OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ CEL ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP I PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ANALITYCZNE ETAP II PRACE KONCEPCYJNE I PROJEKTOWE ETAP III NADZÓR NAD PROCESEM WYTWÓRCZYM I WDROŻENIOWYM NOWEJ WERSJI EPUAP DOKONYWANYM PRZEZ PODMIOT TRZECI WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOLEŃ HARMONOGRAM PROJEKTU WYKRES GANTTA HARMONOGRAMU PROJEKTU Strona 2 z 38

3 1. Słownik pojęć Pojęcie Znaczenie Dostępność Stopień, w jakim produkt może być postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu. Efektywność Szybkość i skuteczność korzystania z produktu przez użytkowników, którzy go znają. Grupa docelowych odbiorców epuap Nauczalność Obywatel Obywatele, Przedsiębiorcy, Urzędnicy. Łatwość wykonania zadań przy pierwszym kontakcie z produktem. (Definicja na potrzeby niniejszego zamówienia) Osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, niebędąca Urzędnikiem bądź Przedsiębiorcą. Persony Opis (charakterystyka) przedstawiciela z danego segmentu użytkowników. Przedsiębiorca Satysfakcja Urzędnik Użyteczność, Używalność Użytkownik WCAG (z ang. Web Content Accessibility Guidelines) (Definicja na potrzeby niniejszego zamówienia) Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Poziom zadowolenia płynący z korzystania z produktu. (Definicja na potrzeby niniejszego zamówienia) Osoba fizyczna, zatrudniona w administracji publicznej na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego. Miara wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką produkt może być używany dla osiągnięcia celów użytkownika. Przedstawiciel Grupy docelowych odbiorców epuap Wytyczne dotyczące dostępności treści zamieszczanych w systemach informatycznych dostępnych w internecie za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Strona 3 z 38

4 2. Cel zamówienia Celem biznesowym Zamawiającego jest zwiększenie wygody załatwiania spraw urzędowych przez obywateli za pomocą epuap (www.epuap.gov.pl). Poprzez zwiększenie wygody załatwiania spraw za pomocą epuap rozumie się osiągnięcie przedstawionych poniżej celów szczegółowych 1 : 1. Zwiększenie Nauczalności. 2. Zwiększenie Efektywności. 3. Zmniejszenie liczby i częstotliwości popełniania błędów przez Użytkowników epuap. 4. Zwiększenie zrozumiałości treści na stronie, w tym komunikatów kierowanych z epuap do użytkowników. 5. Zwiększenie Satysfakcji i komfortu korzystania z epuap (łatwość znajdowania informacji, skrócenie czasu i zmniejszenie liczby kroków potrzebnych do realizacji usługi: od powzięcia potrzeby realizacji usługi, poprzez jej znalezienie, wywołanie (inicjalizację), realizację, aż po jej zakończenie). 6. Zwiększenie popularności strony epuap (w szczególności dostępnych na epuap usług) w internetowych serwisach wyszukiwawczych. 7. Zwiększenie Dostępności systemu epuap - w tym na urządzeniach mobilnych. 8. Zwiększenie Dostępności systemu epuap dla osób z dysfunkcjami spełnienie wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA z wyłączeniem tłumaczenia transmisji audio i video. 9. Zmniejszenie potrzeby zasięgania przez użytkowników pomocy (m.in. podręczniki, najczęściej zadawane pytania, wsparcie użytkowników epuap) z obszaru interakcji z epuap. 10. Zmniejszenie obaw przed załatwianiem spraw urzędowych online. 1 W części za normą PN-EN ISO :2011 Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 210: Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych. Strona 4 z 38

5 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest badanie użyteczności, przygotowanie i dostarczenie architektury informacji, prototypu interfejsu użytkownika oraz projektu graficznego interfejsu użytkownika epuap w Wersji standardowej i w Wersji mobilnej oraz Nadzór autorski nad Wdrożeniem przedmiotowych Produktów przez Podmiot trzeci. Zakres prac w poszczególnych etapach przedstawia się następująco: 1. Etap I Prace analityczne: przygotowanie projektu obejmujące przygotowanie, uzgodnienie i przekazanie PZP; szkolenie z zakresu ergonomii dla pracowników Zamawiającego; warsztat inicjujący; modelowanie procesów biznesowych dla zadań realizowanych przez użytkowników; analiza SEO; ekspercki audyt użyteczności epuap; analiza stanu obecnego badania z użytkownikami użyteczności epuap; badania preferencji obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online, w tym: o badania ilościowe, o badania jakościowe; analiza dobrych praktyk w obszarze e-administracji; analiza ograniczeń prawnych i technicznych. 2. Etap II Prace koncepcyjne i projektowe: przygotowanie wstepnej koncepcji interfejsu użytkownika, warsztat koncepcyjny, optymalizacja procesów biznesowych dla zadań realizowanych przez użytkowników; dla obu wersji standardowej i mobilnej: o opracowanie architektury informacji, o opracowanie prototypu interfejsu użytkownika, o opracowanie projektu graficznego interfejsu użytkownika; o opracowanie księgi komunikatów systemowych epuap; o weryfikacja projektu graficznego interfejsu użytkownika oraz księgi komunikatów systemowych epuap z użytkownikami do spełnienia wymagań biznesowych, przez które rozumie się w szczególności osiągnięcie docelowych wartości mierników dla wskaźników użyteczności epuap. 3. Etap III Nadzór nad procesem wytwórczym i wdrożeniowym nowej wersji epuap dokonywanym przez Podmiot trzeci: kontrola jakości wytwarzanego i wdrażanego przez Podmiot trzeci oprogramowania pod kątem zgodności z produktami niniejszego zamówienia; dokonywanie Modyfikacji; świadczenie konsultacji dotyczących wiedzy z dziedziny użyteczności: dla Podmiotu trzeciego oraz dla Zamawiającego; udział w odbiorach wdrażanych przez Podmiot trzeci produktów niniejszego zamówienia. Na koniec każdego etapu Wykonawca przygotuje i przedstawi podsumowanie zrealizowanych prac i wytworzonych produktów. Strona 5 z 38

6 Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w dalszej części OPZ oraz w Załączniku nr 1 do OPZ. Strona 6 z 38

7 4. Wymagania wobec przedmiotu zamówienia 4.1 Etap I Prace przygotowawcze i analityczne I. Szkolenie z zakresu ergonomii dla pracowników Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego z podstaw ergonomii interfejsów użytkownika systemów WWW i systemów mobilnych, a także z procesu wytwórczego zgodnego ze stosowanymi podczas realizacji niniejszego zamówienia normami. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane słownictwo i pojęcia stosowane przez Wykonawcę w ramach realizacji projektu. 1. Prezentacja zawierająca kluczowe zagadnienia omawiane podczas szkolenia z podstaw ergonomii interfejsów użytkownika systemów WWW i systemów mobilnych, a także z procesu wytwórczego zgodnego ze stosowanymi normami. 2. Materiały szkoleniowe z podstaw ergonomii interfejsów użytkownika systemów WWW i systemów mobilnych, a także z procesu wytwórczego zgodnego ze stosowanymi normami. 3. Certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu z podstaw ergonomii interfejsów użytkownika systemów WWW i systemów mobilnych, a także z procesu wytwórczego zgodnego ze stosowanymi w zamówieniu normami. II. Warsztat inicjujący 1. Wykonawca przeprowadzi warsztat inicjujący z udziałem pracowników Zamawiającego. Podczas warsztatu inicjującego zostaną omówione i zatwierdzone w szczególności następujące zagadnienia: cele biznesowe projektu, wstępne założenia dla nowego interfejsu użytkownika (kontekst użycia, kluczowe zadania do realizacji przez użytkowników epuap, wstępna segmentacja odbiorców, wstępna analiza problemów), metody pracy i sposoby komunikacji podczas realizacji projektu. 2. Wykonawca przygotuje dokument zawierający wstępne założenia projektowe: kontekst użycia, kluczowe zadania do realizacji przez użytkowników epuap, segmentacja odbiorców, analiza problemów, propozycja usprawnień. 3. Wykonawca przygotuje pokaz slajdów podsumowujący przebieg oraz ustalenia warsztatu inicjującego, który po zakończeniu warsztatu inicjującego zaprezentuje Zamawiającemu. Strona 7 z 38

8 4. Dokument opisujący metody pracy i sposoby komunikacji zespołów (Zamawiającego i Wykonawcy) w projekcie. 5. Dokument zawierający wstępne założenia projektowe: kontekst użycia, kluczowe zadania do realizacji przez użytkowników epuap, segmentacja odbiorców, analiza problemów, propozycja usprawnień. 6. Pokaz slajdów zawierający podsumowanie przebiegu oraz ustaleń warsztatu inicjującego. III. Modelowanie procesów biznesowych dla zadań realizowanych przez użytkowników 1. Wykonawca stworzy mapę procesów oraz zamodeluje procesy dla wymienionych poniżej zadań realizowanych przez Użytkowników. Zadania opisane są w Załączniku nr 1 do OPZ. 2. Dla procesów wyszczególnionych na mapie procesów Wykonawca stworzy przebiegi podstawowe i alternatywne. Przebiegi procesów zostaną zamodelowane w notacji graficznej, a także opisane tekstowo. Wybór notacji graficznej do modelowania procesów będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 3. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje pracownikom Zamawiającego pokaz slajdów omawiający zamodelowane procesy biznesowe. 7. Mapa procesów biznesowych dla zadań realizowanych przez użytkowników. 8. Graficzne odzwierciedlenie przebiegów procesów (podstawowych i alternatywnych). 9. Słowne opisy przebiegów procesów (podstawowych i alternatywnych). 10. Pokaz slajdów omawiający zamodelowane procesy biznesowe. IV. Analiza SEO 1. Wykonawca przeprowadzi analizę epuap pod kątem: istniejących błędów utrudniających osiąganie wysokich pozycji w wyszukiwarkach, podniesienia pozycji strony w wyszukiwarkach w szczególności w zakresie wytycznych wobec struktury i zawartości strony epuap, słów kluczowych, a także innych elementów wpływających na skuteczne pozycjonowanie epuap w internetowych serwisach wyszukiwawczych. 2. Wykonawca przygotuje raport zawierający opis, wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej analizy, rekomendacje zmian i ulepszeń. 3. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje Zamawiającemu pokaz slajdów omawiający raport z analizy SEO. Strona 8 z 38

9 11. Dokument przedstawiający metody i narzędzia prowadzenia analizy w zakresie SEO. 12. Raport zawierający wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych analiz, rekomendacje zmian i ulepszeń, a także zasady pisania tekstów z uwzględnieniem słów kluczowych. 13. Pokaz slajdów omawiający raport z analizy SEO. V. Ekspercki audyt użyteczności epuap 1. Wykonawca przeprowadzi ekspercki audyt użyteczności epuap. Audyt zostanie przeprowadzony przez co najmniej trzech analityków użyteczności. Zakres audytu eksperckiego będzie obejmował w szczególności: a. wygodę nawigacji oraz łatwość odnajdywania informacji, b. czytelność tekstów, c. skuteczność wyszukiwania informacji i czytelność wyników wyszukiwania, d. prezentowanie multimediów oraz dokumentów, e. ocenę grafiki i estetyki epuap, f. ocenę użyteczności epuap pod kątem standardów użyteczności systemów dostępnych za pośrednictwem przeglądarek internetowych, g. dobre i złe praktyki w zakresie rozwiązań zastosowanych na epuap, h. identyfikację błędów wraz określeniem ich wagi i rekomendacjami naprawy, i. propozycje strategii zmian oraz rozwoju epuap i jego poszczególnych elementów. 2. Wykonawca przygotuję raport z eksperckiego audytu epuap. 3. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje Zamawiającemu pokaz slajdów omawiający raport z eksperckiego audytu epuap. 14. Dokument przedstawiający metody prowadzenia eksperckiego audytu epuap. 15. Raport zawierający opis przeprowadzenia audytu, zastosowane metody, wyniki oraz wnioski z przeprowadzonego audytu eksperckiego, rekomendacje zmian i ulepszeń. Raport ma zawierać co najmniej: informacje odpowiadające zakresowi audytu, zrzuty ekranu z zaznaczeniem błędów wraz z rekomendowanymi sposobami eliminacji, rekomendowane sposoby eliminacji błędów i podniesienia używalności epuap, informacje na temat liczby i rodzaju błędów uszeregowanych według wpływu, jaki mają na realizację założonych celów, wskazanie zastosowanych w epuap rozwiązań, które uzyskują pozytywną ocenę i są przykładami dobrych praktyk, propozycje kierunków dalszego rozwoju. 16. Pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonego audytu eksperckiego epuap. Strona 9 z 38

10 VI. Analiza stanu obecnego badania z użytkownikami używalności epuap 1. Wykonawca przeprowadzi z użytkownikami badania użyteczności epuap. Badania przeprowadzone będą w celu zidentyfikowania problemów użytkowników wynikających z korzystania z aktualnej wersji epuap oraz oceny obecnego poziomu ergonomii epuap, w szczególności w następujących wymiarach: a. identyfikacja elementów, które wpływają na obniżenie użyteczności portalu dla użytkowników, b. ocena przyjazności przyjętych rozwiązań dla użytkowników, c. ocena łatwości dotarcia do poszukiwanych informacji łatwość nawigacji, d. ocena efektywności poszczególnych sekcji struktura stron, e. ocena estetyki stron ogólna ocena satysfakcji użytkowników z korzystania z portalu, f. oraz inne zgodne z normami PN-EN ISO :2011 oraz PN-EN ISO : Wykonawca przeprowadzi rekrutację uczestników badań. Badania zostaną przeprowadzone na następujących grupach: a. Obywatele (co najmniej 12 osób), b. Przedsiębiorcy (co najmniej 12 osób), c. Urzędnicy (co najmniej 12 osób). 3. Wykonawca przygotuje scenariusze dla każdego z zadań realizowanych przez badane osoby. Lista zadań stanowi Załącznik nr 1 do OPZ. 4. Wykonawca przeprowadzi indywidualne badania z użytkownikami moderowane przez pracowników Wykonawcy. W ramach obserwacji prowadzonej przez moderatora w trakcie badania zostanie w szczególności sprawdzone wykonanie zadań na stronie, zostaną także odnotowane miejsca krytyczne i trudne, a także miejsca, w których potrzebne są dodatkowe instrukcje oraz obszary niezrozumiałe dla użytkowników. 5. Z każdym z uczestników badań zostanie także przeprowadzony indywidualny wywiad pogłębiony dotyczący realizowanych zadań, napotkanych problemów i oczekiwań badanego. 6. Indywidualne badania z użytkownikami i indywidualne wywiady pogłębione, o których mowa w punktach 4 i 5, zostaną przez Wykonawcę udokumentowane nagraniami audio-wideo. 7. Po przeprowadzonych badaniach zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę jakościowa analiza materiału badawczego użyteczność epuap zostanie oceniona w szczególności w wymiarach: a. Efektywność, b. Nauczalność, c. Satysfakcja, d. Wydajność (m.in. czas i liczba kroków potrzebnych do osiągnięcia celów np. skorzystania z usługi), e. Zrozumiałość treści i komunikatów kierowanych do Użytkowników, f. Liczba i częstotliwość popełniania błędów przez Użytkowników. 8. Na bazie wyników analizy stanu obecnego Wykonawca zaproponuje do akceptacji Zamawiającego mierniki pozwalające określić obecny stopień ergonomii epuap. 9. W ramach prac Wykonawca przygotuje raport z wynikami badań, zobrazowanymi błędami oraz rekomendacjami usunięcia błędów. Raport będzie podstawą do poprawy użyteczności epuap i wdrażania nowych funkcjonalnych rozwiązań. 10. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje Zamawiającemu pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonej analizy stanu obecnego. Strona 10 z 38

11 17. Dokument przedstawiający metody prowadzenia badań użyteczności epuap analiza stanu obecnego. 18. Scenariusze dla każdego z zadań realizowanych przez badane osoby w ramach badań używalności epuap analiza stanu obecnego. 19. Nagrania audio-wideo z przeprowadzonych indywidualnych badań z użytkownikami i indywidualnych wywiadów pogłębionych. 20. Mierniki pozwalające określić stopień ergonomii epuap. 21. Raport z przeprowadzonej analizy obecnego stanu epuap, który będzie zawierał w szczególności następujące dane: wyniki rekrutacji, wyniki badań, ścieżki zachowań użytkowników pokazujące jak realizują swoje cele (jak się poruszają po epuap w celu wykonania zadań), stopień realizacji zadań (procentowe zestawienie sukcesów i porażek), mapy cieplne kliknięć ukazujące gdzie i z jakim natężeniem klikali na stronie badani, dane statystyczne z badań pozwalające na wyliczenie wartości mierników potrzebnych do porównania stanu obecnego z docelowym, rekomendacje ekspertów użyteczności w zakresie prowadzonych prac, wnioski. 22. Pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonej analizy stanu obecnego. VII. Badanie preferencji obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online Wykonawca przeprowadzi badania preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. Badania będą miały formę badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Badania przeprowadzone będą w celu zidentyfikowania problemów i potrzeb obywateli w związku z załatwianiem spraw urzędowych online. W ramach badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych Wykonawca: 1. przeprowadzi badania ilościowe, które dostarczą informacji w szczególności w zakresie: aktualnych problemów w kontaktach tradycyjnych i elektronicznych z administracją, aktualnych i potencjalnych potrzeb obywateli w zakresie elektronicznych kontaktów z administracją, sposobów, którymi obywatele mogą i chcieliby realizować usługi (sprawy urzędowe) online; Wykonawca: 1.1. sformułuje odpowiednie dla niniejszego badania problemy badawcze; 1.2. przeprowadzi rekrutację uczestników badania. Rekrutację należy przeprowadzić według niżej wymienionych kryteriów: dobór próby: losowo-kwotowy, grupa docelowa: internauci w wieku 18+ lat, struktura socjo-demograficzna próby będzie odpowiadać strukturze populacji, dla której wybrano próbę, liczebność próby: co najmniej 1000, 1.3. przygotuje scenariusze badań; 1.4. dobierze zestaw odpowiednich metod i narzędzi do przeprowadzenia badań; Strona 11 z 38

12 1.5. przeprowadzi pilota badań; 1.6. dokona aktualizacji scenariuszy badań na podstawie wyników pilota badań; 1.7. przeprowadzi badania ilościowe; 1.8. przygotuje dokumentację przeprowadzonych badań ilościowych; 1.9. przygotuje raport z przeprowadzonych badań; przygotuje i zaprezentuje Zamawiającemu pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonych badań. 23. Dokument przedstawiający metody prowadzenia ilościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. 24. Wyniki pilotażu ilościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. 25. Scenariusze (wstępne przed pilotażem oraz zaktualizowane po przeprowadzeniu pilotażu) ilościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. 26. Dokumentacja z przeprowadzonych ilościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online, zawierająca co najmniej: wyniki rekrutacji, opis przeprowadzonych badań, zakres przeprowadzonych badań, charakterystykę uczestników badań, wyniki badań zebrane w arkuszach kalkulacyjnych z wyróżnieniem zmiennych kluczowych dla analiz. 27. Raport zawierający wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych ilościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. Raport będzie zawierał co najmniej: wyniki badań ilościowych przedstawione opisowo, a także zobrazowane na wykresach, interpretację wyników; wnioski etnograficzne dotyczące podejścia użytkowników do spraw urzędowych online, wnioski z przeprowadzonych analiz. 28. Pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonych ilościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. 2. przeprowadzi badania jakościowe, które dostarczą informacji w zakresie: aktualnych problemów w kontaktach tradycyjnych i elektronicznych z administracją, aktualnych i potencjalnych potrzeb obywateli w zakresie elektronicznych kontaktów z administracją, sposobów, którymi obywatele mogą i chcieliby realizować usługi (sprawy urzędowe) online; Wykonawca: 2.1. przeprowadzi rekrutację uczestników badania. Rekrutację należy przeprowadzić według niżej wymienionych kryteriów: dobór próby: celowy, podporządkowany przedmiotowi badania, Strona 12 z 38

13 grupa docelowa: internauci w wieku 18 i więcej lat z Grupy docelowych odbiorców epuap, liczebność próby: co najmniej 4 grupy po 5-8 badanych spośród Grupy docelowych odbiorców epuap; 2.2. przygotuje scenariusze badań; 2.3. dobierze zestaw odpowiednich metod i narzędzi do przeprowadzenia badań; 2.4. przeprowadzi pilota badań; 2.5. dokona aktualizacji scenariuszy badań na podstawie wyników pilota badań; 2.6. przeprowadzi badania jakościowe Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa przedstawicieli zamawiającego jako obserwatorów podczas badań; 2.7. udokumentuje przeprowadzone badania jakościowe nagraniami audio-wideo; 2.8. przygotuje dokumentację przeprowadzonych badań jakościowych; 2.9. przygotuje raport z wynikami badań jakościowych; przygotuje i zaprezentuje Zamawiającemu pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonych badań. 29. Dokument prezentujący metody prowadzenia jakościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. 30. Wyniki pilotażu jakościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. 31. Scenariusze (wstępne przed pilotażem oraz zaktualizowane po przeprowadzeniu pilotażu) jakościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. 32. Dokumentacja z przeprowadzonych jakościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online, zawierająca co najmniej: listę uczestników, opis przeprowadzonych badań, zakres przeprowadzonych badań, podsumowanie opinii użytkowników, nagrania audio-wideo ilustrujące przebieg badań (w tym problemy i potrzeby użytkowników), wyniki badań zebrane w arkuszach kalkulacyjnych z wyróżnieniem zmiennych kluczowych dla analiz. 33. Raport zawierający wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań używalności epuap analiza stanu obecnego. Raport ma zawierać co najmniej: wyniki badań, interpretację wyników, wnioski etnograficzne dotyczące podejścia użytkowników do spraw urzędowych online, wnioski z przeprowadzonych analiz. 34. Pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonych jakościowych badań preferencji w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online. Strona 13 z 38

14 VIII. Analiza dobrych praktyk w obszarze e-administracji 1. Wykonawca przeprowadzi analizę porównawczą epuap z co najmniej sześcioma (minimum trzy w Polsce i minimum trzy zagraniczne) systemami centralnymi lub regionalnymi prowadzonymi przez instytucje publiczne, z których każdy pozwala na załatwianie spraw urzędowych online świadczonych przez wiele podmiotów publicznych. 2. Wykonawca przygotuje raport zawierający w szczególności: wyniki analizy porównawczej; dobre praktyki w zakresie tworzenia interfejsów użytkownika systemów e-administracji publicznej wdrożonych w Polsce (minimum trzy) i na świecie (minimum trzy); rekomendacje zastosowania dobrych praktyk w przebudowie epuap. 3. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje Zamawiającemu pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonej analizy dobrych praktyk w obszarze e-administracji. 35. Dokument przedstawiający metody prowadzenia analizy dobrych praktyk w obszarze e-administracji. 36. Raport zawierający wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej analizy dobrych praktyk w obszarze e-administracji. Raport będzie zawierał co najmniej: Dobre praktyki w zakresie tworzenia interfejsów użytkownika systemów e-administracji publicznej wdrożonych w Polsce i na świecie. Rekomendacje zastosowania zidentyfikowanych dobrych praktyk w przebudowie epuap. 37. Pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonej analizy dobrych praktyk w obszarze e- administracji. IX. Analiza ograniczeń prawnych i technicznych 1. Wykonawca przygotuje analizę możliwości zaspokojenia zbadanych potrzeb użytkowników w zakresie elektronicznych kontaktów z administracją za pomocą epuap w kontekście: 1.1. wszystkich obowiązujących podmioty publiczne ograniczeń prawnych, w szczególności z uwzględnieniem następujących ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2011 Nr 186 poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64 poz. 565 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz z późn. zm.), 1.2. dostępnych na rynku rozwiązań technicznych, które mogą być wykorzystane do przebudowy epuap zgodnie z potrzebami użytkowników. 2. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje Zamawiającemu pokaz slajdów omawiający raport z przeprowadzonej analizy ograniczeń prawnych i technicznych. Strona 14 z 38

15 38. Dokument przedstawiający plan pracy nad analizą możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników w kontekście ograniczeń prawnych i dostępnych na rynku rozwiązań technicznych. 39. Raport z analizy i interpretację wyników analizy w zakresie możliwości zaspokojenia potrzeb użytkowników w kontekście ograniczeń prawnych i dostępnych na rynku rozwiązań technicznych. 40. Pokaz slajdów omawiający raport z analizy ograniczeń prawnych i technicznych. X. Podsumowanie Etapu I Prace przygotowawcze i analityczne 1. Wykonawca przygotuje raport zawierający podsumowanie prac zrealizowanych w Etapie I, dotyczący przeprowadzonych działań, jak i ich wyników. 2. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje Zamawiającemu pokaz slajdów omawiający raport podsumowujący prace zrealizowane w Etapie I. 41. Raport zawierający podsumowanie przebiegu oraz wyniki Etapu I. 42. Pokaz slajdów omawiający raport podsumowujący prace zrealizowane w Etapie I. Strona 15 z 38

16 4.2 Etap II Prace koncepcyjne i projektowe W pracach koncepcyjnych i projektowych zarówno nad Wersją standardową, jak i Wersją mobilną, Wykonawca zastosuje Projektowanie zorientowane na użytkownika (UCD) 1, które zakłada realizację działań w cyklach (iteracjach) do momentu osiągnięcia docelowych wartości mierników dla każdej z wyżej wymienionych wersji (osobno dla Wersji standardowej i osobno dla Wersji mobilnej). Szczegóły procesu realizacji działań projektowych związanych z UCD zostały przedstawione poniżej w opisie zadań niniejszego etapu. I. Przygotowanie wstępnej koncepcji interfejsu użytkownika 1. Wykonawca, na bazie wyników uprzednio przeprowadzonych analiz i badań, a także konkluzji zawartych w raportach przygotowanych podczas Etapu I, stworzy wstępną koncepcję interfejsu użytkownika. 2. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje pracownikom Zamawiającego pokaz slajdów omawiający wstępną koncepcję interfejsu użytkownika. WP.B Dokument zawierający wstępna koncepcje interfejsu użytkownika wraz z jej opisem. 44. Pokaz slajdów omawiający wstępną koncepcje interfejsu użytkownika. II. Warsztat koncepcyjny 1. Wykonawca dokona wyboru i przeprowadzi rekrutację uczestników warsztatu z grupy osób, które wzięły udział w Analizie stanu obecnego (Etap I, punkt VI.) - w następującej liczbie: obywatele (co najmniej 3 osoby), przedsiębiorcy (co najmniej 3 osoby), urzędnicy (co najmniej 3 osoby). 2. W warsztacie koncepcyjnym będą uczestniczyć także pracownicy Zamawiającego. 3. Wykonawca podczas warsztatu koncepcyjnego: przedstawi podsumowanie wyników badań i rekomendacji z Etapu I; przedstawi wstępną koncepcję interfejsu użytkownika; przeprowadzi dyskusję zderzającą punkty widzenia zamawiającego, obywateli, przedsiębiorców, urzędników oraz wykonawcy; zaproponuje wartości docelowe dla mierników użyteczności. 4. Wykonawca przygotuje raport zawierający podsumowanie przebiegu oraz ustalenia warsztatu koncepcyjnego. 5. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje pracownikom Zamawiającego pokaz slajdów omawiający raport podsumowujący przebieg oraz ustalenia warsztatu koncepcyjnego. 1 Zgodnie z normą PN-EN ISO :2011 Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 210: Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych. Strona 16 z 38

17 45. Dokument opisujący metody i narzędzia zastosowane podczas prowadzenia warsztatu koncepcyjnego. 46. Dokument zawierający docelowe wartości mierników. 47. Raport zawierający podsumowanie przebiegu i ustalenia warsztatu koncepcyjnego. 48. Pokaz slajdów omawiający raport z warsztatu koncepcyjnego. III. Optymalizacja procesów biznesowych dla zadań realizowanych przez użytkowników 1. Wykonawca zoptymalizuje mapę procesów oraz procesy dla zadań realizowanych przez użytkowników systemu opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ. Mapa procesów oraz procesy zostaną zoptymalizowane na podstawie wniosków z warsztatów, audytów, badań oraz analiz przeprowadzonych w Etapie I Prace przygotowawcze i analityczne. 2. Dla zoptymalizowanych procesów Wykonawca stworzy przebiegi podstawowe i alternatywne. Przebiegi procesów zostaną opisane tekstowo, a także zamodelowane w notacji graficznej. Wykonawca zastosuję notację graficzną do modelowania procesów wybraną uprzednio w Etapie I. 3. Wykonawca przygotuje i zaprezentuje pracownikom Zamawiającego pokaz slajdów omawiający zoptymalizowane procesy biznesowe. 49. Zoptymalizowana mapa procesów biznesowych dla zadań realizowanych przez użytkowników. 50. Graficzne odzwierciedlenie przebiegów zoptymalizowanych procesów (podstawowych i alternatywnych). 51. Słowne opisy zoptymalizowanych przebiegów procesów (podstawowych i alternatywnych). 52. Pokaz slajdów omawiający zoptymalizowane procesy biznesowe. WERSJA STANDARDOWA IV. Opracowanie architektury informacji W ramach opracowania architektury informacji dla Wersji standardowej Wykonawca zrealizuje następujące zadania: 1. Opracowanie pierwszej wersji architektury informacji zgodnej z mentalnym modelem odbiorców stron WWW. 2. Zamawiający, w celu przeprowadzenia badań umożliwiających opracowanie architektury informacji, dopuszcza wykorzystanie jednej lub wielu metod pozwalających zarówno na zbieranie danych od użytkowników na temat organizacji i oznaczenia zawartości informacyjnej, jak również ocenę poprawności i łatwości odnajdywania żądanej informacji. 3. Weryfikacja koncepcji architektury informacji z użytkownikami, przeprowadzona z co najmniej 21 osobami z Grupy docelowych odbiorców epuap. Wykonawca przeprowadzi rekrutację uczestników weryfikacji koncepcji architektury z Grupy docelowych odbiorców epuap. Strona 17 z 38

18 4. Przygotowanie projektu architektury informacji dla Wersji standardowej na podstawie wyników weryfikacji architektury. 5. Przygotowanie raportu z wynikami badań zawierającego wnioski końcowe z przeprowadzonych badań oraz projekt architektury informacji. 6. Przygotowanie i zaprezentowanie pracownikom Zamawiającego pokazu slajdów omawiającego raport z badań oraz projekt architektury informacji. Strona 18 z 38

19 53. Dokument przedstawiający metody, techniki i narzędzia służące opracowywaniu architektury informacji. 54. Dokument przedstawiający kolejne wersje architektury informacji. 55. Dokumentacja z przeprowadzonych badań weryfikujących koncepcję architektury informacji, zawierająca co najmniej: opis przeprowadzonych badań; zakres przeprowadzonych badań; listę uczestników; podsumowanie opinii użytkowników; wyniki badań zebrane w arkuszach kalkulacyjnych z wyróżnieniem zmiennych kluczowych dla analiz. 56. Raport z wynikami badań zawierający wnioski końcowe z przeprowadzonych badań. 57. Dokument przedstawiający projekt architektury informacji. 58. Pokaz slajdów omawiający wyniki weryfikacji oraz projekt architektury informacji. V. Opracowanie prototypu interfejsu użytkownika W ramach opracowania prototypu interfejsu użytkownika dla Wersji standardowej Wykonawca zrealizuje następujące zadania: 1. Opracowanie co najmniej trzech koncepcji interfejsu użytkownika: statyczne makiety (szkice) najważniejszych ekranów. 2. Opracowanie co najmniej dwóch interaktywnych makiet (prototypy HTML) interfejsu użytkownika. 3. Weryfikacja koncepcji interfejsu użytkownika w postaci interaktywnych makiet (prototypy HTML) z użytkownikami poprzez badania zrealizowane z co najmniej 12 osobami, uprzednio wybranymi do zadania weryfikacji statycznych makiet interfejsu użytkownika. 4. Przygotowanie interaktywnego prototypu interfejsu użytkownika w technologii HTML. 5. Weryfikacja koncepcji interfejsu użytkownika, o której mowa w punktach 2 i 4, zostanie przez Wykonawcę udokumentowana nagraniami audio-wideo. 6. Przygotowanie dokumentacji badań przeprowadzonych z przedstawicielami Grupy docelowych użytkowników epuap. 7. Przygotowanie raportu z wynikami badań zawierającego wnioski końcowe z przeprowadzonych badań oraz prototyp interfejsu użytkownika, w postaci interaktywnego prototypu HTML. 8. Przygotowanie i zaprezentowanie pracownikom Zamawiającego pokazu slajdów omawiającego raport z badań nad opracowaniem prototypu interfejsu użytkownika. Strona 19 z 38

20 59. Dokument przedstawiający metody, techniki i narzędzia służące do opracowywania prototypu interfejsu użytkownika. 60. Statyczne makiety interfejsu użytkownika zapisane w postaci plików PNG. 61. Interaktywne makiety (prototypy wykonane w technologii HTML) interfejsu użytkownika. 62. Dokumentacja z przeprowadzonych badań weryfikujących statyczne makiety oraz interaktywne makiety interfejsu użytkownika, zawierająca co najmniej: opis przeprowadzonych badań; zakres przeprowadzonych badań; listę uczestników; dane statystyczne pokazujące sposób realizacji zadań na tle wyznaczonych norm; podsumowanie opinii użytkowników; nagrania audio-wideo ilustrujące przebieg badań (w tym problemy i potrzeby użytkowników); wyniki badań zebrane w arkuszach kalkulacyjnych z wyróżnieniem zmiennych kluczowych dla analiz. 63. Interaktywny prototyp interfejsu użytkownika wykonany w technologii HTML. 64. Dokumentacja z przeprowadzonych badań weryfikujących interaktywny prototyp interfejsu użytkownika wykonany w technologii HTML, zawierająca co najmniej: opis przeprowadzonych badań; zakres przeprowadzonych badań; listę uczestników; podsumowanie opinii użytkowników; nagrania audio-wideo ilustrujące przebieg badań (w tym problemy i potrzeby użytkowników); wyniki badań zebrane w arkuszach kalkulacyjnych z wyróżnieniem zmiennych kluczowych dla analiz. 65. Raport z wynikami badań zawierający wnioski końcowe z przeprowadzonych badań 66. Pokaz slajdów omawiający raport z wynikami badań zawierającego wnioski końcowe z przeprowadzonych badań oraz interaktywny prototyp interfejsu użytkownika. VI. Opracowanie projektu graficznego interfejsu użytkownika W ramach opracowania projektu graficznego interfejsu użytkownika dla Wersji standardowej Wykonawca zrealizuje następujące zadania: 1. Opracowanie co najmniej dwóch odmiennych wizualnie projektów graficznych na podstawie prototypu interfejsu użytkownika wybranego w ramach zadania IV. Opracowanie prototypu interfejsu użytkownika. Projekty graficzne zostaną przygotowane jako interaktywne prototypy. 2. Przeprowadzenie rekrutacji uczestników z Grupy docelowych odbiorców epuap, w celu badania projektów graficznych. Badanie będzie polegało na weryfikacji osiągnięcia docelowych wartości dla mierników użyteczności, o których mowa w zadaniu Warsztat koncepcyjny. Wykonawca przeprowadzi badania z co najmniej 12 osobami. Strona 20 z 38

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 48 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 2. CEL ZAMÓWIENIA... 4 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 5 4. WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 6 4.1 ETAP I PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: 1.1. Podniesienie efektywności komunikacji PARP w Internecie oraz uspójnienie portali poprzez: 1.1.1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie specjalistycznego audytu użyteczności Platformy Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl. I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Kluczowe etapy projektu 9 1 Rozwój i optymalizacja Analiza celów, potrzeb i konkurencji 8 Szkolenie IMPROVE THINK Wireframe i prototyp (UX) 2 7 Testy

Bardziej szczegółowo

Netkata. PROCES projektowy Interfejsu Użytkownika. Spis treści. Netkata Interactive

Netkata. PROCES projektowy Interfejsu Użytkownika. Spis treści. Netkata Interactive Netkata PROCES projektowy Interfejsu Użytkownika Spis treści Projekt efektywnego UI... 2 1. Analiza biznesowa... 3 2. Analiza funkcjonalna... 3 3. Architektura informacji... 4 4. Interaktywne makiety...

Bardziej szczegółowo

Użyteczność stron internetowych

Użyteczność stron internetowych Użyteczność stron internetowych Użyteczność Użyteczność (ang. usability) jest to dziedzina wiedzy dotycząca interaktywnych urządzeń i aplikacji, która określa stopień, w jakim ludzie są w stanie wykonać

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu pn. Szkoła bez barier. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn. Szkoła bez barier. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ED.042.12.2014 Częstochowa, 18.08.2014 r. Zmiana zapytania ofertowego ( wartość do 30 000 ) Dot. usługi przeprowadzenia audytu dostępności oraz przystosowania stron internetowych do potrzeb uczniów i uczennic

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna

Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza; Typ projektu: Regionalna Platforma Informacyjna Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 1 Bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET V,

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET V, Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 166752-2011 z dnia 2011-06-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Raba Wyżna A) Audyt i przebudowa strony internetowej urzędu Celem audytu jest opracowanie zaleceń

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Problematyka użyteczności serwisów internetowych

Problematyka użyteczności serwisów internetowych Przykład 1 Paweł J. owalski Problematyka użyteczności serwisów internetowych wykład 10 Przykład 3 Przykład 2 Etapy projektowania serwisu internetowego projekt informacji 1. Zdefiniowanie wymagań (cel,

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności: Toruń, 16 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Jacek Zadrożny informaton.pl Warszawa, dn. 8 kwietnia 2013 r. Przez środki wspierające komunikowanie się należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa FISZKA KONKURSU Instytucja ogłaszająca nabór Nr konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 LINK https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3- 1_nauka_2016/ Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja. Zgodnie z RPO WM , w ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany jest wykazać,

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja. Zgodnie z RPO WM , w ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr./xxvi/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia czerwca 2017 roku Działanie 2.1: E-usługi; Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6

W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 W kierunku zwiększania dostępności zasobów udostępnianych przez polskie biblioteki cyfrowe Nowoczesne rozwiązania w systemie dlibra 6 Karolina Bohdanowicz, Tomasz Parkoła, Marcin Werla Dział Bibliotek

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RF-II-WSI.052.6.2017.AA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na analizie projektów zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: DPR-I-2.433.1.2015 - Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie darmowych rozwiązań do testów użyteczności aplikacji internetowych

Zastosowanie darmowych rozwiązań do testów użyteczności aplikacji internetowych Zastosowanie darmowych rozwiązań do testów użyteczności aplikacji internetowych Konferencja SQAM 2008 Agenda Proces Projektowanie zorientowane na użytkownika 2. Dla początkujących : ) zlastrona.org; 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r. System antyfraudowy w praktyce marcin zastawa wiceprezes zarządu Warszawa, 20-21 października 2006r. agenda spotkania struktura systemu zarządzania w organizacji koncepcja systemu antyfraudowego wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK PAP - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SERWISU PAP

UŻYTKOWNIK PAP - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SERWISU PAP UŻYTKOWNIK PAP - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SERWISU PAP dla projektu PUBLIKATOR ELEKTRONICZNYCH AKTÓW PRAWNYCH WERSJA 2.0 Marzec, 2012 Strona 2 z 9 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Niniejszy dokument precyzuje szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez określenie: 1. wymagań w zakresie usług realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Założenia do strategii komunikacji dla punktu kontaktowego dla przedsiębiorcy dostępnego pod adresem www.biznes.gov.pl I Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody.

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Słowniczek pojęć Badanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PARTNERSTWA Jarosław Komża

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje o zamówieniu Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby przygotowania do realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOA-III.272.1.47.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiot zamówienia II. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania społecznego pn. Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Case Study Wyszukiwarka2 Rainbow. Audyt UX/UI narzędzia - konfiguratora wycieczek

Case Study Wyszukiwarka2 Rainbow. Audyt UX/UI narzędzia - konfiguratora wycieczek Case Study Wyszukiwarka2 Rainbow Audyt UX/UI narzędzia - konfiguratora wycieczek INDEKS O projekcie 03 01 02 03 Zadanie 04 Wyzwania 05 Stan początkowy projektu 05 [Nie]standardowy audyt UX/UI 06 Przebieg

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo