Telemedycyna i ezdrowie 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telemedycyna i ezdrowie 2014"

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego 24 września 2014, Warszawa Pod Honorowym Patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesora Marka Krawczyka oraz Dziekana I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Profesora Mirosława Wielgosia

2 Polish Telemedicine Society Book of Abstracts International Conference Telemedicine & ehealth September, 24, 2014, Warszawa Editor: Wojciech Glinkowski Honorary Patronage: Rector of Medical University of Warsaw Professor Marek Krawczyk and Dean of the I Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw Professor Miroslaw Wielgoś

3 Glinkowski W. 1,2 Telemedycyna i ezdrowie 2014 / Telemedicine and ehealth Polskie Towarzystwo Telemedycyny i ezdrowia 2 Katedra i Klinika Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Doskonałości TeleOrto, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa Telemedycyna i ezdrowie w Polsce rozwijają się coraz prężniej. Pojawia się wiele nowych inicjatyw, projektów i wdrożeń. Oczekiwane są zmiany regulacji prawnych, które zapewnią możliwość zgodnego z prawem udzielania usług medycznych na odległość oraz zwiększą bezpieczeństwo takich usług. Pierwsze karty historii Telemedycyny polskiej zapisane zostały we Lwowie, sięgają pierwszych udanych prób transmisji zapisu EKG przeprowadzonych przez Profesorów Mariana Franke i Witolda Lipińskiego w 1935 roku. Pierwsze odnotowane w bazie medline działania o zabarwieniu telemedycznym udokumentowano we współpracy międzynarodowej na terenie Dolnego Śląska już w 1995 roku, a pierwszą publikację w czasopiśmie naukowym krajowym opublikowano 18 lat temu, w 1996 roku. Można powiedzieć, że krajowa telemedycyna dojrzała. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Telemedycyny zostało zarejestrowane w 1998 roku. Od tej pory członkowie towarzystwa aktywnie uczestniczą w rozwoju i rozpowszechnianiu wiedzy o tej interdyscyplinarnej dziedzinie medycznej, rozwijającej się na pograniczu wielu specjalności medycznych. Statystyki mówią, że członkowie stowarzyszenia udokumentowali swój wkład w piśmiennictwo międzynarodowe w około 7 %. Jak widać, nie trzeba być koniecznie członkiem stowarzyszenia, żeby angażować się w rozwój Telemedycyny. Przynależność naszego stowarzyszenia do międzynarodowej organizacji International Society for Telemedicine and ehealth (ISfTeH) z siedzibą w Szwajcarii oraz współpraca ze stowarzyszeniem European Health Telematics Association (EHTEL) powodują, że dalszy rozwój na arenie międzynarodowej naszego stowarzyszenia jest nieco łatwiejszy. Telemedycyna i ezdrowie osiągają aktualnie wymiar transgraniczny, dlatego wspieranie krajowych, a szczególnie dojrzałych przedsięwzięć telemedycznych stanowi ważny punkt rozwoju tej dziedziny. Aktualna konferencja jest kontynuacją wcześniejszych, organizowanych najczęściej wspólnie z Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ). Tym razem konferencji przyświeca cel prezentacji z inicjatywy uczestników, a nie jak wcześniej bywało prezentacji na zaproszenie. W mojej ocenie powyższe świadczy niezbicie o postępowym trendzie w rozwoju Telemedycyny i ezdrowia w Polsce. Historia i teraźniejszość krajowych usług telemedycznych pozwalają na uroczyste otwarcie tej konferencji. Słowa kluczowe: rozwój telemedycyny, ezdrowie, Polska Abstract: Telemedicine and ehealth in Poland are developing more dynamically. There are many new initiatives, projects and implementations. Expected changes of legal regulations that ensure the provision of lawful medical services at a distance and increase the security of such services. The first pages of history have been written Polish Telemedicine in Lviv date back to the first successful attempts to transmit ECG conducted by Professors Marian Franke and Witold Lipinski in The first recorded in the database MEDLINE activities colored telemedycznym documented in international cooperation in the area of Lower Silesia in 1995, and the first publication in a scientific journal published national 18 years ago, in It can be said that the national telemedicine mature. Polish Society for Telemedicine Association was registered in Since that time, members of the company are actively involved in the development and dissemination of knowledge of the interdisciplinary medical field, expanding on the border of many medical specialties. Statistics says that members of the association have documented its contribution to the international literature about 7%. As you can see, does not necessarily have to be a member of the association, to engage in the development of Telemedicine. Membership in our association to the international organization International Society for Telemedicine and ehealth (ISfTeH), headquartered in Switzerland and co-operation with the Association of European Health Telematics Association (EHTEL) cause the

4 further development of the international arena of our association is a bit easier. Telemedicine and ehealth reach the current cross-border dimension, thus supporting national and especially mature telemedicine projects is an important point of development of this field. The current conference is a continuation of earlier, mostly organized jointly with the Centre for Information Systems in Health Care (CSIOZ). This time the conference guided by the aim of presenting the initiative of the participants and not as before at times the presentation of the invitation. In my opinion, this proves conclusively about the progressive trend in the development of Telemedicine and ehealth in Poland. History and present national telemedicine services allow for the grand opening of the conference. Keywords: the development of Telemedicine, ehealth, Poland Piśmiennictwo: 1.Franke M., Lipiński W. Zmiany elektrokardjograficzne w chorobach zakaźnych Polska Gazeta Lekarska.-1936, 15,9, Ricke J, Kleinholz L, Hosten N, et al. Telemedicine in rural areas. Experience with medical desktop-conferencing via satellite. Journal of telemedicine and telecare. 1995; 1: Glinkowski W, Karlińska M. Telemedicine and ehealth in Poland: A Review (Polish Telemedicine Society Perspective). Global Telemedicine and ehealth Updates: Knowledge Resources. 2013; 6: 381-4

5 Kędzierski M. Informatyzacja ochrony zdrowia w Polsce/ Health Care Informatization in Poland Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, Warszawa Podstawowym aktem prawnym, na podstawie, którego realizowana jest Informatyzacja Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Definiuje ona m.in. realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) projektem pn.: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1), wraz z szeregiem systemów informatycznych oraz rejestrów funkcjonujących w obrębie systemów informacji w ochronie zdrowia. Podstawowym systemem wykorzystywanym w ochronie zdrowia w Polsce ma być realizowany przez CSIOZ Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych". Realizacja Projektu stworzy fundament do poprawy, jakości i ciągłości usług świadczonych obywatelom, bezpieczeństwa danych obywateli, zwiększenia liczby e-usług oraz wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności. Uruchomienie kolejnych usług publicznych za pośrednictwem Platformy P1 stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Ponad to CSIOZ zrealizowało szereg projektów mających na celu budowę systemów w obrębie ochrony zdrowia tj. m.in.: 1. Platforma Udostępniania On-Line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów medycznych (P2) 2. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) 3. Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji (In Vitro) 4. Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia (ZOZMAIL) 5. Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK) W chwili obecnej CSIOZ stara się o realizację w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata następujących projektów, które przyczynią się do dalszego rozwoju Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Polsce tj. m.in.: Platformę Telemedyczną Ministerstwa Zdrowia, projekt związany z informatyzacją placówek ochrony zdrowia czy też dalszy rozwój Platform P1 i P2. Abstract: The Health Care Informatization in Poland is realized on the basis of the-so-called The Information System in Health Care Act issued on April 28, 2011.It defines, among others, Electronic Platform for Collection, Analysis and Sharing of Digital Medical Records (P1) system implemented by the National Center for Healthcare Information Systems (CSIOZ), along with a number of information systems and registries, which operate within the information systems in health care. Implementation of the system P1 will provide a foundation for improvement of quality, continuity of services provided to citizens, citizens data security and increase in the number of e- services. Likewise, it will influence the development of entrepreneurship and innovation. Setting off next public services through P1 Platform is continuation of a long-term vision of expanding access to public services, provided electronically. Moreover, CSIOZ implemented a number of projects aimed at building systems within health care, i.e.: 1. On-line platform for sharing services and resources of digital medical records (P2) 2. Entities Performing Therapeutic Activity Register (RPWDL) 3. Medically Assisted Procreation Register (invitro)

6 4. Electronic Communication System in Health Care (ZOZMAIL) 5. National Blood Donor Registry (KRDK). At the moment the CSIOZ is endeavoring to implement in new EU financial perspective for following projects, i.e. The Telemedicine Platform of Health Ministry related to computerization of health care facilities, and moreover further development of P1 and P2 Platforms.

7 Sicurello F. Telemedicine & Telecare for wellbeing and personalized care / Telemedycyna i Teleopieka dla dobrostanu i opieki spersonalizowanej President of International Institute of TeleMedicine (IITM); Professor of Medical Informatics, University Bicocca of Milan Telemedycyna w obszarze e-zdrowia, pozwala pracownikom ochrony zdrowia korzystać z urządzeń medycznych służących do oceny, diagnozowania i leczenia pacjentów znajdujących się w odległych miejscach, przyciągna uwagę społeczności medycznej i pracowników ochrony zdrowia. Jej główne obszary zastosowań to telekardiologia, teleradiologia, telepatologia, teleepidemiologia i teleopieka służąca do monitorowania pacjentów (nawet w warunkach domowych) z licznymi chorobami przewlekłymi, występującymi wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Teleopieka szczególnie opiera się na usługach e-zdrowia, w postaci pomiarów, przechowywania i przesyłania danych dotyczących czynności życiowych pacjentów (z chorobami przewlekłymi objętych formami opieki spersonalizowanej w szczególności). Wśród usług teleopieki (nawet domowej) procesem najbardziej rozpowszechnionym jest telemonitoring danych zdrowotnych, prowadzony z wykorzystaniem określonych urządzeń biomedycznych, przekazujących dane do wyspecjalizowanych ośrodków kontroli, diagnostyki i konsultacji chorób, w szczególności chorób przewlekłych, takich jak: zaburzenia oddechowe, schorzenia układu sercowo-naczyniowego; zaburzenia rytmu serca; cukrzyca; retinopatia cukrzycowa; itp. Wykorzystują one połączenia przez Smart Media i telefony komórkowe (m-zdrowie). W teleopiece domowej jest możliwe, żeby przy użyciu konkretnych urządzeń, monitorować wybrane parametry kliniczne, takie jak: temperatura ciała, tętno, SpO2, EKG, poziom glukozy, itd. Wśród wybranych projektów realizowane przez IITM znajdują się: InterHospital - Teleconsulting Network Sieć telekonsultacyjna pomiędzy szpitalami, - Sieć Medyczna dla medycyny w krajach basenu Morza Śródziemnego, Multidisciplinary Approach in Cancer Registry and Telemedicine Services, NeuroWeb - oparty o sieć internetową system dla chorób naczyń mózgowych, Telediabetology i DIABESITY 2.0, TelEyeCare, T-Care, zintegrowany system do pomocy osobom starszym w domu. Abstract: Telemedicine, as part of e-health, allows health care professionals to use connected medical devices in evaluation, diagnosis and treatment of patients located in other places even at far distance and has captured the attention of the medical community and of the health authorities. Its main application areas are telecardiology, teleradiology, telepathology, teleepidemiology and telecare for monitoring (even at home) the high quantity of chronic diseases due the ageing of population. In particular Telecare is based on e-health services for management (measurement, storage and transmission) of vital signs data of patients (in particular with chronic diseases in order to deliver personalizes care). In Telecare services (even at home) the most diffuse process is telemonitoring health data, using specific biomedical devices and transmit them to specialized centers for checking, diagnosing and consulting of diseases, in particular chronic diseases such as respiration difficulties, heart and circulatory pathologies; Arrhythmias; Diabetes; Diabetic retinopathy; etc. connected even by means smart media and mobile phone (m-health). In telehomecare services it s possible, using specific devices, to monitor continuously some clinical parameters such as body temperature, pulse (heart rate), SpO2, EKG, glucose level, etc. Some IITM projects will be presented as: InterHospital - Teleconsulting Network between Hospitals, - Medical Network for Medicine in Mediterranean countries, Multidisciplinary Approach in Cancer Registry and Telemedicine Services, NeuroWeb - a web based system for Cerebrovascular diseases, Telediabetology and Diabesity 2.0, TelEyeCare, T-Care, integrated system to assist elderly people at home.

8 Szkiłądź E., Niedziałek J. HORYZONT Nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE), Instytut Podstawowych Problemów Technik Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), ul. Krzywickiego 34, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Naszym głównym zadaniem jest promocja europejskich programów naukowobadawczych (w szczególności Horyzont 2020) w Polsce. Prowadzimy akcje szkoleniowo-informacyjne, wspieramy współpracę międzynarodową i proces budowy konsorcjów projektowych. Link: Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji, w którym przewidziano budżet prawie 80 mld euro na 7 lat ( ). Program zbudowany jest z trzech zasadniczych i wzajemnie wspierających się obszarów, dotyczących: Doskonałej Nauki, która jest podstawą technologii jutra Wiodącej Roli w przemyśle zaangażowanej w kluczowe technologie (np. zawansowana produkcja, nanomateriały, mikroelektronika, biotechnologia) Wyzwań społecznych zidentyfikowano 7 kluczowych obszarów: 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 4. In inteligentny, zielony i zintegrowany transport 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 6. Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7. Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Uzupełnieniem programu są: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa oraz Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działalna w ramach Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Zachętą do udziału w Horyzoncie 2020 jest między innymi uproszczenie realizacji grantów: prostsze zasady finansowania, szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta łatwiejsze niż dotychczas zasady aplikowania o dofinansowanie, uczestniczenia w projektach i rozliczania. Słowa kluczowe: Horyzont 2020 Abstract: The Polish National Contact Point for Research Programmes of the European Union (KPK) operates under the Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN). Our main goal is to promote the EU R&D programmes (especially Horizon 2020) throughout Poland in various research and industrial areas. It is being achieved through training, consultancy and coaching, facilitating partner search, encouraging project consortia creation and promoting international co-operation. Link: Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly 80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020). The Programme consists of three main areas that support each other: Excellent Science which will be a foundation for the technologies of the future

9 Leading Role in the industry of innovative technologies (for example, advanced manufacturing, nanomaterials, microelectronics, biotechnology) Societal challenges seven priority challenges has been identified: 1. Health, demographic change and wellbeing 2. Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy 3. Secure, Clean and Efficient Energy 4. Smart, Green and Integrated Transport 5. Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials 6. Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies 7. Secure societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens Incentives to participate in Horizon 2020 are simplified grants procedures: easier financing rules, broader acceptance of accounting practices of the beneficiary, easier application for financing, project participation and reporting. Key words: Horizon 2020

10 Wołk K., Marasek K. Telemedicine as a special case of the Machine Translation Department of Multimedia, Polish - Japanese Institute of Information Technology Abstract: Machine translation is evolving quite rapidly in terms of quality. Nowadays, we have several machine translation systems available in the web, which provide reasonable translations. However, these systems are not perfect, and their quality may decrease in some specific domains. This paper examines the effects of different training methods when it comes to Polish - English Statistical Machine Translation system used for the medical data. Numerous elements of the EMEA parallel text corpora and not related OPUS Open Subtitles project were used as the ground for creation of phrase tables and different language models including the development, tuning and testing of these translation systems. The BLEU, NIST, METEOR and TER metrics have been used in order to evaluate the results of various systems. Our experiments deal with the systems that include POS tagging, factored phrase models, hierarchical models, syntactic taggers, and other alignment methods. We also executed a deep analysis of Polish data as a preparatory work before automatized data processing such as true casing or punctuation normalization phase. Keywords: machine translation, medical communication, medical translation, patient-doctor communication, telemedicine, text processing, statistical machine translation

11 Karlińska M. 1, Masiarz P 2, Mężyk R. 3 e-zdrowie w województwie świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia / e-health in Świętokrzyskie Voivodeship, the development and implementation of information systems in health care units 1 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny ul. Banacha 1A, Warszawa 2 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, Warszawa 3 Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3; Kielce W polskiej ochronie zdrowia zrealizowano w ostatnich latach kilkaset projektów informatycznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Należy do nich projekt e- Zdrowie w województwie świętokrzyskim budowany w partnerstwie sześciu jednostek ochrony zdrowia, umożliwiając im wymianę danych medycznych w formie elektronicznej na poziomie regionu, a w przyszłości włączenie do krajowej Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Przykład z województwa świętokrzyskiego wpisuje się w trend dobrych praktyk e-zdrowia. Słowa kluczowe: e-zdrowie, telemedycyna, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Abstract: In the last years, several hundreds of healthcare projects have been completed with the financial support from the European Regional Development Fund. One of them was "e-health in Świętokrzyskie province", a partnership of six healthcare units. The project enabled effective exchange of electronic medical data on the regional level. It will be also included into the national "Electronic Platform Collection, Analysis and Sharing digital resources Medical Events "(P1 project). Key words: e-health, telemedicine, Electronic Health Record

12 Karlińska M. 1, Masiarz P. 2, Mężyk R. 3 Regionalne Systemy Informacji Medycznej przykład z województwa świętokrzyskiego / Regional Medical Information Systems - an example of the Świętokrzyskie Voivodeship 1 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, ul. Banacha 1A, Warszawa 2 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, Warszawa 3 Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3; Kielce Cechą charakterystyczną infrastruktury informacyjnej polskiego sektora ochrony zdrowia jest autonomizacja systemów i zasobów. Szereg projektów regionalnych dotyczy budowy systemów teleinformatycznych służących do wymiany danych o świadczeniach zdrowotnych. Świętokrzyski System Informacji Medycznej, realizowany obecnie w czterech jednostkach, jest systemem innowacyjnym i otwartym, mogą być do niego włączane kolejne szpitale z regionu. Aplikacje systemu umożliwiają bezpieczną wymianę danych dotyczących zdarzeń medycznych (hospitalizacje, wyniki badań obrazowych), wydawanie certyfikatów do autoryzacji dokumentów oraz zdalną rejestrację pacjentów. Słowa kluczowe: Regionalny System Informacji Medycznej, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Abstract: Autonomy of systems and resources is one of the key features of Polish healthcare information infrastructure. There has been a number of regional projects that aimed to create systems used to exchange data on health services. Medical Information System of the Świętokrzyskie Voivodeship is currently implemented in four healthcare units. The system is innovative, open and can be implemented other regional hospitals. It enables secure exchange of data on medical events (hospital stay, results of imaging studies), issuing certificates to authenticate documents and remote patient registration. Key words: Regional Medical Information System, Electronic Health Record

13 Szepioła Ł. G. - System Pomiarowo-Kontrolny w Zastosowaniach Telemedycyny / Measurement and Control System in Telemedicine applications Instytut Systemów Elektronicznych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 15/19, , Warszawa, Polska Celem pracy było stworzenie systemu, który umożliwiałby zdalne monitorowanie pacjenta i sterowanie urządzeniami w jego otoczeniu. Implementacja takiego systemu wiąże się z wieloma problemami technicznymi, przede wszystkim: mnogość interfejsów sprzętowych i protokołów komunikacji urządzeń diagnostyki medycznej i czujników wartości biomedycznych, brak wbudowanych interfejsów sieciowych, kwestia bezpiecznego przesłania danych i ich utrwalenia w bazie danych. Dodatkowymi założeniami pracy było umożliwienie zdalnego sterowania dowolnymi urządzeniami w otoczeniu pacjenta oraz zapewnienie dostępu do zebranych danych medycznych osobom zainteresowanym (lekarz, pacjent). System zaimplementowano, jako aplikację sieciową zarządzającą centralną bazą danych, w której utrwalane są dane pomiarowe. Komunikację sieciową miedzy aplikacją a urządzeniami pomiarowymi i sterowanymi zapewniono wprowadzając interfejs w postaci komputera jednopłytkowego zlokalizowanego w bezpośrednim otoczeniu pacjenta. Na komputerze tym uruchomiony został serwis obsługujący protokoły komunikacyjne podłączonych urządzeń. Zastosowanie aplikacji sieciowej umożliwiło dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową. Na bazie zastosowanych technologii zbudowano system umożliwiający zdalną akwizycję danych z urządzeń diagnostyki medycznej poprzez popularne interfejsy sprzętowe (port szeregowy, port USB) i różnorodnych czujników (na przykładzie cyfrowego termometru). Zapewniono dostęp do systemu poprzez komputer osobisty, tablet lub smartphone posiadający przeglądarkę internetową. Zaimplementowano funkcjonalności takie jak: autoryzacja dostępu do systemu, przeglądanie bazy pacjentów, podgląd danych pomiarowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, przeglądanie historycznych danych pomiarowych, sterowanie dowolnymi podłączonymi urządzeniami, wideokonferencja z pacjentem i innymi użytkownikami systemu. Słowa kluczowe: zdalna akwizycja danych, zdalne sterowanie, aplikacja sieciowa Abstract: This work focused on creating a system that would be capable of remote patient monitoring and remote control of devices in his vicinity. Implementing such a system poses technical problems such as: multitude of ports and protocols needed to communicate with diagnostic devices and sensors, lack of built-in network interfaces, safe transfer of medical data and its storage in a database. Other requirements of the system were to enable remote control of devices near the patient and provide access to stored medical data. The system was implemented as a web application on top of a relational database in which acquired data is stored. To provide network connectivity between application and remote devices a local controller was introduced in a form of single-board computer. A service program was devised running on this computer, to handle communication protocols with connected devices. Implementing the system as a web application enabled access through web browser. Using above mentioned technologies a system was built enabling remote data acquisition from diagnostic devices through popular buses (serial port, USB) and sensors (a digital thermometer was used as an example). Accessing the system is possible through personal computer, tablet or a smartphone with installed web browser. Implemented functionalities include: data access authorization, browsing patient database, observing measurements in almost real-time, retrieving historic measurements, remote control over different devices, videoconference with a patient or other system users. Key words: remote data acquisition, remote control, web application

14 Brzozowska E. 1, Oczeretko E. 1, Gajewski Z. 2 Telemetryczna rejestracja i analiza czynności skurczowej macicy oraz jajowodów / Telemetric recording and analysis of uterine contractions and fallopian tubes 1 Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45C, , Białystok, Polska 2 Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 100, , Warszawa, Polska Celem telemetrycznej rejestracji jest poznanie mechanizmów wywołujących skurcze, zarówno macicy, jak i jajowodów. Ma znaczenie w przewidywaniu porodu przedwczesnego oraz patologii ciąży. Badania nad aktywnością skurczową szlaku reprodukcyjnego dotyczą kobiet oraz zwierząt. Telemetria jest najbardziej obiecującą metodą badawczą 1, sygnały można później analizować metodami cyfrowymi. Kobiety badano z wykorzystaniem przenośnego holtera Monica AN24 2. Lochy badano wykorzystując wszczepiane na drogach rodnych radiotelemetryczne implanty, rejestrujące pojawiającą się, aktywność bioelektryczną. Sygnały reprezentujące aktywność elektryczną macicy u kobiet uzyskano wykorzystując telemetryczny system Monica AN24 (Monica Healthcare Ltd.), dzięki uprzejmości firmy Trimed. W przypadku badań loch wykorzystano dwubiegunowe elektrody zmodyfikowane przez Gajewskiego 3, naszywane na macicy i jajowodzie, połączone z transmiterem (TL10M3-D70-EEE, DSI, USA) pozwoliły rejestrowanie biopotencjałów. Badania uzyskały zgodę Lokalnej Komisji Etycznej. W przypadku kobiet, wyniki badań z wykorzystaniem systemu telemetrycznego, pozwalają na natychmiastową reakcję lekarza na wszelkie patologie związane z przebiegiem ciąży. W przypadku badań wykorzystujących czujniki radiotelemetryczne u loch możemy wyciągać wnioski na temat kierunku rozchodzenia się (propagacji) sygnału. Jednak brak modelu matematycznego i zbyt słabo poznane mechanizmy leżące u podstaw czynności skurczowej na razie to uniemożliwiają. Umieszczanie czujników w różnych topograficznych regionach macicy oraz jajowodów i analiza sygnałów stanowią dobrą podstawę do dalszych badań w tym kierunku. Sygnały mogą posłużyć do stworzenia wiarygodnego, adekwatnego modelu matematycznego czynności skurczowej macicy. System Monica AN24 pozwala prowadzić normalną aktywność życiową, umożliwiając natychmiastową reakcję lekarza na wszelkie nieprawidłowości. W przypadku zwierząt bezprzewodowy monitoring zwiększa komfort badania. Umożliwia długotrwały zapis sygnałów, to pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie zachodzących procesów fizjologicznych. Słowa kluczowe: telemedycyna, telemetria, aktywność skurczowa macicy Praca finansowana w ramach projektu badawczego nr MB/WM/3/2014 w ramach środków służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Piśmiennictwo 1: Cohen, W. R., Ommani, S., Hassan, S., Mirza, F. G., Solomon, M., Brown, R., Schifrin, B. S., Himsworth, J. M., Hayes-Gill, B. R., Accuracy and reliability of fetal heart rate monitoring using maternal abdominal surface electrodes. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012, 91: : 3: Gajewski Z., Pawlinski, B., Zabielski, R.: Sow Oviduct and Uterus Myoelectrical Activity During Early Pregnancy in Pigs Using Telemetry Implants. Reprod. Domestic Anim. 2012, 47 (Suppl, 4),

15 Doniec R. J. Internetowy dziennik zmian dobowych DiabLab i inne sposoby monitorowania stężenia glukozy we krwi diabetyka / Online daily record of changes DiabLab and other methods of monitoring of diabetic blood glucose concentration Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Bogucicka 3, Katowice, Polska Tematem pracy jest przedstawienie i porównanie funkcjonalności Internetowego podręcznego dziennika zmian parametrów medycznych, biochemicznych i morfologicznych, na potrzeby pacjenta oraz diagnozującego go lekarza - DiabLab. Głównym parametrem archiwizowanym w dzienniku są dane dotyczące dobowych zmian wartości stężenia glukozy we krwi pacjenta. Internetowy dziennik dobowych stężeń glukozy we krwi, jest jednym z modułów szerszego projektu, jakim jest skonstruowanie modelu sztucznej trzustki. W układzie regulacyjnym pętli zamkniętej, dane medyczne zgromadzone dzięki uruchomieniu internetowego dziennika dobowych stężeń glukozy we krwi diabetyka, będą wielkością odniesienia stanu regulacji w układzie. W artykule przedstawiono również podobne rozwiązania ciągłego monitorowania stanu pacjenta z zdiagnozowanymi zaburzeniami metabolizmu. Słowa kluczowe: stężenie glukozy, telemedycyna, baza danych, diabetologia, pomiar stężenia glukozy we krwi Abstract: The theme of the work is to present and compare the functionality of Internet system DiabLab data base for parameter changes medical, biochemical and morphological. The main parameter are logs of data on diurnal changes in the concentration of glucose in the blood. The online diary of daily blood glucose levels, is a module of a larger project, which is to construct a model of an artificial pancreas. The closed-loop regulatory system, medical data collected through the launch of an Internet diary of daily blood glucose diabetic, they will adjust the size of the reference state in the system. The paper also presents similar solutions continuously monitor the patient with diagnosed metabolic disorders. Key words: glucose, telemedicine, database, diabetology, measurement of blood glucose

16 Sierdziński J. 1, Klata D. 2 Wykorzystanie narzędzi GIS w systemach telemedycznych i e-zdrowiu / Use of GIS tools in systems of telemedicine and e-health 1 Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Banacha 1a, Warszawa 2 KartGIS s.c., ul. Złota 61, Warszawa Celem doniesienia jest omówienie możliwości wykorzystania narzędzi GIS (Geographic Information System) w e- Zdrowiu. Rozwój narzędzi informatycznych przyczynił się do powstawania nowych systemów do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. O ile w przeszłości dane medyczne głównie gromadzono, o tyle nowoczesne systemy telemedyczne, EHC czy systemy szpitalne, dają możliwość analiz statystycznych i wspomagania decyzji. Przykładem takich rozwiązań są systemy GIS-owe, umożliwiające gromadzenie danych przestrzennych i opisowych. Ich uporządkowana logiczna struktura pozwala na weryfikowanie, integrowanie, manipulowanie oraz wszechstronną analizę i wizualizację tych danych. Zaproponowany system analityczno-statystyczny stathealth oparty został na danych z opracowanej i zaimplementowanej w systemie Kardionet elektronicznej historii choroby. Wdrożone rozwiązania korzystają wyłącznie z otwartych standardów narzędziowych Free i OpenSource. Do uruchomienia i obsługi tego rozwiązania wykorzystano odpowiednie środowisko Javy wraz z serwerem danych przestrzennych (np. GeoServer) wraz ze środowiskiem bazodanowym (np. bazą PostgreSQL oraz z jej dodatkiem PostGIS). Z systemu może korzystać wielu użytkowników jednocześnie. Oprogramowanie daje możliwość tworzenia własnych projektów i analiz, które można zapisać w bazie danych. Przykładowe możliwości systemu: 1. Replikacja danych między bazami Kardionet a stathealth. 2. Prezentacja danych w różnych układach 3. Wyświetlanie danych w przeglądarce mapowej poprzez: Podłączanie warstw wewnętrznych (wektorowe, rastrowe, statystyczne, zdjęciowe) Podłączanie warstw zewnętrznych, np. serwisy WMS, WFS Obsługę narzędzi informacji i identyfikacji Podsumowując, stathealth to przykład rozwiązania analitycznego do poszerzenia funkcjonalności systemów e- Zdrowia. Z jednej strony system ten służy do oceny danych pacjentów i ich rokowania w leczeniu. Z drugiej strony - jest skutecznym narzędziem kontroli procedur powiązanych z pacjentem i wykonywanych badań. Słowa kluczowe: Telemedycyna, GIS (Geographic Information System), Analiza danych medycznych. Abstract: The main aim of the article is to present possibilities in developing services in ehealth with the GIS solutions (Geographic Information System). Development of IT solutions make it easier to create new systems for data collection, processing and analyses. In the past medical data were mainly collected, nowadays, it is possible to analyse data and support medical decision making. An example can be a GIS based system enabling collection of spatial and descriptive information. Logical and ordered structure of this information allows for verification, integration, and multi-dimensional analyses and data visualization.

17 Plechawska-Wójcik M. 1, Rybka J. 2 Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych z wykorzystaniem metody eksperckiej / Evaluation and comparison of medical applications functionalities using the experts method 1 Instytut Informatyki, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 36B, Lublin, Polska 2 Collegium Medicum UMK, Hasselt University Fundacja Life4Science, Scienceventure, Szymborno Kijewo Królewskie, Polska Celem pracy jest przedstawienie wyników zrealizowanych studiów przypadków obejmujących analizę funkcjonalności aplikacji telemedycznych. Obecnie aplikacje telemedyczne są coraz bardziej popularne zarówno wśród pacjentów jak i personelu medycznego. Rozwiązania typu e-health stały się tańsze, bardziej powszechne i bardziej dostępne dla pacjenta i lekarza. Usługi tego typu oferują szeroki zakres funkcjonalności i możliwości. Studia przypadków prezentowane w artykule skupiają się przede wszystkim na aplikacjach wspierających komunikację między lekarzem a pacjentem. Podstawową metodą wykorzystaną w pracy była analiza funkcjonalna. Analiza została przeprowadzona przy użyciu techniki zstępującej. Badanie złożone było z trzech etapów. Pierwszy z nich zakładał podział wybranych aplikacji na kilka grup, w zależności od ich zastosowania. Następnie dla każdej z grup oddzielne analizowane były aspekty informacyjne i funkcjonalne aplikacji. Ostatnią fazą była szczegółowa analiza aplikacji oraz porównywane ich w grupach i między nimi. Wyniki zostały przedstawione oddzielnie dla każdej z trzech wyróżnionych grup. Grupy te to sieci społeczne, aplikacje wspomagające samo-obserwację oraz aplikacje wspierające pracowników służby zdrowia. Wyodrębnione zostały też typowe cechy dla każdej z grup. Omówiono także cechy wspólne wszystkich grup aplikacji i zaprezentowano najbardziej prawdopodobne trendy. Słowa kluczowe: Analiza funkcjonalna, Telemedycyna, Aplikacje telemedyczne Abstract: The aim of the paper is to present results of the case studies of telemedical applications which were analyzed for their functionalities. Nowadays telemedical applications are getting more and more popular among both patients and medical personnel. Such solutions, like online healthcare records and patients portals has become less expensive, more ubiquitous and more accessible for both patient and medical personnel. Extended range of telemedical services is available and in these case studies the applications supporting communication between doctor and patient were analyzed. Functional analysis was used as a method to study selected cases. The case study was performed using top down technique composed of three steps. In the first stage applications were divided into several groups according to its usage. In the second step information and functional aspects were considered for each group. In the last step web portals functionalities were analyzed and compared in groups and among them. Results are presented separately for three distinguished groups: Social networks, Self-observation and diagnosis, Support for medical professionals. The typical features for each group were also pointed out. The paper discusses also common features of all telemedical application groups and presents the most likely trends in the scope of telemedical applications. Key words: Functional analysis, Telemedicine, Telemedical services Piśmiennictwo: 1: M. Ackerman et al., Telemedicine technology, Telemedicine Journal and e-health, v. 8., No. 1, : R.L.Bashshur, Telemedicine and health care, Telemedicine Journal and e-health, v. 8, No. 1, 2002.

18 Bujnowska-Fedak M. Zastosowanie usług telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi ze szczególnym uwzględnieniem ich postaw, potrzeb i oczekiwań w tym zakresie / The use of telemedicine services in a care of older people with particular regard to their attitudes, needs and expectations in this regard Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Syrokomli 1b, Wrocław Jak pokazują prognozy demograficzne, na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, zachodzi zjawisko szybko postępującego starzenia się społeczeństwa. W Europie spodziewany jest wzrost odsetka osób starszych z 17,4 % w 2010 roku do 30 % w 2060 roku; przy czym największy przyrost populacji obserwuje się w najstarszej grupie wiekowej powyżej 80 roku życia. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych oraz rosnących wymagań i oczekiwań, co, do jakości usług medycznych i opiekuńczych wśród osób starszych wymaga zmian w profilu udzielanych świadczeń zdrowotnych i socjalnych. E-zdrowie, telemedycyna, a przede wszystkim usługi związane z telemedyczną opieką domową to obszary o szczególnie dużym potencjale rozwojowym. Kluczowym elementem rozwoju systemów telemedycznych jest ich powszechna akceptacja przez samych użytkowników [1,2]. Szczególnie w aspekcie osób starszych, konieczna jest personalizacja i dostosowanie działania systemów teleopieki do różnorodnych potrzeb i możliwości seniorów, biorąc za każdym razem pod uwagę ich osłabione funkcje sensoryczne (np. wzrok, słuch), motoryczne i /lub umysłowe. Przeprowadzone badania postaw i potrzeb ludzi w podeszłym wieku w Polsce pokazały, że 30-40% spośród osób starszych prezentuje pozytywny stosunek do usług e-zdrowia i jest gotowych do korzystania z nich, jeżeli otrzyma taką możliwość. [3]. Wśród zwolenników usług telemedycznych najwięcej osób wyraża chęć otrzymywania prostych zaleceń lekarskich na telefon komórkowy lub komputer (84%), przypomnienia o planowanych wizytach w ośrodku zdrowia lub branych lekach (60%), a także otrzymywania wyników badań drogą elektroniczną (61%) lub rejestracji na wizytę lekarską online (47%) [3]. Niewątpliwie ważne są w tym zakresie systematyczne, dedykowane ludziom starszym, działania promocyjne i edukacyjno-szkoleniowe, jak np. bezpłatne kursy z obsługi komputera i Internetu. Słowa kluczowe: osoby starsze, telemedycyna, e-zdrowie, telemedyczna opieka domowa, potrzeby Abstract: As shown by the demographic forecasts around the world and especially in Europe, there is the phenomenon of fast aging population. Europe is expected to increase the proportion of older people with 17.4% in 2010 to 30 % in 2060; with the largest population growth observed in the oldest age group above 80 years of age. Meeting the health needs and the growing demands and expectations of the quality of medical services and care among the elderly requires a change in the profile of provided health and social services. E -health, telemedicine, and most of all telemedical services related to home care are areas of particularly high growth potential. A key element in the development of telemedicine systems is their widespread acceptance by the users themselves [1,2]. Especially in the context of the elderly, it is necessary to personalize and customize the telecare systems for a variety of needs and abilities of seniors, each time taking into account their impaired sensory (e.g. vision, hearing), motor and/or mental functions. The study of attitudes and needs of elderly people in Poland have shown that % of older people presents a positive attitude toward e-health services and are ready to use them if given the chance [3]. Among the supporters of telemedicine services, most people expressed a desire to receive simple medical recommendations for your mobile phone or computer (84%), reminders for scheduled visits to the health center or taken drugs (60 %), and receive test results electronically ( 61%) or register for a medical appointment online (47%) [3]. Undoubtedly, systematic, dedicated to the elderly promotional activities and education and training, e.g. free courses in computer and Internet, are particularly important. Key words: elderly, telemedicine, e-health, tele-homecare, needs

19 Piśmiennictwo: 1. Turner KJ, McGee-Lennon MR. Advances in telecare over the past 10 years. Smart Homecare Technology and TeleHealth 2013, 1, Botella C, Etchemendy E, Castilla D, Baños RM, García-Palacios A, Quero S, Alcañiz M and Lozano JA. An e-health System for the Elderly (Butler Project): A Pilot Study on Acceptance and Satisfaction. Cyberpsychol Behav 2009, 12(3), Bujnowska-Fedak MM., Pirogowicz I. Support for e-health Services Among Elderly Primary Care Patients. Telemedicine and E-health 2013, doi: /tmj (w druku).

20 Popławska K., Bejm M. Aplikacja mobilna do wykrywania upadków na urządzenia oparte o system Android / Mobile application for detection of falls on devices based on Android Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska Plac Grunwaldzki 13 (Budynek D1), Wrocław, Polska Upadki mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Dotyczą one zarówno osób starszych, jak i chorych na różne schorzenia. Wraz z rozwojem technologii coraz więcej osób posiada telefony komórkowe typu smartfon, wyposażone w różnego rodzaju czujniki. Autorzy pracy mając na uwadze ten fakt, napisali aplikacje na urządzenia oparte o najpopularniejszy system Android. Wykorzystuje ona akcelerometr, w celu zbadania przyspieszenia i wykrywania upadków. Aplikacja była testowana przy użyciu smartfona Sony Xperia Z, który jest oparty o system Android 4.4. Testowanie polegało na symulacji upadków do przodu, na plecy i na bok oraz kilku innych czynności takich jak podnoszenie telefonu, chód oraz wstawanie z łóżka. Autorzy pracy wyznaczali wartości progowe kilku parametrów do wykrywania upadków na podstawie eksperymentów przeprowadzonych poprzez symulowanie upadków. W ramach pracy udało się stworzyć oraz przetestować aplikacje do wykrywania upadków, która z powodzeniem może stanowić szkielet komercyjnego rozwiązania. Tego typu aplikacja mogłoby pomóc osobom cierpiącym na wiele schorzeń, takich jak osteoporoza, miażdżyca czy cukrzyca. Słowa kluczowe: wykrywanie upadków, Smartfony, akcelometr Abstract: Falls can have serious implications and may impact on the quality of life among both elderly people and patients with various diseases. With the development of technology, more and more people own Smartphones, equipped with various sensors. Considering this fact, authors have written the application for devices based on the most popular Android system. It uses the accelerometer sensor to investigate the acceleration and detection of falls. The application was tested using a Sony Xperia Z Smartphone, which is based on Android 4.4.Testing of the application included simulated falls (forwards, backwards and lateral) and several other activities such as lifting the phone, walking and getting out of bed. The authors found out threshold values of several parameters to detect falls based on experiments carried out by simulating the falls. The authors managed to create and test the fall detection application that may be a draft of the commercial product. This type of application could help people suffering from many diseases, such as osteoporosis, atherosclerosis and diabetes. Key words: fall detection, Smartphones, accelerometer Podziękowania: Serdeczne podziękowania dla dr inż. Edwarda Puchały za cenne uwagi i sugestie oraz życzliwość. Piśmiennictwo: 1:Alison J. Carlisle and Raymond Y. W. Lee. Detection of falls using accelerometers and mobile phone technology. Age and ageing. 2011;40(6): :Fabio Bagala, Clemens Becker, Angelo Cappello, Lorenzo Chiari, Kamiar Aminian, Je_rey M. Hausdor, Wiebren Zijlstra and Jochen Klenk. Evaluation of accelerometer-based fall detection algorithms onreal-world falls, :Jiangpeng Dai, Xiaole Bai, Zhimin Yang, Zhaohui Shen, and Dong Xuan. Mobile phone-based pervasive fall detection. Personal UbiquitousComput October;14(7):633_643.

21 Walesiak K. 1, Glinkowski W. 1,2 Telerehabilitacja w ortopedii / Telerehabilition in orthopedics 1 Katedra i Klinika Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Doskonałości TeleOrto, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa 2 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i ezdrowia Celem badania był przegląd piśmiennictwa dotyczącego telerehabilitacji w ortopedii. Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa z wykorzystaniem elektronicznej bazy danych Medline/Pubmed w celu odnalezienia odpowiednich artykułów (wszystkie do lipca 2014). Jako kryterium wyszukiwania użyto słowa telerehabilitacja w połączeniu ze słowami: ortopedia, staw kolanowy, staw biodrowy, kręgosłup, staw skokowy. Wyłączono artykuły, których temat lub treść były niezgodne z celem badania. Spośród 19 artykułów do przeglądu włączono 9 badań, które łącznie obejmowały 348 pacjentów. Tylko cztery z nich były badaniami randomizowanymi, wszystkie dotyczyły telerehabilitacji stawu kolanowego. Istnieje potrzeba przeprowadzenia większej ilości badań dotyczących telerehabilitacji w ortopedii. Przyszłe badania powinny obejmować większą liczbę pacjentów. Słowa kluczowe: telerehabilitacja, ortopedia, staw kolanowy, staw biodrowy, kręgosłup. Abstract: The aim of this study was to review the available scientific evidence about telerehabilitation in orthopaedic. A systematic review was conducted by searching MEDLINE database for articles published up to July The word «telerehabilitation» was always used as a criterion for combined search (using «AND» connector) with orthopaedic, knee, hip, spine, ankle. Articles in which the title or their content did not correspond with the objective settled were excluded. RESULTS: Of the 19 initial results, 9 papers were selected for review with a total of 348 patients were included. Among the studies only four were randomized clinical trials, all of them were related to tele-rehabilitation of the knee. More randomized controlled trials of telerehabilitation in orthopedics are needed. Further research needs to be conducted on a larger number of patients. Key words: telerehabilitation, orthopaedic, knee, hip, spine.

22 Żukowska A. 1, Krzyminiewski R. 2, Glinkowski W. 1 Telepulseoksymetria podczas ćwiczeń fizycznych u pacjentów w podeszłym wieku / Telepulseoksymetry during exercise in elderly patients 1 Katedra i Klinika Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Doskonałości TeleOrto, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa 2 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i ezdrowia 3 Zakład Fizyki Medycznej UAM, ul. Umultowska Poznań Celem pracy była ocena przydatności i zastosowania telepulsoksymetrii w czasie zajęć ruchowych u pacjentów cierpiących głównie na zmiany zwyrodnieniowe stawów. Badanie było prowadzone przez 4 miesiące (luty czerwiec 2013). Każdy pacjent uczestniczył w 45-minutowych zajęciach ruchowych dwa razy w tygodniu. Analizę Sygnału o wysokiej rozdzielczości Fali Tętna (High Signal Resolution Pulse Wave-HRS-PW) przeprowadzano przed i po sesji. Grupa badana odbywała ćwiczenia ruchowe w Warszawie. Miejscowo przeprowadzano pomiar pulsoksymetryczny, zaś analiza zapisu fali przeprowadzana była zdalnie za pośrednictwem serwera znajdującego się w Poznaniu (odległość ok. 300 km). Rejestrowana fala tętna była analizowana indywidualnie dla każdego pacjenta. Wyliczano również parametry stanu układu krążenia. Badaniu poddano grupę 13 pacjentów z różnym stopniem zaawansowania zmian zwyrodnieniowych (11 kobiety, 2 mężczyzn). Średni wiek badanych wyniósł 67 lat (57-80 lat). Zaobserwowano wzrost saturacji po2 po ćwiczeniach fizycznych. Podobnie zaobserwowano wzrost Indeksu komora/aorta po ćwiczeniach. Analiza sygnału fali tętna o wysokiej rozdzielczości (HRS-PW) jest nowatorskim sposobem uzyskania szczegółowego raportu o stanie układu sercowo-naczyniowego. Zanotowano poprawę wskaźników układu sercowo-naczyniowego u pacjentów uczestniczących w zajęciach ruchowych. Słowa kluczowe: telepulsoksymetria, choroba zwyrodnieniowa, układ sercowo-naczyniowy Abstract: The aim of this study was to evaluate the usefulness and applicability of pulseoximetry for physical therapy patients suffering musculoskeletal disorders, mainly osteoarthritis. The study was conducted for 4 months (February 2013 June 2013). Each patient attended 45 minutes session of physical therapy twice a week. High Signal Resolution Pulse Wave (HRS-PW) analysis is a novel algorithm which allows to obtain detailed report of cardiovascular system status. HRS-PW analysis was performed before and after each session. The study group was located in Warsaw and the server was located in Poznan (approximately 300 km distance). The recorded pulse wave was analyzed individually for each patient and parameters of cardiovascular status were calculated. Elderly patients suffering from musculoskeletal disorders (mostly different stages osteoarthritis) were enrolled for this study. The group consisted of 13 patients (11 females, 2 males). Average patient s age was 67 years (57 80 years). The saturation rate had significantly risen after exercises. The average ventricle/aorta index was higher after exercises. CONCLUSION: We have noted some cardiovascular improvement of patients health status. Key words: telepulseoximetry, osteoarthritis, cardiovascular system Podziękowania: Badania przeprowadzono w ramach mini-grantu studenckiego 1WE/NM1/12 ze środków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Piśniennictwo: 1: Krzyminiewski R DB, Ladzinska M, Jemielity M, Buczkowski P, Urbanowicz T, Clark T. High Signal Resolution Pulse Wave-Hope for a Fast and Cheap Home Care Monitoring Patients with Cardiac Diseases. In: Jordanova M, Lievens F, editors. Med-e- Tel 2011 Electronic Proceedings of The International ehealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Educational, Networking and Business. Luxemburg: International Society for Telemedicine & ehealth (ISfTeH); p

23 2: Pak JG, Park KH. Advanced pulse oximetry system for remote monitoring and management. J Biomed Biotechnol 2012;2012: : Isik AH, Guler I. Pulse oximeter based mobile biotelemetry application. Studies in health technology and informatics 2012;181:

24 Czyżewska A. 1,2, Glinkowski W. 1,2, Krawczak K. 1,2, Walesiak K. 1, Cabaj D. 1,2 Rehabilitacja zdalnie nadzorowana u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego / Remotely supervised rehabilitation of patients with osteoarthritis of the hip 1 Katedra i Klinika Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Doskonałości TeleOrto, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa 2 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i ezdrowia Szacuje się, że choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego występuje u 0,7-4,45% społeczeństwa. Wśród osób starszych cierpi na nią 3-5% populacji [1]. Wystąpienie choroby wiąże się z poważnym upośledzeniem sprawności pacjenta i obniżeniem, jakości życia. Głównym celem fizjoterapii jest zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz niepełnosprawności chorego [2]. Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia wdrożenie form terapii wychodzących naprzeciw potrzebom pacjenta. Telerehabilitacja jest świadczeniem usługi rehabilitacyjnej na odległość, za pośrednictwem łącza Internetowego lub telekomunikacyjnego [3]. Ocena wpływu zdalnie nadzorowanej rehabilitacji na stan zdrowia pacjentów z koksartrozą oraz prezentacja opracowanych standardów telerehabilitacji. Badaniami objętych zostało 66 pacjentów Kliniki Ortopedii skierowanych na pierwszy zabieg protezoplastyki stawu biodrowego. Metodologia badania zawiera badanie fizykalne (pomiar długości i obwodów kończyn, zakresu ruchomości i siły mięśniowej dla stawu biodrowego) oraz badanie podmiotowe uzupełnione o instrumenty badawcze (kwestionariusze HHS, HOOS, SF-36, WOMAC, VAS). Ponowny pomiar pacjenta wykonywany był po zakończeniu czterotygodniowej telerehabilitacji. Zmienne o rozkładzie normalnym i nienormalnym zostały przebadane odpowiednio przy użyciu testu t-studenta i testu Wilcoxona. W teście t- studenta uzyskano różnice istotne statystycznie (p<0,05) dla zmiennych: podskali kwestionariusza HOOS: Czynności Codzienne, kwestionariusza WOMAC i podskali: Ból. Test Wilcoxona wykazał, że różnice badanych zmiennych są istotne statystycznie (p<0,05) dla: podskali kwestionariusza HOOS: Ból, podskal kwestionariusza WOMAC: Sztywność i Czynności Codzienne, Wizualnej Analogowej Skali bólu VAS oraz różnicy w biernym zakresie ruchomości rotacji zewnętrznej. Usługa telerehabilitacyjna może być metodą uzupełniającą standardową rehabilitację. Słowa kluczowe: telerehabilitacja, rehabilitacja, choroba zwyrodnieniowa, staw biodrowy Abstract: It is estimated that hip OA touches 0,7-4,4% population. Coxarthrosis occurs 3-5% of elderly population [1]. Disease decrease the patients efficiency and quality of life. Main goal of physiotherapy in OA treatment is to fight against pain and disability2. Moreover, development of technologies enable to arise new kind of treatment, more suitable for patients. Telerehabilitation is the delivery of rehabilitation services over telecommunication networks and the Internet. The aim of the study is to assess the efficacy of telerehabilitation treatment over patients suffering hip arthrosis. 66 patients suffering hip osteoarthritis were enrolled into this study. Patients were awaiting for primary total hip arthroplasty. The examination included lower limb circumference and length measurements. We used questionnaires: HHS, HOOS, SF-36, WOMAC and VAS. Patients were reassessed after 4 weeks of telerehabilitation. The variable with normal and abnormal arrangement were measured using properly t- student test and Wilcoxon test. The t-student test showed significant differences in outcomes of questionnaires: WOMAC muscle stiffness, vas and difference in external rotation passive range of motion. Wilcoxon test showed statistically significant differences in outcomes of questionnaires: HOOS pain domain and daily functioning domain and WOMAC pain domain and daily functioning domain. Telerehabilitation can be considered a supplementary treatment method in OA. Key words: telerehabilitation, rehabilitation, osteoarthritis, hip Podziękowania: Badania przeprowadzono w ramach projektu NR /2011

25 Piśmiennictwo: 1: Arden, N. and M. C. Nevitt (2006). "Osteoarthritis: epidemiology." Best Pract Res Clin Rheumatol 20(1): : Lenssen, A. F. and R. A. de Bie (2006). "Role of physiotherapy in peri-operative management in total knee and hip surgery." Injury 37 Suppl 5: S : Glinkowski W., Krawczak K., Cabaj D., Walesiak K., Czyżewska A., Górecki A. Telerehabilitation for patients suffering Musculo-skeletal Disorders-own experience based on implementation projects Global Telemedicine and ehealth Updates: Knowledge Resources, Med-e-Tel Electronic Proceedings: The International ehealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Educational, Networking and Business. Editors: Malina Jordanova, Frank Lievens

26 Krawczak K. 1, Glinkowski W. 1,2 Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction level of patients who used the telerehabilitation platform 1 Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Doskonałości TeleOrto, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa 2 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i ezdrowia Telemedycyna staje się coraz bardziej popularną formą opieki dla pacjentów, którzy mają ograniczony dostęp do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z powodu różnych przeszkód, takich jak odległość, zły stan zdrowia, podeszły wiek lub innych. Telemedycyna umożliwia świadczenie usługi rehabilitacyjnej na odległość za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i informatycznych w celu wspierania usług tradycyjnej opieki zdrowotnej. Pomimo dużego potencjału telemedycyny, tylko kilka z wielu inicjatyw zostają ostatecznie wdrożone w codziennej opiece zdrowotnej [1.2]. Głównym celem badania była ocena poziomu satysfakcji pacjentów, którzy uczestniczyli w programie telerehabilitacji. Drugim celem było znalezienie środków technicznych w celu poprawy akceptacji pacjenta oraz szerszego rozprzestrzeniania usług telemedycznych. Grupa badana składała się z pacjentów, leczonych z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego lub kolanowego, którzy oczekiwali na zabieg całkowitej wymiany chorego stawu, lub w okresie po operacji. Poziom zadowolenia zbadano u 193 pacjentów. Badanie przeprowadzono po zakończeniu 4-tygodniowego programu telerehabilitacji. W badaniu wykorzystano kwestionariusz zawierający 49 pytań, które koncentrowały się na ogólnej satysfakcji użytkowników, w tym zaobserwowanych korzyściach i łatwości korzystania z platformy telerehabilitacyjnej [3]. This study shows that the teletreatment is satisfactory for patients and it becomes a promising alternative of the traditional treatment. Pacjenci wysoko ocenili usługi telerehabilitacyjne. Satysfakcja użytkowników była wyrażona przez pacjentów, jako poprawa efektywności I jakości postępowania przez 77% pacjentów i jako zwiększenie efektywności leczenia przez 75%. Około 95% poleciłoby ten rodzaj terapii innym chorym lub swoim bliskim. Przeprowadzone badanie pokazało, że telerehabilitacja jest dobrze odbierana przez pacjentów oraz stanowi obiecującą alternatywę tradycyjnych form terapii. Słowa kluczowe: telerehabilitacja, telemedycyna, zadowolenie użytkowników Abstract: Telerehabilitation is becoming increasingly popular form of delivering care for patients with limited access to health-care, due to the various obstacles like distance, health status, advanced age, or others. The main aim of this study was the evaluation of the patient's satisfaction of the use of clinically implemented telerehabilitation platform [1, 2]. The group of patients consisted of those suffering hip or knee osteoarthritis awaiting total hip or knee replacement surgery, or those shortly after the surgery. One hundred and ninety three patients were enrolled to this user satisfaction study. Patients were surveyed after finishing their one-month telerehabilitation programs. We used a validated questionnaire [3]. The survey focused on the overall satisfaction including observed advantages and ease of use of the telerehabilitation platform. Patients highly evaluated telerehabilitation services. Users satisfaction was expressed by patients as the raise of efficacy and quality of the treatment in 77% of patients and as the enhanced effectiveness of the treatment in 75%. Approximately 95% of patients would recommend this type of rehabilitation to other patients or their relatives. This study shows that the teletreatment is satisfactory for patients and it becomes a promising alternative of the traditional treatment. Key words: telerehabilitation, telemedicine, user's satisfaction Piśmiennictwo: 1. Bashshur, R.L. and P.A. Armstrong, Telemedicine: a new mode for the delivery of health care. Inquiry, (3): p Huston, J.L. and Smith T.A., Evaluating a telemedicine delivery system. Top Health Inf Manage, (3): p

27 3. Cranen K., H.i.t.V.R., Ijzerman M., Vollenbroek-Hutten M., Change of Patients Perceptions of Telemedicine After Brief Use. Telemedicine and e-health, (7): p

28 Markiewicz Ł. 1, Narloch J. 1, Łukasik B. 1, Glinkowski W. 1,2 Telediagnostyczne oprogramowanie do pomiarów krzywizn kręgosłupa i klasyfikacji złamań kręgów / Telediagnostic software for measurement and classification of spinal curvatures and vertebral fractures 1 Katedra i Klinika Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Doskonałości TeleOrto, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa 2 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i ezdrowia Deformacje kręgosłupa oraz złamania kręgów są to często występujące patologie kręgosłupa, którym często towarzyszy znaczący wzrost niepełnosprawności i pogorszenie, jakości życia. Usprawnienie procesu stawiania rozpoznania, oraz podejmowania decyzji terapeutycznej możliwe jest np. poprzez zastosowanie półilościowych metod oceny, oraz systemu klasyfikacji. Celem pracy było opisanie metod zaimplementowanych w aplikacji stworzonej do oceny złamań kręgów. Aplikację wyposażono w szereg narzędzi mających usprawnić telediagnostykę radiologom i klinicystom. Wśród funkcjonalności oprogramowania zaimplementowano m. in. precyzyjne pomiary kątowe, regulację powiększenia zdjęcia, automatyzację obliczeń, dopasowanie kontrastu, jasności itp. Ze względów klinicznych aplikacja została zintegrowana z serwisem internetowym służącym do przeprowadzania badań ankietowych. Oprogramowanie zostało dodatkowo wyposażone w zaawansowaną wyszukiwarkę oraz narzędzia statystyczne. Zapewniono pełną kompatybilność ze standardem DICOM. Zaimplementowano narzędzia do anonimizacji w celu zapewnienia ochrony wrażliwych danych osobowych. Skutecznie przeprowadzono pomiary serii radiogramów cyfrowych oraz dokonano pilotażowych analiz wyników. Słowa kluczowe: deformacje kręgosłupa, złamania kręgów, oprogramowanie analityczne, pomiary, Internet Abstract: Deformities and vertebral fractures are the most frequent pathologies of the spine. They are often accompanied by a significant increase of a disability and reduced quality of life. There are several opportunities to improve the diagnostic process, and therapeutic decision-making through the use of semi-quantitative assessment methods and classification system. The aim of the study was to describe the methods implemented in the application that was created to assess vertebral fractures. Application includes several tools improving quantitative telediagnostics. Various functionalities were implemented i.e. precise angular measurements, image adjustments, zoom, automating calculations, adjusting the contrast, brightness, etc... The clinical application has been integrated with the surveying Internet service The software was additionally equipped with advanced search and statistical tools. The tool is standardized to DICOM 3.0. Anonymization option has been implemented to ensure the protection of sensitive personal data. Effective analysis and measurements of digital radiographs were performed. Key words: spinal deformities, vertebral fractures, analytic software, measurements, the Internet Podziękowanie: Badania sfinansowane w ramach projektu NCN N

29 Karlińska M. 1, Masiarz P. 2, Mężyk R. 3 Pomiar i ocena etapów elektronizacji dokumentacji medycznej / Measurement and evaluation of stages of electronization of medical records 1 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, ul. Banacha 1A, Warszawa 2 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, Warszawa 3 Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3; Kielce W Europie badania stopnia elektronizacji dokumentacji medycznej w placówkach ochrony zdrowia prowadzi organizacja Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). Podstawą oceny jest Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM), w którym zdefiniowano 8 kolejnych etapów cyfryzacji dokumentacji medycznej (0-7). Średnia EMRAM dla Polski w 2012 roku w segmencie szpitali specjalistycznych wyniosła 0,42 (147 badanych szpitali), dla Europy Zachodniej 2,15 (168 szpitali), natomiast w USA 4,28 (391 szpitali). Jednostki ochrony zdrowia biorące udział w badaniu uzyskują obiektywną informację na temat poziomu adaptacji rozwiązań cyfrowych w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w swojej placówce i mogą porównywać się z innymi jednostkami (benchmarking). Otrzymują również raport dotyczący brakujących funkcjonalności. Wyniki mogą mieć duże znaczenie zarówno dla poszczególnych placówek, jak i dla decydentów w ochronie zdrowia w kontekście obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Słowa kluczowe: EMRAM, HIMSS, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, e-zdrowie Abstract: In Europe, the level of electronic medical records capabilities in health-care units is led by Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). The evaluation is based on Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM), which defines eight successive stages of digitizing medical records (0-7). Average EMRAM score for the segment of specialty hospitals in 2012 was 0.42 for Poland (147 surveyed hospitals), 2.15 for Western Europe (168 hospitals), and 4.28 for the USA (391 hospitals). All health-care units that participate in the survey get feedback about their current stage of digitization. They are also benchmarked against other units and receive reports on the missing functionalities. Overall, the survey provides valuable information for both individual institutions and the decision-makers. Key words: electronic medical record, ehealth, evaluation, implementation

30 Pędziński B. 1 2, Sowa P. 1 Stopień wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej Polsce / The status of implementation of electronic medical records in primary health care institutions in Poland 1 Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, Białystok, Polska 2 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Makowa 28, Łomża, Polska Celem pracy było określenie aktualnego poziomu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Polsce. Wyniki badania stanowią cześć Ogólnopolskiego Badania Stopnia Informatyzacji Świadczeniodawców POZ (OBSIS-POZ). Badanie zostało zrealizowane w oparciu o metodę wywiadów wspomaganych komputerowo przy użyciu strony www (CAWI). Do każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę w rodzaju POZ w kraju został wysłany z linkiem odsyłającym do wypełnienia ankiety elektronicznej. Badanie zostało zrealizowane od 22 stycznia do 31 marca 2014 r. Do analizy włączono odpowiedzi od 1013 respondentów, co odpowiadało 16,4 % świadczeniodawców POZ w Polsce. Uzyskane wyniki wskazują, że stale, pełną historię zdrowia i choroby w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) prowadziło jedynie około 12% badanych podmiotów. Najczęściej w postaci elektronicznej historii zdrowia i choroby gromadzono informacje dotyczące rozpoznań lekarskich - 34,5%, ordynacji i dawkowania leków - 29,8%, wyników badań laboratoryjnych, danych z badania podmiotowego i przedmiotowego 20,1-20,4%, a najrzadziej wyniki EKG/RTG/USG w formie opisów - 15,5%, wyniki w formie obrazów - 8,7%. Stałe otrzymywanie wyników badań laboratoryjnych on-line zadeklarowało 29,7% badanych, przesyłanie e-skierowań na badania laboratoryjne 8,4%, otrzymywanie obrazów lub opisów badań diagnostyki obrazowej 3,2%, przesyłanie e-skierowań na badania obrazowe 2,2%, przesyłanie e-skierowań do specjalistów lub szpitala 1,1%. Stałą możliwość eksportowania danych medycznych na indywidualne konto medyczne pacjenta zadeklarowało jedynie 1,9% badanych. Poziom wdrożenia EDM, definiowanej, jako prowadzenie dokumentacji medycznej wewnętrznej i zewnętrznej wyłącznie w postaci elektronicznej wśród świadczeniodawców POZ w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Podobnie badania ogólnoeuropejskie (1) wskazują, że poziom korzystania z EDM wśród świadczeniodawców POZ w Polsce jest znacznie poniżej średniej 27 krajów UE. Słowa kluczowe: elektroniczna dokumentacja medyczna, EDM, elektroniczny rekord pacjenta, IT w ochronie zdrowia, e-zdrowie Abstract: The aim of the study was to assess the level of adoption of the electronic health records (EHR) in primary healthcare units in Poland. The presented results are part of the National Study of Primary Healthcare IT Use (NSPHIT). The Computer Aided Web Interviews method (CAWI) was used. The containing a link to e- questionnaire was sent for every provider having contract for primary healthcare. The study was done from January 22 nd to March 31 st Results from 1013 respondents were included in the analysis, which accounted for 16,4% of all primary health care units in Poland. It was found that only in 12% of units the full medical history was collected and stored regularly in the form of Electronic Health Records (EHR). Most often the electronic medical history was used for medical diagnosis - 34,5%, medical prescriptions - 29,8%, laboratory results, physical examinations and medical interviews 20,1-20,4%. Least often it was used for ECG/X-ray/USG in the form of description -15,5% and in the form of images 8,7%. Permanent online receiving of laboratory results online was declared by 29,7%, sending laboratory referrals - 8,4%, receiving of imaging test results or images 3,2%, sending the imaging tests referrals 2,2% and sending the referrals to hospital/specialist 1,1%. Permanent possibility of exporting the medical data on the patient personal health record (PHR) was declared only by 1,9% respondents. The use of electronic health records, defined as generating internal and external medical documentation in

31 electronic form only is very limited among primary healthcare providers in Poland. Similar findings were reported in the cross-european survey (1), where the adoption of EHR was assessed significantly below the EU 27 average. Key words: electronic medical record (EMR), electronic health record (EHR), health information technology (HIT), ehealth Podziękowania: Autorzy badania składają podziękowania organizacjom, które poparły projekt i pomogły w jego realizacji: Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na zadania służące rozwojowi młodych naukowców UMB, nr projektu P. Piśmiennictwo: 1. European Commission, Benchmarking Deployment of ehealth among General Practiotioners (2013), Country Profile Poland, Directorate- General of Communications Networks. Content & Technology, DOI /24556

32 Sierdziński J. 1, Ruzik-Sierdzińska A. 2,3 Koszty i korzyści rozwiązań telemedycznych metodologia i wyniki / Costs and benefits of telemedicine solutions - methodology and results 1 Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, Warszawa 2 Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, Warszawa 3 Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Al. Jana Pawła II 62, lok. 212, Warszawa Celem doniesienia jest omówienie ekonomicznych kosztów i korzyści z telemedycyny na podstawie przeglądu dotychczasowych badań. W krajach rozwiniętych usługi telemedyczne stanowią ważną część usług ochrony zdrowia, w określonych wypadkach mogą zastępować tradycyjne metody diagnozowania i leczenia. Dostępność technologii nie są już barierą, ograniczeniem pozostały natomiast różne regulacje prawne (lub ich brak) oraz finansowanie. W szczególności przy rosnących kosztach systemów ochrony zdrowia (z powodów postępu technologicznego w medycynie, zmian demograficznych i innych czynników społeczno-ekonomicznych) ważne są porównania kosztów i korzyści z usług telemedycznych. Relatywnie niewiele jest opracowań badających ekonomiczną efektywność wprowadzanych rozwiązań, m.in. z następujących powodów (por. Davalos i in., 2009): brak zaakceptowanej jednolitej metodologii do prowadzenia porównań, koncentrowanie się na kosztach, a nie na szeroko pojętych korzyściach ekonomicznych, ograniczone możliwości uogólniania wyników z powodu dużej heterogeniczności rozwiązań telemedycznych, małe próby pacjentów i brak danych dla długiego okresu. Dopiero w ostatnich latach podejmowano w literaturze próby metodologicznie zaawansowanych analiz kosztów i korzyści. Dobrymi przykładami są opracowania Free i in. (2011) oraz Zurovac i in. (2011), których autorzy na dużych próbach losowych pacjentów korzystających z rozwiązań mzdrowia pokazali, że są one kosztowo efektywne oraz medycznie skuteczne. Podsumowując, obszar analiz kosztów i korzyści rozwiązań telemedycznych jest mało zbadany, jednak istniejące wyniki sugerują, że telemedycyna może być efektywna medycznie i opłacalna kosztowo. W przyszłości warto przyjąć w badaniach różne perspektywy: pacjenta, usługodawcy, płatnika, oraz całego społeczeństwa. Słowa kluczowe: Telemedycyna, analiza koszty-korzyści, koszty technologii Abstract: The main aim of the article is to discuss economic costs and benefits of telemedicine based on existing studies. In the developed countries telemedical health services are an important part of health care, in certain areas they can even replace traditional forms of medical examination and treatment. Technology is not a barrier anymore, but legislation and financing remain obstacles. With constantly increasing costs of health care systems (due to the technological change in medicine, demography and other socio-economic factors) it is important to compare costs and benefits of programs based on telemedicine. There are relatively few papers on economic effectiveness of the implemented solutions, the reasons could be (see Davalos et al 2009): lack of uniform methodology of economic evaluation in telemedicine, focus on program costs, rather than economic benefits, limited generalizability of outcomes due to heterogeneity of telemedicine solutions, small sample sizes and lack of long-term observations. Only recently one can find in the literature methodologically advanced analyses of costs and benefits. Papers by Free et al. (2011) and Zurovac et al. (2011) can serve as good examples. Authors analysed large random samples of

33 people using mhealth solutions and shown that such solutions are both cost effective and beneficial from the medical point of view. To conclude, analyses of costs and benefits of telemedical solutions are not well developed yet. However, existing results suggest that telemedicine could be medically and cost effective. Possible future research could adopt variety of perspectives: a patient, a provider, a payer or the broadest social point of view. Key words: Telemedicine, cost-benefit analysis, costs of technology Piśmiennictwo: 1. Davalos M.E., M.T. French, A.E. Burdick, S.C. Simmons, (2009), Economic Evaluation of Telemedicine: Review of the Literature and Research Guidelines for Benefit Cos Analysis. Telemedicine and e-health. vol. 15 no 10, Dec Free C, Knight R, Robertson S, Whittaker R, Edwards P, Zhou W et al. Smoking cessation support delivered via mobile phone text messaging (txt2stop): a single-blind, randomised trial. Lancet 2011;378: Zurovac D, Sudoi RK, Akhwale WS, Ndiritu M, Hamer DH, Rowe AK, The effect of mobile phone text-message reminders on Kenyan health workers adherence to malaria treatment guidelines: a cluster randomised trial. Lancet 2011;378:

34 Grabowski M. Systemy wspomagania decyzji i automatyczne algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w kardiologii / Decision support systems and automatic diagnostics and algorithms in Cardiology I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, Warszawa Medycyna jest jedną z dziedzin, dla której podejmuje się próby wykorzystania systemów wspomagania decyzji, które są programami komputerowymi mający na celu zastąpienie pracy eksperta, np. lekarza specjalisty w danej dziedzinie. Systemem takim można nazwać dowolny program komputerowy, który na podstawie szczegółowej wiedzy, tylko w jej granicach, może wyciągać wnioski, podejmować decyzje, działać w sposób zbliżony do procesu rozumowania człowieka. Najbardziej zaawansowane metody obejmują systemy ekspertowe, wykorzystujące również metody sztucznej inteligencji. System taki wykorzystuje procedury wnioskowania i algorytmy decyzyjne do rozwiązywania problemów, które są na tyle trudne, że wymagają specjalistycznej wiedzy. Fakty są podstawą bazy wiedzy systemu informacją, która jest ogólnie dostępna i powszechnie akceptowana przez specjalistów w danej dziedzinie. Heurystyki są zwykle subiektywną informacją, która charakteryzuje proces oceny i rozwiązywanie problemu przez określonego specjalistę. Podstawą wiedzy dla algorytmów decyzyjnych są standardy postępowania w danej dziedzinie. Podczas prezentacji zostaną przedstawione i omówione historyczne i aktualne przykłady wykorzystywanych w praktyce automatycznych algorytmów diagnostyczno-terapeutyczne w kardiologii. Słowa kluczowe: algorytmy, systemy wspomagania decyzji, kardiologia Abstract: Medicine is one of the areas where many attempts are made to use decision support systems and where there is possibility to replace some of the expert's work by computer programs. Such system, which can be any computer program, on the basis of detailed knowledge can draw conclusions, makes decisions and acts in a manner similar to the process of human reasoning. The most advanced methods include expert systems that use the method of artificial intelligence. Such systems use a process of inference and decision algorithms for solving problems that are so difficult that require specialized knowledge. The facts are the basis of the knowledge base of the system - information that is publicly available and widely accepted by experts in the field. Heuristics are usually subjective information, which is characterized by the process of assessing and solving the problem by a particular specialist. The bases of knowledge for decision algorithms are standards and guidelines. Historical and current examples of automatic algorithms used in the practice for diagnostic and therapeutic cardiology will be presented and discussed during the presentation. Key words: algorithms, decision support systems, cardiology Piśmiennictwo: 1) Grabowski M, Rudowski R, Filipiak KJ, Karpiński G, Stolarz P, Opolski G. System ekspertowy dla ostrych zespołów wieńcowych. Kardiologia Polska 2005; 63:3(supl. 1)-146 2) Grabowski M. Integracja skal ryzyka i czynnika natriuretycznego typu B w systemie ekspertowym dla ostrych zespołów wieńcowych oraz za cykl publikacji dotyczących zastosowań nowoczesnych markerów biochemicznych w ostrych zespołach wieńcowych, praca doktorska 2006r.

35 Balsam P. Koszto-efektywność rozwiązań telemedycznych naukowy przegląd bibliografii / Cost-effectiveness of telemedicine solutions - scientific review of the literature Komisja Informatyki i Telemedycyny, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Banacha 1a, Warszawa W tej chwili mamy dostępnych wiele systemów i urządzeń telemedycznych i mhelath i urządzeń. Niektóre z nich mają wpływ na skuteczność działań medycznych, a niektóre z nich wpływają tylko komfort życia i poczucie bezpieczeństwa pacjenta. Z drugiej strony, wszystkie te rozwiązania wiążą się z dodatkowymi kosztami. Ideą wykładu jest przeprowadzenie przeglądu literatury koncentrujące się na rzeczywistych kosztach i efektywności rozwiązań telemedycznych i mhealth.

36 Kołtowski Ł. Idealne mobilne urządzenie medyczne punkt widzenia pacjenta i lekarza / Ideal mobile medical device - from the standpoint of patient and physician Komisja Informatyki i Telemedycyny, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Banacha 1a, Warszawa Wdrażanie technologii mobilnych do ochrony zdrowia nazywane zdrowiem mobilnym (mhealth, ang. mobile health) stanowi jeden z najbardziej dynamicznych obszarów badań naukowych. Uważa się, że postęp technologiczny w tym zakresie przełoży się na redukcję kosztów, wzrost bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenie efektywności poszczególnych lekarzy oraz poprawę wyników klinicznych. Małe urządzenia medyczne, które mogą być stale noszone przez chorego, są stworzone do stałego monitorowana wybranych funkcji życiowych i bieżącego powiadamiania opiekunów i personelu medycznego. W trakcie wykładu autor podejmie próbę zdefiniowania cech idealnego urządzenia mhealth oraz przestawi przykłady już funkcjonujących rozwiązań. Abstract: The implementation mobile technology in healthcare is currently one of the most dynamic research area call mobile health (mhealth). It is believed that this technological breakthrough will bring reduction of cost-burden, increase in patient safety, as well as improvement of physician performance and clinical outcomes. Small, personal devices that can be carried by the patient all time are designed to monitor predefined medical parameters and to instantly alert caregivers and health-providers. The lecture will focus on defining the features of an ideal mhealth device and to provide examples of currently available ones.

37 Szkiłądź E., Niedziałek J. Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020 / Medicine and ehealth in the Program Horizon 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE), Instytut Podstawowych Problemów Technik Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), ul. Krzywickiego 34, Warszawa Badania w obszarze zdrowia w programie Horyzont 2020 są finansowane w ramach wyzwania społecznego Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (SC1). Budżet na 7 lat ( ) to 7.4 mld euro. Konkurs w ramach SC1 w latach jest zorientowany na spersonalizowaną medyczne i opiekę (34 tematy konkursowe). Budżet konkursu to 1.2 mld euro. Badania i innowacje wspierane w ramach tego konkursu mają: Poprawić zrozumienie przyczyn i mechanizmów odpowiedzialnych za zdrowie, zdrowe starzenie się i choroby Poprawić nasze możliwości monitorowania zdrowia oraz prewencji, wykrywania, leczenia i zarządzania chorobami Wspierać proce aktywnego i zdrowego starzenia się Testować i wdrażać nowe modele i narzędzia w obszarze zdrowia i opieki Konkurs został podzielony na 7 obszarów: 1. Zrozumienie zdrowia, starzenia się i schorzeń 2. Efektywna promocja zdrowia, zapobiegania chorobom, gotowość i badania przesiewowe 3. Lepsza diagnostyka 4. Innowacyjne metody lecznicze i technologie 5. Postęp w dziedzinie zdrowego i aktywnego starzenia 6. Zintegrowana, zrównoważona i skoncentrowana na obywatelu opieka 7. Poprawa informacji o zdrowiu, wykorzystanie danych i dostarczenie wiedzy dla polityki zdrowotnej i regulacji Badania w obszarze zdrowia są także wspierane poprzez kontynuację czy rozszerzenie wielu działań nie będących częścią bieżącego konkursu Inicjatywy Innowacyjnych Leków (IMI), Programu finansowania badań klinicznych w państwach europejskich i rozwijających się (EDCTP) oraz Programu Wspólnego AAL (AAL). Słowa kluczowe: Horyzont 2020, zdrowie, ezdrowie Abstract: Health research in Horizon 2020 is funded under the Societal Challenge Health, Demographic Change and Wellbeing (SC1). The budget for 7 years ( ) is 7.4 billion euro. The SC1 call for the years 2014 and 2015 is focused on personalising health and care with 34 topics in the area. The total budget available is approximately 1.2 billion euro. Research & Innovation supported by this call will: improve our understanding of the causes and mechanisms underlying health, healthy ageing and disease; improve our ability to monitor health and to prevent, detect, treat and manage disease; support older persons to remain active and healthy; and test and demonstrate new models and tools for health and care delivery. The call has been divided into 7 areas: 1. Understanding health, ageing and disease 2. Effective health promotion, disease prevention, preparedness & screening 3. Improving diagnosis 4. Innovative treatments & technologies 5. Advancing active & healthy ageing 6. Integrated, sustainable, citizen-centered care 7. Improving health information, data exploitation and providing an evidence base for health policies and regulations. The Health challenge is also implemented by the continuation and extension of a variety of activities

38 not included in the call, the innovative medicines initiative (IMI), the European and developing countries clinical trials partnership (EDCTP) and the active and assisted living programme (AAL). Key words: Horizon 2020, health, ehealth

39 Wojciech Glinkowski 1,2, Marc Lange 3, Diane Whitehouse 3 Momentum-European Project / Projekt europejski Momentum 1 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i ezdrowia 2 Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Doskonałości TeleOrto, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa 3 European Health Telematics Association (EHTEL), 49/51, rue de Trèves, 1040 Brussels, Belgium, Momentum jest projektem europejskim "European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice". To jest platforma, w której kluczową rolę odgrywa szerzenie informacji o wiedzy i doświadczeniach związanych z zaimplementowanymi usługami telemedycznymi. Uczestnicy projektu pochodzą z wielu zakątków Europy, różniących się od siebie charakterystyką systemu ochrony zdrowia. Przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych wszystkimi aspektami wdrożeń usług telemedycznych począwszy od badań pilotażowych po zastosowania w praktyce. Projekt Momentum jest siecią otwartą, w której uczestniczą organizacje i interesariusze związani z telemedycyną. Na liście uczestników projektu (http://telemedicine-momentum.eu/partners/ ) znajduje się 28 organizacji i firm partnerskich reprezentujących między innymi organizacje lekarskie, centra doskonałości, krajowe grupy interesariuszy, menedżerów ochrony zdrowia, pacjentów, przemysł, ubezpieczycieli i płatników usług medycznych. Momentum to również sieć tematyczna, w której kluczowi gracze dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu usług telemedycznych do rutynowej opieki, w celu tworzenia zestawu dobrych praktyk. W projekcie przebiega praca zespołowa nad wydaniem dokumentu roboczego, zawierającego skonsolidowany zestaw metod wspierających proces wdrażania usług telemedycznych. Konsorcjum planuje całościowe opracowanie ram europejskich odnoszących się do sposobów wdrażania telemedycyny. Cele projektu to między innymi: - pomoc w implementacji usług telemedycznych i weryfikacja wdrażanych inicjatyw. - identyfikacja zakłóceń wdrażania telemedycyny w codziennej praktyce. - proponowanie rozwiązań politycznych, które przyczynią się do stworzenia sprzyjającego otoczenia potrzebnego do przyspieszenia wdrażania telemedycyny w Europie. Wynikiem końcowym projektu będzie powstanie trwałej i aktywnej sieci interesariuszy telemedycznych. Słowa kluczowe: telemedycyna, wdrożenia, sieci, polityka Abstract: Momentum is a European project called "European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice." It is a platform, which plays a key role in spreading information about the knowledge and experience of implemented telemedical services. Project participants come from many parts of Europe that represent differing characteristics of European health care systems. The platform is designed to appeal to anyone interested in all aspects of the implementation of telemedicine services from pilot studies to application in practice. The Momentum project is an open network, which brings together organizations and stakeholders associated with telemedicine. In the list of project participants (http://telemedicine-momentum.eu/partners/) are 28 partner organizations and companies representing, among others, medical organizations, centers of excellence, national stakeholder groups, health care managers, patients, industry, insurers and payers of services medical devices. Momentum is also a thematic network, where the key players share their knowledge and experience on the implementation of telemedicine services for routine care, in order to create a set of best practices which is based on 18 critical success factors. The project team is working on a draft document containing a consolidated set

40 of methods to support the implementation of telemedicine services. The consortium plans to develop a comprehensive European framework relating to ways of implementing telemedicine. With regard to the implementation of telemedicine initiatives, the objectives of the project include: - Assistance in the implementation of telemedicine services and verification of implemented initiatives. - Identification of the implementation of telemedicine interference in daily practice. - Proposals for policy solutions that will contribute to creating an enabling environment needed to accelerate the implementation of telemedicine in Europe. The end result of the project will be the creation of a sustainable and active network of telemedicine stakeholders. Key words: implementations, network, policy, telemedicine

41 A. Żukowska 1,2,3, Glinkowski W. 1,2,3 Wprowadzenie do systemu PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) wersja polska / Introduction to PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) Polish version 1 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i ezdrowia 2 Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Doskonałości TeleOrto, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa 3 PROMIS International Polish study group System PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) został stworzony przez National Institute of Health (USA). Celem tego systemu jest zebranie skutecznych, precyzyjnych i zwalidowanych instrumentów badawczych dotyczących wszystkich dziedzin życia. Wyniki leczenia raportowane przez pacjentów (Patient-reported outcome PRO) są coraz częściej wykorzystywane w zabieraniu informacji dotyczących leczenia, dzięki temu odczucia pacjenta dotyczące jego choroby mogą zostać ustrukturyzowane i przyczynić się do polepszenia komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem. Wpływa to na udzielenie skutecznej pomocy pacjentowi i zwiększa efektywność wyników leczenia. System instrumentów PROMS składa się z banków pytań dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych. Zostały one podzielone na trzy domeny: zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i zdrowie społeczne. Każda z domen składa się z banków pytań, które zawierają od 6 do 121 pytań kwestionariuszowych. W Polsce zawiązana została grupa inicjatywna PROMIS w 2013 r (http://polskipromis.pl/), która rozpoczęła prace nad tłumaczeniem instrumentów badawczych. Instrumenty Badawcze PROMIS są tłumaczone według bardzo wymagającej i wieloetapowej metodologii FACITtrans, która zapewnia najwyższy standard procedury rzetelnego tłumaczenia. Wymiernym wynikiem zastosowania polskiej rzetelnej i wiarygodnej wersji tłumaczenia instrumentów badawczych PROMIS będzie zastosowanie ich do oceny wyników leczenia pacjentów, pozwoli to również na międzynarodowe i międzykulturowe porównywanie otrzymanych wyników badań. Słowa kluczowe: PROMIS, instrumenty badawcze Abstract: The Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) was established in 2004 by National Institute of Health in the United States. The purpose to create this system was to develop assessments of patient-reported outcomes that are maximally reliable and valid in various health domains. The purpose of this system is to collect effective, precise and validated research instruments relating to all areas of life. The results of treatment reported by patients (Patient-reported outcome PRO) are increasingly used in collecting information about treatment, the patient's feelings about the illness can be structured and contributed to improving communication between patient and doctor. This helps to provide effective care and increases the effectiveness of treatment results. The PROMS instruments consist of banks of questions for adult and pediatric patients. They are divided into three main domains: physical health, mental health and social health. Each domain consists of a bank of questions, which contain from 6 to 121 questions questionnaires. In Poland, the initiative group was established in 2013 PROMIS (http://polskipromis.pl/). The group started work on the translation of research instruments. Research PROMIS instruments are translated accordingly to very demanding and multi-stage methodology FACITtrans, which provides the highest standard for a translation. The result of a Polish reliable and credible version of translated research instruments PROMIS is applying them to evaluate the results of treatment of patients, it also allows international and cross-cultural comparison of obtained results. Key words: PROMIS, research instruments Piśmiennictwo:

42 1: Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS). PROMIS Mission : Snyder CF, Aaronson NK, Choucair AK, Elliott TE, Greenhalgh J, Halyard MY, et al. Implementing patient-reported outcomes assessment in clinical practice: a review of the options and considerations. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation 2012;21: : Hung M, Clegg DO, Greene T, Saltzman CL. Evaluation of the PROMIS physical function item bank in orthopaedic patients. Journal of orthopaedic research: official publication of the Orthopaedic Research Society 2011;29:

43 Krupinski E.A. Telepathology - the impact of color calibration on interpretation accuracy & efficiency / Telepatologia - wpływ kalibracji koloru monitora na dokładność i skuteczność interpretacji Professor & Vice Chair of Research Dept. Medical Imaging, University of Arizona, 1609 N. Warren Bldg 211 Rm 112, Tucson, AZ Monitory kolorowe LCD są coraz częściej używane w obrazowaniu medycznym, oraz szerzej w kręgu specjalności klinicznych wykorzystujących je w celach rozpoznawania chorób i ich leczenia. Telepatologia, teledermatologia i teleokulistyka polegają w znacznej mierze na obrazach kolorowych. Niestety dotychczas nie powstały sposoby standaryzacji metod kalibracji, charakteryzacji oraz obróbki według wzornika monitorów kolorowych LCD. Ze względu na niespójne wyniki autorzy stworzyli protokół kalibracyjny dla aplikacji obrazowania medycznego zależnych od koloru i przeprowadzili ocenę jego wpływu na wyniki raportowane przez badaczy. Zestaw 250 zdjęć biopsji piersi z określonym obszarem zainteresowania (połowa stanowiła zmiany złośliwe, połowa łagodne) dwukrotnie został zaprezentowany sześciu patologom; raz po zastosowaniu protokołu kalibracyjnego, oraz bez takiej obróbki. Dokonano pomiaru dokładności diagnostycznej oraz czasu do podjęcia decyzji. Uzyskano wartości na podstawie krzywej ROC pola po kalibracji - Az calibrated (pole powierzchni pod krzywą po kalibracji) = , oraz bez - Az uncalibrated (bez kalibracji) = Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic (p = ). Średnia szybkość interpretacji dla obrazów kalibrowanych wyniosła s; niekalibrowanych s, okazała się znamienna statystycznie (p = ). Wstępne wyniki sugerują niewielką przewagę kalibracji koloru wyświetlacza i potencjalną poprawę w zakresie workflow. Dalsze prace powinny być przeprowadzone przy użyciu zróżnicowanych kolorowych obrazów, które mogą okazać się bardziej zależne od dokładności oddawania barw oraz szerszej gamy wyświetlaczy LCD. Abstract: Color LCDs are being used more often in medical imaging as more clinical specialties use digital images for diagnosis and treatment decisions. Telepathology, teledermatology, and teleophthalmology rely heavily on color images but standard methods for calibrating, characterizing, and profiling color displays do not exist. The result is inconsistent presentation so we developed a calibration protocol for color-critical medical imaging applications and assessed the impact of this protocol on observer performance. A set of 250 breast biopsy virtual slide regions of interest (half malignant, half benign) were shown to six pathologists, once using the calibration protocol and once using the same display in its "native" off-the-shelf uncalibrated state. Diagnostic accuracy and time to render a decision were measured. In terms of ROC performance, Az (area under the curve) calibrated = and Az uncalibrated = No statistically significant difference (p = ) was observed. In terms of interpretation speed, mean calibrated = s; mean uncalibrated = s which is statistically significant (p = ). Early results suggest a slight advantage diagnostically for a properly calibrated and color-managed display and a significant potential advantage in terms of improved workflow. Future work should be conducted using different types of color images that may be more dependent on accurate color rendering and a wider range of LCDs with varying characteristics.

44 Lievens F. 1,2, Jordanova M. 4,5 The Role of ISfTeH in The World of Telemedicine/eHealth / Rola ISfTeH w Świecie Telemedycyny/eZdrowia 1 Board Member, Secretary and Treasurer, International Society for Telemedicine & ehealth, Switzerland 2 Director Med-e-Tel, Belgium, 3 Coordinator Educational Program Med-e-Tel, Bulgaria, 4 Space Research & Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria The recent exponential growth of telemedicine/ehealth is based on the ubiquitous digitalization of all sectors of our society. The objective of this presentation is to outline the role of the International Society for Telemedicine and ehealth (ISfTeH, for the world-wide implementation of Telemedicine/eHealth. The presentation reveals various ISfTeH initiatives - educational, networking, standardization, etc. A special emphasis is the ISfTeH contribution in the field of imaging informatics. Attention is also focused on the necessity of networking and planning, and readiness to learn from the others as contemporary achievements in ICT provide the chance to share healthcare knowledge and skills more easily across the globe. With over known diseases and more than 1100 clinical tests, there are wide variations of medical and healthcare knowledge within and between countries. The opportunities to learn from others are unlimited. The way forward is networking and partnership in order to make the benefits of Telemedicine/eHealth available to everybody. Keywords: ehealth, networking, international structures and initiatives Gwałtowny rozwój telemedycyny / e-zdrowia w ostatnich latach jest oparty na wszechobecnej cyfryzacji we wszystkich sektorach naszego społeczeństwa. Celem tej prezentacji jest przedstawienie roli Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i ezdrowia (ISfTeH, we wprowadzeniu i zastosowaniu ogólnoświatowej telemedycyny / e-zdrowia.prezentacja ukazuje różne inicjatywy ISfTeH - edukacyjne, sieciowe, standaryzację, itp. Szczególny podkreślenia wymaga wkład ISfTeH w dziedzinie informatyki obrazowania. Uwaga koncentruje się również na konieczności tworzenia sieci i planowania oraz gotowości do uczenia się od innych, jako że współczesne osiągnięcia w dziedzinie ICT zapewniają szansę łatwiejszego dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w obrębie opieki zdrowotnej na całym świecie. Z ponad znanych chorób i ponad 1100 badań klinicznych, istnieją znaczne różnice w wiedzy medycznej i opiece zdrowotnej w poszczególnych państwach. Możliwości uczenia się od innych są nieograniczone. Rozwiązaniem jest tworzenie sieci i współpraca w celu uczynienia korzyści z telemedycyny/e-zdrowia dostępnych dla wszystkich. Słowa kluczowe: e-zdrowie, sieci, struktury i inicjatywy międzynarodowe

45 SPONSORZY: Złoty Sponsor Sponsor Brązowy Organizacje partnerskie i Partnerzy Medialni

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction level of patients who used the telerehabilitation platform

Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction level of patients who used the telerehabilitation platform Karolina KRAWCZAK 1,2, Wojciech GLINKOWSKI 1,2, Dominika CABAJ 1,2, Anna CZYŻEWSKA 1,2, Katarzyna WALESIAK 1,2, Andrzej GÓRECKI 1 Poziom zadowolenia użytkowników platformy telerehabilitacyjnej / Satisfaction

Bardziej szczegółowo

Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy

Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy Joanna Rybka Collegium Medicum UMK, Hasselt University Fundacja Life4Science, Scienceventure Małgorzata Plechawska-Wójcik Instytut

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Telemetryczna rejestracja i analiza czynności skurczowej macicy oraz jajowodów Telemetric recording and analysis of uterine and oviducts contractions

Telemetryczna rejestracja i analiza czynności skurczowej macicy oraz jajowodów Telemetric recording and analysis of uterine and oviducts contractions Telemetryczna rejestracja i analiza czynności skurczowej macicy oraz jajowodów Telemetric recording and analysis of uterine and oviducts contractions E. Brzozowska*, E. Oczeretko*, Z. Gajewski** *Katedra

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020

Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020 Telemedycyna i ezdrowie Warszawa 24.09.2014 Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020 Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Usługi telemedyczne w Polsce oczekiwania, możliwości, dostępność na naszym rynku RYSZARD OLSZANOWSKI Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza

Usługi telemedyczne w Polsce oczekiwania, możliwości, dostępność na naszym rynku RYSZARD OLSZANOWSKI Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Usługi telemedyczne w Polsce oczekiwania, możliwości, dostępność na naszym rynku RYSZARD OLSZANOWSKI Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Medycyna Polska Plan prezentacji Rynek usług telemedycznych

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona. Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę.

Ochrona. Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę. Ochrona Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę. Design Nie trzeba nikogo informować o zamiarze ochrony swojej wiedzy (w specyficznych przypadkach KE) 1 KPK PB UE IPPT PAN Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Oferta programu Horizon 2020 z perspektywy MŚP z sektora ICT

Oferta programu Horizon 2020 z perspektywy MŚP z sektora ICT Białystok, 27 czerwca 2014 Oferta programu Horizon 2020 z perspektywy MŚP z sektora Prelegent: Jan Lisowski W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 25 października 2014 Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

(2007-2013) 2013) (2014-2020) 2020)

(2007-2013) 2013) (2014-2020) 2020) Sympozjum KRAB Poznań, 17.05.2013 r. GraŜyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR (2007-2013) 2013) a Horyzont

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Pilotaż otwartych danych badawczych w programie Horyzont 2020: jakie są wymagania?

Pilotaż otwartych danych badawczych w programie Horyzont 2020: jakie są wymagania? Tłumaczenie: Platforma Otwartej Nauki http:// pon.edu.pl Pilotaż otwartych danych badawczych w programie Horyzont 2020: jakie są wymagania? Sarah Jones Digital Curation Centre sarah.jones@glasgow.ac.uk

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Od początku swojej działalności firma angażuje się w kolejne obszary rynku, by w krótkim czasie zyskiwać na nich status lidera.

Od początku swojej działalności firma angażuje się w kolejne obszary rynku, by w krótkim czasie zyskiwać na nich status lidera. Od 20 lat Grupa Kapitałowa Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych i teleinformatycznych jako integrator, dostawca i wytwórca sprzętu oraz oprogramowania. Od początku swojej działalności

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Anna Czyżewska, Wojciech Glinkowski REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport drogowy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół KPK Siećnarodowych punktów kontaktowych wfp7i H2020 Wsparcie wnioskodawców projektów Od pomysłu do skutecznego złożenia wniosku Kim jesteśmy? Międzynarodowa sieć

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

The Advances in mhealth, ehealth, Telemedicine and Medical Informatics Issue No. 1, Supplement 1, 2014, pages 1-46

The Advances in mhealth, ehealth, Telemedicine and Medical Informatics Issue No. 1, Supplement 1, 2014, pages 1-46 The Advances in mhealth, ehealth, Telemedicine and Medical Informatics Issue No. 1, Supplement 1, 2014, pages 1-46 Proceedings of the Conference Telemedicine and ehealth 2014 1 Polish Telemedicine Society

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport lotniczy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Societal Challenges. Prelegent: Jan Lisowski

Societal Challenges. Prelegent: Jan Lisowski Spotkanie sieci KPK Warszawa, 4 lutego 2013 Societal Challenges Prelegent: Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE 1 ERC Starting Grants ERC 03.02.2015 2 ERC Consolidator Grants ERC 12.03.2015 3 ERC Advanced Grants ERC 02.06.2015 4 ERC Proof of Concept Grant ERC 05.02.2015,28.05.2015,01.10.2015 ERA.Net RUS PLUS w ścieżce

Bardziej szczegółowo

Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 15.10.2014 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Wyzwanie Społeczne 1 w programie Horyzont 2020 Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, dnia 29.10.2014 Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r.

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r. Horyzont 2020 - Wiodąca pozycja w przemyśle Katarzyna Bartkowiak 11.04.2014 r. Struktura programu Doskonała baza naukowa Badania pionierskie (ERC) Mobilność naukowców (MSC) Infrastruktury badawcze Przyszłe

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KORPORACYJNA

PREZENTACJA KORPORACYJNA PREZENTACJA KORPORACYJNA MG Group S.A. Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa e-mail : biuro@mediguard.pl Tel. : (+48) 22 534 97 50 Telemedycyna w praktyce Rozwiązania pozwalające

Bardziej szczegółowo

Przykładowe instrumenty wsparcia uczestnictwa MŚP w programie Horyzont Stanisław Alwasiak Michał Adamczyk

Przykładowe instrumenty wsparcia uczestnictwa MŚP w programie Horyzont Stanisław Alwasiak Michał Adamczyk Przykładowe instrumenty wsparcia uczestnictwa MŚP w programie Horyzont 2020 Stanisław Alwasiak Michał Adamczyk Wprowadzenie Uczestnictwo Małych i Średnich Przedsiębiorstw w całym programie H2020 w dwóch

Bardziej szczegółowo

Telerehabilitacja w ortopedii.

Telerehabilitacja w ortopedii. Katarzyna Walesiak, Wojciech Glinkowski. Telerehabilitacja w ortopedii. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości TeleOrto, Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 Telerehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973)

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 6 miliardów w 2012 Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 1 miliard w 2008 2 miliardy w 2014 Michael Donald Wise i jego pierwszy komputer osobisty (1975) 2 miliardy w 2009 Pierwsza przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy UE HORYZONT 2020

Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Możliwości finansowania badań w Programie Ramowym HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24 marca 2014 Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA Prof.dr hab.inż. Pieczyński Andrzej Dziekan WEIT, UZ Dr inż. Michta Emil WEIT, UZ Cottbus, 25/26.06.2009 ehealth w EU Plan Telemedycyna - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Michał Kosiedowski (michal.kosiedowski@man.poznan.pl) Aleksander Stroiński (aleksander.stroinski@man.poznan.pl) 1 Agenda

Bardziej szczegółowo