DRUGA SCENA PAŃSTWOWEGO TEATRU IM. ST. JARACZA w Łodzi. ul. Traugutta 1. St an i sła w Ignacy WIT K IE W ICZ. DEMOllCZNY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUGA SCENA PAŃSTWOWEGO TEATRU IM. ST. JARACZA w Łodzi. ul. Traugutta 1. St an i sła w Ignacy WIT K IE W ICZ. DEMOllCZNY."

Transkrypt

1 7 15 DRUGA SCENA PAŃSTWOWEGO TEATRU IM. ST. JARACZA w Łodzi ul. Traugutta 1 St an i sła w Ignacy WIT K IE W ICZ DEMOllCZNY lladkabaret

2 N a j bardziej twórczy i płodny okres jego d zia ł aln o ś ci, to lat w,edy t o powstał y prawie wszystkie jego komedie i d ramaty - w tedy tei wydol swe zasadnicze studio o malarstwie i teatrze, zowie ojącp. głó wny z rąb jego pog l ądów no s z t u kę. W ro ku 1919 opu bi"' c vol siożh pt. Nowe formy w malarstwie i wyn i kaj ące stad n porozum,ema, "" o u Szkice estetyczne, w r dz łko ot. Tea r. Ws ęp rfo om czy~te or11y w teatrze. Bity!o kole,ne mon1resty ego teo. s. u k1 nowoczesnej. Te zolozenio filozofic..:ne I estetyczne realizow ał W it ocy w d ziesi ątkach swo1:h sztuk teo rolnych, Poetyko tych utworów. ut rzymano w ko tego ioch estetycmych surr ołizmu, kryje w so bie rów ni eż wiele elementów ekspresjonizmu, kturemu Wit/.'iewic nie był obcy i jako molo z. Podobny charakter noszą dw ie jego g ło ś n e p:>wieści pt. Po żegn a n i e j esieni" (1927) i Nienasycenie" (1930). W roku 1939 W itkiewicz włączył się w folę uchodźców i na wieść o zupełne j ld ęsce popełnił samobójstwo. Stanisław Ignacy Witkiewicz Nota informacyjna Stanisław Ignacy Witkie'.'Vicz u r odził si ę 24 lutego roku 1885 w Kra kowie. Byt synem zn a nego mala rza, krytyka i prozaika, Stanis ł a w a W itkiewicza i Morii z Pietrzkiew iczó w, nauczycielki muzyki. W ro!< u 1903 zda~ egzami n d oj rz ał oś c i we Lwow ie, poczem przen i ósł si ę do Krakowa zap is u j ąc sie do ta mtejszej A kademii Sztuk Piękn y c h. W ielohotnie wy j eżdżał do W ł o c h, Niemiec i Francj i celem po g l ę b ie n ia swej wi edzy o sztuce. W raz ze s ł y n n ym uczo nym badacze m kul tur ludów pierwotnych, Bron;sta wem M ali nowskim, wziął miod y W itkiewic1 u dz i ał jako rysownik i fotog ra f w e kspedycji na ukowej na M alaje i d o A us roli1. ~edno kź e po ki lku miesi acach, w zwią z ku z wybuchem I Wojny Swiatowej. zosta ł jako ~,odda n y ros yjsk i odwieziony do Petersburga. gdzie wstąpił do carskiej szko ty ofi cerskiej. Jako porucznik arm ii rosyj,kicj bro ~ udział w walkach frontowych i zos t ał ranny w bitwie pod Moło d ecznem. Wybuch Rewolucji Październ i kowej stał sie olbrzym m wstrząse m w jeg o życiu, co odbiło się nieraz w późn i e1 rnj twórczo5ci pisarza. Do kroju w rócił Witkiewicz w końcu roku 1918 i zam i eszkał z m a tką w Zakopanem, które odtąd no Lmianę Warszawą będzie sta ł ą jego siedlibq. Od chwi: i pcwrotu rozwija z rozmachem dzia łalno ś ć art y styczn ą w wielu dziedzinach sztuki, zwłaszcza no pol u d ramatu, nie wniedbujqc rów no cześnie dalszych stu d iów malarsk ich i f il ozo fi czn ych. W p ierwszy ch latach ni epo dle g t o ś c i zwi ą zał się z j edn ą z grup a wangardy ma larski ej i poetyckiej i stał się głównym teo rety ki em i propagatorem kierunku artystycznego zwanego formizmem. J; ;;: " u. 'i.~ u :ii.~ - ::... u "' o c:... Ol~ - o 3: gi Il o -;; E c o... - VI C: ::r 3 o...

3 Teoria i dramaturgia Witkacego Z TRZYDZIESTU PIEC!U DRAMATÓW WITKIEWICZA" prawie wszystkie powsta ł y w ciqgu ośmiu lat ; między rokiem 1926 a 1939 napi sał p rzypuszczalnie już tylko jedną sztukę: Szewcy (\ ). Te o siem lat jest okresem niezwykłego natężenia sił twórczych Witkacego. Między 33 a 41 rokiem życia tworzy przecież nową estetykę, obejmującą szczegółową teorię malarstwa, poezji i teatru, mnóstwo maluje, pisze po kilka dramatów rocznie, prowadzi żywą działalność polemiczne-publicystyczną i próbuje stworzyć odpowiadający jego założeniom teatr, tworząc jednocześnie podwaliny swojej metafizyki istnienia. Później następuje pewne załamanie : Witk iewicz pisze jeszcze dwie pow ieś ci i Szewców, ale estetyką a tahe ma.jarstwem.przestaje się zajmować - przynaj.mn i ej oficjalnie, gdyż malowane późn i ej setkami.portrety traktuje już tylko ja ko pracę zarobkową. Cały swój wys i łek pośw ięc a ostatecznemu wy kończen. i u własnego sys~emu f.iloz-0f.icznego. Ostatnim echem jego z a ii nteresowań teatraj,nych jest artykuł w Piórze z 1918 roku, w ~którym jeszcze raz wysuwa postulat s.tworzenia teatru opartego na Czystej Fo rmie", teatru o 0char.akterze raczej el-itarnym.... S-0.m Witkiewicz jednak mówi a czystej fiormie ja0ko o swego rodzoju ideale, któreg>0 w pe/n.i ni9dy.nie do się za wszelką cenę do ni ego zbliżyć. Próbuje z,nrnleźć środki pośrednie. Twierdząc, że dzieło sztuki powinno być autonomiczną kompozycją, o nie przekształceniem rzeczywistości, zdaje sobie sprawę z tego, że do zbudowania konstrukcji formalnej musi brać elementy z życia. Zasadzie tej pozostaje wierny no terenie malarstwa, o przede wszystkim no terenie dramatu, gdzie jest ono jeszcze bardziej usprawiedliwiono. Elementami składowymi jego obrazów są przedmioty rzeczywiste, ale zdeformowane. Tak samo w dramatach - aby uzyskać kompozycje normalne wprowadza Witkiewicz w ruch ogromny mechanizm deformacji : charakterów, działania, wypowiedzi, akcji i sytuacji scenicznych. Oczywiście, w myśl teorii zawartej w Teatrze, deformacje te ma ją mieć uzasadn'ienie wyłącz;nie ko m pozycyjne. Przy tok autonomicznym traktowaniu dmmatu W itkiewicz nie ruguje, jak wiadomo, pojęc i a treśc i. Jednakże ma ona być je dyn i e wa r tością pozorną, wartość formalna, a tylko taka jest w tym wypadku ważna - istnieć ma nieza leżnie. O:!rwoiwszy śc is łą indywidua. l i zację społeczną.i subtelną chara kterys tykę p s ycholog i czną, do perfekcji do prowad zoną p rzez w s półcze sny mu teatr natural.istyczny, odrzu ciw szy t ak że w.sze k ą symb o l i czność, czy też alegorystyczn ość postaci scenicznej próbuje W itkiew'fcz stw orzyć jakąś nową galerię typów teatralnych, jaką ś nową rasę nadludzi, czy raczej obok - ludz,i. Ta nowa galeria ty pów scen icz.nych na p ierwszy rzut oka wydaje się bogat a, są tam rosyj S>Cy i polscy gene ra łowie, matema tycy i wodzow'e malajscy, bakteriolodzy i a ng;elscy a dm ira ł owie, poeci, chłopi, p c>l 0itycy, są dos-toj ne matrony i hetery, są niewinni chłopoczkowie i d r'ew c z ątko, s ą nawet - wbrew witkacowski m postula.tam unikania zewnętrznej fantastyczności - kobietony, potwory i gadające mumie. ) Z tego trzy nie ukończone i dwa pisane wspólnie z innymi autorami. Podane liczby nie sq prawdopodobnie dokładne, gdyż wiele spośród sztuk Witkiewicza zaginęło, o spośród zachowanych drukowane były tylko nieliczne. Np. rozpoczęta w r (o więc chronologicznie ostatnio) sztuko Tok zwana lludzkość w obłędzie zachowała się tylko w ułamku i nie wiadomo czy było w całości.napisano. W istocie jednak wszystko to sprowadza s.ię do kilku zaledwie typów. Najważn i ejsza postać w scenicznym świecie W itkacego, to Tytan - demonicrnie s ilny, pełen energii życ io wej, n i ezwykły okaz wszelkiej duchowej i fiqcz.nej potęgi, jakiś Obermensch Nietzschego, zaplątany w nie odpow i adającą jego naturze epokę. Raz jest on słynnym matematykiem, raz faszystowskim wod ze m, raz zn<>wu politykiem chłopskim. Zawsze jednak jest toki sam. Dokonuje niezwykłych czynów, zakłada państwa i tworzy teorie filozof,iczne, gwałc i lub uwodzi dziesiątki kobiet. W gniewie morduje bez litości swoich przeciwników, a czasem nawet nieustonn.ie toczy pianę z pyska, jak dyktator Gyubal Wahazar, ó propos którego Wi,tkocy podaje nawet przepis, jak akto r ma ten efekt uzyskać. Obok Tytana wy s t ę puje bardzo często Bubek - po s tać mętna i niewyraźna, aferzysta - kombinator, pragmatysto w swej filozofii życiowej. Jeszcze jeden typ, to Poeta, przeważnie grafoman. Trochę hamletyzujący, często wyposażony w pewne rysy autobiograficzne. Postacie kob:ece mo żna by p odobnie po s egregować. O dpowiedn ikiem m ęskiego Tytana jest tu Hetera. Jakaś wielka d ziwka albo ks.ię żn i cz ko, czy hrabin a wodząca wsz ys tkich mężczy zn za nos, ko ch a nków l ic z ąca na tuziny - p rz ed mio t nieustan nego p oż ąd ani a.i h o łd u. Jest ob ok niej M atrona - nie s zcz ę sno motka paświę c a j qoo s i ę d la syna, p osta ć jo!< z d ydoktyc zne-j pow ieści ; czasem za mord owana pn::ez okrutneg o m ęż a wstaje z grob u i rozmawi a z rodzin ą, ja k gdyby nic s i ę ni stolo. Je3t wreszcie D z iewc zą tko, w ci ele nie nieco dwumacznej słodyczy i wdzię k u ; na D z.iewczą ko zaws ze kt o ś d ybre, raz Bubek, ra z Poeto, raz sam Tytan. W każdej sz tuce wy s tę pu je ponadto t łu m. N'e ro on j ednak, igdy tak;ej roli jak w teatrze ekspresjoni tycznym. Pozostaje nieo kreśloną gromadą kompa rsów, przebronych za marynarzy, bqd ź za robotn'ków, bqdź za wojown;ków ma la jskich. Ich dz i ałonie sprowadza się do zb orowych okrzyków i pomruków, wymachiwania :ceza ; lub korab nami, aresztowania, rozstrzel"won a, czy też bardzo częsteg zotlamszania" kogoś. Ten tłum, to również czasem jakiś sweg o rodzaju deus ex mach"no ; na scenę wchodzą robotn cy czy żołn"erze i mordują a lbo wyprowadzają w n'eznane bohaterów dramatu. Stała kombinacj o typów w dramatach W itkiewicza jest w istoc:e nawiqzoniem do sta rej tradycji teatralnej, rodowód każdej z jego postaci można wyw eść bardzo łatwo. Zarazem j ednak wymie nione typy - wyposażone jedynie w rozdęte do g iganlycznych rozmiarów cechy g a tunkowe, a pozbawione praw; zawsze istotnych ce ch 'ndywiduol nych - są w gruncie rzeczy papierowe" i jednowym iarowe. C hoć nie pozbawione si ł y i ek.spresj i. Sam a utor Teatru za sadniczo prze c i wstawił się wszelki m ws pó ł cz esn ym mu t en d en cjom w d ra macie. Jed n akże wym ie n ił tam ja ko swych bezpo ś red nich p re kursorów : W ysp i ań sk ie go i M i ai ń ski ego. Ocen:! ich p rzy tym wysoko za wart oś ci czysto formal ne", w rzec z yw i s to ści jednak p o dkre ślając nie forma.l ne", ale e ks P res jo n isty cz n e p ierwiastki w ich twórczośc i. Przede wszy - kim cen1i Witkiewicz M i c i ńskiego. U Wys piań skieg o be z pośr edni ą ekspresywność środków wyrazu w idzi raczej w plastycznym kształcie jego teatru. N iemniej w swo im najba rdziej programowym" dramacie Nowe Wyz.wolenie J na wi ązu je W itka cy otwarcie do Wyzwolenia Wy- ) D ruk. VV Zwrotnicy w lotach

4 Wyróżniony Honorową Odznaką Miasta Łodzi i Odznaką T ys iąc lecia Państwa Polskiego PAŃSTWOWY TEATR IM. STEFANA JARACZA Dyrektor i kierownik artystyczny Ki erownictwo literackie Kierownictwo muzyczn e FELIKS ŻUKOWSKI KRYSTYNA BOBROWSKA PIOTR HERTEL MARIAN PIECHAL Siód ma premiera w sezonie 1968/69 STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA DEMONICZNY I AD ABARET Ryszard Golders Ellinor Gold ers Nieznajomy Georginia Fray Wojciech Brzechojło Berto Br z echajło Lily Redclief Tom Redclief Jack Br z e c h ajło lim - Chińczyk Den - Malaj cz. I. Bzik tropikalny" OS OB V: - JAN TESARZ - ALICJA ZOMER - ANDRZEJ GtOSKOWSKI - BOŻENA MIEFIODOW - SŁ AWOMIR MISIUREWICZ DANUTA KŁOPOCKA EWA MIROWSKA - MACI EJ MAŁ E K ANDRZ EJ HERDER * KRZYSZTOF RÓŻYCKI l I Flor ~ston Wężymord Król Ryszard li I Morderco I Morderco li Tatiano Zabawnisia Joanno Wężymordowo matko Florestana Gospodyni Ktoś Nieznajomy c. li.,,nowe Wyzwolenie" OS OB V: - KRZYSZTOF RÓŻYCKI - SŁAWOMIR MISIUREWICZ - - ANDRZEJ HERDER MACIEJ MA ŁEK - DANUTA KŁOPOCKA - EWA MIROWSKA ALINA KULIKóWNA - ANDRZEJ GŁOSKOWSKI Sześciu drabów z narzędziami do tortur Reży s er ia i scenografia : JERZY GRZEGORZEWSKI Asystent reży se ra : \ KRZYSZTOF Ró życk I Przy egzemplarzu: JANINA STASZEWSKA Przedstawien ie prowadzi: IRENA PRZYBYLSKA P r e mi e r a: 24 kwietnia 1969 r.

5 spiońskiego. Rozpoczyna SJię Nowe Wyzwolenie od pml09u nap.ison~o 'st, ~aszliiwym wierszem, z namienna jest dała j~ o powstania r. Prolog ten bardzo romantycz.ny, czy raczej neoromantycz:ny powtana -nawet w wersyfikacji wsz:ystk ie wady poezj.i Wys.piańskii~o. n ie zach-0wując nic z jej izalet. S01m Witkacy, jakby chcąc podkreśliić jego ep' i gońsk ' i charakter Z amacza w przypi's:ie, że niektóre fnagmenty przypom i nają Pana Tadeusza. Po pa tetycznym prologu rozwija się okcja będąco zaprzeczen iem wszelkiej wzni osłoś ci : Zabawnli s i a - -n 1 iewinne dziewczę, Ta,tiona - podstar zało uw-0d z;ioiel ka, Floresta n - młody bubek", jego matka - cz ysto konwencj onalne chmak tery odgrywają jakby fragment jakiejś dawniej zaczętej sztuki. Florestan uwodz i Zabawnis i ę. Matko robi wyrwty Floresta.now i. Kłócą s i ę. Wreszcie zmo'itretownno matka umiera. Jedno cześ n i e je.dna'k witym m ies zczańs~ i m salonie szamocze slię przykuty de kolumny i schylony pod sztyletami Morderców - król Ryszard Ili, w z ięty przez Witkiewicza z tragedii Szeksp:ro ja k Ko nrad w Wyzwoleniu w zięty jest z Dziadów. Skuty, bezs.: lny Tytn n i f ilist erska rzecz ywi s t ość - oto właśn ie Nowe Wyzwolenie Wysp i a ń s ki e g o no nowo napisane. Szt u k ę kończy wejś c e kilkuna stu O p rawców i N ieznajomeg o, którzy ro z p ę dzają cele towa rzystwo, a Floresto na za czyna j ą m ę c zyć p rzy po mocy spawalniczego aparatu. W yzwolenie W ysp iat1skieg o b y ł o dramatem p rog ra mowym. Było też d ra matem świod o mie a utotema tycz nym. N ie dormo w tym wypadku pmównywono go z Pira ndellem. W d ra macie d z:ej ący m s i ę na deskach teotru, w którym z ost a ł on wystaw'ony, s tocz y ł W y spiońsk walkę o nowy kszt a łt d ra ma tu i teatru. Miał to b y ć teotr syntetyczny,i monumenta lny, sy mboliczny i ekspresyjny. W itkiew:cz też chce stworzy ć nowy teatr i no'ny drama t. Nowe Wyzwolenie ma b y ć przykłade m tak:ego teatru. Jednocześnie jednok W yzwolenie Wysp:ańsk ' ego nie było tylko drcmo'em o dramao:e. Wyspiońs~iemu chodz Io o coś więcej niż o nowy teatr, poprzez kształt dramatu szuk ał nonych koncepcji ideowych. W tkacy świadom:e nawiązał i w tym do Wyspiańsk ' ego. Dla niego roman yczny downy św:at w,elkich ponów życia i śm ' er c1, w elk'ch wychowawców l udzkości, potwornych okru ci eństw, mąk i niesprawiedliw o ści, które mu siał znosi ć tłu m isto t ni ż szyc h, świot w:elkich stylów, potęż n y c h ind ywidualistów. " ) j uż się skończył. Ryszard Il i - p ostać z e poki, któ ra m i n ę ł a, p rzeciwstawiony jes ezdusznemu, m iesz c rnńskiem u oto cze niu. Ale Rysza rd z Nowego W yz wolenia jest już zu p ełni e bezsilny, nie mo że zd obyć się o ni na czy n, ani na sł ow o. Zostaje us u n i ęty prze z O prawców, ta k sa mo zresztą jak ; rnien owidzone przez n iego d ro n om :e s zczań s ki e tow a rzystwo. Bohater dawnej t rag edii musi zejść ze sceny, to k sa mo, j ak p ostacie z m ieszcz a ń s k i eg o melodramatu. Ta red uko cjo jest w p e ł ni zam ierzeniem programowym, ale wypływa nie tylko z d ą ż eni a do reali zacji burzycielskieg o p rogra mu estetycznego. \.\l y p ł)wa z określonej postawy w obec św iata, która jest p os tawą rnmego autora Nowego W yzwolenia. ) Nowe formy w malarstwie,.s. 139 JA N KLOSSOWICZ (Dialog Nr 12 - grudzień 1959) WITKIEWICZ (.) Chciał, aby jego sztuka było szokiem, nie łagodnym prze ż yciem. Wytworzyło się głęboko sprzeczność międ z y jego intelektualnym wysiłkiem, a metodą uderzenia, między pragnieniem obudzenia uczuć metafizycznych, jako jedynie godnych prav1dziwego człowieka, a parodystyczna praktyką. Czysto forma" była tylko morzeniem Witkiewicza, morze niem, którego nigdy nie miał spełnić (.). Ma!arstwo Witkacego, gdzie czysty forma miała najwięcej szans, by się przejawić bez przeszkód ze strony mowy pojęć, rzadko tylko działa samym kolorem, linią, kompozycją. Witkiewicza odciągają od czystej formy wizje, halucynacje, wywołane narkotykami, obrazy snu, w których Bosch współzawodniczy z malarstwem Wschodu. Nie jest to na pewno dobre malarstwo. Ale są to autentyczne wizje. Dziś, kiedy wszystko może być sztuką, nie mamy prawa krytykować tych obrazów. Lecz, czy zdanie wszystko może być sztuką" nie da się odwrócić? Forma jest tym, co nadaje pewną jedność złożonym przedmiotom i zjawiskom". Tej jedności, którą Witkiewicz postulował w swojej teorii nie ma w jego utworach literackich i malarskich; on sam robi wrażenie człowieka targanego przez furie; rozrywany na części nie może się zrosnąć, szarpie się, wyje, przepotwarza się w kształty najbardziej groteskowe, aby zjawić się na scenie i wygłosić długi, mało precyzyjny odczyt teoretyczno-filozoficzny na temat czystej formy". Zresztą, gdzie tu mogła być mowa o czystym malarstwie, albo czystej l'itercturze, jeśli gwałtowny sprzeciw całej jego natury wywoływały konwensar.se obyczajowe, miłosne, towarzyskie. Wszystko to były dla niego sprawy p i ekła ludzkiego. Był naprawdę i nade wszystko poetą!11ferna. Wiedział, że piekło - to inni". Jego bohaterowie spalają się w huraganach nomietności, wobec których gwałtowne opisy scen miłosnych u Żeromskiego, lub Przybyszewskiego są w zgl ę dnie łagodnymi i zupełnie klasycznymi opisomi. Oczywiście wszystko to jest zamierzone, jako parodia. Witkacy wie, że jedną z form męczarni piekielnych może być również parodia męczarni ludzkiej. (.) W ydaje się, że w końcu przekonanie o bezsilności jednostki, a wtasnej bezsilności - w krytycznej i najbardziej krańco wej z krańcowych sytuacji z decydowało o samobójstwie Witkiewicza. Jego życ ie było przygotowaniem do tej śmierci. Ujrzał przed sobą w tragicznym wrześniu polskim w łasne wizje zagłady sp e ł niajace się na jawie i całą brutalnością faktow rea!nych, których światło bijące w oczy zawsze podobne jest w takich chwilach do światło koszmaru. Mieczysław (Dialog, nr r.) Jastrun

6 GEORGINIA FRAY zwana Czarnym Pelikanem - lat 24. Kokota. Pół Syjamka, pól Angielko. Cera żółta, oczy ukośne, czarne. Włosy clornc. Lubie nośi:: syjam ska doprowa dzona do szczytu. \ /QJCIECH BRZECHAJŁ.O, p o ang ie lsku Briczelio, stary Polak wlasc1c1c! wie11dej firmy handlowej w Si n _, apoore. Byk czerwony, duże siwe wasy. Kręp y, srcdniego wzrostu. Lat 65. BtRTA BRL.cCHAJLO, de domo Whi theod. M a tronowata, chuda e ks bl rdyn!:o, zupeł n i e s wa, lot 55. W ygiqd m JmioV'mty. LILY RC:DCLIEF - ruda, piegowata córko icii. Lot 26. Bardzo locl!1a o'.e n estety pospolita. i Or 1 REDCl.IEF - brunet barczysty, ogolony, o niestychonych s~c. ~-kach. Jej m ąż, lat 30. Właśc i c iel firmy kawowej \~ Rongoon. JACI' 8RZECHAJLO - syn W ojciecha, A lberto BrL ec h o j ły. Lat 18. Kombi-1ocjo po!ska-ongielsko. P ółdżen telm e 1, p6łzdechlok. llm - (hińczyic. wo iter" w kawiarni Molober- Hotel u. W żóltej kur;ce, c:jiych spodniach i pantoflach. D EN - M o iaj, s łu ią c y pp Golders. W cze rwcn :m curbanie i b iałym smokingu. Rzecz dzieie się w RangoCln. Stani5law lgnac, Witkiewicz W!: cieldy Hrabia'' 1917 O is postaci przez Witkiewicza MISTER PRICE CZYLI BZIK TROPIKALNY" dramacik w trzech aktach napisany na współkę z panią Eugenią Dunin - Borkowską RYSZARD GOLDERS - lot 40. Szef firmy Goldcrs Indie Rubber Co. Duży. bykowoty, piękn y brunet. Krótko ostrzyżone wąsy. Włos y trochę szpakowate. Twon: nacechowano piekielną siłą i inteligenc ją. Spojrienie badawcze. ELLINOR GOLDERS - lat 29. Jego żono. Córko Herberta Fierce. XI Dukeó of Brokenbridge. Blondynka wysmukł a i subtelna. Piekielni e po nęt na. NIEZNAJOMY - miody cztowie!<, la t 32. Wysmukty, elega ncki b londyn. Zupełnie ogolony. Ruchy wycworne. Oczy o spojrzeniu gt ę bokim i zamyślonym. Szczęki silne. Osoby : NOWE WYZWOLENIE Dramat w I akcie FLORESTAN W ĘŻYM O RD - lat 30. W ysoki, ciem ny bl o ndyn. O g olon'{ z up e ł n i e. Pr:zysto iny. U bra ny w czarny strój marynarkowy i biale, flanelowe spodnie. Contotier. Dość elega ncki. Koszulo we fioletowe pa ski. Fioletowy krawat, żó ł te półb uc iki. KRO L RYSZARD Ili - garbaty. O g o lony zup e łnie. N o g ł o w ie o kr a gł o czapeczka cz erwon ego koloru : na niej ko rona. U brany w pół pła sz czyk, na który włożon y luź no kubrak (czy coś pod o b nego) czerwony obszyty cz om ~ m futrem. Buty dł ugi e za ko lano, brązowe z olbrzymimi ostrog0mi. U bokll du ż y miecz ob uręc zn y. DWóCH MORD ERCOW - ub~ a ni w cza rne trykoty. Cza rne mask i no twarza ch. W r ęka ch ogrom ne sztylety. TATIANA - siwawa blondynka. Lat oko to 40. Oczy potwornie po d krqżone. Ślady w ielkiej piękno ś ci i wielkiego powodzenia u samców. ZABAWNI S! A - dziewczynka lat 17. Ła d ria bru ne tko. Jasnosza ra suk;enka, przepa sa no niebie ską szarfą w pasie. Niebieskie wstoi:ki we wlosach, z wachla rzowatym i.:ak oń cze n i a mi p o o b u stronach. C10rne p ończochy. Cza rne p a ntofelki. JOANNA WĘŻYMORDOWA - matka Florestono. Czarno ubrana. chud o matrona z siwym i wlos::im i, CJle uczesano tale, jak czeszą si~ mlode 1 <-:>bielv : w 5roc'' u c oś w rodza J helmu z zo~rccenicm wł'asów nookoio. Twarz dość rumiano. l_ot 63.. GOSPODYNI - lot 45. Tłusta babo z zokosonemi rękawami. Malinowo bluzko. B rązowo spódnico. Cytrynowożółty fartuch. Pysk czerwony, spocony. Chód człapiący. KTOŚ NIEZNAJOMY - ubrany tok, jok mordercy, tylko w e fi o letowy trykot i ;1 oletową maskę. SZESCIU DRABOW z nor:zędziami do tortur - pięciu brodatyd'1 d wóch czarnych z o bcęgami, jeden rudy z pilą, nwóch blondynów z miotom i. Ubran i, j a k robotnicy w tonach czornoż6łtych. Jeden ogolony z malym, czarnym wąs i k ie m rnkręco ny m, ubrany w czarn ą wyt a rtą marynar kę ; krawat mo czerwo 'ly, a w ręku maszynkę do lutowania z której w raz ie potrzeby może z hukiem buc h ać niebieski płomień.

7 Cena 2,50 zł W repertuarze: N a s c e n i e T e a t r u 7, 15": Gabriela Zapolska MORA LNOŚĆ PANI DULSKIEJ Jan Potocki PARADY Ark. Arakanow i Gr. Gorin ZNAMY CIĘ TYLKO Z WIDZENIA... Wiliom Szekspir POSKROMIENIE ZŁOŚNI CY W przygotowaniu: Ryszard Ruszkowski i Julian Tuwim JADZIA - WDOWA N a s c e n i e T e a t r u R o z m a i to ś c i" Friedrich Durrenmatt AN ABA PTYŚCI Stani sław Wyspiański WESELE Stefan Żeromski PRZEDWIOŚNIE Leon Kruczkowski NIEMCY John Patrick KAŻDY KOCHA OPALĘ W przygotowaniu: Stefania Grodzieńska i Jerzy Jurandot BALLADA O TAMTYCH DNIACH Redakcja Programu KRYSTYNA BOBROWSKA MARIA HERMAN Ilustracja na o k ł ad ce St. I. Witkiewicz: Kompozycja fantastyczna. Ad resy: Teatr 7,15" - ul. Traug utta 1 Teatr Roz m a i toś ci " - ul. Moniuszki 4a Dyrekcja i sekretariat - ul. Ki li ńskiego 45, tel Kasy Teatru 7,15" - tel i Rozmai.tośc i " - tel czynn~ codziennie w godz i Biuro Organizacji Widowni, ul. Kilińskiego 45, tel przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe w godz W pon i ed zi ałk i teatr nieczynny. Typo Łódź, zam, 505. N

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

ń ń ń

ń ń ń Ą ź ć ń ń Ą ń ń ń Ą Ó ń Ą ć Ą Ń Ą ć ć ć ń ń Ą ć Ą ć ć ń ń ń ń ź ć ź Ą ć ć ć Ę ń Ó ń ń Ę Ą ć ń ń Ń ń ń Ń ć ć ń ź Ę ń ź ń ź ć ć ź ć ń ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć Ę ć ć ź ć ź ń ć ć ń Ą ń ć ź ć Ą ź ć ń ć ź Ó Ś ć ń

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł

ć ć Ł Ł Ą Ę Ó Ą Ę Ż Ę Ś ć ć Ł Ą ĘŚĆ ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć ć Ł Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ś ć ć ć ć ć Ć ć ć ć Ć ć ć ć ć ć ć Ć Ś Ł ć Ę ć Ł Ź ź ź ć Ł Ę Ę Ł ŁĄ Ż ć ć ć Ś ŚÓ Ś ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś Ó Ó Ó Ó ś ń Ę ś ś Ó Ó Ż ń ń ż ń ś ż Ó ś Ó ś Ż ś ń Ó Ż ń Ó ń Ó Ż ń Ó ś Ó Ó ń Ó Ę ść ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś ńą ś ś ż ś ż Ó Ż ś Ó Ó Ó Ź Ó Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ę ś Ę

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ć Ć ć ć Ą

Ż Ę ć Ć ć ć Ą Ś Ł Ż Ą Ż Ę ć Ć ć ć Ą ŚĘ Ż ź Ś Ż Ś Ś Ń Ę Ą Ś Ł Ś Ł Ż Ż ź ż Ą Ś Ż Ż Ś Ł Ą Ą Ó Ż Ż ż ć Ż ż ć ż Ó Ż ż ć ż ć ż Ą Ę ż Ó Ó ż ż Ó ć Ż ć Ż ć ć ź Ę Ę Ę ć Ż Ź Ż ż ć ż Ź Ę Ż ż ć Ś ć Ż Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ż ż ż ĘŁ ż ż

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ć

Ł Ł ć Ą Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ć Ł Ł ć ź ć ż ć ź ź Ą Ś ż ć Ż ż Ą Ż Ś ćż Ą ż Ż ć Ś ć ć ć Ł Ą ź ź Ł Ż Ź ć ć ć Ż Ś ż ż ć Ł ć ź ż ż ż ć Ą ź ż ć ż ż ż ź ż Ą Ż Ż ż Ż Ą ż ć ź ż ź ć Ż Ł ż Ś ć Ż ć ć ż ć Ć ć ć ć ć ż ć Ż Ł Ł Ż Ź

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ą Ł ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł Ą Ą ó ó ć ć ó ć ó ó ź ó ć ó ó Ś ć ó ć ć Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ć ó ó ź ć ó ź ó ź ó ó ó ź ć ź ź ó ó ź ź ó ó ó ć ó ó ź

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć ć ń ń ć ć ć ć ń ć ń ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć Ó Ż ÓŻ ć Ó Ó Ż Ó Ż Ó ń Ó Ż ć Ż ń ź ć ć ć ć ć ć ć ń ź ń Ż ć Ł Ź ć ć ź ź ć ć Ż Ś Ż Ż Ó ć ź ć ć ń ć ń Ą ń Ą Ó ć Ó ć Ś ć ć ć ń Ś ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo