woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY"

Transkrypt

1 Prezydent 1~1iasta TYCHY woj.śląskie Tychy, dnia 01 lutego 201Or. IKR.E0/7662-8/20 1o DECYZJA Nr 10/2010 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Na podstawie art. 104, 107, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz z późno zm.), art. 183, art. 193 ust. 4, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późnozm.), art. 18, art. 31, art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późno zm.), art. 75 ust. 1 pkt. 12). ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 155 poz z późno zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. - w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006r. Nr 49 poz. 356), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PRODREX Spółka z 0.0. z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92d, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS: , o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów orzekam udzielam przedsiębiorcy PPU PRODREX Sp. z 0.0. z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92d: ~ pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji Sortowni Surowców Wtórnych zlokalizowanej w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, ~ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, ~ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, pod następującymi warunkami: I. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 1. Rodzaj i parametry instalacji: PPU PRODREX Sp. z 0.0. eksploatuje instalację Sortowni Surowców Wtórnych o wydajności 200 Mg/miesiąc, składającej się z linii sortowniczej wraz z kanałowym przenośnikiem taśmowym i przenośnikiem wznoszącym oraz pras poziomych. Sortownia Surowców Wtórnych zlokalizowana jest w obiekcie nr 2 na terenie działki nr 685/17 stanowiącej własność firmy. Dodatkowo na terenie przy ul. Świerczynieckiej, PPU PRODREX Sp. z 0.0. prowadzi: a. odzysk tworzyw sztucznych oraz katalizatorów w obiekcie nr 1 (działka 685/17) stanowiącym budynek magazynowo produkcyjny z częścią socjalno biurową, b. odzysk odpadów polegający na produkcji paliwa w obiekcie nr 3 (działka 685/17) stanowiącym wiatę stalową, c. odzysk odpadów styropianu i palet drewnianych w obiekcie nr 4 (działka 690/17) stanowiącym halę namiotową z zainstalowanym urządzeniem do brykietowania styropianu, miejscem do przyjmowania odpadów przeznaczonych do odzysku w obiekcie nr 1 oraz stanowiskiem odzysku palet drewnianych, Strona 1 z 16

2 d. odzysk odpadów budowlanych (z remontów) w obiekcie nr 2, e. odzysk tworzyw sztucznych w budynku Centrum Logistycznego Gospodarki Odpadami - obiekt nr 5 - sektor 1 (działka 689/17), f. plac magazynowo przeładunkowy (2000 m 2 ) do rozładunku odpadów przeznaczonych do odzysku oraz rozdrabniania odpadów za pomocą urządzenia mobilnego M&J, g. plac manewrowo składowy (5600 m 2 ) służący do: h. obsługi logistycznej przedsiębiorstwa, i. magazynowania odpadów palet drewnianych przeznaczonych do odzysku, j. zbierania odpadów przeznaczonych do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania innym uprawnionym odbiorcom (posiadaczom), k. plac magazynowy w rejonie Centrum Logistycznego Gospodarki Odpadami (obiekt nr 5 - działka 689/17), na którym prowadzone jest: I. magazynowanie zbelowanych odpadów papieru i makulatury przed przekazaniem do odzysku, m. zbieranie odpadów z grupy 08, 11 12, 15 16, 17, 19, 20 przeznaczonych do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania. Transport wewnętrzny na terenie zakładu prowadzony jest z wykorzystaniem wózków widłowych. 2. Ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku: 2a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorcanicznvch 10 MQ/rok 2) * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 10 Mg/rok 3) * Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 10 Mg/rok 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki i ubrania ochronne) 12 MQ/rok 5) * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do ,5 Mg/rok 6) * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 50 MQ/rok 7) * Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 20 Mg/rok 2b. Odpady inne niż niebezpieczne Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 50 Mg/rok Metale żelazne 40 MQ/rok Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Mg/rok 4) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w ,5 MQ/rok Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 3000 Mg/rok Żelazo i stal 60 MQ/rok Papier i tektura Mg/rok Metale żelazne 2000 MQ/rok Metale nieżelazne 500 Mg/rok Tworzvwa sztuczne i cuma MQ/rok Szkło 200 MQ/rok Drewno inne niż wymienione w Mg/rok Strona 2 z 16

3 13) Tekstvlia 100 MQ/rok 14) Odpady palne (paliwo alternatywne) Mg/rok 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznei obróbki odpadów inne niż wymienione w Mq/rok 3. Źródła powstawania odpadów: 3a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 2) * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków Eksploatacja maszyn i urządzeń chlorowcoorqanicznvch ~ 3) * Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do Obsługa urządzeń produkcyjnych wycierania (szmaty, ścierki i ubrania w zakładzie ochronne) 5) * Zużyte urządzenia zawierające Oświetlenie pomieszczeń, niebezpieczne elementy inne niż urządzenia elektryczne wymienione w do i elektroniczne 6) * Opakowania zawierające pozostałości Opakowania po olejach, smarach np. substancji niebezpiecznych lub nimi wykorzystywanych do utrzymania zanieczyszczone (np. środkami ochrony i konserwacji urządzeń, opakowania roślin I i II klasy toksyczności - bardzo wysegregowane z odpadów toksyczne i toksyczne) dostarczanych do zakładu 7) * Inne odpady (w tym zmieszane substancje Procesy mechanicznej obróbki i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów (sortowanie, obróbka odpadów zawierające substancje ręczna, zgniatanie, granulowanie) niebezpieczne 3b. Odpady inne niż niebezpieczne 1) Odpady z przemysłu gumowego Eksploatacja przenośników i produkcji gumy taśrnowvch 2) Metale żelazne Remont i naprawa elementów stalowych instalacji 3) Zużyte urządzenia inne niż wymienione Zużyte urządzenia elektryczne w do i elektroniczne wykorzystywane 4) Elementy usunięte z zużytych urządzeń w zakładzie lub ich elementy inne niż wymienione w ) Odpady betonu oraz gruz betonowy z Proces segregacji (odzysku) rozbiórek i remontów zmieszanych odpadów z remontów Żelazo i stal Prace remontowe Papier i tektura Metale żelazne Procesy mechanicznej obróbki Metale nieżelazne odpadów (sortowanie, obróbka Tworzywa sztuczne i qurna ręczna, zgniatanie, granulowanie) Szkło Drewno inne niż wymienione w Tekstylia Zużyte ubrania Odpady palne (paliwo alternatywne) Linia produkcji paliwa 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej Mechaniczna obróbka odpadów oraz obróbki odpadów inne niż wymienione w odzysk katalizatorów Strona 3 z 16

4 4. Sposób dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wytworzone odpady będą poddawane procesom odzysku we własnym zakresie lub przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach lub urządzeniach spełniających wymagania ochrony środowiska, wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. 4a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcooroanlcznvch 2) * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków Przekazywane do odzysku ch lorowcoorgan icznych 3) * Syntetyczne, oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do Przekazywane do odzysku wycierania (szmaty, ścierki i ubrania ochronne) lub unieszkodliwiania 5) * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do 1602 Przekazywane do odzysku 12 6) * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - Przekazywane do odzysku bardzo toksyczne i toksyczne) lub unieszkodliwiania 7) * Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawieralace substancie niebezpieczne 4b. Odpady inne niż niebezpieczne 1) Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy Wykorzystywane w produkcji paliwa Metale żelazne 3) Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do ) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w ) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i Przekazywane do odzysku remontów Żelazo i stal Papier i tektura Metale żelazne Metale nieżelazne 10) Tworzywa sztuczne i guma Odzysk we własnym zakresie (produkcja paliw alternatywnych) 11) Szkło Przekazywane do odzysku 12) Drewno inne niż wymienione w Odzysk we własnym 13) Tekstylia zakresie (produkcja paliw alternatywnych) 14) Odpady palne (paliwo alternatywne) Przekazywane do odzysku energii jako zamiennik paliw konwencionalnvch Strona 4 z 16

5 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania 5. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów. Odpady wymienione w pkt. 2 mogą być magazynowane na terenie przy ul. Świerczynieckiej, do którego PPU PRODREX Sp. z 0.0. posiada tytuł prawny, jeżeli konieczność ich magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, z zachowaniem niżej wymienionych warunków: każdy rodzaj odpadów będzie zbierany i magazynowany oddzielnie, odpady niebezpieczne będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach, odpornych na działanie umieszczonych w nich odpadów, posiadających szczelne zamknięcia, pojemniki z odpadami niebezpiecznymi będą magazynowane na utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed przenikaniem odpadów płynnych do ziemi w razie ewentualnych wycieków, w pobliżu pojemników z odpadami niebezpiecznymi będą się znajdowały urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji rozlewów odpadów w postaci ciekłej, pomieszczenia, w których będą gromadzone odpady niebezpieczne będą zamknięte i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostanie się tam osób postronnych lub zwierząt, odpady inne niż niebezpieczne będą gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach dostosowanych do rodzaju i charakteru odpadu w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, odpady będą magazynowane w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko. 5a. Odpady niebezpieczne 1) * Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorqanicznvch 2) * Mineralne oleje silnikowe, Beczki, przekładniowe i smarowe Plac manewrowo zbiorniki niezawierające związków składowy w rejonie hali chlorowcoorganicznych namiotowej 3) * Syntetyczne oleje silnikowe, (obiekt nr 4) przekładniowe i smarowe 4) * Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, Kontenery ścierki i ubrania ochronne) 5) * Zużyte urządzenia zawierające Pomieszczenie Specjalistyczne niebezpieczne elementy inne niż magazynowe w pojemniki wymienione w do obiekcie nr 1 6) * Opakowania zawierające pozostałości substancji Plac manewrowo niebezpiecznych lub nimi składowy w rejonie hali zanieczyszczone (np. środkami namiotowej ochrony roślin I i II klasy (obiekt nr 4) toksyczności - bardzo toksyczne Kontenery i toksyczne) 7) * Inne odpady (w tym zmieszane Plac magazynowo substancje i przedmioty) z mechan. przeładunkowy w obróbki odpadów zawierające rejonie obiektu nr 3 substancie niebezpieczne Strona 5 z 16

6 5 b. Odroad iv. Inne niż me. bezpreczne 1) Odpady z przemysłu gumowego Plac magazynowo i produkcji gumy przeładunkowy w Kontenery lub rejonie obiektu nr 3 2) Metale żelazne luzem Plac manewrowo składowy w rejonie hali namiotowej (obiekt nr 4) 3) Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do 1602 Pomieszczenie 13 Pojemniki magazynowe w 4) Elementy usunięte z zużytych obiekcie nr 1 urządzeń inne niż wymienione w ) Odpady betonu oraz gruz Nie będą magazynowane - bezpośrednio betonowy z rozbiórek i remontów po wytworzeniu orzekazvwana do odzysku 6) Żelazo i stal Kontenery lub Plac manewrowo luzem składowy w rejonie hali namiotowej (obiekt nr 4) Papier i tektura Zbelowane Metale żelazne Kontenery Metale nieżelazne 10) Tworzywa sztuczne i guma Zbelowane lub kontenery 11) Szkło kontenery 12) Drewno inne niż wymienione w 19 Luzem Plac magazynowo 1206 przeładunkowy w rejonie 13) Tekstylia Zbelowane lub obiektu nr 3 w kontenerach 14) Odpady palne (paliwo alternatywne) 15) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów Kontenery inne niż wymienione w II. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 2. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności. Działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, na terenie części działki 690/17 dzierżawionej od Spółki Fiat Auto Poland oraz na części działki nr 689/17 stanowiącej własność PRODREX Sp. z Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów Dopuszcza się czasowe magazynowanie odpadów przeznaczonych do przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania, na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny, jeżeli konieczność ich magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, do czasu zebrania odpowiedniej partii wysyłkowej uzasadniającej transport odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania na terenie: Strona 6 z 16

7 placu manewrowo składowego (5600 rrr) stanowiącego część działki 690/17, placu magazynowego w rejonie budynku Centrum Logistycznego Gospodarki Odpadami (obiekt nr 5) - działka 689/17 - zbieranie odpadów z grupy 08, 11 12,1516, 17, 19,20. Odpady wymienione w pkt. II. 1 będą magazynowane w kontenerach, pojemnikach, beczkach, workach, opakowaniach itp. posadowionych na utwardzonej powierzchni placu magazynowego lub wydzielonych boksach pod warunkiem, że: a. powierzchnia terenu gromadzenia odpadów będzie utwardzona i zabezpieczona przed przeciekami wód opadowych do gruntu poprzez wyposażenie w instalację kanalizacji, b. teren gromadzenia odpadów będzie ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób postronnych i zwierząt, c. każdy rodzaj odpadów będzie zbierany i magazynowany oddzielnie, d. odpady będą gromadzone wyłącznie w kontenerach, pojemnikach lub workach, dostosowanych do rodzaju zbieranych odpadów, e. kontenery i pojemniki będą opisane kodem odpadu i będą posiadały szczelne zamknięcia, f. odpady niebezpieczne będą gromadzone w specjalistycznych pojemnikach, odpornych na działanie umieszczonych w nich odpadów, posiadających szczelne zamknięcia, g. odpady będą gromadzone w sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko, h. zbieranie odpadów niebezpiecznych prowadzone będzie z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania (gromadzenia) substancji niebezpiecznych i przepisów bhp, itp. 4. Sposób dalszego gospodarowania odpadami. a. zebrane odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach lub urządzeniach spełniających wymagania ochrony środowiska, wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, b. transport odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania prowadzony będzie pojazdami samochodowymi PPU PRODREX Sp. z 0.0. z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, a w przypadku odpadów niebezpiecznych przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. III. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów 1. Rodzaje i ilość odpadów przewidzianych do odzysku w okresie roku: Odpady kory i korka 5000 Mg/rok 2) Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w Mg/rok Odpady z kory i drewna 5000 Mq/rok 4) Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) Mq/rok Odpady z nieprzetworzonvch włókien tekstvlnvch Mq/rok Odpady tworzyw sztucznych 8000 Mq/rok Odpady zawieralace silikony inne niż wymienione w Mq/rok Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 8000 Mg/rok Inne niewymienione odpady 4000 Mg/rok Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych Mq/rok Inne niewvmienione odpady Mg/rok Opakowania z tworzyw sztucznych 5000 Mg/rok 13) Opakowania z drewna Mq/rok Opakowan ia wielomateriałowe 5000 Mg/rok Strona 7 z 16

8 Zmieszane odpady opakowaniowe 5000 Mg/rok Opakowania z tekstyliów Mo/rok 17) Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w Mg/rok Tworzywa sztuczne 5000 Mo/rok 19) Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w (tworzywa sztuczne) 2000 Mg/rok 20) Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, 8en, rod, pallad, iryd lub platynę (z wvłaczeniern ) 21 ) Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich 100 Mg/rok związki inne niż wymienione w ) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 23) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 5000 Mg/rok wymienione w ) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i Drewno 5000 Mo/rok Tworzywa sztuczne 5000 Mo/rok Tworzywa sztuczne i guma 5000 Mg/rok Drewno inne niż wymienione w Mo/rok Tekstylia 500 Mg/rok 30) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznei obróbki odpadów inne niż wymienione w Mo/rok Odzież Mg/rok Tekstylia Mo/rok Drewno inne niż wymienione w Mg/rok Tworzywa sztuczne 2000 Mo/rok Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Mg/rok Odpady wielkocabarvtowe Mo/rok Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach Mg/rok 2. Miejsce i dopuszczone metody odzysku: 2a. Miejsca odzysku. Odzysk odpadów prowadzony będzie w Tychach przy ul. Świerczynieckiej na terenie działek 685/17, 690/17, 689/17, na których zlokalizowano instalacje i urządzenia, w których prowadzony jest odzysk odpadów. 1) Odpady kory i korka 2) Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w ) Odpady z kory i drewna 4) Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 5) Odpady z nieprzetwarzonych włókien tekstylnych 6) Odpady tworzyw sztucznych Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 alternatvwneqo Strona 8 z 16

9 7) Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w ) Odpady z przemysłu gumowego i produkcji qumv 9) Inne niewymienione odpady 10) Odpady z toczenia i wygładzania Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 tworzyw sztucznych młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr4 11) Inne niewymienione odpady Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 12) Opakowania z tworzyw sztucznych Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 13) Opakowania z drewna Naprawa palet drewnianych Obiekt nr 4 14) Opakowania wielomateriałowe 15) Zmieszane odpady opakowaniowe Sortownia Surowców Obiekt nr 2 wtórnych 16) Opakowania z tekstyliów 17) Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w ) Tworzywa sztuczne Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 alternatvwneoo 19) Elementy usunięte z zużytych Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 urządzeń inne niż wymienione w 16 młynach (tworzywa sztuczne) Reqranulacja i brykietowanie Obiekt nr4 20) Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd Rozdzielanie frakcji lub platynę (z wyłączeniem 1608 materiałowych przy użyciu 07) Obiekt nr 1 elektronarzędzi 21) Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w ) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Sortowanie Obiekt nr 2 Strona 9 z 16

10 23) Zmieszane odpady z betonu, gruzu (rozdział na frakcje ceglanego, odpadowych materiałów jakościowe) ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w ) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ) Drewno alternatvwneco 26) Tworzywa sztuczne Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Reqranulacia i brykietowanie Obiekt nr 4 27) Tworzywa sztuczne i guma Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 alternatvwneoo 28) Drewno inne niż wymienione w ) Tekstylia 30) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w ) Odzież 32) Tekstylia 33) Drewno inne niż wymienione w ) Tworzywa sztuczne Oczyszczanie i mielenie na Obiekt nr 1 i 5 młynach Regranulacja i brykietowanie Obiekt nr 4 35) Niesegregowane (zmieszane) Sortowanie w Sortowni odpady komunalne Surowców Wtórnych Obiekt nr 2 36) Odpady wielkogabarytowe 37) Odpady komunalne niewymienione Sortowanie w Sortowni w innych podgrupach Surowców Wtórnych Obiekt nr 2 2b. Metody odzysku: Odzysk tworzyw sztucznych R 15 Obiekt nr 1 Odzysk katalizatorów R 8, R 15 Sortownia Surowców Wtórnych Obiekt nr 2 R 15 Odzysk zmieszanych odpadów budowlanych R 15 Brvkietowanie styropianu R 15 Obiekt nr 4 Odzysk palet drewnianych R 14 Obiekt nr 5 Odzysk tworzyw sztucznych R 15 Strona 10 z 16

11 2c. Opis procesów odzysku: a) odzysk tworzyw sztucznych (obiekt nr 1 katalizatorów (obiekt nr 1). obiekt nr 5 - sektor 1) oraz odzysk Odzysk tworzyw sztucznych prowadzony jest z wykorzystaniem młynów do rozdrabniania tworzyw sztucznych o wydajności 500 kg/h oraz 150 kg/h. Odpady wytworzone w wyniku procesu, wykorzystywane są do produkcji paliwa lub przekazywane do recyklingu w zakładach przetwórczych. Odzysk katalizatorów prowadzony jest z zastosowaniem elektronarzędzi (przecinarka kątowa, piłka do metalu, itp.) i polega na mechanicznym oddzieleniu elementu z żeliwa lub stali chromowej. Pozyskane odpady metali przekazywane są do odzysku, a pozostały odpad stanowiący ceramiczny wkład katalityczny od unieszkodliwiania. b) segregacja odpadów w celu wydzielenia surowców wtórnych (obiekt nr 2). Sortownia Surowców Wtórnych o wydajności 200 Mg/miesiąc, składa się z: - linii sortowniczej (1 szt.) w skład której wchodzą kanałowy przenośnik taśmowy posadowiony poniżej poziomu posadzki, na który wysypywane są odpady przeznaczone do sortowania oraz taśmowy przenośnik wznoszący, który kieruje odpady na wyniesioną trybunę sortowniczą wyposażoną w taśmowy przenośnik transportowy, - pras poziomych (2 szt.). Pod trybuną sortowniczą umieszczone są pojemniki siatkowe, do których kierowane są poszczególne frakcje wysortowanych odpadów (surowce wtórne). Do Sortowni kierowane są odpady surowców wtórnych wstępnie wysortowane przez wytwórców oraz odpady komunalne. Po rozładowaniu odpadów na utwardzonej posadzce hali, następuje wstępne ręczne wysegregowanie odpadów wielkogabarytowych. Na linii sortowniczej prowadzona jest: selekcja negatywna: ręczne wydzielenie z odpadów tzw. balastu tj. surowców wtórnych w danej chwili niesortowalnych, które w dalszej kolejności będą przerabiane oraz odpadów bezużytecznych kierowanych do produkcji paliwa, lub - selekcja pozytywna: ręczne usuwanie ze strumienia odpadów określonych rodzajów surowców wtórnych. Pozostający na taśmie balast kierowany jest na linię do produkcji paliwa. Wysortowane surowce wtórne prasowane są na prasach poziomych i w postaci bel transportowane do miejsca magazynowania surowców wtórnych a następnie przekazywane do odzysku i wykorzystania. Pozostałe odpady w postaci balastu kierowane są na dalszy ciąg linii technologicznej do produkcji paliwa (kruszarka WEIMA). W przypadku sortowania odpadów komunalnych balast posiadający wartość opałową kierowany jest na linię do produkcji paliwa, a nie spełniający w/w kryterium, na składowisko. c) odzysk zmieszanych odpadów budowlanych (z remontów) prowadzony ręcznie na terenie Sortowni (obiekt nr 2), w celu rozdziału na frakcje i wyselekcjonowania materiałów (tworzywa sztuczne, guma, drewno, materiały ceramiczne, opakowania, metale itp.) przydatnych do dalszych procesów odzysku. d) produkcja paliwa (obiekt nr 3) - wiata stalowa z zainstalowaną linią do produkcji paliwa składającą się z następujących elementów: - lej zasypowy (2 szt.), Strona 11 z 16

12 - przenośnik taśmowy (2 szt.), - kruszarka WEIMA (1 szt.) o wydajności 800 kg/h. Paliwo alternatywne powstaje w wyniku rozdrabniania i kruszenia w kruszarce WEIMA mieszaniny odpadów balastu uzyskanego na linii Sortowni Surowców Wtórnych oraz odpadów przyjmowanych do produkcji paliwa w ilościach i składzie odpowiadającym założeniom technologicznym w zakresie wymaganej wartości opałowej produktu finalnego. Odpady przyjmowane do produkcji paliwa (tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno, guma, wielomateriałowe itp.) podlegają wstępnemu rozdrobnieniu za pomocą urządzenia mobilnego M&J składającego się z następujących elementów: - układu napędowego z silnikiem Diesla, - stołu tnącego z obracającymi się nożami, - ramy montażowej i podłączenia. Rozdrobnione odpady podawane są do kruszarki WEIMA gdzie wraz z balastem z Sortowni kruszone są w wolnoobrotowym rotorze o regulowanej szybkości, do momentu osiągnięcia przez materiał rozmiaru sita umieszczonego za rotorem. Wytworzone odpady - paliwo alternatywne przekazywane jest do odzysku energii jako zamiennik paliw konwencjonalnych. e) odzysk styropianu i palet drewnianych (obiekt nr 4) - hala namiotowa z zainstalowanym urządzeniem do brykietowania styropianu oraz stanowiskiem odzysku palet drewnianych. Odzysk styropianu prowadzony jest w urządzeniu brykieciarki firmy HEGER GmgH&Co o wydajności m": kg/h przerabianego materiału. Proces odzysku polega na rozdrobnieniu elementów styropianu do wielkości mm i poddaniu uzyskanego granulatu prasowaniu i formowaniu brykietów o przekroju kwadratowym. Gotowe brykiety przekazywane są do wykorzystania w produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Odzysk palet drewnianych polega na naprawie uszkodzonych palet przy użyciu elektronarzędzi: wkrętarki, przecinarki, szlifierki oraz prostych narządzi w celu uzyskania pełnowartościowego produktu tj. palet transportowych. Odpady wytworzone w wyniku procesu, wykorzystywane są do produkcji paliwa. 3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku. 1) Odpady kory i korka 2) Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w ) Odpady z kory i drewna 4) Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 5) Odpady z nieprzetworzonych Wydzielona zachodnia włókien tekstylnych Metalowe zamykane część placu 6) Odpady tworzyw sztucznych szczelne kontenery, magazynowo 7) Odpady zawierające silikony Odpady większe przeładunkowego - inne niż wymienione w luzem w kontenerach teren utwardzony 8) Odpady z przemysłu i zabezpieczony cumowece i produkcji gumy 9) Inne niewymienione odpady 10) Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 11) Inne niewymienione odpady 12) Opakowania z tworzyw sztucznych Strona 12 z 16

13 13) Opakowania z drewna Wydzielona część Luzem placu manewrowo składoweqo 14) Opakowan ia wielomateriałowe Metalowe zamykane 15) Zmieszane odpady szczelne kontenery, opakowaniowe Odpady większe Wydzielona zachodnia luzem w kontenerach część placu 16) Opakowania z tekstyliów magazynowo 17) Sorbenty, materiały filtracyjne, przeładunkowego - tkaniny do wycierania (np. Zbelowane lub w teren utwardzony szmaty, ścierki) i ubrania kontenerach i zabezpieczony ochronne inne niż wymienione w ) Tworzywa sztuczne W kontenerach 19) Elementy usunięte z zużytych Obiekt nr 4, urządzeń inne niż wymienione plac magazynowo w (tworzywa przeładunkowy sztuczne) 20) Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, W pojemnikach iryd lub platynę (z wyłączeniem Wydzielone ) pomieszczenie 21 ) Zużyte katalizatory zawierające w obiekcie nr 2 metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w ) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 23) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych Wydzielona część materiałów ceramicznych i Luzem placu manewrowo elementów wyposażenia inne składowego niż wymienione w ) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ) Drewno Wydzielona zachodnia 26) Tworzywa sztuczne część placu W kontenerach, magazynowo większe luzem przeładunkowego - teren utwardzony i zabezpieczony 27) Tworzywa sztuczne i guma Zbelowane lub w kontenerach 28) Drewno inne niż wymienione w Luzem Plac magazynowo 29) Tekstylia Zbelowane lub w przeładunkowy obok kontenerach obiektu nr 3 30) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów W kontenerach inne niż wymienione w ) Odzież Zbelowane lub w Wydzielona zachodnia 32) Tekstylia kontenerach część placu 33) Drewno inne niż wymienione w magazynowo Luzem przeładunkowego - 34) Tworzywa sztuczne teren utwardzony W kontenerach i zabezpieczony Strona 13 z 16

14 35) Niesegregowane (zmieszane) Nie będą odpady komunalne magazynowane - na Rozładunek przed bieżąco poddawane obiektem nr 2 odzyskowi 36) Odpady wielkogabarytowe Wydzielona zachodnia część placu Luzem magazynowo przeładunkowego - teren utwardzony i zabezpieczony 37) Odpady komunalne Nie będą niewymienione w innych magazynowane - na Rozładunek przed podgrupach bieżąco poddawane obiektem nr 2 odzyskowi 4. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku. a. wszelkie działania w zakresie odzysku odpadów prowadzone będą z zachowaniem wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska. b. powstałych w wyniku procesów odzysku pozostałości, poddane zostaną ponownemu odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. IV. Zobowiązuje się PPU PRODREX Sp. z 0.0. do: 1. stosowania rozwiązań technologicznych prowadzenia działalności zmierzających do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, 2. przekazywania odpadów do dalszego gospodarowania odbiorcom posiadającym wymagane przepisami zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, 3. zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środków ochrony osobistej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169, poz z późno zm.), 4. prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 i 37 ustawy o odpadach, na formularzach zamieszczonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska: a) z dnia 14 lutego 2006r. - w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz. 213), b) z dnia 25 maja 2007r. - w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686) 5. przekazywania Prezydentowi Miasta Tychy zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania odpadami w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy. V. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych obowiązków jeżeli wymagał tego będzie interes społeczny lub ochrony środowiska. VI. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów wydaje się na czas określony do dnia 31 stycznia 2020 roku. Strona 14 z 16

15 VII. VIII. Uchyla się za zgodą stron decyzję Prezydenta Miasta Tychy Nr 5/2003 znak: IKR- MCT/7662/111/02 z dnia r. (z późniejszymi zmianami) - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji wygasa decyzja Wojewody Śląskiego ŚR-IX-6620IWU-13.3/5/04 z dnia r. udzielająca spółce PPU PRODREX Spółka z 0.0. pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej. Uzasadnienie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PRODREX Spółka z 0.0. z siedzibą w Rudołtowicach przy ul. Wolności 92d, wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów. Wniosek został złożony w Urzędzie Miasta Tychy oraz w Urzędzie Marszałkowskim. Postanowieniem nr 1145/0S/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. Marszałek Województwa Śląskiego przekazał wniosek Spółki do załatwienia zgodnie z kompetencjami przez Prezydenta Miasta Tychy, jako organu środowiska właściwego dla działalności prowadzonej przez wnioskodawcę (data wpływu r). Działalność Spółki wykonywana w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, polega na eksploatacji instalacji Sortowni Surowców Wtórnych (obiekt nr 2), prowadzeniu działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w tym odzysku katalizatorów oraz tworzyw sztucznych (obiekt nr 1 i 5), paliwa (obiekt nr 3), odzysku odpadów styropianu i palet drewnianych (obiekt nr 4), odzysku odpadów budowlanych oraz zbieraniu odpadów. Zgodnie z 3 ust 1 pkt. 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 25 poz z późno zm.), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późno zm.), prowadzona działalność klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym zgodnie z art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późno zm.) organem środowiska właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta Tychy. Po uzupełnieniu wniosku o dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej dokonanej w dniu r. oraz złożeniu wyjaśnień i wniesieniu zmian do wniosku pismem z dnia r. wniosek spełniał wymagania obowiązujących przepisów. Niniejsze pozwolenie obejmuje wszystkie wytwarzane odpady pochodzące z działalności firmy PRODREX Sp. z 0.0. prowadzonej przy ul. Świerczynieckiej w Tychach oraz zawiera zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów za wyjątkiem działalności związanej z demontażem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego w Centrum Logistycznym Gospodarki Odpadami w obiekcie nr 5 (sektor 2). Równocześnie niniejszą decyzją uchylono za zgodą stron, decyzję Prezydenta Miasta Tychy Nr 5/2003 znak: IKR-MCT/7662/111/02 z dnia r. (z późniejszymi zmianami) - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo ochrony środowiska z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji wygasa decyzja Wojewody Śląskiego ŚR-IX- Strona 15 z 16

16 6620IWU-13.3/5/04 Z dnia r. udzielająca spółce PPU PROOREX Spółka z 0.0. pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Tychach przy ul. Świerczynieckiej, jako bezprzedmiotowa w związku z uzyskaniem przez Spółkę nowego pozwolenia udzielonego niniejszą decyzją. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. Pouczenie Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w łącznej kwocie 1 738,00 zł. w tym: 506,00 zł. za pozwolenie na wytwarzanie odpadów - zgodnie z załącznikiem do ustawy - część III pkt. 40 ppkt 2), 616,00 zł. za zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - zgodnie z załącznikiem do ustawyczęść III pkt. 44 ppkt 1), 616,00 zł. za zezwolenie na prowadzenie działalności wzakresi odzysku odpadów - zgodnie z załącznikiem do ustawy - część III pkt. 44 ppkt 1) w związku z pkt 45.,/. -r. c' ' :;.';'o, o,. ~ - :':',:,-_.;.~ \., \.., ZUP.P~EZ~DENT~~'~STA mgwj/&~~. NACZELNIK WydZIału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa trz mu' : -1. PRODREX Spółka z 0.0. ul. Wolności 92d, Rudołtowice + zał. Nr 1 do decyzji 2. Marszałek Województwa Śląskiego ul. Ugonia 46, Katowice + zał. Nr 1 do decyzji 3. Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Powstańców 41A, Katowice + zał. Nr 1 do decyzji 4. IKR a/a Strona 16 z 16

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z ODPADY NIEBEZPIECZNE 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje 03 02 03* Metaloorganiczne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 152/2009. w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

DECYZJA Nr 152/2009. w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów STAROSTA PRUSZKOWSKI ul. Staszica 1 Pruszków, dnia 22 kwietnia 2009 r. WŚ. 7647/37/09 DECYZJA Nr 152/2009 w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji 7.4 Charakterystyka oddziaływania odpadami 7.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie największej ilości odpadów ze względu na konieczność wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

OS-I EK Rzeszów,

OS-I EK Rzeszów, OS-I.7222.53.4.2012.EK Rzeszów, 2012-07-30 DECYZJA Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), - art.

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE. -- nowe przepisy od roku 2011 --

EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE. -- nowe przepisy od roku 2011 -- EWIDENCJA ODPADÓW W PIGUŁCE -- nowe przepisy od roku 2011 -- Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów Opracowanie: Zespół merytoryczny eko-soft.pl CZYM JEST EWIDENCJA ODPADÓW?

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2014-12-18 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 33 / 2015

Raport bieżący nr 33 / 2015 KREZUS SA RB-W 33 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 33 / 2015 Data sporządzenia: 2015-10-15 Skrócona nazwa emitenta KREZUS SA Temat Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów

Bardziej szczegółowo

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BYTNICA Numer wpisu Data wpisu

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZA PRZYJĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE RIPOK

CENNIK ZA PRZYJĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE RIPOK CENNIK ZA PRZYJĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE RIPOK ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZGOK SP. Z O.O. NR 12/22/2014 Z DNIA 29.05.2014 Rzędów, dnia

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres N IP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA. Numer identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINA ZAWONIA Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów w pigułce

Ewidencja odpadów w pigułce Ewidencja odpadów w pigułce 2013 Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów Data publikacji: 01.01.2011 Ostatnia data modyfikacji: 23.01.2013 Opracowanie: Zespół merytoryczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OS-III.7241.2.201 IKS Rzeszów, 2011-06-/) DECYZJA Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dziern 18.03.2013r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Firma NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Numer pod jaki przedsiębiorca zostaje wpisany: RIIiPP.6235.1.2013 Nazwa przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Krusz-Bet Sp. z o. o. 36-204 Dydnia,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. orzekam. II. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 16.04.2012r. znak: WER.6233.3.5.2012.AW - pozostaje bez zmian.

DECYZJA. orzekam. II. W pozostałym zakresie decyzja z dnia 16.04.2012r. znak: WER.6233.3.5.2012.AW - pozostaje bez zmian. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej woj. śląskie Dąbrowa Górnicza, 11.06.2012r. WER.6233.3.8.2011.AW DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

GK Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

GK Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. GK.6233.3.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba i adres/imię i nazwisko przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalno-prawne dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Wymagania formalno-prawne dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wymagania formalno-prawne dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Warsztaty dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 27 czerwca 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu. identyfikacyjny REGON

Kod odpadu. identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CZYŻE Lp. 1. Firma oznaczenie siedziby i adres MPO Spółka z o.o. w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Data wpisu. Oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy 1. 4/ SITA wschód Sp. z o.o Lublin Ul. Ciepłownicza 6 NIP REGON

Data wpisu. Oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy 1. 4/ SITA wschód Sp. z o.o Lublin Ul. Ciepłownicza 6 NIP REGON Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( stan na dzień 31.05.2014 r.) Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Wójt Gminy Dąbie ul.szeroka 4, 66-615 Dąbie, woj.lubuskie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Dąbie, dnia 22 kwietnia 2013 roku Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA GMINY (MIASTA) MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR Gminy członkowskie: BOBROWICE, BYTNICA, GUBIN, MASZEWO

I. NAZWA GMINY (MIASTA) MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR Gminy członkowskie: BOBROWICE, BYTNICA, GUBIN, MASZEWO SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej GOSPODARKA ODPADAMI Na wstępie należy zaznaczyć, że linia tramwajowa w trakcie eksploatacji nie powoduje powstawania żadnych odpadów. Jedynie użytkownicy trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek będą wytwarzali

Bardziej szczegółowo

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH L p. Firma / Imię i nazwisko przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres / adres przedsiębior cy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Gmina Kijewo Królewskie

Gmina Kijewo Królewskie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Kujawsko Pomorskiego w Toruniu 2) KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1)

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, Plac Teatralny 2

Urząd Marszałkowski. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, Plac Teatralny 2 GMINA WAGANIEC Waganiec, dnia 01.12.2014 roku 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 (maria.mychlewicz@kujawsko-pomorskie.pl)

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.12.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dzień 04.04.2014r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 840 ZARZĄDZENIE NR 5745/VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg]

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg] CENNIK ZA USŁUGI CENNIK ZA MAGAZYNOWANIA USŁUGI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 ROKU. OD DNIA 01.01.2011 Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI-7660-11/1/08 Rzeszów, 2008-03-19 D E C Y Z J A

RŚ.VI-7660-11/1/08 Rzeszów, 2008-03-19 D E C Y Z J A RŚ.VI-7660-11/1/08 Rzeszów, 2008-03-19 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. eks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); art.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Nr rejestrowy REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma albo imię i nazwisko 1 6233.1.2012 F.U.H. JARTEX Szczepan Jarantowski Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L p Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru NIP

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY SŁUPIA Słupia, dn. 2014-05-06 96-128 Słupia Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy OSIP.6235.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy Veolia Usługi dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 716/2016 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 listopada 2016 Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

1. CLEANER Zakład Sprzątania ZPChr spółka jawna Maciej Bukowski,Grzegorz Misiewiczul Mazurska Elbląg. załącznik nr

1. CLEANER Zakład Sprzątania ZPChr spółka jawna Maciej Bukowski,Grzegorz Misiewiczul Mazurska Elbląg. załącznik nr WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY TOLKMICKO Lp. Dane firmy, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE

Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE L.p. Data wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

DSR.VI /09 Poznań, dnia 04 maja 2010 r. za dowodem doręczenia DECYZJA

DSR.VI /09 Poznań, dnia 04 maja 2010 r. za dowodem doręczenia DECYZJA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR.VI.7660-131/09 Poznań, dnia 04 maja 2010 r. za dowodem doręczenia DECYZJA Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 4, art. 183 ust 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2a

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Murów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Murów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Murów. L.p. Nr rejestrowy Nazwa i adres siedziby firmy 1 1/2012 Remondis Opole Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY Numer rej. 1 1/2012 Data dokonania NIP/Regon wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Firma oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy NIP REGON Kod Grupy,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestr owy Data wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Firma NIP REGON Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork L.p. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork Firma (oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i

Bardziej szczegółowo

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE Kod odpadu OD DNIA 01.01.2010 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto [zł/kg] 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, Plac Teatralny 2

Urząd Marszałkowski. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, Plac Teatralny 2 GMINA WAGANIEC Waganiec, dnia 03.03.2014 roku 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 (maria.mychlewicz@kujawsko-pomorskie.pl)

Bardziej szczegółowo

http://www.wroclaw.alba.com.pl/nasze_zasoby_alba/paliwa_alternatywne/printpdf.html Paliwa alternatywne

http://www.wroclaw.alba.com.pl/nasze_zasoby_alba/paliwa_alternatywne/printpdf.html Paliwa alternatywne http://www.wroclaw.alba.com.pl/nasze_zasoby_alba/paliwa_alternatywne/printpdf.html Paliwa alternatywne Każdej dziedzinie życia ludzkiego towarzyszy wytwarzanie odpadów, generujemy je, jako osoby, firmy,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Nazwa firmy, siedziba i adres lub (imię i nazwisko przedsiębiorcy)\ Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/9/2012 19 listopada 2012r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL 42-274 Konopiska,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Tabela nr 1 Opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych zgodnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Tabela nr 1 Opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych zgodnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Tczewska 22 "starkom" Spółka 83-200 Starogard Gdański Z O.O. NIP: 5920203158

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Przewóz Urząd Gminy w Przewozie Plac Partyzantów 1 68-132 Przewóz Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Numer w rejestrze Nazwa firmy, adres 1/2012 TEW Gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. orzekam. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

DECYZJA. orzekam. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów .,. ~ l. ) 2 Jl} I, r ) " WS.6233.4.2014 l U4- I r DECYZJA Olkusz, dnia 21.02.2014 r. Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, 6, 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Nr IN. 6233.2. 2012 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Lp. Firma; oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Opolskiego 2) Opolski Wojewódzki INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON L.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O. O, ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L p Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru NIP

Bardziej szczegółowo

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe Lp. Nazwa Firmy, siedziba, adres Data wpisu do rejestru działalności regulowanej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Numer Identyfikacji REGON Dane kontaktowe Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. EKO NIP REGON

1. EKO NIP REGON 1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: EKO- Energia Sp. z o.o. Powroźnik 96 33-370 Muszyna 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP 734 351 21 63 3. Numer

Bardziej szczegółowo