III kw Raport kwartalny. Magnifico

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III kw. 2010. Raport kwartalny. Magnifico2 2010-11-08"

Transkrypt

1 Raport kwartalny III kw Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku. Magnifico

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne Podstawowe informacje Historia działalności Emitenta Przedmiot działalności Emitenta Charakterystyka najważniejszych usług świadczonych przez Emitenta Wybrani klienci Emitenta z podziałem na branżę Skład osobowy organów Emitenta Status spółki publicznej Struktura akcjonariatu Emitenta Dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2010 r. wraz z danymi porównywalnymi Opis przyjętych zasad rachunkowości Wybrane dane finansowe Dynamika wzrostu przychodów Emitenta Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w III kwartale w 2010 r Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Otoczenie rynkowe Działalnośd Emitenta na przestrzeni III kwartału 2010 r Realizacja planów rozwojowych Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Prognoza wyników finansowych Strona 1 z 16

3 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawowe informacje Pełna nazwa Siedziba Podstawowa działalność Kapitał zakładowy magnifico Spółka Akcyjna ul. Wrocławska 10G lok. 32, Warszawa Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD A) Kapitał zakładowy na dzieo r. wynosił zł i dzielił się na: 1/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 2/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 3/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Czas trwania Nieoznaczony Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS Historia działalności Emitenta Agencja Public Relations magnifico została założona w październiku 2003 przez Karolinę Siudyłę-Koc i funkcjonowała początkowo w formie działalności gospodarczej. Na przełomie roku 2009 i 2010 podjęta została decyzja o przekształceniu magnifico Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników magnifico sp. z o.o. w sprawie przekształcenia została podjęta w dniu 8 kwietnia 2010 roku, natomiast przekształcenie zostało wpisane do rejestru w dniu 10 czerwca 2010 roku. W dniu 6 września spółka dołączyła do grona spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. 1.3 Przedmiot działalności Emitenta Podstawową działalnośd Emitenta stanowi świadczenie usług Public Relations oraz towarzyszących usług marketingowych. Rolą Emitenta jest pomoc klientowi w sformułowaniu treści i takim wyborze formy przekazu informacji, by była ona możliwie najskuteczniejsza w danej sytuacji. Z tego powodu Emitent oferuje nadzór nad całością procesu komunikacji, począwszy od przygotowania strategii działao, po ich realizację i ocenę efektywności. Proces komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym obejmuje różne elementy, a głównie z nich to: relacje z mediami (media relations), Internet (Internet PR), wydarzenia specjalne (special events), sponsoring, relacje inwestorskie (inwestor relations) oraz doradztwo strategiczne w zakresie komunikacji z otoczeniem rynkowym. Emitent posiada bogate doświadczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku firm, instytucji publicznych, organizacji nonprofit, osób publicznych oraz wydarzeo. Renoma spółki opiera się na lojalnych współpracownikach o bardzo wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu. Emitent posiada szczególne kompetencje w zakresie: relacji z mediami, organizacji dedykowanych imprez, zarządzania kryzysowego oraz tworzenia strategii komunikacyjnych dla firm i produktów. Emitent posiada bardzo dobrą historię współpracy w zakresie obsługi podmiotów z branży teleinformatycznej, finansów, Strona 2 z 16

4 zdrowia i urody oraz handlowej. Emitent zwraca także szczególna uwagę na branżę motoryzacyjną, od kilku miesięcy zaś, sukcesywnie zdobywa coraz to nowych klientów na obsługę w zakresie Relacji Inwestroskich i PR korporacyjnego, co stanowi istotne poszerzenie oferty świadczonych usług. 1.4 Charakterystyka najważniejszych usług świadczonych przez Emitenta strategie public relations - specjaliści magnifico zajmują się opracowaniem strategii działao public relations; klient otrzymuje propozycje kompleksowych działao wraz z ich terminarzem; media relations - Emitent utrzymuje bardzo dobre relacje z mediami oraz posiada rozbudowaną bazę aktywnych kontaktów; Emitent dokłada starao aby jego klienci byli interesującym źródłami informacji dla dziennikarzy, którzy reprezentują i poprzez swoją pracę wpływają na opinię publiczną; usługi relacji z mediami obejmują m.in. formułowanie komunikatów prasowych, organizację konferencji prasowych, seminariów tematycznych, indywidualnych spotkao z przedstawicielami mediów, akcje wyjazdowe, szkolenia medialne oraz realizację działao w zakresie zadao polityki antykryzysowej; zarządzanie sytuacjami kryzysowymi - w sytuacji kryzysowej warunkiem przezwyciężenia trudności jest szybkośd działania i skutecznośd; w grę wchodzi natychmiastowa reakcja; zadaniem Emitenta jest maksymalne zneutralizowanie prób tworzenia i podtrzymywania negatywnego obrazu klienta; w przypadku sytuacji kryzysowych agencja wykorzystuje instrumenty z zakresu media relations, uruchamia swoje kontakty wśród grup istotnych dla prowadzonej kampanii, a przede wszystkim stale i bezpośrednio współpracuje z klientem w celu wypracowania jak najskuteczniejszego modelu działao; Internet PR i e-pr - elementem skutecznego działania w zakresie PR jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji oraz możliwie partnerski i dwukierunkowy charakter komunikacji. Internet jest naturalnym środowiskiem do prowadzenia działao PR; ze względu na wszechstronnośd stosowanych narzędzi oraz technologii umożliwia on dotarcie zarówno do szerokich grup odbiorców przekazu, jak i do grup niszowych; medium to umożliwia także wykorzystywanie osób aktywnych jako liderów opinii - i to zarówno w sieci jak i poza nią; Emitent oferuje szereg narzędzi PR wykorzystujących Internet, m.in.: kreowanie i redagowanie serwisów www; pozycjonowanie www; aktywne działanie na czatach i forach tematycznych; badania on-line; creative mailings etc.; monitoring mediów - monitoring umożliwia ocenę efektywności przekazów mediowych; informacje otrzymywane za pośrednictwem monitoringu mogą stanowid także źródło wiedzy na temat obecnych i potencjalnych klientów, na temat osób i firm współpracujących z instytucją, konkurencji, a także mogą byd pomocne przy tworzeniu lub aktualizowaniu bazy danych; analiza wyników monitoringu pozwala Emitentowi zweryfikowad działania, dopracowad i dostosowad je do potrzeb rynku; wydarzenia specjalne - pozytywny wizerunek firm czy instytucji to nie tylko efekt dobrych relacji ze światem mediów; klient, dbając o swój prestiż, organizuje imprezy rocznicowe, zjazdy korporacyjne, bale charytatywne, koktajle biznesowe, spotkania świąteczne, na które zaprasza osoby ważne z punktu widzenia swoich interesów: kontrahentów, ekspertów, liderów opinii, polityków, urzędników; Emitent posiada doświadczenie w organizacji tego tupu przedsięwzięd uwzględniający ich szerszy kontekst związany z kreowaniem wizerunku i osiąganiem konkretnych celów biznesowych klienta; sponsoring - sponsoring to jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia pozytywnego wizerunku firmy; podstawowy cel takich akcji to przekonanie danej społeczności (grupy docelowe) o tym, że klient nie ogranicza się tylko do prowadzenia bieżącej działalności - chętnie angażuje się w działania związane z kulturą, dobroczynnością i sprawami społecznymi; efekt to wzmocnienie pozytywnej opinii o kliencie; Emitent podejmuje się: opracowania Strona 3 z 16

5 strategii sponsoringowej; wyboru sponsorowanej akcji, zgodnej z wizerunkiem klienta; kalkulacji kosztów; nadzoru nad realizacją projektu; audyty komunikacyjne - Emitent proponuje klientom usługę audytu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; audyt kooczy się przygotowaniem raportu, oceniającego komunikację wewnętrzną i zewnętrzną klienta; na bazie raportu Emitent rekomenduje ewentualne zmiany w systemie komunikowania się klienta; personality PR - obsługa PR odnosi się w przypadku Emitenta nie tylko do klientów instytucjonalnych; magnifico prowadzi także personality PR - czyli kreuje i dba o wizerunek osób publicznych; w szczególności Emitent oferuje: promocję osób publicznych w mediach i poszczególnych środowiskach - filmowym, muzycznym, teatralnym, a także na rynku reklamowym; stały nadzór nad rozwojem karier; sprawne reagowanie na medialne kryzysy wizerunku; inwestor relations obsługa w zakresie IR polega na zapewnieniu klientowi zarówno doradztwa w zakresie sporządzania i terminowego przekazywania raportów bieżących i okresowych, jak również koordynowania całości prac związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych począwszy od przygotowania harmonogramu raportów, przygotowania raportów bieżących, współudział w przygotowaniu raportów okresowych, weryfikacja zdarzeo pod względem zaistnienia informacji poufnej oraz okresów zamkniętych, nadzór nad wypełnianiem przez klientów zasad Dobrych Praktyk, nadzór nad działaniami członków organów obsługiwanych spółek w zakresie obowiązków informacyjnych, koocząc na obsłudze systemu EBI i ESPI; a także reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad regulowanym obrotem papierami wartościowym, inwestorami, akcjonariuszami, analitykami i zarządzającymi oraz realizacja innych aspektów wynikających z posiadania przez klientów Emitenta statusu spółek publicznych; usługi z zakresu projektowania i reklamy koordynacja kampanii reklamowych - reklama to ciągle jeden z podstawowych sposobów komunikowania się każdej firmy z klientami; dlatego Emitent w ramach swoich usług oferuje również nadzór nad przygotowaniem i realizacja kampanii reklamowych; w szczególnych przypadkach Emitent oferuje: przygotowanie strategii działao reklamowych; kreację; planowanie mediów (wybór optymalnych nośników ze względu na koszt dotarcia i grupę docelową); zakup mediów; tworzenie identyfikacji wizualnej firm (corporate identity) - komunikacja to nie tylko słowa, ale i obraz; kolorystyka, typografia, symbolika firmowa pomagają stworzyd i utrzymad pozytywny wizerunek klienta; dobry projekt graficzny wzmacnia przekaz i ułatwia osiągnięcie zamierzonych celów; w ofercie Emitenta znajduje się: projektowanie znaków firmowych, restylizacja (unowocześnienie) istniejących symboli i tworzenie nowych; standaryzacja znaków: określenie formy i zasad stosowania symbolu firmowego, w tym kolorystyki i typografii; systemy identyfikacji wizualnej: pełne zdefiniowanie standardów graficznych w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy; nadzór nad produkcją i realizacją wszystkich materiałów Strona 4 z 16

6 Wybrani klienci Emitenta z podziałem na branżę Branża Wybrani klienci Teleinformatyka Media i marketing Bankowośd i finanse Zdrowie i uroda Art. Spożywcze i Alkohole, Usługi Moda i Sztuka Handel Strona 5 z 16

7 Nieruchomości i motoryzacja. Organizacje samorządowe i Non - Profit 1.5 Skład osobowy organów Emitenta Na dzieo 30 września 2010 roku w skład organów wchodziły następujące osoby: a/ Skład Zarządu magnifico S.A.: Karolina Siudyła - Koc Prezes Zarządu Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie w okresie III kwartału 2010 r. b/ Rada Nadzorcza magnifico S.A.: Mark Montoya Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Osioski Członek Rady Nadzorczej Halina Siudyła Członek Rady Nadzorczej Wacław Siudyła Członek Rady Nadzorczej Piotr Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w okresie III kwartału 2010 r. 1.6 Status spółki publicznej W dniu 6 września 2010 r. magnifico S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie od r. do r. notowane na rynku NewConnect były prawa do akcji zwykłych serii C magnifico S.A. Od dnia r. w obrocie znajdują się akcje serii A, B i C Strona 6 z 16

8 1.7 Struktura akcjonariatu Emitenta Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu magnifico S.A. na dzieo publikacji niniejszego raportu, tj. 8 listopada 2010 r. Lp. Dane akcjonariusza Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. Karolina Siudyła-Koc ,00 51,00 2. W Investments ltd ,01 19,01 3. Celetis Holdings Ltd ,50 16,50 4. Pozostali ,49 13,49 Razem Dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2010 r. wraz z danymi porównywalnymi 2.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości Podane wyniki finansowe opierają się na sprawozdaniu finansowym magnifico S.A. sporządzonym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzied przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuowad działalnośd gospodarcza w dającej się przewidzied przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechad działalności lub istotnie zmniejszyd jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Sprawozdania Finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Przyjęte zasady i metody rachunkowości są takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. 2.2 Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów III kwartał 2010 III kwartał III kw narastająco III kw narastająco II. Zysk (strata) ze sprzedaży III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Amortyzacja Strona 7 z 16

9 WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I. Kapitał własny II. Należności długoterminowe III. Należności krótkoterminowe IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne V. Zobowiązania długoterminowe VI. Zobowiązania krótkoterminowe Dynamika wzrostu przychodów Emitenta III kwartał 2010 III kwartał III kw narastająco III kw narastająco Przychody Dynamika 172,71% - 119,10% - Przychody ze sprzedaży (tys. zł) I-III kw.2009 I-III kw Strona 8 z 16

10 3. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 3.1 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w III kwartale w 2010 r. W dniu 19 sierpnia b.r. Zarząd magnifico S.A poinformował o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. W dniu 30 sierpnia b.r. Zarząd Spółki magnifico S.A poinformował o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (trzysta siedemdziesiąt dziewięd tysięcy piędset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki magnifico S.A. Dniem pierwszego notowania praw do akcji serii C był 6 września 2010 r. W dniu 29 września b.r. Zarząd magnifico S.A. poinformował o zarejestrowaniu w dniu 28 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę ,30 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję akcji na okaziciela serii B i akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazał w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki. 3.2 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym W dniu 1 października b.r. Zarząd magnifico S.A. poinformował o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Ostatnim dniem notowania praw do akcji serii C był 8 października 2010 r. Jednocześnie Zarząd magnifico S.A. poinformował o złożeniu wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Dniem pierwszego notowania wskazanych instrumentów był 11 października 2010 r. 3.3 Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Otoczenie rynkowe Polski rynek branży PR charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, a co za tym idzie dużą konkurencyjnością oraz uzależnieniem od budżetów marketingowych klientów i podatnością na ogólną sytuację ekonomiczną. Warto jednak zaznaczyd, że znaczna częśd udziałów w rynku PR w Polsce przypada na 33 agencje PR zrzeszone w branżowej instytucji - Związku Firm Public Relations (ZFPR). Wśród agencji należących do ZFPR znajduje się również magnifico S.A. Niektóre Strona 9 z 16

11 media (Businessman.pl, e-gospodarka.pl) donoszą, iż łącznie posiadają one niemal 2/3 krajowego rynku PR. Jego pozostała częśd przypada na kilkaset mniejszych podmiotów. Brak jest, mimo wielu rankingów i zestawieo, rzetelnego oszacowania wielkości rynku PR w kraju. Szacunki własne Emitenta wskazują, iż wartośd całego rynku usług PR w Polsce w ubiegłym roku mogła się zamknąd kwotą ok. 400 mln zł. Należy także zaznaczyd, że rynek usług PR rozwija się istotnie szybciej niż rynek reklamy. Wynika to z efektywności tego narzędzia - stosunku skuteczności do ponoszonych przez klientów kosztów. Globalne skutki kryzysu nie ominęły także tej branży, chod w różnych krajach różnie sobie ona z nimi poradziła. W Polsce branża PR ubiegły rok zakooczyła jednak bez większych spadków, a agencje wypowiadały się raczej o stagnacji rynku niż jego zmniejszeniu. Wynika to głównie z tego, że pomimo ograniczenia środków na działania PR w wyniku cięcia kosztów, wiele firm (ponad 70% respondentów) 1 podkreśla ważną rolę wszystkich procesów komunikacji w czasie kryzysu gospodarczego, co oznacza, że komunikacja w trudnych czasach jest bardzo potrzebna. Prognozy na najbliższe lata są jednak optymistyczne i według Globalnego Raportu ICCO wzrost ma wynieśd 5 proc., chod najbardziej aktywne na tym rynku podmioty spodziewają się dynamiki dwucyfrowej. Warto jednak zaznaczyd, iż prognozowany wzrost wielkości rynku ma związek nie tylko z ogólną poprawą koniunktury w gospodarce. Ma on także uzasadnienie w coraz większym odsetku przedsiębiorstw sięgających po instrumenty Public Relations w swojej działalności, uznając PR za uzupełnienie lub główny element swojej działalności marketingowej, wspierającej sprzedaż i relacje z otoczeniem rynkowym - klientami, kontrahentami, mediami. Usługi PR doskonale wpisują się także w model outsourcingu i wiele przedsiębiorstw zamiast tworzyd własne działy PR uznaje za korzystniejsze oddad to zadanie specjalistom. Oczekiwanym motorem wzrostu wartości rynku usług PR będzie: wzrost aktywności międzynarodowych przedsiębiorstw i bezpośrednich inwestycji zagranicznych; popyt na usługi PR ze strony prywatnego sektora poszukującego sposobów odbudowy reputacji utraconych w najgorszym okresie kryzysu; oraz stały wzrost budżetów PR kosztem innych dziedzin marketingu. Emitent pragnie ponadto zwrócid uwagę, iż na rynku obserwowad można także coraz częstsze wykorzystywanie agencji PR w projektach komunikacyjnych prowadzonych przez instytucje publiczne, w tym także z wykorzystaniem środków publicznych (przede wszystkim funduszy unijnych). Sytuacja Emitenta na tym tle wypada korzystnie, bowiem od dłuższego czasu z powodzeniem prowadzi rozmowy z międzynarodowymi klientami, aktywnie działa w prywatnym sektorze, także średnich przedsiębiorstw dynamicznie odzyskujących swoją pozycję sprzed załamania koniunktury, jak również współpracuje z klientami, którzy osiągają dobre wyniki finansowe i systematycznie powiększają środki przeznaczane na marketing i PR. Mając doświadczenia we współpracy z instytucjami pożytku publicznego i realizując szereg inicjatyw społecznych, Emitent ma także podstawy i szanse do ubiegania się po środki unijne na dedykowane przedsięwzięcia realizowane np. z jednostkami samorządowymi. 3 Według raportu Grupy Worldcom w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi zmiana struktury rynku PR. Nastąpi wzrost zapotrzebowania na usługi powiązane z mediami społecznościowymi, badaniami, projektowaniem i wdrażaniem stron www oraz ich pozycjonowaniem. Wyniki badania Worldcomu podstawowym narzędziem stosowanym przez agencje PR są media relations, tym samym stanowią główne źródło ich przychodów. Zmieniający się rynek informacji sprawia jednak, że punkt ciężkości przesuwa się 1 Raport European Communication Monitor Pełna treść raportu: 2 Globalny Raport ICCO 2010 zawiera dane z krajowych organizacji branżowych PR w 24 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki. Pełną informację oraz komentarze można znaleźć pod adresem: 3 Więcej informacji nt. rynku PR w Polsce można znaleźć w Internecie pod poniższym adresem: Strona 10 z 16

12 z media relations na e-pr, w szczególności na media społecznościowe (93 proc. respondentów), usługi interaktywne oraz wdrażanie stron www (73 proc.) i ich pozycjonowanie (SEO - 61 proc.). Prognozowany jest również wzrost w pomocy doradczej w zakresie zarządzania (48%) i usługach badawczych (48%). Analizując strukturę przychodów, wg. Worldcomu, agencje będą w głównej mierze realizowały przychody z tytułu usług relacji inwestorskich (nawet do 100% przychodów), media relations (do 95%) i komunikacji wewnętrznej (do 80%) Działalność Emitenta na przestrzeni III kwartału 2010 r. W związku z realizacją planów rozwojowych, mających na celu poszerzenie oferty oraz zwiększenie zasięgu prowadzonej działalności w kraju i za granicą, struktura organizacyjna Spółki została poszerzona o dwa działy: - Dział New Business, którego celem jest pozyskiwanie nowych klientów, pozwala Spółce na pełniejszy rozwój oraz daje większe możliwości zdobywania rynku. - Komórka Relacji Inwestorskich odpowiada za komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, a także świadczy usługi IR oraz wypełniania obowiązków informacyjnych klientom Spółki. W III kwartale Spółka odnotowała znaczy wzrost ilości przeprowadzonych akcji eventowych, m.in.: Organizacja dnia Energetyka dla PGE S.A.- 4 września br. w Rodzinnym Centrum Rozrywki agencja zorganizowała imprezę integracyjną dla PGE SA. z okazji Dnia Energetyka. Na imprezę przybyło ok. 600 osób, w tym wielu celebrytów m.in. Agnieszka Szulim, Adam Badziak, Przemysław Saleta. W ramach imprezy odbyły się zawody bowlingowe, bilardowe, wspinaczkowe oraz konkursy taneczne. Imprezę prowadził prezenter telewizyjny i komentator sportowy Maciej Kurzajewski. Organizacja 15 - lecia IVECO POLAND 18 października 2010 agencja zorganizowała w warszawskim hotelu Sheraton galę z okazji 15-lecia istnienia IVECO w Polsce. Na galę przybyli założyciele firmy wraz z jej najważniejszymi przedstawicielami z Turynu oraz całego kraju. Na evencie zaprezentowano nowy model Ecostralisa, cechujący się doskonałym połączeniem ekonomii i ekologii, który zostanie wprowadzony na polski rynek. Agencja zajęła się również organizacją konferencji prasowej w siedzibie Klienta oraz produkcją i koordynacją uroczystej gali w hotelu Sheraton. Współorganizacja Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej 6 października br. agencja zorganizowała pokaz Mody Ekologicznej w ramach Międzynarodowego Kongresu Ekologii Odnawialnej Green Power. Na pokazie swoje kolekcje zaprezentowali Joanna Paradecka oraz Grzegorz Matląg Maldoror. Impreza odbyła się w hotelu Hilton w Warszawie. Współorganizacja i monitoring akcji AVON kontra Rak Piersi Wielka Kampania Życia agencja współorganizuje i monitoruje akcję AVON kontra Rak Piersi Wielka Kampania Życia. Agencja pozyskała ambasadorów: Irenę Santor, Aleksandrę Kwaśniewską, Joannę Racewicz oraz dr n. med. Paweł Guzik. Przekonywali oni kobiety do systematycznej samokontroli piersi oraz tłumaczyli, że rak piersi odpowiednio wcześnie wykryty jest wyleczalny. Przez cały czerwiec ambasadorzy swoją postawą i wiedzą wspierali Wielką Kampanię Życia Avon Kontra Rak Piersi udzielając się publicznie, a także utożsamiając z przesłaniem akcji. Panie pokazywały wszystkim kobietom w Polsce, że warto się badad bez względu na wiek. Do programu przystąpiło 4 tys. kobiet. Swoje poparcie dla akcji wyraziły liczne media m.in.: Twój Styl, Uroda, Party, Wysokie Obcasy, Elle, Samo Zdrowie Strona 11 z 16

13 Organizacja akcji Gabinety z Różową wstążką agencja odpowiadała za koordynację akcji. W dwie ostatnie soboty czerwca br. 81 gabinetów z całej Polski przebadało ok tys. Polek. Swoje poparcie dla akcji wyraziły liczne media m.in.: Twój Styl, Uroda, Party, Wysokie Obcasy, Elle, Samo Zdrowie. Autorski projekt Adam Mężczyźni kontra Rak piersi agencja zrealizowała autorski projekt mający na celu włączenie mężczyzn w walkę z rakiem piersi. 3 września 2010 roku w ogrodach Pałacu w Wilanowie agencja zorganizowała pokaz kolekcji zaprojektowanej przez Tomasza Ossolioskiego specjalnie na potrzeby projektu. Współorganizacja Marszu Różowej Wstążki 16 października 2010 r. odbył się Marsz Różowej Wstążki. Ulicami Warszawy przeszło 5 tys. osób, które w ten sposób wyraziły swój sprzeciw przeciw rakowi piersi. Do akcji przyłączyło się wiele gwiazd, które na równi z innymi kobietami szły ulicami: Nowy Świat, Senatorską, Krakowskie Przedmieście oraz Miodową. Anna Samusionek, Agnieszka Szulim, a także Hanna Gronkiewicz - Waltz swoją postawą wspierały i zachęcały kobiety do walki z chorobą. Do akcji dołączyły się również media m.in.: Wprost, Bluszcz, Onet.pl, Radio Kolor. Swoje poparcie dla akcji wyraziły również: Ministerstwo Zdrowia, Centrum Onkologii, Prezydent Miasta Warszawy, którzy zostali honorowymi patronatami akcji. Agencja odpowiadała za promocję Marszu i pozyskanie patronatów. Agencja pozyskała również wsparcie gwiazd i celebrytów. Organizacja pierwszego w Polsce pokazu produktów Frey Wille - agencja zorganizowała pierwszy w Polsce pokaz ekskluzywnej biżuterii marki Frey Wille pod nazwą Piece of Art. Specjalnie na tę okazję firma BOHOBOCO zaprojektowała linię ubrao inspirowanych biżuterią. Pokaz odbył się 7 października br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, a na widowni, wśród wielu znamienitych gości, zasiadł współzałożyciel i właściciel marki, dr Friedrich Wille. Szacowana łączna wartośd kontraktów na realizację eventów zawartych w III kw r. wynosi 562 tys. zł. Uruchomienie nowych działów New Business i Investor Relations zaowocowało pozyskaniem nowych klientów dla Agencji. W III kwartale 2010 Spółka zawarła 7 umów o stałą współpracę z zakresu PR i IR. Frey Wille umowa na działania z zakresu PR-u korporacyjnego i produktowego, zakres umowy obejmuje, m.in. działania z zakresu Media Relations, Internet PR i Social Media, usługi doradcze, organizacja sesji zdjęciowych i pokazów mody oraz stały monitoring mediów. TelePizza Poland Sp z o.o. umowa na doradztwo z zakresu public relations, w tym relacje z mediami i Internet PR, a także wsparcie przy realizacji projektów marketingowych. Celem współpracy jest budowanie świadomości marki zarówno wśród konsumentów, jak i potencjalnych oraz obecnych franczyzobiorców. Podpisana 13 sierpnia br. umowa obowiązuje do kooca roku. RedDoor Sp. z o.o. umowa na budowę i obsługę wizerunkową projektu REDDOOR i FAIR eplay; zakres umowy obejmuje, m.in. opracowanie szczegółowej strategii komunikacji, uruchomienie i prowadzenie biura prasowego, działania Media Relations, działania z zakresu Internet PR i Social Media, monitoring i analiza wizerunku w mediach. Umowa została podpisana 25 sierpnia br, ma obowiązywad przez rok Strona 12 z 16

14 Stowarzyszenie CFN umowa na kreowanie wizerunku oraz strategii komunikacji; zakres umowy obejmuje, m.in. prowadzenie biura prasowego, kontakt z mediami oraz pozyskanie sponsorów i patronów medialnych przedsięwzięcia, jakim będzie organizacja gal Champion Fight Nights, obsługa poszczególnych projektów i eventów. Podpisana 1 września umowa została zawarta na czas nieokreślony. Platinum Properties Group S.A. - umowa na prowadzenie i nadzór nad działaniami Investor Relations spółki; zakres umowy obejmuje, m.in. przygotowywanie harmonogramów raportów okresowych, weryfikacja zdarzeo w Spółce pod względem zaistnienia informacji poufnej oraz okresów zamkniętych, nadzór nad działaniami członków organów spółki w zakresie obowiązków informacyjnych, obsługa ESPI/EBI, przygotowywanie prezentacji i dokumentów informacyjnych przeznaczonych dla inwestorów i akcjonariuszy, określanie zawartości strony internetowej Spółki oraz jej administrowanie. Tele-Polska Holding S.A. - umowa na prowadzenie i nadzór nad działaniami Investor Relations spółki; zakres umowy obejmuje, m.in. nadzór i doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółkę, spotkania z inwestorami, współudział i przygotowanie przedstawicieli spółki do udziału w konferencjach np. Wall Street 2010, organizacja wydarzeo korporacyjnych np. WZA. Partex S.A. - umowa na prowadzenie i nadzór nad działaniami Investor Relations spółki; zakres umowy obejmuje, m.in. przygotowanie przedstawicieli spółki do debiutu i jego organizacja, przygotowywanie raportów bieżących i okresowych wraz z obsługą ESPI/EBI, weryfikacja zdarzeo pod względem zaistnienia informacji poufnej oraz okresów zamkniętych, nadzór nad działaniami członków organów spółki w zakresie obowiązków informacyjnych, przygotowywanie prezentacji i materiałów dla inwestorów i akcjonariuszy, określanie zawartości strony internetowej spółki oraz współpraca ze służbami IT spółki przy jej tworzeniu wraz z bieżącą jej aktualizacją. Broad Gate S.A. - umowa na prowadzenie i nadzór nad działaniami Investor Relations spółki; zakres umowy obejmuje, m.in. wsparcie przy przygotowaniu Dokumentu Informacyjnego spółki, przygotowywanie materiałów dla inwestorów i mediów, przygotowanie przedstawicieli spółki do debiutu, przeprowadzenie szkolenia z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, określanie zawartości strony internetowej spółki oraz współpraca ze służbami IT spółki przy jej tworzeniu wraz z bieżącą jej aktualizacją. Szacowana łączna wartośd kontraktów na obsługę stałą, podpisanych w III kw r. w ujęciu 5-lenim wynosi tys. zł. 3.4 Realizacja planów rozwojowych Główne znaczenia dla efektywnego i dynamicznego wzrostu generowanych przychodów mają plany rozwoju Emitenta, które zostały wskazane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 24 sierpnia br. Spółki sukcesywnie realizuje założone cele: wzmocnieniu zespołu konsultantów - w ramach wsparcia Client Serwis spółka zatrudniła 2 osoby na stanowisko Senior Account Managera oraz dwóch Junior Account Managerów. W ramach działu New Business została stworzona komórka projektowa, złożona z 2 Project Managerów. Spółka prowadzi obecnie ofertę praktyk studenckich oraz prywatnych staży Strona 13 z 16

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e- mail: Strona www: Socializer

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo