Najciekawsze z najlepszych 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najciekawsze z najlepszych 2008"

Transkrypt

1 Ranking wdrożeń IT w przemyśle Najciekawsze z najlepszych / i Redakcja Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł po raz kolejny organizuje ranking Najciekawszych z najlepszych wdrożeń systemów informatycznych w przemyśle". Przedstawiamy listę projektów, które ubiegają się o to miano. Enion Energia (Grupa Tauron) CENTRALIZACJA DANYCH I PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTÓW TZW. WIELKIEGO OBROTU Enion Energia to pierwsza z wydzielonych w ramach unbundlingu spółek obrotu w Polsce, która zdecydowała się na własny, scentralizowany system obsługujący klientów tzw. wielkiego odbioru. Za czynnik kluczowy dla sukcesu wdrożenia uznano precyzyjne określenie priorytetów oraz kierowanie się zasadą, że trzeba dostosować system do planowanej struktury obsługi klienta, a nie odwrotnie. Prace rozpoczęto od centralizacji baz w biurach obsługi wielkich odbiorców w Będzinie, Częstochowie i Tarnowie. Włączenie pozostałych biur (Bielsko- Biała, Kraków) do jednej bazy zakończy się w pierwszej połowie 2009 r. Dopiero wówczas rozpocznie się proces, mający na celu ujednolicenie systemów billingowych i zbudowanie centralnego systemu obsługi klientów wielkiego odbioru. Powstanie wspólna baza danych dla biur wielkiego odbioru, dzięki czemu numeracja, sygnatury, plany kont, słowniki i katalogi systemowe zostaną ujednolicone. Wszystkie biura działać będą według zestandaryzowanych procedur obsługi klienta i księgowania oraz przetwarzania danych i drukowania dokumentów. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności firmy poprzez centralizację procesów biznesowych, takich jak obszar windykacji, wpłat i rozliczeń. Zarząd otrzyma bardziej precyzyjne raporty i sprawozdania finansowe. Centralizacja systemów billingowych zapewni zarządowi bezpośredni dostęp do danych. Będzie można łatwiej i szybciej wprowadzić nową taryfę, przygotować nową ofertę, nowy produkt, szybciej reagować na warunki rynkowe czy oczekiwania odbiorców. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2008 r., a zakończy w połowie roku Prace realizuje ABG, który dostarczył technologię Energos Handel v. Obrót. Enion Grupa Tauron WDROŻENIE SYSTEMU OLA OPERATORA POMIARÓW INFORMATYCZNEGO Wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego spowodowało, że jednym z ważniejszych obowiązków operatora stało się pełnienie funkcji Operatora Pomiarów. Tym samym znacznie zwiększył się zakres pomiarów, które OSD musi pozyskiwać, przetwarzać i udostępniać. Jednym z pierwszych operatorów, który zdecydował się na kompleksowe rozwiązanie problemu, był Enion Grupa Tauron SA. Dzięki temu spółka aktualnie pozyskuje, archiwizuje, przetwarza oraz udostępnia dane pomiarowe odbiorców i wytwórców detalicznych (URD) z obszaru, na którym funkcjonuje. Wdrożony system wykorzystuje istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną Enion Grupa Tauron do podczytu urządzeń pomiarowych. Podczyt odbiorców z grup taryfowych A i B odbywa się na zasadzie odczytu bezpośredniego z układów pomiarowych zainstalowanych u odbiorców. Podczyt odbiorców z grup taryfowych C i G odbywa się na zasadzie podczytu pośredniego z plików pozyskanych z układów pomiarowych URD przez urządzenia inkasenckie typu mreader. Wdrożony w ENION GT system jest jednym z pierwszych w kraju kompleksowych rozwiązań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem masowych danych pomiarowych na potrzeby Rynku Energii. Projekt zrealizowała firma Innsoft. Celem rankingu, jak co roku, jest propagowanie inwestycji sektora przemysłowego w nowoczesne narzędzia IT, które przyczyniają się do wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat rankingu, jego regulamin oraz listy laureatów poprzednich edycji naszego projektu, a także pełne, szczegółowe opisy wdrożeń znajdziecie Państwo w portalu wnp.pl.

2 NOWY PRZEMYS Mosty Łódź W D R O Ż E N I E SYSTEMU ERP - IFS A P P L I C A T I O N S Wdrożenie aplikacji IFS w firmie M o sty Łódź było jednym z pierwszych tego typu wdrożeń w sektorze konstrukcyj no-budowlanym, gdzie po raz pierwszy zaprojektowano i uruchomiono zinte growany system klasy ERP. Mosty Łódź postanowiły w ramy systemu włączyć moduły wspomagające wszystkie działy firmy. Kluczowe dla jej funkcjonowania były jednak sfery projektowa i logistyczna, w tym transport. Zdecydowano się także na wdrożenie w następujących obszarach: księgowość, płace, produkcja, remonty, zasoby ludzkie (HR) i gospodarka ma gazynowa. Obecnie funkcjonują wszystkie moduły określone w kontrakcie. Modułem wiodą cym jest IFS Projekt, wykorzystywany do planowania, budżetowania i wyceny reali zowanych przedsięwzięć oraz do analizy ich rentowności i stopnia wykonania. Moduł IFS Remonty wykorzystywany jest do ob sługi rozbudowanego parku maszynowego Mostów Łódź. Efektywnie funkcjonuje również moduł IFS Produkcja, służący do planowania, realizacji i rozliczenia produkcji prefabrykatów na potrzeby prowadzonych projektów. Moduł IFS Dystrybucja odpo wiada z kolei za całą obsługę logistyczną prowadzonych przedsięwzięć. Wśród korzyści z wdrożenia wymie nianych przez Mosty Łódź są m.in.: upo rządkowanie firmy oraz dostęp na bieżąco do danych gromadzonych w jednej bazie, kontrola rozliczania należności od kon trahentów i ułatwienie rozliczania czasu pracy. projektem rozpoczęły się w czerwcu 2006 r., a zakończą w czerwcu 2009 r. ISD Polska KOMPLEKSOWY SYSTEM Z A R Z Ą D Z A N I A NA BAZIE PAKIETU ORACLE E - B U S I N E S S S U I T E Zestaw aplikacji biznesowych Oracle E-Business Suite został wdrożony w Hucie Częstochowa w 1999 roku. Aktualnie nowa wersja systemu jest wdrażana w całym hol dingu ISD Polska i posłuży do stworzenia nowego modelu zarządzania. Prace projektowe rozpoczęto w 2007 roku od działań konsultingowych. Obecnie trwają ostatnie prace związane z wdraża niem modułów finansowych i logistycz nych Oracle E-Business Suite oraz Orac le Business Intelligence Suite Enterprise Edition. Cały system zarządzania będzie zinte growany z systemami śledzenia produkcji (MES). Elementem integrującym będzie hurtownia danych produkcyjnych, która umożliwi wymianę danych między wszyst kimi systemami oraz będzie gromadziła dane historyczne nt. przebiegu produkcji. We wszystkich obszarach jest również two rzona część Business Intelligence. Wdrożenie aplikacji rozpoczęło się w lu tym 2008 r., zaś uruchomienie systemu nastąpi w grudniu 2008 r. Wykonawcą wdrożenia jest Infovide-Matrix. Kompania Węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa, Katowicki Holding Węglowy W D R O Ż E N I E I ROZWÓJ ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI ORAZ WSPÓLNYCH ZASOBÓW SYSTEMU KLASY Węglokoks W D R O Ż E N I E ORACLE E - B U S I N E S S SUITE Wdrożenie w Węglokoks SA to pierwszy tak duży projekt w branży węglowej reali zowany w Polsce. Podpisanie przez spółkę umowy z Comarchem stanowiło uwieńcze nie wielomiesięcznego procesu mającego na celu wyłonienie wykonawcy systemu. W ramach umowy Comarch dostarczy i wdroży oprogramowanie Oracle E-Business Suite oraz niezbędną infrastrukturę sprzętową. Wdrażane są moduły systemu odpowiadające za wszystkie obszary działal ności:finanse,controlling, logistykę, zakupy, sprzedaż, kadry, płace, C R M, workflow, hurtownię danych oraz BI. System będzie obsługiwał większość procesów biznesowych, pozwoli znacząco zwiększyć efektywność pracy oraz obniżyć koszty- funkcjonowania firmy. Prace nad ERP Po wdrożeniu w pierwszej połowie 2007 roku rozwiązań w największym europejskim koncernie węglowym Kompania Węglowa SA, okres do połowy 2008 r. został poświę cony na doskonalenie i rozwój narzędzi I T w konsultacji ze wszystkimi koncer nami - KW, K H W i JSW. Rozpoczynały się wówczas prace nad przygotowaniem rozwiązań do pracy w środowisku Service Oriented Architecture. Wyzwania stojące przed sektorem wy dobywczym były podstawą do przebudo wania przez spółkę Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa wykonawcę prac - własnych systemów klasy ERP - SZYK2 funkcjonujących w podmiotach górniczych. Wstępem bvło zbudowanie i wdrożenie w KW unikatowego rozwiązania łączące go technologie komercyjne i open-source, w postaci obszernego Kompleksu Finan sowo-księgowego, centralnie zarządzanego i pracującego w konwencji internetowej. Na bazie doświadczeń w realizacji systemów informatycznych o wielkiej skali powsta ło rozbudowane, modularne narzędzie, uwzględniające wszystkie niuanse i specyfiki strategii biznesowych branży górniczej. Etapem następnym było przygotowanie kompletu niezależnych rozwiązań obejmu jących obszar wspólnych zasobów systemu klasy ERP, które byłyby przygotowane do komunikowania się z całym otoczeniem aplikacyjnym poprzez mechanizmy szyny integracyjnej. W efekcie realizacji projektu uzyskano cele: unikalne, otwarte rozwiązanie budo wane w oparciu o SOA, objęcie wszystkich głównych podmiotów sektora jednolitym rozwiązaniem z podstawowego trzonu ERP, uproszczenie procedur zarządzania zmianą oprogramowania. PKN Orlen W D R O Ż E N I E SYSTEMU PRACOWNICZEGO SEE (SELF SERVICE) Podstawowym narzędziem informa tycznym do obsługi obszaru zarządzania kapitałem ludzkim w Orlenie jest system H R, wdrożony przez B C C. P K N Orlen korzysta z szerokiego zakresu funk cjonalności systemu, m.in.: administracji kadrami, zarządzania czasem pracy, rozli czania listy płac, zarządzania organizacją i szkoleniami. Rozbudowana instalacja H R obsłu gująca tysiące pracowników wiąże się z ol brzymią liczbą wniosków i dokumentów. Dlatego Orlen zdecydował się usprawnić obsługę procesów kadrowo-płacowych poprzez uruchomienie zaawansowanych rozwiązań samoobsługi pracowniczej w sys temie (SSE - Self Service). System ten opiera się na elektronicznej rejestracji wniosków, których struktura jest odzwier ciedleniem dotychczas wykorzystywanych formularzy w wersji papierowej. Podstawowym celem wprowadzenia roz wiązań Self Service w PKN Orlen było uproszczenie i przyspieszenie operacji H R poprzez umożliwienie samoobsługi pracownikom oraz odejście od papiero wego obiegu dokumentów. Obecnie, po wdrożeniu rozwiązań Self Service, proces akceptacji wniosków jest w pełni zauto matyzowany. Sitech R O Z B U D O W A SYSTEMU Spółka Sitech, producent foteli samocho dowych, jest częścią koncernu Volkswagen.

3 Przynależność do koncernu oznacza m.in. konieczność dostosowania własnej infrastruktury IT do branżowych wymogów. Sitech od początku działalności w Polkowicach użytkował, sukcesywnie zwiększając jego funkcjonalność. Jednak system wciąż nie obsługiwał wszystkich procesów w firmie i funkcjonował razem z innymi systemami, jak oprogramowanie do obsługi procesów logistycznych. Kierownictwo firmy podjęło na początku 2007 r. decyzję o rozbudowie. Założeniem było skupienie się na tych obszarach firmy i systemu, które mają największy wpływ na sprawność operacyjną i rentowność działalności - czyli na szeroko pojętej sferze logistycznej. Projekt objął wszystkie istotne sfery działalności wpływające na rentowność firmy - gospodarkę magazynową, planowanie produkcji, zarządzanie jakością, sprzedaż i dystrybucję. W ramach przedsięwzięcia rozbudowano też część finansową systemu - wdrożono m.in. kontroling kosztów produkcji. Zgodnie z planem, użytkownicy zaczęli pracować w nowym systemie w styczniu 2008 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi WDROŻENIE APLIKACJI DLA BRANŻY UTILITIES ZINTEGROWANYCH Z SYSTEMEM KLASY ERP II - MICROSOFT DYNAMICS AX ZWiK w Łodzi to pierwsza firma w tej branży, która dokonała informatyzacji procesów biznesowych w sposób tak kompleksowy na bazie w pełni zintegrowanych aplikacji. Wdrożenie objęło system biłlingowy Kom-Media, który uwzględnia specyfikę firm wodociągowych, gdzie obsługa odbiorców rozciągnięta jest na kilka działów: techniczny, licznikownię, dział odczytów i montażu liczników. Dlatego tak ważne było połączenie tych komórek organizacyjnych systemem obiegu spraw i dokumentów Kom-Bok. Moduły systemu ERP wdrożone wcześniej zostały uzupełnione o dwa nowe, które zostały zintegrowane z aplikacjami branżowymi. Na potrzeby wdrożenia powstała funkcjonalność gromadzenia informacji kosztowych w ramach zleceń roboczych. Z aplikacji korzysta ponad 200 użytkowników. Ewidencja obejmuje 40 tys. przyłączy wodociągowych. Wdrożono rozwiązanie, które umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie, lepszą obsługę klientów, precyzyjne kalkulowanie i rozliczanie kosztów oraz automatyzację procesów biznesowych. Dzięki rozbudowanemu mechanizmowi raportującemu kadra menedżerska jest w stanie ocenić aktualną sytuację przedsiębiorstwa i błyskawicznie reagować na zmieniającą się sytuację na rynku. Oprogramowanie autorskie oraz system Microsoft Dynamics AX dostarczyła firma ABG (dawniej Kom-Pakt). Projekt rozpoczął się we wrześniu 2006 r., a zakończył dwa lata później. Zakład Produkcyjno-Remontowy Remet WDROŻENIE SYSTEMU ERP - IMPULS Remet jest dostawcą elementów i podzespołów dla przemysłu energetycznego i hutniczego. Specjalizuje się w wytwarzaniu konstrukcji spawanych i zaawansowanych technologicznie części i zespołów maszyn. To także kooperant największych firm naftowych dostarczający konstrukcje stalowe dla przemysłu oftshorowego (wydobycie ropy z dna morza). Najistotniejszym oczekiwaniem wobec wdrożenia było przystosowanie modułu MRP dostarczonego przez spółkę BPSC do specyfiki działalności produkcyjnej Remetu. Opiera się ona głównie na wytwarzaniu produktów pod zamówienie, wersji prototypowych czy jednostkowych. Wspólne prace nad uwzględnieniem specyfiki produkcji w trakcie wdrożenia przyniosły rozwiązanie, w którym zlecenie produkcyjne zostało podzielone na podzlecenia, a w czasie ich realizacji opracowywana jest technologia produkcji. Zastosowanie tego nowatorskiego rozwiązania pozwoliło nie tylko na maksymalne skrócenie wszystkich operacji, ale również na wprowadzanie kolejnych modyfikacji bez zakłócania cyklu produkcyjnego. Zjawisko obustronnych procesów dostosowania się organizacji i oprogramowania było szczególnie widoczne w obszarach elektronicznego obiegu dokumentów oraz zarządzania relacjami z klientem (CRM). Eiffage Budownictwo Mitex WDROŻENIE APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BUDOWLANYMI ZINTEGROWANEJ Z MODUŁEM FINANSOWO-KSIĘGOWYM ERP Spółka wchodzi w skład GK Eiffage, ósmej co do wielkości firmy budowlanej w Europie. Celem wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX (dawniej MBS Axapta) było usprawnienie procesu zarządzania projektami budowlanymi szczególnie w zakresie budżetowania i kontroli kosztów, zakupu usług i materiałów oraz rozliczeń z podwykonawcami i dostawcami. Wdrożenie wykonane przez ABG (dawny Kom-Pakt) objęło wszystkie procesy biznesowe związane z realizacją projektów budowlanych pod względem rzeczowym i finansowo-księgowym. Wdrożona została funkcjonalność tworzenia i weryfikacji budżetów projektów. Przyjęte rozwiązanie umożliwia generowanie zapytań ofertowych do podwykonawców i dostawców na podstawie tych budżetów. Rozliczanie kosztów zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający całościowe rozliczenie projektu, z uwzględnieniem tzw. kosztów pozakontraktacyjnych (płace, amortyzacja itp.). Wdrożenie systemu przyczynia się do poprawy rentowności projektów, przyspieszenia obiegu dokumentów księgowych oraz zwiększenia kontroli wewnętrznej. Integracja poszczególnych modułów rozwiązania gwarantuje spójność pomiędzy wyceną projektu a jego realizacją rzeczową i finansową. Menedżerowie projektów mają lepszą kontrolę nad kosztami. Projekt rozpoczął się w styczniu, a zakończył we wrześniu 2008 r. Stelweld WDROŻENIE SYSTEMU Firma Stelweld jest dostawcą podzespołów spawanych, kooperantem m.in.toyoty, Volvo, Solarisa i Scanii. Rok 2007 był dla Stelweldu przełomowy- obroty firmy wyniosły 9 mln euro. W związku z tym zapadła decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. Wcześniej w firmie nie funkcjonował system klasy ERP. Stelweld korzystał jedynie z aplikacji Optima w zakresie rozliczeń finansowych, obsługi sprzedaży oraz rozliczeń kadrowopłacowych. Dzięki wdrożeniu całe przedsiębiorstwo zostało zintegrowane w jednym systemie. Stelweld uzyskał m.in. możliwość dokładnego określenia kosztów produkcji. Moduł kontrolingowy precyzyjnie określa, które z produktów są rentowne, a których cena jest zaniżona. System umożliwił również utrzymanie zamówień od głównych partnerów. Dalsza współpraca wymagała bowiem spełnienia wymogów stawianych przez zagranicznych kontrahentów, m.in. generowania specjalnych formularzy dostosowanych do ich wytycznych. Kolejną korzyścią z wdrożenia systemu było uporządkowanie obszaru finansowego. Funkcjonalność automatycznego generowania faktur pozwoliła zminimalizować błędy przy ręcznym wprowadzaniu danych do systemu.

4 Vattenfall Distribution Poland UPGRADE SYSTEMU PLANET DO WERSJI SONET/SYSTEM KLASY GIS Działanie systemu SONET autorstwa Winuel (Grupa Sygnity) daje pełną informację o sieci Vattenfall Distribution Poland (VDP), wspomaga jej planowanie i utrzymanie, prowadzenie ruchu oraz umożliwia sprawną obsługę klientów. Wymierne efekty upgrade'u to skrócenie czasów reakcji systemu i przyspieszenie jego działania, jak również obniżenie kosztów serwisu oraz uporządkowanie aspektów formalnych, ról i funkcjonalności. Dzięki nowoczesnej architekturze aplikacji (SOA) łatwiej można tworzyć interfejsy z innymi systemami funkcjonującymi w VDP oraz nowe funkcje i moduły do analiz sieciowych i obliczeń inżynierskich. Migracji podlegały: dwa środowiska serwerowe (baza danych, serwer aplikacji), oprogramowanie narzędziowe SONET, 14 istniejących modułów i dwa nowe (telekom, dyspozycja) oraz trzy interfejsy (do systemów oraz SCADA). Do procesów realizowanych w systemie SONET należą m.in.: przyłączanie klientów do sieci, zarządzanie procesami eksploatacyjnymi, planowanie inwestycji, gospodarka urządzeniami, pozyskiwanie danych powykonawczych sieci z dokładnością geodezyjną. Start systemu miał miejsce w maju 2008 r. Wdrożenie trwało 9 miesięcy. Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane Nickel WDROŻENIE SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS PTB Nickel to poznańska spółka budowlana specjalizująca się w realizacji projektów architektonicznych i technologicznych. Aby przy stale rosnącej liczbie inwestycji utrzymać jakość prowadzonych projektów, zadecydowano o wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Dynamics AX. O wyborze systemu zadecydowała w głównej mierze funkcjonalność w zakresie project managementu, który odgrywa kluczową rolę w działalności spółki, oraz możliwość włączenia placów budowy w elektroniczny obieg informacji. Wdrożenie systemu ERP oprócz realizacji zadań przypisanych tym systemom, umożliwiło kierownikom na budowach AX stałv dostęp do systemu i danvch. Bezpośrednio z placu budowy mogą wprowadzać dokumenty do systemu, np. zamówienia zakupu, oraz śledzić status ich realiza cji- Wprowadzanie danych zakupowych bezpośrednio z budowy ułatwia również pracę działu zakupów, który posiadając aktualne dane, może dokonywać zamówień adekwatnie do potrzeb projektów bez angażowania zbędnych zasobów finansowych firmy. Ponieważ PTB Nickel opiera swoją działalność o project management, system Microsoft Dynamics AX stał się podstawowym narzędziem pracy w zespołach projektowych. Wśród funkcjonalności, które realizuje moduł projektowy, można wymienić: rozbijanie projektu na mniejsze procesy, tworzenie harmonogramów prac, kontrola budżetu projektu na każdym etapie, raportowanie wyników finansowych pojedynczych projektów i każdego etapu projektu. Moduł projektowy umożliwia efektywne zarządzanie wieloma projektami w ramach jednego przedsiębiorstwa. System wdrożyła spółka 7 milowy między sierpniem 2007 a lutym 2008 r.

5 NOWY PRZEMYS PKP Cargo W D R O Ż E N I E SYSTEMU Z A R Z Ą D Z A N I A KAPITAŁEM LUDZKIM S A P H U M A Ń CAPITAL MANAGEMENT Wdrożenie w PKP Cargo stanowiło dla wykonawców nie lada wyzwanie - nowe rozwiązanie miało obsługiwać w zakresie kadr i płac łącznie 126 tysięcy osób, m.in. kolejarzy, dyżurnych ruchu, instruktorów, menedżerów odpowiedzialnych za relacje z kontrahentami. Każde z tych stanowisk jest inaczej wynagradzane, ale nie decyduje o tym wyłącznie zakres obowiązków. Liczy się także dotychczasowy staż, przewożone ładunki, to, czy praca wykonywana jest w try bie dziennym czy nocnym, a nawet rodzaj i długość pokonywanej przez maszynistów trasy. W czasie wdrożenia zdefiniowano ponad 2 tysiące składników płacowych. Dodatkową komplikacją był fakt, że nie wszystkie dane w PKP Cargo były zapisy wane w komputerach. Zanim wystartował system, wiele informacji istniało wy łącznie w formie papierowej. Powstające skomplikowaną drogą agregacji i podsu mowań raporty obarczone były znacznym ryzykiem popełnienia błędu. Do projektu wdrożenia H C M, PKP Cargo oddelegowało ponad 80 kluczowych pracowników. Razem z przedstawicielami wykonawców zostali włączeni w cztery zespoły wdrożeniowe, odpowiedzialne m.in. za wdrożenie modułów kadr i płac, a także budowę interfejsów i migrację da nych z dotychczasowych 42 systemów do jednego H C M. System H C M wystartował 1 stycznia 2008 roku. Wdrożenie realizuje konsorcjum H P i Polska. Kopalnia Węgla Brunatnego Konin W D R O Ż E N I E E L E M E N T Ó W SYSTEMU KWB Konin w Kleczewie to pierwsza w Polsce firma z branży, która zdecydowała się na wdrożenie zintegrowanego syste mu zarządzania zasobami. Spółka podjęła decyzję o wyborze jako dostawcy systemu do obsługi kluczowych procesów biznesowych firmy. W czasie realizacji projektu w kopalni wdrożono funkcjonalności odpowiadające za zarządzanie finansami spółki, kontroling, zarządzanie środkami trwałymi, a także ele menty modułów gospodarki materiałowej, sprzedaży i zarządzania inwestycjami. Z uwagi na ograniczone środki finanso we kierownictwo kopalni podjęło decyzje o wdrożeniu zintegrowanego systemu, który obejmuje jedynie część obszarów funkcjo nalnych spółki. Wybrano przede wszystkim te z nich, w których system zintegrowany przyniesie wymierną i znaczną korzyść już w pierwszym roku obrachunkowym. Za przykład posłużyć może sfera gospodarki magazynowej.to tam właśnie oczekiwane są największe oszczędności już w pierw szym roku funkcjonowania. Ze względu na konieczność ścisłej kon troli wydatków finansowych projekt imple mentacji rozwiązań w KWB Konin został zrealizowany jako tzw. kompakto we wdrożenie. Przy takim modelu bardzo istotne jest maksymalne skrócenie czasu trwania projektu i instalacja funkcjonalności o standardowych parametrach. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu W D R O Ż E N I E ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO M W i O w Grudziądzu jest zakładem świadczącym usługi dostawy wody, od prowadzania i oczyszczania ścieków oraz prowadzącym laboratorium. W związku z rozwojem firmy dotych czasowy system okazał się niewystarczający. Przestarzałe bazy danych i brak integracji pomiędzy systemami w dużym stopniu utrudniał przepływ danych w przedsiębior stwie. W 2007 roku wybrano system firmy Logica Poland. Pierwszym krokiem trzynastomiesięcznego wdrożenia była analiza, na podstawie której określono specyficzne wymagania przedsiębiorstwa. W kolejnych etapach wdrożono kolejne pakiety systemu, począwszy od billingu i sprzedaży, przez finanse, księgowość, kadry i płace, po zarządzanie infrastrukturą tech niczną. Szczególną troską objęto konwersję opisowych i graficznych baz danych. Dzięki systemowi raportowania i analiz zarządzanie procesami w firmie stało się transparentne. Wzrosła wydajność pracy pracowników, a kadra kierownicza firmy uzyskała dostęp on-line do aktualnych informacji z obszaru ekonomicznego i tech nicznego działania firmy. Miejskie Zakłady Komunalne w Kostrzyniu nad Odrą W D R O Ż E N I E SYSTEMU ZINTEGROWANEGO M Z K jest przedsiębiorstwem łączącym działalność kilku zakładów użyteczności publicznej, świadczących usługi dla miesz kańców miasta (m.in. dostawy wody i cie pła, odprowadzenie ścieków, gospodarka odpadami, gospodarka mieszkaniowa, targowisko miejskie). W 2006 roku podpisano kontrakt z firmą Logica Poland na dostawę i wdrożenie sys temu informatycznego, dostawę sprzętu oraz obsługę serwisową. Umowa przewidywała trzyletni okres wdrożenia systemu, w trakcie którego M Z K miał zostać wyposażony w najnowocześniejsze oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, obejmujące wszystkie sfery jego działalności. Pierwszym krokiem była dostawa i insta lacja infrastruktury technicznej. W kolej nym etapie wdrożono moduły: księgowość i finanse, kadry z ewidencją czasu pracy, płace, sprzedaż wody i rozliczanie ście ków, energia cieplna i inne. Dodatkowo wykonano konwersję i transfer baz danych. Pozostały dwuletni okres wdrożenia objął m.in. moduły: zestawienia analityczne, gospodarkę mieszkaniową, transport. Wdrożenie obfitowało w innowacje in formatyczne, które specjaliści z Logica Poland przygotowali specjalnie na potrzeby kostrzyńskiego zakładu, takie jak moduł Elektroniczny Obrót Płatniczy. Zakłady Koksownicze Zdzieszowice W D R O Ż E N I E SYSTEMU Zakres funkcjonalny wdrożenia my ERP w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice obejmował obszary: finanse i rachunkowość, kontroling, środki trwałe, zaopatrzenie, gospodarkę magazynową oraz sprzedaż i dystrybucję. System raporto wania w obszarze sprzedaży i dystrybucji wykorzystuje hurtownię danych opartą o Business Warehouse. We wrześniu 2007 r. zespół projektowy wspierany przez zarząd ZK Zdzieszowice rozpoczął projektowanie i budowę prototy pu uwzględniającego specyfikę branży kok sowniczej. Prace trwały 7 miesięcy, system został uruchomiony w kwietniu br. Integra torem systemu była firma Accenture. Jedno z głównych usprawnień było zwią zane z zakupami i gospodarką magazy nową, gdzie tradycyjny papierowy" obieg dokumentów zastąpiono elektronicznym procesem emisji i akceptacji dokumentów zintegrowanym z gospodarką magazynową i księgowością. Dodatkowo, w procesie za kupu surowców, system zintegrowano z informatycznym systemem wspomagania obsługi bocznicy kolejowej, co umożliwiło automatyczną rejestrację przyjęć surowców i weryfikację dostaw. W zakresie logistyki sprzedaży system nie tylko usprawnił proces planowania wysyłki koksu, ale także pozwolił na skrócenie czasu tworzenia do kumentów. Łatwy dostęp do zcentralizowa nych danych źródłowych z poszczególnych obszarów systemu usprawnił proces raportowania kosztów produkcji koksu i produktów węglopochodnych. I

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

TELEINFO 100 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI FIRMY I INSTYTUCJE INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 ZINFORMATYZOWANE

TELEINFO 100 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI FIRMY I INSTYTUCJE INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 ZINFORMATYZOWANE CENA 35 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1429-155X INDEX 344869 INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPIEJ ZINFORMATYZOWANE

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo