I. WPROWADZENIE 5 ANALIZA I SELEKCJA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ SYMBOLIKI LOKALIZACJI I OTOCZENIA 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. WPROWADZENIE 5 ANALIZA I SELEKCJA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ SYMBOLIKI LOKALIZACJI I OTOCZENIA 48"

Transkrypt

1 Zawartość I. WPROWADZENIE 5 I.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 5 I.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 8 I.3 ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI MIASTA LUBLIN I WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 19 I.4 METODYKA 21 I.5 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA GEOGRAFIA, KLIMAT, TOPOGRAFIA 28 I.5.1 Ogólna charakterystyka położenie geograficzne 28 I.5.2 Topografia 29 I.5.3 Klimat 29 I.5.4 Charakterystyka wód 29 I.5.5 Budowa geologiczna 30 I.5.6 Biologia zbiornika 30 II. LUBLIN ISTNIEJĄCA OFERTA REKREACJI I CZASU WOLNEGO 32 II.1 OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE 32 II.2 OBIEKTY OFERTY KULTUROWEJ 32 II.3 INWENTARYZACJA PRODUKTÓW/ATRAKCJI ISTNIEJĄCEGO PRODUKTU ZBIORNIKA 33 II.4 ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OBECNEJ I PLANOWANEJ ZBIORNIKA 40 II.4.1 Komunikacja lotnicza 40 II.4.2 Dostępność drogowa 40 II.4.3 Przejścia graniczne 43 II.4.4 Dostępność kolejowa 43 II.4.5 Lokalnie 44 II.5 ANALIZA WODNO-PRAWNA 44 II.6 SYNTEZA BARIER INDUSTRIALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURALNYCH 46 III. ANALIZA PRODUKTOWA - TOŻSAMOŚCI MIEJSCA 48 III.1 ANALIZA I SELEKCJA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ SYMBOLIKI LOKALIZACJI I OTOCZENIA 48 III.1.1 TOŻSAMOŚĆ 48 III.1.2 SYMBOLIKA OTOCZENIA 49 III.2 ROZPOZNANIE ISTNIEJĄCEGO MITU MIEJSCA 52 IV. SEGMENTACJA KONCEPCJI 53

2 IV.1 DETERMINANTY 53 IV.2 POTENCJALNE RYNKI TURYSTYCZNE 55 IV.3 WNIOSKI 59 V. ANALIZA TRENDÓW RYNKOWYCH 60 V.1 ANALIZA LOKALNEGO RYNKU KONSUMPCJI 60 V.2 ANALIZA POTRZEB RYNKOWYCH 64 V.2.1 Trendy społeczne, a koncepcja - wybór 64 V.2.2 Trendy spędzania czasu wolnego wraz z krótką charakterystyką zjawiska przemysłu czasu wolnego 67 V.2.3 Prognozy Komisji Europejskiej zachowań konsumpcyjnych w turystyce do V.3 NISZE W LOKALNYM RYNKU POPYTU NA PRODUKTY CZASU WOLNEGO 74 VI. PRZEWIDYWANY MODEL TURYSTYCZNEJ KONSUMPCJI ZPZ 77 VI.1.1 Short breaks krótka konsumpcja w czasie 77 VI.1.2 Klasyfikacja grup klientów wg priorytetów społecznego interesu 82 VI.1.3 Potrzeby grup klientów w przyszłości 83 VII. BADANIA WZORCOWYCH INWESTYCJI 84 VII.1 STUDIUM PRZYPADKU MALTA 84 VII.1.1 CHARAKTERYSTYKA KOMPLEKSU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO 84 VII.1.2 ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANEGO PROGRAMU FUNKCJONALNEGO KOMPLEKSU MALTA 87 VII.1.3 MALTA INSPIRUJE KULTURĘ I WIZERUNEK CITY & CULTURE POZNANIA 101 VII.1.4 MALTA ZIMĄ 103 VII.1.5 INSTYTUCJONALIZOWANIE I WZMOCNIENIE MARKI MALTA 104 VII.1.6 WAŻNE ADRESY: 106 VII.1.7 WYWIAD Z P. KONRADEM TUSZEWSKIM CZŁONKIEM ZARZĄDU MALTA SKI ORAZ PREZESEM STOWARZYSZENIA MALTAPOZNAŃ.EU 106 VII.2 MODELOWE, EUROPEJSKIE ROZWIĄZANIA PROGRAMOWO - FUNKCJONALNE I STOSOWANE KOMUNIKATY MARKI 112 VII.2.1 Pitsford Waterpark (Wielka Brytania) 112 VII.2.2 Grosser Wannsee (Berlin - Niemcy) 114 VII.2.3 Balaton Węgierskie Morze 117 VII.3 WNIOSKI Z ANALIZ MODELOWYCH ROZWIĄZAŃ 120 VIII. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ 124 VIII.1 KONKLUZJE DO DIAGNOZY PRODUKTOWEJ DRZEWO PROBLEMÓW 124 VIII.2 ANALIZA PRODUKTOWA - PODSUMOWANIE 129 VIII.2.1 Rekomendacje działań kreatywnych 129 VIII.2.2 Determinanty koncepcji 134 VIII.2.3 Przewidywane konsekwencje realizacji koncepcji 134 VIII.2.4 Inwentaryzacja dostępnych terenów pod planowanie koncepcyjne 135

3 IX. REKOMENDOWANY MODEL PRAWNO ORGANIZACYJNY ZPZ 138 IX.1 WPROWADZENIE 138 IX.2 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA O ROLI SEKTORÓW: PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO 140 IX.3 CEL I ZNACZENIE INWESTYCJI ZPZ JAKO ZADANIA PUBLICZNEGO 141 IX.4 REKOMENDOWANA WSPÓŁPRACA SEKTOROWA W CELU REALIZACJI ZPZ 143 IX.4.1 Partnerstwo publiczno prywatne 143 IX.4.2 Dwa scenariusze działania z udziałem sektorów: publicznego i prywatnego w obrębie ZPZ 143 IX.4.3 Formy współpracy MOSiR w ramach PPP 145 IX.5 ILE KOMERCJI, ILE ZADAŃ PUBLICZNYCH W KONCEPCJI 148 IX.5.1 Klasyfikacja dóbr w systemie ZPZ 148 IX.5.2 Podział terenów wg kryterium realizacji zadań publicznych i niepublicznych 151 IX.6 OKREŚLENIE OPTYMALNEGO MODELU ZARZĄDANIA TERENAMI 153 X. KONCEPCJA WIZERUNKU I MARKI ZPZ - WYTYCZNE 157 X.1 MARKA, JAKO NARZĘDZIE INTEGRUJĄCE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ZPZ 159 X.2 ZPZ JAKO ATRAKCJA UNIKALNEJ KATEGORII 161 X.2.1 Planowanie pierwszeństwa kategorii rynkowej dla produktu 161 X.3 KONCEPCJA MARKI 165 X.3.1 DETERMINANTY 165 X.3.2 MIT MIEJSCA - MIT MARKI 166 X.3.3 Morze Lubelskie - filozofia 168 X.3.4 Rola architektury w tworzeniu świadomości marki ZPZ 172 XI. KONCEPCJA PROGRAMU ZINTEGROWANEGO PRODUKTU REKREACYJNO TURYSTYCZNEGO ZBIORNIKA ZEMBORZYCKIEGO 174 XI.1 PODZIAŁ INWESTYCJI/USŁUG WG KRYTERIUM FUNKCJI 174 XI.1.1 Koncepcje linii produktowych kompleksu 174 XI.2 PROPOZYCJE FUNKCJI PROGRAMOWYCH NOMINOWANIE ATRAKCJI 178 XI.3 KONCEPCJA UWZGLĘDNIA ETAPOWANIE INWESTYCJI 208 XI.4 PODZIAŁ INWESTYCJI/USŁUG WG KRYTERIUM ODPŁATNOŚCI 209 XII. SŁOWNICZEK - PODSTAWOWA TERMINOLOGIA UŻYWANA W OPRACOWANIU 212

4 Część analityczna

5 I. WPROWADZENIE I.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PRZEDMIOT - CEL OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja markowego produktu turystyczno-rekreacyjnego w formie kompleksu obejmującego zbiornik Zemborzycki oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nad Zalewem Zemborzyckim wraz z programem zagospodarowania przyległych terenów. Działanie to ma charakter strategiczny i wynika z planów Władz Miasta Lublina, wypracowania kompleksowego planu zagospodarowania i zarządzania zbiornikiem i położonymi na jego brzegu terenami. Źródło: 5 Wprowadzenie

6 Zalew Zemborzycki, wraz z przyległymi terenami stanowi ok. 1,5% powierzchni Lublina 6 Wprowadzenie

7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Zamawiający określił istotne warunki zamówienia: Określenie grup docelowych, do których powinna być kierowana oferta usług nad Zalewem (obecne i przyszłe grupy docelowe, priorytety segmentacyjne, ranking grup klientów wg znaczenia dla rozwoju terenów nad Zalewem Zemborzyckim w kontekście wagi tych terenów w strategii rozwoju miasta, potrzeby poszczególnych grup docelowych, potrzeby w przyszłości). Wskazanie optymalnych usług z punktu widzenia potrzeb obecnych oraz prognozowanych, jakie powinny być świadczone nad Zalewem (jakie, jakiego rodzaju usługi powinny być świadczone nad Zalewem, aby efektywnie zaspokajać potrzeby poszczególnych grup klientów). Wskazanie optymalnego rozmieszczenia miejsc świadczenia poszczególnych rodzajów usług. Określenie, jakie usługi powinny być świadczone na zasadach stricte komercyjnych, a jakie w formie bezpłatnego dostępu dla wszystkich użytkowników (wyznaczenie proporcji pomiędzy sektorem usług komercyjnych warunek zadowalająca rentowność i non-profit). Określenie, które usługi powinny (i mogą) być świadczone przez operatorów (inwestorów) prywatnych, a które przez instytucje samorządowe (np. MOSiR), z uzasadnieniem podziału kompetencji zarządzania. Określenie optymalnego modelu zarządzania ww. terenami tak aby zapewnić skuteczne wdrożenie koncepcji zwartego produktu turystyczno-rekreacyjnego (czy powinien istnieć jeden zarządca terenu/marki Zalew Zemborzycki, jeżeli tak to jakie główne zadania powinien realizować oraz jaki model jego działania byłby optymalny (model biznesowy oraz form prawna? Jeżeli nie to w jaki sposób można kontrolować ostatecznie spójność produktu turystyczno-rekreacyjnego Zalew Zemborzycki). Ze względu na zapewnienie zgodności planowanych funkcji programowych zbiornika z interesami wspólnoty mieszkańców Lublina, jako społecznego właściciela zbiornika i przyległych terenów, Zamawiający określił ścisły wymóg prowadzenia konsultacji społecznych na każdym etapie realizacji usługi kreatywnej. 7 Wprowadzenie

8 I.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Koncepcja zagospodarowania markowym produktem turystycznym obejmuje: sztuczny zbiornik zaporowy, leżący na południowych rubieżach miasta Lublin, tereny przyległe, należące do: gminy Lublin, Skarbu Państwa (Lasy Państwowe), właścicieli prywatnych 8 Wprowadzenie

9 Zalew Zemborzycki zajmuje obszar o powierzchni ok. 270 ha. Przy normalnym poziomie piętrzenia głębokość wynosi od 2,3 do 4 metrów 1. Linia brzegowa liczy ok. 12 km. Przed spiętrzeniem wód rzeki Bystrzycy nie usunięto torfu z warstw wierzchnich zalewanych łąk, co spowodowało wysoki stopień żyzności zalewu, przez co woda ma mętną konsystencję, a jej czystość określana jest na czwartą klasę. Od roku 1973 zbiornik pełni funkcje służebne wobec społeczności lokalnej miasta i okolic. Jego zasadniczą korzyścią jest funkcja rekreacyjna w szerokim tego terminu rozumieniu. Ponadto jego zadaniem jest spiętrzanie wód powodziowych. Zbiornik pozostaje w eksploatacji 35 lat. Brak długofalowej strategii zarządzania akwenem i przynależnościami oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowały postępującą degradację walorów zarówno po stronie naturalnej (środowisko przyrodnicze), jak i infrastrukturalnej (infrastruktura twarda oraz miękka, czyli otoczenia kulturowego miejsca). Na początku pierwszej dekady XXI w. stwierdzono masowe występowanie w wodach Zalewu toksyno-gennych sinic oraz mniej niebezpiecznych: zielenic i okrzemek, co spowodowało okresowe wyłączenie akwenu z funkcji kąpieliskowych. Obecnie zbiornik jest w pełni dostępny dla różnych form eksploatacji, niemniej problem sinic pozostał w znacząco ograniczonym zakresie. Ograniczona liczba konsumentów, dla których komórki sinic mogą być pokarmem, powoduje ich masowy rozwój, a następnie sedymentację do osadów dennych, gdzie obumierając pochłaniają znaczne ilości tlenu. W ten sposób może dochodzić do niebezpiecznych zmian biocenotycznych na poszczególnych poziomach troficznych struktury ekologicznej zbiornika. Naturalną cechą zbiornika jest zdolność do akumulowania w sobie związków biogennych i po wielu latach eksploatacji zbiornika pojawił się problem silnej eutrofizacji jego wód. Stan ekologiczny Zalewu ustawicznie pogarsza się. Wpływ na to ma wiele czynników. Żyzność wód, która w zbiorniku i tak jest bardzo wysoka, potęgowana jest jeszcze dodatkowo dopływem dużej ilości substancji biogennych, głównie pochodzenia ściekowego, z wodami Bystrzycy. Oprócz tego do zbiornika dostają się zanieczyszczenia spływające z pól uprawnych. Sytuacji takiej sprzyja fakt, że jako zbiornik zaporowy z wybetonowaną znaczną częścią linii brzegowej posiada on słabo rozwinięty pas roślinności szuwarowej. Do złego stanu ekologicznego Zalewu przyczynia się także nieprawidłowa gospodarka rybacka, która doprowadziła do 1 Źródło: Wikipedia 9 Wprowadzenie

10 występowania nadmiernej populacji ryb roślinożernych, zwłaszcza leszcza. W 2004 r. leszcz stanowił ok. 85% ogólnej populacji ryb występujących w zbiorniku. 2 Podjęte działania ukierunkowane na poprawę stanu równowagi biocenotycznej nie przyniosły zadowalających rezultatów. Co prawda wykonano szereg czynności, takich jak: zarybianie akwenu gatunkami drapieżnymi, okresowe odłowy leszcza itd. Niemniej nie udało się całkowicie wyeliminować zakwitów wody. To tylko jedna z wielu barier i okoliczności determinujących proces kształtowania koncepcji zagospodarowania. Wyznaczony główny cel działań zmierzających do poprawy stanu wody podjętych w połowie dekady , czyli poprawa stanu ekologicznego zbiornika oraz uzyskanie czystej wody jak dotąd nie jest jak zakładali autorzy - magnesem dla turystów i osób szukających wypoczynku w atrakcyjnych miejscach. Tereny ośrodków wypoczynkowych (Marina, Słoneczny Wrotków) znajdujących się nad zbiornikiem nie są dzięki temu w większym stopniu wykorzystywane rekreacyjnie, a masowy napływ turystów nie pociąga za sobą rozwoju odpowiednich infrastruktur na terenie zbiornika Zemborzyckiego. Funkcje kąpieliskowe na otwartych wodach są udostępniane w sposób zorganizowany, jednak z obserwacji przeprowadzonych w sezonie letnim wynika, że ilość korzystających jest minimalna. Służą temu między innymi nadbrzeżne baseny Słonecznego Wrotkowa. W chwili obecnej głównymi beneficjentami walorów akwenu są: wędkarze oraz w mniejszej skali żeglarze. Taki stan zastał nowy gospodarz większości aktywów zbiornika Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pod jego zarządem czyniono szereg inwestycji, które podniosły wartość podstawową zbiornika. Zwłaszcza na wschodniej i południowo wschodniej linii brzegowej. Tu jednak linia brzegowa umocniona jest ławą betonową, co osłabia wizerunek naturalnego środowiska flory brzegowej. Od strony zachodniej brzegi przylegają do pól uprawnych i zabudowań wsi Zemborzyce. Stan organizacyjno-prawny stosunków właścicielskich przedmiotowych terenów został zilustrowany w postaci mapy, umieszczonej na sąsiedniej stronie. Mapa opracowana na podstawie mat. Źródłowych otrzymanych z Wydziału Geodezji Miasta. 2 Rewitalizacja zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie, Marian Stani, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska - Urząd Miasta Lublin 10 Wprowadzenie

11 LEGENDA: tereny objęte zarządem MOSIR Bystrzyca Animatora Projektu wydzielone z terenów MOSiR nieruchomości w dzierżawie wieczystej Ośrodek Dąbrowa* tereny prywatne dzielnicy Zemborzyce zabudowa mieszkaniowa, handel i usługi Lasy Państwowe, enklawa w Ośrodku Dąbrowa to teren leśniczówki linia brzegowa zbiornika będąca w zarządzie MOSiR *Dąbrowa to działka w części przekazana MOSiR umową użyczenia, druga część działki jest przekazana przez UM umową dzierżawy do 2035 r. dla spółki Forest. Działania MOSiR w obrębie samego akwenu prowadzone są na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lublina pozwoleń wodno-prawnych. 11 Wprowadzenie

12 ZAPORA OŚRODEK SŁONECZNY WROTKÓW MOSIR OŚRODEK MARINA DZIERŻAWA WIECZYSTA LASY PAŃSTWOWE LEŚNICZÓWKA L A S Y P A Ń S T W O W E T E R E N Y P R Y W A T N E Rysunek 1. Stan prawny terenów okalających zbiornik. 12 Wprowadzenie

13 Południowe rubieże zbiornika, w sąsiedztwie wylotu Bystrzycy do zalewu Ścieżka pieszo-rowerowa utwardzona prowadząca wzdłuż zachodniej linii brzegowej zbiornika Tereny dzierżawionego ośrodka Marina dawne trybuny toru regatowego, obecnie dzikie plażowisko oraz liczne stanowiska wędkarskie 13 Wprowadzenie

14 Wschodnia linia brzegowa jest obmurowana. W części poprowadzony jest pieszy ciąg komunikacyjny wykonany z betonowych płyt chodnikowych. Stan obecny wysoki stopień degradacji. Widok tamy (zapory) na zbiorniku w północnej linii brzegowej. Widoczne elementy toru wodnego wyciągu narciarskiego. Na drugim planie słupy linii energetycznej średniego napięcia. Zagospodarowanie pasa wschodniej linii brzegowej widok w kierunku południowo zachodnim. Nieruchomość Ośrodek Dąbrowa. 14 Wprowadzenie

15 Na pierwszym planie elementy zabezpieczenia ścieżki rowerowej wyłożonej kostką betonową zachodnia linia brzegowa. W dali pas boru sosnowego zajmującego większą część wschodniej i południowo wschodniej linii brzegowej. Akwen jest obecnie udostępniony w całości dla sportów motorowodnych, podobnie jak żeglarstwo oraz kajakarstwo. Pozostałości zabudowy starej kei na terenie ośrodka Dąbrowa. Na drugim planie widok północnej części akwenu. 15 Wprowadzenie

16 ZAKRES DZIAŁAŃ W RAMACH USŁUGI CZĘŚĆ ANALITYCZNA Wywiady ze Zlecającym analiza poglądów na rozwój produktu określenie stałych i zmiennych wytycznych przedsięwzięcia. Spisanie raportu zgodności zawierającego uaktualnione wytyczne. Konsultacje ze wskazanymi przez Zlecającego instytucjami i osobami tworzącymi zaplecze społeczne i opiniotwórcze wspólnoty gminy. Analiza lokalizacji przedmiotu koncepcji (zagrożenia, bariery rozwojowe, warunki środowiskowe itd.). Inwentaryzacja istniejących: infrastruktury, atrakcji, usług. Wstępna diagnoza produktowa. Analiza tożsamości miejsca dla celów definiowania scenariusza produktu (mit, fabuła zintegrowanego produktu). Analiza potencjałów: materialnego i niematerialnego dla celów planowania konkurencyjności produktu kompleksu. Analiza rynkowa pod kątem odbiorcy docelowego koncepcja a: trendy w turystyce, prognozy, statystyki, mody, potrzeby, zjawisko przemysłu czasu wolnego. Analiza produktowa istniejąca konkurencja, dobre praktyki, wzorcowe inwestycje (np. Malta poznańska). Synteza uwarunkowań (1-8) urealnienie założeń koncepcji drogą eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń i słabości potencjałów i zasobów. Prezentacja wyników części analitycznej, przeprowadzenie drugiej serii konsultacji społecznych wprowadzenie ew. korekt. Spisanie raportu zgodności ze Zlecającym, umożliwiające podjęcie czynności diagnostycznych. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spójność (koherentność) założeń z obowiązującymi strategiami zwłaszcza rozwoju miasta, powiatu i województwa, promocji miasta, marki miasta (wizerunkowej). Segmentacja - Zdefiniowanie kto to kupi oraz co potem? Opracowanie grup docelowych. Definicja potrzeb. Definicja koncepcji programowej kompleksu z podziałem na ew. strefy funkcjonalne. Tabele korzyści. Opracowanie optymalnego modelu biznesu: rekomendowana infrastruktura, dostosowanie usług, atrakcje, towary (wg metody Irlandzkiej Organizacji Turystycznej). Rekomendacja podział usług na komercyjne i non-profit. Określenie podziału kompetencji (w tym drogi dystrybucji usług) i modelu zarządzania zintegrowanym produktem oraz zasad komercjalizacji. Opracowanie fundamentów wizerunku i marki produktu. Synergia ze strategią marki Lublina. Prezentacja wyników części diagnostycznej. Korekty. Spisanie raportu końcowego ze Zlecającym. Prezentacja wyników prac w formie otwartej konferencji prasowej dla mediów i kluczowych instytucji opiniotwórczych i samorządowych. 16 Wprowadzenie

17 Zakres opracowania koncepcji określony w specyfikacji zamówienia został uzupełniony o nowe treści. Kolejność wykonania niektórych czynności została zmieniona, co znalazło wyraz w finalnym opracowaniu dokumentacji. KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY Działania tego zakresu objęły: Zademonstrowanie założeń czynności badawczo-rozwojowych Zarządowi Miasta i reprezentacji Rady Miasta w postaci prezentacji multimedialnej. Wyposażenie Zarządu Miasta w agendę działań w układzie CAM (cel, akcja, miernik). Przeprowadzenie spotkania konsultacyjno informującego dla reprezentacji interesariuszy Lublina, otwierającego projekt (lista interesariuszy w załączniku). Opracowanie dwóch press release notek prasowych dla mediów lokalnych, przeprowadzenie dwóch konferencji prasowych we wstępnej i końcowej fazie projektu (cel upublicznienie informacji o kluczowych założeniach i efektach przedsięwzięcia). Przeprowadzenie serii konsultacji społecznych: zbiorowych i indywidualnych z kluczowymi reprezentantami interesariuszami lokalnego środowiska użytkowników i mieszkańców: Lublina, a zwłaszcza Zemborzyc. Opracowanie raportu z konsultacji społecznych. Przeprowadzenie spotkania z władzami miasta prezentującego wyniki: części analitycznej oraz całości opracowanej koncepcji. Lista interesariuszy, z którymi przeprowadzono konsultacje znajduje się w załączniku. SPOŁECZNE POSTRZEGANIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH PRZY ZBIORNIKU MOSiR od czasu, w którym rozpoczął inwestowanie w poprawę jakości produktu czasu wolnego ośrodka Słoneczny Wrotków systematycznie bada opinię użytkowników. W tym celu zleca specjalistycznym firmom badania opinii społecznej. Przytaczamy dwa najbardziej aktualne: z 2007 roku przez MillwardBrown SMG/KRC, który badał świadomość zmian oraz przez Pentor Research Int., kktóry zbadał opinie konsumenckie w 2009 roku. Wyniki tych badań dają pogląd na oceny społeczne dotyczące perspektyw dalszego rozwoju zagospodarowania zbiornika. Główne, zbiorcze wnioski z obydwu badań są następujące: Spośród wszystkich respondentów 70% odwiedziło tereny Zalewu Zemborzyckiego w trakcie ostatnich sześciu miesięcy. Co czwarty z nich odwiedził w czasie tego pobytu ośrodek Słoneczny Wrotków. W tym czasie ośrodek odwiedzany był stosunkowo często, przy czym 36% osób było w nimi 1-2 razy, kolejne 34% razy a dalsze 26% więcej niż 6 razy. Większość osób, które były w ośrodku w bieżącym roku (3/4), odwiedziły go również w roku poprzednim. Większość osób (86%) zainteresowana jest również 17 Wprowadzenie

18 wypoczynkiem w ośrodku w przyszłym sezonie, przy czym 45% na pewno skorzysta z tej możliwości. Zdecydowana większość oceniła ten ośrodek jako bardziej atrakcyjny niż w roku poprzednim (50% - raczej bardziej atrakcyjny, 38% - zdecydowanie bardziej atrakcyjny). Klienci ośrodka najczęściej korzystali z ławek i lokalu gastronomicznego (3/4 pytanych), co druga osoba korzystała z plaży, placu zabaw i toalet, a 1/3 z brodzika dla dzieci. Ze sprzętu wodnego korzystało 17%. Zmiany w ośrodku zauważyło 73% pytanych. Najczęściej zauważano inne rozstawienie ławek, nowy plac zabaw, przygotowanie plaży oraz zlikwidowanie starych punktów gastronomicznych, a także wyremontowanie lokalu gastronomicznego oraz brodzika dla dzieci. Najrzadziej wymieniano zakup nowego sprzętu oraz zmianę oświetlenia. Większość z przeprowadzonych zmian postrzegana jest jako potrzebna. Najczęściej za niekonieczne uznano zlikwidowanie starych punktów gastronomicznych, na co wskazało 1/5 zauważających jakiekolwiek zmiany. Najlepiej ocenianymi elementami ośrodka są wygląd i atrakcyjność placu zabaw, wygląd i zagospodarowanie ośrodka, czystość i uporządkowanie terenu, a także ilość i rozstawienie ławek na terenie ośrodka. Najniższe oceny otrzymały czystość i dostępność toalet oraz ilość i sposób rozstawienia koszy na śmieci. WNIOSKI Badana reprezentacja społeczności widzi konieczność zmian i je akceptuje. 18 Wprowadzenie

19 I.3 ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI MIASTA LUBLIN I WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Koncepcja zakładająca rozwój infrastruktury dla sportu i rekreacji, której głównym odbiorcą będą mieszkańcy Lublina i okolic wpisuje się Strategię Rozwoju Miasta Lublina na lata , w której sformułowano następującą wizję: W roku 2015 Lublin powinien zachować możliwie najwyższą ocenę jakości życia ( ) Część diagnostyczna Strategii uwzględnia infrastrukturę sportową jako ważny czynnik wpływający na jakość życia mieszkańców (Tom I, Rozdział 5.2: Stan infrastruktury obiektów sportowych jest niezadowalający. Podobnie jest z kondycją finansową większości klubów ( ) i dalej: powinny być czynione starania w celu utworzenia centralnych ośrodków sportu( ) Autorzy Strategii wskazują na znaczenie rozwoju sektora turystyki, która jest ważnym elementem niniejszym koncepcji (Tom. I, Rozdział 5.3 Rozwój sektora turystyki może być jedną z form wzmacniania lokalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy poza przemysłem 3. Ma na to wpływ stosunkowo duży udział pracy żywej oraz proporcjonalnie mniejsze uzbrojenie techniczne w tej branży. ) Mocną stroną Lublina w tej dziedzinie, wg Autorów Strategii jest Dobrze przygotowane zaplecze kadrowe i instytucjonalne do obsługi ruchu turystycznego. Słabą stroną zaś jest niedostateczna podaż atrakcyjnych i specyficznych produktów turystycznych wykorzystujących istniejący potencjał. (Tom I, Rozdział 5.3) Autorzy Strategii Rozwoju Lublina silny nacisk kładą na zapewnienie mieszkańcom możliwości realizacji swoich ambicji i zainteresowań w dziedzinie sportu i aktywnego trybu życia. Wśród mocnych stron w dziedzinie Społeczeństwo i infrastruktura społeczna wymieniają rozwijającą się bazę rekreacyjno-sportową, kulturalną, oświatową jako umożliwiającą mieszkańcom różnych grup wiekowych i społecznych prowadzenie aktywnego trybu życia. Zagadnienia związane z rozwojem turystyki, zapewnieniem mieszkańcom dostępu do usług o charakterze rekreacyjnym oraz ze wsparciem dla Lublina jako zaplecza usługowego dla mieszkańców Warszawy (którzy stanowią znaczący element segmentacji w ramach Koncepcji) znalazły miejsce w priorytetach strategicznych i planowanych działaniach, wg Strategii Rozwoju Miasta Lublin: 3 turystka jest przemysłem, istnieje pojęcie przemysł turystyczny. Przemysł ten jest największą pod wpływem obrotów gałęzią gospodarki światowej. Twarde rozumienie przemysłu (ciężkiego, lekkiego) przesuwa gospodarkę turystyczną na margines lokalnych ekonomii JST 19 Wprowadzenie

20 1. Wzmocnienie swojej roli jako centrum metropolitalnego dla obszaru w zasięgu codziennych dojazdów do pracy, jako stolicy województwa lubelskiego i jako ważnego centrum usługowego dla Warszawy. 2. Rozwój sektora turystyki dotyczyć będzie wsparcia dla rozwoju zarówno oferty jak i infrastruktury turystycznej. Celem działań będzie wsparcie inicjatyw, które łączą ofertę turystyczną miasta z innymi atrakcjami województwa i które zachęcają do dłuższego pobytu w mieście W projekcie wdrażania przestrzennego Strategii Rozwoju Miasta Lublin autorzy wskazują Zalew Zemborzycki oraz tereny przylegle jako obszar, który nadaje się pod rozwój funkcji rekreacyjnych i obiektów i urządzeń sportowych. Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata również za cel nadrzędny przyjmuje poprawę jakości życia mieszkańców. W ramach Priorytetu Zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki, ujęto działanie: Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu. W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata analiza stanu wyjściowego została przeprowadzona również dla turystyki. Jako szanse na rozwój tej dziedziny gospodarki autorzy Strategii podają otwarcie europejskie regionu i rozwój platformy współpracy na obszarze regionu między Europą Zachodnią a Europą Wschodnią. Jest to potwierdzenie słuszności przeprowadzonej segmentacji produktu Zalewu Zemborzyckiego. Jej dokumentacja znajduje się w dalszej części opracowania. Opisując ważniejsze dziedziny oczekiwanych efektów wspomagania rozwoju regionu Strategia podaje turystykę jako składnik modelu życia, w tym konsumpcji oraz jako coraz ważniejszy składnik bazy ekonomicznej województwa. 20 Wprowadzenie

21 I.4 METODYKA Uwaga, aby uniknąć wielokrotnego powtarzania w tekście pełnej nazwy produktu zbiornika w to miejsce używany jest skrót: ZPZ = Zintegrowany Produkt Zbiornika. Opracowanie koncepcji produktu (w istocie jego programu funkcjonalnego), jest fazą konceptualną inwestycji. Ma dostarczyć Animatorowi Projektu pomysłu, inspiracji dla dalszych działań inwestycyjnych. Zadaniem koncepcji jest zbudowanie wizji produktu, który swoim programem będzie zapewniał optymalne warunki eksploatacji, konkurowania w kategoriach produktowych i wytypowanych wstępnie segmentach. Zarysowana koncepcja będzie weryfikowana w fazie projektowej, tak aby przyjęte założenia znalazły uzasadnienie w procedurach oraz analizach planów branżowych. Zasadą w każdym postępowaniu strategicznym jest priorytetowe określenie: założeń, wizji, zasobów i wartości produktu - jego marki rynkowej. Pominięcie jednego z elementów, lub częściowe tylko wykonanie procedury może mieć niekorzystne skutki dla inwestycji, komercjalizacji produktu i wyników: ekonomicznego i społecznego. Przystępując do procedowania strategicznego, opracowano WIZJĘ: WIZJA ZAGOSPODAROWANY, SYSTEMOWO ZARZĄDZANY, CZYSTY I KUSZĄCY OFERTĄ CZASU WOLNEGO ZBIORNIK ZEMBORZYCKI. DEDYKOWANY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, ALE I MILE WIDZIANYM TURYSTOM. IDENTYFIKATOR LUBLINA, JEGO MARKI KULTUROWEJ, STAŁY ELEMENT FIRMOWEGO WIZERUNKU MIASTA. DETERMINANT KORZYSTNYCH ZMIAN W SYSTEMIE ZAGOSPODAROWANIA POŁUDNIOWYCH KWARTAŁÓW MIASTA ZWŁASZCZA ZEMBORZYC I WROTKOWA. Cel obszar priorytetowy koncepcji został wyartykułowany w części diagnostycznej. 21 Wprowadzenie

22 Zdefiniowana wizja jest wstępną projekcją stanu pożądanego. Zaprezentowana tu wizja jest logicznie zredagowanym streszczeniem poglądów o przyszłości kondycji Zbiornika. Artykułuje wyobrażenie o miejscu przeobrażonym i nowej organizacji przestrzeni, w wyniku zastosowania w praktyce efektów kreacji i zmian, jakie to spowoduje. Animator Przedsięwzięcia Prezydent Miasta oraz Zarząd MOSiR uznali funkcje przemysłu czasu wolnego w tym turystykę za najbardziej optymalny scenariusz zmian. Zmiany te w kolejności wymagają redefinicji istniejącego modelu biznesu, typowanie segmentów nowego produktu, dostosowanie i konwersję istniejących produktów, opracowanie nowych, zaplanowanie optymalnego modelu zarządzania w tym marketingu. W efekcie prac analityczno-badawczych, zarówno pierwotnych, jak i wtórnych przyjęte założenie wizji zostało zweryfikowane. W pracach koncepcyjnych bardzo dużą wagę położono na urealnienie założeń, poprzez przepuszczenie ich przez filtry różnorodnych czynników: zewnętrznych i wewnętrznych. Zostały określone parametry niezbędne do osiągnięcia zweryfikowanej wizji. Badaniom podlegały zwłaszcza specyfika rynków i ich zachowań, w konfrontacji z precyzyjnym wytypowaniem korzyści, jakimi może odpowiedzieć na nie nowy ZPZ. Podstawowym warunkiem prac koncepcyjnych, postawionym przez Zamawiającego było zagwarantowanie funkcji służebnych wobec społeczności, która będzie ją wdrażać, eksploatować i z nią się identyfikować. Postawiona hipoteza była stopniowo modelowana wraz z postępem kooperacji z interesariuszami, np. w postaci przeprowadzanych z nimi wywiadów oraz udostępnionych materiałów źródłowych. W wyniku konsultacji społecznych, w których przedstawiono diagnozę badawczą (synteza potencjałów zbiornika), została wypracowana ostateczna wersja scenariusza rekomendacji dla fazy projektowej. Jedną z istotnych czynności konsultacyjnych, było uzyskanie opinii interesariuszy o tym, co nie będzie mile widziane i akceptowane, co jest nierealne w świetle istniejących okoliczności. Efektem było zebranie następujących uwag dotyczących braku społecznej akceptacji dla: planowania produktu kompleksu, jako amerykańskich parków rozrywki (atrakcje zorientowane wyłącznie na hedonistyczny model przeżyć, brak kontaktu z przyrodą ) 4, obecności zgiełku na całym akwenie, planowania dużych centrów handlowych (typu, hipermarkety, megastore itp.), 4 Badani w większości wyrażali obawy o zbytnią ingerencję w naturalną tkankę przyrody akwenu i terenów leśnych i trwałe zmiany infrastrukturalne, zmieniające dotychczasowy naturalny wizerunek miejsca 22 Wprowadzenie

23 przewagi funkcji turystycznych (dla przyjezdnych), nad rekreacyjnymi dla miejscowej ludności, architektury (infrastruktury) degradującej naturalny krajobraz wschodniej części zbiornika, produktów degradujących środowisko naturalne akwenu i przybrzeżnych terenów. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzgodnień można stwierdzić, że zarysowana koncepcja jest akceptowana społecznie 5 i posiada w związku z tym silne cechy prawdopodobieństwa wykorzystania jej jako inspiracji do dalszych prac projektowych. Jednym z wniosków konsultacji społecznych było uznanie szczególnej roli koncepcji, służącej otwarciu nowej, jeszcze nie eksplorowanej przestrzeni kulturowej dla społecznej kreatywności, budowania mechanizmów społecznego porozumienia. Jej rolą będzie stworzenie dokumentacji szczególnych wartości nowego produktu, za pomocą których Lublinianie będą komunikowali nowoczesny wizerunek swojego miasta. Tym samym powinien on być silną marką wzmacniającą wizerunek Lublina na rynku city & culture. FAZA ANALITYCZNA Skoncentrowano się w niej na: zdefiniowaniu egzogennych uwarunkowań (zewnętrznych), czyli badaniach otoczenia rynkowego (dane: demograficzne społeczne, ekonomiczne, technologiczne, kulturowe, polityczne, konsumenckie, środowiskowe), a więc te, których zadaniem jest analiza i zidentyfikowanie większości zjawisk, trendów, prognoz, założeń strategicznych, aktów prawnych, wyników badań marketingowych. Badania egzogenne dostarczyły jednoznacznych danych określających prawdopodobny i najbardziej korzystny model konsumpcji ZPZ oraz kryteriów doboru elementów tematycznej koncepcji. zdefiniowaniu endogennych uwarunkowań (wewnętrznych) pod wspólnym szyldem badań produktowych, których celem była analiza i identyfikacja tożsamości zbiornika i terenów leżących wokół jako kierunku turystycznego, roli wspólnoty Lublina, jako głównego beneficjenta ZPZ, potencjału materialnego i duchowego; kapitału zasobów służących organizacji i obsłudze turystyki przyjazdowej. Zgodnie z ustaleniami specyfikacji pracy i harmonogramu działań, w celu dokonania analizy jw. zastosowano autorską metodę analizy czterech ścieżek. Działania tej fazy zostały zilustrowane na poniższym schemacie: 5 Zarówno prace nad zmianą dotychczasowego układu, jak i przedstawiana wizja rozwojowa nie zostały oprotestowane, ani kontestowane przez interesariuszy. Generalnie wszyscy w mniejszym lub większym stopniu wyrażali akceptację dla potrzeby zmian i uporządkowania gospodarki na akwenie i wokół niego. 23 Wprowadzenie

24 Na tej podstawie został nakreślony wizerunek miejsca oraz zdefiniowane korzyści, jakie może zagwarantować i oferować zagospodarowany zbiornik Lublinianom oraz turystom ich gościom w postaci markowych produktów turystycznych oraz zadań, jakie należy podjąć, aby zabezpieczyć logistykę dalszego, systemowego rozwoju. Całość wyników analiz rynkowych i produktowych 6 została zawarta w diagnozie. Na załączonym w dalszej części rozdziału schemacie obrazującym kompleksowe planowanie koncepcji, diagnoza została przedzielona linią buforową symbolizującą płynne przejście pomiędzy etapem badań i diagnozy, a rysowaniem koncepcji. FAZA DIAGNOSTYCZNA Programowanie w fazie strategicznej objęło działania wyartykułowane przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. Ponadto zostały przeprowadzone czynności uzupełniające zdefiniowane w autorskiej metodzie THINOCTS (thinking products) 7, co umożliwi 6 Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacje najbardziej istotnych danych. W istocie zakres badań był szerszy. Ze względu na konieczność zapewnienia przejrzystości opracowania zdecydowano się na ograniczenie cytowanych danych badawczych. 7 patrz: 24 Wprowadzenie

25 przeprowadzenie innowacyjnego i demonstracyjnego postępowania projektowego, zapewniającego szczególnie wysoką kulturę i procedurę kreowania koncepcji produktowych jako core business. Elementy postępowania w tej fazie są również zilustrowane w załączonym schemacie: 25 Wprowadzenie

26 KREOWANIE KONCEPCJI PRODUKTU W FAZIE DIAGNOSTYCZNEJ Marketing nadaje produktowi szczególną pozycję nośnika korzyści. Jego poruczeniem było zdefiniowanie korzyści spełniających zidentyfikowane potrzeby wskazanych w analizie rynkowej segmentów odbiorcy. Programując koncepcję markowego produktu turystycznorekreacyjnego w formie kompleksu obejmującego Zbiornik Zemborzycki oraz tereny rekreacyjno wypoczynkowe nad zalewem wraz zagospodarowaniem przyległych terenów, kierowaliśmy się szczególną pozycją produktu w systemie marketingu: Każda z kreowanych strategii 8 jest inna, co wynika z wewnętrznych uwarunkowań (potencjał miejsca, kapitału ludzkiego, zasoby konkurencyjności) i zewnętrznych okoliczności (specyfika rynków popytu, trendy, lokalizacja i otoczenie itd.). Dlatego w fazach: planowana koncepcyjnego została zastosowana technika marketingu mix, czyli komponowania optymalnych elementów marketingu, mającego na celu zapewnienie realizacji przyjętej strategii w zmiennych warunkach segmentacji (potrzeby) i potencjału Firmy (korzyści). W swej pełnej formie, marketing mix obejmie politykę rozwoju produktu i marki, politykę cenową, politykę komunikacji poprzez promocję sprzedaży, reklamę, public relations. Prace koncepcyjne zakończyły: zdefiniowanie listy atrakcji, infrastruktury usług, rekomendowanych dla ZPZ, które będą pomocne w inspirowaniu twórców fazy projektowej wskazanie optymalnego rozmieszczenia miejsc świadczenia poszczególnych rodzajów usług Określenie jakie usługi powinny być świadczone na zasadach stricte komercyjnych, a jakie w formie bezpłatnego dostępu dla wszystkich chętnych 8 Koncepcja jest pierwszą faza systemu postępowania strategicznego dla projektu inwestycyjnego 26 Wprowadzenie

27 Określenie optymalnego modelu zarządzania ww. terenami tak aby zapewnić skuteczne wdrożenie koncepcji zwartego produktu turystyczno-rekreacyjnego Rekomendacje polityki kreowania marki zaproponowanego produktu Kolokwialna definicja marketingu (rozpoznanie potrzeb turysty [badania], wytworzenie tego [produkt] i odsprzedanie z zyskiem [dystrybucja]), nadaje produktowi szczególną pozycję nośnika korzyści. W produkcie kupuje się korzyści: podstawowe, dodatkowe i psychologiczne. Posługując się terminem produkt turystyczny, należy mieć na myśli skomercjalizowany pakiet atrakcji, świadczeń, towarów, dostępności i infrastruktury. Skomercjalizowany produkt oznacza: gotowy do sprzedaży i do komunikowania o tym rynkowi. Dlatego w planowaniu strategicznym rozwoju turystyki mowa jest o koncepcji produktów. Koncepcje będą instrukcją dla interesariuszy, pod jakim szyldem i w jakiej konfiguracji: atrakcji, infrastruktury, usług, dostępności i kapitału ludzkiego, należy zidentyfikowany potencjał przewagi wyprodukować, skomercjalizować i skierować do sprzedaży wytypowanym rynkom. W obecnych warunkach rynkowych konkurowanie odbywa się na poziomie wartości dodanych i psychologicznych! Jeżeli oferta produktu operuje wyłącznie zestawem podstawowych korzyści takich, jakimi zazwyczaj dysponują również konkurenci oferta nie ma mocy konkurencyjności. Dlatego projektując metodykę strategii przyjęto, że kluczowym kryterium - założeniem rozwoju turystycznego ZPZ będzie zdefiniowanie USP - kategorii konkurencyjnej zapewniającej jedyny w swoim rodzaju charakter doświadczeń turystycznych. Należy uznać za pewnik, że nie wszystkim sugerowanym: atrakcjom, usługom oraz infrastrukturze będzie można zapewnić niepowtarzalność i unikalność. Dotyczyć to będzie zwłaszcza produktów dedykowanych odbiorcy masowemu. Planowanie dla grup celowych o wysublimowanych potrzebach jednostkowych, z reguły wiąże się z kreowaniem produktów niszowych. Na program funkcjonalny planowanych strategicznie markowych produktów turystycznych będą składać się następujące elementy: atrakcje materialne i niematerialne infrastruktura (infrastruktura może być atrakcją!) dostępność i komunikacja wewnętrzna oraz system informacji turystycznej i kulturalnej usługi i towary atmosfera pro-turystyczna człowiek, producent, gospodarz, który jest integralną żywą częścią produktu w tym przypadku społeczność lokalna Inna okoliczność, to świadomość że produkt tak długo istnieje, jak długo trwa jego wartość emocjonalna! Współczesna społeczność konsumpcyjna porozumiewa się za 27 Wprowadzenie

28 pomocą produktów. Dlatego produkt zbiornika powinien być platformą komunikacji oraz identyfikacji wartości kulturowych oraz emocjonalnych jego użytkowników. Kształtowanie markowych produktów oznacza jednoczesne zapewnienie im aury unikalności oraz zestawu skojarzeń, dzięki którym będą łatwiej rozpoznawalne i identyfikowane z producentem, z kulturą miejsca w którym powstały - Lublina. Analiza produktowa - lokalizacji przedmiotu koncepcji. I.5 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA GEOGRAFIA, KLIMAT, TOPOGRAFIA I.5.1 Ogólna charakterystyka położenie geograficzne Położenie: 51 14' N, 22 34' E (współrzędne dworca kolejowego) Powierzchnia miasta Lublina: ogółem: 147,5 km 2 Zbiornik w Zemborzycach zajmuje około 2,3 km 2 co stanowi ok. 1,55 % ogólnej powierzchni miasta. Zalew położony jest w środkowej części zlewni rzeki Bystrzycy, w południowo zachodniej części Lublina. Bezpośrednio z linią brzegową sąsiadują dawne wsie podlubelskie, mające obecnie status dzielnic: Zemborzyce, Wrotków. Zalew zembrzycki powstał na rzece Bystrzycy jako zbiornik retencyjny. Leży on w granicach administracyjnych miasta Lublina. Na zaporze umieszczono małą elektrownię wodną o mocy 25 KW obecnie nieczynną. Jej obecność należy jednak zaznaczyć, gdyż w koncepcji jest uwzględniona jako element atrakcji. Długość zbiornika wynosi ok metrów, szerokość w najbardziej oddalonych punktach brzegów ok metrów, a średnia głębokość od 2 do 4 m. Długość linii brzegowej wynosi 12 km. Zbiornik spełnia funkcję rekreacyjną i retencyjną. Jednocześnie zbiornik uzupełnia ok. 10 proc. zasobów wód podziemnych. Nad zbiornikiem działają trzy ośrodki turystyczne Marina, Wrotków i Dąbrowa. 28 Wprowadzenie

29 W roku 1955 Kazimierz Bryński, pracownik katedry Geografii Fizycznej UMCS wystąpił z propozycją utworzenia zbiornika retencyjnego w celu łagodzenia skutków powodzi oraz uzupełniania podziemnych zasobów wody przy ujęciu w Prawiednikach. Powódź, która dokonała zniszczeń w Lublinie w 1964 roku, przyśpieszyła decyzję o budowie Zalewu. W latach w warszawskim przedsiębiorstwie Hydroprojekt opracowano projekt zbiornika. W latach wykonano podstawowe prace budowlane. Zalew budowano w czynie społecznym, nieodpłatnie i w dni wolne od pracy. Zbiornik oddano do użytku 16 lipca 1974roku. Na otwarcie przyjechali do Lublina I sekretarz KC PZPR Edward Gierek z ówczesnym premierem Piotrem Jaroszewiczem. I.5.2 Topografia Zalew Zemborzycki zlokalizowany jest w dolinie rzeki Bystrzycy. Równinne ukształtowanie terenu, z niewielkimi, łagodnymi wzniesieniami, na zachodnim, północnym i południowym krańcu jeziora sprzyja powstaniu zabudowy domów jednorodzinnych, oraz prowadzeniu działalności rolniczej. Najbardziej urozmaicony jest brzeg wschodni zalewu z wysokimi wydmami, stromo opadającymi brzegami oraz licznymi zatoczkami. Wysoki brzeg zalewu zajmuje las mieszany. I.5.3 Klimat Klimat okolic Zbiornika w Zemborzycach, nie różni się zasadniczo od pozostałych rejonów województwa lubelskiego. Wykazuje on cechy klimatu kontynentalnego. Charakterystyczne są tutaj znaczne wahania temperatur rocznych. Zbiornik Zembrzycki oraz jego najbliższe otoczenie znajduje się pod wpływem klimatu charakterystycznego dla Wyżyny Lubelskiej. Występują w tym rejonie gorące lata i mroźne zimy. Obserwuje się tu znaczne skrócenie przejściowych pór roku: wiosny i jesieni. Charakterystyczne są częste przymrozki na przełomie kwietnia i maja. Roczne amplitudy temperatur wahają się w granicach 22 stopni Celsjusza. Roczna suma opadów jest niewielka mm. Samo położenie zbiornika, oraz jego bezpośrednia styczność z dużym kompleksem leśnym, stanowi o swoistym mikroklimacie miejsca. I.5.4 Charakterystyka wód Rzeka Bystrzyca, na której powstał zbiornik wodny, jest lewostronnym dopływem rzeki Wieprz, do której wpływa w miejscowości Spiczyn. Zlewnia rzeki Bystrzycy obejmuje powierzchnię 1315 km kw. i prawie w całości położona jest na Wyżynie Lubelskiej. Niewielkie, górne partie zlewni 29 Wprowadzenie

30 zlokalizowane są na obszarze środkowego Roztocza. Źródła Bystrzycy zlokalizowane są w miejscowości Sułów, na wysokości 232 m n p m. Długość rzeki wynosi 70,3 km. Bystrzyca jest drugim co do wielkości dopływem Wieprza. Bystrzyca jest rzeką spławną od górnego biegu (Prawiedniki), do Spiczyna gdzie włącza się w nurt Wieprza. Ten z kolei pod Dęblinem kończy bieg we Wiśle. I.5.5 Budowa geologiczna Występują tutaj głównie utwory czwartorzędu i górnej kredy. Utwory czwartorzędu zlokalizowane są w dolinie rzeki Bystrzycy i posiadają miąższość do m. W rejonie pierwotnego koryta Bystrzycy występują grunty organiczne (namuły i torfy) o miąższości do 2 m. Grunty te zostały zalane przez zalew. W pozostałej części doliny występują piaski o różnej granulacji. W części wysoczyzny występują cienkie pokrywy glin zwietrzelinowych oraz piaski deluwialne, drobnoziarniste i gliniaste. W rejonie ujęcia Prawiedniki i zalewu, pod osadami czwartorzędu występują utwory górnej kredy (margle o rożnej twardości). I.5.6 Biologia zbiornika Wody zbiornika w Zemborzycach określa się jako IV stopnia czystości. Brak tutaj charakterystycznych dla rejonów uprzemysłowionych zanieczyszczeń chemicznych. Jedyne zanieczyszczenia wody mają swoje źródło w ściekach komunalnych oraz prowadzonej tutaj już sporadycznie gospodarce rolnej (stosowanie nawozów przenikających do wód zalewu). Płytkie wody stanowią o bogactwie przyrodniczym. Żyją tutaj praktycznie wszystkie gatunki ryb słodkowodnych, zarówno charakterystyczne dla wód nizinnych jak i górskich. Wśród nich można wymienić: leszcza (najliczniejsza populacja), karpia, suma, szczupaka, sandacza, lina, płoć. Wywiad w Polskim Związku Wędkarskim dostarczył informacji o występowaniu również pstrąga a nawet lipienia. Środowisko roślin wodnych zdominowane jest przez moczarkę kanadyjską i strzałkę wodną. Występuje tutaj również grążel wodny i tatarak. Świat ptaków reprezentowany jest przez kilka gatunków dzikich kaczek, perkozy, kurki wodne oraz łabędzie. Ssaki występujące tutaj, to głównie szczur piżmowy, wydra oraz nielicznie bóbr (wg. statystyki Nadleśnictwa Świdnik, ostatnia inwentaryzacja w roku 2009, wykazała w okolicy zalewu 13 osobników bobra). Zbiornik oraz jego najbliższe otoczenie nie stanowi jednak terenów objętych szczególną ochroną środowiskową. Nie występują tutaj (z wyjątkiem bobra) gatunki objęte ochroną. Płytkie wody zbiornika okresowo pokrywają się sinicami, których obecność uwarunkowana jest niedostatecznym natlenieniem wody oraz jej żyznością powodowaną najprawdopodobniej 30 Wprowadzenie

31 przez spływy wraz z wodą deszczową nawozów z upraw rolnych 9. Problem sinic jest uznany za jedną z kluczowych barier i którą należy uwzględniać w procesie kreowania koncepcji. Występowanie sinic i zielenic powoduje znaczące obniżenie klasy wody i ograniczenie jej użyteczności dla celów rekreacyjnych. 9 niektórzy naukowcy twierdzą, że zbiornik jest wystarczająco natleniony jest płytki, zatem wystarcza falowanie wody, aby go natlenić 31 Wprowadzenie

32 II. LUBLIN ISTNIEJĄCA OFERTA REKREACJI I CZASU WOLNEGO Przeprowadzono szczegółową inwentaryzację. Na tej podstawie syntetyczny obraz oferty przedstawia się następująco: II.1 OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE Typ obiektu Ilość Typ obiektu Ilość Baseny kryte i pływalnie 12 Kluby fitness, siłownie 17 Hale sportowe 8 Korty tenisowe 7 Kręgielnie 4 Stadiony (w tym stadion żużlowy) 4 Tory kartingowe 3 Ściany wspinaczkowe 2 Strzelnice 2 Skatepark 1 Pola golfowe 0 Lodowiska sztuczne 2 Kluby jeździeckie 2 II.2 OBIEKTY OFERTY KULTUROWEJ Typ obiektu Ilość Typ obiektu Ilość Teatry i filharmonia 10 Kina 7 Muzea 10 Galerie 39 Ośrodki kultury Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

33 II.3 INWENTARYZACJA PRODUKTÓW/ATRAKCJI ISTNIEJĄCEGO PRODUKTU ZBIORNIKA Inwentaryzacja objęła produkty i walory 10 istniejące atrakcje: punktowe (np. baseny), przestrzenne (np. szlaki) istniejącego produktu zbiornika z podziałem na ofertę sezonu letniego, ofertę sezonu zimnego. Wyczerpujące wyjaśnienie form występowania produktów zawiera słowniczek terminów w załączniku (patrz produkt turystyczny). Na tej podstawie należy wnioskować, że w obecnej postaci atrakcje, usługi i infrastruktura oraz walory zgrupowane wokół akwenu oraz na akwenie, tylko umownie można określić jako obszarowy produkt turystyczny. Inwentaryzacja umożliwia postawienie tezy, że w chwili obecnej jedynie atrakcje, infrastruktura oraz usługi, to te zarządzane przez MOSiR Bystrzyca i sąsiedni wyciąg nart wodnych. Spełniają one kryteria profesjonalnie zarządzanych produktów. W rzeczywistości mamy do czynienia z rozproszonym zestawem kilku zaledwie atrakcji (Słoneczny Wrotków oraz wyciąg nart wodnych Reland ), występujących pod wspólnym szyldem Zbiornik Zemborzycki. Pozostałe, zinwentaryzowane elementy są to jedynie walory, lub samodzielnie operujące produkty (wydarzenia, punkty). ATRAKCJE (PRODUKTY) PUNKTOWE I PRZESTRZENNE (OBSZAROWE) Ośrodek Słoneczny Wrotków MOSiR Bystrzyca : dwustumetrowa piaszczysta plaża z boiskami do siatkówki kompleks 3 odkrytych basenów ze zjeżdżalniami oraz wydzielonym terenem zielonym z infrastrukturą kąpieliska (pawilony, przebieralnie, gastronomia, ogródki, toalety, kasy); membranowy basen pływacki, turbo-zjeżdżalnia, 100m zjeżdżalnia (rura wodna), zjeżdżalnia rodzinna (light), oczko wodne, brodzik dla dzieci, infrastruktura parkowa (ławki), plac zabaw dla dzieci wypożyczalnia sprzętu sportowo rekreacyjnego kajaki jedno i dwuosobowe, rowery wodne, górskie, sprzęt do windsurfingu urządzenia do outdoorowego fitnessu boisko do piłki siatkowej 10 Wyjaśnienie terminu patrz załączony słowniczek terminów 33 Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

34 plaża niestrzeżona oraz pomost betonowy bary: Pod Fokiem oraz Przystań Chwiejba" akademia golfa wraz ze strzelnicą - (w budowie) Wrotków 34 Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

35 Bike Park Lublin rowerowy tor Janowska (obecnie nie zintegrowany z obszarowym ZPZ). Jedyny tak duży i tak profesjonalny tor rowerowy w Polsce. Trasy rozciągają się na powierzchni ponad 11 ha. BikePark Lublin tworzą 3 trasy: BMX Racing, SlopeStyle, Dirt. Oddalony od terenów zbiornika (ul. Żeglarska) ok. 500m. Wyciąg wakeboardingu (nart wodnych) Reland - Wrotków Wyciąg nart wodnych mierzy 760 metrów. obiekt wyposażony jest w siedem typów nart. Hot spot internetowy o zasięgu 100m. Budynek wraz z dwoma tarasami widokowymi zlokalizowany jest częściowo w wodzie, co podnosi to jego atrakcyjność. W środku restauracja. W ofercie imprezy okolicznościowe. Reland urządza widowiskowe zawody w narciarstwie wodnym. Ośrodek Wypoczynkowy Marina plaża niestrzeżona wypożyczalnia sprzętu sportowo rekreacyjnego plac zabaw dla dzieci 2 restauracje (w istocie punkty gastronomiczne o specyfice jadłodajni) 35 Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

36 boiska piłkarskie (2) camping (place namiotowe, domki campingowe oraz stanowiska caravaningowe w złej kondycji) dyskoteka boisko do piłki siatkowej pozostałości infrastruktury toru regatowego np. wieża sędziowska Firma zarządzająca mariną kończy czternastoletni okres dzierżawy w 2011 roku. W stanie obecnym świadczy usługi w formie szczątkowej. Teren ten w części wyznaczony jest pod zabudowę centrum żeglarskiego pod tą samą nazwą. Punkt ekologiczno-edukacyjny Lasów Państwowych w leśniczówce Dąbrowa Zabytkowy młyn na terenie dzierżawionym przez OW Marina, zabytkowy kościół parafialny z 1907 r. z dzwonem z 1539r-Zemborzyce i obrazami z z XVII i XVIII w., zabytkowa aleja lipowa, pomnik przyrody na terenie dzierżawionym przez OW Marina Korona zapory bardziej walor, niemniej próby animacji przez MOSiR (plenerowa wystawa fotogramów itp.) skłaniają do wykorzystania tego miejsca dla celów ZPZ Pomosty betonowe baseny na akwenie: OW Marina, Wrotków Przystanie jachtowe Zemborzyce, Wrotków (o bardzo prymitywnej infrastrukturze) Zajazd Pod kasztanami - dwie restauracje: Fiesta i Toskania, ogród grillowy (imprezy okolicznościowe) Boiska piłkarskie (2) Zemborzyce ul. Cienista i Graf-Marina przy ul. Krężnickiej Tereny rekreacyjne SP nr 30 i Gimnazjum nr 3 tor rolkowy kryty basen boisko ze sztuczna nawierzchnią ATRAKCJE I WALORY TYPU WYDARZENIE Scena Letnia Ośrodka Słoneczny Wrotków to cykl 8 koncertów organizowanych w każdą sobotę w godz. 17:00-20:00 w terminie od 27 czerwca do 14 sierpnia. Każdy koncert utrzymany jest w innej konwencji muzycznej. Sponsorem koncertów jest 36 Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

37 Perła. Koncerty odbywają się na terenie eventowym w pobliżu basenów odkrytych. Ponadto: turniej siatkówki plażowej Słoneczny Wrotków oraz rejsy statkiem wycieczkowym ATRAKCJE I WALORY TYPU SZLAK Szlaki turystyki pieszej wiodące do centrum Lublina (Starówka), w kierunku Dąbrowy i Starego Gaju Szlak rowerowy dookoła zbiornika Szlak rowerowy (rekomendowany w przewodniku Pascala): wiodący od centrum Lublina wzdłuż rzeki Bystrzycy (brukowana ścieżka), zapora, las Dąbrowa, Leśniczówka Zemborzyce, Prawiedniki Trasy spływów kajakowych: Słoneczny szlak - od mostu w Prawiednikach do wypożyczalni na Wrotkowie : Kajakiem przez Lublin - od zapory, przez miasto, do ul. Kresowej Dworek Graffa ATRAKCJE O ZNACZENIU KOOPERACYJNYM Dzięki połączeniu już istniejącego i wyremontowanego latem 2010 basenu sportowego przy. Al. Zygmuntowskich oraz nowej części rekreacyjnej powstała STREFA H 2 O. Pomimo, że jest to obiekt MOSiR-u oddalony od zbiornika, idea strefy H 2 O może być inspiracją do przeniesienia jej identyfikacji na atrakcje związane tematycznie z wodą przy zbiorniku. W ten sposób powstałby produkt systemowy, autoryzowany przez MOSiR i okoliczność do realizowania wspólnej, całosezonowej polityki marketingowej i wizerunkowej. ATRAKCJE PLANOWANE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W KONCEPCJI Ośrodek Sportów Wodnych Lubelskie Centrum Żeglarstwa Wygasająca w 2011 roku umowa dzierżawy dla Marina Graf nie zostanie przedłużona. MOSiR wystawi tylko część nieruchomości dotychczas dzierżawionej na przetarg (patrz mapa poniżej). Nowy dzierżawca przejmie grunty na 30 lat i będzie musiał zbudować tam ośrodek sportów wodnych. Do przetargu staje Fundacja Lubelskie Centrum Żeglarstwa, które zaproponowało następującą koncepcję programową centrum: 37 Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

38 pomosty umożliwiające cumowanie łodzi żaglo-wych, sale szkoleniowe, pole namiotowe dla uczestników obozów żeglarskich, zaplecze sanitarne, biura działających na Lubelszczyźnie organizacji, klubów i stowarzyszeń żeglarskich, sklep żeglarski, z ofertą sprzętu i akcesoriów dla żeglarzy, tawerna z funkcjami dla organizacji im prz tematycznych, baza techniczna do organizacji imprez żeglarskich klasy lokalnej, krajowej i międzynarodowej, szatnie, natryski i toalety, pokoje hotelowe, plac postojowy dla łódek i pomieszczenia magazynowe, taras widokowy, pojemne parkingi i ogólnodostępne toalety, zachowanie dotychczasowych funkcji boiska ośrodka Marina środki na ten cel. Akademia Golfa Z propozycją wybudowania akademii golfowej i strzelnicy nad zalewem zgłosił się Pierwszy Lubelski Klub Golfowy. Wspólnie z MOSiR pozyskał zewnętrzne W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę Driving Range (strzelnica do golfa) i mini 38 Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

39 golfa. Dodatkowo powstanie budynek dydaktyczny, w którym odbywać się będą zajęcia teoretyczne z młodzieżą. Akademia Golfa będzie adresowana do: mieszkańców miasta w tym zwłaszcza młodzieży oraz turystów (nowy produkt turystyczny). Akademię będą tworzyć dwie działki o łącznej powierzchni ok. 5 ha. Na parceli między ścieżką rowerową a ul. Żeglarską powstanie strzelnica golfowa, obok w rejonie ulicy Osmolickiej tzw. akademia golfa, teren z sześcioma dołkami (wariant 3 dołki). na zdjęciu pole w Wierzchowiskach IV Mistrzostwa Lubelszczyzny z 2010 roku 39 Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

40 II.4 ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OBECNEJ I PLANOWANEJ ZBIORNIKA II.4.1 Komunikacja lotnicza Najbliższe lotniska krajowe 1. Warszawa Okęcie -171km, samochodem ok. 2h 30, 2. Rzeszów- Jasionka km, samochodem ok. 2h 20, 3. Kraków Balice km, samochodem ok. 4h, Lotniska planowane 1. Port lotniczy Lublin-Świdnik, obsługa całego regionu oraz część tranzytu zza wschodniej granicy, planowane ukończenie w 2012, Prognoza ruchu zakłada 500 tyś. pasażerów w pierwszym roku funkcjonowania, milion w dalszych. 2. Port lotniczy Biała Podlaska, odległość 128 km samochodem 1,5h; Planowane ukończenie koniec 2012 II.4.2 Dostępność drogowa 40 Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

41 Dane statystyczne GUS w rzeczywistości czas dotarcia z Warszawy, to minimum 150 min 41 Lublin istniejąca oferta rekreacji i czasu wolnego

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do VIII edycji Konkursu NPPWZ Do Konkursu zgłoszono sześć przedsięwzięć spełniających wymogi formalne 3 ust. 3 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Panel ekspertów Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Uniwersytet Śląski w Katowicach 16 stycznia 2013 Natura 2000 Kłopot czy szansa dla samorządów? dr Andrzej Pasierbiński,

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Nowe akweny wodne nowe rynki

Nowe akweny wodne nowe rynki Nowe akweny wodne nowe rynki Rewitalizacja terenów w okolicach Lipska i Łużyc objętych przed laty wydobyciem węgla brunatnego umożliwiła powstanie rozległych akwenów wodnych, dzięki którym w rejonach tych

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej Załącznik nr 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PRZESTRZENNE Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 stycznia 7 Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Osada Tajty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Osada Tajty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich Osada Tajty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich Inwestycja o wysokim potencjale wzrostu wartości nad malowniczym jeziorem Tajty w pobliżu miejscowości Wrony Główne atuty inwestycji Położenie na szlaku

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. w obiektach MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. Zareklamuj się w MOSiR! Zapraszamy do reklamowania się na terenie naszych obiektów.

REKLAMA. w obiektach MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. Zareklamuj się w MOSiR! Zapraszamy do reklamowania się na terenie naszych obiektów. REKLAMA w obiektach MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. Zareklamuj się w MOSiR! Zapraszamy do reklamowania się na terenie naszych obiektów. TABLICE, BANNERY REKLAMOWE Poniżej 2m2 70 zł za 1m2/m-c 2m2

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

,,Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda wraz z terenami przyległymi. Zgorzelec, 2 kwietnia 2014 r.

,,Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda wraz z terenami przyległymi. Zgorzelec, 2 kwietnia 2014 r. ,,Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda wraz z terenami przyległymi. Zgorzelec, 2 kwietnia 2014 r. OBSZAR PLANOWANY DO ZAGOSPODAROWANIA Zalew Czerwona Woda położony jest w południowo- wschodniej części

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Opinie na temat Produktu i możliwości

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. w obiektach MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. Zareklamuj się w MOSiR! Zapraszamy do reklamowania się na terenie naszych obiektów.

REKLAMA. w obiektach MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. Zareklamuj się w MOSiR! Zapraszamy do reklamowania się na terenie naszych obiektów. REKLAMA w obiektach MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. Zareklamuj się w MOSiR! Zapraszamy do reklamowania się na terenie naszych obiektów. TABLICE, BANNERY REKLAMOWE Poniżej 2m2 70 zł za 1m2/m-c 2m2

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW OFERTA REKLAMOWA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW Lodowisko ICEMANIA największe i najnowocześniejsze lodowisko w regionie, powierzchnia lodu 1800 m kw. wymiary 30 m x 60 m, zadaszone, umieszczone w hali namiotowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

12 NOWA WYSPA W ELBLĄGU KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU

12 NOWA WYSPA W ELBLĄGU KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 8 12 NOWA WYSPA W ELBLĄGU KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU IDEA PROJEKTU PODSTAWOWYM ZAŁOŻENIEM PROJEKTU KONCEPCJI JEST ZAPROPONOWANIE TAKICH FUNKCJI,

Bardziej szczegółowo

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017 Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu Jaracz 2017 Agenda Położenie i sąsiedztwo planowanej żwirowni Umiejscowienie inwestycji w kontekście obszarów chronionych Analiza

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportów Wodnych

Ośrodek Sportów Wodnych Przedmiot sprzedaży: Ośrodek Sportów Wodnych Lokalizacja: Ośrodek położony w Bieszczadach w miejscowości Zawóz, gmina Solina powiat leski, woj. podkarpackie Nieruchomość zabudowana Łączna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI A. Podstawa opracowania 1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna a Spółką Cywilną BUDMAR. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Gminy Kościerzyna z dnia..2017r. w sprawie uchwalenia ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla fragmentów gminy: 1.

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż Izbica ul. Lubelska 131 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Izbica Ulica, nr budynku ul. Lubelska 131 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami: usługowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Łodzi Specjalna Strefa Kultury Podsumowanie Projektu. 15 czerwca 2016 r.

Rewitalizacja Łodzi Specjalna Strefa Kultury Podsumowanie Projektu. 15 czerwca 2016 r. Rewitalizacja Łodzi Specjalna Strefa Kultury Podsumowanie Projektu 15 czerwca 2016 r. Agenda Zakres analiz Cele projektu Lokalizacja Zagospodarowanie przestrzeni Tereny inwestycyjne Etapy powstawania zabudowy

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej

Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Przedsięwzięcie strategiczne Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej RafałWasil Departament Infrastruktury UMWP POTENCJAŁ WODNY

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY dr Agata Bornikowska, dr Mirosław Barcicki, dr Ewa Ferensztajn-Galardos

Bardziej szczegółowo

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany. Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany. Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i plany Wanda Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego - wdrożenia i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

ZAPLANUJMY RAZEM SŁOMIANY RYNEK Konsultacje społeczne 23 września 2017

ZAPLANUJMY RAZEM SŁOMIANY RYNEK Konsultacje społeczne 23 września 2017 ZAPLANUJMY RAZEM SŁOMIANY RYNEK Konsultacje społeczne 23 września 2017 Program spotkania 23 września 1) Przedstawienie uczestników spotkania 2) Prezentacja rezultatów I etapu działań w ramach konsultacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 -1/1- XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj wszystkie zadania. LOKALIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO Jedno z dużych polskich miast

Bardziej szczegółowo