Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (www.rpo.lubelskie.pl) Spis treści: 1. Podstawowe informacje Podstawy prawne i wytyczne Wymagania funkcjonalne Portalu Wyszukiwarka Portalu Hosting VPS Migracja i archiwizacja dotychczasowych serwisów Bieżąca archiwizacja Portalu Serwisowanie Portalu Elektroniczny system obsługi zgłoszeń (Awarie Portalu) Nawigacja Newsletter Kanały RSS Testy Portalu Dokumentacja Portalu Bezpieczeństwo Szkolenia Polityka prywatności Gwarancja...25

2 1. Podstawowe informacje Cel funkcjonowania strony internetowej RPO WL na lata : Zapewnienie aktualnych i kompleksowych informacji dla potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach programu, dla beneficjentów na temat realizacji i rozliczania projektów oraz dla ogółu społeczeństwa, w tym mediów, o roli i efektach realizacji polityki spójności. Nowa strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (zwana dalej Portalem) przybierze kształt wortalu, w którym obok strony głównej administratora Portalu - Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO) własne instancje będą posiadały Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DW EFS), Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (WUP). W stopce strony DZ RPO znajdą się informacje nt. sieci Punktów Informacyjnych w województwie. Ponadto w stopce strony głównej DW EFS znajdą się przekierowania do instancji: DZ RPO; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl); Portalu Funduszy Europejskich (FE); WUP; Dane kontaktowe. W stopce strony głównej DW EFRR znajdą się przekierowania do instancji: DZ RPO; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl); Portalu Funduszy Europejskich (FE); LAWP; Dane kontaktowe. W stopce strony głównej LAWP znajdą się przekierowania do instancji: DZ RPO; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl); Portalu Funduszy Europejskich (FE); DW EFRR; Dane kontaktowe. W stopce strony głównej WUP znajdą się przekierowania do instancji: DZ RPO; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl); Portalu Funduszy Europejskich (FE); DW EFS; Dane kontaktowe. Strona 2 z 25

3 Nowy Portal ma zapewnić spójność informacji o Funduszach Europejskich, posiadać jednolitą architekturę informacji oraz wspólną grafikę ze wszystkimi stronami pozostałych 15. województw i stroną główną FE. Portal musi być dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (ma być m.in. w pełni dostępny zarówno dla osób posługujących się myszką, jak i wyłącznie klawiaturą). W związku z powyższym powinien być dostosowany do standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Portal ma umożliwiać wprowadzenie i przepływ informacji od źródła jej powstawania, którymi są redaktorzy, poprzez etapy moderowania i publikacji w Internecie. Portal musi zostać wykonany i wdrożony zgodnie z obowiązującą w dniu oddania dzieła wiedzą, by mógł być wyszukiwany przez popularne wyszukiwarki (zredagowane główne meta tagi, poprawna struktura kodu pod kątem SEO i podanych przez Zamawiającego fraz kluczowych). Frazy kluczowe: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata , Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego , Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Nowa Pespektywa Finansowa, Fundusze Europejskie, Fundusze Unijne, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, wsparcie dla przedsiębiorców w RPO WL , wsparcie dla klastrów w RPO WL , wsparcie dla IOB w RPO WL , Europejski Fundusz Społeczny na Lubelszczyźnie, Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie, Program Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, WUP w Lublinie, a także ich skrótów np. RPO, RPO WL, DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, LAWP, WUP. Portal powinien zawierać zabezpieczenia antyspamowe zabezpieczające adresy , formularze oraz pola logowania. Dodawanie wszelkiego rodzaju plików: załączników, zdjęć, filmów, itp. musi odbywać się za pomocą panelu administracyjnego. W przypadku podania błędnego adresu strony, prezentowana powinna być przygotowana strona 404, która po 2 sekundach przekieruje internautę na stronę główną. Portal powinien być zoptymalizowany pod kątem pozycjonowania. 2. Podstawy prawne i wytyczne 1. Portal RPO WL musi być zgodny z następującymi przepisami prawnymi i wytycznymi: a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Strona 3 z 25

4 b) Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych - rozdział II - art. 3,4,5 i zał. II, c) Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U poz. 235 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, d) Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U poz. 1422) wraz z aktami wykonawczymi, e) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), f) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, g) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 poz. 526), h) Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata projekt, i) Strategią komunikacji polityki spójności na lata projekt, j) Opisem Architektury Informacji Serwisu Internetowego Regionalnego Program Operacyjnego - załącznik nr 2, k) Dodatkowo: Wykonawca musi zapoznać się podręcznikiem Dostępność Portalów internetowych podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych Portalów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostępnym pod adresem: 3. Wymagania funkcjonalne Portalu Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki tzw. klikalne mapy Portalu otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które są bazą wyjściową do dalszych prac nad opracowaniem całego Portalu RPO WL Wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie wykonać makiety pozostałych instancji oraz uzupełnić cały Portal i wszystkie instancje treścią przekazaną przez Zamawiającego. Strona 4 z 25

5 1. Na stronie głównej Portalu (na górze) muszą znaleźć się odesłania do instancji DW EFRR, DW EFS, LAWP i WUP. Kształt i grafika odesłań zostanie dopracowana z Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Strona powinna posiadać jeden przyjazny system zarządzania treścią (tzw. content management system CMS). CMS w języku polskim musi zapewniać możliwość publikowania tej samej aktualności na jednej lub kilku instancjach. 3. W ramach jednego CMS musi istnieć możliwość publikowania treści w każdej ze wskazanych instancji: DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, LAWP i WUP i/lub kategoriach przy zachowaniu odpowiednich szablonów charakterystycznych dla poszczególnych instancji i/lub kategorii. Przy zachowaniu funkcjonalności, która pozwoli na edycjw aktualności w jednym wybranym jako źródłowym miejscu. Treść w innych miejscach będzie automatycznie aktualizowana na podstawie zmian wprowadzonych w treści źródłowej. 4. CMS powinien posiadać jeden, wspólny dla wszystkich instancji panel administracyjny, który umożliwi tworzenie kont służących do logowania i dostępu do panelu administracyjnego przez redaktorów poszczególnych instancji (DZ RPO/DW EFRR/DW EFS/LAWP/WUP) i zarządzania informacją. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby w ramach gwarancji CMS był aktualizowany i dostosowany do najnowszej obowiązującej wersji. Upoważniony Redaktor Zatwierdzający/Administrator (przedstawiciel DZ RPO) może stworzyć w panelu administracyjnym nowy profil dla innego redaktora nadając mu uprawnienia do poszczególnych elementów funkcjonalnych CMS oraz określić zakres czynności. Uprawnienia redaktora są określane w formie: redaktor ( kto? np. Jan Kowalski), zasób (do czego? np. Aktualności,), prawa - w jakim zakresie? np. tworzenie, przeglądanie, edycja, publikacja. Panel Administracyjny powinien umożliwiać stworzenie profili dla poniższych rodzajów redaktorów np.: Redaktor Zatwierdzający/Administrator posiada uprawnienia redaktora oraz możliwość publikacji treści, ich prezentacje i ewent. modyfikację w całym Portalu (zatwierdza/odrzuca/moderuje treści), zarządza uprawnieniami redaktorów i modułami w całym Portalu. Redaktor osoba zweryfikowana, posiadająca konto redakcyjne oraz uprawnienia do wprowadzania treści w wyznaczonej części Portalu/. Zarządzanie redaktorami: Funkcjonalności: dodawanie / edycja redaktorów (Pola formularza): ustalanie identyfikatora do logowania, Strona 5 z 25

6 pole hasła, potwierdzenie hasła, imię i nazwisko redaktora, instytucja, , telefon, wymagany zakres nadawanych uprawnień, monitoring aktywności użytkowników - ostatnie logowanie. Zarządzanie uprawnieniami: Funkcjonalności: dostęp do listy redaktorów, lista bieżących uprawnień z możliwością modyfikacji, lista modułów i elementów do wyboru, ustalanie uprawnień. CMS musi umożliwiać włączenie/wyłączenie uprawnień kolejnym redaktorom publikującym treści. CMS nie powinien posiadać ograniczenia co do ilości kont redakcyjnych i administracyjnych oraz ograniczenia co do jednorazowej pracy wielu redaktorów. Obligatoryjne elementy CMS wspólne dla wszystkich instancji (DZ RPO/DW EFRR/DW EFS/LAWP/WUP): a) Repozytorium plików - CMS musi posiadać repozytorium plików: graficznych, multimedialnych, tekstowych, PDF, itp. Musi ono obsługiwać co najmniej formaty wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. - Zasoby repozytorium będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie w różnych miejscach. - Dostęp do zasobów repozytorium danej instancji będą mieli wyłącznie redaktorzy poszczególnych instancji. - CMS musi umożliwiać dostęp do repozytorium plików lub jego części, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu umieszczania plików, dodawania nowych oraz usuwania zbędnych. Pliki gromadzone będą w sposób umożliwiający swobodne ich przeglądanie, kategoryzowanie i sortowanie przez uprawionych redaktorów. - Repozytorium musi umożliwiać co najmniej: tworzenie, kopiowanie, usuwanie kategorii przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, dodawanie, kopiowanie, przenoszenie, podgląd oraz usuwanie plików, dodawanie opisu do pliku, edytowanie parametru alt dla plików graficznych, zmianę nazwy pliku, podmianę pliku na inną wersję, Strona 6 z 25

7 sortowanie wg. nazwy i typu. - CMS musi umożliwiać wgrywanie w ramach repozytorium wielu plików na raz. - Pliki graficzne umieszczane w repozytorium muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją w zakresie rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tj. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla samego zdjęcia. CMS musi, w razie potrzeby, umożliwiać opublikowanie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. - Pliki graficzne i multimedialne umieszczane w repozytorium muszą się otwierać bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. - CMS musi zapewnić możliwość dodawania do różnych dokumentów tego samego załącznika poprzez wybranie go z repozytorium plików. b) Baza dokumentów Wykonawca będzie zobowiązany opracować moduł, który umożliwi Zamawiającemu dodawanie nowych, aktualnych wersji opublikowanych dokumentów według poniższego schematu: Edycja i dodawanie nowych rodzajów i dziedzin dokumentów: edycja i usuwanie dodanych kategorii (w przypadku, gdy nie ma w nich dodanych dokumentów), nowy rodzaj, dodaj, zamknij. Dodawanie nowych dokumentów: rodzaj (możliwość wyboru), edycja rodzajów dokumentów, dodatkowe oznaczenie, tytuł, kto opublikował dokument, ostatnia aktualizacja, dodaj. Wyszukiwanie dokumentów: data, tytuł, treść, rodzaj dokumentu, wybór dziedziny, szukaj, wyczyść. Edycja dokumentu wybranego ze spisu w celu dodania nowej wersji: tytuł, dziedzina, edycja dziedziny, Strona 7 z 25

8 dziedzina dodatkowa, wybór wyświetlania treści dokumentu z edytora lub pliku, ładownie treści dokumentu w formacie HTML lub Word, ładownie treści dokumentu w formacie PDF, zarządzanie dokumentami do pobrania (ewent. załączniki do dokumentu), ostania aktualizacja, data aktualizacji, opis zmian, zapisz, powrót do spisu dokumentów. c) Odtwarzacz audio/video - CMS musi posiadać możliwość osadzania i odtwarzania przez poszczególnych redaktorów danej instancji bezpośrednio na stronie materiałów multimedialnych (audio, video). Odtwarzacz musi być dostępny zarówno w wersji desktop Portalu jak i na platformach mobilnych. - CMS musi umożliwiać publikowanie odtwarzacza plików multimedialnych (audio, video) w wybranych miejscach strony lub bezpośrednio w treści artykułów. - Odtwarzacz musi prezentować czas materiału, stan wczytywania pliku multimedialnego, musi umożliwiać zatrzymanie i przewinięcie materiału oraz dla materiałów wideo odtwarzanie w trybie pełnego ekranu. Opcjonalnie musi być dostępna możliwość pobrania materiału multimedialnego na komputer użytkownika. Odtwarzać musi posiadać możliwość umieszczenia tytułu materiału, krótkiego opisu oraz opcjonalnego linku (adresu URL). - CMS musi posiadać możliwość stworzenia bloku funkcjonalnego prezentującego najnowsze materiały wideo w postaci listy zajawek (zawierającej tytuł materiału, element graficzny, oraz link do materiału). Musi istnieć możliwość wykluczania prezentacji wybranych plików na liście zajawek. - CMS musi umożliwiać gromadzenie wszystkich plików multimedialnych (audio, video) w jednym miejscu, w module plików multimedialnych według schematu: Funkcjonalności: nazwa tytuł, data publikacji: od do.., możliwość załączania i odtwarzania plików audio/video (*.flv, *.swf, *.avi, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.wma, *.wav, *.mid, *.mp3), możliwość umieszczania przez redaktora plików w różnej jakości, dodaj / usuń kategorię. Redaktor musi posiadać możliwość usuwania wprowadzonych przez siebie multimediów. Przy wprowadzaniu multimediów powinna istnieć możliwość ich kategoryzacji i grupowania. Panel redakcyjny powinien posiadać następujące funkcjonalności: dodaj / edytuj / usuń kategorię, możliwość przenoszenia kategorii wyżej / niżej, dodaj / edytuj / usuń temat (podkategorię). Strona 8 z 25

9 Widok od strony internauty odtwarzającego multimedia musi posiadać następujące mechanizmy odtwarzania ww. plików na ekranie (proponowane funkcjonalności): odtwórz / zatrzymaj, wskaźnik głośności / wyciszenie, tryby pełnego ekranu, listwa czasu, tytuł, opis, inne materiały multimedialne z tej samej kategorii, najczęściej oglądane materiały, ostatnio dodane. Moduł powinien posiadać mechanizm wyszukiwania po tytule, opisie, dacie publikacji. Moduł powinien umożliwiać prezentacje filmów publikowanych na stronie YouTube.com w kanale Zamawiającego. d) Galerie zdjęć - CMS musi posiadać możliwość prezentowania załączników graficznych (zdjęć, ilustracji, itp.) w postaci galerii. - Musi być możliwość udostępniania prezentacji galerii jako wydzielonych stron oraz w ramach artykułów (np. działu aktualności). - Galeria musi być prezentowana w postaci miniatur (z możliwością indywidualnego dla każdej galerii określania ich rozmiaru) z możliwością otworzenia powiększenia. - Stworzenie mechanizmu automatycznie tworzącego miniaturki plików graficznych umieszczonych w galerii z możliwością określenia rozmiaru (maksymalna szerokość x wysokość z zachowaniem proporcji skalowanego obrazu) generowanych miniatur. Po kliknięciu kursorem na miniaturkę powinien wyświetlać się powiększony podgląd obrazu. - Otwieranie widoku na powiększenie nie może być blokowane przez systemy blokujące okna typu pop-up popularnych przeglądarek. - Z widoku powiększenia musi być możliwość przeglądania kolejnych powiększeń zdjęć w galerii - powinna powstawać minigaleria umożliwiająca wybór innych zdjęć. - CMS musi posiadać możliwość otworzenia pliku powiększenia zdjęcia przy wyłączonej w przeglądarce obsłudze JavaScript. - Musi istnieć możliwość zamieszczania podpisów zdjęć, przy rozdzieleniu podpisu od atrybutu alt przypisanego do pliku graficznego. - CMS musi posiadać możliwość stworzenia bloku funkcjonalnego prezentującego wybrane galerie zdjęć w postaci listy zajawek (zawierającej tytuł galerii, wybrany element graficzny, oraz link do galerii). - Pliki graficzne zamieszczane w galerii muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją w zakresie rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tj. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla samego zdjęcia. e) Edytor treści Strona 9 z 25

10 - CMS musi być wspólny dla wszystkich instancji (DZ RPO/DW EFRR/DW EFS/LAWP/WUP), przy czym każdy redaktor powinien mieć uprawnienia tylko do swojej części edytora treści (za wyjątkiem Redaktora Zatwierdzającego/Administratora). Musi posiadać pracujący w trybie online edytor WYSIWYG pozwalający na pracę z publikowanymi artykułami bez konieczności posiadania przez redaktorów gruntownej wiedzy technologicznej z zakresu kodu HTML. Edytor musi zapewniać możliwość edytowania tekstów w sposób typowy dla popularnych pakietów biurowych tak, by użytkownicy bez trudu mogli edytować i zmieniać publikowane treści bez konieczności wymuszania otwierania nowych okien. - Edytor treści ma posiadać co najmniej takie funkcje jak: pole format - zawierające predefiniowane elementy strukturalne treści (p, h1, h2, h3, h4, h5), pole styl - zawierające predefiniowane style CSS, możliwość wyboru czcionki i jej rozmiaru, wytnij, kopiuj, wklej, wklej jako czysty tekst, wklej z Worda (bez formatowania), znajdź, zamień, zaznacz wszystko, usuń formatowanie, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny, indeks górny, wstaw/usuń numerowanie listy, wstaw/usuń wypunktowanie listy, zmniejsz wcięcie, zwiększ wcięcie, wyrównaj do lewej, środka, prawej, lewej i prawej, wstaw/edytuj grafikę, wstaw/edytuj obraz, wstaw/edytuj audio, wstaw/edytuj wideo, wstaw/edytuj hiperłącze, usuń hiperłącze, wstaw/edytuj tabelę, wstaw/usuń wiersz/kolumnę, podziel komórkę, scal komórki, wysokość i szerokość wierszy oraz kolumn, nadaj kolor komórce, zawijanie tekstu, wstaw linię poziomą, wstaw przypis, listę przypisów, zmień kolor czcionki, zmień kolor tła, pokaż kod źródłowy, podgląd strony (preview), cofnij, przywróć, wyszukaj, osadź film w Youtube, pomoc, kod wstawiany przez edytor musi być zgodny minimum ze standardami XHTML 1.0 (Transitional) lub HTML5 i CSS 2.1, edytuj źródło HTML, wstaw niestandardowy znak, graficzna kontrola pisma wł/wył. - Edytor musi posiadać możliwość ograniczenia dostępności wybranych opcji dla określonych grup użytkowników. - Edytor musi zapewniać możliwość wklejania do dokumentów fragmentów plików np. MS Word, OpenOffice.org Writer oraz MS Excel, OpenOffice.org z zachowaniem formatowania tekstu oraz tabel. Wklejony tekst musi być pozbawiony znaczników FONT oraz SPAN. - Edytor musi posiadać funkcję "czyszczenia" kodu HTML tak, by treść dużych fragmentów tekstów kopiowanych z dowolnego edytora zewnętrznego (np. MS Word, OpenOffice.org), arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel, OpenOffice.org) lub wprost Strona 10 z 25

11 z innej strony www pozbawiona była elementów utrudniających prawidłową edycję lub wyświetlanie artykułu. - Praca w edytorze musi odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalacji specjalnego oprogramowania klienckiego. Edytor powinien mieć możliwość pracy w dowolnej lokalizacji, z zapewnieniem bezpiecznego sposobu logowania. - Edytor musi zawierać 3 tryby wyświetlania zawartości: zwykły tryb edycyjny (WYSIWYG), tryb HTML, tryb podglądu strony (preview). - Edytowany artykuł będzie mógł być wzbogacony przez znajdujące się w repozytorium lub nowe (wgrane z dysku lokalnego użytkownika do repozytorium) pliki w tym w szczególności pliki graficzne. - Elementy graficzne dołączane do tekstów muszą mieć możliwość skalowania do dowolnych rozmiarów wstawiania tekstu "alt", definiowania sposobu wyświetlenia tj. miejsca położenia, wielkości, sposobu wyrównania tekstu, podpisu. Grafiki, w których redaktor nie uzupełni tekstu alternatywnego, powinny automatycznie otrzymywać pusty atrybut alt alt=. - CMS musi umożliwiać podgląd strony/artykułu na każdym etapie redakcji oraz w całym procesie zatwierdzania i publikacji w układzie (szablonie) w jakim będzie on prezentowany. f) Zawartość artykułu - Artykuł musi posiadać co najmniej następujące elementy: tytuł artykułu (wypełnienie wymagane), część nagłówkowa (zawiera początek artykułu lub jego skrót z możliwością wstawienia grafiki, tworzona automatycznie na podstawie części zasadniczej z możliwością modyfikacji) (wypełnienie opcjonalnie), abstrakt (wypełnienie opcjonalnie), część zasadnicza artykułu zawierająca możliwość wstawienia treści oraz obiektów multimedialnych (audio, video, grafika itp.) i stronicowania artykułu (wypełnienie wymagane), stopka artykułu zawierająca następujące informacje: nazwa podmiotu publikującego, data, godzina oraz imię i nazwisko osoby realizującej czynność: utworzenia, zatwierdzenia, publikacji, ostatniej modyfikacji (wypełnienie wymagane), możliwość wskazania kategorii, w której powinien zostać opublikowany (wypełnienie wymagane), słowa kluczowe (wypełnienie opcjonalne), data i godzina po nadejściu, której artykuł musi zostać automatycznie opublikowany (włącznie z podaną datą i godziną) (wypełnienie opcjonalnie), data i godzina, po której artykuł musi stać się automatycznie niedostępny (włącznie z podaną datą i godziną) (wypełnienie opcjonalnie), przyjazny link (adres URL) do artykułu (tworzony automatycznie na podstawie tytułu z możliwością modyfikacji) (wypełnienie wymagane), czy informacja o artykule ma pojawić się w RSS i/lub powiadomieniach o nowościach (Tak/Nie - domyślnie Tak) (wypełnienie wymagane), status artykułu (roboczy, do zatwierdzenia, opublikowany, archiwalny). - Redaktor musi mieć możliwość dołączania do artykułów elementów multimedialnych w postaci odtwarzacza audio/video i galerii zdjęć, załączników w postaci plików Strona 11 z 25

12 do pobrania (pliki muszą mieć możliwość określenia nazwy oraz opisu) oraz linków (z możliwością określenia nazwy i adresu URL). - CMS musi zapewnić możliwość umieszczania w artykułach plików graficznych i animacji w ogólnie dostępnych formatach (JPG, GIF). - CMS musi sprawdzać pisownie podkreślając błędy/literówki w publikowanym tekście. - CMS musi automatycznie dodawać do artykułów, którym ustawiono status archiwalny tło z tzw. wodnym znakiem ARCHIWUM lub WERSJA ARCHIWALNA. - Dostarczenie mechanizmu zapewniającego automatyczną archiwizację opublikowanych dokumentów opatrzonych datą końcową publikacji lub oznaczonych atrybutem Archiwum. - Redaktor Zatwierdzający/Administrator musi otrzymywać na potwierdzenie opublikowania nowej treści/aktualizacji w Portalu. g) Akceptacja treści artykułów - Każdy nowy artykuł wprowadzony przez redaktora, wprowadzone poprawki lub usunięcie (odpublicznienie) istniejącego artykułu, będą musiały zostać zaakceptowane przez Redaktora Zatwierdzającego. Jednocześnie musi istnieć możliwość wyłączenia wymogu akceptacji zmian dla wybranych kategorii i/lub dla wybranych grup użytkowników. - Oczekiwanie na akceptację poprawionego artykułu nie może powodować przerwy w wyświetlaniu wersji poddanej aktualizacji (o ile nie została osiągnięta data końca publikacji danego artykułu). - Aktualizowany artykuł zostanie automatycznie opatrzony informacją o czasie, dacie i osobie aktualizującej, informacja ta zostanie odnotowana w mechanizmie dziennika dokonywanych zmian, wersja przed zmianą zachowana będzie jako wersja archiwalna artykułu. h) Terminy publikacji - CMS musi umożliwiać opcjonalne ustalenie dat publikacji od do (z dokładnością minimum do minuty). - CMS musi zapewniać ustalanie dowolnej konfiguracji wyświetlenia dokumentów na stronie w danym dziale (np. według daty początkowej/końcowej rosnąco lub malejąco, priorytetu, typu dokumentu alfabetycznie). - Po opublikowaniu artykułu muszą automatycznie aktualizować się odpowiednie kanały RSS. i) Konwersja i drukowanie artykułów - CMS musi posiadać możliwość: wydrukowania dowolnego artykułu, przygotowując specjalną wersję do druku opisaną i zdefiniowaną jako szablon, konwersji dowolnego artykułu do formatu PDF, wysłania linku do dowolnego artykułu na podany adres , polecenia artykułu znajomemu m.in. przez Portal społecznościowy Facebook lub np. udostępnij na Facebook. j) Mapa Portalu Strona 12 z 25

13 - CMS powinien spełniać wymóg zapewniający automatyczne generowanie aktualnej mapy Portalu umożliwiającej określenie poziomu zagłębienia w hierarchię kategorii i artykułów. O prezentacji poszczególnych kategorii na mapie Portalu decyduje administrator z ramienia Zamawiającego. Struktura strony głównej DZ RPO i instancji tematycznych DW EFRR/DW EFS/LAWP/WUP, mają być zgodne z załącznikiem nr 2 do SOPZ Opis Architektury Informacji Serwisu Internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Opis architektury informacji ukazany ww. załączniku jest architekturą otwartą, która stanowi niezbędne minimum. Może ona ulec modyfikacji na etapie realizacji przedmiotu zamówienia po konsultacjach z Zamawiającym. k) Statystyki odwiedzin - CMS musi umożliwiać podpięcie zewnętrznych narzędzi do tworzenia statystyk, które zliczać będą odwiedziny wszystkich zakładek/podzakładek/instancji dotyczących każdej instytucji oraz statystyki dla strony głównej. Odwiedziny są rozumiane jako grupa interakcji zachodzących w witrynie w danym przedziale czasowym. Odwiedziny mogą obejmować wiele odsłon stron, zdarzeń i mogą trwać od sekundy do 24 godzin. Pojedynczy użytkownik może zainicjować wiele odwiedzin. Wygasają one po 30 minutach bezczynności użytkownika oraz o północy. Na potrzeby monitoringu odpowiedzialności strony danej IP, statystyki powinny odnosić się do wszystkich zakładek/podzakładek dot. danej instytucji, a nie do całości Portalu. l) Tworzenie formularzy i banerów - CMS musi umożliwiać Zamawiającemu samodzielne tworzenie formularzy, pozwalając na umieszczenie ich w dowolnych miejscach Portalu oraz na zapis zbieranych informacji w bazie danych. - CMS musi posiadać możliwość umieszczenia w formularzu zabezpieczenia typu CAPTCHA, którego celem jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka (CAPTCHA powinna być dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami). - Wymagane typy pól jakie mają być dostępne w formularzach: pole tekstowe jednolinijkowe i wielolinijkowe z możliwością określenia długości oraz zestawu dostępnych w nim znaków do wprowadzenia (wielkie i małe litery, cyfry, wybrane znaki specjalne, maski wprowadzania itp.), pole wyboru checkbox, pole typu radio button z możliwością ich grupowania, usunięcia zaznaczenia i wyboru tylko jednej możliwości w grupie, pole typu lista wyboru rozwijana, pole typu lista wyboru wyświetlana w całości z możliwością wyboru wielu pozycji, pole typu data z koniecznością walidacji daty pod względem formatu jej wprowadzenia jak i poprawności, przyciski Wyczyść formularz, Wyślij formularz, Drukuj formularz, Sprawdź poprawność danych w formularzu. - CMS musi umożliwiać dowolną zmianę układu i rozmieszczenia pól formularza na stronie oraz kolejność indeksowania. Strona 13 z 25

14 - CMS musi posiadać możliwość umieszczenia między polami formularza dodatkowych opisów. - CMS musi umożliwiać oznaczenie pola jako wymagalnego oraz umożliwiać weryfikację jego wypełnienia. - CMS musi zezwalać na publiczny dostęp do formularzy lub dostęp wymagający rejestracji/weryfikacji. - CMS musi umożliwiać wgląd do wypełnionych formularzy, z opcją pobrania każdego z osobna lub wszystkich łącznie. - CMS musi powiadamiać o każdym wypełnionym formularzu za pomocą raportu wysyłanego na skrzynkę mailową wskazaną przez Zamawiającego. - CMS musi umożliwiać dodawanie do formularza załączników do pobrania. - CMS musi umożliwiać Zamawiającemu samodzielne tworzenie banerów na Portalu. - Formularze na stronie (np. szkolenia/newsletter) muszą być zbudowane zgodnie ze standardami W3C. - Wszystkie pola formularzy muszą być etykietowane (znacznik <label>) lub w miejscach gdzie nie jest to możliwe powinien być zastosowany opisowy atrybut title. - Wszystkie pola i kontrolki formularza muszą być czytelnie i jednoznacznie opisane. ł) Kosz i zakładki - CMS musi posiadać dla redaktorów: możliwość usunięcia wybranych elementów (stron, artykułów) do tzw. kosza, komunikat ostrzegający przy próbie skasowania dowolnego elementu, możliwość przywrócenia usuniętych elementów (tzw. kosz). m) Historia operacji - CMS musi zapisywać i udostępniać historie wszystkich operacji (włącznie z logowaniem) wykonywanych przez: redaktorów w module redakcyjnym, zarejestrowanych użytkowników, dostępnej do wglądu dla uprawnionej osoby, z możliwością wyszukiwania i filtrowania z wykorzystaniem co najmniej następujących atrybutów: data i czas operacji (z dokładnością do minuty), użytkownik, rodzaj operacji, miejsce wykonania operacji lub obiekt (dział, strona, plik itp.) na którym wykonano operację. - CMS musi także zapisywać w dzienniku systemowym operacje związane z publikowaniem treści (np. upublicznianie stron, odpublicznianie stron itp.). - CMS musi raportować błędy w działaniu w tym także kody błędów HTTP (np. strona 404 itp.). n) Wersjonowanie artykułów - CMS musi umożliwiać wersjonowanie tworzonych przez redaktorów artykułów. - Każdy nowy artykuł może zostać w dowolnej chwili zapisany jako wersja robocza. Taki niedokończony dokument musi być zapamiętywany, lecz nie powinien być kierowany do publikacji. Strona 14 z 25

15 - Każda zapisana przez dowolnego redaktora modyfikacja treści musi powodować stworzenie nowej wersji (roboczej) artykułu. - CMS musi jednoznacznie wskazywać aktualnie opublikowaną wersję artykułu. Do zatwierdzenia i opublikowania może zostać skierowana dowolna z wersji artykułu. - CMS musi posiadać historie opublikowanych wersji artykułu. - Wszystkie wersje robocze należące do danego redaktora muszą być dostępne w jednym miejscu. - Każdy artykuł może być wykorzystywany wielokrotnie. Zmiana treści artykułu powoduje aktualizację wyświetlanej treści (po skierowaniu i zatwierdzeniu zmian) we wszystkich miejscach, w których jest ona udostępniana. o) Załączanie plików do pobrania - Dla każdego artykułu będzie zachowana możliwość zdefiniowania listy plików do pobrania, znajdujących się w repozytorium danej instancji. Z poziomu dodawania plików z repozytorium musi istnieć możliwość załadowania nowego pliku do niego w celu dołączenia do artykułu. Pliki te muszą być reprezentowane w postaci ikon (znaków charakterystycznych dla danego formatu), linku, definiowalnej przyjaznej nazwy linku oraz wielkości podanej w KB (kilobajtach) lub MB (megabajtach). - CMS musi zapewnić możliwość dołączania do artykułów załączników w postaci plików do pobrania z możliwością określenia miejsca i sposobu ich wyświetlania w treści artykułu (miejsce w artykule, wyświetlanie ikony graficznej typu pliku, nazwy załącznika, ilości pobrań itp.) - Każdy z plików powinien być opatrzony stosowną ikoną graficzną oznaczającą typ pliku i jego rozmiar. - CMS powinien rozpoznawać formaty publikowanych dokumentów do pobrania i automatyczne prezentować graficznie zgodnie z projektem typ dokumentu (doc, PDF, odf, itp.) oraz jego wielkość w KB przed pobraniem. p) Mapa Interaktywna mapa, wyświetlająca dane adresowe i kontaktowe oraz drogę dojazdu do Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania EFS, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Mapa może być zbudowana np. w oparciu o rozwiązania Google Maps lub równoważny z zaznaczoną graficznie siedzibą ww. miejsc. Mapa może wyznaczać trasę dojazdu użytkownika z miejsca, w którym znajduje się do siedziby urzędu/urzędów. r) Kalendarz Wykonawca będzie zobowiązany stworzyć moduł kalendarza, który po kliknięciu wybranego dnia miesiąca będzie prezentował wszystkie wydarzenia odbywające się w tym dniu (np. nabory wniosków, szkolenia, konferencje itp.). Moduł powinien umożliwiać edycję i dodawanie wydarzeń bez ograniczenia ilości. Wydarzenia są opisywane wg następujących parametrów: nazwa, data i godzina wydarzenia: od.do., Strona 15 z 25

16 miejsce wydarzenia, opis wydarzenia. s) Optymalizacja dla wyszukiwarek CMS musi posiadać możliwość optymalizacji Portalu pod kątem wyszukiwania (SEO Search Engine Optimization), w tym przypisywania indywidualnych słów kluczowych i opisu w ramach pól meta, tytułów strony w znaczniku <title>, adresu URL strony. t) Wersja żałobna Wykonawca musi przygotować wersję żałobną Portalu z możliwością samodzielnego uruchamiania. W przypadku żałoby będzie umożliwiać samodzielne uruchomienie całości Portalu w odcieniach szarości. Po uruchomieniu wersji żałobnej całość Portalu (style, elementy stałe wyglądu, grafiki) do chwili wyłączenia opcji generowana będzie w odcieniach szarości. Włączenie opcji żałobnej powinno następować za pomocą prostego zaznaczenia jednej opcji w konfiguracji panelu administracyjnego. Powinna istnieć także opcja umożliwiająca określenie czasu powrotu wyglądu Portalu do wyglądu standardowego. 5. Dostosowanie Portalu dla osób niepełnosprawnych. - We wszystkich miejscach, gdzie będzie treść na stronie (treści stałe i bieżące na stronie) powinno być widoczne oznaczenie funkcji strony: włączenie wysokiego kontrastu, powiększenie czcionki itp. Dodatkowo, obsługa strony powinna być możliwa przy użyciu skrótów z klawiatury. - Planowane funkcjonalności: wysoki kontrast - (włącz / wyłącz), powiększenie / pomniejszenie czcionki, współpraca z oprogramowaniem wspomagającym czytanie, możliwość nawigacji z poziomu klawiatury, instrukcja korzystania z w/w funkcji. - Portal musi prawidłowo funkcjonować w urządzeniach i oprogramowaniu wspomagającym osoby niepełnosprawne w korzystaniu z komputera, w tym m.in.: JAWS czytnik ekranu dla osób niewidomych lub ze znaczną utratą wzroku, Window Eyes czytnik ekranu dla osób niewidomych lub ze znaczną utratą wzroku, Supernova czytnik ekranu oraz narzędzie powiększające, klawiatura tradycyjna i specjalnie przystosowane klawiatury dla osób z niepełnosprawnością ruchową (Big Keys). - Treści multimedialne muszą być dostępne z poziomu klawiatury i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych. Multimedia, które nie mogą być z przyczyn technicznych tak zbudowane, by uczynić je dostępnymi dla wszystkich użytkowników muszą posiadać alternatywny opis tekstowy, który wyjaśnia ich cel i funkcję zastosowania. Strona 16 z 25

17 6. Portal musi zostać wykonany zgodnie z zasadami elastycznego projektowania (Responsive Web Design), umożliwiając jego prawidłowe wyświetlenie na przynajmniej trzech rodzajach urządzeń: desktop, tablet, telefon komórkowy typu smartphone. 7. Portal w wersji na tablety i telefony komórkowe musi być prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki używane przez popularne systemy operacyjne (IOS, Android co najmniej wersja 4.0, Windows Phone 8.1 i wcześniejsze) zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. art Portal powinien zostać przygotowany w oparciu o otwarte standardy W3C: HTML 5 i CSS Portal powinien być zaopatrzony w możliwość odsłuchiwania opublikowanych treści w formie dźwiękowej. Plik audio powinien generować się po opublikowaniu nowej treści. Możliwość odsłuchania strony nie może wiązać się z żadnymi limitami długości tekstu czy limitu liczby odsłuchań. 10. Portal powinien posiadać weryfikator linków zewnętrznych umożliwiających ręczne lub automatyczne sprawdzanie treści artykułów pod kątem poprawności linków zewnętrznych. Lista potencjalnie niepoprawnych lub nieodpowiadających stron powinna zostać wyświetlona na stronie startowej panelu administracyjnego. 11. Portal musi poprawnie realizować założone funkcjonalności co najmniej w następujących przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer 9 i nowszych, Mozilla FireFox 32 i nowszych, Opera 12 i nowszych oraz Google Chrome 38 i nowszych. W przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarek niż wyżej wymienione lub innych przeglądarek, do których Portal nie jest dostosowany, zostanie wyświetlony komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania Portalu. 12. Przycisk dalej/wstecz w przeglądarce nie może być blokowany i musi wykonywać akcje zgodne z oczekiwaniem użytkownika: przenosić go na stronę poprzednią lub następną. 13. Zakładka Nabory wniosków (prezentowana w projekcie klikalnych map strony otrzymanych z MIR) musi zawierać graficzne elementy prezentujące kolejne etapy prac nad wnioskami np. tak jak tutaj: Szczegóły zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. 4. Wyszukiwarka Portalu Portal powinien posiadać rozbudowany moduł wyszukiwarki. Wyszukiwanie dokumentów, plików graficznych oraz plików innego typu powinno odbywać się zarówno prosto, według kryteriów: nazwa, kategoria, tag, ale i w treści samych dokumentów. Możliwości przeszukiwania muszą podlegać nie tylko dokumenty o otwartej strukturze (.doc, docx,.xls i inne), ale i dokumenty do tej pory niedostępne jak skany i PDFy zawierające skany. Wyszukiwarka powinna wyszukiwać wg kryteriów: nazwa (nazwa pliku lub zmieniona nazwa pliku), kategoria, tag, format, wielkość, Strona 17 z 25

18 data dodania, data modyfikacji. Wyszukiwarka powinna wyszukiwać ciągu zadanych znaków w: nazwie, treści, kategoriach, tagach. Wyniki powinny być ułożone wg kryteriów wybranych przez użytkownika wyszukiwarki. Ilość wyników wyszukiwania powinna być możliwa do ustawienia w ramach dostępnych wartości. 5. Hosting VPS Usługa hostingowa będzie świadczona w okresie 4 lat od momentu uruchomienia Portalu. pojemność serwera umożliwiająca poprawne funkcjonowanie Portalu (co najmniej 600 GB), miesięczny pakiet transferu bez ograniczeń (co najmniej 700 GB miesięcznie), dostęp do serwera z zewnątrz: SSL/SSH/SFTP; dostęp do konta root VPS, Przepustowość łącza do serwisu nie mniej niż: 100Mb/s, Prędkość procesora, pamięć RAM: umożliwiające poprawne i wydajne funkcjonowanie Portalu. W ramach konta root Zamawiający wymaga: zapewnienia administratora/ów, który będzie odpowiadał za zarządzanie serwerem VPS oraz za bezpieczeństwo, zapewnienia serwera wyłącznie na użytek Zamawiającego. W ramach obowiązków ww. osoby (osób) znajdą się następujące czynności: aktualizacja oprogramowania serwera, aktualizacja serwera www w ramach gwarancji, asysta serwisowa w ramach gwarancji, konfiguracja oprogramowania i skryptów zgodnie z żądaniem Zleceniodawcy, wykonywanie prac zleconych (np. zakładanie skrzynek , konfigurację subdomen, kont ftp itp.), obsługa baz danych w ramach wymagań GIODO, zapewnienie archiwizacji danych raz na dobę zgodnie z wymogami GIODO, środowisko serwerowe powinno być zabezpieczone systemem kopii bezpieczeństwa, umożliwiając przywrócenie danych, zapewnienia bezpieczeństwa przez zarządzanie wybranym oprogramowaniem zabezpieczającym serwer przed włamaniami i atakami z zewnątrz, opracowanie procedury i przeprowadzenie jej testów w zakresie odzyskania danych serwera. - Umieszczenie Portalu na serwerze. Strona 18 z 25

19 6. Migracja i archiwizacja dotychczasowych serwisów Wykonawca jest zobowiązany przenieść i uruchomić pod nowymi subdomenami niżej wymienione strony i mikrostrony internetowe na nowy serwer wraz z ich treścią. Subdomeny zostaną podane na etapie prac przygotowawczych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną ww. Portali, a jedynie ogólnym opisem wersji oprogramowania, bazy danych oraz opisem frameworka, na bazie którego powstało każde z tych rozwiązań. Zakres działania poszczególnych stron i mikrostron pod nowymi subdomenami: - - aktualna treść odnosząca się do lat i (np. jako działać mają wymienione poniżej moduły w zakresie wyświetlania danych archiwalnych oraz edycja danych archiwalnych przez panel administracyjny: RPO , RPO , Zmiany w dokumentach, Rozeznanie rynku, Nabory wniosków (http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/90/), Szkolenia i konferencje (http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/91/), Najczęściej zadawane pytania (FAQ) (http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/103/). Wyłączone mają być: Zadaj pytanie ekspertowi (linki zahaszowane; strona niewidoczna Newsletter (http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/131/) Zakładka Dobre Praktyki: musi działać. Zakładka RPO (http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/): musi działać. - (np. jako archiwum.mapa.rpo.lubelskie.pl) działać ma w całości w zakresie: wyświetlanie danych archiwalnych oraz edycja danych archiwalnych przez panel administracyjny w tym import danych masowych aktualizujących mapę. Wykonawca będzie zobowiązany do roku aktualizować dane w serwisie Mapa Projektów RPO WL według wymagań Zamawiającego działać ma w całości w zakresie: wyświetlanie danych archiwalnych oraz edycja danych archiwalnych przez panel administracyjny. Wykonawca z udziałem Zamawiającego przeprowadzi weryfikację treści po migracji. Terminy do kiedy mają być utrzymywane na nowej infrastrukturze oraz sposób archiwizacji: Wykonawca powinien zapewnić funkcjonowanie ww. stron i mikrostron do roku, a w przypadku Portalu tj. (dotyczącego RPO ) do roku. Po upływie ww. terminów Wykonawca będzie zobowiązany zarchiwizować wymienione poniżej Portale Zamawiającego: pod subdomeną: (aktualną treść widniejącą pod tą domeną), mapa.rpo.lubelskie.pl, pod subdomeną: pod subdomeną: Strona 19 z 25

20 na nośnikach CD oraz dołączyć instrukcję na podstawie, której będzie możliwe uruchomienie każdego z nich dla celów kontrolnych. 7. Bieżąca archiwizacja Portalu Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej archiwizacji informacji publikowanych w Portalu oraz opracowywania raportów w postaci PDF. Działanie modułu raportującego polegać ma na codziennym monitorowaniu zmian występujących na stronie. Codziennie o zaplanowanej porze CMS musi wyszukiwać w bazie danych nowe treści i treści modyfikowane. Na podstawie znalezionych informacji musi generować pliki w formacie PDF zawierające zmodyfikowane lub nowe treści i zapisywać je w katalogu oznaczonym datą. CMS musi umożliwiać wydrukowanie wygenerowanego raportu. 8. Serwisowanie Portalu Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia co najmniej 30 roboczogodzin (godzin serwisowych) miesięcznie w okresie czterech kolejnych lat od momentu uruchomienia Portalu potrzebnych do wykonania modernizacji Portalu związanych z dostosowaniem go do potrzeb użytkowników oraz do aktualnego stanu prawnego. W ramach nadzoru autorskiego ( godzin serwisowych ) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dokonywać aktualizacji oprogramowania systemowego oraz wykonywać dodatkowe prace rozwojowe dotyczące Portalu (np. rozbudowa funkcjonalności, tworzenie nowych podstron). Na 3 miesiące przed zakończeniem okresu przeznaczonego na wykonanie prac rozwojowych (związanych z wykorzystaniem godzin serwisowych), Zamawiający może wykorzystać maksymalnie 720 roboczogodzin. Okres przeznaczony na wykonanie prac rozwojowych wynosi 4 lata, liczone od momentu uruchomienia portalu. Procedura wykorzystywania roboczogodzin przez Zamawiającego będzie następująca: w razie pojawienia się potrzeby modernizacji Portalu, Zamawiający przedstawia Wykonawcy opis wymaganych zmian w formie zgłoszenia elektronicznego np. drogą mailową, Wykonawca na podstawie opisu wymaganych zmian, szacuje ilość potrzebnych godzin do wykonania modernizacji w formie elektronicznej np. drogą mailową, Zamawiający po otrzymaniu szacunkowej liczby roboczogodzin, zdecyduje o zakresie modernizacji Portalu, ostateczna akceptacja zakresu modernizacji i ilości roboczogodzin potrzebnych do jej wykonania zostanie przekazana Wykonawcy drogą mailową, każdorazowo po wykonaniu zlecenia Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu raport z wykonanych prac, Wykonanie każdego zlecenia potwierdza protokół odbioru. 9. Elektroniczny system obsługi zgłoszeń (Awarie Portalu) Zamawiający oczekują następujących funkcjonalności: Strona 20 z 25

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim 1 Spis treści: SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl

Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl 1/18 Dokumentacja Wyszukiwarka Wydajność wyszukiwarki Wydajność Aplikacji Frontend Backend Testy wydajności SEO Analityka Okresowe zadania konserwacyjne dla systemu

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo