Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP"

Transkrypt

1 DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI KRZYSZTOF GROCHOWSKI DANIEL ZWIERZCHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy JACEK KURKUS Belma Accessories Systems Sp. z o.o. Streszczenie Doskonalenie rozwi za logistycznych w ramach przedsi biorstw realizuj cych procesy dynamicznego rozwoju skali i asortymentu produkowanych wyrobów, wymaga realizacji zada inwestycyjnych tworz cych baz techniczn i informatyczn dla wprowadzonych zmian. Baz techniczn logistyki stanowi magazyny wysokiego składowania z rozwi zaniami dojazdowymi oraz systemem WMS. Rozwi zania te pozwalaj na efektywne zarz dzanie procesami magazynowymi tj.: automatyzacji procesu umieszczania na regałach i pobierania asortymentów materiałów, oraz dostarczania ich do punktów wydawania na produkcj lub na sprzeda. Rozwi zania informacyjne logistyki zakupów, produkcji i sprzeda y stanowi systemy zintegrowane klasy ERP, gdzie w Belma Accessories Systems Sp. z o.o. wykorzystuje si MS Dynamics AX. Równolegle zapewnienie wy ej wymienionych standardów, tworzy podstaw nowoczesnych i skutecznych systemów logistycznych w przedsi biorstwach przemysłowych. Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP 1. Wprowadzenie W niniejszej pracy przedstawiona zostanie głównie logistyka w zakresie gospodarki magazynowej, która ma na celu koordynacj przepływów materiałowych i informacji dla usprawnienia czynno ci zwi zanych z: przyj ciem, przechowaniem, kompletacj i wydaniem wyrobów [3]. Z kolei H. Ch. Pohl uwa a, e logistyka to suma wszystkich działa, dzi ki którym dokonuje si kształtowanie, sterowanie i kontrola procesów ruchowych i procesów magazynowania w okre lonej sieci [8]. Zgodnie z powy ej zawartymi definicjami logistyki, prezentowane b d praktyczne rozwi zania, dotycz ce efektywnej realizacji procesów przemieszczania dóbr. W polskich przedsi biorstwach po realizowanych procesach transformacji a przede wszystkim w du ych organizacjach, fizyczny przepływ dóbr materialnych staj si bardziej skomplikowany. Powodem tego stanu jest cz sto brak wła ciwego dopasowania magazynów do składowanych tam towarów, brak wła ciwych dróg dojazdowych do magazynów, brak wła ciwego przepływu informacji dotycz cych

2 72 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy procesów magazynowania, brak odpowiednich nakładów inwestycyjnych na innowacyjne rozwi zania w zakresie logistyki. 2. Nowoczesne rozwi zania logistyczne w automatyzacji procesów magazynowych Odpowiednia realizacja zada gospodarki magazynowej zale y w głównej mierze od bazy technicznej, istniej cych czy te planowanych w przedsi biorstwie powierzchni magazynowych. Technologiczny proces magazynowy to zbiór czynno ci, które s wykonywane przez pracowników oraz niezb dne urz dzenia w trakcie przepływu zapasów przez magazyn, poczynaj c od rozładunku rodków transportu od dostawcy, poprzez przyj cie i składowanie, kompletowanie, wydawanie oraz załadunek na rodki transportu zewn trznego (odbiorców)[3]. Odpowiednia realizacja zada gospodarki magazynowej zale y równie od dobrze zorganizowanej słu by logistycznej, która w zmieniaj cym si dynamicznie otoczeniu musi posiada aktualne i dokładne informacje. Polega to na okre leniu kategorii informacji potrzebnych dla zarz dzania, ródeł i metod pozyskiwania tych informacji, a tak e zasad ich przetwarzania, przepływu i udost pniania. Niestety zarz dzaj cy cz sto posiadaj nieefektywnie przetwarzane, w niekompletne i czasami bezu yteczne i niewła ciwe informacje. Dlatego logistyk potrzebuje informacji przetworzonej, w prosty i logiczny sposób podany, czyli tak, e umo liwi ona podj cie wła ciwej decyzji. Aby sprosta tak sformułowanemu zadaniu, mened erowie zarz dzaj cy procesami logistycznymi, powinni inwestowa w rozwój informatyzacji, co równie pozwoli zautomatyzowa czynno ci wykonywane w ramach analizowanego procesu[4]. Dobr przesłank stanowi fakt, i coraz wi cej polskich przedsi biorstw decyduje si zautomatyzowa procesy zwi zane z magazynowaniem. Automatyzacja magazynu polega przede wszystkim na skonstruowaniu takiego systemu kontroli, który pozwoli realizowa płynnie wszystkie procesy obj te przedsi wzi ciem. Aby zapewni tak kontrol nad czynno ciami wykonywanymi wewn trz magazynu, jego mened erowie powinni zdecydowa si na zakup i implementacj systemu b d te systemów informatycznych. W zale no ci od mo liwo ci finansowych przedsi biorstwa czy te celów wynikaj cych z realizowanej strategii, zazwyczaj kadra zarz dzaj ca wybiera jedno z dwóch rozwi za : albo system klasy ERP (Enterprise Resource Planning), integruj cy dane przetwarzane w całym przedsi biorstwie, albo system WMS (Warehouse Management System), obsługuj cy szczegółowo procesy magazynowe. Ka dy z tych systemów ma swoje mocne i słabe strony. WMS obsługuje w ski obszar zwi zany z magazynowaniem, zmuszaj c przedsi biorc do realizacji wszystkich pozostałych procesów w innym systemie informatycznym, np. w ERP. Idealnym rozwi zaniem jest wi c współpraca obu systemów informatycznych. Posiadanie dobrego narz dzia informatycznego, zdefiniowanego pod k tem funkcjonalno ci odpowiadaj cym konkretnemu przedsi biorstwu, jest elementem niezb dnym w procesie automatyzacji czynno ci magazynowych. Przygotowuj c przedsi biorstwo do zmian zwi zanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, kierownictwo powinno zastanowi si nad zastosowaniem standaryzacji. Przekazywanie pewnych uniwersalnych informacji pomi dzy ogniwami ła cucha dostaw usprawnia funkcjonowanie automatycznego magazynu. Automatyczna identyfikacja oparta o standardy mo liwa jest bowiem wtedy, gdy wszyscy dostawcy w ten sam sposób oznaczaj swoje wyroby. Przez automatyzacj magazynu nale y równie rozumie wprowadzenie nowej technologii. Cz sto jest ona innowacyjna i droga, jednak ostatecznie jej wdro enie prowadzi do zmniejszenia kosztów i podniesienia konkurencyjno ci firmy[7].

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Integracja systemów identyfikacji towarów, z systemami informatycznymi zarz dzaj cymi procesami magazynowania, finansowymi i marketingowymi, przyczynia si do zoptymalizowania systemu informacyjnego usprawniaj cego przepływy fizyczne towarów. Integracja systemów identyfikacji z systemami informatycznymi klasy ERP pozwalaj na[9]: generowanie raportów koniecznych do uzupełnienia zapasów, monitorowanie wyrobów od dostawcy do wysyłki w czasie rzeczywistym, rejestracj przesuni magazynowych, rozliczenie transakcji magazynowych. Innym systemem identyfikacji towarów przemieszczaj cych si w magazynach jest technologia RFID (Radio Frequency Identyfication), która wykorzystywana jest w nowej generacji kodów kreskowych tzw. radiowych kodach kreskowych. Poprawne funkcjonowanie technologii RFID zale y od odpowiednio dobranego sprz tu tj. chipów i czytników oraz jak ju wcze niej wspomniano, od poł czenia systemów informatycznych, które zapewniaj integracj technologii radiowej z systemem ERP[5]. Celem dalszego usprawniania funkcjonowania magazynów, jest mo liwo doł czenia do wcze niejszych rozwi za, technologii EPC (Electronic Produkt Code), która jest wi cej ni tylko samym kodem. Pozwala ona na poł czenie technologii RFID z mo liwo ciami Internetu. Koncepcja wykorzystuje oprogramowanie po rednicz ce (middleware) stanowi ce interfejs mi dzy czytnikiem a aplikacj u ytkow (np. systemem ERP) i Internetem, który słu y do zarz dzania przepływem informacji w całej sieci EPC. Istnieje równie mo liwo wymiany danych mi dzy partnerami biznesowymi w oparciu o kody EPC[7]. Integracja automatycznej identyfikacji z systemami ERP we wszystkich obszarach zarz dzania ła cuchem dostaw, pozwala na uzyskanie przez przedsi biorstwo lepszych rezultatów, poprzez przekazywanie do zintegrowanego systemu wspomagaj cego zarz dzanie, danych w czasie rzeczywistym dotycz cych np. obrotu towarowego. Systemy informatyczne klasy ERP to systemy optymalizuj ce procesy biznesowe zarówno wewn trzne, jak i zewn trze zachodz ce w otoczeniu przedsi biorstwa poprzez oferowanie gotowych narz dzi pozwalaj cych automatyzowa wymian danych z kooperantami w całym ła cuchu logistycznym.

4 74 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy Tabela 1. Fazy i etapy procesu przygotowania do wdro enia systemu informatycznego w logistyce ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5 ETAP 6 ETAP 7 ETAP 8 Ocena potrzeb przedsi biorstwa w zakresie informacji logistycznej Prowadzenie analizy działania przedsi biorstwa i funkcjonowania systemu informacyjnego w logistyce Stworzenie wizji strategicznych nowego systemu informacyjnego w logistyce Przeprowadzenie bada Opracowanie i ocena realnych wariantów systemu informacyjnych w logistyce Eliminowanie przeszkód wewn trznych i zewn trznych oraz przeszkód implementarnych Przygotowanie do zatwierdzenia planu wdro enia systemu informacyjnego w logistyce Implementacja ocena efektów systemu informacyjnego w logistyce Mierniki sprawno ci informacji w logistyce ródło: [1]. Dodatkowo umo liwia modelowanie systemu zarz dzania oraz ledzenie powstawania warto ci dodanej i analizowanie kosztów powstaj cych na poszczególnych etapach wytwarzania[6]. Sprawne funkcjonowanie systemu informatycznego b d te systemów informatycznych w przedsi biorstwie szczególnie zale y od szczegółowego rozpisania etapów procesu przygotowania wdro enia w naszym przypadku w obszarze logistyki. Praktyczne zastosowanie powy szych rozwi za dotycz cych automatyzacji procesów magazynowych przedstawiono na prostym przykładzie zamieszczonym poni ej. Przykład Na rysunku 1 przedstawiono schemat magazynu wysokiego składowania. Mo na go podzieli na dwa podstawowe obszary: pierwszy to obszar obsługiwany przez człowieka, drugi jest w pełni zautomatyzowany. W momencie dostarczenia surowca b d materiału do magazynu paleta trafia do obszaru przyj. Paleta mo e by wyposa ona w etykiet logistyczn, a je li nie jest (zale y to od polityki firmy), zostaje oznakowana wygenerowanym w magazynie numerem referencyjnym, który znajduje odzwierciedlenie w kodzie kreskowym. Niezale nie od sposobu identyfikacji wa ne jest, by informacje o przyj ciu znalazły si w systemie zarz dzaj cym magazynem. Po ich zaktualizowaniu towar jest gotowy do przetransportowania do miejsca składowania. Pracownik magazynu przewozi palet (np. wózkiem widłowym) i ustawia j w punkcie wej ciowym układu przeno ników. Zeskanowanie kodu kreskowego znajduj cego si na palecie rozpoczyna ci g dalszych czynno ci. W pierwszej kolejno ci system zapami tuje, która paleta i z jakim towarem zostaje wprowadzona do zautomatyzowanej cz ci magazynu. W wyniku zeskanowania kodu pracownik otrzymuje informacj, jaki towar wprowadza do magazynu (informacja ta przedstawiona jest zazwyczaj w postaci numeru referencyjnego lub nazwy surowca czy materiału), a nast pnie potwierdza zgodno opisu z rzeczywistym towarem. W tym momencie paleta zostaje zwolniona, czyli wprowadzona na układ przeno ników. W drodze do obszaru składowania system ledzi ruch palety, jednocze nie sprawdzaj c rozło enie tego samego asortymentu na regałach magazynowych.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Wybrany zostaje ten korytarz, w którym towaru jest najmniej. Po wyborze korytarza system przydziela miejsce magazynowe, w którym towar zostanie ulokowany, generuj c jednocze nie dla układnicy zadanie przewiezienia palety w zarezerwowane wcze niej miejsce magazynowe[7]. Cały ten proces kontrolowany jest przez system WMS, gdzie rola człowieka ogranicza si do obsługi systemu. Informuje on o nie dotarciu jakiej palety lub wskazuje korytarz, w którym doszło do jakiej niezgodno ci. Zadaniem pracowników obsługuj cych system informatyczny i system mechaniczny jest sprawdzenie, co si stało, i podj cie działa maj cych na celu wyeliminowanie bł du. Przykład prezentuje proces przyj cia towaru do magazynu. Podobnie przebiega wydawanie palet z magazynu na produkcj b d działanie zgodne z zamówieniem klienta. Rys. 1 Schemat magazynu wysokiego składowania obsługiwanego przez zautomatyzowane procesy logistyczne ródło: opracowanie własne. 3. Wykorzystanie przez firm Belma Accessories Systems Sp. z o.o. zintegrowanego systemu MS Dynamics AX do kontroli realizowanych procesów logistycznych Funkcjonalno systemów informatycznych klasy ERP obejmuj cało procesów produkcyjnych i dystrybucji integruj c ró ne obszary działania przedsi biorstwa wewn trz, jak i na zewn trz. Wraz z umocnieniem si znaczenia systemów informatycznych klasy ERP dla przedsi biorstw pojawiły si szybko na rynku technologie internetowe oraz zwi zane z ni idee e-commerce. Powstały w wyniku ewolucji systemów informatycznych Internet stał si w sposób naturalny rodowiskiem systemów ERP. Zestawienie najwa niejszych procesów logistycznych oferowanych w systemie MS Dynamics AX klasy ERP przedstawiono w tabeli nr 2.

6 76 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy Zgodzi si nale y z J. R. Borkiem J. Muszy skim, e głównymi atrybutami systemów ERP w tym sytemu Dynamics s [2]: otwarto mo liwo integracji systemów ERP z otoczeniem, tzn. innymi systemami, usługami internetowymi, urz dzeniami mobilnymi; elastyczno polega na zmianie konfiguracji systemu w celu dostosowania do zmieniaj cych si praktyk i wymaga biznesowych; innowacyjno umo liwia u ytkownikom eksperymentowanie, symulacje i tworzenie własnych praktyk biznesowych szczególnie szeroko upowszechnionych w warunkach eksploatacji systemu MS Dynamics AX w Belma Accessories Systems. Tabela 2. Procesy logistyczne w MS Dynamics AX Moduł Logistyka Zarz dzanie magazynem ródło: Opracowanie własne. Funkcje Prognozowanie Wymiary towaru Parametry przechowywania Zaawansowane ledzenie dost pnych zapasów Zarz dzanie kwarantann Analiza ABC Zarz dzanie BOM Poło enie i przechowywanie Graficzny konstruktor BOM Wymiary magazynowe Obsługa kodów kreskowych Kontrola numerów seryjnych i numerów partii Przechowywanie w dowolnej lokalizacji Arkusze przyj towarów Lokalizacje w magazynach Pobieranie i wysyłka Zamówienia wyj cia Ró ne typy palet Technologie RFID i kody kreskowe Zarz dzanie kwarantann Rozmieszczenie i przechowywanie Wymiary magazynowania Kontrola numerów seryjnych i numerów partii Przechowywanie w losowej partii Przechowywanie w losowej lokalizacji Dziennik przyj i odło enia magazynowe Pobieranie i wysyłka przy u yciu zlece wyj cia Ró ne typy palet Technologia RFID i kody kreskowe Zarz dzanie kwarantann

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Nakłady inwestycyjne w przedsi biorstwach przemysłowych oraz w firmie Belma Accessories Systems Sp. z o.o. na rozwój procesów magazynowania 4.1. Poziom nakładów inwestycyjnych w przedsi biorstwach przetwórstwa przemysłowego w latach Zautomatyzowane magazyny zazwyczaj powstaj od podstaw. Przedsi biorstwa, które decyduj si na tak funkcjonuj ce magazyny musz ponie koszty zwi zane z budow, zakupem układnic i całego układu przeno ników oraz systemu informatycznego. Mimo du ej skali inwestycji poniesione nakłady zwracaj si relatywnie szybko, pod warunkiem, e cały system został dobrze zdefiniowany i przygotowany. W raporcie sporz dzonym przez KPMG Sp. z o.o., zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w ród 308 przedstawicieli kierownictwa przedsi biorstw przemysłowych działaj cych w Polsce. Celem badania było poznanie planów inwestycyjnych firm przetwórstwa przemysłowego na rok Prowadzone inwestycje ukierunkowane na zautomatyzowanie magazynów to głównie zakup maszyn i urz dze oraz rodków transportu. Analizuj c powy sze wyniki mo na zauwa y pozytywne zjawisko polegaj ce na tym, i w przedsi biorstwach poddanych badaniom nakłady inwestycyjne rosn b d pozostaj na tym samym poziomie. rodki finansowe przeznaczane na inwestycje w budynki i budowle rosły znacznie wolniej ni ma to miejsce w przypadku maszyn i urz dze. W roku 2013 wzrost tego typu inwestycji przewidywano w około 20% badanych przedsi biorstw. Bardziej dynamiczna sytuacja wygl da w obszarze rodków transportu. Planowane nominalne tempo wzrostu nakładów na transport w 2013 roku wyniosło 1,5% w porównaniu z prawie 7% w roku 2012 (rysunek nr 2), co mogło by spowodowane profilem wykorzystania rodków w ramach projektów dofinansowanych z UE.

8 78 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy Rys. 2. Nakłady inwestycyjne na rodki trwałe przetwórstwa przemysłowego ródło: opracowanie KPMG Polska Innowacyjny, kompleksowy, wieloletni program inwestycyjny ródłem dynamicznego rozwoju Belma Accessories Systems Sp. z o.o Utworzone przy wsparciu kapitału niemieckiego w 2001 roku Przedsi biorstwo Belma Accesories Systems Sp z o.o., bazuj ce na wieloletnim do wiadczeniu kadr Firmy BELMA SA, jego technicznych i organizacyjnych kompetencji, podj ło wytyczanie programu dynamicznego rozwoju zapewniaj cego przetrwanie i rozwój organizacji w konkurencyjnym rodowisku. Kryterium wykorzystania zaawansowanych zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych do obróbki blach, wysoki stan zaawansowania organizacji zarz dzania z zastosowaniem systemów zintegrowanych ERP i silne wi zi biznesowe uzyskane w bezpo redniej współpracy z niemieckim koncernem stanowiły punkt wyj cia ambitnego programu rozwoju. Do wiadczona w realizacji tego profilu produkcji kadra kierownicza i pracownicy nowej organizacji z Prezesem Zarz du mgr in. Jackiem Kurkusem opracowała i wdro yła program rozwoju przedsi biorstwa, którego najwa niejsze elementy zostan w tym rozdziale zaprezentowane. Priorytetowe zadanie inwestycyjne stanowiła budowa zintegrowanego technologicznie, funkcjonalnie i logistycznie kompleksu budynków integruj cych

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, modernizacj dotychczasowych pomieszcze z powi kszeniem jej z m 2 w roku 2001, do m 2 zrealizowanych do roku Przewidywane jest oddanie do u ytku dalszych 7500 m 2 powierzchni magazynowo produkcyjnych do roku Nowy obiekt produkcyjny umo liwiał zlokalizowanie zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, magazynów surowca, i składowania mi dzyoperacyjnego oraz konfekcjonowania i magazynowania wyrobów gotowych z odpowiednim osprz tem dla prac operatorskich i czterema bramami logistycznymi. Zako czona w roku 2013 budowa bazy nowoczesnych budynków integruj cych posiadane zasoby Firmy, stanowiła podstaw rozwoju produkcji z 18 mln PLN przy zatrudnieniu w roku pracowników, do 156 mln PLN (wzrost o 767%) w 2013 roku przy zatrudnieniu 720 osób (wzrost o 407%). Przytoczone wy ej parametry rozwoju przedsi biorstwa wskazuj na wyst powanie równoległego wzrostu skali produkcji i zatrudnienia (w mniejszym wymiarze) powi zanym z redukcj wska nika zatrudnienia pracowników administracyjnych przedsi biorstwa z 28% w roku 2002 do 19% w Rezultat ten osi gni to poprzez znakomite wdro enie systemu ERP i wprowadzenie zasad procesowego zarz dzania przedsi biorstwem. Cytowane rezultaty wzrostu wielu wska ników produktywno ci doprowadziły do wzrostu wydajno ci na jednego pracownika w stosunku do wzrostu warto ci sprzeda y w Euro o około 50% (do wzrostu wydajno ci pracy wyra aj cej si wzrostem o 50% warto ci sprzeda y w EURO na przeci tnie zatrudnionego w Firmie pracownika). Taki stan wydajno ci pracy gwarantuje utrzymanie na odpowiednim poziomie przewagi konkurencyjnej Belma Accessories Systems Sp. z o.o. i stabiln współprac z partnerami. Osi gni ta skala rozwoju dokonała si przy dominacji w 85% eksportu odpowiadaj cemu cało ci produkcji, kierowanej na rynek niemiecki, poprzez, który wytwarzane wysokojako ciowe komponenty trafiały na rynki globalne. Dobór wła ciwych rozwi za logistycznych w procesie rozwoju organizacji pozwala na elastyczne dostosowanie si do zmiennego popytu odbiorców, który w roku 2013 w Belma Accessories kształtował si nast puj co w zakresie poziomu miesi cznej sprzeda y: w miesi cach 1 6 redniomiesi czna sprzeda mie ciła si w granicach 10,6 mln PLN, w miesi cach 7 8 redniomiesi czna sprzeda mie ciła si w granicach 14,1 mln PLN, w miesi cach 9 11 redniomiesi czna sprzeda mie ciła si w granicach 16,3 mln PLN. Powy sze dane pochodz ce z systemu informacji finansowej przedsi biorstwa ilustruj, jak du e mog by fluktuacje poziomu sprzeda y mieszcz ce si w granicach 150% pomi dzy grupami miesi cy. Na uwag zasługuje fakt, e rezultat ten wyst pił w warunkach przedsi biorstwa produkuj cego wyroby o krótkich cyklach wytwarzania. Nowoczesne, konkurencyjne procesy technologiczne, zarz dzanie wspomagane pełnym zakresem funkcjonalno ci i sterowania produkcj systemem ERP MS Dynamics AX w wersji Pull oraz do wiadczona kadra uzupełniana proporcjonalnie do wzrostu skali produkcji i współczynnika zmianowo ci, stanowi ródła przewagi konkurencyjnej. Niezwykle wa nymczynnikiem stabilnego wzrostu skali produkcji stanowiło rozwi zanie projektowe hal produkcyjno-magazynowych I etapu inwestycyjnego w ramach, którego utworzono bezkolizyjne ci gi logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji z wielobramow komunikacj z otoczeniem. Taki standard infrastruktury logistycznej w przedsi biorstwie pozwalał rozwi za organizacj dostaw materiałów do produkcji, magazynowania produkcji w toku i kompletacji zlece oraz ich spedycji, w terminach i kompletacji wymaganej przez odbiorc.

10 80 L. Drelichowski, K. Grochowski, D. Zwierzchowski, J. Kurkus Doskonalenie rozwi za logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowa systemu klasy ERP MS Dynamics AX w przedsi biorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy 5. Podsumowanie Warunkiem elastycznego funkcjonowania w ramach wymagaj cego otoczenia rynkowego przedsi biorstw jest ich dostosowanie do potrzeb współczesnych standardów logistyki umo liwiaj cej wła ciw obsług klienta. Jest to równie konieczno dostosowania infrastruktury obiektów budowlanych wykorzystywanych przez organizacj, do bezkolizyjnej realizacji przepływów materiałowych w obszarach logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, co wymaga uwzgl dnienia w programach rozwoju organizacji. Inwestycje dokonane w infrastruktur pomieszcze uwzgl dniaj ce efektywn organizacj procesów logistycznych w przedsi biorstwie w poł czeniu z zastosowaniem technologii informacyjnych stwarzaj mo liwo wielokrotnego wzrostu skali produkcji w badanej organizacji. Rezultatem kompleksowego programu rozwoju przedsi biorstwa uwzgl dniaj cego rozwój technologii, organizacji produkcji i zarz dzania logistycznego był 8,7 krotny wzrost warto ci sprzeda y, przy 5,1 krotnym wzro cie zatrudnienia i przy proefektywno ciowej zmianie jego struktury. Wyniki systematycznego rozwoju organizacji produkuj cej wyroby o wył cznie eksportowym przeznaczeniu, stanowi przykład pozytywnych przeobra e zachodz cych w polskich przedsi biorstwach a poprzez nie w polskiej gospodarce. Bibliografia 1. Abt S., Zarz dzanie logistyczne w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa 1998, s Borek J.R., Muszy ski J., Systemy RFID w przedsi biorstwie, Networld, 2006, nr Dudzi ski, M. Kizyn, Vademecum gospodarki magazynowej, O rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gda sk 2002, s Korczak J., In ynieria procesów logistycznych, Wydawnictwo Uczelniane Wy szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s Krawczy M., Trojnar, B. RFID nowe ródło przewagi konkurencyjnej, ( ). 6. Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemów BAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk Malanowska I., Fajfer P., Zastosowanie nowoczesnych technologii dla zwi kszenia efektywno- ci zarz dzania magazynem, E-mentor nr 2 (39)/2011 Dwumiesi cznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 8. Pohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarz dzania, ILiM, Pozna 2001, s Witkowski J., Logistyka w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2002.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, IMPROVEMENT OF LOGISTICS SOLUTIONS, AS A RESULT OF INVESTMENT PROCESSES AND APPLICATIONS ERP CLASS SYSTEM MS DYNAMICS AX ENTERPRISE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. IN BYDGOSZCZ Summary Improving logistics solutions within enterprises implementing dynamic processes of development scale and range of products, requires the implementation of investment projects forming the technical basis and information technology for the changes. Its technical logistics are high bay warehouses with access roads solutions and WMS systems. These solutions allow for efficient warehouse management processes i.e. automate the process of placing on the shelves and download selections of materials and deliver them to distribution points on the production or sale. Solutions Information logistics purchasing, production and sales are integrated ERP systems, where Belma Accessories Systems Sp. z o.o. uses MS Dynamics AX. In parallel to provide the abovementioned standards, forms the basis of modern and efficient logistics systems in industrial enterprises. Keywords: logistics, warehouse, investment processes, ERP systems Ludosław Drelichowski Krzysztof Grochowski Daniel Zwierzchowski Management Information Systems University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz ul. Fordo ska 430, Bydgoszcz, Poland Jacek Kurkus Belma Accessories Systems Sp. z o.o

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo