Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (www.rpo.lubelskie.pl) Spis treści: 1. Podstawowe informacje Podstawy prawne i wytyczne Wymagania funkcjonalne Portalu Wyszukiwarka Portalu Hosting VPS Migracja i archiwizacja dotychczasowych serwisów Bieżąca archiwizacja Portalu Serwisowanie Portalu Elektroniczny system obsługi zgłoszeń (Awarie Portalu) Nawigacja Newsletter Kanały RSS Testy Portalu Dokumentacja Portalu Bezpieczeństwo Szkolenia Polityka prywatności Gwarancja...25

2 1. Podstawowe informacje Cel funkcjonowania strony internetowej RPO WL na lata : Zapewnienie aktualnych i kompleksowych informacji dla potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach programu, dla beneficjentów na temat realizacji i rozliczania projektów oraz dla ogółu społeczeństwa, w tym mediów, o roli i efektach realizacji polityki spójności. Nowa strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (zwana dalej Portalem) przybierze kształt wortalu, w którym obok strony głównej administratora Portalu - Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO) własne instancje będą posiadały Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DW EFS), Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (WUP). W stopce strony DZ RPO znajdą się informacje nt. sieci Punktów Informacyjnych w województwie. Ponadto w stopce strony głównej DW EFS znajdą się przekierowania do instancji: DZ RPO; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl); Portalu Funduszy Europejskich (FE); WUP; Dane kontaktowe. W stopce strony głównej DW EFRR znajdą się przekierowania do instancji: DZ RPO; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl); Portalu Funduszy Europejskich (FE); LAWP; Dane kontaktowe. W stopce strony głównej LAWP znajdą się przekierowania do instancji: DZ RPO; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl); Portalu Funduszy Europejskich (FE); DW EFRR; Dane kontaktowe. W stopce strony głównej WUP znajdą się przekierowania do instancji: DZ RPO; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl); Portalu Funduszy Europejskich (FE); DW EFS; Dane kontaktowe. Strona 2 z 25

3 Nowy Portal ma zapewnić spójność informacji o Funduszach Europejskich, posiadać jednolitą architekturę informacji oraz wspólną grafikę ze wszystkimi stronami pozostałych 15. województw i stroną główną FE. Portal musi być dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (ma być m.in. w pełni dostępny zarówno dla osób posługujących się myszką, jak i wyłącznie klawiaturą). W związku z powyższym powinien być dostosowany do standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Portal ma umożliwiać wprowadzenie i przepływ informacji od źródła jej powstawania, którymi są redaktorzy, poprzez etapy moderowania i publikacji w Internecie. Portal musi zostać wykonany i wdrożony zgodnie z obowiązującą w dniu oddania dzieła wiedzą, by mógł być wyszukiwany przez popularne wyszukiwarki (zredagowane główne meta tagi, poprawna struktura kodu pod kątem SEO i podanych przez Zamawiającego fraz kluczowych). Frazy kluczowe: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata , Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego , Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Nowa Pespektywa Finansowa, Fundusze Europejskie, Fundusze Unijne, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, wsparcie dla przedsiębiorców w RPO WL , wsparcie dla klastrów w RPO WL , wsparcie dla IOB w RPO WL , Europejski Fundusz Społeczny na Lubelszczyźnie, Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie, Program Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, WUP w Lublinie, a także ich skrótów np. RPO, RPO WL, DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, LAWP, WUP. Portal powinien zawierać zabezpieczenia antyspamowe zabezpieczające adresy , formularze oraz pola logowania. Dodawanie wszelkiego rodzaju plików: załączników, zdjęć, filmów, itp. musi odbywać się za pomocą panelu administracyjnego. W przypadku podania błędnego adresu strony, prezentowana powinna być przygotowana strona 404, która po 2 sekundach przekieruje internautę na stronę główną. Portal powinien być zoptymalizowany pod kątem pozycjonowania. 2. Podstawy prawne i wytyczne 1. Portal RPO WL musi być zgodny z następującymi przepisami prawnymi i wytycznymi: a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Strona 3 z 25

4 b) Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych - rozdział II - art. 3,4,5 i zał. II, c) Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U poz. 235 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, d) Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U poz. 1422) wraz z aktami wykonawczymi, e) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), f) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, g) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 poz. 526), h) Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata projekt, i) Strategią komunikacji polityki spójności na lata projekt, j) Opisem Architektury Informacji Serwisu Internetowego Regionalnego Program Operacyjnego - załącznik nr 2, k) Dodatkowo: Wykonawca musi zapoznać się podręcznikiem Dostępność Portalów internetowych podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych Portalów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostępnym pod adresem: 3. Wymagania funkcjonalne Portalu Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki tzw. klikalne mapy Portalu otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które są bazą wyjściową do dalszych prac nad opracowaniem całego Portalu RPO WL Wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie wykonać makiety pozostałych instancji oraz uzupełnić cały Portal i wszystkie instancje treścią przekazaną przez Zamawiającego. Strona 4 z 25

5 1. Na stronie głównej Portalu (na górze) muszą znaleźć się odesłania do instancji DW EFRR, DW EFS, LAWP i WUP. Kształt i grafika odesłań zostanie dopracowana z Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Strona powinna posiadać jeden przyjazny system zarządzania treścią (tzw. content management system CMS). CMS w języku polskim musi zapewniać możliwość publikowania tej samej aktualności na jednej lub kilku instancjach. 3. W ramach jednego CMS musi istnieć możliwość publikowania treści w każdej ze wskazanych instancji: DZ RPO, DW EFRR, DW EFS, LAWP i WUP i/lub kategoriach przy zachowaniu odpowiednich szablonów charakterystycznych dla poszczególnych instancji i/lub kategorii. Przy zachowaniu funkcjonalności, która pozwoli na edycjw aktualności w jednym wybranym jako źródłowym miejscu. Treść w innych miejscach będzie automatycznie aktualizowana na podstawie zmian wprowadzonych w treści źródłowej. 4. CMS powinien posiadać jeden, wspólny dla wszystkich instancji panel administracyjny, który umożliwi tworzenie kont służących do logowania i dostępu do panelu administracyjnego przez redaktorów poszczególnych instancji (DZ RPO/DW EFRR/DW EFS/LAWP/WUP) i zarządzania informacją. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby w ramach gwarancji CMS był aktualizowany i dostosowany do najnowszej obowiązującej wersji. Upoważniony Redaktor Zatwierdzający/Administrator (przedstawiciel DZ RPO) może stworzyć w panelu administracyjnym nowy profil dla innego redaktora nadając mu uprawnienia do poszczególnych elementów funkcjonalnych CMS oraz określić zakres czynności. Uprawnienia redaktora są określane w formie: redaktor ( kto? np. Jan Kowalski), zasób (do czego? np. Aktualności,), prawa - w jakim zakresie? np. tworzenie, przeglądanie, edycja, publikacja. Panel Administracyjny powinien umożliwiać stworzenie profili dla poniższych rodzajów redaktorów np.: Redaktor Zatwierdzający/Administrator posiada uprawnienia redaktora oraz możliwość publikacji treści, ich prezentacje i ewent. modyfikację w całym Portalu (zatwierdza/odrzuca/moderuje treści), zarządza uprawnieniami redaktorów i modułami w całym Portalu. Redaktor osoba zweryfikowana, posiadająca konto redakcyjne oraz uprawnienia do wprowadzania treści w wyznaczonej części Portalu/. Zarządzanie redaktorami: Funkcjonalności: dodawanie / edycja redaktorów (Pola formularza): ustalanie identyfikatora do logowania, Strona 5 z 25

6 pole hasła, potwierdzenie hasła, imię i nazwisko redaktora, instytucja, , telefon, wymagany zakres nadawanych uprawnień, monitoring aktywności użytkowników - ostatnie logowanie. Zarządzanie uprawnieniami: Funkcjonalności: dostęp do listy redaktorów, lista bieżących uprawnień z możliwością modyfikacji, lista modułów i elementów do wyboru, ustalanie uprawnień. CMS musi umożliwiać włączenie/wyłączenie uprawnień kolejnym redaktorom publikującym treści. CMS nie powinien posiadać ograniczenia co do ilości kont redakcyjnych i administracyjnych oraz ograniczenia co do jednorazowej pracy wielu redaktorów. Obligatoryjne elementy CMS wspólne dla wszystkich instancji (DZ RPO/DW EFRR/DW EFS/LAWP/WUP): a) Repozytorium plików - CMS musi posiadać repozytorium plików: graficznych, multimedialnych, tekstowych, PDF, itp. Musi ono obsługiwać co najmniej formaty wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. - Zasoby repozytorium będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie w różnych miejscach. - Dostęp do zasobów repozytorium danej instancji będą mieli wyłącznie redaktorzy poszczególnych instancji. - CMS musi umożliwiać dostęp do repozytorium plików lub jego części, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu umieszczania plików, dodawania nowych oraz usuwania zbędnych. Pliki gromadzone będą w sposób umożliwiający swobodne ich przeglądanie, kategoryzowanie i sortowanie przez uprawionych redaktorów. - Repozytorium musi umożliwiać co najmniej: tworzenie, kopiowanie, usuwanie kategorii przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, dodawanie, kopiowanie, przenoszenie, podgląd oraz usuwanie plików, dodawanie opisu do pliku, edytowanie parametru alt dla plików graficznych, zmianę nazwy pliku, podmianę pliku na inną wersję, Strona 6 z 25

7 sortowanie wg. nazwy i typu. - CMS musi umożliwiać wgrywanie w ramach repozytorium wielu plików na raz. - Pliki graficzne umieszczane w repozytorium muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją w zakresie rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tj. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla samego zdjęcia. CMS musi, w razie potrzeby, umożliwiać opublikowanie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. - Pliki graficzne i multimedialne umieszczane w repozytorium muszą się otwierać bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. - CMS musi zapewnić możliwość dodawania do różnych dokumentów tego samego załącznika poprzez wybranie go z repozytorium plików. b) Baza dokumentów Wykonawca będzie zobowiązany opracować moduł, który umożliwi Zamawiającemu dodawanie nowych, aktualnych wersji opublikowanych dokumentów według poniższego schematu: Edycja i dodawanie nowych rodzajów i dziedzin dokumentów: edycja i usuwanie dodanych kategorii (w przypadku, gdy nie ma w nich dodanych dokumentów), nowy rodzaj, dodaj, zamknij. Dodawanie nowych dokumentów: rodzaj (możliwość wyboru), edycja rodzajów dokumentów, dodatkowe oznaczenie, tytuł, kto opublikował dokument, ostatnia aktualizacja, dodaj. Wyszukiwanie dokumentów: data, tytuł, treść, rodzaj dokumentu, wybór dziedziny, szukaj, wyczyść. Edycja dokumentu wybranego ze spisu w celu dodania nowej wersji: tytuł, dziedzina, edycja dziedziny, Strona 7 z 25

8 dziedzina dodatkowa, wybór wyświetlania treści dokumentu z edytora lub pliku, ładownie treści dokumentu w formacie HTML lub Word, ładownie treści dokumentu w formacie PDF, zarządzanie dokumentami do pobrania (ewent. załączniki do dokumentu), ostania aktualizacja, data aktualizacji, opis zmian, zapisz, powrót do spisu dokumentów. c) Odtwarzacz audio/video - CMS musi posiadać możliwość osadzania i odtwarzania przez poszczególnych redaktorów danej instancji bezpośrednio na stronie materiałów multimedialnych (audio, video). Odtwarzacz musi być dostępny zarówno w wersji desktop Portalu jak i na platformach mobilnych. - CMS musi umożliwiać publikowanie odtwarzacza plików multimedialnych (audio, video) w wybranych miejscach strony lub bezpośrednio w treści artykułów. - Odtwarzacz musi prezentować czas materiału, stan wczytywania pliku multimedialnego, musi umożliwiać zatrzymanie i przewinięcie materiału oraz dla materiałów wideo odtwarzanie w trybie pełnego ekranu. Opcjonalnie musi być dostępna możliwość pobrania materiału multimedialnego na komputer użytkownika. Odtwarzać musi posiadać możliwość umieszczenia tytułu materiału, krótkiego opisu oraz opcjonalnego linku (adresu URL). - CMS musi posiadać możliwość stworzenia bloku funkcjonalnego prezentującego najnowsze materiały wideo w postaci listy zajawek (zawierającej tytuł materiału, element graficzny, oraz link do materiału). Musi istnieć możliwość wykluczania prezentacji wybranych plików na liście zajawek. - CMS musi umożliwiać gromadzenie wszystkich plików multimedialnych (audio, video) w jednym miejscu, w module plików multimedialnych według schematu: Funkcjonalności: nazwa tytuł, data publikacji: od do.., możliwość załączania i odtwarzania plików audio/video (*.flv, *.swf, *.avi, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.wma, *.wav, *.mid, *.mp3), możliwość umieszczania przez redaktora plików w różnej jakości, dodaj / usuń kategorię. Redaktor musi posiadać możliwość usuwania wprowadzonych przez siebie multimediów. Przy wprowadzaniu multimediów powinna istnieć możliwość ich kategoryzacji i grupowania. Panel redakcyjny powinien posiadać następujące funkcjonalności: dodaj / edytuj / usuń kategorię, możliwość przenoszenia kategorii wyżej / niżej, dodaj / edytuj / usuń temat (podkategorię). Strona 8 z 25

9 Widok od strony internauty odtwarzającego multimedia musi posiadać następujące mechanizmy odtwarzania ww. plików na ekranie (proponowane funkcjonalności): odtwórz / zatrzymaj, wskaźnik głośności / wyciszenie, tryby pełnego ekranu, listwa czasu, tytuł, opis, inne materiały multimedialne z tej samej kategorii, najczęściej oglądane materiały, ostatnio dodane. Moduł powinien posiadać mechanizm wyszukiwania po tytule, opisie, dacie publikacji. Moduł powinien umożliwiać prezentacje filmów publikowanych na stronie YouTube.com w kanale Zamawiającego. d) Galerie zdjęć - CMS musi posiadać możliwość prezentowania załączników graficznych (zdjęć, ilustracji, itp.) w postaci galerii. - Musi być możliwość udostępniania prezentacji galerii jako wydzielonych stron oraz w ramach artykułów (np. działu aktualności). - Galeria musi być prezentowana w postaci miniatur (z możliwością indywidualnego dla każdej galerii określania ich rozmiaru) z możliwością otworzenia powiększenia. - Stworzenie mechanizmu automatycznie tworzącego miniaturki plików graficznych umieszczonych w galerii z możliwością określenia rozmiaru (maksymalna szerokość x wysokość z zachowaniem proporcji skalowanego obrazu) generowanych miniatur. Po kliknięciu kursorem na miniaturkę powinien wyświetlać się powiększony podgląd obrazu. - Otwieranie widoku na powiększenie nie może być blokowane przez systemy blokujące okna typu pop-up popularnych przeglądarek. - Z widoku powiększenia musi być możliwość przeglądania kolejnych powiększeń zdjęć w galerii - powinna powstawać minigaleria umożliwiająca wybór innych zdjęć. - CMS musi posiadać możliwość otworzenia pliku powiększenia zdjęcia przy wyłączonej w przeglądarce obsłudze JavaScript. - Musi istnieć możliwość zamieszczania podpisów zdjęć, przy rozdzieleniu podpisu od atrybutu alt przypisanego do pliku graficznego. - CMS musi posiadać możliwość stworzenia bloku funkcjonalnego prezentującego wybrane galerie zdjęć w postaci listy zajawek (zawierającej tytuł galerii, wybrany element graficzny, oraz link do galerii). - Pliki graficzne zamieszczane w galerii muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją w zakresie rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tj. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla samego zdjęcia. e) Edytor treści Strona 9 z 25

10 - CMS musi być wspólny dla wszystkich instancji (DZ RPO/DW EFRR/DW EFS/LAWP/WUP), przy czym każdy redaktor powinien mieć uprawnienia tylko do swojej części edytora treści (za wyjątkiem Redaktora Zatwierdzającego/Administratora). Musi posiadać pracujący w trybie online edytor WYSIWYG pozwalający na pracę z publikowanymi artykułami bez konieczności posiadania przez redaktorów gruntownej wiedzy technologicznej z zakresu kodu HTML. Edytor musi zapewniać możliwość edytowania tekstów w sposób typowy dla popularnych pakietów biurowych tak, by użytkownicy bez trudu mogli edytować i zmieniać publikowane treści bez konieczności wymuszania otwierania nowych okien. - Edytor treści ma posiadać co najmniej takie funkcje jak: pole format - zawierające predefiniowane elementy strukturalne treści (p, h1, h2, h3, h4, h5), pole styl - zawierające predefiniowane style CSS, możliwość wyboru czcionki i jej rozmiaru, wytnij, kopiuj, wklej, wklej jako czysty tekst, wklej z Worda (bez formatowania), znajdź, zamień, zaznacz wszystko, usuń formatowanie, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny, indeks górny, wstaw/usuń numerowanie listy, wstaw/usuń wypunktowanie listy, zmniejsz wcięcie, zwiększ wcięcie, wyrównaj do lewej, środka, prawej, lewej i prawej, wstaw/edytuj grafikę, wstaw/edytuj obraz, wstaw/edytuj audio, wstaw/edytuj wideo, wstaw/edytuj hiperłącze, usuń hiperłącze, wstaw/edytuj tabelę, wstaw/usuń wiersz/kolumnę, podziel komórkę, scal komórki, wysokość i szerokość wierszy oraz kolumn, nadaj kolor komórce, zawijanie tekstu, wstaw linię poziomą, wstaw przypis, listę przypisów, zmień kolor czcionki, zmień kolor tła, pokaż kod źródłowy, podgląd strony (preview), cofnij, przywróć, wyszukaj, osadź film w Youtube, pomoc, kod wstawiany przez edytor musi być zgodny minimum ze standardami XHTML 1.0 (Transitional) lub HTML5 i CSS 2.1, edytuj źródło HTML, wstaw niestandardowy znak, graficzna kontrola pisma wł/wył. - Edytor musi posiadać możliwość ograniczenia dostępności wybranych opcji dla określonych grup użytkowników. - Edytor musi zapewniać możliwość wklejania do dokumentów fragmentów plików np. MS Word, OpenOffice.org Writer oraz MS Excel, OpenOffice.org z zachowaniem formatowania tekstu oraz tabel. Wklejony tekst musi być pozbawiony znaczników FONT oraz SPAN. - Edytor musi posiadać funkcję "czyszczenia" kodu HTML tak, by treść dużych fragmentów tekstów kopiowanych z dowolnego edytora zewnętrznego (np. MS Word, OpenOffice.org), arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel, OpenOffice.org) lub wprost Strona 10 z 25

11 z innej strony www pozbawiona była elementów utrudniających prawidłową edycję lub wyświetlanie artykułu. - Praca w edytorze musi odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalacji specjalnego oprogramowania klienckiego. Edytor powinien mieć możliwość pracy w dowolnej lokalizacji, z zapewnieniem bezpiecznego sposobu logowania. - Edytor musi zawierać 3 tryby wyświetlania zawartości: zwykły tryb edycyjny (WYSIWYG), tryb HTML, tryb podglądu strony (preview). - Edytowany artykuł będzie mógł być wzbogacony przez znajdujące się w repozytorium lub nowe (wgrane z dysku lokalnego użytkownika do repozytorium) pliki w tym w szczególności pliki graficzne. - Elementy graficzne dołączane do tekstów muszą mieć możliwość skalowania do dowolnych rozmiarów wstawiania tekstu "alt", definiowania sposobu wyświetlenia tj. miejsca położenia, wielkości, sposobu wyrównania tekstu, podpisu. Grafiki, w których redaktor nie uzupełni tekstu alternatywnego, powinny automatycznie otrzymywać pusty atrybut alt alt=. - CMS musi umożliwiać podgląd strony/artykułu na każdym etapie redakcji oraz w całym procesie zatwierdzania i publikacji w układzie (szablonie) w jakim będzie on prezentowany. f) Zawartość artykułu - Artykuł musi posiadać co najmniej następujące elementy: tytuł artykułu (wypełnienie wymagane), część nagłówkowa (zawiera początek artykułu lub jego skrót z możliwością wstawienia grafiki, tworzona automatycznie na podstawie części zasadniczej z możliwością modyfikacji) (wypełnienie opcjonalnie), abstrakt (wypełnienie opcjonalnie), część zasadnicza artykułu zawierająca możliwość wstawienia treści oraz obiektów multimedialnych (audio, video, grafika itp.) i stronicowania artykułu (wypełnienie wymagane), stopka artykułu zawierająca następujące informacje: nazwa podmiotu publikującego, data, godzina oraz imię i nazwisko osoby realizującej czynność: utworzenia, zatwierdzenia, publikacji, ostatniej modyfikacji (wypełnienie wymagane), możliwość wskazania kategorii, w której powinien zostać opublikowany (wypełnienie wymagane), słowa kluczowe (wypełnienie opcjonalne), data i godzina po nadejściu, której artykuł musi zostać automatycznie opublikowany (włącznie z podaną datą i godziną) (wypełnienie opcjonalnie), data i godzina, po której artykuł musi stać się automatycznie niedostępny (włącznie z podaną datą i godziną) (wypełnienie opcjonalnie), przyjazny link (adres URL) do artykułu (tworzony automatycznie na podstawie tytułu z możliwością modyfikacji) (wypełnienie wymagane), czy informacja o artykule ma pojawić się w RSS i/lub powiadomieniach o nowościach (Tak/Nie - domyślnie Tak) (wypełnienie wymagane), status artykułu (roboczy, do zatwierdzenia, opublikowany, archiwalny). - Redaktor musi mieć możliwość dołączania do artykułów elementów multimedialnych w postaci odtwarzacza audio/video i galerii zdjęć, załączników w postaci plików Strona 11 z 25

12 do pobrania (pliki muszą mieć możliwość określenia nazwy oraz opisu) oraz linków (z możliwością określenia nazwy i adresu URL). - CMS musi zapewnić możliwość umieszczania w artykułach plików graficznych i animacji w ogólnie dostępnych formatach (JPG, GIF). - CMS musi sprawdzać pisownie podkreślając błędy/literówki w publikowanym tekście. - CMS musi automatycznie dodawać do artykułów, którym ustawiono status archiwalny tło z tzw. wodnym znakiem ARCHIWUM lub WERSJA ARCHIWALNA. - Dostarczenie mechanizmu zapewniającego automatyczną archiwizację opublikowanych dokumentów opatrzonych datą końcową publikacji lub oznaczonych atrybutem Archiwum. - Redaktor Zatwierdzający/Administrator musi otrzymywać na potwierdzenie opublikowania nowej treści/aktualizacji w Portalu. g) Akceptacja treści artykułów - Każdy nowy artykuł wprowadzony przez redaktora, wprowadzone poprawki lub usunięcie (odpublicznienie) istniejącego artykułu, będą musiały zostać zaakceptowane przez Redaktora Zatwierdzającego. Jednocześnie musi istnieć możliwość wyłączenia wymogu akceptacji zmian dla wybranych kategorii i/lub dla wybranych grup użytkowników. - Oczekiwanie na akceptację poprawionego artykułu nie może powodować przerwy w wyświetlaniu wersji poddanej aktualizacji (o ile nie została osiągnięta data końca publikacji danego artykułu). - Aktualizowany artykuł zostanie automatycznie opatrzony informacją o czasie, dacie i osobie aktualizującej, informacja ta zostanie odnotowana w mechanizmie dziennika dokonywanych zmian, wersja przed zmianą zachowana będzie jako wersja archiwalna artykułu. h) Terminy publikacji - CMS musi umożliwiać opcjonalne ustalenie dat publikacji od do (z dokładnością minimum do minuty). - CMS musi zapewniać ustalanie dowolnej konfiguracji wyświetlenia dokumentów na stronie w danym dziale (np. według daty początkowej/końcowej rosnąco lub malejąco, priorytetu, typu dokumentu alfabetycznie). - Po opublikowaniu artykułu muszą automatycznie aktualizować się odpowiednie kanały RSS. i) Konwersja i drukowanie artykułów - CMS musi posiadać możliwość: wydrukowania dowolnego artykułu, przygotowując specjalną wersję do druku opisaną i zdefiniowaną jako szablon, konwersji dowolnego artykułu do formatu PDF, wysłania linku do dowolnego artykułu na podany adres , polecenia artykułu znajomemu m.in. przez Portal społecznościowy Facebook lub np. udostępnij na Facebook. j) Mapa Portalu Strona 12 z 25

13 - CMS powinien spełniać wymóg zapewniający automatyczne generowanie aktualnej mapy Portalu umożliwiającej określenie poziomu zagłębienia w hierarchię kategorii i artykułów. O prezentacji poszczególnych kategorii na mapie Portalu decyduje administrator z ramienia Zamawiającego. Struktura strony głównej DZ RPO i instancji tematycznych DW EFRR/DW EFS/LAWP/WUP, mają być zgodne z załącznikiem nr 2 do SOPZ Opis Architektury Informacji Serwisu Internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Opis architektury informacji ukazany ww. załączniku jest architekturą otwartą, która stanowi niezbędne minimum. Może ona ulec modyfikacji na etapie realizacji przedmiotu zamówienia po konsultacjach z Zamawiającym. k) Statystyki odwiedzin - CMS musi umożliwiać podpięcie zewnętrznych narzędzi do tworzenia statystyk, które zliczać będą odwiedziny wszystkich zakładek/podzakładek/instancji dotyczących każdej instytucji oraz statystyki dla strony głównej. Odwiedziny są rozumiane jako grupa interakcji zachodzących w witrynie w danym przedziale czasowym. Odwiedziny mogą obejmować wiele odsłon stron, zdarzeń i mogą trwać od sekundy do 24 godzin. Pojedynczy użytkownik może zainicjować wiele odwiedzin. Wygasają one po 30 minutach bezczynności użytkownika oraz o północy. Na potrzeby monitoringu odpowiedzialności strony danej IP, statystyki powinny odnosić się do wszystkich zakładek/podzakładek dot. danej instytucji, a nie do całości Portalu. l) Tworzenie formularzy i banerów - CMS musi umożliwiać Zamawiającemu samodzielne tworzenie formularzy, pozwalając na umieszczenie ich w dowolnych miejscach Portalu oraz na zapis zbieranych informacji w bazie danych. - CMS musi posiadać możliwość umieszczenia w formularzu zabezpieczenia typu CAPTCHA, którego celem jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka (CAPTCHA powinna być dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami). - Wymagane typy pól jakie mają być dostępne w formularzach: pole tekstowe jednolinijkowe i wielolinijkowe z możliwością określenia długości oraz zestawu dostępnych w nim znaków do wprowadzenia (wielkie i małe litery, cyfry, wybrane znaki specjalne, maski wprowadzania itp.), pole wyboru checkbox, pole typu radio button z możliwością ich grupowania, usunięcia zaznaczenia i wyboru tylko jednej możliwości w grupie, pole typu lista wyboru rozwijana, pole typu lista wyboru wyświetlana w całości z możliwością wyboru wielu pozycji, pole typu data z koniecznością walidacji daty pod względem formatu jej wprowadzenia jak i poprawności, przyciski Wyczyść formularz, Wyślij formularz, Drukuj formularz, Sprawdź poprawność danych w formularzu. - CMS musi umożliwiać dowolną zmianę układu i rozmieszczenia pól formularza na stronie oraz kolejność indeksowania. Strona 13 z 25

14 - CMS musi posiadać możliwość umieszczenia między polami formularza dodatkowych opisów. - CMS musi umożliwiać oznaczenie pola jako wymagalnego oraz umożliwiać weryfikację jego wypełnienia. - CMS musi zezwalać na publiczny dostęp do formularzy lub dostęp wymagający rejestracji/weryfikacji. - CMS musi umożliwiać wgląd do wypełnionych formularzy, z opcją pobrania każdego z osobna lub wszystkich łącznie. - CMS musi powiadamiać o każdym wypełnionym formularzu za pomocą raportu wysyłanego na skrzynkę mailową wskazaną przez Zamawiającego. - CMS musi umożliwiać dodawanie do formularza załączników do pobrania. - CMS musi umożliwiać Zamawiającemu samodzielne tworzenie banerów na Portalu. - Formularze na stronie (np. szkolenia/newsletter) muszą być zbudowane zgodnie ze standardami W3C. - Wszystkie pola formularzy muszą być etykietowane (znacznik <label>) lub w miejscach gdzie nie jest to możliwe powinien być zastosowany opisowy atrybut title. - Wszystkie pola i kontrolki formularza muszą być czytelnie i jednoznacznie opisane. ł) Kosz i zakładki - CMS musi posiadać dla redaktorów: możliwość usunięcia wybranych elementów (stron, artykułów) do tzw. kosza, komunikat ostrzegający przy próbie skasowania dowolnego elementu, możliwość przywrócenia usuniętych elementów (tzw. kosz). m) Historia operacji - CMS musi zapisywać i udostępniać historie wszystkich operacji (włącznie z logowaniem) wykonywanych przez: redaktorów w module redakcyjnym, zarejestrowanych użytkowników, dostępnej do wglądu dla uprawnionej osoby, z możliwością wyszukiwania i filtrowania z wykorzystaniem co najmniej następujących atrybutów: data i czas operacji (z dokładnością do minuty), użytkownik, rodzaj operacji, miejsce wykonania operacji lub obiekt (dział, strona, plik itp.) na którym wykonano operację. - CMS musi także zapisywać w dzienniku systemowym operacje związane z publikowaniem treści (np. upublicznianie stron, odpublicznianie stron itp.). - CMS musi raportować błędy w działaniu w tym także kody błędów HTTP (np. strona 404 itp.). n) Wersjonowanie artykułów - CMS musi umożliwiać wersjonowanie tworzonych przez redaktorów artykułów. - Każdy nowy artykuł może zostać w dowolnej chwili zapisany jako wersja robocza. Taki niedokończony dokument musi być zapamiętywany, lecz nie powinien być kierowany do publikacji. Strona 14 z 25

15 - Każda zapisana przez dowolnego redaktora modyfikacja treści musi powodować stworzenie nowej wersji (roboczej) artykułu. - CMS musi jednoznacznie wskazywać aktualnie opublikowaną wersję artykułu. Do zatwierdzenia i opublikowania może zostać skierowana dowolna z wersji artykułu. - CMS musi posiadać historie opublikowanych wersji artykułu. - Wszystkie wersje robocze należące do danego redaktora muszą być dostępne w jednym miejscu. - Każdy artykuł może być wykorzystywany wielokrotnie. Zmiana treści artykułu powoduje aktualizację wyświetlanej treści (po skierowaniu i zatwierdzeniu zmian) we wszystkich miejscach, w których jest ona udostępniana. o) Załączanie plików do pobrania - Dla każdego artykułu będzie zachowana możliwość zdefiniowania listy plików do pobrania, znajdujących się w repozytorium danej instancji. Z poziomu dodawania plików z repozytorium musi istnieć możliwość załadowania nowego pliku do niego w celu dołączenia do artykułu. Pliki te muszą być reprezentowane w postaci ikon (znaków charakterystycznych dla danego formatu), linku, definiowalnej przyjaznej nazwy linku oraz wielkości podanej w KB (kilobajtach) lub MB (megabajtach). - CMS musi zapewnić możliwość dołączania do artykułów załączników w postaci plików do pobrania z możliwością określenia miejsca i sposobu ich wyświetlania w treści artykułu (miejsce w artykule, wyświetlanie ikony graficznej typu pliku, nazwy załącznika, ilości pobrań itp.) - Każdy z plików powinien być opatrzony stosowną ikoną graficzną oznaczającą typ pliku i jego rozmiar. - CMS powinien rozpoznawać formaty publikowanych dokumentów do pobrania i automatyczne prezentować graficznie zgodnie z projektem typ dokumentu (doc, PDF, odf, itp.) oraz jego wielkość w KB przed pobraniem. p) Mapa Interaktywna mapa, wyświetlająca dane adresowe i kontaktowe oraz drogę dojazdu do Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania EFS, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Mapa może być zbudowana np. w oparciu o rozwiązania Google Maps lub równoważny z zaznaczoną graficznie siedzibą ww. miejsc. Mapa może wyznaczać trasę dojazdu użytkownika z miejsca, w którym znajduje się do siedziby urzędu/urzędów. r) Kalendarz Wykonawca będzie zobowiązany stworzyć moduł kalendarza, który po kliknięciu wybranego dnia miesiąca będzie prezentował wszystkie wydarzenia odbywające się w tym dniu (np. nabory wniosków, szkolenia, konferencje itp.). Moduł powinien umożliwiać edycję i dodawanie wydarzeń bez ograniczenia ilości. Wydarzenia są opisywane wg następujących parametrów: nazwa, data i godzina wydarzenia: od.do., Strona 15 z 25

16 miejsce wydarzenia, opis wydarzenia. s) Optymalizacja dla wyszukiwarek CMS musi posiadać możliwość optymalizacji Portalu pod kątem wyszukiwania (SEO Search Engine Optimization), w tym przypisywania indywidualnych słów kluczowych i opisu w ramach pól meta, tytułów strony w znaczniku <title>, adresu URL strony. t) Wersja żałobna Wykonawca musi przygotować wersję żałobną Portalu z możliwością samodzielnego uruchamiania. W przypadku żałoby będzie umożliwiać samodzielne uruchomienie całości Portalu w odcieniach szarości. Po uruchomieniu wersji żałobnej całość Portalu (style, elementy stałe wyglądu, grafiki) do chwili wyłączenia opcji generowana będzie w odcieniach szarości. Włączenie opcji żałobnej powinno następować za pomocą prostego zaznaczenia jednej opcji w konfiguracji panelu administracyjnego. Powinna istnieć także opcja umożliwiająca określenie czasu powrotu wyglądu Portalu do wyglądu standardowego. 5. Dostosowanie Portalu dla osób niepełnosprawnych. - We wszystkich miejscach, gdzie będzie treść na stronie (treści stałe i bieżące na stronie) powinno być widoczne oznaczenie funkcji strony: włączenie wysokiego kontrastu, powiększenie czcionki itp. Dodatkowo, obsługa strony powinna być możliwa przy użyciu skrótów z klawiatury. - Planowane funkcjonalności: wysoki kontrast - (włącz / wyłącz), powiększenie / pomniejszenie czcionki, współpraca z oprogramowaniem wspomagającym czytanie, możliwość nawigacji z poziomu klawiatury, instrukcja korzystania z w/w funkcji. - Portal musi prawidłowo funkcjonować w urządzeniach i oprogramowaniu wspomagającym osoby niepełnosprawne w korzystaniu z komputera, w tym m.in.: JAWS czytnik ekranu dla osób niewidomych lub ze znaczną utratą wzroku, Window Eyes czytnik ekranu dla osób niewidomych lub ze znaczną utratą wzroku, Supernova czytnik ekranu oraz narzędzie powiększające, klawiatura tradycyjna i specjalnie przystosowane klawiatury dla osób z niepełnosprawnością ruchową (Big Keys). - Treści multimedialne muszą być dostępne z poziomu klawiatury i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych. Multimedia, które nie mogą być z przyczyn technicznych tak zbudowane, by uczynić je dostępnymi dla wszystkich użytkowników muszą posiadać alternatywny opis tekstowy, który wyjaśnia ich cel i funkcję zastosowania. Strona 16 z 25

17 6. Portal musi zostać wykonany zgodnie z zasadami elastycznego projektowania (Responsive Web Design), umożliwiając jego prawidłowe wyświetlenie na przynajmniej trzech rodzajach urządzeń: desktop, tablet, telefon komórkowy typu smartphone. 7. Portal w wersji na tablety i telefony komórkowe musi być prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki używane przez popularne systemy operacyjne (IOS, Android co najmniej wersja 4.0, Windows Phone 8.1 i wcześniejsze) zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. art Portal powinien zostać przygotowany w oparciu o otwarte standardy W3C: HTML 5 i CSS Portal powinien być zaopatrzony w możliwość odsłuchiwania opublikowanych treści w formie dźwiękowej. Plik audio powinien generować się po opublikowaniu nowej treści. Możliwość odsłuchania strony nie może wiązać się z żadnymi limitami długości tekstu czy limitu liczby odsłuchań. 10. Portal powinien posiadać weryfikator linków zewnętrznych umożliwiających ręczne lub automatyczne sprawdzanie treści artykułów pod kątem poprawności linków zewnętrznych. Lista potencjalnie niepoprawnych lub nieodpowiadających stron powinna zostać wyświetlona na stronie startowej panelu administracyjnego. 11. Portal musi poprawnie realizować założone funkcjonalności co najmniej w następujących przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer 9 i nowszych, Mozilla FireFox 32 i nowszych, Opera 12 i nowszych oraz Google Chrome 38 i nowszych. W przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarek niż wyżej wymienione lub innych przeglądarek, do których Portal nie jest dostosowany, zostanie wyświetlony komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania Portalu. 12. Przycisk dalej/wstecz w przeglądarce nie może być blokowany i musi wykonywać akcje zgodne z oczekiwaniem użytkownika: przenosić go na stronę poprzednią lub następną. 13. Zakładka Nabory wniosków (prezentowana w projekcie klikalnych map strony otrzymanych z MIR) musi zawierać graficzne elementy prezentujące kolejne etapy prac nad wnioskami np. tak jak tutaj: Szczegóły zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. 4. Wyszukiwarka Portalu Portal powinien posiadać rozbudowany moduł wyszukiwarki. Wyszukiwanie dokumentów, plików graficznych oraz plików innego typu powinno odbywać się zarówno prosto, według kryteriów: nazwa, kategoria, tag, ale i w treści samych dokumentów. Możliwości przeszukiwania muszą podlegać nie tylko dokumenty o otwartej strukturze (.doc, docx,.xls i inne), ale i dokumenty do tej pory niedostępne jak skany i PDFy zawierające skany. Wyszukiwarka powinna wyszukiwać wg kryteriów: nazwa (nazwa pliku lub zmieniona nazwa pliku), kategoria, tag, format, wielkość, Strona 17 z 25

18 data dodania, data modyfikacji. Wyszukiwarka powinna wyszukiwać ciągu zadanych znaków w: nazwie, treści, kategoriach, tagach. Wyniki powinny być ułożone wg kryteriów wybranych przez użytkownika wyszukiwarki. Ilość wyników wyszukiwania powinna być możliwa do ustawienia w ramach dostępnych wartości. 5. Hosting VPS Usługa hostingowa będzie świadczona w okresie 4 lat od momentu uruchomienia Portalu. pojemność serwera umożliwiająca poprawne funkcjonowanie Portalu (co najmniej 600 GB), miesięczny pakiet transferu bez ograniczeń (co najmniej 700 GB miesięcznie), dostęp do serwera z zewnątrz: SSL/SSH/SFTP; dostęp do konta root VPS, Przepustowość łącza do serwisu nie mniej niż: 100Mb/s, Prędkość procesora, pamięć RAM: umożliwiające poprawne i wydajne funkcjonowanie Portalu. W ramach konta root Zamawiający wymaga: zapewnienia administratora/ów, który będzie odpowiadał za zarządzanie serwerem VPS oraz za bezpieczeństwo, zapewnienia serwera wyłącznie na użytek Zamawiającego. W ramach obowiązków ww. osoby (osób) znajdą się następujące czynności: aktualizacja oprogramowania serwera, aktualizacja serwera www w ramach gwarancji, asysta serwisowa w ramach gwarancji, konfiguracja oprogramowania i skryptów zgodnie z żądaniem Zleceniodawcy, wykonywanie prac zleconych (np. zakładanie skrzynek , konfigurację subdomen, kont ftp itp.), obsługa baz danych w ramach wymagań GIODO, zapewnienie archiwizacji danych raz na dobę zgodnie z wymogami GIODO, środowisko serwerowe powinno być zabezpieczone systemem kopii bezpieczeństwa, umożliwiając przywrócenie danych, zapewnienia bezpieczeństwa przez zarządzanie wybranym oprogramowaniem zabezpieczającym serwer przed włamaniami i atakami z zewnątrz, opracowanie procedury i przeprowadzenie jej testów w zakresie odzyskania danych serwera. - Umieszczenie Portalu na serwerze. Strona 18 z 25

19 6. Migracja i archiwizacja dotychczasowych serwisów Wykonawca jest zobowiązany przenieść i uruchomić pod nowymi subdomenami niżej wymienione strony i mikrostrony internetowe na nowy serwer wraz z ich treścią. Subdomeny zostaną podane na etapie prac przygotowawczych. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną ww. Portali, a jedynie ogólnym opisem wersji oprogramowania, bazy danych oraz opisem frameworka, na bazie którego powstało każde z tych rozwiązań. Zakres działania poszczególnych stron i mikrostron pod nowymi subdomenami: - - aktualna treść odnosząca się do lat i (np. jako działać mają wymienione poniżej moduły w zakresie wyświetlania danych archiwalnych oraz edycja danych archiwalnych przez panel administracyjny: RPO , RPO , Zmiany w dokumentach, Rozeznanie rynku, Nabory wniosków (http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/90/), Szkolenia i konferencje (http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/91/), Najczęściej zadawane pytania (FAQ) (http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/103/). Wyłączone mają być: Zadaj pytanie ekspertowi (linki zahaszowane; strona niewidoczna Newsletter (http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/131/) Zakładka Dobre Praktyki: musi działać. Zakładka RPO (http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/): musi działać. - (np. jako archiwum.mapa.rpo.lubelskie.pl) działać ma w całości w zakresie: wyświetlanie danych archiwalnych oraz edycja danych archiwalnych przez panel administracyjny w tym import danych masowych aktualizujących mapę. Wykonawca będzie zobowiązany do roku aktualizować dane w serwisie Mapa Projektów RPO WL według wymagań Zamawiającego działać ma w całości w zakresie: wyświetlanie danych archiwalnych oraz edycja danych archiwalnych przez panel administracyjny. Wykonawca z udziałem Zamawiającego przeprowadzi weryfikację treści po migracji. Terminy do kiedy mają być utrzymywane na nowej infrastrukturze oraz sposób archiwizacji: Wykonawca powinien zapewnić funkcjonowanie ww. stron i mikrostron do roku, a w przypadku Portalu tj. (dotyczącego RPO ) do roku. Po upływie ww. terminów Wykonawca będzie zobowiązany zarchiwizować wymienione poniżej Portale Zamawiającego: pod subdomeną: (aktualną treść widniejącą pod tą domeną), mapa.rpo.lubelskie.pl, pod subdomeną: pod subdomeną: Strona 19 z 25

20 na nośnikach CD oraz dołączyć instrukcję na podstawie, której będzie możliwe uruchomienie każdego z nich dla celów kontrolnych. 7. Bieżąca archiwizacja Portalu Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej archiwizacji informacji publikowanych w Portalu oraz opracowywania raportów w postaci PDF. Działanie modułu raportującego polegać ma na codziennym monitorowaniu zmian występujących na stronie. Codziennie o zaplanowanej porze CMS musi wyszukiwać w bazie danych nowe treści i treści modyfikowane. Na podstawie znalezionych informacji musi generować pliki w formacie PDF zawierające zmodyfikowane lub nowe treści i zapisywać je w katalogu oznaczonym datą. CMS musi umożliwiać wydrukowanie wygenerowanego raportu. 8. Serwisowanie Portalu Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia co najmniej 30 roboczogodzin (godzin serwisowych) miesięcznie w okresie czterech kolejnych lat od momentu uruchomienia Portalu potrzebnych do wykonania modernizacji Portalu związanych z dostosowaniem go do potrzeb użytkowników oraz do aktualnego stanu prawnego. W ramach nadzoru autorskiego ( godzin serwisowych ) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dokonywać aktualizacji oprogramowania systemowego oraz wykonywać dodatkowe prace rozwojowe dotyczące Portalu (np. rozbudowa funkcjonalności, tworzenie nowych podstron). Na 3 miesiące przed zakończeniem okresu przeznaczonego na wykonanie prac rozwojowych (związanych z wykorzystaniem godzin serwisowych), Zamawiający może wykorzystać maksymalnie 720 roboczogodzin. Okres przeznaczony na wykonanie prac rozwojowych wynosi 4 lata, liczone od momentu uruchomienia portalu. Procedura wykorzystywania roboczogodzin przez Zamawiającego będzie następująca: w razie pojawienia się potrzeby modernizacji Portalu, Zamawiający przedstawia Wykonawcy opis wymaganych zmian w formie zgłoszenia elektronicznego np. drogą mailową, Wykonawca na podstawie opisu wymaganych zmian, szacuje ilość potrzebnych godzin do wykonania modernizacji w formie elektronicznej np. drogą mailową, Zamawiający po otrzymaniu szacunkowej liczby roboczogodzin, zdecyduje o zakresie modernizacji Portalu, ostateczna akceptacja zakresu modernizacji i ilości roboczogodzin potrzebnych do jej wykonania zostanie przekazana Wykonawcy drogą mailową, każdorazowo po wykonaniu zlecenia Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu raport z wykonanych prac, Wykonanie każdego zlecenia potwierdza protokół odbioru. 9. Elektroniczny system obsługi zgłoszeń (Awarie Portalu) Zamawiający oczekują następujących funkcjonalności: Strona 20 z 25

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

OP-IV PID Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV PID Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.172.2014.PID Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO NA POTRZEBY PROJEKTU SYSTEMOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ORAZ WSPARCIEM

Bardziej szczegółowo

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia

Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia I. Informacje ogólne Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej na potrzeby Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. I Cel zamówienia Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1 podręcznik użytkownika Symbiotic Business Solutions 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Opis...3 1.2. Użytkownicy...3 1.3. Moduły...4 1.4. Cechy...4 1.5. Słownik...5 2. Rejestracja i logowanie...6 3. Moduł

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Follow up

Tworzenie wiadomości Follow up Tworzenie wiadomości Follow up W tym przewodniku dowiesz się jak Stworzyć ciekawe wiadomości follow up, które z pewnością przykują uwagę Twoich Odbiorców. Tworzenie wiadomości Follow up 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo