Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej."

Transkrypt

1 PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja w ramach konkursu zamkniętego ogłoszenie o naborze w lutym 2011 r. Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. Beneficjent: Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej we Włocławku. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych w mieście Włocławek. W ramach realizacji zadania powstanie zakład opieki pielęgnacyjnej, który pomieści 1-2 osobowe pokoje przeznaczone dla 45 chorych. Zostanie zbudowana część socjalna, blok żywieniowy, pokoje rehabilitacyjne, gabinety zabiegowe. Pacjenci będą otoczeni całodobową opieką pielęgniarską i lekarską. Oferta zakładu będzie skierowana w szczególności do osób starszych, jak również takich, które wymagają rehabilitacji po wypadkach komunikacyjnych po pobycie w szpitalu. Z czasem planuje się wprowadzenie udzielania świadczeń udzielanych w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji w domach ww. pacjentów. Planowany okres realizacji to: grudzień 2010 r. czerwiec 2011 r. Koszt inwestycji to ,00 PLN. Planowana kwota dofinansowania: ,00 PLN Stan zaawansowania prac: trwają roboty budowlane, przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna o środki unijne z RPO WK-P.. Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Aplikacja w ramach konkursu zamkniętego Nr 56/VI/6.2./2010 nabór wniosków do r. Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - II etap. Beneficjent - Gmina Miasto Włocławek. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie zalecza technicznego i bazy noclegowo rekreacyjnej (sanitariaty, pole namiotowe, campingowe, boisko sportowe i plac zabaw) 1

2 dla przystani zlokalizowanej na lewym brzegu Wisły, poniżej wejścia do istniejącego basenu postojowego zaplecza Stopnia Wodnego Włocławek z niezbędną infrastrukturą techniczną. W tym celu zostanie wykonany szereg działań, z których najważniejszymi są: przygotowanie terenu pod inwestycję, uzbrojenie terenów w media, zagospodarowanie terenu w ciągi komunikacyjne i małą architekturę (ławki, ławy biwakowe, kosze na śmieci, wyposażenie placu zabaw dla dzieci), utworzenie około 27 miejsc parkingowych, oświetlenie obiektów i terenu oraz zagospodarowanie zielenią. Założeniem inwestycji jest uzupełnienie oferty Miasta w zakresie stworzenia niezbędnej infrastruktury dla wykorzystania nabrzeża Wisły dla celów turystyki i rekreacji, a w szczególności rozwoju i upowszechniania sportów wodnych. Akwen wodny stanowi ogromny potencjał dla rozwoju sportów wodnych, a tym samym poszerzania oferty turystycznej oraz rekreacyjnej miasta. Projekt stanowić będzie kontynuację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P pn. Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego (projekt kluczowy). Szacunkowa wartość inwestycji: ,00 PLN Planowany okres realizacji: Planowane dofinansowanie z EFRR ,00 PLN Stan zaawansowania prac: Gmina Miasto Włocławek oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę, trwa przygotowywanie studium wykonalności projektu oraz pozostałych załączników do wniosku o dofinansowanie zadania. Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Projekty ujęte na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku dofinansowanie w ramach środków wskazanych w Załączniku VII. Indykatywny podział środków w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku Ku Wiśle element II. Beneficjent Gmina Miasto Włocławek. Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku Ku Wiśle element II stanowi jeden z czterech podprojektów Ku Wiśle. W ramach tego zadania przewiduje się: budowę infrastruktury technicznej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz przebudowę nawierzchni na ulicach Tumskiej, Gdańskiej, Zamczej, Matebudy, Wiślanej i Bednarskiej 2

3 wraz z budową parkingu dla autobusów i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zamiennie wykorzystywanego na imprezy masowe. W obrębie parkingu zakłada się wykonanie aranżacji plastycznej w nawiązaniu do turystycznej funkcji terenu do zaprojektowania w formie muru, ściany lub na konstrukcji metalowej z historycznymi treściami nawiązującymi do początków miasta z usytuowaniem wzdłuż posesji naprzeciw mostu. Celem inwestycji jest wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów i podniesienie wartości substancji miejskiej dla poprawy jakości życia mieszkańców. Planowany okres realizacji: Szacunkowa wartość inwestycji: ,00 PLN. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie marzec 2011 r. Planowana kwota dofinansowania z EFRR ,00 PLN Stan zaawansowania prac: został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, trwa przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie z RPO WK-P. Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na potrzeby utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Beneficjent Gmina Miasto Włocławek. Budynek objęty projektem położony jest w centralnej części miasta i stanowi własność gminy Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków. Obecnie jest w tak złym stanie technicznym, że grozi katastrofą budowlaną. Celem projektu jest wielofunkcyjne wykorzystanie wyłączonego z użytkowania od 1998 r. budynku i nadanie mu funkcji społecznych dla poprawy warunków życia mieszkańców Włocławka. W ramach zadania przewiduje się: rozbiórkę istniejącego budynku w części wynikającej z ekspertyzy budowlanej, odbudowę obiektu z koniecznością odtworzenia ściany frontowej wraz z konstrukcją dachu i pokryciem dachowym przy zachowaniu dwóch kondygnacji od strony ul. Żabiej i nadbudowę do trzech kondygnacji od strony podwórza obiektu, wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne, w tym systemy grzewcze przyjazne środowisku. W wyniku realizacji inwestycji zakłada się uzyskać: salę szkoleniową dla około 100 osób wraz z niezbędnym zapleczem, hol z szatnią, wielofunkcyjną salę seminaryjną na około 50 osób, pomieszczenia biurowe dla Centrum Organizacji Pozarządowych, dwa pomieszczenia biurowe dla personelu, pomieszczenie do udzielania porad obywatelskich, wielofunkcyjne pomieszczenie dla Centrum Wolontariatu, 3

4 pomieszczenia magazynowe i sanitarne oraz inne wynikające z potrzeb działalności społecznej. Docelowo będzie to kompleksowy ośrodek dla lokalnych fundacji i stowarzyszeń, inkubator organizacji pozarządowych, spełniający rolę uniwersalnej bazy logistycznej, wyposażonej w komputery z dostępem do sieci, telefon, faks i inne urządzenia multimedialne. Planowany okres realizacji: Szacunkowa wartość inwestycji: ,00 PLN. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie marzec/kwiecień Planowana kwota dofinansowania z EFRR ,00 PLN Stan zaawansowania prac: opracowano program funkcjonalno-użytkowy inwestycji, trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej zadania i robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. Rozbudowa i przebudowa Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. Beneficjent Gmina Miasto Włocławek. Zakres planowanych prac w ramach projektu obejmuje cztery charakterystyczne elementy: nadbudowę i przebudowę w części administracyjnej, nadbudowę i przebudowę w części środkowej przeznaczonej dla widzów wraz z wyposażeniem, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę w części zascenia i sceny, przebudowę wejścia do teatru, schodów i parkingu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem niniejszego projektu jest podniesienie wartości substancji miejskiej poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury Teatru, a tym samym podniesienie standardu życia mieszkańców oraz dostępności świadczonych usług kulturalnych dla rozwoju aktywności kulturalnej i społecznej mieszkańców. Pozwoli to na wzrost liczby przedstawień i uczestników. Szacuje się, że w wyniku wdrożenia projektu liczba osób korzystających z obiektu kultury wspartego w wyniku realizacji projektu wzrośnie o 50% - z rocznie do Dzięki inwestycji Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku będzie mógł dalej pełnić swoje funkcje w sferze społecznej i kulturalnej oraz przyczyniać się do rozwoju kultury stanowiącej ważny element w życiu społecznogospodarczym oraz wzrostu aktywności kulturalnej mieszkańców. Planowana inwestycja będzie również sprzyjać zwiększeniu atrakcyjności miasta Włocławka w sferze kulturalnej i poprawie jego wizerunku. 4

5 Planowany okres realizacji: Szacunkowa wartość inwestycji: ,00 PLN. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie luty/marzec Planowana kwota dofinansowania z EFRR ,00 PLN Stan zaawansowania prac: do końca lutego br. rozpoczęte zostaną roboty budowlane, trwa kompletowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zadania. Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8a na potrzeby kulturalno społeczne. Beneficjent Gmina Miasto Włocławek. W ramach realizacji planowanego projektu przewiduje się szereg prac mających na celu przebudowę na potrzeby kulturalno - społeczne istniejącego budynku Starej Remizy - obiektu instytucji kultury, przy jednoczesnym dostosowaniu do funkcji użytkowych budynku do aktualnie obowiązujących standardów. Projektowana inwestycja zakłada pozostawienie w budynku istniejącej funkcji obiektu z wprowadzeniem zmian polegających na naprawie elewacji zewnętrznych (restauracji i termomodernizacji), zabezpieczeniu konstrukcji przed niszczącym działaniem wilgoci, przebudowę wnętrza dla polepszenia komfortu użytkowania budynku poprzez wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych i montaż wentylacji i klimatyzacji, zabezpieczenia pożarowe, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, wymienić stolarkę okienną. Głównym celem realizacji projektu będzie podniesienie wartości substancji miejskiej poprzez poprawę stanu infrastruktury obiektu kultury - Starej Remizy dla zwiększenia standardu życia mieszkańców Włocławka. W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się dostępność i jakość świadczonych usług kulturalnych. Zakłada się, że w efekcie przeprowadzonych działań zwiększy się liczba osób korzystających z obiektu wspartego w wyniku realizacji projektu z 1800 osób w 2010 r. do 2400 w 2012 r., co stanowi ok. 34% wzrostu w stosunku do stanu dotychczasowego. Projekt przyczyni sie także do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego w mieście Włocławek. Planowany okres realizacji: Szacunkowa wartość inwestycji: ,00 PLN. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie luty Planowana kwota dofinansowania z EFRR ,00 PLN 5

6 Stan zaawansowania prac: Gmina Miasto Włocławek dysponuje pełną dokumentacją aplikacyjną, tzn. wnioskiem o dofinansowanie wraz z wszystkimi załącznikami, w tym pozwoleniem na budowę. Monitoring Miasta Włocławek Beneficjent Gmina Miasto Włocławek Celem projektu jest stworzenie strefy bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarze Włocławka Śródmieściu. Jak wynika z analiz przeprowadzonych na potrzeby delimitacji obszarów do rewitalizacji, jednym z poważniejszych problemów Śródmieścia jest stan bezpieczeństwa. W obszarze tym odnotowuje się co roku najwięcej zdarzeń przestępczych. Sytuacja ta jest jedną z najpoważniejszych barier rozwoju Śródmieścia i zaniechanie działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w tym obszarze, spowoduje, że inne działania rewitalizacyjne dotyczące przede wszystkim ożywienia kulturalnego i gospodarczego obszaru staną się nieefektywne. W ramach zadania planowane jest zainstalowanie 35 kamer w kwartale określanym jako priorytetowy obszar rewitalizacji, w tym na: Zielonym Rynku, ul. 3 Maja, Starym Rynku, Bulwarach. Docelowo zakłada się objąć monitoringiem wszystkie niebezpieczne miejsca w Śródmieściu. Na ul. 3 Maja we Włocławku powstanie całodobowe stanowisko dozoru wizyjnego wraz z przystosowanym na takie potrzeby serwerem, pomieszczeniem socjalnym. Straż Miejska oraz Policja będą posiadały stanowiska do podglądu. Kamery będą zlokalizowane przede wszystkim w szczególnie niebezpiecznych miejscach wytypowanych wspólnie przez Policję i Straż Miejską. Obniżenie przestępczości w miejscach Śródmieścia, które są ważne z punktu widzenia rozwoju funkcji kulturalnych i rozrywkowych, handlowych tego obszaru, jest kluczowym elementem efektywności działań podejmowanych w zakresie ożywienia kulturalnego i gospodarczego tego rejonu.. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa w Śródmieściu będzie osiągana również poprzez realizację działań społecznych nawet, jeśli nie znalazły się one na liście projektów kluczowych, jednakże ich wdrażanie będzie priorytetowe dla miasta. Wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz zainteresowania przedsiębiorców i mieszkańców obszarem rewitalizowanym, zmniejszenie kosztów wandalizmu, rozwój gospodarczy obszaru poddanego rewitalizacji to efekty jakie w wyniku realizacji projektu zakłada się osiągnąć. 6

7 Planowany okres realizacji r. Szacunkowa wartość inwestycji: ,00 PLN Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie marzec/kwiecień 2011 r. Planowana kwota dofinansowania z EFRR ,00 PLN Stan zaawansowania prac: trwa opracowanie dokumentacji technicznej projektu przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego. Aplikacja w ramach konkursu otwartego Nr RPOWKP 24/VII/7.1/2009 Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku Ku Wiśle element I Przebudowa Starego Rynku. Beneficjent Gmina Miasto Włocławek. Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku Ku Wiśle element I stanowi jeden z czterech podprojektów Ku Wiśle. Jego celem jest podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystyczno-rekreacyjnej dla poprawy warunków życia mieszkańców Włocławka. W ramach zadania przewiduje się: przebudowę placu Starego Rynku, przebudowę dróg (ul. Maślana, ul. Św. Jana) i ciągów pieszych wraz z infrastrukturą techniczną, przebudowę schodów terenowych z tarasem widokowym, wprowadzenie elementów małej architektury, a także urządzenie zieleni, przebudowę oświetlenia i odwodnienie terenu. Intencją przebudowy Starego Rynku jest nawiązanie i podkreślenie wartości historycznych i użytkowych placu, w tym jego części do wysokości ulicy Zamczej i Szpichlernej (miejsce lokalizacji właściwego Starego Rynku i placu, na którym usytuowany był ratusz) poprzez zdecydowane zróżnicowanie nawierzchni oraz zaakcentowanie miejsca usytuowania ratusza. Zakłada się wbudowanie w nawierzchnię placu (płyt kamiennych) informacji o obiektach niegdyś stojących w tych miejscach wraz z zaznaczeniem dawnej pierzei zabudowy na wysokości ulic Zamczej i Szpichlernej. Po realizacji inwestycji Stary Rynek pozwoli na sprawniejszą organizację i przebieg różnego rodzaju imprez plenerowych, które będą mieć pozytywny wpływ na aktywizację społeczno-kulturalną mieszkańców Włocławka. Planowany okres realizacji: Szacunkowa wartość inwestycji: ,00 PLN. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie czerwiec Planowana kwota dofinansowania z EFRR ,00 PLN 7

8 Stan zaawansowania prac: została opracowana dokumentacja techniczna projektu, Gmina Miasto Włocławek dysponuje pozwoleniem na budowę. II. Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Program ma charakter wieloletni i jest corocznie uchwalany przez sejmiki województw. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie wnioskują o wpisanie zadania inwestycyjnego do programów rozwoju bazy sportowej bezpośrednio do urzędu marszałkowskiego właściwego dla danego województwa. W ramach ww. programu we Włocławku będą realizowane następujące inwestycje sportowe: Moje boisko Orlik Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, a także wolnostojącego zaplecza sanitarno-szatniowego. Wartość inwestycji: ,00 PLN Planowana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,00 PLN Planowana kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ,00 PLN. Stan zaawansowania prac: w lutym zaplanowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych. Moje boisko Orlik Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 11 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, a także wolnostojącego zaplecza sanitarno-szatniowego. Okres realizacji: Wartość inwestycji: ,00 PLN Planowana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,00 PLN 8

9 Planowana kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ,00 PLN. Stan zaawansowania prac: w lutym zaplanowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych. Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę 2 niecek basenowych, w tym basenu pływackiego na 6 torów wraz z oświetleniem podwodnym oraz basen do nauki pływania. Strefa zaplecza hali basenowej będzie wyposażona w: pokój ratownika i lekarza, przebieralnie (także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), natryski, zaplecza socjalne i administracyjne dla personelu, jacuzzi, kręgielnię, zjeżdżalnię, a także sztuczne lodowisko. Okres realizacji: Wartość inwestycji: ,00 PLN Planowana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,00 PLN Stan zaawansowania prac: trwają prace budowlane. Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego stadionu piłkarskiego i budowie zaplecza socjalnego dla projektowanej areny lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego. W ramach przedsięwzięcia powstanie boisko piłkarskie z urządzeniami lekkoatletycznymi, trybuny na około miejsc (w tym z zadaszeniem), dwie bieżnie 8 torowe o powierzchni syntetycznej, boisko rozgrzewkowe do piłki nożnej, bieżnia rozgrzewkowa i rzutnie rozgrzewkowe do pchnięcia kulą i rzutu dyskiem. Okres realizacji: Wartość inwestycji: ,00 PLN Planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do 30 % wartości inwestycji. W marcu 2010 r. Gmina Miasto Włocławek zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o dotację na realizację przedmiotowego zadania Stan zaawansowania prac:. została przygotowana dokumentacja budowlana, w trakcie przygotowania są wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych. Budowa przystani wodnej na rzece Wiśle. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę przystanie wodnej wraz z bazą treningową dla Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego i pomieszczeniami 9

10 WOPR, budowę kładki pieszej przez Zgłowiączkę, budowę dróg komunikacyjnych i parkingów, basenu postojowego dla jednostek pływających z możliwością cumowania statku spacerowego, zadaszenie basenu postojowego, uzbrojenie terenu w przyłącza, trybunę z miejscami siedzącymi, oświetlenie obiektu i jego zagospodarowanie w zieleń i małą architekturę. Okres realizacji: Wartość inwestycji: ,00 PLN Planowana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,00 PLN. W marcu 2010 r. Gmina Miasto Włocławek zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o dotację na realizację przedmiotowego zadania. Stan zaawansowania prac: Została przygotowana dokumentacja budowlana. W trakcie przygotowania są wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych. Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 12. Okres realizacji: Wartość inwestycji: ,00 PLN Planowana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,00 PLN Stan zaawansowania prac: przedsięwzięcie jest na etapie uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.. Boisko wielofunkcyjne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem oraz piłkochwytami od strony boków krótszych boiska i opaską wokół boiska z kostki brukowej. Okres realizacji: Wartość inwestycji: ,00 PLN Planowana kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,00 PLN Stan zaawansowania prac: trwają prace budowlane. 10

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim

Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim 1. Pasaż Kulturalny "ANDROMEDA" w Tychach projekt zakończony. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu został zaadaptowany niezagospodarowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć uszk odzony. Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo