Łódź, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź, dnia 11.09.2014 r."

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA ŁÓDŹ TEL. 42/ FAX. 42/ ADRES WWW: ADRES Łódź, dnia r. Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Portu Lotnicznego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. na okres od r. do r. oznaczone znakiem: ZP/01/2014 Prowadzący postępowanie działając na podstawie Rozdziału X.4.1. oraz X Regulaminu udzielania zamówień wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wskazanym zakresie modyfikuje jej treść: WYKONAWCA NR 1 Pytanie nr 1 W załączniku 7F pkt. 42 budynek posiada - Zamawiający zaznaczył TAK przy punkcie inne zabezpieczenia prosimy o podanie szczegółów na ten temat jakie? czy jest to system instalacji tryskaczowej, czy obejmuje całą powierzchnie budynku. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że budynek wyposażony jest w instalację tryskaczową chroniącą całą jego powierzchnię. W części nieogrzewanej (garaż) urządzenia tryskaczowe rodzaju powietrznego. Wentylację pożarową mechaniczną, nawiewno-wywiewną (nawiew na klatkę schodową, nawiew do przedsionków, nawiew szybu windowego, oddymianie korytarzy wentylacja wyciągowa, oddymianie szybu windowego). Stałe urządzenie gaśnicze dla serwerowni na gaz NOVATEC W garaży zamontowano system detekcji LPG i CO. Dźwiękowy System Ostrzegawczy Pytanie nr 2 Kiedy była ostatnia aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że 23 kwietnia 2014 roku. 1

2 Pytanie nr 3 Prosimy o całkowite i precyzyjnie opisane rozdzielenie Ubezpieczenia OC zawartego w ZADANIU 1, SEKSCJI III od Ubezpieczenia OC zawartego w ZADANIU 3. Chodzi o całkowite rozdzielenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych od odpowiedzialności związanej z obowiązkowym ubezpieczeniem operatora portu - mamy tu na myśli ujęcie w zadaniu 1, Sekcja III odpowiedzialności za szkody spowodowanych przez maszyny samobieżne i pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu oraz szkód w ładunkach lotniczych będących w obsłudze naziemnej w tym pokrycie franszyzy w szkodach w takich ładunkach występującej w OC operatora portu lotniczego. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowym ubezpieczeniem objęte będą wyłącznie pojazdy doczepiane do pojazdów samobieżnych. Pojazdy samobieżne są objęte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Intencją Zamawiającego w odniesieniu do szkód w ładunkach lotniczych będących w obsłudze naziemnej było pokrycie ochroną ubezpieczeniową szkód, które nie przekraczają franszyzy określonej w Zadaniu 3. Pytanie nr 4 Prosimy o dopisanie do ZADANIA 1, SEKCJI III dodatkowego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w statkach powietrznych oraz Szkody w ładunkach lotniczych i konsekwencje takich szkód. Odpowiedź: Zamawiający dodaje do pkt 5.1. Sekcji III punkt , który otrzymuje brzmienie: wyrządzone w statkach powietrznych. Jednocześnie zamawiający informuje, że wyłączenie szkód w ładunkach lotniczych mogłoby w określonych okolicznościach być sprzeczne z zapisami wprowadzonymi w pkt i Szkody powstałe w ładunkach lotniczych, jeśli nie wypełniają przesłanek odpowiedzialności określonych w pkt i są wyłączone na podstawie pkt Sekcji III. Pytanie nr 5 Prosimy o wykreślenie w całości z pkt oraz str. 45 zał. nr 1 do SIWZ Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt oraz Sekcji III Zadania nr 1. Pytanie nr 6 Prosimy o wykreślenie z pkt str. 45 zał. nr 1 do SIWZ słów: Wyłączenie nie dotyczy: 1) szkód spowodowanych przez maszyny samobieżne i pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu pkt ) szkód w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi pkt w związku z wykonywaniem obsługi naziemnej ładunków na podstawie zezwolenia na świadczenie usług obsługi naziemnej nr ULC- LER-1/ /03/12 3) szkód w związku z wadliwym wykonaniem obsługi naziemnej ładunków na podstawie zezwolenia na świadczenie usług obsługi naziemnej nr ULC-LER-1/ /03/12 pkt do wysokości franszyzy redukcyjnej ustalonej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej operatora portu lotniczego, tj. do wysokości euro. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktu Sekcji III Zdania nr 1. Pytanie nr 7 Prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego dla szkód spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska do terenu PR. 2

3 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt Sekcji III odpowiedzialność dla szkód spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska dotyczy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pytanie nr 8 Prosimy o informację jakiego rodzaju projekty prowadzi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający, na czym polega udział w nich Zamawiającego. (w opisie zakresu terytorialnego w OC podany jest opis : Zakres terytorialny obejmuje m.in. wypadki ubezpieczeniowe związane z podróżami służbowymi i projektami prowadzonymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Odpowiedź: Zamawiającego informuje, że zapis dotyczy ewentualnych przyszłych projektów i związanych z nimi podróżami zagranicznymi, których celem będzie rozwój lotniska. Pytanie nr 9 Prosimy o podanie informacji gdzie poza terenem RP Zamawiający prowadzi PROJEKTY lub uczestniczy w PROJEKTACH. I gdzie planuje prowadzić, uczestniczyć w projektach w trakcie trwania umowy Ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie prowadzi projektów. Najbardziej prawdopodobnym miejscem prowadzenia projektów w przyszłości jest Unia Europejska. Pytanie nr 10 Prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka terroryzmu do poziomu 1 mln zł w rocznym agregacie w zakresie obligatoryjnym. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. WYKONAWCA NR 2 Pytanie nr 11 Wnioskujemy o przesunięcia terminu składania oferty na dzień r. Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert zgodnie z modyfikacją treści SIWZ z dnia r. i r. W odniesieniu do Zadania 2 ubezpieczenie pojazdów użytkowych Pytanie nr 12 Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia z 24 miesięcy na 12 miesięcy tj. od r r.? Pytanie nr 13 Prosimy o potwierdzenie, iż dla pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie mają zastosowania ubezpieczenia krótkoterminowe, za wyjątkiem określonych przypadków w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U Nr 124 poz z późn. zm.) Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dla pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie mają zastosowania ubezpieczenia krótkoterminowe, za wyjątkiem określonych przypadków w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 3

4 Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U Nr 124 poz z późn. zm.) Pytanie nr 14 Czy Zamawiający w odniesieniu do zapisów Sekcji I Postanowienia Wspólne pkt 11 przewiduje wykreślenie całego zapisu. Odpowiedź: Zamawiający dodaje pkt Sekcji I Załącznika nr 1 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Zdania poprzedzającego nie stosuje się a obowiązek notyfikacji jest zachowany, gdy wystąpią istotne okoliczności wpływające na konieczność sporządzenia nowej lub aktualizacji istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub istotnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa, wymaganych przez prawo. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający w odniesieniu do Sekcji II B Zadania 2 pkt 1.3. str. 54 przewiduję wykreślenie zapisu? Pytanie nr 16 Czy Zamawiający w odniesieniu do Sekcji II C Zadanie 2 pkt 2.4. str 55 przewiduje zmianę zapisu na: Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży na terytoriach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W każdym przypadku Ubezpieczyciel naliczy składkę wynikającą ze stosowanej taryfy od dnia zgłoszenia rozszerzenia do końca trwania polisy AC+KR. Udział własny w szkodzie kradzieżowej na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii wynosi 10% odszkodowania. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 6.4., który otrzymuje brzmienie: Ubezpieczyciel nie będzie stosował franszyzy redukcyjnej, integralnej ani udziału własnego w szkodzie, z zastrzeżeniem pkt 6.5. Zamawiający zmienia zapis pkt 6.5., który otrzymuje brzmienie: W przypadku szkód kradzieżowych na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi lub Mołdawii udział własny wynosi 10% wysokości odszkodowania. Zamawiający dodaje pkt 6.6., który zachowuje brzmienie dotychczasowego pkt 6.5. Pytanie nr 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 3.3. Sekcja II C Zadanie 2 str. 56? Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt 3.3. Sekcji IIC Zadania nr 2 Pytanie nr 18 Czy w odniesieniu do zapisów pkt 10. Sekcja II C Zadanie 2 str. 59 Zamawiający przewiduje wnioskowany zakres dotyczący usług Assistance tylko dla poniższych rodzajów pojazdów: Samochody osobowe Samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750kg samochody ciężarowe o ładowności powyżej 750 kg lub dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przyczepy kempingowe, przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 ton Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniem Assistance będą objęte wskazane pojazdy należące do jednej z grup: Samochody osobowe Samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750kg samochody ciężarowe o ładowności powyżej 750 kg lub dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przyczepy kempingowe, przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 ton 4

5 Pytanie nr 19 Czy Zamawiający przewiduje podanie w Formularzu Ofertowym składek AC w pełnych złotych? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że cena w Formularzu Ofertowym powinna być podana zgodnie z zapisem pkt SIWZ. Pytanie nr 20 Czy Zamawiający w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych przewiduję zmianę ilości rat z 12 na 4 w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia? Pytanie nr 21 Czy Zamawiający w odniesieniu do pkt 7.8. Sekcja I Postanowienia wspólne str. 4 przewiduje stosowanie składek minimalnych w ubezpieczeniach komunikacyjnych? Pytanie nr 22 W odniesieniu do pkt Sekcja II C Zadanie 2 str. 55 prosimy o zmiana zapisu na: W odniesieniu do pojazdów zakupionych lub przejętych w czasie obowiązywania Umowy Generalnej Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynać się będzie od momentu zgłoszenia pojazdu/ów do Ubezpieczyciela. Pytanie nr 23 Prosimy o akceptację Klauzuli Niezmienności wartości pojazdu w treści: 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: 1) w razie powstania szkody całkowitej Ubezpieczyciel ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości sumy ubezpieczenia, pomniejszonej o wartość pozostałości, z zastrzeżeniem - W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości, z uwzględnieniem warunków umowy ubezpieczenia 2) w razie kradzieży pojazdu Ubezpieczyciel ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości sumy ubezpieczenia; 3) stała wartość pojazdu obowiązuje w całym okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się jej w celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, 2. Niniejszej klauzuli nie stosuje się: 1) w umowach ubezpieczenia pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności w zakresie wynajmu samochodów; 2) w umowach wieloletnich oraz umowach rocznych zawartych tego samego dnia na kilka kolejno następujących po sobie okresów ubezpieczenia. 3. W przypadku nadubezpieczenia niniejsza klauzula ma zastosowanie do takiej wartości pojazdu jaka zostałaby ustalona, gdyby zastosowano zasady określone w OWU, chyba że kwota o jaką zawyżona została suma ubezpieczenia nie przekracza 10% wartości. 5

6 Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie prowadzi zarobkowego wynajmu pojazdów. Zamawiający informuje także, że suma ubezpieczenie będzie aktualizowana po każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 24 Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie Franszyzy Integralnej w wysokości 500 zł? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany ustalonej Franszyzy w Sekcji IIC Zadnia nr 2.. Pytanie nr 25 Prosimy o wykreślenie zapisów w Załączniku nr 2 pkt c) Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt w Załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie: półrocznie do końca miesiąca następującego po danym półroczu przedstawia Brokerowi sprawozdanie z realizacji umowy ubezpieczenia w zakresie likwidacji szkód zawierające co najmniej następujące informacje. Pytanie nr 26 Prosimy o wykreślenie zapisu w Załączniku 3b 4 pkt 5.3. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis 4 pkt 5.3. Załącznika 3b. Numeracja punktów 5.4., zmienia się odpowiednio. Pytanie nr 27 Prosimy o akceptację poniższego zapisu w odniesieniu do Zadania 2 w przypadku braku zgody na wykonanie zamówienia w okresie 12 miesięcy: KLAUZULA DOBREGO PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że po upływie rocznego okresu ubezpieczenia, Ubezpieczający uzyskuje prawo do zniżki w składce w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia, jeżeli procentowy stosunek szkodowości prostej (sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej) w stosunku do składki zarobionej, zwany dalej wskaźnikiem szkodowości, w badanym okresie nie przekroczy: I. Przy wyrównanym okresie ubezpieczenia pojazdów, gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy w: a. ubezpieczeniu OC - 40% a w ubezpieczeniu AC - 50%, stawki pozostają bez zmian na kolejny rok trwania umowy generalnej b. ubezpieczeniu OC - 30% a w ubezpieczeniu AC - 40%, stawki/składki obniżone zostaną w ubezpieczeniu OC o 5%, a w ubezpieczeniu AC o 10% w stosunku do stawek/składek aktualnie obowiązujących na kolejny rok trwania umowy generalnej c. ubezpieczeniu OC - 20% a w ubezpieczeniu AC - 30%, stawki/składki obniżone zostaną w ubezpieczeniu OC o 10%, a w ubezpieczeniu AC o 20% w stosunku do stawek/składek aktualnie obowiązujących na kolejny rok trwania umowy generalnej. II. Przy rozproszonym okresie ubezpieczenia pojazdów, gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy w: a. ubezpieczeniu OC - 30% a w ubezpieczeniu AC - 40%, stawki pozostają bez zmian na kolejny rok trwania umowy generalnej b. ubezpieczeniu OC - 20% a w ubezpieczeniu AC - 30%, stawki/składki obniżone zostaną w ubezpieczeniu OC o 5%, a w ubezpieczeniu AC o 10% w stosunku do stawek/składek aktualnie obowiązujących na kolejny rok trwania umowy generalnej 6

7 c. ubezpieczeniu OC - 10% a w ubezpieczeniu AC - 20%, stawki/składki obniżone zostaną w ubezpieczeniu OC o 10%, a w ubezpieczeniu AC o 20% w stosunku do stawek/składek aktualnie obowiązujących na kolejny rok trwania umowy generalnej. Jeżeli wskaźniki szkodowe wskazane w punkcie a) zostaną przekroczone, składki / stawki na nowy okres ubezpieczenia zostaną ustalone ponownie. Propozycja nowych składek / stawek zostanie przedstawiona Ubezpieczającemu najpóźniej na 40 dni przed końcem umowy/okresu rozliczeniowego. W przypadku braku porozumienia stron co do nowych stawek / składek umowa rozwiązuje się z końcem jej każdego rocznego okresu rozliczeniowego W odniesieniu do Zadania nr 1 Sekcja II ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pytanie nr 28 W odniesieniu do pkt Sekcji II Zadanie nr 1 wnioskujemy o dopisanie, że zabezpieczenia p.kradzieżowe przyszłych lokalizacji Ubezpieczającego (poza lotniskiem) powinny spełniać minimalne wymogu OWU Ubezpieczyciela. Dodatkowo wnioskujemy o określenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie inne lokalizacje poza lokalizacją Łódź ul. Gen. Stanisława Maczka 35. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 3.1., który otrzymuje brzmienie: Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia uważa się wszystkie lokalizacje na terenie Polski stałe (nazwane) placówek Ubezpieczonego uruchomione przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, jak i uruchamiane w trakcie jej obowiązywania. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie placówki uruchamiane w trakcie obowiązywania umowy pod warunkiem, że zastosowane w nich zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz minimalnymi OWU, a Ubezpieczony powiadomił o ich uruchomieniu Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela do chwili powiadomienia przez Ubezpieczającego wynosi zł. Pytanie nr 29 W odniesieniu do pkt Sekcji II Zadanie nr 1 wnioskujemy o wykreślenie podlimitu poza terenem RP. Odpowiedzialność tylko na terenie RP. Ponadto prosimy o wykreślenie w pkt 3.4. ostatniego zdania. Pytanie nr 30 W odniesieniu do pkt 3.7. Sekcji II Zadanie nr 1 wprosimy o prowadzenie zapisu, że z zastrzeżeniem limitów określonych w pkt 3.1. i 3.2. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity określone w Sekcji II Zadania nr 1 w pkt 3.1. i 3.2. mają zastosowanie do pkt 3.7. Sekcji II Zadania nr 1. Pytanie nr 31 W odniesieniu do pkt. 4.3 Sekcji II Zadanie nr 1 prosimy o wyłączenie rażącego niedbalstwa reprezentantów. Pytanie nr 32 W odniesieniu do pkt. 4.4 Sekcji II Zadanie nr 1 prosimy o informację jakiego rodzaje mienie jest wyłączone z użytkowania. 7

8 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czasowo z użytkowania może zostać wyłączone mienie w postaci środków trwałych w trakcie dokonywania serwisu, konserwacji, inwentaryzacji i innych podobnych czynności. Pytanie nr 33 W odniesieniu do pkt Sekcji II Zadanie nr 1 prosimy o ograniczenie do 20% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia na jedno i wszystkie zdarzenia, jednak nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt Sekcji II Zadania 1, który otrzymuje brzmienie: pozostałe przedmioty od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: 20% danej grupy mienia na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż ,00 zł na pojedyncze zdarzenie. Pytanie nr 34 W odniesieniu do pkt Sekcji II Zadanie nr 1 prosimy o ograniczenie limitu odpowiedzialności do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt Sekcji II Zadania nr 1, który otrzymuje brzmienie: Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 35 W odniesieniu do pkt Sekcji II Zadanie nr 1 prosimy o dopisanie : lub/i wiążę się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu lub/i prowadzonych robót ziemnych. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt Sekcji II Zadania nr 1, który otrzymuje brzmienie: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe podczas wykonywania robót, których realizacja wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia właściwego organu lub/i wiążę się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu lub/i prowadzonych robót ziemnych. Pytanie nr 36: W odniesieniu do pkt Sekcji II zadanie nr 1 prosimy o dopisanie pkt o treści: szkody w obiektach których wiek przekracza 50 lat Odpowiedź: Zamawiający dodaje do pkt Sekcji II Zadania 1 pkt który otrzymuje brzmienie: szkody w obiektach, których wiek przekracza 50 lat Pytanie nr 37 W odniesieniu do pkt Sekcji II zadanie nr 1 prosimy o dopisanie: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenie mienia od ryzyka kradzieży w czasie transportu zostały opisane w pkt 3.3. Sekcji II Zadania nr 1. Pytanie nr 38 W odniesieniu do pkt Sekcji II zadanie nr 1 prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia dla mienia osób trzecich, środków obrotowych na sumy stałe. 8

9 Pytanie nr 39 Czy jest opracowana procedura wprowadzająca zakaz parkowania samochodów wyposażonych w instalację gazową w podziemnym parkingu (Terminal nr 3)? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że procedury jako pisemnego dokumentu nie ma, natomiast przed wjazdem do parkingu jest znak zakazu wjazdu pojazdów wyposażonych w instalację gazową. Są też prowadzone przez strażaków Lotniskowej Straży Pożarnej i pracowników Służby Ochrony Lotniska akcje kontroli pojazdów wjeżdżających do parkingu pod względem wyposażenia w instalację zasilania gazem. Pytanie nr 40 Czy jest zapewnione dodatkowe zasilanie pomp instalacji tryskaczowej w Terminalu nr 3? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pompy pożarowe zasilane są z elektroenergetycznej sieci miejskiej (zasilania podstawowe) oraz z niezależnej od w/w elektroenergetycznej sieci miejskiej nr2, (zasilanie rezerwowe). Pytanie nr 41 Czy są wykonane aktualne badania i pomiary sieci hydrantów zewnętrznych, oraz czy protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że badania pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych zostały wykonane w sierpniu 2014 roku i w protokołach nie wpisano zastrzeżeń warunkujących użytkowania sieci hydrantowej. Pytanie nr 42 Czy jest wydzielenie konstrukcyjne miejsca ładowania wózków akumulatorowych/ciągników akumulatorowych wraz z systemem detekcji gazów wybuchowych oraz z zapewnieniem stałej wentylacji mechanicznej? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynku nie wolno ładować wózków i ciągników akumulatorowych. Miejsce ładowania jest wydzielone w innym obiekcie. Pytanie nr 43 Czy Terminal nr 3 posiada odbiór techniczny końcowy czy posiada wszystkie odbiory i dopuszczenia do użytkowania? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada wszystkie odbiory i dopuszczenia do użytkowania. W odniesieniu do Zadania nr 1 Sekcja IIB Pytanie nr 44 Prosimy o wyłączenie autobusów z przedmiotu ubezpieczenia. Pytanie nr 45 W odniesieniu do pkt 4.1 Sekcji IIB Zadanie nr 1 prosimy o dopisanie następujących wyłączeń: szkody w materiałach eksploatacyjnych lub pomocniczych, 9

10 winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. wypadku środka transportowego tj. zdarzenia polegającego na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się wykolejenie się, spadnięcie lub zatonięcie środka transportowego będącego własnością ubezpieczającego lub znajdującego się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, jeśli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia narkotycznego kierowcy; niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego opakowania ubezpieczonego mienia; w pojazdach mechanicznych i środkach transportu podlegających obowiązkowi rejestracji i dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych; działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, buntu, rewolucji, powstania, zamieszek społecznych i wojskowych, wojny domowej, sabotażu, aktów terrorystycznych rozumianych jako użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, skierowanych przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia; zajęcia przedmiotu ubezpieczenia przez uprawnione władze; reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi; spowodowane przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub osoby działające z jego upoważnienie i/lub w jego imieniu; spowodowane normalnym zużyciem, korozją, utlenieniem, powstawaniem osadów, pogorszeniem jakości spowodowanym nieużywaniem, ciągłym działaniem normalnych warunków atmosferycznych; spowodowane wybuchem kotła lub zbiornika ciśnieniowego; powstałe na skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody; bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody; górnicze w rozumieniu prawa górniczego; spowodowane całkowitym lub częściowym zatopieniem przedmiotu ubezpieczenia w przypadku przypływów; powstałe w pojazdach podlegających obowiązkowej rejestracji, powstałe poza miejscem ubezpieczenia; powstałe w taborze pływającym i statkach powietrznych; powstałe w maszynach i/lub urządzeniach pracujących pod ziemią. kradzieży zwykłej, szkody powstałe w wyniku i czasie przeprowadzania prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w zawiązku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wyłączeń opisanych w Sekcji IIB Zadania 1 mają zastosowania wyłączenia opisane w pkt 4 Sekcji IIB jak i w pkt 7 Sekcji II Zadania 1. Częściowo wyłączenia opisane w Sekcji II Zadania 1 pokrywają się z zaproponowanymi w pytaniu. W pozostałym zakresie Zamawiający nie przewiduje zmian. Pytanie nr 46 W odniesieniu do pkt Sekcji IIB Zadanie nr 1 prosimy o wykreślenie ostatniej części zdania: o ile istnieje podmiot, do którego można zgłosić roszczenie. 10

11 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt Sekcji IIB Zadania nr 1 nie zawiera zapisu o ile istnieje podmiot, do którego można zgłosić roszczenie. Pytanie nr 47 W odniesieniu do pkt 7.1. Sekcji IIB Zadanie nr 1 wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż zł W odniesieniu do Zadania nr 1 Sekcja III Pytanie nr 48 W pkt 1.2. prosimy o wykreślenie zdania: w tym związane z wprowadzeniem produktu do obrotu przez Ubezpieczonego Pytanie nr 49 W pkt prosimy o dopisanie rażącego niedbalstwa. Pytanie nr 50 W pkt prosimy o wykreślenie: Wyłączenie nie dotyczy: [ ] do końca ustępu. Odpowiedź przy pytaniu nr 6. W odniesieniu do umowy o wykonanie zamówienia publicznego zadanie nr 1 Pytanie nr 51 Prosimy o wykreślenie 2 pkt 1.5. Pytanie nr 52 W 11 pkt 1. prosimy o zmianę z 6 miesięcy na 2 miesiące. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis 11 ust. 1 Załącznika nr 3a, 3b, umowa o wykonanie zamówienie publicznego, odpowiednio Zadanie nr 1, 2, oraz Załącznika nr 3c 9 ust. 1 umowa o wykonanie zadania publicznego Zadanie nr 3, który otrzymuje brzmienie: Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w Umowie, z zachowaniem 4 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia. Pytanie nr 53 W 11 pkt 2. prosimy o dopisanie pkt 2.3. w przypadku gdzie szkodowość z poszczególnych ryzyk przekroczy wskaźnik 60%. Wskaźnik szkodowości rozumiany jest w pierwszym okresie rozliczeniowym jako iloraz sumy wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw ze szkód za pierwsze 9 miesięcy okresu rozliczeniowego, do sumy składek należnych za zawarte rodzaje ubezpieczeń w analogicznym okresie. 11

12 Pytanie nr 54 Prosimy o wykreślenie 11 pkt 7. Pytanie nr 55 3 ust.1 Umowy prosimy dopisać po słowach ( ) ma możliwość słów: za zgodą Ubezpieczyciela. W odniesieniu do umowy o wykonanie zamówienia publicznego zadanie nr 3 Pytanie nr 56 Prosimy o wykreślenie 2 pkt 1.4. Pytanie nr 57 W 9 pkt 1. prosimy o zmianę z 6 miesięcy na 2 miesiące. Odpowiedź przy pytaniu nr 52. Pytanie nr 58 W 9 pkt 2. prosimy o dopisanie pkt 2.3. w przypadku gdzie szkodowość z poszczególnych ryzyk przekroczy wskaźnik 60%. Wskaźnik szkodowości rozumiany jest w pierwszym okresie rozliczeniowym jako iloraz sumy wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw ze szkód za pierwsze 9 miesięcy okresu rozliczeniowego, do sumy składek należnych za zawarte rodzaje ubezpieczeń w analogicznym okresie. Pytanie nr 59 Prosimy o wykreślenie 9 pkt 7. W odniesieniu do Zadania 3 (obowiązkowe ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego): Pytanie nr 60 Pkt 6.2 (str. 3 załącznika nr 1 do SIWZ, Sekcja I Postanowienia wspólne) dopisanie, że przedmiotowe postanowienie dotyczy Zadania nr 2 oraz dopisanie, że ubezpieczenia krótkoterminowe związane z realizacją Zadania nr 3 mogą zostać zawarte za zgodną wolą stron. Zmiana umowy w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 65. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt 6.2. dotyczy górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do sum ubezpieczenia i limitów określonych w umowie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zawierania Ubezpieczeń krótkoterminowych w zakresie określonym w Zadaniu 3. W przypadku zaistnienia takiej konieczności takie ubezpieczenie będzie zawierane za zgodą obu stron. 12

13 Pytanie nr 61 Pkt 7.4 (str. 3 załącznika nr 1 do SIWZ, Sekcja I Postanowienia wspólne) prosimy o dopisanie, że nie dotyczy ubezpieczeń OC. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zasady ewentualnego zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC operatora portu lotniczego zostały wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 60 (zgoda obu stron). Pytanie nr 62 Pkt 7.9 (str. 4 załącznika nr 1 do SIWZ, Sekcja I Postanowienia wspólne) prosimy o dopisanie, że przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do sytuacji określonych w art. 816 kc, Pytanie nr 63 Pkt 5 (str. 62 załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie 3, Sekcja II) w odniesieniu do działalności handlingowej prosimy o przyjęcie limitów w wysokości minimalnych sum gwarancyjnych zgodnych z 6 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia MF z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, Pytanie nr 64 Pkt 5.2 (str. 62 załącznika nr 1 do SIWZ, Zadanie 3, Sekcja II) - zapisanie sumy jest niejasne ( 50 mln EUR do łącznej rocznej sumy wypadków w odniesieniu do odpowiedzialności za produkt ), dlatego też prosimy o modyfikację zapisu na: EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 5.2. Sekcji II Zadania 3, który otrzymuje brzmienie: ,00 euro na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do odpowiedzialności za produkt. Pytanie nr 65 3 ust.1 Umowy (załącznik 3c) prosimy dopisać po słowach ( ) ma możliwość słów: za zgodą Ubezpieczyciela. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść 3 ust. 1 Umowy o wykonanie zamówienia publicznego - Zadanie nr 3, który otrzymuje następującą treść: Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 16 listopada 2014 r. do 15 listopada 2016 r., z zastrzeżeniem, że w jednostkowych przypadkach Zamawiający ma możliwość zawarcia ubezpieczenia na inny okres na warunkach Umowy Generalnej Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach o ubezpieczenie. Zawarcie ubezpieczenie krótkoterminowego następuje za zgodą stron. 13

14 WYKONAWCA NR 3 Dotyczy: Zadanie nr 1 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pytanie nr 66 Prosimy o potwierdzenie, iż poza włączeniami zaproponowanymi w SIWZ (Sekcja II ust. 7): zastosowanie będą miały wyłączenia z ogólnych warunków wykonawcy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do umowy będą miały zastosowanie jedynie wyłączenia opisane w treści Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Umowa generalna ubezpieczenia. Pytanie nr 67 W odniesieniu do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych (gotówka, mienie w transporcie), prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będą miały wyłączenia odpowiedzialności przewidziane ogólnymi warunkami danego Wykonawcy. Odpowiedź przy pytaniu nr 66 Pytanie nr 68 Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla ryzyka budowle w tym płyty postojowe i pasy startowe z od wszystkich ryzyk do ubezpieczenie w zakresie ograniczonym od ryzyk nazwanych. Pytanie nr 69 W związku z określeniem wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Sekcja II ust. 7), prosimy o wprowadzenie modyfikacji w odniesieniu do zapisów: w pkt. 7.1 poprzez dodanie zapisu: powstałe wskutek winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego, w pkt 7.3 poprzez dodanie zapisu: oraz oddziaływaniem magnetycznym w pkt 7.5 poprzez wykreślenie zapisu: chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia w pkt 7.6 poprzez wykreślenie zapisu: chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia w pkt 7.7 poprzez wykreślenie zapisu: chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia w pkt 7.8 poprzez wykreślenie zapisu: chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia w pkt 7.9 poprzez wykreślenie zapisu: chyba że w ich następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 7.3. Sekcji II, który otrzymuje brzmienie: spowodowane reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym, promieniowaniem jonizującym oraz oddziaływaniem magnetycznym,. W pozostałym zakresie Zamawiający nie przewiduje dokonania zmian. 14

15 Pytanie nr 70 Prosimy o dodanie następujących wyłączeń do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o których mowa w SIWZ (Sekcja II ust. 7): Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: a) wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, b) powstałe wskutek nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa c) powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zniszczenia na mocy aktu prawnego albo decyzji władz państwowych lub samorządowych posiadanego przez Ubezpieczonego mienia, niezależnie od tytułu prawnego; d) w mieniu nielegalnie wprowadzonym przez Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego na polski obszar celny; e) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio podtopieniem f) w mieniu, którego posiadanie nie jest potwierdzone prawnym dowodem nabycia, posiadania, własności; g) w mieniu nieużytkowanym w działalności gospodarczej; h) w mieniu niezgłoszonym do ubezpieczenia; i) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, j) powstałe przez zalanie wodą wskutek topnienia mas śniegu lub lodu k) powodowane bezpośrednio lub pośrednio nienależytym zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia l) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów ubezpieczonego mienia albo w mieniu w którym mimo dokonania oględzin i przeglądów nie usunięto stwierdzonych usterek m) za które dostawcy bądź usługodawcy są odpowiedzialni na mocy umowy lub obowiązujących przepisów prawa oraz powstałe w okresie działania rękojmi lub gwarancji pokrywane przez producenta lub warsztat naprawczy; n) powstałe w ubezpieczonym mieniu poddanym działaniu ognia albo ciepła w celu obróbki lub w procesie technologicznym, np. podczas wędzenia, prasowania, gotowania o) powstałe w namiotach niezależnie od wielkości i przeznaczenia, szklarniach oraz mieniu się w nich znajdującym p) powstałe w kioskach, budkach, tj. wydzielonych konstrukcyjnie, nie związanych trwale z podłożem obiektach, w których prowadzona jest działalność polegająca na drobnym handlu lub usługowa, rozrywkowa, gastronomiczna; ochronie nie podlega także mienie się w nich znajdujące q) polegające na lub powstałe w wyniku procesów wynikających z naturalnych właściwości mienia lub zachodzących wewnątrz elementów konstrukcyjnych ubezpieczonych przedmiotów o ile procesy te polegają na powolnym i systematycznym niszczeniu z powodu oddziaływania: a) mikroorganizmów, zwierząt, roślin, pleśni, grzybów, fermentacji, wewnętrznego rozkładu, gnicia, b) sił związanych z osiadaniem gruntów, wibracji, długotrwałych wstrząsów, kurczenia się, rozciągania, pękania, c) czynników chemicznych oraz zmiany temperatury, wilgotności, gazów, pary, cieczy, pyłu, hałasu, dymu, sadzy, przez wyciekanie, kawitację, erozję, korozję, tworzenie się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenie się izolacji; d) pola elektromagnetycznego r) polegające na lub powstałe w wyniku wydostania się mediów z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, jeśli są to szkody związane z budową, przebudową, remontem i próbami ciśnieniowymi oraz przeprowadzaniem przeglądów, kontroli i prac konserwacyjnych s) powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek zapadania się lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku z działalnością ludzką lub z prowadzonymi robotami ziemnymi 15

16 Odpowiedź: Zamawiający zmienia pkt 7 Sekcji II Zadania nr 1, poprzez dodanie kolejnych punktów, które otrzymują brzmienie: powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zniszczenia na mocy aktu prawnego albo decyzji władz państwowych lub samorządowych posiadanego przez Ubezpieczonego mienia, niezależnie od tytułu prawnego, objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, 7.36 powstałe w szklarniach oraz mieniu się w nich znajdującym. W pozostałym zakresie Zamawiający nie przewiduje zmian. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że część z wnioskowanych wyłączeń jest już opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 7 Sekcji II. Pytanie nr 71 Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenie pustostany, budynki/budowle wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości. Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenie pustostanów, budynków/budowli wyłączonych z eksploatacji. Pytanie nr 72 W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia obiektów o których mowa w pyt. 6, prosimy o ich wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub ograniczenia zakresu do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). Odpowiedź przy pytaniu nr 71. Pytanie nr 73 Prosimy o wskazanie wszystkich numerów PKD w ramach których wykonywana jest działalność Zamawiającego. Odpowiedź: Prowadzący postępowanie załącza aktualny odpis KRS. Pytanie nr 74 W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o Odpowiedź na poniższe pytania: a/ czy Zamawiający w okresie od 2009 roku był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic b/ czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic c/ czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie d/ jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie od 2009r. był ubezpieczony w sposób analogiczny do opisanego w SIWZ zarówno w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia jak i zakresu ubezpieczenia i stosowanych franszyz. Zmiana dotyczy rozszerzenia ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o ubezpieczenie utraty zysku (Sekcja IIC Zadania nr 1), zwiększenia limitu odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyka terroryzmu oraz podwyższenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej objętej Zadaniem nr 1. 16

17 Pytanie nr 75 Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się w jednej lokalizacji, a PML stanowi łączną wartość budynków oraz środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji z uwzględnieniem wartości wyposażenia tam się znajdującego. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względu na obszar terenu na którym zlokalizowane jest mienie lotniska, PML stanowi łączna wartość Terminala Pasażerskiego (Terminal 3), obejmująca zarówno budynek wraz z wyposażeniem jak i sprzęt, maszyny i urządzenia. Wartość ww. lokalizacji wynosi 183,8 mln zł. Pytanie nr 76 Prosimy o potwierdzenie, że w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie tych prac będzie odpowiadał wykonawca robót. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczonego zgodnie z zapisami pkt 2.1. Sekcji II Zadania nr 1, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.6. Sekcji II Zadania nr 1. Pytanie nr 77 W jakim zakresie prowadzone są prace modernizacyjne? Prosimy o informację nt. zaawansowania prac. Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie prowadzenia zadań inwestycyjnych, w ramach Programu pn. Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, o których mowa w załączniku nr 7L Zadanie inwestycyjne Programu Rozbudowy Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta do realizacji w okresie 2014/2015, zgodnie z zatwierdzoną Uchwałą nr LXVII/1440/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Ww. uchwała jest udostępniona na stronie internetowej Szczegółowe informacje na temat zaawansowania ww. zadań inwestycyjnych zostaną udostępniony do wglądu na wniosek Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu Pytanie nr 78 Czy suma ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wartość wykonanych inwestycji, czy też będzie przedmiotem doubezpieczenia po zakończeniu inwestycji? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacje w tym zakresie zostały opisane pod tabelą nr 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 79 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do środków trwałych w budowie. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do budynków i budowli w trakcie budowy rozpoczyna się po jej zakończeniu, a więc z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczonego. Pytanie nr 80 Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięć proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 17

18 Odpowiedź przy pytaniu nr 34. Pytanie nr 81 Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka terroryzmu (SIWZ, Sekcja II, punkt 5.12, strona 15). Proponujemy limit PLN a jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. Odpowiedź przy pytaniu nr 10. Pytanie nr 82 Prosimy o wyłączenie zapisu Sekcji I ust 6 pkt 6.3 Działu II SIWZ dotyczącego zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. Pytanie nr 83 Prosimy o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w Sekcji II ust 2 pkt Działu II SIWZ, tj.: Zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie powoduje zmniejszenia limitu określonego w pkt Jaki zatem należy przyjąć limit odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia dla mienia nabytego/modernizowanego w trakcie trwania umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przewidywany wzrost wartości mienia w okresie ubezpieczenia został określony w Załączniku nr 7L.Jednocześnie przyjęte dla umowy Prawo opcji zostało określone do 30% wartości umowy. Po przekroczeniu tej wartości Zamawiający dla doubezpieczanego majątku będzie zobowiązany przeprowadzić nowe postepowanie. Limit w wysokości 30% określony w pkt Sekcji II Zadania nr 1 dotyczy objęcia ochroną mienia, które po przejściu na ryzyko Ubezpieczonego nie zostanie zgłoszone. W przypadku zgłoszenia doubezpieczenia mienia jego wartość nie wyczerpuje powołanego limitu. Pytanie nr 84 Czy Zamawiający planuje uruchamiać nowe placówki w trakcie obowiązywania umowy? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w trakcie trwania umowy zamierza rozszerzyć miejsce ubezpieczenia o 22 nowe lokalizacje stałe w postaci zamieszczenia na wybranych budynkach znajdujących się w pasie podejścia oświetlenia przeszkodowego. Wykaz lokalizacji oraz zdjęcia fotograficzne zawarte są w Zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem Zamawiający zmienia zapis pkt 3.5. Sekcji II Zadania nr 1, który otrzymuje brzmienie: Za miejsce ubezpieczenia uważa się również lokalizacja stałe (nazwane) placówek osób trzecich, które użytkują mienie Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, powierzenia i innych umów o podobnym charakterze, w tym budynki na których zamontowano nocne i dzienne oświetlenie przeszkodowe. Pytanie nr 85 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do mienia znajdującego się w nowych lokalizacjach (nazwanych) Ubezpieczonego proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 18

19 Odpowiedź przy pytaniu nr 28. Pytanie nr 86 W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - proponujemy zł dla całości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że limit dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku został określny w pkt Sekcji II Zadania nr 1 z uwzględnieniem zmiany zgodnie z odpowiedzią przy pytaniu nr 33. Pytanie nr 87 Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia prac remontowo budowlanych proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem tych prac. Pytanie nr 88 W odniesieniu do ryzyka prac remontowo-budowlanych), prosimy o doprecyzowanie, że: prace nie naruszają konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli Odpowiedź przy pytaniu nr 35 Pytanie nr 89 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu własnego proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 90 Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 91 Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (SIWZ, Sekcja II, punkt 5.11, strona 14). Proponujemy limit PLN a jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. Pytanie nr 92 Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do pokrycia kosztów rzeczoznawców - proponujemy limit PLN a jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 19

20 Pytanie nr 93 Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do pokrycia kosztów restytucji dokumentów - proponujemy limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 94 Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania - proponujemy limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 95 W ryzyku dotyczącym pokrycia kosztów ewakuacji prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu: Za koszty ewakuacji uważa się wyłącznie wymienione poniżej, poniesione i udokumentowane koszty: 1) transportu osób, 2) przechowywania ewakuowanego sprzętu w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych z uwzględnieniem kosztów dozoru ww. sprzętu przez wyspecjalizowane firmy. Jednocześnie Zamawiający dodaje pkt do Sekcji II Zadania nr 1, który otrzymuje brzmienie: W odniesieniu do kosztów zabezpieczenia medycznego ( w tym wezwanie karetki pogotowia) ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości zł. Pytanie nr 96 W odniesieniu do klauzuli szkód zalaniowych (nieszczelność dachów, rynien, szczelin itp.), prosimy o informację, kiedy zostały przeprowadzone ostatnie remonty dachów oraz w jakim stanie jest stolarka okienna. Jeśli takie modernizacje zostały wykonane, prosimy o informację w jakim zakresie i kiedy. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie było remontu dachu, stolarka okienna jest w bardzo dobrym stanie. Pytanie nr 97 Czy podczas ostatnich przeglądów budynków wykazane zostały jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenie? Jeśli tak, to jakie i czy zostały wykonane? Odpowiedź: Zamawiający przekazuje jako załączniki do niniejszego dokumentu wykaz usterek wykonywanych w toku przeglądu dotyczących Terminala General Aviation (Terminal 1), Budynku Lotniskowej Straży Pożarnej, Terminala Pasażerskiego (Terminal 3). Załączniki: a) Wykaz usterek wykonywanych w toku przeglądu- Budynek LSP 2014 b) Wykaz usterek wykonywanych w toku przeglądu- Terminal GA 2014 c) Wykaz usterek wykonywanych w toku przeglądu- Terminal nr Pytanie nr 98 W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela następującego zapisu: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 20

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r.

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r. NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia 08.03.2016 r. Nr ogłoszenia w BZP: 47102-2016; data zamieszczenia: 02.03.2016, Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r.

Łódź, dnia r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 01.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo