woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY"

Transkrypt

1 Prezydent 1~1iasta TYCHY woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Na podstawie art. 104, 107, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz z późno zm.), art. 183, art. 193 ust. 4, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późnozm.), art. 18, art. 31, art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późno zm.), art. 75 ust. 1 pkt. 12). ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 155 poz z późno zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. - w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006r. Nr 49 poz. 356), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PRODREX Spółka z 0.0. z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92d, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS: , o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów orzekam udzielam przedsiębiorcy PPU PRODREX Sp. z 0.0. z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92d: ~ pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji Sortowni Surowców Wtórnych zlokalizowanej w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, ~ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, ~ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, pod następującymi warunkami: I. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 1. Rodzaj i parametry instalacji: PPU PRODREX Sp. z 0.0. eksploatuje instalację Sortowni Surowców Wtórnych o wydajności 200 Mg/miesiąc, składającej się z linii sortowniczej wraz z kanałowym przenośnikiem taśmowym i przenośnikiem wznoszącym oraz pras poziomych. Sortownia Surowców Wtórnych zlokalizowana jest w obiekcie nr 2 na terenie działki nr 685/17 stanowiącej własność firmy. Dodatkowo na terenie przy ul. Świerczynieckiej, PPU PRODREX Sp. z 0.0. prowadzi: a. odzysk tworzyw sztucznych oraz katalizatorów w obiekcie nr 1 (działka 685/17) stanowiącym budynek magazynowo produkcyjny z częścią socjalno biurową, b. odzysk odpadów polegający na produkcji paliwa w obiekcie nr 3 (działka 685/17) stanowiącym wiatę stalową, c. odzysk odpadów styropianu i palet drewnianych w obiekcie nr 4 (działka 690/17) stanowiącym halę namiotową z zainstalowanym urządzeniem do brykietowania styropianu, miejscem do przyjmowania odpadów przeznaczonych do odzysku w obiekcie nr 1 oraz stanowiskiem odzysku palet drewnianych, Strona 1 z 16

2 d. odzysk odpadów budowlanych (z remontów) w obiekcie nr 2, e. odzysk tworzyw sztucznych w budynku Centrum Logistycznego Gospodarki Odpadami - obiekt nr 5 - sektor 1 (działka 689/17), f. plac magazynowo przeładunkowy (2000 m 2 ) do rozładunku odpadów przeznaczonych do odzysku oraz rozdrabniania odpadów za pomocą urządzenia mobilnego M&J, g. plac manewrowo składowy (5600 m 2 ) służący do: h. obsługi logistycznej przedsiębiorstwa, i. magazynowania odpadów palet drewnianych przeznaczonych do odzysku, j. zbierania odpadów przeznaczonych do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania innym uprawnionym odbiorcom (posiadaczom), k. plac magazynowy w rejonie Centrum Logistycznego Gospodarki Odpadami (obiekt nr 5 - działka 689/17), na którym prowadzone jest: I. magazynowanie zbelowanych odpadów papieru i makulatury przed przekazaniem do odzysku, m. zbieranie odpadów z grupy 08, 11 12, 15 16, 17, 19, 20 przeznaczonych do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania. Transport wewnętrzny na terenie zakładu prowadzony jest z wykorzystaniem wózków widłowych. 2. Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku: 2a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorcanicznvch 10 MQ/rok 2) * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 10 Mg/rok 3) * Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 10 Mg/rok 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki i ubrania ochronne) 12 MQ/rok 5) * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do ,5 Mg/rok 6) * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 50 MQ/rok 7) * Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 20 Mg/rok 2b. Odpady inne niż niebezpieczne Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 50 Mg/rok Metale żelazne 40 MQ/rok Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Mg/rok 4) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w ,5 MQ/rok Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 3000 Mg/rok Żelazo i stal 60 MQ/rok Papier i tektura Mg/rok Metale żelazne 2000 MQ/rok Metale nieżelazne 500 Mg/rok Tworzvwa sztuczne i cuma MQ/rok Szkło 200 MQ/rok Drewno inne niż wymienione w Mg/rok Strona 2 z 16

3 13) Tekstvlia 100 MQ/rok 14) Odpady palne (paliwo alternatywne) Mg/rok 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznei obróbki odpadów inne niż wymienione w Mq/rok 3. Źródła powstawania odpadów: 3a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 2) * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków Eksploatacja maszyn i urządzeń chlorowcoorqanicznvch ~ 3) * Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do Obsługa urządzeń produkcyjnych wycierania (szmaty, ścierki i ubrania w zakładzie ochronne) 5) * Zużyte urządzenia zawierające Oświetlenie pomieszczeń, niebezpieczne elementy inne niż urządzenia elektryczne wymienione w do i elektroniczne 6) * Opakowania zawierające pozostałości Opakowania po olejach, smarach np. substancji niebezpiecznych lub nimi wykorzystywanych do utrzymania zanieczyszczone (np. środkami ochrony i konserwacji urządzeń, opakowania roślin I i II klasy toksyczności - bardzo wysegregowane z odpadów toksyczne i toksyczne) dostarczanych do zakładu 7) * Inne odpady (w tym zmieszane substancje Procesy mechanicznej obróbki i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów (sortowanie, obróbka odpadów zawierające substancje ręczna, zgniatanie, granulowanie) niebezpieczne 3b. Odpady inne niż niebezpieczne 1) Odpady z przemysłu gumowego Eksploatacja przenośników i produkcji gumy taśrnowvch 2) Metale żelazne Remont i naprawa elementów stalowych instalacji 3) Zużyte urządzenia inne niż wymienione Zużyte urządzenia elektryczne w do i elektroniczne wykorzystywane 4) Elementy usunięte z zużytych urządzeń w zakładzie lub ich elementy inne niż wymienione w ) Odpady betonu oraz gruz betonowy z Proces segregacji (odzysku) rozbiórek i remontów zmieszanych odpadów z remontów Żelazo i stal Prace remontowe Papier i tektura Metale żelazne Procesy mechanicznej obróbki Metale nieżelazne odpadów (sortowanie, obróbka Tworzywa sztuczne i qurna ręczna, zgniatanie, granulowanie) Szkło Drewno inne niż wymienione w Tekstylia Zużyte ubrania Odpady palne (paliwo alternatywne) Linia produkcji paliwa 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej Mechaniczna obróbka odpadów oraz obróbki odpadów inne niż wymienione w odzysk katalizatorów Strona 3 z 16

4 4. Sposób dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wytworzone odpady będą poddawane procesom odzysku we własnym zakresie lub przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach lub urządzeniach spełniających wymagania ochrony środowiska, wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. 4a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcooroanlcznvch 2) * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków Przekazywane do odzysku ch lorowcoorgan icznych 3) * Syntetyczne, oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do Przekazywane do odzysku wycierania (szmaty, ścierki i ubrania ochronne) lub unieszkodliwiania 5) * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do 1602 Przekazywane do odzysku 12 6) * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - Przekazywane do odzysku bardzo toksyczne i toksyczne) lub unieszkodliwiania 7) * Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawieralace substancie niebezpieczne 4b. Odpady inne niż niebezpieczne 1) Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy Wykorzystywane w produkcji paliwa Metale żelazne 3) Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do ) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w ) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i Przekazywane do odzysku remontów Żelazo i stal Papier i tektura Metale żelazne Metale nieżelazne 10) Tworzywa sztuczne i guma Odzysk we własnym zakresie (produkcja paliw alternatywnych) 11) Szkło Przekazywane do odzysku 12) Drewno inne niż wymienione w Odzysk we własnym 13) Tekstylia zakresie (produkcja paliw alternatywnych) 14) Odpady palne (paliwo alternatywne) Przekazywane do odzysku energii jako zamiennik paliw konwencionalnvch Strona 4 z 16

5 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania 5. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów. Odpady wymienione w pkt. 2 mogą być magazynowane na terenie przy ul. Świerczynieckiej, do którego PPU PRODREX Sp. z 0.0. posiada tytuł prawny, jeżeli konieczność ich magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, z zachowaniem niżej wymienionych warunków: każdy rodzaj odpadów będzie zbierany i magazynowany oddzielnie, odpady niebezpieczne będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach, odpornych na działanie umieszczonych w nich odpadów, posiadających szczelne zamknięcia, pojemniki z odpadami niebezpiecznymi będą magazynowane na utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed przenikaniem odpadów płynnych do ziemi w razie ewentualnych wycieków, w pobliżu pojemników z odpadami niebezpiecznymi będą się znajdowały urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji rozlewów odpadów w postaci ciekłej, pomieszczenia, w których będą gromadzone odpady niebezpieczne będą zamknięte i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostanie się tam osób postronnych lub zwierząt, odpady inne niż niebezpieczne będą gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach dostosowanych do rodzaju i charakteru odpadu w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, odpady będą magazynowane w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko. 5a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorqanicznvch 2) * Mineralne oleje silnikowe, Beczki, przekładniowe i smarowe Plac manewrowo zbiorniki niezawierające związków składowy w rejonie hali chlorowcoorganicznych namiotowej 3) * Syntetyczne oleje silnikowe, (obiekt nr 4) przekładniowe i smarowe 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, Kontenery ścierki i ubrania ochronne) 5) * Zużyte urządzenia zawierające Pomieszczenie Specjalistyczne niebezpieczne elementy inne niż magazynowe w pojemniki wymienione w do obiekcie nr 1 6) * Opakowania zawierające pozostałości substancji Plac manewrowo niebezpiecznych lub nimi składowy w rejonie hali zanieczyszczone (np. środkami namiotowej ochrony roślin I i II klasy (obiekt nr 4) toksyczności - bardzo toksyczne Kontenery i toksyczne) 7) * Inne odpady (w tym zmieszane Plac magazynowo substancje i przedmioty) z mechan. przeładunkowy w obróbki odpadów zawierające rejonie obiektu nr 3 substancie niebezpieczne Strona 5 z 16

6 5 b. Odroad iv. Inne niż me. bezpreczne 1) Odpady z przemysłu gumowego Plac magazynowo i produkcji gumy przeładunkowy w Kontenery lub rejonie obiektu nr 3 2) Metale żelazne luzem Plac manewrowo składowy w rejonie hali namiotowej (obiekt nr 4) 3) Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do 1602 Pomieszczenie 13 Pojemniki magazynowe w 4) Elementy usunięte z zużytych obiekcie nr 1 urządzeń inne niż wymienione w ) Odpady betonu oraz gruz Nie będą magazynowane - bezpośrednio betonowy z rozbiórek i remontów po wytworzeniu orzekazvwana do odzysku 6) Żelazo i stal Kontenery lub Plac manewrowo luzem składowy w rejonie hali namiotowej (obiekt nr 4) Papier i tektura Zbelowane Metale żelazne Kontenery Metale nieżelazne 10) Tworzywa sztuczne i guma Zbelowane lub kontenery 11) Szkło kontenery 12) Drewno inne niż wymienione w 19 Luzem Plac magazynowo 1206 przeładunkowy w rejonie 13) Tekstylia Zbelowane lub obiektu nr 3 w kontenerach 14) Odpady palne (paliwo alternatywne) 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów Kontenery inne niż wymienione w II. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 2. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności. Działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, na terenie części działki 690/17 dzierżawionej od Spółki Fiat Auto Poland oraz na części działki nr 689/17 stanowiącej własność PRODREX Sp. z Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów Dopuszcza się czasowe magazynowanie odpadów przeznaczonych do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania, na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny, jeżeli konieczność ich magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, do czasu zebrania odpowiedniej partii wysyłkowej uzasadniającej transport odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania na terenie: Strona 6 z 16

7 placu manewrowo składowego (5600 rrr) stanowiącego część działki 690/17, placu magazynowego w rejonie budynku Centrum Logistycznego Gospodarki Odpadami (obiekt nr 5) - działka 689/17 - zbieranie odpadów z grupy 08, 11 12,1516, 17, 19,20. Odpady wymienione w pkt. II. 1 będą magazynowane w kontenerach, pojemnikach, beczkach, workach, opakowaniach itp. posadowionych na utwardzonej powierzchni placu magazynowego lub wydzielonych boksach pod warunkiem, że: a. powierzchnia terenu gromadzenia odpadów będzie utwardzona i zabezpieczona przed przeciekami wód opadowych do gruntu poprzez wyposażenie w instalację kanalizacji, b. teren gromadzenia odpadów będzie ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób postronnych i zwierząt, c. każdy rodzaj odpadów będzie zbierany i magazynowany oddzielnie, d. odpady będą gromadzone wyłącznie w kontenerach, pojemnikach lub workach, dostosowanych do rodzaju zbieranych odpadów, e. kontenery i pojemniki będą opisane kodem odpadu i będą posiadały szczelne zamknięcia, f. odpady niebezpieczne będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach, odpornych na działanie umieszczonych w nich odpadów, posiadających szczelne zamknięcia, g. odpady będą gromadzone w sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko, h. zbieranie odpadów niebezpiecznych prowadzone będzie z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania (gromadzenia) substancji niebezpiecznych i przepisów bhp, itp. 4. Sposób dalszego gospodarowania odpadami. a. zebrane odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach lub urządzeniach spełniających wymagania ochrony środowiska, wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, b. transport odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania prowadzony będzie pojazdami samochodowymi PPU PRODREX Sp. z 0.0. z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, a w przypadku odpadów niebezpiecznych przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. III. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów 1. Rodzaje i ilość odpadów przewidzianych do odzysku w okresie roku: Odpady kory i korka 5000 Mg/rok 2) Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w Mg/rok Odpady z kory i drewna 5000 Mq/rok 4) Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) Mq/rok Odpady z nieprzetworzonvch włókien tekstvlnvch Mq/rok Odpady tworzyw sztucznych 8000 Mq/rok Odpady zawieralace silikony inne niż wymienione w Mq/rok Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 8000 Mg/rok Inne niewymienione odpady 4000 Mg/rok Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych Mq/rok Inne niewvmienione odpady Mg/rok Opakowania z tworzyw sztucznych 5000 Mg/rok 13) Opakowania z drewna Mq/rok Opakowan ia wielomateriałowe 5000 Mg/rok Strona 7 z 16

8 Zmieszane odpady opakowaniowe 5000 Mg/rok Opakowania z tekstyliów Mo/rok 17) Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w Mg/rok Tworzywa sztuczne 5000 Mo/rok 19) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w (tworzywa sztuczne) 2000 Mg/rok 20) Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, 8en, rod, pallad, iryd lub platynę (z wvłaczeniern ) 21 ) Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich 100 Mg/rok związki inne niż wymienione w ) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 23) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 5000 Mg/rok wymienione w ) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i Drewno 5000 Mo/rok Tworzywa sztuczne 5000 Mo/rok Tworzywa sztuczne i guma 5000 Mg/rok Drewno inne niż wymienione w Mo/rok Tekstylia 500 Mg/rok 30) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznei obróbki odpadów inne niż wymienione w Mo/rok Odzież Mg/rok Tekstylia Mo/rok Drewno inne niż wymienione w Mg/rok Tworzywa sztuczne 2000 Mo/rok Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Mg/rok Odpady wielkocabarvtowe Mo/rok Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach Mg/rok 2. Miejsce i dopuszczone metody odzysku: 2a. Miejsca odzysku. Odzysk odpadów prowadzony będzie w Tychach przy ul. Świerczynieckiej na terenie działek 685/17, 690/17, 689/17, na których zlokalizowano instalacje i urządzenia, w których prowadzony jest odzysk odpadów. 1) Odpady kory i korka 2) Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w ) Odpady z kory i drewna 4) Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 5) Odpady z nieprzetwarzonych włókien tekstylnych 6) Odpady tworzyw sztucznych Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 alternatvwneqo Strona 8 z 16

9 7) Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w ) Odpady z przemysłu gumowego i produkcji qumv 9) Inne niewymienione odpady 10) Odpady z toczenia i wygładzania Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 tworzyw sztucznych młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr4 11) Inne niewymienione odpady Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 12) Opakowania z tworzyw sztucznych Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 13) Opakowania z drewna Naprawa palet drewnianych Obiekt nr 4 14) Opakowania wielomateriałowe 15) Zmieszane odpady opakowaniowe Sortownia Surowców Obiekt nr 2 wtórnych 16) Opakowania z tekstyliów 17) Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w ) Tworzywa sztuczne Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 alternatvwneoo 19) Elementy usunięte z zużytych Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 urządzeń inne niż wymienione w 16 młynach (tworzywa sztuczne) Reqranulacja i brykietowanie Obiekt nr4 20) Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd Rozdzielanie frakcji lub platynę (z wyłączeniem 1608 materiałowych przy użyciu 07) Obiekt nr 1 elektronarzędzi 21) Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w ) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Sortowanie Obiekt nr 2 Strona 9 z 16

10 23) Zmieszane odpady z betonu, gruzu (rozdział na frakcje ceglanego, odpadowych materiałów jakościowe) ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w ) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ) Drewno alternatvwneco 26) Tworzywa sztuczne Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Reqranulacia i brykietowanie Obiekt nr 4 27) Tworzywa sztuczne i guma Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 alternatvwneoo 28) Drewno inne niż wymienione w ) Tekstylia 30) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w ) Odzież 32) Tekstylia 33) Drewno inne niż wymienione w ) Tworzywa sztuczne Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 35) Niesegregowane (zmieszane) Sortowanie w Sortowni odpady komunalne Surowców Wtórnych Obiekt nr 2 36) Odpady wielkogabarytowe 37) Odpady komunalne niewymienione Sortowanie w Sortowni w innych podgrupach Surowców Wtórnych Obiekt nr 2 2b. Metody odzysku: Odzysk tworzyw sztucznych R 15 Obiekt nr 1 Odzysk katalizatorów R 8, R 15 Sortownia Surowców Wtórnych Obiekt nr 2 R 15 Odzysk zmieszanych odpadów budowlanych R 15 Brvkietowanie styropianu R 15 Obiekt nr 4 Odzysk palet drewnianych R 14 Obiekt nr 5 Odzysk tworzyw sztucznych R 15 Strona 10 z 16

11 2c. Opis procesów odzysku: a) odzysk tworzyw sztucznych (obiekt nr 1 katalizatorów (obiekt nr 1). obiekt nr 5 - sektor 1) oraz odzysk Odzysk tworzyw sztucznych prowadzony jest z wykorzystaniem młynów do rozdrabniania tworzyw sztucznych o wydajności 500 kg/h oraz 150 kg/h. Odpady wytworzone w wyniku procesu, wykorzystywane są do produkcji paliwa lub przekazywane do recyklingu w zakładach przetwórczych. Odzysk katalizatorów prowadzony jest z zastosowaniem elektronarzędzi (przecinarka kątowa, piłka do metalu, itp.) i polega na mechanicznym oddzieleniu elementu z żeliwa lub stali chromowej. Pozyskane odpady metali przekazywane są do odzysku, a pozostały odpad stanowiący ceramiczny wkład katalityczny od unieszkodliwiania. b) segregacja odpadów w celu wydzielenia surowców wtórnych (obiekt nr 2). Sortownia Surowców Wtórnych o wydajności 200 Mg/miesiąc, składa się z: - linii sortowniczej (1 szt.) w skład której wchodzą kanałowy przenośnik taśmowy posadowiony poniżej poziomu posadzki, na który wysypywane są odpady przeznaczone do sortowania oraz taśmowy przenośnik wznoszący, który kieruje odpady na wyniesioną trybunę sortowniczą wyposażoną w taśmowy przenośnik transportowy, - pras poziomych (2 szt.). Pod trybuną sortowniczą umieszczone są pojemniki siatkowe, do których kierowane są poszczególne frakcje wysortowanych odpadów (surowce wtórne). Do Sortowni kierowane są odpady surowców wtórnych wstępnie wysortowane przez wytwórców oraz odpady komunalne. Po rozładowaniu odpadów na utwardzonej posadzce hali, następuje wstępne ręczne wysegregowanie odpadów wielkogabarytowych. Na linii sortowniczej prowadzona jest: selekcja negatywna: ręczne wydzielenie z odpadów tzw. balastu tj. surowców wtórnych w danej chwili niesortowalnych, które w dalszej kolejności będą przerabiane oraz odpadów bezużytecznych kierowanych do produkcji paliwa, lub - selekcja pozytywna: ręczne usuwanie ze strumienia odpadów określonych rodzajów surowców wtórnych. Pozostający na taśmie balast kierowany jest na linię do produkcji paliwa. Wysortowane surowce wtórne prasowane są na prasach poziomych i w postaci bel transportowane do miejsca magazynowania surowców wtórnych a następnie przekazywane do odzysku i wykorzystania. Pozostałe odpady w postaci balastu kierowane są na dalszy ciąg linii technologicznej do produkcji paliwa (kruszarka WEIMA). W przypadku sortowania odpadów komunalnych balast posiadający wartość opałową kierowany jest na linię do produkcji paliwa, a nie spełniający w/w kryterium, na składowisko. c) odzysk zmieszanych odpadów budowlanych (z remontów) prowadzony ręcznie na terenie Sortowni (obiekt nr 2), w celu rozdziału na frakcje i wyselekcjonowania materiałów (tworzywa sztuczne, guma, drewno, materiały ceramiczne, opakowania, metale itp.) przydatnych do dalszych procesów odzysku. d) produkcja paliwa (obiekt nr 3) - wiata stalowa z zainstalowaną linią do produkcji paliwa składającą się z następujących elementów: - lej zasypowy (2 szt.), Strona 11 z 16

12 - przenośnik taśmowy (2 szt.), - kruszarka WEIMA (1 szt.) o wydajności 800 kg/h. Paliwo alternatywne powstaje w wyniku rozdrabniania i kruszenia w kruszarce WEIMA mieszaniny odpadów balastu uzyskanego na linii Sortowni Surowców Wtórnych oraz odpadów przyjmowanych do produkcji paliwa w ilościach i składzie odpowiadającym założeniom technologicznym w zakresie wymaganej wartości opałowej produktu finalnego. Odpady przyjmowane do produkcji paliwa (tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno, guma, wielomateriałowe itp.) podlegają wstępnemu rozdrobnieniu za pomocą urządzenia mobilnego M&J składającego się z następujących elementów: - układu napędowego z silnikiem Diesla, - stołu tnącego z obracającymi się nożami, - ramy montażowej i podłączenia. Rozdrobnione odpady podawane są do kruszarki WEIMA gdzie wraz z balastem z Sortowni kruszone są w wolnoobrotowym rotorze o regulowanej szybkości, do momentu osiągnięcia przez materiał rozmiaru sita umieszczonego za rotorem. Wytworzone odpady - paliwo alternatywne przekazywane jest do odzysku energii jako zamiennik paliw konwencjonalnych. e) odzysk styropianu i palet drewnianych (obiekt nr 4) - hala namiotowa z zainstalowanym urządzeniem do brykietowania styropianu oraz stanowiskiem odzysku palet drewnianych. Odzysk styropianu prowadzony jest w urządzeniu brykieciarki firmy HEGER GmgH&Co o wydajności m": kg/h przerabianego materiału. Proces odzysku polega na rozdrobnieniu elementów styropianu do wielkości mm i poddaniu uzyskanego granulatu prasowaniu i formowaniu brykietów o przekroju kwadratowym. Gotowe brykiety przekazywane są do wykorzystania w produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Odzysk palet drewnianych polega na naprawie uszkodzonych palet przy użyciu elektronarzędzi: wkrętarki, przecinarki, szlifierki oraz prostych narządzi w celu uzyskania pełnowartościowego produktu tj. palet transportowych. Odpady wytworzone w wyniku procesu, wykorzystywane są do produkcji paliwa. 3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku. 1) Odpady kory i korka 2) Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w ) Odpady z kory i drewna 4) Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 5) Odpady z nieprzetworzonych Wydzielona zachodnia włókien tekstylnych Metalowe zamykane część placu 6) Odpady tworzyw sztucznych szczelne kontenery, magazynowo 7) Odpady zawierające silikony Odpady większe przeładunkowego - inne niż wymienione w luzem w kontenerach teren utwardzony 8) Odpady z przemysłu i zabezpieczony cumowece i produkcji gumy 9) Inne niewymienione odpady 10) Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 11) Inne niewymienione odpady 12) Opakowania z tworzyw sztucznych Strona 12 z 16

13 13) Opakowania z drewna Wydzielona część Luzem placu manewrowo składoweqo 14) Opakowan ia wielomateriałowe Metalowe zamykane 15) Zmieszane odpady szczelne kontenery, opakowaniowe Odpady większe Wydzielona zachodnia luzem w kontenerach część placu 16) Opakowania z tekstyliów magazynowo 17) Sorbenty, materiały filtracyjne, przeładunkowego - tkaniny do wycierania (np. Zbelowane lub w teren utwardzony szmaty, ścierki) i ubrania kontenerach i zabezpieczony ochronne inne niż wymienione w ) Tworzywa sztuczne W kontenerach 19) Elementy usunięte z zużytych Obiekt nr 4, urządzeń inne niż wymienione plac magazynowo w (tworzywa przeładunkowy sztuczne) 20) Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, W pojemnikach iryd lub platynę (z wyłączeniem Wydzielone ) pomieszczenie 21 ) Zużyte katalizatory zawierające w obiekcie nr 2 metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w ) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 23) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych Wydzielona część materiałów ceramicznych i Luzem placu manewrowo elementów wyposażenia inne składowego niż wymienione w ) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ) Drewno Wydzielona zachodnia 26) Tworzywa sztuczne część placu W kontenerach, magazynowo większe luzem przeładunkowego - teren utwardzony i zabezpieczony 27) Tworzywa sztuczne i guma Zbelowane lub w kontenerach 28) Drewno inne niż wymienione w Luzem Plac magazynowo 29) Tekstylia Zbelowane lub w przeładunkowy obok kontenerach obiektu nr 3 30) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów W kontenerach inne niż wymienione w ) Odzież Zbelowane lub w Wydzielona zachodnia 32) Tekstylia kontenerach część placu 33) Drewno inne niż wymienione w magazynowo Luzem przeładunkowego - 34) Tworzywa sztuczne teren utwardzony W kontenerach i zabezpieczony Strona 13 z 16

14 35) Niesegregowane (zmieszane) Nie będą odpady komunalne magazynowane - na Rozładunek przed bieżąco poddawane obiektem nr 2 odzyskowi 36) Odpady wielkogabarytowe Wydzielona zachodnia część placu Luzem magazynowo przeładunkowego - teren utwardzony i zabezpieczony 37) Odpady komunalne Nie będą niewymienione w innych magazynowane - na Rozładunek przed podgrupach bieżąco poddawane obiektem nr 2 odzyskowi 4. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku. a. wszelkie działania w zakresie odzysku odpadów prowadzone będą z zachowaniem wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska. b. powstałych w wyniku procesów odzysku pozostałości, poddane zostaną ponownemu odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. IV. Zobowiązuje się PPU PRODREX Sp. z 0.0. do: 1. stosowania rozwiązań technologicznych prowadzenia działalności zmierzających do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, 2. przekazywania odpadów do dalszego gospodarowania odbiorcom posiadającym wymagane przepisami zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, 3. zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środków ochrony osobistej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169, poz z późno zm.), 4. prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 i 37 ustawy o odpadach, na formularzach zamieszczonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska: a) z dnia 14 lutego 2006r. - w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz. 213), b) z dnia 25 maja 2007r. - w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686) 5. przekazywania Prezydentowi Miasta Tychy zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania odpadami w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy. V. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych obowiązków jeżeli wymagał tego będzie interes społeczny lub ochrony środowiska. VI. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów wydaje się na czas określony do dnia 31 stycznia 2020 roku. Strona 14 z 16

15 VII. VIII. Uchyla się za zgodą stron decyzję Prezydenta Miasta Tychy Nr 5/2003 znak: IKR- MCT/7662/111/02 z dnia r. (z późniejszymi zmianami) - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji wygasa decyzja Wojewody Śląskiego ŚR-IX-6620IWU-13.3/5/04 z dnia r. udzielająca spółce PPU PRODREX Spółka z 0.0. pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej. Uzasadnienie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PRODREX Spółka z 0.0. z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92d, wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów. Wniosek został złożony w Urzędzie Miasta Tychy oraz w Urzędzie Marszałkowskim. Postanowieniem nr 1145/0S/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. Marszałek Województwa Śląskiego przekazał wniosek Spółki do załatwienia zgodnie z kompetencjami przez Prezydenta Miasta Tychy, jako organu środowiska właściwego dla działalności prowadzonej przez wnioskodawcę (data wpływu r). Działalność Spółki wykonywana w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, polega na eksploatacji instalacji Sortowni Surowców Wtórnych (obiekt nr 2), prowadzeniu działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w tym odzysku katalizatorów oraz tworzyw sztucznych (obiekt nr 1 i 5), paliwa (obiekt nr 3), odzysku odpadów styropianu i palet drewnianych (obiekt nr 4), odzysku odpadów budowlanych oraz zbieraniu odpadów. Zgodnie z 3 ust 1 pkt. 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 25 poz z późno zm.), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późno zm.), prowadzona działalność klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym zgodnie z art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późno zm.) organem środowiska właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta Tychy. Po uzupełnieniu wniosku o dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej dokonanej w dniu r. oraz złożeniu wyjaśnień i wniesieniu zmian do wniosku pismem z dnia r. wniosek spełniał wymagania obowiązujących przepisów. Niniejsze pozwolenie obejmuje wszystkie wytwarzane odpady pochodzące z działalności firmy PRODREX Sp. z 0.0. prowadzonej przy ul. Świerczynieckiej w Tychach oraz zawiera zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów za wyjątkiem działalności związanej z demontażem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego w Centrum Logistycznym Gospodarki Odpadami w obiekcie nr 5 (sektor 2). Równocześnie niniejszą decyzją uchylono za zgodą stron, decyzję Prezydenta Miasta Tychy Nr 5/2003 znak: IKR-MCT/7662/111/02 z dnia r. (z późniejszymi zmianami) - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo ochrony środowiska z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji wygasa decyzja Wojewody Śląskiego ŚR-IX- Strona 15 z 16

16 6620IWU-13.3/5/04 Z dnia r. udzielająca spółce PPU PROOREX Spółka z 0.0. pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, jako bezprzedmiotowa w związku z uzyskaniem przez Spółkę nowego pozwolenia udzielonego niniejszą decyzją. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. Pouczenie Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w łącznej kwocie 1 738,00 zł. w tym: 506,00 zł. za pozwolenie na wytwarzanie odpadów - zgodnie z załącznikiem do ustawy - część III pkt. 40 ppkt 2), 616,00 zł. za zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - zgodnie z załącznikiem do ustawyczęść III pkt. 44 ppkt 1), 616,00 zł. za zezwolenie na prowadzenie działalności wzakresi odzysku odpadów - zgodnie z załącznikiem do ustawy - część III pkt. 44 ppkt 1) w związku z pkt 45.,/. -r. c' ' :;.';'o, o,. ~ - :':',:,-_.;.~ \., \.., ZUP.P~EZ~DENT~~'~STA mgwj/&~~. NACZELNIK WydZIału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa trz mu' : -1. PRODREX Spółka z 0.0. ul. Wolności 92d, Rudołtowice + zał. Nr 1 do decyzji 2. Marszałek Województwa Śląskiego ul. Ugonia 46, Katowice + zał. Nr 1 do decyzji 3. Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Powstańców 41A, Katowice + zał. Nr 1 do decyzji 4. IKR a/a Strona 16 z 16

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI WOD-KAN Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN" Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 teł./ fas: centrala 044-633-83-06, 044-633-83-08, 044-633-83-09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Z ELEMENTAMI ODZYSKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Z ELEMENTAMI ODZYSKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Zleceniodawca: ( ) Inwestor: ( ) Tytuł pracy: PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Z ELEMENTAMI ODZYSKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Opracowano zgodnie z wymogami art. 20 i 27, Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO ZLECE N I O D A W C A : STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE WY K O N A W C A : GALEJA TECHNIKA I TECHNOLOGIA Cieszyn, październik 2006r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Obrót odpadami a obowiązek podatkowy w podatku VAT.

Obrót odpadami a obowiązek podatkowy w podatku VAT. Obrót odpadami a obowiązek podatkowy w podatku VAT. dr Mariusz Cieśla Częstochowa 18 maj 2012 r. 1/26 Wstęp Od momentu wejścia w życie przepisów o podatku od towarów i usług w Polsce, obrót złomem stał

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo