Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014"

Transkrypt

1 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok , Łódź; NIP ; tel.: , , fax: ; Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Pruszcz Gdański w latach Łódź grudzień 2013 (aktualizacja maj 2014) 1

2 Zamawiający: Gmina Miejska Pruszcz Gdański Wykonawca: GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka, ul. Traktorowa 43 lok. 2, Łódź Podstawa opracowania: Umowa nr PR z dnia 7 sierpnia 2013 roku Autorzy opracowania: mgr inż. arch. Anna Woźnicka - wpisana na listę Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie (nr WA-336) mgr Agata Burlińska dr Marcin Feltynowski Piotr Urbański 2

3 Spis treści 1. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA. METODOLOGIA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ANALIZA WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ANALIZA WYDANYCH DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ANALIZA WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ANALIZA WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI I TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM Ważniejsze inwestycje miejskie z lat Pozostałe ważniejsze inwestycje z lat Planowane ważniejsze inwestycje miejskie Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m WNIOSKI OCENA AKTUALNOŚCI SUIKZP ORAZ MPZP OCENA AKTUALNOŚCI SUIKZP OCENA AKTUALNOŚCI MPZP Podział MPZP według ustaw, na podstawie których były sporządzone Analiza przeznaczeń terenów w MPZP Analiza wpływów do budżetu związanych z opłatą planistyczną Analiza wniosków złożonych o zmianę MPZP WNIOSKI PODSUMOWANIE

4 1. Podstawa prawna i cel opracowania. Metodologia Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz 647 z późn. zm.) w artykule 32 nakłada na burmistrzów gmin obowiązek dokonywania - co najmniej raz w czasie każdej kadencji Rady Miejskiej - analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i miejscowych planów zagospodarowania. Art W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1 3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w Pruszczu Gdańskim w latach , ze szczególnym uwzględnieniem wydanych w tym okresie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany dokumentów planistycznych. Dodatkowo, w niniejszym opracowaniu uwzględniono wydane pozwolenia na budowę w celu określenia faktycznego ruchu inwestycyjnego na terenie gminy. Ze względu na fakt, iż gmina przystąpiła do zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XXXV/329/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Pruszcz Gdański) oprócz obowiązkowych elementów analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wskazana jest analiza dodatkowych zagadnień, takich jak lokalizacja obiektów handlu wielkopowierzchniowego czy ważniejsze inwestycje miejskie. Na terenie Pruszcza Gdańskiego obowiązują na dzień sporządzania niniejszej analizy 43 miejscowe plany zagospodarowania obejmujące swym zasięgiem 67% powierzchni. W niniejszej analizie przedstawiono zestawienie planów pod względem dat ich uchwalania oraz powierzchni przeznaczeń terenów na poszczególne cele. 4

5 Celem niniejszej analizy jest ocena po spełnieniu jakich warunków wystąpić może pilna konieczność podjęcia uchwał o przystąpieniu do zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania a także wskazanie najważniejszych zmian uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych mogących mieć wpływ na zakres aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Dane wykorzystane w niniejszej analizie pochodzą z referatów Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim i zostały pozyskane w okresie od września do grudnia 2013 r. Ważnym źródłem danych były też zasoby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, które udostępniło wykaz wydawanych pozwoleń na budowę z lat Dodatkowo, w ramach opracowania wystąpiono do Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni oraz do Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni celem zaktualizowania zasięgu terenów zamkniętych na obszarze Pruszcza Gdańskiego. Ponadto wystąpiono z prośbą o interpretację zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych do prawnika Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie. Za okres analizy przyjęto lata , przy czym w przypadku zagadnień, dla których ze względu na ich niezbyt częste występowanie analiza statystyczna danych tylko z tego okresu byłaby zbyt uboga, zastosowano okres , każdorazowo zaznaczając ten fakt w tytułach tabel bądź legendzie rysunków. 5

6 2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Pruszcza Gdańskiego przebiegają w sposób planowy, zgodny z polityką przestrzenną gminy wyrażającą się w zapisach miejscowych planów zagospodarowania. Pruszcz Gdański pokryty jest obowiązującymi planami w 67% powierzchni. Już w 2006 roku wskaźnik pokrycia planami wynosił około 65%. Dodając do tego, iż około 18% powierzchni stanowią tereny zamknięte wojskowe a kolejny 1 % tereny kolejowe, przyznać należy, że stopień pokrycia planami jest bardzo wysoki poprzez co gmina od wielu lat niemalże w pełni kontroluje ruch inwestycyjny na swoim obszarze (15% nie jest pokryta planami) Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy Przy takim pokryciu planami zagospodarowania oraz w związku z faktem, że tereny zamknięte stanowią niemalże jedną piątą powierzchni większość terenów gminy wyłączona jest spod obowiązku wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Od roku 2010 w Pruszczu Gdańskim wydano jedynie 7 decyzji o warunkach zabudowy. Pięć wydanych dokumentów dotyczyło mieszkaniowych zamierzeń budowlanych, dwa związane były z usługami. Zlokalizowane one były w północnej części (12 sztuk), obecnie objętej uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania Pruszcz gdański POLE. Wschodni fragment, gdzie wydano w analizowanym okresie także kilka decyzji o warunkach zabudowy, został już objęty planem miejscowym (por. rysunek Decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach ). Tabela 1. Decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach Lp. Numer decyzji 1 PR- 7331/D/2/ PR- 7331/D/3/ PR- 7331/D/5/ PR- 7331/D/6/ PR-733/D/7/ /7, 2/1, 14/1 6 PR- 7331/D/9/ PR- 7331/DZ/1/2009 Położenie nieruchomości Data wydania decyzji Obręb Nr działki Cel decyzji / W sprawie budowy mieszkalnego budynku wielorodzinnego /77, 22, 17 W sprawie budowy magazynu z częścią biurowo-socjalną. 1/78, /2 3 W sprawie budowy domu jednorodzinnego /3 3 W sprawie budowy domu jednorodzinnego. 3 W sprawie budowy trzech budynków mieszkalnych wolnostojących przy ul. Podmiejskiej /6 3 W sprawie budowy jednorodzinnego wolnostojącego budynku mieszkalnego /3 3 Przeniesienie decyzji PR-7331/D/6/2008 z 29 sierpnia 2008 z osoby fizycznej na osobę prawną. 8 PR- 7331/D/13/ PR- 7331/D/14/ PR- 7331/DZ/14/ PR- 7331/DZ/1/ /6 3 W sprawie budowy domu jednorodzinnego /1 3 W sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego /1 3 W sprawie budowy domu jednorodzinnego /2 3 Przeniesienie decyzji PR-7331/D/5/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku z osoby fizycznej na osobę prawną. 6

7 12 PR-7331/Dwz/1/ PR-7331/Dwz/2/ PR-7331/Dwz/5/ PR-7331/Dwz/6/ /7 3 W sprawie budowy domu jednorodzinnego /2 3 W sprawie budowy dwóch budynków mieszkalnych wolnostojących /54 22 W sprawie zmiany sposobu użytkowania części budynku z pomieszczeń magazynowych i sanitarnych na kawiarnię /2 3 W sprawie budowy budynku mieszkalnego z garażem. 16 PR /9 3 W sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z wykonaniem zjazdu na działkę z drogi gminnej G. 17 PR /54 22 W sprawie rozbudowy i przebudowy hangaru lotniczego dla funkcji administracyjnych i usługowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM Pruszcz Gdański Mała intensywność w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wskazuje na to, że centralne obszary pokryte miejscowymi planami stanowią atrakcyjną przestrzeń inwestycyjną a ruch budowlany lokalizuje się na terenach objętych prawem miejscowym. W związku z intensywnymi pracami nad uchwalaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przewiduje się dalszy spadek liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy Analiza wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Przy wysokim stopniu pokrycia obowiązującymi planami decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane są dość rzadko. Od 2008 roku wydano ich zaledwie 11 i dotyczyły one różnorodnych zamierzeń, dotyczących zarówno rozwoju sieci infrastruktury energetycznej, cieplnej, drogowej, wodociągowej jak i np. rewitalizacji pomników. Tabela 2. Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane w latach Lp. Numer decyzji Data wydania decyzji Lokalizacja inwestycji Nr działki 1 PR-7331/D/4/ /6, 11, 104/2 2 PR-7331/D/7/ /8, 6, 7, 47 7 Nr obrębu Opis decyzji 9 W sprawie budowy stacji kontenerowej 15/04 kv oraz linii kablowych 15kV i nn 0,4 kv. 3 W sprawie budowy linii kablowej nn ze złączami kablowymi. Linia w wykopie 70 cm. 3 PR-7331/D-wz/7/ ,3 2, 1 W sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Raduni. 4 PR-7331/D/1/ , 14/5, 14/8, 14/9 (dawniej 14/6), 14/2, 2/4, 2/1 3 W sprawie budowy sieci wodociągowej DN 110 wraz z przyłączami do działek. 5 PR /43 22 W sprawie rewitalizacji pomnika, terenu zieleni i oświetlenia. 6 PR , 1, 41 1,2 W sprawie umocnienia odcinków ujściowych potoku Święty Wojciech i Rotmanka na długości 25

8 metrów. 7 PR /17, 1/111, 1/ W sprawie przebudowy istniejącej sieci cieplnej. 8 PR.6733.D /2 3 W sprawie budowy odcinka układu drogowego z infrastrukturą techniczną wraz z podziałem (wydzielenie drogi). Część zadania "Budowa tunelu pod torami kolejowymi wraz z układem drogowy, z włączeniem w ul. Podmiejską w Pruszczu Gdańskim. 9 PR działka nr 1/13, część dz. nr 1/17, dz. nr 1/114, 1/113, 1/112, część dz. nr 1/111, 1/61, 1/23, 1/120, dz. nr 1/115, 1/116, 1/118, 1/119, część dz. nr 1/10, 1/130, 1/123, 1/122, 1/ PR.6733.D /61, 1/23, 1/17, 1/126, 1/84, 1/ W sprawie obiektu infrastruktury technicznej przebudowy sieci gazowej (korekta przebiegu sieci gazowej, wymiana istniejącej sieci gazowej dn 80 i 100 wraz z przyłączami 50/65/80 16 szt. na sieci gazowe dn 110 PE i przyłącza dn 63 PE) sieć gazowa dn 110PE, SDR11, PE100 L=721m, przyłącza gazowe 63PE, SDR11, PE100 szt. 16; ciśnienie P=0,01 MPa Pruszcz Gdański rejon ul. Sikorskiego i Dywizjonu W sprawie budowy układu drogowego ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku istniejącej ul. Sikorskiego ze skrzyżowaniem z ul. Skalskiego (jako rondo) do granicy z JW dz. 1/23, 1/17, 1/126, 1/102, budowy drogi publicznej lub publicznego ciągu pieszego dz. nr 1/61, budowy terenu sportowo-rekreacyjnego na dz. 1/126 wraz z dojazdem na dz. 1/84, 1/102 obręb PR.6733.D , 214, 217, 225, 250, 234, 235, 274, 282, W sprawie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 250 kva, linii kablowej SN 15kV oraz linii kablowych nn 0,4 kv dla zasilenia działek w Pruszczu Gdańskim. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM Pruszcz Gdański 8

9 Spośród analizowanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego najwięcej wydano dla terenu objętego obecnie uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania Pruszcz gdański POLE, co oznacza dalszy spadek wydawanych decyzji tego rodzaju w przyszłości (por. rysunek Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane w latach ) Analiza wydanych pozwoleń na budowę Analiza decyzji administracyjnych pozwolenia na budowę wykracza poza zakres obowiązkowy oceny aktualności planowania w gminie. Należy jednak podkreślić, że w przypadku Pruszcza Gdańskiego pokrycie planami zagospodarowania wynosił na dzień sporządzania niniejszej analizy około 67% powierzchni. Analiza pozwoleń na budowę pozwala na wskazanie, które tereny podlegają największej presji inwestycyjnej. Pozwala to również na uzasadnienie decyzji władz lokalnych o wdrożeniu planów zagospodarowania zbieżnych z ruchem inwestycyjnym generowanym przez społeczność lokalną oraz podmioty gospodarcze. Wykres 1. Rodzaje pozwoleń na budowę wydawanych w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa powiatowego w Pruszczu Gdańskim Analizie podlegają decyzje pozwolenia na budowę dotyczące zamierzeń inwestycyjnych, które miały miejsce na terenie Pruszcza Gdańskiego w latach Łączna liczba wydanych pozwoleń przekroczyła 500 rozpatrzonych pozytywnie wniosków, związane były one z obiektami kubaturowymi. Największa liczba wydanych w okresie analizy pozwoleń pojawiła się w roku Do września 2013 roku wydano ponad 130 decyzji pozwolenia na budowę. W latach liczba wydawanych rocznie decyzji pozwolenia na budowę nie przekraczała 100. Należy podkreślić, że w analizowanym okresie 43% decyzji dotyczyło pozwoleń na budynki mieszkalne (por. wykres 1 Rodzaje pozwoleń na budowę wydawanych w latach ). 18% decyzji związanych było z przekształceniami na cele usług. Decyzje związane z realizacjami gospodarczymi stanowiły 14% wszystkich pozwoleń. Pozostałe decyzje pozwolenia na budowę stanowią 25% wydanych dokumentów. Pokazuje to, że podział 9

10 decyzji pozwolenia na budowę ze względu na rodzaj zabudowy jest zgodny z trendami w podobnych pod względem wielkości i liczby ludności ch. Istotnym elementem jest fakt, że decyzje pozwolenia na budowę najintensywniej wydawane są na obszarach, które posiadają miejscowe plany zagospodarowania, przez co władze gminy nie są narażone na dodatkowe obciążenia budżetowe związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, czy decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (por. rysunek Intensywność wydawania decyzji o pozwolenie na budowę na obszarze Pruszcz Gdański ) Analiza ważniejszych inwestycji i terenów inwestycyjnych w Pruszczu Gdańskim Miasto Pruszcz Gdański charakteryzuje się stosunkowo dużym ruchem inwestycyjnym a zamierzenia realizowane są zarówno przez podmioty prywatne jak i publiczne. Sprzyja temu położenie Pruszcza Gdańskiego w zasięgu aglomeracji Trójmiejskiej oraz nowe inwestycje drogowe poprawiające skomunikowanie w skali kraju i regionu. Stały wzrost liczby mieszkańców, z których prawie 70% to ludność w wieku produkcyjnym, sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na nowe tereny inwestycyjne, w tym pod funkcje mieszkaniowe i zieleń ale też usługowe i produkcyjne, dzięki którym miasto żyć będzie niezależnie od większych miast regionu, a nie spełniać jedynie rolę sypialni. Z analizy wydawanych pozwoleń na budowę wynika, że najwięcej inwestycji prowadzonych jest w pasie biegnącym z zachodu na wschód przez centrum. Poniżej przedstawiono w poszczególnych podrozdziałach zestawienia ważniejszych zrealizowanych i planowanych inwestycji w podziale na inwestycje sektora publicznego i sektora prywatnego Ważniejsze inwestycje miejskie z lat Rolą jest realizowanie zadań własnych gminy w sposób stwarzający warunki dla rozwoju społecznego i gospodarczego Pruszcza Gdańskiego z dbałością o jakość życia mieszkańców, walory środowiska przyrodniczego i kulturowego. W latach miasto realizowało w związku z dynamicznym rozwojem szereg inwestycji, przy czym do najważniejszych z nich zaliczyć można te zestawione w tabeli 3. Dotyczą one w dużej mierze realizacji inwestycji związanych z ogólnodostępnymi terenami zielonymi i sportowo - rekreacyjnymi a także obiektami o walorach kulturowych. 10

11 Tabela 3. Ważniejsze inwestycje miejskie z lat na podstawie wydanych pozwoleń na budowę L.p. Rok wydania pozwolenia Nazwa i adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę Nr i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę Nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę Rewitalizacja Zabytkowego Centrum Pruszcza Gd- budynek mieszkalnobiurowy Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 71A (dz. nr 89/13) Budowa parku doświadczeń fizycznych wraz z infrastrukturą Pruszcz Gdański ul. Kossaka (dz. nr 33/7, 33/1) DG-3480/ DG-10848/ / / Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Pruszcz Gdański ul. Niemcewicza (dz. nr 106/5) Budowa parku na terenie cmentarza wraz z parkingami Pruszcz Gdański ul. Grota Roweckiego/Wita Stwosza (dz. nr 48/1, 48/4, 49/9, 53/11) Zadaszenie amfiteatru na terenie faktorii Pruszcz Gdański (dz. nr 26/3) Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych oraz bieżni z infrastrukturą na terenie Zespołu Szkól nr 2 Pruszcz Gdański ul. Tysiąclecia 5 (dz. nr 1/68 obr. 13) Budowa basenu z infrastrukturą techniczno sportową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych na terenie Zespołu Szkół nr 4 Pruszcz Gdański ul. Kasprowicza Budowa parku miejskiego z infrastrukturą techniczną Rozbudowa wieży bramnej wraz z przebudową palisady Faktorii Handlowej Budowa ronda w ul. Dworcowej - Podmiejskiej Pruszcz Gdański (dz. nr 58, 59/3, 61/2, 71, 82/2, 84, 85) DG-1905/ DG-1751/ DG-1533/ DG-18501/ / / / / DG / DG DG / / DG / Budowa szczelnego retencyjnego zbiornika wodnego z kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem terenu, układem drogowym, obiektami sportu i rekreacji oraz małej architektury, kablową siecią energetyczną Pruszcz Gdański obręb Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z miejscami postojowymi w ulicy Modrzewskiego Pruszcz Gdański (dz. nr 162/3, 163, 495, 508) Budowa ulicy Wczasowej i Skarpowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej DG DG DG / / / Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa powiatowego w Pruszczu Gdańskim 11

12 Dla nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej miasto ma zadanie zapewnić dostępność komunikacyjną poprzez realizację układu drogowego. W ciągu ostatnich lat przebudowano lub zbudowano wiele dróg, ciągów pieszych i rowerowych, z których do najważniejszych inwestycji zaliczyć należy te przedstawione w tabeli 4. Tabela 4. Ważniejsze inwestycje miejskie dotyczące układu komunikacyjnego zrealizowanie w latach L.p. Inwestycje polegające na budowie nowych fragmentów układu drogowego Inwestycje polegające na przebudowie lub modernizacji istniejącego układu drogowego 1 Obwodnica Pruszcza Gdańskiego ul. 24 Marca 2 ul. Cyprysowa ul. Lotnicza 3 ul. Podkomorzego ul. Zastawna 4 ul. Rzewuskiego ul. Obrońców Pokoju 5 ul. Międzyrzeckiego ul. Plac Wolności 6 ul. Grota Roweckiego ul. Niepodległości 7 ul. Horsztyńskiego ul. Żeromskiego 8 ul. Beniowskiego ul. Pogodna, 3 Maja 9 ul. Tczewska ul. Bogusławskiego 10 ul. Kupiecka ul. Sportowa 11 ul. Janka Wiśniewskiego ul. Dąbrowskiego 14 ul. Kasprowicza 15 ul. Podmiejska 16 ul. PCK 17 os. Strzeleckiego: ulice Rogozińskiego, Strzeleckiego, Dobrowolskiego, Domeyki, Hrynkiewicza, Jana z Kolna 18 Szlak bursztynowy 2 b 19 ciąg pieszo rowerowy ul. Zastawnej 20 ciąg pieszo rowerowy ul. Mickiewicza 21 place i ciągi piesze Centrum 22 połączenie istniejącego ciągu pieszego Alei ks. Józefa Waląga z parkiem miejskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Pruszcz Gdański Ważniejsze inwestycje drogowe w trakcie realizacji: budowa ul. Grota Roweckiego, budowa ul. Konwaliowej, budowa ul. Kossaka. 12

13 Pozostałe ważniejsze inwestycje z lat Tak jak wspomniano, większość wydawanych pozwoleń na budowę dotyczyła zabudowy mieszkaniowej (43%) wznoszonej przez prywatnych inwestorów. Dla przeanalizowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w tabeli 5 przedstawiono największe inwestycje, które miały miejsce w Pruszczu Gdańskim w latach Tabela 5. Ważniejsze inwestycje sektora prywatnego w Pruszczu Gdańskim z lat na podstawie wydanych pozwoleń na budowę L.p. Rok wydania pozwolenia Nazwa i adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyłączami i sieciami sanitarnymi, wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, zjazdem z drogi, kotłownią gazową i wewnętrznymi instalacjami energetycznymi Pruszcz Gdański ul. Kasprowicza (dz. nr 2002/1, 56, 57/15) Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka (dz. nr 15) Budowa hali magazynowej materiałów budowlanych Pruszcz Gdański ul. Batalionów Chłopskich (dz. nr 22/4, 22/13, 22/14, 22/15) Nr i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę DG-3004/ DG-3264/ DG-5384/ Nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę 487/ / / Budowa budynku biurowo-usługowego z infrastruktura techniczną Pruszcz Gdański ul Powstańców Warszawy (dz. nr 319/7, 15/22, 3, 165, 15/16, 15/18, 15/19, 319/11) Budowa budynku usługowo-magazynowohandlowego Pruszcz Gdański ul. Nowowiejskiego (dz. nr 48/19) Budowa budynku handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingu ze zjazdem i oświetleniem Pruszcz Gdański ul. Kopernika (dz. nr 1192/2) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przyłączami wodociągowym, cieplnym, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetleniem Pruszcz Gdański ul. Cicha (dz. nr 14/6) Rozbudowa hali magazynowej Pruszcz Gdański ul. Gen wł. Sikorskiego (dz. nr 62/4) Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i uzbrojenia terenu Pruszcz Gdański (dz. nr 25/31, 25/13, 25/34) Budowa pawilonu biurowo handlowego i hali namiotowej Pruszcz Gdański ul. Nowowiejskiego (dz. nr 47/22) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych A i B Pruszcz Gdański (dz. nr 44/21, 44/22, 44/24, 44/26, 44/27, 44/29) Budowa zespołu trzech budynków 6 rodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z wewnętrznymi instalacjami Pruszcz Gdański ul. Orzeszkowa (dz. nr 2002/6, 2003) DG-5677/ DG-11597/ DG-13867/ DG-14326/ DG-2257/ DG-2987/ DG-4025/ DG-4033/ DG-8258/ / / / / / / / / /

14 Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z infrastrukturą techniczną, parkingami dojazdami i murem oporowym (dwa szeregi po 4 budynki jednorodzinne) Pruszcz Gdański ul. Dąbrowskiego (dz. nr 4/1, 4/2) Budowa hali namiotowej magazynowej Pruszcz Gdański ul. Komunalna Budowa budynku magazynu materiałów budowlanych Pruszcz Gdański ul. Batalionów Chłopskich Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, wewnętrzna instalacja gazową i przyłącze wod-kan DG-14199/ DG DG DG / / / A/ Budowa budynku hali montażu DG Budowa budynku usługowego z lokalami mieszkalnymi DG C Pruszcz Gdański Przebudowa z rozbudową budynku handlowego Biedronka Pruszcz Gdański ul. Skalskiego 1 DG Budowa hali magazynowej Pruszcz Gdański DG Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego DG z usługami, garażem podziemnym wraz z wewnętrzną instalacją gazu, przebudową sieci wodociągowej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetleniem terenu wraz z likwidacją istniejącej studni w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 14G/ / / G/ / Budowa budynku usługowo- mieszkalnego w zabudowie szeregowej oraz czterech miejsc parkingowych Pruszcz Gdański ul. Obrońców Pokoju Budowa budynku hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pruszcz Gdański obręb 15 DG DG / / Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno- biurową oraz oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją deszczową Pruszcz Gdański obręb Rozbudowa centrum dystrybucyjnego LPP obejmującej rozbudowę budynku hali magazynowej i budowę obiektów towarzyszących wraz z zewn. instalacjami Pruszcz Gdański (dz. nr 14/2 obr. 21) DG DG / / Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim Wyraźną większość tych inwestycji stanowią realizacje obiektów magazynowych i produkcyjnych a także budynków mieszkaniowych wielorodzinnych. Wzniesiono także kilka obiektów biurowych i usługowych. 14

15 Planowane ważniejsze inwestycje miejskie Miasto Pruszcz Gdański planowane inwestycje umieściło w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata Tabela 6 stanowi wyjątek z tego dokumentu i pokazuje, w których latach planowane są najważniejsze zamierzenia. Z tabeli tej wynika, że do głównych działań podejmowanych w najbliższych latach przez gminę należeć będzie dalsza rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego, realizacja zamierzeń związanych z retencją wód opadowych oraz przebudową i rewitalizacją kilku budynków komunalnych. Tabela 6. Ważniejsze planowane inwestycje miejskie L.p. Nazwa i cel inwestycji 1 Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym - usprawnienie komunikacyjne Okres realizacji inwestycji Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego 3 Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B w Pruszczu Gdańskim - modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B w Pruszczu Gdańskim wykonanie dokumentacji 4 Retencja wód opadowych - odprowadzenie wód deszczowych Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego 6 Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - usprawnienie komunikacyjne 7 Strzeleckiego - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego 8 Budowa i przebudowa dróg w ciągu ulic Grota Roweckiego i Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim w celu stworzenia nowej osi komunikacyjnej północ-południe na terenie - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata Ponadto, do planowanych przez miasto inwestycji należą: Zwiększenie powierzchni terenów zielonych poprzez: o utworzenie Parku Doświadczeń Fizycznych w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza, o utworzenie Parku Krainy Polodowcowej o pow. ok. 2,4 ha w okolicach ul. Kasprowicza; Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego Osiedle Komarowo wraz z budowa nowego układu komunikacyjnego; Budowa drogi z Osiedla Wschód w stronę Cieplewa; Realizacja układów komunikacyjnych, a szczególnie dokończenie układu ulic zbiorczych ul. Modrzewskiego; Rozwój Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej związany z sukcesywnym dozbrajaniem terenów, modernizacją sieci dróg wewnętrznych, promocją inwestycyjną oraz pozyskiwaniem potencjalnych nabywców; 15

16 Przedłużenie ul. Dworcowej przy torach kolejowych do granicy Gdańska; Restauracja zabytku obiektu przy ul. Krótkiej 6 powstanie placówki o charakterze muzealnym; Budowa tunelu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Sikorskiego Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 Zgodnie z zapisami artykułu 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) dotyczącymi obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania jednym z rodzajów terenów są te, na których lokalizowane są obiekty wielkopowierzchniowe. W tekście jednolitym wyżej wymienionej ustawy widnieje zapis wskazujący, że plany miejscowe muszą być sporządzane dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m 2. Jednocześnie pojawia się adnotacja, która wskazuje, że ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880), którą wprowadzono wskazaną zmianę, utraciła moc na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia r., sygnatura akt K 46/07 (Dz. U. Nr 123, poz. 803). Prowadzi to do wniosku, że w zapisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy powrócić do zapisu pierwotnego, czyli obiektu wielkopowierzchniowego, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 2000 m 2. Jest to zgodne z interpretacją przepisów prezentowaną przez radcę prawnego Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie. Taka interpretacja przepisów oznacza, że wyznaczone w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Pruszcz Gdański z 2010 roku obszary na których dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 są zgodne z istniejącym stanem prawnym oraz potrzebami. Jeden z obszarów zlokalizowano w centrum (teren dawnej cukrowni), gdzie możliwe będzie zlokalizowanie centrum handlowego obsługującego mieszkańców północnej i centralnej części Pruszcza Gdańskiego. Obszar przeznaczony pod obiekty wielkopowierzchniowe w centrum pozwoli na rewitalizację i wykorzystanie już wyposażonych w infrastrukturę terenów. Działania takie pozwolą na wprowadzenie nowych funkcji w przestrzeni z jednoczesną dbałością o dziedzictwo kulturowe Pruszcza Gdańskiego. Realizacja centrum handlowego powiązana ma być również z osadzeniem w jego przestrzeni funkcji rekreacyjnych oraz przestrzeni publicznych przyjaznych dla użytkowników. Ważne stanie się również funkcjonalne powiązanie tych obszarów z innymi elementami Pruszcz Gdański m.in. rzeką Radunią, ścisłym centrum, parkiem miejskim oraz Parkiem Kulturowym. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na to, że obiekty cukrowni posiadają charakterystyczne walory urbanistyczno - architektoniczne dla zabudowy przemysłowej wznoszonej w drugiej połowie XIX wieku. Obszary na których dopuszcza się lokalizację obiektów handlu wielkopowierzchniowego zlokalizowane są także w południowej części, o charakterze przemysłowym. W odniesieniu do obszaru położonego w południowo-zachodniej części należy uznać, że lokalizacja obiektów handlowych w tym rejonie pozwoli na powiązanie centrum handlowego z istniejącym układem komunikacyjnym z uwagi na bliskość węzła Rusocin, który pozwala na dogodny dojazd zarówno z autostrady A1, jak również z drogi ekspresowej 16

17 S6. Istniejące powiązania komunikacyjne pozwalają również na łatwy dostęp do centrum handlowego dla mieszkańców oraz podróżnych z wykorzystaniem korytarza drogowego drogi krajowej numer 91. Teren ten zajmuje powierzchnię około 90 ha, co pozwala na lokalizację centrum handlowego wraz z pełną obsługą infrastrukturalną. Wskazania dokumentów planistycznych w sposób jednoznaczny wskazują na konieczność tworzenia powiązań między obiektami handlowymi a otoczeniem i zielenią urządzoną. Będzie to również teren funkcjonalnie powiązany z zagospodarowaniem terenów wyznaczonych w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański. Tereny przeznaczone pod usługi handlowe wielkopowierzchniowe po wschodniej stronie ulicy Grunwaldzkiej (droga krajowa numer 91) posiadają łącznie powierzchnię około 74 ha. Obszar ten rozdzielony jest przez tereny zieleni urządzonej na dwa tereny o zbliżonej powierzchni. Na terenach tych dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych wielkopowierzchniowych, które będą uzupełniały już istniejące na tym obszarze zainwestowanie związane z prowadzeniem działalności handlowej. Wymagania dla tych terenów wskazują na potrzebę włączenia w zagospodarowanie zlokalizowanych w sąsiedztwie obszarów funkcjonalnych powiązanych ze środowiskiem przyrodniczym. W toku prac nad aktualizacją SUiKZP Pruszcza Gdańskiego proponuje się ewentualnie, w zależności od potrzeb gminy i zainteresowania inwestorów, rozważyć dopuszczenie lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (por. rysunek Lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 w Pruszczu Gdańskim ): na terenie cukrowni Pruszcz Gdański na zasadach dotychczas obowiązujących w miejscowym planie, na terenach przemysłowych oraz niezagospodarowanych, a położonych w okolicach terenów przeznaczonych obecnie pod lokalizację tego rodzaju obiektów w południowej części przy ul. Zastawnej i ulicy Grunwaldzkiej (trasach wlotowych do ), na terenach przy ul. Raciborskiego, trasie wlotowej w północno zachodniej części - na terenach obecnie przeznaczonych pod usługi, na terenie centrum przy ul. Chopina, w rejonie ul. Grunwaldzkiej, wzdłuż obwodnicy komunikacyjnej Pruszcz Gdanski. Propozycje powyższe wymagają weryfikacji co do faktycznego zapotrzebowania na obiekty wielkopowierzchniowe i spośród zaproponowanych terenów postuluje się przeznaczyć na ten cel jedynie taką ich część, która odpowiada temu zapotrzebowaniu Wnioski Z powyższych analiz wynika, iż Pruszcz Gdański w związku z wysokim stopniem pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania oraz występowaniem terenów zamkniętych o dużych powierzchniach większość obszarów wyłączona jest z procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumenty te były wydawane w ostatnich latach sporadycznie, przy czym tereny, na których je wydawano zostały już w części objęte obowiązującymi miejscowymi planami lub uchwałami o przystąpieniu do ich sporządzania, co spowoduje dalszy spadek liczby wydawanych decyzji w mieście w najbliższych latach. 17

18 Przeprowadzona dodatkowo analiza wydawanych pozwoleń na budowę oraz inwestycji miejskich wskazuje, iż wzmożonemu ruchowi inwestycyjnemu obejmującemu zarówno budynki mieszkaniowe obiekty magazynowe i produkcyjne, usługowe oraz biurowe towarzyszy realizacja przez miasto układu drogowego oraz rozwoju terenów zielonych i rekreacyjnych. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów miasto wprowadziło na swym obszarze Bałtycką Strefę Inwestycyjną, którą rozwija i doposaża w infrastrukturę techniczną. Inny ważny element rozwoju gospodarczego zależny od rozwiązań przyjętych w dokumentach planistycznych gminy stanowią tereny, na których dopuszcza się lokalizację obiektów wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2. Gmina może rozważyć przy okazji aktualizacji SUiKZP rozszerzenie tych terenów bądź wyznaczenie nowych a następnie ewentualnie zdecydować o uaktualnieniu w tym zakresie miejscowych planów zagospodarowania. 18

19 3. Ocena aktualności SUiKZP oraz MPZP 3.1. Ocena aktualności SUiKZP Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Pruszcz Gdański przyjęte zostało uchwałą Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 roku. Oceniając zakres wymagań art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co do zakresu zagadnień do uwzględnienia w SUiKZP zaliczyć należy: Zmianę ww. ustawy z 2010 roku dotyczącą art. 10 ust. 2a dodającą obowiązek ustalenia rozmieszczenia w studium w szczególności obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kw, a także ich stref ochronnych. W związku zamierzeniami dotyczącymi przystąpień do zmiany miejscowych planów oraz do sporządzania nowych miasto przystąpiło do zmiany Studium uchwalając uchwałę Nr XXXV/329/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański. W uzasadnieniu do uchwały podano, iż przesłanką do zmiany studium jest następujący w mieście rozwój społeczny i gospodarczy a także rosnąca z roku na rok liczba inwestorów. Celem zmiany jest weryfikacja dotychczasowej polityki przestrzennej mająca na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego oraz wzrostu atrakcyjności. Dlatego w zmianie Studium przewiduje się m. in.: wprowadzenie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych, weryfikację lokalizacji nowego cmentarza, weryfikację zapisów dotyczących zabudowy mieszkaniowej, weryfikację zapisów dotyczących rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; aktualizację zapisów w zakresie: weryfikacji obszarów zagrożonych powodzią po publikacji danych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, weryfikacji obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Pruszcz Gdański, będącej na dzień opracowywania niniejszej analizy w trakcie aktualizacji, weryfikacji granic zamkniętych terenów kolejowych. Obowiązujące Studium wskazuje wszystkie znajdujące się w granicach jego opracowania tereny kolejowe, jako zamknięte, podczas gdy według rejestru terenów zamkniętych Polskich Kolei Państwowych nie należą do nich fragment linii kolejowej nr 9 na północy, powyżej ulicy Przemysłowej do granicy oraz fragment linii kolejowej nr 229 na zachód od ul. Grunwaldzkiej (DK 91) do granicy Ocena aktualności MPZP 43 obowiązujące plany zagospodarowania sporządzone były zarówno w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku (obejmują one około 10% powierzchni ) jak i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku (około 57% powierzchni ). Jednocześnie prawie 21% powierzchni objętych jest uchwałami o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów. 19

20 Na obszarach objętych uchwałami o przystąpieniu obowiązują plany sporządzone według ustawy z 1994 roku, które w ten sposób automatycznie stracą ważność przy uchwalaniu nowych dokumentów planistycznych. Są to (zaznaczone w tabeli 7 czerwoną czcionką): EKOLOGICZNA OBWODNICA KOMUNIKACYJNA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI, Częściowo miejscowy plan zagospodarowania Pruszcz Gdański - KRÓTKA, ZASTAWNA (stawy). Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania obejmującego miejscowy plan zagospodarowania POŁUDNIE. W ten sposób odsetek powierzchni objętej planami sporządzonymi na podstawie ustawy z 1994 roku zmniejszy się do kilku procent (por. rysunek Podział miejscowych planów zagospodarowania według dat sporządzania ) Podział MPZP według ustaw, na podstawie których były sporządzone W oczywisty sposób plany sporządzone w oparciu o nieobowiązującą już ustawę różnią się zakresem i szczegółowością ustaleń od tych, sporządzonych na podstawie nowej ustawy. Analizując obowiązujące miejscowe plany pod kątem art. 15 i art. 16 ust. 1 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzić należy, że plany sporządzone wg poprzedniej ustawy odbiegają zakresem ustaleń od wymagań zawartych w ww. artykułach (plany w białych polach tabeli 7). Polega to przede wszystkim na mniejszej szczegółowości ustaleń tych miejscowych planów. Taka mniejsza szczegółowość największe znaczenie może mieć dla planów obejmujących centralne części, dla których warto wprowadzać restrykcyjne zapisy dotyczące parametrów nowopowstających budynków. Do najważniejszych zmian w prawie związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, które nastąpiły w ostatnich latach i mogą mieć wpływ na aktualność miejscowych planów zagospodarowania należą: A. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: a. Zmianę z 2010 roku art. 15 polegającą na dodaniu do ww. artykułu punktów 3a, 4b, 7-10 mówiących o: rozmieszczeniu obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kw a także ich stref ochronnych (pkt 3a); granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (pkt 4b); granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych (pkt 7) (por. rysunek Tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Kolejowe tereny zamknięte ); sposobu usytuowania obiektów budowlanych i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów (pkt 8); zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (pkt 9); 20

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Czechowic-Dziedzic. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE w okresie kadencji Rady Miejskiej

Burmistrz Czechowic-Dziedzic. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE w okresie kadencji Rady Miejskiej Załącznik do uchwały Nr LIV/510/14 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach 16 września 2014r. Burmistrz Czechowic-Dziedzic ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY CZECHOWICE- DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/290/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2014 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKA

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKA Wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocena postępu w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletni program ich sporządzania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r.

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. ) w sprawie zmiany ustaleń fragmentu miejscowego planu ogólnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r.

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1306/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 1306/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 1306/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska Targowa w Płocku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE 1. Podstawa opracowania. Niniejsze opracowanie sporządzone

Bardziej szczegółowo

2. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego wpłynęło dwanaście pism zawierających dwadzieścia siedem odrębnych nieuwzględnionych uwag.

2. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego wpłynęło dwanaście pism zawierających dwadzieścia siedem odrębnych nieuwzględnionych uwag. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2415 UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 809/LXX/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 18 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 809/LXX/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 18 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 809/LXX/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujacego teren wolny od zabudowy (przylegający do istniejacego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 19 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ulicami Kalinową, Rzeczną,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 października 2016 r. Poz. 5848 UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1134 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 7 lutego 2017 r. Zespół projektowy: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON

SoftGIS s.c., Wrocław, ul. Parkowa 25, tel. (071) , NIP , REGON Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadowa Kłoda i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśna dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Prace nad miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r.

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r. Lubel.01.89.1358 UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII-7/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII-7/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII-7/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA Projekt z dnia 13 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łebieniec, Szczenurze i Steknica, gmina Wicko Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo