Zakres Zadań Wykonawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres Zadań Wykonawcy"

Transkrypt

1 Zakres Zadań Wykonawcy Wykonawca w ramach identyfikacji wizualnej kompleksowego systemu internetowego PARP, bazując na obecnym Systemie Identyfikacji Wizualnej PARP opracuje spójny system projektów graficznych portali PARP poprzez zrealizowanie poniższych zadań: Zadanie 1. Analiza wstępna 1. Wykonawca w celu realizacji zamówienia zapozna się i przeanalizuje udostępnione przez Zamawiającego dokumenty, tj.: 1.1. Księgę Systemu Identyfikacji Wizualnej PARP (http://www.parp.gov.pl/files/164/189/12941.zip); 1.2. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata wraz z Księga identyfikacji wizualnej NSS (http://www.poig.gov.pl/zpfe/strony/zasady.aspx ); 1.3. Wytyczne ws. informacji i promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (http://www.programszwajcarski.gov.pl/dokumenty/wytyczne_info_promo/strony/wytyczne_ ws_informacji_i_promocji_ aspx ); 1.4. Materiały po przeprowadzonym audycie dla portalu web.gov.pl zawierające: Analizę stanu obecnego wraz z przeprowadzonym benchmarkingiem; Misję i cele portalu; Dokument z przeprowadzonego audytu zawierający analizę funkcjonalności, grafiki, dostępności oraz SEO; Projekt architektury informacji, Makiety stron portalu; 1.5. Statystyki Google Analytics dla portali PARP (udostępnione po podpisaniu umowy) 1.6. Inne dokumenty określające wytyczne wizualizacji poszczególnych projektów Agencji (dostarczone po podpisaniu umowy); 2. Wykonawca we własnym zakresie przeanalizuje obecne dostępne serwisy internetowe urzędów administracji publicznej w celu zapoznania się z zastosowanymi liniami graficznymi. 3. Czas realizacji: maksymalnie 2 dni robocze. Zadanie 2. Opracowanie architektury informacji i prototypów dla grup portali PARP 1. Wykonawca przy tworzeniu projektów graficznych spójnego systemu identyfikacji wizualnej kompleksowego systemu internetowego PARP opracuje we współpracy z Zamawiającym architekturę informacji i wykona makiety stron internetowych dla 7 grup portali wymienionych w pkt. 2, na które składać się będą: 1.1. Makiety stron głównych dla każdej grupy portali;

2 1.2. Makiety kluczowych podstron zawierających funkcjonalności w ilości nie większej jak 10 do każdej grupy portali; 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość powtarzania się układu makiety w wielu grupach dla funkcjonalności powtarzalnych i stanowiących jednocześnie element odróżniający/identyfikujący układ ze stronami PARP; Makiety zaprojektowane zostaną zgodnie z metodą Responsive Web Design (RWD) oraz wytycznymi dla zachowania standardów E-dostępności i zgodności z wymogami prawa w Polsce i UE oraz WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Każda makieta zostanie przygotowana przy wykorzystaniu oprogramowania do prototypowania, w postaci stron internetowych (pliki w formacie HTML). Każda wykonana makieta będzie umożliwiała prezentację zachowania przy symulacji wyświetlania na jednym z trzech urządzeń (telefon komórkowy, tablet, PC) zgodnie z poniższym przykładem. Źródło: 2. Lista portali internetowych PARP. Grupy portali internetowych 2.1. Grupa 1 - portal główny PARP Grupa 2 - działy portalu głównego poświęcone oferowanym dotacjom poig.parp.gov.pl porpw.parp.gov.pl pokl.parp.gov.pl 2.3. Grupa 3 działy specjalne portalu głównego badania.parp.gov.pl bip.parp.gov.pl en.parp.gov.pl transmisje.parp.gov.pl

3 prasa.parp.gov.pl 2.4. Grupa 4 - działy specjalne portalu głównego prezentujące projekty systemowe realizowane przez PARP csr.parp.gov.pl isr.parp.gov.pl ppp.parp.gov.pl bkl.parp.gov.pl plus.parp.gov.pl e-punkt.gov.pl ponk-szkolenia.pl kazdypracownik.com.pl 2.5. Grupa 5 - portale PARP stanowiące bazy informacyjne: Grupa 6 - portale PARP stanowiące portale informacyjno-usługowe: ksu.parp.gov.pl Grupa 7 - portale PARP stanowiące Platformę e-leariningową: Sposób realizacji zadania 3.1. Wykonawca po dokonanej analizie dokumentów z Zadania 1 przeanalizuje dostarczoną przez Zamawiającego koncepcję nowej struktury informacji Wykonawca wraz z Zamawiającym odbędą spotkanie warsztatowe na którym: dopracują ostateczną wersję struktury informacji portali PARP; wypracuje pierwszą wersję makiet stron poszczególnych grup portali; Doprecyzuje wraz z administratorami poszczególnych grup portali ostateczną wersję makiet stron poszczególnych grup portali.

4 4. Produkty zadania: 4.1. Architektura informacji i Zestaw makiet 7 grup portali internetowych. 5. Czas realizacji: maksymalnie 10 dni roboczych. Zadanie 3. Opracowanie projektów graficznych koncepcji linii kreacyjnej 1. Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania linii kreacyjnych odbędzie spotkanie z Zamawiającym na którym przedstawi proof of concept dla całości systemu graficznego. Podczas spotkania Wykonawca wypracuje wraz z Zamawiającym ostateczny proof of concept dla całości systemu graficznego koncepcja, kolorystyka, ikonografia, charakterystyczne elementy witryn. 2. Wykonawca przedstawi na bazie 3 portali (strony głównej Agencji, portalu tematycznego web.gov.pl oraz portalu bazodanowego koncepcję 3 linii kreacyjnych spójnych z zaakceptowanym proof of concept. Linie kreacyjne będą obejmowały co najmniej koncepcję: 2.1. Kolorystyki; 2.2. Strony głównej portalu; 2.3. Co najmniej 2 kluczowych podstron dla każdego portalu; 2.4. Co najmniej 2 znaczących funkcjonalności; 2.5. Proponowanej typografii; 2.6. Elementów graficznych charakterystycznych dla witryn PARP, ikonografii, typografii, skutecznie odróżniających poszczególne portale w ramach danej grupy i pomiędzy grupami. 3. Projekty graficzne winny spełniać poniższe wymagania: 3.1. Minimalistyczną, nieprzysłaniającą treści oprawę graficzną wpisującą się w wymagania określone w dokumentach wymienionych w Zadaniu 1 pkt.1; 3.2. Projekty stron internetowych powinny być dopasowane do charakteru instytucji jaką jest PARP, czyli rządowej instytucji realizującej działania dla przedsiębiorców Linia graficzna powinna nawiązywać do nowoczesnej współcześnie stosowanej grafiki oraz wpisywać się w aktualne trendy projektowania stron internetowych Projekty stron internetowych powinny kojarzyć się użytkownikom z rzetelnymi informacjami, innowacyjnością i dynamizmem, jednocześnie podkreślając profesjonalizm i kreując strony www PARP na źródło wiarygodnej wiedzy; 3.5. Projekty graficzne interfejsu użytkownika powinny nawiązywać do standardowych reguł budowy GUI (Graphical User Interface), przyzwyczajeń użytkownika wynikających z codziennego korzystania z komputera, oraz przyzwyczajeń użytkownika związanych z wykonywanymi na co dzień czynnościami wynikającymi z obowiązków zawodowych. Ikony zastosowane w interfejsie powinny być jasnymi, zrozumiałymi dla użytkownika symbolami;

5 3.6. Każdy element graficzny dotyczący konkretnego rodzaju czynności powinien być zaprojektowany w ten sam sposób, bez względu na miejsce, w którym się pojawia; 3.7. W każdym miejscu strony internetowej winien być zachowany spójny układ elementów graficznych; 3.8. Graficzny projekt stron oraz wszystkie jego elementy powinny układać się w prosty i logiczny układ, zaś zastosowane ikonografiki winny w jasny i jednoznaczny sposób informować użytkownika o koniecznych do wykonania przez niego operacjach; 3.9. Wszystkie elementy graficzne użyte do budowy interfejsu winny prezentować i zachowywać hierarchię wizualną. 4. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionych linii kreacyjnych lub odrzucić je w całości z podaniem uzasadnienia. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego opracowania linii kreacyjnych z uwzględnieniem uwag i uzasadnienia Zamawiającego. 5. Po wyborze i akceptacji linii kreacyjnej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie prowadził dalsze prace ściśle współpracując z Zamawiającym. 6. Produkty zadania: 6.1. Proof of concept wraz z opisem dla całości systemu graficznego; 6.2. Zaakceptowana linia kreacyjna spójnego system identyfikacji wizualnej kompleksowego systemu internetowego PARP. 7. Czas realizacji: maksymalnie 8 dni roboczych. Zadanie 4. Opracowanie projektów graficznych systemu identyfikacji wizualnej portali PARP 1. Wykonawca zaprojektuje i wykona projekty graficzne spójnego system identyfikacji wizualnej kompleksowego systemu internetowego PARP. Przy projektowaniu systemu graficznego Wykonawca powinien kierować się zasadą, że strona główna PARP jest punktem startowym uzyskania informacji dla potencjalnego odbiorcy. Wykonawca projektując system wizualny winien ująć w projekcie wytyczne WAI - organizacji W3C określającymi zasady kreowania systemów internetowych dla użytkowników niepełnosprawnych i na ich podstawie przygotować odpowiednie wersje graficzne dla osób niepełnosprawnych (Zamawiający rozumie przez to możliwość przełączenia wyświetlanej strony do wysokiego kontrastu lub zbudowanie strony w sposób, w który wszystkie wytyczne WAI spełniałaby bez potrzeby zmiany sposobu wyświetlania) Wykonawca zaprojektuje spójne elementy stron internetowych obejmujące co najmniej: Typografię; Kolory przewodnie poszczególnych grup jak i samych portali. Zamawiający prowadzi szereg działań, które należy jednoznacznie identyfikować, w tym celu został opracowany w obowiązującym Systemie Identyfikacji Wizualnej sposób identyfikacji po

6 kolorze przewodnim. Zadaniem Wykonawcy będzie przeniesienie tego systemu oraz jego dopracowanie w obszarze Internetu; Ikonografiki stosowane na portalach co najmniej jak: plik do pobrania zgodnie z listą rozszerzeń plików ujętą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; znakowanie istotnych informacji w tym: zmian w artykule, nowości; ikony portali społecznościowych; opcję drukuj, zapisz do pdf, prześlij znajomemu, zgłoś błąd na stronie; newsletter, RSS; e-book, kalendarium, blog, nabór wniosków; favicon Stałe elementy spójnej identyfikacji jak nagłówek i stopkę strony Na podstawie zaakceptowanej linii kreacyjnej z Zadania 3, wykonanych makietach z Zadania 2 oraz elementach graficznych z punktu 1.1 Zadania 4, Wykonawca zaprojektuje i wykona spójne projekty graficzne dla: Siedmiu grup portali wymienionych w Zadaniu 2 zawierającej co najmniej: Widok strony głównej wybranego portalu z danej grupy; Widoki podstron wybranego portalu w punkcie powyższym w ilości adekwatnej do ilości makiet przygotowanych w Zadaniu 2 dla danej grupy portali Po akceptacji przez Zamawiającego projektów z punktów i Wykonawca wykona projekty graficzne dla pozostałych portali z każdej grupy portali (wykonanie w danym kolorze przewodnim oraz z innymi elementami rozróżniającymi portale, zgodnie z punktem 1.1 Zadania 4); Newslettera z podziałem na tematyki wynikające z pogrupowanych portali; Stron profili na portalach społecznościowych: YouTube.com; Facebook.com; Twitter.com; Goldenline.pl. 2. Wykonawca bazując na wykonanych projektach graficznych z pkt.1 Zadania 4 przygotuje gotowe szablony stron w plikach XHTML dla: Portalu głównego PARP (www.parp.gov.pl) wraz z: Widokiem strony głównej;

7 Widokami podstron w ilości 5 z uwzględnieniem 5 funkcjonalności występujących na portalu; Portalu Wspieramy e-biznes (www.web.gov.pl) wraz z widokami stron: Głównej Bazy - lista; Bazy - rekord; Formularza dodania rekordu bazy; Panelu logowania; Panelu rejestracyjnego; Forum; Listy artykułów; Pojedynczego artykułu; Edycji profilu użytkownika; 2.2. Do przygotowania plików XHTML Wykonawca posłuży się językiem HTML5, CSS3 oraz techniką sprite, przy zachowaniu jak największej ilości elementów graficznych wyświetlanych za pomocą kodu CSS. 3. Wykonawca przygotuje Księgę Systemu Identyfikacji Wizualnej stosowanej do kompleksowego systemu internetowego PARP w której zawarte będą spisane wytyczne dla: 3.1. Projektów graficznych portali wraz z projektami podstron; 3.2. Projektów graficznych wybranych funkcjonalności; 3.3. Szablonów newslettera; 3.4. Projektów graficznych portali społecznościowych; 3.5. Określonej typografii; 3.6. Ikonografiki; 3.7. Kolorystyki; 3.8. Elementów rozróżniających portale w obrębie danej grupy jak i pomiędzy grupami; 3.9. Tworzenia nowych portali oraz kont społecznościowych. 4. Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy do siedziby Zamawiającego, na nośniku CD/DVD gotowe projekty w postaci: 4.1. Plików XHTML, CSS, PNG, JPG, GIF; 4.2. Źródłowych (wielowarstwowych) plików PSD (Adobe Photoshop CS3), z osadzonymi wszystkimi ich elementami; 4.3. W przypadku Księgę Systemu Identyfikacji Wizualnej stosowanej do kompleksowego systemu internetowego PARP pliki INDD (Adobe InDesigne CS4) wraz z osadzonymi wszystkimi elementami oraz złożoną do postaci pliku PDF. 5. Produkty zadania: 5.1. Projekty graficzne elementów wyszczególnionych w punkcie 1.1 Zadania 4;

8 5.2. Projekty graficzne siedmiu grup portali; 5.3. Szablony graficzne w postaci plików XHTML portalu PARP oraz web.gov.pl przygotowane zgodnie z punktem 2 Zadania 4; 5.4. Księgę Systemu Identyfikacji Wizualnej kompleksowego systemu internetowego PARP zgodnie z opisem zawartym w punkcie 3 Zadania Czas realizacji: maksymalnie 20 dni robocze.

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim 1 Spis treści: SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 3

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo