Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych"

Transkrypt

1 Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010

2 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od 1988 roku. Nasze produkty dostarczamy do Klientów na terenie ca³ej Europy. Stosujemy komponenty wysokiej jakoœci, wy³¹cznie od uznanych dostawców z ca³ego œwiata. Zatrudniamy ok. 300 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Obrót roczny wynosi ok. 25 mln Euro. Siedziba firmy, zakùad produkcyjny oraz centrala handlowa o ùàcznej powierzchni 5,5 tys m² znajduje siæ w Bydgoszczy przy ul. Ùochowskiej 69. Posiadamy oddziaùy handlowe w Warszawie przy ul. Grocholickiej 7 oraz w Gdañsku przy ul. Orzechowej 5. Oferta szafy i obudowy teleinformatyczne oraz akcesoria do ich wyposa ania kompletny system okablowania strukturalnego pigtaile i patchcordy optyczne serii QuickFiber i Premium wielow³óknowe optyczne z³¹cza kablowe wewnêtrzne i zewnêtrzne optyczne z³¹cza kablowe o podwy szonych w³aœciwoœciach transmisyjnych - tuningowane kable teleinformatyczne miedziane i optyczne oraz akcesoria do budowy sieci LAN/WAN us³ugi konfekcji z³¹czy i wi¹zek kablowych dla przemys³u elektrotechnicznego i motoryzacji us³ugi monta u podzespo³ów elektro i optotechnicznych Historia 1998r. - za³o enie firmy i rozpoczêcie dzia³alnoœci produkcyjnej i handlowej 2000r. - uruchomienie produkcji wyrobów optotechnicznych 2002r. - wprowadzenie do oferty szaf teleinformatycznych i akcesoriów do ich wyposa ania 2004r. - przeniesienie produkcji do nowych obiektów w Bydgoszczy przy ul. ochowskiej r. - uzyskanie statusu wy³¹cznego przedstawiciela na terenie Polski firmy DRAKA CABLE SOUTIONS 2006r. - znacz¹ca rozbudowa obiektów produkcyjnych i handlowych w Bydgoszczy 2007r. - otwarcie oddzia³ów handlowych w Gdañsku i w Warszawie - wdro enie zintegrowanego, wielomodu³owego systemu wspomagania zarz¹dzania AX Dynamics firmy Microsoft 2008r. - rozszerzenie oferty o system okablowania strukturalnego - wdro enie nowych serii produktów optotechnicznych QuickFiber i Premium Jakoœæ wdro ony i funkcjonuj¹cy System Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Œrodowiskiem, zgodny z ISO i wskaÿnik PPM dla produktów < 150 Mocne strony wieloletnie doœwiadczenie i wiedza w zakresie wytwarzania produktów z blach oraz konfekcji kabli miedzianych i optycznych nowoczesne i profesjonalne techniki wytwarzania, konfekcji i monta u kompetencje i odpowiedzialnoœæ wysoka jakoœæ produktów i us³ug szybkoœæ i elastycznoœæ dostaw

3 SPIS TREŒÆI SZAFY TELEKOMUNIKACYJNE I AKCESORIA DATA CENTER NAUTILUS SZAFY RAMOWE STOJ CE SRS SZAFY RAMOWE STOJ CE ECO SZAFY SERWEROWE 19" STOJ CE SZAFY SKRÊCANE Quick Rack SZAFY STOJ CE JEDNOCZÊŒCIOWE SSJ SZAFY TELEKOMUNIKACYJNE 21" ETSI PRZEMYS OWE SZAFY TELEINFORMATYCZNE IP ZEWNÊTRZNE TELEKOMUNIKACYJNE SZAFY DYSTRYBUCYJNE ULICZNE SZAFKI DYSTRYBUCYJNE STOJAK TELETRANSMISYJNY DATA 19" RAMY MONTA OWE 19" SZAFY WISZ CE JEDNOCZÊŒCIOWE TOP SZAFY WISZ CE JEDNOCZÊŒCIOWE STANDARD SZAFY WISZ CE DWUCZÊŒCIOWE TOP SZAFY WISZ CE DWUCZÊŒCIOWE STANDARD MINI SZAFY 10" AKCESORIA DO SZAF 19" RAMY I PRZE CZNICE ŒWIAT OWODOWE...46 SERWEROWNIE ARMARAC PROFESJONALNE KAMERY IP HD SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO EVER APARAT GAŒNICZY HUAWEI...55 LISTWY ZASILAJ CE LISTWY ZASILAJ CE PDU MODU Y MPD LISTWY ZASILAJ CE SPDU SYSTEMY EMS LISTWY ZASILAJ CE NPM II ATS PRODUKTY OPTOTECHNICZNE PATCHCORDY I PIGTAILE "QuickFiber" PATCHCORDY I PIGTAILE PREMIUM KOLOROWE PIGTAILE ŒWIAT OWODOWE PATCHCORDY MPO/MPT...82 KABLE "READY FOR USE" PATCHCORDY MODE CONDITIONING SPLITTERY ŒWIAT OWODOWE T UMIKI ŒWIAT OWODOWE ADAPTERY ŒWIAT OWODOWE Z CZA ŒWIAT OWODOWE KASETY I OS ONKI SPAWÓW SYSTEM DUKTÓW ŒWIAT OWODOWYCH MUFY ŒWIAT OWODOWE NAŒCIENNE SZAFKI ROZDZIELCZE PANELE I ROZDZIELACZE ŒWIAT OWODOWE...98 PATCHPANELE ŒWIAT OWODOWE SZAFY ODF KABLE ŒWIAT OWODOWE SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM kat.5e, klasa D, ekranowany SYSTEM kat.5e, klasa D, nieekranowany SYSTEM kat.6, klasa E, ekranowany SYSTEM kat.6, klasa E, nieekranowany SYSTEM kat.6a, klasa Ea, ekranowany PATCH PANELE TELEFONICZNE PATCHCORDY MIEDZIANE KABLE MIEDZIANE OSPRZÊT DODATKOWY 45 mm x 45 mm OSPRZÊT LSA NARZÊDZIA TESTERY

4 Szafy telekomunikacyjne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne oraz dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹ do zabudowy pasywnego i aktywnego sprzêtu sieciowego, wykonanego w standardzie 10", 19, 21". Prostota konstrukcji po³¹czona z wysok¹ jakoœci¹ i funkcjonalnoœci¹ tej grupy asortymentowej stanowi o jej bardzo wysokich walorach u ytkowych. Szeroki typoszereg oferowanych szaf oraz liczne akcesoria pozwalaj¹ na dowoln¹ konfiguracjê i skompletowanie, zgodne z yczeniem Klienta. Wszystkie oferowane szafy standardowo spe³niaj¹ wymagania stopnia chrony IP20, który na ¹danie mo e byæ podwy szony do IP41, zgodnie z norm¹ PN/E /EN W sk³ad oferty asortymentowej wchodz¹: Szafy ramowe stoj¹ce SRS 19". Szafy serwerowe 19. Szafy stoj¹ce jednoczêœciowe SSJ 19". Szafy wisz¹ce jednoczêœciowe STANDARD i TOP 19". Szafy wisz¹ce dwuczêœciowe STANDARD i TOP 19". Akcesoria i wyposa enie szaf 19. Mini szafy 10 i akcesoria. Szafy telekomunikacyjne ETSI 21". Prze³¹cznice œwiat³owodowe 19. Zarz¹dzalne listwy zasilaj¹ce.

5

6 DATA CENTER "NAUTILUS" Specyfikacja produktu W dzisiejszej rzeczywistoœci biznesowej istnienie przedsiêbiorstwa uzale nione jest od posiadania technologii informatycznych, a aplikacja wspieraj¹ca Twój biznes opiera siê na wielu elementach niezbêdnych dla jej ci¹g³ego dzia³ania. Za prawid³owo zaprojektowanym i wdro onym oprogramowaniem stoj¹ serwery aplikacji, bazy danych oraz systemy operacyjne. Szafy dystrybucyjne to jeden z podstawowych elementów wyposa enia niemal ka dej serwerowni. To w³aœnie w stela u szaf zainstalowane s¹ komponenty tworz¹ce system teleinformatyczny firmy - urz¹dzenia sieciowe i ³¹cz¹ce je okablowanie. Ich zadaniem jest nie tylko ochrona sprzêtu przed zagro eniami fizycznymi, ale tak e zapewnienie: porz¹dku elementów serwerowni, odpowiedniej wentylacji, zasilania. Komponenty DATA CENTER: zespó³ szaf z drzwiami przesuwnymi i zadaszeniem, wykorzystanie systemu okablowania strukturalnego dedykowanego systemom Data Center, gwarantowanego 25 letni¹ gwarancj¹ systemow¹, okablowanie multiparowe i zarz¹dzanie nim oparte o rozwi¹zania kat. 7 pozwalaj¹ce na maksymalne zagêszczenie i upakowanie w zabudowie przy najwy szych standardach bezpieczeñstwa, system ch³odzenia (wentylacja, klimatyzacja lub wymienniki ciep³a), system zdalnego administrowania serwerami (poprzez inteligentne listwy zasilaj¹ce oraz prze³¹czniki KVM), system kontroli dostêpu, sygnalizacji w³amania i po aru (inteligentne systemy NPM, EMS, SPDU), system zarz¹dzania zasilaniem wykorzystuj¹cy inteligentne listwy NPM, EMS, system gwarantowanego zasilania UPS. Przyk³adowe wykonanie serwerowni sk³adaj¹cej siê z 8 szaf 800x1000 mm. 5

7 DATA CENTER "NAUTILUS" NOWOŒÆ!!! Najwa niejsze zalety DATA CENTER BKT Elektronik Nautilus Niezawodnoœæ - dziêki wykorzystaniu najwy szej klasy rozwi¹zañ szaf serwerowych (obci¹ alnoœæ do 1000kg, perforacje do 80% powierzchni itp.), inteligentnych systemów zarz¹dzania zasilaniem i kontroli dostêpu. Modularnoœæ - (mo liwoœæ dok³adania kolejnych szaf oraz czêœci zasilania i ch³odzenia do istniej¹cego systemu, w miarê potrzeb), Zdalny nadzór i administrowanie wszystkimi elementami systemu poprzez sieæ LAN/WAN i GSM, z ka dego miejsca na ziemi, Skalowalnoœæ - (system dopasowywany jest do realnych potrzeb klienta dziêki szerokiemu zakresowi produktowemu), Oszczêdnoœæ - ( uzyskana dziêki uzyskaniu maksymalnej gêstoœci zabudowy szaf oraz wykorzystaniu najnowszych systemów zasilania ), Ochrona œrodowiska - ( wykorzystujemy w naszych produktach najwy szej jakoœci materia³y i podzespo³y ). W szczegó³owych kwestiach prosimy o kontakt z naszymi handlowcami oraz skorzystanie z katalogu BKT Elektronik Data Center. 6

8 SZAFY RAMOWE STOJ CE SRS 19" Specyfikacja produktu Standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary - struktura). Szafy spe³niaj¹ wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92/E / EN / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi). Szafy przeznaczone s¹ do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ. Mo liwoœæ zestawiania szaf w rzêdy (przy zastosowaniu zestawu do ³¹czenia szaf ). Szeroki zakres asortymentu wyposa enia dodatkowego (coko³y, pó³ki, panelew entylacyjne, oœwietleniowe i zasilaj¹ce, elementy do prowadzenia i uk³adania kabli). Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nó kach poziomuj¹cych lub montowana na cokole. Obrze e dachu posiada perforacjê dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajduj¹ siê w górnej i dolnej czêœci tylnej œciany szafy. Wszystkie otwory wystêpuj¹ce w ramie zaœlepione s¹ blaszkami znajduj¹cymi siê na mikroz³¹czach i s¹ wy³amywane wed³ug potrzeby u ytkownika (w to miejsce montuje siê na wcisk przepust szczotkowy do szaf stoj¹cych 90/450 mm ). Nó ki poziomuj¹ce M10 (mo liwoœæ zastosowania kompletu kó³ jezdnych (2 x kó³ko zwyk³e + 2 x kó³ko z hamulcem ). Przy zastosowaniu kó³ek maksymalna noœnoœæ szaf statycznie (nie licz¹c masy szafy) nie przekraczaæ 150 kg. Dla wiêkszych obci¹ eñ szaf z wykorzystaniem kó³ek wymagane jest zastosowanie zespo³u jezdnego montowanego bezpoœrednio do szafy lub do coko³u (wytrzymuj¹cego statycznie obci¹ enie do 600 kg, nie przekraczaj¹c jednak standardowego dopuszczalnego obci¹ enia samej szafy), odpowiednio: do szaf stoj¹cych szerokoœci 600 mm , i szer. 800 mm Istnieje równie mo liwoœæ ustawienia szaf na coko³ach zwyk³ych jak i z przeciwwag¹. Drzwi przednie z mo liwoœci¹ monta u prawo i lewostronnego z blachy gr. 1,5 mm z wklejan¹ szyb¹ hartowan¹ o gr. 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym z klamk¹, zamontowane na zawiasach umo liwiaj¹cych otwarcie drzwi o 180. Œciana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Opcjonalnie istnieje mo liwoœæ zamontowania w miejsce os³ony tylnej drzwi stalowych zamykanych na dwa zamki jednopunktowe. Œciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Cztery pionowe profile monta owe 19 z blachy ocynkowanej (numerowane co 1 U) montowane do k¹towników w dachu i pod³odze szafy (co skutecznie zwiêksza jej noœnoœæ), tworz¹ dwie p³aszczyzny monta owe. Ka dy profil posiada oznaczenie wysokoœci numerowane co jeden U (1U = 44 mm) u³atwiaj¹ce monta urz¹dzeñ. Maksymalny rozstaw profili monta owych to odpowiednio dla g³êbokoœci szaf: - G³. 600 mm - max 472 mm - G³. 800 mm - max 672 mm - G³. 900 mm - max 772 mm 7

9 SZAFY RAMOWE STOJ CE SRS 19" Wszystkie elementy roz³¹czne (drzwi, os³ony boczne i tylna) posiadaj¹ linki uziemiaj¹ce (d³. 30 cm, 6 mm²) pod³¹czone do szeœciu zacisków (œruby M6) umiejscowionych w podstawie szafy. W szafach o szer. 800 mm istnieje mo liwoœæ zwiêkszenia statycznego udÿwigu szafy przez wyposa enie jej w zestaw wzmacniaj¹cych trawersów bocznych Mo liwoœæ monta u szafy na cokole o wysokoœci 100 lub 200mm. Nowy system mocowania profili monta owych do k¹towników w dachu i pod³odze szafy skutecznie zwiêkszy³ jej noœnoœæ, wygospodarowuj¹c jednoczeœnie miejsce na wygodne uk³adanie i prowadzenie wi¹zek kablowych. Za pomoc¹ œrub rackowych mo na regulowaæ g³êbokoœæ po³o enia p³aszczyzn monta owych, lub dodawaæ kolejne profile. Minimalna odleg³oœæ od drzwi przednich - 95 mm. Montowana w drzwiach przednich szaf stoj¹cych szyba bezpieczna jest wklejana oraz dodatkowo wzmocniona elementem zabezpieczaj¹cym przed jej wypadniêciem. Drzwi szaf stoj¹cych wyposa one s¹ w zamek jednopunktowy z klamk¹. 8

10 SZAFY RAMOWE STOJ CE SRS 19" Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 15U V 15U V 15U V 15U V 18U V 18U V 18U 22U U U V U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Zestaw monta owy listwa szczotkowa - 1 szt. komplet œrub rackowych M6 (16 szt.) klucze do œcian bocznych i tylnej - 2 szt. klucze do drzwi przednich - 2 szt. komplet nó ek poziomuj¹cych M10-4 szt. 1,5m os³ony krawêdzi zabezpieczaj¹cej okablowanie po wy³amaniu zaœlepki przepustu kablowego. Warunki dostawy Szafy dostarczane s¹ jako kompletnie zmontowane, na palecie drewnianej, zapakowane w czapy kartonowe na dachu i pod³odze oraz foliê stretchow¹ wraz z k¹townikami zabezpieczaj¹cymi krawêdzie na czas transportu. Istnieje mo liwoœæ realizacji dostawy szaf w innych wykonaniach i kolorze ni standard, wg zapotrzebowania Klienta. Przyk³adowe akcesoria do szaf SRS Cokó³ Zespó³ jezdny Zestaw do ³¹czenia szaf Panel wentylacyjny Panel oœwietleniowy 9

11 SZAFY RAMOWE STOJ CE SRS ECO 19" Specyfikacja produktu Standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary - struktura). Szafy spe³niaj¹ wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92/ E / EN / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowym). Szafy przeznaczone do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ. Mo liwoœæ zestawiania szaf w rzêdy (przy zastosowaniu zestawu do ³¹czenia szaf ). Szeroki zakres asortymentu wyposa enia dodatkowego (coko³y, pó³ki, panele wentylacyjne, oœwietleniowe i zasilaj¹ce, elementy do prowadzenia i uk³adania kabli). Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nó kach poziomuj¹cych lub montowana na cokole. Obrze e dachu posiada perforacjê dla bardziej wydajnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajduj¹ siê w górnej i dolnej czêœci tylnej œciany szafy. Wszystkie otwory wystêpuj¹ce w ramie zaœlepione s¹ blaszkami znajduj¹cymi siê na mikroz³¹czach i s¹ wy³amywane wed³ug potrzeby U ytkownika (w to miejsce montuje siê na wcisk przepust szczotkowy do szaf stoj¹cych 90/450 mm ). Nó ki poziomuj¹ce M10 (mo liwoœæ zastosowania kompletu kó³ jezdnych (2 x kó³ko zwyk³e + 2 x kó³ko z hamulcem ). Przy zastosowaniu kó³ek maksymalna noœnoœæ szaf statycznie (nie licz¹c masy szafy) nie mo e przekraczaæ 150 kg. Dla wiêkszych obci¹ eñ szaf z wykorzystaniem kó³ek wymagane jest zastosowanie zespo³u jezdnego montowanego bezpoœrednio do szafy lub do coko³u (wytrzymuj¹cego statycznie obci¹ enie do 600 kg, nie przekraczaj¹c jednak standardowego dopuszczalnego obci¹ enia samej szafy), odpowiednio: do szaf stoj¹cych szer. 600 mm , i szer. 800 mm Istnieje równie mo liwoœæ ustawienia szaf na coko³ach zwyk³ych jak i z przeciwwag¹. Drzwi przednie z mo liwoœci¹ monta u prawo i lewostronnego z szyby hartowanej o gr. 5 mm i dwoma zamkami jednopunktowymi, zamontowane na zawiasach umo liwiaj¹cych otwarcie drzwi o 180. Œciana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Opcjonalnie istnieje mo liwoœæ zamontowania w miejsce os³ony tylnej drzwi stalowych zamykanych na dwa zamki jednopunktowe. Œciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Cztery pionowe profile monta owe 19 z blachy ocynkowanej (numerowane co 1 U) montowane do k¹towników w dachu i pod³odze szafy, tworz¹ dwie p³aszczyzny monta owe. Nowy system mocowania profili monta owych do k¹towników w dachu i pod³odze szafy skutecznie zwiêkszy³ jej noœnoœæ, wygospodarowuj¹c jednoczeœnie miejsce na wygodne uk³adanie i prowadzenie wi¹zek kablowych. Za pomoc¹ œrub rackowych mo na regulowaæ g³êbokoœæ po³o enia p³aszczyzn monta owych, lub dodawaæ kolejne profile. Minimalna odleg³oœæ od drzwi przednich 95 mm. W szafach o szer. 800 mm istnieje mo liwoœæ zwiêkszenia statycznego doci¹ enia szafy wyposa aj¹c j¹ w zestaw wzmacniaj¹cych trawersów bocznych Maksymalny rozstaw profili monta owych to odpowiednio dla g³êbokoœci szaf: - g³. 600 mm - max 472 mm - g³. 800 mm - max 672 mm Wszystkie elementy roz³¹czne (drzwi, os³ony boczne i tylna) posiadaj¹ linki uziemiaj¹ce (d³. 30 cm, 6 mm²) pod³¹czone do szeœciu zacisków (œruby M6) umiejscowionych w podstawie szafy. Szafy dostarczane s¹ jako kompletnie zmontowane, na palecie drewnianej, zapakowane w czapy kartonowe na dachu i pod³odze oraz foliê stretchow¹ wraz z k¹townikami zabezpieczaj¹cymi krawêdzie na czas transportu. Istnieje mo liwoœæ realizacji dostawy szaf w innych wykonaniach i kolorze ni standard, wg zapotrzebowania Klienta. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U U U , V , V , V Zestaw monta owy: listwa szczotkowa - 1 szt. komplet œrub rackowych M6 (16 szt.) klucze do œcian bocznych i tylnej - 2 szt. klucze do drzwi przednich - 2 szt. komplet nó ek poziomuj¹cych M10-4szt. 1,5 m os³ony krawêdzi zabezpieczaj¹cej okablowanie po wy³amaniu zaœlepki przepustu kablowego. 10

12 SZAFY SERWEROWE 19" Specyfikacja produktu Szafy spe³niaj¹ wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92 / E / EN / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi). Szafy przeznaczone do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ serwerowych. Mo liwoœæ kontrolowania drogi przep³ywu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, os³on bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych. Mo liwoœæ zestawiania szaf w rzêdy (przy zastosowaniu zestawu do ³¹czenia szaf ). Szeroki zakres asortymentu wyposa enia dodatkowego (coko³y, pó³ki, panele wentylacyjne, oœwietleniowe i zasilaj¹ce, elementy do prowadzenia i uk³adania kabli). Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nó kach poziomuj¹cych lub montowana na cokole. Obrze e dachu posiada perforacjê dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajduj¹ siê w górnej i dolnej czêœci tylnej œciany szafy. Wszystkie otwory wystêpuj¹ce w ramie zaœlepione s¹ blaszkami znajduj¹cymi siê na mikroz³¹czach i s¹ wy³amywane wed³ug potrzeby u ytkownika (w to miejsce montujemy na wcisk przepust szczotkowy do szaf stoj¹cych 90/450 mm ). Nó ki poziomuj¹ce M10 (mo liwoœæ zastosowania kompletu kó³ jezdnych, 2 x kó³ko zwyk³e + 2 x kó³ko z hamulcem ). Przy zastosowaniu kó³ek maksymalna noœnoœæ szaf statycznie (nie licz¹c masy szafy) nie mo e przekraczaæ 150 kg. Drzwi przednie z mo liwoœci¹ monta u prawo i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym z klamk¹, zamontowane na zawiasach umo liwiaj¹cych otwarcie drzwi o 180. Œciana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Opcjonalnie istnieje mo liwoœæ zamontowania w miejsce os³ony tylnej drzwi stalowych (pe³nych lub perforowanych) zamykanych na dwa zamki jednopunktowe. Œciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych (istnieje mo liwoœæ wykonania os³on bocznych perforowanych). Cztery pionowe profile monta owe 19 z blachy ocynkowanej (numerowane co 1U) montowane do k¹towników w dachu i pod³odze szafy (co skutecznie zwiêksza jej noœnoœæ), tworzy trzy p³aszczyzny monta owe. Maksymalny rozstaw profili monta owych to odpowiednio dla g³êbokoœci szaf: - g³ mm - max mm - g³ mm - max mm 11

13 SZAFY SERWEROWE 19" Nowa perforacja Nowa perforacja zwiêkszaj¹ca przep³yw powietrza. Pokrywa 80% powierzchni ca³ych drzwi. W szafach serwerowych pionowe profile 19 s¹ zamocowane dodatkowo na sztywnym k¹towniku dla zapewnienia wymaganej noœnoœci. Istnieje mo liwoœæ zwiêkszenia statycznego udÿwigu szafy wyposa aj¹c j¹ w dodatkowy zestaw wzmacniaj¹cych trawersów bocznych Wszystkie elementy roz³¹czne (drzwi, os³ony boczne i tylna posiadaj¹ linki uziemiaj¹ce (d³. 30 cm, 6 mm²) pod³¹czone do szeœciu zacisków (œruby M6) umiejscowionych w podstawie szafy. Nowy system mocowania profili monta owych do k¹towników w dachu i pod³odze szafy skutecznie zwiêkszy³ jej noœnoœæ, wygospodarowuj¹c jednoczeœnie miejsce na wygodne uk³adanie i prowadzenie wi¹zek kablowych. Za pomoc¹ œrub rackowych mo na regulowaæ g³êbokoœæ po³o enia p³aszczyzn monta owych, lub dodawaæ kolejne profile. Minimalna odleg³oœæ od drzwi przednich 95 mm. Opcjonalny cokó³ z przeciwwag¹ dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa. 12

14 SZAFY SERWEROWE 19" Dostêpne wersje ECO Szafa ramowa stoj¹ca ECO, drzwi przednie pe³ne szk³o, skrócona os³ona tylna pe³en metal RAL 7035 szary. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V BOX Szafa ramowa stoj¹ca, BOX, drzwi blacha/szk³o, skrócona os³ona tylna pe³en metal RAL 7035 szary. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V 42U V 45U V 47U V 47U V STANDARD II Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca STANDARD II, drzwi przednie jednoskrzyd³owe perforowane i os³ona tylna skrócona z blachy perforowanej, RAL 7035 szary, nowa perforacja 80%. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V2 42U V2 42U V2 45U V2 47U V2 47U V2 13

15 SZAFY SERWEROWE 19" Dostêpne wersje STANDARD III Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca STANDARD III, drzwi przednie i tylne jednoskrzyd³owe z blachy perforowanej ( identyczne ), RAL 7035 szary, nowa perforacja 80%. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V2 42U V2 42U V2 47U V2 TOP II Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca, TOP II, drzwi przednie jednoskrzyd³owe perforowane i os³ona tylna skrócona z blachy perforowanej, RAL 7021 czarny, nowa perforacja 80%. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V2 42U V2 42U V2 45U V2 47U V2 47U V2 TOP III Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca, TOP III, drzwi przednie i tylne jednoskrzyd³owe z blachy perforowanej ( identyczne ), RAL 7021 czarny, nowa perforacja 80%. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V2 42U V2 45U V2 47U V2 14

16 SZAFY SERWEROWE 19" Dostêpne wersje WEST Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca WEST, dwuskrzyd³owe, perforowane drzwi przednie i tylne (identyczne), RAL 7035 szary, nowa perforacja 80%. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V3 WEST-B Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca WEST-B, dwuskrzyd³owe, perforowane drzwi przednie i tylne (identyczne), RAL 7021 czarny, nowa perforacja 80%. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V3 WEST II Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca WEST II, dwuskrzyd³owe, perforowane drzwi przednie, perforowana skrócona os³ona tylna, RAL 7035 szary, nowa perforacja 80%. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V3 15

17 SZAFY SERWEROWE 19" Dostêpne wersje WEST II-B Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca WEST II-B, dwuskrzyd³owe, perforowane drzwi przednie, perforowana skrócona os³ona tylna, RAL 7021 czarny, nowa perforacja 80%. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V3 WEST III Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca WEST III, dwuskrzyd³owe, drzwi przednie blacha/szk³o, skrócona os³ona tylna pe³en metal, RAL 7035 szary. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V4 WEST III-B Serwerowa szafa ramowa stoj¹ca WEST III-B, dwuskrzyd³owe, drzwi przednie blacha/szk³o, skrócona os³ona tylna pe³en metal, RAL 7021 czarny. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 42U V4 16

18 STOJ CE SZAFY SKRÊCANE "Quick Rack" Specyfikacja produktu Idealne rozwi¹zanie w sytuacji gdy istnieje koniecznoœæ zastosowania szaf teleinformatycznych w œrodowisku nie przystosowanym do zabudowy (np. zbyt w¹skie drzwi do serwerowi, pomieszczenia na wysokich piêtrach budynków ). Praktycznie beznarzêdziowy, ³atwy monta ca³ej szafy (monta za pomoc¹ 16 œrub M8) obni a czas i koszt instalacji. Niebagateln¹ zaletom rozwi¹zania Quick Rack jest obni enie kosztów transportu oraz przestrzeni ³adunkowej i magazynowej. Standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary - struktura). Szafy spe³niaj¹ wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92/E / EN / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi). Szafy przeznaczone s¹ do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ. Mo liwoœæ zestawiania szaf w rzêdy (przy zastosowaniu zestawu do ³¹czenia szaf ). Szeroki zakres asortymentu wyposa enia dodatkowego (coko³y, pó³ki, panelew entylacyjne, oœwietleniowe i zasilaj¹ce, elementy do prowadzenia i uk³adania kabli). Szafy montowane s¹ na bazie podstawy i dachu ( blacha gruboœci 2mm ) z wspawanymi uchwytami mocuj¹cymi dla profili naro nych ( blacha gruboœci 1,5mm ). Ka dy profil ³¹czony jest za pomoc¹ czterech œrub ( dwie do podstawy + dwie do dachu ). Obrze e dachu posiada perforacjê dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajduj¹ siê w górnej i dolnej czêœci tylnej œciany szafy. Wszystkie otwory wystêpuj¹ce w ramie zaœlepione s¹ blaszkami znajduj¹cymi siê na mikroz³¹czach i s¹ wy³amywane wed³ug potrzeby u ytkownika (w to miejsce montuje siê na wcisk przepust szczotkowy do szaf stoj¹cych 90/450 mm ). Nó ki poziomuj¹ce M10 (mo liwoœæ zastosowania kompletu kó³ jezdnych (2 x kó³ko zwyk³e + 2 x kó³ko z hamulcem ). Przy zastosowaniu kó³ek maksymalna noœnoœæ szaf statycznie (nie licz¹c masy szafy) nie przekraczaæ 150 kg. Dla wiêkszych obci¹ eñ szaf z wykorzystaniem kó³ek wymagane jest zastosowanie zespo³u jezdnego montowanego bezpoœrednio do szafy lub do coko³u (wytrzymuj¹cego statycznie obci¹ enie do 600 kg, nie przekraczaj¹c jednak standardowego dopuszczalnego obci¹ enia samej szafy), odpowiednio: do szaf stoj¹cych szerokoœci 600 mm , i szer. 800 mm Istnieje równie mo liwoœæ ustawienia szaf na coko³ach zwyk³ych jak i z przeciwwag¹. 17

19 STOJ CE SZAFY SKRÊCANE "Quick Rack" NOWOŒÆ!!! Typ Szer. G³. Wys. Indeks 42U V5 42U V5 42U V5 Drzwi przednie z mo liwoœci¹ monta u prawo i lewostronnego z blachy gr. 1,0 mm z wklejan¹ szyb¹ hartowan¹ o gr. 4,0 mm i zamkiem jednopunktowym z klamk¹, zamontowane na zawiasach umo liwiaj¹cych otwarcie drzwi o 180. Œciana tylna z blachy stalowej gr. 0,8 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków tzw. na monetê. Opcjonalnie istnieje mo liwoœæ zamontowania w miejsce os³ony tylnej drzwi stalowych zamykanych na dwa zamki jednopunktowe. Œciany boczne z blachy stalowej gr. 0,8 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków tzw. na monetê. Cztery pionowe profile monta owe 19 z blachy ocynkowanej (numerowane co 1 U) montowane do k¹towników w dachu i pod³odze szafy (co skutecznie zwiêksza jej noœnoœæ), tworz¹ dwie p³aszczyzny monta owe. Ka dy profil posiada oznaczenie wysokoœci numerowane co jeden U (1U = 44 mm) u³atwiaj¹ce monta urz¹dzeñ. Maksymalny rozstaw profili monta owych to odpowiednio dla g³êbokoœci szaf: - G³. 600 mm - max 472 mm - G³. 800 mm - max 672 mm - G³. 900 mm - max 772 mm 18

20 SZAFY STOJ CE JEDNOCZÊŒCIOWE SSJ 19" Specyfikacja produktu Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura). Szafy spe³niaj¹ wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92/E / EN / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi). Szafy przeznaczone do zastosowañ wewn¹trz pomieszczeñ. Szafa posiada zintegrowany cokó³ o wysokoœci 100 mm. Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm. Obrze e dachu posiada perforacjê dla bardziej wydajnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory o wymiarach 70 x 250 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory o wymiarach 70 x 250 mm znajduj¹ siê w górnej i dolnej czêœci tylnej œciany szafy oraz w tylnej czêœci coko³u. Wszystkie otwory wystêpuj¹ce w ramie zaœlepione s¹ blaszkami znajduj¹cymi siê na mikroz³¹czach i s¹ wy³amywane wed³ug potrzeby u ytkownika (w to miejsce montuje siê na wcisk przepust szczotkowy 70/250mm ( ). Nó ki poziomuj¹ce M10 (mo liwoœæ zastosowania kompletu kó³ jezdnych, 2 x kó³ko zwyk³e + 2 x kó³ko z hamulcem ). Przy zastosowaniu kó³ek maksymalna noœnoœæ szaf statycznie (nie licz¹c masy szafy) nie mo e przekraczaæ 150 kg. Drzwi przednie z mo liwoœci¹ monta u prawo i lewostronnego z blachy gr. 1,5 mm z wklejan¹ szyb¹ hartowan¹ o gr. 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umo liwiaj¹cych otwarcie drzwi o 180 (opcjonalnie drzwi z pe³nego metalu). Œciana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy szeœciu œrub M5. Œciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, niedemontowalne. Dwa pionowe profile monta owe 19 z blachy ocynkowanej montowane do poziomych trawersów monta owych. Za pomoc¹ œrub rackowych mo na regulowaæ g³êbokoœæ po³o enia p³aszczyzn monta owych, lub dodawaæ kolejne profile. Minimalna odleg³oœæ od drzwi przednich 48 mm. Maksymalny rozstaw profili monta owych to odpowiednio dla g³êbokoœci szaf: - g³. 600 mm - max 472 mm - g³. 800 mm - max 672 mm Wszystkie elementy roz³¹czne (drzwi i os³ona tylna) posiadaj¹ linki uziemiaj¹ce (d³. 30 cm, 6 mm2) pod³¹czone do szeœciu zacisków (œruby M6) umiejscowionych w podstawie szafy. Szeroki zakres asortymentu wyposa enia dodatkowego (pó³ki, panele wentylacyjne, oœwietleniowe i zasilaj¹ce, elementy do prowadzenia i uk³adania kabli). Szafy dostarczane s¹ jako kompletnie zmontowane, na palecie drewnianej, zapakowane w czapy kartonowe na dachu i pod³odze oraz foliê stretchow¹ wraz z k¹townikami zabezpieczaj¹cymi krawêdzie na czas transportu. Mo liwoœæ realizacji dostawy szaf w innych wykonaniach i kolorze ni standard, wg zapotrzebowania Klienta. Typ Szer. G³. Wys. Waga (kg) Noœnoœæ (kg) Indeks 24U U U Zestaw monta owy listwa szczotkowa - 1 szt. komplet œrub rackowych M6 (16 szt.) klucze do drzwi przednich - 2 szt. komplet nó ek samopoziomuj¹cych M10 - (4 szt) 1,5 m os³ony krawêdzi zabezpieczaj¹cej okablowanie po wy³amaniu zaœlepki przepustu kablowego. 19

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Producent szaf RACK i obudów metalowych własnej konstrukcji SZAFY RACK SZAFY WISZĄCE ROZDZIELNICE INTERNETOWE OBUDOWY METALOWE AKCESORIA

Producent szaf RACK i obudów metalowych własnej konstrukcji SZAFY RACK SZAFY WISZĄCE ROZDZIELNICE INTERNETOWE OBUDOWY METALOWE AKCESORIA Producent szaf RACK i obudów metalowych własnej konstrukcji SZAFY RACK SZAFY WISZĄCE ROZDZIELNICE INTERNETOWE OBUDOWY METALOWE AKCESORIA Firma Signati jest producentem szaf serwerowych, teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo