Poznań, dnia Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym a. Katarzyna Wołyniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lazy Gato realizuje projekt pt. Stworzenie turystycznego serwisu internetowego skierowanego do mniejszości seksualnych (umowa NR UDA-POIG /11-00 zawarta z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o.) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego b. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. c. Projekt realizowany jest w okresie r. d. W ramach projektu powstanie nowoczesny serwis społecznościowo-branżowy, za pomocą które będą świadczone innowacyjne usługi w zakresie automatycznego kojarzenia usług turystycznych i organizowania e-podróży. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są : a. Reklama internetowa SEO i SEM (wykonanie zamówienia najpóźniej do 31 listopada 2012), w tym: i. audyt portalu pod kątem SEO, określenie najskuteczniejszych narzędzi pozycjonowania pod kątem wyszukiwarek internetowych, ii. reklama Google AdWords prowadzenie i bieżąca optymalizacja kampanii, min kliknięć iii. Facebook Ads prowadzenie i bieżąca optymalizacja kampanii, min. 4 mln odsłon. b. Usługi promocyjne w mediach (wykonanie zamówienia najpóźniej do 31 listopada 2012), w tym: i. założenie profilu firmowego portalu Outvoyager.com na portalu Facebook,

2 ii. oprawa graficzna profilu (awatar, cover photo), iii. zgromadzenie min. 4 tys. osób lubiących profil Outvoyager na portalu społecznościowym Facebook, iv. stworzenie interaktywnej aplikacji konkursowej kompatybilnej z portalem Facebook obsługującej następujące funkcjonalności: dodawanie zdjęć, tworzenie galerii prac konkursowych, możliwość głosowania na prace konkursowe, możliwość zapraszania znajomych do głosowania na prace konkursowe, umieszczenie Regulaminu konkursu, v. stworzenie Regulaminu konkursu fotograficznego rozgrywanego na portalu Facebook, vi. obsługa konkursu rozumiana jako komunikacja przebiegu oraz ogłoszenie laureatów na portalu Facebook, vii. zakup nagrody głównej w konkursie o wartości nie niższej niż 2 tys. zł brutto. Dodatkowe wymogi zawarte w cenie: Pełna dokumentacja przeprowadzonych działań marketingowych wraz ze statystykami efektywności. 1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów powstałych w wyniku zamówienia z chwilą ich ustalenia. Wszystkie części zamówienia muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,. CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 3.1. Warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące możliwości wykonania wszystkich części zamówienia, oraz spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: a. wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent nie został orzeczony zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, b. wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent nie został orzeczony zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,

3 c. wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent nie został orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, d. wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono upadłości, e. sytuacja ekonomiczna i finansowa wobec oferenta lub podmiotu, który reprezentuje oferent pozwala na wykonanie oferty. f. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący pkt. 3.1, jeśli przekaże niżej wymienione dokumenty: a. podpisany własnoręcznie formularz ofertowy, b. portfolio rozumiane jako wykaz wcześniej realizowanych projektów. Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty. 4. Opis sposobu przygotowania oferty 4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: a. Dokumenty wymienione w punkcie Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferty składa się w jednym egzemplarzu drogą elektroniczną na adresy podane w punkcie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wyboru oferty 4.7 Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 5. Termin i miejsce składania ofert Ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w punkcie 4.1 należy przesłać w wersji elektronicznej, w formie skanu dokumentów w formacie.jpg podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, na adres mailowy: lub w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, listownie lub

4 osobiście na adres: Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, Poznań z dopiskiem OFERTA PO IG PORTAL do dnia 2 listopada do godz. 14:00 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu. 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 31 października Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agata Kowalczyk w godzinach od 10:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku Tel ; 7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a. Ocenie merytorycznej poddaje zostaną tylko kompletne formularze ofertowe, opracowane w oparciu o wzory określone w punkcie 4.1. b. Oferty zostaną ocenione w kolejności zgodnej z numeracją nadawaną podczas przyjmowania ofert w biurze Zamawiającego. c. Oferty będą oceniane 2-etapowo: Pierwszy etap: weryfikacja formalna oferty, w tym jej kompletność i zgodność ze wzorami załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego Oferty, które spełnią kryteria formalne oceniane będą pod kątem następujących kryteriów: i. Cena oferty musi być podana w PLN, liczbowo, w kwocie netto (doliczenie podatku VAT nastąpi zgodnie z przepisami). Wszystkie koszty zawiązane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty maksymalnie 70 punktów do uzyskania za kryterium weryfikacja na podstawie formularza

5 ofertowego. ii. Doświadczenie Oferenta mierzone liczbą profili prowadzonych na portalu społecznościowym Facebook oraz doświadczeniem w zakresie kampanii interaktywnych o tematyce lifestyle owej maksymalnie 30 punktów do uzyskania za kryterium weryfikacja na podstawie przedstawionego portfolio. d. Oferta może maksymalnie uzyskać 100 punktów e. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, dnia 2 listopada 2012 o godz. 17:00, w skład której wchodzić będzie 2 przedstawicieli Zamawiającego. f. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny. g. W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury. 8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana Oferentom mailowo do dnia 5 listopada Termin związania z ofertą: 16 listopada Załączniki: a. Formularz ofertowy.

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo