Bielsk Podlaski, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Bielsk Podlaski, r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP. Część I Zamawiający POLBUD S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i igury 61, Bielsk Podlaski, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , Kapitał zakładowy w całości wpłacony: ,00 zł, NIP: , REGON , tel , fax , strona internetowa: Część II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego, w ramach realizacji projektu pt.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw -

2 Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, a w szczególności: licencji dostępowych do indows Server - CAL, minimum w wersji indows Server 2008 R2 User CAL lub nowszej licencji dostępowych do serwera terminalowego indows Server TSCAL, minimum w wersji indows Server 2008 R2 User TSCAL lub nowszej licencja oprogramowania do Odzyskiwania danych umożliwiające skanowanie dysku w poszukiwaniu plików możliwych do odzyskania, oraz odzyskiwanie i kopiowanie usuniętych plików do bezpiecznej lokalizacji, np. program Ontrack EasyRecovery lub oprogramowanie równorzędne licencje oprogramowania do pomocy zdalnej, umożliwiające podgląd ekranu komputera zdalnego, przejęcie kontroli nad myszką, klawiaturą oraz szybki dostęp do zasobów plikowych komputera oraz jego systemu operacyjnego, np. program TeamViewer lub oprogramowanie równorzędne licencje oprogramowania do rozpoznawania tekstu (OCR) umożliwiające zaawansowane rozpoznawanie tekstu ze zeskanowanych dokumentów i zapisujące je w formie edytowalnego tekstu np. Abbyy FineReader lub oprogramowanie równorzędne. Dostarczone oprogramowanie musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego, jako warunki wymagane (oznaczone w kolumnie literą ) w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. skazane jest również, by oferowane oprogramowanie spełniało wymagania dodatkowe, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (oznaczone w kolumnie literą D ), za które zostaną przyznane dodatkowe punkty. Część III Inne wymagania Zamawiającego 1. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji w wersjach dedykowanych do zastosowań biznesowych (profesjonalnych), instalacji i uruchomienia oprogramowania w

3 infrastrukturze ICT Zamawiającego zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1, 2. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń z użytkowania i administracji oprogramowania dla 1 grupy administratorów i użytkowników oprogramowania, 3. Zamawiający wymaga, aby obsługa i administracja dostarczonego oprogramowania była prowadzona w języku polskim. 4. Dla dostarczonych licencji oprogramowania: 4.1. ykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania na czas nieokreślony oraz dostarczenia licencji na czas nieokreślony na korzystanie z wszystkich innych programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania programów dostarczonych razem z oprogramowaniem ykonawca zapewni pełną funkcjonalność oprogramowania poprzez bezpłatne usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty odbioru uruchomionego oprogramowania ykonawca zapewni dostęp do telefonicznego lub internetowego systemu pomocy technicznej minimum w dni robocze od godz. 8 do godz. 15, jako podstawowego kanału zgłaszania błędów oraz sugestii dotyczących optymalizacji instalacji i działania oprogramowania Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z działaniem oprogramowania zgłoszone telefonicznie lub przez Internet Usuwanie błędów działania i instalacji oprogramowania zgłoszonych przez Zamawiającego w następujących terminach: 1. naprawa błędu powodującego nieprawidłowe działanie uniemożliwiające prowadzenie pracy z wykorzystaniem oprogramowania w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia roboczego, 2. naprawa usterki powodującej nieprawidłowe działanie oprogramowania, które nie powoduje uniemożliwienia dalszej pracy z wykorzystaniem oprogramowania w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych

4 4.6. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania w zakresie odpowiadającym zakupionym przez Zamawiającego licencjom, bez ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Każdorazowo nowa wersja oprogramowania powinna być zainstalowana u Zamawiającego w sposób nie uniemożliwiający korzystania z oprogramowania przez więcej niż 2 dni robocze. 5. ymagania wobec Oferentów 5.1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności 1. nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. nie zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oferent potwierdza spełnianie powyższych wymagań poprzez wypełnienie i podpisanie Załączników Nr 2 i 3. przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. Część IV Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30 sierpnia 2013 r. Część V Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy: nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres , datę wystawienia oferty,

5 termin ważności oferty, opis szczegółowy rozwiązania, wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełnione oświadczenia wymienione w załącznikach 2 i 3 do zapytania ofertowego, cenę netto usługi wyrażoną w PLN + podatek VAT, podaną łącznie za realizację całości zamówienia, wraz z wyszczególnieniem cen cząstkowych każdego z wymienionych w części II obszarów (punkty 1-5), termin realizacji usługi, Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis lub wydruk mu odpowiadający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli z danych wpisanych do KRS nie wynika sposób reprezentacji podmiotu, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta oraz zakres umocowania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji firmy. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego oferenta. Część VI Kryteria wyboru oferty 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące: Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Cena 80 pkt. 2. Funkcjonalności dodatkowe 20 pkt.

6 Razem 100 pkt. 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 1) Kryterium Cena będzie oceniane następująco: Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: Pc = (Cn : Co) x 100 x 80% Gdzie: Pc ilość punktów za cenę (max. 80) przyznana ofercie Cn najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, Co cena zaoferowana przez danego Oferenta 2) Kryterium Funkcjonalności dodatkowe będzie oceniane następująco: Oferty otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do proponowanych funkcjonalności. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: Pfd = (FDo : FDw ) x 100 x 20% Gdzie: Pfd ilość punktów za funkcjonalności dodatkowe (max. 20) przyznana ofercie FDw to liczba wszystkich wymagań dodatkowych oznaczonych, jako D określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, FDo to liczba wymagań dodatkowych oznaczonych jako D określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego spełnionych przez ocenianą Ofertę. 6. Po otwarciu ofert Zamawiający może w każdym czasie wezwać Oferentów do prezentacji szczegółów technicznych zaproponowanego rozwiązania lub jego elementów składowych w celu weryfikacji jego zgodności z wymaganiami w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Oferent, do którego Zamawiający zwróci się z prośbą o zaprezentowanie spełnienia wybranych wymagań, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego,

7 zobowiązany będzie do przeprowadzenia prezentacji w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania wezwania drogą mailową na adres wskazany w ofercie. Terminowe przeprowadzenie prezentacji jest istotnym warunkiem zamówienia. prezentacji musi uczestniczyć przedstawiciel uprawniony Oferenta. Prezentacja odbędzie się zgodnie z następującą procedurą: 6.1. prezentacja przez przedstawicieli Oferenta wybranych przez Zamawiającego wymagań, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego; 6.2. ocena spełnienia przez oferowane rozwiązanie każdego z wybranych wymagań będzie realizowana w systemie Tak/Nie (spełnione/niespełnione) Nie spełnienie przez oferowane rozwiązanie warunków, określonych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, jako ymagane, skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niespełniającej warunków Zapytania ofertowego niepotwierdzenie spełnienia warunków określonych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, jako dodatkowe, a zadeklarowanych jako spełniane przez oprogramowanie skutkować będzie przyznaniem ofercie takiego ykonawcy 0 punktów w kryterium Funkcjonalności dodatkowe nie przeprowadzenie przez ykonawcę prezentacji w wyznaczonym terminie lub odmowa jej przeprowadzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nie spełniającej warunków Zapytania ofertowego. Z przebiegu prezentacji sporządzony zostanie Protokół eryfikacji ymagań. Brak lub odmowa podpisania Protokołu przez przedstawicieli Oferenta oznacza odrzucenie oferty, jako niespełniającej warunków Zapytania ofertowego. Przewidywany czas trwania prezentacji uzgodniony dzień roboczy w godzinach 9-14, w razie potrzeb czas trwania prezentacji może zostać wydłużony. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny.

8 Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Część VII Miejsce oraz termin składania ofert Oferta odpowiadająca powyższemu zakresowi zamówienia, powinna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana i opatrzona pieczęcią ykonawcy, dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kuriera) na adres Zamawiającego wskazany w Części I albo na adres poczty elektronicznej w formie skanu oryginalnych dokumentów w formacie pdf na adres wskazany w Części VII do dnia r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Część VIII Osoby uprawnione do prowadzenia kontaktów z Oferentami Ewentualne pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym proszę kierować do Pana Tomasza Fiedorowicza, za pomocą poczty elektronicznej na adres: Część IX yjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że: 3.1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego 3.2. Została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu

9 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ymagania na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego. arunki i parametry wymagane do spełnienia przez dostarczane oprogramowanie narzędziowe i systemowe oraz jego instalację i uruchomienie: Oferent powinien wypełnić zamieszczone tabele przez wpisanie w kolumnie Spełnia T/N litery T jeśli warunek określony w danym wierszu jest spełniony, lub litery N w sytuacji nie spełnienia kryterium. Pozostawienie pustego miejsca lub odpowiedź nieczytelna uznane zostaną za niespełnienie danego warunku. arunki zaznaczone jako wymagane oznaczone literą muszą być spełnione niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem oferty. Niespełnienie warunków określonych jako dodatkowe oznaczone literą D nie spowoduje odrzucenia oferty. Część A. Dostarczenie, instalację i uruchomienie 50 licencji dostępowych do indows Server - CAL zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Opis wymagania ymagany / Dodatkowy 1. ersja indows Server 2008 R2 User CAL lub nowsza Spełnia Tak/Nie Część B. Dostarczenie, instalację i uruchomienie 20 licencji dostępowych do serwera terminalowego indows Server TSCAL, minimum w wersji indows Server 2008 R2 User TSCAL zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Opis wymagania ymagany / Dodatkowy 1. indows Remote Desktop Services User CAL w wersji Spełnia Tak/Nie

10 indows Server 2008 R2 lub nowszej Część C. Dostarczenie, instalację i uruchomienie 1 licencji oprogramowania do Odzyskiwania danych umożliwiające skanowanie dysku w poszukiwaniu plików możliwych do odzyskania, oraz odzyskiwanie i kopiowanie usuniętych plików do bezpiecznej lokalizacji, np. program Ontrack EasyRecovery lub oprogramowanie równorzędne zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp Opis wymagania Praca z systemami: Microsoft indows 95, Microsoft indows 98, Microsoft indows NT, Microsoft indows ME, Microsoft indows 2000, Microsoft indows XP, Microsoft indows Vista, Microsoft indows 2003, Microsoft indows 7, wszystkimi wersjami oprogramowania Microsoft indows Server Przywracanie danych z plików obrazów dysku (Encase E01, RA, AFF i inhex) Przywracanie danych z systemu plików FAT12, FAT16, FAT32, NTFS oraz NTFS 5 Przywracanie danych z systemu plików HFS/HFS+, HFS+, HFSX oraz HFS rapper; Przywracanie danych z opróżnionego kosza (Recycle Bin) i indows Explorer Odzyskiwanie danych z CD/DVD (ISO9660/UDF w połączeniu z ISO9660) oraz nośników optycznych z systemem plików Linux (Ext2/3) Przywracanie danych ze wszystkich nośników cyfrowych, dysków HDD/SSD, pamięci typu Flash, USB i wszelkich innych typów nośników Brak ograniczeń związanych z rozmiarem plików ani ymagany / Dodatkowy pojemnością nośników danych 9 Przywracanie danych po formatowaniu dysku 10 Przywracanie utraconych partycji 11 Przywracanie danych na podstawie sygnatury pliku 12 sparcie SATA/IDE/SCSI D 13 Oferuje łatwy w użyciu kreator odzyskiwania danych, prowadzący użytkownika krok po kroku przez cały proces odzyskiwania danych 14 Możliwość przeglądu plików przed odzyskiwaniem D Spełnia Tak/Nie

11 Część D. Dostarczenie, instalację i uruchomienie 2 licencji oprogramowania do pomocy zdalnej, umożliwiające podgląd ekranu komputera zdalnego, przejęcie kontroli nad myszką, klawiaturą oraz szybki dostęp do zasobów plikowych komputera oraz jego systemu operacyjnego, np. program TeamViewer lub oprogramowanie równorzędne zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Opis wymagania ymagany / Dodatkowy 1. Obsługa wieloplatformowa: indows, Mac, Linux, ios i Android 2. Przesyłanie plików, zdalne drukowanie i VPN 3. Bezproblemowe użytkowanie poprzez zapory ogniowe 4. ersja Portable i połączenia przez przeglądarkę 5. Instalacja w systemach operacyjnych serwerów 6. Praca wielokanałowa dla zapewnienia wysokiej wydajności D 7. Zdalne zarządzanie nienadzorowanymi komputerami/ serwerami 8. Przekazywanie prowadzenia sesji D 9. Komunikacja i współpraca wideo, połączenia konferencyjne, VoIP, czat, itp. D Spełnia Tak/Nie Część E. Dostarczenie, instalację i uruchomienie 2 licencje oprogramowania do rozpoznawania tekstu (OCR) umożliwiające zaawansowane rozpoznawanie tekstu ze zeskanowanych dokumentów i zapisujące je w formie edytowalnego tekstu np. Abbyy Fine Reader lub oprogramowanie równorzędne zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Opis wymagania ymagany / Dodatkowy 1. Polska wersja oprogramowania 2. Ponad 100 rozpoznawanych języków (w tym j. polski) 3. Przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym D 4. Otwieranie plików graficznych np. bmp, jpeg, jpeg 2000, Spełnia Tak/Nie

12 tiff, pcx, png, xps 5. Eksport do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv, Djvu 6. Przetwarzanie plików PDF 7. Rozpoznawanie: pisma drukowanego i tabel, kodów kreskowych, tekstu w pionie, hiperłącz, pieczątek, nagłówków i stopek oraz numeracji stron 8. Tworzenie e-booków w formacie EPUB lub FB2 D 9. Pełne zachowanie koloru tekstu D Oferent jest zobowiązany zapewnić dla każdej z części A, B, C, D i E: 1. ykonanie Analizy Przedprojektowej obejmującej określenie sposobu instalacji i produkcyjnego uruchomienia dostarczanego oprogramowania, 2. Stworzenie aktualnej dokumentacji instalacji oprogramowania w postaci elektronicznej, 3. Przeszkolenie informatyka Zamawiającego w eksploatacji i zarządzaniu oprogramowaniem po zakończeniu prac uruchomieniowych, 4. Gwarancję na wykonane prace na okres minimum 24 miesięcy. miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta

13 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Oświadczenie Oferenta Przystępując do zapytania ofertowego na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, oświadczamy, że: 1. podana w Ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy i jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 2. wskazane w załączniku nr 1 ymagania na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej funkcjonalności zaznaczone jako wymagane i oznaczone literą są spełnione przez dostarczane rozwiązanie, 3. wskazane w załączniku nr 1 ymagania na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej funkcjonalności zaznaczone jako dodatkowe i oznaczone literą D są spełnione przez dostarczane rozwiązanie we wszystkich przypadkach zaznaczonych przez wpisanie oznaczenia TAK. 4. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres nie krótszy niż 30 dni od daty złożenia. 7. zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. osobą uprawnioną do reprezentowania oferenta we wszystkich sprawach dotyczących oferty jest... mail... telefon... miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta

14 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o sytuacji Oferenta Przystępując do zapytania ofertowego na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, oświadczamy, że: 1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia 2. Nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4. Nikt z osób zarządzających naszą firmą nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 5. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec naszej firmy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo