BUDOWLANA INŻYNIERIA Paweł Nowacki Poznań, ul. Smoka Wawelskiego 28. Kategoria obiektu budowlanego XIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWLANA INŻYNIERIA Paweł Nowacki Poznań, ul. Smoka Wawelskiego 28. Kategoria obiektu budowlanego XIII"

Transkrypt

1 Adres do korespondencji: Poznań - Ławica ul.smoka Wawelskiego 28 Tytuł opracowania: B BUDOWLANA INŻYNIERIA Paweł Nowacki Poznań, ul. Smoka Wawelskiego 28 PROJEKT OCIEPLENIA DACHU OFICYNY LEWEJ I PRAWEJ WRAZ Z OCIEPLENIEM ŚCIAN OD STRONY SĄSIADÓW - KAMIENICA MIESZKALNA PRZY UL. RATAJCZAKA 37 W POZNANIU Kategoria obiektu budowlanego XIII Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położonej przy ul. Ratajczaka 37 w Poznaniu w zarządzie MPGM SA, ul. Rybaki nr 18A w Poznaniu Lokalizacja robót: Poznań ul. Ratajczaka 37 jedn. ewid.: M. Poznań ident _1 obręb _ arkusz: _ AR_25 działka: _ AR_25.52 Oświadczenie Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414) ze zm. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz 1529), Dz.U. z 2018 r. poz. 12) oświadcza się, że dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w swoim zakresie do celów, którym ma służyć.. Opracowanie: marzec '2018 projektował mgr inż. Henryk Nowacki specj. konstrukcyjno-budowlana uprawn. nr 430/83/P sprawdził mgr inż.arch. Krzysztof Nowacki upr WP-OIA/OKK/UpB/25/2010 projektowe, wykonawcze 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA str. Strona tytułowa z oświadczeniem projektantów - art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, z późn. zm Spis treści projektu Informacje ogólne Przedmiot projektu Położenie budynku Podstawy formalno-prawne projektu Dokumentacja fotograficzna i szkice sytuacyjne Opis techniczny 3.1. Renowacja elewacji tylnych oficyn z ociepleniem Określenie grubości ocieplenia ścian zewn. i współczynnika przenikania ciepła Obowiązująca norma współczynnika przenikania ciepła - Uc(max Wykonanie robót Ogólna charakterystyka metody Warunki wykonania robót Kolejność wykonania robót Sprawdzenie prrzyczepności zaprawy klejowej Montaż płyt styropianowych Przyklejanie tkaniny zbrojącej Wykonywanie wyprawy elewacyjnej Wykonywanie zabezpieczeń blacharskich Roboty towarzyszące 3.2. Ocieplenie stropodachu Wymagana izolacyjność cieplna przegród Obliczenia termiczne dla przegrody zewnętrznej - stropodach Wykonanie ocieplenia stropodachu 3.3. Renowacja elewacji tylnych oficyn w przypadku niezastosowania styropianu Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia - OZ 15 : : Uprawnienia projektantów oraz dowody przynależności do izby samorządu zawodowego

3 1 Informacje ogólne 1.1 Przedmiot projektu. Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia dachu oficyny prawej i lewej wraz z ociepleniem ścian od strony sąsiadów - kamienica przy ul. Ratajczaka 37 w Poznaniu Położenie budynku Położenie: obręb 51, arkusz 25, działka 52, jednostka ewidencyjna: _1 Miasto Poznań. Roboty projektowane są w obszarze oznaczonym poniżej na planie sytuacyjnym: 52 działka 53 6,6m BUDYNEK FRONTOWY od strony ul. Ratajcz aka od działka 52/1 strony ul. Ratajczak a SKALA1:250 1:250 SKALA dachy do ocieplenia ściany do ocieplenia granice działki nr geod oznaczenie działki 52 działka 52/1 działka 53 działki sąsiadów 1.3. Podstawy formalno-prawne projektu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,(dz.u. z 1994 r, nr 89, poz. 414) z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1332, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz 1529, Dz.U. z 2018 poz. 12) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U Nr 81 poz. 351) ze zm. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, ze zm. z 2017 r. poz.1169) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2015 r. poz.1422, ze zm r. poz 2285) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony p-poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719) Norma PN-EN Eurokod 1: Obciążenia budowli - zestaw norm. Norma PN-82/B Obciążenia budowli. Zestaw norm. Poprawka Az1: lipiec 2009 do normy wiatrowej PN77/-B

4 2. Dokumentacja fotograficzna i szkice sytuacyjne 2.1. Położenie oficyn, których dachy podlegają ociepleniu lewa oficyna dach do ocieplenia prawa oficyna dach do ocieplenia prawa oficyna od strony podwórza Ratajczaka 39 lewa oficyna od strony podwórza Ratajczaka 35 ściana do tynkowania lub ocieplenia ściana do tynkowania lub ocieplenia 4

5 Ratajczaka 37 Budynek mieszkalny skala - 1:100 dla elewacji StoColor System izolacja styropian 12 cm oficyna prawa oficyna lewa dla elewacji StoColor System izolacja - styropian 12 cm dla elewacji StoColor System izolacja - styropian 12 cm izolacja styropian 12 cm dla cokołu StoColor System dla cokołu StoColor System zasięg ocieplenia ścian z tyłu kolorystyka analogiczna jak zastosowana na elewacjach podwórza Ratajczaka 37 5 Ratajczaka 35 Ratajczaka 39 izolacja styropian 12 cm

6 Położenie - rzut oficyn oficyna prawa położenie blaszanych przewodów wentylacyjnych oznaczenie powierzchni ocieplanego dachu 256 A Przewody wentylacyjne należy przedłużyć o ~ 40 cm, aktualnie są za niskie, po warstwie izolacyjne o dalsze ~ 20 cm, tek by ich wysokość wynosiła ~ 60 cm ponad powierzchnię dachu oficyna lewa 545 Uszczelnienie wykonać przy pomocy manszet wg poniższych wzrorów Przedmiotem projektu jest: - ocieplenie stropodachu oficyny prawej i lewej - styrpapa - ocieplenie ścian tylnych oficyn od strony posesji Ratajczaka 39 i 35 wraz z oddzieleniem trójkątnym posesji Ratajczaka 35, 37, 39 W przypadku braku możliwości ocieplenia wykonany będzie tynk z warstwą ozdobną bez ocieplenia stryropianem. 6

7 3. Opis techniczny 3.1. Renowacja elewacji tylnych oficyn z ociepleniem Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynku, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania, można osiągnąć wykonując przedsięwzięcia termomo-dernizacyjne polegające na polepszeniu izolacyjności termicznej przegród. Grubość warstwy izolacji termicznej określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo-modernizacyjnego (Dz.U z 2009 Nr 43) oraz Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422) Określenie grubości ocieplenia ścian zewnętrznych i współczynnika przenikania ciepła Stan przed termomodernizacją L.p Materiał Tynk cem.wap. Cegła cer. pełna Tynk wapienny Grubość warstwy D [m] Współ. przewodz. ciepła λ W/m K 0,02 0,42 0,02 Opór cieplny R m² K/W 0,82 0,77 0,80 opór cieplny n warstw przegrody opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni całkowity opór cieplny komponentu budowlanego Współczynnik przenikania ciepła [W/(m² K)] 0,024 0,675 0,025 Rn= Rsi= Rse= RT= U= 0,724 0,130 0,040 0,894 1,118 Po termomodernizacji L.p Materiał Tynk cem.wap. Cegła cer. pełna Tynk wapienny Zaprawa klejowa*2 Styropian 12 cm Tynk silikatowy Grubość warstwy D [m] Współ. przewodz. ciepła λ W/m K Opór cieplny R m² K/W 0,82 0,77 0,80 0,85 0,031 0,08 0,024 0,675 0,025 0,012 3,871 0,013 0,02 0,52 0,02 0,01 0,12 0,01 opór cieplny n warstw przegrody opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni całkowity opór cieplny komponentu budowlanego Współczynnik przenikania ciepła [W/(m² K)] Rn= Rsi= Rse= RT= U= 4,620 0,130 0,040 4,790 0,20 7

8 3.1.2 Obowiązująca norma współczynnika przenikania ciepła - Uc(max) Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U poz. 926 z dnia r.): Izolacyjność cieplna przegród Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łącznikibmechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania: - oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia - ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości Uc(max) określone w poniższej tabeli: Rodzaj przegrody i temperatura w pom. Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m² K)] od r. od r. od r. Ściany zewnętrzne: a) przy ti 16 C b) przy 8 C ti < 16 C c) przy ti < 8 C 0,25 0,45 0,90 0,23 0,20 Warunek wymagań normy spełniony Uc(max) U, przy zastosowaniu: - styropianu grubości 12 cm, - współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,031 [W/m K] - styropian grafitowy. Metoda ETICS (lekka-mokra, BSO) Styropian zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015 z grafitem, np. Dalmatyńczyk fasada - EPS na zakładkę". 8

9 3.1.3 Wykonanie robót Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych tylnych oficyn wraz pionową przegrodą między kamienicami systemem izolacji cieplnej ETICS w wybranym systemie Ogólna charakterystyka metody Metoda polega na zwiększeniu izolacyjności ścian zewnętrznych budynku przez przymocowanie do ścian od strony zewnętrznej płyt styropianowych o gr. 12 cm (współczynnik λ = 0,0331 W/m K) i pokrycie ich cienką wyprawą elewacyjną wzmocnioną tkaniną zbrojącą. Ocieplenie ścian tą metodą powinno być wykonywane ściśle według wytycznych szczegółowych producenta wybranego systemu posiadającego Aprobatę Techniczną. Nadzór nad wykonaniem ocieplenia tą metoda powinien być sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych Warunki wykonania robót Roboty ociepleniowe wykonać należy według wytycznych określonych w świadectwie dopuszczenia produktu jako wyrobu budowlanego. Budynek przeznaczony do ocieplenia winien być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża tj. powierzchni zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe prowadzić należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż +5⁰C i nie wyższej niż +25⁰C. Takie warunki temperatury powinny występować, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza nie była wyższa niż 80%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe winny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacją pary i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego. Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych jest stabilność podłoża gwarantująca określone połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem. W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, winno ono znajdować się w stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podłoża winna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń Kolejność wykonywania robót Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą bezspoinową powinna być zachowana następująca kolejność: - zapoznanie z projektem technicznym, prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania i instaacji zewnętrznych), - sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, skucie głuchych i odspojonych powierzchni, uzupełnianie ubytków, - mocowanie profili cokołowych, cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, przygotowanie zaprawy klejącej, - przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą, mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym, - montaż profili przyokiennych, wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych i drzwiowych, dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru, wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż orynnowania, - zagruntowanie podłoża i wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej, 9

10 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych do przygotowanego podłoża, należy wykonać przed mocowaniem płyt. Kostki materiału termoizolacyjnego o rozmiarach 10x10 cm przykleić w kilku miejscach za pomocą zaprawy klejącej. Po upływie 4 do 7 dni oderwać ręcznie. Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie nastąpi w warstwie materiału termoizolacyjnego Montaż płyt styropianowych Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne, słabo przylegające fragmenty gzymsy należy skuć, a ubytki uzupełnić wyrównując powierzchnię. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Powinna być ona przybita, co najmniej 3 kołkami rozporowymi na 1 mb, osadzonymi na głębokość minimum 60 mm. W narożach należy listwę przyciąć pod kątem. Montaż płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się ku górze. Masę klejącą należy układać packą stalową na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o szerokości 4 cm i w części środkowej plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 10 mm. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30 cm poniżej linii okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału izolacyjnego. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 cm i długości min 1,8 m aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić poprzez przykładanie łaty kontrolnej. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać należy na styk bez spoin. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejącą owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić, co najmniej 60 mm. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów wzmacnia się kątownikami ochronnymi aluminiowymi z nałożoną siatką. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką. Spoiny pomiędzy oknem parapetem i ociepleniem wypełnić profilem uszczelniającym. Mocowanie mechaniczne wykonać należy niezależnie od przyklejania płyt styropianowych masą klejącą. Do mocowania płyt styropianowych stosować należy metalowe łączniki. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie w ilości 6 kołków na 1 m² i zakotwione w warstwie nośnej ściany na głębokość 60 mm. W pasie 2 m wzdłuż krawędzi budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt. na 1 m². Minimum dwa łączniki na 1 m² powinny być łącznikami wkręcanymi. Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 godz. od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Do zabezpieczenia narożników wypukłych, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas tkaninę szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej, co najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika. Na styku ocieplenia z innymi elementami należy założyć profil uszczelniający z pianki PUR bitumowanej fabrycznie Przyklejanie tkaniny zbrojącej Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy odpowiedniej pogodzie. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. W narożach siat- 10

11 ka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz nie więcej niż na długość 200 mm. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 do 20 cm. Na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. Kątowniki muszą całkowicie leżeć pod siatką. W części parterowej (do wysokości 3 m) ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny zbrojącej Wykonywanie wyprawy elewacyjnej Silikonowe wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojącej na styropianie, prowadzić w temperaturach od +9 do +25⁰C. Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować poprzez naniesienie preparatu gruntującego pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0⁰C w przeciągu 24 godz. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować barwione masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. Należy zastosować tynk silikonowy, o fakturze kamyczek ziarno 2,00 mm. Na cokole należy zastosować tynk mozaikowy Wykonywanie zabezpieczeń blacharskich Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym - powinny być wykonane razem z profilem odprowadzającym (otoczonym profilem uszczelniającym). Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych dokładnie dopasowanych, wycięciach w styropianie. Wymianie (poszerzeniu) podlega opierzenia murka ogniowego na granicach działek dzielących kamienice, w tym trójkątnie podwyższonych Roboty towarzyszące Roboty - nakłady towarzyszące związane będą z zabezpieczeniem dachów i elewacji kamienic sąsiednich, zarówno na posesji Ratajczaka 35 i Ratajczaka 37 korzystać trzeba z dachów przyległych budynków gospodarczych czy oficyn, przynależnych do tych kamienic. 11

12 3.2. Ocieplenie stropodachu Wymagana izolacyjność cieplna przegród Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łącznik i mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości Uc(max) określone w poniższej tabeli: Rodzaj przegrody i temperatura w pom. przy ti 16 C Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m² K)] od r. od r. od r.*) ściany zewnętrzne: dachy i stropodachy okna 0,25 0,20 1,3 0,23 0,18 1,1 0,20 0,15 0,9 *) Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością Obliczenia termiczne dla przegrody zewnętrznej - stropodach Obliczenia niezbędnej grubości styropianu wykonano zgodnie z obowiązującą metodą z PN. -ISO (Komponenty budowlane i elementy budynku, opór cieplny i współczynen nik przenikania ciepła - metoda obliczania) R=d/λ gdzie: R opór cieplny przegrody d grubość warstwy materiału λ- obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła przez materiał U = 1 / (Rsi+R1 + R2 + R... + Rse ) gdzie: U współczynnik przenikania ciepła dla przegrody R1, 2,... opór cieplny dla poszczególnych warstw przegrody Rsi opór przejmowania od strony wewnętrznej = 0,1 (W/ m²k) Rse opór przejmowania od strony zewnętrznej = 0,04 (W/ m²k) Wymagana izolacyjność Umax=0,20 (W/ m²k) - 2 x papa termozgrzewalna (R1) - Styropian Dach EPS (λ max=0.038 W/mK) oklejonego z jednej strony papą asfaltową podkładową - gr. 15 cm (R2) - papa na lepiku (R3) - istniejące podłoże - (R4) - ŜuŜel wielkopiecowy - gr cm (R5) - izolacja wodoszczelna - gr. 2 cm (R6) - płyta stropowa Ŝelbetowa - gr. 16 cm (R7) - tynk gr. 2cm (R8) Warunek wymagań normy spełniony R1 = 0,005 (m) / 0,18 (W/mK) = 0,027 (W/ m²k) Uc(max) U, przy zastosowaniu styr2 = 0,15 (m) / 0,033 (W/mK) = 4,550 (W/ m²k) ropianu na dachy gr.15 cm i współr3 = 0,003 (m) / 0,18 (W/mK) = 0,017 (W/ m²k) czynniku przewodzenia ciepła - λ R4 = 0,55 (m) / 0,77 (W/mK) = 0,714 (W/ m²k) 0,033 [W/m K] - styropian grafitowy. R = Rse + ΣRn + Rsi Rsi = 0,1(W/ m²k), Rse = 0,04(W/ m²k) Rn = R1 + R2 + R3 + R4 = 5,308 (W/ m²k) R = 0,04 + 5, ,1 = 5,448 (m²k/w) U=1/R U = 1 / 5,448 = 0,184 (W/ m²k) Ościeża okienne i podkład pod parapety - styropian jw. gr. 2 cm. Zastosować Dach - styrpapa grubości 15 cm, parametr λ 0,033 [W/m K] 12

13 Wykonanie ocieplenia stropodachu Stan techniczny oficyn pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Część nieocieplonych ścian zewnętrznych oraz stropodach nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz 690 z późn. zmianami). Docieplenie stropodachu Projektuje się następujące rozwiązanie ocieplenie ze styropianu EPS 200 o grubości 15 cm, laminowanego papą (styropapa, współczynnik przenikania ciepła λ 0,033 [W/m K]), sklasyfikowaną jako NRO (nierozprzestrzeniającą ognia). Powierzchnię stropodachu dokładnie oczyścić, Na tak przygotowane podłoże przykleić płyty styropianowe. Jako zaprawę klejącą użyć elastyczną masę bitumiczną lub zastosować klej poliuretanowy do styropianu, ktory będzie stanowić dodatkową izolację przeciwwilgociową. Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Wszystkie zastosowane rozwiązania zostaną wykonane w ramach jednego wybranego systemu pokrycia dachu z użyciem wyłącznie systemowych akcesoriów uzupełniających. Przed wykonaniem nowego pokrycia stropodachu wszystkie elementy zawilgocone i osłabione muszą zostać usunięte i zastąpione nowymi materiałami. Pokrycie dachowe wykonać zgodnie z normą PN-B-02361:1999. Używać papę termozgrzewalna przeznaczoną do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwoch warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan, należy przestrzegać następujących zasad: - palnik powinien być ustawiony w taki sposob, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony antyadhezyjnej, - w celu uniknięcia zniszczenia papy, działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej; - niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenie; - fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy; - stosować zakłady papy minimum 10 cm. - do prac dekarskich używać izoklinow styropianowych Obrobki attyk wyciągnąć w górę na wysokość min. 20 cm. Zakończenie obrobki papowej należy zabezpieczyć listwą dociskową mocowaną dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm. Ocieplenie stropodachu - przekrój warstw projektowane pokrycie dachu styrpapą 5 istniejące nowe elementy 1 Konstrukcja dachu zagruntowanego preparatem do gruntowania 2 Klej do płyt styropianowych 3 Płyty ze styropianu EPS 200, jednostronnie laminowane 4 Papa zgrzewalna podkładowa 5.Papa zgrzewalna nawierzchniowa 13

14 3.3. Renowacja elewacji tylnych oficyn w przypadku niezastosowania styropianu Renowacja elewacji - technologia naprawy Renowację elewacji prowadzić przy pomocy wybranego systemu środków do renowacji. W niniejszym projekcie przyjęto jedynie jako wzorcowe odniesienie marki produktów; dopuszcza się rozwiązania równoważne. W ramach przygotowania do robót wykonać usunięcie zdezintegrowanych lub odspojonych fragmentów tynku. W miejscach spękań zaleca się wzmocnienie osłabionych detali i tynków. Przed przystąpieniem do uzupełniania, w przypadku występowania miejsc osłabionych w partiach detali i tynków należy przeprowadzić zabieg wzmacniania. Należy zastosować preparat krzemoorganiczny, przykładowo Funcosil Steinfestiger 300 prod. Remmers. Działanie impregnatu opiera się na wprowadzeniu do struktury osłabionego materiału estru krzemowego i wytrąceniu żelu krzemionkowego w wyniku reakcji z wodą zawartą w atmosferze. Dzięki niskiej lepkości i jednocześnie dość dużej zawartości substancji czynnej następuje dobre wzmocnienie na znaczne głębokości. Preparat nanosi się metodą polewania lub pędzlowania. Wzmacnianą powierzchnię należy chronić przed deszczem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 2-3 dni po zabiegu. Nie należy stosować preparatu na silnie nagrzaną lub mokrą powierzchnię, a także w zbyt niskich i wysokich temperaturach. Należy kontrolować stopień nasycenia. Zbyt duże nasycenie powoduje wyżelowanie impregnatu na powierzchni cegły i powstanie szklistej powłoki. W partiach silnie zniszczonych, jeśli zajdzie taka konieczność, zabieg powinien być powtórzony. Ubytki w partii tynków gładkich należy uzupełnić zaprawą renowacyjną, wapienno-trasową w w systemie dwuwarstwowym. W przypadku rozległych i różnej wielkości ubytków tynku próba założenia zapraw renowacyjnych barwionych na kolor oryginalnych i odpowiednie ich zatarcie nie wywoła estetycznego rezultatu. W celu wyrównania różnic i scaleniu granic między tynkiem oryginalnym i renowacyjnym dopuszcza się założenie paro-przepuszczalnego wapiennego tynku cienkowarstwowego z przeznaczeniem do obiektów zabytkowych. Tynk cienkowarstwowy należy założyć na całości elewacji. Tynk cienkowarstwowy może zawierać domieszki włókien wzmacniających. Zastosowany tynk ma być strukturalnie barwiony na kolor zbliżony do istniejącego tynku elewacji podwórzowej budynku głównego i oficyn od podwórza Ratajczaka 37. Projektuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych np. firmy Keisler lub Remmers. W przypadku tej drugiej firmy pierwszą warstwę na ceglane podłoże stanowi zaprawa Grundputz. Na nią zakłada się obrzutkę Spezial Vorspritzmörtel i tynk podkładowy Remmers Grundputz. Ostatnią warstwę stanowi tynk wierzchni typu Dekorputz w partiach fakturalnych w partiach gładkich Feinputz. Można także zastosować produkty systemowe innych firm np. L.Baumit-Bayosan. W partiach ścian należy zastosować tynk o delikatnej fakturze. 14

15 4. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA - OZ 4.1 DANE EWIDENCYJNE OGÓLNE: - Obiekt: budynek wielorodzinny. - Temat: remont elewacji tylnych i docieplenie dachów budynków oficyn - Lokalizacja: Poznań, ul. Ratajczaka INFORMACJA OZ DOT. PROJEKTOWANYCH ROBÓT: Podstawy techniczne i prawne: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U nr 47 poz. 401). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami) Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego: Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy - w zakresie: wyznaczenia bądź urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników, rozmieszczenia sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, urządzenia miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z wyznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych, określenia i oznaczenia dróg transportowych, określenia i oznaczenia wjazdu wyjazdu z zaplecza budowy. Roboty budowlane: wg projektu budowlanego Prace porządkowe - wg projektu budowlanego Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - budynek mieszkalny wielorodzinny, - ciąg komunikacji pieszej publicznej przy budynku oraz obok - ciąg komunikacji kołowej Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - budynki stoją bezpośrednio przy innych obiektach. Należy wyłączyć użytkowanie części używanych ciągów komunikacji pieszej w czasie prowadzenia prac, - wejścia do budynków w poziomie - na czas robót należy odpowiednio oznakować drogi przejścia Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych: - roboty w budynku mieszkalnym w trakcie jego użytkowania przez mieszkańców - teren prowadzonych prac i składowania materiałów należy zabezpieczyć przed możliwością wejścia mieszkańców, w tym od strony okien. - praca przy odbywającym ruchu pieszym - możliwość spadnięcia elementu lub sprzętu budowlanego z wysokości. Zastosować należy odpowiednie zabezpieczenia przejść pieszych w bezpośredniej bliskości prowadzonych robót, 15

16 - praca na wysokości, na zamontowanych w tym celu rusztowaniach i dróg dojścia na stanowisko pracy na rusztowaniu, - używanie elektronarzędzi, w tym zaopatrzonych w niebezpieczne ostrza do kucia, rozbijania, wiercenia, cięcia, szlifowania, mieszania oraz zasilanych z tymczasowych podłączeń elektroenergetycznych, - praca na otwartym terenie z narażeniem na niekorzystne lub niebezpieczne warunki atmosferyczne: opady, wiatry, ujemne temperatury, nasłonecznienie i upalne okresy, zmiany widoczności Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom - kierownik budowy opracowuje plan OZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego oraz wykonuje projekt organizacji placu budowy i harmonogram realizacji prac, - roboty budowlane mogą być prowadzone tylko pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osób posiadających odpowiednie uprawnienia - przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem OZ zgodnie z wym. powyżej Rozporządzeniem z dnia 06, r., - przed dopuszczeniem pracowników do robót należy zaopatrzyć ich w odpowiednią odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami; należy stosować przewidziane przy tego typu robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Urządzenia te powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty, - w czasie trwania robót przeprowadzać regularnie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy - przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót - omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń, - należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów z adresami: najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych, - na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze), - należy wykonać i oznakować drogi ewakuacyjne, komunikacyjne oraz dojazd dla straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania materiałów. Muszą być w każdej chwili dostępne. 16

Kod Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) B KRYCIE DACHU PAPĄ

Kod Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) B KRYCIE DACHU PAPĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod 45260000-4 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) B-01-00-00 KRYCIE DACHU PAPĄ 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot ST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Usług Projektowych. Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Usług Projektowych. Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW Zakład Usług Projektowych LERBUD Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: ZADANIE: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN SZCZYTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY WAWRZYNIAKA 31 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wawrzyniaka 31, Poznań

Bardziej szczegółowo

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny

Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny 1.1 Ustalenia formalne 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Cel i zakres opracowania 1.4 Charakterystyka budynku 1.5 Obliczenie warstw izolacyjnych 1.6 Ustalenie warstw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T m g r i n ż. a r c h. Jan J. GAJDA 45-131 OPOLE ul. J. Cygana 4; tel. fax.: (0-77) 442-86-18 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Remont elewacji budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie. Inwestor: Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3 34-220 Maków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLANIE STROPODACHU REMONT KOMINÓW. Adres: Słupsk, ul. Mikołajska 1, działka 147 obręb 13

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLANIE STROPODACHU REMONT KOMINÓW. Adres: Słupsk, ul. Mikołajska 1, działka 147 obręb 13 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLANIE STROPODACHU REMONT KOMINÓW Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres: 76-200 Słupsk, ul. Mikołajska 1, działka 147 obręb 13 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Mikołajska

Bardziej szczegółowo

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 Płyty styropianowe KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 oznaczane są poniższym kodem wg normy PN- EN 13163:2012 + A1:2015 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Bardziej szczegółowo

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015 Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym Bielsko Biała 25 września 2015 STYROPIAN GRAFITOWY srebrnoszary ekspert w ociepleniach najcieplejszy styropian na rynku srebrnoszare płyty zawierają

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA . PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Hetmańska 14, 60-254 Poznań ADRES INWESTYCJI: Poznań, ul. Hetmańska 14 NR DZIAŁKI: obr. 39, ark.28, nr dz.64 PROJEKTANT: Probud Studio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN 1 Celem niniejszego opracowania jest prezentacja podstawowego zakresu wiedzy budowlanej, związanej z ocieplaniem ścian zewnętrznych budynków materiałami

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007 2.2. POKRYCIA DACHOWE POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej,

Bardziej szczegółowo

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 Kajetan Woźniak BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Termodek System ociepleń ścian zewnętrznych budynku

Termodek System ociepleń ścian zewnętrznych budynku Strona 1 Instrukcja Stosowania Termodek System ociepleń ścian zewnętrznych budynku Zakres stosowania: System Termotek, przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków nowo

Bardziej szczegółowo

Fasoterm Eurostyr. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą

Fasoterm Eurostyr. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą Fasoterm Eurostyr Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą Dlaczego izolujemy? Metoda lekka-mokra Jest to najbardziej rozpowszechniony system wykonywania izolacji ścian zewnętrznych budynków

Bardziej szczegółowo

II Mocowanie płyt materiału termoizolacyjnego 8 str. 4 9 Nakładanie zaprawy klejącej na płyty z wełny mineralnej. W przypadku klejenia płyt z wełny mineralnej przed właściwym nałożeniem zaprawy klejowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości projektu

1. Spis zawartości projektu 1. Spis zawartości projektu 1. Spis zawartości projektu...1. Spis rysunków...1 3. Opis techniczny...1 4. Wytyczne dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informacja BIOZ...3 5. Charakterystyka energetyczna

Bardziej szczegółowo

III. ORZECZENIE STANU TECHCHNICZNEGO BUDYNKU

III. ORZECZENIE STANU TECHCHNICZNEGO BUDYNKU SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. ORZECZENIE STANU TECHCHNICZNEGO BUDYNKU IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU VI.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV 45 110 000-1, 45 453 000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sempre Term WM. Schemat SEMPRE WM z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej fasadowej

Sempre Term WM. Schemat SEMPRE WM z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej fasadowej 1 Sempre Term WM Schemat SEMPRE WM z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej fasadowej 2 Przygotowanie podłoża 1. System ociepleń SEMPRE TERM WM może być nakładany na następujących podłożach mineralnych:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. DANE INWESTYCJI...3 1.1. Inwestor...3 1.2. Adres...3 1.3. Zespół projektowy...3 1.4. Dane budynku...3 1.5. Stan budynku...3 2.

1. DANE INWESTYCJI...3 1.1. Inwestor...3 1.2. Adres...3 1.3. Zespół projektowy...3 1.4. Dane budynku...3 1.5. Stan budynku...3 2. 1. DANE INWESTYCJI...3 1.1. Inwestor...3 1.2. Adres...3 1.3. Zespół projektowy...3 1.4. Dane budynku...3 1.5. Stan budynku...3 2. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA...4 3. OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH...4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa ul.: Żymierskiego 16, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Biuro kosztorysowe KNKTBR,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Białystok ul. Swobodna 58/24 tel/fax tel. kom Projekt Wykonawczy ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Białystok ul. Swobodna 58/24 tel/fax tel. kom Projekt Wykonawczy ZESPÓŁ PROJEKTOWY 15-756 Białystok ul. Swobodna 58/24 tel/fax +48 85 654 38 44 tel. kom. +48 506 110 199 Projekt Wykonawczy Temat: Obiekt: Inwestor: Remont budynku świetlicy wiejskiej termomodernizacja Świetlica wiejska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Gimnazjum w Więcborku Gimnazjum w Więcborku - Budynek - łącznik z kuchnią i zapleczem Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania do krycia dachów.

Proponowane rozwiązania do krycia dachów. Proponowane rozwiązania do krycia dachów. Poniżej przedstawiam Państwu przykładowy system montażu STYROPAPY i obróbki dachów. I. Obróbka murków ogniowych itp. 1. Impregnat 2. Paroizolacja 3.Styropapa oklejona

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BUDOWLANEJ

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BUDOWLANEJ PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BUDOWLANEJ 1. System ociepleń SEMPRE TERM ST może być nakładany na następujących podłożach mineralnych: beton, żelbet, gazobeton, cegła, pustaki. 2. Typowe podłoża budowlane powinny

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU

OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU Spis treści 2 1. Zakres opracowania...3 2. Układ warstw ocieplenia...3 2.1. Materiały zastosowane do ocieplenia...3 3. Technologia

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH INWESTPROJEKT Chełm, ul. Lwowska 51, tel./fax (82)

SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH INWESTPROJEKT Chełm, ul. Lwowska 51, tel./fax (82) SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH INWESTPROJEKT 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51, tel./fax (82) 565-76-49 TEMAT: ORZECZENIE TECHNICZNE OCENA ISTNIEJĄCEGO DOCIEPLENIA POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. PŁYTY STYROPIANOWE Neographite Fasada 033

KARTA TECHNICZNA. PŁYTY STYROPIANOWE Neographite Fasada 033 KARTA TECHNICZNA PŁYTY STYROPIANOWE OPIS WYROBU: firmy Neotherm odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości polistyrenu grafitowego charakteryzują

Bardziej szczegółowo

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r.

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r. ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT Warszawa 2005 r. Wszelkie prawa druku, powielania, rozpowszechniania w postaci komputerowych plików i baz danych oraz

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Anna SKAWIŃSKA ul. ks.m.strzody 8/6A 44-100 Gliwice tel. (032) 230 49 80 238 83 63 Nr zezwolenia: IV/46/90 U.M. Gliwice NIP 631-107-39-49 Inwestor: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ METALOWEJ, AŻUROWEJ Z NAŚWIETLEM W BUDYNKU POZNAŃ, UL. GARBARY 28

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ METALOWEJ, AŻUROWEJ Z NAŚWIETLEM W BUDYNKU POZNAŃ, UL. GARBARY 28 62-020 Swarzędz ul. Kwaśniewskiego 1 ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA Tytuł opracowania: ZAKŁAD INŻYNIERII ŚRODOWISKA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ METALOWEJ, AŻUROWEJ Z

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

REMONT BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Instalacja piorunochronna

REMONT BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Instalacja piorunochronna USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Sławomir Lis ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin tel. 81-444-14-63 kom. 609-419-436 REMONT BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Instalacja piorunochronna Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

KOMUNIKAT. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób: Rawa Mazowiecka, dn. 16.02.2007 r. KOMUNIKAT Dotyczy: Przetargu na wykonanie,,teroizolacji dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz dachu budynku Dou Nauczyciela w Starej Wojskiej 1. Zawiadaiay,

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Data: 2010-04-29 Budowa: ELEWACJE ORAZ DACH BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W JEDRZEJOWIE Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

Zakres koniecznych do wykonania prac

Zakres koniecznych do wykonania prac Załącznik nr 1 do pisma z dnia 07.12.2011r znak RGPiIK/RPO.042.1.2011 Zakres koniecznych do wykonania prac dot.: projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska 45324000-4 Tynkowanie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO

TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO Słupsk, ul. Mikołajska 5; działka nr 166 INWESTOR: Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czyn" ul. Leszczyńskiego 7 76-200

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania cieplnego budynków

Podstawy projektowania cieplnego budynków Politechnika Gdańsk Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Podstawy projektowania cieplnego budynków Zadanie projektowe Budownictwo Ogólne, sem. IV, studia zaoczne ETAP I Współczynnik przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STOSOWANIA AKRYS 3000

INSTRUKCJA STOSOWANIA AKRYS 3000 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA STOSOWANIA Data wydania 20.08.2013 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą z zastosowaniem systemów, AKRYS 3000W Przeznaczenie: Klasyfikacja systemu: Systemy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie drzwi zewnętrznych w istniejącym budynku administracyjnym z częścią warsztatowo-magazynową

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ADRES INWESTYCJI : Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY docieplenia dachu budynku wysokości ponad 12m

PROJEKT BUDOWLANY docieplenia dachu budynku wysokości ponad 12m PROJEKT BUDOWLANY docieplenia dachu budynku wysokości ponad 12m OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES: SŁUPSK UL. ZAMKOWA 7 DZIAŁKA NR: 558/1, Obręb 13 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ZAMKOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo