Magdalena Majowska Dialektyczna perspektywa polityki wynagrodzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magdalena Majowska Dialektyczna perspektywa polityki wynagrodzeń"

Transkrypt

1 Komunikaty z badań 103 Magdalena Majowska Dialektyczna perspektywa polityki wynagrodzeń Celem artykułu jest stworzenie dialektycznych podstaw do analizowania sprzeczności polityki wynagrodzeń. Rezultatem przeprowadzonego przeglądu literatury jest wyróżnienie 16 sprzeczności strategicznych w obszarze wynagrodzeń. Przeprowadzone badania na 135 polskich organizacjach umożliwiły weryfikację przyjętych założeń i wyodrębnienie sprzeczności polityki wynagrodzeń w najwyższym stopniu zespalanych przez polskie organizacje. Wyniki badań pokazały, iż stosunkowo niewiele organizacji jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w godzeniu analizowanych sprzeczności. Wyniki te mogą okazać się na tyle użyteczne, iż umożliwią dokładniejsze zrozumienie natury procesów zarządzania wynagrodzeniami oraz określenie wymogów ich doskonalenia w przyszłości. Słowa kluczowe: trendy w wynagradzaniu (compensation trends), polityka wynagrodzeń (reward policy), sprzeczności strategiczne (strategic contradictions), podejście dialektyczne (dialectical approach), polskie organizacje (Polish organizations) Wprowadzenie Obecnie coraz częściej podkreśla się potrzebę wygenerowania nowych podejść i trendów w obszarze wynagrodzeń [Brown, 2010]. Świeże spojrzenie na proces zarządzania wynagrodzeniami wiąże się z warunkami, w jakich zmuszone są funkcjonować dzisiejsze organizacje. Współczesne otoczenie oznacza dla organizacji konieczność radzenia sobie z niepewnością i niejednoznacznością, których przyczyny tkwią w zwiększonej niestabilności otoczenia czy rosnącym udziale wiedzy w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Także pogłębiająca się globalizacja oraz agresywna walka konkurencyjna, zmieniające się rynki i technologie, czy stały nacisk na redukcję kosztów przy jednoczesnej presji w kierunku ciągłej poprawy jakości, stanowią naturalne wyzwania, którym sprostać muszą nowoczesne organizacje. Z tego też względu ostatnie lata były trudne dla krajowej gospodarki [Intelace Research, 2010]. Załamanie się gospodarki, gwałtowane wahania walut, spadek popytu na dobra i usługi w większości branż, a także spadek dochodów ludności niosły za sobą szereg poważnych trudności związanych z brakiem płynności finansowej polskich organizacji. To właśnie te warunki stały się źródłem kluczowych problemów, którym organizacje musiały stawić czoło w ostatnich latach. W odpowiedzi na tę sytuację rynkową, wzrastająca liczba firm zaczęła rozważać czy nawet wdrażać rozwiązania uwzględniające zamrożenie poziomu wypłacanych wynagrodzeń, cofnięcie bądź wstrzymanie wypłat premii, czy nawet zmianę warunków pracy i płacy. Innymi słowy, trudne warunki funkcjonowania spowodowały konieczność poszukiwania przez organizacje lepszych, bardziej efektywnych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także przeprowadzenia szeregu zmian w obszarze zarządzania wynagrodzeniami.

2 104 Komunikaty z badań Firmy te zmuszone zostały do zmodyfikowania, udoskonalenia czy też zaadaptowania nowych, nietradycyjnych podejść do wynagradzania pracowników. Wynagrodzenia od dawna stanowią przedmiot powszechnej uwagi ze strony badaczy, praktyków, jak i ogółu społeczeństwa [Barkema, Gomez-Mejia, 1998]. Są jednym z najistotniejszych elementów systemu zarządzania zasobami ludzkimi [Balkin, Gomez- Mejia, 1987]. Właściwie dopasowane, są w stanie skutecznie wesprzeć realizację strategicznych celów i założeń organizacji [Montemayor, 1996; Marler, Milkovich, Yanadori, 2002]. Poprzez regularnie przeprowadzane audyty systemów wynagrodzeń oraz dokonywane w ich wyniku zmiany i modyfikacje możliwa staje się również pomoc organizacji w dostosowaniu się do funkcjonowania w gwałtowanie zmieniającym się otoczeniu czy w przygotowaniu się kryzysu gospodarczego [Shrivastava, Mitroff, Miller, Miglani, 1988]. Dostępny jest także szeroki wachlarz możliwych do zastosowania form i składników wynagrodzeń, których wykorzystanie uzależnione jest od celów, którym mają one służyć [Tichy, Fombrum, Devanna, 1982]. Ukazuje to niezwykłą złożoność i wielowymiarową naturę tego konstruktu, analizowanego z różnych, często sprzecznych punktów widzenia [Boyd, Salamin, 2001]. Artykuł prezentuje oryginalne podejście do wynagrodzeń a mianowicie ukazuje dialektyczną perspektywę polityki wynagrodzeń. W szczególności uwaga badawcza skupiona została w nim na określeniu poziomu zarządzania sprzecznościami polityki wynagrodzeń polskich organizacji w latach ubiegłych, a także na omówieniu podstawowych tendencji w wynagradzaniu, wynikających z wymogów stawianych przez otoczenie obecnie lub w niedalekiej przyszłości. Celem głównym niniejszego artykułu jest zatem przyjęcie dialektycznego podejścia i stworzenie podstaw do analizowania sprzeczności polityki wynagrodzeń. Realizację tak postawionego celu rozpoczęto od podkreślenia strategicznej perspektywy wynagrodzeń poprzez zdefiniowanie konstruktu, jakim jest polityka wynagrodzeń. To ona dostarcza wskazówek pomocnych przy zarządzaniu wynagrodzeniami oraz pozwala sformułować podstawowe założenia ukierunkowujące decyzje i działania w obszarze efektywnego wynagradzania. Wstępem do badań empirycznych była także analiza literatury przedmiotu, która pozwoliła na zidentyfikowanie podstawowych wymiarów polityki wynagrodzeń oraz sporządzenie listy 16 sprzeczności polityki wynagrodzeń, rozpatrywanych przez pryzmat ujęcia dialektycznego. Wszystkie ze zidentyfikowanych opozycji mają silne umocowanie w literaturze przedmiotu, i to zarówno w odniesieniu do wielu opracowań teoretycznych, jak też badań empirycznych, które potwierdziły ich istnienie. Dokonany przegląd literatury przedmiotu pozwolił na postawienie hipotezy badawczej dotyczącej efektywności zespalania sprzeczności polityki wynagrodzeń przez polskie organizacje. Sprzeczności nie powinny być utożsamiane z zarządzaniem trudnościami lub problemami, a wręcz przeciwnie, powinny być traktowane jako wyłaniające się

3 Komunikaty z badań 105 możliwości. Negowanie czy odrzucenie sprzeczności wydaje się być zatem mało efektywnym założeniem w stosunku do złożonego społecznego otoczenia. Następnie sprawozdano wyniki badań empirycznych, które przeprowadzono w 135 polskich organizacjach, co umożliwiło weryfikację postawionej hipotezy badawczej. W końcowej części artykułu przeprowadzono krótką dyskusję nad uzyskanymi wynikami badań. W tej części pracy podsumowano rezultaty przeprowadzonych analiz, przedstawiono implikacje natury teoretycznej oraz wnioski praktyczne. Artykuł ten kończy się omówieniem ograniczeń prowadzonych badań oraz wyznaczeniem kierunków dalszych analiz obejmujących nie tylko problematykę polityki wynagrodzeń, lecz także tematów wykraczające poza analizowany obszar badawczy. Polityka wynagrodzeń z perspektywy dialektycznej Wynagrodzenia są konstruktem posiadającym niezwykle złożoną i wielowymiarową naturę. Z tego też względu w literaturze przedmiotu podkreśla się brak spójnych i jednoznacznych wyników badań w tym obszarze. Zakłada się w niej, że różnorodność otrzymywanych wyników jest rezultatem pojawiających się problemów terminologicznych lub też wiąże się z brakiem wystarczająco silnych podstaw teoretycznych uwzględnianych przy prowadzeniu badań [Becker, Gerhart, 1996]. Tymczasem pomocne powinno stać się usystematyzowanie istniejących pojęć z zakresu ZZL poprzez ich odzwierciedlenie za pomocą istniejących w organizacji poziomów abstrakcji: (1) zasad, (2) polityk oraz (3) praktyk [Delery, Doty, 1996, Colbert, 2004]. Badania powinny zatem uwzględniać jeden z tych podstawowych poziomów. W niniejszym artykule uznano poziom polityki za bazowy dla rozważań nad wynagrodzeniami. Pojęcie polityka zawiera ogólne stwierdzenia lub też założenia ukierunkowujące myślenie i działanie przy podejmowaniu decyzji, a identyfikowane jest jako zbiór wytycznych możliwych do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji (guides to thinking in decision making) [Koontz, O Donnel, Weihrich, 1984]. Analogicznie zatem do ogólnego pojęcia polityk polityka wynagrodzeń wskazuje na to, co organizacje oraz zarządzający zasobami ludzkimi spodziewają się osiągnąć w zakresie zarządzania wynagrodzeniami oraz jak zamierzają zachowywać się w określonych warunkach przy podejmowaniu decyzji i działań związanych z wynagrodzeniami [Armstrong, Stephens, 2005]. Lawler [1990] podkreślił, iż tworząc i kształtując politykę wynagrodzeń, należy przede wszystkim myśleć i działać strategicznie w obszarze wynagrodzeń. Podążając śladem rozważań Gomez-Mejia i Balkin [1992], można stwierdzić, iż polityka wynagrodzeń traktowana jako jeden z elementów projektowania organizacji, jest konstruktem niezwykle złożonym i wieloaspektowym.

4 106 Komunikaty z badań W wyniku odzwierciedlenia pojęć z zakresu wynagrodzeń za pomocą istniejących w organizacji poziomów abstrakcji, w tym przypadku polityk, nasuwa się pytanie o szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń. Konieczne staje się zatem zidentyfikowanie w miarę stałego i spójnego zbioru wytycznych w obszarze wynagrodzeń czyli wyodrębnienie określonych wymiarów polityki wynagrodzeń. Wiele wymiarów polityki wynagrodzeń, posiadających strategiczne znaczenie dla organizacji, zostało zidentyfikowanych w literaturze przedmiotu [Kerr, 1985]. Od najprostszych obejmujących jedynie dwa elementy: (1) stosunek wynagrodzenia stałego do wynagrodzenia zmiennego (pay mix), (2) nacisk na długi i krótki okres (emphasis on long- vs. short term), po bardziej złożone i rozbudowane, aż do 35 kluczowych wymiarów wynagrodzeń. Brown, Sturman, Simmering [2003] sugerują, iż zarówno poziom wynagrodzeń, jak i ich wewnętrzna struktura są istotne dla zrozumienia implikacji polityki wynagrodzeń na poziomie organizacji. Zgodnie z analizami Montemayora [1996], polityka wynagrodzeń może zostać sklasyfikowana w pięć następujących obszarów: (1) filozofia wynagrodzeń, (2) zewnętrzna konkurencyjność, (3) stosunek części stałej wynagrodzenia do zmiennej, (4) podwyżki wynagrodzeń, oraz (5) administrowanie wynagrodzeniami. Przykładowo Milkovich i Newman [1990] wskazują na istnienie czterech podstawowych wymiarów, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w obszarze wynagrodzeń. Do tych wymiarów zaliczyli oni: (1) wewnętrzną konkurencyjność wynagrodzeń; (2) zewnętrzną konkurencyjność wynagrodzeń; (3) udział pracowników; (4) administrowanie systemem wynagrodzeń. Wszystkie te cztery obszary polityki wynagrodzeń służą jako generalne wytyczne do zarządzania wynagrodzeniami. Przedstawiona powyżej propozycja wskazuje na możliwość wykonania kolejnego kroku w analizowaniu zagadnień wynagrodzeń. Wydaje się, że istniejące wymiary polityki mogą być traktowane jako posiadające dwa krańcowe rozwiązania [Gomez-Mejia, 1992; Balkin, Gomez-Mejia, 1990; Gomez-Mejia, Welbourne, 1988]. Balkin i Gomez-Mejia, analizując mechanistyczny i organiczny wzorzec wynagrodzeń, podkreślili, iż większość organizacji plasuje się gdzieś pomiędzy dwoma stanowiskami, posiadając w większym bądź mniejszym stopniu cechy charakterystyczne dla każdego z nich. Idąc dalej tym tropem, można zauważyć, że prezentowanie wymiarów wynagrodzeń w układzie podkreślającym ich dwoistość dostarcza przesłanek do traktowania ich jako sprzeczności strategicznych, czyli postrzegania polityki wynagrodzeń przez pryzmat ujęcia dialektycznego. W ostatniej dekadzie wielu badaczy przyjęło spojrzenie dialektyczne na organizację, strategię i zarządzanie [Benson, 1977; Cameron, 1986; Clegg, Cunha, Cunha, 2002; de Witt Meyer, 1998; Farjoun, 2002; Levis, 2000; Quinn, 1988; Seo, Creed, 2002; Townley, 2002]. Wyłonili oni podejście dialektyczne z tradycyjnego. Perspektywa ta odnosi się przede wszystkim do procesów zachodzących w rzeczywistości i oznaczających współwystępowanie oraz ścieranie się przeciwstawnych tendencji i sił w przedmiotach

5 Komunikaty z badań 107 czy procesach. Obejmuje stosunki między zjawiskami, charakteryzujące się tym, że ich współistnienie i wzajemne warunkowanie pociągają za sobą ich przeciwdziałanie. Wobec powyższego zarządzanie sprzecznościami nie jest zarządzaniem problemami czy trudnościami, a wręcz przeciwnie jest zarządzaniem wykorzystującym sprzeczności jako szanse, ułatwienia czy też wzmocnienia. Wśród podstawowych ram koncepcyjnych spojrzenia dialektycznego można wymienić: (1) akceptowanie różnorodnych punktów widzenia podobnie jak sytuacje, tak i organizacje można, a nawet należy postrzegać z różnych punktów widzenia, (2) wyodrębnienie zbioru przeciwstawieństw możliwych do zespolenia, (3) nieustanne tworzenie napięć, nieprzewidywalność zachowań, nierównowagę i nieregularność funkcjonowania organizacji, gdyż żadna z dwóch sprzecznych sił nie może zostać usunięta. Sprzeczności nie mogą być pogodzone raz na zawsze i dlatego muszą być wciąż zespalane, a proces ich zespalania zależy od cech charakterystycznych otoczenia, jak i samej organizacji, (4) akceptowanie sprzeczności stan organizacyjnej równowagi nie wyklucza sprzeczności, lecz akceptuje je jako podstawę do radykalnych zmian istniejącego porządku organizacyjnego, (5) podkreślenie zdolności menedżerów do łączenia ze sobą dwóch przeciwstawnych sprzeczności, nie wykluczając żadnej. Stając w obliczu sprzeczności, menedżerowie powinni starać się odnaleźć oryginalny, nowatorski sposób powiązania ze sobą istniejących przeciwieństw, lecz także zdawać sobie sprawę z tego, że żadne z owych kreatywnych możliwości godzenia nie będzie nigdy ostatecznym rozwiązaniem [Davis, Eisenhardt, 2005]. Naturalnie wpisuje się w długofalowe funkcjonowanie organizacji, będąc jej nieodłącznym elementem [Probst, Raish, 2005]. Bazując na powyższych rozważaniach, można przyjąć podejście dialektyczne oraz wyodrębnić konkretne sprzeczności polityki wynagrodzeń, postrzegane jako napięcia pomiędzy dwoma koniecznymi i zarazem przeciwstawnymi celami, które nie mogą być rozwiązane w sposób trwały. Tabela 1 prezentuje 16 zidentyfikowanych wymiarów sprzeczności strategicznych istniejących w obrębie ośmiu obszarów polityki wynagrodzeń. Podstawą do powyższych rozważań stały się założenia dwóch badaczy Luisa Gomez- Mejia i Davida Balkin, którzy odnosząc się do problematyki wynagrodzeń, podsumowali istotę podejścia strategicznego w następujący sposób: (1) zróżnicowane warunki panujące w otoczeniu, odmienne strategie organizacyjne oraz różnice w charakterystyce samych organizacji wymagają odmiennych praktyk i polityk wynagrodzeń, (2) efektywność zastosowania różnorodnych praktyk i polityk wynagrodzeń zmienia się w zależności od kontekstu. W rezultacie możliwe stało się postawienie następującej hipotezy: Hipoteza 1. Większość organizacji posiada wysoką zdolność do godzenia sprzeczności strategicznych polityki wynagrodzeń.

6 108 Komunikaty z badań Tabela 1. Sprzeczności polityki wynagrodzeń Obszar polityki wynagrodzeń Lp. Sprzeczne wymiary polityki wynagrodzeń zewnętrzna konkurencyjność wynagrodzeń częstotliwość i wysokość podwyżek wynagrodzeń kryteria wynagradzania wynagrodzenie za efekty stosunek części stałej do części zmiennej wynagrodzeń 1. wymagania rynkowe vs. wymagania organizacyjne 2. częstotliwość podwyżek vs. wysokość podwyżek 3. umiejętności pracownika vs. stanowisko pracy 4. efekty vs. staż pracy 5. mierniki ilościowe vs. mierniki jakościowe 6. indywidualne efekty vs. zagregowane efekty 7. efekty na poziomie jednostki adm. vs. 8. wynagrodzenie stałe vs. efekty na poziomie kontra organizacji wynagrodzenie zmienne 9. nagradzanie za ryzyko vs. karanie za bierność horyzont czasu 10. krótki horyzont czasu vs. długi horyzont czasu świadczenia dodatkowe 11. forma finansowa vs. forma rzeczowa administrowanie wynagrodzeniami 12. dyferencjacja vs. egalitaryzm decyzje podejmuje naczelne kierownictwo oczekiwania pracowników vs. vs. decyzje podejmują jednostki adm. oczekiwania organizacji 15. inicjatywa odgórna vs. inicjatywa oddolna 16. elastyczność rozwiązań vs. trwałość rozwiązań Zespalanie sprzeczności polityki wynagrodzeń w polskich organizacjach: wyniki badań empirycznych Badania służące weryfikacji postawionej hipotezy przeprowadzono w latach Do tego celu opracowano kwestionariusz ankiety składający się z pytań dotyczących zdolności polskich organizacji do zespolenia sprzeczności strategicznych w obszarze polityki wynagrodzeń. Respondenci wywodzili się ze szczebli kierowniczych, do których zaliczono kierowników (dyrektorów) działów zarządzania zasobami ludzkimi/działów personalnych polskich organizacji. Ostatecznie łącznie 135 kwestionariuszy spełniających wymagane kryteria poddano dalszym analizom. W badaniu zastosowano wielopunktową skalę postaw Likerta (w tym przypadku siedmiopunktową). Pytania w kwestionariuszu zostały tak skonstruowane, aby respondent musiał ocenić, posługując się skalą od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 7 (zdecydowanie się zgadzam), dwa wy-

7 Komunikaty z badań 109 miary charakterystyczne dla rozpatrywanej sprzeczności. Uzyskane wyniki ocen zostały naniesione na siatkę profilu ryzyka strategicznego opartą na osiach dwóch współrzędnych (wykres 1). Wykres 1. Siatka profilu ryzyka strategicznego Źródło: Bratnicki, 2001 Wielkość obliczonego profilu ryzyka strategicznego pozwala określić zdolność uczestników organizacji do zespalania sprzeczności polityki wynagrodzeń, wskazując przy tym strefę, w jakiej znajduje się badana organizacja. Na osiach odłożone są wartości skali ocen od 1 do 7. Oś x odzwierciedla ocenę respondenta w zakresie pierwszego wymiaru sprzeczności polityki wynagrodzń, natomiast oś y odzwierciedla ocenę respondenta w zakresie drugiego wymiaru sprzeczności polityki wynagrodzeń. Profil ryzyka strategicznego występującego w paradoksie obliczany jest jako odległość od prawego górnego rogu siatki decyzyjnej (punkt o współrzędnych (7;7) oznaczający odpowiedź najlepszą) do punktu o współrzędnych odpowiadających ocenie respondenta (punkt o współrzędnych (x;y)). Profil ten liczy się zgodnie z wzorem: Im wyliczona odległość jest większa (czyli im większe odchylenie obserwowanych wartości od stanu idealnego), tym mniejsza jest efektywność organizacji w zespalaniu badanych sprzeczności. Punkt o współrzędnych (7;7) odzwierciedla stan idealny (profil

8 110 Komunikaty z badań ryzyka strategicznego = 0), a punkt o współrzędnych (1;1) wynik najgorszy (profil ryzyka strategicznego = 8,49). Uzyskane rezultaty profilu ryzyka strategicznego przyjmujące wartość od 0 do 8,49 podzielić można na trzy zasadnicze strefy: bezpieczeństwa, ostrzeżenia i zagrożenia. Ich granice wyznacza się, dzieląc długość przekątnej (8,49) na trzy równe odcinki. Pierwszy z nich, przyjmujący wartości między 0-2,83, oznacza, iż organizacja potrafi godzić kluczowe sprzeczności polityki wynagrodzeń i prawdopodobnie jest bezpieczna. Panują dobre warunki w organizacji do zespalania sprzeczności polityki wynagrodzeń. Wynik w przedziale 2,84-5,66 (druga strefa) jest sygnałem wskazującym, że firma znajduje się w strefie ostrzeżenia. Kadra zarządzająca musi zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w sytuacji, gdy wysoki wynik występuje w przypadku wielu sprzeczności. Niektóre wymiary polityki wynagrodzeń polegają na wyborze rozwiązań skrajnych czy kompromisowych. Najwyższy profil ryzyka strategicznego (5, ) wskazuje, że organizacja znalazła się w strefie zagrożenia. W tej sytuacji organizacja wybiera rozwiązania skrajne, nie korzystając z zalet płynących z godzenia sprzeczności polityki wynagrodzeń. Przeprowadzone badania empiryczne dostarczyły informacji umożliwiających ustalenie wartości profilu ryzyka strategicznego dla wszystkich 135 polskich organizacji. Wartość profilu ryzyka strategicznego przyjęła wartości od 0 do 8,49. Badania pokazały, iż w przypadku każdego wymiaru profilu ryzyka strategicznego zdecydowana liczba badanych organizacji mieści się w przedziale wyznaczającym strefę ostrzeżenia (między 42% a 72% organizacji dla poszczególnych sprzeczności polityki wynagrodzeń). Wartość profilu ryzyka strategicznego dla poszczególnych sprzeczności polityki wynagrodzeń polskich organizacji prezentuje tabela 2. Największą zdolność do zespalania sprzeczności strategicznych badane organizacje wykazały w przypadku pięciu sprzeczności: (1) uwzględniania indywidualnych umiejętności kontra wymagań stawianych przez stanowisko pracy, (2) uwzględniania efektów pracy kontra czasu pracy, (3) bazowania na efektach wypracowanych na poziomie jednostki organizacyjnej (działu, wydziału, departamentu) kontra całej organizacji, (4) uwzględniania wymagań rynkowych kontra wymagań organizacyjnych, aż w końcu (5) stosowania mierników ilościowych kontra mierników jakościowych. Z drugiej strony część badanych organizacji nie była w stanie w pełnym zakresie czerpać korzyści z zespalania sprzeczności polityki wynagrodzeń. Reprezentowały one stan ostrzeżenia przede wszystkim w przypadku następujących sprzeczności: (1) uwzględniania wymagań rynkowych kontra wymagań organizacyjnych, (2) inicjatyw odgórnych kontra inicjatyw oddolnych. Dodatkowo, większość badanych organizacji (więcej niż 50% firm dla każdej z sprzeczności polityki wynagrodzeń z wyjątkiem dwóch) przynależała do drugiej strefy ostrzeżenia.

9 Komunikaty z badań 111 Tabela 2. Wartość profilu ryzyka strategicznego sprzeczności polityki wynagrodzeń Sprzeczność polityki wynagrodzeń umiejętności pracownika vs. stanowisko pracy Organizacje zespalające sprzeczności polityki wynagrodzeń na satysfakcjonującym poziomie 0-2,83 Organizacje w fazie ostrzeżenia 2,84-5,66 Organizacje nie będące w stanie zespalać sprzeczności polityki wynagrodzeń 5,67-8,49 liczba procent liczba procent liczba procent 49 36% 77 57% 9 7% efekty vs. staż pracy 46 34% 57 42% 32 24% indywidualne vs. zagregowane efekty krótki vs. długi horyzont czasu nagradzanie za ryzyko vs. karanie za bierność efekty na poziomie jednostki vs. organizacji wymagania rynkowe vs. organizacyjne dyferencjacja vs. egalitaryzm mierniki ilościowe vs. jakościowe wynagrodzenia stałe vs. zmienne częstotliwość vs. wysokość podwyżek forma rzeczowa vs. finansowa centralizacja vs. decentralizacja oczekiwania pracowników vs. organizacji inicjatywa odgórna vs. oddolna trwałość vs. elastyczność rozwiązań 34 25% 80 59% 21 16% 18 13% 87 64% 30 22% 11 8% 69 51% 55 41% 47 35% 72 53% 16 12% 47 35% 72 53% 16 12% 22 16% 90 67% 23 17% 48 36% 71 53% 16 12% 21 16% 97 72% 17 13% 25 19% 61 45% 49 36% 12 9% 89 66% 34 25% 18 13% 85 63% 32 24% 9 7% 75 56% 51 38% 9 7% 94 70% 32 24% 27 20% 84 62% 24 18% Strefa zagrożenia obejmująca organizacje nie radzące sobie z godzeniem sprzeczności i charakteryzujące się kontekstem blokującym wykorzystanie potencjału w nich

10 112 Komunikaty z badań tkwiącego dotyczy głównie trzech sprzeczności spośród szesnastu analizowanych: (1) nagradzania za ryzyko kontra karanie za bierność, (2) częstotliwości dokonywania kontra wysokości wypłacania podwyżek oraz (3) uwzględniania oczekiwań pracowników (ujawnienie informacji o wynagrodzeniach) kontra oczekiwań organizacji (utajnienia informacji o wynagrodzeniach). Odsetek organizacji wybierających jedynie skrajne rozwiązania w tych trzech wymiarach nie jest przeważający oscyluje wokół 36%-41%. Przeprowadzona analiza wykazała, iż w przeważającej większości badane organizacje uplasowały się w strefie ostrzeżenia, godząc wszelkie sprzeczności polityki wynagrodzeń na poziomie mogącym stanowić sygnał ostrzegawczy. Nie istnieją zatem podstawy do odrzucenia hipotezy zakładającej, że większość organizacji posiada zdolność do godzenia sprzeczności strategicznych polityki wynagrodzeń. Zakończenie Procesy globalizacji, ostra konkurencja, a także zmieniające się technologiczne, polityczne, demograficzne oraz ekonomiczne uwarunkowania to główne powody, dla których wiele współczesnych organizacji decyduje się obecnie na dokonanie istotnych zmian w sposobach wynagradzania pracowników. Wszystkie te czynniki, mające swoje źródło w przeszłości, będą jednakże jeszcze długo w przyszłości wywierać naciski na organizacje, zmuszając je do zmodyfikowania, udoskonalenia czy też zaadaptowania nowych, nietradycyjnych podejść do procesu zarządzania wynagrodzeniami. Biorąc pod uwagę zmienne uwarunkowania, w których przyszło funkcjonować organizacjom w ostatnich latach, w niniejszym artykule zaprezentowano dialektyczne podejście do procesu zarządzania wynagrodzeniami. W szczególności w artykule tym uwagę skupiono na teoretycznym skonstruowaniu i empirycznym przetestowaniu podejścia dialektycznego do polityki wynagrodzeń. Chcąc zweryfikować, na ile polskie organizacje posiadają zdolność do godzenia sprzeczności polityki wynagrodzeń, sprawdzono, jak radzą sobie one z zespalaniem sprzeczności w tym zakresie. Przeprowadzona analiza wykazała, iż w przeważającej większości badane organizacje (między 42% a 72% organizacji dla poszczególnych sprzeczności polityki wynagrodzeń) uplasowały się w strefie ostrzeżenia, godząc sprzeczności polityki wynagrodzeń na poziomie mogącym stanowić sygnał ostrzegawczy, jednak nie stanowiąc konkretnego bodźca dla przedsięwzięcia właściwych środków zaradczych. Warto w tym miejscu zastanowić się, dlaczego stosunkowo niewiele organizacji jest w stanie efektywnie zarządzać sprzecznościami polityki wynagrodzeń. Wątpliwości mogą również dotyczyć zakresu, w którym dialektyka, jako użyteczne podejście do zarządzania, może przyczynić się do lepszego zrozumienia sposobu, w jaki menedżerowie, uwzględniając warunki, którym organizacje muszą stawać czoło w ostatnich latach, podejmują kluczowe decyzje w obszarze wynagradzania. W pewnym stopniu perspektywa

11 Komunikaty z badań 113 dialektyczna jest owocnym podejściem, dostarczającym podstaw do analizowania sposobu podejmowania decyzji mających na celu inicjowanie i przeprowadzanie skutecznych zmian w zarządzaniu wynagrodzeniami. Podejście to może przyczynić się również do zwiększania efektywności procesów wynagradzania, co w konsekwencji powinno przełożyć się na sprawniejszą realizację strategicznych celów organizacji. Dodatkowo w obszarze wynagradzania wyróżnić można kilka kluczowych trendów, które mogą mieć istotne znaczenie zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Po pierwsze, jak zostało to również zaprezentowane w niniejszym artykule, zauważyć można pewną tendencję w kierunku stosowania zintegrowanego, holistycznego podejścia do wynagrodzeń [Chen, Hsieh, 2006]. Wcześniejsze badania empiryczne oraz uwaga części praktyków skupione były głównie na kilku zasadniczych aspektach polityki wynagrodzeń, bez uwzględnienia bardziej kompleksowego podejścia. Tymczasem użyteczne może okazać się koncentrowanie uwagi nie tylko na projektowaniu i wdrażaniu technicznie doskonałych programów wynagradzania, ale przede wszystkim na uwzględnianiu wszelkich możliwych i dostępnych technik motywacji oraz metod wynagradzania. Nacisk powinien zostać położony nie tylko na wystarczająco wysokie wynagrodzenie całkowite, atrakcyjne wynagrodzenie zmienne czy różnorodny system świadczeń dodatkowych, lecz także na pozytywną atmosferę w miejscu pracy, interesującą przyszłą perspektywę zawodową czy też wręcz idealne warunki do dalszego indywidualnego rozwoju (przy uwzględnieniu różnego rodzaju szkoleń i form doskonalenia, możliwości podnoszenia kwalifikacji formalnych, dalszego rozwoju, coachingu). Takie formy motywacji zwiększają zaangażowanie pracowników, pozwalają im skuteczniej pogodzić życie zawodowe z życiem prywatnym oraz czynią ich odpowiedzialnymi za realizację konkretnych, kluczowych celów organizacyjnych, dostarczając jednocześnie silnych bodźców do ich przekraczania. Oprócz tego, motywują do zachowań ukierunkowanych na wysoką efektywność pracy oraz zachęcają pracowników do poprawy umiejętności i poszerzenia kompetencji. W sumie te formy motywacji zwiększają zarówno efektywność pracowników, jak i ich długofalowy rozwój. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, można wyciągnąć wniosek, iż zastosowanie zarówno motywatorów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, jest pewnego rodzaju tendencją nabierającą obecnie dużego znaczenia. Tradycyjne podejścia do wynagradzania przywiązują zdecydowanie większą uwagę do finansowych form wynagrodzeń i kładą większy nacisk na wykorzystanie motywatorów zewnętrznych. Tymczasem ludzie często pracują dla realizacji wielu różnorodnych celów, nie tylko dla pieniędzy. Tak więc, bardziej nowoczesne podejście do wynagradzania zwraca się tym samym w kierunku wewnętrznych form motywacji i uwzględnia wszystko to, co jest cenne dla pracowników z zawodowego punktu widzenia, bez opierania się jedynie na finansowych gratyfikacjach. W celu osiągnięcia sukcesu przez organizację, w sytuacji gdy istotna jest szybkość, elastyczność oraz wydajność, większa uwaga powinna być skupiona na kluczowych po-

12 114 Komunikaty z badań trzebach wysoce kwalifikowanych pracowników. Szeroko urozmaicone, zindywidualizowane metody wynagradzania są szczególnie skuteczne przy przyciąganiu pracowników posiadających kluczowe dla organizacji kompetencje oraz przy zatrzymywaniu tych pracowników, którzy potrafią efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności, generując ponadprzeciętne rezultaty [Armstrong, Brown, 2005]. Tak zaprojektowane wynagrodzenia mogą stać się także skutecznym motywatorem do podtrzymania ich dalszego rozwoju. Aby tego dokonać, oprócz znacznej różnorodności oferowanych rozwiązań, wynagrodzenia powinny uwzględniać wiedzę, doświadczenie i umiejętności konkretnego pracownika, a nie wyłącznie opierać się na wymaganiach, jakie stawia przed wykonawcą jego praca (w postaci zakresu zadań i obowiązków na danym stanowisku) lub pozycja w organizacji. Kolejna tendencja w wynagradzaniu polega w tym przypadku na zwróceniu większej uwagi na kompetencje pracownika przy projektowaniu polityki wynagrodzeń. Zgodnie z nią, wszyscy pracownicy powinni na bieżąco aktualizować i poszerzać swoją wiedzę, a także nabywać całkiem nowe kompetencje, aby będąc bardziej elastycznymi, móc nadążać za zmieniającymi się uwarunkowaniami. W tej sytuacji zwiększanie się zakresu wiedzy i poszerzanie kompetencji pracowników są jednymi z kluczowych wymogów nowoczesnych organizacji. Dodatkowo, w otoczeniu, które może być scharakteryzowane jako ciągła walka o talenty, przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników posiadających kluczowe dla organizacji kompetencje wydają się być jednym z najbardziej pilnych wyzwań organizacyjnych [Wilson, 2001]. Spora część organizacji obecnie boryka się z dużymi problemami w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów. Tak więc zmiany w zakresie wynagradzania powinny również podążać w kierunku uchwycenia i podkreślenia atrakcyjności oferowanych programów dla tak specyficznej grupy pracowników utalentowanych. Dzięki temu firmy staną się bardziej konkurencyjne w przyciąganiu nowych talentów do organizacji, w utrzymywaniu najlepszych spośród nich oraz w motywowaniu talentów do działań zwiększających sukces organizacji. Kolejny trend może bazować zatem na lepszym zrozumieniu wymagań co do wynagradzania talentów oraz na właściwej implementacji, takich polityk wynagrodzeń, które pozwolą na ich przyciągnięcie, zatrzymanie oraz motywowanie. W przypadku organizacji doświadczających ciągłych i gwałtownych zmian, tylko utalentowani pracownicy są w stanie umożliwić organizacji przystosowanie się do tych specyficznych warunków funkcjonowania. W całym tym procesie efektywnego wynagradzania nie powinno jednak zabraknąć zorientowania organizacji w kierunku pozostałych grup pracowników tych nieutalentowanych. W tym przypadku jednak projektowane rozwiązania nie powinny być jednolite dla wszystkich, w ten sposób, iż nie powinny opierać się na jednym tylko programie, mającym zastosowanie do wszystkich pracowników w organizacji.

13 Komunikaty z badań 115 Szybko zmieniające się otoczenie także wymaga od organizacji posiadania polityk i procedur wynagradzających pracowników we właściwym czasie [Chen, Hsieh, 2006]. Kluczowe zatem staje się określenie częstotliwości, z jaką należy wypłacać wynagrodzenia (szczególnie te w formie zmiennej), tak aby zagwarantować, iż bieżące zachowania pracowników ukierunkowane będą na realizację długoterminowych zamierzeń i celów organizacyjnych. Innymi słowy, kolejny trend w wynagradzaniu uwzględniać powinien odejście od tradycyjnego, cyklicznego oferowania wynagrodzenia ruchomego w regularnych odstępach czasu w kierunku proponowania częstszych, natychmiastowych gratyfikacji finansowych (zazwyczaj uzależnionych od bieżącej indywidualnej bądź zagregowanej efektywności). W tej sytuacji wynagrodzenie może służyć jako potężne narzędzie motywacyjne, a także może przynieść maksimum korzyści organizacji w sytuacji, gdy jest oferowane niezwłocznie. Pracownicy mogą poczuć, iż ich wkład został dostrzeżony i nagrodzony natychmiastowo, dając im tym samym możliwość lepszego uświadomienia, w jaki sposób ich wysiłki generują przyszłe rezultaty. Takie rozwiązanie wymaga jednakże dobrej komunikacji, stosunkowo dużej otwartości między pracownikami różnych szczebli zarządzania, a także traktowania wynagrodzeń pracowników bardziej jako inwestycji niż jednej ze znaczących pozycji w kosztach stałych organizacji. Reasumując, tradycyjne podejście do wynagradzania pracowników należy już do przeszłości [Brown, 2010]. Obecnie coraz więcej organizacji dąży do zaprojektowania i wdrożenia rozwiązań z zakresu wynagradzania z jednej strony spełniających warunki stawiane przez dzisiejsze konkurencyjne i ciągle zmieniające się otoczenie, z drugiej natomiast gwarantujących zadowolenie pracowników oraz udziałowców, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości długofalowego rozwoju organizacji. Część z tych organizacji będzie zapewne w stanie czerpać korzyści z pojawiających się okazji, podczas gdy pozostała część straci tę szansę i pozostanie dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest dzisiaj. Jednakże dostrzeżenie istniejących trendów w wynagradzaniu, a także zaimplementowanie rozwiązań im odpowiadających są kluczowe dla przyciągnięcia i utrzymania pracowników, a w konsekwencji dla uzyskania przez organizację przewagi konkurencyjnej. Literatura Armstrong M., Brown D. (2005), Reward strategies and trends in the United Kingdom: The land of diverse and pragmatic dreams, Compensation & Benefits Review, vol. 37, nr 4, s Armstrong M., Stephens T. (2005), Employee reward management and practice, Kogan Page, London. Balkin D.B., Gomez-Mejia L.R. (1987), Toward a contingency theory of compensation strategy, Strategic Management Journal, vol. 8, s

14 116 Komunikaty z badań Balkin D.B., Gomez-Mejia (1990), Matching compensation and organizational strategies, Strategic Management Journal, vol. 11, s Banking Market In Poland , CEE Banking Series, report by Intelace Research May 2010 Barkema H.G., Gomez-Mejia L.R. (1998), Managerial compensation and firm performance: a general research framework, Academy of Management Journal, vol. 41, s Becker B., Gerhart B. (1996), The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospect, Academy of Management Journal, vol. 39, s Benson J.K. (1977), Organizations: A dialectical view, Administrative Science Quarterly, vol. 22, s Boyd B., Salamin A. (2001), Strategic reward systems: A contingency model of pay system design, Strategic Management Journal, vol. 22, s Bratnicki M. (2001), Dilemmas and pitfalls of contemporary management, Gnome, Katowice. Brown D. (2010), Fairness the new watchword in rewards, Employee Benefits, s. 20. Brown M., Sturman M., Simmering M. (2003, Compensation policy and organizational performance: the efficiency, operational, and financial implications of pay levels and pay structure, Academy of Management Journal, vol. 46, s Cameron K.S. (1986), Effectiveness as paradox: Consensus and conflict in conception of organizational effectiveness, Management Science, vol. 32, s Chen H.M., Hsieh Y.H. (2006), Key trends of the total reward system in the 21st century, Compensation and Benefits Review, vol. 38, nr 6, s Clegg S.R, Cunha J.V., Cunha M.M. (2002), Management paradoxes: A relational view, Human Relations, vol. 55, s Colbert B.A. (2004), The complex resource-based view: implications for theory and practice in strategic human resource management, Academy of Management Review, vol. 29, s Davis J., Eisenhardt K.M. (2005) Complexity, market dynamism, and the strategy of simple rules, Working paper, Stanford University, Stanford. De Wit B., Meyer R. (1998), Strategy. Process, content, context. An international perspective, International Thomson Business Press, London. Delery J.E., Doty D.H. (1996), Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions, Academy of Management Journal, vol. 39, s Farjoun M. (2002), The dialectics of institutional development in emerging and turbulent fields: The history of pricing conventions in the on-line database industry, Academy of Management Journal, vol. 45, s Gomez-Mejia L. (1992), Structure and Process of Diversification, Compensation Strategy, and Firm Performance, Strategic Management Journal, vol. 13, s Gomez-Mejia L.R., Balkin, D. (1992), Compensation, Organizational Strategy and Firm Performance. Southwestern Publishing, Cincinnati, OH. Gomez-Mejia L.R., Welbourne T.M. (1988), Compensation strategy: An overview and future steps, HR. Human Resource Planning, vol. 11, s Kerr J (1985), Diversification strategies and managerial rewards: An empirical study, Academy of Management Journal, vol. 28, s Koontz H., O Donnel C., Weihrich H. (1984), Management, McGraw-Hill Lawler E.E. (1990), Strategic Pay, Jossey-Bass, San Francisco, CA. Lewis M.W. (2000), Exploring paradox: Toward a more comprehensive guide, Academy of Management Review, vol. 25, s

15 Komunikaty z badań 117 Marler J.H., Milkovich G.T. Yanadori Y. (2002), Organization-wide broad based incentives: Rational theory and evidence, Academy of Management Proceedings HR. Milkovich G.T. (1988), A strategic perspective to compensation management, [w:] Rowland K., Ferris G. (red.), Research in Personnel and Human Resources Management, JAI Press, Greenwich. Milkovich G.T., Newman J.M. (1990), Compensation, BPI IRWIN, USA. Montemayor E.F. (1996), Congruence between pay policy and competitive strategy in high-performing firms, Journal of Management, vol. 22, s Probst G., Raisch S. (2005), Organizational crisis: The logic of failure, Academy of Management Executive, vol. 19, s Quinn R.E. (1988), Beyond rational management: Mastering the paradoxes and competing demands of high performance, Jossey-Bass, San Francisco. Seo M., Creed W.E.D. (2002), Institutional contradictions, praxis and institutional change: A dialectical perspective. Academy of Management Review, vol. 27, s Shrivastava P., Mitroff I.I., Miller D., Miglani A. (1988), Understanding industrial crises, Journal of Management Studies, vol. 25, nr 4, s Stroh L.K., Brett J.M., Baumann J.P., Reilly A.H. (1996), Agency theory and variable pay compensation strategies, Academy of Management Journal, vol. 39, s Tichy N.M., Fombrum C.J., Devanna M.A. (1982), Strategic human resource management, Sloan Management Review, vol. 23, nr 2, s Townley B. (2002), Role of competing rationalities in institutional change, Academy of Management Journal, vol. 45, s Wilson T.B. (2001), What s hot and what s not: Key trends in total compensation, Compensation and Benefits Management, vol. 17, nr 2, s Magdalena Majowska mgr, asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Autorka ponad 40 prac naukowych poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorczości. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki polityki wynagrodzeń, ocen okresowych oraz efektywności organizacji. Uczestniczka licznych międzynarodowych konferencji, m.in. British Academy of Management (BAM), European Academy of Management (EURAM), European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) oraz Academy of Human Resource Development (AHRD). Jej artykuły prezentowane były również na takich konferencjach, jak: European Reward Management Conference i Strategic Human Resource Management Conference.

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 17 http://piz.sanedu.pl KSZTAŁTOWANIE I WYKORZYSTYWANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej Redakcja naukowa: Jan Lichtarski

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Katarzyna Anna Kuźmicz Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ Autoreferat rozprawy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo