ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ"

Transkrypt

1 UL. Ostrowska Odolanów Ul. Czechosłowacka Poznań Tel. +48 (61) Fax +48 (61) Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej Goleniów Zlecenie z dnia r. ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ BAZY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. o.o. W GOLENIOWIE, PRZY ULICY MASZEWSKIEJ, DZ. NR 198/2; 49/2 OBRĘB GOLENIÓW 9 Autorzy opracowania: Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis mgr inż. Piotr Grabek Koncepcja mgr inż. Bartłomiej Adamiec Koncepcja Poznań, styczeń 2012 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Nazwa opracowania Zamawiający Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Materiały wyjściowe ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTU Lokalizacja i dysponowana powierzchnia Stan formalno-prawny Aktualna działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Ilość i charakterystyka jakościowa odpadów komunalnych oraz system ich zagospodarowania Zakres planowanego przedsięwzięcia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Projektowany proces technologiczny Opis procesu technologicznego Zestawienie urządzeń i opis podstawowych funkcji CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW Hala sortowni Boksy Magazyny i pomieszczenia zamknięte Utwardzony plac na kontenery Myjnia Garaże zamknięte na pojazdy ciężarowe Waga samochodowa Parking dla aut ciężarowych Magazyn oraz wiata na sprzęt Parking na cztery stanowiska Warsztat samochodowy Budynek administracyjny Budynek socjalny Boks na piasek i sól Drogi, place i parkingi Przyłącza oraz sieci wewnątrzobiektowe

3 4.17 Ogrodzenie ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BHP, PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BHP, PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA Rozruch mechaniczny, elektryczny Rozruch technologiczny UWAGI KOŃCOWE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ BAZY PGK W GOLENIOWIE Podstawowe obiekty budowlane Infrastruktura techniczna Urządzenia technologiczne instalacja przeładunku odpadów Urządzenia technologiczne sortownia odpadów opakowaniowych SPIS RYCIN Ryc. nr 1 Droga dojazdowa (działka nr 79) do projektowanej Bazy...9 Ryc. Nr 2 Przykładowa prowadnica do kontenerów rolkowych widok od strony najazdowej...17 Ryc. Nr 3 Schemat technologiczny Bazy PGK w Goleniowie SPIS TABEL Tabela 1 Podstawowe akty prawne...6 Tabela 2 Rodzaj działaności PGK w Goleniowie...10 Tabela 3 Prognozowane rodzaje i ilości odpadów trafiających na projektowaną Bazę PGK w Goleniowie...12 Tabela 4 Zestawienie podstawowych urządzeń technologiczych...21 SPIS RYSUNKÓW Rys. nr 1 Rys. nr 2 Koncepcja planu zagospodarowania terenu Rzut i przekroje linii sortowniczej dla odpadów opakowaniowych oraz instalacji przeładunku odpadów 3

4 1. WPROWADZENIE Podstawowym aktem prawnym w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce jest Ustawa o odpadach (Dz. U Nr 39 poz. 251). Fundamentalne znaczenie dla gospodarowania odpadami mają zasady opisane w art. 5 ustawy, które na każdego, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów nakłada obowiązek takiego planowania, projektowania i prowadzenia tych działań, aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu, zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub, których nie udało się poddać odzyskowi. Powyższy schemat postępowania ma (powinien mieć) zasadniczy wpływ na stosowanie technik produkcji i form świadczenia usług oraz stosowanych surowców i materiałów szczególnie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, co znalazło odzwierciedlenie w art. 6 ustawy o odpadach. Restrykcyjność zasad i definicji oraz innych wymagań Ustawy o odpadach dają podstawę do powstawania nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów, zarówno komunalnych, gdzie inwestorem jest jednostka samorządowa, jak i innych niż komunalne. W ustawie sformułowano zasadę bliskości, która mówi, że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Ustawa o odpadach nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (art. 10). Najważniejszymi z punktu widzenia zasadności realizacji przedmiotowej inwestycji, są zapisy zawarte w Art. 16a., w którym określono zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Do zadań tych należą m. in.: 1) Zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych; 2) Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 4

5 b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; 3) Zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. Sortownia surowców wtórnych na terenie Bazy PGK w Goleniowie, w skład której wchodzi linia technologiczna sortowania odpadów surowcowych i instalacja do przeładunku odpadów komunalnych, spełnia wszystkie wymogi organizacyjne i techniczne, w tym obowiązki nałożone przez ustawodawcę w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz jest uzasadniona ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Projektowana inwestycja wpisuje się w działania, mające na celu uporządkowanie gospodarki odpadami w myśl przyjętych na poziomie województwa i powiatu, kierunków działań w zakresie selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów Nazwa opracowania Zmiana Koncepcji techniczno-technologicznej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej, działki nr 198/2; 49/2, obręb nr 9 w Goleniów Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej Goleniów 1.3. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest zmiana Koncepcji techniczno-technologicznej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki. Zmiana będzie dotyczyła zmiany linii sortowniczej dla odpadów komunalnych zmieszanych na: Linię sortowniczą do doczyszczania odpadów surowcowych Instalację do przeładunku odpadów 1.4. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie z dnia 14 listopada 2011 r Zakres opracowania Opracowanie przedstawia rozwiązania technologiczne dla linii sortowniczej do doczyszczania odpadów surowcowych oraz instalację do przeładunku odpadów na terenie planowanej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki. 5

6 1.6. Materiały wyjściowe Koncepcja techniczno-technologiczna Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki, opracowana przez firmę AK NOVA Sp. z o.o., Poznań, grudzień 2011 r., Program inwestycyjny wraz z danymi techniczno-materiałowymi, maszynami i założeniami technologicznymi opracowany przez Zamawiającego, Decyzja Nr 580 o warunkach zabudowy, z dnia r., Decyzja Nr 29/ŚU/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia r., Mapa do celów projektowych Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej z dnia r., Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z dnia r., Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia r., Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Wytyczne oraz uzgodnienia z Zamawiającym. Aktualny stan prawny w zakresie gospodarki odpadami podstawowe akty prawne Tabela 1 Podstawowe akty prawne Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego Miejsce udostępnienia dokumentu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych Dz. U Nr 112, poz Dz. U Nr 204, poz Dz. U Nr 122, poz Dz. U Nr 191, poz Dz. U Nr 192, poz

7 Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego Miejsce udostępnienia dokumentu w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzeniu ścieków Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach Dz. U Nr 213, poz Dz. U Nr 186, poz ze zm. Dz. U Nr 30, poz. 208 Dz. U Nr 137, poz. 984, ze zm. Dz. U Nr 120, poz. 826 Dz. U Nr 206, poz Dz. U Nr 5, poz. 31 Dz. U Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz. U. Nr 2005 nr 239, poz. 2019, ze zm. Dz. U Nr 123 poz. 858, ze zm. Dz. U Nr 185, poz Dz. U Nr 147, poz Dz. U r. Nr 25, poz. 150 ze zm. Dz. U Nr 199 poz. 1227, ze zm. 7

8 Lp. Pełna nazwa materiału źródłowego Miejsce udostępnienia dokumentu oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U Nr 243 poz ze zm. Dz. U Nr 75, poz. 690 ze zm 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTU 2.1. Lokalizacja i dysponowana powierzchnia Planowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na niezabudowanych działkach nr 198/2 (pow. 2,0265 ha) i 49/2 (pow. 0,2206 ha) położonych w miejscowości Goleniów, obręb nr 9, należących do Gminy Goleniów i będących w dyspozycji PGK w Goleniowie na podstawie umowy użyczenia. Dojazd do działek zgodnie z wydaną Decyzją o warunkach zabudowy Nr 580 z dnia r., prowadzi od strony ulicy 1 Brygady Legionów, drogą gminną 79 (utwardzoną płytami drogowymi ryc. nr 1) po przez działki 50/6 i 69/1. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej znajduje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Goleniów Sp. z o.o., od strony południowej teren przemysłowy, natomiast od strony zachodniej i wschodniej teren jest niezabudowany. 8

9 Zmiana koncepcji techniczno-technologicznej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Ryc. nr 1 Droga dojazdowa (działka nr 79) do projektowanej Bazy 2.2. Stan formalno-prawny Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia zostały wydane: Decyzja Nr 29/ŚU/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia r., oraz Decyzja Nr 580 o warunkach zabudowy, z dnia r. Z racji zmiany profilu technologii związanego z postępowaniem odpadów przyjmowanych na planowaną Bazę, w którym pierwotnie nie zakładano sortowania wysegregowanych odpadów odpadów komunalnych paliwa zmieszanych alternatywnego, bądź oraz produkcji komponentu do z paliwa alternatywnego należy zmienić ww. decyzję, dostosowując je do projektowanej technologii Aktualna działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Aktualna działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie z podaniem symbolu Polskiej Działalności Gospodarczej została przedstawiona w Tabeli nr 1 9

10 Tabela 2 Rodzaj działaności PGK w Goleniowie lp symbol PKD przedmiot działalności Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Z działalność usługowa związana z leśnictwem Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Z produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z zbieranie odpadów niebezpiecznych Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Z przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Z demontaż wyrobów zużytych Z odzysk surowców z materiałów segregowanych Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Z Z handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10

11 Z transport drogowy towarów B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z działalność w zakresie architektury Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne B pozostałe badania i analizy techniczne Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z pozostałe sprzątanie Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z pogrzeby i działalność pokrewna Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 2.4. Ilość i charakterystyka jakościowa odpadów komunalnych oraz system ich zagospodarowania Określenie ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wytwarzanych na określonym obszarze jest bardzo istotne dla projektowania systemu zbiórki. Jest to zagadnienie wymagające badań całorocznych, w pełnym cyklu badawczym wykonanych w oparciu o istniejące normy. Prognozowane przez PGK w Goleniowie rodzaje i ilości odpadów trafiających na Bazę przedstawiono w tabeli nr 3. 11

12 Tabela 3 Prognozowane rodzaje i ilości odpadów trafiających na projektowaną Bazę PGK w Goleniowie Kod Ilość Lp Rodzaj odpadów odpadów [Mg/rok] Urządzenia zawierające freony ok Leki i inne nie wymienione w ok Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie Baterie i akumulatory inne niż wymienione w ok Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w ; zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w ; ; Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy) ok. 15 ok Odpady ulegające biodegradacji ok Gleba i ziemia, w tym kamienie ok Inne odpady nie ulegające biodegradacji ok Inne odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ok Odpady z targowisk ok Odpady z czyszczenia ulic i placów ok Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Odpady wielkogabarytowe ok Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ok Gruz ceglany ok Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ok Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych ok

13 materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. ok Odpady z remontów i przebudowy dróg ok Inne niewymienione odpady Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Opakowania z papieru i tektury ok Opakowania z tworzyw sztucznych ok Opakowania ze szkła ok Zakres planowanego przedsięwzięcia Planowane przedsięwzięcia polegać będzie na budowie Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki przy ulicy Maszewskiej, działki nr 198/2; 49/2. Baza funkcjonalnie jest podzielona na dwa działy: gospodarki odpadami wraz z linią sortowniczą do odpadów opakowaniowych i instalacją do przeładunku odpadów komunalnych o łącznej wydajności ok Mg/rok, oraz dział zieleni. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się montaż / wykonanie następujących obiektów: 1. Hala sortowni odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów 2. Boks na szkło m 2 3. Boks na opakowania z tworzyw sztucznych m 2 4. Boks na odpady biodegradowalne m 2 5. Boks na odpady wielkogabarytowe m 2 6. Boks na opakowania z papieru i tektury - 20 m 2 7. Boks na opakowania po chemii gospodarczej - 20 m 2 8. Boks na odpady metalowe - 40 m 2 9. Magazyny i pomieszczenia zamknięte: a. magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkt zbiórki odpadów problemowych m 2 b. magazyn na pojemniki na odpady m 2 c. pomieszczenie do belowania makulatury i plastików m Utwardzony plac na kontenery 7-40 m3-200 m Myjnia 5 m x 15 m 12. Garaże zamknięte na pojazdy ciężarowe 400 m Waga samochodowa 13

14 oraz Zmiana koncepcji techniczno-technologicznej Bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki 14. Parking dla 13 aut ciężarowych m DZIAŁ ZIELENI a. magazyn na sprzęt - 65 m 2 b. wiata na sprzęt AZ - 45 m 2 c. parking - cztery stanowiska m Warsztat samochodowy m Budynek administracyjny - 50 m Budynek socjalny 225 m Boks na piasek i sól m Parking do aut osobowych (34 miejsc) Drogi wewnętrzne i place manewrowe, ogrodzenie terenu, przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, węzła ciepłowniczego, elektroenergetyczne; wewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne; zieleń ozdobna. 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1 Projektowany proces technologiczny Zadaniem przedmiotowej linii technologicznej Bazy PGK w Goleniowie dział gospodarki odpadami, w skład której wchodzi linia technologiczna sortowania odpadów opakowaniowych oraz instalacja do przeładunku odpadów komunalnych, jest zapewnienie właściwej gospodarki odpadami surowcowymi i odpadami komunalnymi zmieszanymi. W procesie technologicznym, jaki projektuje się dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydziela się następujące operacje technologiczne: Ważenie i rejestrację z archiwizacją dowożonych odpadów na wadze samochodowej; Przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych do hali sortowni odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów oraz ich skierowanie na linię technologiczną przeładunku; Manualne wydzielenie z odpadów komunalnych zmieszanych odpadów tarasujących; Mechaniczne przeładowanie odpadów komunalnych zmieszanych poprzez prasę stacjonarną kontenerową do kontenerów transportowych; Przyjęcie odpadów surowcowych do hali sortowni odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów, a następnie skierowanie ich na linię technologiczną; Sortowanie ręczne odpadów; 14

15 Separację ferromagnetyków; Przygotowanie wysegregowanych surowców wtórnych do ich przekazania odbiorcom (prasowanie i/lub załadunek do kontenera transportowego); Przygotowanie odpadów balastowych (odpadów resztowych z procesu technologicznego) do transportu do docelowego miejsca unieszkodliwiania; Kontrola i rejestracja wywożonych surowców wtórnych i odpadów balastowych do miejsca odzysku\unieszkodliwiania poza Bazą PGK w Goleniowie. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem, linia technologiczna sortowni odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Bazy PGK w Goleniowie, projektowana jest na przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych w ilości ok Mg/rok przy pracy w systemie jednozmianowym. Odpady trafiające na projektowaną linię technologiczną służąca do przeładunku odpadów komunalnych zmieszanych, po oddzieleniu odpadów tarasujących (np. meble, sprzęt AGD itp.) zostaną w całości przeładowane do kontenerów transportowych i wywiezione do miejsca docelowego rozsortowania i utylizacji. Natomiast na linii sortowni surowców wtórnych prowadzony będzie proces segregacji manualnej pozytywnej i negatywnej oraz mechanicznej poprzez separator elektromagnetyczny. W celu redukcji objętości i kosztów transportu wyselekcjonowane odpady opakowaniowe mogą być poddawane procesowi prasowania, z wykorzystaniem prasy i/z perforatorem Opis procesu technologicznego Odpady trafiające na teren projektowanej Bazy PGK w Goleniowe będą w pierwszej kolejności ważone na wadze przy wjeździe na teren bazy i ewidencjonowane, a następnie kierowane na halę sortowniczą odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów. Odpady komunalne zmieszane trafiające na halę wyładowywane będą z pojazdów w punkcie rozładunku. Po ręcznym wydzieleniu odpadów tarasujących (np. meble, sprzęt ADG itp.), za pomocą ładowarki podawane będą na taśmociąg załadowczo-wznoszący (2-1) i dalej poprzez taśmociąg wznoszący (2-2) kierowane na taśmociąg rewersyjny (2-3) rozdzielający odpady do stacjonarnych pras kontenerowych 2-4 i 2-5, do których podłączane będę kontenerowe pojemniki transportowe. Po wypełnieniu się kontenerów zostaną one za pomocą samochodu typu hakowiec załadowane na zestaw transportowy i przewiezione do miejsca rozsortowania i unieszkodliwiania poza Bazą PGK. Natomiast pod prasy zostaną podłączone puste kontenery zamienne. 1 O zakupie prasy i perforatora Inwestor zadecyduje na etapie przystąpienia do realizacji planowanego przedsięwzięcia. 15

16 Aby umożliwić segregację i odzysk odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki projektuje się linię sortowniczą odpadów opakowaniowych. Odpady opakowaniowe z selektywnej zbiórki podobnie jak odpady komunalne zmieszane po zważeniu w pierwszej kolejności przyjmowane będą w miejscu rozładunku hali sortowniczej odpadów opakowaniowych i przeładunku odpadów. Następnie za pomocą ładowarki podawane będą na taśmociąg załadowczo-wznoszący (1-1) i po przez kolejny taśmociąg wznoszący (1-2) kierowane na taśmociąg sortowniczy (1-5) przechodzący przez kabinę sortowniczą (1-3/4). Sortowanie ręczne surowców wtórnych prowadzone będzie manualnie w zależności od potrzeb przez 6 do 10 sortowaczy, dla których przygotowano stanowisko pracy w kabinie sortowniczej, wyposażonej w instalację nawiewno/wyciągową (grzewcza i chłodzącą strumień powietrza wtłaczany do kabiny), zapewniające obsłudze właściwe warunki pracy określone w przepisach bhp, ppoż i innych przepisach obowiązujących na terenie Polski. Rodzaj surowców wybieranych z zadanego strumienia odpadów zależeć będzie od aktualnych możliwości zbytu oraz stopnia czystości sortowanego materiału. Instalacja pozwala na odzyskanie: makulatury w podziale na karton i tekturę, magazyny ilustrowane i gazety; tworzyw sztucznych z wyodrębnieniem na PET, opakowania (HDPE, PP, PS) oraz folie (LDPE), puszek aluminiowych, itp. Surowce wtórne, posortowane na poszczególne rodzaje, klasy i gatunki kierowane będą do ustawionych bezpośrednio pod trybuną sortowniczą kontenerów. W zależności od rodzaju wysortowanego asortymentu (surowca wtórnego) oraz indywidualnych preferencji odbiorcy i potrzeb rynkowych, surowce mogą być poddawane procesowi prasowania, z wykorzystaniem prasy z perforatorem w celu redukcji objętości, a tym samym zmniejszenia kosztów transportu. Pozostały materiał, zalegający na taśmociągu (Poz. 1-5) po wysortowaniu surowców wtórnych lub odpadów balastowych, opuszczając kabinę sortowniczą trafia na taśmociąg wznoszący (Poz. 1-7), nad którym umieszczono separator elektromagnetyczny (Poz. 1-6). Zrzut odseparowanych ferromagnetyków odbywać się będzie do kontenera samowyładowczego o konstrukcji ścian bocznych pełnych o pojemności ok. 1,1 m 3 wyposażonego w kółka i prowadnice dla wózka widłowego, ustawionego pod wsypem z taśmy separatora. W przypadku stwierdzenia braku metali żelaznych w strumieniu odpadów do przeznaczonych do segregacji, powyższy separator można wyłączyć w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. 16

17 Pozostałe odpady balastowe (odpady resztowe z procesu technologicznego) poprzez przenośnik poziomy rewersyjny (Poz. 1-8) trafiać będą do stacjonarnej prasy kontenerowej (Poz. 1-9) lub kontenera rolkowego (1-10). Uzupełnienie wyposażenia sortowni odpadów opakowaniowych o dodatkowy kontener rolkowy (Poz. 1-10), daje możliwość pracy ciągłej linii technologicznej bez konieczności przestoju, wymaganego dla podstawienia kontenera pustego 2. Schemat technologiczny Bazy PGK w Goleniowie przedstawiono na RYC. NR 3. Uwaga! W posadce, w miejscu przewidzianym na ustawienie kontenerów stacjonarnej prasy a także bezpośrednio pod kabinami sortowniczymi przewidziano montaż prowadnic ułatwiających prawidłowe ustawienie kontenerów rolkowych. Projektuje się po dwie prowadnice dla każdego stanowiska kontenera transportowego o długości zapewniającej odpowiednie ustawienie kontenera oraz (w celu ochrony posadzki) opuszczanie i wciąganie kontenera bezpośrednio na i z prowadnic. Przykładowa prowadnica patrz RYC. NR 2 Ryc. Nr 2 Przykładowa prowadnica do kontenerów rolkowych widok od strony najazdowej 2 Linia technologiczna wyposażona w zintegrowany system czujek, pozwalający na automatyczne przełączenie przenośnika poziomego rewersyjnego (po zapełnieniu kontenera następuje przekierowanie odpadów na kontener równoległy, a w sytuacji zapełnienia obu kontenerów następuje zatrzymanie pracy linii). 17

18 Ryc. Nr 3 Schemat technologiczny Bazy PGK w Goleniowie. 18

19 Na terenie bazy planowane jest również wykonanie następujących obiektów służących do tymczasowego magazynowania odpadów oraz obiektów związanych technologicznie z funkcjonowanie Bazy: Boks na szkło o powierzchni ok. 200 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej oraz odpady z selektywnej zbiórki, Boks na odpady z tworzyw sztucznych o powierzchni ok. 200 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej oraz odpady z selektywnej zbiórki, Boks na odpady biodegradowalne o powierzchni ok. 200 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej, Boks na odpady wielkogabarytowe o powierzchni ok. 100 m 2 do którego będą trafiać odpady wyselekcjonowane w punkcie rozładunku hali sortowni, Boks na opakowania z papieru i tektury o powierzchni ok. 20 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej oraz odpady z selektywnej zbiórki, Boks na opakowania po chemii gospodarczej o powierzchni ok. 20 m 2 do którego będą trafiać odpady z linii sortowniczej oraz odpady z selektywnej zbiórki, Boks na odpady metalowe o powierzchni ok. 40 m 2 do którego będą trafiać odpady wyselekcjonowane w punkcie rozładunku hali sortowni oraz z linii sortowniczej, Magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkt zbiórki odpadów problemowych o powierzchni ok. 180 m 2 do którego będą trafiać odpady wyselekcjonowane w punkcie rozładunku hali sortowni oraz odpady z selektywnej zbiórki. Magazyn na pojemniki na odpady o powierzchni ok. 100 m 2 Pomieszczenie do belowania makulatury i plastików o powierzchni ok. 150 m 2 Plac na kontenery o powierzchni ok. 200 m 2, Myjnia płytowa, przejazdowa o wymiarach 5 x 15, przeznaczona do mycia pojazdów kołowych będących w posiadaniu przez PGK w Goleniowie. Myjnie będzie wyposażona w wysokociśnieniowe urządzenie myjące oraz ruchomy pomost do mycia górnych części pojazdów, Waga samochodowa o nośności 60 ton i dokładnością pomiaru 20 kg. Waga o wymiarach pomostu 18,0 x 3,0 zamontowana w pasie drogowym przy wjeździe na teren Bazy będzie obsługiwana z pomieszczenia wagowego znajdującego się w budynku administracyjnym usytuowanym w pobliżu wagi. Do pomiaru mierzonych przez wagę mas oraz prowadzenia ewidencji związanych z obrotem odpadami, w pomieszczeniu wagowego zostanie zainstalowany zestaw komputerowy wraz ze 19

20 specjalistycznym oprogramowaniem. Ponadto waga będzie wyposażona w czytnik kart magnetycznych dla stałych dostawców i przewoźników oraz zewnętrzny wyświetlacz. W celu sterowania ruchem pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren Bazy, na wjeździe i wyjeździe należy zamontować szlabany sterowane automatycznie z pomieszczenia wagowego. Garaże zamknięte na pojazdy ciężarowe na 8 stanowisk (pojazdy typu hak 5 szt., zamiatarka 1 szt., polewaczka 1 szt., piaskarka 1 szt.) o powierzchni ok. 400 m 2. Parking dla 11 aut ciężarowych o powierzchni ok. 440 m 2. Budynek administracyjny o powierzchni ok. 50 m 2. W budynku należy wykonać pomieszczenia wagowego, dwa pomieszczenia administracyjnej (dla kierownika Bazy i pracowników administracyjnych) oraz węzeł sanitarny. Budynek socjalny o powierzchni ok. 225 m 2 z następującymi pomieszczeniami: szatnia czysta mężczyzn (40 osób), szatnia brudna mężczyzn (40 osób), szatnia kobiet (10 osób), jadalnia dla pracowników (20 osób) z pomieszczeniem do wydawania ciepłych posiłków (dla 30 osób), sanitariaty z natryskami osobne dla kobiet i mężczyzna, suszarnia odzieży dla pracowników, pomieszczenie gospodarcze. W budynku socjalnym projektuje się również pomieszczenie dyspozytorni (sterowni) układu technologicznego z oknem wychodzącym na halę sortowni. Sterowanie realizowane będzie za pośrednictwem oprogramowania, przy użyciu komputera PC z monitorem. Oprogramowanie pozwalać będzie na czytelną wizualizację układu technologicznego, łatwy odczyt stanów i parametrów pracy poszczególnych urządzeń, zmianę nastaw urządzeń, ich włączania i wyłączania. Uwaga! Dopuszcza się zaprojektowania i wybudowanie budynku socjalnego w układzie dwukondygnacyjnym. Pozostałe obiekty związane z Działem Zieleni. 3.3 Zestawienie urządzeń i opis podstawowych funkcji Zestawienie podstawowych urządzeń instalacji linii sortowniczej do doczyszczania odpadów opakowaniowych oraz instalacji do przeładunku odpadów o łącznej wydajności ok Mg/rok przedstawiono w Tabeli nr 4. 20

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI

PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI PROGRAM INWESTYCJI WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO MATERIAŁOWYMI, MASZYNAMI I ZAŁOŻENIAMI TECHNOLOGICZNYMI I. Na terenie Nowej Bazy Spółki planuje się obiekty następujących działów: 1. DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo