W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Cześć I INFORMACJE OGÓLNE Postępowanie sektorowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do EURO zgodnie z Regulaminem PWiK Bolesławiec Sp. z o.o. 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o Bolesławiec ul. Łasicka 17 tel PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. Przedmiotem postępowania przetargowego jest modernizacja istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji Ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz Przepompowni Ścieków w PWiK Bolesławiec i Lwówek Śląski. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie systemu monitoringu wraz z dostawą oprogramowania, sprzętu IT, materiałów i urządzeń oraz wykonanie niezbędnych robot instalacyjnych, testowanie i sprawdzanie poprawności działania. 2. Szkolenie pracowników zamawiającego i wdrożenie systemu. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku A stanowiącym integralną cześć SIWZ Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) Usługi monitorowania przepływu Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów Usługi pakietowego przesyłu danych droga radiową (GPRS) 3. FIRMY USTAWOWO WYKLUCZONE Z PRZETARGU. 1. Na podstawie art. 24 regulaminu PWiK z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidacje lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 1

2 postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 1-3 niniejszego regulaminu 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 2) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Terminy wykonania poszczególnych elementów systemu monitoringu 1)Dostawa i instalacja serwerów, oprogramowania SCADA, i uruchomienie stacji dyspozytorskiej )Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu głównych obiektów wodociągowych w Bolesławcu: SUW Modłowa i SUW Rakowice do r. 3)Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu pozostałych obiektów wodociągowych w Bolesławcu do r. 4)Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu obiektów sieci wodociągowej Lwówek Śląski do r. 5)Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu przepompowni ścieków Bolesławiec i Lwówek Śląski r. 2

3 6)Szkolenia i wdrożenie systemu r. 5. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO PRZETARGU. W przetargu mogą wziąć udział firmy spełniające następujące warunki: 1) Są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędna wiedza i doświadczenie, a także potencjał techniczny i ekonomiczny do wykonania zamówienia tj w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonały usługi polegające na: a) dostawie sterowników i urządzeń transmisji danych GPRS i oprogramowania monitoringu dla minimum 60 przepompowni ścieków i o wartości łącznej minimum 500 tys. złotych netto. b) dostawie sterowników, urządzeń transmisji danych GPRS i oprogramowania monitoringu dla minimum 15 zestawów hydroforowych o wartości minimum 100 tys. złotych netto. c) wykonaniu aplikacji monitoringu na urządzenia mobilne działającej na co najmniej dwóch mobilnych systemach operacyjnych np. takich jak ios, Android, WP itp. Potwierdzeniu, że powyższe aplikacja dotyczyła urządzeń pompowych podnoszących i regulujących ciśnienie oraz odprowadzających ścieki, oraz uzyskała pozytywną weryfikacje i została opublikowane w serwisach producentów mobilnych systemów operacyjnych.( np AppStore, Android Market itp. ) 4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Na spełnienie w/w warunków oferenci przedstawią dowody lub złożą oświadczenie. 6. NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 REGULAMINU PWIK ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA OD OFERENTÓW ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTACI: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub oświadczenia oferenta o prowadzeniu działalności gospodarczej - (oryginały lub potwierdzone przez oferenta kserokopie KRS lub wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej z data wystawienia nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty złożenia oferty). 2. Wykaz osób, które będą wykonywały czynności określone w SIWZ. 3. Wykaz wykonanych usług zgodnie z pkt. 5.3 wraz z dowodami ich realizacji. Dowodami o których mowa powyżej są poświadczenia (z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnianych przyczyn o charakterze obiektywnym oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W miejsce poświadczeń oferent może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robot i ich prawidłowe ukończenie w formie określonej w 1 ust. 1 punkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 226, poz. 1817) 3

4 7. POROZUMIEWANIE SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko w formie pisemnej natomiast przy składaniu pytań, wyjaśnień dotyczących zamówienia oraz składanie protestów i oświadczeń dopuszcza formę pisemna, faksem oraz pocztą elektroniczną. 8. DOPUSZCZALNA LICZBA OFERT SKŁADANYCH PRZEZ JEDNEGO OFERENTA 1. Każdy oferent może występować tylko w jednej ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia kilku oferentów, pod warunkiem, że ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy. 2. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. OFERTY WARIANTOWE Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. KOSZT SPORZĄDZENIA OFERTY Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia i zawierać: Wartość przedmiotu zamówienia netto(kwotowo i słownie); Podatek VAT; 12. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 100% cena ofertowa netto 13. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY Postanowienia zawarte są w załączonym projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. CZĘŚĆ II DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 14. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej oferentom wchodzą: a) ogłoszenie o postępowaniu przetargowym; b) SIWZ c) szczegółowy opis zamówienia ( zał. A) d) wzór umowy o wykonanie zamówienia ( zał. B) e) wzór oferty ( zał. nr C) f) oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu ( zał. D ) 15. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT DOKUMENTÓW 1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych nie później, niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert. 4

5 2. Pytania oferentów powinny być kierowane do Zamawiającego, który niezwłocznie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi, oraz pozostałym oferentom przez zamieszczenie odpowiedzi na własnej stronie internetowej, bez ujawniania autora pytania. 3. Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest Stanisław Suchecki w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka 17 tel TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 1. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytanie oferenta. Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych poprzez zamieszczenie ogłoszenia na własnej stronie internetowej. W przypadku istotnych zmian w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych modyfikacji. 2. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. CZĘŚĆ III SPORZĄDZANIE OFERT Ofertę sporządzić należy w języku polskim w sposób czytelny. 17. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIE NA OFERTĘ 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: a) Wypełniony formularz oferty określający: cenę ofertowa netto (kwotowo i słownie oddzielnie dla każdej pozycji wyszczególnionej w formularzu ofertowym.) podatek VAT ( jego procent i kwotę) cenę netto + podatek VAT (cena brutto) oddzielnie dla każdej pozycji wyszczególnionej w formularzu ofertowym. b) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu i treści umowy bez zastrzeżeń ( tekst znajdujący się w treści wzoru formularza oferty) c) Oświadczenie o związaniu oferta zgodnie z punktem 17 niniejszej specyfikacji ( tekst znajdujący się w treści wzoru formularza oferty) 18. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY Składający ofertę pozostaje nią związany do 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu podanego przez Zamawiającego na składanie ofert. 19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT CZĘŚĆ IV SKŁADANIE OFERT Ofertę należy składać w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 5

6 w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka Bolesławiec z dopiskiem: Modernizacja istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji Ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz Przepompowni Ścieków w PWiK Bolesławiec i Lwówek Śląski. nie otwierać do r. do godz Na kopercie wewnętrznej należy oprócz oznaczenia jw. dopisać adres korespondencyjny oferenta. 20. TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy składać na adres podany w punkcie 18 - pokój nr 15 (sekretariat) nie później niż do dnia 17 lutego 2014 r do godz Pod uwagę będzie brana data wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. 21. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI PO TERMINIE Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 22. OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERT 1. W dowolnym momencie przed upływem terminu do składania ofert, każdy oferent może wprowadzić zmiany, poprawki lub uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem powiadomienia o tym Zamawiającego. Procedura postępowania przy dokonywanych zmianach jest identyczna jak przy składaniu ofert z dopiskiem ZMIANA. 2. Oferty z dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który dokonał zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury zostaną dołączone do oferty. 3. Każda oferta nie może być zmieniona przez oferenta po terminie składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia. 23. OTWARCIE OFERT CZĘŚĆ V OTWARCIE I OCENA OFERT 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 lutego 2014 r. godz w pokoju nr 4 Parter. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Na wstępie zamawiający podaje kwotę, jaka przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 4. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres ( siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, gwarancji. 5. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia przetargu zostaną zamieszczone na stronie Internetowej przedsiębiorstwa wciągu 3 dni od chwili rozstrzygnięcia postępowania. 6. Na zakończenie publicznego otwarcia ofert sporządza się protokół. 6

7 24. POUFNE BADANIE OFERT 1. Przyczyną formalna odrzucenia oferty będzie występowanie choćby jednego z poniższych uchybień: a) brak, niewypełnienie lub nie uzupełnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punkcie 6 i 17 niniejszej specyfikacji, jako wymagane składniki oferty, b) brak podpisu na formularzu oferty, c) brak proponowanej ceny w formularzu oferty, d) brak oświadczenia na formularzu oferty, że oferent uważa się za związanego z oferta przez okres nie krótszy jak podany w punkcie 16 niniejszej specyfikacji. e) brak oświadczenia o przyjęciu warunków przetargu lub wniesienie zastrzeżeń do projektu umowy. 2. Oferty uznane za nieważne zostaną bezwzględnie odrzucone. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od oferentów w toku dokonywania oceny złożonych ofert, wyjaśnień dotyczących treści w złożonych przez nich ofertach. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym niezwłocznie powiadomi oferenta, który złożył ta ofertę. 25. INFORMACJA O SPOSOBIE OCENY OFERT ( Cn /Cb) x CA = C suma punktów oferty liczonej C kryterium ceny oferty CA - waga kryterium = 100 pkt Cn najniższa cena ofertowa ze wszystkich ofert ważnych i nieodrzuconych Cb cena oferty badanej Za najkorzystniejsza uznana będzie oferta, która uzyska największa ilość punktów. 26. WYBÓR OFERTY CZĘŚĆ VI WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY 1. Wybór oferty nastąpi na podstawie przyjętych kryteriów w punkcie 12 niniejszej specyfikacji oraz spełnienia warunków oferty określonych w niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z SIWZ b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny lub błędy w obliczeniu ceny; których nie można poprawić; 7

8 e) dostawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 27. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 2. Zgodnie z regulaminem zamówień sektorowych zatwierdzonym przez PWiK Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku przekroczenia przez wszystkich oferentów kwoty, jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w wyniku uczestnictwa w postępowaniu; 28. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Wyniki przetargu ogłoszone zostaną w okresie ważności oferty w siedzibie Zamawiającego. Powiadomienie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej PWiK. w ciągu 4 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku przetargu. 29. ZAWARCIE UMOWY Zamawiający powiadomi Oferenta o wyborze jego oferty oraz wskaże miejsce czas spotkania w celu podpisania umowy. 30. PONOWNY WYBÓR Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wybór ofert przeprowadza się ponownie spośród ofert spełniających warunki, których termin związania nie upłynął. CZĘŚĆ VII PROTESTY I ODWOŁANIA Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w regulaminie zasad udzielania zamówienia sektorowego, Przysługują środki odwoławcze przewidziane w regulaminie PWiK. CZĘŚĆ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sprawy nieujęte w niniejszej specyfikacji regulują przepisy regulaminu PWiK i przepisy prawa cywilnego. Opracował Stanisław Suchecki 8

9 ZAŁĄCZNIK A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. STRUKTURA SYSTEMU Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opartego na platformie sieciowej spójnego systemu monitoringu dla obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Bolesławiec i Lwówek Śląski. 1. Podstawowe założenia dla nowego systemu monitoringu to: - modułowa budowa platformy - możliwość łatwej integracji w środowisku sieciowym i wspólna szyna danych oparta o MS SQL 2008 (obecnie używana w Spółce). - duże możliwości komunikacyjne w zakresie urządzeń i technologii - łatwa rozbudowa aplikacji i możliwość pracy w trybie live - możliwość pracy wieloserwerowej i wieloterminalowej - baza danych archiwalnych - serwer alarmów - interfejs WEB dla terminali zdalnych PC i aplikacje dla urządzeń mobilnych. 2. Centralna Dyspozytornia Centralna dyspozytornia jest zlokalizowana na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu. W ramach realizacji zamówienia należy zainstalować w tym miejscu w istniejącej szafie Rack dwa nowe serwery 1U, jednak do czasu dezinstalacji obecnych systemów z szafy Rackowej, Wykonawca zapewni własna szafę Rack do montażu serwerów Na serwerach zainstalować system operacyjny, antywirusowy i oprogramowanie SCADA. W szafie należy także zainstalować router obsługujący APN (GPRS) i połączenia VPN oraz serwer portów szeregowych. Na potrzeby systemu monitoringu dostarczyć i zainstalować jedną kompletną stację roboczą wyposażoną w dwa monitory min 27 cale ze złączem cyfrowym. 2. Stacja Operatorska W ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie SCADA dla trzech stacji operatorskich. Należy zapewnić możliwość wymiany danych technologicznych pomiędzy stacjami operatorskimi a serwerami systemu monitoringu. 4 Komunikacja Integralną cześć systemu monitoringu stanowi warstwa komunikacyjno-konfiguracyjna: Komunikacja z urządzeniami obiektowymi będzie się odbywała poprzez protokoły TCP i UDP. W ramach realizacji zadania należy zrealizować komunikacje pomiędzy obiektami a systemem monitoringu. Transmisja danych ma być oparta o następujące technologie: 9

10 a) dla obiektów rozproszonych posiadających własne zasilanie sieciowe. Komunikację należy wykonać w oparciu o pakietowa transmisje danych GSM/GPRS wraz z dostawą i instalacją modułów telemetrycznych. - dla dużych obiektów sterowanych za pomocą sterowników Siemens S7-300 i S wykonawca oprogramuje sterowniki i podłączy do modułu komunikacyjnego. - dla pozostałych obiektów wykonawca pobierze sygnały bezpośrednio z urządzeń do modułu komunikacyjnego (moduł komunikacyjny musi posiadać możliwość implementacji prostych algorytmów sterowania). b) dla obiektów rozproszonych posiadających aktualnie komunikacje SMS pozostawić istniejący standard komunikacji a wykonać wyłącznie interfejs w systemie monitoringu pozwalający na odczyt danych pomiarowych. c) dla obiektów posiadających lokalne łącza internetowe lub wewnętrzne sieci Ethernet lub magistrale RS232/485 komunikacje wykonać w oparciu o te łącza. W warstwie przetwarzającej protokoły komunikacyjne zastosować standard OPC. 2. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU: 1. Zainstalowany system monitoringu będzie umożliwiał: obsługę sieci GSM w publicznych i prywatnych APN, podłączenie urządzeń w trybie klienta lub serwera, obsługę protokołów przemysłowych, co najmniej: Profibus DP/Profinet, Modbus RTU/TCP, możliwość bezpośredniej komunikacji z urządzeniami podrzędnymi (Slave) poprzez tryb przezroczysty do urządzeń nadzorowanych, możliwość stosowania oddzielnej logiki obsługi komunikacji w zależności od typu urządzenia lub protokołu (każdy protokół lub typ może działać na innym porcie IP), organizację urządzeń i danych w postaci wielopoziomowego drzewa (grupy, lokalizacje, punkty pomiarowe, serie pomiarowe), zdalne zarządzanie konfiguracją urządzeń w zakresie wszystkich parametrów, zdalną aktualizacja oprogramowania wbudowanego - firmware, 2. Wizualizacja Należy przed przystąpieniem do realizacji uzgodnić z zamawiającym koncepcję interfejsu, dostosowując go do specyfiki określonego typu urządzenia lub obiektu. Zgodnie z poniższymi zestawieniami i listą obiektów należy zrealizować odczyt i zapis danych pomiarowych. 1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH - GMINA I MIASTO LWÓWEK STANOWI TABELA NR 1 ZAŁĄCZNIKA A 2. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH - GMINA I MIASTO BOLESŁAWIEC TABELA NR 2 ZAŁĄCZNIKA A 3. ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - GMINA I MIASTO LWÓWEK STANOWI TABELA NR 3 ZAŁĄCZNIKA A 4. ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - GMINA I MIASTO BOLESŁAWIEC STANOWI TABELA NR 4 ZAŁĄCZNIKA A Dodatkowo przygotowany interfejs powinien mieć następującą funkcjonalność: 10

11 możliwość definiowania zadań do wykonania przez system dla konkretnego urządzenia w zależności od typu urządzenia/rejestratora: czytanie konfiguracji urządzenia telemetrycznego zmianę konfiguracji urządzenia telemetrycznego, synchronizację czasu z czasem serwera, czytanie zdarzeń systemowych, czytanie zarejestrowanych próbek pomiarowych, aktualizacja oprogramowania wbudowanego modułu telemetrycznego, odczyt danych bieżących, 3. System monitoringu będzie realizował akwizycję i analizę danych oraz zdarzeń: - Odczyt zarejestrowanych próbek pomiarowych zgodnie z harmonogramem lub przy każdym połączeniu z urządzeniem, - Odczyt danych bieżących - na żądanie, - Odczyt zdarzeń i alarmów przy każdym połączeniu lub na żądanie, - Generowanie wykresów na podstawie danych pomiarowych, - Możliwość zestawiania na jednym wykresie serii pomiarowych z różnych urządzeń i różnych okresów, - Możliwość zmiany kolorów wykresu, osi dla poszczególnych serii pomiarowych, skali wykresu, - Eksport wykresu do pliku graficznego w formacie pdf - System powinien automatycznie generować raporty godzinowe, dobowe, miesięczne i okresowe tworzone lokalnie w oparciu o archiwa danego parametru z możliwością definiowania godzin, dni i przedziału okresu raportów, - Aplikacja powinna umożliwiać z poziomu przeglądarki WWW bezpośredni zapis danych z wykresu przez użytkownika do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli, - Drukowanie wykresu, - Skalowanie wykresu w względem osi czasu lub osi danych, - Serwer alarmowy - obsługa alarmowych połączeń z urządzeń, który mają tryb łączenia z przypadku wystąpienia alarmów z dedykowanym (innym niż podstawowy) serwerem, - System powinien umożliwiać powiadamianie alarmowe o zdarzeniach poprzez indywidualnie definiowane wiadomości wysyłane, poprzez co najmniej SMS, , Fax, - Definiowane w systemie alarmy powinny mieć możliwość określenia histerezy, opóźnienia zadziałania, wykonywania na nich operacji logicznych oraz archiwizacji, - Zintegrowany System alarmowy - prezentacja i obsługa alarmów pochodzących ze zdarzeń odebranych z urządzeń: - Widok wszystkich alarmów dla wszystkich urządzeń, o widok alarmów dla wybranego urządzenia, o zatwierdzanie alarmów wraz z komentarzem, o przeglądanie historii alarmów, o filtrowanie i sortowanie alarmów, - definiowanie przez administratora priorytetów i przyjaznych opisów dla poszczególnych alarmów, - Scentralizowana synchronizacja czasu nadzorowanych urządzeń z czasem serwera systemu, - System powinien zapewniać dostęp do danych z poziomu przeglądarki WWW, bez konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów w środowisku klienckim z optymalizacja wykorzystania połączeń GPRS i urządzeń mobilnych, - System powinien umożliwiać bezproblemowe przejście z aplikacji WWW do aplikacji lokalnej dyspozytorskiej z zachowaniem wszystkich danych archiwalnych, układu plansz oraz ich zawartości z dodaniem funkcji występujących wyłącznie dla aplikacji dyspozytorskich. Należy przyjąć zasadę, że aplikacja WWW jest modułem aplikacji dyspozytorskiej, - Licencja systemu nie powinna ograniczać ilości zmiennych, - System powinien archiwizować dane w bazie systemowej i równocześnie w MS SQL - System nie powinien posiadać ograniczeń dotyczących długości nazw parametrów (np. nazw zmiennych), - System powinien umożliwiać niezależne określenie częstości archiwizacji danych niezależnie dla każdego parametru z możliwością zdefiniowania rejestracji zmian powyżej indywidualnie określonego progu, 11

12 - System powinien umożliwiać zarządzanie dostępem do danych z dokładnością do pojedynczego parametru (uprawnienia dostępu, hasła), - System powinien umożliwiać definiowanie przez administratora dowolnych wyrażeń arytmetycznych związanych z przeliczaniem wartości parametrów jak również skryptów wykonywanych automatycznie, - Aplikacja wizualizacyjna powinna obsługiwać minimum następujące formaty graficzne BMP, JPG, GIF, WMF, DXF oraz prezentować dane w postaci schematów technologicznych. 4. Transmisja danych w APN: Wykonawca zapewni ze wszystkich punktów rozproszonych przekaz danych poprzez GSM/GPRS wraz z pełną obsługą teleinformatyczną APN-a, 5. Serwery systemu SCADA i oprogramowanie Należy zrealizować dostawę, instalację oraz konfigurację 2 kompletnych serwerów zestawionych w cluster wraz z konfiguracją połączeń VPN i połączenia zapasowego. Miejsce instalacji serwerów to: Dyspozytornia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu Konfiguracja dostarczonych serwerów musi być równoważna lub wyższa od umieszczonej poniżej. CPU Ilość rdzeni Ilość procesorów 2 Max ilość procesorów 2 Możliwość aktualizacji procesora Główne cechy procesora Gniazdo CPU Zainstalowana Intel Xeon E / 1.9 GHz 6-core Pamięć podręczna na procesor 15 MB Zainstalowana Technologia Szybkość pamięci Zgodność ze specyfikacją pamięci Rodzaj obudowy Cechy Cechy konfiguracji Typ Pojemność Typ interfejsu Możliwość upgrade'u Intel QuickPath Interconnect,Intel Virtualization Technology LGA1356 Socket L3 cache - 15 MB 8 GB / 192 GB (maks.) DDR3 SDRAM 1333 GHz PC DIMM 240-pin Rejestrowana 1 x 8 GB HDD - hot-swap 4 x 0,5 TB SAS-2 Konfiguracja RAID RAID 1 Rodzaj interfejsu kontrolera SATA-600 / SAS 2.0 Nazwa kontrolera pamięci masowej Wielkość bufora Dell PERC H710 z podtrzymywaniem bateryjnym lub równoważny 512 MB 12

13 Typ Procesor graficzny Pamięć video Typ Porty Ethernet DVD±RW Matrox G MB Zintegrowany 2 x Gigabit Ethernet Protokół komunkacyjny danych Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet Protokół zdalnego zarządzania IPMI 2.0 Kontroler zdalnego zarzadzania Integrated Remote Access Controller 7 (idrac7) Interfejsy 2 x VGA ( 1 z przodu,1 z tyłu ) Akcesoria w zestawie Rodzaj urządzenia Zasilanie nadmiarowe Schemat zasilania nadmiarowego Ilość zainstalowanych 2 Maksymalna obsługiwana ilość 2 Szyny ReadyRails Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap Tak 1+1 Napięcie nominalne AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) Moc wyjściowa Dołączony system operacyjny ENERGY STAR Qualified Obsługa i wsparcie Szczegóły obsługi i wsparcia Szerokość Głębokość Wysokość 550 wat Windows Server 2008 R2 SP1 Tak 3 lata gwarancji Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy cm 60.7 cm 4.28 cm Minimalna temperatura pracy 10 C Maksymalna temperatura pracy 35 C Dopuszczalna wilgotność 10-80% (non-condensing) Uwaga: praca dwóch serwerów nie może przekraczać dopuszczalnego hałasu przewidzianego dla pomieszczeń biurowych. Miejsca instalacji stanowisk wizualizacji systemu: a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Bolesławiec, ul. Łasicka 17-2 stanowiska b) Dyspozytornia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu 1 stanowisko c) licencja umożliwi jednoczesną pracę na 3 stanowiskach operatorskich i min. 10 stanowiskach z dostępem do wersji WWW systemu. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na serwery była typu NDR (usunięcie awarii najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia, w miejscu instalacji). W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń był realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego, Wykonawca na etapie instalacji zapewni oprogramowanie antywirusowe dla serwerów zgodne ze standardem przyjętym w Spółce (F-Secure) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie to zawierało moduł rezydentny i zapewniało aktualizację bazy sygnatur wirusów, 13

14 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarządzał serwerami w całym okresie 2 lat zapewniając bezawaryjną pracę systemu oraz przeszkolił administratora Zamawiającego w zakresie niezbędnym do skutecznej obsługi systemu. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone było w polskiej wersji językowej. Zamawiający wymaga dostępu, w czasie rzeczywistym, do danych otrzymanych z systemu. 6. Stacja operatorska i oprogramowanie Należy zrealizować dostawę, instalację oraz konfigurację 1 kompletnej stacji operatorskiej zawierającej jednostkę centralną PC, klawiaturę i mysz oraz 2 monitory 27 Miejsce instalacji stacji to: Dyspozytornia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu Konfiguracja dostarczonego zestawu musi być równoważna lub wyższa od umieszczonej poniżej. Procesory: Procesor Intel Core i trzeciej generacji System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Pamięć: 8GB pamięci DDR3 Chipset: Chipset Intel Karta graficzna: Intel HD Graphics 2500 Podstawowa pamięć masowa: Dysk twardy o pojemności 500GB SATA Napędy optyczne: napęd DVD-RW, zapis płyt CD/DVD Multimedia: Czytnik kart 9w1 Zasilanie: Zasilacz zintegrowany Połączenia: Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet (10/100/1000) Porty, gniazda, obudowa: 14

15 4 zewnętrzne porty USB 3.0 (2 z przodu, 2 z tyłu) i 6 zewnętrznych portów USB 2.0 (2 z przodu, 4 z tyłu); 1 port RJ-45; 1 port szeregowy; 1 port VGA; 2 porty DisplayPort; 2 porty PS/2 ; 2 wejścia liniowe (stereo/mikrofon); 2 wyjścia liniowe (słuchawki/głośniki), opcjonalna obsługa portów równoległych/szeregowych Obudowa typu desktop Gwarancja: 3 letnia serwis sprzętu na następny dzień roboczy w miejscu instalacji gwarancja NBD. Uwaga: stacja operatorska musi być objęta serwisem gwarancyjnym tego samego producenta lub serwisu autoryzowanego, co dostarczanych serwerów. Monitory: Przekątna wyświetlanego obrazu : 27 Maksymalna rozdzielczość : 1920 x 1080 przy 60 Hz Współczynnik proporcji obrazu : 16:09 Rozstaw pikseli : 0,248 mm Jasność : 250 cd/m2 (standardowo) Obsługa kolorów : Gama barw (standardowo): 82%4 Głębia kolorów: 16,7 mln kolorów Współczynnik kontrastu : 1000:1 (standardowo) Współczynnik dynamicznego kontrastu 8 mln:1 Standardowa gwarancja : 3 letnia serwis sprzętu na następny dzień roboczy w miejscu instalacji gwarancja NBD. Uwaga: każdy z monitorów musi być objęty serwisem gwarancyjnym tego samego producenta lub serwisu autoryzowanego, co dostarczanych serwerów i stacji operatorskiej. 7.Moduły telemetryczne GSM/GPRS Wymagania jakie musza spełniać moduły telemetryczne przedstawiono poniżej: - Urządzenie bazujące na transmisji GSM/GPRS, - Urządzenie powinno mieć kompaktową konstrukcję o niewielkich rozmiarach, - Moduł telemetryczny GPRS powinien być przystosowany do montażu na szynie TH, - Zakres napięcia zasilania powinien wynosić od 8V do 30V DC, - Wtyk zasilający powinien posiadać klucz" uniemożliwiający wadliwe podłączenie, - Moduł telemetryczny GPRS powinien posiadać minimum 2 porty RS232 i 1 port RS485 z możliwością ustawienia parametrów transmisji zgodną z portem komunikacyjnym urządzenia podrzędnego, - Moduł telemetryczny powinien posiadać wbudowane gniazdo antenowe typu SMA, - Moduł telemetryczny powinien posiadać co najmniej 2 separowane wejścia analogowe 4-20mA oraz 16 wejść cyfrowych. - Moduł telemetryczny powinien posiadać lampki LED sygnalizujące stan jego pracy: stan samego transmitera, stan wejść/wyjść. stan modemu i poziom sygnału GSM, - Moduł telemetryczny powinien bezpośrednio przenosić informacje z danymi w dowolnym protokole komunikacyjnym przemysłowym z sieci GPRS na port RS232, powinien posiadać możliwość pracy, jako przeźroczyste łącze", Master/Slave i Flex Serial 15

16 - Moduł telemetryczny powinien obsługiwać protokół ModBUS RTU dla trybu pracy Master sterownika (tzw. praca zdarzeniowa) z możliwością zdefiniowania tablicy docelowych numerów IP i portów, - Moduł telemetryczny powinien mieć możliwość transmisji GPRS w protokole UDP, - Moduł telemetryczny musi posiadać rejestry statusowe informujące o poziomie sygnału radiowego GSM (CSQ), - Moduł telemetryczny powinien automatycznie, niezależnie od innych urządzeń podłączonych do jego portu konfiguracyjnego nawiązywać sesję GPRS oraz posiadać konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci GPRS, - Moduł telemetryczny Wymaga się, aby zainstalowane karty SIM pracowały w jednym APN-ie, pomimo że będą należeć do różnych operatorów sieci GSM, o wyborze operatora będzie decydować lokalny zasięg GSM, - Moduł telemetryczny powinien posiadać wewnętrzną swobodnie programowalną logikę sterownika PLC umożliwiając realizacje sterowania w oparciu o wejścia/wyjścia - Oprogramowanie konfiguracyjne powinno pokazywać podstawowe parametry komunikacyjne GSM m.in. poziom sygnału GSM, stan zalogowania do sieci GPRS, oraz umożliwiać tworzenie kodu programu logicznego wewnętrznego sterownika PLC - Firmware modułu powinien umożliwiać aktualizację jego oprogramowania wewnętrznego przez użytkownika, 8. Oprogramowanie SCADA Należy dostarczyć pełne oprogramowanie wizualizacyjne wraz z licencją na jego użytkowanie dla całego systemu monitoringu. Wykonawca przekaże Użytkownikowi wszystkie narzędzia potrzebne do zaprogramowania/przeprogramowania systemu, oraz wszystkie programy aplikacyjne w wersjach źródłowych. Oprogramowanie powinno być w wersji otwartej umożliwiające użytkownikowi swobodny dostęp oraz ewentualną rozbudowę oraz nie posiadać ograniczenia ilości zmiennych. Oprogramowanie SCADA w każdej Stacji Operatorskiej będzie umożliwiać: Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu, Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby, Sygnalizacje sytuacji awaryjnych, Wszechstronną analizę wybranych parametrów procesu, Raportowanie, Wykonanie trendów wszystkich pomiarów technologicznych i ilości zużytej energii w czasie ( np.: dzień, tydzień, rok). Format trendów musi być spójny z formatami tworzenie raportów o dowolnej konfiguracji w systemie Excel, Word ( transfer danych) Wymianę danych z innymi aplikacjami, Skalowanie systemu sterowania. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i przeprowadzi szkolenia: - dyspozytorów w zakresie obsługi systemu - projektantów w zakresie zarządzania i projektowania aplikacji SCADA - użytkowników aplikacji www 9. Gwarancje Zamawiający wymaga, aby wykonawca sprawował serwis przez okres 3 lata w ramach udzielonej gwarancji na monitoring. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnych czynności serwisowych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń (DTRU) 16

17 W przypadku wadliwej pracy monitoringu wykonawca zastosuje konieczne zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie (ewentualnie wymianę) serwerów oraz konieczne zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie (ewentualnie wymianę) innych elementów wchodzących w skład całości systemu monitoringu. Wskazanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki lub nazwy handlowej - określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Ewentualne, wskazane nazwy własne stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego. W przypadku awarii systemu wizualizacji SCADA uniemożliwiającej jego pracę wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia usterki w czasie nie dłuższym niż 24 h. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami) 17

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo