Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011"

Transkrypt

1 Profile zawodowe specjalizacje zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 Spis treści: A. Idea kształcenia profilowanego... 1 B. Specjalizacje zawodowe (profile) oferowane na kierunku GAP w roku akademickim 2010/ C. Zasady wyboru profili zawodowych... 2 D. Opis specjalizacji (profili) zawodowych na kierunku GAP zgłoszonych do uruchomienia w roku akademickim 2010/ (I) ANALIZY W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 2 (II) AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO... 4 (III) MEDIA W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 7 (IV) ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM... 8 (V) ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ A. Idea kształcenia profilowanego Kształcenie profilowane nadaje studiom na GAP-ie istotny praktyczny wymiar. Przede wszystkim ma zapewnid kontakt z praktyką gospodarczą i nabycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Ponadto umożliwia samodzielne kształtowanie ścieżki edukacyjnej, zapewniając zdobycie specjalistycznej wiedzy zgodnie z indywidualnymi preferencjami i zainteresowaniami studentów. Kształcenie profilowane obejmuje następujące elementy: profilowane seminaria dyplomowe, bloki przedmiotów specjalizacyjnych, praktyki zawodowe. Specjalizacje zawodowe obejmują zestawy czterech przedmiotów grupy D2, logicznie powiązanych ze sobą, wykładanych na V i VI semestrze studiów. W ich ramach przekazana zostanie konkretna wiedza i umiejętności w szczególności predestynujące do wykonywania określonego zawodu w instytucjach sektora publicznego. Korzyści z kształcenia profilowanego: oznacza nową jakośd studiów umożliwia studentom kształtowanie ścieżek edukacyjnych zgodnie z indywidualnymi preferencjami i zainteresowaniami zakłada realizację zasady rzeczywistego wyboru przedmiotów w grupie D2, oznacza nową jakośd kształcenia, poprzez poszerzenie zakresu oferty dydaktycznej pochodzącej z różnych katedr do pewnego stopnie przesądza o interdyscyplinarnym charakterze studiów, nadaje studiom I stopnia zdecydowanie praktyczny (zawodowy) charakter ma zapewnid zdobycie specjalistycznej wiedzy i nabycie niezbędnego doświadczenia zawodowego, stanowi nową formę współpracy między katedrami, stanowi odejście od homogenicznej struktury specjalności na rzecz b. elastycznej i do pewnego stopnia konkurencyjnej formuły dydaktycznej, może stanowid pole doświadczalne do dalszych innowacji w sferze kształcenia w UEK, może zostad wykorzystane w działaniach promocyjnych i marketingowych Wydziału (UEK). 1

2 B. Specjalizacje zawodowe (profile) oferowane na kierunku GAP w roku akademickim 2010/2011 I II III IV V Analizy w gospodarce i administracji publicznej, Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, Media w gospodarce i administracji publicznej, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej. C. Zasady wyboru profili zawodowych 1. Studenci GAP dokonują wyboru specjalizacji zawodowej pod koniec IV semestru studiów, w drodze zapisu sekretariacie Katedry GAP. Zapisy na profile zawodowe uruchamiane w roku akademickim 2010/2011 odbywają się drogą ową poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres lub osobiście w sekretariacie Katedry w dniach 24 maja 2 czerwca 2010 r. 2. Dana specjalizacja zawodowa zostaje uruchomiona w przypadku, gdy zostanie wybrana przez co najmniej 35 studentów. 3. Dokonując wyboru student zobligowany jest do wskazania co najmniej 2 specjalizacji zawodowych (wg stopnia preferencji). 4. Przypisanie do specjalizacji zawodowej nastąpi pod warunkiem jej uruchomienia i zakwalifikowania się studenta (wg średniej ocen). 5. Maksymalna liczba studentów studiujących na danej specjalizacji nie może przekroczyd 48 (decyduje kryterium średniej ocen za pierwsze trzy semestry na GAP). 6. Dziekan może wyrazid zgodę na równoczesne studiowanie przez studentów GAP maksymalnie 2 specjalizacji zawodowych. 7. Dziekan może wyrazid zgodę na równoczesne studiowanie przez studentów GAP określonej specjalizacji zawodowej oraz maksymalnie do 4 przedmiotów wybranych z innych specjalizacji, pod warunkiem ich uruchomienia. D. Opis specjalizacji (profili) zawodowych na kierunku GAP zgłoszonych do uruchomienia w roku akademickim 2010/2011 (I) ANALIZY W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zestaw przedmiotów 1. Metody badawcze w gospodarce i administracji publicznej. 2. Narzędzia pomiaru zjawisk społecznych. 3. Badania jakościowe w administracji publicznej. 4. Modele predykcyjne i data mining w sektorze publicznym. Założenia profilu Studenci wybierający specjalnośd uzyskają konkretne umiejętności w zakresie: projektowania, prowadzenia badao i analizy rynków pracy, dóbr i usług, kapitału, rynków, instytucjonalnych oraz rynku politycznego, 2

3 demoskopowych badao lokalnej opinii publicznej, oceny wizerunku i strategii rozwojowych miast i regionów, ewaluacji i monitorowania polityk społecznych (badania społeczne dla administracji, badania środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym itp.). Umożliwiamy zdobycie umiejętności przygotowania i organizacji projektów badawczych, tworzenia narzędzi pomiaru (kwestionariuszy ankietowych i wywiadu, tworzenia standaryzowanych skal) i posługiwania się specjalistycznymi pakietami komputerowymi analizy danych ilościowych i jakościowych (SPSS, STATISTICA, SNAP, SIPINA, QDAMiner). Zdobywanie wiedzy i umiejętności będzie rozwijane w trakcie realizacji indywidualnych lub zespołowych projektów badawczych, pobudzających samodzielnośd myślenia i kreatywnośd grupy oraz pozwalających na pełną realizację wybranego projektu. Poziom i stopieo trudności materiału wykładowego jest dostosowany do poziomu wiedzy uczestników studiów, z równoczesnym uwzględnieniem wszystkich, krytycznie ważnych, metod i podejśd badawczych. Słuchacze otrzymają Certyfikat Statsoftu znajomości programu Statistica, który będzie wykorzystywany w trakcie zajęd. Przystępny sposób prezentacji wiedzy, z uwzględnieniem przykładów zaczerpniętych ze współczesnych badao, umożliwi absolwentom kursu: zdobycie narzędzi analitycznych badania rynków i sektorów, samodzielną realizację małych i średnich projektów badawczych oraz nawiązanie równorzędnej i partnerskiej współpracy z agencjami badawczymi przy realizacji dużych projektów. Ramowe treści kształcenia 1. Metody badawcze w gospodarce i administracji publicznej Proces badawczy, projekt badao, badania sondażowe, badania wzdłużne, badania panelowe, badania eksperymentalne i quasi-eksperymentalne, badania ewaluacyjne, metody metaanalizy danych, analiza danych zastanych, ilościowe i jakościowe badania terenowe, analiza treści dokumentów, analiza biograficzna, wspomaganie komputerowe analizy danych, organizacja badao społecznych, rynek badawczy w UE. Zrozumienie roli metod badawczych naukach społecznych; umiejętnośd wyboru podejśd badawczych do rozwiązywania problemów obszarze administracji publicznej; umiejętnośd wyboru metod badawczych, umiejętnośd poprawnej interpretacji wyników z poszczególnych rodzajów badao; umiejętnośd realizacji projektu badawczego. 2. Narzędzia pomiaru zjawisk społecznych Narzędzia gromadzenia danych w badaniach społecznych, metody komunikacji z badanymi, pomiar w naukach społecznych, rodzaje wskaźników społecznych, budowa wskaźników, wskaźniki lejkenowskie, skale pomiarowe, skala Likerta, skala Thurstone a, skala Guttmana, skala Stapela, dyferencjał semantyczny, ocena rzetelności skal, -Cronbacha, współczynnik odtwarzalności, model Rascha, ocena trafności skali, skale porównawcze, skalowanie wielowymiarowe, mapy percepcji i preferencji. 3

4 Umiejętnośd tworzenia narzędzi badawczych w naukach społecznych; umiejętnośd tworzenia skal prostych i złożonych do pomiaru konstruktów społecznych; umiejętnośd walidacji narzędzia pomiaru i oceny jego rzetelności i trafności. 3. Badania jakościowe w administracji publicznej Podejścia w badaniach jakościowych, podejście etnograficzne, podejście semiotyczne, podejście psychoanalityczne, teoria ugruntowana, metody badao jakościowych, pogłębiony wywiad indywidualny (IDI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI), wywiady drabinkowe (laddering), analiza danych jakościowych, analiza treści, analiza studiów przypadków, indukcja analityczna, sieci przyczynowe i analiza matrycowa. Zrozumienie roli badao jakościowych dla potrzeb podejmowania decyzji w administracji publicznej; umiejętnośd zaplanowania badania jakościowego; umiejętnośd analizy i interpretacji wyników badania jakościowego; umiejętnośd przeprowadzenia analizy treści dokumentów i pogłębionej analizy jakościowej wypowiedzi badanych. 4. Modele predykcyjne i data mining w sektorze publicznym Predykcja i postdykcja. Rodzaje modeli predykcyjnych, projekt badao predykcyjnych, analiza krzywych operacyjno-charakterystycznych ROC, metody analizy regresyjnej w predykcji zjawisk społecznych, prosta regresja logistyczna, modele ścieżkowe, analiza dyskryminacyjna, drzewa klasyfikacyjne (CART, CHAID), narzędzia data mining, analiza koszykowa, reguły asocjacyjne i sekwencyjne, wykorzystanie sieci neuronowych w sektorze publicznym, text mining, web-mining. Zrozumienie roli badao predykcyjnych; umiejętnośd stosowania metod diagnostyczno-predykcyjnych w analizie zjawisk społecznych; umiejętnośd oceny trafności predykcyjnej modelu, Zrozumienie roli zgłębiania danych w naukach społecznych; umiejętnośd analizy dużych baz danych; umiejętnośd wyboru poprawnych technik zgłębiania danych; umiejętnośd budowy modelu data mining; umiejętnośd interpretacji wyników analizy, umiejętnośd stosowania programu komputerowego w projekcie data mining; umiejętnośd automatyzacji procesu analitycznego. (II) AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO Zestaw przedmiotów 1. Audyt wewnętrzny struktury organizacyjnej jednostek sektora publicznego. 2. Audyt operacyjny w jednostkach sektora publicznego. 3. Audyt strategiczny w jednostkach sektora publicznego. 4. Audyt finansowy w jednostkach sektora publicznego. Założenia profilu Studia w ramach specjalizacji Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego są propozycją skierowaną do studentów drugiego roku, studiujących na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. Program studiów w ramach specjalizacji został ułożony w taki sposób, aby zapewnid studiującym szeroką wiedzę zawodową z zakresu audytu wewnętrznego instytucji 4

5 administracji publicznej, a także nabycie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem audytu wewnętrznego w tych jednostkach. Studenci specjalizacji nabywają wiedzę dotyczącą takich aspektów audytu jak: funkcjonalnego polegającego na określeniu procedur realizacji audytu wewnętrznego, przedmiotowego sprowadzonego do ustalenia zadao audytu wewnętrznego, strukturalnego znajdującego wyraz w rozwiązaniach strukturalnych, poprzez które realizowane są funkcje audytu wewnętrznego, instytucjonalnego konkretyzowanego zbirem metod i technik, które wykorzystywane są w toku realizacji procedur audytu wewnętrznego. Praktyczne umiejętności związane będą z rozwiązywaniem licznych projektów (case study), poprzez który przybliżona zostanie praktyczna strona realizacji dwóch podstawowych funkcji audytu wewnętrznego funkcji kontrolnej i doradczej. Absolwenci specjalizacji mogą podjąd pracę na różnych stanowiskach w jednostkach administracji publicznej oraz są przygotowani do przeprowadzania audytów wewnętrznych. Mogą byd również zatrudnieni w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem organizacyjnym. Ramowe treści kształcenia 1. Audyt wewnętrzny struktury organizacyjnej jednostek sektora publicznego pojęcie struktury organizacyjnej, analiza głównych czynników determinujących strukturę organizacyjną jednostek sektora publicznego, omówienie zasad analizy, diagnozy i projektowania struktury organizacyjnej, charakterystyka podstawowych rodzajów struktury organizacyjnej, omówienie struktur organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, metodyka audytu wewnętrznego struktury organizacyjnej, metody diagnozy oraz doskonalenia struktury organizacyjnej w jednostkach sektora publicznego. przyswojenie pojęd z zakresu audytu wewnętrznego struktury organizacyjnej w jednostkach sektora publicznego, przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki audytu struktury organizacyjnej, nabycie umiejętności dotyczących analizy, diagnozy i projektowania, jako podstawowych procesów badawczych metodyki audytu struktury organizacyjnej w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie metodyki doskonalenia struktury organizacyjnej do realizacji zadao audytowych w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie praktycznych przykładów do wskazania obszarów problemowych w istniejących rozwiązaniach strukturalnych i praktyczna realizacja audytu struktury organizacyjnej jednostek sektora publicznego. 2. Audyt operacyjny w jednostkach sektora publicznego pojęcie i zadania audytu operacyjnego, metodyka audytu operacyjnego, realizacja audytu stanowiska pracy w oparciu o zasady tworzenia schematu opisu stanowiska pracy, jak również organizowania pracy, ekonomii ruchów, doboru narzędzi i wyposażenia, przebiegu czynności, wykorzystanie metod i technik organizowania pracy, do realizacji audytu pracy biurowej pracownika oraz audyt pracy menedżerskiej w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie metod i technik organizowania pracy do realizacji audytu procedur oraz audytu obiegu dokumentów obowiązujących w jednostkach sektora publicznego, w oparciu o metody wartościowania pracy omówienie i przeprowadzenie audytu wynagrodzeo w jednostkach sektora publicznego, audyt funkcjonowania systemu kontroli 5

6 wewnętrznej, istota, procedury i narzędzia wspomagające audyt systemów informatycznych w sektorze publicznym. przyswojenie podstawowych pojęd z zakresu audytu operacyjnego w jednostkach sektora publicznego, przekazanie wiedzy dotyczącej metodyki audytu operacyjnego, nabycie umiejętności stosowania metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w audycie operacyjnym jednostek sektora publicznego, zwracanie uwagi na korzyści wynikające z etycznych zachowao w ramach pełnienia funkcji audytora, operacjonalizacja podstawowych pojęd z zakresu audytu operacyjnego w jednostkach sektora publicznego, praktyczne stosowanie metod i technik podczas realizacji zadao audytowych w jednostkach sektora publicznego, w oparciu o liczne praktyczne przykłady pokazywanie związku między teoretycznymi rozwiązaniami a praktyką stosowana w jednostkach sektora publicznego. 3. Audyt strategiczny w jednostkach sektora publicznego istota strategii i zarządzania strategicznego, specyfika projektowania i implementacji strategii w jednostkach sektora publicznego, metodyka audytu strategii w instytucjach publicznych, audyt misji, wizji i celów strategicznych w instytucjach sektora publicznego, audyt procesu projektowania i implementacji strategii, audyt dostosowania struktury i kultury organizacyjnej do strategii, audyt kapitału intelektualnego w jednostkach sektora publicznego. przyswojenie podstawowych pojęd z zakresu audytu strategicznego w jednostkach sektora publicznego, przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki audytu strategicznego, nabycie praktycznych umiejętności dotyczących wykonywania poszczególnych rodzajów audytów realizowanych w ramach audytu strategicznego instytucji publicznych, zwracanie uwagi na korzyści wynikające z etycznych zachowao w ramach pełnienia funkcji audytora, operacjonalizacja podstawowych pojęd z audytu strategicznego w jednostkach finansów publicznych, korzystanie podstawowych założeo dotyczących projektowania strategii, procesu implementacji strategii do realizacji zadania audytowego. 4. Audyt finansowy w jednostkach sektora publicznego przyswojenie podstawowych pojęd z zakresu audytu finansowego w jednostkach sektora publicznego, przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki rozwiązywania zadania audytowego, nabycie umiejętności dotyczących poszczególnych rodzajów zadao audytowych realizowanych w ramach uregulowao prawnych w jednostkach sektora publicznego, zwracanie uwagi na korzyści wynikające z etycznych zachowao w ramach pełnienia funkcji audytora, operacjonalizacja podstawowych pojęd z audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego, wykorzystanie podstawowych metod podczas realizacji zadania audytowego, w oparciu o liczne przykłady praktyczne pokazywanie związku rozważao teoretycznych z obecną lub przyszłą praktyka zawodową studentów. pojęcie i funkcje audytu finansowego, podstawy prawne audytu finansowego w jednostkach sektora publicznego, zasady audytu finansowego, metodyka audytu finansowego w instytucjach (etapy i procedury badania), wykorzystanie metod analitycznych w realizacji zadao audytowych, audyt środków unijnych z funduszy strukturalnych, audyt z Funduszy Spójności, ocena prawidłowości wykorzystania środków unijnych, zasady obowiązujące w trakcie korzystania z pomocy unijnej. 6

7 (III) MEDIA W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zestaw przedmiotów 1. Podstawy dziennikarstwa i produkcji telewizyjnej. 2. Dziennikarstwo w praktyce. 3. Nowoczesne media. 4. Reklama i marketing w mediach. Założenia profilu Staromodne i mało realistyczne byłoby w XXI wieku nazywanie mediów tylko czwartą władzą. Nie chodzi zresztą o miejsce na podium, a o realny wpływ na standardy życia społecznego we wszystkich jego dziedzinach w krajach demokratycznych. Środki masowego przekazu są dzisiaj niekwestionowanym liderem w kreowaniu opinii publicznej, inicjatorem lub chociaż uczestnikiem większości procesów, które zachodzą na styku gospodarki, polityki i administracji, a także społeczeostwa i kultury. Nie bez powodu chyba, wielu badaczy uważa współczesne dziennikarstwo za samodzielny podsystem społeczny. Za sprawą postępu technologicznego media zmieniają się coraz szybciej. Wraz z nimi zmieniają się środki społecznego komunikowania. Wiele tradycyjnych funkcji dziennikarstwa i mediów traci na znaczeniu w konfrontacji z tempem życia, natychmiastowym dostępem do informacji i globalizacją. W cyfrowym lub wirtualnym świecie interakcji każdy odbiorca jest panem swojego medium. A dziennikarstwo i same media stają się integralną częścią społeczeostwa zabawy i gospodarki rozrywki. Dziennikarstwo było i jest podstawowym źródłem informacji o rynku i gospodarce. Ale nie zawsze. Współczesnośd bywa nazywana epoką terroru informacji, bo media, po to by sprzedad swoje audytoria reklamie mnożą informację ponad miarę. W świecie, w którym wiemy coraz więcej, o coraz mniejszej liczbie rzeczy łatwo byd oszukanym. Celem nie jest przekazanie prawdy lecz wzbudzenie zainteresowania. Ta ekonomia uwagi chyba się opłaca, skoro udział rynku medialnego w PKB najbardziej rozwiniętych krajów świata nadal rośnie. Od 2000 roku media są najbardziej reklamującą się branżą na światowym rynku reklamy. Jak się w świecie mediów odnaleźd i jak je z pożytkiem dla siebie i całego społeczeostwa wykorzystad? Dzięki proponowanemu profilowi studenci nabędą podstawową wiedzę dziennikarską, a także dotyczącą funkcjonowania mediów, w tym zarządzania nimi i poruszania się po przepisach prawa autorskiego. Ważnym elementem kształcenia będą zajęcia z kamerą, które pozwolą na praktyczne wykorzystanie przekazywanej wiedzy i nauczą studentów jak skutecznie się komunikowad i prezentowad swoje racje. Istotnym novum proponowanym studentom w roku akademickim 2009/10 będzie przedmiot Nowoczesne media. Cyfryzacja i konwergencja powoli stają się faktem. Internet nie jest już zwykłym dystrybutorem wiadomości. Jest zarówno narzędziem, jak i miejscem pracy dla wielu milionów ludzi na świecie. Co to jest marketing, e-commerce, e-government? To tylko wybrane zagadnienia teoretyczne, które poznają studenci. Poza tym, praktyczne dwiczenia jak zaistnied w sieci jako przedsiębiorca. 7

8 Ramowe treści kształcenia 1. Podstawy dziennikarstwa i produkcji telewizyjnej Media masowe w życiu społecznym. Podstawy komunikacji społecznej. Historia mediów. Wolnośd słowa w Konstytucji RP i wyrokach Trybunału w Strasburgu. Prawo prasowe. Prasa drukowana a internet. Ustawa o radiu i telewizji. Prawa i obowiązki dziennikarzy. Proces produkcji programu telewizyjnego. Scenariusz, scenopis i konspekt programu telewizyjnego. Sztuka wywiadu. Elementy prawa autorskiego w praktyce. Producenci niezależni. Etyka dziennikarska sprostowania i odpowiedzi. Kreatywnośd a rzetelnośd zawodowa. 2. Dziennikarstwo w praktyce Zajęcia praktyczne z kamerą z elementami teorii z dziedzin: Komunikowanie masowe. Gatunki dziennikarskie w praktyce telewizyjnej. Elementy autoprezentacji i mowy ciała. Podstawy retoryki i erystyki. Język pisany a język mówiony pisanie dla radia i telewizji. Paralelne i kontrapunktywne obrazowanie wystąpieo. Organizacja planu zdjęciowego. Język filmu. Technika telewizyjna. Wystąpienia przed kamerą w formie konkurencji. Tworzenie konspektu i realizacja prostych felietonów. 3. Nowoczesne media Internet jako nowoczesne medium. Zarządzanie serwisem. Strategie i modele biznesu w sieci. Badanie efektywności w internecie. Człowiek a internet. Przyszłośd mediów a internet. Serwis www. Google i potęga wyszukiwarek, czyli SEO i SEM. E mail marketing. Działania promocyjne w internecie. Public relations w sieci. Podmioty działające na rynku interaktywnym w Polsce. E- commerce, czyli działania biznesowo-handlowe w internecie. E-government. 4. Reklama i marketing w mediach Współczesne społeczeostwo konsumpcyjne i jego cechy. Reguły komunikacji marketingowej. Wartośd marki w reklamie. Definicje i funkcje reklamy. Media reklamowe. Rynek mediów (nośników) reklamy w Polsce. Planowanie mediów reklamie. Podmioty i struktura branży reklamowej. Budżety reklamowe. Cechy przekazu reklamowego. Zadania agencji reklamowej. Badanie skuteczności i efektywności reklamy. Prawo i etyka w reklamie. Historia reklamy w Polsce i na świecie. Reklama społeczna. Reklama jako element współczesnej kultury. (IV) ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM Zestaw przedmiotów 1. Historia kultury i sztuki 2. Miasto w cywilizacji europejskiej 3. Rewitalizacja miast 4. Polityka kulturalna i ochrona dóbr kultury Wprowadzenie do profilu Jeśli dziedzictwo kulturowe to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów to stanowi dziś ono z jednej strony przedmiot ochrony, z drugiej zaś potencjał, który winien zostad wykorzystany dla przyszłego rozwoju. Tylko bowiem umiejętne i harmonijne włączenie dziedzictwa do wielkiej zmiany cywilizacyjnej, jakiej jesteśmy świadkami, daje gwarancję jego skutecznej ochrony. Podkreślid przy 8

9 tym trzeba złożonośd i interdyscyplinarnośd problematyki ochrony zabytków w warunkach gospodarki rynkowej oraz postępującej globalizacji. Nowa sytuacja zmusza do zmiany dotychczasowej pasywnej filozofii ochrony. Do takiej zmiany zmusza także znaczne poszerzenie zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Ochrona oznaczad musi przede wszystkim mądre zarządzanie zmieniającą się funkcją i zmieniającym się potencjałem. Wymaga to również zintegrowanego podejścia do zagadnienia krajobrazu kulturowego, jako niezwykle złożonego układu naczyo połączonych. Tak więc nie tylko forma do czego przyzwyczaiło nas dotychczasowe myślenie o ochronie dziedzictwa ale także funkcja zabytkowych obiektów i układów decyduje dzisiaj o skuteczności ich zachowania. Dziedzictwo to nie tylko suma zachowanych na danym obszarze obiektów zabytkowych. To z jednej strony warstwa symboliczna, związana z interpretacją dziedzictwa jako sacrum, ale to także produkt rynkowy co jest faktem ciągle dla wielu szokującym. W tym sensie skuteczne zarządzanie zasobami dziedzictwa oznacza trafną odpowiedź na pytania o jego dostępnośd, o jego konsumentów. Nowoczesna ochrona dziedzictwa musi w istocie oznaczad mądre zarządzanie potencjałem dziedzictwa i ciągłe poszukiwanie kompromisu pomiędzy doktryną konserwatorską a nieuchronną zmianą. Wymaga to od służb konserwatorskich coraz większej wiedzy w zakresie ekonomii, teorii zarządzania, marketingu, a także prawa i administracji publicznej. Ochrony zabytków nie można przy tym oderwad od szerszego kontekstu nie tylko mecenatu paostwa wobec kultury, ale i reguł polityki przestrzennej, edukacji społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa, wreszcie zagadnieo ustrojowych. Gwarancją skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego miast i regionów historycznych w systemie wolnorynkowym jest więc umiejętne powiązanie dziedzictwa ze sferą gospodarczą. Koniecznością staje się stworzenie nowych ram prawnych i finansowych funkcjonowania obszarów zabytkowych. Oznacza to koniecznośd znalezienia kompromisu pomiędzy kanonami ochrony a wymogami życia i prawami ekonomii. Nie można dziś mówid o skutecznej ochronie zabytkowego obszaru bez skutecznych strategii w zakresie zarządzania. Założenia profilu Celem profilu jest kształcenie kadr, które będą przygotowane do podjęcia do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym oraz prowadzeniem polityki kulturalnej, zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym: jako planujący proces inwestycyjny, menedżerowie/zarządzający obiektami i miejscami zabytkowymi oraz instytucjami kultury, w sektorze publicznym, prywatnym oraz organizacjach pozarządowych; w administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, w tych departamentach oraz działach, których praca związana jest z planowaniem, monitorowaniem i kontrolowaniem wykorzystania przestrzeni oraz obiektów i miejsc zabytkowych np. dla potrzeb planowania przestrzennego, tworzenia strategii rozwoju, lokalnych programów rewitalizacji, rozwoju turystyki, promocji miast i regionów itp.; w szeroko rozumianym sektorze turystyki i rekreacji (leisure industry). Studenci specjalizacji nabędą następujące umiejętności i wiedzę: podstawy wiedzy na temat historycznego kształtowania się i wartości dziedzictwa kulturowego oraz granic jego przekształceo/wykorzystania (np. ograniczenia prawne z punktu widzenia konserwatorskiego, planistyczne), znajomośd najnowszych trendów oraz sposobów wykorzystania szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego (zarówno materialnego tj. obiektów i miejsc zabytkowych, obiektów ruchomych, jak i niematerialnego np. tradycje i zwyczaje miejsca) jego adaptacji i przekształcania dla współczesnych potrzeb (społecznych, ekonomicznych itp.), 9

10 znajomośd zasad planowania, finansowania i realizacji projektów związanych z dziedzictwem kulturowym, w tym programów rewitalizacji zabytkowych dzielnic i obszarów, znajomośd międzynarodowych standardów oraz najważniejszych uregulowao prawnych w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, wiedza na temat polityki paostwa w tej dziedzinie i jej kształtowania. Ramowe treści kształcenia 1. Historia kultury i sztuki Historia kultury ze szczególnym uwzględnieniem dziejów cywilizacji europejskiej od antyku po współczesnośd. Zarys historii sztuki polskiej na tle najważniejszych zjawisk w sztuce europejskiej. Historia architektury ziem Polski. Najważniejsze kolekcje i muzea. Lista Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 2. Miasto w cywilizacji europejskiej Celem wykładu jest prezentacja fenomenu miasta jako zwierciadła cywilizacji. Miasto rozumiane: jako idea, funkcja, forma i proces jest też pretekstem do refleksji metodologicznej. Urbanologia ewokuje bowiem koniecznośd interdyscyplinarnego spojrzenia na fenomen miasta rozumianego z jednej strony jako dzieło sztuki, zaś z drugiej jako funkcja i proces. 3. Rewitalizacja miast Rewitalizacja istota procesu, jego cele i rodzaje. Rewitalizacja implantacyjna a rewitalizacja integracyjna. Wymiary rewitalizacji: przestrzeo i architektura, społecznośd, dziedzictwo kulturowe i tradycje obszaru, aspekt gospodarczy. Programy rewitalizacji. Ekonomiczne problemy rewitalizacji zdegradowanych struktur osadniczych. Europejskie doświadczenia i perspektywy rewitalizacji. 4. Polityka kulturalna i ochrona dóbr kultury Kultura jako czynnik rozwoju. Mecenat artystyczny. Polityka kulturalna i jej modele. Kultura a ekonomia. Przemysły kultury. Od pojęcia zabytku do pojęcia dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowa ochrony dóbr kultur. System ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. (V) ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zestaw przedmiotów 1. Pragmatyki służbowe w administracji. 2. Kierowanie zespołami. 3. Zarządzanie karierą zawodową w administracji. 4. Audyt personalny. Założenia profilu Profil zarządzanie kapitałem ludzkim adresowany jest do osób, które planują związad swoją karierę zawodową z pracą w działach pracowniczych jednostek finansów publicznych i urzędów administracji 10

11 publicznej. Posiadanie kompetencji w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim staje się konieczne nie tylko z punktu widzenia osób, które zawodowo zajmowad się będą tym obszarem funkcjonowania organizacji, ale także i w innych dziedzinach, decydowad będą także o sukcesie indywidualnych osób na rynku pracy. Celem profilu zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania ludzi w organizacji, w szczególności w takich obszarach jak: analiza i diagnoza kapitału ludzkiego w organizacji w kierunku wykorzystania uzyskanej informacji w profesjonalizacji zarządzania pracownikami, zarządzanie zespołami pracowniczymi, planowanie kariery, motywowanie pracowników, komunikowanie się w organizacji. Zdobycie powyższych umiejętności gwarantuje udział w przedmiotach specjalistycznych realizowanych w ramach wyżej wymienionego profilu. Zajęcia z przedmiotów określonych w profilu realizowane będą przez pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego, posiadających zarówno wiedzę teoretyczną, jak i duże doświadczenie praktyczne. Ramowe treści kształcenia 1. Pragmatyki służbowe w administracji Istota prawa urzędniczego status prawny pracowników administracji publicznej. Korpus służby cywilnej w systemie administracji publicznej organizacja służby cywilnej. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy z pracownikami administracji publicznej. Zakres uprawnieo i obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. Wynagradzanie i czas pracy pracowników administracji publicznej. Urlopy pracownicze. system ocen pracowników. Zasady prawa pracy dotyczące pracowników administracji publicznej: kodeks pracy i tzw. pragmatyki służbowe; równe traktowanie; zakaz dyskryminacji i mobbingu; podnoszenie kwalifikacji zawodowych; rozstrzyganie sporów na tle stosunków pracy pracowników administracji. Odpowiedzialnośd porządkowa, dyscyplinarna i karno-administracyjna pracowników administracji publicznej. Rodzaje kar porządkowych i dyscyplinarnych; rozstrzyganie sporów przez sąd pracy; odpowiedzialnośd karnoadministracyjna. Europejski Kodeks Dobrej Administracji. 2. Kierowanie zespołami Istota pracy zespołowej, klasyfikacja zespołów i ich charakterystyka. Budowa skutecznego zespołu. Cykl życia zespołu a zagrożenia w pracy zespołowej. Warunki i zasady kierowania zespołem. Kultura organizacji w kierowaniu zespołem pracowniczym. Warunki skutecznego wykorzystania kultury organizacyjnej w kierowaniu zespołem. Komunikowanie się w zespole. Istota i znaczenie komunikowania się. Proces komunikowania się, formy komunikacji grupowej i organizacyjnej. Motywowanie do działania zespołowego. Główne sposoby podejścia do motywacji pracowników. Role w pracy zespołowej. Znaczenie przywództwa w kierowaniu zespołami. Style przywództwa oraz determinanty ich wyboru. Zespoły a proces wprowadzania zmian. 3. Audyt personalny Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności firmy. Kontrola, samokontrola, controlling, audyt charakterystyka pojęd. Pojęcie i zakres audytu personalnego. Metodyka audytu personalnego. Dokumentowanie działao audytorskich. Identyfikowanie ryzyk personalnych. Uwarunkowania i rodzaje ryzyk personalnych. Metody zarządzania ryzykiem. Audyt personelu badanie stanu i struktury zatrudnienia. Audyt systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Audyt systemu wynagradzania pracowników. Analiza produktywności i kosztów pracy. Analiza organizacji i wykorzystania czasu pacy. 11

12 4. Zarządzanie karierą zawodową w administracji Pojęcie kariery i kariery zawodowej. Rodowód terminu i ewolucja koncepcji. Miejsce problematyki kariery w rozwoju jednostki: koncepcje Junga, Freuda, Loevinger, Levinsona, Piageta i van Gennepa. Kariera w organizacji i jej związki z obszarami funkcjonalnymi zarządzania zasobami ludzkimi. Koncepcje osobowości zawodowej E. Scheina i D. Halla. Modele rozwoju kariery w ujęciu D. Supera. Przebieg kariery zawodowej: charakterystyka typowych faz i ich cech wyróżniających. Proces oceny możliwości i kierunków rozwoju własnej kariery: wyznaczniki kariery, wartości związane z życiem jednostki i jej karierą. Poszukiwanie pracy: sposoby prezentacji, analiza i wybór ofert pracy, negocjowanie oferty. Planowanie ścieżki rozwoju kariery w wymiarze organizacyjnym i pozaorganizacyjnym. Realizacja kariery: decyzje podejmowane w poszczególnych stadiach rozwoju kariery. Organizacja jako miejsce rozwoju kariery: możliwości i ograniczenia wynikające z formy organizacji i kształtu struktury organizacyjnej. Instrumenty rozwoju karier w organizacji: plany sukcesji, macierze transakcyjne, profile kwalifikacyjne, ścieżki awansu itp. Ocena pracownika w kontekście rozwoju jego kariery (osiągnięcia, uzdolnienia, zainteresowania): kompetencje pracownika i ich prognostyczna wartośd. Międzynarodowy kontekst kariery zawodowej: zmiana wzorców rozwoju kariery w rozszerzającym się otoczeniu. Kierunki rozwoju koncepcji kariery zawodowej: kariera bez granic i akcja ja. 12

Profile zawodowe (specjalizacje) na kierunku GAP w roku akad. 2010/2011. Maj 2010 r.

Profile zawodowe (specjalizacje) na kierunku GAP w roku akad. 2010/2011. Maj 2010 r. Profile zawodowe (specjalizacje) na kierunku GAP w roku akad. 2010/2011 Maj 2010 r. Kształcenie profilowane: nadaje studiom I stopnia zdecydowanie praktyczny (zawodowy) charakter ma zapewnić zdobycie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH)

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH) Załącznik nr do Uchwały Nr 08/010 z dnia 1 czerwca 010 r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 010 011 011 01 01-01 STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Tematyka seminarium: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami i jednostkami sektora publicznego, zachowania organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne

Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne 1. Podstawy zarządzania organizacjami non-profit Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet Celem tego modułu jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Polityka społeczna Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Marketing kultury Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-503-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ opracowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo