POKOJOWKI JEAN GENET. Pani - ADELA ZGRZYBŁOWSKA. Claire - EWA NAWROCKA. Solange - BARBARA MARTYNOWICZ WOJCIECH BORATYŃSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POKOJOWKI JEAN GENET. Pani - ADELA ZGRZYBŁOWSKA. Claire - EWA NAWROCKA. Solange - BARBARA MARTYNOWICZ WOJCIECH BORATYŃSKI"

Transkrypt

1

2 JEAN GENET ( POKOJOWKI (Les bonncs) Sztuka w I akcie Przekład: JAN BŁOŃSKI Pani - ADELA ZGRZYBŁOWSKA Claire - EWA NAWROCKA Solange - BARBARA MARTYNOWICZ REŻYSERIA WOJCIECH BORATYŃSKI Program wydaje Dyrekcja Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego Koszalin - Słupsk łtyckie go Błoński - Redakcja programu: Elżbieta Kisielewska żródta tekstów : Wprowadzenie do Geneta" D ialog 5/1969 Jean Genet - Teatr", PI\V 1970 SCENOGRAFIA KRYSTYNA HUSARSKA Asystent reżyse r Ewa Nawrocka Inspicjent i sufler Ewa Romasz.k an SIÓDMA PREMIERA SEZONU STO PIĘĆDZIESIĄTA ÓSMA PREMIERA BTD

3 JEAN GENET (. ) Czy te panie - Pokojówki i Pani - bre d zą? Jak ja, co dzień rano kiedy sil~ golę przed lustrem: albo w nocy, kiedy nie mogę zasnąć; albo w lesie, kiedy myślę, że jestem som. Owszem, to jest baj! a, a więc odmiana opowieści alegorycznej, która zapewne miała na celu, kiedy ją pisałem, wzbudzenie we mnie obrzydzenia do siebie samego, bądź to ukazując, kim jestem, bądź przeciwnie, skrywając. Celem drugorzędnym było wzbudzenie niesmaku, złego samopoczucia na widowni. Bajka. Tr.zeba jej wierzyć i zarazem nic wierzyć. (.) Świętymi czy nie - ale potworami są te służące na pewno. Jak my, kiedy marzymy sobie o tym lub owym. Nie umiejąc powiedzieć dokładnie, czym jest teatr, wiem dobrze, czym zabraniam mu być; opisem codziennych gestóv.r zobaczonych z zewnątrz. Idę do teatru, aby zobaczyć na scenie siebie (odtworzonego w jednej po.staci lub za pośrednictwem wielu i w formie bajki) - siebie, którego bym nie potrafił lub nie odważył się zobaczyć czy wyśnić; siebie jednak takiego, jakim wiem, że jestem. Zadaniem aktorów jest zatem podjęcie gostów i rekwizytów, które pozwolą im pokazać mnie - mnie samemu; pokazanie mnie nago, w samotności i w uciesze, jaką budzi samotność. JAK GRAĆ POKOJÓWKI" (fragmenty) Jean Genet Szanowny Panie, Do Pana Jean-Jacques Pauvert (fragmenty) (.) Chciałbym raczej powiedzieć kilka słów o teatrze w ogólności. Nie lubię teatru. Czytając sztukę, łatwo się będzie przekonać. (. ) Formuła zachodniego teatru stała mi się nazbyt doprawdy grubiańska. Można więc tylko marzyć o sztuce, co byłaby głębokim splątaniem symboli czynnych i zdolnych przemówić do publiczności, językiem, gdzie nic nie byłoby powiedziane, wszystko zaś przeczute. (.) Ogarnięty już byłem - mówię o okresie pisania - smutkiem na widok teatru, który nazbyt dokładnie odzwierciedla świat widzialny, czyny ludzi, a nie bogów; starałem się więc, dzięki pewnemu przesunięciu czy oddaleniu, uzyskać deklamacyjny ton, tworząc teatr w teatrze. Spodziewałem się zastąpić tak postacie, które podtrzymuje zazwyczaj tylko psychologiczna konwencja - znakami: byłyby one oddalone od tego, co miały znaczyć, tak bardzo, jak to tylko możliwe; zarazem jednak byłyby ze swoim znaczeniem związane, stanowiąc jedyną więź między autorem a widzem. Słowem, chciałem sprawić, aby te postacie były na scenie tylko metaforą spraw, które miały przedstawiać. (.) Możliwe wszakże, ż e formula teatru, jaką przyzywam - teatru w pełni i wyłącznie aluzyjnego - jest skłonnością mojego t ylko guntu. w liście tym wyrażę więc tylko mój nastrój. 2

4 Na scenie bardzo podobnej do naszych - na estmdzie - nale żało odtworzyć za k o ń cze nie posffku. Poczyna j ąc od tej jedynej przesłan k i, k tórą zaledwie można dziś odnal eźć, od dwu t y s ięcy lat i co dzień w ofierze niszy wyraża się na jwyższy z nowożytny c h dramatów. Punkt wyjścia znika w bu jnych ozdobach i symbolach, które jeszcze d zi.ś nam i po ruszają. Pod najzwyklejszym pozorem - o p łatkiem chleba - zostaje po ch łonięt y Bóg. Nie znam niczego skutecznie jszego teatraln ie niż podniesienie. Kiedy przed nami z ja w i a s i ę z j a w i en ie - lecz, skoro w szystkie głowy pochylone, kaplan jeden wie, w jakie j postaci, moż e Bóg to sam lub prosta biała hostia, którą unosi czterema pa lcam i?. albo w innym momen ie mszy, kiedy k si ąd z, podzieliwszy pateną hos t i ę, aby ukazać j ą wiernym - nie pu bl icznośc i! wiernym?... ale oni znowu chylą głowy, m od lą się więc także?!... - sk łada ją i zjada. Hostia trzeszczy mu w ustach! - Przedstawienie, które nie porusza m ojej duszy, jest daremne. Jest daremne, jeż el i nie uwie rz ę w to, co w idzę i co zniknie - co utraci istnienie i przestanie by ć kiedykolwiek - w chwili gdy opadnie kurtyna. Z apewne, p o wołaniem (jednym z m oż liwych powołań,) sztuki jest za stąpić re l ig ij ną w i arę skutecznością pięk na. Pię k no to m usi m ie ć jednak potęgę poematu, to znaczy zbrodni. Zam ilczmy. Mówiłem o komunii, o porozumieni.u. T eatr w spólczesny jest rozry wk ą. Zdarza s ię naw et, choc iaż rzadko, e jest rozrywką d uż ej m iary. Sł o wo t o nasuwa m yśl o rozproszeniu. Istotn ie, n ie znam sztuk, które by naprawdę - choćby na go d zinę - wiązały w idzów. Przeciwnie, osamotniają ich jeszcze bardziej. Sartre o powiadał m i jednak, ż e poznal to religijne uniesienie na teatralnym widowisku: w obozie j eńców. Na Boże Narodzenie żołni e rze, aktorzy nader p rze c iętni, wystaw ili francuską sztukę p o. więc oną, nie pamię tam j uż czemu - buntowi, n iewoli, odwadze? - i daleka Ojczyzna zjaw iła. się n agle nie na scenie, ale na widowni. Teatr tajny, odwiedzany w sekrecie, nocą, przez w idzów w m askach, teat7 w katakum bach. tak, ten byłby jeszcze moż l iw y. Jan łoński WPROWADZENIE DO GENET A Teatr Genet.a jest teatrem do kwadratu, ni ustannym teatrem w teatrze. (.) Genet wybiera teatr wła śn ie dlatego, że teatr kłamie. Wł aś ni e fał sz, blaga, sztuczn o ść przedsta wienia poc i ągają Geneta - pisze Sartre. - Zos tał on autorem dramatycznym, p o n ieważ kłams two sceny jest najbar dziej oczywiste i na jbardziej fasc:n u j ące". Jest to w h;c teatr zlej woli ; nie dla widza, ale przeciw widzowi; nie mo:i:e on sp od z ie wać s i ę pociechy, oczyszczenia, n ie m oże spodzi ew a ć się - prawdy. I nic dziwnego: czytelnik, widz jest po rz ą d n y m" człowiekiem, owym sprawiedliwym, który uc zy n i ł Geneta zł o czy ńcą, a w dalszy m sk utku - pisarzem. Teatr Geneta jest zarazem spo : eczną zemstą i najbardziej osobist ą ceremon ią. Kiedy Genet byt dzieckiem - dzieckiem opuszczonym, sierotą na garnuszku - po c zął kraść : spo ł ecze ń s tw o od tr ą cił o go, n azy w ając złodzie j em. (.) Genet posta now ił więc odwr ócić sw ą sytu acj ę : wybrać - w ł asnow o ln ie - k ra dzież, pe d e r as tię, oszustwo a nawet zł o zła: zdradę, donosicielstwo. Ukarane dziecko na złość rodzicom ucieka z domu. To j e ~ nak, co zazwyczaj nazywamy boczeniem się", st ało si(i w wypadku Geneta p ocz ątkiem najbardziej z d u mi ewaj ą cych metamorfoz duchowych: ten wł óczęga ( bywa ł i w polskich wi~ieniach ), drobny złodz i e j, pederastyczna szmata na przypadkowym utrzymaniu, ten ~.<resz ci e - pol icyjny donosiciel odkryje na własny rachunek ws p ółczesność literatury i popadni w p r zeraża j ące metafi zyczne opęta n ie. Przemierzy wszystkie sprzeczn o ści zla; stanie się a s c et ą samou podlenia, cze rp i ąc z własnego cierpienia, z własne j ohydy ( jestem ekskrementem") p od n i osłą, sakralną świad om o ś ć zbrodni i nicszczę~ ci a ; odkryje wreszcie, popr zez czarny" estetyz m Kai na, że najdosk onalszym zabó jstwem jes t l iteratura, wyobraźn i a, ponieważ ona wła ś nie r ozpuszcza Byt w pozor z2 i s tre1ca czytelni ka w nico ś ć czystego kła m s t wa. (.) Genet chce v. k ażde j oko li cznoś ci czy ni ć ź le, czynić najgorzej. Ale czy Zlo jest w ogóle m oż li we'! Ju:i: ojcowie Kości o ła wiedzieli, :i:c zł o jest czystą nega t ywn o ścią, że - w dokł adn i e j szy m znaczeniu - n i e jes t bytem. Byt zł a - powiada Sartre - je t zarazem bytem niebytu i niebytem bytu'. Zł o j ~ t jednocześn i e wzg lędne wobec Dobra i absolutne. T<lk wię c, w pierwszym sensie, na jw i~k - Poni e waż, bioqc naj ogóln ie j, byt jest dobre m, a d ob ro - bytem. 5

5 Ludzie, ależ on brzydotę i piękność stopił w jednego anioła, u niego obie spoglądają tymi samymi oczami, jaka zuchwałość, jakie bohaterstwo! (.) O, jakie to trudne, nieuniknione, niby sen, niby Golgota, z losu powstałe i związane z przeznaczeniem!... WITOLD GOMBROWICZ 'I, \ I ' Uważam Geneta za geniusza teatru. Od czasów Szekspira nie znam w dramaturgii światowej zjawiska, z którym ośmieliłbym się go porównać. ANDRZEJ F ALKIEW1CZ 6 7

6 8 szym z ł em jest do. kanale znać dobro... a mimo to od r zucać o ś l e p ia jąc e św i atło, zagłębiać się u myś l ni e w iemnośc i... W tej perspektywie zlo pojawia się po dobru i wzgl<idem ni go. Jeś li jednak zł o ma być doskon ł e, musi być absolutne, a wic;c czlo\\ iek zjy musi być zły alkowicie, nie mo:i; m i e ć nawet chwilowego poj c.;ci o dobru. Tym razem byt zjawia sic.; tylko na chwi1ę. po to, by zostać misze.zony; dobro wzbudza si<i tylko jako niezbc;:dny moment zła... J ak jednak ni o 'ć moż e s tworzyć byt, negacja począć afirmację, pozos taj ąc n eg acją?..." Di abeł jest wewn trznie sprzeczny i to mu w ł aś ni sprawi niewymowne cierpienia. Zło znajduj si<; w nieustannej pogoni za sam oistno cią bytu. G net m oże zł ączyć dwa przeciwlegle ko ń ce z1a tylko w z ł u dze ni u, pozorze: peł n i a sic; on o jedynie w prze j ściu od jednej formy do drugiej. Jest komedią i w oln ośc i ą jednoc ze~;nje: kiedy Genet rozpuszcza swą swiadomość w n i c ośc i to znacz w źle, zachowuje jeszcze świadomość siebie w nico śc i: dialektyka zła odsłania Sif; jako ni eskończ o n ość lustrzanych odb i ć. Jeś ii istnieje tyll<o Byt, j śli Byt jest wszc;dzi, j eś li z!o jes t n i cze m, j eśli wszystko, co moż na chci eć, kochać, p o jąć, jest jeszcze bytem, a wię c aspektem dobra -, tedy dopiero rodzi ię pokusa zła : wo ln ość kusi sama iebie... Będąc bytem i r o zmyśla j ąc o by ie, jestem tworzeniem Boga; b ędąc n icością, poznającą n i cość, jestem swą własną p rzyczyn ą. Zapewne, two rzę tylko pozory... ale ozór nie jest mną, kradnie bytowi transcendencje;... jednak zależy tylko ode mnie: pozór jest szatański, po ni eważ kar katuruje byt i jest w ~zys tk i m. co człowiek może stwor zyć wlasn mi rodkami..." Jak Genet, złodzie j - m etaf i zyk, który w hwilowych olśnieniach o s i ąga św ia domość przemian wewnc;:trznych, p rzel o ż o nych tu przez Sartre'a na egzystencjalną dial ektykę n icośc i - jak Genet przekształci się w pisarz.a? Posłuchaj my jeszcze raz znakomitego komentatora: Skoro syntezą niebytu i bytu niebytu ' j<?st w ł aśnie pozór i F oro pozór objawi złemu czło wieka i jego ohydną wolność, może by Gonet, ni ludzkim w s ił iem, p rzeksz t ałcił czyny w gesty, byt w wyobrażen ie, świ a t w fantasmagorie; i icbi samego w pozór? Może, mia L daremnie s t arać sig zni zczyć świat, zechcia ł y świat unicrze c zywis tn ić? Dowiemy się jeszcze, że ta za l c ńcza próba z as t ą p ien i a całeg o św i ata przez pozór świata nazywa sig ' Inaczej jeszcze: zla subiektywnego (dcrpieni:i, m ęki, poczucie g rzechu) oraz ob ektywnego", jakie dc!inluje oś cl ó! czy Sąd. est tyką..." Jesteśmy już - albo prawie - w teatrze Geneta. (...) Teatr symbolu, znaku, aluzji; ale znaku pozbawionego ztudz ń. Teatr ni coś c i, teatr s ier i. Nic prost, z go, n i ż.fabula Pokojówek". Dwie służą ce, Clairc i Solange, kochają i nienawidz r ó wnocześ n i e s w ą Pan i ą. Anonimami zdradziły policji j:;!j kochanka. Kiedy siq do\ i adu j ą, że ten zostanie zwolniony, us i ł u ją zabić anią. Dozna j ą niepowodzenia ; w strachu c h cą i ę wzajemnie pomordować. W k ońc u jedna popeł n i a s mobójstwo. Druga zas, w iedz ąc, że zbrodma zostanie jej przypisana, upaj się s" ą - fałs ZJf\ ą - ch wałą morderczyni. Ten prosty, h oć osobliwy schemat jest ideal nym scenariusz m i.la. Czyny s ą gestami. Kiedy P ani nie ma w domu, Claire przebiera sic; za Pa ni ą, Solange zaś udaje Claire. P o co? P o to, aby d okona ć pozornej, magicznej zbrodni: aby Pani (poprzez Claire) objawiła s wą nikczem n ą istolc;, zaś Solange ( d z i ała j ąc jako ona sama i jako Claire) zab ił a znienawidzon ą P an i ą. Zabójstwo jednak nigdy nie dochodzi do skutku: ceremonia zostaje zawsze przerwana. S lużqce wj edz ą wic;c, że komedia, j aką odgrywa ją, jest tylko ko medi ą. Ani na c h wilę nie opuszcza ich przeczucie, że ud a ją: przcr ają ceremoniał, pop r awia j ą rekwizyty, przyś p ieszają scenariusz. (...) odprawi ają więc jakby b l u ź ni erczą, czarną mszę pozorowanego zabójstwa. Godzą sic,: z góry na niepo\y dzenie! (...) A jednak - w zak oń czeni u Po ojówek"' - laire pop eł ni samobójst\.\'o. K iedy P a n.i, dowiedziawszy s ic; o uw 1- nieniu koc.hanka, pobiegnie s p otkać s i ę z nim do miasta, obie sl u żąc e odegra j ą raz jeszcze swą komed i ę, tym razem d oprow ad za j ąc ją do k oń c a. Do końca? Nie. Solange (jako Claire) markuje tylko zabójstwo Claire (j ako Pani}. Kogóż by bowiem zabiła, j eśli by zabila n a pr awdę? Co znajduje si~ u koń ca komedii? Prawdziwe zabójstwo fałszyw e j Pani, czy fał s zy we zabójs \ ' O prawdziwej Claire? Sł u żące uw i kł ały si ę w swoich pozorach. P o tacie są wyobrażeniami postaci.,.psychologia" Geneta zdradza pe vne pokrewieństwo z gombrow i cz owską. r tutaj postacie są pr zede wszystkim wła s n ą gębą" : wy o br aże ni a mi iru1ych o sobie. Obie s ł uż ące ylęgły się w wy obraź ni Pani: n iew dz i ę czne, p od łe, kłamli w e, złe. S uż ące? Ra zej: p r z estęp y. Tak przest ępcy jak i służąc e s ą emanacjami ludzi p orz ą dn yc h " : pan stwarza sł u gę, sędzia zbrodniarza: 9

7 10 Stąd wniosek, ż e nie ma w Pokojówkach" zdania, które by nie miało dwu, trzech, czterech zna c zeń. Ze każda myśl, uczucie, czyn są w istocie fałszywe i pozorne. (...) Mogłoby si ę zdawać, że stoimy na mocnym gruncie.,,m iłość - nienawiść" Claire jest niejako uniwersalna: kocha ona i nienawidzi Panią, Solange i siebie. Odwrotnie zaś, Solange musi odczuć podobne uczucie. Genet nie rysuje jednak swych bohaterek tak prosto. Dba wyraźnie o to, aby uczucia Claire i Solange nigdy nie wyraziły sic; bezpośrednio, prawdziwie: poszukuje zawsze mediacji, a wic;c pozoru. W istocie wszystko to objawia się przez uczucia sztuczne, fałszywe. Kiedy podnosi sic; kurtyna, widz wcale si ę nie domyśla, źe st o ją przed nim dwie słu żące: - przeciwnie, wskakuje od razu w komedie;. Ws zystko jest w Pokojówkach" od początku sfałszowane. Napisałem, że teatr Geneta jest teatrem - przeciw widzowi. I tak t e ż nal e ży rozurmec Pokojówki". Spróbujmy wniknąć w myśl widza, patrzącego na przedstawienie. Poc zątkowo bierze on pozór za prawdc;, w komedii Claire i Solange widzi rozgrywkę między Panią a służącą. Miraż się jednak rozlatuje, pozór znika; ale znika tylko po to, by ustąp i ć miejsca nowym pozorom (komedii Pani wzglc;dem Pana, komedii zabójstwa-samobójstwa). Jednak, zanim widz si ę zorientuje, że został znowu oszukany, tn\"a w przekonaniu, ż e dotknął prawdy. Słowem, prawda (byt, dobro) pojawiają sic; w Pokojówkach" tylko po to, by okazać się kłamstwem (nicością, złem). Zarazem diabelska sztuczka sprawiła, ż e kłamstwo (nicość, zło) stało się prawdą (bytem dobrem"). Przypomnijmy sobie teraz wewnętrzną sprzeczność zła, z j ak ą szamotał się Genet. Oto - na krótką chwil ę, ale dla tej chwili została napisana cała sztuka - zło stało si ę jednorodne, wzglc;dne i absolutne zarazem: niebyt bytu stopił sic; z bytem niebytu. Owa ch-vvila jest sakralnym mom entem zła: zbrodnia spłodziła s amą siebie. Pozór - - pisze Sartre - - objawił się jako czysta nicość i jako swoja własna przyczyna: byt zaś, nie przestając prezentować się jako absolutna rzeczywistość, rozpłynął się w pozorze. Przełóżcie to teraz na język Zła. Dobro jest tylko złudzeniem; Zło jest Nic ością, która tworzy się sama na ruinach Dobra''. Piękno - pow iada w przedmowie Genet - winno posiadać moc poematu, to znaczy moc zbradni". Genet stworzył anty-świat i stał się jego anty-bogiem, CZYTANIE GENETA W roku l!j48 schwytany zostaje i - po raz dwudziesty osqdzony notoryczny przestępca, żyjący z prostytucji, przemytu i kradzieży, znający pół Europy i więzienia wszystkich krajów, w których przebywał. Tym razem otrzymuje wyrok skazujący go na dożywocie. Ale jeszcze tego samego roku przychodzi ułaskawie n i e - prezydent HepubHki przychyla s i ę do petycji grupy literatów i artystów francuskich, a są w niej i Sartre i Claudel i Gide i Cocteau. Rok później zna go już cala Francja; porównuje się go do Villona, Beaudelaire'a, markiza de Sade. W ciągu następnych lat o sztukach jego głośno w Europie, \vlkrótce - na całym świecie. Jean Genet pisać zaczął w wieku lat trzydziestu w więzi en i u, do którego zresztą trafił po raz pierwszy jako dziesięcioletni chł o piec, nie znający swych rodziców, podrzutek, wychowujący s i ę w domu sierot. W ciągu dziewdęciu lat ( ) napisał trzy poematy, cztery powieści i dwie sztuki teatralne. Prapremiera Pokojówek" odbyła się w roku 1947, Scisłego nadzoru" - dwa lata później. Następne jego sztuki, różniące się znacznie pod względem formalnym od dwóch pierwszych, rozbudowane w liczne boga,te obrazy, zdecydo'\vanie burzą tradycyjną konstrukcję dramatu. Są to: Balkon" (prapremiera ), Murzyni" (prapremiera ) i Parawany" (prapremiera ). W latach utwory jego wycho.dzą drukiem. Poprzedza je prze'dmowa.jean Paul Sarttr'a (600 stron dużego formatu) zatytułowana Święty Genet, komediant i męczennik", uzaana za najlepszą z jego rozpraw. Dla rozjaśnienia mroków świata Geneta posłużył s ię Sartre metodą psychologiczną i biagraiiczną, a wywód jego stał si ę podstaw ą rozważań Jana Błotl.skiego,!które we fragmentach cytujemy w programie. Bard:lliej subiektywnie natomiast spojrzał n n twórczość Geneta Andrzej Falkiewicz, autor pierwszej w Polsce na ten tema t pracy, k-tóry napisał także przedmowę do polskiego wydania dramatów Geneta. Falkiewicz, starając się uchwycić ~stotę prawdy Geneta" - prawdy najczarniejszego zła, jakim przepojony jest świat jego dramatów, zdaje sobie sprawę z możliwości wyboru kilku tropmv. Widzi dowodzenie Sartre'a, który utożsa miając pojęcie bytu z pojęciem dobra i pojęcie zła li pojęciem nicości wnioskuje, że istnienie dobra warunkowane jest istnieniem zła (jak istnienie bytu - istnieniem niebytu) - i z racji tej uznaje zło jako konieczn oś ć. Widzi możliwość posłużenia się metodą psycholog:czną,!dóra w ytłumaczy odwrócenie" praw w rzeczywistości dra.matów Geneta (gdzie fałsz i kłamstwo jest na wierzchu"), jego nienaturalnymi ( odwrotnymi") skłonnościami homoseksualnymi. '.?daje sobie sprawę z wagi elementów autobiograficznych, z racji ktoryrh uczczenie zła potraktować można jako zemstę za własn e upoko~zcn i a pisarza.. Rozumie, że literatura stać się dla niego mogła orcżem dla zagłady świata; skoro świat ten jest zły, należy go unice:; twić - przez litera t urę, która jest przecież złudą, iluzją. 11

8 _Zakl _a~a wreszcie że teatr Geneta m oż e b yć dziełem moralisty, u3 a wmaią cego fałsz, aby s ię z nie 'o ocz. ś cić, dziełem orędownika walki w imię zmian społe cz nych, jak również dziełem wyraz,icicla beznadziejności tej walki. Tak więc, przyjmując istnienie tych tropów, buduje Falkiewicz własną hipotezę. Jest ona we wspomnianej przedmowie do dramatów Geneta i obszerna i szczegółowa, dlatego iteż przedstawimy ją w wielkim skrócie i - z!konieczności - w uproszaeniu. Punktem wyjścia dla t ej interpretacji jest teza, że świat, oglądany oczyma Geneta. albo po prostu - świa t dlatego wydaje się k łamliwy, ponieważ prawda stwarzana jest przez to, co już przedtem zostało sitworzonc". A więc prawda ta nie znajduje się w czlowieku, lecz zawsze na zewnątrz. Falkiewicz neguje podstawowy pogląd humanistyki, iż wszelkie wartości estetyczne i moralne są wytworem ludzkiej duszy". Uważa za anachroniczne przyjmowanie istnienia i3toty człowieka" i wewnętrznej prawdy", t wierd z ąc, iż każdy z nas jest wylw rem świata, któryśmy zastali, że niemożliw o śc ią jest z g łębienie swej istoty, że nawet jeśli człowiek chce dotknąć sam swej własnej prawdy nie może tego uczynić bez po śred n.ictwa świata zewnętrzenego" (stąd w sztukach Geneta tyle lw;ter!). Człowieka stwarza w całości świat zewnętrzny, a kontakty, ja!kie zawiązu j ą się między ludźmi, to kontakty przedmiatów:" [...] przedmioty są jedynym dowodem na to, że jeszcze istnieje człowiek. Już nie Biskup z wiernymi porozumiewa się za pomocą mitry", Sędzia z podsądną - za pomocą Kata" - ale: Mitra jest porozumieniem Biskupa z wiernymi", Kat - poro,zumieniem Sędziego z podsądną". I konkluzja: Tak oto, w sposób z goła niedemoniczny, spełnia się straszne proroctwo o nieludzkim" świecie. Baliśmy się przemyślnych urządzeń, które mogą wedrzeć się w naszą,,jaźń zamkniętą" - a oto okazało się, że już donikąd nie potrzeba się wd z ierać. J es t e śmy z wierzchu [...] W Pokojówkach" Genet pokazuje ludzi pozbawionych wewaętrznej prawdy; ich prawda wyszła na zewnątrz - osiadła na ~ukniach i kapeluszach. Ci ludzie grają komedię" i będą komedię grali tak długo, aż nie znajdziemy innego słowa, aby to na.~wać. Mówią p r z ecież sami o kłamstwach i wahaniach, które prowadzą do wielkiej przemiany". A więc jaka jest ta prawda Geneta? Falkiewicz odpowiada:,.genet wiedział, że jest przestępcą, i zdawał sobie sprawę, że świat go pr zestępcą uczynił. Zrozumiał, ż e ten nienawistny świat jest grą pozorów", i łudził się może, że wła s na przymusowa sytuacja przestępcy jest sytuacją buntownika, który z pozorami walczy.,.zło", zdrada", zbrodnia'', fałsz ", to były armaty, za p o mo :ą k tórych chciał strzelać do luster. Być bardziej złym", bard l.iej fałszywym", bardziej zdradzieckim" - to znaczy: strzelać «kuteczniej. Ale im usilniej się w tych cechach utwierdzał, tym zupełniej sam w swoich ccz;.1c'.1 sta wal się pozorny. Pragnąc doskonałości o s ią g <il czy s tą fał s z y wość'', czystą zdrndzicckość", czyste złod zi e j s two" - aż stal się równie gotowy'', jak ci, z kt6rymi ;,woim występkiem walczył, równie martwy" jak świat, który chci a ł własnym złem ożywić. I pozn~ł, źe gra którą prowadził - t :;i >-: c<i, kt 'ra nazywa się ludzkim życi e m - b y ła tylko grą luster. W iym miejscu jego własne koło się zamyka". e.k. Kierownik techniczny Główny elektryk Elektroakustyk Brygadier sceny Kler. prac. krawieckiej Kier. prac. stolarskiej Kier. prac. malarskiej Modelator Tapicer Farbiarka STAŁE DNI GRANIA Józef Karbowiak Stanisław Jeziorski Jan Laskowski Stanisław Kawalec Jan Marciniak Jan świderski Franciszek Piątek Tadeusz Gościniak Teodorowicz Władysław Apolonia Kużmicka KOSZALIN PIĄTEK - GODZ. 18 SOBOTA I NIEDZIELA - GODZ. 19 SŁUPSK PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA - GODZ. 19 PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW KOSZALIN: Dział Organizacji Widowni codiiennie (z wyjątkiem niedziel i poniedziałków) w godz , kasa teatru w dniach przedstawień na godzinę przed spektaklem oraz kasy Orbisu" w godz , tel , SŁUPSK: Kasa teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i poniedziałków godz oraz w dniach przedstawi e ń na godzinę przed spektaklem ZAMÓWIENIA NA BILETY KOSZALIN Dział Organizacji Widowni tel Kierownik działu - Organizator widowni - Henryk Koska SŁUPSK: Ditta Łokuciewska Kasa teatru tel Kierownik sceny i organizator widowni Jadwiga Subocz Druk programu: Koszalińskie Zakłady Graficzne Nakład 800 egz. Zam. nr D-212 G-2 12

9

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ć Ć ć ć Ą

Ż Ę ć Ć ć ć Ą Ś Ł Ż Ą Ż Ę ć Ć ć ć Ą ŚĘ Ż ź Ś Ż Ś Ś Ń Ę Ą Ś Ł Ś Ł Ż Ż ź ż Ą Ś Ż Ż Ś Ł Ą Ą Ó Ż Ż ż ć Ż ż ć ż Ó Ż ż ć ż ć ż Ą Ę ż Ó Ó ż ż Ó ć Ż ć Ż ć ć ź Ę Ę Ę ć Ż Ź Ż ż ć ż Ź Ę Ż ż ć Ś ć Ż Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ż ż ż ĘŁ ż ż

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ń ń ś

Ł ś ś ń ń ś Ę ń Ł ś ś ń ń ś ść ę ę ś ż ś ś ś ę ę ś ę ś ę ć ź ż ś ęś ż ę ś ś ś ć ź ę ę ś ś ść ć ę ę ś ś ę ę ę ę ś Ł Ł Ł Ł Ł ś ć ę ę ę ę ń Ą Ą ż ę ę Ł Ś ę Ł Ł ę ę ę ś Ą ę ę ę Ł Ł ń ń ś Ą Ń ś Ł Ó Ł ść ń ń ą ę ść ń

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż

ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż ż Ź ż Ł ż Ś ż ć ż ć Ł Ś ż ż ż ż ź ż Ź ż ż Ż ć ć ż Ź ż ć ż ć ć ż ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż ż Ź ż ź ż Ź ź Ź ćź ż Ś Ł ć ż ż ć ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż Ł ż ź Ł ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ś Ą Ó Ś Ś Ą Ś Ó Ż ć Ś Ż Ę ć Ż ź Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ą Ż Ź Ś Ą Ń Ś Ą Ż ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ś Ź Ź Ż Ą Ń ź ź Ł Ę ć ć ć Ń ź ć Ż ź Ż źó ć Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ź Ó Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ę Ż Ż ć ć Ż ć Ó Ż Ż Ż Ą Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ź Ó

Ż Ę ź Ó ź ź Ę Ą Ż Ę ź Ó Ź Ó ź Ę ź Ę Ę Ą Ź Ą Ń Ź Ź Ź Ź ź Ą ź Ę Ą Ć ź ź ź Ę ź Ź ź ź Ę Ł ź Ź Ź Ź ź ź Ź Ź ź ź Ą Ł Ó Ó Ą Ą Ś Ę Ę Ą Ą Ś Ś Ł Ę Ę ź ź Ó Ą Ą Ą Ł Ą Ę Ź Ę ź ź Ę Ą Ź Ź ź Ł Ą Ł Ą ź Ą ź Ł Ą Ó ĘŚ Ą Ę Ę ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ł

Ł Ó Ł Ą Ł ź Ę Ź Ę Ł Ń Ł Ó Ł Ś Ó Ż ŁĄ ć Ź Ą ź Ś Ł ÓŁ ć ć Ń Ę Ź ć Ś Ś ć ź Ż Ą Ś ź Ś Ą ź Ż Ó Ń Ś Ś ć ź Ź Ź Ą ź Ę ź Ą Ś Ą Ś Ń Ń Ż Ż Ą Ą ź ź ź Ę ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć Ę Ę Ż Ś Ś Ź Ł Ą Ą Ź ź Ś ź

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Ł ń Ż Ł ż Ą Ó Ś Ż ń ż ż ń ż Ń Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ą ż

Ł ń Ż Ł ż Ą Ó Ś Ż ń ż ż ń ż Ń Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ą ż Ł Ł Ń Ń Ł ń Ż Ł ż Ą Ó Ś Ż ń ż ż ń ż Ń Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ą ż Ł ń ż ż ż Ś Ż ŚĆ ż ń ź ż ć ń ż ż ż ć ż Ńż ń ż ć ż ć ż ż ż ć Ż Ś Ó ń ż ź ć ń ż ń ń ź Ą ż ż ń ż ć Ł ż ż ż ć ń ż Ż ż ż ć ń Ł Ś Ś Ł ź ć ż ń ż ż ć ń ń ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń

Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń ź Ł ź ź Ł ź Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń Ś Ż ź Ą Ą ź ź Ą Ł Ł Ą Ą Ą Ń ź Ź ź Ł Ł ź Ś ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ń Ś Ą ź Ń Ą ź Ś Ś Ś ŁĄ ź ź ź Ó Ś ź ź ź Ż ź Ł Ą Ń Ń Ą ź Ś Ą ź Ł Ł ź Ź Ń Ś Ó Ą Ł Ł ź Ż Ż Ó Ó Ś Ó Ś Ó Ó Ń

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę

ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę Ę ę ĄĄ Ą Ą Ł Ę ę ń ę Ę ć ę ę ę ę ć ę ć ń ę ć ź ć ć ę Ł Ł Ł Ł ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę Ą Ę Ł Ę ćę Ę Ę ŁŁ ę ź Ł Ę ń Ł Ł Ł ć Ł ę Ł Ź Ę ę Ą Ę Ł Ę Ą Ó ń ń Ę ń Ś ń Ś ń Ł

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

~. I : ----~!!$... , {-..:: 2 - o ;;r,~~

~. I : ----~!!$... , {-..:: 2 - o ;;r,~~ T EATR URAMATYGlNY ----~!!$..., {-..:: 2 - o ;;r,~~ ~. I : A -..., / r,,.- r -- 2. 3. 1.0. 2.8.;_ P INTE R DRAMAT NIE JEST ESEJEM Nie nosimy etykietek na piersiach i, choć próbuje się nam ie stal e przyczep

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś Ó Ó Ó Ó ś ń Ę ś ś Ó Ó Ż ń ń ż ń ś ż Ó ś Ó ś Ż ś ń Ó Ż ń Ó ń Ó Ż ń Ó ś Ó Ó ń Ó Ę ść ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś ńą ś ś ż ś ż Ó Ż ś Ó Ó Ó Ź Ó Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ę ś Ę

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż Ł ę ź ę ż ę ć ęż ę ę Ł ć ę ę ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż ż ż ę ę ż ć ę ę Ń ę ę ż ę ę żę ż ć ę ć ę ę ć ę ć Ź ż ć ę ę ę Ą ę ę ę ź ę ż ę Ó ż ę ę ż ć ć ź ż ę ę ę ż ę ż ć ę ę ż ę ę ż ż ć ę ę

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ŁĄ Ą ÓŁ Ą Ą ŁĘ ÓŁ ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ć ę ę ę ę ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ę ęć ę ę ę ę ć ę ę ć ć Ę ć Ę ę ć ę ę ę ę ę Ą ę ę ę Ę Ą ęć ę ęć ę Ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ć Ę ę

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż Ł Ł ŁĄ Ł ż ż ź ż Ą ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż ń ń ż ć ć ż ć ć Ź ż ń ń ć Ę ż Ą Ę ż ń ć Ą Ą ż Ź ż ć ć ż ć ć ż ż ż ć ń ż ć ż ż ż Ę ć Ę Ł Ł ź ń Ź Ę ż ć Ą ń ć ż ź ż Ą Ź ń ż Ź Ą Ą ż ć ż ć ć Ą ż ć ć ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż

ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż Ą ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż Ł ę ę Ż ę Ż ę ę ę ż Ż ę ń ę ę ę ę Ą ń ę ę Ź ę ę ż ż ę ę Ż ę Ż ę Ź ę ę Ą ę Ń ę ę ż ż ę Ą ę ź Ż ę ę ę Ó ć ń ę ę Ł ę ć ę ż ę Ń ę Ż ż ę ę Ż ę ę Ż ę ę

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo