W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Cześć I INFORMACJE OGÓLNE Postępowanie sektorowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do EURO zgodnie z Regulaminem PWiK Bolesławiec Sp. z o.o. 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o Bolesławiec ul. Łasicka 17 tel PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. Przedmiotem postępowania przetargowego jest modernizacja istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji Ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz Przepompowni Ścieków w PWiK Bolesławiec i Lwówek Śląski. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie systemu monitoringu wraz z dostawą oprogramowania, sprzętu IT, materiałów i urządzeń oraz wykonanie niezbędnych robot instalacyjnych, testowanie i sprawdzanie poprawności działania. 2. Szkolenie pracowników zamawiającego i wdrożenie systemu. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku A stanowiącym integralną cześć SIWZ Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) Usługi monitorowania przepływu Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów Usługi pakietowego przesyłu danych droga radiową (GPRS) 3. FIRMY USTAWOWO WYKLUCZONE Z PRZETARGU. 1. Na podstawie art. 24 regulaminu PWiK z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidacje lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 1

2 postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 1-3 niniejszego regulaminu 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 2) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Terminy wykonania poszczególnych elementów systemu monitoringu 1)Dostawa i instalacja serwerów, oprogramowania SCADA, i uruchomienie stacji dyspozytorskiej )Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu głównych obiektów wodociągowych w Bolesławcu: SUW Modłowa i SUW Rakowice do r. 3)Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu pozostałych obiektów wodociągowych w Bolesławcu do r. 4)Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu obiektów sieci wodociągowej Lwówek Śląski do r. 5)Dostawa urządzeń, przygotowanie aplikacji w systemie SCADA i uruchomienie monitoringu przepompowni ścieków Bolesławiec i Lwówek Śląski r. 2

3 6)Szkolenia i wdrożenie systemu r. 5. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO PRZETARGU. W przetargu mogą wziąć udział firmy spełniające następujące warunki: 1) Są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędna wiedza i doświadczenie, a także potencjał techniczny i ekonomiczny do wykonania zamówienia tj w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonały usługi polegające na: a) dostawie sterowników i urządzeń transmisji danych GPRS i oprogramowania monitoringu dla minimum 60 przepompowni ścieków i o wartości łącznej minimum 500 tys. złotych netto. b) dostawie sterowników, urządzeń transmisji danych GPRS i oprogramowania monitoringu dla minimum 15 zestawów hydroforowych o wartości minimum 100 tys. złotych netto. c) wykonaniu aplikacji monitoringu na urządzenia mobilne działającej na co najmniej dwóch mobilnych systemach operacyjnych np. takich jak ios, Android, WP itp. Potwierdzeniu, że powyższe aplikacja dotyczyła urządzeń pompowych podnoszących i regulujących ciśnienie oraz odprowadzających ścieki, oraz uzyskała pozytywną weryfikacje i została opublikowane w serwisach producentów mobilnych systemów operacyjnych.( np AppStore, Android Market itp. ) 4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Na spełnienie w/w warunków oferenci przedstawią dowody lub złożą oświadczenie. 6. NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 REGULAMINU PWIK ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA OD OFERENTÓW ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTACI: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub oświadczenia oferenta o prowadzeniu działalności gospodarczej - (oryginały lub potwierdzone przez oferenta kserokopie KRS lub wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej z data wystawienia nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty złożenia oferty). 2. Wykaz osób, które będą wykonywały czynności określone w SIWZ. 3. Wykaz wykonanych usług zgodnie z pkt. 5.3 wraz z dowodami ich realizacji. Dowodami o których mowa powyżej są poświadczenia (z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnianych przyczyn o charakterze obiektywnym oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W miejsce poświadczeń oferent może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robot i ich prawidłowe ukończenie w formie określonej w 1 ust. 1 punkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 226, poz. 1817) 3

4 7. POROZUMIEWANIE SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko w formie pisemnej natomiast przy składaniu pytań, wyjaśnień dotyczących zamówienia oraz składanie protestów i oświadczeń dopuszcza formę pisemna, faksem oraz pocztą elektroniczną. 8. DOPUSZCZALNA LICZBA OFERT SKŁADANYCH PRZEZ JEDNEGO OFERENTA 1. Każdy oferent może występować tylko w jednej ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia kilku oferentów, pod warunkiem, że ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy. 2. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. OFERTY WARIANTOWE Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. KOSZT SPORZĄDZENIA OFERTY Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia i zawierać: Wartość przedmiotu zamówienia netto(kwotowo i słownie); Podatek VAT; 12. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 100% cena ofertowa netto 13. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY Postanowienia zawarte są w załączonym projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. CZĘŚĆ II DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 14. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej oferentom wchodzą: a) ogłoszenie o postępowaniu przetargowym; b) SIWZ c) szczegółowy opis zamówienia ( zał. A) d) wzór umowy o wykonanie zamówienia ( zał. B) e) wzór oferty ( zał. nr C) f) oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu ( zał. D ) 15. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT DOKUMENTÓW 1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych nie później, niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert. 4

5 2. Pytania oferentów powinny być kierowane do Zamawiającego, który niezwłocznie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi, oraz pozostałym oferentom przez zamieszczenie odpowiedzi na własnej stronie internetowej, bez ujawniania autora pytania. 3. Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest Stanisław Suchecki w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka 17 tel TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 1. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytanie oferenta. Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych poprzez zamieszczenie ogłoszenia na własnej stronie internetowej. W przypadku istotnych zmian w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych modyfikacji. 2. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. CZĘŚĆ III SPORZĄDZANIE OFERT Ofertę sporządzić należy w języku polskim w sposób czytelny. 17. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIE NA OFERTĘ 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: a) Wypełniony formularz oferty określający: cenę ofertowa netto (kwotowo i słownie oddzielnie dla każdej pozycji wyszczególnionej w formularzu ofertowym.) podatek VAT ( jego procent i kwotę) cenę netto + podatek VAT (cena brutto) oddzielnie dla każdej pozycji wyszczególnionej w formularzu ofertowym. b) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu i treści umowy bez zastrzeżeń ( tekst znajdujący się w treści wzoru formularza oferty) c) Oświadczenie o związaniu oferta zgodnie z punktem 17 niniejszej specyfikacji ( tekst znajdujący się w treści wzoru formularza oferty) 18. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY Składający ofertę pozostaje nią związany do 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu podanego przez Zamawiającego na składanie ofert. 19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT CZĘŚĆ IV SKŁADANIE OFERT Ofertę należy składać w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 5

6 w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Łasicka Bolesławiec z dopiskiem: Modernizacja istniejącego systemu monitorowania i wizualizacji Ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz Przepompowni Ścieków w PWiK Bolesławiec i Lwówek Śląski. nie otwierać do r. do godz Na kopercie wewnętrznej należy oprócz oznaczenia jw. dopisać adres korespondencyjny oferenta. 20. TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy składać na adres podany w punkcie 18 - pokój nr 15 (sekretariat) nie później niż do dnia 17 lutego 2014 r do godz Pod uwagę będzie brana data wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. 21. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI PO TERMINIE Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 22. OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERT 1. W dowolnym momencie przed upływem terminu do składania ofert, każdy oferent może wprowadzić zmiany, poprawki lub uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem powiadomienia o tym Zamawiającego. Procedura postępowania przy dokonywanych zmianach jest identyczna jak przy składaniu ofert z dopiskiem ZMIANA. 2. Oferty z dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który dokonał zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury zostaną dołączone do oferty. 3. Każda oferta nie może być zmieniona przez oferenta po terminie składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia. 23. OTWARCIE OFERT CZĘŚĆ V OTWARCIE I OCENA OFERT 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 lutego 2014 r. godz w pokoju nr 4 Parter. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Na wstępie zamawiający podaje kwotę, jaka przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 4. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres ( siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, gwarancji. 5. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia przetargu zostaną zamieszczone na stronie Internetowej przedsiębiorstwa wciągu 3 dni od chwili rozstrzygnięcia postępowania. 6. Na zakończenie publicznego otwarcia ofert sporządza się protokół. 6

7 24. POUFNE BADANIE OFERT 1. Przyczyną formalna odrzucenia oferty będzie występowanie choćby jednego z poniższych uchybień: a) brak, niewypełnienie lub nie uzupełnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punkcie 6 i 17 niniejszej specyfikacji, jako wymagane składniki oferty, b) brak podpisu na formularzu oferty, c) brak proponowanej ceny w formularzu oferty, d) brak oświadczenia na formularzu oferty, że oferent uważa się za związanego z oferta przez okres nie krótszy jak podany w punkcie 16 niniejszej specyfikacji. e) brak oświadczenia o przyjęciu warunków przetargu lub wniesienie zastrzeżeń do projektu umowy. 2. Oferty uznane za nieważne zostaną bezwzględnie odrzucone. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od oferentów w toku dokonywania oceny złożonych ofert, wyjaśnień dotyczących treści w złożonych przez nich ofertach. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym niezwłocznie powiadomi oferenta, który złożył ta ofertę. 25. INFORMACJA O SPOSOBIE OCENY OFERT ( Cn /Cb) x CA = C suma punktów oferty liczonej C kryterium ceny oferty CA - waga kryterium = 100 pkt Cn najniższa cena ofertowa ze wszystkich ofert ważnych i nieodrzuconych Cb cena oferty badanej Za najkorzystniejsza uznana będzie oferta, która uzyska największa ilość punktów. 26. WYBÓR OFERTY CZĘŚĆ VI WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY 1. Wybór oferty nastąpi na podstawie przyjętych kryteriów w punkcie 12 niniejszej specyfikacji oraz spełnienia warunków oferty określonych w niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z SIWZ b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny lub błędy w obliczeniu ceny; których nie można poprawić; 7

8 e) dostawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 27. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 2. Zgodnie z regulaminem zamówień sektorowych zatwierdzonym przez PWiK Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku przekroczenia przez wszystkich oferentów kwoty, jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w wyniku uczestnictwa w postępowaniu; 28. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Wyniki przetargu ogłoszone zostaną w okresie ważności oferty w siedzibie Zamawiającego. Powiadomienie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej PWiK. w ciągu 4 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku przetargu. 29. ZAWARCIE UMOWY Zamawiający powiadomi Oferenta o wyborze jego oferty oraz wskaże miejsce czas spotkania w celu podpisania umowy. 30. PONOWNY WYBÓR Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wybór ofert przeprowadza się ponownie spośród ofert spełniających warunki, których termin związania nie upłynął. CZĘŚĆ VII PROTESTY I ODWOŁANIA Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w regulaminie zasad udzielania zamówienia sektorowego, Przysługują środki odwoławcze przewidziane w regulaminie PWiK. CZĘŚĆ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sprawy nieujęte w niniejszej specyfikacji regulują przepisy regulaminu PWiK i przepisy prawa cywilnego. Opracował Stanisław Suchecki 8

9 ZAŁĄCZNIK A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. STRUKTURA SYSTEMU Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opartego na platformie sieciowej spójnego systemu monitoringu dla obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Bolesławiec i Lwówek Śląski. 1. Podstawowe założenia dla nowego systemu monitoringu to: - modułowa budowa platformy - możliwość łatwej integracji w środowisku sieciowym i wspólna szyna danych oparta o MS SQL 2008 (obecnie używana w Spółce). - duże możliwości komunikacyjne w zakresie urządzeń i technologii - łatwa rozbudowa aplikacji i możliwość pracy w trybie live - możliwość pracy wieloserwerowej i wieloterminalowej - baza danych archiwalnych - serwer alarmów - interfejs WEB dla terminali zdalnych PC i aplikacje dla urządzeń mobilnych. 2. Centralna Dyspozytornia Centralna dyspozytornia jest zlokalizowana na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu. W ramach realizacji zamówienia należy zainstalować w tym miejscu w istniejącej szafie Rack dwa nowe serwery 1U, jednak do czasu dezinstalacji obecnych systemów z szafy Rackowej, Wykonawca zapewni własna szafę Rack do montażu serwerów Na serwerach zainstalować system operacyjny, antywirusowy i oprogramowanie SCADA. W szafie należy także zainstalować router obsługujący APN (GPRS) i połączenia VPN oraz serwer portów szeregowych. Na potrzeby systemu monitoringu dostarczyć i zainstalować jedną kompletną stację roboczą wyposażoną w dwa monitory min 27 cale ze złączem cyfrowym. 2. Stacja Operatorska W ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie SCADA dla trzech stacji operatorskich. Należy zapewnić możliwość wymiany danych technologicznych pomiędzy stacjami operatorskimi a serwerami systemu monitoringu. 4 Komunikacja Integralną cześć systemu monitoringu stanowi warstwa komunikacyjno-konfiguracyjna: Komunikacja z urządzeniami obiektowymi będzie się odbywała poprzez protokoły TCP i UDP. W ramach realizacji zadania należy zrealizować komunikacje pomiędzy obiektami a systemem monitoringu. Transmisja danych ma być oparta o następujące technologie: 9

10 a) dla obiektów rozproszonych posiadających własne zasilanie sieciowe. Komunikację należy wykonać w oparciu o pakietowa transmisje danych GSM/GPRS wraz z dostawą i instalacją modułów telemetrycznych. - dla dużych obiektów sterowanych za pomocą sterowników Siemens S7-300 i S wykonawca oprogramuje sterowniki i podłączy do modułu komunikacyjnego. - dla pozostałych obiektów wykonawca pobierze sygnały bezpośrednio z urządzeń do modułu komunikacyjnego (moduł komunikacyjny musi posiadać możliwość implementacji prostych algorytmów sterowania). b) dla obiektów rozproszonych posiadających aktualnie komunikacje SMS pozostawić istniejący standard komunikacji a wykonać wyłącznie interfejs w systemie monitoringu pozwalający na odczyt danych pomiarowych. c) dla obiektów posiadających lokalne łącza internetowe lub wewnętrzne sieci Ethernet lub magistrale RS232/485 komunikacje wykonać w oparciu o te łącza. W warstwie przetwarzającej protokoły komunikacyjne zastosować standard OPC. 2. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU: 1. Zainstalowany system monitoringu będzie umożliwiał: obsługę sieci GSM w publicznych i prywatnych APN, podłączenie urządzeń w trybie klienta lub serwera, obsługę protokołów przemysłowych, co najmniej: Profibus DP/Profinet, Modbus RTU/TCP, możliwość bezpośredniej komunikacji z urządzeniami podrzędnymi (Slave) poprzez tryb przezroczysty do urządzeń nadzorowanych, możliwość stosowania oddzielnej logiki obsługi komunikacji w zależności od typu urządzenia lub protokołu (każdy protokół lub typ może działać na innym porcie IP), organizację urządzeń i danych w postaci wielopoziomowego drzewa (grupy, lokalizacje, punkty pomiarowe, serie pomiarowe), zdalne zarządzanie konfiguracją urządzeń w zakresie wszystkich parametrów, zdalną aktualizacja oprogramowania wbudowanego - firmware, 2. Wizualizacja Należy przed przystąpieniem do realizacji uzgodnić z zamawiającym koncepcję interfejsu, dostosowując go do specyfiki określonego typu urządzenia lub obiektu. Zgodnie z poniższymi zestawieniami i listą obiektów należy zrealizować odczyt i zapis danych pomiarowych. 1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH - GMINA I MIASTO LWÓWEK STANOWI TABELA NR 1 ZAŁĄCZNIKA A 2. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH - GMINA I MIASTO BOLESŁAWIEC TABELA NR 2 ZAŁĄCZNIKA A 3. ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - GMINA I MIASTO LWÓWEK STANOWI TABELA NR 3 ZAŁĄCZNIKA A 4. ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - GMINA I MIASTO BOLESŁAWIEC STANOWI TABELA NR 4 ZAŁĄCZNIKA A Dodatkowo przygotowany interfejs powinien mieć następującą funkcjonalność: 10

11 możliwość definiowania zadań do wykonania przez system dla konkretnego urządzenia w zależności od typu urządzenia/rejestratora: czytanie konfiguracji urządzenia telemetrycznego zmianę konfiguracji urządzenia telemetrycznego, synchronizację czasu z czasem serwera, czytanie zdarzeń systemowych, czytanie zarejestrowanych próbek pomiarowych, aktualizacja oprogramowania wbudowanego modułu telemetrycznego, odczyt danych bieżących, 3. System monitoringu będzie realizował akwizycję i analizę danych oraz zdarzeń: - Odczyt zarejestrowanych próbek pomiarowych zgodnie z harmonogramem lub przy każdym połączeniu z urządzeniem, - Odczyt danych bieżących - na żądanie, - Odczyt zdarzeń i alarmów przy każdym połączeniu lub na żądanie, - Generowanie wykresów na podstawie danych pomiarowych, - Możliwość zestawiania na jednym wykresie serii pomiarowych z różnych urządzeń i różnych okresów, - Możliwość zmiany kolorów wykresu, osi dla poszczególnych serii pomiarowych, skali wykresu, - Eksport wykresu do pliku graficznego w formacie pdf - System powinien automatycznie generować raporty godzinowe, dobowe, miesięczne i okresowe tworzone lokalnie w oparciu o archiwa danego parametru z możliwością definiowania godzin, dni i przedziału okresu raportów, - Aplikacja powinna umożliwiać z poziomu przeglądarki WWW bezpośredni zapis danych z wykresu przez użytkownika do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli, - Drukowanie wykresu, - Skalowanie wykresu w względem osi czasu lub osi danych, - Serwer alarmowy - obsługa alarmowych połączeń z urządzeń, który mają tryb łączenia z przypadku wystąpienia alarmów z dedykowanym (innym niż podstawowy) serwerem, - System powinien umożliwiać powiadamianie alarmowe o zdarzeniach poprzez indywidualnie definiowane wiadomości wysyłane, poprzez co najmniej SMS, , Fax, - Definiowane w systemie alarmy powinny mieć możliwość określenia histerezy, opóźnienia zadziałania, wykonywania na nich operacji logicznych oraz archiwizacji, - Zintegrowany System alarmowy - prezentacja i obsługa alarmów pochodzących ze zdarzeń odebranych z urządzeń: - Widok wszystkich alarmów dla wszystkich urządzeń, o widok alarmów dla wybranego urządzenia, o zatwierdzanie alarmów wraz z komentarzem, o przeglądanie historii alarmów, o filtrowanie i sortowanie alarmów, - definiowanie przez administratora priorytetów i przyjaznych opisów dla poszczególnych alarmów, - Scentralizowana synchronizacja czasu nadzorowanych urządzeń z czasem serwera systemu, - System powinien zapewniać dostęp do danych z poziomu przeglądarki WWW, bez konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów w środowisku klienckim z optymalizacja wykorzystania połączeń GPRS i urządzeń mobilnych, - System powinien umożliwiać bezproblemowe przejście z aplikacji WWW do aplikacji lokalnej dyspozytorskiej z zachowaniem wszystkich danych archiwalnych, układu plansz oraz ich zawartości z dodaniem funkcji występujących wyłącznie dla aplikacji dyspozytorskich. Należy przyjąć zasadę, że aplikacja WWW jest modułem aplikacji dyspozytorskiej, - Licencja systemu nie powinna ograniczać ilości zmiennych, - System powinien archiwizować dane w bazie systemowej i równocześnie w MS SQL - System nie powinien posiadać ograniczeń dotyczących długości nazw parametrów (np. nazw zmiennych), - System powinien umożliwiać niezależne określenie częstości archiwizacji danych niezależnie dla każdego parametru z możliwością zdefiniowania rejestracji zmian powyżej indywidualnie określonego progu, 11

12 - System powinien umożliwiać zarządzanie dostępem do danych z dokładnością do pojedynczego parametru (uprawnienia dostępu, hasła), - System powinien umożliwiać definiowanie przez administratora dowolnych wyrażeń arytmetycznych związanych z przeliczaniem wartości parametrów jak również skryptów wykonywanych automatycznie, - Aplikacja wizualizacyjna powinna obsługiwać minimum następujące formaty graficzne BMP, JPG, GIF, WMF, DXF oraz prezentować dane w postaci schematów technologicznych. 4. Transmisja danych w APN: Wykonawca zapewni ze wszystkich punktów rozproszonych przekaz danych poprzez GSM/GPRS wraz z pełną obsługą teleinformatyczną APN-a, 5. Serwery systemu SCADA i oprogramowanie Należy zrealizować dostawę, instalację oraz konfigurację 2 kompletnych serwerów zestawionych w cluster wraz z konfiguracją połączeń VPN i połączenia zapasowego. Miejsce instalacji serwerów to: Dyspozytornia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu Konfiguracja dostarczonych serwerów musi być równoważna lub wyższa od umieszczonej poniżej. CPU Ilość rdzeni Ilość procesorów 2 Max ilość procesorów 2 Możliwość aktualizacji procesora Główne cechy procesora Gniazdo CPU Zainstalowana Intel Xeon E / 1.9 GHz 6-core Pamięć podręczna na procesor 15 MB Zainstalowana Technologia Szybkość pamięci Zgodność ze specyfikacją pamięci Rodzaj obudowy Cechy Cechy konfiguracji Typ Pojemność Typ interfejsu Możliwość upgrade'u Intel QuickPath Interconnect,Intel Virtualization Technology LGA1356 Socket L3 cache - 15 MB 8 GB / 192 GB (maks.) DDR3 SDRAM 1333 GHz PC DIMM 240-pin Rejestrowana 1 x 8 GB HDD - hot-swap 4 x 0,5 TB SAS-2 Konfiguracja RAID RAID 1 Rodzaj interfejsu kontrolera SATA-600 / SAS 2.0 Nazwa kontrolera pamięci masowej Wielkość bufora Dell PERC H710 z podtrzymywaniem bateryjnym lub równoważny 512 MB 12

13 Typ Procesor graficzny Pamięć video Typ Porty Ethernet DVD±RW Matrox G MB Zintegrowany 2 x Gigabit Ethernet Protokół komunkacyjny danych Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet Protokół zdalnego zarządzania IPMI 2.0 Kontroler zdalnego zarzadzania Integrated Remote Access Controller 7 (idrac7) Interfejsy 2 x VGA ( 1 z przodu,1 z tyłu ) Akcesoria w zestawie Rodzaj urządzenia Zasilanie nadmiarowe Schemat zasilania nadmiarowego Ilość zainstalowanych 2 Maksymalna obsługiwana ilość 2 Szyny ReadyRails Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap Tak 1+1 Napięcie nominalne AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) Moc wyjściowa Dołączony system operacyjny ENERGY STAR Qualified Obsługa i wsparcie Szczegóły obsługi i wsparcia Szerokość Głębokość Wysokość 550 wat Windows Server 2008 R2 SP1 Tak 3 lata gwarancji Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy cm 60.7 cm 4.28 cm Minimalna temperatura pracy 10 C Maksymalna temperatura pracy 35 C Dopuszczalna wilgotność 10-80% (non-condensing) Uwaga: praca dwóch serwerów nie może przekraczać dopuszczalnego hałasu przewidzianego dla pomieszczeń biurowych. Miejsca instalacji stanowisk wizualizacji systemu: a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Bolesławiec, ul. Łasicka 17-2 stanowiska b) Dyspozytornia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu 1 stanowisko c) licencja umożliwi jednoczesną pracę na 3 stanowiskach operatorskich i min. 10 stanowiskach z dostępem do wersji WWW systemu. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na serwery była typu NDR (usunięcie awarii najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia, w miejscu instalacji). W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń był realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego, Wykonawca na etapie instalacji zapewni oprogramowanie antywirusowe dla serwerów zgodne ze standardem przyjętym w Spółce (F-Secure) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie to zawierało moduł rezydentny i zapewniało aktualizację bazy sygnatur wirusów, 13

14 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarządzał serwerami w całym okresie 2 lat zapewniając bezawaryjną pracę systemu oraz przeszkolił administratora Zamawiającego w zakresie niezbędnym do skutecznej obsługi systemu. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone było w polskiej wersji językowej. Zamawiający wymaga dostępu, w czasie rzeczywistym, do danych otrzymanych z systemu. 6. Stacja operatorska i oprogramowanie Należy zrealizować dostawę, instalację oraz konfigurację 1 kompletnej stacji operatorskiej zawierającej jednostkę centralną PC, klawiaturę i mysz oraz 2 monitory 27 Miejsce instalacji stacji to: Dyspozytornia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu Konfiguracja dostarczonego zestawu musi być równoważna lub wyższa od umieszczonej poniżej. Procesory: Procesor Intel Core i trzeciej generacji System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Pamięć: 8GB pamięci DDR3 Chipset: Chipset Intel Karta graficzna: Intel HD Graphics 2500 Podstawowa pamięć masowa: Dysk twardy o pojemności 500GB SATA Napędy optyczne: napęd DVD-RW, zapis płyt CD/DVD Multimedia: Czytnik kart 9w1 Zasilanie: Zasilacz zintegrowany Połączenia: Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet (10/100/1000) Porty, gniazda, obudowa: 14

15 4 zewnętrzne porty USB 3.0 (2 z przodu, 2 z tyłu) i 6 zewnętrznych portów USB 2.0 (2 z przodu, 4 z tyłu); 1 port RJ-45; 1 port szeregowy; 1 port VGA; 2 porty DisplayPort; 2 porty PS/2 ; 2 wejścia liniowe (stereo/mikrofon); 2 wyjścia liniowe (słuchawki/głośniki), opcjonalna obsługa portów równoległych/szeregowych Obudowa typu desktop Gwarancja: 3 letnia serwis sprzętu na następny dzień roboczy w miejscu instalacji gwarancja NBD. Uwaga: stacja operatorska musi być objęta serwisem gwarancyjnym tego samego producenta lub serwisu autoryzowanego, co dostarczanych serwerów. Monitory: Przekątna wyświetlanego obrazu : 27 Maksymalna rozdzielczość : 1920 x 1080 przy 60 Hz Współczynnik proporcji obrazu : 16:09 Rozstaw pikseli : 0,248 mm Jasność : 250 cd/m2 (standardowo) Obsługa kolorów : Gama barw (standardowo): 82%4 Głębia kolorów: 16,7 mln kolorów Współczynnik kontrastu : 1000:1 (standardowo) Współczynnik dynamicznego kontrastu 8 mln:1 Standardowa gwarancja : 3 letnia serwis sprzętu na następny dzień roboczy w miejscu instalacji gwarancja NBD. Uwaga: każdy z monitorów musi być objęty serwisem gwarancyjnym tego samego producenta lub serwisu autoryzowanego, co dostarczanych serwerów i stacji operatorskiej. 7.Moduły telemetryczne GSM/GPRS Wymagania jakie musza spełniać moduły telemetryczne przedstawiono poniżej: - Urządzenie bazujące na transmisji GSM/GPRS, - Urządzenie powinno mieć kompaktową konstrukcję o niewielkich rozmiarach, - Moduł telemetryczny GPRS powinien być przystosowany do montażu na szynie TH, - Zakres napięcia zasilania powinien wynosić od 8V do 30V DC, - Wtyk zasilający powinien posiadać klucz" uniemożliwiający wadliwe podłączenie, - Moduł telemetryczny GPRS powinien posiadać minimum 2 porty RS232 i 1 port RS485 z możliwością ustawienia parametrów transmisji zgodną z portem komunikacyjnym urządzenia podrzędnego, - Moduł telemetryczny powinien posiadać wbudowane gniazdo antenowe typu SMA, - Moduł telemetryczny powinien posiadać co najmniej 2 separowane wejścia analogowe 4-20mA oraz 16 wejść cyfrowych. - Moduł telemetryczny powinien posiadać lampki LED sygnalizujące stan jego pracy: stan samego transmitera, stan wejść/wyjść. stan modemu i poziom sygnału GSM, - Moduł telemetryczny powinien bezpośrednio przenosić informacje z danymi w dowolnym protokole komunikacyjnym przemysłowym z sieci GPRS na port RS232, powinien posiadać możliwość pracy, jako przeźroczyste łącze", Master/Slave i Flex Serial 15

16 - Moduł telemetryczny powinien obsługiwać protokół ModBUS RTU dla trybu pracy Master sterownika (tzw. praca zdarzeniowa) z możliwością zdefiniowania tablicy docelowych numerów IP i portów, - Moduł telemetryczny powinien mieć możliwość transmisji GPRS w protokole UDP, - Moduł telemetryczny musi posiadać rejestry statusowe informujące o poziomie sygnału radiowego GSM (CSQ), - Moduł telemetryczny powinien automatycznie, niezależnie od innych urządzeń podłączonych do jego portu konfiguracyjnego nawiązywać sesję GPRS oraz posiadać konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci GPRS, - Moduł telemetryczny Wymaga się, aby zainstalowane karty SIM pracowały w jednym APN-ie, pomimo że będą należeć do różnych operatorów sieci GSM, o wyborze operatora będzie decydować lokalny zasięg GSM, - Moduł telemetryczny powinien posiadać wewnętrzną swobodnie programowalną logikę sterownika PLC umożliwiając realizacje sterowania w oparciu o wejścia/wyjścia - Oprogramowanie konfiguracyjne powinno pokazywać podstawowe parametry komunikacyjne GSM m.in. poziom sygnału GSM, stan zalogowania do sieci GPRS, oraz umożliwiać tworzenie kodu programu logicznego wewnętrznego sterownika PLC - Firmware modułu powinien umożliwiać aktualizację jego oprogramowania wewnętrznego przez użytkownika, 8. Oprogramowanie SCADA Należy dostarczyć pełne oprogramowanie wizualizacyjne wraz z licencją na jego użytkowanie dla całego systemu monitoringu. Wykonawca przekaże Użytkownikowi wszystkie narzędzia potrzebne do zaprogramowania/przeprogramowania systemu, oraz wszystkie programy aplikacyjne w wersjach źródłowych. Oprogramowanie powinno być w wersji otwartej umożliwiające użytkownikowi swobodny dostęp oraz ewentualną rozbudowę oraz nie posiadać ograniczenia ilości zmiennych. Oprogramowanie SCADA w każdej Stacji Operatorskiej będzie umożliwiać: Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu, Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby, Sygnalizacje sytuacji awaryjnych, Wszechstronną analizę wybranych parametrów procesu, Raportowanie, Wykonanie trendów wszystkich pomiarów technologicznych i ilości zużytej energii w czasie ( np.: dzień, tydzień, rok). Format trendów musi być spójny z formatami tworzenie raportów o dowolnej konfiguracji w systemie Excel, Word ( transfer danych) Wymianę danych z innymi aplikacjami, Skalowanie systemu sterowania. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i przeprowadzi szkolenia: - dyspozytorów w zakresie obsługi systemu - projektantów w zakresie zarządzania i projektowania aplikacji SCADA - użytkowników aplikacji www 9. Gwarancje Zamawiający wymaga, aby wykonawca sprawował serwis przez okres 3 lata w ramach udzielonej gwarancji na monitoring. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnych czynności serwisowych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń (DTRU) 16

17 W przypadku wadliwej pracy monitoringu wykonawca zastosuje konieczne zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie (ewentualnie wymianę) serwerów oraz konieczne zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie (ewentualnie wymianę) innych elementów wchodzących w skład całości systemu monitoringu. Wskazanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki lub nazwy handlowej - określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Ewentualne, wskazane nazwy własne stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego. W przypadku awarii systemu wizualizacji SCADA uniemożliwiającej jego pracę wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia usterki w czasie nie dłuższym niż 24 h. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami) 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe Warszawa16 maja 2014 Zapytanie Ofertowe Dotyczy: Umowy o dofinansowanie: UDA.POIG.08.02.00-14-068/13-00 Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o., realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba:

IZP. 3410/9/2007. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym. inwestycje@miastkowkoscielny.pl. www.miastkowkoscielny.pl. Nazwa Zamawiającego: Siedziba: IZP. 3410/9/2007 SPECYFIIKACJJA IISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIIENIIA W TRYBIIE PRZETARGU NIIEOGRANIICZONEGO O WARTOŚCII SZACUNKOWEJJ PONIIŻEJJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia Modernizacja drogi gminnej we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 12.01.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup malarni proszkowej w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-08-06 o godzinie 13:08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-06 o godzinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 23 1.2. Tel. 0-74/ 64 64 660; fax 0-74/ 831 44 64. 1.3. Osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup zgrzewarki specjalistycznej do zgrzewania poszycia skrzydeł bram uchylnych w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności...

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności... FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR 1.1.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR 1.1.1 Kraków, 18 grudnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR 1.1.1 dotyczące wyboru dostawcy serwerów Zakup planowany jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15. Warszawa, 30-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje sięustawy Prawo zamówieńpublicznych)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 149965-2015

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 149965-2015 Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 149965-2015 NT.2.212.33.2015 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja brodzika pływalni letniej Chwiałka wraz z budową stacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4252842, faks 012 4251228.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4252842, faks 012 4251228. Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, serwera i oprogramowania dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w ramach projektu Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego zasady udzielania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zamówień, których wartość nic przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polska Wytwórnia Warszawa, dnia 14.12.2015 r. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, 00 222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań REGON: 000 557 990 kod, miejscowość: 60-179

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego dla poszczególnych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego dla poszczególnych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: Środa Wielkopolska, dnia 12 października 2015 BB.3040-4/11 Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 tel. 061 2867700, faks 061 2867702 www.sroda.wlkp.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo