RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (048) , REGON: fax.: (048) RSS/ZPFSiZ/K-06/../13 Radom dnia Wykonawcy ubiegający się o udzielenie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert Dotyczy: konkursu ofert zgodnie z przepisami art. 26, ust. 1, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U.2011, Nr 112, poz. 654 ze zm/ oraz art. 140, 141, 146, ust. 1, art , art. 151, ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154, ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz.U. z 2008, Nr 164, poz ze zm/ na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego I. Wyjaśnienia treści SIWK Pytanie nr 1 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt Czy samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem do przewozu osób w stanie ciężkim ma spełniać wszystkie wymogi zawarte w zarządzeniu 18/2010/dsm? Szczególnie chodzi o leki, wyposażenie do infuzji i wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego. Tak Pytanie nr 2. prosi o podanie dodatkowych informacji dotyczących pojazdu marki Peugeot Boxer, tj. za jaką kwotę będzie użyczony pojazd, w jaki sprzęt jest wyposażony, rok produkcji i przebieg, dotychczasowa wartość ubezpieczenia, średni miesięczny przebieg. W/W dane potrzebne są w celu sporządzenia prawidłowej kalkulacji do oferty. Zamawiający informuje, iż bezpłatnie użyczy pojazd na podstawie umowy użyczenia. Dane techniczne pojazdu Peugeot Boxer: 1. Rok produkcji Przebieg km 3. Średni miesięczny przebieg ok km 4. Dotychczasowa wartość ubezpieczenia pojazd ubezpieczony był przez użyczającego zatem zamawiający nie zna wartości ubezpieczenia. 5. Wyposażenie: centralny zamek, immobilizer, belka sygnalizacyjna, antena Radmor, instalacja do montażu radiotelefonu, uchwyt kroplówki, butla tlenowa 5 lit., nosze zintegrowane z transporterem, młoteczek, klucz do kół, lewarek, trójkąt, lampa szperacz 12V montowana z tyłu, gaśnica Pytanie nr 3 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt

2 Czy samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem do przewozu osób w stanie ciężkim może spełniać normę PN EN 1789:2007. Nie Pytanie nr 4 Dotyczy wymaganych dokumentów od wykonawców pkt. 5, ust. 2 Czy wystarczy dołączyć zaświadczenie o wpisie do rejestru (pełny wpis zawiera ponad 100 stron). Zamawiający w pkt. 5 ust. 2 wymaga załączenia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zamawiający przez ten zapis rozumie załączenie kompletnego dokumentu potwierdzającego wpis do w/w rejestru. II. Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące możliwości zmiany SIWK Pytanie nr 5 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt Jaki jest czas podstawienia pojazdu od chwili powiadomienia o zapotrzebowaniu. Czas podstawienia pojazdu od chwili powiadomienia o zapotrzebowaniu nie może przekroczyć 24 godz., ale może być krótszy. Pytanie nr 6 Warunki wymagane od wykonawców punk 2 Dysponowanie pracownikami, posiadającymi uprawienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i szkolenia. Jak również aktualne polisy OC i NW (jeżeli kierowca jest zatrudniony w firmie to powyższe wymogi musi spełniać pracodawca). W związku z powyższym mam pytanie czy mogę składać ofertę nie posiadając polisy kierowców, natomiast jako podmiot leczniczy, mam oczywiście polisę obowiązkową i polisę AC, OC, NNW na każdy pojazd Zamawiający informuje, iż w zapisach SIWK znalazł się błąd dotyczący wymagań polis OC i NW od kierujących pojazdami. Zamawiający poprawi SIWK w tym zakresie. Pytanie nr 7 Czy dopuszcza się wydłużenie czasu składania ofert do dnia z powodu zebrania kompletu dokumentów Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia r. do godz III. Modyfikacja SIWK Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Konkursu w następujący sposób: 1. Pkt. 6 ust. 2 Instrukcji dla Wykonawców o treści: 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierowcami posiadającymi prawo do kierowania pojazdami sanitarnymi uprzywilejowanymi, posiadającymi aktualne polisy OC i NW, szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż. oraz noszowymi posiadającymi szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż. 2

3 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierowcami posiadającymi prawo do kierowania pojazdami sanitarnymi uprzywilejowanymi zgodnie z ustawą z r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z póź. zm.), posiadającymi szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż. oraz noszowymi posiadającymi szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż. 2. Pkt. 6, ust. 3 Instrukcji dla Wykonawców o treści: 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami transportu (minimum 4 pojazdami, w tym 1 samochodem sanitarnym uprzywilejowanym z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim, każdy pojazd wyposażony w nosze z możliwością świadczenia usługi z noszowym), niezbędnymi do wykonania usługi określonej w przedmiocie zamówienia. 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami transportu (minimum 4 pojazdami, w tym 1 samochodem sanitarnym uprzywilejowanym z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim, każdy pojazd wyposażony w nosze z możliwością świadczenia usługi z noszowym oraz posiadającymi aktualne polisy OC i NW), niezbędnymi do wykonania usługi określonej w przedmiocie zamówienia. 3. Pkt. 5, ust. 5 Instrukcji dla Wykonawców o treści: 5. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień potwierdzającymi posiadanie prawa do kierowania pojazdami sanitarnymi uprzywilejowanymi, aktualne polisy OC i NW, szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż. 5. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień potwierdzającymi posiadanie prawa do kierowania pojazdami sanitarnymi uprzywilejowanymi zgodnie z ustawą z r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z póź. zm.), szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż. 4. Pkt. 5, ust. 6 Instrukcji dla wykonawców o treści: 6. Wykaz środków transportu przeznaczonych do wykonania zamówienia 6. Wykaz środków transportu przeznaczonych do wykonania zamówienia wraz z aktualnymi polisami OC i NW 5. Pkt. 1.4 opisu przedmiotu zamówienia o treści: 1.4. Samochód sanitarny, uprzywilejowany z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim: z noszami i noszowym oraz z noszami i bez noszowego Godziny pracy: możliwość zamawiania dodatkowych transportów w zależności od potrzeb Zamawiającego. Samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim winien spełniać wymogi zawarte w Zarządzeniu Nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r., załącznik nr 1 do zarządzenia zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie ambulanse drogowe Samochód sanitarny, uprzywilejowany z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim: z noszami i bez noszowego. 3

4 Godziny pracy: możliwość zamawiania dodatkowych transportów w zależności od potrzeb Zamawiającego. Czas podstawienia pojazdu od chwili powiadomienia o zapotrzebowaniu nie może przekroczyć 24 godz. (może być krótszy). Samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim winien spełniać wymogi zawarte w Zarządzeniu Nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r., załącznik nr 1 do zarządzenia zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie ambulanse drogowe. 6. Do opisu przedmiotu zamówienia dodaje się pkt o treści: 1.11 Przewidywana ilość wyjazdów samochodu sanitarnego do przewożenia chorych w stanie ciężkim około 4 wyjazdy miesięcznie. 7. Pkt. 3.1 opisu przedmiotu zamówienia o treści: 3.1. Spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) 3.1. Spełnienie wymagań określonych w ustawie z r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z póź. zm.) 8. Z opisu przedmiotu zamówienia wykreśla się pkt o treści: 3.2. Posiadania aktualnej polisy OC i NW 9. Pkt. 4.1 opisu przedmiotu zamówienia o treści: 4.1. Wymagania sanitarne i techniczne określone w ustawie z dnia r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 ze zm.) 4.1. Wymagania sanitarne i techniczne określone w ustawie z dnia r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. nr 951) 10. Do opisu przedmiotu zamówienia dodaje się pkt o treści: 4.2. Posiadania aktualnej polisy OC i NW 11. Z formularza oferty wykreśla się podanie ceny brutto 1 godz. pracy noszowego w przypadku samochodu Wykonawcy do przewożenia chorych w stanie ciężkim. W związku z wprowadzonymi modyfikacjami Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień do godz Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 10:00. Zamawiający przekazuje poprawione zapisy SIWK, które są obowiązujące. Sporządziła: Anna Skwarczyńska Janusz Puton... Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 4

5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU po zmianach z (...) 6. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 1. Zamawiający udzieli zamówienia podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami art. 26, ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierowcami posiadającymi prawo do kierowania pojazdami sanitarnymi uprzywilejowanymi zgodnie z ustawą z r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z póź. zm.), posiadającymi szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż. oraz noszowymi posiadającymi szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami transportu (minimum 4 pojazdami, w tym 1 samochodem sanitarnym uprzywilejowanym z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim, każdy pojazd wyposażony w nosze z możliwością świadczenia usługi z noszowym oraz posiadającymi aktualne polisy OC i NW), niezbędnymi do wykonania usługi określonej w przedmiocie zamówienia. 4. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych 5. Warunki wymagane od Wykonawców są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania. 5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzję o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu leczniczego poświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym przedmiotem konkursu. Z dokumentów tych ma także wynikać, że osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 2) Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 3) Kserokopia dowodu zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych lub oświadczenie, że zawrze umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego będzie obowiązywała umowa na świadczenie usług zdrowotnych objętych niniejszym postępowaniem. 4) Wypełniony formularz oferty 5) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień potwierdzającymi posiadanie prawa do kierowania pojazdami sanitarnymi uprzywilejowanymi zgodnie z ustawą z r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z póź. zm.), szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż 6) Wykaz środków transportu przeznaczonych do wykonania zamówienia wraz z aktualnymi polisami OC i NW 7) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. ( ) 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 7.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 308 lub 309 /Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia/, III piętro w terminie do r. do godz. 9:30. 5

6 7.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane Oferta na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, nie otwierać przed dniem r. godz. 10:00 8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w dniu r. o godz. 10:00. ( ) 6

7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach z Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 1. Wymagania dotyczące pojazdów: 1.1. Samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem wraz z noszami z wykorzystaniem pojazdu Zamawiającego typ Peugeot Boxer, bez noszowego Godziny pracy: całodobowo jeden samochód Placówki, które będą korzystać z transportu: Szpitalny Oddział Ratunkowy i pacjenci z oddziałów i poradni Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 1.2. Samochód sanitarny, uprzywilejowany z wyposażeniem wraz z noszami, ale bez noszowego Godziny pracy: (w dni robocze) na potrzeby O/Rehabilitacji; dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z możliwością przedłużenia czasu pracy (po wcześniejszym zamówieniu) Samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem: z noszami i noszowym oraz z noszami i bez noszowego Godziny pracy: możliwość zamawiania dodatkowych transportów w zależności od potrzeb Zamawiającego Samochód sanitarny, uprzywilejowany z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim: z noszami i bez noszowego. Godziny pracy: możliwość zamawiania dodatkowych transportów w zależności od potrzeb Zamawiającego. Czas podstawienia pojazdu od chwili powiadomienia o zapotrzebowaniu nie może przekroczyć 24 godz. (może być krótszy). Samochód sanitarny uprzywilejowany z wyposażeniem do przewożenia chorych w stanie ciężkim winien spełniać wymogi zawarte w Zarządzeniu Nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r., załącznik nr 1 do zarządzenia zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie ambulanse drogowe Zamawiający przekaże Wykonawcy do dyspozycji własny samochód marki Peugeot Boxer na podstawie umowy użyczenia, który należy uwzględnić przy kalkulacji oferty. W związku z tym do obowiązków Wykonawcy będzie należało ubezpieczenie pojazdu (OC, AC oraz przeglądy techniczne) oraz wszelkie naprawy i remonty pojazdu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiający nie gwarantuje, że wszystkie pojazdy będą w ciągłym użyciu, ponieważ nie jest w stanie precyzyjnie określić liczby pojazdów Wykonawca musi wyposażyć Szpitalny Oddział Ratunkowy w łączność radiowo telefoniczną z zaoferowanymi pojazdami. Dysponentem w/w usług jest Szpitalny Oddział Ratunkowy W przypadku awarii jednego z samochodów świadczących usługę, Oferent zapewni transport zastępczy, spełniający ten sam standard Średnia ilość przejechanych kilometrów miesięcznie obliczona na podstawie dotychczasowych usług wynosi: km Średnia ilość godzin pracy kierowcy miesięcznie wynosi 950 godz., natomiast średnia ilość godzin pracy noszowego miesięcznie wynosi 15 godz Przewidywana ilość wyjazdów samochodu sanitarnego do przewożenia chorych w stanie ciężkim około 4 wyjazdy miesięcznie. 7

8 2. Standard i wyposażenie pojazdów: 2.1. tapicerka łatwo zmywalna z możliwością przeprowadzania dezynfekcji 2.2. w przedziale medycznym podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji 2.3. nosze zintegrowane z transportem, ze składanym podwoziem umożliwiającym przenoszenie po schodach i krzesło kardiologiczne 2.4. oznakowanie i oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym 2.5. sygnał dźwiękowy modulowany 2.6. wyposażone w łączność radiowo telefoniczną o zasięgu ogólnokrajowym 3. Wymagania dotyczące kierujących pojazdami 3.1. Spełnienie wymagań określonych w ustawie z r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z póź. zm.) 3.2. Podstawowe szkolenia udzielania pierwszej pomocy medycznej, szkolenie BHP i ppoż Kierowca pomaga noszowemu w transporcie pacjentów leżących nie poruszających się o własnych siłach. W przypadku braku noszowego, kierowca zobowiązany jest pomagać pacjentom w dojściu do miejsca zamieszkania i na Oddział. 4. Wymagania dotyczące pojazdów Wykonawcy: 4.1. Wymagania sanitarne i techniczne określone w ustawie z dnia r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. nr 951) 4.2. Posiadania aktualnej polisy OC i NW 8

9 FORMULARZ OFERTY po zmianach z dnia Nazwa Świadczeniodawcy Adres *:... Tel.*:... Regon *:... NIP *:... Nr fax.*, na który Udzielający zamówienia może przesyłać korespondencję:... Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska Radom W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w trybie konkursu ofert powyżej Euro na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: Za cenę zł brutto (słownie:..), w tym podatek VAT. Cena oferty została obliczona na podstawie określonych przez Zamawiającego średniomiesięcznych ilości przejechanych kilometrów i przepracowanych godzin pracy przez kierowcę i noszowego. Poszczególne stawki za wykonanie przedmiotu zamówienia: Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto za 1 km (1) (2) 1. Samochód Zamawiającego Peugeot Boxer (3) Cena brutto 1 godz. pracy kierowcy (4) Stawka VAT w % (5) Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto za 1 km Cena brutto 1 godz. pracy kierowcy Stawka VAT w % (1) (2) 1. Samochód Wykonawcy do przewożenia chorych w stanie ciężkim (3) (4) (5) 9

10 Lp. (1) Przedmiot zamówienia (2) Cena brutto za 1 km (3) Cena brutto 1 godz. pracy kierowcy (4) Cena brutto 1 godz. pracy noszowego (5) Stawka VAT w % (6) 1. Pozostałe samochody Wykonawcy 2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 3. Termin realizacji umowy: 2 lata od daty zawarcia umowy. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach okresowych w SIWK w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWK. 7. Oferta niniejsza zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 8. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 1)... 2)... 3) dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 10

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo