Najciekawsze z najlepszych 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najciekawsze z najlepszych 2008"

Transkrypt

1 Ranking wdrożeń IT w przemyśle Najciekawsze z najlepszych / i Redakcja Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł po raz kolejny organizuje ranking Najciekawszych z najlepszych wdrożeń systemów informatycznych w przemyśle". Przedstawiamy listę projektów, które ubiegają się o to miano. Enion Energia (Grupa Tauron) CENTRALIZACJA DANYCH I PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTÓW TZW. WIELKIEGO OBROTU Enion Energia to pierwsza z wydzielonych w ramach unbundlingu spółek obrotu w Polsce, która zdecydowała się na własny, scentralizowany system obsługujący klientów tzw. wielkiego odbioru. Za czynnik kluczowy dla sukcesu wdrożenia uznano precyzyjne określenie priorytetów oraz kierowanie się zasadą, że trzeba dostosować system do planowanej struktury obsługi klienta, a nie odwrotnie. Prace rozpoczęto od centralizacji baz w biurach obsługi wielkich odbiorców w Będzinie, Częstochowie i Tarnowie. Włączenie pozostałych biur (Bielsko- Biała, Kraków) do jednej bazy zakończy się w pierwszej połowie 2009 r. Dopiero wówczas rozpocznie się proces, mający na celu ujednolicenie systemów billingowych i zbudowanie centralnego systemu obsługi klientów wielkiego odbioru. Powstanie wspólna baza danych dla biur wielkiego odbioru, dzięki czemu numeracja, sygnatury, plany kont, słowniki i katalogi systemowe zostaną ujednolicone. Wszystkie biura działać będą według zestandaryzowanych procedur obsługi klienta i księgowania oraz przetwarzania danych i drukowania dokumentów. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności firmy poprzez centralizację procesów biznesowych, takich jak obszar windykacji, wpłat i rozliczeń. Zarząd otrzyma bardziej precyzyjne raporty i sprawozdania finansowe. Centralizacja systemów billingowych zapewni zarządowi bezpośredni dostęp do danych. Będzie można łatwiej i szybciej wprowadzić nową taryfę, przygotować nową ofertę, nowy produkt, szybciej reagować na warunki rynkowe czy oczekiwania odbiorców. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2008 r., a zakończy w połowie roku Prace realizuje ABG, który dostarczył technologię Energos Handel v. Obrót. Enion Grupa Tauron WDROŻENIE SYSTEMU OLA OPERATORA POMIARÓW INFORMATYCZNEGO Wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego spowodowało, że jednym z ważniejszych obowiązków operatora stało się pełnienie funkcji Operatora Pomiarów. Tym samym znacznie zwiększył się zakres pomiarów, które OSD musi pozyskiwać, przetwarzać i udostępniać. Jednym z pierwszych operatorów, który zdecydował się na kompleksowe rozwiązanie problemu, był Enion Grupa Tauron SA. Dzięki temu spółka aktualnie pozyskuje, archiwizuje, przetwarza oraz udostępnia dane pomiarowe odbiorców i wytwórców detalicznych (URD) z obszaru, na którym funkcjonuje. Wdrożony system wykorzystuje istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną Enion Grupa Tauron do podczytu urządzeń pomiarowych. Podczyt odbiorców z grup taryfowych A i B odbywa się na zasadzie odczytu bezpośredniego z układów pomiarowych zainstalowanych u odbiorców. Podczyt odbiorców z grup taryfowych C i G odbywa się na zasadzie podczytu pośredniego z plików pozyskanych z układów pomiarowych URD przez urządzenia inkasenckie typu mreader. Wdrożony w ENION GT system jest jednym z pierwszych w kraju kompleksowych rozwiązań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem masowych danych pomiarowych na potrzeby Rynku Energii. Projekt zrealizowała firma Innsoft. Celem rankingu, jak co roku, jest propagowanie inwestycji sektora przemysłowego w nowoczesne narzędzia IT, które przyczyniają się do wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat rankingu, jego regulamin oraz listy laureatów poprzednich edycji naszego projektu, a także pełne, szczegółowe opisy wdrożeń znajdziecie Państwo w portalu wnp.pl.

2 NOWY PRZEMYS Mosty Łódź W D R O Ż E N I E SYSTEMU ERP - IFS A P P L I C A T I O N S Wdrożenie aplikacji IFS w firmie M o sty Łódź było jednym z pierwszych tego typu wdrożeń w sektorze konstrukcyj no-budowlanym, gdzie po raz pierwszy zaprojektowano i uruchomiono zinte growany system klasy ERP. Mosty Łódź postanowiły w ramy systemu włączyć moduły wspomagające wszystkie działy firmy. Kluczowe dla jej funkcjonowania były jednak sfery projektowa i logistyczna, w tym transport. Zdecydowano się także na wdrożenie w następujących obszarach: księgowość, płace, produkcja, remonty, zasoby ludzkie (HR) i gospodarka ma gazynowa. Obecnie funkcjonują wszystkie moduły określone w kontrakcie. Modułem wiodą cym jest IFS Projekt, wykorzystywany do planowania, budżetowania i wyceny reali zowanych przedsięwzięć oraz do analizy ich rentowności i stopnia wykonania. Moduł IFS Remonty wykorzystywany jest do ob sługi rozbudowanego parku maszynowego Mostów Łódź. Efektywnie funkcjonuje również moduł IFS Produkcja, służący do planowania, realizacji i rozliczenia produkcji prefabrykatów na potrzeby prowadzonych projektów. Moduł IFS Dystrybucja odpo wiada z kolei za całą obsługę logistyczną prowadzonych przedsięwzięć. Wśród korzyści z wdrożenia wymie nianych przez Mosty Łódź są m.in.: upo rządkowanie firmy oraz dostęp na bieżąco do danych gromadzonych w jednej bazie, kontrola rozliczania należności od kon trahentów i ułatwienie rozliczania czasu pracy. projektem rozpoczęły się w czerwcu 2006 r., a zakończą w czerwcu 2009 r. ISD Polska KOMPLEKSOWY SYSTEM Z A R Z Ą D Z A N I A NA BAZIE PAKIETU ORACLE E - B U S I N E S S S U I T E Zestaw aplikacji biznesowych Oracle E-Business Suite został wdrożony w Hucie Częstochowa w 1999 roku. Aktualnie nowa wersja systemu jest wdrażana w całym hol dingu ISD Polska i posłuży do stworzenia nowego modelu zarządzania. Prace projektowe rozpoczęto w 2007 roku od działań konsultingowych. Obecnie trwają ostatnie prace związane z wdraża niem modułów finansowych i logistycz nych Oracle E-Business Suite oraz Orac le Business Intelligence Suite Enterprise Edition. Cały system zarządzania będzie zinte growany z systemami śledzenia produkcji (MES). Elementem integrującym będzie hurtownia danych produkcyjnych, która umożliwi wymianę danych między wszyst kimi systemami oraz będzie gromadziła dane historyczne nt. przebiegu produkcji. We wszystkich obszarach jest również two rzona część Business Intelligence. Wdrożenie aplikacji rozpoczęło się w lu tym 2008 r., zaś uruchomienie systemu nastąpi w grudniu 2008 r. Wykonawcą wdrożenia jest Infovide-Matrix. Kompania Węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa, Katowicki Holding Węglowy W D R O Ż E N I E I ROZWÓJ ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI ORAZ WSPÓLNYCH ZASOBÓW SYSTEMU KLASY Węglokoks W D R O Ż E N I E ORACLE E - B U S I N E S S SUITE Wdrożenie w Węglokoks SA to pierwszy tak duży projekt w branży węglowej reali zowany w Polsce. Podpisanie przez spółkę umowy z Comarchem stanowiło uwieńcze nie wielomiesięcznego procesu mającego na celu wyłonienie wykonawcy systemu. W ramach umowy Comarch dostarczy i wdroży oprogramowanie Oracle E-Business Suite oraz niezbędną infrastrukturę sprzętową. Wdrażane są moduły systemu odpowiadające za wszystkie obszary działal ności:finanse,controlling, logistykę, zakupy, sprzedaż, kadry, płace, C R M, workflow, hurtownię danych oraz BI. System będzie obsługiwał większość procesów biznesowych, pozwoli znacząco zwiększyć efektywność pracy oraz obniżyć koszty- funkcjonowania firmy. Prace nad ERP Po wdrożeniu w pierwszej połowie 2007 roku rozwiązań w największym europejskim koncernie węglowym Kompania Węglowa SA, okres do połowy 2008 r. został poświę cony na doskonalenie i rozwój narzędzi I T w konsultacji ze wszystkimi koncer nami - KW, K H W i JSW. Rozpoczynały się wówczas prace nad przygotowaniem rozwiązań do pracy w środowisku Service Oriented Architecture. Wyzwania stojące przed sektorem wy dobywczym były podstawą do przebudo wania przez spółkę Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa wykonawcę prac - własnych systemów klasy ERP - SZYK2 funkcjonujących w podmiotach górniczych. Wstępem bvło zbudowanie i wdrożenie w KW unikatowego rozwiązania łączące go technologie komercyjne i open-source, w postaci obszernego Kompleksu Finan sowo-księgowego, centralnie zarządzanego i pracującego w konwencji internetowej. Na bazie doświadczeń w realizacji systemów informatycznych o wielkiej skali powsta ło rozbudowane, modularne narzędzie, uwzględniające wszystkie niuanse i specyfiki strategii biznesowych branży górniczej. Etapem następnym było przygotowanie kompletu niezależnych rozwiązań obejmu jących obszar wspólnych zasobów systemu klasy ERP, które byłyby przygotowane do komunikowania się z całym otoczeniem aplikacyjnym poprzez mechanizmy szyny integracyjnej. W efekcie realizacji projektu uzyskano cele: unikalne, otwarte rozwiązanie budo wane w oparciu o SOA, objęcie wszystkich głównych podmiotów sektora jednolitym rozwiązaniem z podstawowego trzonu ERP, uproszczenie procedur zarządzania zmianą oprogramowania. PKN Orlen W D R O Ż E N I E SYSTEMU PRACOWNICZEGO SEE (SELF SERVICE) Podstawowym narzędziem informa tycznym do obsługi obszaru zarządzania kapitałem ludzkim w Orlenie jest system H R, wdrożony przez B C C. P K N Orlen korzysta z szerokiego zakresu funk cjonalności systemu, m.in.: administracji kadrami, zarządzania czasem pracy, rozli czania listy płac, zarządzania organizacją i szkoleniami. Rozbudowana instalacja H R obsłu gująca tysiące pracowników wiąże się z ol brzymią liczbą wniosków i dokumentów. Dlatego Orlen zdecydował się usprawnić obsługę procesów kadrowo-płacowych poprzez uruchomienie zaawansowanych rozwiązań samoobsługi pracowniczej w sys temie (SSE - Self Service). System ten opiera się na elektronicznej rejestracji wniosków, których struktura jest odzwier ciedleniem dotychczas wykorzystywanych formularzy w wersji papierowej. Podstawowym celem wprowadzenia roz wiązań Self Service w PKN Orlen było uproszczenie i przyspieszenie operacji H R poprzez umożliwienie samoobsługi pracownikom oraz odejście od papiero wego obiegu dokumentów. Obecnie, po wdrożeniu rozwiązań Self Service, proces akceptacji wniosków jest w pełni zauto matyzowany. Sitech R O Z B U D O W A SYSTEMU Spółka Sitech, producent foteli samocho dowych, jest częścią koncernu Volkswagen.

3 Przynależność do koncernu oznacza m.in. konieczność dostosowania własnej infrastruktury IT do branżowych wymogów. Sitech od początku działalności w Polkowicach użytkował, sukcesywnie zwiększając jego funkcjonalność. Jednak system wciąż nie obsługiwał wszystkich procesów w firmie i funkcjonował razem z innymi systemami, jak oprogramowanie do obsługi procesów logistycznych. Kierownictwo firmy podjęło na początku 2007 r. decyzję o rozbudowie. Założeniem było skupienie się na tych obszarach firmy i systemu, które mają największy wpływ na sprawność operacyjną i rentowność działalności - czyli na szeroko pojętej sferze logistycznej. Projekt objął wszystkie istotne sfery działalności wpływające na rentowność firmy - gospodarkę magazynową, planowanie produkcji, zarządzanie jakością, sprzedaż i dystrybucję. W ramach przedsięwzięcia rozbudowano też część finansową systemu - wdrożono m.in. kontroling kosztów produkcji. Zgodnie z planem, użytkownicy zaczęli pracować w nowym systemie w styczniu 2008 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi WDROŻENIE APLIKACJI DLA BRANŻY UTILITIES ZINTEGROWANYCH Z SYSTEMEM KLASY ERP II - MICROSOFT DYNAMICS AX ZWiK w Łodzi to pierwsza firma w tej branży, która dokonała informatyzacji procesów biznesowych w sposób tak kompleksowy na bazie w pełni zintegrowanych aplikacji. Wdrożenie objęło system biłlingowy Kom-Media, który uwzględnia specyfikę firm wodociągowych, gdzie obsługa odbiorców rozciągnięta jest na kilka działów: techniczny, licznikownię, dział odczytów i montażu liczników. Dlatego tak ważne było połączenie tych komórek organizacyjnych systemem obiegu spraw i dokumentów Kom-Bok. Moduły systemu ERP wdrożone wcześniej zostały uzupełnione o dwa nowe, które zostały zintegrowane z aplikacjami branżowymi. Na potrzeby wdrożenia powstała funkcjonalność gromadzenia informacji kosztowych w ramach zleceń roboczych. Z aplikacji korzysta ponad 200 użytkowników. Ewidencja obejmuje 40 tys. przyłączy wodociągowych. Wdrożono rozwiązanie, które umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie, lepszą obsługę klientów, precyzyjne kalkulowanie i rozliczanie kosztów oraz automatyzację procesów biznesowych. Dzięki rozbudowanemu mechanizmowi raportującemu kadra menedżerska jest w stanie ocenić aktualną sytuację przedsiębiorstwa i błyskawicznie reagować na zmieniającą się sytuację na rynku. Oprogramowanie autorskie oraz system Microsoft Dynamics AX dostarczyła firma ABG (dawniej Kom-Pakt). Projekt rozpoczął się we wrześniu 2006 r., a zakończył dwa lata później. Zakład Produkcyjno-Remontowy Remet WDROŻENIE SYSTEMU ERP - IMPULS Remet jest dostawcą elementów i podzespołów dla przemysłu energetycznego i hutniczego. Specjalizuje się w wytwarzaniu konstrukcji spawanych i zaawansowanych technologicznie części i zespołów maszyn. To także kooperant największych firm naftowych dostarczający konstrukcje stalowe dla przemysłu oftshorowego (wydobycie ropy z dna morza). Najistotniejszym oczekiwaniem wobec wdrożenia było przystosowanie modułu MRP dostarczonego przez spółkę BPSC do specyfiki działalności produkcyjnej Remetu. Opiera się ona głównie na wytwarzaniu produktów pod zamówienie, wersji prototypowych czy jednostkowych. Wspólne prace nad uwzględnieniem specyfiki produkcji w trakcie wdrożenia przyniosły rozwiązanie, w którym zlecenie produkcyjne zostało podzielone na podzlecenia, a w czasie ich realizacji opracowywana jest technologia produkcji. Zastosowanie tego nowatorskiego rozwiązania pozwoliło nie tylko na maksymalne skrócenie wszystkich operacji, ale również na wprowadzanie kolejnych modyfikacji bez zakłócania cyklu produkcyjnego. Zjawisko obustronnych procesów dostosowania się organizacji i oprogramowania było szczególnie widoczne w obszarach elektronicznego obiegu dokumentów oraz zarządzania relacjami z klientem (CRM). Eiffage Budownictwo Mitex WDROŻENIE APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BUDOWLANYMI ZINTEGROWANEJ Z MODUŁEM FINANSOWO-KSIĘGOWYM ERP Spółka wchodzi w skład GK Eiffage, ósmej co do wielkości firmy budowlanej w Europie. Celem wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX (dawniej MBS Axapta) było usprawnienie procesu zarządzania projektami budowlanymi szczególnie w zakresie budżetowania i kontroli kosztów, zakupu usług i materiałów oraz rozliczeń z podwykonawcami i dostawcami. Wdrożenie wykonane przez ABG (dawny Kom-Pakt) objęło wszystkie procesy biznesowe związane z realizacją projektów budowlanych pod względem rzeczowym i finansowo-księgowym. Wdrożona została funkcjonalność tworzenia i weryfikacji budżetów projektów. Przyjęte rozwiązanie umożliwia generowanie zapytań ofertowych do podwykonawców i dostawców na podstawie tych budżetów. Rozliczanie kosztów zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający całościowe rozliczenie projektu, z uwzględnieniem tzw. kosztów pozakontraktacyjnych (płace, amortyzacja itp.). Wdrożenie systemu przyczynia się do poprawy rentowności projektów, przyspieszenia obiegu dokumentów księgowych oraz zwiększenia kontroli wewnętrznej. Integracja poszczególnych modułów rozwiązania gwarantuje spójność pomiędzy wyceną projektu a jego realizacją rzeczową i finansową. Menedżerowie projektów mają lepszą kontrolę nad kosztami. Projekt rozpoczął się w styczniu, a zakończył we wrześniu 2008 r. Stelweld WDROŻENIE SYSTEMU Firma Stelweld jest dostawcą podzespołów spawanych, kooperantem m.in.toyoty, Volvo, Solarisa i Scanii. Rok 2007 był dla Stelweldu przełomowy- obroty firmy wyniosły 9 mln euro. W związku z tym zapadła decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. Wcześniej w firmie nie funkcjonował system klasy ERP. Stelweld korzystał jedynie z aplikacji Optima w zakresie rozliczeń finansowych, obsługi sprzedaży oraz rozliczeń kadrowopłacowych. Dzięki wdrożeniu całe przedsiębiorstwo zostało zintegrowane w jednym systemie. Stelweld uzyskał m.in. możliwość dokładnego określenia kosztów produkcji. Moduł kontrolingowy precyzyjnie określa, które z produktów są rentowne, a których cena jest zaniżona. System umożliwił również utrzymanie zamówień od głównych partnerów. Dalsza współpraca wymagała bowiem spełnienia wymogów stawianych przez zagranicznych kontrahentów, m.in. generowania specjalnych formularzy dostosowanych do ich wytycznych. Kolejną korzyścią z wdrożenia systemu było uporządkowanie obszaru finansowego. Funkcjonalność automatycznego generowania faktur pozwoliła zminimalizować błędy przy ręcznym wprowadzaniu danych do systemu.

4 Vattenfall Distribution Poland UPGRADE SYSTEMU PLANET DO WERSJI SONET/SYSTEM KLASY GIS Działanie systemu SONET autorstwa Winuel (Grupa Sygnity) daje pełną informację o sieci Vattenfall Distribution Poland (VDP), wspomaga jej planowanie i utrzymanie, prowadzenie ruchu oraz umożliwia sprawną obsługę klientów. Wymierne efekty upgrade'u to skrócenie czasów reakcji systemu i przyspieszenie jego działania, jak również obniżenie kosztów serwisu oraz uporządkowanie aspektów formalnych, ról i funkcjonalności. Dzięki nowoczesnej architekturze aplikacji (SOA) łatwiej można tworzyć interfejsy z innymi systemami funkcjonującymi w VDP oraz nowe funkcje i moduły do analiz sieciowych i obliczeń inżynierskich. Migracji podlegały: dwa środowiska serwerowe (baza danych, serwer aplikacji), oprogramowanie narzędziowe SONET, 14 istniejących modułów i dwa nowe (telekom, dyspozycja) oraz trzy interfejsy (do systemów oraz SCADA). Do procesów realizowanych w systemie SONET należą m.in.: przyłączanie klientów do sieci, zarządzanie procesami eksploatacyjnymi, planowanie inwestycji, gospodarka urządzeniami, pozyskiwanie danych powykonawczych sieci z dokładnością geodezyjną. Start systemu miał miejsce w maju 2008 r. Wdrożenie trwało 9 miesięcy. Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane Nickel WDROŻENIE SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS PTB Nickel to poznańska spółka budowlana specjalizująca się w realizacji projektów architektonicznych i technologicznych. Aby przy stale rosnącej liczbie inwestycji utrzymać jakość prowadzonych projektów, zadecydowano o wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Dynamics AX. O wyborze systemu zadecydowała w głównej mierze funkcjonalność w zakresie project managementu, który odgrywa kluczową rolę w działalności spółki, oraz możliwość włączenia placów budowy w elektroniczny obieg informacji. Wdrożenie systemu ERP oprócz realizacji zadań przypisanych tym systemom, umożliwiło kierownikom na budowach AX stałv dostęp do systemu i danvch. Bezpośrednio z placu budowy mogą wprowadzać dokumenty do systemu, np. zamówienia zakupu, oraz śledzić status ich realiza cji- Wprowadzanie danych zakupowych bezpośrednio z budowy ułatwia również pracę działu zakupów, który posiadając aktualne dane, może dokonywać zamówień adekwatnie do potrzeb projektów bez angażowania zbędnych zasobów finansowych firmy. Ponieważ PTB Nickel opiera swoją działalność o project management, system Microsoft Dynamics AX stał się podstawowym narzędziem pracy w zespołach projektowych. Wśród funkcjonalności, które realizuje moduł projektowy, można wymienić: rozbijanie projektu na mniejsze procesy, tworzenie harmonogramów prac, kontrola budżetu projektu na każdym etapie, raportowanie wyników finansowych pojedynczych projektów i każdego etapu projektu. Moduł projektowy umożliwia efektywne zarządzanie wieloma projektami w ramach jednego przedsiębiorstwa. System wdrożyła spółka 7 milowy między sierpniem 2007 a lutym 2008 r.

5 NOWY PRZEMYS PKP Cargo W D R O Ż E N I E SYSTEMU Z A R Z Ą D Z A N I A KAPITAŁEM LUDZKIM S A P H U M A Ń CAPITAL MANAGEMENT Wdrożenie w PKP Cargo stanowiło dla wykonawców nie lada wyzwanie - nowe rozwiązanie miało obsługiwać w zakresie kadr i płac łącznie 126 tysięcy osób, m.in. kolejarzy, dyżurnych ruchu, instruktorów, menedżerów odpowiedzialnych za relacje z kontrahentami. Każde z tych stanowisk jest inaczej wynagradzane, ale nie decyduje o tym wyłącznie zakres obowiązków. Liczy się także dotychczasowy staż, przewożone ładunki, to, czy praca wykonywana jest w try bie dziennym czy nocnym, a nawet rodzaj i długość pokonywanej przez maszynistów trasy. W czasie wdrożenia zdefiniowano ponad 2 tysiące składników płacowych. Dodatkową komplikacją był fakt, że nie wszystkie dane w PKP Cargo były zapisy wane w komputerach. Zanim wystartował system, wiele informacji istniało wy łącznie w formie papierowej. Powstające skomplikowaną drogą agregacji i podsu mowań raporty obarczone były znacznym ryzykiem popełnienia błędu. Do projektu wdrożenia H C M, PKP Cargo oddelegowało ponad 80 kluczowych pracowników. Razem z przedstawicielami wykonawców zostali włączeni w cztery zespoły wdrożeniowe, odpowiedzialne m.in. za wdrożenie modułów kadr i płac, a także budowę interfejsów i migrację da nych z dotychczasowych 42 systemów do jednego H C M. System H C M wystartował 1 stycznia 2008 roku. Wdrożenie realizuje konsorcjum H P i Polska. Kopalnia Węgla Brunatnego Konin W D R O Ż E N I E E L E M E N T Ó W SYSTEMU KWB Konin w Kleczewie to pierwsza w Polsce firma z branży, która zdecydowała się na wdrożenie zintegrowanego syste mu zarządzania zasobami. Spółka podjęła decyzję o wyborze jako dostawcy systemu do obsługi kluczowych procesów biznesowych firmy. W czasie realizacji projektu w kopalni wdrożono funkcjonalności odpowiadające za zarządzanie finansami spółki, kontroling, zarządzanie środkami trwałymi, a także ele menty modułów gospodarki materiałowej, sprzedaży i zarządzania inwestycjami. Z uwagi na ograniczone środki finanso we kierownictwo kopalni podjęło decyzje o wdrożeniu zintegrowanego systemu, który obejmuje jedynie część obszarów funkcjo nalnych spółki. Wybrano przede wszystkim te z nich, w których system zintegrowany przyniesie wymierną i znaczną korzyść już w pierwszym roku obrachunkowym. Za przykład posłużyć może sfera gospodarki magazynowej.to tam właśnie oczekiwane są największe oszczędności już w pierw szym roku funkcjonowania. Ze względu na konieczność ścisłej kon troli wydatków finansowych projekt imple mentacji rozwiązań w KWB Konin został zrealizowany jako tzw. kompakto we wdrożenie. Przy takim modelu bardzo istotne jest maksymalne skrócenie czasu trwania projektu i instalacja funkcjonalności o standardowych parametrach. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu W D R O Ż E N I E ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO M W i O w Grudziądzu jest zakładem świadczącym usługi dostawy wody, od prowadzania i oczyszczania ścieków oraz prowadzącym laboratorium. W związku z rozwojem firmy dotych czasowy system okazał się niewystarczający. Przestarzałe bazy danych i brak integracji pomiędzy systemami w dużym stopniu utrudniał przepływ danych w przedsiębior stwie. W 2007 roku wybrano system firmy Logica Poland. Pierwszym krokiem trzynastomiesięcznego wdrożenia była analiza, na podstawie której określono specyficzne wymagania przedsiębiorstwa. W kolejnych etapach wdrożono kolejne pakiety systemu, począwszy od billingu i sprzedaży, przez finanse, księgowość, kadry i płace, po zarządzanie infrastrukturą tech niczną. Szczególną troską objęto konwersję opisowych i graficznych baz danych. Dzięki systemowi raportowania i analiz zarządzanie procesami w firmie stało się transparentne. Wzrosła wydajność pracy pracowników, a kadra kierownicza firmy uzyskała dostęp on-line do aktualnych informacji z obszaru ekonomicznego i tech nicznego działania firmy. Miejskie Zakłady Komunalne w Kostrzyniu nad Odrą W D R O Ż E N I E SYSTEMU ZINTEGROWANEGO M Z K jest przedsiębiorstwem łączącym działalność kilku zakładów użyteczności publicznej, świadczących usługi dla miesz kańców miasta (m.in. dostawy wody i cie pła, odprowadzenie ścieków, gospodarka odpadami, gospodarka mieszkaniowa, targowisko miejskie). W 2006 roku podpisano kontrakt z firmą Logica Poland na dostawę i wdrożenie sys temu informatycznego, dostawę sprzętu oraz obsługę serwisową. Umowa przewidywała trzyletni okres wdrożenia systemu, w trakcie którego M Z K miał zostać wyposażony w najnowocześniejsze oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, obejmujące wszystkie sfery jego działalności. Pierwszym krokiem była dostawa i insta lacja infrastruktury technicznej. W kolej nym etapie wdrożono moduły: księgowość i finanse, kadry z ewidencją czasu pracy, płace, sprzedaż wody i rozliczanie ście ków, energia cieplna i inne. Dodatkowo wykonano konwersję i transfer baz danych. Pozostały dwuletni okres wdrożenia objął m.in. moduły: zestawienia analityczne, gospodarkę mieszkaniową, transport. Wdrożenie obfitowało w innowacje in formatyczne, które specjaliści z Logica Poland przygotowali specjalnie na potrzeby kostrzyńskiego zakładu, takie jak moduł Elektroniczny Obrót Płatniczy. Zakłady Koksownicze Zdzieszowice W D R O Ż E N I E SYSTEMU Zakres funkcjonalny wdrożenia my ERP w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice obejmował obszary: finanse i rachunkowość, kontroling, środki trwałe, zaopatrzenie, gospodarkę magazynową oraz sprzedaż i dystrybucję. System raporto wania w obszarze sprzedaży i dystrybucji wykorzystuje hurtownię danych opartą o Business Warehouse. We wrześniu 2007 r. zespół projektowy wspierany przez zarząd ZK Zdzieszowice rozpoczął projektowanie i budowę prototy pu uwzględniającego specyfikę branży kok sowniczej. Prace trwały 7 miesięcy, system został uruchomiony w kwietniu br. Integra torem systemu była firma Accenture. Jedno z głównych usprawnień było zwią zane z zakupami i gospodarką magazy nową, gdzie tradycyjny papierowy" obieg dokumentów zastąpiono elektronicznym procesem emisji i akceptacji dokumentów zintegrowanym z gospodarką magazynową i księgowością. Dodatkowo, w procesie za kupu surowców, system zintegrowano z informatycznym systemem wspomagania obsługi bocznicy kolejowej, co umożliwiło automatyczną rejestrację przyjęć surowców i weryfikację dostaw. W zakresie logistyki sprzedaży system nie tylko usprawnił proces planowania wysyłki koksu, ale także pozwolił na skrócenie czasu tworzenia do kumentów. Łatwy dostęp do zcentralizowa nych danych źródłowych z poszczególnych obszarów systemu usprawnił proces raportowania kosztów produkcji koksu i produktów węglopochodnych. I

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner Liliane Preusser - Rödl & Partner - Partner Marzena Rączkiewicz - Rödl & Partner - Associate Partner Bartłomiej Spyrka Historia

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU M2M COMARCH PLATFORM ERP EGERIA ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 PWIK RYBNIK Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Plac Grunwaldzki 1. 81-372 Gdynia. www.muzyczny.org

Dane Klienta: Plac Grunwaldzki 1. 81-372 Gdynia. www.muzyczny.org Dane Klienta: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej Plac Grunwaldzki 1 81-372 Gdynia www.muzyczny.org Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni działa na trójmiejskim rynku już kilkadziesiąt lat. Jest

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r.

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r. Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Jachranka 19-20.09.2011 r. GENESIS czyli o co chodzi? OSD obowiązki cz.1 I przykazanie będziesz opracowywał bilanse mocy i energii

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe Częstochowa, 04.02.2010 CASE STUDY 1. Nazwa firmy Głównym obszarem działalności biura jest świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie właściciela

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją 2010-03-29 BMM Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dużych form wtryskowych. Jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie i jedynym w Polsce posiadającym kompetencje w

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Przedsiębiorstwo Handlowe "CHEMIA" Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1945 roku. Specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Comarch OPT!MA w USKOM Sp. z o.o. Case Study

Wdrożenie Comarch OPT!MA w USKOM Sp. z o.o. Case Study Kożuchów, 15-01-2010r. Wdrożenie Comarch OPT!MA w USKOM Sp. z o.o. Case Study 1. USKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo Wiedza i inwestycje Doświadczenie, jakie zdobyliśmy w trakcie realizacji kolejnych projektów wdrożeniowych jest kapitałem, który pomnażamy inwestując w rozwój firmy i produktów. W oparciu o zaawansowane

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI ZAMÓWIENIA GIS BY CTI 1. Opis produktu. GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony z myślą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Akademii Kompetencji Comarch

Harmonogram Akademii Kompetencji Comarch Harmonogram Akademii Kompetencji Grupa warsztatowa nr 1 9.04.13 16.04.13 23.04.13 07.05.13 Ogólny wstęp o u, oprogramowaniu Optima i szansach słuchaczy po zakończeniu zajęć + e- commerce z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y! SIMPLE S.A. SIMPLE systemy zarządzania uczelnią 25 lat doświadczenia! SIMPLE od ponad 25 lat współpracuje z uczelniami dostarczając oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT.

Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT. Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT. Warszawa, 15 października 2015r. O SYGNITY PONAD 500 MLN PLN PRZYCHODU W FY2014 jedna

Bardziej szczegółowo

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Siedziba firmy: Tincques Sektor: Dystrybucja i sprzedaż Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Zakres projektu: 14 sklepów Chrétien Matériaux Distribution

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo