DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. AUTORYZOWANY DORADCA Warszawa, dnia 19 marca 2013 roku

2 Wstęp Dokument informacyjny Emitent Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Lazurowa 4 lok. 128, Warszawa tel.: faks: internet: Autoryzowany Doradca EBC Solicitors S.A. ul. Grzybowska 4 lok. U9B, Warszawa tel.: faks: Internet: Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są: (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta. strona 2 z 120

3 Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego, przedstawia się następująco: lp Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. A ,24 88,24 2. B ,76 11,76 Razem strona 3 z 120

4 Spis treści Wstęp...2 Spis treści Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim emitent prowadzi działalność Czynniki ryzyka związane z działalnością emitenta Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym Emitent Autoryzowany doradca Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych Ograniczenia w obrocie akcjami Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Prawa wynikające z instrumentów finansowych Prawa o charakterze majątkowym Prawa o charakterze korporacyjnym Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym Odpowiedzialność emitenta jako płatnika Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Opodatkowanie dochodów osób prawnych Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych Podatek od czynności cywilnoprawnych Dane o emitencie Informacje o emitencie Wskazanie czasu trwania emitenta Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony emitent...46 strona 4 z 120

5 4.4. Wskazanie sądu rejestrowego który wydał postanowienie o wpisie emitenta do właściwego rejestru Krótki opis historii emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy emitenta w granicach kapitału docelowego Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań emitenta Podstawowe informację na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta; Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających a znaczącymi akcjonariuszami emitenta, Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a autoryzowanym doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach emitenta Informacja ogólna Usługi świadczone przez emitenta Zespół emitenta Klienci Model biznesowy emitenta Analiza SWOT Rynek emitenta Plan rozwoju...62 strona 5 z 120

6 Prognozy wyników finansowych Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku Zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta Dane dotyczące struktury akcjonariatu emitenta Sprawozdanie finansowe emitenta za okres od 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia2012 roku Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego emitenta za okres od 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Załączniki Aktualny odpis z krs emitenta Obowiązujący tekst statutu emitenta Definicje i objaśnienia skrótów strona 6 z 120

7 1. Czynniki ryzyka Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z koniunkturą na rynku usług marketingowych w Polsce Rynek usług marketingowych w Polsce charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Jednym z zagrożeń dla działalności w tym sektorze jest jego duża wrażliwość na wahania koniunktury gospodarczej. W sytuacji spowolnienia wzrostu gospodarczego, wydatki przedsiębiorstw na cele marketingowe ulegają zmniejszeniu, co może pociągnąć za sobą negatywne skutki dla wyników finansowych Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując ofertę Emitenta do występujących zmian. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Emitenta, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem strona 7 z 120

8 ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkiem nieruchomości. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyk Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko krótkiego okresu prowadzenia działalności Emitent prowadzi działalność od stycznia 2012 roku. Pomimo krótkiego okresu prowadzenia działalności doświadczenie zawodowe Zarządu oraz pracowników Emitenta przełożyło się na szybkie pozyskanie znaczącej liczby klientów i osiągnięcie dodatnich wyników finansowych. Warto podkreślić, że już w III kwartale 2012 roku, po zaledwie półrocznej działalności, Emitent osiągnął break even point. W związku z powyższym, typo- strona 8 z 120

9 we ryzyka związane z krótkim okresem prowadzenia działalności, takie jak ryzyko niedostosowania oferty do oczekiwań klientów; ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej pozycji rynkowej i tym samym niemożliwości realizacji planów strategicznych czy też ryzyko nieosięgnięcia zakładanych rezultatów z uwagi na stosukowo małą rozpoznawalność na rynku są w przypadku Emitenta stosunkowo nieznaczne. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta Emitent narażony jest na typowe dla każdego przedsiębiorcy ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów. Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. W ocenie Emitenta, mając na uwadze jego dotychczasowe wyniki, ryzyko to jest jednak bardzo ograniczone i skutkować może co najwyżej przesunięciem w czasie terminów realizacji założeń strategicznych Emitenta. Ryzyko związane z niezrealizowaniem prognoz Sporządzanie przez Emitenta prognoz i planowanie w oparciu o te prognozy przyszłych działań niesie ze sobą ryzyko, że prognozy stanowiące podstawę podjęcia decyzji o rozpoczęciu planowanych przez Emitenta działań (np. inwestycji) nie sprawdzą się na skutek zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, prawnym lub społecznym. Prognozy dotyczące wyników finansowych czy planowanych inwestycji mogą okazać się chybione, mimo przyjęcia słusznych założeń w procesie prognozowania. W celu ograniczenia takiego ryzyka Zarząd Emitenta gruntownie bada rynek na którym działa i na bieżąco aktualizuje i koryguje prognozy stanowiące podstawę dla decyzji biznesowych Emitenta. Ryzyko związane z rozwojem działalności Emitenta Rozwój technologii oraz technik marketingowych w segmencie reklamy internetowej, w którym działa Emitent, wpływa na konieczność udoskonalania, poszerzania oraz rozwijania oferty świadczonych usług. Istnieje ryzyko, że Emitent nie zdoła dostosować się do zmian, jakie zajdą w przyszłości na rynku w opisanym zakresie. Ponadto może dojść do sytuacji, w której pomimo wprowadzanych przez Emitenta zmian, nie spotkają się one z przychylną reakcją ze strony potencjalnych odbiorców, co w efekcie może doprowadzić do sytuacji, w której koszty poniesione na poszerzenie oferty będą większe, niż uzyskane z tego tytułu przychody. W wypadku zaistnienia opisanych powyżej sytuacji rozwój Emitenta, jego sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju mogą ulec pogorszeniu. Emitent stara się ograniczać to ryzyko inwestując w rozwój najbardziej kapitałochłonnych rozwiązań środki finansowe pozyskane z dotacji unijnych. Ryzyko związane z rozwojem rynku internetowego Rynek internetowy w Polsce dynamicznie się rozwija. Wzrostowi dostępności sieci Internet na terenie Polski towarzyszy wzrost liczby internautów, co pozytywnie wpływa na bazę potencjalnych odbiorców kampanii realizowanych przez Emitenta. Nie można jednak wykluczyć, iż w przyszłości tempo wzrostu dostępności sieci Internet w Polsce ulegnie ograniczeniu np. ze względu na wysokie koszty dostarczenia usług w niektóre z rejo- strona 9 z 120

10 nów Polski lub przez brak dostawców. Taka sytuacja może, choć w niedużym stopniu, negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój działalności Emitenta, osiągane wyniki finansowe oraz jego sytuację finansową. Ryzyko związane ze zmianą trendów w zakresie reklamy i promocji produktów i usług Działalność Emitenta poza pracami programistycznymi i graficznymi dla klientów, polega także na organizowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych, zwłaszcza w Internecie. Na rynku reklamy zachodzą stale zmiany, zarówno pod względem doboru miejsc i sposobów emisji reklam, jak i modeli rozliczeń. Występowanie na rynku różnorodnych form oraz modeli działalności reklamowej, a przede wszystkim pojawianie się ciągle nowych sposobów docierania z przekazem reklamowym do odbiorców końcowych, oznacza dla Emitenta konieczność posiadania dużej liczby partnerów biznesowych wyspecjalizowanych w realizacji poszczególnych rodzajów działań reklamowych i stałego monitorowania rynku celem zapewnienia klientom Emitenta możliwie najpełniejszej oferty, uwzględniającej najnowsze trendy w branży reklamowej. Nie można jednak całkowicie wyeliminować ryzyka pojawienia się w przyszłości takich form reklamy, którymi zainteresowani będą klienci Emitenta, a które nie będą możliwe do wykorzystania przez Emitenta. Ryzyko związane z silną pozycją klientów Wśród klientów Emitenta znajdują się podmioty, których skala działalności znacząco przewyższa skalę działalności Emitenta. Znaczenie tych klientów oraz ich udział w strukturze przychodów Emitenta jest znacząco większe niż znaczenie Emitenta oraz jego udział w strukturze dostaw tychże klientów. W związku z tym, Emitent narażony jest na ryzyko związane z nierówną pozycją negocjacyjną Emitenta wobec niektórych klientów. Ewentualne próby wykorzystania w przyszłości silnej pozycji negocjacyjnej przez niektórych klientów Emitenta mogą znacząco utrudnić proces negocjowania oraz zawierania nowych kontraktów lub wpłynąć negatywnie na ceny usług świadczonych przez Emitenta. Przejawem wykorzystania silnej pozycji negocjacyjnej przez niektórych klientów Emitenta może być także celowe opóźnianie przez klientów płatności na rzecz Emitenta. Takie zachowani klientów mogą mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Emitent stara się ograniczyć opisane ryzyko poprzez dywersyfikację portfela klientów, czy też odpowiednie zapisy w umowach zawieranych z klientami. Ryzyko związane z konkurencją W branży Emitenta ryzyko związane z pojawieniem się nowej konkurencji jest duże, głównie z powodu atrakcyjności rynku usług marketingowych (dynamiczny wzrost) w Polsce oraz relatywnie niskich barier wejścia (w rozumieniu niezbędnych do poniesienia nakładów inwestycyjnych na majątek trwały i obrotowy) na ten rynek. Ewentualne pojawienie się nowych znaczących konkurentów może w przyszłości wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Spółka stara się ograniczać to ryzyko poprzez świadczenie usług na najwyższym możliwym poziomie, a także obierając dość ścisłą specjalizację (tj. obsługa spółek z sektora nieruchomości (deweloperzy, agencje nieruchomości, banki i inne instytucje kredytowe)) oraz zatrudniając pracowników o dużym doświadczeniu w pracy dla docelowych klientów Emitenta. strona 10 z 120

11 Ryzyko związane z możliwością pojawienia się nieprawdziwych informacji dotyczących Emitenta lub jego działalności Na wysoce konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek usług marketingowych, istnieje ryzyko wykorzystywania przez niektórych konkurentów Emitenta (lub inne podmioty zmierzające do osłabienia pozycji konkurencyjnej Emitenta) nieprawdziwych informacji o Emitencie, jego działalności lub osobach powiązanych z Emitentem, w celu wywarcia negatywnego wpływu na pozycję i wizerunek rynkowy Emitenta. Ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych i negatywnych informacji dotyczących Emitenta, może wywierać przejściowy, lecz niekorzystny wpływ na jego pozycję negocjacyjną, a tym samym negatywnie wpływać na sytuację finansową Emitenta. Informacje takie mogą wywierać również niekorzystny wpływ na kształtowanie się kursu akcji Emitenta, nawet jeśli nie miałyby one istotnego wpływu na wyniki finansowe Emitenta. Spółka w uzasadnionych przypadkach wykorzysta drogę prawną w celu obrony swojego wizerunku, jednakże nie ma możliwości ograniczenia lub wyeliminowania takiego ryzyka. Ponadto Emitent zabezpiecza się przed tego typu ryzykiem zapewniając klientom obsługę najwyższej jakości, dzięki której jest w stanie uzyskiwać referencje przeczące ewentualnym negatywnym opiniom na jego temat. Warto podkreślić, że zwalczanie tzw. czarnego PR jest jedną z usług świadczonych przez Emitenta na rzecz klientów, którymi są głównie deweloperzy często narażeni na ataki w Internecie, mające wpływ na ich wiarygodność i sprzedaż wybudowanych lokali. Doświadczenie zdobyte w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów u klientów niewątpliwie pomoże w skutecznym i legalnym zwalczaniu tego typu praktyk skierowanych przeciwko Emitentowi. Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów Istnieje ryzyko, że w kolejnych latach Emitent może nie być w stanie pozyskać takiej ilości kontraktów, która gwarantowałaby mu poziom przychodów umożliwiający kontynuację dynamicznego rozwoju, co może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową, a także perspektywy rozwoju Emitenta. Ryzyko to jest związane również z niskimi barierami wejścia i atrakcyjnością rynku usług marketingowych, który przyciąga potencjalnych konkurentów Emitenta. Duży wpływ na ewentualne ziszczenie się opisywanego ryzyka będzie miała również koniunktura gospodarcza w Polsce w kolejnych latach. Emitent zamierza stale poprawiać poziom i rozszerzać zakres oferowanych usług i produktów, w tym również w segmentach, w których dotąd nie zgromadził znacznego doświadczenia. Poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb klientów, jak również zapewnienia profesjonalnej obsługi klientom zważywszy na to, że są to najczęściej firmy duże, nawykłe do traktowania priorytetowo przez partnerów biznesowych. Wprowadzanie nowatorskich usług wiąże się ze znacznymi kosztami, ponoszonymi na opracowanie ich koncepcji, wypracowanie, testowanie oraz reklamę. Nie można wykluczyć przypadku, w którym nowatorskie, nowowprowadzone przez Emitenta usługi i produkty przyniosą słabsze niż oczekiwane rezultaty ekonomiczne w postaci mniejszej ilości nowych klientów od spodziewanych wyników. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco stara się dostosowywać ofertę Emitenta do zmieniających się wymagań klientów, a także nastawiając się z góry przy pozyskiwaniu nowego Klienta na relacje długofalowe, które nie ograniczą się do jednego zlecenia, lecz będą miały charakter stałej współpracy. strona 11 z 120

12 Ryzyko konieczności ponoszenia znaczących wydatków na pracowników Intensywny rozwój branży IT oraz branży reklamowej wymaga dla utrzymywania oraz powiększania poziomu sprzedaży dokonywania znaczących inwestycji w pracowników. Jest to związane z charakterystyką branży, dla której właściwe są szybkie zmiany technologiczne oraz ostra walka konkurencyjna. Te zjawiska niosą ze sobą ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów na przejmowanie wartościowych pracowników od konkurencji oraz na utrzymywanie obecnych pracowników poprzez działania motywujące i wiążące ich z firmą, a także na odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy, zwłaszcza w drogie specjalistyczne programy komputerowe (w tym graficzne) i w zaawansowany sprzęt komputerowy. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Emitent, jako podmiot działający w branży reklamy internetowej, jest silnie uzależniony od kompetencji, wiedzy oraz umiejętności kluczowych pracowników oraz członków Zarządu. Zwiększony popyt na specjalistów na rynku pracy, działania ze strony konkurencji lub rezygnacja z pracy mogą doprowadzić do utraty kluczowych pracowników. Mogłoby to prowadzić do nieterminowej realizacji bieżących projektów, ograniczenia ilości przyjmowanych zleceń w przyszłości oraz obniżenia zdolności Spółki do realizowania specyficznych projektów. Wymienione czynniki mogą negatywnie wpłynąć na rozwój działalności Emitenta oraz osiągane wyniki finansowe. Spółka ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez oferowanie atrakcyjnych warunków pracy i płacy. Emitent stara się budować wśród swoich pracowników warunki do samorealizacji zawodowej oraz dba o stałe poszerzanie kompetencji swoich pracowników poprzez szkolenia oraz w drodze wymiany wiedzy i doświadczenia między członkami zespołu. Emitent planuje ponadto uruchomić program motywacyjny oferujący warranty subskrypcyjne czołowym pracownikom, wiążąc ich tym samym skutecznie z firmą. Takie rozwiązanie stanie się możliwe dzięki debiutowi na NewConnect. Jednocześnie - w ocenie Emitenta - dzięki temu, iż stosunkowo niedużo spółek zajmujących się marketingiem internetowym jest notowanych na rynku giełdowym pozycja Emitenta będzie mocniejsza względem konkurencji, która mogłaby przejąć jego kluczowych pracowników. Ryzyko związane z możliwością prowadzenia przez pracowników Emitenta działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta W przypadku działalności Emitenta, możliwość prowadzenia przez pracowników Emitenta działalności konkurencyjnej wobec Emitenta jest ryzykiem o istotnym znaczeniu, ze względu na znaczenie know-how oraz doświadczenia w obsłudze klientów, które przejęte przez konkurencję mogłoby mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. Spółka ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez podpisywanie z pracownikami umów o zakazie konkurencji, albo dołączanie stosownych klauzul o zakazie konkurencji do umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Ryzyko ujawnienia informacji poufnych klientów przez pracowników Spółki Pracownicy Emitenta podczas realizacji poszczególnych kampanii reklamowych mają dostęp do informacji, stanowiących tajemnicę klientów Spółki. W przypadku ujawnienia, bądź nieuprawnionego wykorzystania informacji znajdujących się w posiadaniu Spółki istnieje ryzyko, iż klienci wniosą przeciwko Emitentowi roszcze- strona 12 z 120

13 nia. Mogłoby to znacząco wpłynąć na pogorszenie wiarygodności Spółki, spadek liczby klientów oraz osiągane wyniki finansowe i perspektywy rozwoju. Emitent, aby minimalizować ryzyko związane z ujawnieniem poufnych informacji klientów Spółki, podpisuje ze wszystkimi pracownikami umowy o zachowaniu poufności oraz umowy o zakazie prowadzenia działań konkurencyjnych względem działalności Spółki. Ponadto Emitent udostępnia informacje kluczowe wyłącznie w siedzibie firmy, zaś dostęp do najbardziej poufnych danych ma tylko Zarząd Emitenta. Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym Oparcie świadczenia usług na infrastrukturze teleinformatycznej wiąże się z zagrożeniami typowymi dla sieci informatycznych, czyli ryzykiem włamania do systemu, paraliżu sieci lub kradzieży danych o udostępnianych usługach. Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych teleinformatycznych lub paraliżu systemu wiążę się z zagrożeniem dla możliwości niezakłóconego świadczenia usług przez Emitenta. Spółka dokłada wszelkich możliwych starań celem zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych i systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Ryzyko związane z awariami systemów teleinformatycznych Działalność Emitenta jest nierozerwalnie związana z użyciem komputerów, serwerów, urządzeń telekomunikacyjnych oraz łączy telekomunikacyjnych. W związku z tym istnieje ryzyko awarii sprzętu i oprogramowania, jak również awarii występujących na łączach telekomunikacyjnych. Awarie te mogą doprowadzić w skrajnej sytuacji do okresowego przerwania prowadzenia działalności przez Emitenta. Awarie komputerów i serwerów Emitenta mogą również doprowadzić do wycieku danych z baz danych Spółki. Dla zabezpieczenia się przed skutkami awarii sprzętu komputerowego Emitent przechowuje dane na zewnętrznych serwerach, znajdujących się poza biurem Spółki. Ryzyko związane ze struktura akcjonariatu Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego przedstawia się następująco: Lp Oznaczenie akcjonariusza Seria Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w gło- akcji (w szt.) (w proc.) sach (w proc.) 1. Marta Skawińska A ,94 52,94 2. Michelson Investments Limited A ,53 23,53 3. pozostali A,B ,53 23,53 Razem Emitent wskazuje, iż (dziewięćset tysięcy) Akcji Serii A, uprawniających do ponad 50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta należy do Marty Skawińskiej. Ponadto Marta Skawińska jest Prezesem Zarządu Emitenta. Oznacza to, iż Marta Skawińska ma decydujący wpływ na Walne Zgromadzenie. strona 13 z 120

14 1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejsza płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisze umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych. Mając na uwadze konieczność zapewnienia płynności obrotu akcjami Emitenta w Alternatywnym systemie obrotu, a także kierując się przede wszystkim interesem Emitenta i jego akcjonariuszy polegającym na tym, aby akcje Emitenta były przedmiotem ciągłego obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, akcjonariusz Spółki - Marta Skawińska - złożyła wobec Emitenta deklarację, iż w celu zwiększenia płynności obrotu Akcjami zapewni, w okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia rozpoczęcia notowania Akcji w Alternatywnym systemie obrotu, składanie zleceń sprzedaży akcji stanowiących co najmniej 20 proc. kapitału zakładowego Emitenta po kursie i w liczbie zapewniającej utrzymywanie stałej płynności obrotu akcjami Emitenta. Mając na uwadze konieczność zapewnienia płynności obrotu akcjami Emitenta w Alternatywnym systemie obrotu, a także kierując się przede wszystkim interesem Emitenta i jego akcjonariuszy polegającym na tym, aby akcje Emitenta były przedmiotem ciągłego obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, akcjonariusz Spółki - Michelson Investments Limited - złożył wobec Emitenta deklarację, iż w celu zwiększenia płynności obrotu Akcjami zapewni, w okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia rozpoczęcia notowania Akcji w Alternatywnym systemie obrotu, składanie zleceń sprzedaży akcji stanowiących co najmniej 20 proc. kapitału zakładowego Emitenta po kursie i w liczbie zapewniającej utrzymywanie stałej płynności obrotu akcjami Emitenta. strona 14 z 120

15 Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu Zgodnie z 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: na wniosek emitenta; jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym systemie obrotu. Zgodnie z 12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków; jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Zgodnie z 12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu: w przypadkach określonych przepisami prawa; jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Zgodnie z 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1 (zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące). Zgodnie z 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: upomnieć emitenta; nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do zł; zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w Alternatywnym systemie; wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie. Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. strona 15 z 120

16 Zgodnie z 17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator Alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym Alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator Alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator Alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płynność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie. Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może: wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. strona 16 z 120

17 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym Za informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiedzialni są: Emitent Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie Autoryzowany Doradca - EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie 2.1. Emitent 2.2. Autoryzowany Doradca strona 17 z 120

18 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego systemu obrotu 3.1. Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych Informacje ogólne o Akcjach Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są: (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego, przedstawia się następująco: lp Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. A ,24 88,24 2. B ,76 11,76 Razem Według Statutu Emitenta z Akcjami nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje, ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii B Akcje Serii B zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art pkt 1 k.s.h.) Niepubliczna oferta objęcia Akcji Serii B została złożona dwudziestu podmiotom. Ofercie podlegało nie mniej niż (dwieście tysięcy) Akcji Serii B oraz nie więcej niż (jeden milion) Akcji Serii B o wartości o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz nie większej zł (sto tysięcy złotych). Cena emisyjna Akcji Serii B wynosiła 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od dnia 5 grudnia 2012 roku do dnia 20 grudnia 2012 roku. Oferta objęcia Akcji Serii B została przyjęta przez siedem podmiotów, które nabyły łącznie Akcji Serii B za łączną cenę emisyjną w wysokości zł (dwieście tysięcy złotych). strona 18 z 120

19 Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej Akcji Serii B wyniosły zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w tym całkowity koszt wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy wyniósł zł (trzydzieści tysięcy złotych), w tym za: przeprowadzenie sprzedaży akcji zł (siedem tysięcy pięćset); przygotowanie dokumentu informacyjnego zł (trzydzieści tysięcy złotych). Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariuszy Emitenta oferty niepublicznej Akcji Serii B W dniu 30 grudnia 2012 roku akcjonariusz Emitenta przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia Akcji Serii B. Oferta została złożona jednej osobie. Ofercie podlegało (piętnaście tysięcy pięćset) Akcji Serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych). Cena sprzedaży Akcji Serii B w ofercie wynosiła 1 zł (jeden złotych) za każdą poszczególną akcję. Oferta została przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2012 roku. Oferta nabycia Akcji Serii B została przyjęta przez jeden podmiot, które nabył łącznie (piętnaście tysięcy pięćset) Akcji Serii B, za łączną cenę w wysokości zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych). Emitent nie dysponuje wiedzą na temat kosztów jakie poniósł akcjonariusz, który przeprowadzał ofertę. Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez Emitenta oferty niepublicznej Akcji Serii A W dniach 13 lutego - 21 lutego 2013 roku akcjonariusz Emitenta przeprowadził niepubliczną ofertę zbycia Akcji Serii A. Oferta została złożona pięciu osobom. Ofercie podlegało (dwieście tysięcy) Akcji Serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej (dwadzieścia tysięcy złotych). Cena sprzedaży Akcji Serii A wynosiła 1 zł (jeden złotych) za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia Akcji Serii A została przyjęta przez pięć podmiotów, które nabyły łącznie (dwieście tysięcy) Akcji Serii A, za łączną cenę a w wysokości zł (dwieście tysięcy złotych). Emitent nie dysponuje wiedzą na temat kosztów jakie poniósł akcjonariusz, który przeprowadzał ofertę. strona 19 z 120

20 3.3. Ograniczenia w obrocie akcjami Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta. Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami Akcjonariusz Emitenta Michelson Investments Limited posiadający akcji na okaziciela serii A zawarł z Emitentem w dniu 22 lutego 2013 roku umowę o ograniczenie zbycia akcji (tzw. lock-up), na podstawie której akcjonariusz ten zobowiązał się do niedokonywania czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem jest akcji na okaziciela serii A, w okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia pierwszego notowania Akcji w Alternatywny system obrotu. Zobowiązanie nie dotyczy zbycia akcji w ramach transakcji dokonywanych na rynku NewConnect, zawieranych wyłącznie celem wykonania zobowiązania do zapewnienia płynności, o którym mowa w rozdz Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji. Akcjonariusz Emitenta Marta Skawińska posiadająca akcji na okaziciela serii A zawarła z Emitentem w dniu 17 grudnia 2012 roku umowę o ograniczenie zbycia akcji (tzw. lock-up), na podstawie której akcjonariusz ten zobowiązał się do niedokonywania czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są akcje na okaziciela serii A posiadane przez Akcjonariusza, w okresie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia pierwszego notowania Akcji w Alternatywny system obrotu. Zobowiązanie nie dotyczy zbycia akcji w ramach transakcji dokonywanych na rynku NewConnect, zawieranych wyłącznie celem wykonania zobowiązania do zapewnienia płynności, o którym mowa w rozdz Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji. Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji Obrót Akcjami Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń. Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo strona 20 z 120

21 kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o: dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, zamiarach co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 proc. ogólnej liczby głosów; w przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisje oraz spółkę; podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; osobach, z którymi została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie winno zawierać również informacje o: liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; strona 21 z 120

22 dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi dysponować według własnego uznania. Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio, również na: podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: o przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o obrocie, o w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; strona 22 z 120

23 łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki obowiązki, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków: po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie informacją poufną jest - określona w sposób precyzyjny - informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę strona 23 z 120

24 tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych: mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora: w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych powyżej. Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie, każdy kto: posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: o członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub o akcjonariusze spółki publicznej, lub o osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa powyżej, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub o maklerzy lub doradcy, lub posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony powyżej, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna nie może wykorzystywać takiej informacji. Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1, nie mogą: ujawniać informacji poufnej; udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności strona 24 z 120

25 prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego, o którym mowa powyżej, są wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym Alternatywnym systemie obrotu, albo nie są wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego którym mowa powyżej. Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych; jednego lub kilku instrumentów finansowych; nabywania albo zbywania instrumentów finansowych. Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. strona 25 z 120

26 Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zlecił zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo w wyniku złożenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie okresem zamkniętym jest: okres od wejścia w posiadanie przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna strona 26 z 120

27 osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby: wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami; inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Zgodnie z art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 ust. 1, rozumie się: jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu; dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; podmioty: o w których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa powyżej, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub o które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa powyżej, lub o z działalności których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa powyżej, czerpią zyski, o których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa powyżej. Przepisy dotyczące zakazów i obowiązków określonych powyżej mają zastosowanie do Akcji Emitenta w oparciu o przepis art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie. strona 27 z 120

28 Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość euro. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym mowa powyżej, dotyczy zamiaru: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro. Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro; polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. strona 28 z 120

29 Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże ustawy stanowi, iż przy badaniu wysokości obrotu przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót zarówno tego przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zależnych. Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, a także jeżeli nie udzielił żądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pie- strona 29 z 120

30 niężną w wysokości stanowiącej równowartość do euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę; przy czym decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art k.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia w sprawie koncentracji Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: zawarciu umowy, strona 30 z 120

31 ogłoszeniu publicznej oferty, lub przejęciu większościowego udziału. Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro; w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro; w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie powyżej, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 milionów euro, oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie Akcjami. strona 31 z 120

32 3.4. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych Akcje Serii A Akcje Serii A zostały wyemitowane na podstawie postanowień Statutu Emitenta w zw. z art k.s.h., zgodnie z którym to przepisem zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich Akcji. Stosowny zapis statutu Emitenta ( 7 statutu) na dzień podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia brzmiał: Akcje Serii A zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 7 lutego 2012 roku. Akcje Serii B Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 grudnia 2012 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Daniela Kupryjańczyka w jego Kancelarii notarialnej w Warszawie (Rep. A Nr 36895/2012). Uchwala ta brzmi jak następuje: strona 32 z 120

33 strona 33 z 120

34 strona 34 z 120

35 W dniu 28 grudnia 2012 roku przed notariuszem Danielem Kupryjańczykiem w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 73B Zarząd dokonał dookreślenia kapitału zakładowego. (Rep. A Nr /2012) Treść oświadczenia brzmi jak poniżej: strona 35 z 120

36 Akcje serii B zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 lutego 2013 roku. Podstawa wprowadzenia Akcji Serii A, B Podstawą wprowadzenia Akcji Serii A, B Emitenta do obrotu na NewConnect jest uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta podjęta w dniu 5 grudnia 2012 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Daniela Kupryjańczyka w jego Kancelarii notarialnej w Warszawie (Rep. A Nr 36895/2012). Uchwala ta brzmi jak następuje: strona 36 z 120

37 strona 37 z 120

38 3.5. Oznaczenie dat, od których Akcje uczestniczą w dywidendzie Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Akcje Serii A i Akcje Serii B są równe w prawach, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie są równe w prawie do dywidendy, przy czym: 1. Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie od dnia 8 grudnia 2011 roku; 2. Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach: Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego Prawa wynikające z instrumentów finansowych Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych przepisów prawa oraz postanowieniami Statutu Prawa o charakterze majątkowym Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: prawo do udziału w zysku - zgodnie z art k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; ponieważ żadna z Akcji nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom Emitenta dzieli się, zgodnie z art k.s.h. w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iż na każdą akcję przypada strona 38 z 120

39 dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art i 3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie; prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów; a uchwała może zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia; podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale albo, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art k.s.h. w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; prawo do zbycia akcji - zgodnie z art k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie; prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania ustanowionego przez ich właściciela; prawo do umorzenia akcji - zgodnie z 7 Statutu Emitenta Akcje mogą być umarzane, w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza; prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art i k.s.h. skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego; 7 Statutu Emitenta przewiduje, iż istotna zmiana przedmiotu działalności Emitenta dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę Prawa o charakterze korporacyjnym Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu - na podstawie art k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; zgodnie z art k.s.h. każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu; głos może być oddany przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie z art k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w chwili obecnej regulamin walnego zgromadzenia obowiązujący u Emitenta strona 39 z 120

40 nie przewiduje jednak takiej możliwości; zgodnie z art k.s.h. statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w chwili obecnej Statut Emitenta nie przewiduje takiej możliwości; prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie; prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia - zgodnie z art k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki publicznej mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art k.s.h.; prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art k.s.h. na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej; prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 k.s.h.; prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów; prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające z art k.s.h.; prawo do żądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art k.s.h.; prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające z art k.s.h. oraz do żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art k.s.h.; strona 40 z 120

41 prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art k.s.h.; prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 10 proc. kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji - wynikające z art k.s.h.; prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał - wynikające z art k.s.h.; prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 k.s.h.; prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające z art k.s.h.; prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), w art k.s.h. (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki); prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał; żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.; prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej; prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów; prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o obrocie; zgodnie z art k.s.h. akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlowej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej; akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji; roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje, które nie zostały zdematerializowane. strona 41 z 120

42 3.7. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, w przypadku Emitenta organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że Emitent prowadzi działalność od 2 stycznia 2012 roku, na dzień sporządzenia niniejszgo dokumentu informacyjnego nie wypłacił dywidendy. W najbliższych dwóch latach Zarząd będzie rekomendował zatrzymanie zysku w spółce z przeznaczeniem na realizację planów rozwojowych, a tym samym nie wypłacanie dywidendy Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania dochodów z akcji, zaleca się, by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie skorzystali z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Według stanowiska Ministerstwa Finansów, wyrażonego w piśmie nr BP/PZ/883/02 z dnia 5 lutego 2002 roku, skierowanym do KDPW, płatnikiem podatku jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do osoby fizycznej akcje uprawniające do uzyskania wypłaty z tytułu dywidendy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. Stosownie do zawartej tam regulacji, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki - w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału strona 42 z 120

43 w zyskach osób prawnych płaci się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki poniesione na objęcie akcji. Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19 proc. stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego Opodatkowanie dochodów osób prawnych Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody (przychody) z dywidend oraz z tytułu innego udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie, w przypadku gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Należy jednak mieć na uwadze, iż zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmie- strona 43 z 120

44 nione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz z innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej te dochody; odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: o spółka uzyskująca dochody (przychody), o której mowa powyżej, albo o zagraniczny zakład spółki uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej. Opisane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Co przy tym istotne, zwolnienie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej minimalnej wysokości nieprzerwanie strona 44 z 120

45 przez okres dwóch lat spółka uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19 proc. dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym spółka po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z brzmieniem art Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. Podsumowując, dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych powyżej, natomiast dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi Podatek od czynności cywilnoprawnych Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie (a więc także w ramach Alternatywnego systemu obrotu); dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego; jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 proc. wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji zgodnie z art. 4 pkt 1 tejże ustawy do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązany jest kupujący. strona 45 z 120

46 4. Dane o Emitencie 4.1. Informacje o Emitencie Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Lazurowa 4 lok. 128, Warszawa Tel.: Faks: Internet: KRS: REGON: NIP: Wskazanie czasu trwania Emitenta Czas trwania Emitenta nie został oznaczony Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent powstał Emitent został utworzony na podstawie art. 301 i nast. kodeksu spółek handlowych, to jest w oparciu o przepisy regulujące powstanie spółki akcyjnej Wskazanie sądu rejestrowego który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został wpisany do właściwego rejestru w dniu 7 lutego 2012 roku. Do utworzenia Emitenta nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie Krótki opis historii Emitenta Emitent został zarejestrowany w dniu 7 lutego 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Akt założycielski Emitenta został sporządzony w dniu 8 grudnia 2011 roku przed notariuszem Danielem Kupryjańczykiem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok. LU 10. Kapitał zakładowy strona 46 z 120

47 wynosił zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielił się na (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji Serii A. Akcję Serii A zostały objęte przez: Martę Skawińską, która objęła (dziewięćset tysięcy) Akcji Serii A oraz Michelson Investments Limited który objął Akcji serii A. Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Emitenta w rejestrze przedsiębiorców. Istotne zdarzenia w historii Blue Ocean Media S.A. lp data opis zdarzenia 1. 2 stycznia 2012 r. spółka rozpoczyna działalność luty 2012 r. wystawienie pierwszej faktury sprzedażowej sierpień 2012 r. osiągnięcie pierwszego miesięcznego zysku netto co oznaczało dla Emitenta 3. możliwość utrzymywania się z bieżących dochodów, a nie jak dotąd z pieniędzy za które objęci swoje akcje pierwsi akcjonariusze/założyciele Spółki 1 września.2012 r. poszerzenie działalności Spółki o obsługę klientów z Poznania, Wrocławia i 4. Trójmiasta 5 grudnia 2012 r. podjęcie uchwały ws. emisji Akcji Serii B oraz uchwały ws wprowadzenia Akcji Serii A, B do alternatywnego obrotu na rynku NewConnect luty 2013 r. rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii 6. B 4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Na dzień 31 grudnia 2012 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje: kapitał zakładowy - wynosił zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielił się na: o (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; kapitał zakładowy wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej wynikającej ze Statutu, zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pozostałe kapitały rezerwowe - wynosiły zł (dwieście tysięcy złotych), na co składały się wniesione na dzień 31 grudnia 2012 roku wkłady na niezarejestrowane na dzień 31 grudnia 2012 roku Akcje Serii B. zysk netto - zysk za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wynosił ,91 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden dziewięćdziesiąt jeden groszy) Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. strona 47 z 120

48 4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji ani warrantów subskrypcyjnych, dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy lub posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy Emitenta w granicach kapitału docelowego Zgodnie ze Statutem Emitenta Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami finansowymi Podstawowe informacje na temat powiązań Emitenta Podstawowe informację na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. strona 48 z 120

49 Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta; Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta występują następujące powiązania osobowe: lp. imię i nazwisko opis powiązania 1. Marta Skawińska - Członek Zarządu żona Piotra Skawińskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2. Maciej Gryz - Członek Rady Nadzorczej Joanna Reszka - Członek Rady Nadzorczej Piotr Skawiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej mąż Marty Skawińskiej - Członka Zarządu Emitenta 5. Joanna Świstak - Członek Rady Nadzorczej Jakub Wicher - Członek Rady Nadzorczej --- Marta Skawińska - Członek Zarządu - świadczyła w roku 2012 na rzecz Emitenta usługi w zakresie optymalizacji sprzedaży i zarządzania kampaniami reklamowymi. Za świadczone usługi Marta Skawińska wynagrodzenie w kwocie zł. Piotr Skawiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta - jest Prezesem Zarządu i akcjonariuszem Power Price S.A., spółki notowanej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Power Price S.A. świadczyła w roku 2012 na rzecz Emitenta usługi w zakresie wynajmu biura, reklamy na stronach www oraz pozycjonowanie reklamy www. Z tytułu świadczonych usług Power Price S.A. otrzymała w 2012 roku łączne wynagrodzenie w kwocie ,71 zł. Joanna Reszka - Członek Rady Nadzorczej - jest jednocześnie wiceprezesem Reja Consulting sp. z o.o. - firmy prowadzącego księgi rachunkowe Emitenta. Umowa przewiduje wynagrodzenie zgodnie ze stawkami obowiązującymi na rynku. Poza powyżej opisanymi powiązaniami oraz powitaniami opisanymi w rozdziale brak jest innych istotnych powiązań osobowych, majątkowych lub organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. strona 49 z 120

50 Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających a znaczącymi akcjonariuszami emitenta, Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających a znaczącymi akcjonariuszami emitenta, występują następujące powiązania osobowe: Marta Skawińska - Członek Zarządu jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, posiada łącznie Akcji, reprezentujących 52,94 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 52,94 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie Marta Skawińska jest Prezesem Zarządu Luka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz większościowym udziałowcem tej spółki posiadającym 72,99 proc. udziału w kapitale zakładowym Luka sp. z o.o. oraz 72,99 proc. głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Luka sp. z o.o. świadczyła w 2012 roku na rzecz Emitenta usługi w zakresie opracowania specyfikacji technicznej projektu aplikacji do tworzenia wizualizacji 3D, strategii marketingowej oraz stworzenia systemu CRM. Z tytułu świadczonych usług Luka sp. z o.o. otrzymała w 2012 roku łączne wynagrodzenie w kwocie zł. Poza powyżej opisanymi powiązaniami brak jest innych istotnych powiązań osobowych, majątkowych lub organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) Autoryzowany Doradca pełnił rolę Autoryzowanego Dorady dla Power Price S.A., spółki notowanej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., której Prezesem Zarządu jest Piotr Skawiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. Autoryzowany Doradca nie jest podmiotem dominującym lub zależnym wobec Emitenta. Brak także jakichkolwiek istotnych powiązań majątkowych, organizacyjnych lub personalnych pomiędzy Autoryzowanym Doradcą lub jego wspólnikami a Emitentem lub głównymi akcjonariuszami Emitenta Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Informacja ogólna Podstawową działalność Emitenta stanowi świadczenie kompleksowych usług marketingowych skierowanych w szczególności do podmiotów działających w branży nieruchomościowej. Należy zwrócić uwagę, że pomimo krótkiego okresu prowadzenia działalności, Emitent posiada za pośrednictwem swoich współpracowników strona 50 z 120

51 doświadczenie zawodowe przekładające się na skuteczność działań jak również dobrą opinię wśród obecnych klientów jak ich dalszą rekomendację potencjalnym klientom. Emitent specjalizuje się w szczególności w zakresie świadczenia usług marketingu online tj. w zakresie tworzenia stron www, audytu istniejących stron internetowych, pozycjonowania stron internetowych, prowadzenia działań public relacion w Internecie. Dodatkowo Emitent w ramach realizacji kompleksowej obsługi klienta świadczy również usługi marketingu tzw. offline tj. w zakresie kreacji oraz przygotowania graficznego materiałów reklamowych (ulotki, foldery, prospekty informacyjny, druki wielkoformatowe, fototapety, outdoor, rool-up, pakiety korporacyjne). Celem działalności Emitenta jest wsparcie klientów w formułowaniu treści i takim wyborze formy przekazu informacji, by była ona możliwie najskuteczniejsza w realizacji założonych przez klienta celów. Z tego powodu Emitent oferuje swoim klientom nadzór nad całością procesu komunikacji, począwszy od przygotowania strategii działań, po ich realizację oraz ocenę efektywności. Proces komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym składa się z wielu różnych procesów tj: relacje z mediami (media relations), Internet (Internet PR), udostępnienie materiałów reklamowych (marketin offline) oraz doradztwo strategiczne w zakresie komunikacji z otoczeniem rynkowym. Warto zwrócić uwagę, że pomimo krótkiego okresu prowadzenia działalności Emitenta, doświadczenie zawodowe Zarządu oraz pracowników Emitenta pozwoliło bardzo szybko pozyskać istotną liczbę klientów i wypracowywać dodatnie wyniki finansowe. Jakość świadczonych usług jest przy tym w założeniach Emitenta najlepszą reklamą jego działalności i dzięki systemowi rekomendacji od dotychczasowych, zadowolonych klientów powinna przełożyć się na szybkie zwiększanie liczby klientów oraz wzrost przychodów Emitenta Usługi świadczone przez Emitenta Działalność Emitenta dzieli się na są usługi online - stanowiące główny przedmiot działalności oraz usługi offline - stanowiące uzupełnienie oferty usług marketingowych online. Usługi online Internet jest naturalnym środowiskiem do prowadzenia działań marketingowych. Ze względu na wszechstronność stosowanych narzędzi oraz technologii umożliwia on dotarcie zarówno do szerokich grup odbiorców przekazu, jak i do grup niszowych. Medium to umożliwia także wykorzystywanie osób aktywnych jako liderów opinii - i to zarówno w sieci jak i poza nią. Emitent oferuje szereg narzędzi wykorzystujących Internet, m.in.: kreowanie i redagowanie serwisów www; pozycjonowanie www; aktywne działanie na czatach i forach tematycznych; badania on-line; kampanie reklamowe w postaci linków tekstowych i graficznych banerów etc. 1/ Usługi SEM oraz SEO Usługa SEM (linki sponsorowane) - polega na umieszczeniu reklam tekstowych oraz graficznych w naturalnych wynikach wyszukiwarki Google. Usługa SEM uznana jest za najbardziej skuteczną formy reklamy w Internecie. Oferta Emitenta w zakresie usługi SEM obejmuje cały proces zarządzania kampaniami w wyszukiwarce Google. Emitent przygotowuje listę optymalnych słów kluczowych, na których oparta ma być dana kampania re- strona 51 z 120

52 klamowa, przeprowadza estymację ruchu jaki zostanie wygenerowany w określonym przedziale czasu, po czym dobiera odpowiednie teksty reklam uzależniając je od efektu jaki chce osiągnąć. Po rozpoczęciu danej kampanii reklamowej Emitent na bieżąco analizuje osiągane wyniki i na tej podstawie dokonuje optymalizacji kampanii tj. w celu osiągnięcia najlepszych wyników dostosowuje parametry jej wyświetlania. Usługa SEO - polega na umieszczeniu linków z odniesieniami do wybranej strony www w naturalnych wynikach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek takich jak np. Google. Działania Emitenta w zakresie świadczenia usługi z zakresu SEO koncentrują się głównie na audycie istniejących strony Internetowych klienta głównie pod kątem stopnia ich dostępności dla wyszukiwarek, budowie zaplecza. W ramach audytu stron www Emitent podejmuje działania optymalizujące dane strony Internetowe, mającą na celu jak największe uwidocznienie danej strony dla tzw. robotów indeksujących stronę, czyli oprogramowania działającego na rzecz wyszukiwarek, którego zadaniem jest znajdowanie nowych treści, nowych stron www w Internecie i dodawanie ich do zasobów przeszukiwanych przez daną wyszukiwarkę. W ramach usługi SEO Emitent podejmuje również działania w zakresie budowy tzw. zaplecza w wyszukiwarkach Internetowych, który umożliwia maksymalne zwiększenie ruchu z naturalnych wyników wyszukiwania, (zapewnia dużą ilość wejść na daną stronę www w ramach danego hasła wpisanego wyszukiwarce). Dodatkowo Emitent wraz z klientem podejmują działania polegające na zwiększeniu tzw. Page Ranku (tj. liczby wejść na daną stronę, określającej wartość danej strony w zasobach wyszukiwarki Google). 2/ Tworzenie stron www Strona internetowa stanowi samoistne narzędzie reklamy umożliwiające dotarcie do nieokreślonej grupy odbiorców oraz zapoznania się przez nich z ofertą danej firm. Dodatkowo wyniku weryfikacji wejść na daną stronę www możliwie jest zbadanie przez dysponenta danej strony kto i kiedy odwiedził daną stronę, a to z kolei umożliwia administratorowi strony zastosowanie tzw. re - marketingu, pozwalającego na zastosowaniu odpowiednich komunikatów skierowanych do użytkowników zidentyfikowanych jako osoby, które już wcześniej odwiedziły daną stronę. Wspomniany re - marketing pozwala na nawiązanie i utrzymanie relacji z odwiedzającymi daną stronę odbiorcami. Emitent tworząc daną stronę Internetową skupia się głównie na rzetelnym zaprezentowaniu danej firmy oraz jej przedmiotu działalności. W ramach przedmiotowej usługi Emitent podejmuje działania zmierzające do stworzenia indywidualnego wizerunku danej strony internetowej oraz dopasowania jej do charakteru działalności klienta. Strony internetowe przygotowane przez Emitenta są opracowywane przez zespół grafików, projektantów oraz animatorów Flash pracujących z wykorzystaniem najnowszych technologii, których wzajemna współpraca umożliwia zastosowanie szerokiego wachlarzu funkcjonalności stronn www tworzonych przez zespół Emitenta. Strony www tworzone przez Emitenta wyposażone są w łatwą w obsłudze nawigację służącą do szybkiego odnajdywania interesujących użytkowania strony www informacji. Emitent nie korzysta z żadnych szablonów stron www, przez co zawsze oferuje klientom indywidualne tworzone projekty graficzne oraz strona 52 z 120

53 dedykowaną aplikacje webowe służącą do samodzielnego zarządzanie treścią strony www za pomocą prostych systemów CMS (system do zarządzania treścią stron www). Jednocześnie działania Emitenta skupiają się nie tylko na tworzeniu nowych stron internetowych od podstaw ale również na modyfikacji już istniejących stron internetowych. W ramach modyfikacji istniejących stron www Emitent przeprowadza albo tzw. refreshing aktualnej strony modyfikując wskazane przez klienta mechanizmy oraz elementy graficzne albo modyfikuje całą grafikę co powoduje że dotychczasowa strona www zyskuje nowy design. 3/ Audyt stron www; W ramach tej usługi Emitent przeprowadza badania techniczne parametrów danej strony www tzw. audytu strony oraz sporządza odpowiedni raport zawierający szereg informacji dotyczących specyfiki strony m.in czas ładowania strony, skuteczność wyświetlania podstron, poprawność działania aplikacji, a także skuteczność działań SEO w wyszukiwarkach internetowych. Działania audytu stron internetowych stanowią zazwyczaj jedną z pierwszych usług oferowanych przez Emitenta na rzecz nowych klientów, posiadających już co prawda strony internetowe, jednakże dla ich większej skuteczności wymagają podjęcia działań modyfikacyjnych zarówno pod kątem systemowych jak i graficznym. W wyniku przeprowadzonego audytu Emitent jest w stanie ocenić skuteczność prowadzonych dotychczas działań marketingowych w ramach istniejących stron internetowych. 4/ Usługi public relation w Internecie Dla wielu firm a w szczególności deweloperów oraz agencji nieruchomości istotne jest jaką posiadają opinie na rynku, jakie wiadomości przekazują sobie na jego temat Internauci. Emitent wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom klientów w zakresie posiadania tzw. dobrej renomy na rynku oferuje usługę public relaction w Internecie. W ramach przedmiotowej usługi Emitent przeprowadza m.in. działania zapobiegające pojawianiem się negatywnych wypowiedzi oraz newsów, jak również przeprowadza działania marketingowe w portalach społecznościowych m.in. poprzez tworzeniem FanPage. W ocenie Emitenta różnego rodzaju fora dyskusyjne, serwisy społecznościowe, blogi czy komentarze pod artykułami prasowymi dają ogromną możliwość do wyrażania swoich opinii często mniemających potwierdzenia w rzeczywistości. W celu minimalizacji negatywnych skutków jakie mogą wystąpić u danego klienta w wyniku powstania tzw. złej reklamy, Emitent podejmuje działania zapobiegające pojawianiu się negatywnych wypowiedzi, newsów, opinii dotyczących danego klienta. Jednocześnie Emitent podejmuje działania monitoringu sieci internetowej a w jego konsekwencji identyfikuje występowanie negatywnych wpisów. Następnie po identyfikacji negatywnych opinii Emitent przeprowadza działania mające na celu zrównoważenie negatywnego newsu, pozytywną informacją prasową dotyczącą danego klienta. W ocenie Emitenta właściwy monitoring pozwala na szybką identyfikację wystąpienia negatywnych wpisów i umożliwienie klientowi szybkiego ustosunkowania się do danej negatywnej opinii, a w skrajnych wypadkach podjęcia szybkich działań prawnych. Zaniedbanie monitoringu skutkować może spadkiem wiarygodności klienta, co w przypadku dewelopera może oznaczać wstrzymaniem sprzedaży inwestycji, a także problemami z płynnością finansową dewelopera. strona 53 z 120

54 Innym rodzajem działań PR oferowanych przez Emitenta jest tworzenie tzw. Fan pagów (czyli stron w obrębie danego serwisu spłecznościowego dedykowanych konkretnej firmie) na serwisach społecznościowych, np.: Facebook.com. Fan Page pozwala na utrzymanie bliskich relacji z ludźmi zainteresowanymi produktami/usługami danej firmy, badanie ich potrzeb, kierowanie do nich odpowiednio sprecyzowanych komunikatów marketingowych. Ludzie związani z danym fan pagem są jednocześnie promotorami danej firmy np. kliknięcie w przycisk pod inwestycją lubie to jest widoczna dla wszystkich jego znajomych przyczyniając się do promowania firmy do której dany fan page należy. 5/ Kreacje graficzne Reklama graficzna jest jedną z form przekazu, której odbiór w Internecie uznaje się za najłatwiejszy. Dzięki technologii Flash Emitent tworzy dynamiczne kreacje takie jak bannery, billboardy, skyscrappery, rectangle, reklamy typu pop-up oraz inne niestandardowe formy, zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez klienta. Reklamy graficzne tworzone przez Emitenta łączące słowo pisane z ruchomą grafiką, przyciąga uwagę odbiorcy i wywołuje jego zaciekawienie. Oprócz reklam wizualnych Emitent przygotowuje dla swoich klientów również interaktywne animacje wykorzystywane jako forma zabawy, mająca umilić pobyt na stronie lub pełnić dodatkowe funkcje nawigacyjne. 6/ Wizualizacje 3D Wizualizacja jest doskonałym sposobem na pobudzenie wyobraźni Internauty, przykładowo poprzez zobrazowanie jak w przyszłości będzie prezentować się np. budynek mieszkalny od zewnętrz i/lub wewnątrz jeszcze przed jego wybudowaniem. Dlatego Emitent kładzie szczególny nacisk na tworzenie profesjonalnych, fotorealistycznych wizualizacji 3D z wykorzystaniem trójwymiarowych obiektów architektonicznych i otoczenia. Oprócz statycznych zdjęć Emitent przygotowuje animacje 3D, które lepiej pozwalają zapoznać się z promowanym obiektem. Dla bardziej wymagających klientów przygotowywane są wirtualne spacery 3D umożliwiające wirtualne przemieszczanie się w obrębie przestrzeni obiektu oraz lepsze zapoznanie się z jego otoczeniem. Wszystkie kreacje 3D można wykorzystać zarówno na stronie internetowej jak i w prezentacji multimedialnej. 7/ Kampanie display owe Reklamy display owe są rodzajem reklam graficznych - animacji graficznych, emitowanych w sieci Internet. Najczęstszym rodzajem reklam displey owych są animację graficzne tzw. banery. Realizacja kampanii dispey owa to złożony procesem różnego rodzaju czynności, złożonym m.in. z: zdefiniowanie targetu - grupy docelowej, określeniu budżetu kampanii, przygotowaniu kreacji graficznej - animacji reklamy, umieszczenia reklamy w wybranych miejscach w sieci Internet. strona 54 z 120

55 Jednym z kluczowych elementów reklamy dispay owe jest umieszenie linku bezpośrednio kierującego na stronę Internetową klienta, albo na tzw. landing page. Landing Page jest to pojedyncza, specjalnie stworzona strona Internetowa zawierająca najbardziej spójne z treścią samej reklamy informacje. Landing page pozwala klientom na selekcję informacji, które chce przekazać klientowi i przekonać go do wykonania pożądanej czynności (np. zostawienia swoich danych kontaktowych). Emitent w ramach realizacji kampani display owe oferuje kompleksową obsługę kampanii, począwszy od zdefiniowania grupy docelowej odbiorców a skończywszy na umieszczeniu danej reklamy w wybranych przez klienta miejscach w sieci Internet. Usługi offline - usługi dodatkowe Pomimo, iż podstawowa działalność Emitenta skupia się głównie na świadczeniu usług związanych z przeprowadzeniem kampanii wizerunkowo - reklamowych w sieci Internet, Emitent chcąc zapewnić kompleksową obsługę swoich klientów realizuje również działania marketingu offline, stanowiącego niejako uzupełnienie prowadzonych kampanii reklamowych online. Świadczone przez Emitenta usługi polegają głównie na opracowaniu materiałów reklamowych uzupełniających kampanie reklamowe w sieci Internet jak również na opracowaniem tzw. pakietów korporacyjnych. W ramach przygotowania materiałów reklamowych, Emitent opracowuje projekty graficzne materiałów reklamowych tj. ulotki, plakaty, foldery reklamowe i.t.p. oraz zleca ich wydruk. Emitent na stałe współpracuje z dwoma drukarniami. Projekt graficzny bilboardu reklamującego inwestycję firmy OKAM na drogach w pobliżu tejże inwestycji strona 55 z 120

56 Projekt graficzny plakatu informacyjnego dla firmy Budner, umieszczony na ogrodzeniu placu budowy z informacją kto realizuje tu inwestycję Projekt graficzny bilboardu dla firmy Dynamic Development, do reklamy na przydrożnych nośnikach reklamowych Ofertowana dodatkowo przez Emitenta usługa pakietów korporacyjnych, jest w szczególności powiązana z usługą marketingu online - re-freshing strony (zmiana wizerunku strony www wraz ze zmianą kolorystyczną, loga danego klienta i.t.p.) i stanowi uzupełnienie zmiany wizerunku online danego klienta. Zarówno przy zmia- strona 56 z 120

57 nach wizerunkowych klienta czy też zmianach wyłącznie organizacyjnych, adresowych, zachodzi potrzeba dokonania kompleksowej zmiany danych klienta umieszczonych na jego materiałach informacyjnych oraz reklamowych tj: wizytówek, papieru firmowego, tablicach, folderach i.t.p. Emitent w ramach obsługi pakietów korporacyjnych, oferuje przygotowanie kompleksowo projektów graficznych nowych wizytówek, ulotek, plakatów, materiałów informacyjnych dotyczących danego klienta wraz z ich wydrukiem i dostarczeniem bezpośrednio do klienta Zespół Emitenta Istotne znaczenie dla działalności Emitenta ma czynnik ludzki. Klienci są bardzo świadomi swoich potrzeb i oczekują od Emitenta nie tylko produktów o odpowiednio wysokim standardzie, ale również dostarczenia im niezbędnej wiedzy na temat wielu technicznych parametrów oferowanych usług, co jest jedną z cech charakterystycznych branży. Współpracownicy Emitenta posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do skutecznego i atrakcyjnego dla klienta sposobu doradzania przy dokonywaniu przez klienta wyboru metod i form działań marketingowych). Zespół Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent składa się z 11 osób na stałe współpracującymi z Emitentem na podstawie długoterminowych umów cywilno - prawnych. Struktura organizacyjna strona 57 z 120

58 Podział obowiązków zespołu Emitenta Członek Zarządu - jest odpowiedzialny za zarządzenie zespołem, reprezentowanie firmy. Aktualnie osoba zajmująca to stanowisko, posiada ponad 12 letnie doświadczenia w branży internetowej. Project Manager - jest odpowiedzialny za koordynację pracy całego zespołu, dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy współpracowników Emitenta w zakresie obsługi danego klienta. Aktualnie osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada pięcioletnie doświadczenia w branży internetowej, ze specjalizacją w zakresie sektora nieruchomości Handlowcy - są odpowiedzialni za kontakty z klientami, wyszukiwaniem nowych klientów, negocjowanie warunków oraz ustalanie szczegółów współpracy. Graficy - są odpowiedzialni za realizację wszystkich zleceń dotyczących wizualizacji 3D, tworzenia kreacji reklamowych, layoutów (szat graficznych) stron www oraz wszelkich innych prac graficznych zleconych Emitentowi przez jego klientów. Obsługa Klienta - dział odpowiedzialny za utrzymywanie stałych kontaktów z klientami Emitenta. W ramach tych kontaktów z klientami ustalane są szczegóły realizacji zleceń, nadzorowane są terminy wykonania zlecenia, oraz prowadzony jest monitoring terminowości regulowania faktur przez klientów; Programiści - są odpowiedzialni m.in. za tworzenie technicznej zawartości projektów lub re- freshowanych stron internetowych, kodowanie landing pagów oraz cięcie wykonywanych przez grafików layoutów; Mediaplaner - jest odpowiedzialny za zdefiniowane oczekiwań klienta odnośnie planowanych kampanii reklamowych, ustalenie warunków z zewnętrznymi partnerami (np. sieci reklamowe), zgromadzenie zaakceptowanych kreacji graficznych, tekstowych oraz uruchomienie kampanii i stałą obserwacja jej wyników Klienci Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu w portfolio Emitenta znajduje się 32 klientów. Zgodnie z przyjętym modelem współpracy, realizacja pierwszych zleceń następuje na podstawie jednorazowych umów zlecenia, które mogą być następnie powtarzane cyklicznie w zależności od potrzeb bieżących klienta. Emitent dopuszcza również możliwość na podstawie długookresowych umów świadczenia usług marketingowych. Ze względu na krótki okres prowadzonej działalności Emitent na stałe współpracuje jedynie czterema podmiotami, z resztą klientów Emitent współpracuje na podstawie krótkookresowych umów zlecenia. strona 58 z 120

59 Wybrani klienci Emitenta z podziałem na świadczone usługi Usługi Wybrani klienci strony www Longbridge Development, Barc Warszawa, Vitabrain, AWD Audyt stron JW Construction, Rafin, Verona Building, Sento S.A. Public relation Vitabrain, Longbridge, Yareal, Budner Development Wizualizacje 3D Barc Warszawa, Konstants, Dolcan Kampanie display OKAM, Yareal, Invest Komfort, Vitabrain, Ekolan Model biznesowy Emitenta Model biznesowy Emitenta zakłada generowanie przychodów głównie poprzez świadczenie usług marketingu online w Internecie. Istotnym elementem działalności Emitenta odróżniający go od innych podmiotów działających na rynku reklamy jest specjalizacja w zakresie obsługi podmiotów działających w branży nieruchomościowej. Dodatkowo Emitent uzupełnia swoją ofertę o świadczenie usług marketingu offline. Z uwagi na fakt, iż działalność Emitenta obejmuje swoim zakresem zarówno działalność agencji interaktywnych (marketing online) jak i zwykłych agencji reklamowych (marketing offline), Emitent oferuje swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie marketingu i reklamy. Skupienie działań Emitenta na branży nieruchomości umożliwia mu szybsze zdobycie ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości, niż uzyskanie dobrej pozycji w wielu branżach. W ocenie Emitenta specjalizacja działalności upraszcza samo działanie danego podmiotu, sprzyja większej skuteczności w działalności ze względu na znajomość specyfiki rynku. Aktualnie w ramach realizacji danego projektu kampanii reklamowej, Emitent współpracuje z sieciami reklamowymi oraz domami mediowymi, dokonując za ich pośrednictwem zakupów mediów (głównie w zakresie miejsc emisji kampanii internetowych na serwisach Internetowych). Konieczność korzystania z pomocy pośredników ogranicza zysk Emitenta. Powyższą sytuację ma zmienić, fakt otrzymania dotacji z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2, na stworzenie własnej sieci reklamowej w łącznej kwocie zł. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem dotacji w styczniu 2013 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego na konto Emitenta wpłynęło zł tytułem zaliczki na poczet realizacji opisanej inwestycji. Emitent realizuje projekt według założonego harmonogramu, w lutym zakończył się I etap projektu. Natomiast z początkiem marca 2013 roku rozpoczęto zgodnie z harmonogramem realizację II etapu projektu. strona 59 z 120

60 Wyniki finansowe Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r. Wyszczególnienie na dzień r. Kapitał własny ,91 Należności długoterminowe 0,00 Należności krótkoterminowe ,90 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,86 Zobowiązania długoterminowe ,16 Zobowiązania krótkoterminowe ,79 Amortyzacja 9.314,57 Przychody netto ze sprzedaży ,60 Zysk ze sprzedaży ,94 Zysk z działalności operacyjnej ,04 Zysk brutto ,91 Zysk netto ,91 Struktura przychodów Poniżej prezentowany jest podział przychodów Emitenta w roku 2012 z uwagi na rodzaj świadczonych usług. Rodzaj usług Udział w przychodach ogółem (w proc.) Usługi online 87% Usługi offline 13% źródło: Emitent, stan na 31 października 2012 roku strona 60 z 120

61 Analiza SWOT Silne strony ogromne doświadczenie kluczowych pracowników Spółki wielka baza potencjalnych klientów stworzona dzięki kontaktom kluczowych pracowników Spółki specjalizacja podnosząca profesjonalizm świadczonych usług stosunkowo niskie koszty stałe Szanse trend przenoszenia się promocji nowych inwestycji oraz obrotu nieruchomościami do Internetu stały wzrost znaczenia Internetu w życiu codziennym brak wyspecjalizowanej w rynku nieruchomości agencji interaktywnej Słabe strony długi czas potrzebny na pozyskanie kapitału na etap dojrzałego wzrostu możliwość łatwego powielenia modelu działania Spółki silna pozycja konkurentów (dużych agencji interaktywnych), której Spółka musi przeciwstawić specjalizację w sektorze nieruchomości konieczność edukowania klientów w zakresie usług internetowych Zagrożenia uzależnienie od klientów z jednego sektora, kryzys sektora oznacza kryzys u wszystkich klientów możliwość powielenia modelu działania Spółki przez firmę z większym kapitałem i potencjałem zbyt duże zaangażowanie w pracę dla pojedynczego klienta - powodem może być zwłaszcza niski poziom wyedukowanie klientów w zakresie działań internetowych - więcej czasu poświęconego klientowi to mniejsza rentowność Spółki Rynek Emitenta Rynek reklamy W 2011 roku rynek reklamy w Polsce wzrósł o około 2 proc. Na początku roku 2012 wyniki są nawet słabsze niż dwanaście miesięcy wcześniej. Tylko Internet wyłamuje się z tego trendu i nieprzerwanie rośnie. Do końca roku - jak przewidują przedstawiciele branży - uda się odrobić straty. Niewykluczone jednak, że będziemy świadkami spektakularnych konsolidacji sił. Wartość rynku reklamowego w Polsce to ponad 7 miliardów złotych. Szacunki domów mediowych różnią się jednak od siebie wyraźnie. Najbardziej ostrożny jest Zenith Optimedia, który ocenia wartość reklamowego tortu w Polsce na 7,13 miliarda złotych. Zdecydowanie bardziej odważne wyliczenia zaprezentował w kwietniu dom mediowy MPG, podając kwotę 7,78 miliarda złotych. Niezależnie od stosowanej metodologii, autorzy badań zgadzają się, że ubiegłoroczny wzrost wydatków oscylował w okolicy 2 procent dla całego rynku. Jeżeli chodzi o dynamike wydatków na reklamę w poszczególnych rodzajach mediów, nadal niekwestionowanym liderem jest internet. W ubiegłym roku reklamodawcy wydali tu o prawie 19 procent więcej, niż rok wcześniej. Dom mediowy Starlink podkreśla, że głównym motorem napędowym były w 2011 roku wydatki na reklamę w wyszukiwarkach, czyli SEM. Wzrost tylko w tym segmencie przekroczył 26 procent w skali roku. W pierwszym kwartale 2012 roku reklama w sieci nadal napędzana była strona 61 z 120

62 wydatkami na SEM, które urosły w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku o równe 10 procent. Cały online - jak szacuje Starlink - zaliczył w tym czasie wzrost o 7,7 procent. Rekordowy wzrost odnotowała natomiast reklama w kinach - o 18,3 procent. Z kolei dwucyfrowe spadki wydatków dotknęły prasę. Reklamodawcy wydali w magazynach o 15,4 procent mniej, niż przed rokiem. Dzienniki odnotowały największa od wielu lat stratę, na poziomie 19,5 procent. W raporcie serwisu Internet Standard pt. adstandard 2011 wartość reklamy internetowej w 2011 w Polsce wyniosła 1,578 mld złotych, zaś same wydatki na marketing w wyszukiwarkach (SEM), sięgnęły 473 miliony złotych. Właśnie dlatego Emitent przykłada tak wielką wagę w swoich planach rozwojowych do stworzenia własnej sieci reklamowej. Emitent obsługuje klientów z sektora nieruchomości, sprzedających produkty o dużej wartości (mieszkania, domu lokale użytkowe), które ze względu na swoją ważność dla typowego klienta są z reguły produktem kupowanym raz w życiu. To wszystko powoduje, że działania marketingowe zmierzające do sprzedaży takiego produktu, muszą być umiejętne, wyważone, oparte na dużej wiedzy i znajomości rynku i trendów oraz łączące czasem wiele różnych elementów ( przekaz w reklamie z przekazem na stronie www połączony z treściami materiałów reklamowych przekazywanych w formie ulotek/folderów, a to wszystko zestawione z dbałością o wizerunek Klienta). Wszystko to powoduje, że chociaż Emitent działa w niszy rynkowej, to jest ona wyjątkowo duża i lukratywna nisza, a na poparcie tych słów warto przytoczyć kilka faktów: ilość deweloperów w Polsce - ponad 800; ilość sprzedanych mieszkań w 2011 w 6 największych aglomeracjach - 29,7 tys; liczba udzielonych kredytów hipotecznych w o wartości 49 miliardów złotych; wartość sprzedaży agencji interaktywnych w Polsce w 2011 do sektora nieruchomości - 13 mln. zł; wartość sprzedaży agencji interaktywnych w Polsce w 2011 do sektora finansowego - 20% całej sprzedaży agencji interaktywnych, czyli około 54 miliony zł w 2011 r. Warto dodać, że paradoksalnie pomimo spowolnienia gospodarczego wydatki na marketing w sektorze nieruchomości i finansów związanych z nieruchomościami (kredyty hipoteczne) rosną, gdyż słaba sprzedaż wymusza większe wydatki na reklamę, bardziej wymyślne sposoby docierania do klienta i odróżnienia się oryginalnością marketingową od konkurencji. Emitent zdaje sobie doskonale sprawę z tego i jego debiut giełdowy także związany jest z chęcią wykorzystania obecnej sytuacji rynkowej do zbudowania sobie mocnej pozycji Plan rozwoju Plany Emitenta skupiają się przede wszystkim na: wzmocnieniu zespołu pracowników - Emitent zamierza systematycznie ilość zatrudnianych osób oraz rozwijać dotychczasowe kompetencje zespołu PR. Rozwój kadrowy jest warunekiem konieczny do skutecznej realizacji dalszych planów rozwojowych. Podniesienie kompetencji dotychczasowego zespołu oraz jego powiększenie przełożą się na możliwość pozyskania większej liczby zleceń oraz umożliwią pozyskanie nowych, często niedostępnych dotychczas dla Emitenta zleceń; dodatkowo, z uwagi na specyfikę funkcjonowania rynku, pozyskanie cenionych specjalistów PR może także oznaczać jednocześnie pojawienie się wraz z nimi nowych klientów; strona 62 z 120

63 rozwój przedstawicielstw w Trójmieście, Poznaniu, Wrocław - Emitent planuje w 2013 roku rozbudować posiadane w Trójmieście, Poznaniu oraz Wrocławiu przedstawicielstwa. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, pracownicy Emitenta raz na miesiąc zostają oddelegowaniu na dwa - trzy dni do obsługi klientów regionalnych. Jedynie w biurze Poznaniu, przebywa na stałe jeden pracownik odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów regionalnych. Rozwój przedstawicielstw Emitenta polegać będzie na posiadaniu stałego personelu w każdym z wyżej wymienionych miast, nie tylko w postaci handlowców i pracowników działu obsługi klienta, ale także w miarę rozwoju współpracy z lokalnymi klientami programistów, grafików, mediaplanerów. Obecnie główne biuro znajduje się w Warszawie i ono skupia się na obsłudze wszystkich zleceń z całego kraju, rozwój przedstawicielstw pozwoli na stopniowe przeniesienie ciężaru obsługi klientów z głównego biura na regionalne oddziały; zwiększeniu zasięgu działania w kraju i za granicą - Emitent zamierza rozszerzyć swoją aktywność w ważnych ośrodkach regionalnych w Polsce. W 2013 roku planowane jest zorganizowane przedstawicielstwa Emitenta w Łodzi. Dzięki rozbudowanej siatce przedstawicielstw regionalnych, Emitent będzie mógł szybciej reagować na potrzeby lokalnych klientów oraz poznać lokalną sytuacje na rynku nieruchomości. W konsekwencji czego Emitent planuje nawiązać współpracę z regionalnymi mediami. Emitent nie wyklucza w perspektywie najbliższych lat możliwości założenia przedstawicielstw zagranicznych; realizacja własnej sieci reklamy- Emitent dzięki uzyskaniu dotacji z programu POIG 8.2. w wysokości zł, zamierza utworzyć własną sieć reklamową w postaci profesjonalnego systemu obsługi jednoczesnego emitowania reklam w wielu witrynach internetowych. Posiadania takiego systemu nie tylko uniezależni Emitenta od obecnych partnerów biznesowych (agencji reklamowych oraz domów mediowych), ale także pozwoli na znaczne zwiększanie osiąganej marży. Obecnie kampanie internetowe zlecane są sieciom reklamowym, a one za pomocą posiadanych rozwiązań emitują je na witrynach internetowych. Wyniku uzyskanej dotacji Emitent uruchomi własną sieć reklamy a w konsekwencji uniknięcie obecnego pośrednictwa sieci reklamowych. Aktualnie sieci reklamowe doliczają średnio 30 proc. marży do cen reklamy uzyskiwanej bezpośrednio od witryny internetowej; poszerzenie oferty usług - Emitent zamierza poszerzyć swoje dotychczasowe usługi o ofertę adresowaną również do banków i instytucji kredytowych. Z uwagi na fakt, iż klientami firm deweloperskich (głównych klientów Emitenta) są osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości są w dużej mierze jednocześnie potencjalnymi kredytobiorcowmi, poszukującymi uzyskania najbardziej zyskownego produktu, Emitent zamierza rozszerzyć dotychczasową działalność o instytucję kredytowe. Emitent posiada wystarczające doświadczenie i know-how do efektywnej obsługi podmiotów działających w segmencie usług kredytowych; Emitent ocenia, że posiada niezbędną wiedzę i zasoby, aby systematycznie realizować swoje zamierzenia. W szczególności, dzięki środkom pozyskanym w wyniku emisji Akcji Serii B, Emitent będzie posiadał niezbędne środki finansowe, konieczne dla realizacji opisanych powyżej planów. strona 63 z 120

64 Prognozy wyników finansowych Prognoza wyników Emitenta na lata przychody ze sprzedaży (w tys. zł) zysk netto (w tys. zł) (prognozę sporządził Zarząd Emitenta) Prognoza wyników na rok 2013 została przygotowana w oparciu o oszacowanie wyników możliwych do uzyskania z realizacji zawartych umów (z terminem realizacji w roku 2013) oraz z realizacji umów obecnie negocjowanych. Przy sporządzeniu prognozy na lata 2013 i 2014 Emitent założył stabilny wzrost przychodów, dzięki stałemu pozyskiwaniu nowych klientów. W tym zakresie Emitent uwzględnił również swoje dotychczasowe doświadczenia i sukcesu w budowaniu długoterminowych relacji z klientami Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym Emitent nie dokonywał istotniejszych wydatków inwestycyjnych Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. strona 64 z 120

65 Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania ugodowego, arbitrażowego lub egzekucyjnego Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się ani nie toczą się obecnie żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada jednocześnie żadnej wiedzy, która wskazywałaby, że jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliższej przyszłości Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitent nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań Emitenta wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego dokumentu informacyjnego, nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Zarząd Zgodnie z 11 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z jednego członka. Zgodnie z 11 ust. 3 Statutu, kadencja Zarządu Emitenta wynosi 3 lata. Obecny Zarząd jest Zarządem pierwszej kadencji, która upływa w dniu 8 grudnia 2015 roku. strona 65 z 120

66 W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie: Marta Skawińska Studiowała w Wyższej Szkoły Menadżerskiej SIG w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Handlu i Prawa. Od 12 lat związana z Internetem zarówno na płaszczyźnie kreacji nowych projektów internetowych i rozwijania istniejących, jak również w obszarze planowania kampanii reklamowych, zarządzania nimi i zakupu mediów. Marta Skawińska posiada ponad 4 letnie doświadczenie związane z branżą nieruchomości zdobyte podczas pracy na tworzeniem i rozwojem pierwszej polskiej internetowej giełdy budowlanej - portalbudowlany.pl jak również dwu letnie doświadczenie zdobyte podczas współpracy z Nowym Adresem S.A. przy tworzeniu, promowaniu i zarządzaniu projektów takich jak portal nowyadres.pl i Wirtualne Targi Mieszkaniowe. Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Lazurowa 4 lok. 128 w Warszawie. Rada Nadzorcza Zgodnie z 16 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z nie mniej niż pięciu członków Rady Nadzorcze Zgodnie z 16 ust. 3 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą pierwszej kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 8 grudnia 2015 roku. W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 1/ Piotr Skawiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2/ Maciej Gryz - Członek Rady Nadzorczej; 3/ Joanna Reszka - Członek Rady Nadzorczej; 4/ Joanna Świstak - Członek Rady Nadzorczej; 5/ Jakub Wicher - Członek Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Lazurowa 4 lok. 128 w Warszawie. strona 66 z 120

67 4.21. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego przedstawia się następująco: Lp Oznaczenie akcjonariusza Seria Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w gło- akcji (w szt.) (w proc.) sach (w proc.) 1. Marta Skawińska A ,94 52,94 2. Michelson Investments Limited A ,53 23,53 3. pozostali A, B ,53 23,53 Razem strona 67 z 120

68 5.1 Sprawozdania finansowe Emitenta za okres od 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Emitent prezentowane poniżej sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. strona 68 z 120

69 strona 69 z 120

70 strona 70 z 120

71 strona 71 z 120

72 strona 72 z 120

73 strona 73 z 120

74 strona 74 z 120

75 strona 75 z 120

76 strona 76 z 120

77 strona 77 z 120

78 strona 78 z 120

79 strona 79 z 120

80 strona 80 z 120

81 strona 81 z 120

82 strona 82 z 120

83 strona 83 z 120

84 strona 84 z 120

85 strona 85 z 120

86 strona 86 z 120

87 strona 87 z 120

88 strona 88 z 120

89 strona 89 z 120

90 5.2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku strona 90 z 120

91 strona 91 z 120

92 strona 92 z 120

93 strona 93 z 120

94 strona 94 z 120

95 strona 95 z 120

96 strona 96 z 120

97 strona 97 z 120

98 strona 98 z 120

99 strona 99 z 120

100 strona 100 z 120

101 strona 101 z 120

102 6. Załączniki 6.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta strona 102 z 120

103 strona 103 z 120

104 strona 104 z 120

105 strona 105 z 120

106 strona 106 z 120

107 strona 107 z 120

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Uchwała nr 1 Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i praw do akcji serii B do obrotu na rynku New- Connect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku Uchwała nr _ z dnia 31 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Cool Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Cool Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Cool Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B oraz praw do Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 08.02.2016 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MARCA 2017 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU DOTYCZĄCE ZAPROPONOWANYCH NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014 Warszawa 2 czerwca 2015 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2010 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A.

RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2010 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2010 GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. Zarząd VEDIA S.A. prezentuje raport za trzeci kwartał 2010 roku. W skład niniejszego raportu wchodzą: 1. Wybrane informacje finansowe zawierające

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Agnieszka Góral Wicedyrektor Działu Emitentów GPW Warszawa, 17 października 2012 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA PODSTAWA OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect Str. 01 Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect Oświadczenie Prymus S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Projekty uchwał Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Uchwała nr _ Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 26 CZERWCA 2017 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 26 CZERWCA 2017 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A.

RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. Zarząd VEDIA S.A. prezentuje raport skonsolidowany za pierwszy kwartał 2011 roku. W skład niniejszego raportu wchodzą: 1. Wybrane skonsolidowane informacje finansowe zawierające

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenie uchwał nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pixel Venture Capital

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE... 3 1. Emitent... 3 1. Zarząd... 3 2. Rada Nadzorcza... 3 3. Struktura Akcjonariatu...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Uchwała nr 1/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 13 sierpnia 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 13 sierpnia 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna, w dniu 13 sierpnia 2014 roku Uchwała numer w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 15 MAJA 2017R. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo