AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Analityczne myślenie 2 Podstawy metod ilościowych 3 Znajomość pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych w stopniu podstawowym 4 Wiedza podstawowa z zakresu gospodarki elektronicznej, informatyki, internetu i programowania Cele przedmiotu: Nadrzędnym celem jest zapoznanie studentów z ilościowym podejściem w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstw. 2 Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie narzędzi informacyjnych niezbędnych do realizacji celu. 3 Przekazanie studentowi umiejętności doboru i zastosowania właściwych metod ilościowych w działalności przedsiębiorstwa zarówno w jego wnętrzu jak i otoczeniu Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP3 EKP4 EKP5 EKP Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Zna standardowe metody i narzędzia, w tym informatyczne, gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych Dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w organizacji i w otoczeniu oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne Używać oraz oceniać odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji Używać oraz oceniać odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji Analizować i prognozować poziom oraz dynamikę wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji Zastosować odpowiednie metody, narzędzia analityczne oraz systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W3 K_U04 K_U0 K_U07 K_U08 K_U Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota analizy danych. Systemy informacyjne w analizie danych. Wprowadzenie, definicje. EKP 2 Źródła danych oraz ich klasyfikacja. Skale pomiarowe. Podział modeli i metod wizualizacji Narzędzia komputerowej analizy danych: wprowadzenie do środowiska systemu Statistica. Podstawowe operacje na danych oraz transformacje i zarządzanie danymi. Import i export. Techniki wizualizacji danych. Narzędzia wizualizacji danych na przykładzie MS Excel. Podstawowe i zaawansowane tabele przestawne. Analiza danych. Przekroje i profile danych na przykładach badań własnych. Narzędzia statystycznej i eksploracyjnej analizy danych: ANOVA, analiza skupień oraz analizy czynnikowe. Systemy klasy Business Intelligence EKP,EKP2,E KP3 EKP3,EKP4,E KP5,EKP EKP3,EKP4,E KP5,EKP EKP4,EKP5,E KP EKP3,EKP4,E KP5,EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Zaliczenie

2 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja praktyczne Inne EKP X EKP2 X X EKP3 X EKP4 X X EKP5 X X EKP X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uczestnictwo w zajęciach, końcowe zaliczenie praktyczne Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 30 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 7 30 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 5 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 50 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 37 Literatura: Literatura podstawowa. Hand D., Mannila H., Smith P., Eksploracja danych. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa Larose D.T., Odkrywanie wiedzy w bazach danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 Literatura uzupełniająca. K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik. Helion. Gliwice Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Piotr Czechowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr Piotr Czechowski dr Dariusz Barbucha Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr Przedmiot: Biznes plan Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowa wiedza, połączona z umiejętnościami praktycznego jest wykorzystania z zakresu: Ekonomii, Zarządzania, Marketingu, Podstaw rachunkowości Cele przedmiotu: Celem prowadzonych zajęć jest zaprezentowanie istotnych treści i przykładów dotyczących metodyki pisania biznes planu jako dokumentu będącego zbiorem analiz i opracowań dotyczących realizacji projektu. Ponadto wyrobienie umiejętności analizy złożonych procesów towarzyszących globalizacji w kontekście ich oddziaływań na możliwości konstruowania i analizy biznes planów, ze szczególnym uwzględnieniem planów finansowych. Realizowany program umożliwia wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy ekonomicznej w praktyce zawodowej i działalności gospodarczej, w tym pozyskiwania obcych źródeł finansowania projektów w ramach opracowanych biznes planów; dostrzegania uwarunkowań ekonomicznych w dokonywaniu wyboru celów i sposobów ich osiągania. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0, K_W07, K_W04 EKP 2 EKP 3 EKP 4 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości opracowuje analizę strategiczną i wybiera strategię rozwiązania problemu,o pisuje ją i formułuje plan działania opisuje zasady konstrukcji biznesplanu, objaśnia jego strukturę, wskazuje adresata biznesplanu i sposób prezentacji. K_W0, K_W07, K_W04 K_W0, K_W07, K_W04 K_W0, K_W07, K_W04 EKP 5 opracowuje i uzasadnia wzór biznesplanu K_U3, K_U8, K_U0 EKP opracowuje i prezentuje plan finansowy, opisuje koszty i korzyści zaangażowania się w pomysł biznesowy, wskazuje na ryzyko i pokazuje sposoby jego eliminacji K_U3, K_U8, K_U0 EKP 7 jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań K_K02, K_K02 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Teoria biznesplanu i projektu. Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. Struktura biznesplanu. 3 2 Identyfikowanie luki rynkowej - potrzeb klienta. Analiza problemu Wybór celów. Analiza celów 4 Analiza celów i wybór strategii 2 5 Technika wykonania biznesplanu/projektu 2 2 Analiza ekonomiczno-finansowa inwestycji Ocena biznesplanu/projektu 2 8 Matryca logiczna projektu. Studia przypadków - projektowanie. 3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów):

4 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X EKP 2 X X EKP 3 X X EKP 4 X X EKP 5 X EKP X EKP 7 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Na podstawie uczestnictwa w ćwiczeniach przygotowuje biznes plan, który następnie prezentuje na forum grupy, starając się uzasadnić swoje wybory. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 2 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 47 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 3 Literatura: Literatura podstawowa. Ciechan - Kujawa M., Biznes plan, Wyd. TNOiK, Dom Organizatora, Toruń Filar E., Biznes plan, POLTEXT, Warszawa F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 200. Literatura uzupełniająca. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Jerzemowska M.(red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Warszawa 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Michał Igielski dr Michał Igielski Jednostka dydaktyczna

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr Przedmiot: Biznes plan Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowa wiedza, połączona z umiejętnościami praktycznego jest wykorzystania z zakresu: Ekonomii, Zarządzania, Marketingu, Podstaw rachunkowości Cele przedmiotu: Celem prowadzonych zajęć jest zaprezentowanie istotnych treści i przykładów dotyczących metodyki pisania biznes planu jako dokumentu będącego zbiorem analiz i opracowań dotyczących realizacji projektu. Ponadto wyrobienie umiejętności analizy złożonych procesów towarzyszących globalizacji w kontekście ich oddziaływań na możliwości konstruowania i analizy biznes planów, ze szczególnym uwzględnieniem planów finansowych. Realizowany program umożliwia wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy ekonomicznej w praktyce zawodowej i działalności gospodarczej, w tym pozyskiwania obcych źródeł finansowania projektów w ramach opracowanych biznes planów; dostrzegania uwarunkowań ekonomicznych w dokonywaniu wyboru celów i sposobów ich osiągania. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W5 EKP 2 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości K_W5 EKP 3 EKP 4 opracowuje analizę strategiczną i wybiera strategię rozwiązania problemu,o pisuje ją i formułuje plan działania opisuje zasady konstrukcji biznesplanu, objaśnia jego strukturę, wskazuje adresata biznesplanu i sposób prezentacji. K_W5 K_W5 EKP 5 opracowuje i uzasadnia wzór biznesplanu K_U2 EKP opracowuje i prezentuje plan finansowy, opisuje koszty i korzyści zaangażowania się w pomysł biznesowy, wskazuje na ryzyko i pokazuje sposoby jego eliminacji K_U2 EKP 7 jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań K_K02, K_K02 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Teoria biznesplanu i projektu. Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. Struktura biznesplanu. 3 2 Identyfikowanie luki rynkowej - potrzeb klienta. Analiza problemu Wybór celów. Analiza celów 4 Analiza celów i wybór strategii 2 5 Technika wykonania biznesplanu/projektu 2 2 Analiza ekonomiczno-finansowa inwestycji Ocena biznesplanu/projektu 2 8 Matryca logiczna projektu. Studia przypadków - projektowanie. 3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne

6 ustny pisemny praktyczne EKP X X EKP 2 X X EKP 3 X X EKP 4 X X EKP 5 X EKP X EKP 7 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Na podstawie uczestnictwa w ćwiczeniach przygotowuje biznes plan, który następnie prezentuje na forum grupy, starając się uzasadnić swoje wybory. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 2 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 42 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 3 Literatura: Literatura podstawowa. Ciechan - Kujawa M., Biznes plan, Wyd. TNOiK, Dom Organizatora, Toruń Filar E., Biznes plan, POLTEXT, Warszawa F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 200. Literatura uzupełniająca. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Jerzemowska M.(red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Warszawa 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Michał Igielski dr Michał Igielski Jednostka dydaktyczna

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr Przedmiot: Ekonomia menedżerska Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawy ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonomii i podstaw zarządzania Cele przedmiotu: Zapoznanie z etapami podejmowania decyzji. Sposoby podejmowania decyzji menedżerskich z wykorzystaniem drzew decyzyjnych, podstaw teorii gier. Prezentacja ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (otoczenie bliższe i dalsze). Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 0 Wyjaśnia zasady i koncepcje teorii ekonomii związane z powstawaniem, funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstw na rynku 02 Zna relacje zachodzące między podmiotami na rynku K_W0 03 Posiada podstawowe umiejętności umożliwiające mu prowadzenie działalności gospodarczej K_W0; K_W02; K_W0 K_U04; K_U0 04 Stosuje metody umożliwiające podejmowanie decyzji menedżerskich K_U07; K_U2 05 Przekonuje grupę do własnych poglądów i adaptuje się do nowych sytuacji K_K02; K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Etapy podejmowania decyzji menedżerskich, procesy decyzyjne Modele przedsiębiorstwa w ujęciu: W. Baumola, R. Marrisa, O.E. Williamsona, R.M. Ceyerta i J.M. Marcha 2 0; 02 3 Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marginalnej. Zasada racjonalnego gospodarowania Podejmowanie decyzji przy istnieniu ograniczeń Popyt i polityka cenowa. Wysokość ceny w praktyce. Zasada optymalnego narzutu na koszty 2 04; 05 Prognozowanie zapotrzebowania na rynku na dobra i usługi. Wielkość produkcji w długim i krótkim okresie czasu Funkcje i rodzaje kosztów w długim i krótkim okresie czasu. Zależności między kosztami. Efekty skali produkcji 4 0; 05 8 Decyzje produkcyjne i cenowe w warunkach konkurencji doskonałej i konkurencji niedoskonałej Sposoby podejmowania decyzji menedżerskich z zastosowaniem drzew decyzyjnych. Możliwości i ograniczenia wykorzystania drzew ; 05 0 Podstawowe założenia teorii gier. Strategie zapewniające równowagę. Równowaga Nasha Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 0 X 02 X 03 X 04 X 05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

8 ćwiczenia: kolokwium końcowe (50% prawidłowych odpowiedzi wymaganych na ocenę dostateczną) oraz aktywność na zajęciach mierzona liczbą wypowiedzi wykład: zaliczenie pisemne (próg zaliczenia: 50%) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 30 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 4 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 47 5 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 30 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 52 Literatura: Literatura podstawowa. Samuelson W.F., Marks S.G. `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Piocha S., Gabryszak R. `Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce`, Difin, Warszawa Froeb L.M., McCann B.T., `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Waśniewska A., Skrzeszewska K. `Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami`, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 202 Literatura uzupełniająca. Penc J. `Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania`, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Bolesta-Kukułka K. `Decyzje menedżerskie`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Czarny B. `Mikroekonomia`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 200 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Anetta Waśniewska dr inż. Anetta Waśniewska dr Katarzyna Skrzeszewska Jednostka dydaktyczna

9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr Przedmiot: Ekonomia menedżerska Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 7 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawy ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonomii i podstaw zarządzania Cele przedmiotu: Zapoznanie z etapami podejmowania decyzji. Sposoby podejmowania decyzji menedżerskich z wykorzystaniem drzew decyzyjnych, podstaw teorii gier. Prezentacja ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (otocznie bliższe i dalsze). Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 0 Wyjaśniania zasady i koncepcje teorii ekonomii związane z powstawaniem, funkcjonowanie i rozwojem przedsiębiorstw na rynku 02 Zna podstawowe koncepcje zarządzania oraz możliwości ich stosowania K_W 03 Posiada podstawowe umiejętności umożliwiające mu prowadzenie działalności gospodarczej K_W0; K_W02; K_W0 K_U0; K_U03 04 Stosuje metody umożliwiające podejmowanie decyzji menedżerskich K_U08; K_U; K_U Posiada umiejętność interpretacji wybranych problemów gospodarczych i społecznych Samodzielnie poszerza wiedzę odnoszącą się do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie K_U9; K_U20 K_K02; K_K03; K_K05; K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Etapy podejmowania decyzji menedżerskich, procesy decyzyjne 0 2 Modele przedsiębiorstwa w ujęciu: W. Baumola, R. Marrisa, O.E. Williamsona, R.M. Ceyerta i J.M. Marcha 0; 02 3 Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marginalnej. Zasada racjonalnego gospodarowania Podejmowanie decyzji przy istnieniu ograniczeń 04 5 Popyt i polityka cenowa. Wysokość ceny w praktyce. Zasada optymalnego narzutu na koszty 04; 05 Prognozowanie zapotrzebowania na rynku na dobra i usługi. Wielkość produkcji w długim i krótkim okresie czasu 03 7 Funkcje i rodzaje kosztów w długim i krótkim okresie czasu. Zależności między kosztami. Efekty skali produkcji 0; 0 8 Decyzje produkcyjne i cenowe w warunkach konkurencji doskonałej i konkurencji niedoskonałej Sposoby podejmowania decyzji z zastosowaniem drzew decyzyjnych. Możliwości i ograniczenia wykorzystywania drzew 2 02; 0 0 Podstawowe założenia teorii gier. Strategie zapewniające równowagę. Równowaga Nasha 2 05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 0 X 02 X 03 X

10 04 X 05 X 0 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) wykład: zaliczenie pisemne (próg zaliczenia: 50%) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 32 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 7 Literatura: Literatura podstawowa. Samuelson W.F., Marks S.G. `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Piocha S., Gabryszak R. `Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce`, Difin, Warszawa Froeb L.M., McCann B.T., `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Waśniewska A., Skrzeszewska K. `Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami`, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 202 Literatura uzupełniająca. Penc J. `Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania`, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Bolesta-Kukułka K. `Decyzje menedżerskie`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Czarny B. `Mikroekonomia`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 200 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Anetta Waśniewska dr inż. Anetta Waśniewska dr Katarzyna Skrzeszewska Jednostka dydaktyczna

11 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr Przedmiot: Inwestycja kapitałowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Brak wymagań wstępnych. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania rynku finansowego oraz nabycie umiejętności w zakresie podejmowania prostych decyzji inwestycyjnych na podstawie analizy fundamentalnej i technicznej. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia IK Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność spółek giełdowych K_W07 IK2 Zna typowe narzędzia analityczne wykorzystywane przez inwestorów giełdowych K_W5 IK3 Interpretuje i określa wpływ wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu na funkcjonowanie giełdy K_U20 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Rynek finansowy - podstawowe pojęcia Struktura rynku finansowego: rynek kapitałowy i pieniężny. Rynek pierwotny i wtórny oraz ich funkcje. Uczestnicy rynku kapitałowego. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni na rynku kapitałowym. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego. Pojęcie papieru wartościowego. Klasyfikacje papierów wartościowych. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe wprowadzenie. Instrumenty rynku pieniężnego. Obligacje. Akcje i inne instrumenty udziałowe. Instrumenty pochodne wprowadzenie. Opcje. Kontrakty terminowe forward i futures. Kontrakty swap. Fundusze inwestycyjne Rodzaje funduszy inwestycyjnych, wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne, rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Analiza portfelowa Portfel dwuskładnikowy. Linia rynku kapitałowego. Efekty dywersyfikacji portfela - ryzyko wariancyjne i kowariancyjne. Model Markowicza. Modele indeksowe. Model wyceny kapitału (CAPM) Założenia ekonomiczne modelu. Wyprowadzenie standardowego (jednookresowego) modelu CAPM. Ekonomiczne konsekwencje modelu. Równania modelu CAPM a model rynkowy Ocena efektywności zarządzania portfelem Pomiar stopy zwrotu portfela. Indeks Jansena. Indeks Treynora. Indeks Sharpe`a. Efektywność zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych. Wycena akcji i obligacji Modele zdyskontowanych przepływów gotówki. Model stałego wzrostu. Modele wielookresowe. Podstawowe stopy zwrotu związane z obligacjami. Wycena obligacji. Techniki zarządzania portfelami obligacji. Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Pojęcie rynku efektywnego. Analiza techniczna - podstawowe metody. Analiza fundamentalna. IK IK IK IK2 IK2 IK2, IK3 IK2, IK3 2 2 IK2, IK3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Zaliczenie

12 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja praktyczne Inne IK X IK2 X X IK3 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Prezentacja wykonanej analizy fundamentalnej oraz pisemny egzamin Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 20 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 20 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 20 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 5 Liczba punktów ECTS 4 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 20 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 32 Literatura: Literatura podstawowa Bień W.; Rynek papierów wartościowych; Wyd. IV; Diffin Dębski W.; Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki; Wyd. IV; PWN Elton E. J., Gruber M. J.; Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych; WIG Press 998. Gabryjelczyk U.; Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność; Oficyna Ekonomiczna 200. Gabryjelczyk U., Ziarko-Siwek U.; Inwestycje finansowe; CeDeWu Haugen R. A.; Teoria nowoczesnego inwestowania; WIG Press 99. Jajuga K., Jajuga T.; Inwestycje instrumenty finansowe ryzyko finansowe inżynieria finansowa; Wyd. III; PWN Nawrot W.; Exchange-traded funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych; CeDeWu Ostrowska E.; Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny; PWE Socha J.; Rynek papierów wartościowych w Polsce; Olympus Sławiński A.; Rynki finansowe; PWE 200. Szelągowska A. Red.; Instytucje rynku finansowego w Polsce; CeDeWu Ustawy, Rozporządzenia i Regulaminy dotyczące rynku finansowego w Polsce. Wiśniewska E.; Giełdowe instrumenty pochodne; CeDeWu Zalewski G.; Kontrakty terminowe w praktyce; Wyd. III; WIG Press 200. Literatura uzupełniająca. CHRISCHOLM A.M.; Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych Instrumenty strategie uczestnicy; WOLTERS KLUWER, 20, I 2. KAHN M.N.; Analiza techniczna wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych; WOLTERS KLUWER 20. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Krzysztof Sarnowski dr Krzysztof Sarnowski dr Arkadiusz Mazurkiewicz Jednostka dydaktyczna

13 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr Przedmiot: Inżynieria logistyczna Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 45 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Znajomość podstaw logistyki. Znajomość koncepcji procesów logistycznych. Cele przedmiotu: Umiejętność tworzenia koncepcji logistycznej rozwoju i funkcjonowania przedsiebiorstwa. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP3 EKP4 EKP5 EKP EKP7 EKP8 EKP9 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Definiuje i opisuje procesy logistyczne i struktury logistyczne przedsiębiorstwa. Rozpoznaje relacje między strukturami organizacyjnymi, zarządczymi oraz logistycznymi w przedsiębiorstwie. Charakteryzuje relacje między logistyką przedsiębiorstwa, a jego otoczeniem gospodarczym. Dostrzega konieczność koordynacji działań logistycznych w przedsiębiorstwie. Definiuje pojęcie strumieni logistycznych. Wskazuje na funkcje logistyczne przedsiębiorstw i operatora logistycznego w procesach gospodarczych. Rozpoznaje znaczenie i charakterystykę elementów zabezpieczenia technicznego procesów logistycznych. Definiuje miejsce, funkcje i relacje procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Tworzy logistyczną koncepcję funkcjonowania systemu zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Definiuje miejsce, funkcje i relacje procesów magazynowania w przedsiębiorstwie. Tworzy logistyczną koncepcję funkcjonowania systemu magazynowania w przedsiębiorstwie. Definiuje miejsce, funkcje i relacje procesów transportu w przedsiębiorstwie. Tworzy logistyczną koncepcję funkcjonowania systemu transportu w systemie przedsiębiorstwa. Definiuje miejsce, funkcje i relacje procesów dystrybucji w przedsiębiorstwie. Tworzy logistyczną koncepcję funkcjonowania systemu dystrynucji przedsiębiorstwa. Definiuje miejsce, funkcje i relacje procesów logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie. Tworzy logistyczną koncepcję funkcjonowania systemu logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W08, K_W K_W07, K_W08 K_W07, K_W08, K_W, K_W2 K_W08, K_W2 K_U0, K_U02, K_K02, K_K05 K_U0, K_U02, K_K02, K_K05 K_U0, K_U02, K_K02, K_K05 K_U0, K_U02, K_K02, K_K05 K_U0, K_U02, K_K02, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Pojęcie procesów logistycznych. Techniczne zabezpieczenie realizacji procesów logistycznych. Koordynacja działań jako podstawa skutecznej realizacji procesów logistycznych. Infrastruktura procesów logistycznych. Nadrzędna rola i funkcje operatora logistycznego. Procesy technologiczne w realizacji usług logistycznych. 2 4 EKP 2 Identyfikacja procesów i strumieni logistycznych w przedsiębiorstwie. 3 EKP3

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo