Audyt SEO witryny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt SEO witryny www.simlock.pl"

Transkrypt

1 Audyt SEO witryny

2 Spis treści Wstęp... 5 I. Analiza techniczna witryny Komunikacja z wyszukiwarką Plik sitemap.xml Plik robots.txt Optymalizacja treści Nagłówek H Nagłówki H2-H Zawartośd strony głównej Wersje językowe serwisu Strony z identyczną lub bardzo podobną zawartością Tag link canonical Wyróżnienie słów kluczowych Niskowartościowe, ogólne anchor teksty odnośników Tytuł strony <title> Zbędne teksty na początku tagów <title> Elementy graficzne Treści meta tagów description Linkowanie Liczba linków na stronie Linkowanie wielokrotne Lokalizator (breadcrumb)... 27

3 3.4. Linkowanie stron o podobnej tematyce Przyjazne adresy URL Domeny, w których występuje witryna Linkowanie z kotwicą Identyfikatory sesji lub użytkownika w adresach URL Linkowanie zewnętrzne Zbędne przekierowania, przekierowania nieodpowiedniego typu Link do strony głównej Struktura witryny Występowanie błędów Błąd 5xx Błąd 4xx Strony błędów w wynikach wyszukiwania Błąd 404 File Not Found Żądania do nieistniejących zasobów Elementy dynamiczne Wykorzystanie Flash / Java / JavaScript w nawigacji witryny Sposób prezentowania treści na stronach witryny (Flash, elementy graficzne) Kod HTML Ramki HTML Wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki dozwolone praktyki Ukryty lub drobny tekst skierowany tylko do wyszukiwarek internetowych Ukrywanie treści (tzw. cloaking )... 49

4 7.3. Upychanie słów kluczowych (ang. keyword stuffing) Podstrony nakierowane na słowa kluczowe niepowiązane z tematyką witryny Jakośd treści stron - spam Strony przejściowe Podstrony wygenerowane automatycznie Linki do witryny (systemy wymiany linków, farmy linków) Realizacja linkowania zewnętrznego (zaplecze klienta) Ocena witryny II. Analiza treści Struktura witryny Elementy wspólne Menu główne Zajawki Analiza wybranych stron witryny Strona główna Strona kategorii Strona z opisem usługi Podsumowanie... 95

5 Wstęp W niniejszym dokumencie przedstawiona została analiza witryny 1 pod kątem SEO. Omówione zostały elementy mające wpływ na postrzeganie stron witryny przez roboty wyszukiwarek. Ponadto przeprowadzona została analiza treści trzech wybranych stron. Wprowadzenie rekomendacji zawartych w dokumencie wpłynie pozytywnie na poprawę indeksacji stron serwisu przez roboty wyszukiwarek, co przełoży się to na większą wartośd witryny, a tym samym na zwiększenie widoczności oraz na wyższe pozycje jej stron wynikach wyszukiwarek internetowych. 1 Witryna istnieje pod dwoma adresami: oraz simlock.pl. W audycie przeanalizowane zostały strony witryny znajdujące się w domenie ( z www ) ponieważ większośd widocznych stron w wynikach wyszukiwania Google to strony z domeny Ponadto do stron tej domeny prowadzi więcej linków zewnętrznych.

6 I. Analiza techniczna witryny W niniejszym punkcie przeprowadzona została analiza witryny pod kątem jej zgodności z wytycznymi SEO dotyczącymi budowy stron internetowych. Analiza ta podzielona została na 7 grup zagadnieo. W ramach każdej grupy zweryfikowana została poprawnośd elementów tworzących witrynę internetową. Wraz z oceną oraz analizą realizacji poszczególnych elementów zamieszczone zostały rekomendacje ich optymalizacji (o ile takowe są wymagane). Ocena każdego elementu została przedstawiona w postaci tabeli zawierającej następujące wiersze: Pytanie pytanie o prawidłową realizację danego elementu, Stan pozytywny, stan negatywny - opis prawidłowej lub nieprawidłowej realizacji, Co powoduje - skutki niepoprawnej realizacji elementu, Uwagi do serwisu - realizacja danego elementu w serwisie, Odpowiedź na pytanie - czy dany element jest zrealizowany prawidłowo, Punkty karne są to punkty karne, które przyznawane są za błędną realizację elementu, Rekomendacje - rekomendacje dotyczące prawidłowej realizacji danego elementu. W ostatnim punkcie bieżącego rozdziału przedstawiona została sumaryczna ocena witryny oraz jej klasyfikacja pozwalająca na lepsze zrozumienie wyniku.

7 1. Komunikacja z wyszukiwarką 1.1. Plik sitemap.xml Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy serwis posiada poprawny plik sitemap.xml? Utrudnia indeksowanie serwisu, co powoduje, że robot potrzebuje więcej czasu na odnalezienie wszystkich stron serwisu. Witryna posiada plik sitemap.xml, jednak jego treśd nie jest prawidłowa. W pliku mapy witryny znajdują się adresy wskazujące na strony znajdujące się w domenie simlock.pl ( bez www ). Ocena 5/5 Rekomendacje Rekomendowane jest stworzenie mapy witryny zawierającej adresy wszystkich stron zamieszczonych w domenie ( z www ). Ponadto, aby zapewnid mechanizmom wyszukiwarek łatwy dostęp do najnowszych stron dodawanych do witryny, rekomendowane jest regularne (np. codzienne) aktualizowanie pliku sitemapy o adresy URL nowych stron. Poniżej przedstawiony został przykład realizacji mapy witryny: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <url> <loc>http://www.simlock.pl/</loc> <changefreq>daily</changefreq> <priority>1.0</priority> <lastmod> </lastmod> </url> <url> <loc>http://www.simlock.pl/kategoria-8-aktywacje/</loc> <changefreq>daily</changefreq> <priority>0.8</priority> <lastmod> </lastmod> </url>

8 <url> <loc>http://www.simlock.pl/kreator-uslugi/aktywacja-dla-nspro/</loc> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.6</priority> <lastmod> </lastmod> </url> </urlset> Przykład przedstawiony powyżej zrealizowany został dla trzech stron: strony głównej, strony kategorii Aktywacje 2 oraz podstrony strony kategorii Aktywacje 3 Znacznik <loc> wskazuje adres URL strony zgłaszanej w mapie witryny. Znacznik <priority> informuje o znaczeniu witryny w serwisie ( 1 - najważniejsza). Znacznik <changefreq> informuje roboty wyszukiwarek jak często aktualizowana jest strona. Znaczniki <lastmod> informuje o dacie ostatniej modyfikacji strony. Budując właściwą mapę witryny należy zamieścid w niej adresy URL wszystkich stron w witryny. Strona główna powinna w mapie witryny otrzymad parametr priority o wartości 1, changefreq o wartości daily. Strony niższych poziomów otrzymują odpowiednio niższe wartości priority: strony kategorii - 0.8, pozostałe strony Wartośd changefreq dla stron poziomu kategorii powinna wynosid daily, dla pozostałych stron monthly. Index map witryny W jednym pliku mapy witryny można zamieścid do wpisów. W dniu przeprowadzania analizy (tj ) w indeksie wyszukiwarki Google znajdowało się około stron omawianej witryny. Jeżeli ilośd stron w witrynie przekroczy po pewnym czasie konieczne będzie stworzenie kilku plików map witryny. Lokalizacje tych plików należy wskazad w pliku indeksu map witryny. Z kolei lokalizację samego pliku indeksu map witryny należy wskazad w pliku robots.txt. Najlepszym rozwiązaniem będzie nadanie plikowi indeksu map witryny następującej nazwy: sitemap.xml, oraz zamieszczenie go w domyślnym katalogu witryny, tak aby dostępny był pod adresem: 2 Strona kategorii Aktywacje znajdująca się pod adresem 3 Jedna z podstron kategorii Aktywacje znajdująca się pod adresem

9 Format XML pliku indeksu map witryn jest bardzo podobny do formatu XML pliku mapy witryny. W pliku indeksu map witryn stosowane są następujące tagi XML: <sitemapindex> tag nadrzędny otaczający plik. <sitemap> tag nadrzędny każdej mapy witryny wymienionej w pliku (element podrzędny tagu <sitempindex>) <loc> lokalizacja mapy witryny (element podrzędny tagu <sitemap>) <lastmod> data ostatniej modyfikacji mapy witryny (opcjonalny) Poniżej zamieszczona została budowa przykładowego pliku indeksu mapy witryny, wskazującego lokalizacje dwóch map witryny: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <sitemap> <loc>http://www.simlock.pl/sitemap-1.xml</loc> <lastmod> t18:23:17+00:00</lastmod> </sitemap> <sitemap> <loc>http://www.simlock.pl/sitemap-2.xml</loc> <lastmod> </lastmod></sitemap> </sitemapindex>

10 1.2. Plik robots.txt Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy serwis posiada poprawny plik robots.txt? Jest, ale ma niepoprawną budowę. daje robotowi wytycznych jak ma traktowad zasoby w serwisie. Może doprowadzid do sytuacji gdzie robot indeksuje zasoby, które nie powinny byd indeksowane. Witryna nie posiada pliku robots.txt. Ocena 5/5 Rekomendacje Rekomendowane jest umieszczenie w katalogu głównym witryny pliku robots.txt (www.simlock.pl/robots.txt). W treści pliku powinna znaleźd się dyspozycja zezwalająca wszystkim typom robotów (User-agent: *) dostęp do wszystkich zasobów witryny (Allow: /). Ponadto dobrą praktyką będzie wskazanie lokalizacji pliku mapy witryny lub indeksu map witryny. W przypadku stworzenia pliku mapy witryny lub indeksu map witryn, w pliku robots.txt należy wskazad jego lokalizację np. Rekomendowana treśd pliku robots.txt: User-agent: * Allow: / Sitemap:

11 2. Optymalizacja treści 2.1. Nagłówek H1 Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Pytanie Czy wykorzystywany jest nagłówek H1? 1. jest wykorzystywany. 2. Na poszczególnych stronach występuje więcej niż jeden nagłówek H1. 3. Wszystkie strony mają ten sam nagłówek. Brak nagłówka H1 powoduje, że na stronie nie jest wystarczająco wyróżniona tematyka tej strony Uwagi do serwisu Na stronach analizowanej witryny nie stwierdzono stosowanie nagłówka H1. Odpowiedź dla serwisu Ocena 2/2 Rekomendacje Rekomendowanie jest, aby każda strona występująca w serwisie posiadała jeden, unikalny, powiązany z tytułem i treścią strony nagłówek H1. Powinien on byd umieszczony możliwie wysoko sekcji <body> kodu HTML strony. W rozdziale II Analiza treści punkt 3. Analiza wybranych stron witryny zamieszczone zostały przykłady poprawnej realizacji treści nagłówka H1 dla strony głównej, wybranej strony kategorii oraz wzorce realizacji treści nagłówków H1 dla podstron kategorii.

12 2.2. Nagłówki H2-H6 Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy stosowane są nagłówki H2-H6? 1. 2., ale w sposób nieprawidłowy Podział, za pomocą nagłówków H2-H6, dużej ilości treści na stronie wpływa pozytywnie na przejrzystośd zawartości, a także na indeksowanie strony przez roboty wyszukiwarek. Stosowanie nagłówków H2-H6 dostarcza mechanizmom indeksującym bardziej szczegółowych informacji o zawartości strony. Prawidłowo zrealizowana struktura nagłówków porządkuje zawartośd strony, ułatwiając wyszukiwarkom analizę treści strony. Ponadto nagłówki są wykorzystywane przez czytniki ekranowe. Na części stron witryny nagłówki H2-H6 są stosowane, jednak jest to realizacja nieprawidłowa. Nagłówki są nieodpowiedniego rzędu co powoduje zaburzenie hierarchicznej struktury nagłówków (np.: Ponadto na części stron witryny nagłówki H2-H6 w ogóle nie są stosowane (np.: Ocena 2/2 Rekomendacje Rekomendowanie jest, aby na stronach zawierających dużą ilośd treści stosowad tagi H2-H6 do oznaczania poszczególnych sekcji. Umieszczając nagłówki na stronie należy zachowad ich hierarchię. Przykłady poprawnego wykorzystania nagłówków H2-H6 dla poszczególnych rodzajów stron należących do witryny zamieszczone zostały w rozdziale II Analiza treści punktu 3. Analiza wybranych stron witryny.

13 2.3. Zawartość strony głównej Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy strona główna serwisu jest jedynie ubogą w zawartośd stroną powitalną? Uboga w zawartośd strona powitalna nie jest atrakcyjna dla wyszukiwarek. Marnuje się w ten sposób potencjał strony głównej. Strona główna witryny nie jest ubogą w zawartośd stroną powitalną. Na stronie brakuje jednak tzw. wartościowego tekstu, zawierającego opis strony. Obecnie występujący na stronie głównej tekst jest za krótki i zawiera nieprawidłowo wyróżnione słowa kluczowe. Prawidłowo skonstruowany tekst (posiadający odpowiednią długośd, nasycenie słowami kluczowymi, wyróżnienie fraz kluczowych), ułatwia powiązanie strony z odpowiednimi frazami. To z kolei powoduje, że strona może pojawid się na wspomniane frazy kluczowe w wynikach wyszukiwania. Ocena 0/2 Rekomendacje Na stronie głównej należy zamieścid tzw. wartościowy tekst dotyczący całej witryny. W tekście tym powinny zostad zamieszczone i odpowiednio wyróżnione słowa kluczowe wybrane dla strony głównej, tj.: simlock online, zdejmowanie simlocka, simlock kodem. Przykładowa treśd wartościowego tekstu dla strony głównej zamieszczona została w rozdziale II Analiza treści podpunkt 3.1. Strona główna.

14 2.4. Wersje językowe serwisu Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy wersje językowe serwisu są od siebie wyraźnie oddzielone? Błędne indeksowanie poszczególnych wersji językowych. Serwis może zostad zindeksowany tylko w jednym języku lub częśd stron może byd zindeksowana w jednym języku, częśd stron w innym. Wersja anglojęzyczna witryny zamieszczona jest w domenie zewnętrznej (www.gsmunlocking.eu). Ocena 0/5 Rekomendacje Zamieszczenie wersji witryny w języku angielskim w domenie jest realizacją prawidłową. Aby poinformowad roboty wyszukiwarek o występowaniu tej samej witryny w angielskiej wersji językowej w domenie oraz wersji polskiej w domenie należy: w sekcji <head> stron należących do domeny umieścid tag <link> z parametrem rel="alternate" wskazującym na stronę z kanoniczną angielską wersją językową. Przykład użycia wspomnianego znacznika dla strony głównej witryny <link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.gsmunlocking.eu/" /> w sekcji <head> stron należących do domeny umieścid znacznik <link> z parametrem rel="alternate" wskazującym na stronę z kanoniczną polską wersją językową. Przykład użycia wspomnianego znacznika dla strony głównej witryny <link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.simlock.pl/" />

15 2.5. Strony z identyczną lub bardzo podobną zawartością Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy występują różne podstrony z identyczną lub bardzo podobną zawartością? Brak kontroli nad tym, pod którym adresem zostanie zaindeksowana treśd, utrata PageRank. Strony zlokalizowane zarówno w jednej jak i w różnych domenach zawierające takie same lub bardzo podobne treści mogą doprowadzid do ukarania stron uznanych za powielające treśd. Wyszukiwarki, na strony uznane za kopiujące treśd mogą nałożyd karę polegająca na przesunięciu stron w wynikach wyszukiwania o określoną liczbę pozycji (tzw. filtr). Jako oryginał najczęściej uznawane są strony, których treśd zostały zindeksowana wcześniej. Częśd stron witryny zawiera bardzo podobne treści, np. strona oraz strona 10k/ różnią się jedynie tekstem umieszczonym w nagłówku H2, odpowiednio: Telefon: GT Fusion oraz Telefon: GT Combo EDGE. Ocena 4/4 Rekomendacje Rekomendowane jest zamieszczenie w treści strony informacji o modelu telefonu. Zalecane jest również aby komentarze zamieszczane przez użytkowników na wymienionych stronach były zróżnicowane w zależności od modelu telefonu (nie były tymi samymi komentarzami).

16 2.6. Tag link canonical Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Serwis wykorzystuje tag link canonical do zapobiegania dublowaniu treści? i skutecznie , ale szkodliwie. Brak tagu canonical na stronach dublujących treśd może prowadzid do powstawania zjawiska dublowania treści. Szczególnie na stronach, które umożliwiają sortowanie zasobów według podanych kryteriów. Tag canonical nie jest wykorzystywany w witrynie dotyczy Ocena 0/0 Rekomendacje Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w punkcie 2.5. Strony z identyczną lub bardzo podobną zawartością niniejszego rozdziału, treści stron z podobną zawartością powinny zostad wzbogacone o informację dotyczącą modelu telefonu. Każda z tych stron powinna mied osobny wątek komentarzy.

17 2.7. Wyróżnienie słów kluczowych Stan pozytywny Stan negatywny Pytanie Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy słowa kluczowe są odpowiednio wyróżniane na stronach serwisu? 1. są wyróżniane. 2. Znaczniki wyróżniające są stosowane niepoprawnie. Wyróżnianie słów kluczowych pozwala na wskazanie wyszukiwarce najważniejszych informacji na stronie. Znaczniki wyróżniające (głównie <strong>) wykorzystywane są w sposób nieprawidłowy, np.: na stronie głównej nieprawidłowo wyróżnione zostały pozycje listy numerowanej oraz zbyt ogólne frazy, takie jak: Szybko prosto, bezpiecznie i tanio na stronie nieprawidłowo wyróżnione zostały nagłówki poszczególnych akapitów, modele telefonów, oraz niskowartościowe frazy (np.: Uwaga, PAMIETAJ: ); przy użyciu znacznika <em> wyróżniony został cały akapit. Ocena 2/2 Rekomendacje Rekomendowane jest, aby wyróżniad pierwsze wystąpienia, wybranych dla danej strony, fraz kluczowych w tekście. Frazy kluczowe to takie, na które strona powinna pojawiad się w wynikach wyszukiwania. Do wyróżnienia wspomnianych fraz należy wykorzystad znaczniki <strong> lub <em>. należy wyróżniad zbyt dużej liczby słów, lub słów, które nie są frazami kluczowymi. Do wyróżnienia fragmentów tekstu nie będących frazami kluczowymi należy użyd właściwości stylów CSS takich jak: font-weight:bold, font-style:italic.

18 2.8. Niskowartościowe, ogólne anchor teksty odnośników Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy stosowane są ogólne frazy (np. Kliknij tutaj, Czytaj dalej) jako anchor teksty odnośników? Mało wartościowe anchor teksty osłabiają wartośd linku i strony docelowej. Na stronach witryny stosowane są niskowartościowe anchor teksty np.: na stronie w zajawkach zamieszczono linki zawierające anchor tekst szczegóły usługi" na stronie w zajawkach zamieszczono linki zawierające anchor tekst szczegóły usługi" na stronie w zajawkach zamieszczone zostały linki zawierające anchor tekst szczegóły usługi, Czytaj więcej... oraz anchor tekst Tu dowiesz się więcej o usłudze... Ocena 2/2 Rekomendacje Niskowartościowe anchor teksty linków pokroju: Czytaj więcej... oraz Tu dowiesz się więcej o usłudze... należy zastąpid anchor tekstami powiązanymi z treścią stron, do których dane linki prowadzą. Jeżeli link o niskowartościowym anchor tekście występuje razem z linkiem do tej samej strony, ale posiadającym wartościowy anchor tekst, to link o niskowartościowym anchor tekście należy usunąd. Przyczyni się to również do wyeliminowania linkowania wielokrotnego. Przykład: Na stronie link z niskowartościowym anchor tekstem szczegóły usługi należy usunąd. Anchor teksty linków pokroju: Czytaj więcej... oraz Tu dowiesz się więcej o usłudze... należy rozbudowad o wartościowe frazy kluczowe, np. Czytaj więcej o JAF BB5+ Aktywacja - 20 kredytów JAF-S oraz Tu dowiesz się więcej o usłudze Logi SMTi 25 sztuk. Rekomendacje przebudowy zajawek zostały zawarte w rozdziale II Analiza treści w punkcie 2.2 Zajawki.

19 2.9. Tytuł strony <title> Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy zawartośd tagów <title> powtarza się na różnych podstronach? Powtarzanie tej samej zawartości znacznika <title> na wielu podstronach serwisu dezorientuje wyszukiwarkę. Każda podstrona powinna mied unikalny tytuł. Częśd stron witryny nie posiada unikalnych tytułów, np. strony kategorii:: simlock.pl/kategoria-8-aktywacje/ simlock.pl/kategoria-5-dostepy-do-serwerow/ simlock.pl/kategoria-2-karty-sim-unlock/ posiadają taki sam tytuł: Simlock.pl. Ocena 4/4 Rekomendacje Rekomendowane jest, aby każda strona w witrynie posiadała unikalny, powiązany z treścią strony, atrakcyjny dla użytkownika i zawierający wybrane słowa kluczowe tytuł. Optymalna długośd treści tytułu to 70 znaków. Budowanie krótszych tytułów jest jednoznaczne z marnotrawieniem potencjału tagu <title>. Dłuższe tytuły są w prawdzie indeksowane przez wyszukiwarki jednak kluczowe znaczenie ma pierwsze 70 znaków tytułu. Frazom umieszczonym na początku tytułu przyznawany jest wyższy priorytet niż słowom umieszczonym na jego koocu. W rozdziale II Analiza treści punktu 3. Analiza wybranych stron witryny zamieszczone zostały przykłady poprawnej budowy tytułów dla strony głównej, wybranej strony kategorii oraz wzorce budowy tytułów dla podstron stron kategorii.

20 2.10. Zbędne teksty na początku tagów <title> Pytanie Czy na początku meta tagów <title> występują zbędne teksty (np. Witaj na stronie)? Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Powoduje marnotrawienie potencjału tagu i strony. Kolejnośd słów oraz ich ilośd ma znaczenie w meta tagu <title> - Google czyta do 70 znaków, przy czym za najbardziej wartościowe uznaje pierwsze słowa. Uwagi do serwisu Na początku tytułów stron witryny znajduje się zbędny tekst: Simlock.pl. Odpowiedź dla serwisu Ocena 2/2 Rekomendacje Nazwa marki/witryny powinna występowad jedynie na początku tytułu strony głównej. Na pozostałych stronach witryny fraza Simlock.pl powinna znaleźd się na koocu tagu <title>.

21 2.11. Elementy graficzne Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Ocena 4/4 Czy elementy graficzne znajdujące się na stronach posiadają optymalną treśd atrybutu,alt- oraz nazwę? Cześd obrazków posiada prawidłowy atrybut,alt- lub nazwę. Roboty wyszukiwarek analizując zawartośd strony, pod uwagę biorą także treśd atrybutów {alt} obrazków. W przypadku atrybutów {alt} linków graficznych, pełnią one tą samą rolę, co anchor teksty linków tekstowych. Większośd elementów graficznych znajdujących się na stronach witryny nie posiada uzupełnionego atrybutu {alt}. Częśd elementów graficznych posiada nazwę niepoprawną z punktu widzenia SEO. Przykłady stron z niepoprawnie zrealizowanymi elementami graficznymi: - element ma pusty atrybut {alt} - element posiada pusty atrybut {alt} - element simlock.pl/media/up/kodem/bbmep1.jpg posiada pusty atrybut {alt} i niepoprawną, z punktu widzenia SEO, nazwę bbmep1.jpg - element posiada niepoprawną, z punktu widzenia SEO, nazwę Mnucjf-s.jpg

22 Rekomendacje Elementom graficznym, których deklaracja znajduje się w kodzie HTML strony, należy nadad atrybut {alt} oraz nazwę pliku. Zarówno nazwa pliku jak i treśd atrybutu {alt} powinny stanowid swojego rodzaju zwięzły opis zawartości obrazka. W atrybucie {alt} zalecane jest, w odróżnieniu od nazwy pliku, używanie polskich znaków. Nazwa pliku graficznego powinna składad się z maksymalnie 3-4 wyrazów. W atrybucie {alt} można zamieścid pełniejszy opis grafiki, liczący do 140 znaków. Optymalizacja elementów graficznych zamieszczonych w witrynie zgodnie z powyższymi rekomendacjami umożliwi ich pojawienie się w wyszukiwarkach grafiki. Ponadto strony witryny będą posiadały większą wartośd z punktu widzenia robotów wyszukiwarek.

23 2.12. Treści meta tagów description Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy strony posiadają unikalne i dopasowane do treści tagi description? Wpływa na klikalnośd strony w wynikach wyszukiwania. Na stronach witryny nie występują meta tagi description. Ocena 2/2 Rekomendacje Rekomendowane jest, aby każda strona w witrynie posiadała meta tag description. Treśd tagu description na każdej stronie witryny powinna byd unikalna oraz powiązana z tytułem i zawartością strony. Jednocześnie długośd treści tagu i nie powinna przekraczad 160 znaków. Roboty wyszukiwarek analizują jedynie 160 pierwszych znaków. Nadmiarowe znaki są pomijane. Dobrą praktyką jest również zamieszczanie fraz kluczowych w treści opisów. W rozdziale II Analiza treści punktu 3. Analiza wybranych stron witryny zamieszczone zostały przykłady poprawnej budowy meta tagu description dla strony głównej, wybranej strony kategorii oraz wzorce budowy meta tagów description dla podstron stron kategorii.

24 3. Linkowanie 3.1. Liczba linków na stronie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Pytanie Czy liczba linków na stronie głównej przekracza 100? Ocena 0/3 Google traktuje linki jako głosy przyznawane innym stronom. W dużym uproszczeniu algorytm PageRank zakłada, że strona internetowa może przekazad częśd zebranych głosów (wartości PageRank) innym stronom poprzez umieszczenie w swojej treści odnośników do wybranych dokumentów internetowych. Zbyt duża liczba odnośników powoduje, że wartośd PageRank strony rozdzielana jest pomiędzy większą liczbę linków. W związku z tym wartośd ta będzie mniejsza. Liczba linków na stronie głównej nie przekracza 100. Jednak na stronach kategorii liczba linków przekracza wspomnianą liczę 100 linków, np.: na stronie simlock.pl/kategoria-1-simlock-kodem/ (wg. Narzędzia Quirk Search Status) liczba linków wynosi 132 na stronie simlock.pl/kategoria-6-simlock-kodem-operator/ liczba linków wynosi 316

25 Rekomendacje W celu ograniczenia ilości linków na wymienionych stronach rekomendowane jest wyeliminowanie linkowania wielokrotnego w zajawkach. Rekomendacje dotyczące przebudowy zajawek na stronach kategorii zostały zawarte w rozdziale II Analiza treści w punkcie 2.2 Zajawki.

26 3.2. Linkowanie wielokrotne Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Ocena 2/2 Na poszczególnych stronach serwisu wielokrotnie pojawia się więcej niż jeden link do tej samej strony? Wielokrotne występowanie więcej niż jednego linku do tej samej strony powoduje zmniejszenie wartości PageRank przekazywanej pomiędzy stronami. Na stronach witryny linkowanie wielokrotne wynika w głównej mierze ze stosowania linków prowadzących do tej samej strony w zajawkach oferowanych usług (tytuł zajawki, cena usługi oraz link szczegóły usługi ). Rekomendacje Nadmiarowe linki, występujące w zajawkach na stronach kategorii, prowadzące do tej samej strony należy usunąd. W zajawkach występujących na stronach kategorii powinien występowad tylko jeden link prowadzący do strony. Powinien byd to tytuł zajawki. Rekomendacje dotyczące przebudowy zajawek na stronach kategorii zawarte zostały w rozdziale II Analiza treści w podpunkcie 2.2 Zajawki.

27 3.3. Lokalizator (breadcrumb) Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy na stronie jest breadcrumb i czy jest on potrzebny? ma, ale nie jest potrzebny, ponieważ struktura serwisu jest bardzo płaska. ma, mimo że jest potrzebny Breadcrumb (zwany również lokalizatorem) pozwala stworzyd ścieżkę powrotną do wszystkich stron nadrzędnych aktualnie przeglądanej strony (łącznie ze stroną główną). Rozwiązanie to pozwala wzmacniad strony zbiorcze. Na stronach omawianej witryny obecnośd lokalizatora nie jest wymagana. Ocena 0/3 Rekomendacje Brak rekomendacji. Realizacja prawidłowa., ale nie jest potrzebny

28 3.4. Linkowanie stron o podobnej tematyce Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy strony o podobnej tematyce linkują do siebie w obrębie serwisu? Linkowanie pomiędzy stronami o podobnej tematyce w obrębie witryny wzmacnia strony linkujące oraz linkowane, ponadto ułatwia robotom wyszukiwarek określenie ich tematyki. Szczególnym, bardzo wartościowym z punktu widzenia robotów wyszukiwarek jest linkowanie kontekstowe. Linkowanie kontekstowe polega na umieszczeniu bezpośrednio w treści artykułów lub tekstów, linków do stron powiązanych tematycznie. Poprawna realizacja linkowania kontekstowego jest wysoko oceniana przez mechanizmy indeksujące wyszukiwarek internetowych. Strony powiązane tematycznie linkują do siebie w obrębie witryny zarówno poprzez zajawki dotyczące opisu lub zamówienia usługi jak i poprzez linki kontekstowe. na wszystkich stronach witryny linkowanie kontekstowe jest realizowane w sposób prawidłowy z punktu widzenia SEO, np.: na stronie występuje link do strony zawiera niskowartościowy anchor tekst czytaj więcej na stronie występuje link z wartościowym anchor tekstem numeru seryjnego IMEI, prowadzi on jednak do strony nie zawierającej wartościowych treści: Ocena 0/4

29 Rekomendacje Aby wzmocnid linkowanie stron w obrębie witryny rekomendowana jest poprawa realizacji linkowania kontekstowego. Linki z niskowartościowymi anchor tekstami powinny zostad przebudowane tak, aby ich anchor teksty zawierały słowa kluczowe powiązane z treścią strony, do której prowadzą. Rekomendacje dotyczące optymalizacji linkowania kontekstowego na wymienionych wcześniej stronach: na stronie anchor tekst linku do strony powinien przyjąd postad zdejmowaniu simlocka z QTEK 1020 (HTC Wallaby), ponadto rekomendowane jest aby omawiany link kontekstowy prowadził do strony, zawierającej obszerniejsze treści, np.: Przykład realizacji: <p> Przeczytaj więcej o <a href="/kreator/qtek-1020-htc-wallaby/">zdejmowaniu simlocka z QTEK 1020 (HTC Wallaby)</a> </p> na stronie link z wartościowym anchor tekstem numeru seryjnego IMEI, powinien prowadzid do strony:

30 3.5. Przyjazne adresy URL Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Czy strony posiadają przyjazne adresy URL zawierające słowa kluczowe powiązane z zawartością stron? Przyjazne adresy URL korzystnie wpływają na powiązanie strony ze słowami kluczowymi oraz umożliwiają pojawienie się tej strony na wyższych miejscach w wynikach wyszukiwania. Większośd stron witryny posiada poprawnie zbudowane, z puntu widzenia SEO, adresy URL, np.: Odpowiedź dla serwisu Ocena 0/4 W witrynie występują jednak pojedyncze strony o nieoptymalnych, z punktu widzenia SEO, adresach URL, np.: - strony kategorii zawierają w adresie URL zbędne słowo kategoria oraz numer kategorii, ponadto w słowo kluczowe występujące w adresie URL zawiera błąd - strony z obsługiwanymi modelami telefonów zawierają w adresie URL zbędną frazę simlock, która już istnieje w nazwie domeny, powtarzanie jej jest zbędne, a nazwa marki telefonu traci na ważności i priorytecie ponieważ znajduje się dalej w adresie URL - adresy stron zawierających opis zdejmowania blokady simlock zawierają niskowartościową frazę kreator

31 Rekomendacje Rekomendowane jest wyeliminowanie niskowartościowych, ogólnych fraz z adresów URL w omawianej witrynie, np.: adres URL strony kategorii powinien zostad przebudowany w następujący sposób adres strony z obsługiwanymi modelami telefonów powinien zostad przebudowany w następujący sposób: Niskowartościowa fraza kreator powinna zostad zastąpiona przez bardziej adekwatną do treści stron frazę telefon, np.: adres strony zawierającej opis zdejmowania blokady simlock powinien zostad przebudowany w następujący sposób Uwaga! W przypadku wprowadzenie rekomendacji związanych z przebudową adresów należy wykonad przekierowanie 301 ze starych adresów URL na nowe w przeciwnym wypadku utracona zostanie wartośd PageRank nabyta przez strony, a tym samy nastąpi spadek pozycji wspomnianych stron w wynikach wyszukiwania.

32 3.6. Domeny, w których występuje witryna Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy witryna występuje w kilku różnych domenach? Jeśli ta sama witryna dostępna jest pod kilkoma adresami URL powoduje to niekorzystne zjawisko duplikowania treści. Wyszukiwarka może wyświetlad w wynikach wyszukiwania tylko jeden adres (domenę) z taką samą treścią. Omawiana witryna występuje obecnie pod adresem ( z www ) oraz simlock.pl ( bez www ). Jest to rozwiązanie niepoprawne. Ocena 3/3 Rekomendacje Należy wykonad przekierowanie stałe (301) adresów stron należących do domeny simlock.pl na odpowiadające im adresy w domenie

33 3.7. Linkowanie z kotwicą Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy na stronach witryny stosowane jest linkowanie z kotwicą? Linkowanie kontekstowe umożliwia ominięcie zasady first link count, a tym samym pojawienie się linkowanych stron na większą ilośd fraz kluczowych w wynikach wyszukiwania. Linki z kotwicą nie występują na stronach analizowanej witryny. Ocena 2/2 Rekomendacje Linkowanie z kotwicą można zastosowad m.in. w połączeniu z linkowaniem kontekstowym. Linki z kontekstu, zamiast prowadzid jedynie do innej strony powiązanej tematycznie, mogą także wskazywad konkretną sekcję linkowanej strony. Wprowadzenie tak skonstruowanego linkowania z kotwicą umożliwi użytkownikom szybsze odnajdywanie powiązanych ze sobą fragmentów informacji znajdujących się na różnych stronach. Ponadto linkowane w ten sposób strony będą mogły pojawid się na większą ilośd fraz kluczowych w wynikach wyszukiwania.

34 3.8. Identyfikatory sesji lub użytkownika w adresach URL Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy adresy URL podstron zawierają identyfikatory sesji lub użytkownika? 1. 2., ale strona jest zabezpieczona przed powstawaniem duplikowania treści z tego powodu. Może to doprowadzid do zaindeksowania tej samej treści pod wieloma adresami - co przełoży się na niskie pozycje. Adresy nie zawierają identyfikatorów sesji oraz użytkownika. Ocena 0/2 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo.

35 3.9. Linkowanie zewnętrzne Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy linkowanie zewnętrzne zrealizowane jest w prawidłowy sposób (odpowiednia wartośd parametru,rel-)? prawidłowa realizacja linkowania zewnętrznego powoduje przekazywanie wartości PageRank niepożądanym stronom (tzw. wyciek PageRank poza witrynę). W efekcie tego strony witryny otrzymują mniejszą wartośd PageRank, a promowane są strony do niej nienależące. Wpływa to negatywnie na indeksowanie stron witryny. W witrynie linki zewnętrzne można podzielid na dwie grupy: linki prowadzące do witryn partnerskich (np. link zamieszczony w stopce do forum forum.gsmcenter.pl, linki na stronie simlock.pl/onas/) oraz linki do pozostałych, niezaprzyjaźnionych serwisów (np. link do zasobu serwisu RapidShare zamieszczony na stronie O ile w przypadku linkowania do serwisów partnerskich pominięcie w linkach atrybutu rel= nofollow jest dopuszczalne, o tyle taka realizacja w przypadku linkowania do pozostałych witryn jest już błędem. Dochodzi do tzw. niekontrolowanego wypływu PageRank z witryny. Ocena 5/5 Rekomendacje W linkach prowadzących do witryn niewspółpracujących należy zamieścid atrybut rel= nofollow. Przykład przebudowy linku do serwisu RapidShare zamieszczonego na stronie obecna realizacja linku: <a href="https://rapidshare.com/files/ /dc-unlocker_client exe" target="_blank">pobierz program DC Unlocker Client</a> rekomendowana realizacja linku: <a href="https://rapidshare.com/files/ /dc-unlocker_client exe" target="_blank" rel= nofollow >Pobierz program DC Unlocker Client</a>

36 3.10. Zbędne przekierowania, przekierowania nieodpowiedniego typu Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Ocena 5/5 Czy stosowane są zbędne przekierowania lub też są one nieodpowiedniego typu? Zbędne przekierowania sprawiają, że robot dłużej dociera do strony - po dwóch i więcej przekierowaniach robot może zrezygnowad z analizy. Ponadto nieodpowiednie przekierowania (np. 302) mogą narazid strony witryny na utratę PageRank. W witrynie występują zbędne przekierowania, np.: na stronie (link do strony zamieszczony w stopce) występuje przekierowanie 302 na stronę na stronie występuje przekierowanie 302 na stronę podstrony witryny, których adresy nie zawierają na koocu ukośnika / przekierowywane są przy użyciu przekierowania 302 na adresy z ukośnikiem na koocu, np.: strona przekierowywana jest na adres Rekomendacje W stopce strony należy umieścid bezpośredni link do strony Podobnie jak przy realizacji obecnego przekierowania występującego na stronie link ten powinien się zmieniad dynamicznie co miesiąc. Pod adresem powinna zostad zamieszczona strona z komentarzami (jak wskazuje na to adres URL) ze styczna 2012 roku. Jeżeli żaden komentarz z bieżącego miesiąca nie został jeszcze dodany to na tej stronie powinna znaleźd się adekwatna informacja. Przekierowanie 302 wykorzystane do przekierowania z podstron witryny, których adresy nie zawierają na koocu ukośnika / na adresy z ukośnikiem na koocu, powinno zostad zastąpione przekierowaniem 301. Przekierowanie 301 w przeciwieostwie do przekierowania 302 pozwoli na przekazanie większości PageRanku.

37 3.11. Link do strony głównej Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy na stronach serwisu (poza stroną główną) znajduje się prawidłowo umieszczony link do strony głównej? Brak linku do strony głównej witryny utrudnia nawigację w witrynie. Link na stronie głównej do niej samej powoduje linkowanie strony samej do siebie. Linkowanie do strony głównej realizowane jest w sposób prawidłowy. Na wszystkich stronach witryny logo jest linkiem graficznym prowadzącym do strony głównej. Ocena 0/4 Rekomendacje Aby wyeliminowad zjawisko linkowania strony samej do siebie, na stronie głównej logo powinno zostad zrealizowane jako obrazek.

38 3.12. Struktura witryny Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy struktura witryny jest nadmiernie rozbudowania? Nadmiernie rozbudowana struktura witryny powoduje w przypadku zbyt płaskiej struktury utratę dużej wartości PageRank lub w przypadku zbyt dużej ilości poziomów stron uniemożliwia robotom wyszukiwarek dotarcie do stron najniższych poziomów. Struktura witryny nie jest nadmiernie rozbudowana Ocena 0/3 Rekomendacje Brak rekomendacji. Realizacja prawidłowa.

39 4. Występowanie błędów 4.1. Błąd 5xx Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy na stronie często pojawia się błąd 5xx? Błędy 5xx oznaczają błąd wewnętrzny po stronie serwera, który może byd spowodowany przez wiele czynników - np. przeciążenie. Robot nie jest w stanie obejrzed strony, co niekorzystnie wpływa na jej ocenę. Podczas przeprowadzania analizy witryny nie stwierdzono występowania błędów 5xx. Ocena 0/3 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element zrealizowany prawidłowo.

40 4.2. Błąd 4xx Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Czy na stronie często pojawia się błąd 4xx? Błędy 4xx oznaczają błędy spowodowane przez wysłanie żądania pobrania nieistniejącego zasobu (błąd 404) lub zasobu wymagającego autoryzacji (błąd 403). W efekcie tego, tzw. budżet indeksowania jest marnotrawiony na próbę analizy nieistniejących zasobów. Uwagi do serwisu Podczas przeprowadzania analizy witryny nie stwierdzono występowania błędów 404. Odpowiedź dla serwisu Ocena 0/3 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo.

41 4.3. Strony błędów w wynikach wyszukiwania Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy w wynikach wyszukiwania występują strony błędów (Sesja wygasła, File Not Found, itp.)? Wynik wyszukiwania prowadzący do strony z błędem niekorzystnie wpływa na odbiór serwisu przez użytkownika oraz wskazuje, że strony błędów są źle umieszczone i zwracają inne komunikaty niż powinny. stwierdzono występowania stron błędów w wynikach wyszukiwania. Ocena 0/3 Rekomendacje Brak rekomendacji. Realizacja prawidłowa.

42 4.4. Błąd 404 File Not Found Pytanie Czy błąd 404 File Not Found zwraca kod statusu HTTP 200? Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Zaindeksowanie strony zastępczej z informacją o braku zasobu. Uwagi do serwisu Strona posiada prawidłowo realizowaną stroną błędu 404. Odpowiedź dla serwisu Ocena 0/3 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo.

43 4.5. Żądania do nieistniejących zasobów Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Czy na stronach witryny występują odnośniki do nieistniejących stron lub zasobów? Powoduje marnowanie czasu przeznaczonego na analizę witryny przez roboty oraz zmniejsza wartośd strony. Wpływa to negatywnie na indeksowanie stron przez roboty wyszukiwarek. W witrynie występują odwołania do nieistniejących zasobów, np.: na stronie w treści artykułu występuje link do strony na stronie występuje link do strony na stronie występuje link do strony Odpowiedź dla serwisu Ocena 2/2 Rekomendacje Należy zastąpid uszkodzone odnośniki prowadzące do nieistniejących zasobów odnośnikami o prawidłowym adresie URL.

44 5. Elementy dynamiczne 5.1. Wykorzystanie Flash / Java / JavaScript w nawigacji witryny Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Pytanie Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy nawigacja serwisu wymaga włączonej obsługi Flasha, Javy lub JavaScriptu do prawidłowego działania? Roboty wyszukiwarek nie zawsze są w stanie prawidłowo zidentyfikowad elementy zrealizowane z zastosowaniem Flash i JavaScript. W przypadku realizacji istotnych z punktu widzenia robotów elementów z zastosowaniem wspomnianych technologii istnieje duże prawdopodobieostwo, że strony, do których prowadzą lub treści, które zawierają nie zostaną zindeksowane. W skrajnych przypadkach mogą zostad ukarane za stosowanie tzw. złych praktyk, co może wiązad się z nałożeniem kar na witrynę. Obsługa Flasha, Javy ani JavaScriptu nie jest wymagana do nawigacji po stronach witryny. Ocena 0/3 Rekomendacje Brak rekomendacji. Realizacja prawidłowa.

45 5.2. Sposób prezentowania treści na stronach witryny (Flash, elementy graficzne) Pytanie Czy serwis jest wykonany całkowicie we Flashu lub rozbudowany graficznie, z bardzo małą ilością zawartości tekstowej? Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Ocena 0/3 Serwisy wykonane w ten sposób nie przedstawiają żadnej wartościowej treści. Są niedostępne dla robotów wyszukiwarek. Brak. Brak rekomendacji. Rekomendacje

46 6. Kod HTML 6.1. Ramki HTML Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy w serwisie stosowane są ramki HTML? Stosowanie ramek w serwisie jest niewłaściwe - wyszukiwarka nie indeksuje zawartości ramki pod adresem URL strony, na której znajduje się ramka. W wynikach wyszukiwania na frazę kluczową, na którą powinna pojawid się strona zawierająca ramkę może pojawid się strona zawierająca treśd, na którą wskazuje ramka. W analizowanej witrynie nie stwierdzono stosowania ramek. Ocena 0/2 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo.

47 6.2. Wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy w witrynie wykorzystywana jest optymalnie pamięd podręczna przeglądarki? Pamięd przeglądarki wykorzystywana jest częściowo Nadanie elementom takim jak obrazy, pliki JavaScript, CSS optymalnego czasu przechowywania w pamięci podręcznej przeglądarek zmniejsza czas ładowania się strony przy kolejnych odwiedzinach użytkownika. Na stronach witryny zamieszczone zostały elementy (graficzne, JavaScript, CSS), dla których nie został zdefiniowany czas ich cachowania w pamięci podręcznej przeglądarki. Ocena 3/3 Rekomendacje Rekomendowane jest, aby dla każdego elementu graficznego, pliku JavaScript (*.js), pliku kaskadowych arkuszy stylów (*.css) zdefiniowany został czas ich cachowania w pamięci podręcznej przeglądarki. Dla grafik budujących layout strony zalecane, aby czas ten został ustawiony na 1 rok. Dla plików JavaScript oraz CSS należy ustawid czas cachowania dostosowany do ewentualnej częstotliwości zmian dokonywanych w obrębie tych plików.

48 7. dozwolone praktyki 7.1. Ukryty lub drobny tekst skierowany tylko do wyszukiwarek internetowych Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy w serwisie występuje ukryty lub drobny tekst skierowany tylko do wyszukiwarek internetowych? Ukryty lub drobny tekst jest uważany za próbę oszustwa. Ukrywanie tekstu jest karane przez roboty wyszukiwarek poprzez nałożenie tzw. bana 4. W przypadku nałożenia wspomnianej kary strona jest usuwana z indeksu wyszukiwarki. stwierdzono ukrywania treści. Ocena 0/3 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo. 4 Ban - rodzaj kary polegający na usunięciu strony z indeksu wyszukiwarki w wyniku nieprzestrzegania wskazówek jakościowych dla webmasterów (np. maskowanie, podstępne przekierowania, ukrywanie treści, powielanie treści). Ban może zostad cofnięty po upływie okresu na jaki została nałożona kara lub po pozytywnym ponownym rozpatrzeniu witryny.

49 7.2. Ukrywanie treści (tzw. cloaking ) Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy w witrynie niektóre treści są ukrywane (tzw. cloaking)? Może byd uznane za próbę oszustwa wyszukiwarki. Ukrywanie tekstu jest karane przez roboty wyszukiwarek poprzez tzw. zbanowanie stron zawierających ukrywane treści. stwierdzono ukrywania treści. Ocena 0/5 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo.

50 7.3. Upychanie słów kluczowych (ang. keyword stuffing) Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy w serwisie występuje zjawisko upychania słów kluczowych (ang. keyword stuffing)? naturalnie wysoka liczba wystąpienia słowa kluczowego może byd interpretowana negatywnie przez wyszukiwarkę. Karą za stosowanie upychanie słów kluczowych jest nałożenie filtra antyspamowego, a w ostateczności bana na stronę internetową. stwierdzono upychania słów kluczowych. Ocena 0/2 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo.

51 7.4. Podstrony nakierowane na słowa kluczowe niepowiązane z tematyką witryny Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy istnieją podstrony nakierowane na słowa kluczowe niepowiązane z tematyką witryny? Strona może byd zakwalifikowana jako spamerska. Skutkiem uznania strony jako spamerskiej jest nałożenie filtra antyspamowego, a w ostateczności zbanowanie strony/witryny. znaleziono stron nakierowanych na słowa kluczowe. Ocena 0/2 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo Jakość treści stron - spam Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy treśd stron wygląda jak spam? Uznanie strony za mało wartościową. Strony spamerskie są karane przez roboty wyszukiwarek poprzez nałożenie filtra antyspamowanego, a w ostateczności bana. znaleziono stron, których treśd można uznad za spam. Ocena 0/3 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo.

52 7.6. Strony przejściowe Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy w serwisie występują strony przejściowe? Stosowanie stron przejściowych jest karane przez wyszukiwarki poprzez usunięcie z indeksu wyszukiwarki (zbanowanie). stwierdzono występowania stron przejściowych. Ocena 0/2 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo.

53 7.7. Podstrony wygenerowane automatycznie Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Ocena 0/2 Czy serwis posiada podstrony wygenerowane automatycznie? Uznanie strony za mało wartościową. Wykrycie w witrynie stron z zawartością generowaną automatycznie powoduje, że są one uznawane są za mało wartościowe. Strony o małej wartości nie zajmują wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania i wpływają na obniżenie oceny całej witryny internetowej. stwierdzono występowania stron generowanych automatycznie. Informacje dodatkowe Strony z automatycznie generowaną zawartością są bezwartościowe dla internautów. Zadaniem wyszukiwarek internetowych jest dostarczenie internautom w wynikach wyszukiwania stron z najbardziej wartościowymi treściami odpowiadającymi zapytaniu. Aby sprostad oczekiwaniom internautów, wyszukiwarki internetowe używają algorytmów, które umożliwiają im rozpoznanie stron spamerskich lub stron z automatycznie generowaną zawartością. Linkowanie ze stron z automatycznie generowaną zawartością będzie bezwartościowe, ponieważ strony te zostaną negatywnie ocenione przez roboty wyszukiwarek. Linkowanie z takich stron może przełożyd się na spadek pozycji stron witryny w wynikach wyszukiwania.

54 7.8. Linki do witryny (systemy wymiany linków, farmy linków) Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Odpowiedź dla serwisu Czy odnośniki do witryny pozyskiwane są z systemów wymiany linków i farm linków? Spadek jakości strony - spadek pozycji. stwierdzono pozyskiwania linków w taki sposób. Ocena 0/5 Rekomendacje Brak rekomendacji. Element realizowany prawidłowo.

55 7.9. Realizacja linkowania zewnętrznego (zaplecze klienta) Pytanie Stan pozytywny Stan negatywny Co powoduje? Uwagi do serwisu Realizacja linkowania zewnętrznego (zaplecze klienta) jest optymalna? Prawidłowo realizowane linkowanie zewnętrzne wpływa pozytywnie na pozycję strony w wynikach wyszukiwania oraz jej autorytet. Do stron witryny prowadzą m.in. linki zamieszczone w następujących witrynach (zaplecze klienta): myapple.pl. Linki zamieszczone w witrynie i prowadzące do witryny zrealizowane są w sposób poprawny. Przykładem może byd link zamieszczony na stronie (PageRank tej strony równy jest 1). Anchor tekst tego linku ( Zdejmij simlock z NOKIA E52 ) jest wartościowy z punktu widzenia SEO, ponieważ zawiera frazy kluczowe: simlock, NOKIA, E52. Tekst odnośnika wzmacnia pozycję linkowanej strony w wynikach wyszukiwania na frazy kluczowe w nim umieszczone. Na stronie głównej witryny w sekcji Partnerzy umieszczony został link do strony głównej witryny Anchor tekst tego linku to: SimLock. Linkująca strona posiada wartośd PageRank 3. Linkowanie ze wspomnianej strony jest wartościowe ponieważ wspomniany link nie zawiera atrybutu rel= nofollow ). Oznacza to, że linkowanej stronie (www.simlock.pl) przekazywana jest częśd wartości PageRank strony linkującej. Linkowanie do strony witryny ze strony forum myapple.pl/iphone/ simlock-na-softach-4_1-5_0_1-wszystkie-modele-iphone-przeczytaj-404.html jest wartościową formą linkowania. Większośd linków prowadzących do stron witryny to linki kontekstowe. Linki te umieszczone są w treści postów, które powiązane są tematyką strony linkowanej. Ponadto anchor teksty wspomnianych linków zawierają frazę simlock. Dzięki temu pozycja strony docelowej (www.simlock.pl) jest wzmacniana na tą frazę. Linki zamieszczone na wspomnianym forum prowadzą do stron na których ustawione jest przekierowanie 301 (w celu realizacji statystyk kliknięd) na strony witryny Jest to realizacja prawidłowa. Ustawienie pojedynczego przekierowania 301 powoduje przekazanie wartości PageRank stronie docelowej.

56 Odpowiedź dla serwisu Ocena 0/0 Rekomendacje Aby linkowanie zewnętrzne było wartościowe, należy zadbad o to, aby: linki do witryny zamieszczane były na stronach posiadających wysoką wartośd PageRank lub Page Authority, linki do witryny nie powinny posiadad atrybutu rel= nofollow, dzięki czemu poprzez te linki przekazywana będzie częśd wartości PageRank strony linkującej, anchor tekst linku prowadzącego do witryny był wartościowy (zawierał frazy kluczowe powiązane z linkowaną stroną) linki prowadzące do witryny były zamieszczone (w ramach możliwości) w tekście, o treści powiązanej tematyką tej witryny.

57 8. Ocena witryny W tabeli poniżej zamieszczona została sumaryczna ocena witryny, bazująca na ocenach poprawności wykonania poszczególnych elementów, analizowanych w dotychczasowej części dokumentu. Ilośd punktów karnych, możliwych do zdobycia 130 Ilośd zdobytych punktów karnych 56 Procentowa postad osiągniętego wyniku 43,1% Ocena: od do Bardzo źle 70% 100% Źle 50% 70% Słabo 30% 50% Dobrze 10% 30% Wzorcowo 0% 10% Witryna prezentuje się słabo, jeżeli rozważany jest stopieo jej zoptymalizowania pod kątem wyszukiwarek internetowych. W witrynie występują niepoprawne realizacje, które negatywnie odbijają się na jej wartości, oraz pozycji jej stron w wynikach wyszukiwania. Najważniejsze z nich to: występowanie w witrynie stron zawierających treści, które w dużym stopniu stanowią kopię treści innych stron witryny, brak nagłówków H1 oraz brak lub nieprawidłowa realizacja nagłówków H2-H6, niepoprawne wykorzystanie tagów wyróżniających (<strong>, <em>) na stronach witryny, niskowartościowa realizacja tytułów stron, brak opisów stron, brak pliku robots.txt oraz niepoprawnie zrealizowany plik sitemap.xml, puste opisy alternatywne elementów graficznych na większości stron witryny, niskowartościowe teksty jako anchor teksty linków, brak deklaracji czasu cachowania dla elementów witryny. Naprawa wykrytych błędów zgodnie z zaproponowanymi rekomendacjami, pozwoli zaistnied stronom witryny na wyższych niż obecnie pozycjach w wynikach wyszukiwania.

58 II. Analiza treści W pierwszym punkcie bieżącego rozdziału omówiona została obecna struktura witryny oraz rekomendacje jej optymalizacji pod kątem SEO. W punkcie drugim zamieszczono rekomendacje optymalizacji tzw. elementów wspólnych, czyli powtarzających się na większości stron witryny. W kolejnym punkcie przeanalizowane zostały ponadto wybrane strony witryny: strona główna, strona kategorii, strona opisu filmu oraz strona recenzji.

59 1. Struktura witryny Obecna struktura witryny (rysunek nr 2) zrealizowana jest w sposób nieprawidłowy z punktu widzenia SEO. W menu głównym (rysunek nr 1) nie znalazł się link do istotnej, z punktu widzenia użytkowników, strony serwisu znajdującej się obecnie pod adresem Link do wspomnianej strony znajduje się w stopce co powoduje, że mechanizmy indeksujące postrzegają tą stronę (wraz z jej podstronami) jako mniej wartościową. Aby wzmocnid wspomnianą stronę rekomendowane jest zamieszczenie do niej linku w menu głównym. Anchor tekst linku powinien przyjąd postad: Obsługiwane modele telefonów. Rekomendowana jest także zmiana adresu URL omawianej strony na Link znajdujący się w stopce, prowadzący do omawianej strony, należy usunąd. Do menu głównego oraz struktury witryny należy dodad również stronę obecnie znajdującą się pod adresem: Aktualnie na stronach witryny nie występują linki prowadzące do wspomnianej strony. Umieszczenie w menu linku do tej strony ułatwi użytkownikom przejście do stron zawierających opis wpisania kodu do telefonu, a robotom wyszukiwarek dotarcie i zindeksowanie podstron wspomnianej strony. Anchor tekst linku w menu powinien przyjąd postad: Rysunek 1: Menu główne

60 Jak wpisad kod unlock. Rekomendowana jest także zmiana adresu URL omawianej strony na Treśd strony kategorii Kod do Radia znajdującej się pod adresem: nie posiada obecnie treści. Na stronie występują jedynie tzw. elementy stałe. W przypadku gdy treśd strony nie została jeszcze utworzona, dana usługa została chwilowo zawieszona lub usługa jest chwilowo niedostępna, należy na wspomnianej stronie umieścid stosowny komunikat.

61 Aktywacje Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Dostępy do serwerów Strony z formularzem zamówienia usługi Hasło do Laptopa Karty SIM Unlock Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strona główna Kod do Radia Logi Kredyty Simlock kablem USB Simlock Kodem Simlock Kodem - Operator SimLock wysyłkowo Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Rysunek 2: Uproszczona struktura witryny

62 Tabela 1: Poziomy stron w obecnej strukturze witryny oraz strony do nich należące Element Rodzaj grupy stron Adresy URL stron przynależących do danej grupy Strona główna Strony kategorii Podstrona kategorii Przykłady adresów URL stron z opisem usługi: Przykłady adresów URL stron z formularzem zamówienia usługi:

63 Na rysunku nr 3 przedstawiony został wygląd menu głównego po wprowadzeniu rekomendacji zawartych w bieżącym punkcie. Rysunek nr 4 przedstawia uproszczony schemat struktury witryny po wprowadzeniu wspomnianych rekomendacji. Rysunek 3:Wygląd menu po wprowadzeniu rekomendacji

64 Aktywacje Dostępy do serwerów Hasło do Laptopa Karty SIM Unlock Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Kod do Radia Strona główna Logi Kredyty Simlock kablem USB Simlock Kodem Simlock Kodem - Operator SimLock wysyłkowo Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z formularzem zamówienia usługi Strony z opisem usługi Obsługiwane modele telefonów Lista marek telefonów Lista modeli telefonów Strona z opisem usługi Jak wpisad kod unlock Lista marek telefonów Lista modeli telefonów Strona z opisem usługi Rysunek 4: Uproszczona struktura witryny po wprowadzeniu rekomendacji

65 2. Elementy wspólne W niniejszym podpunkcie przedstawione zostały rekomendacje optymalizacji elementów wspólnych dla większości stron analizowanej witryny. Omawiane będą jedynie elementy stron, zrealizowane w sposób nieprawidłowy z punktu widzenia SEO Menu główne Menu główne przedstawione na rysunku nr 5 zbudowane jest w sposób nieprawidłowy z punktu widzenia SEO. Wspomniana nieprawidłowośd wynika z zastosowania niewłaściwych tagów HTML do realizacji wspomnianego elementu. Rysunek 5: Menu główne

66 Fragment kodu HTML przestawiony obok prezentuje obecny sposób realizacji menu. Poszczególne elementy menu są umieszczone w tagach listy <li>, jednak w kodzie nie występuje tag nadrzędny <ul> dla listy elementów. Ponadto poszczególne elementy menu zostały zagnieżdżone w dwóch kontenerach <div>. Może to utrudniad robotom wyszukiwarek rozpoznanie omawianego menu jako elementu nawigacyjnego. Kod HTML menu: <div class="framka bor_radius" id="katalog"> <div class="h2 bor_radius_bot">kategorie</div> <div class="lir"> <div class="lir_hov"> <li> <a href="/kategoria-8-aktywacje/">aktywacje</a> </li> </div> </div> <div class="lir"> <div class="lir_hov"> <li> <a href="/kategoria-5-dostepy-do-serwerow/">dostępy do serwerów</a> </li> </div> </div> <div class="lir"> <div class="lir_hov"> <li> <a href="/kategoria-9-haso-do-laptopa/">hasło do Laptopa</a> </li> </div> </div> <div class="lir"> <div class="lir_hov"> <li> <a href="/kategoria-2-karty-sim-unlock/">karty SIM Unlock</a> </li> </div> </div> <div class="lir"> <div class="lir_hov"> <li> <a href="/kategoria-10-kod-do-radia/">kod do Radia</a> </li> </div> </div> <!-- pozostałe elementy menu --> </div>

67 Rekomendowane jest przebudowanie menu w taki sposób aby poszczególne jego elementy były elementami listy <ul><li>. Osadzenie linków do poszczególnych stron kategorii w elementach listy uprości robotom wyszukiwarek prawidłowe rozpoznanie elementu jako nawigacji oraz umożliwi lepszą dystrybucję wewnętrznego PageRank pomiędzy strony poziomu kategorii. Obok przedstawiony został przykład poprawnej realizacji omawianego menu. Przykład poprawnej realizacji menu: <div class="framka bor_radius" id="katalog"> <div class="h2 bor_radius_bot">kategorie</div> <ul> <li> <a href="/kategoria-8-aktywacje/">aktywacje</a> </li> <li> <a href="/kategoria-5-dostepy-do-serwerow/">dostępy do serwerów</a> </li> <li> <a href="/kategoria-9-haso-do-laptopa/">hasło do Laptopa</a> </li> <li> <a href="/kategoria-2-karty-sim-unlock/">karty SIM Unlock</a> </li> <li> <a href="/kategoria-10-kod-do-radia/">kod do Radia</a> </li> </ul> </div>> <!-- pozostałe elementy menu -->

68 2.2. Zajawki Rysunek 6: Zajawka występująca na stronie Zajawki zbudowane analogicznie do przedstawionej na rysunku nr 6 występują na poszczególnych stronach kategorii. Wspomniane zajawki zrealizowane są w sposób nieprawidłowy z punktu widzenia SEO, ponieważ występuje w nich niekorzystne zjawisko linkowania wielokrotnego. Zaznaczone na rysunku nr 6 elementy: Tytuł, Cena i Link tekstowy 2 są linkami prowadzącymi do tej samej strony. Wszystkie odnośniki z wyjątkiem Tytułu są linkami o niskowartościowych anchor tekstach. Rekomendowane jest aby element Cena został zrealizowany za pomocą zwykłego tekstu, natomiast elementy Link tekstowy 2 powinien zostad usunięty. Rekomendowane jest przebudowanie linków tekstowych występujących w zajawkach tak, aby ich anchor teksty zawierały frazy kluczowe powiązane z treścią strony, do której prowadzą. W omawianym przypadku ( Link tekstowy 1 ), anchor tekst linku może przyjąd postad: Czytaj więcej o MT-BOX Griffin Server. Na rysunku nr 7 przedstawiony został wygląd wizytówki po wprowadzeniu powyższych rekomendacji.

69 Rysunek 7: Wygląd "zajawki" po wprowadzeniu rekomendacji

70 3. Analiza wybranych stron witryny Szczegółowej analizie treści poddane zostały następujące strony witryny: Strona główna (www.simlock.pl) jest najważniejszą stroną witryny. Poprawnośd wykonania strony głównej przekłada się na pozycje pozostałych stron witryny. Strona kategorii (Simlock kodem: jest stroną należąca do drugiego poziomu w strukturze witryny. Strony kategorii są stronami zbiorczymi, zawierającymi zajawki, które prowadzą do stron z formularzem umożliwiającym zamówienie usługi. Ponadto częśd zajawek posiada dodatkowe linki do stron z opisem usługi. Podstrona kategorii Obsługiwane modele telefonów (strona z opisem usługi: - na podstronach kategorii znajduje się dokładny opis wybranej usługi dla konkretnego modelu telefonu. Większośd stron jest bogata w treśd oraz elementy graficzne. Na podstawie analizy treści zrealizowanej dla reprezentatywnych stron każdego poziomu witryny należy przeprowadzid w sposób analogiczny optymalizację treści pozostałych stron.

71 3.1. Strona główna Strona główna (rysunek nr 8) znajduje się najwyżej w hierarchii stron serwisu i jest jednocześnie najważniejszą stroną w witrynie. W dalszej części podpunktu przedstawiona została analiza treści strony głównej pod kątem SEO oraz rekomendacje optymalizacji elementów zrealizowanych nieprawidłowo. Strona główna witryny powinna byd zoptymalizowana pod kątem wybranych fraz kluczowych. Frazy te powinny wystąpid w treści, tytule strony, nagłówku H1 oraz meta tagu Description. Tabela nr 2 przedstawia frazy kluczowe wybrane dla strony głównej, liczbę ich miesięcznych wyszukao 5 oraz pozycje strony w wynikach wyszukiwania. Tabela 2: Lista wybranych słów kluczowych wraz z miesięcznymi wyszukiwaniami i pozycją strony w wyszukiwarce Google Fraza Miesięczne Miesięczne wyszukania Pozycja kluczowa wyszukania *wyniki ścisłe+ *wyniki przybliżone+ simlock online zdejmowanie simlocka Poza pierwszą 100 wyników simlock kodem Rysunek 8: Strona główna witryny 5 Dane dotyczące liczby miesięcznych wyszukao pochodzą z Narzędzia propozycji słów kluczowych systemu Google AdWords dostępnego pod adresem: https://adwords.google.pl/select/keywordtoolexternal.

72 Tekst na stronie Obecna realizacja Na stronie głównej tekst umieszczony został w głównej mierze w krótkim opisie witryny (sekcja Witamy ) oraz zajawkach wiadomości - (rysunek nr 9).Stosunek tekstu na stronie do kodu HTML wynosi 19,6%. Jest to wynik zadowalający. Przyjęta norma to 15-30%. Na stronie głównej nieprawidłowo został użyty znacznik wyróżniający <strong>. Wyróżnione zostały wszystkie elementy listy numerowanej w sekcji Witamy oraz fragmenty nie będące frazami kluczowymi, np.: Telefony, Modemy. że linki tekstowe i ich anchor teksty, występujące w zajawkach wiadomości, zostały niepoprawnie otagowane znacznikiem <strong>: <p> <strong> <a href="http://www.simlock.pl/kreator-uslugi/simlock-nokia-bf-kazda-siec/"> <strong>tu możesz zamówić usługę...</strong> </a> </strong> </p> Rekomendacje optymalizacji Na stronie głównej należy rozbudowad tekst w sekcji Witamy. Tekst ten powinien zawierad słowa kluczowe: simlock online, zdejmowanie simlocka, simlock kodem. Pierwsze wystąpienie tych słów powinno zostad wyróżnione przy pomocy znacznika <strong>. Przykład wartościowego tekstu oraz proponowany sposób jego osadzenia na stronie głównej (rysunek nr 10), zamieszczony został w dalszej części punktu. Ponadto z zajawek należy usunąd wszystkie znaczniki wyróżniające <strong>. Fragmenty zajawek mogą zostad wyróżnione przy pomocy właściwości stylów CSS (np. font-weight:bold). Z zajawek należy usunąd linki z niskowartościowymi anchor tekstami czytaj więcej. Linki z niskowartościowymi anchor tekstami Tu możesz zamówid usługę powinny Rysunek 9: Obecna zawartośd tekstowa strony głównej

73 zostad rozbudowane o dodatkowe słowa kluczowe wg. wzorca: Tu możesz zamówid usługę {nazwa usługi}. Rysunek nr 11 przedstawia przykład realizacji omawianych zajawek. Propozycja wartościowego tekstu dla strony głównej: Dlaczego warto zdjąd blokadę simlock Telefon komórkowy, mimo iż to dośd nowoczesny wytwór techniki, już na dobre zadomowił się w naszym świecie. Jedni wykorzystują go jako narzędzie pracy. Inni widzą w nim centrum rozrywkowe. Jednakże zarówno jedni jak i drudzy, cenią sobie to urządzenie za możliwośd podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. kiedy można napotkad tu pewne utrudnienie czyli blokadę SIM. Uniemożliwia nam ona swobodne przemieszczanie się między operatorami, co często pozwala nam na znaczne oszczędności. Dlatego też, coraz większą popularnością w różnego rodzaju punktach usługowych GSM, cieszy się tak zwane zdejmowanie simlocka. Najlepszy sposób na zdjęcie simlocka Usługa tego typu bywa dośd kosztowana. Z tego też względu lepiej skorzystad z pewnej alternatywy. Jest nią tak zwany simlock online. Oznacza to w praktyce, nie tylko niższy koszt, ale również pewnośd i bezpieczeostwo usługi. Simlock online to także synonim wygody na najwyższym poziomie. Zdejmowanie simlocka w ten sposób, możliwe jest bez wychodzenia z domu. Wystarczy wybrad model telefonu, podad numer IMEI aparatu, dokonad płatności również drogą online. Po chwili otrzymujemy specjalny kod. Po jego wpisaniu możemy cieszyd się zupełną swobodą w dowolnym przechodzeniu między operatorami. Dzięki usłudze simlock kodem, możemy w równie prosty sposób, uwolnid od blokady także ukochanego iphone a czy najnowsze telefony typu BlackBerry i inne. Usługa simlock kodem, jest zupełnie bezpieczna dla naszych urządzeo. musimy ani wymieniad oprogramowania ani też martwid się o utratę danych, a wszystko odbywa się z poziomu naszego laptopa czy PC-ta. Wystarczą cztery proste kroki: 1. Wybierz model telefonu 2. Podaj IMEI (nr. seryjny) 3. Dokonaj płatności Online 4. Wpisz kod odblokowania Jeśli więc, chcesz uczynid ze swojego telefonu urządzenie, nieograniczone żadną barierą (nie licząc grawitacji i bariery dźwięku), to koniecznie skorzystaj z oferty zdejmowanie simlocka drogą online. Dzięki usłudze simlock kodem, oszczędzisz nie tylko pieniądze, ale również swój czas. Pamiętaj, że Twoja komórka też chce byd wolna. W tekście pogrubione zostały pierwsze wystąpienia fraz kluczowych oraz zdania, które powinny byd nagłówkami H2.

74 Rysunek 10: Przykład osadzenia wartościowego tekstu na stronie głównej Rysunek 11: Przykład realizacji zajawek na stronie głównej zgodny z rekomendacjami

75 Obecna realizacja Nagłówek H1 Obecnie na stronie głównej nie występuje nagłówek H1. Jest to realizacja nieprawidłowa ponieważ utrudnia robotom wyszukiwarek określenie tematyki strony i powiązanie jej z frazami kluczowymi. Rekomendacje optymalizacji Na stronie głównej należy zamieścid nagłówek H1. Nagłówek H1 powinien zawierad frazy kluczowe i byd widoczny na stronie. Nagłówek H1 powinien zostad umieszczony możliwie wysoko w kodzie strony, najlepiej przed wartościowym SEO tekstem. Wspomniany nagłówek na stronie głównej omawianej witryny może przyjąd postad: Zdejmowanie simlocka kodem z telefonów - online!. Przykład umieszczenia nagłówka na stronie został zaprezentowany na rysunku nr 12. Rysunek 12: Przykład osadzenia nagłówka H1 na stronie głównej

76 Nagłówki H2-H6 Obecna realizacja H2-H6. Obecnie na stronie głównej nie występują nagłówki Rekomendacje optymalizacji Rysunek 13: Rekomendowana struktura nagłówków na stronie głównej Rekomendowane jest umieszczenie w treści wartościowego tekstu nagłówków H2. Wzbogaci to strukturę nagłówków na stronie głównej. Zalecane jest aby nagłówki H2 zamieszczone przed akapitami tekstu były powiązane z ich treścią oraz zawierały frazy kluczowe. Treśd wspomnianych nagłówków powinna byd następująca: Dlaczego warto zdjąd blokadę simlock oraz Najlepszy sposób na zdjęcie simlocka. Ponadto w nagłówku H2 można umieścid tytuł sekcji z zajawkami wiadomości. Treśd tego nagłówka H2 może przyjąd postad: Najnowsze wiadomości. Tytuły zajawek wiadomości mogą zostad zrealizowane jako nagłówki <h3>. Rysunek nr 13 przedstawia strukturę nagłówków na stronie głównej po wprowadzeniu rekomendacji z niniejszego puntu.

77 Tytuł Obecna realizacja Na rysunku nr 14 przedstawiony został obecny wygląd wizytówki strony głównej w wynikach wyszukiwania na frazę simlock online (w zależności od wyszukiwanej frazy podświetlane są inne słowa). Obecny tytuł strony głównej: Simlock.pl - Uwolnij swój telefon od blokady simlock nie może zostad uznany jako wartościowy z punktu widzenia SEO. W tytule nie występują wybrane frazy kluczowe (simlock online, zdejmowanie simlocka, simlock kodem). Ponadto tytuł jest za krótki składa się z 52 znaków. Google uwzględnia jako znaczące do 70 znaków tytułu. Pozostałe 18 znaków jest zatem niewykorzystane tytuł należy uzupełnid o dodatkowe 2-3 słowa kluczowe. Rysunek 14: Wizytówka strony głównej w wynikach wyszukiwania na frazę simlock online Rysunek 15: Przewidywany wygląd wizytówki strony głównej w wynikach wyszukiwania na frazę simlock online po wprowadzeniu rekomendacji Rekomendacje optymalizacji Rekomendowane jest przebudowanie tytułu w taki sposób aby zawierał wszystkie frazy kluczowe wybrane dla strony głównej. Tytuł powinien mied także odpowiednią długośd (do 70 znaków) tak aby w pełni wykorzystad potencjał tagu <title>. W związku z powyższym, tytuł dla strony głównej może przyjąd postad: Zdejmowanie simlocka kodem z telefonów online Simlock.pl. Na rysunku nr 15 przedstawiony został przewidywany wygląd wizytówki strony głównej w wynikach wyszukiwania na frazę simlock online po wprowadzeniu rekomendacji dotyczących tytułu i opisu strony.

78 Obecna realizacja Meta tag Description Na rysunku nr 14 przedstawiony został obecny wygląd wizytówki strony głównej w wynikach wyszukiwania na frazę simlock online (w zależności od wyszukiwanej frazy podświetlane są inne słowa). Obecnie strona główna nie posiada meta tagu description. Jest to realizacja nieprawidłowa ponieważ w przypadku braku opisu strony, jest on generowany automatycznie przez wyszukiwarkę na podstawie treści strony. i opis jest zwykle nieatrakcyjny dla użytkownika rysunek nr 14. Kod HTML: <meta name="description" content=" Twój telefon ma blokadę karty SIM? chcesz ograniczać się do korzystania z jednej sieci? Zobacz jak wygląda zdejmowanie simlocka kodem online na Simlock.pl " /> Rekomendacje optymalizacji Treśd meta tagu description, zawierającego wybrane słowa kluczowe dla strony głównej może byd następująca: Twój telefon ma blokadę karty SIM? chcesz ograniczad się do korzystania z jednej sieci? Zobacz jak wygląda zdejmowanie simlocka kodem online na Simlock.pl. Obok przedstawiony został również przykładowy kod HTML, który powinien zostad umieszczony w sekcji <head> strony w celu zamieszczenia jej opisu. Na rysunku nr 15 przedstawiony został przewidywany wygląd wizytówki strony głównej w wynikach wyszukiwania na frazę simlock online po wprowadzeniu rekomendacji dotyczących tytułu i opisu strony.

79 3.2. Strona kategorii Strona kategorii Simlock kodem 6 jest przykładem strony drugiego poziomu w strukturze witryny W tabeli nr 4 przedstawione zostały frazy kluczowe jakie zostały wybrane dla omawianej strony. Tabela 3: Lista wybranych słów kluczowych wraz z miesięcznymi wyszukiwaniami i pozycją strony w wyszukiwarce Google Fraza kluczowa simlock kodem Miesięczne wyszukania *wyniki ścisłe+ Miesięczne wyszukania *wyniki przybliżone+ Pozycja numer IMEI Poza pierwszą 100 wyników W dalszej części podpunktu omówione zostaną te z elementów strony kategorii, które wymagają optymalizacji. Rysunek 16: Strona kategorii Simlock kodem 6 Adres strony kategorii Simlock kodem:

80 Tekst na stronie Obecna realizacja Stosunek tekstu na stronie do kodu HTML wynosi 40,6%. Jest to dobry wynik (przyjęta norma to 15-30%). Zawartośd tekstowa omawianej strony kategorii (oraz większości pozostałych stron kategorii) ulokowana jest w zajawkach oferowanych usług (rysunek nr 17). Optymalizacja przykładowej zajawki została przedstawiona w punkcie 2.2 Zajawki niniejszego rozdziału. Na stronie kategorii brak jest jednak wartościowego SEO tekstu, w którym zawarte zostałyby informacje opisujące tematykę strony W zajawkach występujących na omawianej stronie wyróżniane są fragmenty tekstu (będące lub nie będące frazami kluczowymi). Jest to rozwiązanie nieprawidłowe. Nadmierna ilośd wyróżnionych fraz powoduje, że roboty wyszukiwarek mają trudnośd z określeniem tematyki strony. Rekomendacje optymalizacji Na analizowanej stronie należy zamieścid jeden dłuższy tekst (około 1000 znaków). Tekst ten powinien opisywad zawartośd strony i jej tematykę. W tekście należy zamieścid wybrane dla strony słowa kluczowe: simlock kodem oraz numer IMEI. Pierwsze wystąpienia słów kluczowych należy wyróżnid przy pomocy znacznika <strong>. Przykład tekstu wartościowego z punktu wyszukiwarek internetowych zamieszczony został w podpunkcie 3.1. Strona główna niniejszego rozdziału. Rysunek nr 18 przedstawia rekomendowane miejsce osadzenia wartościowego tekstu na stronach kategorii. Zajawki zamieszczone na stronie kategorii powinny zostad przebudowane zgodnie z rekomendacjami z punktu 2.2 Zajawki Rysunek 17: Zajawki zamieszczone na stronie kategorii Simlock kodem

81 niniejszego rozdziału. Ponadto należy usunąd znaczniki wyróżniające (<strong>,<em>,<b>,<i>,<u>) z kodu strony użyte do wyróżnienia fragmentów tekstu w zajawkach. Znaczniki wyróżniające (rekomendowane jest użycie znacznika <strong>) powinny byd użyte jedynie do oznaczenia pierwszych wystąpieo słów kluczowych w tekście, który należy umieścid na omawianej stronie. Do wyróżnienia fragmentów tekstu nie będących frazami kluczowymi można użyd właściwości stylów CSS.

82 Nagłówek H1 Obecna realizacja Obecnie omawiana strona kategorii nie posiada nagłówka H1. Jest to realizacja nieprawidłowa. Brak wartościowego nagłówka H1 utrudnia robotom wyszukiwarek określenie tematyki strony. Rekomendacje optymalizacji Nagłówek H1 na omawianej stronie kategorii należy umieścid w taki sposób, aby był on widoczny dla użytkownika. Treśd nagłówka powinna byd unikalna, powiązana z tytułem i treścią strony. Nagłówek H1 powinien zawierad słowa kluczowe wybrane dla danej strony. W związku z powyższym nagłówek dla omawianej strony kategorii powinien przyjąd postad: Simlock Kodem odblokuj telefon podając jego numer IMEI. Przykład osadzenia nagłówka H1 na stronie kategorii został zamieszczony na rysunku nr 17. Rysunek 18: Przykład osadzenia nagłówka H1 i wartościowego tekstu na stronie kategorii

83 Tytuł Obecna realizacja Na rysunku nr 19 przedstawiony został obecny wygląd wizytówki omawianej strony kategorii w wynikach wyszukiwania na frazę simlock kodem (w zależności od wyszukiwanej frazy podświetlane są inne słowa). Obecny tytuł omawianej strony kategorii: Simlock.pl jest niepoprawny z punktu widzenia SEO. Tytuł składa się wyłącznie z nazwy serwisu. W tytule nie występują wybrane frazy kluczowe (simlock kodem, numer IMEI). Rekomendacje optymalizacji Rekomendowane jest aby długośd tytułu wynosiła około 70 znaków. Ponadto tytuł powinien zawierad wybrane dla danej strony frazy kluczowe. W związku z tym, tytuł dla omawianej strony kategorii może przyjąd postad: Simlock Kodem IMEI numer pozwoli odblokowad telefon Simlock.pl. Na rysunku nr 20 przedstawiony został przewidywany wygląd wizytówki strony głównej w wynikach wyszukiwania na frazę simlock kodem po wprowadzeniu rekomendacji dotyczących tytułu i opisu strony. Rysunek 19: Wizytówka wybranej strony kategorii w wynikach wyszukiwania na frazę simlock kodem Rysunek 20: Przewidywany wygląd wizytówki wybranej strony kategorii w wynikach wyszukiwania na frazę simlock kodem po wprowadzeniu rekomendacji

84 Obecna realizacja Meta tag Description Na rysunku nr 19 przedstawiony został obecny wygląd wizytówki omawianej strony kategorii w wynikach wyszukiwania na frazę simlock kodem (w zależności od wyszukiwanej frazy podświetlane są inne słowa). Obecnie, omawiana strona kategorii, nie posiada meta tagu description. Jest to realizacja nieprawidłowa ponieważ w przypadku braku opisu strony, jest on generowany automatycznie przez wyszukiwarkę na podstawie treści strony. i opis jest zwykle mniej atrakcyjny dla użytkownika. Rekomendacje optymalizacji Rekomendowane jest stworzenie opisu dla omawianej strony, tak aby w jego treści znalazły się frazy kluczowe. Długośd opisu strony powinna wynosid od 140 do 160 znaków. W związku z tym treśd meta tagu description dla omawianej strony kategorii może byd następująca: Chcesz zdjąd blokadę z telefonu komórkowego? Wejdź, wyszukaj swój model telefonu i podaj numer IMEI. Portal Simlock.pl pomoże Ci kodem odblokowad telefon!. Na rysunku nr 20 przedstawiony został przewidywany wygląd wizytówki strony głównej w wynikach wyszukiwania na frazę simlock kodem po wprowadzeniu rekomendacji dotyczących tytułu i opisu strony.

85 3.3. Strona z opisem usługi Strony z opisem usługi są stronami znajdującymi się najniżej w strukturze witryny Frazami kluczowymi dla tego rodzaju stron powinna byd fraza simlock oraz nazwa marki i modelu telefonu. W obecnym punkcie przeanalizowana została jedna ze stron z opisem usługi znajdująca się pod adresem: pod kątem wspomnianych fraz kluczowych oraz niepoprawnie zrealizowanych elementów. Rekomendacje dotyczące wybranej strony należy zastosowad również do pozostałych stron z opisem usługi. Rysunek 21: Strona z opisem usługi (www.simlock.pl/kreator/nokia-3250/)

86 Tekst na stronie Obecna realizacja Tekst zamieszczony na omawianej stronie zrealizowany jest w sposób niepoprawny z punktu widzenia SEO. W treści strony oprócz frazy kluczowej: NOKIA 3250 zostały wyróżnione inne frazy nie będące frazami kluczowymi, np.: p, w, oraz pseudonimy i oceny użytkowników, którzy dodali komentarze (sekcja z komentarzami zamieszczona na dole strony). Ponadto wyróżnienie frazy kluczowej NOKIA 3250 jest nieprawidłowe z punktu widzenia SEO ponieważ wyróżnione zostało jej czwarte wystąpienie. Rekomendacje optymalizacji Na rysunku nr 23 przedstawiona została rekomendowana realizacja sekcji zawierającej opis usługi zamieszczonej na omawianej stronie. W treści tekstu zamieszczonego na stronach zawierających opis usługi powinny zostad wyróżnione następujące frazy kluczowe: simlock oraz marka (w przypadku omawianej strony: NOKIA) i model telefonu (w przypadku omawianej strony: 3250). Wyróżnione powinny byd jedynie pierwsze wystąpienia wspomnianych fraz kluczowych w tekście. Do wyróżnienia fraz kluczowych rekomendowane jest użycie znacznika <strong>. Frazy nie będące pierwszymi wystąpieniami fraz kluczowych lub nie będące frazami kluczowymi powinny zostad wyróżnione przy pomocy stylów CSS. Rysunek 22: Obecna realizacja tekstu zawierającego opis oferowanej usługi zamieszczony na stronie

87 Rysunek 23: Rekomendowana realizacja treści z opisem usługi zamieszczonej na stronie

88 Nagłówek H1 Obecna realizacja Omawiana strona z opisem usługi nie posiada nagłówka H1. Jest to realizacja nieprawidłowa ponieważ utrudnia robotom wyszukiwarek określenie tematyki strony oraz powiązanie jej z odpowiednimi frazami kluczowymi. Rysunek 24: Przykład umieszczenia nagłówka H1 na stronie z opisem usługi Rekomendacje optymalizacji Na stronie należy zamieścid nagłówek H1. Nagłówek H1 powinien byd unikalny, powiązany z tytułem i treścią strony. Nagłówek H1 powinien zawierad słowa kluczowe wybrane dla danej strony. Dla stron zawierających opis usługi nagłówki H1 mogą byd budowane w sposób automatyczny przyjmując poniższy wzorzec: Jak usunąd simlock z telefonu {marka i model telefonu} W związku z powyższym nagłówek H1 na omawianej stronie opisu usługi może przyjąd postad: Jak usunąd simlock z telefonu NOKIA Rysunek nr 24 przedstawia przykład umieszczenia nagłówka H1 w głównej sekcji omawianej strony.

89 Nagłówki H2-H6 Obecna realizacja Obecna realizacja struktury nagłówków na omawianej stronie jest nieprawidłowa (rysunek nr 25). Brak jest nagłówka H1 najważniejszego nagłówka na stronie. Pytania poprzedzające poszczególne akapity tekstu zostały umieszczone w znacznikach nagłówków <h3>, co sugeruje że są to mniej istotne treści niż komentarze użytkowników, znajdujące się w sekcji, której nazwa umieszczona została w znaczniku nagłówka H2. Jest to rozwiązanie nieprawidłowe ponieważ wspomniane pytania zawierają bardziej wartościowe frazy kluczowe niż nazwa sekcji Komentarze klientów. Rysunek 25: Obecna struktura nagłówków na stronie zniszczalny Rekomendacje optymalizacji Na stronie, należy umieścid nagłówek H1. Występujące na stronie nagłówki H3 należy zastąpid nagłówkami H2. Natomiast nagłówek H2 o treści Komentarze klientów: należy zastąpid nagłówkiem H3. Wprowadzenie powyższych rekomendacji spowoduje, że struktura nagłówków na analizowanej stronie przyjmie postad widoczną na rysunku nr 26. Rysunek 26: Rekomendowana struktura

90 Tytuł Obecna realizacja Ponieważ w dniu przeprowadzania analizy (tj ), omawiana strona z opisem usługi dla telefonu NOKIA 3250, nie znalazła się w indeksie wyszukiwarki Google, na rysunku nr 27 przedstawiony został obecny wygląd wizytówki strony z opisem telefonu NOKIA 3250 Pink Edition 7 w wynikach wyszukiwania na frazę simlock NOKIA 3250 (w zależności od wyszukiwanej frazy podświetlane są inne słowa). Obecny tytuł strony z opisem usługi: Simlock.pl - Simlock NOKIA 3250 Pink Edition jest poprawny z punktu widzenia SEO. W tytule występują wszystkie frazy kluczowe (simlock, NOKIA 3250 Pink Edition). Obecny tytuł nie wykorzystuje jednak w pełni potencjału tagu <title>. Tytuł składa się z 44 znaków, a więc sugerowane jest dodanie do niego 3-4 słów (około 26 znaków). Rysunek 27: Wizytówka wybranej strony z opisem usługi w wynikach wyszukiwania na frazę simlock NOKIA 3250 Rysunek 28: Przewidywany wygląd wizytówki strony z opisem usługi w wynikach wyszukiwania na frazę simlock NOKIA 3250 po wprowadzeniu rekomendacji Rekomendacje optymalizacji Tytuły dla stron zawierających opis usługi mogą byd budowane w sposób automatyczny. Do budowy tytułów stron z opisem usługi można wykorzystad następujący wzorzec: Simlock {marka i model telefonu} - zdejmij go szybko, skutecznie i tanio! W związku z powyższym, tytuł dla strony z opisem usługi dla telefonu NOKIA 3250 Pink Edition może przyjąd postad: Simlock NOKIA 3250 Pink Edition - zdejmij go szybko, skutecznie i tanio!. 7 Strona z opisem telefonu NOKIA 3250 Pink Edition znajduje się pod adresem:

91 Na rysunku nr 28 przedstawiony został przewidywany wygląd wizytówki strony z opisem usługi dla telefonu NOKIA 3250 Pink Edition w wynikach wyszukiwania na frazę simlock NOKIA 3250 po wprowadzeniu rekomendacji dotyczących tytułu i opisu strony.

92 Meta tag Description Obecna realizacja Obecnie omawiana strona nie posiada meta tagu description. Jest to realizacja nieprawidłowa ponieważ w przypadku braku opisu strony, jest on generowany automatycznie przez wyszukiwarkę na podstawie treści strony (rysunek nr 27). i opis nie zawsze jest atrakcyjny dla internautów. Rekomendacje optymalizacji Rekomendowane jest, aby strona posiadała unikalny, powiązany z treścią i tytułem oraz zachęcający do jej odwiedzenia, opis. Opisy stron zawierających opis usługi podobnie do tytułów mogą byd budowane w sposób automatyczny. Do tego celu można wykorzystad poniższy wzorzec: Szukasz łatwego i skutecznego sposobu na zdjęcie blokady simlock z telefonu {marka i model telefonu}? Informacje zawarte na tej stronie na pewno Ci pomogą! W związku z powyższym treśd meta tagu description dla strony z opisem usługi dla telefonu NOKIA 3250 Pink Edition może byd następująca: Szukasz łatwego i skutecznego sposobu na zdjęcie blokady simlock z telefonu NOKIA 3250 Pink Edition? Informacje zawarte na tej stronie na pewno Ci pomogą! Na rysunku nr 28 przedstawiony został przewidywany wygląd wizytówki strony z opisem usługi dla telefonu NOKIA 3250 Pink Edition w wynikach wyszukiwania na frazę simlock NOKIA 3250 po wprowadzeniu rekomendacji dotyczących tytułu i opisu strony.

93 Zajawki Obecna realizacja Na stronie z opisem usługi znajdują się zajawki umożliwiające zamówienie wybranej usługi. Na rysunku nr 29 przedstawiony został wygląd zajawki aktywnej (usługa dostępna), natomiast na rysunku nr 30 zajawki nieaktywnej (usługa niedostępna). Realizacja zajawki z aktywnej jest niepoprawna z punktu widzenia SEO. W zajawce umieszczone zostały 3 linki prowadzące do tej samej strony (oznaczone jako Link 1 na rysunku nr 29). Powoduje to występowanie niekorzystnego zjawiska linkowania wielokrotnego. Rysunek 29: Obecny wygląd zajawki aktywnej na stronie z opisem usługi Rysunek 30: Obecny wygląd "zajawki" nieaktywnej na stronie z opisem usługi Rekomendacje optymalizacji Rekomendowane jest przebudowanie omawianych zajawek w sposób pokazany na rysunku nr 31 oraz rysunku nr 32. W zajawce aktywnej do anchor tekstu linku tekstowego z nazwą usługi należy dodad frazę: Zamów usługę:. Link, w którego anchor tekście została zamieszczona cena, należy zrealizowad w postaci tekstu. Link, zawierający anchor tekst Zamawiam, należy usunąd. Rysunek 31: Rekomendowany wygląd "zajawki" aktywnej na stronie z opisem usługi Rysunek 32: Rekomendowana realizacja zajawek obecnych na stronie z opisem usługi

94 Obecna realizacja Dodatkowe optymalizacje Obrazek przedstawiający wybrany model telefonu (rysunek nr 33) posiada w prawdzie optymalny atrybut {alt} o treści: NOKIA 3250 jednak jego nazwa: yaulbd-s.jpg jest niepoprawna z punktu widzenia SEO. Ponadto pobierany jest on z innej ( zaprzyjaźnionej ) domeny: W przypadku wystąpienia problemów technicznych w witrynie, z której pobierane są elementy graficzne, nie będą one dostępne na stronach omawianej witryny. Rekomendacje optymalizacji Rekomendowane jest, aby nazwa pliku graficznego była powiązana z treścią zamieszczoną na obrazku. W związku z tym nazwa elementu graficznego przedstawiającego wybrany model na omawianej stronie może przyjąd postad: nokia-3250.jpg. Rysunek 33: Umiejscowienie obrazka przedstawiającego model telefonu

95 Podsumowanie Każda witryna internetowa powinna byd zbudowana w sposób umożliwiający zarówno użytkownikom jak i robotom wyszukiwarek, swobodne poruszanie się po jej strukturze. Dlatego też poszczególne elementy składowe witryny powinny byd zrealizowane zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zapewniad pełną funkcjonalnośd wszystkim użytkownikom oraz robotom wyszukiwarek. Wprowadzenie rekomendacji przedstawionych w dokumencie, pozwoli zoptymalizowad elementy wykonane niepoprawnie, utrudniające proces indeksacji stron witryny Strony portalu będą mogły pojawiad się w wynikach wyszukiwania na wyższych pozycjach oraz na większą ilośd fraz kluczowych. Optymalizacja treści poszczególnych stron zwiększy ich wartośd zarówno z punktu widzenia użytkowników jak i robotów wyszukiwarek. Czynniki te pośrednio przełożą się na zwiększenie ruchu w witrynie.

1. Wstęp... 4. 2. Optymalizacja struktury adresów URL... 5. 2.1. Wstęp... 5. 2.2. Unikalność adresów URL (duplicate content)... 5

1. Wstęp... 4. 2. Optymalizacja struktury adresów URL... 5. 2.1. Wstęp... 5. 2.2. Unikalność adresów URL (duplicate content)... 5 METODY I NARZĘDZIA PROWADZENIA ANALIZY SEO 1. Wstęp... 4 2. Optymalizacja struktury adresów URL... 5 2.1. Wstęp... 5 2.2. Unikalność adresów URL (duplicate content)... 5 2.3. Zawartość słów kluczowych

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Content marketing. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wrocław, 2014 r.

Content marketing. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wrocław, 2014 r. Content marketing Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Geneza powstania i trudne początki... 4 1.1 Początki content marketing marketingu treści... 4 1.2 Handlowcy a marketing

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-2217-7 Format: A5, stron: 240 Zapewnij swojej witrynie miejsce w pierwszej dziesi¹tce!

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie krok po kroku 1

Pozycjonowanie krok po kroku 1 Pozycjonowanie krok po kroku 1 Pozycjonowanie krok po kroku 2 Copyright by Sławomir Gdak, rok 2011 Autor: Sławomir Gdak Tytuł: Pozycjonowanie krok po kroku Data: 01.09.2011 Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Po co analizować konkurencję?... 2. - Ilość wyników... 5. - Ilość wyników z frazą w tytule... 6. - Ilość adresów URL ze słowem kluczowym...

Po co analizować konkurencję?... 2. - Ilość wyników... 5. - Ilość wyników z frazą w tytule... 6. - Ilość adresów URL ze słowem kluczowym... Spis treści Po co analizować konkurencję?... 2 Krok 1. Zaczynamy od parametrów, jakie poda nam bezpośrednio wyszukiwarka... 5 - Ilość wyników... 5 - Ilość wyników z frazą w tytule... 6 - Ilość adresów

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW DARIUSZ WRÓBLEWSKI 1, KRZYSZTOF BEDERSKI 1,2 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH Artur Strzelecki Wprowadzenie Pozycjonowanie witryn internetowych jest narzędziem realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA SZCZYCIE GOOGLE? Ujawniamy sekrety skutecznego pozycjonowania TEMAT NUMERU: SPRZEDAŻ W SIECI E-COMMERCE UŻYTECZNOŚĆ

JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA SZCZYCIE GOOGLE? Ujawniamy sekrety skutecznego pozycjonowania TEMAT NUMERU: SPRZEDAŻ W SIECI E-COMMERCE UŻYTECZNOŚĆ SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2014 Nr 4(17)/2014 ISSN 2084-2473 0 8 > 9 772084 247404 TEMAT NUMERU: JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA SZCZYCIE GOOGLE? Ujawniamy sekrety skutecznego pozycjonowania SPRZEDAŻ W SIECI E-COMMERCE UŻYTECZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych II edycja Warszawa, marzec 2010 r. Autorzy: Dawid Sześciło Marta Kube (FOR) Maciej Lipiec (K2 Internet S.A.) Paulina Gawłowska

Bardziej szczegółowo

Patronat: Jak wrócić na pierwszą stronę w Google? Strona 1

Patronat: Jak wrócić na pierwszą stronę w Google? Strona 1 Strona 1 O Bluerank Bluerank to agencja SEM działająca od 2005 roku. Do głównych kompetencji firmy należą: optymalizacja i pozycjonowanie serwisów internetowych (SEO), strategie reklamowe oparte na kampaniach

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Wynik Jakości od A do Z

Wynik Jakości od A do Z Wynik Jakości od A do Z Krótki przewodnik dla reklamodawców Google AdWords By Przemysław Modrzewski AdWords Certified Trainer www.marketinglab.pl Drogi czytelniku, Ciszę się, że skorzystałeś z możliwości

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl

Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl 1/18 Dokumentacja Wyszukiwarka Wydajność wyszukiwarki Wydajność Aplikacji Frontend Backend Testy wydajności SEO Analityka Okresowe zadania konserwacyjne dla systemu

Bardziej szczegółowo