Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi"

Transkrypt

1 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póż.zm) zwanej dalej Ustawą. DYREKTOR Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Robert Pasiński / podpis na oryginale/ Radom, dnia 30 kwietnia 2014 r. 1

2 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.. 3. ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4. ROZDZIAŁ III. GWARANCJA I RĘKOJMIA 4. ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 4. ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW ROZDZIAŁ IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ 6. ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 12. ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE ROZDZIAŁ XIX. I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 14. ROZDZIAŁ XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY. 15. ROZDZIAŁ XXI OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:..20. Załącznik A do SIWZ Formularz Oferty Załącznik A1 do Formularza Oferty wykaz oferowanego oprogramowania Załącznik B do SIWZ Wzory oświadczeń Załącznik C do SIWZ Wzór Umowy 2

3 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wykorzystuje obecnie infrastrukturę wirtualizacyjną zainstalowaną w lokalizacji przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie składającą się z dwóch hostów VMware VSphere Enterprise plus 5.1 połączonych w klaster zarządzany przez vcenter 5.1 Standard na serwerach HP DL 380 G7 oraz w lokalizacji przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu składającą się z dwóch hostów VMware VSphere Enterprise plus 5.1 połączonych w klaster zarządzany przez vcenter 5.1 Standard na serwerach HP DL 380 G7. 1. Przedmiotem zamówienia jest 1) udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 120 (słownie: stu dwudziestu) szt. licencji na oprogramowanie VMware Horizon Suite lub równoważne wraz ze sprzedażą kompletu nośników z wersją instalacyjną tego oprogramowania, dla 120 (słownie: stu dwudziestu) wirtualnych stacji roboczych, 2) udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji na 2 (słownie: dwa) zestawy licencyjne typu jeden zestaw na dwa rdzenie na oprogramowanie Microsoft SQL Server 2012 Standard lub równoważne wraz ze sprzedażą kompletu nośników z wersją instalacyjną tego oprogramowania, 3) udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji na 4 (słownie: cztery) zestawy licencyjne typu jeden zestaw na dwa procesory fizyczne na oprogramowanie Windows Server 2012 Datacenter lub równoważne, wraz ze sprzedażą kompletu nośników z wersją instalacyjną tego oprogramowania zwanych dalej Oprogramowaniem wraz z zapewnieniem Zamawiającemu prawa do korzystania z Oprogramowania oraz 2. Wykonanie poniższych usług towarzyszących dostawie, określonej w ust. 1: 1) przeprowadzenie szkolenia dla czterech administratorów z zakresu instalacji konfiguracji i zarządzania Oprogramowaniem, o którym mowa w ust.1 pkt 1, 2) świadczenie usługi asysty technicznej w maksymalnej wysokości 240 (słownie: dwieście czterdzieści) roboczogodzin, 3) świadczenie usługi wsparcia technicznego dla dostarczonego Oprogramowania 3. Szczegółowy opis równoważności dla Oprogramowania zawiera Rozdział XXI SIWZ. 4. Szczegółowy opis, zakres i zasady realizacji przedmiotu zamówienia został określony we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ. 5. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego względem wyspecyfikowanego przez Zamawiającego, Wykonawca musi wykazać, że dostarczone przez niego Oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w Rozdziale XXI SIWZ. 6. Nazwa i kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi w zakresie wsparcia systemu 3

4 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1) dla dostawy Oprogramowania oraz dla usługi wymienionej w Rozdziale I ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) SIWZ - do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, 2) dla świadczenia usługi asysty technicznej przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony bez zastrzeżeń, 3) dla świadczenia usługi wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń usługi. 2. Szczegóły dotyczące terminów oraz sposób realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ. ROZDZIAŁ III. GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Termin gwarancji i rękojmi na dostarczone nośniki Oprogramowania wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony bez zastrzeżeń. 2. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik C do SIWZ. ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY Wzór Umowy stanowi Załącznik C do SIWZ. ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności udzielenia licencji na polach eksploatacji wskazanych we wzorze umowy, świadczenia usługi wsparcia technicznego, usługi asysty technicznej, szkolenia, gwarancji, transportu i dostawy, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 2. Cena oferty stanowi sumę: 1) iloczynu cen jednostkowych Oprogramowania oraz ilości Oprogramowania, 2) iloczynu cen jednostkowych zestawów licencyjnych typu jeden zestaw na dwa rdzenie oraz ilości zestawów licencyjnych typu jeden zestaw na dwa rdzenie 3) iloczynu cen jednostkowych zestawów licencyjnych typu jeden zestaw na dwa procesory fizyczne oraz ilości zestawów licencyjnych typu jeden zestaw na dwa procesory fizyczne 4) iloczynu cen jednostkowych szkolenia za osobę oraz ilości osób, 4

5 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi 5) iloczynu cen jednostkowych usługi asysty technicznej oraz ilości roboczogodzin usługi asysty technicznej 6) iloczynu cen jednostkowych usługi wsparcia technicznego oraz ilości miesięcy usługi wsparcia technicznego 3. Cena, o której mowa w ust. 1 musi być wyrażona w złotych polskich. 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstawy dokonywania płatności jest określony we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik C do SIWZ. 6. Zamawiający za poprawną przyjmie cenę oferty (wartość oferty brutto podaną w formularzu ofertowym wyrażoną liczbą), bez względu na sposób jej obliczenia. 7. W zakresie ceny za wykonanie zamówienia Zamawiający rozbieżność w cenie podanej liczbą w stosunku do ceny podanej słownie potraktuje jako oczywistą omyłkę pisarską zgodnie w art. 87 ust. 2 pkt 1 Ustawy. ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: a) łącznie spełnianiem warunków, których określenie zawiera ROZDZIAŁ VII pkt 1 SIWZ, b) indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku, którego określenie zawiera ROZDZIAŁ VII pkt 2 SIWZ. 3. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII pkt 1 lit. a) SIWZ - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII pkt 1 lit. b) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawą oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych o łącznej wartości, co najmniej zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). 5

6 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższego wymagania poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że warunek, o którym mowa powyżej został spełniony w ramach jednej lub kilku dostaw. 5. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII pkt 1 lit. c) SIWZ - zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma osobami, posiadającymi wiedzę potwierdzoną certyfikatem lub innym dokumentem w zakresie instalacji konfiguracji i zarządzania środowiskiem VMware Horizon Suite lub równoważny w przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego. 6. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII pkt 1 lit. d) SIWZ - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 7. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 2 SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 8. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 9. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych walutach niż złoty polski muszą zostać przeliczone wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień wykonania dostawy lub wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 10. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. ROZDZIAŁ IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (jeśli dowodem jest poświadczenie, to w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie zostały wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy wykonane lub wykonywane są należycie mają większą wartość niż wskazana przez Zamawiającego i dotyczą także dostaw innego rodzaju oprogramowania, należy wyszczególnić i wskazać 6

7 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi tylko te wartości, które odpowiadają dostawie oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówiena, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIALE VIII ust. 7 SIWZ. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIALE VIII ust. 7 SIWZ. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIALE VIII ust. 7 SIWZ. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIALE VIII ust. 7 SIWZ. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIALE VIII ust. 7 SIWZ. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 7

8 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIALE VIII ust. 7 SIWZ. C. Pozostałe wymagane do oferty dokumenty i oświadczenia o ile dotyczą: 1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w lit. B ust. 2, 3, 4 i 6 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) o których mowa w lit. B ust. 5 i 7 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) i c) oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 8

9 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców oraz podwykonawcy muszą złożyć odrębne dokumenty określone w lit. B ust. 1-7 przy czym mają zastosowanie postanowienia zawarte w lit. C ust Zaleca się, aby dokumenty wymienione w lit. A ust. 1 oraz lit. B. ust. 1 zostały złożone wg odpowiednich wzorów, które określa Załącznik B do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów złożony dokument musi zawierać wszystkie informacje i dane określone w ww. wzorach. 8. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie dysponowania osobami - o ile dotyczy. ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 800,00 zł.(słownie: siedem tysięcy osiemset złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji np. w formule: od dnia - do dnia". 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów: 9

10 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa ) zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu, 2) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a Ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie nr rachunku bankowego, na jaki należy zwrócić wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli : 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył w wymaganym terminie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w Ustawie. 15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy. ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę. 10

11 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi 2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik A do SIWZ i Wykaz oferowanego Oprogramowania, którego wzór stanowi Załącznik A1 do SIWZ lub zawarcie wymaganych w ww. formularzach i opisie informacji na początku oferty. 3. Oferta musi zawierać: 1) pełną nazwę Wykonawcy; 2) adres siedziby Wykonawcy; 3) dokumenty i oświadczenia określone w ROZDZIAŁ IX; 4) cena musi zawierać wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁ VI; 5) termin realizacji przedmiotu zamówienia; 6) okres gwarancji; 7) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 8) jeśli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom o ile dotyczy; 4. Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego rozdziału. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Kopia pełnomocnictwa musi był uwierzytelniona notarialnie. 7. Wskazane jest: 1) aby oferta była zapakowana w dwie koperty: koperta zewnętrzna, bez cech identyfikacyjnych Wykonawcy oznaczona: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi, Nie otwierać przed: r. godz. (data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert), 2) koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę, 3) ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy; 4) podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 5) wskazanie nr: NIP, Regon i telefon; 6) załączenie spisu zawartości oferty; 7) przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej specyfikacji. 11

12 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi 8. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Beata Chojnacka fax adres do korespondencji: Wydział Zamówień Publicznych Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom 2. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować w formie pisemnej, em lub faksem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, em lub faxem. W przypadku wysłania pytań em lub faksem Zamawiający żąda przesłania w ślad za tym pytań w formie pisemnej drogą pocztową. 4. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 6. Informacyjnie: Wydział Zamówień Publicznych Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00. ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów; ul. Samorządowa 1, Radom, pokój Oferta winna być dostarczona do miejsca wskazanego w ust. 1 za potwierdzeniem doręczenia. 3. Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie 10:00. 12

13 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT Oferty zostaną otwarte dnia r. o godzinie 10:15 w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1, Radom, pokój 1.14 (wejście przez biuro przepustek). ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane według poniższego kryterium: l.p. Kryterium Waga 1. Cena 100 % 2. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryterium ceny. 3. Ocena oferty w kryterium Cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru: gdzie: Cena Cena min Cena min Ocena ceny 100 [ pkt] Cena - cena badanej oferty - najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie. 4. Zamawiający dokona wyboru oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, w ww. kryterium, wyliczonych wg wzoru określonego w ust. 3 spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; 13

14 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi 4) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy; 5) nastąpi zmiana którejkolwiek z osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób załączonym do oferty do realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana następuje wyłącznie za zgodą Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje/uprawnienia co najmniej takie same jakie posiada osoba, którą zastępuje; 6) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu Umowy; 7) w zakresie terminu realizacji Umowy, gdy wprowadzane są nowe wersje (charakteryzujące się wyższymi parametrami) zamawianego Oprogramowania; 8) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz z poźn. zm.) które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. 2. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: a) zgodnej woli stron, b) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustala się na wysokości 5 % wartości Umowy. 3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 14

15 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy według Wzoru Umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego. 7. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). 8. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii certyfikatów lub innych dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 5 dotyczących osób wymienionych w załączniku do oferty pn. Wykaz osób, przy czym dokumenty te musza być aktualne w dniu zawarcia umowy. ROZDZIAŁ XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec czynności innych niż określone w ust. 1) i 2). ROZDZIAŁ XXI. OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA 1. Równoważność oprogramowania w stosunku do Oprogramowania VMware Horizon Suite oznacza, że zaoferowane równoważne oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ i Umowie oraz: 1) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość synchronizowania zawartości plikowej wskazanego folderu pomiędzy różnymi urządzeniami i systemami operacyjnymi. 2) Agent odpowiedzialny za synchronizację plików musi być dostępny na platformy Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OSX, ios, Android. 3) Dane synchronizowane z urządzeniami mobilnymi z systemami ios i Android muszą być szyfrowane algorytmem AES 256 z 32 bitową długością klucza lub równoważnym pod względem mocy szyfrowania. 15

16 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi 4) Dostęp do danych musi być możliwy za pomocą przeglądarki internetowej niezależnie od systemu operacyjnego. 5) Administrator rozwiązania musi posiadać możliwość zdalnego usunięcia danych z urządzeń mobilnych użytkownika na wypadek ich kradzieży lub zagubienia. 6) Administrator rozwiązania musi posiadać możliwość definiowania ograniczeń dyskowej przestrzeni dostępnej dla użytkownika, dozwolonych do synchronizacji typów plików, ograniczania możliwości udostępniania i kopiowania plików poza organizacją. 7) Dostęp do danych synchronizowanych z urządzeniem mobilnym musi posiadać możliwość zabezpieczenia dodatkowym numerem (kodem) PIN. 8) Dane muszą być centralnie przechowywane w centrum przetwarzania danych. 9) Dostęp do portalu udostępniającego dane i aplikacje musi posiadać możliwość logowania za pomocą nazwy użytkownika i hasła Active Directory lub za pomocą oprogramowania RSA SecurID. 10) Portal musi zapewnić możliwość udostępniania danych przez użytkownika osobom wewnątrz i spoza organizacji. 11) Dla udostępnianych danych wymagana jest możliwość ustawienia poziomu dostępu typu Do odczytu, Odczyt i modyfikacja, Odczyt, modyfikacja i dalsze udostępnianie. 12) Portal dostępowy do danych musi zapewnić możliwość dodawania i odczytu komentarzy do plików. 13) Portal dostępowy do danych musi zapewnić dostęp do wcześniejszych wersji synchronizowanych plików. 14) Portal dostępowy do danych musi zapewniać możliwość podglądu bezpośrednio w przeglądarce zawartości plików pakietu Office, plików PDF oraz grafik bez konieczności uruchomienia aplikacji natywnych dla systemu operacyjnego w którym portal dostępowy został otwarty. 15) Portal dostępowy musi zapewniać możliwość dostępu do aplikacji uruchamianych w przeglądarce. 16) Portal dostępowy musi umożliwić integrację z aplikacjami zamawiającego przy wykorzystaniu standardu SAML 2.0 w celu zapewnienia pojedynczego logowania do aplikacji (SSO). 17) Portal musi umożliwiać stworzenie katalogu aplikacji dostępnych dla użytkowników w modelu samoobsługowym. 18) Agent instalowany na systemie Windows musi umożliwiać przypisywanie i synchronizację aplikacji binarnych z systemem operacyjnym użytkownika na podstawie jego przynależności do grupy w katalogu LDAP (AD). 19) Portal dostępowy musi zapewnić integrację z rozwiązaniem obsługującym infrastrukturę wirtualnych stacji roboczych, która polegać ma na zapewnieniu dostępu do sesji zdalnej bezpośrednio w przeglądarce z zastosowaniem pojedynczego logowania (SSO). 20) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi wspierać Microsoft Windows XP oraz Microsoft Windows 7 i 8 jako systemy operacyjne zainstalowane na wirtualnych stacjach roboczych. 21) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi wspierać dostęp do wirtualnych stacji roboczych przez aplikację kliencką, którą można zainstalować na: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 lub 64 bit). 16

17 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi 22) Serwer/serwery zarządzające infrastrukturą wirtualnych stacji roboczych muszą być instalowane na maszynach fizycznych lub wirtualnych z systemami operacyjnymi: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 lub Windows Server 2008 R2. Wspomniane systemy mogą być w wersji Standard lub Enterprise. 23) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi posiadać możliwość instalacji więcej niż jednej instancji serwera zarządzającego połączeniami, tak aby w przypadku awarii takiego serwera zapewnić możliwość nawiązania nowej sesji przez inny serwer zarządzający. 24) Dostęp do centralnej konsoli zarządzającej musi być możliwy przy wykorzystaniu przeglądarki Internet Explorer lub Firefox. 25) Centralna konsola do zarządzania musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 26) Centralna konsola do zarządzania musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień do poszczególnych wirtualnych stacji roboczych lub grup wirtualnych stacji roboczych. 27) Centralna konsola do zarządzania musi posiadać możliwość integracji z tokenami RSA celem zapewnienia możliwości autentykacji dwuskładnikowej do wirtualnych stacji roboczych. 28) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać możliwość szybkiego dynamicznego tworzenia grup wielu nowych wirtualnych stacji roboczych oraz tworzenia grup wirtualnych stacji w skład których wchodzą stacje już istniejące. 29) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać możliwość tworzenia grup wirtualnych stacji roboczych, w których: - przypisanie użytkownika do wirtualnej stacji roboczej następuje na stałe po pierwszym zalogowaniu i wówczas wszystkie dane użytkownika pozostają zapisane pomimo jego wylogowania - przypisanie użytkownika do wirtualnej stacji roboczej następuje przy każdym kolejnym logowaniu i wówczas użytkownik za każdym razem otrzymuje nową, niezmodyfikowaną wirtualną stację roboczą. 30) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać możliwość dynamicznego tworzenia grup wielu wirtualnych stacji roboczych stacji zrealizowanych w taki sposób, że użytkownicy łączą się jednocześnie do jednego wstępnie skonfigurowanego obrazu wirtualnej stacji roboczej udostępnionego w trybie tylko do odczytu (tzw. Golden Image) oraz dysku w trybie do odczytu i zapisu, na którym są przechowywane jego dane i profil. 31) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać mechanizm pozwalający na podłączenie do wirtualnej stacji roboczej urządzeń typu dysk usb, pendrive poprzez włączenie do portu usb urządzenia fizycznego na którym zainstalowana jest aplikacja klienta. 32) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać możliwość wirtualizacji wybranych aplikacji (zwirtualizowana aplikacja ma postać pojedynczego pliku.exe lub.msi) z możliwością uniezależnienia uruchomienia tej aplikacji od członkostwa użytkownika w Active Directory. 33) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać wbudowane mechanizmy do dostarczania zwirtualizowanych aplikacji poprzez dostarczenie całej aplikacji do wirtualnej stacji roboczej lub jej streaming. 17

18 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi 34) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać mechanizm umożliwiający wydruk danych stworzonych w wirtualnej stacji roboczej na drukarkach lokalnych lub sieciowych podłączonych do urządzenia fizycznego na którym zainstalowana jest aplikacja klienta. 35) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać mechanizm umożliwiający użytkownikowi pracę z wirtualną stacją roboczą w trybie offline, tzn. użytkownik może korzystać z tej wirtualnej stacji roboczej tak jakby była zainstalowana lokalnie na jego urządzeniu na którym zainstalowana jest aplikacja klienta, bez konieczności połączenia z zasobami sieci korporacyjnej. 36) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać mechanizm umożliwiający zdefiniowanie maksymalnego czasu, przez jaki użytkownik może pracować z wirtualną stacją roboczą w trybie offline. Po przekroczeniu tego czasu lokalna stacja robocza nie zostanie zsynchronizowana z wirtualną stacją roboczą w centrum danych ze względów bezpieczeństwa nawet jeżeli użytkownik jest połączony z zasobami sieci korporacyjnej. 37) Warstwa wirtualizacji musi posiadać możliwość alokacji dla wirtualnych stacji roboczych większej ilości pamięci RAM niż fizycznie zainstalowanej w serwerze w celu osiągnięcia maksymalnego możliwego stopnia konsolidacji. 38) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania wirtualnych stacji roboczych jedno lub wieloprocesorowych, posiadających od 1 do 4 procesorów. 39) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania wirtualnych stacji roboczych posiadających do 255 GB pamięci RAM. 40) Oprogramowanie musi zawierać mechanizmy obsługi przekierowania profili i ustawień użytkownika niezależnie od mechanizmów oferowanych przez system operacyjny w wirtualnym desktopie (natywna wirtualizacja profili użytkownika). 41) Oprogramowanie centralne (zarządzające i świadczące usługi wirtualnych stacji roboczych) musi posiadać możliwość zainstalowania na platformie do wirtualizacji VMware vsphere Enterprise Plus 5.1 posiadanej przez Zamawiającego. 42) Wraz z oprogramowaniem równoważnym Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia niżej wymienionego oświadczenia i następujących dokumentów: 1) oświadczenia dotyczącego zastosowania oprogramowania równoważnego, potwierdzające zgodność dostarczonego oprogramowania z oprogramowaniem określonym przez Zamawiającego w OPZ, 2) pełnego postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, 3) pełnego wykazu funkcjonalności oprogramowania równoważnego, 43) Oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty kompatybilności oraz wsparcia producentów innego używanego i współpracującego z nim oprogramowania u Zamawiającego. 44) Oprogramowanie równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania przez niego oferty mieć statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. Niedopuszczalne jest zastosowanie oprogramowania równoważnego, dla którego producent ogłosił zakończenie jego rozwoju w terminie 3 lat licząc od momentu złożenia oferty. Niedopuszczalne jest użycie oprogramowania równoważnego, dla którego producent oprogramowania współpracującego ogłosił zaprzestanie wsparcia w jego nowszych wersjach. 18

19 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi 45) Niedopuszczalne jest użycie oprogramowania równoważnego, dla którego producent ogłosił zaprzestanie wsparcia. 2. Równoważność oprogramowania w stosunku do Oprogramowania MS SQL Standard oraz MS Windows 2012 Datacenter oznacza, że zaoferowane równoważne oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ i Umowie w szczególności w zakresie: 1) warunków licencji w każdym aspekcie licencjonowania, które muszą być identyczne lub rozszerzone, przy czym rozszerzony zakres musi zawierać również wszystkie elementy licencjonowania jak dla oprogramowania określonego w SIWZ i Umowie, 2) funkcjonalności równoważnego oprogramowania, które muszą być identyczne lub rozszerzone, przy czym rozszerzony zakres musi zawierać również wszystkie elementy funkcjonalności oprogramowania określonego w SIWZ i Umowie, 3) oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego w systemach biznesowych, 4) oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami biznesowymi opartymi o dotychczas użytkowane oprogramowanie, 5) oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność oprogramowania równoważnego z oprogramowaniem określonym w SIWZ i Umowie, 2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Wykonawca, dokona jego instalacji i testowania w środowisku Zamawiającego. 3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Wykonawca dokona transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane oprogramowanie. 4. W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze środowiskami programowymi Systemów biznesowych i/ lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy tych środowisk u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury programowej tych Systemów oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowisk programowych Systemów biznesowych Zamawiającego również po usunięciu oprogramowania równoważnego. 5. Wraz z oprogramowaniem równoważnym Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia niżej wymienionego oświadczenia i następujących dokumentów: 1) oświadczenia dotyczącego zastosowania oprogramowania równoważnego, potwierdzające zgodność dostarczonego oprogramowania z oprogramowaniem określonym przez Zamawiającego w SIWZ i Umowie, 2) pełnego postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, 3) pełnego wykazu funkcjonalności oprogramowania równoważnego, 6. Oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty kompatybilności oraz wsparcia producentów innego używanego i współpracującego z nim oprogramowania u Zamawiającego. 7. Oprogramowanie równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania przez niego oferty mieć statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. 19

20 wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Niedopuszczalne jest zastosowanie oprogramowania równoważnego, dla którego producent ogłosił zakończenie jego rozwoju w terminie 3 lat licząc od momentu złożenia oferty. Niedopuszczalne jest użycie oprogramowania równoważnego, dla którego producent oprogramowania współpracującego ogłosił zaprzestanie wsparcia w jego nowszych wersjach. 8. Niedopuszczalne jest użycie oprogramowania równoważnego, dla którego producent ogłosił zaprzestanie wsparcia. 9. Dla pozycji w Rozdziale I Opis Przedmiotu Zamówienia ust 1 pkt 3) system operacyjny w ramach dostarczonej licencji musi umożliwiać instalację nieograniczonej liczby wirtualnych instancji tego systemu na serwerze. 10. Dostarczone systemy operacyjne oraz bazodanowe muszą: a) posiadać status pełnego wsparcia producenta b) zapewnić pełną kompatybilność umożliwiającą ciągłą oraz wolną od jakichkolwiek zakłóceń pracę Systemu Biznesowego Zamawiającego c) obsługiwać klaster bazodanowy Microsoft. Wykaz Załączników: Załącznik A do SIWZ Formularz oferty, Załącznik A1 do Formularza oferty wykaz oferowanego oprogramowania, Załącznik B do SIWZ Wzory oświadczeń. Załącznik C do SIWZ Wzór Umowy 20

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo