W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Cześć I INFORMACJE OGÓLNE Postępowanie sektorowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do EURO zgodnie z Regulaminem PWiK Bolesławiec Sp. z o.o. 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o Bolesławiec ul. Łasicka 17 tel PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. Przedmiotem postępowania przetargowego jest modernizacja istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji Ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz Przepompowni Ścieków w PWiK Bolesławiec i Lwówek Śląski. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie systemu monitoringu wraz z dostawą oprogramowania, sprzętu IT, materiałów i urządzeń oraz wykonanie niezbędnych robot instalacyjnych, testowanie i sprawdzanie poprawności działania. 2. Szkolenie pracowników zamawiającego i wdrożenie systemu. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku A stanowiącym integralną cześć SIWZ Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) Usługi monitorowania przepływu Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów Usługi pakietowego przesyłu danych droga radiową (GPRS) 3. FIRMY USTAWOWO WYKLUCZONE Z PRZETARGU. 1. Na podstawie art. 24 regulaminu PWiK z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidacje lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 1

2 postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 1-3 niniejszego regulaminu 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 2) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Terminy wykonania poszczególnych elementów systemu monitoringu 1)Dostawa i instalacja serwerów, oprogramowania SCADA, i uruchomienie stacji dyspozytorskiej )Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu głównych obiektów wodociągowych w Bolesławcu: SUW Modłowa i SUW Rakowice do r. 3)Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu pozostałych obiektów wodociągowych w Bolesławcu do r. 4)Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu obiektów sieci wodociągowej Lwówek Śląski do r. 5)Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu przepompowni ścieków Bolesławiec i Lwówek Śląski r. 2

3 6)Szkolenia i wdrożenie systemu r. 5. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO PRZETARGU. W przetargu mogą wziąć udział firmy spełniające następujące warunki: 1) Są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędna wiedza i doświadczenie, a także potencjał techniczny i ekonomiczny do wykonania zamówienia tj w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonały usługi polegające na: a) dostawie sterowników i urządzeń transmisji danych GPRS i oprogramowania monitoringu dla minimum 60 przepompowni ścieków i o wartości łącznej minimum 500 tys. złotych netto. b) dostawie sterowników, urządzeń transmisji danych GPRS i oprogramowania monitoringu dla minimum 15 zestawów hydroforowych o wartości minimum 100 tys. złotych netto. c) wykonaniu aplikacji monitoringu na urządzenia mobilne działającej na co najmniej dwóch mobilnych systemach operacyjnych np. takich jak ios, Android, WP itp. Potwierdzeniu, że powyższe aplikacja dotyczyła urządzeń pompowych podnoszących i regulujących ciśnienie oraz odprowadzających ścieki, oraz uzyskała pozytywną weryfikacje i została opublikowane w serwisach producentów mobilnych systemów operacyjnych.( np AppStore, Android Market itp. ) 4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Na spełnienie w/w warunków oferenci przedstawią dowody lub złożą oświadczenie. 6. NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 REGULAMINU PWIK ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA OD OFERENTÓW ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTACI: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub oświadczenia oferenta o prowadzeniu działalności gospodarczej - (oryginały lub potwierdzone przez oferenta kserokopie KRS lub wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej z data wystawienia nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty złożenia oferty). 2. Wykaz osób, które będą wykonywały czynności określone w SIWZ. 3. Wykaz wykonanych usług zgodnie z pkt. 5.3 wraz z dowodami ich realizacji. Dowodami o których mowa powyżej są poświadczenia (z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnianych przyczyn o charakterze obiektywnym oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W miejsce poświadczeń oferent może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robot i ich prawidłowe ukończenie w formie określonej w 1 ust. 1 punkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 226, poz. 1817) 3

4 7. POROZUMIEWANIE SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko w formie pisemnej natomiast przy składaniu pytań, wyjaśnień dotyczących zamówienia oraz składanie protestów i oświadczeń dopuszcza formę pisemna, faksem oraz pocztą elektroniczną. 8. DOPUSZCZALNA LICZBA OFERT SKŁADANYCH PRZEZ JEDNEGO OFERENTA 1. Każdy oferent może występować tylko w jednej ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia kilku oferentów, pod warunkiem, że ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy. 2. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. OFERTY WARIANTOWE Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. KOSZT SPORZĄDZENIA OFERTY Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia i zawierać: Wartość przedmiotu zamówienia netto(kwotowo i słownie); Podatek VAT; 12. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 100% cena ofertowa netto 13. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY Postanowienia zawarte są w załączonym projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. CZĘŚĆ II DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 14. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej oferentom wchodzą: a) ogłoszenie o postępowaniu przetargowym; b) SIWZ c) szczegółowy opis zamówienia ( zał. A) d) wzór umowy o wykonanie zamówienia ( zał. B) e) wzór oferty ( zał. nr C) f) oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu ( zał. D ) 15. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT DOKUMENTÓW 1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych nie później, niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert. 4

5 2. Pytania oferentów powinny być kierowane do Zamawiającego, który niezwłocznie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi, oraz pozostałym oferentom przez zamieszczenie odpowiedzi na własnej stronie internetowej, bez ujawniania autora pytania. 3. Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest Stanisław Suchecki w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka 17 tel TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 1. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytanie oferenta. Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych poprzez zamieszczenie ogłoszenia na własnej stronie internetowej. W przypadku istotnych zmian w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych modyfikacji. 2. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. CZĘŚĆ III SPORZĄDZANIE OFERT Ofertę sporządzić należy w języku polskim w sposób czytelny. 17. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIE NA OFERTĘ 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: a) Wypełniony formularz oferty określający: cenę ofertowa netto (kwotowo i słownie oddzielnie dla każdej pozycji wyszczególnionej w formularzu ofertowym.) podatek VAT ( jego procent i kwotę) cenę netto + podatek VAT (cena brutto) oddzielnie dla każdej pozycji wyszczególnionej w formularzu ofertowym. b) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu i treści umowy bez zastrzeżeń ( tekst znajdujący się w treści wzoru formularza oferty) c) Oświadczenie o związaniu oferta zgodnie z punktem 17 niniejszej specyfikacji ( tekst znajdujący się w treści wzoru formularza oferty) 18. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY Składający ofertę pozostaje nią związany do 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu podanego przez Zamawiającego na składanie ofert. 19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT CZĘŚĆ IV SKŁADANIE OFERT Ofertę należy składać w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 5

6 w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka Bolesławiec z dopiskiem: Modernizacja istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji Ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz Przepompowni Ścieków w PWiK Bolesławiec i Lwówek Śląski. nie otwierać do r. do godz Na kopercie wewnętrznej należy oprócz oznaczenia jw. dopisać adres korespondencyjny oferenta. 20. TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy składać na adres podany w punkcie 18 - pokój nr 15 (sekretariat) nie później niż do dnia 17 lutego 2014 r do godz Pod uwagę będzie brana data wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. 21. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI PO TERMINIE Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 22. OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERT 1. W dowolnym momencie przed upływem terminu do składania ofert, każdy oferent może wprowadzić zmiany, poprawki lub uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem powiadomienia o tym Zamawiającego. Procedura postępowania przy dokonywanych zmianach jest identyczna jak przy składaniu ofert z dopiskiem ZMIANA. 2. Oferty z dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który dokonał zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury zostaną dołączone do oferty. 3. Każda oferta nie może być zmieniona przez oferenta po terminie składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia. 23. OTWARCIE OFERT CZĘŚĆ V OTWARCIE I OCENA OFERT 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 lutego 2014 r. godz w pokoju nr 4 Parter. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Na wstępie zamawiający podaje kwotę, jaka przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 4. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres ( siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, gwarancji. 5. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia przetargu zostaną zamieszczone na stronie Internetowej przedsiębiorstwa wciągu 3 dni od chwili rozstrzygnięcia postępowania. 6. Na zakończenie publicznego otwarcia ofert sporządza się protokół. 6

7 24. POUFNE BADANIE OFERT 1. Przyczyną formalna odrzucenia oferty będzie występowanie choćby jednego z poniższych uchybień: a) brak, niewypełnienie lub nie uzupełnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punkcie 6 i 17 niniejszej specyfikacji, jako wymagane składniki oferty, b) brak podpisu na formularzu oferty, c) brak proponowanej ceny w formularzu oferty, d) brak oświadczenia na formularzu oferty, że oferent uważa się za związanego z oferta przez okres nie krótszy jak podany w punkcie 16 niniejszej specyfikacji. e) brak oświadczenia o przyjęciu warunków przetargu lub wniesienie zastrzeżeń do projektu umowy. 2. Oferty uznane za nieważne zostaną bezwzględnie odrzucone. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od oferentów w toku dokonywania oceny złożonych ofert, wyjaśnień dotyczących treści w złożonych przez nich ofertach. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym niezwłocznie powiadomi oferenta, który złożył ta ofertę. 25. INFORMACJA O SPOSOBIE OCENY OFERT ( Cn /Cb) x CA = C suma punktów oferty liczonej C kryterium ceny oferty CA - waga kryterium = 100 pkt Cn najniższa cena ofertowa ze wszystkich ofert ważnych i nieodrzuconych Cb cena oferty badanej Za najkorzystniejsza uznana będzie oferta, która uzyska największa ilość punktów. 26. WYBÓR OFERTY CZĘŚĆ VI WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY 1. Wybór oferty nastąpi na podstawie przyjętych kryteriów w punkcie 12 niniejszej specyfikacji oraz spełnienia warunków oferty określonych w niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z SIWZ b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny lub błędy w obliczeniu ceny; których nie można poprawić; 7

8 e) dostawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 27. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 2. Zgodnie z regulaminem zamówień sektorowych zatwierdzonym przez PWiK Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku przekroczenia przez wszystkich oferentów kwoty, jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w wyniku uczestnictwa w postępowaniu; 28. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Wyniki przetargu ogłoszone zostaną w okresie ważności oferty w siedzibie Zamawiającego. Powiadomienie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej PWiK. w ciągu 4 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku przetargu. 29. ZAWARCIE UMOWY Zamawiający powiadomi Oferenta o wyborze jego oferty oraz wskaże miejsce czas spotkania w celu podpisania umowy. 30. PONOWNY WYBÓR Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wybór ofert przeprowadza się ponownie spośród ofert spełniających warunki, których termin związania nie upłynął. CZĘŚĆ VII PROTESTY I ODWOŁANIA Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w regulaminie zasad udzielania zamówienia sektorowego, Przysługują środki odwoławcze przewidziane w regulaminie PWiK. CZĘŚĆ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sprawy nieujęte w niniejszej specyfikacji regulują przepisy regulaminu PWiK i przepisy prawa cywilnego. Opracował Stanisław Suchecki 8

9 ZAŁĄCZNIK A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. STRUKTURA SYSTEMU Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opartego na platformie sieciowej spójnego systemu monitoringu dla obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Bolesławiec i Lwówek Śląski. 1. Podstawowe założenia dla nowego systemu monitoringu to: - modułowa budowa platformy - możliwość łatwej integracji w środowisku sieciowym i wspólna szyna danych oparta o MS SQL 2008 (obecnie używana w Spółce). - duże możliwości komunikacyjne w zakresie urządzeń i technologii - łatwa rozbudowa aplikacji i możliwość pracy w trybie live - możliwość pracy wieloserwerowej i wieloterminalowej - baza danych archiwalnych - serwer alarmów - interfejs WEB dla terminali zdalnych PC i aplikacje dla urządzeń mobilnych. 2. Centralna Dyspozytornia Centralna dyspozytornia jest zlokalizowana na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu. W ramach realizacji zamówienia należy zainstalować w tym miejscu w istniejącej szafie Rack dwa nowe serwery 1U, jednak do czasu dezinstalacji obecnych systemów z szafy Rackowej, Wykonawca zapewni własna szafę Rack do montażu serwerów Na serwerach zainstalować system operacyjny, antywirusowy i oprogramowanie SCADA. W szafie należy także zainstalować router obsługujący APN (GPRS) i połączenia VPN oraz serwer portów szeregowych. Na potrzeby systemu monitoringu dostarczyć i zainstalować jedną kompletną stację roboczą wyposażoną w dwa monitory min 27 cale ze złączem cyfrowym. 2. Stacja Operatorska W ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie SCADA dla trzech stacji operatorskich. Należy zapewnić możliwość wymiany danych technologicznych pomiędzy stacjami operatorskimi a serwerami systemu monitoringu. 4 Komunikacja Integralną cześć systemu monitoringu stanowi warstwa komunikacyjno-konfiguracyjna: Komunikacja z urządzeniami obiektowymi będzie się odbywała poprzez protokoły TCP i UDP. W ramach realizacji zadania należy zrealizować komunikacje pomiędzy obiektami a systemem monitoringu. Transmisja danych ma być oparta o następujące technologie: 9

10 a) dla obiektów rozproszonych posiadających własne zasilanie sieciowe. Komunikację należy wykonać w oparciu o pakietowa transmisje danych GSM/GPRS wraz z dostawą i instalacją modułów telemetrycznych. - dla dużych obiektów sterowanych za pomocą sterowników Siemens S7-300 i S wykonawca oprogramuje sterowniki i podłączy do modułu komunikacyjnego. - dla pozostałych obiektów wykonawca pobierze sygnały bezpośrednio z urządzeń do modułu komunikacyjnego (moduł komunikacyjny musi posiadać możliwość implementacji prostych algorytmów sterowania). b) dla obiektów rozproszonych posiadających aktualnie komunikacje SMS pozostawić istniejący standard komunikacji a wykonać wyłącznie interfejs w systemie monitoringu pozwalający na odczyt danych pomiarowych. c) dla obiektów posiadających lokalne łącza internetowe lub wewnętrzne sieci Ethernet lub magistrale RS232/485 komunikacje wykonać w oparciu o te łącza. W warstwie przetwarzającej protokoły komunikacyjne zastosować standard OPC. 2. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU: 1. Zainstalowany system monitoringu będzie umożliwiał: obsługę sieci GSM w publicznych i prywatnych APN, podłączenie urządzeń w trybie klienta lub serwera, obsługę protokołów przemysłowych, co najmniej: Profibus DP/Profinet, Modbus RTU/TCP, możliwość bezpośredniej komunikacji z urządzeniami podrzędnymi (Slave) poprzez tryb przezroczysty do urządzeń nadzorowanych, możliwość stosowania oddzielnej logiki obsługi komunikacji w zależności od typu urządzenia lub protokołu (każdy protokół lub typ może działać na innym porcie IP), organizację urządzeń i danych w postaci wielopoziomowego drzewa (grupy, lokalizacje, punkty pomiarowe, serie pomiarowe), zdalne zarządzanie konfiguracją urządzeń w zakresie wszystkich parametrów, zdalną aktualizacja oprogramowania wbudowanego - firmware, 2. Wizualizacja Należy przed przystąpieniem do realizacji uzgodnić z zamawiającym koncepcję interfejsu, dostosowując go do specyfiki określonego typu urządzenia lub obiektu. Zgodnie z poniższymi zestawieniami i listą obiektów należy zrealizować odczyt i zapis danych pomiarowych. 1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH - GMINA I MIASTO LWÓWEK STANOWI TABELA NR 1 ZAŁĄCZNIKA A 2. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH - GMINA I MIASTO BOLESŁAWIEC TABELA NR 2 ZAŁĄCZNIKA A 3. ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - GMINA I MIASTO LWÓWEK STANOWI TABELA NR 3 ZAŁĄCZNIKA A 4. ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - GMINA I MIASTO BOLESŁAWIEC STANOWI TABELA NR 4 ZAŁĄCZNIKA A Dodatkowo przygotowany interfejs powinien mieć następującą funkcjonalność: 10

11 możliwość definiowania zadań do wykonania przez system dla konkretnego urządzenia w zależności od typu urządzenia/rejestratora: czytanie konfiguracji urządzenia telemetrycznego zmianę konfiguracji urządzenia telemetrycznego, synchronizację czasu z czasem serwera, czytanie zdarzeń systemowych, czytanie zarejestrowanych próbek pomiarowych, aktualizacja oprogramowania wbudowanego modułu telemetrycznego, odczyt danych bieżących, 3. System monitoringu będzie realizował akwizycję i analizę danych oraz zdarzeń: - Odczyt zarejestrowanych próbek pomiarowych zgodnie z harmonogramem lub przy każdym połączeniu z urządzeniem, - Odczyt danych bieżących - na żądanie, - Odczyt zdarzeń i alarmów przy każdym połączeniu lub na żądanie, - Generowanie wykresów na podstawie danych pomiarowych, - Możliwość zestawiania na jednym wykresie serii pomiarowych z różnych urządzeń i różnych okresów, - Możliwość zmiany kolorów wykresu, osi dla poszczególnych serii pomiarowych, skali wykresu, - Eksport wykresu do pliku graficznego w formacie pdf - System powinien automatycznie generować raporty godzinowe, dobowe, miesięczne i okresowe tworzone lokalnie w oparciu o archiwa danego parametru z możliwością definiowania godzin, dni i przedziału okresu raportów, - Aplikacja powinna umożliwiać z poziomu przeglądarki WWW bezpośredni zapis danych z wykresu przez użytkownika do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli, - Drukowanie wykresu, - Skalowanie wykresu w względem osi czasu lub osi danych, - Serwer alarmowy - obsługa alarmowych połączeń z urządzeń, który mają tryb łączenia z przypadku wystąpienia alarmów z dedykowanym (innym niż podstawowy) serwerem, - System powinien umożliwiać powiadamianie alarmowe o zdarzeniach poprzez indywidualnie definiowane wiadomości wysyłane, poprzez co najmniej SMS, , Fax, - Definiowane w systemie alarmy powinny mieć możliwość określenia histerezy, opóźnienia zadziałania, wykonywania na nich operacji logicznych oraz archiwizacji, - Zintegrowany System alarmowy - prezentacja i obsługa alarmów pochodzących ze zdarzeń odebranych z urządzeń: - Widok wszystkich alarmów dla wszystkich urządzeń, o widok alarmów dla wybranego urządzenia, o zatwierdzanie alarmów wraz z komentarzem, o przeglądanie historii alarmów, o filtrowanie i sortowanie alarmów, - definiowanie przez administratora priorytetów i przyjaznych opisów dla poszczególnych alarmów, - Scentralizowana synchronizacja czasu nadzorowanych urządzeń z czasem serwera systemu, - System powinien zapewniać dostęp do danych z poziomu przeglądarki WWW, bez konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów w środowisku klienckim z optymalizacja wykorzystania połączeń GPRS i urządzeń mobilnych, - System powinien umożliwiać bezproblemowe przejście z aplikacji WWW do aplikacji lokalnej dyspozytorskiej z zachowaniem wszystkich danych archiwalnych, układu plansz oraz ich zawartości z dodaniem funkcji występujących wyłącznie dla aplikacji dyspozytorskich. Należy przyjąć zasadę, że aplikacja WWW jest modułem aplikacji dyspozytorskiej, - Licencja systemu nie powinna ograniczać ilości zmiennych, - System powinien archiwizować dane w bazie systemowej i równocześnie w MS SQL - System nie powinien posiadać ograniczeń dotyczących długości nazw parametrów (np. nazw zmiennych), - System powinien umożliwiać niezależne określenie częstości archiwizacji danych niezależnie dla każdego parametru z możliwością zdefiniowania rejestracji zmian powyżej indywidualnie określonego progu, 11

12 - System powinien umożliwiać zarządzanie dostępem do danych z dokładnością do pojedynczego parametru (uprawnienia dostępu, hasła), - System powinien umożliwiać definiowanie przez administratora dowolnych wyrażeń arytmetycznych związanych z przeliczaniem wartości parametrów jak również skryptów wykonywanych automatycznie, - Aplikacja wizualizacyjna powinna obsługiwać minimum następujące formaty graficzne BMP, JPG, GIF, WMF, DXF oraz prezentować dane w postaci schematów technologicznych. 4. Transmisja danych w APN: Wykonawca zapewni ze wszystkich punktów rozproszonych przekaz danych poprzez GSM/GPRS wraz z pełną obsługą teleinformatyczną APN-a, 5. Serwery systemu SCADA i oprogramowanie Należy zrealizować dostawę, instalację oraz konfigurację 2 kompletnych serwerów zestawionych w cluster wraz z konfiguracją połączeń VPN i połączenia zapasowego. Miejsce instalacji serwerów to: Dyspozytornia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu Konfiguracja dostarczonych serwerów musi być równoważna lub wyższa od umieszczonej poniżej. CPU Ilość rdzeni Ilość procesorów 2 Max ilość procesorów 2 Możliwość aktualizacji procesora Główne cechy procesora Gniazdo CPU Zainstalowana Intel Xeon E / 1.9 GHz 6-core Pamięć podręczna na procesor 15 MB Zainstalowana Technologia Szybkość pamięci Zgodność ze specyfikacją pamięci Rodzaj obudowy Cechy Cechy konfiguracji Typ Pojemność Typ interfejsu Możliwość upgrade'u Intel QuickPath Interconnect,Intel Virtualization Technology LGA1356 Socket L3 cache - 15 MB 8 GB / 192 GB (maks.) DDR3 SDRAM 1333 GHz PC DIMM 240-pin Rejestrowana 1 x 8 GB HDD - hot-swap 4 x 0,5 TB SAS-2 Konfiguracja RAID RAID 1 Rodzaj interfejsu kontrolera SATA-600 / SAS 2.0 Nazwa kontrolera pamięci masowej Wielkość bufora Dell PERC H710 z podtrzymywaniem bateryjnym lub równoważny 512 MB 12

13 Typ Procesor graficzny Pamięć video Typ Porty Ethernet DVD±RW Matrox G MB Zintegrowany 2 x Gigabit Ethernet Protokół komunkacyjny danych Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet Protokół zdalnego zarządzania IPMI 2.0 Kontroler zdalnego zarzadzania Integrated Remote Access Controller 7 (idrac7) Interfejsy 2 x VGA ( 1 z przodu,1 z tyłu ) Akcesoria w zestawie Rodzaj urządzenia Zasilanie nadmiarowe Schemat zasilania nadmiarowego Ilość zainstalowanych 2 Maksymalna obsługiwana ilość 2 Szyny ReadyRails Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap Tak 1+1 Napięcie nominalne AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) Moc wyjściowa Dołączony system operacyjny ENERGY STAR Qualified Obsługa i wsparcie Szczegóły obsługi i wsparcia Szerokość Głębokość Wysokość 550 wat Windows Server 2008 R2 SP1 Tak 3 lata gwarancji Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy cm 60.7 cm 4.28 cm Minimalna temperatura pracy 10 C Maksymalna temperatura pracy 35 C Dopuszczalna wilgotność 10-80% (non-condensing) Uwaga: praca dwóch serwerów nie może przekraczać dopuszczalnego hałasu przewidzianego dla pomieszczeń biurowych. Miejsca instalacji stanowisk wizualizacji systemu: a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Bolesławiec, ul. Łasicka 17-2 stanowiska b) Dyspozytornia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu 1 stanowisko c) licencja umożliwi jednoczesną pracę na 3 stanowiskach operatorskich i min. 10 stanowiskach z dostępem do wersji WWW systemu. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na serwery była typu NDR (usunięcie awarii najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia, w miejscu instalacji). W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń był realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego, Wykonawca na etapie instalacji zapewni oprogramowanie antywirusowe dla serwerów zgodne ze standardem przyjętym w Spółce (F-Secure) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie to zawierało moduł rezydentny i zapewniało aktualizację bazy sygnatur wirusów, 13

14 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarządzał serwerami w całym okresie 2 lat zapewniając bezawaryjną pracę systemu oraz przeszkolił administratora Zamawiającego w zakresie niezbędnym do skutecznej obsługi systemu. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone było w polskiej wersji językowej. Zamawiający wymaga dostępu, w czasie rzeczywistym, do danych otrzymanych z systemu. 6. Stacja operatorska i oprogramowanie Należy zrealizować dostawę, instalację oraz konfigurację 1 kompletnej stacji operatorskiej zawierającej jednostkę centralną PC, klawiaturę i mysz oraz 2 monitory 27 Miejsce instalacji stacji to: Dyspozytornia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu Konfiguracja dostarczonego zestawu musi być równoważna lub wyższa od umieszczonej poniżej. Procesory: Procesor Intel Core i trzeciej generacji System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Pamięć: 8GB pamięci DDR3 Chipset: Chipset Intel Karta graficzna: Intel HD Graphics 2500 Podstawowa pamięć masowa: Dysk twardy o pojemności 500GB SATA Napędy optyczne: napęd DVD-RW, zapis płyt CD/DVD Multimedia: Czytnik kart 9w1 Zasilanie: Zasilacz zintegrowany Połączenia: Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet (10/100/1000) Porty, gniazda, obudowa: 14

15 4 zewnętrzne porty USB 3.0 (2 z przodu, 2 z tyłu) i 6 zewnętrznych portów USB 2.0 (2 z przodu, 4 z tyłu); 1 port RJ-45; 1 port szeregowy; 1 port VGA; 2 porty DisplayPort; 2 porty PS/2 ; 2 wejścia liniowe (stereo/mikrofon); 2 wyjścia liniowe (słuchawki/głośniki), opcjonalna obsługa portów równoległych/szeregowych Obudowa typu desktop Gwarancja: 3 letnia serwis sprzętu na następny dzień roboczy w miejscu instalacji gwarancja NBD. Uwaga: stacja operatorska musi być objęta serwisem gwarancyjnym tego samego producenta lub serwisu autoryzowanego, co dostarczanych serwerów. Monitory: Przekątna wyświetlanego obrazu : 27 Maksymalna rozdzielczość : 1920 x 1080 przy 60 Hz Współczynnik proporcji obrazu : 16:09 Rozstaw pikseli : 0,248 mm Jasność : 250 cd/m2 (standardowo) Obsługa kolorów : Gama barw (standardowo): 82%4 Głębia kolorów: 16,7 mln kolorów Współczynnik kontrastu : 1000:1 (standardowo) Współczynnik dynamicznego kontrastu 8 mln:1 Standardowa gwarancja : 3 letnia serwis sprzętu na następny dzień roboczy w miejscu instalacji gwarancja NBD. Uwaga: każdy z monitorów musi być objęty serwisem gwarancyjnym tego samego producenta lub serwisu autoryzowanego, co dostarczanych serwerów i stacji operatorskiej. 7.Moduły telemetryczne GSM/GPRS Wymagania jakie musza spełniać moduły telemetryczne przedstawiono poniżej: - Urządzenie bazujące na transmisji GSM/GPRS, - Urządzenie powinno mieć kompaktową konstrukcję o niewielkich rozmiarach, - Moduł telemetryczny GPRS powinien być przystosowany do montażu na szynie TH, - Zakres napięcia zasilania powinien wynosić od 8V do 30V DC, - Wtyk zasilający powinien posiadać klucz" uniemożliwiający wadliwe podłączenie, - Moduł telemetryczny GPRS powinien posiadać minimum 2 porty RS232 i 1 port RS485 z możliwością ustawienia parametrów transmisji zgodną z portem komunikacyjnym urządzenia podrzędnego, - Moduł telemetryczny powinien posiadać wbudowane gniazdo antenowe typu SMA, - Moduł telemetryczny powinien posiadać co najmniej 2 separowane wejścia analogowe 4-20mA oraz 16 wejść cyfrowych. - Moduł telemetryczny powinien posiadać lampki LED sygnalizujące stan jego pracy: stan samego transmitera, stan wejść/wyjść. stan modemu i poziom sygnału GSM, - Moduł telemetryczny powinien bezpośrednio przenosić informacje z danymi w dowolnym protokole komunikacyjnym przemysłowym z sieci GPRS na port RS232, powinien posiadać możliwość pracy, jako przeźroczyste łącze", Master/Slave i Flex Serial 15

16 - Moduł telemetryczny powinien obsługiwać protokół ModBUS RTU dla trybu pracy Master sterownika (tzw. praca zdarzeniowa) z możliwością zdefiniowania tablicy docelowych numerów IP i portów, - Moduł telemetryczny powinien mieć możliwość transmisji GPRS w protokole UDP, - Moduł telemetryczny musi posiadać rejestry statusowe informujące o poziomie sygnału radiowego GSM (CSQ), - Moduł telemetryczny powinien automatycznie, niezależnie od innych urządzeń podłączonych do jego portu konfiguracyjnego nawiązywać sesję GPRS oraz posiadać konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci GPRS, - Moduł telemetryczny Wymaga się, aby zainstalowane karty SIM pracowały w jednym APN-ie, pomimo że będą należeć do różnych operatorów sieci GSM, o wyborze operatora będzie decydować lokalny zasięg GSM, - Moduł telemetryczny powinien posiadać wewnętrzną swobodnie programowalną logikę sterownika PLC umożliwiając realizacje sterowania w oparciu o wejścia/wyjścia - Oprogramowanie konfiguracyjne powinno pokazywać podstawowe parametry komunikacyjne GSM m.in. poziom sygnału GSM, stan zalogowania do sieci GPRS, oraz umożliwiać tworzenie kodu programu logicznego wewnętrznego sterownika PLC - Firmware modułu powinien umożliwiać aktualizację jego oprogramowania wewnętrznego przez użytkownika, 8. Oprogramowanie SCADA Należy dostarczyć pełne oprogramowanie wizualizacyjne wraz z licencją na jego użytkowanie dla całego systemu monitoringu. Wykonawca przekaże Użytkownikowi wszystkie narzędzia potrzebne do zaprogramowania/przeprogramowania systemu, oraz wszystkie programy aplikacyjne w wersjach źródłowych. Oprogramowanie powinno być w wersji otwartej umożliwiające użytkownikowi swobodny dostęp oraz ewentualną rozbudowę oraz nie posiadać ograniczenia ilości zmiennych. Oprogramowanie SCADA w każdej Stacji Operatorskiej będzie umożliwiać: Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu, Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby, Sygnalizacje sytuacji awaryjnych, Wszechstronną analizę wybranych parametrów procesu, Raportowanie, Wykonanie trendów wszystkich pomiarów technologicznych i ilości zużytej energii w czasie ( np.: dzień, tydzień, rok). Format trendów musi być spójny z formatami tworzenie raportów o dowolnej konfiguracji w systemie Excel, Word ( transfer danych) Wymianę danych z innymi aplikacjami, Skalowanie systemu sterowania. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i przeprowadzi szkolenia: - dyspozytorów w zakresie obsługi systemu - projektantów w zakresie zarządzania i projektowania aplikacji SCADA - użytkowników aplikacji www 9. Gwarancje Zamawiający wymaga, aby wykonawca sprawował serwis przez okres 3 lata w ramach udzielonej gwarancji na monitoring. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnych czynności serwisowych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń (DTRU) 16

17 W przypadku wadliwej pracy monitoringu wykonawca zastosuje konieczne zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie (ewentualnie wymianę) serwerów oraz konieczne zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie (ewentualnie wymianę) innych elementów wchodzących w skład całości systemu monitoringu. Wskazanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki lub nazwy handlowej - określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Ewentualne, wskazane nazwy własne stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego. W przypadku awarii systemu wizualizacji SCADA uniemożliwiającej jego pracę wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia usterki w czasie nie dłuższym niż 24 h. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami) 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe Warszawa16 maja 2014 Zapytanie Ofertowe Dotyczy: Umowy o dofinansowanie: UDA.POIG.08.02.00-14-068/13-00 Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o., realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność" na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. REGULAMIN wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim. 1 Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/IA/Małopolska

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/IA/Małopolska Kraków, 17 listopada 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/IA/Małopolska dotyczące wyboru dostawcy serwerów Zakup planowany jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba:

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba: IZP. 3410/9/2007 SPECYFIIKACJJA IISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIIENIIA W TRYBIIE PRZETARGU NIIEOGRANIICZONEGO O WARTOŚCII SZACUNKOWEJJ PONIIŻEJJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia Modernizacja drogi gminnej we

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 12.01.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup malarni proszkowej w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 12.01.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie robót budowlanych służących budowie budynku biurowego etap I stan surowy zamknięty z ociepleniem i elewacją w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając wniosek w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, 64-111 Lipno ENEA Serwis sp. z o.o., Gronówko 30 64-111 Lipno ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa dla ENEA

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Oscyloskopu 2 szt..

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Oscyloskopu 2 szt.. Warszawa, 18-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-14-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR 1.1.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR 1.1.1 Kraków, 18 grudnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR 1.1.1 dotyczące wyboru dostawcy serwerów Zakup planowany jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi klienta i zarządzania firmą Eltrans Sp. z o.o. Opole dnia 21.04.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 9/04/2017 na zakup komputera z czytnikiem RCP Firma z siedzibą w Opolu ul. Elektrowniana 25, 45-920 zaprasza do złożenia oferty na zakup komputera

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS Nr sprawy 8/2012 Słotwina, dnia 11-07-2012r Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS 1. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności...

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności... FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 23 1.2. Tel. 0-74/ 64 64 660; fax 0-74/ 831 44 64. 1.3. Osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo