ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia stażysty w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZSPNr /sygnatura/ Dyrektor ZSP Nr 1 Alicja Ciupa. ZATWIERDZAM Zamość, maj 2013 r.

2 ZAMAWIAJĄCY NIP , REGON Strona internetowa Zamawiającego: Biuletyn Informacji Publicznej : Adres mailowy: Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:30 Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tj. Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest znakiem: ZSPNr Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Strona2

3 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie technik: logistyk, informatyk, ekonomista, cyfrowych procesów graficznych, usług fryzjerskich, obsługi turystycznej, hotelarstwa oraz fototechnik w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z podziałem na niżej wskazane części: Część 1 zamówienia dostawa laptopów, drukarek, tabletów, oprogramowania oraz ćwiczeniowych zestawów montażowych Część 2 zamówienia dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie fototechnik; Część 3 zamówienia dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych; Część 4 zamówienia dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie technik logistyk; Część 5 zamówienia dostawa kas fiskalnych oraz terminala POS w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik hotelarstwa oraz obsługi turystycznej; Część 6 zamówienia dostawa terminali POS w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej; Część 7 zamówienia dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie technik usług fryzjerskich; Część 8 zamówienia dostawa wózka kelnerskiego oraz wózka hotelowej obsługi pięter w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik hotelarstwa; Część 9 zamówienia - dostawa specjalistycznego oprogramowania dotyczącego obsługi firm w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik ekonomista wersja I; Część 10 zamówienia dostawa specjalistycznego oprogramowania dotyczącego obsługi firm w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik ekonomista wersja II; Część 11 zamówienia - dostawa specjalistycznego oprogramowania dotyczącego obsługi firm w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik ekonomista wersja III; Część 12 zamówienia dostawa specjalistycznego oprogramowania w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik logistyk; Część 13 zamówienia - dostawa specjalistycznego oprogramowania w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik hotelarstwa; Strona3

4 Część 14 zamówienia - dostawa specjalistycznego oprogramowania w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawiera: załącznik nr 1.1 do siwz dot. części 1 zamówienia załącznik nr 1.2 do siwz dot. części 2 zamówienia załącznik nr 1.3 do siwz dot. części 3 zamówienia załącznik nr 1.4 do siwz dot. części 4 zamówienia załącznik nr 1.5 do siwz dot. części 5 zamówienia załącznik nr 1.6 do siwz dot. części 6 zamówienia załącznik nr 1.7 do siwz dot. części 7 zamówienia załącznik nr 1.8 do siwz dot. części 8 zamówienia załącznik nr 1.9 do siwz dot. części 9 zamówienia załącznik nr 1.10 do siwz dot. części 10 zamówienia załącznik nr 1.11 do siwz dot. części 11 zamówienia załącznik nr 1.12 do siwz dot. części 12 zamówienia załącznik nr 1.13 do siwz dot. części 13 zamówienia załącznik nr 1.14 do siwz dot. części 14 zamówienia W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie wyposażenie musi spełnić, a także wymagane ilości. Wszystkie poglądowe zdjęcia w nim zawarte mają charakter przykładowy. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego usterek na zasadach określonych w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu, faksu lub telefonicznie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych, Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model wyspecyfikowanego wyposażenia. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, Wykonawca realizuje na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawionego wyposażenia. Strona4

5 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2.1 do siwz dot. części 1-8; załącznik nr 2.2 do siwz części Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części według powyższego podziału na części. W związku z tym, wszystkie zapisy znajdujące się w siwz, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowe. 4. Wspólny Słownik Zamówień: Komputery przenośne Drukarki laserowe Części 1 zamówienia Drukarki atramentowe Tablety graficzne Urządzenia komputerowe Pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Część 2 zamówienia Sprzęt fotograficzny Plotery Cześć 3 zamówienia Różny sprzęt i artykuły biurowe Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe Część 4 zamówienia Czytniki kodu kreskowego Regały Maszyny księgujące i kasy rejestrujące Część 5 zamówienia Terminale komputerowe Maszyny księgujące i kasy rejestrujące Część 6 zamówienia Terminale komputerowe Część 7 zamówienia Część 8 zamówienia Część 9 zamówienia Część 10 zamówienia Część 11 zamówienia Część 12 zamówienia Część 13 zamówienia Urządzenia fryzjerskie Wózki popychane Pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Część 14 zamówienia Pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Strona5

6 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 8. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 9. Ilekroć w treści siwz, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Przez produkty równoważne dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt/urządzenie/wyposazenie (produkt) o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych i określonych w specyfikacji technicznej (opisie przedmiotu zamówienia) zawartej w odpowiednim do danej części przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca urządzeń wymienionych w opisie. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wykazanie dowodu równoważności. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, ze dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu należy złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną dla oferowanych rozwiązań (produktów) równoważnych odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia. Wypełniając formularz oferty: w przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy wpisać nazwę. Za równoważne uznaje się oprogramowanie o cechach nie gorszych niż określone w SIWZ oraz spełniające wymagania techniczne (parametrach technicznych) i funkcjonalne minimum takie jak Strona6

7 oprogramowanie wymienione przez Zamawiającego. Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca wymienionych w opisie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy załączyć foldery, specyfikacje techniczne proponowanych programów lub inne dokumenty zawierające opisy techniczne i funkcjonalne. Wypełniając formularz oferty: w przypadku zaoferowania oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy wpisać nazwę. Zamawiający przed wyborem najlepszej oferty ma prawo zażądać od Wykonawcy proponującego rozwiązanie równoważne, udostępnienia na jego koszt oferowanego przez niego oprogramowania do sprawdzenia, w celu potwierdzenia równoważności. 10. Wypełniając formularz oferty należy w miejscach wymaganych przez Zamawiającego podać producenta oraz model każdego oferowanego urządzenia (wyposażenia). Wykonawca zaproponuje wyposażenie o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Jeśli oferowane przez Wykonawcę wyposażenie spełnia minimalną wartość parametru/wymogu Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu wpisaniem słowa TAK. Wpisanie słowa TAK oznaczać ma, iż zaproponowane wyposażenie, spełnia co najmniej wymagany przez zamawiającego parametr/wymóg minimalny, tj. charakteryzuje się identycznym lub lepszym. Wpisanie słowa NIE oznaczać ma, iż zaproponowane wyposażenie nie spełnia wymogu/parametru żądanego przez zamawiającego Wypełniając formularz oferty w przypadku zaoferowania: -oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku zaoferowania oprogramowanie równoważnego należy wpisać nazwę. -produktu wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy wpisać nazwę. Formularz oferty należy wypełnić tylko w części/ach, na którą Wykonawca składa ofertę. Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną cześć prosimy o wpisanie w polu NIE DOTYCZY lub wykreślenie (skasowanie) teksu części, której nie dotyczy. Pozostawienie pustego miejsca w polach jest równoważne wpisaniu NIE DOTYCZY. Strona7

8 11. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, określony oddzielnie dla każdego wyposażenia w ramach poszczególnych części zamówienia. Wypełniając formularz oferty w przypadku zaoferowania minimalnego okresu wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku zaoferowania okresu dłuższego należy wpisać okres udzielenia gwarancji. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1. Wymagany termin rozpoczęcia realizacji umowy od dnia podpisania umowy. 2. Wymagany termin zakończenia realizacji umowy: Część 1 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 2 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 3 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 4 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 5 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 6 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 7 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Cześć 8 zamówienia: do 25czerwca 2013r. Część 9 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 10 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 11 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 12 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 13 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. Część 14 zamówienia: do 25 czerwca 2013r. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich posiadanie; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3). Strona8

9 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3). Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawca lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie wymaganych oświadczeń i dokumentów wg formuły "spełnia - nie spełnia. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: Strona9

10 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej siwz; W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem reprezentacji: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4 ), 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej według wzoru oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli dotyczy - Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w ust. 2 pkt. 2.2 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Strona10

11 Dokumenty, o których mowa w lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią data wymaganą dla tych dokumentów. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. Ww. dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów (oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej przez notariusza lub mocodawcę. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie należy spełnić następujące warunki: 7.1. wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Strona11

12 7.2. do oferty należy dołączyć w/w pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza lub mocodawcę) 7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 9. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM. DOTYCZY CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA: W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy określonym wymaganiom należy przedłożyć: dotyczy części 1 zamówienia w ramach dostawy laptopów z system operacyjnym i oprogramowaniem biurowym - jeżeli oferowany procesor nie występuje na stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem ogłoszenia niniejszego postępowania przez Zamawiającego. V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem z zastrzeżeniem pkt.2 - na adres:, tel./fax , Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia określanych przez zamawiającego oraz pełnomocnictw. 3. Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Strona12

13 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Część 1 zamówienia dostawa laptopów, drukarek, tabletów, oprogramowania oraz ćwiczeniowych zestawów montażowych Część 2 zamówienia dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie fototechnik Część 3 zamówienia dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych Część 4 zamówienia dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie technik logistyk Część 5 zamówienia dostawa kas fiskalnych oraz terminala POS w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik hotelarstwa oraz obsługi turystycznej Piotr Misiorek, tel Andrzej Garbacik tel Arkadiusz Gwozda tel Kinga Nowicka, tel Zenon Ważny, tel Monika Wasilewska, tel , Anna Rosa- Niemczuk Tel Część 6 zamówienia dostawa terminali POS w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej; Część 7 zamówienia dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie technik usług fryzjerskich Część 8 zamówienia dostawa wózka kelnerskiego oraz wózka hotelowej obsługi pięter w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik hotelarstwa Część 9,10,11 zamówienia - dostawa specjalistycznego oprogramowania dotyczącego obsługi firm w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik ekonomista wersja I, II, III Część 12 zamówienia dostawa specjalistycznego oprogramowania w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik logistyk Część 13 zamówienia - dostawa specjalistycznego oprogramowania w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik hotelarstwa Część 14 zamówienia - dostawa specjalistycznego oprogramowania w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej Monika Łapińska, tel Marzena Ścibak, tel Anna Rosa- Niemczuk Tel Joanna Piotrowska, tel Zenon Ważny, tel Monika Wasilewska, tel , Katarzyna Nieckarz, Tel Monika Łapińska, tel w sprawach procedury przetargowej Mariola Franczak tel Strona13

14 VI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść pytania i odpowiedzi Wykonawcom, którym przekazano SIWZ( bez ujawniania źródła zapytania) oraz umieści taką informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. 4.1 W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający opublikuje te zmiany również w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Pkt 4.1 stosuje się odpowiednio. Strona14

15 VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeśli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 4. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie lub mocodawcę). 5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w innym języku niż język polski winnym być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane Strona15

16 przez Wykonawcę. 8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy). 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. Złożenie więcej niż jeden oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 14. Na ofertę składają się: a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do siwz (oryginał); b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV niniejszej SIWZ; c) W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej przez notariusza lub mocodawcę. d) dotyczy części 1 zamówienia w ramach dostawy laptopów z system operacyjnym i oprogramowaniem biurowym - jeżeli oferowany procesor nie występuje na stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. Strona16

17 15. UWAGA! Wypełniając formularz oferty należy wziąć pod uwagę zasady określone w rozdz. I ust. 10 oraz 11 siwz. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego, w sekretariacie, w terminie do dnia r. do godziny (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego). 2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego Dostawa wyposażenia stażysty w ramach projektu Czas na staż program przygotowania zawodowego uczniów szkół regionu zamojskiego Część. zamówienia ( należy podać nr części, na którą składa się ofertę) " Nie otwierać przed dniem r., godz. 09:30 " 3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Zmiana lub wycofanie oferty: 4.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej. 4.2 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferty należy opatrzyć napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4.3 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania Strona17

18 poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: r. o godz w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego, ul. Łukasińskiego 8, Zamość. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 8. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 2. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego. 3. Cena (wartość) oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. 4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 5. W cenie oferty uwzględnia się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne opłaty i podatki do wykonania i do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty. 6. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku. Strona18

19 7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 8. Wymagane jest podanie: a) przez Wykonawców krajowych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ceny brutto w złotych polskich z uwzględnieniem stawki VAT, b) przez Wykonawców zagranicznych, tzn. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: ceny netto w złotych polskich. 9. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: KRYTERIUM WAGA (%) Cena % Cena brutto oferty Punkty za kryterium cena (cena brutto) zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej x 100 = ilość punktów Cena oferty badanej 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą ilość punktów. 3. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Strona19

20 XIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5- dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu: zostanie złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy ( art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 3 lit. a ustawy Pzp) Strona20

21 XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy określonemu w art. 23 ust, 1 ustawy Pzp Zamawiający prze podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy. 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2.1 (dot. części 1-8) oraz 2.2 (dot. części 9-14) do SIWZ. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy (art. 179 ust.1 ustawy Pzp). 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp (art. 179 ust.2 ustawy Pzp). 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Ppz czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy(art. 180 ust.1 ustawy Pzp). 4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego(art. 180 ust.2 ustawy Pzp). Strona21

22 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania(art. 180 ust.3 ustawy Pzp). 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu(art. 180 ust.4 ustawy Pzp). 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (art. 181 ust.1 ustawy Pzp), 9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, b) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 182 ustawy Pzp). 10. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji i Ustawie Prawo zamówień publicznych, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Strona22

23 Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: załącznik nr 1.1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 1 zamówienia; załącznik nr 1.2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 2 zamówienia; załącznik nr 1.3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 3 zamówienia; załącznik nr 1.4 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 4 zamówienia; załącznik nr 1.5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 5 zamówienia; załącznik nr 1.6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 6 zamówienia; załącznik nr 1.7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 7 zamówienia; załącznik nr 1.8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 8 zamówienia; załącznik nr 1.9 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 9 zamówienia; załącznik nr 1.10 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 10 zamówienia; załącznik nr 1.11 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 11 zamówienia; załącznik nr 1.12 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 12 zamówienia; załącznik nr 1.13 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 13 zamówienia; załącznik nr 1.14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części 14 zamówienia; załącznik nr 2.1 projekt umowy dot. części 1-8; załącznik nr 2.2 projekt umowy dot. części 9-14; załącznik nr 3- wzór oświadczenia dot. art. 22 ust 1; załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 5 - wzór formularza oferty. załącznik nr 6 - wzór informacji o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Biuletyn Zamówień Publicznych Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego : Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy Sporządziła: Mariola Franczak Strona23

24 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cześć 1 zamówienia: dostawa laptopów, drukarek, tabletów, oprogramowania oraz ćwiczeniowych zestawów montażowych TABELA I Laptop z system operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 37szt. 1. Ekran 15,6" z podświetleniem LED (rozdzielczość min. 1366x768) 2. Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 3369 punktów w teście PassmarkCPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem ogłoszenia niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje w tej stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. 3. Pamięć RAM 4 GB DDR MHz 4. Dysk twardy 500 GB SATA 5400 obr. 5. Karta graficzna 6. Audio Zintegrowana lub dedykowana ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11 Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio 7. Wbudowane napędy Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 8. Łączność 9. Porty/Złącza Wi-Fi b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Strona24

25 RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB szt. USB szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. 10. Bateria Litowo-jonowa, 6-komorowa 11. Waga maksymalna 2,6 kg (z baterią) 12. Dodatkowe funkcje 13. Dołączone akcesoria 14. System operacyjny 15. Dołączone oprogramowanie 16. Gwarancja Wbudowana kamera internetowa Wydzielona klawiatura numeryczna Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wielodotykowy touchpad Zasilacz Bateria Torba dopasowana do wymiarów oferowanego sprzętu Mysz optyczna USB z rolką przewijania Linka zabezpieczająca stalowa o długości 1.8m na szyfr Microsoft Windows 8 Pro PL (wersja 64-bitowa). System operacyjny musi dawać możliwość podłączania się do domeny MS Windows oraz połączenie się z komputerem za pomocą Windows Remote Desktop. Pakiet biurowy MS Office 2013 Professional Plus w polskiej wersji językowej, licencja edukacyjna bez ograniczenia czasowego. Pakiet musi zawierać następujące elementy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, system zarządzania bazami danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej oraz program do zarządzania notatkami i informacjami 24 miesiące oraz min. 12 miesięcy na baterię. - W przypadku awarii dysk twardy zostaje u użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk. - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet. - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta. - Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzację producenta. - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu komputera. Strona25

26 17. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta. - Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim. - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia, linia techniczna producenta, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego. - Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta. - Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Czas podjęcia reakcji serwisowej: urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia Tak 48 godzin Tak max. 14 dni TABELA II - Laptop z system operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 10szt. 1. Ekran 17,3" z podświetleniem LED (rozdzielczość min. 1600x900) 2. Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 3369 punktów w teście PassmarkCPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem ogłoszenia niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje w tej stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów Strona26

27 potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. 3. Pamięć RAM 4 GB DDR MHz 4. Dysk twardy 500 GB SATA 5400 obr. 5. Karta graficzna 6. Audio Zintegrowana lub dedykowana ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11 Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio 7. Wbudowane napędy Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 8. Łączność 9. Porty/Złącza Wi-Fi b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB szt. USB szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. 10. Bateria Litowo-jonowa, 6-komorowa 11. Waga maksymalna 3,2 kg (z baterią) 12. Dodatkowe funkcje 13. Dołączone akcesoria 14. System operacyjny Wbudowana kamera internetowa Wydzielona klawiatura numeryczna Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wielodotykowy touchpad Zasilacz Bateria Torba dopasowana do wymiarów oferowanego sprzętu Mysz optyczna USB z rolką przewijania Linka zabezpieczająca stalowa o długości 1.8m na szyfr Microsoft Windows 8 Pro PL (wersja 64-bitowa). System operacyjny musi dawać możliwość podłączania się do domeny MS Windows oraz połączenie się z komputerem za pomocą Windows Remote Desktop. Strona27

28 15. Dołączone oprogramowanie Pakiet biurowy MS Office 2013 Professional Plus w polskiej wersji językowej, licencja edukacyjna bez ograniczenia czasowego. Pakiet musi zawierać następujące elementy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, system zarządzania bazami danych, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej oraz program do zarządzania notatkami i informacjami 16. Gwarancja 24 miesiące oraz 12 miesięcy na baterię 17. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Czas podjęcia reakcji serwisowej: urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia Tak 48 godzin Tak max. 14 dni TABELA III Tablet graficzny 8 szt. 1. Obszar roboczy 147 x 92 mm 2. Rozdzielczość 2540 lpi 3. Ilość poziomów nacisku Interfejs USB Długość kabla USB 1 metr 6. Masa maksymalna 420 g 7. Dodatkowe funkcje Wprowadzanie piórkiem Wprowadzanie dotykowe Cztery programowalne przyciski Końcówka pióra i gumka wrażliwe na nacisk Ergonomiczne pióro z dwoma przyciskami, bezbateryjne Zwiększona rozdzielczość w celu uzyskania wysokiej dokładności Powierzchnia robocza tabletu imitująca papier, o formacie obrazu 16:10 Tablet przystosowany dla osób prawo- i leworęcznych 8. W zestawie Tablet z przewodem USB i uchwytem na pióro oraz pióro Wymienne wkłady Narzędzie do wyjmowania wkładów Podręcznik szybkiej instalacji Strona28

29 Płyta instalacyjna ze sterownikiem, instrukcją obsługi online i interaktywnym samouczkiem 9. Sterowniki w zestawie Windows 7, Vista lub XP (SP3) Macintosh : Mac OS X lub nowszy, procesor Intel 10. Gwarancja 24 miesiące 11. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: Instrukcja obsługi w języku 12. polskim lub przetłumaczone na Tak język polski. 13. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin 14. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane Tak 15. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia max. 14 dni TABELA IV- Tablet PC 8 szt. 1. Ekran 10.1" 1280*800 WSVGA Wide-View (IPS), pojemnościowy, Multi- Touch 10 punktowy 2. Procesor 4 rdzenie x 1.2 Ghz 3. Pamięć RAM 1 GB 4. Pamięć na dane 16 GB 5. Obsługa kart pamięci microsd 6. Łączność WiFi b/g/n Bluetooth 7. Interfejsy Audio-Video microhdmi AudioJack 8. Dodatkowe funkcje wbudowany mikrofon wbudowany głośniki aparat fotograficzny z tyłu 8Mpix z lapmą błyskową aparat fotograficzny z przodu 1.2 Mpix żyroskop 9. Akumulator Litowo-polimerowy 10. System operacyjny Android Masa maksymalna 650 g 13. Dołączone akcesoria Ładowarka stacjonarna Dopasowane wymiarami etui na oferowany sprzęt 14. Gwarancja 24 miesiące 15. Termin realizacji do 25 czerwca 2013 Dodatkowe informacje: 16. Instrukcja obsługi w języku Tak Strona29

30 polskim lub przetłumaczone na język polski. 17. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin 18. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane 19. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia Tak max. 14 dni TABELA V - Drukarka atramentowa A3 2 szt. 1. Rozdzielczość druku maks x 1200 dpi 2. Metoda drukowania Drukarka atramentowa z 6 atramentami, minimalna objętość kropli podawana przez mikrodysze: 2 pl 3. Szybkość drukowania z jakością foto Zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów: 44 sekund (standardowo) 4. Szybkość drukowania mono ESAT: 10 obr./min 5. Szybkość drukowania w kolorze ESAT: 8 obr./min 6. Konfiguracja wkładów z Technologia oddzielnych zbiorników z atramentem 6 atramentami odrębnych zbiorników 7. Typy nośników Zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT- 101), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Matte Photo Paper (MP- 101), papier Fine Art Paper Photo RagTM (FA-PR1), inne papiery artystyczne 8. Podawanie nośnika Tylna taca: maks. 20 arkuszy Kaseta: maks. 250 arkuszy Podawanie ręczne: 10 arkuszy 9. Formaty nośników Taca tylna: A3+, A3, A4, Letter, koperty (format DL lub COM10), 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm Kaseta: A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger Ręcznie: A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger 10. Gramatura nośników Kaseta/podawanie ręczne, tylko zwykły papier: od 64 do 105 g/m² Taca tylna: koperty lub inne papiery artystyczne; obsługa nośników specjalnych do 300 g/m² 11. Drukowanie dwustronne (dupleks) Automatyczne przełączanie przy użyciu zwykłego papieru dla formatu A3/A4/A5/B4/B5/Letter/Legal/Ledger 12. Drukowanie bez marginesów Tak (formaty A3+, A3, A4, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) 13. Typ interfejsu - PC Ethernet USB Hi-Speed (Port B) 14. Platforma systemowa Windows 8 (32- i 64-bitowy) Windows RT Windows 7 (32- i 64-bitowy) Strona30

31 Windows Vista (32- i 64-bitowy) Windows XP (32-bitowy) Windows 2000 Mac OS X Dołączone akcesoria Kabel USB 1,8 m 16. Gwarancja 12 miesięcy 17. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: 18. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tak 19. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48h 20. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane Tak 21. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia max. 14 dni TABELA VI - Drukarka laserowa kolor A3+ 2 szt. 1. Szybkość druku w czerni: 20 str./min 2. Szybkość druku w kolorze: 20 str./min 3. Czas wydruku pierwszej strony (z Czerń: w ciągu 16 s trybu gotowości) Kolor: w ciągu 17 s 4. Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi 5. Cykl roboczy (miesięcznie, format A4) str. 6. Szybkość procesora 500 Mhz 7. Zainstalowana pamięć 192 MB 8. Podajniki papieru Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; koperty (DL, C5, B5); Podajnik 2: A3, A4, A5, B4, B5; 9. Rozmiary nośników, do dostosowania 10. Nośniki 11. Obsługiwane gramatury nośników 12. Interfejs 13. Dołączone akcesoria Kabel USB 1,8 m 14. Gwarancja 12 miesięcy 15. Termin realizacji do 25 czerwca 2013 Podajnik 1: 76 x x 457 mm; Podajnik 2 na 250 arkuszy: od 148x182 do 297x432 mm; Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), kartony, folia błyszcząca, folie, etykiety, koperty Podajnik 1: od 60 do 220 g/m², Podajnik 2: do 120 g/m² (papier zwykły), do 160 g/m² (papier powlekany) Port Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100 Base-TX Strona31

32 Dodatkowe informacje: 16. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tak 17. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48h 18. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane Tak 19. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia max. 14 dni TABELA VI I- Oprogramowanie specjalistyczne w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 8 szt. 1. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6 PL lub równoważny Lp Parametr Minimalny parametr 1. Typ licencji Edukacyjna 2. Ilość licencji 8 szt. 3. Nośnik Elektroniczny 4. Platforma Windows 8 Pro (64-bit) systemowa 5. Zawartość pakietu 6. Główne cechy równoważności jakie program powinien posiadać: Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, program do projektowania graficznego, zawiera narzędzia wsparcia komunikacji wizualnej tj.: narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej, składu stron, edycji zdjęć, trasowania, przygotowywania grafik internetowych i animacji. Tworzenie ilustracji wektorowych oraz układów stron Możliwość edycji zdjęć Przekształcanie map bitowych w rysunki wektorowe Tworzenie animacji grafik internetowych Min wysokiej jakości obrazków clipart Min. 500 czcionek OpenType Min. 300 profesjonalnych szablonów Materiały szkoleniowe 64 bitowa, polska wersja językowa podsystemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8) 7 Termin dostawy do 25 czerwca 2013r. Pakiet Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium lub równoważny 2. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Typ licencji Edukacyjna 2. Ilość licencji 8 szt. 3. Nośnik Elektroniczny Platforma systemowa Zawartość pakietu Windows 8 Pro (64-bit) Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, pakiet będący kompletnym środowiskiem pracy do projektowania grafiki i aplikacji internetowych. W jego skład wchodzą: aplikacja do edycji grafiki rastrowej, program do edycji grafiki wektorowej, program do tworzenia rozbudowanych, atrakcyjnych wizualnie i bogatych w multimedialne rozwiązania serwisów Strona32

33 6. Główne cechy równoważności jakie program powinien posiadać: WWW, program do produkcji zaawansowanych stron i aplikacji internetowych, program do tworzenia i optymalizacji wyglądu, wielkości i jakości obrazów zarówno rastrowych jak i wektorowych przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania w Dreamweaverze czy Flashu, program do publikacji materiałów na stronach WWW oraz program do tworzenia i edycji dokumentów PDF. Obsługa formatów plików takich jak: PDF, EPS, FXG, PSD, TIFF, GIF, JPEG, SWF, SVG, DWG, DXF. Tworzenie chronionych, wielowarstwowych plików PDF Stosowanie efektów (np. cienie, rozmycia, tekstury) Edytowanie wybranych elementów bez naruszania pozostałych Edytowalny interfejs użytkownika -możliwość dodawania i usuwania z niego elementów/narzędzi Możliwość tworzenia grafiki rastrowej oraz wektorowej Wbudowane style graficzne Rozbudowane narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej Rozbudowana typografia Możliwość rysowania na ekranach dotykowych z obsługą siły nacisku Możliwość przekształcania obiektów 2D na 3D Narzędzia do tworzenia wykresów Stosowanie rozbudowanych gradientów Zróżnicowane rozmiary stron dla jednego dokumentu Obsługa przeciągania oraz upuszczania obiektów zakotwiczonych Dopasowywanie trwałych ramek tekstowych Zapamiętywanie często używanych czcionek Dzielenie tekstu na kilka kolumn Automatyczne generowanie podpisów na podstawie meta danych obrazu Wbudowane style tekstu Zarządzanie elementami na stronie za pomocą warstw Możliwość tworzenia układu strony dla prawidłowego wyświetlania na różnych urządzeniach Możliwość wyświetlania dwóch różnych układów w celu porównania Możliwość eksportowania dokumentów do pliku PDF Możliwość podglądu dokumentów w skali szarości Obsługa interaktywnych elementów HTML w dokumencie Eksportowanie interaktywnych plików PDF jako stron Śledzenie zmian wprowadzonych w tekście wstawiania dźwięków, materiałów wideo zgodnych z programem Flash Player oraz elementów interaktywnych, które będą również dostępne w programach Adobe Reader X i Reader 9. Użycia wbudowanego kreatora operacji - możliwość zautomatyzowania rutynowych zadań wymagających kilku kroków, przygotowując operację z asystą. Możliwość tworzenia, porządkowania, wykonywania i udostępniania sekwencji często wykonywanych czynności. Możliwość stosowania sekwencji do pojedynczych plików PDF lub do Strona33

34 zbiorów plików. porównywania wersji możliwość analizy dwóch plików i podświetlania zmian tekstu oraz obrazów, tak aby różnice między dwiema wersjami pliku PDF były dobrze widoczne. Możliwość tworzenia interaktywnych formularzy PDF. Możliwość samodzielnego projektowania formularzy, korzystając z dołączonych szablonów. Oprogramowanie do projektowania stron internetowych w HTML5 Narzędzie do projektowania animacji i materiałów multimedialnych w technologii Flash Narzędzie do tworzenia aplikacji i witryn internetowych bez pisania kodu Aplikacja do porządkowania zdjęć i plików projektu Funkcja konwersji znanych typów obrazów na format.jpeg Możliwość wsadowego przetwarzania plików w formacie.raw Możliwość tworzenia wielu plików źródłowych przy użyciu różnych ustawień kodowania 64 bitowa, polska wersja językowa pod systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8) 7 Termin dostawy do 25 czerwca 2013r. TABELA VIII - Oprogramowanie graficzne do obsługi plotera w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 2 szt. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6 PL lub równoważny 1. Typ licencji Edukacyjna 2. Ilość licencji 2 szt. 3. Nośnik Elektroniczny 4. Platforma systemowa Windows 8 Pro (64-bit) 5. Zawartość pakietu Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, program do projektowania graficznego, zawiera narzędzia wsparcia komunikacji wizualnej tj.: narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej, składu stron, edycji zdjęć, trasowania, przygotowywania grafik internetowych i animacji. 6. Główne cechy Tworzenie ilustracji wektorowych oraz układów stron równoważności jakie Możliwość edycji zdjęć program powinien Przekształcanie map bitowych w rysunki wektorowe posiadać: Tworzenie animacji grafik internetowych Min wysokiej jakości obrazków clipart Min. 500 czcionek OpenType Min. 300 profesjonalnych szablonów 7 Termin dostawy do 25 czerwca 2013r. Materiały szkoleniowe 64 bitowa, polska wersja językowa podsystemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8) Strona34

35 TABELA IX - Ćwiczeniowy zestaw montażowy 8 szt Obudowa 1 szt. 1. Typ obudowy Min. Midi Tower ATX 2. Akceptowalny format płyty głównej ATX 3. Ilość zatok 5,25 " (zewnętrznych) Min Ilość zatok 3,5 " (wewnętrznych) Min Ilość slotów rozszerzeń Min Gniazdo USB na panelu przednim Min Gwarancja Gwarancja producenta Zasilacz 1szt. 1. Standard ATX Maks. moc ~ 500W 3. Ilość wtyczek ATX 12V Min 1 4. Ilość wtyczek PCI-E Min 2 5. Wtyczka zasilania (ilość pinów) 24szt. 6. Ilość wtyczek MOLEX Min 4 7. Ilość wtyczek S-ATA Min 2 8. Gwarancja Gwarancja producenta Płyta główna 1szt. 1. Chipset Intel H77 2. Rodzaj obsługiwanej pamięci Min. DDR3 1600/1066MHz 3. Liczba portów USB 3.0 Min Zintegrowana karta sieciowa Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec) 5. Złącza Serial ATA 2 Min. 3szt 6. Złącza Serial ATA 3 Min. 2szt 7. Wyjścia audio na tylnym panelu 3 gniazdka audio (wejście liniowe/ wyjście liniowe/mikrofon) 8. Gwarancja Gwarancja producenta Procesor 1szt. 1. Ilość rdzeni Min 2szt. 2. częstotliwość taktowania procesora Min 3.1 GHz 3. Pojemność pamięci cache L1 Min 2 x 32 kb 4. Pojemność pamięci cache L2 Min 2 x 256 kb 5. Pojemność pamięci cache L3 Min. 3 MB 6. Obsługa instrukcji 64 bit Tak 7. Gwarancja Gwarancja producenta Zestaw chłodzący procesor 1szt. 1. Obroty Max 1950 obr/min 2. Materiał Aluminiowe ożebrowanie z miedzianą podstawą + 5 x "U HeatPipe" 3. Średnica wentylatora 120 mm 4. Głośność Max. 33 db 5. Pasta termoprzewodząca Tak Strona35

36 Gwarancja Gwarancja producenta Pamięć RAM 1szt. 1. Standard DDR3 2. Częstotliwość 1333 MHz 3. Pojemność pamięci 8 GB Dysk twardy z okablowaniem 1szt. 1. Format szerokości 3.5 cala 2. Pojemność Min 500 GB 3. Interfejs SATA III 4. Bufor pamięci 64 MB 5. Gwarancja Gwarancja producenta Napęd CD/DVD 1szt. 1. Napęd optyczny (rodzina) DVD 2. Interfejs Serial ATA 3. Zapis CD-R Max 48x 4. Zapis DVD +/- R Min 16x 6. Kolor Kolor obudowy 7. Gwarancja Gwarancja producenta Karta sieciowa LAN 1szt. 1. Standard przewodowy 10/100/1000 (Mbps) 802.3ab Gigabit Ethernet 2. port RJ-45 Tak 3. Wake-On-LAN [WOL] Tak 4. Interfejs PCI-E 5. Gwarancja Gwarancja producenta Monitor 1szt. 1. Przekątna Min. 19 cali 2. Typ matrycy Min. TFT-TN 3. Ekran dotykowy Tak 4. Kontrast Min 1000 :1 5. Czas reakcji matrycy Max. 4 ms 6. Kąt widzenia pion Min Kąt widzenia w poziomie Min Ilość wyświetlanych kolorów Min 16,7 mln 9. Plamka matrycy Max. 0.29mm 10. Kolor obudowy Czarny 11. Gwarancja Gwarancja producenta Klawiatura 1szt. 1. Typ klawiatury Płaska 2. Komunikacja Przewodowa 3. Klawisze multimedialne Tak Strona36

37 Interfejs USB 5. Kolor Kolor obudowy monitora 6. Gwarancja Gwarancja producenta Mysz 1szt. 1. Typ myszy Optyczna 2. Komunikacja Przewodowa 3. Interfejs USB 4. Kolor Kolor obudowy monitora 5. Gwarancja Gwarancja producenta System operacyjny 1szt. 1. System operacyjny Windows 8 Pro OEM 2. Rodzaj systemu Min. 64-bit 3. Język Polski Zestaw wkrętaków przystosowanych do pracy z prądem 1szt. 1. Wkrętaki płaskie 6x38; 5x75; 6x100; 8x Krzyżowe PH1x75; PH2x38; PH2x100; PH3x Wkrętaki precyzyjne płaskie 2,4x50; 3x50 4. Wkrętaki precyzyjne krzyżowe PH0x50; PH00x50 5. Torx T5x50; T6x50; T7x50; T8x50; T9x50; T10x50 Zestaw szczypiec przystosowanych do pracy z prądem 1szt. 1. Szczypce mini uniwersalne 115mm Min. 1 szt 2. Szczypce mini wydłużone proste 115mm Min. 1 szt 3. Szczypce mini wydłużone wygięte 115mm Min. 1 szt 4. Szczypce mini płaskie 115mm Min. 1 szt 5. Szczypce mini okrągłe 115mm Min. 1 szt 6. Szczypce mini tnące boczne 115mm Min. 1 szt 7. Szczypce mini tnące czołowe 115mm Min. 1 szt 8. Szczypce mini wydłużone proste 115mm Min. 1 szt Zestaw penset przystosowanych do pracy z prądem 1szt. 1. Odporne na wysoką temperaturę Min. 200 C 2. Antystatyczne Tak 3. Materiał Plastikowe Lupa stołowa powiększająca 1szt. 1. Średnica soczewki Min. 75mm 2. Powiększenie Min 3x 3. Stabilna podstawa Tak 4. Regulowany wysięgnik Tak Mata antystatyczna 1szt. 1. Rozmiar [cm] 50 x 60 Strona37

38 Powierzchnia maty Matowa 3. Kolor Szary 4. Grubość maty Max. 2mm 5. Przewód uziemiający Tak 6. Opaska antystatyczna z przewodem Tak 7. Gwarancja Gwarancja producenta Stacja lutownicza 1szt. 1. Pobór mocy Max. 90W 2. Stabilizacja temperatury Max. +/- 1 C 3. Spoiwo lutownicze w zestawie Tak 4. Topnik w zestawie Tak 5. Gwarancja Gwarancja producenta Sonda logiczna 1szt. 1. Zasilanie 3 6 V, max 85 ma 2. Detekcja impulsów o czasie trwania od 20 ns, przebiegów do 24 MHz 3. Sygnalizacja stanów logicznych wysoki, niski, stan trzeci 4. Detekcja przebiegów impulsy dodatnie i ujemne, fala prostokątna, fala o amplitudzie spoza zakresu TTL/CMOS 5. Zapamiętywanie stanu wejścia Tak Tester płyty głównej 1szt. 1. Wersje BIOS obsługiwane PHOENIX v ; AMI v.6.24, AWARD v Wskaźniki 8 kolor diody LED oraz 2-cyfrowy wyświetlacz LED 3. Wersja PCI obsługa 3,3 V 32/64 bit 4. Wymiary 80 x 58 x 10,5 mm Wkrętak akumulatorowy 1szt. 1. Zasilana akumulatorem Li-ion 7,2V - ładowanie tylko ok. 30 min 2. Liczba ustawień momentu obrotowego Min Funkcja śrubokręta Tak 4. Prędkość obr. na biegu jałowym I/II bieg 200 / 650 min-1 5. Maks. moment dokr. twardy/miękki 5,6/3,6 Nm 6. Zdolność wiercenia w stali/drewnie 5/6 mm 7. Przestawny kąt rękojeści Tak 8. Gwarancja Gwarancja producenta Opaska antystatyczna 1szt 1. Antyalergiczna Tak 2. Przewód spiralny [m] Min. 1,8 Tester zasilacza 1szt 1. Obsługa zasilaczy ATX, BTX, ITX 2. Wyświetlacz LCD Tak 3. Mierzone napięcia +12V, -12V, +5V, -5V, +3V, -3V, 5V Stand By (SB), 12V Power Good (PG) 4. Wyniki Max. do jednego miejsca po przecinku Strona38

39 5. Alarm dźwiękowy Tak 6. Gwarancja Gwarancja producenta Dodatkowe informacje 25. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Strona39

40 Załącznik nr 1.2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cześć 2 zamówienia: dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie fototechnik TABELA I - Zestaw fotograficzny 1 szt Body aparatu 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Matryca CMOS w formacie DX o rozdzielczości 16, 2 mln pikseli 2. Migawka 1/8000 s oraz synchronizacji błysku nawet przy 1/250 s 3. Pomiar ostrości 39-punktowy system autofokusa z 9 czujnikami krzyżowymi 4. Monitor pośrodku kadru LCD z hartowanego szkła o wysokiej rozdzielczości 920 tys. punktów i przekątnej 3 cali 5. Temperatura pracy Min. 0 C do 40 C 6. Kompensacja ekspozycji od -5.0EV do +5.0EV w krokach co: 1/3EV, 1/2EV 7. Samowyzwalacz 20s, 10s, 5s, 2s 8. Gwarancja Min. 12 miesięcy Obiektyw 1 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Ogniskowa [mm] Światłosiła f/ Ostrość od [m] Stabilizacja Tak 5. Maksymalne powiększenie [x] 1: Gwarancja Min. 12 miesięcy Obiektyw 2 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Ogniskowa [mm] Światłosiła f/ Ostrość od [m] 1,4 4. Stabilizacja Tak 5. Maksymalne powiększenie [x] 0,28 6. Gwarancja Min. 12 miesięcy Obiektyw 3 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Ogniskowa [mm] Światłosiła Max. f/ Ostrość od [m] Stabilizacja Nie 5. Maksymalne powiększenie [x] 1: Gwarancja Min. 12 miesięcy Obiektyw 4 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr Strona40

41 Ogniskowa [mm] 8mm 2. Światłosiła f/ Ostrość od [m] Stabilizacja Nie 5. Gwarancja Min. 12 miesięcy Statyw do aparatu 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Materiał Aluminium, magnez 2. Masa Max. 1,3 kg 3. Wysokość maksymalna 164 cm 4. Wysokość minimalna 43 cm 5. Wysokość transportowa Max. 43cm 6. Gwarancja Min. 24 miesiące Lampa błyskowa do aparatu 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Liczba przewodnia 28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m) 2. Zasięg błysku 0,6 do 20 m 3. Obracany reflektor 180 stopni w prawo oraz 180 stopni w lewo 4. Czas trwania błysku Min. 1/1042 s 5. Gwarancja Min. 12 miesięcy Plecak ochronny 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Mocowanie do statywu Tak 2. Pokrowiec przeciwdeszczowy Tak 3. Pojemność 1 lustrzanka cyfrowa z gripem, 3-4 obiektywy, 1 lampa błyskowa, laptop 15,4'' 4. Materiał Nylon 1680D 5. Gwarancja Min. 24 miesiące Karta pamięci 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Standard SD HC (High Capacity) 2. Pojemność 32 GB 3. Maks. szybkość zapisu 95 MB/s 4. Gwarancja Wieczysta Czytnik kart pamięci 1 szt. 1. Rodzaje kart pamięci SD, SDHC, minisd/sdhc, microsd/sdhc, MMC, MMCplus, MMCmobile, RS-MMC, Memory Stick, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, CF 2. Interfejs USB Gwarancja Min. 24 miesiace Filtr UV + Polaryzacyjny po 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Średnica 0.67 mm 2. Gwarancja Min. 12 miesięcy Filtr UV + Polaryzacyjny po 2 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Średnica 0.58 mm Strona41

42 2. Gwarancja Min 12 miesięcy Wyzwalacz lampy studyjnej 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Obsługa Studyjnych lamp błyskowych Wyzwalanie Radiowe 3. Liczba kanałów Min Montaż Gorąca stopka aparatu 5. Zasilanie odbiornika 220V 6. Gwarancja Min. 12 miesięcy Elektroniczny wężyk spustowy 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr Obsługa trybu Bulb Tak 2. Długość przewodu [m] Min. 0.4 max Samowyzwalacz Tak 4. Gwarancja Min. 12 miesięcy Listwa przepięciowa 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr Ilość gniazd 5 2. Długość kabla 5 m 3. Ochrona przeciwprzepięciowa Tak 4. Gwarancja Min 24 miesiące Statyw do lampy błyskowej 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Materiał Aluminium Wysokość maksymalna [cm] Wysokość minimalna [cm] Długość po złożeniu [cm] Gwarancja Min. 12 miesięcy Stół bezcieniowy 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr Wymiary [cm] Min. 100 x Konstrukcja Aluminium 3. Gwarancja Min. 12 miesięcy Lampa błyskowa do stołu bezcieniowego 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Moc znamionowa Min 160Ws Czas ładowania Max. 1 sekunda 3. Temperatura barwowa 5500K 4. Lampa modelująca 75W 5. Gwarancja Min. 12 miesięcy Wrota 2 szt. Lp Parametr Minimalny parametr Materiał Metal 2. Filtry w zestawie Min 4 kolory 3. Plaster miodu Tak 4. Gwarancja Min 12 miesięcy Dodatkowe informacje 20. Termin realizacji zestawu do 25 czerwca 2013r. Strona42

43 21. Czas podjęcia reakcji serwisowej Max. 48 godzin 22. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia Max. 14 dni Strona43

44 TABELA II- Zestaw fotograficzny 4 szt Body aparatu 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Matryca CMOS w formacie DX o rozdzielczości 16, 2 mln pikseli 2. Migawka 1/8000 s oraz synchronizacji błysku nawet przy 1/250 s 3. Pomiar ostrości 39-punktowy system autofokusa z 9 czujnikami 4. Monitor krzyżowymi pośrodku kadru LCD z hartowanego szkła o wysokiej rozdzielczości 920 tys. punktów i przekątnej 3 cali 5. Temperatura pracy Min. 0 C do 40 C 6. Kompensacja ekspozycji od -5.0EV do +5.0EV w krokach co: 1/3EV, 1/2EV 7. Samowyzwalacz 20s, 10s, 5s, 2s 8. Gwarancja Min. 12 miesięcy Obiektyw 1 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Ogniskowa [mm] Światłosiła f/ Ostrość od [m] Stabilizacja Tak 5. Maksymalne powiększenie [x] 1: Gwarancja Min. 12 miesięcy Obiektyw 2 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Ogniskowa [mm] Światłosiła f/ Ostrość od [m] 1,4 4. Stabilizacja Tak 5. Maksymalne powiększenie [x] 0,28 6. Gwarancja Min. 12 miesięcy Obiektyw 3 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Ogniskowa [mm] Światłosiła Max. f/ Ostrość od [m] Stabilizacja Nie 5. Maksymalne powiększenie [x] 1: Gwarancja Min. 12 miesięcy Statyw do aparatu 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Materiał Aluminium, magnez 2. Masa Max. 1,3 kg 3. Wysokość maksymalna 164 cm 4. Wysokość minimalna 43 cm 5. Wysokość transportowa Max. 43cm 6. Gwarancja Min. 24 miesiące Lampa błyskowa do aparatu 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr Strona44

45 Liczba przewodnia 28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m) 2. Zasięg błysku 0,6 do 20 m 3. Obracany reflektor 180 stopni w prawo oraz 180 stopni w lewo 4. Czas trwania błysku Min. 1/1042 s 5. Gwarancja Min. 12 miesięcy Plecak ochronny 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Mocowanie do statywu Tak 2. Pokrowiec przeciwdeszczowy Tak 3. Pojemność 1 lustrzanka cyfrowa z gripem, 3-4 obiektywy, 1 lampa błyskowa, laptop 15,4'' 4. Materiał Nylon 1680D 5. Gwarancja Min. 24 miesiące Karta pamięci 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Standard SD HC (High Capacity) 2. Pojemność 32 GB 3. Maks. szybkość zapisu 95 MB/s 4. Gwarancja Wieczysta Taboret teleskopowy z podnóżkiem 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Wysokość regulowana od 65 do 85 cm 2. Siedzisko ø 35cm 3. Gwarancja Min. 24 miesiące Filtr UV + Polaryzacyjny po 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Średnica 0.67 mm 2. Gwarancja Min. 12 miesięcy Filtr UV + Polaryzacyjny po 2 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Średnica 0.58 mm 2. Gwarancja Min. 12 miesięcy Wyzwalacz lampy studyjnej 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Obsługa studyjnych lamp błyskowych 2. Wyzwalanie Radiowe 3. Liczba kanałów Min Montaż gorąca stopka aparatu 5. zasilanie odbiornika 220V 6. Gwarancja Min. 12 miesięcy Elektroniczny wężyk spustowy 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Obsługa trybu Bulb Tak 2. Długość przewodu [m] Min. 0.4 max Samowyzwalacz Tak 4. Gwarancja Min. 12 miesięcy Listwa przepięciowa 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr Strona45

46 Ilość gniazd 5 2. Długość kabla 5 m 3. Ochrona przeciwprzepięciowa Tak 4. Gwarancja Min 24 miesiące Statyw do lampy błyskowej 2 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Materiał Aluminium 2. Wysokość maksymalna [cm] Wysokość minimalna [cm] Długość po złożeniu [cm] Gwarancja Min. 12 miesięcy Tło 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Wymiary [m] Materiał polipropylen o gramaturze 120g/m 2 3. Kolor Biały 4. Gwarancja Min. 12 miesięcy Softbox 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Wymiar [cm] Mocowanie typu Bowens 3. Gwarancja Min. 12 miesięcy Przenośny wieszak do tła - 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Szerokość tła [cm] do Rozmiar po złożeniu [cm] Gwarancja Min. 12 miesięcy Lampa błyskowa 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Moc 1000Ws 2. Regulacja mocy Bezstopniowa w zakresie (1/32-1/1) 3. Czas błysku 1/1500 1/800s 4. Czas ładowania 0.1~3.5s 5. Gwarancja Min. 12 miesięcy Blenda 1 szt 1. Wymiar [cm] Gwarancja Min. 12 miesięcy Parasol 1 szt. Lp Parametr Minimalny parametr 1. Wymiar [cm] ø Kolor Biały odbijający 3. Gwarancja Min. 12 miesięcy Dodatkowe informacje 22. Termin realizacji zestawu do 25 czerwca 2013r. 23. Czas podjęcia reakcji serwisowej Max. 48 godzin 24. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia Max. 14 dni Strona46

47 TABELA III- Lampa błyskowa 2 szt. 1. Moc Min. 200Ws 2. Temperatura błysku ~5500K 4. Żarówka modelująca Min. 50W halogen 5. Czas ładowania 0,3 ~ 1,2s 6. Czas trwania błysku 1/2400s 7. Waga Max. 1,75Kg Dodatkowe informacje 8. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. 9. Gwarancja Min. 12 miesięcy 10. Czas podjęcia reakcji serwisowej Max. 48 godzin 11. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia Max. 14 dni TABELA IV - Lampa światła ciągłego 2 szt. 1. Moc Min. 200Ws 2. Temperatura barwowa ~5500K 3. Strumień Świetlny Min Lm 4. Żarówka modelująca Min 200W 5. Biała czasza 55cm Tak Dodatkowe informacje 6. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. 7. Gwarancja Min. 12 miesięcy 8. Czas podjęcia reakcji serwisowej Max. 48 godzin 9. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia Max. 14 dni TABELA V - Wentylator 1 szt. 1. Prędkość obrotowa 2600/min 2. Poziom hałasu < 72dB 3. Ilość powietrza 20 m 3 /min 4. Statyw w zestawie Tak 5. Waga Max. 7kg Dodatkowe informacje 6. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. 7. Gwarancja Min. 24 miesiące 8. Czas podjęcia reakcji serwisowej Max. 48 godzin 9. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia Max. 14 dni Strona47

48 TABELA V I - Wieszak do tła 1 szt. 1. Ilość teł Min 4 2. Rozwijanie/ Zwijanie Elektryczne 3. Wysokość całego stelażu Max 46cm 4. Montaż na ścianie Tak 5. Montaż na suficie Tak 6. Montaż na stelażu Tak Dodatkowe informacje 7. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. 8. Gwarancja Min 12 miesięcy 9. Czas podjęcia reakcji serwisowej Max. 48 godzin 10. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia Max. 14 dni TABELA V II - Światłomierz 2 szt. 1. Zakres czułości filmu Zakres przysłony f/0.5 do f/90 ze skalą o dokładności 1/10 stopnia 3. Czas ekspozycji 1 1/ Kąt pomiaru 35 Dodatkowe informacje 5. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. 6. Gwarancja Min. 24 miesiące 7. Czas podjęcia reakcji serwisowej Max. 48 godzin 8. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia Max. 14 dni TABELA V III - Softbox szt. 1. Mocowanie Pierścień mocujący typu Bowens 2. Odporność na wysokie temperatury Tak 3. Dodatkowy dyfuzor wewnętrzny Tak Dodatkowe informacje 4. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. 5. Gwarancja Min 12 miesięcy 6. Czas podjęcia reakcji serwisowej Max. 48 godzin 7. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia Max. 14 dni Strona48

49 Załącznik nr 1.3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 3 zamówienia: dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych TABELA I - Bigówka oraz listwy bigujące 2 szt. 1. Typ urządzenia Bigówka 2. Funkcje podstawowe Bigowanie 3. Funkcje dodatkowe Perforowanie 4. Grubość bigi Max 1,2mm 5. Szerokość bigowania / perforowania Nie mniejsza niż 360 mm 6. Gramatura papieru 500g/m2 7. Napęd Elektryczny 8. Sterowanie Manualne 9. Waga Nie więcej niż 30kg 10. Wymiar Nie większy niż: 700 x 450 x 250mm (wys. x dług. x szer.) 11. Gwarancja min. 12 miesięcy 12. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: 13. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. TAK 14. Certyfikat zgodności CE TAK 15. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin 16. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane TAK 17. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia 18. Montaż, instalacja, uruchomienie TAK max. 14 dni TABELA II - Proofer cyfrowy 2 szt. 2. Typ urządzenia Proofer cyfrowy 3. Funkcje podstawowe Wydruk próbnych realizacji Strona49

50 4. Obszar pracy Max A1 5. Rozdzielczość druku Kolor Nie gorsza niż 2400 x 1200 dpi 6. Rozdzielczość druku mono Nie gorsza niż 2400 x 1200 dpi 7. Metoda druku Druk atramentowy 8. interfejs USB 9. Gwarancja min. 12 miesięcy 10. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: 11. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK lub przetłumaczone na język polski. 12. Certyfikat zgodności CE TAK 13. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin 14. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane TAK 15. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia 16. Montaż, instalacja, uruchomienie TAK max. 14 dni TABELA III - Ploter drukująco - tnący-2 szt. 1. Typ urządzenia Ploter drukująco tnący 2. Funkcje podstawowe Druk, cięcie 3. Format drukowania i ciecia Min 24 Cale 4. Typ druku Atramentowy 5. Ilość kolorów CMYK lub więcej 6. Rozdzielczość druku Min 1440 x 1440dpi lub lepsza 7. Środowisko Pracy Temperatura: C Wilgotność: 10 80% (bez kondensacji) 8. Wyświetlacz Tak 9. wymiary Nie większy niż 1000x 900 x 1000mm(wys. x dług. x szer.) 10. waga Nie większa niż 75 kg 11. Gwarancja Min. 12 miesięcy 12. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: 13. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. TAK 14. Certyfikat zgodności CE TAK 15. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin Strona50

51 16. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane TAK 17. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia 18. Montaż, instalacja, uruchomienie TAK max. 14 dni TABELA IV - Laminiarka rolowa A3-2 szt. 1. Typ urządzenia Laminator 2 Format laminowania Nie mniejszy niż A3 3 Maks. grubość folii w mikronach Szerokość szczeliny Min. 325mm 5. Mechanizm grzejny Rolki 6. Liczba rolek Min Czas nagrzewania w minutach Min Prędkość laminacji w cm na min Min Wyświetlacz LCD Tak 10. Rączki do przenoszenia Tak 11. Wymiary Nie większy niż 90x 510 x 130mm(wys. x dług. x szer.) 12. Waga Nie większa niż 2 kg 13. Gwarancja Min. 12 miesięcy 14. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: 15. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK lub przetłumaczone na język polski. 16. Certyfikat zgodności CE TAK 17. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin 18. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane TAK 19. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia 20. Montaż, instalacja, uruchomienie TAK max. 14 dni TABELA V - Laminarka rolowa A4-2 szt. 1. Typ urządzenia Laminator 2. Format laminowania Nie mniejszy niż A4 Strona51

52 3. Maks. grubość folii w mikronach Szerokość szczeliny Min Mechanizm grzejny Płytka 6. Liczba rolek Min Czas nagrzewania w minutach Max Prędkość laminacji w cm na min Max Wyświetlacz LCD Tak 10. Rączki do przenoszenia Tak 11. wymiary Nie większy niż 90x420x160mm (wys. x dług. x szer.) 12. waga Nie większa niż 2kg 13. Gwarancja Min. 12 miesięcy 14. Termin realizacji Do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: 15. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tak 16. Certyfikat zgodności CE TAK 17. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin 18. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane TAK 19. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia 20. Montaż, instalacja, uruchomienie TAK max. 14 dni TABELA V I - Zestaw materiałów eksploatacyjnych do ćwiczeń w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych - 12 szt. 1. Media do plotera Papier max 180g rolka 2. Media do plotera Laminat A4 ryza 50 arkuszy 3. Media do plotera Laminat A3 ryza 50 arkuszy 4. Materiał ekspl. Pasek teflonowy 5. Materiał ekspl. Nóż do plotera 6. Media do plotera Papier ozdobny kolorowy 2 x ryza 50 sztuk 7. Media do plotera Folia samoprzylepna rolka 8. Media do plotera Atramenty komplet 9. Media do plotera Folia Canvas rolka 10. Materiał ekspl. Papier A4 max 80g/ 4x ryza 11. Materiał ekspl. Papier A3 max 80g/ 4x ryza 12. Materiał ekspl. Zestaw atramentów do proofera cyfrowego 13. Materiał ekspl. Folia transportowa 1 akusz Strona52

53 14. Materiał ekspl. Papier foto A4 satyna/max 200g x2 15. Materiał ekspl. Papier foto A3 satyna/max 200g x2 16. Materiał ekspl. Lupka poligraficzna min. 6x powiększenie 17. Materiał ekspl. Przymiar liniowy min. 100 cm 18. Materiał ekspl. Papier foto A4 błyszczący/max 200g x2 19. Materiał ekspl. Papier foto A3 błyszczący/max 200g x2 20. Materiał ekspl. Papier foto A4 max 200g x2 21. Materiał ekspl. Papier foto A3 max 200g x2 22. Materiał ekspl. Płótno Canvas rolka 23. Materiał do plotera Papier 80g/m2 rolka Strona53

54 Załącznik nr 1.4 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 4 zamówienia: dostawa wyposażenia stażysty w zawodzie technik logistyk TABELA I - Elektryczny wózek podnośnikowy 1 szt. 1. Waga netto wózka Waga wózka bez towaru (netto) nie może przekroczyć 900 kg 2. Wysokość unoszenia Minimalna wysokość unoszenia wideł 3 m 3. Minimalna szerokość Maksymalna szerokość 3 m korytarza roboczego 4. Wysokość wózka z Maksymalna wysokość wózka z masztem złożonym nie może przekraczać 2 m masztem złożonym 5. Udźwig wózka Minimalny (na wysokość 2 m) 500 kg 6. silnik Jazdy minimum 2 kw, podnoszenia 3kW 7. Widły 1150 mm, w zestawie 8. Pozycja operatora Stojąca ewentualnie siedząca 9. Gwarancja Warunki gwarancji: Minimalny okres gwarancji 3 lata Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia: do 1 tygodnia od momentu zgłoszenia (gdy nie jest wymagana naprawa w serwisie), do 4 tygodni (przy naprawach w serwisie) transport do serwisu na koszt Wykonawcy 10. Waga Wbudowana waga elektroniczna wyświetlająca wagę unoszonego towaru 11. Bateria 24/500 V/Ah 12. Prostownik Wbudowany lub w załączeniu 13. Rodzaj napędu Napęd elektryczny jazdy i podnoszenia 14. Prędkość jazdy Minimum 4 km/h 15. Dodatkowe Możliwość wyłączenia opcji podnoszenia (automatycznie przy dużym 80% rozładowaniu baterii) Panel kontrolny z licznikiem motogodzin (wskazana możliwość rozpisania czynności serwisowych na motogodziny) Możliwość zdejmowania obudowy w celach edukacyjnych (omawianie budowy wózka) wózki tylko nowe fabrycznie przeszkolenie 2 osób w zakresie podstawowej obsługi 16. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. TABELA II - Regał paletowy 1 szt. 1. Wysokość Maksymalna wysokość regału 2,5 m, minimalna 2 m 2. Długość Maksymalna długość regału umożliwiająca umieszczenie dwóch palet typu EUR w sposób równoległy, minimalna 1,5 m 3. Szerokość Szerokość regału umożliwiająca umieszczenie palety typu EUR Strona54

55 4. Ilość poziomów Regulowana możliwość ustawienia 3, 4 lub 5 5. Nośność Nośność poziomu do 200 kg (minimum 100 kg), całkowita nośność ilość poziomów razy 200 kg Rodzaj regału Regał półkowo bezpółkowy (możliwość montowania półek i wsporników (półki i wsporniki w zestawie w ilości umożliwiającej 6. zamontowanie 3 poziomów dla każdego rodzaju) Regał powinien mieć potliwość przewiezienia w inne miejsce bez rozbierania Gwarancja Warunki gwarancji: Minimalny okres gwarancji 2 lata 7. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia: do 2 tygodni od momentu zgłoszenia (gdy nie jest wymagana naprawa w serwisie), do 4 tygodni (przy naprawach w serwisie) transport do serwisu na koszt Wykonawcy 8. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. TABELA III - Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy 1 szt. 1. Rodzaj Bezprzewodowy 2. Wskaźnik prawidłowego Wymagany odczytu 3. wyświetlacz Z możliwością sprawdzenia stanu baterii, sygnału radiowego itp. 4. Stacja dokująco Wymagana, z zestawie przewód baza-komputer i zasilacz do bazy komunikacyjna 5. Interfejs USB/ RS-232/ Keyboard Wedge/ Wand 6. Akumulatory W zestawie 2 akumulatory wytrzymujące 8 h pracy przerywanej 7. Gwarancja Warunki gwarancji: Minimalny okres gwarancji 2 lata Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia: do 2 tygodni od momentu zgłoszenia (gdy nie jest wymagana naprawa w serwisie), do 4 tygodni (przy naprawach w serwisie) transport do serwisu na koszt Wykonawcy 8. Dodatkowe Program konfiguracyjny na dysku USB Pamięć wbudowana zapamiętująca do 500 kodów w przypadku utraty zasięgu lub rozładowania 9. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Strona55

56 załącznik 1.5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 5 zamówienia: dostawa kas fiskalnych oraz terminala POS w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik hotelarstwa oraz obsługi turystycznej. TABELA I - Kasa fiskalna - 1 szt. (wyposażenie stażysty w zawodzie technik hotelarstwa ) 1. Typ urządzenia Kasa fiskalna 2. Kopia paragonów Elektroniczna 3. Szerokość rolki paragonowej 57 mm 4. Baza towarowa 2000 towarów 5. Klawiatura 24 klawisze /klawisze szybkiej obsługi 10 (5+5) 6. Zasilanie Wewnętrzny akumulator 7,4V zapewniający wydruk ok paragonów + zasilacz zewnętrzny sieciowy 7. Rabaty/narzuty 10 programowanych rabatów / narzutów 8 Prędkość laminacji w cm na min Max Kasjerzy 10 operatorów 10. Typy form płatności Gotówka, Karta, Czek, Bon, Kredyt 11. Ilość pozycji na paragonie 100 pozycji Raport dobowy, Raport okresowy, Raport zmianowy Raport wpłaty do kasy 12. Raporty fiskalne i niefiskalne Raport wypłaty z kasy Raport stanu kasy Raport kasy Podsumowanie sprzedaży Raport bazy towarowej Raport towarów nieaktywnych Raport towarów zablokowanych Raport serwisowy Raport zaminy stawek PLU Raport zmiany czasu Raport kasjera Statystyki sprzedaży (ilościowo wartościowe) Statystyki kasjerów Strona56

57 Statystyki opakowań zwrotnych Statystyki form płatności Statystyki grup towarowych Statystyki rabatów / narzutów 13. Gwarancja 12 miesięcy 14. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje: 15. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Możliwość definiowania zestawów raportów Tak 16. Certyfikat zgodności CE TAK 17. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin 18. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane 19. Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia TAK 20. Montaż, instalacja, uruchomienie TAK max. 14 dni Lp. TABELA II - Terminal POS - 1 szt (wyposażenie stażysty w zawodzie technik hotelarstwa ) Parametr 1. Procesor 1.66GHz Minimalny parametr 2. Pamięć 1GB DDR2 SODIMM, 2 x banki pamięci 3. Ekran 10.4" TFT Dotykowy 4. Dysk twardy HDD 2.5" HDD SATA (160GB lub większy) 5. Drukarka paragonowa Drukarka 80mm wbudowana w obudowę urządzenia długość rolki max 60m 6. Typ obudowy Wodoodporna 7. System operacyjny Windows POSready Złącza 5 x USB, 1 x LAN 10/100/1000-Base ethernet, 1 x COM D-sub 9pin, 1 x VGA (2 ekran), 1 x SD slot, 1 x 24V szuflada kasowa, Audio: Line-out / Mic-in; głośnik mono 9. Oprogramowanie sprzedażowe Zainstalowane GastroPOS, GastroSzef 10. Gwarancja 12 miesięcy 11. Termin realizacji do 25 czerwca 2013r. Dodatkowe informacje Strona57

58 12. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. TAK 13. Certyfikat zgodności CE zgodnie z normami UE 14. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin 15. Urządzenie fabrycznie nowe TAK 16. Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia max. 14 dni 17. Montaż, instalacja, uruchomienie Uruchomienie w cenie w tym : instalacja oprogramowania, prezentacja oraz szkolenie 4 godziny zegarowe TABELA III - Kasa fiskalna - 2 szt. (wyposażenie stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej) 1. Typ urządzenia Kasa fiskalna 2. Wyświetlacz Numeryczny wyświetlacz LCD dla obsługi 3. Drukarka Profesjonalna i szybka drukarka termiczna 4. Baza towarowa 1000 towarów 5. Klawiatura 30 klawiszy 6. Zasilanie Bateryjne i sieciowe zasilanie, współpraca z komputerem, szufladą 7. Kasjerzy 5 8 Typy form płatności Gotówka, Karta 9. Ilość pozycji na paragonie 100 pozycji Raport dobowy, Raport okresowy, Raport wpłaty do kasy 10. Raporty fiskalne i niefiskalne Raport wypłaty z kasy Raport stanu kasy Raport kasy Podsumowanie sprzedaży Raport bazy towarowej Raport towarów nieaktywnych Raport towarów zablokowanych Raport serwisowy Raport zamiany stawek PLU Raport zmiany czasu Strona58

59 Raport kasjera Statystyki sprzedaży (ilościowo wartościowe) Statystyki kasjerów Statystyki form płatności Statystyki grup towarowych Statystyki rabatów / narzutów 11. Gwarancja 12 miesięcy 12. Termin realizacji do 25 czerwca 2013 Dodatkowe informacje: 13. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski Możliwość definiowania zestawów raportów TAK 14. Certyfikat zgodności CE TAK 15. Czas podjęcia reakcji serwisowej: 48 godzin 16. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane TAK 17. czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia max. 14 dni 18. Montaż, instalacja, uruchomienie TAK Zdjęcie poglądowe: Strona59

60 załącznik 1.6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 6 zamówienia: dostawa terminali POS w ramach wyposażenia stażysty w zawodzie technik obsługi turystycznej TABELA I - Terminal POS do kart płatniczych - 8 szt. 1. Zawartość pakietu TERMINAL stacjonarny POS do kart płatniczych 2. Warunki techniczne dla terminala stacjonarnego POS do kart płatniczych - wyświetlacz monochromatyczny LED - Pamięć RAM 8 MB - procesor 32-bit RISC - klawiatura z podświetleniem - waga min. 325gram do max.350gram - liczba klawiszy 15 - klawisze funkcyjne 4 - rozmiar w mm szer. 83 x dł.185 x wys.63 - rolka papieru (szerokość / średnica) 58/40 - akceptuje płatności kartami Master Card, Visa - łącze GPRS/TCP/IP/analogowe 3. Certyfikat zgodności CE tak 4. Gwarancja 12 miesięcy 5. Termin realizacji do 25 czerwca 2013 Dodatkowe informacje 6. Karta płatnicza Visa lub Mastercard 8 sztuk kart testowych 7. Instrukcja obsługi w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tak 8. Czas podjęcia reakcji serwisowej 48 godzin 9. urządzenie fabrycznie nowe tak 10. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia max. 14 dni 11. Montaż, instalacja, uruchomienie tak Zdjęcie poglądowe: Strona60

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ropczyce, 22 stycznia 2015 r. POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej"

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej Nasz znak: ZSP2/683/2011 Brzesko, dnia 18.11.2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku im. Boh. Westerplatte ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko Tel.: 14-66 316-03 Faks: 14-68- 630-07 www.zsp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż i dostawę 29 zestawów komputerowych z wyposażeniem i oprogramowaniem w ramach projektu pn. Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 17.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oprogramowania oraz nośników danych.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup części komputerowych i akcesoriów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup części komputerowych i akcesoriów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-29 10:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl/ Poznań: Zakup części komputerowych i akcesoriów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ropczyce, 24 maj 2013r. POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH im. W. WITOSA W ROPCZYCACH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM KULTURY FABRYKA EMOCJI

REGIONALNE CENTRUM KULTURY FABRYKA EMOCJI REGIONALNE CENTRUM KULTURY FABRYKA EMOCJI Piła, 08 maja 2013 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ PODMIOTU LECZNICZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ PODMIOTU LECZNICZEGO Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ PODMIOTU LECZNICZEGO. W RAMACH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 31/2017 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przygotowanie materiałów informacyjno promocyjnych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kraszewskiego 37 33-380 Krynica-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków tel. (+48) 012 422 18 84 fax. (+48) 012 422 55 62 www.mik.krakow.pl e-mail: zamowienia@mik.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Kultury w Lublinie Ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin www.ck.lublin.pl Lublin, dn. 14 lipca 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo