Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP"

Transkrypt

1 DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI KRZYSZTOF GROCHOWSKI DANIEL ZWIERZCHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy JACEK KURKUS Belma Accessories Systems Sp. z o.o. Streszczenie Doskonalenie rozwi za logistycznych w ramach przedsi biorstw realizuj cych procesy dynamicznego rozwoju skali i asortymentu produkowanych wyrobów, wymaga realizacji zada inwestycyjnych tworz cych baz techniczn i informatyczn dla wprowadzonych zmian. Baz techniczn logistyki stanowi magazyny wysokiego składowania z rozwi zaniami dojazdowymi oraz systemem WMS. Rozwi zania te pozwalaj na efektywne zarz dzanie procesami magazynowymi tj.: automatyzacji procesu umieszczania na regałach i pobierania asortymentów materiałów, oraz dostarczania ich do punktów wydawania na produkcj lub na sprzeda. Rozwi zania informacyjne logistyki zakupów, produkcji i sprzeda y stanowi systemy zintegrowane klasy ERP, gdzie w Belma Accessories Systems Sp. z o.o. wykorzystuje si MS Dynamics AX. Równolegle zapewnienie wy ej wymienionych standardów, tworzy podstaw nowoczesnych i skutecznych systemów logistycznych w przedsi biorstwach przemysłowych. Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP 1. Wprowadzenie W niniejszej pracy przedstawiona zostanie głównie logistyka w zakresie gospodarki magazynowej, która ma na celu koordynacj przepływów materiałowych i informacji dla usprawnienia czynno ci zwi zanych z: przyj ciem, przechowaniem, kompletacj i wydaniem wyrobów [3]. Z kolei H. Ch. Pohl uwa a, e logistyka to suma wszystkich działa, dzi ki którym dokonuje si kształtowanie, sterowanie i kontrola procesów ruchowych i procesów magazynowania w okre lonej sieci [8]. Zgodnie z powy ej zawartymi definicjami logistyki, prezentowane b d praktyczne rozwi zania, dotycz ce efektywnej realizacji procesów przemieszczania dóbr. W polskich przedsi biorstwach po realizowanych procesach transformacji a przede wszystkim w du ych organizacjach, fizyczny przepływ dóbr materialnych staj si bardziej skomplikowany. Powodem tego stanu jest cz sto brak wła ciwego dopasowania magazynów do składowanych tam towarów, brak wła ciwych dróg dojazdowych do magazynów, brak wła ciwego przepływu informacji dotycz cych

2 72 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy procesów magazynowania, brak odpowiednich nakładów inwestycyjnych na innowacyjne rozwi zania w zakresie logistyki. 2. Nowoczesne rozwi zania logistyczne w automatyzacji procesów magazynowych Odpowiednia realizacja zada gospodarki magazynowej zale y w głównej mierze od bazy technicznej, istniej cych czy te planowanych w przedsi biorstwie powierzchni magazynowych. Technologiczny proces magazynowy to zbiór czynno ci, które s wykonywane przez pracowników oraz niezb dne urz dzenia w trakcie przepływu zapasów przez magazyn, poczynaj c od rozładunku rodków transportu od dostawcy, poprzez przyj cie i składowanie, kompletowanie, wydawanie oraz załadunek na rodki transportu zewn trznego (odbiorców)[3]. Odpowiednia realizacja zada gospodarki magazynowej zale y równie od dobrze zorganizowanej słu by logistycznej, która w zmieniaj cym si dynamicznie otoczeniu musi posiada aktualne i dokładne informacje. Polega to na okre leniu kategorii informacji potrzebnych dla zarz dzania, ródeł i metod pozyskiwania tych informacji, a tak e zasad ich przetwarzania, przepływu i udost pniania. Niestety zarz dzaj cy cz sto posiadaj nieefektywnie przetwarzane, w niekompletne i czasami bezu yteczne i niewła ciwe informacje. Dlatego logistyk potrzebuje informacji przetworzonej, w prosty i logiczny sposób podany, czyli tak, e umo liwi ona podj cie wła ciwej decyzji. Aby sprosta tak sformułowanemu zadaniu, mened erowie zarz dzaj cy procesami logistycznymi, powinni inwestowa w rozwój informatyzacji, co równie pozwoli zautomatyzowa czynno ci wykonywane w ramach analizowanego procesu[4]. Dobr przesłank stanowi fakt, i coraz wi cej polskich przedsi biorstw decyduje si zautomatyzowa procesy zwi zane z magazynowaniem. Automatyzacja magazynu polega przede wszystkim na skonstruowaniu takiego systemu kontroli, który pozwoli realizowa płynnie wszystkie procesy obj te przedsi wzi ciem. Aby zapewni tak kontrol nad czynno ciami wykonywanymi wewn trz magazynu, jego mened erowie powinni zdecydowa si na zakup i implementacj systemu b d te systemów informatycznych. W zale no ci od mo liwo ci finansowych przedsi biorstwa czy te celów wynikaj cych z realizowanej strategii, zazwyczaj kadra zarz dzaj ca wybiera jedno z dwóch rozwi za : albo system klasy ERP (Enterprise Resource Planning), integruj cy dane przetwarzane w całym przedsi biorstwie, albo system WMS (Warehouse Management System), obsługuj cy szczegółowo procesy magazynowe. Ka dy z tych systemów ma swoje mocne i słabe strony. WMS obsługuje w ski obszar zwi zany z magazynowaniem, zmuszaj c przedsi biorc do realizacji wszystkich pozostałych procesów w innym systemie informatycznym, np. w ERP. Idealnym rozwi zaniem jest wi c współpraca obu systemów informatycznych. Posiadanie dobrego narz dzia informatycznego, zdefiniowanego pod k tem funkcjonalno ci odpowiadaj cym konkretnemu przedsi biorstwu, jest elementem niezb dnym w procesie automatyzacji czynno ci magazynowych. Przygotowuj c przedsi biorstwo do zmian zwi zanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, kierownictwo powinno zastanowi si nad zastosowaniem standaryzacji. Przekazywanie pewnych uniwersalnych informacji pomi dzy ogniwami ła cucha dostaw usprawnia funkcjonowanie automatycznego magazynu. Automatyczna identyfikacja oparta o standardy mo liwa jest bowiem wtedy, gdy wszyscy dostawcy w ten sam sposób oznaczaj swoje wyroby. Przez automatyzacj magazynu nale y równie rozumie wprowadzenie nowej technologii. Cz sto jest ona innowacyjna i droga, jednak ostatecznie jej wdro enie prowadzi do zmniejszenia kosztów i podniesienia konkurencyjno ci firmy[7].

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Integracja systemów identyfikacji towarów, z systemami informatycznymi zarz dzaj cymi procesami magazynowania, finansowymi i marketingowymi, przyczynia si do zoptymalizowania systemu informacyjnego usprawniaj cego przepływy fizyczne towarów. Integracja systemów identyfikacji z systemami informatycznymi klasy ERP pozwalaj na[9]: generowanie raportów koniecznych do uzupełnienia zapasów, monitorowanie wyrobów od dostawcy do wysyłki w czasie rzeczywistym, rejestracj przesuni magazynowych, rozliczenie transakcji magazynowych. Innym systemem identyfikacji towarów przemieszczaj cych si w magazynach jest technologia RFID (Radio Frequency Identyfication), która wykorzystywana jest w nowej generacji kodów kreskowych tzw. radiowych kodach kreskowych. Poprawne funkcjonowanie technologii RFID zale y od odpowiednio dobranego sprz tu tj. chipów i czytników oraz jak ju wcze niej wspomniano, od poł czenia systemów informatycznych, które zapewniaj integracj technologii radiowej z systemem ERP[5]. Celem dalszego usprawniania funkcjonowania magazynów, jest mo liwo doł czenia do wcze niejszych rozwi za, technologii EPC (Electronic Produkt Code), która jest wi cej ni tylko samym kodem. Pozwala ona na poł czenie technologii RFID z mo liwo ciami Internetu. Koncepcja wykorzystuje oprogramowanie po rednicz ce (middleware) stanowi ce interfejs mi dzy czytnikiem a aplikacj u ytkow (np. systemem ERP) i Internetem, który słu y do zarz dzania przepływem informacji w całej sieci EPC. Istnieje równie mo liwo wymiany danych mi dzy partnerami biznesowymi w oparciu o kody EPC[7]. Integracja automatycznej identyfikacji z systemami ERP we wszystkich obszarach zarz dzania ła cuchem dostaw, pozwala na uzyskanie przez przedsi biorstwo lepszych rezultatów, poprzez przekazywanie do zintegrowanego systemu wspomagaj cego zarz dzanie, danych w czasie rzeczywistym dotycz cych np. obrotu towarowego. Systemy informatyczne klasy ERP to systemy optymalizuj ce procesy biznesowe zarówno wewn trzne, jak i zewn trze zachodz ce w otoczeniu przedsi biorstwa poprzez oferowanie gotowych narz dzi pozwalaj cych automatyzowa wymian danych z kooperantami w całym ła cuchu logistycznym.

4 74 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy Tabela 1. Fazy i etapy procesu przygotowania do wdro enia systemu informatycznego w logistyce ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5 ETAP 6 ETAP 7 ETAP 8 Ocena potrzeb przedsi biorstwa w zakresie informacji logistycznej Prowadzenie analizy działania przedsi biorstwa i funkcjonowania systemu informacyjnego w logistyce Stworzenie wizji strategicznych nowego systemu informacyjnego w logistyce Przeprowadzenie bada Opracowanie i ocena realnych wariantów systemu informacyjnych w logistyce Eliminowanie przeszkód wewn trznych i zewn trznych oraz przeszkód implementarnych Przygotowanie do zatwierdzenia planu wdro enia systemu informacyjnego w logistyce Implementacja ocena efektów systemu informacyjnego w logistyce Mierniki sprawno ci informacji w logistyce ródło: [1]. Dodatkowo umo liwia modelowanie systemu zarz dzania oraz ledzenie powstawania warto ci dodanej i analizowanie kosztów powstaj cych na poszczególnych etapach wytwarzania[6]. Sprawne funkcjonowanie systemu informatycznego b d te systemów informatycznych w przedsi biorstwie szczególnie zale y od szczegółowego rozpisania etapów procesu przygotowania wdro enia w naszym przypadku w obszarze logistyki. Praktyczne zastosowanie powy szych rozwi za dotycz cych automatyzacji procesów magazynowych przedstawiono na prostym przykładzie zamieszczonym poni ej. Przykład Na rysunku 1 przedstawiono schemat magazynu wysokiego składowania. Mo na go podzieli na dwa podstawowe obszary: pierwszy to obszar obsługiwany przez człowieka, drugi jest w pełni zautomatyzowany. W momencie dostarczenia surowca b d materiału do magazynu paleta trafia do obszaru przyj. Paleta mo e by wyposa ona w etykiet logistyczn, a je li nie jest (zale y to od polityki firmy), zostaje oznakowana wygenerowanym w magazynie numerem referencyjnym, który znajduje odzwierciedlenie w kodzie kreskowym. Niezale nie od sposobu identyfikacji wa ne jest, by informacje o przyj ciu znalazły si w systemie zarz dzaj cym magazynem. Po ich zaktualizowaniu towar jest gotowy do przetransportowania do miejsca składowania. Pracownik magazynu przewozi palet (np. wózkiem widłowym) i ustawia j w punkcie wej ciowym układu przeno ników. Zeskanowanie kodu kreskowego znajduj cego si na palecie rozpoczyna ci g dalszych czynno ci. W pierwszej kolejno ci system zapami tuje, która paleta i z jakim towarem zostaje wprowadzona do zautomatyzowanej cz ci magazynu. W wyniku zeskanowania kodu pracownik otrzymuje informacj, jaki towar wprowadza do magazynu (informacja ta przedstawiona jest zazwyczaj w postaci numeru referencyjnego lub nazwy surowca czy materiału), a nast pnie potwierdza zgodno opisu z rzeczywistym towarem. W tym momencie paleta zostaje zwolniona, czyli wprowadzona na układ przeno ników. W drodze do obszaru składowania system ledzi ruch palety, jednocze nie sprawdzaj c rozło enie tego samego asortymentu na regałach magazynowych.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Wybrany zostaje ten korytarz, w którym towaru jest najmniej. Po wyborze korytarza system przydziela miejsce magazynowe, w którym towar zostanie ulokowany, generuj c jednocze nie dla układnicy zadanie przewiezienia palety w zarezerwowane wcze niej miejsce magazynowe[7]. Cały ten proces kontrolowany jest przez system WMS, gdzie rola człowieka ogranicza si do obsługi systemu. Informuje on o nie dotarciu jakiej palety lub wskazuje korytarz, w którym doszło do jakiej niezgodno ci. Zadaniem pracowników obsługuj cych system informatyczny i system mechaniczny jest sprawdzenie, co si stało, i podj cie działa maj cych na celu wyeliminowanie bł du. Przykład prezentuje proces przyj cia towaru do magazynu. Podobnie przebiega wydawanie palet z magazynu na produkcj b d działanie zgodne z zamówieniem klienta. Rys. 1 Schemat magazynu wysokiego składowania obsługiwanego przez zautomatyzowane procesy logistyczne ródło: opracowanie własne. 3. Wykorzystanie przez firm Belma Accessories Systems Sp. z o.o. zintegrowanego systemu MS Dynamics AX do kontroli realizowanych procesów logistycznych Funkcjonalno systemów informatycznych klasy ERP obejmuj cało procesów produkcyjnych i dystrybucji integruj c ró ne obszary działania przedsi biorstwa wewn trz, jak i na zewn trz. Wraz z umocnieniem si znaczenia systemów informatycznych klasy ERP dla przedsi biorstw pojawiły si szybko na rynku technologie internetowe oraz zwi zane z ni idee e-commerce. Powstały w wyniku ewolucji systemów informatycznych Internet stał si w sposób naturalny rodowiskiem systemów ERP. Zestawienie najwa niejszych procesów logistycznych oferowanych w systemie MS Dynamics AX klasy ERP przedstawiono w tabeli nr 2.

6 76 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy Zgodzi si nale y z J. R. Borkiem J. Muszy skim, e głównymi atrybutami systemów ERP w tym sytemu Dynamics s [2]: otwarto mo liwo integracji systemów ERP z otoczeniem, tzn. innymi systemami, usługami internetowymi, urz dzeniami mobilnymi; elastyczno polega na zmianie konfiguracji systemu w celu dostosowania do zmieniaj cych si praktyk i wymaga biznesowych; innowacyjno umo liwia u ytkownikom eksperymentowanie, symulacje i tworzenie własnych praktyk biznesowych szczególnie szeroko upowszechnionych w warunkach eksploatacji systemu MS Dynamics AX w Belma Accessories Systems. Tabela 2. Procesy logistyczne w MS Dynamics AX Moduł Logistyka Zarz dzanie magazynem ródło: Opracowanie własne. Funkcje Prognozowanie Wymiary towaru Parametry przechowywania Zaawansowane ledzenie dost pnych zapasów Zarz dzanie kwarantann Analiza ABC Zarz dzanie BOM Poło enie i przechowywanie Graficzny konstruktor BOM Wymiary magazynowe Obsługa kodów kreskowych Kontrola numerów seryjnych i numerów partii Przechowywanie w dowolnej lokalizacji Arkusze przyj towarów Lokalizacje w magazynach Pobieranie i wysyłka Zamówienia wyj cia Ró ne typy palet Technologie RFID i kody kreskowe Zarz dzanie kwarantann Rozmieszczenie i przechowywanie Wymiary magazynowania Kontrola numerów seryjnych i numerów partii Przechowywanie w losowej partii Przechowywanie w losowej lokalizacji Dziennik przyj i odło enia magazynowe Pobieranie i wysyłka przy u yciu zlece wyj cia Ró ne typy palet Technologia RFID i kody kreskowe Zarz dzanie kwarantann

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Nakłady inwestycyjne w przedsi biorstwach przemysłowych oraz w firmie Belma Accessories Systems Sp. z o.o. na rozwój procesów magazynowania 4.1. Poziom nakładów inwestycyjnych w przedsi biorstwach przetwórstwa przemysłowego w latach Zautomatyzowane magazyny zazwyczaj powstaj od podstaw. Przedsi biorstwa, które decyduj si na tak funkcjonuj ce magazyny musz ponie koszty zwi zane z budow, zakupem układnic i całego układu przeno ników oraz systemu informatycznego. Mimo du ej skali inwestycji poniesione nakłady zwracaj si relatywnie szybko, pod warunkiem, e cały system został dobrze zdefiniowany i przygotowany. W raporcie sporz dzonym przez KPMG Sp. z o.o., zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w ród 308 przedstawicieli kierownictwa przedsi biorstw przemysłowych działaj cych w Polsce. Celem badania było poznanie planów inwestycyjnych firm przetwórstwa przemysłowego na rok Prowadzone inwestycje ukierunkowane na zautomatyzowanie magazynów to głównie zakup maszyn i urz dze oraz rodków transportu. Analizuj c powy sze wyniki mo na zauwa y pozytywne zjawisko polegaj ce na tym, i w przedsi biorstwach poddanych badaniom nakłady inwestycyjne rosn b d pozostaj na tym samym poziomie. rodki finansowe przeznaczane na inwestycje w budynki i budowle rosły znacznie wolniej ni ma to miejsce w przypadku maszyn i urz dze. W roku 2013 wzrost tego typu inwestycji przewidywano w około 20% badanych przedsi biorstw. Bardziej dynamiczna sytuacja wygl da w obszarze rodków transportu. Planowane nominalne tempo wzrostu nakładów na transport w 2013 roku wyniosło 1,5% w porównaniu z prawie 7% w roku 2012 (rysunek nr 2), co mogło by spowodowane profilem wykorzystania rodków w ramach projektów dofinansowanych z UE.

8 78 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy Rys. 2. Nakłady inwestycyjne na rodki trwałe przetwórstwa przemysłowego ródło: opracowanie KPMG Polska Innowacyjny, kompleksowy, wieloletni program inwestycyjny ródłem dynamicznego rozwoju Belma Accessories Systems Sp. z o.o Utworzone przy wsparciu kapitału niemieckiego w 2001 roku Przedsi biorstwo Belma Accesories Systems Sp z o.o., bazuj ce na wieloletnim do wiadczeniu kadr Firmy BELMA SA, jego technicznych i organizacyjnych kompetencji, podj ło wytyczanie programu dynamicznego rozwoju zapewniaj cego przetrwanie i rozwój organizacji w konkurencyjnym rodowisku. Kryterium wykorzystania zaawansowanych zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych do obróbki blach, wysoki stan zaawansowania organizacji zarz dzania z zastosowaniem systemów zintegrowanych ERP i silne wi zi biznesowe uzyskane w bezpo redniej współpracy z niemieckim koncernem stanowiły punkt wyj cia ambitnego programu rozwoju. Do wiadczona w realizacji tego profilu produkcji kadra kierownicza i pracownicy nowej organizacji z Prezesem Zarz du mgr in. Jackiem Kurkusem opracowała i wdro yła program rozwoju przedsi biorstwa, którego najwa niejsze elementy zostan w tym rozdziale zaprezentowane. Priorytetowe zadanie inwestycyjne stanowiła budowa zintegrowanego technologicznie, funkcjonalnie i logistycznie kompleksu budynków integruj cych

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, modernizacj dotychczasowych pomieszcze z powi kszeniem jej z m 2 w roku 2001, do m 2 zrealizowanych do roku Przewidywane jest oddanie do u ytku dalszych 7500 m 2 powierzchni magazynowo produkcyjnych do roku Nowy obiekt produkcyjny umo liwiał zlokalizowanie zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, magazynów surowca, i składowania mi dzyoperacyjnego oraz konfekcjonowania i magazynowania wyrobów gotowych z odpowiednim osprz tem dla prac operatorskich i czterema bramami logistycznymi. Zako czona w roku 2013 budowa bazy nowoczesnych budynków integruj cych posiadane zasoby Firmy, stanowiła podstaw rozwoju produkcji z 18 mln PLN przy zatrudnieniu w roku pracowników, do 156 mln PLN (wzrost o 767%) w 2013 roku przy zatrudnieniu 720 osób (wzrost o 407%). Przytoczone wy ej parametry rozwoju przedsi biorstwa wskazuj na wyst powanie równoległego wzrostu skali produkcji i zatrudnienia (w mniejszym wymiarze) powi zanym z redukcj wska nika zatrudnienia pracowników administracyjnych przedsi biorstwa z 28% w roku 2002 do 19% w Rezultat ten osi gni to poprzez znakomite wdro enie systemu ERP i wprowadzenie zasad procesowego zarz dzania przedsi biorstwem. Cytowane rezultaty wzrostu wielu wska ników produktywno ci doprowadziły do wzrostu wydajno ci na jednego pracownika w stosunku do wzrostu warto ci sprzeda y w Euro o około 50% (do wzrostu wydajno ci pracy wyra aj cej si wzrostem o 50% warto ci sprzeda y w EURO na przeci tnie zatrudnionego w Firmie pracownika). Taki stan wydajno ci pracy gwarantuje utrzymanie na odpowiednim poziomie przewagi konkurencyjnej Belma Accessories Systems Sp. z o.o. i stabiln współprac z partnerami. Osi gni ta skala rozwoju dokonała si przy dominacji w 85% eksportu odpowiadaj cemu cało ci produkcji, kierowanej na rynek niemiecki, poprzez, który wytwarzane wysokojako ciowe komponenty trafiały na rynki globalne. Dobór wła ciwych rozwi za logistycznych w procesie rozwoju organizacji pozwala na elastyczne dostosowanie si do zmiennego popytu odbiorców, który w roku 2013 w Belma Accessories kształtował si nast puj co w zakresie poziomu miesi cznej sprzeda y: w miesi cach 1 6 redniomiesi czna sprzeda mie ciła si w granicach 10,6 mln PLN, w miesi cach 7 8 redniomiesi czna sprzeda mie ciła si w granicach 14,1 mln PLN, w miesi cach 9 11 redniomiesi czna sprzeda mie ciła si w granicach 16,3 mln PLN. Powy sze dane pochodz ce z systemu informacji finansowej przedsi biorstwa ilustruj, jak du e mog by fluktuacje poziomu sprzeda y mieszcz ce si w granicach 150% pomi dzy grupami miesi cy. Na uwag zasługuje fakt, e rezultat ten wyst pił w warunkach przedsi biorstwa produkuj cego wyroby o krótkich cyklach wytwarzania. Nowoczesne, konkurencyjne procesy technologiczne, zarz dzanie wspomagane pełnym zakresem funkcjonalno ci i sterowania produkcj systemem ERP MS Dynamics AX w wersji Pull oraz do wiadczona kadra uzupełniana proporcjonalnie do wzrostu skali produkcji i współczynnika zmianowo ci, stanowi ródła przewagi konkurencyjnej. Niezwykle wa nymczynnikiem stabilnego wzrostu skali produkcji stanowiło rozwi zanie projektowe hal produkcyjno-magazynowych I etapu inwestycyjnego w ramach, którego utworzono bezkolizyjne ci gi logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji z wielobramow komunikacj z otoczeniem. Taki standard infrastruktury logistycznej w przedsi biorstwie pozwalał rozwi za organizacj dostaw materiałów do produkcji, magazynowania produkcji w toku i kompletacji zlece oraz ich spedycji, w terminach i kompletacji wymaganej przez odbiorc.

10 80 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy 5. Podsumowanie Warunkiem elastycznego funkcjonowania w ramach wymagaj cego otoczenia rynkowego przedsi biorstw jest ich dostosowanie do potrzeb współczesnych standardów logistyki umo liwiaj cej wła ciw obsług klienta. Jest to równie konieczno dostosowania infrastruktury obiektów budowlanych wykorzystywanych przez organizacj, do bezkolizyjnej realizacji przepływów materiałowych w obszarach logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, co wymaga uwzgl dnienia w programach rozwoju organizacji. Inwestycje dokonane w infrastruktur pomieszcze uwzgl dniaj ce efektywn organizacj procesów logistycznych w przedsi biorstwie w poł czeniu z zastosowaniem technologii informacyjnych stwarzaj mo liwo wielokrotnego wzrostu skali produkcji w badanej organizacji. Rezultatem kompleksowego programu rozwoju przedsi biorstwa uwzgl dniaj cego rozwój technologii, organizacji produkcji i zarz dzania logistycznego był 8,7 krotny wzrost warto ci sprzeda y, przy 5,1 krotnym wzro cie zatrudnienia i przy proefektywno ciowej zmianie jego struktury. Wyniki systematycznego rozwoju organizacji produkuj cej wyroby o wył cznie eksportowym przeznaczeniu, stanowi przykład pozytywnych przeobra e zachodz cych w polskich przedsi biorstwach a poprzez nie w polskiej gospodarce. Bibliografia 1. Abt S., Zarz dzanie logistyczne w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa 1998, s Borek J.R., Muszy ski J., Systemy RFID w przedsi biorstwie, Networld, 2006, nr Dudzi ski, M. Kizyn, Vademecum gospodarki magazynowej, O rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gda sk 2002, s Korczak J., In ynieria procesów logistycznych, Wydawnictwo Uczelniane Wy szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s Krawczy M., Trojnar, B. RFID nowe ródło przewagi konkurencyjnej, ( ). 6. Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemów BAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk Malanowska I., Fajfer P., Zastosowanie nowoczesnych technologii dla zwi kszenia efektywno- ci zarz dzania magazynem, E-mentor nr 2 (39)/2011 Dwumiesi cznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 8. Pohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarz dzania, ILiM, Pozna 2001, s Witkowski J., Logistyka w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2002.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, IMPROVEMENT OF LOGISTICS SOLUTIONS, AS A RESULT OF INVESTMENT PROCESSES AND APPLICATIONS ERP CLASS SYSTEM MS DYNAMICS AX ENTERPRISE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. IN BYDGOSZCZ Summary Improving logistics solutions within enterprises implementing dynamic processes of development scale and range of products, requires the implementation of investment projects forming the technical basis and information technology for the changes. Its technical logistics are high bay warehouses with access roads solutions and WMS systems. These solutions allow for efficient warehouse management processes i.e. automate the process of placing on the shelves and download selections of materials and deliver them to distribution points on the production or sale. Solutions Information logistics purchasing, production and sales are integrated ERP systems, where Belma Accessories Systems Sp. z o.o. uses MS Dynamics AX. In parallel to provide the abovementioned standards, forms the basis of modern and efficient logistics systems in industrial enterprises. Keywords: logistics, warehouse, investment processes, ERP systems Ludosław Drelichowski Krzysztof Grochowski Daniel Zwierzchowski Management Information Systems University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz ul. Fordo ska 430, Bydgoszcz, Poland Jacek Kurkus Belma Accessories Systems Sp. z o.o

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Realizacja Projektu a zapisy umowy o dofinansowanie 1 Trwa projektu - 8 ust. 1-3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe rynku Litwy. w zakresie eksportu chemii budowlanej. dla przedsi biorstwa. KNAUFMANN Sp. z o. o.

Badania marketingowe rynku Litwy. w zakresie eksportu chemii budowlanej. dla przedsi biorstwa. KNAUFMANN Sp. z o. o. Badania marketingowe rynku Litwy w zakresie eksportu chemii budowlanej dla przedsi biorstwa KNAUFMANN Sp. z o. o. dokument opracowany przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. www.bdi.info.pl Badania

Bardziej szczegółowo