województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa."

Transkrypt

1 Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) is a government agency subject to the Minister of economy. It was created by an act from 9th November Its task is to manage funds from the state treasury and the European Union aimed at supporting entrepreneurship and innovativeness, as well as human resources development. W perspektywie finansowej Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. In the financial perspective the Agency is responsible for implementing activities under three operational programmes: Innovative Economy, Human Resources and Eastern Poland Development. Jednym z priorytetów Agencji jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. W tym celu PARP prowadzi Portal Innowacji poświęcony tematyce innowacyjnej (www.pi.gov.pl), a także corocznie organizuje konkurs Polski Produkt Przyszłości. Przedstawiciele MSP mogą w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach. Celem portalu edukacyjnego Akademia PARP (www.akademiaparp.gov.pl) jest upowszechnienie wśród mikro, małych i średnich firm dostępu do wiedzy biznesowej w formie e-learningu. Za pośrednictwem strony internetowej web.gov.pl PARP wspiera rozwój e-biznesu. W Agencji działa ośrodek sieci Enterprise Europe Network, który oferuje przedsiębiorcom informacje z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Wspólnym Rynku. PARP jest inicjatorem utworzenia Krajowego Systemu Usług, który pomaga w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. W ponad 150 ośrodkach KSU (w tym: Punktach Konsultacyjnych, Krajowej Sieci Innowacji, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych współpracujących w ramach KSU) na terenie całej Polski przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą uzyskać informacje, porady i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także uzyskać pożyczkę lub poręczenie. PARP prowadzi również portal KSU: Partnerami regionalnymi PARP we wdrażaniu wybranych działań są Regionalne Instytucje Finansujące (RIF). One of the Agency s priorities is to promote innovative attitudes and to encourage entrepreneurs to use the latest technologies in their companies. In order to do so the PARP runs an Innovations Portal devoted to the topic of innovations (www.pi.gov.pl), as well as an annual competition for the Polish Product of the Future. Representatives of SMEs can participate in cyclic meetings under the Innovative Enterprises Club. The purpose of the PARP Academy education portal (www.akademiaparp.gov.pl) is to popularise access to business knowledge in form of e-learning among micro, small and medium enterprises. By using the web.gov.pl website, the PARP supports development of e-business. The Agency also has a division of the Enterprise Europe Network, which offers information about the European Union law and the rules of running a business on the Common Market. The PARP is the initiator of creating the National Services System, which helps in starting and developing business activities. In over 150 NSS centres (including: Consultation Points, the National Innovation Network, loan and guarantee fund, which co-operate under the NSS) all over Poland entrepreneurs and persons starting a business can acquire information, advice and trainings in running a business. They can also get a loan or a guarantee. The PARP also runs the NSS web portal: Regional Financing Institutions (RFI) are the PARP s regional partners in implementing selected activities. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development ul. Pańska 81/83, Warszawa tel , faks: Punkt informacyjny PARP PARP information point tel Klastry w województwie wielkopolskim województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Clusters in the Wielkopolskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2 Lista klastrów województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Clusters list KLASTER ITELLIGENCE TECHNOLOGY ITELLIGENCE TECHNOLOGY CLUSTER KLASTER KOTLARSKI COPPERSMITHING CLUSTER KLASTER POLIGRAFICZNOREKLAMOWY W LESZNIE LESZNO PRINTING & ADVERTISING CLUSTER WIELKOPOLSKI KLASTER TELEINFORMATYCZNY DATA COMMUNICATIONS CLUSTER OF GREATER POLAND ZACHODNI KLASTER TWORZYW SZTUCZNYCH PLASTOPOLIS WESTERN PLASTICS CLUSTER PLASTOPOLIS KLASTER SPOŻYWCZY POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI STOWARZYSZENIE W KALISZU THE FOOD CLUSTER OF THE SOUTHERN GREATER POLAND - AS-SOCIATION IN KALISZ POZNAŃSKI KLASTER EDUKACYJNY POZNAŃ EDUCATIONAL CLUSTER Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Copyright by Polish Agency for Enterprise Development Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska Warszawa Publisher: Polish Agency for Enterprise Development ul. Pańska Warszawa Katalog bezpłatny. Katalog dostępny jest także w wersji elektronicznej na Portalu Innowacji The catalogue for free distribution. E-version available at Poglądy i opinie wyrażone przez autorów katalogu nie muszą odzwierciedlać stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. The contents of this catalogue reflect the views of the author and do not necessarily reflect the official views or policy of the Polish Agency for Enterprise Development. ISBN Nakład: 1000 Warszawa 2011 ISBN Printed in 1000 copies Warszawa 2011 Projekt, przygotowanie do druku, druk i oprawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk Design, layout and print: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. The activity Polish clusters and cluster policy activity is being implemented under the honorary auspices of the Minister of Economy. Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. The catalogue was prepared under PARP activity of Polish clusters and cluster policy. Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. The catalogue was prepared under PARP activity of Polish clusters and cluster policy. Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie The activity of PARP is co-financed by the European Union from the European Social Fund under systemic project Development of human resources through the promotion of knowledge, transfer and dissemination of innovation from the Human Capital Operation Program, Measure Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie The activity of PARP is co-financed by the European Union from the European Social Fund under systemic project Development of human resources through the promotion of knowledge, transfer and dissemination of innovation from the Human Capital Operation Program, Measure

3 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy dynamiczny wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Znakomita ich większość doskonale radzi sobie już nie tylko na rynkach lokalnych, ale także sukcesywnie zwiększa zasięg swojego oddziaływania o coraz bardziej wymagające rynki zagraniczne. Utrzymanie tej tendencji wymaga nieustannej pracy na rzecz jakości oferowanych produktów oraz ciągłego poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Ważnym elementem gospodarczej konkurencyjności regionów jest stała współpraca przedsiębiorstw z przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządem terytorialnym. Klastry, synonim sukcesu zbudowanego na wysokiej jakości konkurencji, stwarzają doskonałe warunki do umocnienia takiej współpracy. Rozwój powiązań kooperacyjnych w Polsce zależy przede wszystkim od woli przedsiębiorstw, ich wzajemnego zaufania oraz kwalifikacji koordynatorów wywodzących się z instytucji otoczenia biznesu i administracji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, mając świadomość korzyści wynikających z funkcjonowania klastrów, podejmuje działania mające na celu mobilizację podmiotów gospodarczych do nawiązywania współpracy z partnerami. Działania te realizowane są poprzez szereg projektów informacyjno-promocyjnych mających na celu upowszechnienie pozytywnych aspektów funkcjonowania w sformalizowanych sieciach współpracy. Dzisiaj prezentujemy Państwu katalog, którego głównym celem jest wypromowanie prężnie funkcjonujących klastrów z województwa wielkopolskiego, promocja ich dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowanie oferowanych produktów w postaci usług i technologii ze szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjnego charakteru. Mam nadzieję, że upowszechnione w katalogu przykłady dobrych praktyk staną się standardem. Zachęcam Państwa do lektury katalogu! Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP / Chief Executive Officer of PARP Over the last few years we have observed a dynamic growth of the competitiveness of Polish enter-prises. A significant number of those businesses is managing very well not only on local markets but also on competitive foreign markets. Maintaining such a tendency requires constant work towards increasing the quality of offered products and continuous search for quality improvement and innova-tive solutions. From the point of view of economic competitiveness of regions, cooperation of busi-nesses with scientific circles is very relevant. Cooperation with local authorities is also important. Clusters create perfect conditions for such cooperation. Clusters are synonymous with success build on a high quality of competitiveness. The development of cooperative networks in Poland depends mainly on the will of companies and qualifications of coordinators coming from business support institutions and administration. The Polish Agency for Enterprise Development, aware of the benefits stemming from the functioning of clusters aims at encouraging companies to create networks of cooperation. These actions are implemented through a number of informational and promotional projects trying to popularize positive aspects of functioning in formalized cooperating networks. Today we present to you a catalogue, the purpose of which is to promote buoyantly functioning clusters from Greater Poland region. It also outlines their recent achievements and presents offered products, services and technologies emphasizing their innovative character. We hope that the best practices popularized by the catalogue will become a standard. I encourage you to read our catalogue! 1

4 Informacja o przedsięwzięciu PARP Information on the PARP undertaking Podstawowym celem przedsięwzięcia Polskie klastry i polityka klastrowa jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej. Realizacja działania odbywa się dwutorowo: poprzez oddziaływanie na podmioty tworzące klastry, funkcjonujące w nich oraz działające na ich rzecz oraz poprzez wspieranie i kształtowanie polityki rządu, i samorządów w zakresie mającym znaczenie dla rozwoju i działania klastrów. Z tego względu projekt podzielony został na dwa działania: Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce poprzez upowszechnianie i popularyzowanie informacji związanych z ich powstawaniem i funkcjonowaniem oraz budowanie platformy wymiany wiedzy, dobrych praktyk i komunikacji, jak również promowanie klastrów i ich osiągnięć. Działanie 2: Wsparcie instytucji i organizacji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej poprzez budowanie między nimi przestrzeni dialogu. Realizacją tego działania zajmuje się grupa robocza ds. polityki klastrowej, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej. Celem działania 2 jest wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej na kolejne lata. Służą temu wnioski i rekomendacje wynikające z obecnie realizowanej polityki w obszarach mających wpływ na rozwój klastrów w Polsce oraz analiza zagranicznych doświadczeń i dobrych praktyk. Niniejszy katalog jest jednym z efektów realizacji przedsięwzięcia. Aby pokazać różnorodność inicjatyw klastrowych występujących w województwie wielkopolskim, wybraliśmy siedem zróżnicowanych pod względem reprezentowanej branży klastrów, których opisy znajdziecie Państwo w dalszej części katalogu. The basic aim of the Polish clusters and cluster policy activity is to support Polish clusters, increase their level of competitiveness and innovation capacity through the development of human resources and increasing the efficiency of cluster policy creation. The implementation of the undertaking takes place on two levels; through the impact on entities that create clusters, function within them and sup-port them as well as through shaping and supporting the government and local authorities policy relevant to the clusters. For this reason the activity was divided into two measures: Action 1: Supporting cluster development in Poland through popularization and dissemination of information concerning clusters formation and functioning as well as through building a platform of exchange of knowledge and good practices, streamlining communication and promoting clusters and their achievements. Action 2: Supporting the institutions and organizations responsible for shaping cluster policy by building a dialogue between them. This measure is implemented by a working group responsible for cluster policy and composed of representatives of central and local authorities. The aim of the measure number 2 is to design cluster policy for the next few years. This measure is supported by conclusions and recommendations that are a direct result of the Policy being currently implemented in the areas that have influence on cluster development in Poland. Analysis of foreign best practices and expe-rience also provides precious insight. The following catalogue is one of the results of the implementation of the activity. To show the diversity of cluster initiatives in the Greater Poland Province we have selected seven clusters and cluster initiative which we have described herein. 2

5 Informacje o województwie wielkopolskim Information about the Province of Greater Poland Na przestrzeni lat w Polsce ukształtowała się opinia, iż Wielkopolska to teren gospodarny, a jego mieszkańcy to osoby wyróżniające się pracowitością i zdolnością samoorganizacji. Zasadność tej tezy znajduje odzwierciedlenie w dużej mobilności oraz przedsiębiorczości Wielkopolan - na 1000 mieszkańców przypada aż 50,4 przedsiębiorstw, podczas gdy wskaźnik ten w Polsce kształtuje się na poziomie Na terenie Wielkopolski swoją działalność prowadzi 10% 2 przedsiębiorstw krajowych, co daje województwu trzecią pozycję w kraju. Wysoka dynamika rozwoju przedsiębiorczości dotyczy głównie sektora MŚP, które stanowią 99,81% przedsiębiorstw całego województwa 3. Przedsiębiorcy cechują się dużą aktywnością oraz potencjałem, który przyczynia się do wytwarzania 9,29% 4 PKB kraju. Przedsiębiorcy najczęściej podejmują działalność w handlu, budownictwie, przemyśle i to właśnie te branże wraz z rolnictwem, zapewniają najwięcej miejsc pracy w regionie. Przemysł w Wielkopolsce, zaraz po przemyśle w województwie śląskim absorbuje największą liczbę zasobów pracowniczych. Nakłady na B+R w województwie wielkopolskim stanowią 9,33% 5 nakładów krajowych. Wskaźnik w porównaniu do innych województw, kształtuje się na zadowalającym poziomie, jednak jest czterokrotnie niższy niż w województwie mazowieckim. Wśród nakładów przedsiębiorców na działalność innowacyjną, dominującą część stanowią wydatki na maszyny i urządzenia techniczne, natomiast na B+R przeznacza się 16,09% 6 nakładów. Wielkopolanie najchętniej inwestują w przemysł. Do branży tej trafia około 45% zainwestowanych przez nich środków. Over the years an opinion has developed in Poland that Greater Poland is a well-managed area and its inhabitants are diligent and have the ability of self- -organization. The justified character of this thesis is reflected in great mobility and entrepreneurship of the inhabitants of Greater Poland - there are as much as 50.4 companies per 1000 inhabitants, whereas this ratio in Poland runs at the level of In the area of Greater Poland 10% of domestic enterprises conduct their operations 2, which is the third result among the provinces of Poland. High dynamics of entrepreneurship development mostly applies to the SME sector, which constitutes 99.81% of companies of the whole province 3. Entrepreneurs are characterized by great activity and potential which contributes to generation of 9.29% 4 of Polish GDP. Entrepreneurs usually undertake operations in trade, construction, industry and these branches, along with agriculture, provide the largest number of jobs in the region. Industry in Greater Poland, right after industry in the Silesian province, absorbs the greatest number of employee resources. Outlays for R&D in the province of Greater Poland constitute 9.33% 5 of national outlays. The indicator, as compared to other provinces, runs at a satisfactory level, however, it is four times lower than in the Mazovian province. Among the entrepreneurs outlays on innovative activities, the dominant part are expenditures on machines and technical devices, while the percentage of outlays on R & D is 16.09% 6. The inhabitants of Greater Poland most frequently invest in industry. Approximately 45% of measures invested by them goes to this industry. 1 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, str Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, str Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, str Produkt Krajowy Brutto, Rachunki regionalne w 2008 r., str Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, str Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, str Activities of non-financial companies in 2009, page 68 2 Activities of non-financial companies in 2009, page 68 3 Activities of non-financial companies in 2009, page 68 4 Gross Domestic Product, Regional Accounts in 2008, page Science and Technology in Poland in 2009, page Science and Technology in Poland in 2009, page 441 3

6 $ $ wartość / value pozycja w kraju / position in the country rok / year Udział w PKB Polski [%] / Share in Polish GDP [%] 9, Bezrobocie [%] / Unemployment [%] 6, Pracujący w przemyśle [%] / Industrial workers [%] 11, Nakłady na B+R w PKB [%] / Outlays on B+R in GDP [%] 0, Zatrudnieni w B+R [os. na 1000 ludności aktywnej zawodowo] / Employed in B+R [person per 1000 professionaly active population] 4, $ Udział biznesu w finansowaniu B+R [%] / Share of business in financing B+R [%] 6, Źródło: Dane GUS Source: Data of the National Statistical Office (GUS) Realizowana w Wielkopolsce Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, zakłada dążenie do integracji z przestrzenią europejską, w której upatruje się czynnik budowy konkurencyjnej gospodarki. Najważniejszym jednak celem wyznaczonym do realizacji jest podniesienie jakości życia. Wśród celów horyzontalnych temu służących, wymienia się dążenie do ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego. Realizacji wizji Wielkopolski zawartej w dokumencie ma służyć również koncentracja na innowacjach, integracji w wymiarze europejskim oraz globalnym, a także likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, stopień sprawności 7. Development Strategy for the Province of Greater Poland to the year 2020 implemented in Greater Poland assumes aiming at integration with the European space, in which it is intended to look for a factor of building competitive economy. However, the most important objective designated for imple-mentation is improvement of the quality of life. Among horizontal objectives serving this purpose we can mention the pursuit of spatial order, sustainable development, information society. Focus on innovations, integration on the European and global scale, as well as on liquidation of discrimination with regard to sex, nationality, disability is supposed to serve implementation of the vision of Greater Poland as presented in the document 7. Cele horyzontalne zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. / Horizontal objectives included in the Development Strategy for the Province of Greater Poland to the year Ład przestrzenny / Spatial order Równe szanse / Equal chances Integracja województwa z europejską i globalną przestrzenią społecznogospodarczą / Province integration with European ang global socio-economic space Innowacje / Innovations Zrównoważony rozwój / Balanced development Społeczeństwo informacyjne / Information society Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Source: Development Strategy for the Province of Greater Poland to the year Strategia Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, str Strategy of Wielkopolskie Province until 2020, page

7 W Wielkopolsce działa wiele instytucji zajmujących się działalnością informacyjną, szkoleniową, doradztwem, a także współpracą z jednostkami naukowo- -badawczymi. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają ośrodki informacji gospodarczej, ośrodki doradcze, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki innowacji i technologii, parki oraz izby gospodarcze 8. Poznań to znaczący ośrodek naukowo-badawczy i akademicki w kraju. Podczas prac nad Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz w ramach innych badań, zauważono, iż przedsiębiorcy w niskim stopniu wykorzystują duży potencjał naukowo-badawczy regionu. Urząd Miasta Poznania dostrzegając wskazany problem, wyszedł z inicjatywą powołania na wyższych uczelniach w Poznaniu Promotora Przedsiębiorczości Akademickiej 9. Jego praca polega na gromadzeniu informacji na temat oferty jednostki w zakresie usług badawczych, wyników przeprowadzonych badań przez naukowców, a także udzielaniu informacji o zasadach i formach współpracy z uczelnią 10. Samorządowcy województwa wielkopolskiego w podejmowanych działaniach wykazują dużą świadomość znaczenia innowacyjności w budowaniu konkurencyjnej gospodarki. Na lata opracowano Regionalną Strategię Innowacji, w której przewidziano m.in. powołanie pełnomocnika Marszałka ds. Innowacji 11. W dokumencie zawarto wizję Wielkopolski, która wykorzystuje potencjał intelektualny, a innowacje uznaje za jeden z głównych czynników wzrostu społeczno- -gospodarczego województwa 12. Głównym powodem niedoceniania wpływu innowacji, nowych technologii na rozwój gospodarki przez przedsiębiorców jest niedostateczna świadomość tychże korzyści oraz możliwości współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w trosce o przyszłość wielkopolskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, zlecił opracowanie Zasad współpracy miedzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami w Wielkopolsce. Opracowanie jest kolejnym krokiem popularyzacji wykorzystywania dorobku naukowego ekspertów przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności gospodarczej 13. Many institutions involved in information activities, training, consulting as well as cooperation with scientific- -research entities operate in Greater Poland. Entrepreneurs have at their disposal the centres of economic information, advisory centres, entrepreneurship incubators, innovations and technology centres, parks and commercial chambers 8. Poznań is a significant scientific-research and academic centre of Poland. During the works on Development Strategy for the Province of Greater Poland as well as under other research it was noticed that entrepreneurs use the high scientific-research potential of the region to a low extent. Noticing the indi-cated problem, Poznań City Hall took the initiative of appointing a Promoter of Academic Enterpre-neurship at universities in Poznań 9. His work consist in gathering information on the unit s offer with regard to research services, results of research conducted by scientists, as well as providing informa-tion about the terms and forms of cooperation with the university 10. In the undertaken activities, members of local government of the Province of Greater Poland show great awareness of the importance of innovativeness in building competitive economy. Regional Innovation Strategy has been prepared for the years and it stipulates, among others, appoint-ment of the Marshal s representative for Innovation 11. The document also contains a vision of Greater Poland, which makes use of the intellectual potential, and treats innovations as one of the major fac-tors of socio-economic growth of the province 12. The main reason for underestimating by the entrepreneurs the impact of innovations, new technolo-gies on the development of economy is inadequate awareness of these benefits as well as the possibilities of cooperation with scientific-research institutions. The Marshal s Office of the Province of Greater Poland, taking care of the future economy of Greater Poland on the international stage, or-dered to prepare the Principles of cooperation between scientific-research entities and enterprises in Greater Poland. The study is another step towards popularization of using scientific achievements of experts by entrepreneurs in their business operations Strategia Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Diagnoza społeczno gospodarcza, str.51 9 Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych, w Wielkopolsce, str Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, str Zasady współpracy między jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami w Wielkopolsce 8 Strategy of Wielkopolskie Province until 2020 Social and Economic Diagnosis, page 51 9 Survey on the Potential of Business Relations Networks, Including Cluster Initiatives in the Greater Poland, page Regional Innovation Strategy for the Greater Poland for the Period Development Strategy of Wielkopolskie Province until 2020, page Principles of cooperation between scientific and research units and enterprises in the Greater Poland 5

8 Klastry w województwie wielkopolskim Clusters in the province of Greater Poland Województwo wielkopolskie pod względem liczby funkcjonujących klastrów plasuje się w średniej krajowej. Według różnych źródeł w Wielkopolsce zarejestrowanych jest od pięciu klastrów (dane European Cluster Observatory) do ponad dziesięciu podmiotów (interaktywna mapa klastrów i Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych, w Wielkopolsce). In terms of the number of functioning clusters, the province of Greater Poland is at the level of the national average. According to various sources, clusters registered in Greater Poland range from five (data of the European Cluster Observatory), to more than ten entities (an interactive map of clusters and Examination of development potential of business relations networks, including cluster initiatives, in Greater Poland). Poznań Leszno Klaster ITelligence Technology, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych PLASTOPOLIS, Wielkopolski Klaster Chemiczny, Klaster Meblarski, Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej, Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji ELPROTECH, Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny, BIOREGION Wielkopolska, Poznański Klaster Edukacyjny Klaster Poligraficzno- Reklamowy w Lesznie, ITelligence Technology Cluster, Data Communications Cluster of Greater Poland, Western Cluster of Plastics PLASTOPOLIS, Chemistry Cluster of Greater Poland, Furniture Cluster, Renewable Energy Cluster of Greater Poland, Cluster of Advanced Automation Techniques ELPROTECH in Greater Poland, Motorization Cluster of Greater Poland, Greater Poland BIOREGION, Educational Cluster of Poznań Leszno Printing & Advertising Cluster, Pleszew Klaster Kotlarski, Coppersmithing Cluster, Kalisz Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie w Kaliszu, Klaster Informatyczny Południowej Wielkopolski Food Cluster of Southern Greater Poland Association in Kalisz, IT Cluster of Southern Greater Poland 6 Regionalna Strategia Innowacji Stwórzmy środowisko przyjazne innowacjom (RSI), zwraca uwagę na potrzebę zachęcania przedsiębiorców do tworzenia sieci współpracy oraz wspieranie klastrów sektorowych poprzez organizację szkoleń oraz promocję dobrych wzorów, wskazujących korzyści ze współpracy między przedsiębiorstwami oraz konkretne możliwości i formy kooperacji. Ponadto RSI zakłada identyfikację istniejących oraz tworzenie w regionie nowych klastrów przedsiębiorców. Dokument zawiera również rekomendacje dotyczące działań na rzecz wspierania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami wsparcia i sektorem B+R, poprzez dotacje na proste usługi (np. certyfikacja, szkolenia) Regional Innovation Strategy Let us Create an Innovation- -Friendly Environment (RSI) draws attention to the need for encouraging entrepreneurs to create a network of cooperation and support for sector clusters, through organization of trainings and promotion of good models, indicating benefits from cooperation among companies and specific possibilities and forms of cooperation. In addition, RSI assumes identification of the existing clusters of entrepreneurs and creation of new ones in the region. The document also contains recommendations concerning activities for support of cooperation among companies and support institutions and R&D sector through subsidies for simple services (e.g. certification, trainings) for the development

9 dla opracowań rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zamawianych przez przedsiębiorstwa w jednostkach sektora B+R. Ponadto, w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego czytamy: W najbliższych latach o konkurencyjności będzie w znaczącym stopniu decydować integracja działań samorządów, tworzenie zintegrowanych systemów w administracji publicznej, rozwój systemów kooperacyjnych w gospodarce, w tym tworzenie klastrów, powiązania między nauką a gospodarka, integracja systemów informacyjnych i promocyjnych, a także integracja systemów infrastrukturalnych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego aktywnie wspiera rozwój klasteringu w regionie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji, podmioty zarządzające powiązaniami kooperacyjnymi mogą pozyskać dofinansowanie na: promocję powiązania kooperacyjnego, zakup profesjonalnych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające powiązaniem kooperacyjnym, działania podnoszące poziom innowacyjności powiązania kooperacyjnego (w tym transferu technologii/know-how), działania inwestycyjne (w tym wydatki na zakup robót budowlanych oraz na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do funkcjonowania powiązania kooperacyjnego). Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu popularyzacji idei klasteringu organizuje konkurs pn. Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności, ukierunkowany na wyłonienie i wsparcie działań, które wpisują się w zapisy Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego na lata i są realizowane przez wielkopolskie inicjatywy klastrowe. Działania te mają dążyć do rozwoju wielkopolskich powiązań sieciowych oraz realizować postulaty osiągania doskonałości w zarządzaniu wraz z jednoczesnym wzrostem innowacyjności zaangażowanych podmiotów. Podmioty koordynujące inicjatywy klastrowe, czy członkowie klastrów w województwie wielkopolskim mają możliwości pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych również z innych źródeł. of technological and organizational solutions ordered by companies in entities of R&D sector. In addition, the Strategy of Development for the Province of Greater Poland we can read: In the years to come competitiveness shall be, to a large extent, determined by integration of activities of local governments, creation of integrated systems in public administration, development of cooperation systems in economy, including creation of clusters, relations between science and economy, integration of information and promotional systems, as well as integration of infrastructural systems. Marshal s Office Of the Province of Greater Poland actively supports development of clustering in the region. Under the Regional Operational Programme for the Province of Greater Poland, Priority I Competitiveness of enterprises, Activity 1.6 Development of the network and cooperation, entities managing cooperation relations can acquire a subsidy for: promotion of a cooperation relation, purchase of professional advisory services associated with services rendered by entities managing a cooperation relation, actions improving the level of cooperation relation s innovativeness (including transfer of technology/ know-how) investment activities (including expenses on purchase of construction works and purchase of fixed assets and intangible assets necessary for functioning of a cooperation relation). In order to popularize the idea of clustering, Department of Economy of the Marshal s Office of the Province of Greater Poland organizes a contest entitled Clusters of Greater Poland for Innovativeness, focused on selection and support for actions are consistent with the provisions of Regional Innovation Strategy, for Wielkopolskie Province for the years and are implemented by cluster initiatives of Greater Poland. These actions are supposed to aim at development of network relations in Greater Poland and implement postulates of achieving excellence in management along with simultaneous increase in innovativeness of involved entities. Entities coordinating cluster initiatives or members of clusters in the province of Greater Poland have the possibility of acquiring funds for implementation of statutory objectives also from other sources: 7

10 Źródła finansowania projektów dla koordynatorów powiązań kooperacyjnych i członków. / Sources of funding projects for coordinators of cooperation relations and members. Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny / Action 1.2. Supporting the development of small and medium enterprises Greater Poland Regional Operational Program Działanie 1.4.Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji / Action 1.4. Supporting undertakings related to the Regional Innovation Strategy Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Action Supporting professional qualification development and consulting for enterprises Human Capital Operational Program Działanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Action Supporting adaptation and modernization processes in the region Human Capital Operational Program Działanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Action Support for cooperation of science and enterprise sphere Human Capital Operational Program Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka / Action 5.1. Supporting cooperative associations of superregional meaning, Innovative Economy Operational Program. Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny / Action 1.1. Development of microenterprises Greater Poland Regional Operational Program Wsparcie finansowe dla klastrów, inicjatyw i uczestników / Financial support for clusters, initiatives and users ProgramOperacyjny Innowacyjna Gospodarka / innovative Economy Operational Program 8

11 Klaster ITelligence Technology ITelligence Technology Cluster Branża: IT Trade: IT Klaster ITelligence Technology powstał 5 stycznia 2010 roku w wyniku umowy partnerskiej między spółkami Eureka Technology Park Sp. z o.o., Eurobooking Sp. z o.o., Fundacją Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnej Technologii oraz firmą Clar System S.A.. Klaster ITelligence Technology to sieć współpracy obejmująca szeroko pojętą działalność z zakresu technologii informatycznych, która umożliwia efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych. Obecnie klaster zrzesza 37 przedsiębiorstw, jednak dążeniem jest osiągnięcie 50 członków wśród przedsiębiorców. Klaster ITelligence Technology prowadzi stałą współpracę z Eureka Hub - innowatorium będącym miejscem spotkań i rozwoju innowacyjnych pomysłów, założonym przez koordynatora klastra, Fundację Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii. ITelligence Technology Cluster was established on 5 January 2010 as a result of a partnership agreement between the companies Eureka Technology Park Sp. z o.o., Eurobooking Sp. z o.o., Foundation of Innovation Education and Implementation of Modern Technology and Clar System S.A.. ITelligence Technology Cluster is a network of cooperation covering widely understood operations within the scope of IT technologies, which enables effective connection and use of the potential of people, companies, universities and scientific-research units, business environment institutions as well as local and regional authorities. Currently, the cluster associates 37 companies, however, the aim is to achieve 50 members among entrepreneurs. ITelligence Technology Cluster constantly cooperates with Eureka Hub - an innovatorium being a place of meetings and development of innovative ideas, established by the cluster s coordinator, the Foundation of Innovation Education and Implementation of Modern Technologies Powołanie Klastra ITelligence Technology w wyniku umowy partnerskiej / Establishment of ITelli-gence Technology Cluster as a result of a partnership agreement Spotkanie z ekspertami firmy Adobe poświęcone rozwojowi technologii informatycznych oraz wizualizacyjnych / Meeting with experts from Adobe, dedicated to development of IT and visualization technologies Uruchomienie strony internetowej oraz rozpoczęcie prac nad katalogiem promocyjnym / Starting of a web site and beginning of works on a promotional catalogue Pozyskanie środków na rozwój z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności / Stworzenie strategii rozwoju klastra / Acquisition of funds for development from the Marshal s Office of the Prov-ince of Greater Poland under the com-petition Clusters of Greater Poland for Innovativeness / Creation of Cluster Development Strategy 9

12 Osiągnięcia: Klaster ITelligence Technology zajął 3. miejsce w konkursie Wielkopolskie Klastry na Rzecz Innowacyjności, który organizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zajmując 3. miejsce, Klaster ITelligence Technology uzyskał dofinansowanie, które przeznaczone zostanie m.in na: realizację 2 opracowań lub ekspertyz, organizację 5 spotkań pogłębiających współpracę pomiędzy członkami i klastrem, organizację 2 spotkań podnoszących możliwości rozwoju poprzez innowacje i zwiększających dyfuzję wiedzy i technologii. Zdobyte dofinansowanie pozwoli umocnić współpracę pomiędzy sektorem nauki i gospodarką, samymi przedsiębiorcami oraz samorządami lokalnymi i instytucjami otoczenia biznesu, przyczyniając się do wzrostu transferu wiedzy i technologii w Wielkopolsce. Łańcuch wartości i kompetencje klastra / Chain of values and competences of the cluster Firmy produkujące Hardware / Companies producing Hardware Firmy świadczące usługi informatyczne / Companies providing IT services Firmy testujące produkty informatyczne / Companies testing IT products Firmy produkujące Software / Companies producing Software Firmy zajmujące się dystrybucją / Distribution companies Stworzenie sieci współpracy w obszarze szeroko pojętej działalności dotyczącej technologii informatycznych, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowobadawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych, Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze technologii informatycznych oraz stworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru technologii informatycznych w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, Ułatwianie dostępu do źródeł finansowania, aplikowanie o środki z Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych, Tworzenie powiązań kooperacyjnych podmiotów, które są skoncentrowane sektorowo i tworzą łańcuch wartości. / Creation of a cooperation network in the field of widely understood operations concerning IT technologies, enabling effective connection and use of the potential of people, companies, universities and scientificresearch units, business environment institutions as well as local and regional authorities, Support for entrepreneurship and innovativeness in the field of IT technologies and creation of conditions for effective commercialization research and development findings, Connection and development of resources and competences in the field of IT technologies for the purpose of effective use of both the existing possibilities as well as opportunities related to the development of information society and innovative knowledge-based economy, Facilitating of access to the sources of funding, applying for funds from the European Union under operational programmes, Creation of cooperation relations of entities which are concentrated in sectors and form a chain of values. Promocja i doradztwo informatyczne i biznesowe / IT and business advertisement and consulting Samorząd / Self-government Jednostki naukowo-badawcze / Scientific and research units 10 Koordynator Koordynatorem Klastra ITelligence Technology jest Fundacja Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnej Technologii. Jest to organizacja non- -profit prowadząca szeroką działalność związaną z popularyzacją badań naukowych i prac badawczo- -wdrożeniowych, zarówno poprzez bezpośrednią współpracę z poznańskimi uczelniami, koordynację klastra ITelligence Technology i prowadzenie Eureka Hub - innowatorium. Eureka Hub prowadzi Coordinator The coordinator of ITelligence Technology Cluster is the Foundation of Innovation Education and Im-plementation of Modern Technology. It is a non-profit organization running broad activities related to popularization of scientific research as well as research- -implementation works through direct coopera- -tion with the universities of Poznań, coordination of ITelligence Technology Cluster as well as running Eureka Hub - an innovatorium. Eureka Hub conducts

13 wystąpienia promocyjne, poświęcone działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w branży IT na uczelniach wyższych w Poznaniu. Spotkania te kierowane są do studentów zainteresowanych rozwijaniem pomysłów biznesowych oraz założeniem własnej działalności gospodarczej wpisującej się w specyfikę klastra. Partnerem strategicznym klastra jest prywatny park technologiczny Eureka Technology Park, który inkubuje spółki start-up z branży IT i multimediów oraz oferuje lokalizację i pakiet usług dla firm informatycznych. Dane kontaktowe podmiotu pełniącego rolę koordynatora/animatora: / Contact details of the coordinating entity: promotional events, devoted to innovative operations of companies in IT industry at the universities of Poznań. These meetings are directed to students interested in the development of business ideas and establishment of their own businesses compliant with the special character of the cluster. Strategic partner of the cluster is the private tech-nology park - Eureka Technology Park, which incubates start-up companies from IT industry and mul-timedia as well as offers location and package of services for IT companies. Fundacja Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych koordynator klastra: / cluster coordinator: Technologii / Foundation of Innovation Education and Implementation of Modern Technologies okres pełnienia funkcji: / period of service: od 2010 roku / since 2010 formalna podstawa pełnienia funkcji: / formal basis for fulfiling the function: umowa partnerska / partnership agreement adres korespondencyjny: / address for delivery: ul. Wyspiańskiego 26a/16, Poznań osoba do kontaktów: / contact person: dr Monika Matusiak / Monika Matusiak Ph.D. tel. / fax.: / / strona www: / Główne zadania Organizacji / Main tasks of the Organization: Tworzenie powiązań kooperacyjnych podmiotów, które są skoncentrowane sektorowo i tworzą łańcuch wartości / Creatinc cooperation associations of entities which are sector-concenrated and create a chain of values Ułatwianie dostępu do źródeł finansowania, aplikowanie o środki z Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych / Easier access to sources of financing, applying for funds in the EU under operational programs. Stworzenie sieci współpracy w obszarze szeroko pojętej działalności dotyczącej technologii informatycznych, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych / Creating cooperatin network in broadly understood activity concerning IT, enabling effective combination and use of potential of people, companies, academies and scientific and research units, business environment institutions and local and regional authorities Klaster ITelligence Technology / ITelligence Technology Cluster Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze technologii informatycznych oraz stworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych / Supporting entrepreneurship and innovativeness in the area of IT anc creating conditions for effective commercialization of reseach and development works results. Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru technologii informatycznych w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy / Combining and developing competences in the field of IT, in order to effectively use both the existing opportunities and chancer related to the development of information society and innovative economy based on knowledge Achievements: ITelligence Technology Cluster came in 3rd place in the contest Clusters of Greater Poland for Innovativeness, organized by the Marshal s Office of the Province of Greater Poland. Thanks to the 3rd place, ITelligence Technology Cluster has gained financial support which will be spent, among others, on: implementation of 2 studies or expert studies, organization of 5 meetings deepening cooperation among members and the cluster, organization of 2 meetings increasing the possibilities of development through innovations and increasing diffusion of knowledge and technologies. The obtained financial support will allow to strengthen cooperation among the science sector and economy, entrepreneurs themselves as well as local authorities and business environment institutions, contributing to growth of knowledge and technologies in Greater Poland. 11

14 Działalność i oferta klastra Podstawowe obszary działania klastra to regularne spotkania poświęcone wymianie doświadczeń i transferowi wiedzy, promocja klastra oraz wspólna praca nad produktami i usługami. Przedsiębiorstwa skupione w klastrze stale współpracują z sektorem nauki, wykorzystując wiedzę naukowców poznańskich uczelni. Spotkania ogólne klastra poświęcone tematyce zgodnej z zainteresowaniem firm wyrażonym w trakcie badania potrzeb odbywają się raz w miesiącu. Spotkania grup roboczych pracujących nad konkretnymi produktami i usługami odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej 2 razy w miesiącu. Obecnie działają cztery grupy robocze pracujące nad produktami: Zintegrowany i kompleksowy system informacji miejskiej, Platforma edukacyjna z wykorzystaniem gier komputerowych i modeli 3D, Gry komputerowe z wykorzystaniem kostki elektronicznej, Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i procesy biznesowe. Klaster oferuje zintegrowany i kompleksowy system informacji gminy/miasta (platforma miejska), będący systemem wspomagającym zarządzanie gminą/miastem. Koncepcja systemu bazuje na produktach poszczególnych firm z klastra oraz wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i kontakty powiązania kooperacyjnego. Innowacyjność produktu polega na integracji różnych typów informacji dostępnych w gminie/mieście oraz umożliwieniu budowy na tej podstawie nowych e-usług i aplikacji. Nowością, a także dużą zaletą jest kompleksowość rozwiązania. System informacji gminy/ miasta oferuje cztery podstawowe moduły funkcjonalne, które można indy- Activities and offer of the cluster Basic areas of the cluster s operations are regular meetings dedicated to exchange of experiences and transfer of knowledge, promotion of the cluster as well as common or individual work on products and services. Companies concentrated in the cluster constantly cooperate with the science sector, using the knowledge of scientists from the universities of Poznań. General meetings of the cluster devoted to issues consistent with interest of the companies stated during the audit of needs are held once a month. Meetings of task groups working on specific products and services take place, as necessary, at least 2 times a month. Currently, there are four task groups working on products: Integrated and a complex system of town information, Educational platform with the use of computer games and 3D models, Computer games with the use of electronic cube, IT systems supporting management and business processes. The cluster offers an integrated and complex information system for the commune/city (municipal platform), being a system supporting commune/ city management. The system concept is based on products of particular companies from the cluster as well as makes use of knowledge, experience and contacts of a cooperation relation. Innovativeness of a product consists in integration of various types of information available in the commune/city as well as in enabling building new e-services and applications on this basis. A novelty, as well as a great advantage is the complex nature of the solution. Information system of the commune/city offers four basic functional modules which can be individual- Najważniejsze produkty i usługi klastra / Cluster products and services 12

15 widualnie dopasować do potrzeb każdej jednostki samorządowej: 1. zarządzanie pojazdami komunikacji publicznej, 2. dynamiczna informacja pasażerska ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób niewidomych, 3. komunikacja mieszkańców z administracją publiczną ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób niewidomych, 4. zarządzanie kryzysowe, 5. kompleksowa informacja turystyczna, 6. platforma konsultacji społecznych. ly adjusted to the needs of every local government unit: 1. management of public transport vehicles, 2. dynamic passenger information with particular focus on support for the blind, 3. communication of inhabitants with public administration with particular focus on support for the blind, 4. crisis management, 5. complex tourist information, 6. social consultations platform. Spotkanie grupy roboczej klastra -zintegrowany system informacji miejskiej / Cluster Working Group Meeting, an integrated urban information system Konsultacje produktu klastra z ekspertem / Consultation with an expert of the product cluster Spotkanie networkingowe klastra w siedzibie Eureka Hub / Cluster Networking Meeting at the headquarters of Eureka Hub 13

16 Członkowie klastra / Cluster members Nazwa / Name Adres / Address Działalność Activity Jednostki samorządowe / Units of local government Starostwo Powiatowe w Lesznie ul. Matejki Poznań Urząd Gminy Dopiewo Plac Kościuszki Leszno www2.powiat-leszczynski.pl Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej ul. Leśna 1c Dopiewo Jednostki naukowo-badawcze / Research Units Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Matematyki i Informatyki Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania al. Niepodległości Poznań ul. Wojska Polskiego Poznań ul. Umultowska Poznań ul. Strzelecka Poznań Instytucje otoczenia biznesu / Business institutions Akademickie Koło Aplikacji Internetowych Biuro Doradztwa Gospodarczego Dorota Ratajczyk ul. Norwida 15/ Poznań Walerianowo 55G Komorniki Centrum Obsługi Inwestora al. Niepodległości 16/ Poznań Fundacja Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii Działalność doradcza / Companies Business Solutions Partners Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 26a/ Poznań ul. Wojskowa 3A/ Poznań Efficiency Sp. z o.o. ul. Mazowiecka Poznań Jednostka samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego. Badania naukowe, doradztwo, ekspertyzy. Badania naukowe, doradztwo, ekspertyzy. Badania naukowe, doradztwo, ekspertyzy. Badania naukowe, doradztwo, ekspertyzy. Skupianie młodych i ambitnych ludzi, którzy jako cel stawiają sobie rozwój i osiągnięcie sukcesu w dziedzinie szeroko pojętej sieci. Doradztwo gospodarcze. Wywieranie realnego wpływu na rozwój gospodarczy Wielkopolski, promowanie regionu, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie oraz zachęcanie zagranicznych inwestorów do ulokowania swoich środków właśnie w Wielkopolsce. Koordynator Klastra ITelligence Technology. Świadczenie usług z zakresu: doradztwa gospodarczego, doradztwa transakcyjnego, wyceny aktywów, finansowania inwestycji, zarządzania tymczasowego. Oferowanie kompleksowych usług z zakresu pozycjonowania w wyszukiwarkach (SEO), prowadzenia kampanii linków sponsorowanych (PPC) oraz maksymalizacji efektywności i poziomu konwersji stron www (usability). Local government unit. Local government unit. Local government unit. Scientific research, consulting, expert s reports. Scientific research, consulting, expert s reports. Scientific research, consulting, expert s reports. Scientific research, consulting, expert s reports. Gathering of young and ambitious people, whose purpose is development and success in the field of the broadly understood network. Business consulting. Having the actual impact on economic growth of Greater Poland, promotion of the region as a place attractive for investments, as well as encouraging foreign investors to locate their funds in Greater Poland. ITelligence Technology Cluster Coordinator. Provision of services in: business consulting, transaction consulting, evaluation of assets, investment funding, temporary management. Offering complex services in positioning in search engines (SEO), running campaigns of sponsored links (PPC) and maximization of effectiveness and conversion level of websites (usability). 14

17 Eureka Technology Park Sp. z o.o ul. Janickiego 20b Poznań Produkcja / Production Gardens-Software Sp. z o.o. ul. Marcelińska 92/ Poznań exant Software Polska Sp. z o.o. ul. Bastionowa Poznań Wspieranie działalności gospodarczej opartej na wiedzy oraz zwiększenie efektywności komercjalizacji wyników badań naukowych dzięki stałej współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, klastrami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Wynajem powierzchni biurowych. Doradztwo biznesowe, finansowe, strategiczne, proinnowacyjne, marketingowe. Produkcja oprogramowania klasy ERP. Tworzenie i rozwój nowoczesnego, specjalizowanego środowiska rozwoju (IDE), które jest zawarte wewnątrz systemu ERP. Producent oprogramowania wspierającego komunikację biznesową o nazwie ibuilder e- -Business Suite (rozwiązanie usprawniające wymianę informacji i dokumentów (workflow) pomiędzy pracownikami, klientami i partnerami przedsiębiorstwa). Projektowanie oprogramowania, programowanie, serwis / Software design, programming, service Best.net Błażej Łukomski ul. Stobnicka Poznań Cogision Sp. z o.o. ul. Polna 13a/ Poznań Eurobooking Sp. z o. o. ul. Janickiego 20b Poznań IC Solutions Sp. z o.o. ul. Sadowa Poznań INFORMATYKA BANKOWA POLSOFT Sp. z o.o. Plac Wolności Poznań Tworzenie aplikacji internetowych: Extreme Commerce, Extreme System (systemy zarządzania treścią dla korporacji, portale i e-usługi). Design produktowy, badania (jakościowe, ilościowe, dla produktów interaktywnych i nieinteraktywnych, badania terenowe), zdalne testy użyteczności, projektowanie interakcji, architektura informacji, Agile User Experience. Innowacyjna porównywarka cen hoteli i pierwsza w Polsce platforma rezerwacji hotelowych uwzględniająca możliwość negocjacji cen z hotelem. Dostarczanie kompleksowych i innowacyjnych środowisk informatycznych, wspieranie na każdym etapie realizacji projektu informatycznego poprawiającego procesy zachodzące w przedsiębiorstwach (audyt kompetencyjny, stworzenie koncepcji informatyzacji procesów, wytworzenie oprogramowania, wdrożenie innowacyjnego, dedykowanego rozwiązania, opieka serwisowa związana z utrzymaniem serwisu IT). W ofercie firmy znajdują się także m.in. długopisy cyfrowe czy technologia rozpoznawania mowy. Świadczenie usług informatycznych w zakresie: analizy potrzeb informatycznych, pracownia strategii informatycznej, pomocy w zakresie metod prowadzenia projektu. Konsultacje z zakresu prowadzenia projektów i tworzenia oprogramowania, wykonywania projektów i realizacji oprogramowania, wdrażania systemów informatycznych, rozwoju i utrzymania utworzonego systemu, przeprowadzania szkoleń. Dostarczanie aplikacji bankowych: Broker/net broker-oprogramowanie dla firm brokerskich i leasingowych, SOP-System Obsługi Pożyczek, System Obsługi Wniosków. Support for operations based on knowledge as well as improvement in effectiveness of commercialization of the scientific research findings as a result of constant cooperation with scientific-research institutions, clusters and business environment institutions. Rental of office areas. Business, financial, strategic, pro-innovative, marketing consulting. Production of ERP class software. Creation and development of a modern, specialized development environment (IDE), which is contained inside the ERP system. Manufacturer of software supporting business communication, called ibuilder e-business Suite (a solution facilitating exchange of information and documents (workflow) among employees, clients and partners of the company). Creation of internet applications: Extreme Commerce, Extreme System (content management systems for corporations, portals and e-services). Product design, research (qualitative, quantitative, for interactive and non-interactive products, field research), remote usability tests, designing interactions, information architecture, Agile User Experience. Innovative website for comparing prices of hotels and the first platform in Poland for booking hotel rooms, taking account of the possibility of negotiating prices with a hotel. Delivery of complex and innovative IT environments, support for every stage of implementation of an IT project improving the processes occurring in companies (competence audit, development of a concept of IT introduction to processes, production of software, implementation of an innovative, dedicated solution, service assistance related to maintenance of the IT service). The company s offer includes also, among others, digital ball-pens or speech recognition technology. Provision of IT services with regard to: analysis of IT needs, IT strategy studio, assistance in methods of conducting the project. Consultations with regard to conducting projects and creating software, performance of projects and implementation of software, and implementation of IT systems, development and maintenance of the created system for conducting trainings. Delivery of bank applications: Broker/net broker - software for broker and leasing companies, SOP - Loans Service System, Applications Service System. 15

18 Itiner Jacek Jelonek ul. Kórnicka Poznań MagicSolution Wojciech Chmielewski 16 os. B. Chrobrego 12/ Poznań mfinder Sp. z o.o. ul. Kórnicka Poznań Netguru Sp. z o.o. ul. Woźna 9c/ Poznań Ledmac Maciej Kiercul ul. Walki Młodych Luboń PLC Doradztwo Informatyczne ul. Kosowska 12/ Poznań WEBZZ ONLINE Sp.z o.o. ul. Juliusza Słowackiego Poznań 3R Studio ul. Janickiego 20b Poznań Usługi transmisji danych / Data services Legimi Sp. z o.o. - Poznań ul. Sadowa Poznań Mergers Net Sp. z o.o. ul. Rubież 46 bud. C4/ Poznań Dostarczanie aplikacji Itiner - darmowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej (MPK, MZK, ZTM, SKM) i planer podróży w telefonie komórkowym, umożliwia wyszukiwanie połączeń między przystankami i istotnymi punktami w mieście (POI), a w wersji online również między adresami. Tworzenie rozwiązań dla pracowników terenowych działających na palmtopach i telefonach komórkowych, tworzenie i wdrażanie systemów wspierających działanie przedsiębiorstw, projektowanie, tworzenie i wdrażanie zaawansowanych aplikacji internetowych oraz stron www, marketing mobilny oparty o SMS i MMS. System monitorowania floty pojazdów komunikacji miejskiej, usługi elektroniczne - projektowanie urządzeń i aplikacji mobilnych. W łańcuchu wartości uzupełnianie projektów softwareowych o aspekt sprzętowy. Analizy i research, opracowywanie specyfikacji, budowanie prototypów, opracowywanie strategii wejścia na rynek, testy A/B i zwiększanie konwersji, projektowanie graficzne do internetu, programowanie, integracja. Budowanie serwisów produktowych, wizerunkowych oraz wizytówkowych, marketing internetowy, tworzeniem własnych produktów/ usług internetowych (opartych w większości o model SaaS - software as a service). Audyty bezpieczeństwa, sprawdzanie legalności oprogramowania, środowiska wydruków. Usługi wdrożeniowe z zakresu bezpieczeństwa informacji, systemy wczesnego ostrzegania, maintenance serwisowy i administracyjny, systemy wirtualizacji VM Ware, środowisko storage i serwery, monitoring środowiska IT, pomoc w zakresie administracji systemami (Linux, Windows, IBM AX), bazami danych (SQL, Oracle), wdrażanie i integracje platform Lotus Notes, Exchange, MS Sharepoint, budowa sieci LAN, inwestycje teleinformatyczne pod klucz, monitoring przemysłowy. Platforma do tworzenia stron www flashowych oraz mobilnych. Tworzenie autorskich rozwiązań w zakresach technologii 3D oraz platform mobilnych, w tym zwłaszcza rozszerzonej rzeczywistości. Dystrybucja treści zabezpieczonych przed nieuprawnionym kopiowaniem (DRM) na czytniki elektronicznego papieru oraz komputery osobiste. Obsługa i rozliczenie elektronicznych zakupów, dokonanych przez czytelników. Oferowanie innowacyjnej aplikacji webowej, tzw. wirtualny data room (ang. VDR). Aplikacja służy do załadowania, skatalogowania i kontrolowanego udostępniania dokumentów autoryzowanym podmiotom. Delivery of Itiner application - free public transport timetable (MPK, MZK, ZTM, SKM) and a travelling planer in a mobile phone, enables searching for connections between stops as well as important points in the city (POI), and also between addresses in an online version. Creation of solutions for field employees working with palmtops and mobile phones, creation and implementation of systems supporting operation of companies, designing, creation and implementation of advanced Internet applications and websites, mobile marketing based on SMS and MMS. Monitoring system for the fleet of public transport vehicles, electronic services - designing of mobile devices and applications. In the chain of values - supplementation of software projects with hardware aspect. Analyses and research, preparation of specifications, building of prototypes, development of strategies for entering the market, A/B tests as well as increasing conversion, graphic designing for the Internet, programming, integration. Creation of product, image and showcase websites Internet, marketing, creation of own products/web services (mostly based on SaaS model - software as a service). Safety audits, verification of the legality of software, environment of printouts. Implementation services with regard to safety of information, systems of early warning, servicing and administrative maintenance, VM Ware virtualization systems, storage environment and servers, IT environment monitoring, assistance with regard to administration of systems (Linux, Windows, IBM AX), databases (SQL, Oracle), implementation and integrations of platforms: Lotus Notes, Exchange, MS Sharepoint, construction of LAN networks, turnkey data communications investments, industrial monitoring. Platform for flash and mobile web pages development. Creation of original solutions with regard to 3D technologies and mobile platforms, especially augmented reality. Distribution of content secured against unauthorised copying (DRM) onto electronic paper readers and personal computers. Handling and settlement of electronic purchases made by readers. Offering an innovative web application, the so-called virtual data room (VDR). The application is used for loading, cataloguing and controlled sharing of documents to authorized entities.

19 PPUH PLUS Sp. z o.o. ul. Gajowa Poznań Inne / Other Clar System S.A. ul. Janickiego 20 b Poznań Cocomo Antoni Janicki ul. Konwaliowa Poznań Edustacja Sp. z o.o. ul. W. Reymonta 29/ Poznań Eureka Business Design Sp. z o.o. Kadry-Księgowość Sp. z o.o. ul. Janickiego 20b Poznań ul. Santocka Poznań PMOFFICE Sp. z o.o. ul. Rzepińska Poznań PMI Poland Chapter ul. Czeladnicza 19A/ Warszawa Praca-Kariera Sp. z o.o. ul. Janickiego 20b Poznań Praca - Serwis Sp. z o.o. ul. Janickiego 20b Poznań Solcom-Bayard Sp. z o.o. ul. Janickiego 20b Poznań Uczestnicy.pl Sp. z o.o. ul. Niecała Poznań Q-workshop Patryk Strzelewicz ul. Słoneczna Gizałki Systemy elektronicznego zarządzania dokumentami (e-contentplus), zintegrowane systemy informacyjne, sieci nowej generacji, systemy bezpieczeństwa informatycznego, systemy backupu i archiwizacji, strategie informatyzacji, doradztwo informatyczne. Świadczenie usług porządkowych oraz ochrony osób i mienia. Studio animacji 3D, 2D, gry interaktywne, nie tylko internetowe. Portal szkoleniowy, który zapewnia bezpłatną i szybką wymianę informacji między osobami poszukującymi szkoleń, kursów, studiów podyplomowych a ich dostawcami. Członek - założyciel. Doradztwo podatkowe, działalność rachunkowo-księgowa. Ratowanie projektów zagrożonych, wsparcie w zarządzaniu projektem, rozwój organizacji projektowej. Profesjonalne zarządzanie projektami, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów tematycznych. Zasoby ludzkie, zarządzanie kadrami. Członek - założyciel. Członek - założyciel. System wspierający organizację wydarzeń. Produkcja ozdobionych wielościennych kości do gier. Systems of electronic management of documents (e-contentplus), integrated information systems, new generation networks, IT security systems, backup and archiving systems, infomatization strategies, IT consulting. Provision of cleaning services as well as protection of people and property. 3D, 2D animation studio, interactive games, not only Internet-based. Training portal which provides free and quick exchange of information among people looking for trainings, courses, postgraduate studies and their suppliers. Member - founder. Tax consulting, accounting and book-keeping activities. Saving endangered projects, support in project management, development of project organization. Professional management of projects, organization of conferences, seminars, thematic workshops. Human resources, personnel management. Member - founder. Member - founder. System supporting organization of events. Production of decorated, multi-surface dice. 17

20 Klaster Kotlarski Coppersmithing Cluster Branża: mechaniczna Powiat pleszewski to znane od lat zagłębie kotlarskie, a Kocioł Pleszewski to już rozpoznawalna marka nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym. Klaster Kotlarski skupia ponad 65 podmiotów i producentów kotłów grzewczych, podzespołów i elementów grzewczych, a także firmy wytwarzające elektroniczne regulatory sterujące procesem spalania. Formalnie klaster zawiązał się w 2009 roku, jednak pierwsze zalążki współpracy późniejszego Klastra Kotlarskiego pojawiły się już w 2003 roku, kiedy przedsiębiorcy branży kotlarskiej przystąpili do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Wielkopolski. Początkowo inicjatywa prowadziła swoją działalność w oparciu o środki pochodzące ze składek, Trade: mechanical The county of Pleszew is a comppersmithing centre known for years, and a boiler from Pleszew is a recognizable brand not only on the domestic but also foreign market. Coppersmithing Cluster gath-ers more than 65 entities and manufacturers of heating boilers, subassemblies and heating elements, as well as companies manufacturing electronic regulators controlling the combustion process. Formally, the cluster was established in 2009, however, the first elements of cooperation of the future Coppersmithing Cluster appeared as early as in 2003, when entrepreneurs of the coppersmithing in-dustry started to implement Regional Innovation Strategy of Greater Poland. At first, the initiative con-ducted its operations in accordance with measures coming Pierwsze zalążki współpracy późniejszego Klastra Kotlarskiego / The first germs of cooperation of the future Coppersmithing Cluster Otrzymanie wyróżnienia dla wspólnego produktu- Kotła RetKlaster 25 PREMIUM podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2008 / Honorable mention for joint product - Kettle RetKlaster 25 PREMIUM during the Poznań International Fair INSTALLATIONS 2008 Zdobycie 1. miejsca w konkursie Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności / 1st place in the competition Greater Poland Clusters for Innovation Klaster Kotlarski liczy 65 członków / The Coppersmithing Cluster associates 65 members 18

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa Adam Czudec Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2009 Spis treści Contents 7 Wstęp 9 1. Przestanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Local innovation systems in Poland - is it possible?

Local innovation systems in Poland - is it possible? Wojciech Dziemianowicz Klaudia Peszat Local innovation systems in Poland - is it possible? University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies Between NS and LS 1. Characteristics of the national

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii 2010 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych wsparcia powiązań o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. 2013 Bożena Lublińska - Kasprzak Prezes PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. Warszawa, 14 marca 2013 r. Obszary działalności PARP Działalność proeksportowa Sieci współpracy PARP Realizacja

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego POLISH SPACE INDUSTRY ASSOCIATION Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 1.ABM Space Education 2.Antmicro 3.Astri Polska 4.Astronika 5.Centrum Badań Kosmicznych 6.CLOUDFERRO 7.Creotech Instruments 8.Elproma

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Terytorialny wymiar innowacyjności relacje między RSI LORIS 2030 a regionalną polityką miejską

Terytorialny wymiar innowacyjności relacje między RSI LORIS 2030 a regionalną polityką miejską "Ewaluacja on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (RSI LORIS 2030) poszerzona o ewaluację RSI LORIS 2030 w zakresie poprawności merytorycznej i metodologicznej

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny]

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny] Instytucje Otoczenia Biznesu Do kategorii IOB zaliczamy: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, fundusze kapitału zalążkowego, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe oraz fundusze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

KLASTER MEDYCZNY. WYZWANIE JAKOŚCI. MARCIN JABŁOŃSKI

KLASTER MEDYCZNY. WYZWANIE JAKOŚCI. MARCIN JABŁOŃSKI KLASTER MEDYCZNY. WYZWANIE JAKOŚCI. MARCIN JABŁOŃSKI MARCIN JABŁOŃSKI Prezes Zarządu Connectionpoint sp. z o.o. Prezes stowarzyszeń: ProCluster, NT Hills (Bielsko-Biała), OPINFO (Opole) Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo