ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ"

Transkrypt

1 UL. Ostrowska Odolanów Ul. Czechosłowacka Poznań Tel. +48 (61) Fax +48 (61) Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej Goleniów Zlecenie z dnia r. ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ BAZY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. o.o. W GOLENIOWIE, PRZY ULICY MASZEWSKIEJ, DZ. NR 198/2; 49/2 OBRĘB GOLENIÓW 9 Autorzy opracowania: Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis mgr inż. Piotr Grabek Koncepcja mgr inż. Bartłomiej Adamiec Koncepcja Poznań, styczeń 2012 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Nazwa opracowania Zamawiający Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Materiały wyjściowe ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTU Lokalizacja i dysponowana powierzchnia Stan formalno-prawny Aktualna działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Ilość i charakterystyka jakościowa odpadów komunalnych oraz system ich zagospodarowania Zakres planowanego przedsięwzięcia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Projektowany proces technologiczny Opis procesu technologicznego Zestawienie urządzeń i opis podstawowych funkcji CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW Hala sortowni Boksy Magazyny i pomieszczenia zamknięte Utwardzony plac na kontenery Myjnia Garaże zamknięte na pojazdy ciężarowe Waga samochodowa Parking dla aut ciężarowych Magazyn oraz wiata na sprzęt Parking na cztery stanowiska Warsztat samochodowy Budynek administracyjny Budynek socjalny Boks na piasek i sól Drogi, place i parkingi Przyłącza oraz sieci wewnątrzobiektowe

3 4.17 Ogrodzenie ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BHP, PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BHP, PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA Rozruch mechaniczny, elektryczny Rozruch technologiczny UWAGI KOŃCOWE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ BAZY PGK W GOLENIOWIE Podstawowe obiekty budowlane Infrastruktura techniczna Urządzenia technologiczne instalacja przeładunku odpadów Urządzenia technologiczne sortownia odpadów opakowaniowych SPIS RYCIN Ryc. nr 1 Droga dojazdowa (działka nr 79) do projektowanej Bazy...9 Ryc. Nr 2 Przykładowa prowadnica do kontenerów rolkowych widok od strony najazdowej...17 Ryc. Nr 3 Schemat technologiczny Bazy PGK w Goleniowie SPIS TABEL Tabela 1 Podstawowe akty prawne...6 Tabela 2 Rodzaj działaności PGK w Goleniowie...10 Tabela 3 Prognozowane rodzaje i ilości odpadów trafiających na projektowaną Bazę PGK w Goleniowie...12 Tabela 4 Zestawienie podstawowych urządzeń technologiczych...21 SPIS RYSUNKÓW Rys. nr 1 Rys. nr 2 Koncepcja planu zagospodarowania terenu Rzut i przekroje linii sortowniczej dla odpadów opakowaniowych oraz instalacji przeładunku odpadów 3

4 1. WPROWADZENIE Podstawowym aktem prawnym w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce jest Ustawa o odpadach (Dz. U Nr 39 poz. 251). Fundamentalne znaczenie dla gospodarowania odpadami mają zasady opisane w art. 5 ustawy, które na każdego, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów nakłada obowiązek takiego planowania, projektowania i prowadzenia tych działań, aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu, zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub, których nie udało się poddać odzyskowi. Powyższy schemat postępowania ma (powinien mieć) zasadniczy wpływ na stosowanie technik produkcji i form świadczenia usług oraz stosowanych surowców i materiałów szczególnie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, co znalazło odzwierciedlenie w art. 6 ustawy o odpadach. Restrykcyjność zasad i definicji oraz innych wymagań Ustawy o odpadach dają podstawę do powstawania nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów, zarówno komunalnych, gdzie inwestorem jest jednostka samorządowa, jak i innych niż komunalne. W ustawie sformułowano zasadę bliskości, która mówi, że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Ustawa o odpadach nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (art. 10). Najważniejszymi z punktu widzenia zasadności realizacji przedmiotowej inwestycji, są zapisy zawarte w Art. 16a., w którym określono zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Do zadań tych należą m. in.: 1) Zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych; 2) Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 4

5 b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; 3) Zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. Sortownia surowców wtórnych na terenie Bazy PGK w Goleniowie, w skład której wchodzi linia technologiczna sortowania odpadów surowcowych i instalacja do przeładunku odpadów komunalnych, spełnia wszystkie wymogi organizacyjne i techniczne, w tym obowiązki nałożone przez ustawodawcę w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz jest uzasadniona ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Projektowana inwestycja wpisuje się w działania, mające na celu uporządkowanie gospodarki odpadami w myśl przyjętych na poziomie województwa i powiatu, kierunków działań w zakresie selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów Nazwa opracowania Zmiana Koncepcji techniczno-technologicznej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej, działki nr 198/2; 49/2, obręb nr 9 w Goleniów Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej Goleniów 1.3. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest zmiana Koncepcji techniczno-technologicznej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki. Zmiana będzie dotyczyła zmiany linii sortowniczej dla odpadów komunalnych zmieszanych na: Linię sortowniczą do doczyszczania odpadów surowcowych Instalację do przeładunku odpadów 1.4. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie z dnia 14 listopada 2011 r Zakres opracowania Opracowanie przedstawia rozwiązania technologiczne dla linii sortowniczej do doczyszczania odpadów surowcowych oraz instalację do przeładunku odpadów na terenie planowanej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki. 5

6 1.6. Materiały wyjściowe Koncepcja techniczno-technologiczna Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki, opracowana przez firmę AK NOVA Sp. z o.o., Poznań, grudzień 2011 r., Program inwestycyjny wraz z danymi techniczno-materiałowymi, maszynami i założeniami technologicznymi opracowany przez Zamawiającego, Decyzja Nr 580 o warunkach zabudowy, z dnia r., Decyzja Nr 29/ŚU/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia r., Mapa do celów projektowych Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej z dnia r., Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z dnia r., Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia r., Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Wytyczne oraz uzgodnienia z Zamawiającym. Aktualny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami podstawowe akty prawne Tabela 1 Podstawowe akty prawne Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego Miejsce udostępnienia dokumentu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych Dz. U Nr 112, poz Dz. U Nr 204, poz Dz. U Nr 122, poz Dz. U Nr 191, poz Dz. U Nr 192, poz

7 Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego Miejsce udostępnienia dokumentu w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzeniu ścieków Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach Dz. U Nr 213, poz Dz. U Nr 186, poz ze zm. Dz. U Nr 30, poz. 208 Dz. U Nr 137, poz. 984, ze zm. Dz. U Nr 120, poz. 826 Dz. U Nr 206, poz Dz. U Nr 5, poz. 31 Dz. U Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz. U. Nr 2005 nr 239, poz. 2019, ze zm. Dz. U Nr 123 poz. 858, ze zm. Dz. U Nr 185, poz Dz. U Nr 147, poz Dz. U r. Nr 25, poz. 150 ze zm. Dz. U Nr 199 poz. 1227, ze zm. 7

8 Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego Miejsce udostępnienia dokumentu oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U Nr 243 poz ze zm. Dz. U Nr 75, poz. 690 ze zm 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTU 2.1. Lokalizacja i dysponowana powierzchnia Planowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na niezabudowanych działkach nr 198/2 (pow. 2,0265 ha) i 49/2 (pow. 0,2206 ha) położonych w miejscowości Goleniów, obręb nr 9, należących do Gminy Goleniów i będących w dyspozycji PGK w Goleniowie na podstawie umowy użyczenia. Dojazd do działek zgodnie z wydaną Decyzją o warunkach zabudowy Nr 580 z dnia r., prowadzi od strony ulicy 1 Brygady Legionów, drogą gminną 79 (utwardzoną płytami drogowymi ryc. nr 1) po przez działki 50/6 i 69/1. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej znajduje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Goleniów Sp. z o.o., od strony południowej teren przemysłowy, natomiast od strony zachodniej i wschodniej teren jest niezabudowany. 8

9 Zmiana koncepcji techniczno-technologicznej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Ryc. nr 1 Droga dojazdowa (działka nr 79) do projektowanej Bazy 2.2. Stan formalno-prawny Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia zostały wydane: Decyzja Nr 29/ŚU/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia r., oraz Decyzja Nr 580 o warunkach zabudowy, z dnia r. Z racji zmiany profilu technologii związanego z postępowaniem odpadów przyjmowanych na planowaną Bazę, w którym pierwotnie nie zakładano sortowania wysegregowanych odpadów odpadów komunalnych paliwa zmieszanych alternatywnego, bądź oraz produkcji komponentu do z paliwa alternatywnego należy zmienić ww. decyzję, dostosowując je do projektowanej technologii Aktualna działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Aktualna działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie z podaniem symbolu Polskiej Działalności Gospodarczej została przedstawiona w Tabeli nr 1 9

10 Tabela 2 Rodzaj działaności PGK w Goleniowie lp symbol PKD przedmiot działalności Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Z działalność usługowa związana z leśnictwem Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Z produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z zbieranie odpadów niebezpiecznych Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Z przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Z demontaż wyrobów zużytych Z odzysk surowców z materiałów segregowanych Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Z Z handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10

11 Z transport drogowy towarów B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z działalność w zakresie architektury Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne B pozostałe badania i analizy techniczne Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z pozostałe sprzątanie Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z pogrzeby i działalność pokrewna Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 2.4. Ilość i charakterystyka jakościowa odpadów komunalnych oraz system ich zagospodarowania Określenie ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wytwarzanych na określonym obszarze jest bardzo istotne dla projektowania systemu zbiórki. Jest to zagadnienie wymagające badań całorocznych, w pełnym cyklu badawczym wykonanych w oparciu o istniejące normy. Prognozowane przez PGK w Goleniowie rodzaje i ilości odpadów trafiających na Bazę przedstawiono w tabeli nr 3. 11

12 Tabela 3 Prognozowane rodzaje i ilości odpadów trafiających na projektowaną Bazę PGK w Goleniowie Kod Ilość Lp Rodzaj odpadów odpadów [Mg/rok] Urządzenia zawierające freony ok Leki i inne nie wymienione w ok Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie Baterie i akumulatory inne niż wymienione w ok Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w ; zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w ; ; Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy) ok. 15 ok Odpady ulegające biodegradacji ok Gleba i ziemia, w tym kamienie ok Inne odpady nie ulegające biodegradacji ok Inne odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ok Odpady z targowisk ok Odpady z czyszczenia ulic i placów ok Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Odpady wielkogabarytowe ok Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ok Gruz ceglany ok Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ok Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych ok

13 materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. ok Odpady z remontów i przebudowy dróg ok Inne niewymienione odpady Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Opakowania z papieru i tektury ok Opakowania z tworzyw sztucznych ok Opakowania ze szkła ok Zakres planowanego przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcia polegać będzie na budowie Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki przy ulicy Maszewskiej, działki nr 198/2; 49/2. Baza funkcjonalnie jest podzielona na dwa działy: gospodarki odpadami wraz z linią sortowniczą do odpadów opakowaniowych i instalacją do przeładunku odpadów komunalnych o łącznej wydajności ok Mg/rok, oraz dział zieleni. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się montaż / wykonanie następujących obiektów: 1. Hala sortowni odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów 2. Boks na szkło m 2 3. Boks na opakowania z tworzyw sztucznych m 2 4. Boks na odpady biodegradowalne m 2 5. Boks na odpady wielkogabarytowe m 2 6. Boks na opakowania z papieru i tektury - 20 m 2 7. Boks na opakowania po chemii gospodarczej - 20 m 2 8. Boks na odpady metalowe - 40 m 2 9. Magazyny i pomieszczenia zamknięte: a. magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkt zbiórki odpadów problemowych m 2 b. magazyn na pojemniki na odpady m 2 c. pomieszczenie do belowania makulatury i plastików m Utwardzony plac na kontenery 7-40 m3-200 m Myjnia 5 m x 15 m 12. Garaże zamknięte na pojazdy ciężarowe 400 m Waga samochodowa 13

14 oraz Zmiana koncepcji techniczno-technologicznej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki 14. Parking dla 13 aut ciężarowych m DZIAŁ ZIELENI a. magazyn na sprzęt - 65 m 2 b. wiata na sprzęt AZ - 45 m 2 c. parking - cztery stanowiska m Warsztat samochodowy m Budynek administracyjny - 50 m Budynek socjalny 225 m Boks na piasek i sól m Parking do aut osobowych (34 miejsc) Drogi wewnętrzne i place manewrowe, ogrodzenie terenu, przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, węzła ciepłowniczego, elektroenergetyczne; wewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne; zieleń ozdobna. 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1 Projektowany proces technologiczny Zadaniem przedmiotowej linii technologicznej Bazy PGK w Goleniowie dział gospodarki odpadami, w skład której wchodzi linia technologiczna sortowania odpadów opakowaniowych oraz instalacja do przeładunku odpadów komunalnych, jest zapewnienie właściwej gospodarki odpadami surowcowymi i odpadami komunalnymi zmieszanymi. W procesie technologicznym, jaki projektuje się dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydziela się następujące operacje technologiczne: Ważenie i rejestrację z archiwizacją dowożonych odpadów na wadze samochodowej; Przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych do hali sortowni odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów oraz ich skierowanie na linię technologiczną przeładunku; Manualne wydzielenie z odpadów komunalnych zmieszanych odpadów tarasujących; Mechaniczne przeładowanie odpadów komunalnych zmieszanych poprzez prasę stacjonarną kontenerową do kontenerów transportowych; Przyjęcie odpadów surowcowych do hali sortowni odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów, a następnie skierowanie ich na linię technologiczną; Sortowanie ręczne odpadów; 14

15 Separację ferromagnetyków; Przygotowanie wysegregowanych surowców wtórnych do ich przekazania odbiorcom (prasowanie i/lub załadunek do kontenera transportowego); Przygotowanie odpadów balastowych (odpadów resztowych z procesu technologicznego) do transportu do docelowego miejsca unieszkodliwiania; Kontrola i rejestracja wywożonych surowców wtórnych i odpadów balastowych do miejsca odzysku\unieszkodliwiania poza Bazą PGK w Goleniowie. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem, linia technologiczna sortowni odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Bazy PGK w Goleniowie, projektowana jest na przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych w ilości ok Mg/rok przy pracy w systemie jednozmianowym. Odpady trafiające na projektowaną linię technologiczną służąca do przeładunku odpadów komunalnych zmieszanych, po oddzieleniu odpadów tarasujących (np. meble, sprzęt AGD itp.) zostaną w całości przeładowane do kontenerów transportowych i wywiezione do miejsca docelowego rozsortowania i utylizacji. Natomiast na linii sortowni surowców wtórnych prowadzony będzie proces segregacji manualnej pozytywnej i negatywnej oraz mechanicznej poprzez separator elektromagnetyczny. W celu redukcji objętości i kosztów transportu wyselekcjonowane odpady opakowaniowe mogą być poddawane procesowi prasowania, z wykorzystaniem prasy i/z perforatorem Opis procesu technologicznego Odpady trafiające na teren projektowanej Bazy PGK w Goleniowe będą w pierwszej kolejności ważone na wadze przy wjeździe na teren bazy i ewidencjonowane, a następnie kierowane na halę sortowniczą odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów. Odpady komunalne zmieszane trafiające na halę wyładowywane będą z pojazdów w punkcie rozładunku. Po ręcznym wydzieleniu odpadów tarasujących (np. meble, sprzęt ADG itp.), za pomocą ładowarki podawane będą na taśmociąg załadowczo-wznoszący (2-1) i dalej poprzez taśmociąg wznoszący (2-2) kierowane na taśmociąg rewersyjny (2-3) rozdzielający odpady do stacjonarnych pras kontenerowych 2-4 i 2-5, do których podłączane będę kontenerowe pojemniki transportowe. Po wypełnieniu się kontenerów zostaną one za pomocą samochodu typu hakowiec załadowane na zestaw transportowy i przewiezione do miejsca rozsortowania i unieszkodliwiania poza Bazą PGK. Natomiast pod prasy zostaną podłączone puste kontenery zamienne. 1 O zakupie prasy i perforatora Inwestor zadecyduje na etapie przystąpienia do realizacji planowanego przedsięwzięcia. 15

16 Aby umożliwić segregację i odzysk odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki projektuje się linię sortowniczą odpadów opakowaniowych. Odpady opakowaniowe z selektywnej zbiórki podobnie jak odpady komunalne zmieszane po zważeniu w pierwszej kolejności przyjmowane będą w miejscu rozładunku hali sortowniczej odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów. Następnie za pomocą ładowarki podawane będą na taśmociąg załadowczo-wznoszący (1-1) i po przez kolejny taśmociąg wznoszący (1-2) kierowane na taśmociąg sortowniczy (1-5) przechodzący przez kabinę sortowniczą (1-3/4). Sortowanie ręczne surowców wtórnych prowadzone będzie manualnie w zależności od potrzeb przez 6 do 10 sortowaczy, dla których przygotowano stanowisko pracy w kabinie sortowniczej, wyposażonej w instalację nawiewno/wyciągową (grzewcza i chłodzącą strumień powietrza wtłaczany do kabiny), zapewniające obsłudze właściwe warunki pracy określone w przepisach bhp, ppoż i innych przepisach obowiązujących na terenie Polski. Rodzaj surowców wybieranych z zadanego strumienia odpadów zależeć będzie od aktualnych możliwości zbytu oraz stopnia czystości sortowanego materiału. Instalacja pozwala na odzyskanie: makulatury w podziale na karton i tekturę, magazyny ilustrowane i gazety; tworzyw sztucznych z wyodrębnieniem na PET, opakowania (HDPE, PP, PS) oraz folie (LDPE), puszek aluminiowych, itp. Surowce wtórne, posortowane na poszczególne rodzaje, klasy i gatunki kierowane będą do ustawionych bezpośrednio pod trybuną sortowniczą kontenerów. W zależności od rodzaju wysortowanego asortymentu (surowca wtórnego) oraz indywidualnych preferencji odbiorcy i potrzeb rynkowych, surowce mogą być poddawane procesowi prasowania, z wykorzystaniem prasy z perforatorem w celu redukcji objętości, a tym samym zmniejszenia kosztów transportu. Pozostały materiał, zalegający na taśmociągu (Poz. 1-5) po wysortowaniu surowców wtórnych lub odpadów balastowych, opuszczając kabinę sortowniczą trafia na taśmociąg wznoszący (Poz. 1-7), nad którym umieszczono separator elektromagnetyczny (Poz. 1-6). Zrzut odseparowanych ferromagnetyków odbywać się będzie do kontenera samowyładowczego o konstrukcji ścian bocznych pełnych o pojemności ok. 1,1 m 3 wyposażonego w kółka i prowadnice dla wózka widłowego, ustawionego pod wsypem z taśmy separatora. W przypadku stwierdzenia braku metali żelaznych w strumieniu odpadów do przeznaczonych do segregacji, powyższy separator można wyłączyć w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. 16

17 Pozostałe odpady balastowe (odpady resztowe z procesu technologicznego) poprzez przenośnik poziomy rewersyjny (Poz. 1-8) trafiać będą do stacjonarnej prasy kontenerowej (Poz. 1-9) lub kontenera rolkowego (1-10). Uzupełnienie wyposażenia sortowni odpadów opakowaniowych o dodatkowy kontener rolkowy (Poz. 1-10), daje możliwość pracy ciągłej linii technologicznej bez konieczności przestoju, wymaganego dla podstawienia kontenera pustego 2. Schemat technologiczny Bazy PGK w Goleniowie przedstawiono na RYC. NR 3. Uwaga! W posadce, w miejscu przewidzianym na ustawienie kontenerów stacjonarnej prasy a także bezpośrednio pod kabinami sortowniczymi przewidziano montaż prowadnic ułatwiających prawidłowe ustawienie kontenerów rolkowych. Projektuje się po dwie prowadnice dla każdego stanowiska kontenera transportowego o długości zapewniającej odpowiednie ustawienie kontenera oraz (w celu ochrony posadzki) opuszczanie i wciąganie kontenera bezpośrednio na i z prowadnic. Przykładowa prowadnica patrz RYC. NR 2 Ryc. Nr 2 Przykładowa prowadnica do kontenerów rolkowych widok od strony najazdowej 2 Linia technologiczna wyposażona w zintegrowany system czujek, pozwalający na automatyczne przełączenie przenośnika poziomego rewersyjnego (po zapełnieniu kontenera następuje przekierowanie odpadów na kontener równoległy, a w sytuacji zapełnienia obu kontenerów następuje zatrzymanie pracy linii). 17

18 Ryc. Nr 3 Schemat technologiczny Bazy PGK w Goleniowie. 18

19 Na terenie bazy planowane jest również wykonanie następujących obiektów służących do tymczasowego magazynowania odpadów oraz obiektów związanych technologicznie z funkcjonowanie Bazy: Boks na szkło o powierzchni ok. 200 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej oraz odpady z selektywnej zbiórki, Boks na odpady z tworzyw sztucznych o powierzchni ok. 200 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej oraz odpady z selektywnej zbiórki, Boks na odpady biodegradowalne o powierzchni ok. 200 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej, Boks na odpady wielkogabarytowe o powierzchni ok. 100 m 2 do którego będą trafiać odpady wyselekcjonowane w punkcie rozładunku hali sortowni, Boks na opakowania z papieru i tektury o powierzchni ok. 20 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej oraz odpady z selektywnej zbiórki, Boks na opakowania po chemii gospodarczej o powierzchni ok. 20 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej oraz odpady z selektywnej zbiórki, Boks na odpady metalowe o powierzchni ok. 40 m 2 do którego będą trafiać odpady wyselekcjonowane w punkcie rozładunku hali sortowni oraz z linii sortowniczej, Magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkt zbiórki odpadów problemowych o powierzchni ok. 180 m 2 do którego będą trafiać odpady wyselekcjonowane w punkcie rozładunku hali sortowni oraz odpady z selektywnej zbiórki. Magazyn na pojemniki na odpady o powierzchni ok. 100 m 2 Pomieszczenie do belowania makulatury i plastików o powierzchni ok. 150 m 2 Plac na kontenery o powierzchni ok. 200 m 2, Myjnia płytowa, przejazdowa o wymiarach 5 x 15, przeznaczona do mycia pojazdów kołowych będących w posiadaniu przez PGK w Goleniowie. Myjnie będzie wyposażona w wysokociśnieniowe urządzenie myjące oraz ruchomy pomost do mycia górnych części pojazdów, Waga samochodowa o nośności 60 ton i dokładnością pomiaru 20 kg. Waga o wymiarach pomostu 18,0 x 3,0 zamontowana w pasie drogowym przy wjeździe na teren Bazy będzie obsługiwana z pomieszczenia wagowego znajdującego się w budynku administracyjnym usytuowanym w pobliżu wagi. Do pomiaru mierzonych przez wagę mas oraz prowadzenia ewidencji związanych z obrotem odpadami, w pomieszczeniu wagowego zostanie zainstalowany zestaw komputerowy wraz ze 19

20 specjalistycznym oprogramowaniem. Ponadto waga będzie wyposażona w czytnik kart magnetycznych dla stałych dostawców i przewoźników oraz zewnętrzny wyświetlacz. W celu sterowania ruchem pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren Bazy, na wjeździe i wyjeździe należy zamontować szlabany sterowane automatycznie z pomieszczenia wagowego. Garaże zamknięte na pojazdy ciężarowe na 8 stanowisk (pojazdy typu hak 5 szt., zamiatarka 1 szt., polewaczka 1 szt., piaskarka 1 szt.) o powierzchni ok. 400 m 2. Parking dla 11 aut ciężarowych o powierzchni ok. 440 m 2. Budynek administracyjny o powierzchni ok. 50 m 2. W budynku należy wykonać pomieszczenia wagowego, dwa pomieszczenia administracyjnej (dla kierownika Bazy i pracowników administracyjnych) oraz węzeł sanitarny. Budynek socjalny o powierzchni ok. 225 m 2 z następującymi pomieszczeniami: szatnia czysta mężczyzn (40 osób), szatnia brudna mężczyzn (40 osób), szatnia kobiet (10 osób), jadalnia dla pracowników (20 osób) z pomieszczeniem do wydawania ciepłych posiłków (dla 30 osób), sanitariaty z natryskami osobne dla kobiet i mężczyzna, suszarnia odzieży dla pracowników, pomieszczenie gospodarcze. W budynku socjalnym projektuje się również pomieszczenie dyspozytorni (sterowni) układu technologicznego z oknem wychodzącym na halę sortowni. Sterowanie realizowane będzie za pośrednictwem oprogramowania, przy użyciu komputera PC z monitorem. Oprogramowanie pozwalać będzie na czytelną wizualizację układu technologicznego, łatwy odczyt stanów i parametrów pracy poszczególnych urządzeń, zmianę nastaw urządzeń, ich włączania i wyłączania. Uwaga! Dopuszcza się zaprojektowania i wybudowanie budynku socjalnego w układzie dwukondygnacyjnym. Pozostałe obiekty związane z Działem Zieleni. 3.3 Zestawienie urządzeń i opis podstawowych funkcji Zestawienie podstawowych urządzeń instalacji linii sortowniczej do doczyszczania odpadów opakowaniowych oraz instalacji do przeładunku odpadów o łącznej wydajności ok Mg/rok przedstawiono w Tabeli nr 4. 20

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu lub data aktualizacji wpisu Firma, oznaczenie siedzibyadres lub imię

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI

PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI I. Na terenie Nowej Bazy Spółki planuje się obiekty następujących działów: 1. DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Lp. Data wpisu Firma,

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE Lp. Data wpisu Nr rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres, albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 9 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219653-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zator Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/381/10 RAY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza Warszawa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza Warszawa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza 5 02 015 Warszawa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW realizowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. 623.002.2012 Składowisko Odpadów Zakładu Utylizacji, Recyklingu,

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE

Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE Wójt Gminy Dobre REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRE L.p. Data wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Nr IN. 6233.2. 2012 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Lp. Firma; oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 5283 UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłecko

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłecko Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłecko Rok 2012 Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

1. EKO NIP REGON

1. EKO NIP REGON 1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: EKO- Energia Sp. z o.o. Powroźnik 96 33-370 Muszyna 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP 734 351 21 63 3. Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK Żagań, dn. 25 kwiecień 2016 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia L.p Firma-oznaczenie siedziby, adres NIP REGON Rodzaje odbieranych

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHŁOPICE.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHŁOPICE. Lp. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY CHŁOPICE. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja prowadzącego działalność gospodarczą pod Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

R E J E S T R. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

R E J E S T R. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE POWIAT: SOKOŁOWSKI GMINA CERANÓW R E J E S T R działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Lp. Data wpisu 1 20.06. 2012 Nazwa firmy Adres Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Nazwa firmy, siedziba i adres lub (imię i nazwisko przedsiębiorcy)\ Numer

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości GMINA MIASTO SIERADZ Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz Sieradz, dn. 2016-02-25 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 10/2012

Bardziej szczegółowo

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu Co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i gdzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L p Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru NIP

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r.

REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. REJESTR DZIAŁANOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY JELCZ- LASKOWICE - 2015r. l.p. Firma ( oznaczenie firmy i adres) Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości Borne Sulinowo. Borne Sulinowo, dn Połczyn Zdrój Kod pocztowy

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości Borne Sulinowo. Borne Sulinowo, dn Połczyn Zdrój Kod pocztowy URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo Borne Sulinowo, dn. 2012-12-07 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy 1 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Dworcowa Orneta telefon:

Dworcowa Orneta   telefon: Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 GK.6233.2.1.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. NIP: 743-202-33-36 REGON: 281369150 Dworcowa 27 11-130 Orneta

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, siedziba i adres / l.p. imię i nazwisko przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorstwo Handlowo

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 1977 UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2) WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Nr rejestrowy REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma albo imię i nazwisko 1 6233.1.2012 F.U.H. JARTEX Szczepan Jarantowski Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny. i podatkowej NIP REGON

Numer identyfikacyjny. i podatkowej NIP REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY WILCZĘTA Numer rejestro wy. RDR 1/2012 RDR 2/2012 Nazwa firmy (lub imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo