woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY"

Transkrypt

1 Prezydent 1~1iasta TYCHY woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Na podstawie art. 104, 107, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz z późno zm.), art. 183, art. 193 ust. 4, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późnozm.), art. 18, art. 31, art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późno zm.), art. 75 ust. 1 pkt. 12). ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 155 poz z późno zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. - w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006r. Nr 49 poz. 356), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PRODREX Spółka z 0.0. z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92d, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS: , o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów orzekam udzielam przedsiębiorcy PPU PRODREX Sp. z 0.0. z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92d: ~ pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji Sortowni Surowców Wtórnych zlokalizowanej w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, ~ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, ~ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, pod następującymi warunkami: I. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 1. Rodzaj i parametry instalacji: PPU PRODREX Sp. z 0.0. eksploatuje instalację Sortowni Surowców Wtórnych o wydajności 200 Mg/miesiąc, składającej się z linii sortowniczej wraz z kanałowym przenośnikiem taśmowym i przenośnikiem wznoszącym oraz pras poziomych. Sortownia Surowców Wtórnych zlokalizowana jest w obiekcie nr 2 na terenie działki nr 685/17 stanowiącej własność firmy. Dodatkowo na terenie przy ul. Świerczynieckiej, PPU PRODREX Sp. z 0.0. prowadzi: a. odzysk tworzyw sztucznych oraz katalizatorów w obiekcie nr 1 (działka 685/17) stanowiącym budynek magazynowo produkcyjny z częścią socjalno biurową, b. odzysk odpadów polegający na produkcji paliwa w obiekcie nr 3 (działka 685/17) stanowiącym wiatę stalową, c. odzysk odpadów styropianu i palet drewnianych w obiekcie nr 4 (działka 690/17) stanowiącym halę namiotową z zainstalowanym urządzeniem do brykietowania styropianu, miejscem do przyjmowania odpadów przeznaczonych do odzysku w obiekcie nr 1 oraz stanowiskiem odzysku palet drewnianych, Strona 1 z 16

2 d. odzysk odpadów budowlanych (z remontów) w obiekcie nr 2, e. odzysk tworzyw sztucznych w budynku Centrum Logistycznego Gospodarki Odpadami - obiekt nr 5 - sektor 1 (działka 689/17), f. plac magazynowo przeładunkowy (2000 m 2 ) do rozładunku odpadów przeznaczonych do odzysku oraz rozdrabniania odpadów za pomocą urządzenia mobilnego M&J, g. plac manewrowo składowy (5600 m 2 ) służący do: h. obsługi logistycznej przedsiębiorstwa, i. magazynowania odpadów palet drewnianych przeznaczonych do odzysku, j. zbierania odpadów przeznaczonych do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania innym uprawnionym odbiorcom (posiadaczom), k. plac magazynowy w rejonie Centrum Logistycznego Gospodarki Odpadami (obiekt nr 5 - działka 689/17), na którym prowadzone jest: I. magazynowanie zbelowanych odpadów papieru i makulatury przed przekazaniem do odzysku, m. zbieranie odpadów z grupy 08, 11 12, 15 16, 17, 19, 20 przeznaczonych do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania. Transport wewnętrzny na terenie zakładu prowadzony jest z wykorzystaniem wózków widłowych. 2. Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku: 2a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorcanicznvch 10 MQ/rok 2) * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 10 Mg/rok 3) * Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 10 Mg/rok 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki i ubrania ochronne) 12 MQ/rok 5) * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do ,5 Mg/rok 6) * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 50 MQ/rok 7) * Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 20 Mg/rok 2b. Odpady inne niż niebezpieczne Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 50 Mg/rok Metale żelazne 40 MQ/rok Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Mg/rok 4) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w ,5 MQ/rok Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 3000 Mg/rok Żelazo i stal 60 MQ/rok Papier i tektura Mg/rok Metale żelazne 2000 MQ/rok Metale nieżelazne 500 Mg/rok Tworzvwa sztuczne i cuma MQ/rok Szkło 200 MQ/rok Drewno inne niż wymienione w Mg/rok Strona 2 z 16

3 13) Tekstvlia 100 MQ/rok 14) Odpady palne (paliwo alternatywne) Mg/rok 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznei obróbki odpadów inne niż wymienione w Mq/rok 3. Źródła powstawania odpadów: 3a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 2) * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków Eksploatacja maszyn i urządzeń chlorowcoorqanicznvch ~ 3) * Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do Obsługa urządzeń produkcyjnych wycierania (szmaty, ścierki i ubrania w zakładzie ochronne) 5) * Zużyte urządzenia zawierające Oświetlenie pomieszczeń, niebezpieczne elementy inne niż urządzenia elektryczne wymienione w do i elektroniczne 6) * Opakowania zawierające pozostałości Opakowania po olejach, smarach np. substancji niebezpiecznych lub nimi wykorzystywanych do utrzymania zanieczyszczone (np. środkami ochrony i konserwacji urządzeń, opakowania roślin I i II klasy toksyczności - bardzo wysegregowane z odpadów toksyczne i toksyczne) dostarczanych do zakładu 7) * Inne odpady (w tym zmieszane substancje Procesy mechanicznej obróbki i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów (sortowanie, obróbka odpadów zawierające substancje ręczna, zgniatanie, granulowanie) niebezpieczne 3b. Odpady inne niż niebezpieczne 1) Odpady z przemysłu gumowego Eksploatacja przenośników i produkcji gumy taśrnowvch 2) Metale żelazne Remont i naprawa elementów stalowych instalacji 3) Zużyte urządzenia inne niż wymienione Zużyte urządzenia elektryczne w do i elektroniczne wykorzystywane 4) Elementy usunięte z zużytych urządzeń w zakładzie lub ich elementy inne niż wymienione w ) Odpady betonu oraz gruz betonowy z Proces segregacji (odzysku) rozbiórek i remontów zmieszanych odpadów z remontów Żelazo i stal Prace remontowe Papier i tektura Metale żelazne Procesy mechanicznej obróbki Metale nieżelazne odpadów (sortowanie, obróbka Tworzywa sztuczne i qurna ręczna, zgniatanie, granulowanie) Szkło Drewno inne niż wymienione w Tekstylia Zużyte ubrania Odpady palne (paliwo alternatywne) Linia produkcji paliwa 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej Mechaniczna obróbka odpadów oraz obróbki odpadów inne niż wymienione w odzysk katalizatorów Strona 3 z 16

4 4. Sposób dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wytworzone odpady będą poddawane procesom odzysku we własnym zakresie lub przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach lub urządzeniach spełniających wymagania ochrony środowiska, wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. 4a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcooroanlcznvch 2) * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków Przekazywane do odzysku ch lorowcoorgan icznych 3) * Syntetyczne, oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do Przekazywane do odzysku wycierania (szmaty, ścierki i ubrania ochronne) lub unieszkodliwiania 5) * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do 1602 Przekazywane do odzysku 12 6) * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - Przekazywane do odzysku bardzo toksyczne i toksyczne) lub unieszkodliwiania 7) * Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawieralace substancie niebezpieczne 4b. Odpady inne niż niebezpieczne 1) Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy Wykorzystywane w produkcji paliwa Metale żelazne 3) Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do ) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w ) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i Przekazywane do odzysku remontów Żelazo i stal Papier i tektura Metale żelazne Metale nieżelazne 10) Tworzywa sztuczne i guma Odzysk we własnym zakresie (produkcja paliw alternatywnych) 11) Szkło Przekazywane do odzysku 12) Drewno inne niż wymienione w Odzysk we własnym 13) Tekstylia zakresie (produkcja paliw alternatywnych) 14) Odpady palne (paliwo alternatywne) Przekazywane do odzysku energii jako zamiennik paliw konwencionalnvch Strona 4 z 16

5 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania 5. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów. Odpady wymienione w pkt. 2 mogą być magazynowane na terenie przy ul. Świerczynieckiej, do którego PPU PRODREX Sp. z 0.0. posiada tytuł prawny, jeżeli konieczność ich magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, z zachowaniem niżej wymienionych warunków: każdy rodzaj odpadów będzie zbierany i magazynowany oddzielnie, odpady niebezpieczne będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach, odpornych na działanie umieszczonych w nich odpadów, posiadających szczelne zamknięcia, pojemniki z odpadami niebezpiecznymi będą magazynowane na utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed przenikaniem odpadów płynnych do ziemi w razie ewentualnych wycieków, w pobliżu pojemników z odpadami niebezpiecznymi będą się znajdowały urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji rozlewów odpadów w postaci ciekłej, pomieszczenia, w których będą gromadzone odpady niebezpieczne będą zamknięte i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostanie się tam osób postronnych lub zwierząt, odpady inne niż niebezpieczne będą gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach dostosowanych do rodzaju i charakteru odpadu w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, odpady będą magazynowane w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko. 5a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorqanicznvch 2) * Mineralne oleje silnikowe, Beczki, przekładniowe i smarowe Plac manewrowo zbiorniki niezawierające związków składowy w rejonie hali chlorowcoorganicznych namiotowej 3) * Syntetyczne oleje silnikowe, (obiekt nr 4) przekładniowe i smarowe 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, Kontenery ścierki i ubrania ochronne) 5) * Zużyte urządzenia zawierające Pomieszczenie Specjalistyczne niebezpieczne elementy inne niż magazynowe w pojemniki wymienione w do obiekcie nr 1 6) * Opakowania zawierające pozostałości substancji Plac manewrowo niebezpiecznych lub nimi składowy w rejonie hali zanieczyszczone (np. środkami namiotowej ochrony roślin I i II klasy (obiekt nr 4) toksyczności - bardzo toksyczne Kontenery i toksyczne) 7) * Inne odpady (w tym zmieszane Plac magazynowo substancje i przedmioty) z mechan. przeładunkowy w obróbki odpadów zawierające rejonie obiektu nr 3 substancie niebezpieczne Strona 5 z 16

6 5 b. Odroad iv. Inne niż me. bezpreczne 1) Odpady z przemysłu gumowego Plac magazynowo i produkcji gumy przeładunkowy w Kontenery lub rejonie obiektu nr 3 2) Metale żelazne luzem Plac manewrowo składowy w rejonie hali namiotowej (obiekt nr 4) 3) Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do 1602 Pomieszczenie 13 Pojemniki magazynowe w 4) Elementy usunięte z zużytych obiekcie nr 1 urządzeń inne niż wymienione w ) Odpady betonu oraz gruz Nie będą magazynowane - bezpośrednio betonowy z rozbiórek i remontów po wytworzeniu orzekazvwana do odzysku 6) Żelazo i stal Kontenery lub Plac manewrowo luzem składowy w rejonie hali namiotowej (obiekt nr 4) Papier i tektura Zbelowane Metale żelazne Kontenery Metale nieżelazne 10) Tworzywa sztuczne i guma Zbelowane lub kontenery 11) Szkło kontenery 12) Drewno inne niż wymienione w 19 Luzem Plac magazynowo 1206 przeładunkowy w rejonie 13) Tekstylia Zbelowane lub obiektu nr 3 w kontenerach 14) Odpady palne (paliwo alternatywne) 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów Kontenery inne niż wymienione w II. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 2. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności. Działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, na terenie części działki 690/17 dzierżawionej od Spółki Fiat Auto Poland oraz na części działki nr 689/17 stanowiącej własność PRODREX Sp. z Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów Dopuszcza się czasowe magazynowanie odpadów przeznaczonych do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania, na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny, jeżeli konieczność ich magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, do czasu zebrania odpowiedniej partii wysyłkowej uzasadniającej transport odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania na terenie: Strona 6 z 16

7 placu manewrowo składowego (5600 rrr) stanowiącego część działki 690/17, placu magazynowego w rejonie budynku Centrum Logistycznego Gospodarki Odpadami (obiekt nr 5) - działka 689/17 - zbieranie odpadów z grupy 08, 11 12,1516, 17, 19,20. Odpady wymienione w pkt. II. 1 będą magazynowane w kontenerach, pojemnikach, beczkach, workach, opakowaniach itp. posadowionych na utwardzonej powierzchni placu magazynowego lub wydzielonych boksach pod warunkiem, że: a. powierzchnia terenu gromadzenia odpadów będzie utwardzona i zabezpieczona przed przeciekami wód opadowych do gruntu poprzez wyposażenie w instalację kanalizacji, b. teren gromadzenia odpadów będzie ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób postronnych i zwierząt, c. każdy rodzaj odpadów będzie zbierany i magazynowany oddzielnie, d. odpady będą gromadzone wyłącznie w kontenerach, pojemnikach lub workach, dostosowanych do rodzaju zbieranych odpadów, e. kontenery i pojemniki będą opisane kodem odpadu i będą posiadały szczelne zamknięcia, f. odpady niebezpieczne będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach, odpornych na działanie umieszczonych w nich odpadów, posiadających szczelne zamknięcia, g. odpady będą gromadzone w sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko, h. zbieranie odpadów niebezpiecznych prowadzone będzie z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania (gromadzenia) substancji niebezpiecznych i przepisów bhp, itp. 4. Sposób dalszego gospodarowania odpadami. a. zebrane odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach lub urządzeniach spełniających wymagania ochrony środowiska, wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, b. transport odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania prowadzony będzie pojazdami samochodowymi PPU PRODREX Sp. z 0.0. z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, a w przypadku odpadów niebezpiecznych przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. III. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów 1. Rodzaje i ilość odpadów przewidzianych do odzysku w okresie roku: Odpady kory i korka 5000 Mg/rok 2) Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w Mg/rok Odpady z kory i drewna 5000 Mq/rok 4) Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) Mq/rok Odpady z nieprzetworzonvch włókien tekstvlnvch Mq/rok Odpady tworzyw sztucznych 8000 Mq/rok Odpady zawieralace silikony inne niż wymienione w Mq/rok Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 8000 Mg/rok Inne niewymienione odpady 4000 Mg/rok Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych Mq/rok Inne niewvmienione odpady Mg/rok Opakowania z tworzyw sztucznych 5000 Mg/rok 13) Opakowania z drewna Mq/rok Opakowan ia wielomateriałowe 5000 Mg/rok Strona 7 z 16

8 Zmieszane odpady opakowaniowe 5000 Mg/rok Opakowania z tekstyliów Mo/rok 17) Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w Mg/rok Tworzywa sztuczne 5000 Mo/rok 19) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w (tworzywa sztuczne) 2000 Mg/rok 20) Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, 8en, rod, pallad, iryd lub platynę (z wvłaczeniern ) 21 ) Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich 100 Mg/rok związki inne niż wymienione w ) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 23) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 5000 Mg/rok wymienione w ) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i Drewno 5000 Mo/rok Tworzywa sztuczne 5000 Mo/rok Tworzywa sztuczne i guma 5000 Mg/rok Drewno inne niż wymienione w Mo/rok Tekstylia 500 Mg/rok 30) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznei obróbki odpadów inne niż wymienione w Mo/rok Odzież Mg/rok Tekstylia Mo/rok Drewno inne niż wymienione w Mg/rok Tworzywa sztuczne 2000 Mo/rok Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Mg/rok Odpady wielkocabarvtowe Mo/rok Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach Mg/rok 2. Miejsce i dopuszczone metody odzysku: 2a. Miejsca odzysku. Odzysk odpadów prowadzony będzie w Tychach przy ul. Świerczynieckiej na terenie działek 685/17, 690/17, 689/17, na których zlokalizowano instalacje i urządzenia, w których prowadzony jest odzysk odpadów. 1) Odpady kory i korka 2) Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w ) Odpady z kory i drewna 4) Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 5) Odpady z nieprzetwarzonych włókien tekstylnych 6) Odpady tworzyw sztucznych Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 alternatvwneqo Strona 8 z 16

9 7) Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w ) Odpady z przemysłu gumowego i produkcji qumv 9) Inne niewymienione odpady 10) Odpady z toczenia i wygładzania Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 tworzyw sztucznych młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr4 11) Inne niewymienione odpady Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 12) Opakowania z tworzyw sztucznych Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 13) Opakowania z drewna Naprawa palet drewnianych Obiekt nr 4 14) Opakowania wielomateriałowe 15) Zmieszane odpady opakowaniowe Sortownia Surowców Obiekt nr 2 wtórnych 16) Opakowania z tekstyliów 17) Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w ) Tworzywa sztuczne Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 alternatvwneoo 19) Elementy usunięte z zużytych Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 urządzeń inne niż wymienione w 16 młynach (tworzywa sztuczne) Reqranulacja i brykietowanie Obiekt nr4 20) Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd Rozdzielanie frakcji lub platynę (z wyłączeniem 1608 materiałowych przy użyciu 07) Obiekt nr 1 elektronarzędzi 21) Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w ) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Sortowanie Obiekt nr 2 Strona 9 z 16

10 23) Zmieszane odpady z betonu, gruzu (rozdział na frakcje ceglanego, odpadowych materiałów jakościowe) ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w ) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ) Drewno alternatvwneco 26) Tworzywa sztuczne Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Reqranulacia i brykietowanie Obiekt nr 4 27) Tworzywa sztuczne i guma Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 alternatvwneoo 28) Drewno inne niż wymienione w ) Tekstylia 30) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w ) Odzież 32) Tekstylia 33) Drewno inne niż wymienione w ) Tworzywa sztuczne Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 35) Niesegregowane (zmieszane) Sortowanie w Sortowni odpady komunalne Surowców Wtórnych Obiekt nr 2 36) Odpady wielkogabarytowe 37) Odpady komunalne niewymienione Sortowanie w Sortowni w innych podgrupach Surowców Wtórnych Obiekt nr 2 2b. Metody odzysku: Odzysk tworzyw sztucznych R 15 Obiekt nr 1 Odzysk katalizatorów R 8, R 15 Sortownia Surowców Wtórnych Obiekt nr 2 R 15 Odzysk zmieszanych odpadów budowlanych R 15 Brvkietowanie styropianu R 15 Obiekt nr 4 Odzysk palet drewnianych R 14 Obiekt nr 5 Odzysk tworzyw sztucznych R 15 Strona 10 z 16

11 2c. Opis procesów odzysku: a) odzysk tworzyw sztucznych (obiekt nr 1 katalizatorów (obiekt nr 1). obiekt nr 5 - sektor 1) oraz odzysk Odzysk tworzyw sztucznych prowadzony jest z wykorzystaniem młynów do rozdrabniania tworzyw sztucznych o wydajności 500 kg/h oraz 150 kg/h. Odpady wytworzone w wyniku procesu, wykorzystywane są do produkcji paliwa lub przekazywane do recyklingu w zakładach przetwórczych. Odzysk katalizatorów prowadzony jest z zastosowaniem elektronarzędzi (przecinarka kątowa, piłka do metalu, itp.) i polega na mechanicznym oddzieleniu elementu z żeliwa lub stali chromowej. Pozyskane odpady metali przekazywane są do odzysku, a pozostały odpad stanowiący ceramiczny wkład katalityczny od unieszkodliwiania. b) segregacja odpadów w celu wydzielenia surowców wtórnych (obiekt nr 2). Sortownia Surowców Wtórnych o wydajności 200 Mg/miesiąc, składa się z: - linii sortowniczej (1 szt.) w skład której wchodzą kanałowy przenośnik taśmowy posadowiony poniżej poziomu posadzki, na który wysypywane są odpady przeznaczone do sortowania oraz taśmowy przenośnik wznoszący, który kieruje odpady na wyniesioną trybunę sortowniczą wyposażoną w taśmowy przenośnik transportowy, - pras poziomych (2 szt.). Pod trybuną sortowniczą umieszczone są pojemniki siatkowe, do których kierowane są poszczególne frakcje wysortowanych odpadów (surowce wtórne). Do Sortowni kierowane są odpady surowców wtórnych wstępnie wysortowane przez wytwórców oraz odpady komunalne. Po rozładowaniu odpadów na utwardzonej posadzce hali, następuje wstępne ręczne wysegregowanie odpadów wielkogabarytowych. Na linii sortowniczej prowadzona jest: selekcja negatywna: ręczne wydzielenie z odpadów tzw. balastu tj. surowców wtórnych w danej chwili niesortowalnych, które w dalszej kolejności będą przerabiane oraz odpadów bezużytecznych kierowanych do produkcji paliwa, lub - selekcja pozytywna: ręczne usuwanie ze strumienia odpadów określonych rodzajów surowców wtórnych. Pozostający na taśmie balast kierowany jest na linię do produkcji paliwa. Wysortowane surowce wtórne prasowane są na prasach poziomych i w postaci bel transportowane do miejsca magazynowania surowców wtórnych a następnie przekazywane do odzysku i wykorzystania. Pozostałe odpady w postaci balastu kierowane są na dalszy ciąg linii technologicznej do produkcji paliwa (kruszarka WEIMA). W przypadku sortowania odpadów komunalnych balast posiadający wartość opałową kierowany jest na linię do produkcji paliwa, a nie spełniający w/w kryterium, na składowisko. c) odzysk zmieszanych odpadów budowlanych (z remontów) prowadzony ręcznie na terenie Sortowni (obiekt nr 2), w celu rozdziału na frakcje i wyselekcjonowania materiałów (tworzywa sztuczne, guma, drewno, materiały ceramiczne, opakowania, metale itp.) przydatnych do dalszych procesów odzysku. d) produkcja paliwa (obiekt nr 3) - wiata stalowa z zainstalowaną linią do produkcji paliwa składającą się z następujących elementów: - lej zasypowy (2 szt.), Strona 11 z 16

12 - przenośnik taśmowy (2 szt.), - kruszarka WEIMA (1 szt.) o wydajności 800 kg/h. Paliwo alternatywne powstaje w wyniku rozdrabniania i kruszenia w kruszarce WEIMA mieszaniny odpadów balastu uzyskanego na linii Sortowni Surowców Wtórnych oraz odpadów przyjmowanych do produkcji paliwa w ilościach i składzie odpowiadającym założeniom technologicznym w zakresie wymaganej wartości opałowej produktu finalnego. Odpady przyjmowane do produkcji paliwa (tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno, guma, wielomateriałowe itp.) podlegają wstępnemu rozdrobnieniu za pomocą urządzenia mobilnego M&J składającego się z następujących elementów: - układu napędowego z silnikiem Diesla, - stołu tnącego z obracającymi się nożami, - ramy montażowej i podłączenia. Rozdrobnione odpady podawane są do kruszarki WEIMA gdzie wraz z balastem z Sortowni kruszone są w wolnoobrotowym rotorze o regulowanej szybkości, do momentu osiągnięcia przez materiał rozmiaru sita umieszczonego za rotorem. Wytworzone odpady - paliwo alternatywne przekazywane jest do odzysku energii jako zamiennik paliw konwencjonalnych. e) odzysk styropianu i palet drewnianych (obiekt nr 4) - hala namiotowa z zainstalowanym urządzeniem do brykietowania styropianu oraz stanowiskiem odzysku palet drewnianych. Odzysk styropianu prowadzony jest w urządzeniu brykieciarki firmy HEGER GmgH&Co o wydajności m": kg/h przerabianego materiału. Proces odzysku polega na rozdrobnieniu elementów styropianu do wielkości mm i poddaniu uzyskanego granulatu prasowaniu i formowaniu brykietów o przekroju kwadratowym. Gotowe brykiety przekazywane są do wykorzystania w produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Odzysk palet drewnianych polega na naprawie uszkodzonych palet przy użyciu elektronarzędzi: wkrętarki, przecinarki, szlifierki oraz prostych narządzi w celu uzyskania pełnowartościowego produktu tj. palet transportowych. Odpady wytworzone w wyniku procesu, wykorzystywane są do produkcji paliwa. 3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku. 1) Odpady kory i korka 2) Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w ) Odpady z kory i drewna 4) Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 5) Odpady z nieprzetworzonych Wydzielona zachodnia włókien tekstylnych Metalowe zamykane część placu 6) Odpady tworzyw sztucznych szczelne kontenery, magazynowo 7) Odpady zawierające silikony Odpady większe przeładunkowego - inne niż wymienione w luzem w kontenerach teren utwardzony 8) Odpady z przemysłu i zabezpieczony cumowece i produkcji gumy 9) Inne niewymienione odpady 10) Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 11) Inne niewymienione odpady 12) Opakowania z tworzyw sztucznych Strona 12 z 16

13 13) Opakowania z drewna Wydzielona część Luzem placu manewrowo składoweqo 14) Opakowan ia wielomateriałowe Metalowe zamykane 15) Zmieszane odpady szczelne kontenery, opakowaniowe Odpady większe Wydzielona zachodnia luzem w kontenerach część placu 16) Opakowania z tekstyliów magazynowo 17) Sorbenty, materiały filtracyjne, przeładunkowego - tkaniny do wycierania (np. Zbelowane lub w teren utwardzony szmaty, ścierki) i ubrania kontenerach i zabezpieczony ochronne inne niż wymienione w ) Tworzywa sztuczne W kontenerach 19) Elementy usunięte z zużytych Obiekt nr 4, urządzeń inne niż wymienione plac magazynowo w (tworzywa przeładunkowy sztuczne) 20) Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, W pojemnikach iryd lub platynę (z wyłączeniem Wydzielone ) pomieszczenie 21 ) Zużyte katalizatory zawierające w obiekcie nr 2 metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w ) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 23) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych Wydzielona część materiałów ceramicznych i Luzem placu manewrowo elementów wyposażenia inne składowego niż wymienione w ) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ) Drewno Wydzielona zachodnia 26) Tworzywa sztuczne część placu W kontenerach, magazynowo większe luzem przeładunkowego - teren utwardzony i zabezpieczony 27) Tworzywa sztuczne i guma Zbelowane lub w kontenerach 28) Drewno inne niż wymienione w Luzem Plac magazynowo 29) Tekstylia Zbelowane lub w przeładunkowy obok kontenerach obiektu nr 3 30) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów W kontenerach inne niż wymienione w ) Odzież Zbelowane lub w Wydzielona zachodnia 32) Tekstylia kontenerach część placu 33) Drewno inne niż wymienione w magazynowo Luzem przeładunkowego - 34) Tworzywa sztuczne teren utwardzony W kontenerach i zabezpieczony Strona 13 z 16

14 35) Niesegregowane (zmieszane) Nie będą odpady komunalne magazynowane - na Rozładunek przed bieżąco poddawane obiektem nr 2 odzyskowi 36) Odpady wielkogabarytowe Wydzielona zachodnia część placu Luzem magazynowo przeładunkowego - teren utwardzony i zabezpieczony 37) Odpady komunalne Nie będą niewymienione w innych magazynowane - na Rozładunek przed podgrupach bieżąco poddawane obiektem nr 2 odzyskowi 4. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku. a. wszelkie działania w zakresie odzysku odpadów prowadzone będą z zachowaniem wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska. b. powstałych w wyniku procesów odzysku pozostałości, poddane zostaną ponownemu odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. IV. Zobowiązuje się PPU PRODREX Sp. z 0.0. do: 1. stosowania rozwiązań technologicznych prowadzenia działalności zmierzających do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, 2. przekazywania odpadów do dalszego gospodarowania odbiorcom posiadającym wymagane przepisami zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, 3. zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środków ochrony osobistej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169, poz z późno zm.), 4. prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 i 37 ustawy o odpadach, na formularzach zamieszczonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska: a) z dnia 14 lutego 2006r. - w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz. 213), b) z dnia 25 maja 2007r. - w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686) 5. przekazywania Prezydentowi Miasta Tychy zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania odpadami w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy. V. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych obowiązków jeżeli wymagał tego będzie interes społeczny lub ochrony środowiska. VI. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów wydaje się na czas określony do dnia 31 stycznia 2020 roku. Strona 14 z 16

15 VII. VIII. Uchyla się za zgodą stron decyzję Prezydenta Miasta Tychy Nr 5/2003 znak: IKR- MCT/7662/111/02 z dnia r. (z późniejszymi zmianami) - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji wygasa decyzja Wojewody Śląskiego ŚR-IX-6620IWU-13.3/5/04 z dnia r. udzielająca spółce PPU PRODREX Spółka z 0.0. pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej. Uzasadnienie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PRODREX Spółka z 0.0. z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92d, wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów. Wniosek został złożony w Urzędzie Miasta Tychy oraz w Urzędzie Marszałkowskim. Postanowieniem nr 1145/0S/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. Marszałek Województwa Śląskiego przekazał wniosek Spółki do załatwienia zgodnie z kompetencjami przez Prezydenta Miasta Tychy, jako organu środowiska właściwego dla działalności prowadzonej przez wnioskodawcę (data wpływu r). Działalność Spółki wykonywana w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, polega na eksploatacji instalacji Sortowni Surowców Wtórnych (obiekt nr 2), prowadzeniu działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w tym odzysku katalizatorów oraz tworzyw sztucznych (obiekt nr 1 i 5), paliwa (obiekt nr 3), odzysku odpadów styropianu i palet drewnianych (obiekt nr 4), odzysku odpadów budowlanych oraz zbieraniu odpadów. Zgodnie z 3 ust 1 pkt. 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 25 poz z późno zm.), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późno zm.), prowadzona działalność klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym zgodnie z art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późno zm.) organem środowiska właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta Tychy. Po uzupełnieniu wniosku o dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej dokonanej w dniu r. oraz złożeniu wyjaśnień i wniesieniu zmian do wniosku pismem z dnia r. wniosek spełniał wymagania obowiązujących przepisów. Niniejsze pozwolenie obejmuje wszystkie wytwarzane odpady pochodzące z działalności firmy PRODREX Sp. z 0.0. prowadzonej przy ul. Świerczynieckiej w Tychach oraz zawiera zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów za wyjątkiem działalności związanej z demontażem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego w Centrum Logistycznym Gospodarki Odpadami w obiekcie nr 5 (sektor 2). Równocześnie niniejszą decyzją uchylono za zgodą stron, decyzję Prezydenta Miasta Tychy Nr 5/2003 znak: IKR-MCT/7662/111/02 z dnia r. (z późniejszymi zmianami) - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo ochrony środowiska z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji wygasa decyzja Wojewody Śląskiego ŚR-IX- Strona 15 z 16

16 6620IWU-13.3/5/04 Z dnia r. udzielająca spółce PPU PROOREX Spółka z 0.0. pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, jako bezprzedmiotowa w związku z uzyskaniem przez Spółkę nowego pozwolenia udzielonego niniejszą decyzją. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. Pouczenie Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w łącznej kwocie 1 738,00 zł. w tym: 506,00 zł. za pozwolenie na wytwarzanie odpadów - zgodnie z załącznikiem do ustawy - część III pkt. 40 ppkt 2), 616,00 zł. za zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - zgodnie z załącznikiem do ustawyczęść III pkt. 44 ppkt 1), 616,00 zł. za zezwolenie na prowadzenie działalności wzakresi odzysku odpadów - zgodnie z załącznikiem do ustawy - część III pkt. 44 ppkt 1) w związku z pkt 45.,/. -r. c' ' :;.';'o, o,. ~ - :':',:,-_.;.~ \., \.., ZUP.P~EZ~DENT~~'~STA mgwj/&~~. NACZELNIK WydZIału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa trz mu' : -1. PRODREX Spółka z 0.0. ul. Wolności 92d, Rudołtowice + zał. Nr 1 do decyzji 2. Marszałek Województwa Śląskiego ul. Ugonia 46, Katowice + zał. Nr 1 do decyzji 3. Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Powstańców 41A, Katowice + zał. Nr 1 do decyzji 4. IKR a/a Strona 16 z 16

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE. -- nowe przepisy od roku 2011 --

EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE. -- nowe przepisy od roku 2011 -- EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE -- nowe przepisy od roku 2011 -- Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów Opracowanie: Zespół merytoryczny eko-soft.pl CZYM JEST EWIDENCJA ODPADÓW?

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów w pigułce

Ewidencja odpadów w pigułce Ewidencja odpadów w pigułce 2013 Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów Data publikacji: 01.01.2011 Ostatnia data modyfikacji: 23.01.2013 Opracowanie: Zespół merytoryczny

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. orzekam. II. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 16.04.2012r. znak: WER.6233.3.5.2012.AW - pozostaje bez zmian.

DECYZJA. orzekam. II. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 16.04.2012r. znak: WER.6233.3.5.2012.AW - pozostaje bez zmian. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej woj. śląskie Dąbrowa Górnicza, 11.06.2012r. WER.6233.3.8.2011.AW DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI-7660-11/1/08 Rzeszów, 2008-03-19 D E C Y Z J A

RŚ.VI-7660-11/1/08 Rzeszów, 2008-03-19 D E C Y Z J A RŚ.VI-7660-11/1/08 Rzeszów, 2008-03-19 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. eks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); art.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestr owy Data wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON L.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O. O, ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Bardziej szczegółowo

http://www.wroclaw.alba.com.pl/nasze_zasoby_alba/paliwa_alternatywne/printpdf.html Paliwa alternatywne

http://www.wroclaw.alba.com.pl/nasze_zasoby_alba/paliwa_alternatywne/printpdf.html Paliwa alternatywne http://www.wroclaw.alba.com.pl/nasze_zasoby_alba/paliwa_alternatywne/printpdf.html Paliwa alternatywne Każdej dziedzinie życia ludzkiego towarzyszy wytwarzanie odpadów, generujemy je, jako osoby, firmy,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

1. EKO NIP REGON

1. EKO NIP REGON 1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: EKO- Energia Sp. z o.o. Powroźnik 96 33-370 Muszyna 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP 734 351 21 63 3. Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004 Formularz B karta informacyjna dla decyzji rok 2004 Lp. Decyzje 2. Zakres przedmiotowy decyzji pozwolenie na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem wymagań na prowadzenie działalności w zakresie odzysku

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

RŚ-VI.7222.29.1.2011.DW Rzeszów, 2011-03-22 D E C Y Z J A

RŚ-VI.7222.29.1.2011.DW Rzeszów, 2011-03-22 D E C Y Z J A RŚ-VI.7222.29.1.2011.DW Rzeszów, 2011-03-22 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 6233.2.2012 03.10.2012 888-020-59-21 910041776

6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 6233.2.2012 03.10.2012 888-020-59-21 910041776 L.p Oznaczenie przedsiębiorcy Numer wpisu Data wpisu NIP i REGON 1. Thorn 1233 Maciej Depras, ul. Barwna 5 87-100 Toruń 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.z.o.o. ul. Komunalna 4 87-800

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305

Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012 04.09.2012 956-191-61-61 871619305 L.p Oznaczenie przedsiębiorcy 1. Thorn 1233 Maciej Depras, ul. Barwna 5 87-100 Toruń 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.z.o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek Numer wpisu Data wpisu 6233.1.2012

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. styczeń 2012 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. styczeń 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Ul. Ratuszowa 2 64-310 Lwówek Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych styczeń 2012 r. Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa Firmy Adres

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.22.1.2013.EK Rzeszów, 2013-04 - 05 DECYZJA

OS-I.7222.22.1.2013.EK Rzeszów, 2013-04 - 05 DECYZJA OS-I.7222.22.1.2013.EK Rzeszów, 2013-04 - 05 DECYZJA Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), - art. 378

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r.

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. l.p. Firma ( oznaczenie firmy i adres) Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON. Numer rejestrowy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacji REGON. Numer rejestrowy GMINA DOBROMIERZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Dobromierz Firma, Oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1 DANKAN Sp. z o.o. ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław 556-10-06-505 091144171 20 03 03 - odpady

Bardziej szczegółowo

II. Ustalenia szczegółowe:

II. Ustalenia szczegółowe: REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L/ p Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 20.04.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy REMONDIS Opole Sp.

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o.

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. w Płocku Tabela nr 1. Wykaz odpadów przewidzianych do termicznego unieszkodliwiania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce tel./fax 71 317 91 67 tel. 71 317 90 61 e-mail: muk@mukmalczyce.pl

ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce tel./fax 71 317 91 67 tel. 71 317 90 61 e-mail: muk@mukmalczyce.pl Wykaz odpadów przewidzianych do zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Malczycach L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Formularz B decyzje rok 2004

Formularz B decyzje rok 2004 Formularz B decyzje rok 2004 2. Zakres przedmiotowy decyzji zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci opakowań po środkach ochrony roślin 3. Znak sprawy ROS.7636-7/04

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

RUPIECIARNIA w Stalowej Woli jako przykład efektywnego PSZOK. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 13 listopada 2013 r.

RUPIECIARNIA w Stalowej Woli jako przykład efektywnego PSZOK. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 13 listopada 2013 r. RUPIECIARNIA w Stalowej Woli jako przykład efektywnego PSZOK Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 13 listopada 2013 r. Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych (GPZSWiON)-

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY GOLUB-DOBRZYŃ Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń, dn. 2013-01-01 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy GGR.6235.1.2012 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA

OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 378 ust. 2a

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. 623.002.2012 Składowisko Odpadów Zakładu Utylizacji, Recyklingu,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba i adres / imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 214 SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek 1 20 01 01 Papier i tektura 2 20 01 02 Szkło 3 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 4 20 01 10 Odzież 5 20 01 11 Tekstylia 6 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 7 20 01 28 Farby, tłuszcze farby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Informacja w zakresie prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz właściwej klasyfikacji odpadów pochodzących z tych pojazdów w świetle przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIASTA KŁODZKA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIASTA KŁODZKA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIASTA KŁODZKA l.p Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOD ODPADÓ W

REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOD ODPADÓ W REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY L. P. NR REJ. NAZWA FIRMY NIP REGON KOD ODPADÓ W RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW 200101 papier i tektura 200102 szkło 1 6233. 1 ALMAX Sp. z o.o, ul. Wrocławska 3 26-600

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY MOŃKI

REJESTR DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY MOŃKI REJESTR DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY MOŃKI zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 1 Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. ul. Generała. Wł. Sikorskiego 25 87-300 Brodnica Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

właścicieli nieruchomości GMINA STĄPORKÓW Numer identyfikacji podatkowej NIP REGON

właścicieli nieruchomości GMINA STĄPORKÓW Numer identyfikacji podatkowej NIP REGON Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od l.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy właścicieli nieruchomości GMINA STĄPORKÓW

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo