem absolutorium, zaakceptowaniem rozliczenia finansowego za rok miniony oraz uchwaleniem planu gospodarczego na rok 2011r. W poszczególnych wspólnotach te podstawowe punkty porządku obrad uzupełnione były o inne sprawy, które wynikały z bieżących potrzeb tych wspólnot. Z uwagi na małą frekwencję właścicieli na Zebraniach Właścicieli Lokali, we wszystkich wspólnotach uchwały zostały przyjęte głosami

25 25 obecnych na zebraniu oraz zebranymi później, w trybie indywidualnego zbierania głosów. O przyjętych uchwałach wszyscy właściciele lokali zostali poinformowani stosownymi pismami. Należy podkreślić, że we wszystkich wspólnotach mieszkaniowych właściciele lokali udzielili Spółdzielni - jako Zarządcy Nieruchomości, absolutorium za działalność w 2010 roku. W 2011 roku SIM,,Ursynów zgłosiła do konkursu,,warszawa w Kwiatach i zieleni Prezydencja w kwiatach organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - zagospodarowanie zielenią wewnętrznych terenów budynków przy: Alei KEN 96, Alei KEN 94, Alei KEN 90/92, Alei KEN 86/88, Alei KEN 53, ulicy Cynamonowej 2, ulicy Nugat 5/5a, ulicy Nugat 7/7a, ulicy W.B. Jastrzębowskiego 24, ulicy Nowoursynowskiej 151, ulicy Nowoursynowskiej 153, 153a, 153b i ulicy Rosoła 58 oraz Nugat 9. Podczas wizji lokalnej Komisja konkursowa wysoko oceniła zagospodarowanie tych terenów i prace związane z bieżącą konserwacją zieleni. Efektem było otrzymanie przez Wspólnoty Mieszkaniowe: Zielony Nugat I, Zielony Nugat II, Zielony Nugat III, Zielony Nugat IV, Al. KEN 86/88, Al. KEN 90/92, Al. KEN 94, Al. KEN 96, Nowoursynowska 151, Pod Brzozami I, Cynamonowa 2 i Jastrzębowskiego 24 nagrody w postaci Listu Gratulacyjnego Zarządu Głównego tego Towarzystwa za sprawienie radości wszystkim mieszkańcom Stolicy i odwiedzających ją turystów swoim pięknie ukwieconym obiektem podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

26 26 V KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI Plan gospodarczo-finansowy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r., zakładał planowane wydatki i wpływy w dwóch podstawowych grupach działalności gospodarczej prowadzonych przez Spółdzielnię. Grupa pierwsza obejmowała całą sferę kosztów i przychodów związanych z procesem sprzedaży lokali. Do grupy drugiej zostały zaliczone poniesione koszty i osiągnięte przychody związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych: Cynamonowa 2, Al. KEN 96, Al. KEN 94, Al. KEN 90/92, Al. KEN 86/88, Jastrzębowskiego 24, Zielony Nugat I, Zielony Nugat II, Zielony Nugat III, Nowoursynowska 151, Pod Brzozami I, Zielony Nugat IV. Plan zakładał również osiąganie dodatkowych przychodów z działalności inwestycyjnej i operacyjnej nie związanej z działalnością podstawową Spółdzielni. Poniesione i planowane wielkości kosztów i wpływów w 2011 roku prezentuje niżej zamieszczona tabela nr 5.

27 27 Tabelka nr 5. Koszty i wpływy SIM URSYNÓW w 2011 r. Lp. Wyszczególnienie Plan 2011 Wykonanie % rok za 2011 r. wykonania planu A Koszty ogółem w tym: ,08 1 Usługi obce ,10 2 Podatki i opłaty ,80 3 Wynagrodzenia ,59 4 Materiały ,60 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,23 6 Amortyzacja ,17 7 Pozostałe koszty ,83 8 Koszty finansowe ,20 9 Koszty budowy lokali ,62 10 Koszty poniesione w latach poprzednich ,68 w tym: inwestycje zakończone do rozliczenia Pozostałe koszty operacyjne Produkcja do rozliczenia w czasie ,42 B Wpływy w tym: ,32 1 Wpływy ze sprzedaży ,41 2 Eksploatacja budynków ,10 3 Zarządzanie i Administrowanie ,16 4 Pozostałe usługi operacyjne ,23 5 Pozostałe usługi ,32 C Podatek dochodowy D Wynik (B-A-C)

28 28 Poniesione koszty, jak i osiągnięte wpływy ukształtowały się poniżej założonych w planie wielkości. Główną przyczyną były koszty wybudowania lokali i miejsc postojowych w wysokości zł w realizowanej inwestycji pod nazwą Zespół mieszkaniowy Pod Brzozami II przy Al. KEN 51. Powyższe przedsięwzięcie inwestycyjne to budynek mieszkalny wielorodzinny o łącznej powierzchni użytkowej m 2 z częścią usługową i garażem podziemnym, zawierający 148 lokali mieszkalnych, 21 lokali usługowych i 176 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia było ujęte w planowanych wydatkach i wpływach roku 2011, ale w związku z przesunięciem planowanego terminu wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku, notarialne przenoszenie własności lokali (sprzedaż) nastąpi w 2012 roku. Zasób majątkowy Spółdzielni według stanu na dzień r. wynosił ,80 zł. 1. Podstawowymi składnikami zasobu majątkowego Spółdzielni są: 1) aktywa trwałe ,58 zł z tego: - środki trwałe ,43 zł - inwestycje długoterminowe ,15 zł 2) aktywa obrotowe ,22 zł z tego: - rozliczenia krótkoterminowe kosztów ,68 zł - lokale do sprzedania ,25 zł - produkcja w toku ,85 zł

29 29 - środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe ,44 zł - należności ,00 zł 2. Wymienione składniki zasobu majątkowego mają następujące źródła sfinansowania: 1) fundusze własne ,79 zł z tego: - fundusz udziałowy ,29 zł - fundusz zasobowy ,92 zł - zysk z lat ubiegłych ,40 zł - strata za rok ,82 zł 2) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,00 zł z tego: - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 zł - rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe ,00 zł 3) zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ,63 zł z tego: - zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług ,76 zł - pozostałe zobowiązania ,28 zł - fundusz świadczeń socjalnych ,20 zł

30 30 - fundusz społeczno-wychowawczy ,09 zł - fundusz remontowy ,30 zł 4) Rozliczenie międzyokresowe przychodów ,38 zł w tym z tytułu zawartych umów sprzedaży lokali ,63 zł Zasób majątkowy Spółdzielni na dzień r. osiągnął wartość tyś. zł i w porównaniu ze stanem na dzień r. był wyższy o tyś. zł. Najważniejsze zmiany to: - spadek środków trwałych - 42 tyś. zł - wzrost inwestycji długoterminowych tyś. zł - wzrost produkcji w toku tyś. zł - spadek poziomu wyrobów gotowych tyś. zł - spadek środków pieniężnych tyś. zł - spadek należności tyś. zł - wzrost pozostałych aktywów + 4 tyś. zł Największą pozycję netto w środkach trwałych stanowią lokale mieszkalne 874 tyś. zł. Pozostała wartość 97 tyś zł dotyczy maszyn i urządzeń oraz budowli. Zmiany w inwestycjach długoterminowych w 2011 roku są związane z : zakupem działki budowlanej przy ulicy Dereniowej (2.006 tyś zł) dodatkowe koszty związane z zakupem w 2010 roku działki budowlanej przy ulicy Pileckiego (72 tyś zł)

31 31 obniżeniem wartości udziałów w spółce (1.913 tyś zł). Wielkość produkcji w toku na koniec 2011 r. wynosi tyś zł i obejmuje przede wszystkim nakłady poniesione w latach ubiegłych ( tyś zł) oraz w 2011 roku ( tyś zł), w tym na realizowaną inwestycję Pod Brzozami II ( tyś zł), a także na przygotowanie pozostałych inwestycji (2.472 tyś. zł). Zmniejszenie poziomu zapasów produktów gotowych było związane z ustanawianiem odrębnych własności lokalu mieszkalnego oraz miejsc postojowych w budynkach oddanych do eksploatacji w latach ubiegłych. W grudniu 2011 r. spółdzielnia dokonała spłaty kredytu obrotowego w związku z czym zmniejszył się stan środków pieniężnych na dzień r. Fundusz zasobowy uległ zmniejszeniu w związku z pokryciem straty na działalności spółdzielni w 2010 roku. Fundusze specjalne minimalnie zostały wykorzystane (14 tyś zł) i na koniec roku wynosiły tyś. zł. Zobowiązania krótkoterminowe zmalały o tyś. zł i wyniosły na koniec roku tyś. zł, dotyczą głownie dostaw robót i usług inwestycyjnych związanych z realizacją budynku Pod Brzozami II. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wzrosły na koniec roku o kwotę tyś. zł i stanowiły kwotę tyś zł z czego tyś zł dotyczy przychodów z wpłat przyszłych użytkowników lokali w inwestycji Pod Brzozami II. W styczniu 2012 roku spółdzielnia otrzymała z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Zaświadczenie o samodzielności lokali, a w oparciu o nie w dniu 16 stycznia 2012 roku założona została przez Biuro Geodezji i Katastru

32 32 Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Kartoteka Lokali. Dopiero po uprawomocnieniu się tych decyzji pod koniec stycznia 2012 roku spółdzielnia mogła przystąpić do ustanawiania odrębnej własności lokali i ich sprzedaży. Do czasu podpisania aktów notarialnych wpłaty Nabywców funkcjonują w księgach jako dochody przyszłych okresów, dopiero w dacie podpisania aktów notarialnych z Nabywcą finansującym budowę lokalu w Spółdzielni powstaje przychód bilansowy i podatkowy. Czynniki ryzyka i zagrożeń. Przedmiot działalności Spółdzielni został określony w Statucie, a jej głównym celem jest dostarczanie na rynek lokali mieszkalnych i użytkowych. Lokalizacje w jakich prowadzimy działalność inwestycyjną na terenie Warszawy są postrzegane jako bardzo atrakcyjne, a przedstawiane klientom projekty oceniane są wysoko. W związku z powyższym naszym zdaniem nie występują zagrożenia w zakresie popytu na naszą ofertę i usługi. Umowy zakupu terenów inwestycyjnych, a także umowy z Wykonawcą zostały podpisane na korzystnych dla inwestora warunkach, a jednocześnie z zapewnieniem wysokiego standardu wykonania inwestycji. Daje to nam jako Spółdzielni bezpieczną granicę mieszczącą się w kategorii ryzyka tego typu prowadzonej działalności gospodarczej. Jedynym zagrożeniem może być ewentualna dekoniunktura występująca w gospodarce narodowej. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 rok zostało zbadane przez biegłych rewidentów, których wyboru dokonała Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu r. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok stwierdza, że sprawozdanie:

33 33 a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od do r. b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Zarząd SIM Ursynów

34 34 Bilans

35 35 Rachunek zysków i strat

36 36 Rachunek przepływów pieniężnych

37 37 Zestawienie zmian w kapitale własnym

38 ł Ł Ń Ż ń ś ż ż ł ł ł ą ł Ć Śń ł ł ą ł ą ść ł ż ł ł ą ł ą Ż ł Ć ł ł ą ś Ę Ć ś ć ż ł ń

39 ł ł ś Ó Ę ń ś ś Ę Ł Ż Ż Ł Ż ż Ł Ś Ó Ęż Ł Ś Ż ś Ó Ń Ź Ł łół Ż Ż ł ĘŻ ń ś ż ł ś ł ż Ą ćłłł ł ż Ł Ą ą ż łł ł ł

40 ł Ż ł łź Ń ół ł ó Ó Ż ó Ż Ś Ó ż Ś Ż ó Ż ż ż ó Ó ą Ó Ż ł ł Ż ż Ł Ó Ż Ż ń ń Ć ół ł Ż ń ł ś ół ń ł Ż Ż Ż ł Ł Ą ż Ż ńóś ń ść Ż ś Ę ę ł ń Ą ł Ą

41 Ą ł ó Ż ł ł ół Ż ń ó Ą Ę ł Ś Ś ó ć Ą ł Ą ł ń ż Ł

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2010 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2011 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 3 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Ustęp 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I.

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I. REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie Rozdział I. Pojęcia związane z funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2016

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2016 Raport Roczny Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016 Kraków, 21 marca 2017 roku Spis treści 1. Pismo Zarządu. 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe: 2.1 Wybrane pozycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2015r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2014r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Zasady gospodarki finansowej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Podstawa prawna 95 ust. 1 pkt 16 Statutu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedziba w Warszawie z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r.

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki Grupa Konsultingowo- Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z wykonywania nadzoru na działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 41 985 746,45 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do ustawy o rachunkowości z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. za rok obrotowy 2016

Raport Roczny. za rok obrotowy 2016 GRUPA KAPITAŁOWA ORION INVESTMENT S.A. ul. Przemysłowa 13 30-701 Kraków Raport Roczny za rok obrotowy 2016 Kraków, 21 marca 2017 roku Spis treści 1. Pismo Prezesa Zarządu jednostki dominującej 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo