III kw Raport kwartalny. Magnifico

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III kw. 2010. Raport kwartalny. Magnifico2 2010-11-08"

Transkrypt

1 Raport kwartalny III kw Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku. Magnifico

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne Podstawowe informacje Historia działalności Emitenta Przedmiot działalności Emitenta Charakterystyka najważniejszych usług świadczonych przez Emitenta Wybrani klienci Emitenta z podziałem na branżę Skład osobowy organów Emitenta Status spółki publicznej Struktura akcjonariatu Emitenta Dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2010 r. wraz z danymi porównywalnymi Opis przyjętych zasad rachunkowości Wybrane dane finansowe Dynamika wzrostu przychodów Emitenta Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w III kwartale w 2010 r Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Otoczenie rynkowe Działalnośd Emitenta na przestrzeni III kwartału 2010 r Realizacja planów rozwojowych Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Prognoza wyników finansowych Strona 1 z 16

3 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawowe informacje Pełna nazwa Siedziba Podstawowa działalność Kapitał zakładowy magnifico Spółka Akcyjna ul. Wrocławska 10G lok. 32, Warszawa Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD A) Kapitał zakładowy na dzieo r. wynosił zł i dzielił się na: 1/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 2/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 3/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Czas trwania Nieoznaczony Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS Historia działalności Emitenta Agencja Public Relations magnifico została założona w październiku 2003 przez Karolinę Siudyłę-Koc i funkcjonowała początkowo w formie działalności gospodarczej. Na przełomie roku 2009 i 2010 podjęta została decyzja o przekształceniu magnifico Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników magnifico sp. z o.o. w sprawie przekształcenia została podjęta w dniu 8 kwietnia 2010 roku, natomiast przekształcenie zostało wpisane do rejestru w dniu 10 czerwca 2010 roku. W dniu 6 września spółka dołączyła do grona spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. 1.3 Przedmiot działalności Emitenta Podstawową działalnośd Emitenta stanowi świadczenie usług Public Relations oraz towarzyszących usług marketingowych. Rolą Emitenta jest pomoc klientowi w sformułowaniu treści i takim wyborze formy przekazu informacji, by była ona możliwie najskuteczniejsza w danej sytuacji. Z tego powodu Emitent oferuje nadzór nad całością procesu komunikacji, począwszy od przygotowania strategii działao, po ich realizację i ocenę efektywności. Proces komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym obejmuje różne elementy, a głównie z nich to: relacje z mediami (media relations), Internet (Internet PR), wydarzenia specjalne (special events), sponsoring, relacje inwestorskie (inwestor relations) oraz doradztwo strategiczne w zakresie komunikacji z otoczeniem rynkowym. Emitent posiada bogate doświadczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku firm, instytucji publicznych, organizacji nonprofit, osób publicznych oraz wydarzeo. Renoma spółki opiera się na lojalnych współpracownikach o bardzo wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu. Emitent posiada szczególne kompetencje w zakresie: relacji z mediami, organizacji dedykowanych imprez, zarządzania kryzysowego oraz tworzenia strategii komunikacyjnych dla firm i produktów. Emitent posiada bardzo dobrą historię współpracy w zakresie obsługi podmiotów z branży teleinformatycznej, finansów, Strona 2 z 16

4 zdrowia i urody oraz handlowej. Emitent zwraca także szczególna uwagę na branżę motoryzacyjną, od kilku miesięcy zaś, sukcesywnie zdobywa coraz to nowych klientów na obsługę w zakresie Relacji Inwestroskich i PR korporacyjnego, co stanowi istotne poszerzenie oferty świadczonych usług. 1.4 Charakterystyka najważniejszych usług świadczonych przez Emitenta strategie public relations - specjaliści magnifico zajmują się opracowaniem strategii działao public relations; klient otrzymuje propozycje kompleksowych działao wraz z ich terminarzem; media relations - Emitent utrzymuje bardzo dobre relacje z mediami oraz posiada rozbudowaną bazę aktywnych kontaktów; Emitent dokłada starao aby jego klienci byli interesującym źródłami informacji dla dziennikarzy, którzy reprezentują i poprzez swoją pracę wpływają na opinię publiczną; usługi relacji z mediami obejmują m.in. formułowanie komunikatów prasowych, organizację konferencji prasowych, seminariów tematycznych, indywidualnych spotkao z przedstawicielami mediów, akcje wyjazdowe, szkolenia medialne oraz realizację działao w zakresie zadao polityki antykryzysowej; zarządzanie sytuacjami kryzysowymi - w sytuacji kryzysowej warunkiem przezwyciężenia trudności jest szybkośd działania i skutecznośd; w grę wchodzi natychmiastowa reakcja; zadaniem Emitenta jest maksymalne zneutralizowanie prób tworzenia i podtrzymywania negatywnego obrazu klienta; w przypadku sytuacji kryzysowych agencja wykorzystuje instrumenty z zakresu media relations, uruchamia swoje kontakty wśród grup istotnych dla prowadzonej kampanii, a przede wszystkim stale i bezpośrednio współpracuje z klientem w celu wypracowania jak najskuteczniejszego modelu działao; Internet PR i e-pr - elementem skutecznego działania w zakresie PR jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji oraz możliwie partnerski i dwukierunkowy charakter komunikacji. Internet jest naturalnym środowiskiem do prowadzenia działao PR; ze względu na wszechstronnośd stosowanych narzędzi oraz technologii umożliwia on dotarcie zarówno do szerokich grup odbiorców przekazu, jak i do grup niszowych; medium to umożliwia także wykorzystywanie osób aktywnych jako liderów opinii - i to zarówno w sieci jak i poza nią; Emitent oferuje szereg narzędzi PR wykorzystujących Internet, m.in.: kreowanie i redagowanie serwisów www; pozycjonowanie www; aktywne działanie na czatach i forach tematycznych; badania on-line; creative mailings etc.; monitoring mediów - monitoring umożliwia ocenę efektywności przekazów mediowych; informacje otrzymywane za pośrednictwem monitoringu mogą stanowid także źródło wiedzy na temat obecnych i potencjalnych klientów, na temat osób i firm współpracujących z instytucją, konkurencji, a także mogą byd pomocne przy tworzeniu lub aktualizowaniu bazy danych; analiza wyników monitoringu pozwala Emitentowi zweryfikowad działania, dopracowad i dostosowad je do potrzeb rynku; wydarzenia specjalne - pozytywny wizerunek firm czy instytucji to nie tylko efekt dobrych relacji ze światem mediów; klient, dbając o swój prestiż, organizuje imprezy rocznicowe, zjazdy korporacyjne, bale charytatywne, koktajle biznesowe, spotkania świąteczne, na które zaprasza osoby ważne z punktu widzenia swoich interesów: kontrahentów, ekspertów, liderów opinii, polityków, urzędników; Emitent posiada doświadczenie w organizacji tego tupu przedsięwzięd uwzględniający ich szerszy kontekst związany z kreowaniem wizerunku i osiąganiem konkretnych celów biznesowych klienta; sponsoring - sponsoring to jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia pozytywnego wizerunku firmy; podstawowy cel takich akcji to przekonanie danej społeczności (grupy docelowe) o tym, że klient nie ogranicza się tylko do prowadzenia bieżącej działalności - chętnie angażuje się w działania związane z kulturą, dobroczynnością i sprawami społecznymi; efekt to wzmocnienie pozytywnej opinii o kliencie; Emitent podejmuje się: opracowania Strona 3 z 16

5 strategii sponsoringowej; wyboru sponsorowanej akcji, zgodnej z wizerunkiem klienta; kalkulacji kosztów; nadzoru nad realizacją projektu; audyty komunikacyjne - Emitent proponuje klientom usługę audytu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; audyt kooczy się przygotowaniem raportu, oceniającego komunikację wewnętrzną i zewnętrzną klienta; na bazie raportu Emitent rekomenduje ewentualne zmiany w systemie komunikowania się klienta; personality PR - obsługa PR odnosi się w przypadku Emitenta nie tylko do klientów instytucjonalnych; magnifico prowadzi także personality PR - czyli kreuje i dba o wizerunek osób publicznych; w szczególności Emitent oferuje: promocję osób publicznych w mediach i poszczególnych środowiskach - filmowym, muzycznym, teatralnym, a także na rynku reklamowym; stały nadzór nad rozwojem karier; sprawne reagowanie na medialne kryzysy wizerunku; inwestor relations obsługa w zakresie IR polega na zapewnieniu klientowi zarówno doradztwa w zakresie sporządzania i terminowego przekazywania raportów bieżących i okresowych, jak również koordynowania całości prac związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych począwszy od przygotowania harmonogramu raportów, przygotowania raportów bieżących, współudział w przygotowaniu raportów okresowych, weryfikacja zdarzeo pod względem zaistnienia informacji poufnej oraz okresów zamkniętych, nadzór nad wypełnianiem przez klientów zasad Dobrych Praktyk, nadzór nad działaniami członków organów obsługiwanych spółek w zakresie obowiązków informacyjnych, koocząc na obsłudze systemu EBI i ESPI; a także reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad regulowanym obrotem papierami wartościowym, inwestorami, akcjonariuszami, analitykami i zarządzającymi oraz realizacja innych aspektów wynikających z posiadania przez klientów Emitenta statusu spółek publicznych; usługi z zakresu projektowania i reklamy koordynacja kampanii reklamowych - reklama to ciągle jeden z podstawowych sposobów komunikowania się każdej firmy z klientami; dlatego Emitent w ramach swoich usług oferuje również nadzór nad przygotowaniem i realizacja kampanii reklamowych; w szczególnych przypadkach Emitent oferuje: przygotowanie strategii działao reklamowych; kreację; planowanie mediów (wybór optymalnych nośników ze względu na koszt dotarcia i grupę docelową); zakup mediów; tworzenie identyfikacji wizualnej firm (corporate identity) - komunikacja to nie tylko słowa, ale i obraz; kolorystyka, typografia, symbolika firmowa pomagają stworzyd i utrzymad pozytywny wizerunek klienta; dobry projekt graficzny wzmacnia przekaz i ułatwia osiągnięcie zamierzonych celów; w ofercie Emitenta znajduje się: projektowanie znaków firmowych, restylizacja (unowocześnienie) istniejących symboli i tworzenie nowych; standaryzacja znaków: określenie formy i zasad stosowania symbolu firmowego, w tym kolorystyki i typografii; systemy identyfikacji wizualnej: pełne zdefiniowanie standardów graficznych w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy; nadzór nad produkcją i realizacją wszystkich materiałów Strona 4 z 16

6 Wybrani klienci Emitenta z podziałem na branżę Branża Wybrani klienci Teleinformatyka Media i marketing Bankowośd i finanse Zdrowie i uroda Art. Spożywcze i Alkohole, Usługi Moda i Sztuka Handel Strona 5 z 16

7 Nieruchomości i motoryzacja. Organizacje samorządowe i Non - Profit 1.5 Skład osobowy organów Emitenta Na dzieo 30 września 2010 roku w skład organów wchodziły następujące osoby: a/ Skład Zarządu magnifico S.A.: Karolina Siudyła - Koc Prezes Zarządu Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie w okresie III kwartału 2010 r. b/ Rada Nadzorcza magnifico S.A.: Mark Montoya Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Osioski Członek Rady Nadzorczej Halina Siudyła Członek Rady Nadzorczej Wacław Siudyła Członek Rady Nadzorczej Piotr Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w okresie III kwartału 2010 r. 1.6 Status spółki publicznej W dniu 6 września 2010 r. magnifico S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie od r. do r. notowane na rynku NewConnect były prawa do akcji zwykłych serii C magnifico S.A. Od dnia r. w obrocie znajdują się akcje serii A, B i C Strona 6 z 16

8 1.7 Struktura akcjonariatu Emitenta Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu magnifico S.A. na dzieo publikacji niniejszego raportu, tj. 8 listopada 2010 r. Lp. Dane akcjonariusza Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. Karolina Siudyła-Koc ,00 51,00 2. W Investments ltd ,01 19,01 3. Celetis Holdings Ltd ,50 16,50 4. Pozostali ,49 13,49 Razem Dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2010 r. wraz z danymi porównywalnymi 2.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości Podane wyniki finansowe opierają się na sprawozdaniu finansowym magnifico S.A. sporządzonym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzied przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuowad działalnośd gospodarcza w dającej się przewidzied przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechad działalności lub istotnie zmniejszyd jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Sprawozdania Finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Przyjęte zasady i metody rachunkowości są takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. 2.2 Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów III kwartał 2010 III kwartał III kw narastająco III kw narastająco II. Zysk (strata) ze sprzedaży III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Amortyzacja Strona 7 z 16

9 WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I. Kapitał własny II. Należności długoterminowe III. Należności krótkoterminowe IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne V. Zobowiązania długoterminowe VI. Zobowiązania krótkoterminowe Dynamika wzrostu przychodów Emitenta III kwartał 2010 III kwartał III kw narastająco III kw narastająco Przychody Dynamika 172,71% - 119,10% - Przychody ze sprzedaży (tys. zł) I-III kw.2009 I-III kw Strona 8 z 16

10 3. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 3.1 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w III kwartale w 2010 r. W dniu 19 sierpnia b.r. Zarząd magnifico S.A poinformował o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. W dniu 30 sierpnia b.r. Zarząd Spółki magnifico S.A poinformował o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (trzysta siedemdziesiąt dziewięd tysięcy piędset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki magnifico S.A. Dniem pierwszego notowania praw do akcji serii C był 6 września 2010 r. W dniu 29 września b.r. Zarząd magnifico S.A. poinformował o zarejestrowaniu w dniu 28 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę ,30 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję akcji na okaziciela serii B i akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazał w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki. 3.2 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym W dniu 1 października b.r. Zarząd magnifico S.A. poinformował o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Ostatnim dniem notowania praw do akcji serii C był 8 października 2010 r. Jednocześnie Zarząd magnifico S.A. poinformował o złożeniu wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Dniem pierwszego notowania wskazanych instrumentów był 11 października 2010 r. 3.3 Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Otoczenie rynkowe Polski rynek branży PR charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, a co za tym idzie dużą konkurencyjnością oraz uzależnieniem od budżetów marketingowych klientów i podatnością na ogólną sytuację ekonomiczną. Warto jednak zaznaczyd, że znaczna częśd udziałów w rynku PR w Polsce przypada na 33 agencje PR zrzeszone w branżowej instytucji - Związku Firm Public Relations (ZFPR). Wśród agencji należących do ZFPR znajduje się również magnifico S.A. Niektóre Strona 9 z 16

11 media (Businessman.pl, e-gospodarka.pl) donoszą, iż łącznie posiadają one niemal 2/3 krajowego rynku PR. Jego pozostała częśd przypada na kilkaset mniejszych podmiotów. Brak jest, mimo wielu rankingów i zestawieo, rzetelnego oszacowania wielkości rynku PR w kraju. Szacunki własne Emitenta wskazują, iż wartośd całego rynku usług PR w Polsce w ubiegłym roku mogła się zamknąd kwotą ok. 400 mln zł. Należy także zaznaczyd, że rynek usług PR rozwija się istotnie szybciej niż rynek reklamy. Wynika to z efektywności tego narzędzia - stosunku skuteczności do ponoszonych przez klientów kosztów. Globalne skutki kryzysu nie ominęły także tej branży, chod w różnych krajach różnie sobie ona z nimi poradziła. W Polsce branża PR ubiegły rok zakooczyła jednak bez większych spadków, a agencje wypowiadały się raczej o stagnacji rynku niż jego zmniejszeniu. Wynika to głównie z tego, że pomimo ograniczenia środków na działania PR w wyniku cięcia kosztów, wiele firm (ponad 70% respondentów) 1 podkreśla ważną rolę wszystkich procesów komunikacji w czasie kryzysu gospodarczego, co oznacza, że komunikacja w trudnych czasach jest bardzo potrzebna. Prognozy na najbliższe lata są jednak optymistyczne i według Globalnego Raportu ICCO wzrost ma wynieśd 5 proc., chod najbardziej aktywne na tym rynku podmioty spodziewają się dynamiki dwucyfrowej. Warto jednak zaznaczyd, iż prognozowany wzrost wielkości rynku ma związek nie tylko z ogólną poprawą koniunktury w gospodarce. Ma on także uzasadnienie w coraz większym odsetku przedsiębiorstw sięgających po instrumenty Public Relations w swojej działalności, uznając PR za uzupełnienie lub główny element swojej działalności marketingowej, wspierającej sprzedaż i relacje z otoczeniem rynkowym - klientami, kontrahentami, mediami. Usługi PR doskonale wpisują się także w model outsourcingu i wiele przedsiębiorstw zamiast tworzyd własne działy PR uznaje za korzystniejsze oddad to zadanie specjalistom. Oczekiwanym motorem wzrostu wartości rynku usług PR będzie: wzrost aktywności międzynarodowych przedsiębiorstw i bezpośrednich inwestycji zagranicznych; popyt na usługi PR ze strony prywatnego sektora poszukującego sposobów odbudowy reputacji utraconych w najgorszym okresie kryzysu; oraz stały wzrost budżetów PR kosztem innych dziedzin marketingu. Emitent pragnie ponadto zwrócid uwagę, iż na rynku obserwowad można także coraz częstsze wykorzystywanie agencji PR w projektach komunikacyjnych prowadzonych przez instytucje publiczne, w tym także z wykorzystaniem środków publicznych (przede wszystkim funduszy unijnych). Sytuacja Emitenta na tym tle wypada korzystnie, bowiem od dłuższego czasu z powodzeniem prowadzi rozmowy z międzynarodowymi klientami, aktywnie działa w prywatnym sektorze, także średnich przedsiębiorstw dynamicznie odzyskujących swoją pozycję sprzed załamania koniunktury, jak również współpracuje z klientami, którzy osiągają dobre wyniki finansowe i systematycznie powiększają środki przeznaczane na marketing i PR. Mając doświadczenia we współpracy z instytucjami pożytku publicznego i realizując szereg inicjatyw społecznych, Emitent ma także podstawy i szanse do ubiegania się po środki unijne na dedykowane przedsięwzięcia realizowane np. z jednostkami samorządowymi. 3 Według raportu Grupy Worldcom w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi zmiana struktury rynku PR. Nastąpi wzrost zapotrzebowania na usługi powiązane z mediami społecznościowymi, badaniami, projektowaniem i wdrażaniem stron www oraz ich pozycjonowaniem. Wyniki badania Worldcomu podstawowym narzędziem stosowanym przez agencje PR są media relations, tym samym stanowią główne źródło ich przychodów. Zmieniający się rynek informacji sprawia jednak, że punkt ciężkości przesuwa się 1 Raport European Communication Monitor Pełna treść raportu: 2 Globalny Raport ICCO 2010 zawiera dane z krajowych organizacji branżowych PR w 24 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki. Pełną informację oraz komentarze można znaleźć pod adresem: 3 Więcej informacji nt. rynku PR w Polsce można znaleźć w Internecie pod poniższym adresem: Strona 10 z 16

12 z media relations na e-pr, w szczególności na media społecznościowe (93 proc. respondentów), usługi interaktywne oraz wdrażanie stron www (73 proc.) i ich pozycjonowanie (SEO - 61 proc.). Prognozowany jest również wzrost w pomocy doradczej w zakresie zarządzania (48%) i usługach badawczych (48%). Analizując strukturę przychodów, wg. Worldcomu, agencje będą w głównej mierze realizowały przychody z tytułu usług relacji inwestorskich (nawet do 100% przychodów), media relations (do 95%) i komunikacji wewnętrznej (do 80%) Działalność Emitenta na przestrzeni III kwartału 2010 r. W związku z realizacją planów rozwojowych, mających na celu poszerzenie oferty oraz zwiększenie zasięgu prowadzonej działalności w kraju i za granicą, struktura organizacyjna Spółki została poszerzona o dwa działy: - Dział New Business, którego celem jest pozyskiwanie nowych klientów, pozwala Spółce na pełniejszy rozwój oraz daje większe możliwości zdobywania rynku. - Komórka Relacji Inwestorskich odpowiada za komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, a także świadczy usługi IR oraz wypełniania obowiązków informacyjnych klientom Spółki. W III kwartale Spółka odnotowała znaczy wzrost ilości przeprowadzonych akcji eventowych, m.in.: Organizacja dnia Energetyka dla PGE S.A.- 4 września br. w Rodzinnym Centrum Rozrywki agencja zorganizowała imprezę integracyjną dla PGE SA. z okazji Dnia Energetyka. Na imprezę przybyło ok. 600 osób, w tym wielu celebrytów m.in. Agnieszka Szulim, Adam Badziak, Przemysław Saleta. W ramach imprezy odbyły się zawody bowlingowe, bilardowe, wspinaczkowe oraz konkursy taneczne. Imprezę prowadził prezenter telewizyjny i komentator sportowy Maciej Kurzajewski. Organizacja 15 - lecia IVECO POLAND 18 października 2010 agencja zorganizowała w warszawskim hotelu Sheraton galę z okazji 15-lecia istnienia IVECO w Polsce. Na galę przybyli założyciele firmy wraz z jej najważniejszymi przedstawicielami z Turynu oraz całego kraju. Na evencie zaprezentowano nowy model Ecostralisa, cechujący się doskonałym połączeniem ekonomii i ekologii, który zostanie wprowadzony na polski rynek. Agencja zajęła się również organizacją konferencji prasowej w siedzibie Klienta oraz produkcją i koordynacją uroczystej gali w hotelu Sheraton. Współorganizacja Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej 6 października br. agencja zorganizowała pokaz Mody Ekologicznej w ramach Międzynarodowego Kongresu Ekologii Odnawialnej Green Power. Na pokazie swoje kolekcje zaprezentowali Joanna Paradecka oraz Grzegorz Matląg Maldoror. Impreza odbyła się w hotelu Hilton w Warszawie. Współorganizacja i monitoring akcji AVON kontra Rak Piersi Wielka Kampania Życia agencja współorganizuje i monitoruje akcję AVON kontra Rak Piersi Wielka Kampania Życia. Agencja pozyskała ambasadorów: Irenę Santor, Aleksandrę Kwaśniewską, Joannę Racewicz oraz dr n. med. Paweł Guzik. Przekonywali oni kobiety do systematycznej samokontroli piersi oraz tłumaczyli, że rak piersi odpowiednio wcześnie wykryty jest wyleczalny. Przez cały czerwiec ambasadorzy swoją postawą i wiedzą wspierali Wielką Kampanię Życia Avon Kontra Rak Piersi udzielając się publicznie, a także utożsamiając z przesłaniem akcji. Panie pokazywały wszystkim kobietom w Polsce, że warto się badad bez względu na wiek. Do programu przystąpiło 4 tys. kobiet. Swoje poparcie dla akcji wyraziły liczne media m.in.: Twój Styl, Uroda, Party, Wysokie Obcasy, Elle, Samo Zdrowie Strona 11 z 16

13 Organizacja akcji Gabinety z Różową wstążką agencja odpowiadała za koordynację akcji. W dwie ostatnie soboty czerwca br. 81 gabinetów z całej Polski przebadało ok tys. Polek. Swoje poparcie dla akcji wyraziły liczne media m.in.: Twój Styl, Uroda, Party, Wysokie Obcasy, Elle, Samo Zdrowie. Autorski projekt Adam Mężczyźni kontra Rak piersi agencja zrealizowała autorski projekt mający na celu włączenie mężczyzn w walkę z rakiem piersi. 3 września 2010 roku w ogrodach Pałacu w Wilanowie agencja zorganizowała pokaz kolekcji zaprojektowanej przez Tomasza Ossolioskiego specjalnie na potrzeby projektu. Współorganizacja Marszu Różowej Wstążki 16 października 2010 r. odbył się Marsz Różowej Wstążki. Ulicami Warszawy przeszło 5 tys. osób, które w ten sposób wyraziły swój sprzeciw przeciw rakowi piersi. Do akcji przyłączyło się wiele gwiazd, które na równi z innymi kobietami szły ulicami: Nowy Świat, Senatorską, Krakowskie Przedmieście oraz Miodową. Anna Samusionek, Agnieszka Szulim, a także Hanna Gronkiewicz - Waltz swoją postawą wspierały i zachęcały kobiety do walki z chorobą. Do akcji dołączyły się również media m.in.: Wprost, Bluszcz, Onet.pl, Radio Kolor. Swoje poparcie dla akcji wyraziły również: Ministerstwo Zdrowia, Centrum Onkologii, Prezydent Miasta Warszawy, którzy zostali honorowymi patronatami akcji. Agencja odpowiadała za promocję Marszu i pozyskanie patronatów. Agencja pozyskała również wsparcie gwiazd i celebrytów. Organizacja pierwszego w Polsce pokazu produktów Frey Wille - agencja zorganizowała pierwszy w Polsce pokaz ekskluzywnej biżuterii marki Frey Wille pod nazwą Piece of Art. Specjalnie na tę okazję firma BOHOBOCO zaprojektowała linię ubrao inspirowanych biżuterią. Pokaz odbył się 7 października br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, a na widowni, wśród wielu znamienitych gości, zasiadł współzałożyciel i właściciel marki, dr Friedrich Wille. Szacowana łączna wartośd kontraktów na realizację eventów zawartych w III kw r. wynosi 562 tys. zł. Uruchomienie nowych działów New Business i Investor Relations zaowocowało pozyskaniem nowych klientów dla Agencji. W III kwartale 2010 Spółka zawarła 7 umów o stałą współpracę z zakresu PR i IR. Frey Wille umowa na działania z zakresu PR-u korporacyjnego i produktowego, zakres umowy obejmuje, m.in. działania z zakresu Media Relations, Internet PR i Social Media, usługi doradcze, organizacja sesji zdjęciowych i pokazów mody oraz stały monitoring mediów. TelePizza Poland Sp z o.o. umowa na doradztwo z zakresu public relations, w tym relacje z mediami i Internet PR, a także wsparcie przy realizacji projektów marketingowych. Celem współpracy jest budowanie świadomości marki zarówno wśród konsumentów, jak i potencjalnych oraz obecnych franczyzobiorców. Podpisana 13 sierpnia br. umowa obowiązuje do kooca roku. RedDoor Sp. z o.o. umowa na budowę i obsługę wizerunkową projektu REDDOOR i FAIR eplay; zakres umowy obejmuje, m.in. opracowanie szczegółowej strategii komunikacji, uruchomienie i prowadzenie biura prasowego, działania Media Relations, działania z zakresu Internet PR i Social Media, monitoring i analiza wizerunku w mediach. Umowa została podpisana 25 sierpnia br, ma obowiązywad przez rok Strona 12 z 16

14 Stowarzyszenie CFN umowa na kreowanie wizerunku oraz strategii komunikacji; zakres umowy obejmuje, m.in. prowadzenie biura prasowego, kontakt z mediami oraz pozyskanie sponsorów i patronów medialnych przedsięwzięcia, jakim będzie organizacja gal Champion Fight Nights, obsługa poszczególnych projektów i eventów. Podpisana 1 września umowa została zawarta na czas nieokreślony. Platinum Properties Group S.A. - umowa na prowadzenie i nadzór nad działaniami Investor Relations spółki; zakres umowy obejmuje, m.in. przygotowywanie harmonogramów raportów okresowych, weryfikacja zdarzeo w Spółce pod względem zaistnienia informacji poufnej oraz okresów zamkniętych, nadzór nad działaniami członków organów spółki w zakresie obowiązków informacyjnych, obsługa ESPI/EBI, przygotowywanie prezentacji i dokumentów informacyjnych przeznaczonych dla inwestorów i akcjonariuszy, określanie zawartości strony internetowej Spółki oraz jej administrowanie. Tele-Polska Holding S.A. - umowa na prowadzenie i nadzór nad działaniami Investor Relations spółki; zakres umowy obejmuje, m.in. nadzór i doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółkę, spotkania z inwestorami, współudział i przygotowanie przedstawicieli spółki do udziału w konferencjach np. Wall Street 2010, organizacja wydarzeo korporacyjnych np. WZA. Partex S.A. - umowa na prowadzenie i nadzór nad działaniami Investor Relations spółki; zakres umowy obejmuje, m.in. przygotowanie przedstawicieli spółki do debiutu i jego organizacja, przygotowywanie raportów bieżących i okresowych wraz z obsługą ESPI/EBI, weryfikacja zdarzeo pod względem zaistnienia informacji poufnej oraz okresów zamkniętych, nadzór nad działaniami członków organów spółki w zakresie obowiązków informacyjnych, przygotowywanie prezentacji i materiałów dla inwestorów i akcjonariuszy, określanie zawartości strony internetowej spółki oraz współpraca ze służbami IT spółki przy jej tworzeniu wraz z bieżącą jej aktualizacją. Broad Gate S.A. - umowa na prowadzenie i nadzór nad działaniami Investor Relations spółki; zakres umowy obejmuje, m.in. wsparcie przy przygotowaniu Dokumentu Informacyjnego spółki, przygotowywanie materiałów dla inwestorów i mediów, przygotowanie przedstawicieli spółki do debiutu, przeprowadzenie szkolenia z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, określanie zawartości strony internetowej spółki oraz współpraca ze służbami IT spółki przy jej tworzeniu wraz z bieżącą jej aktualizacją. Szacowana łączna wartośd kontraktów na obsługę stałą, podpisanych w III kw r. w ujęciu 5-lenim wynosi tys. zł. 3.4 Realizacja planów rozwojowych Główne znaczenia dla efektywnego i dynamicznego wzrostu generowanych przychodów mają plany rozwoju Emitenta, które zostały wskazane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 24 sierpnia br. Spółki sukcesywnie realizuje założone cele: wzmocnieniu zespołu konsultantów - w ramach wsparcia Client Serwis spółka zatrudniła 2 osoby na stanowisko Senior Account Managera oraz dwóch Junior Account Managerów. W ramach działu New Business została stworzona komórka projektowa, złożona z 2 Project Managerów. Spółka prowadzi obecnie ofertę praktyk studenckich oraz prywatnych staży Strona 13 z 16

I kw. 2012. Raport kwartalny. magnifico 2012-05-08

I kw. 2012. Raport kwartalny. magnifico 2012-05-08 Raport kwartalny I kw. 2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

II kw magnifico Raport kwartalny

II kw magnifico Raport kwartalny Raport kwartalny II kw. 2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2012. Raport kwartalny. magnifico 2013-02-14

IV kw. 2012. Raport kwartalny. magnifico 2013-02-14 Raport kwartalny IV kw. 2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

III kw. 2015. Raport kwartalny. magnifico 2015-11-13

III kw. 2015. Raport kwartalny. magnifico 2015-11-13 Raport kwartalny III kw. 2015 Raport za III kwartał 2015 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

III kw. 2014. Raport kwartalny. magnifico 2014-11-14

III kw. 2014. Raport kwartalny. magnifico 2014-11-14 Raport kwartalny III kw. 2014 Raport za III kwartał 2014 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

III kw Raport kwartalny. magnifico

III kw Raport kwartalny. magnifico Raport kwartalny III kw. 2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

I kw Raport kwartalny. magnifico

I kw Raport kwartalny. magnifico Raport kwartalny I kw. 2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

III kw Raport kwartalny. magnifico

III kw Raport kwartalny. magnifico Raport kwartalny III kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2010. Raport kwartalny. magnifico 2 2011-02-07

IV kw. 2010. Raport kwartalny. magnifico 2 2011-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2010 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

I kw. 2016. Raport kwartalny. magnifico 2016-05-16

I kw. 2016. Raport kwartalny. magnifico 2016-05-16 Raport kwartalny I kw. 2016 Raport za I kwartał 2016 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Wrocław, 10.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

III kw Raport kwartalny. magnifico

III kw Raport kwartalny. magnifico Strona 16 Raport kwartalny III kw. 2013 Raport za III kwartał 2013 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od do r. Opublikowany w dniu 14 maja 2010 r.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od do r. Opublikowany w dniu 14 maja 2010 r. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.01. r. Opublikowany w dniu 14 maja 2010 r. Raport za I kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Prezentacja IPO debiut na rynku NewConnect. Warszawa, 06.09.2010r.

Prezentacja IPO debiut na rynku NewConnect. Warszawa, 06.09.2010r. Prezentacja IPO debiut na rynku NewConnect Warszawa, 06.09.2010r. Plan prezentacji Charakterystyka Spółki Podstawowe dane Struktura akcjonariatu Profil działalności Portfolio klientów Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

IV kw Raport kwartalny. magnifico

IV kw Raport kwartalny. magnifico Raport kwartalny IV kw. 2015 Raport za IV kwartał 2015 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r.

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. Zawierający: Wybrane dane finansowe Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki finansowe Strategia w obszarze rozwoju działalności, działania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa

RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres Warszawa RAPORT OKRESOWY za IV kwartał 2011r. YELLOW HAT S.A. Obejmujący sprawozdania finansowe za okres 1.10.2011 31.12.2011 Warszawa 14.02.2012 Raport YELLOW HAT S.A. za IV kwartał 2011 roku został przygotowany

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport okresowy za drugi kwartał 2013 roku Ścinawa, dn. 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. I kwartał 2013 roku. Warszawa, 15 maja 2013 r.

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. I kwartał 2013 roku. Warszawa, 15 maja 2013 r. Raport kwartalny Za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. I kwartał 2013 roku Warszawa, 15 maja 2013 r. Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Wskazanie jednostek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

I kw Raport kwartalny. magnifico

I kw Raport kwartalny. magnifico Raport kwartalny I kw. 2014 Raport za I kwartał 2014 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport kwartalny Za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. III kwartał 2012 roku Warszawa, 14 listopada 2012 r. Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał roku 2012 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY. NewConnect. IV kwartał roku 2012

Raport okresowy IV kwartał roku 2012 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY. NewConnect. IV kwartał roku 2012 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta : Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za I kwartał 2013 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 ROKU

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 ROKU JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. INFORMACJE O SPÓŁCE str. 3 1.1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT za I kwartał 2013 roku

RAPORT za I kwartał 2013 roku RAPORT za 2013 roku Wrocław, 14 maja 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane z bilansu Dane jednostkowe. Stan na 31.03.2013 Stan na 31.03.2012 Kapitał własny Kapitał zakładowy Należności długoterminowe Należności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.) spółki Suntech SA z siedzibą w Warszawie opublikowano: 10 maja 2011 r. drogą raportu EBI 1 RAPORT KWARTALNY SUNTECH S.A. 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Fabryka MaszynOżarówS.A. za IV kwartał 2011 r.

Raport kwartalny Fabryka MaszynOżarówS.A. za IV kwartał 2011 r. Raport kwartalny Fabryka MaszynOżarówS.A. za IV kwartał 2011 r. Sobów, 10 lutego 2012 roku Raport kwartalny zawiera: 1. Informacje ogólne o spółce 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. I. Charakterystyka Spółki Spółka M4B S.A. powstała w wyniku przekształcenia z M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. Zawierający: Wybrane dane finansowe Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki finansowe Strategia w obszarze rozwoju działalności, działania w zakresie

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za III kwartał 2012 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2012r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Chorzów, 29.10.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. (dane za okres 01-04-2012 r. 30-06-2012 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2011... 3 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy jednostkowy Fachowcy.pl Ventures S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od r. do r.

Raport okresowy jednostkowy Fachowcy.pl Ventures S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od r. do r. Raport okresowy jednostkowy Fachowcy.pl Ventures S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. Fachowcy.pl Ventures S.A. Ul. Zawrat 29 02-702 Warszawa Tel.: + 48 22 468

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IQ MEDICA SA za I kwartał 2012 roku

RAPORT OKRESOWY IQ MEDICA SA za I kwartał 2012 roku RAPORT OKRESOWY IQ MEDICA SA za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maj 2012 r. str. 1 Wprowadzenie Podstawowe informacje o IQ MEDICA SA IQ MEDICA SA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo