PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5"

Transkrypt

1 ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5 Dyr. ZB G N E W SZCZERBOW S K PR OC RA/\ li !11111

2 ZBG NEW SZCZERBO WS K 1 5 lat temu - i d ziś B o Lo " µocząlka li se.!01111 t atrałne o l PoznaniLL it' h Jy Lu łat vc 1.;zasy dla.'wiata uklor kiego - panowało w mm bezrobocie, nit'zb t jasno u k ładały ię per pel Lywy na otwierający się sez n. ie dziwne~o, że miałem w ki c;zeni jako cały mająlek 3,50 1 z hardrn sm~lną miną płaciłem za Cl dzienną kawę u popularnego D< bskief!o przy Fredry. ie miałem pieniędzy, ale miałem z t dziesiątki pomysló", ' których r alizację sam me bardzo wierzyłem. Zwierzałem ię z ruch przyjacidowi memu, Romualdo'\ i.m.o soczemu, do którego stolika przyiadłcm. ię melancholijnie. W kącie, równie niewesoło sączyli swo1c czarne" holcdzy-aklorzy. palrząc na nich podzieliłem się z 'ossoczym, jl'dnym l (lwych 111 ich pe mysló.v. - Otworzyć by leatrl... - marzyłem gło no. Ale jak? Chyba żeby pu cił plouu;. że odziedziczyłem jakiś spadek po bogatej ciotce. Wtedy by ci wszyscy nabrali do mnie zaufania. J a wierzę. w siebie i bez spadku, ale ludziom polrzeha hardziej przekonywujących argumentów. - Dlaczegóż hy nie? - zg dził się Mossoczy. - Na takie małe kłamstwo zawsze mnie stać!... lak si zac-zęło. ~ god1inę polem bylem sen ac)ą Poznama, ogai:zem, spadkobiercą, finansistą. żeby mojego k a pi t ału zakladowego trzech złotych, tóre mi p zosl ły) nie u z zupla nie po z.edlern na obiad, ale za to zacząłem na serio już p od c h odzić do realizacji moich planów. Poczciwy właściciel r es tauracji Ogrodu Zo olo~icznego nie w ierzył wpra diic w m je nowe przedsi wrię i, n iemniej iednak w ynają ł mi sa l ę t ea t ralną w Ogrodzie, nie ż.ąd jąc ża d n e j finansowej ~ w ar an c j i, a go d ząc tylko na procent od przedsl w ien.i. W lepszym już nastroju ' ęd row a łem ulicami i ot o na jakim ' rogu wp d łe m na prof. dra Jana Sztaudyngera, k tóry u sł yszaw sz y o my h projekta h, z miejsca zaproponowal mi swą naj n ow sz ą zn a ko mi t ą bajkę dla dzieci p t. Królewi z Szafi rek i Ochmi ln Ok uj rnik". M iałe m w i ęc już i z. tukę i al, a kol dz y-akt rzy 1 ąz 1e zcze siedzieli przy kawie (na k redyt) u 1Jobskiego, r eł ni nadziei czeka j ą c na mnie - w ielkie!!o f in ansistę i wy bawiciela z i h k łop o tów materialnych. W pa dł em mię dzy ni - h ju ż p e ł en fantazji i - w godzin potem miałem już potrzebny mi d o bajki z e sr ół i pędziłem do domu r o z p isywać r ole. Na drugi dzień - pi rwsza próba w sali Ogrodu Zo logiczneg. A po próbie - k ochani k o ledzy do mnie in gremio... po pieniądze. Wybiłem im jednak te n iewczesne pomysły z głowy ( pr ze cież jeszcze nie podjąłem mego spad ł u, p rze cież je zcze ni wiem, czy nie będę miał przeszkód w wy lawieniu sztuki... A w ogóle przyjdźcie na trzeciej próbie...") Po południu tego dnia znakomity Jekorator, art. mal. Stanisław Jarocki przyrz ek ł mi zr bjć dek oracje na kredyt (kupując nota bene sam potrzebne materiały), bale t mistrz Teatru W ielkiego Ciesielski równie ż na kredyt podjął się zorga nizow a ć ba let dziec ;ęc y, a firma Kantorowicz, wytwórnia wódek i likierów wydruk owa ła mi afisze z małą reklamą własn<1. Trzeciego dnia in si:-. Bi liń ski ze szkolnego inspektoratu ze ' z g l ę u na charakter..:tuki dal mi pozwol nie na urządzanie przedstawi e ń dla szkół powszechnych w godzinach od 11 do 1. X/iedziałem z góry, że bąki smarkate będą ' olały isć teatru, niż siedzicl w klasie - miałem ięc murowane kornpjety i Ponieważ w ydałem j uż jednak moje trzy złote - udałem się do szkół prywatnych, m. i do szkó ł pani Sulerzyckiej i Rozmuskiej, gdzie uczęszczały d..:1eci rodziców li?( iej syluowanycl1 - i 7 miejsca zakupiono tam u mnie pierw ze miejsca (wówczas po 1 zł). świat uśmiec h ał ię do mnie, a 1a do świa t a... 'P kieszeni szele<;cilo upajając 30 now eh papierków :l i Sk ńczona g ło d ów ka moja i kolegów! Po raz pierwszy wpadłem Jo teatru, jak prawdziwy jego dyrektor. Zwymyśla ł em aktorów, że się ról nie u cz ą - a polem kró ł ew kim geslem wręczyłem każdemu z nich zaliczkę umówiom j gaży. areszcie i oni uwi rzyli już bez z.a. lrzeż n w mój teatr! A teatrowi temu dałem nazwę: TEATR NARODOWY... adszedł wr szcie dzi ń premiery Królewicza Szafirka". L icząca 1000 m i jsc sala l alru - zarelmona. agle od strony Kaponiery ryłania s i ę d ł ugi sznur dlieci, którego czol dochodzi do teatru, a koniec się<1a gmachów Uniwer tetu. Pot kroplisty w ystąpił mi na czolo. Gdzie _ia ich zmieszczę 7 A do domu odesłać ich nie możn, boby ałe bractwo się pop ł ak ał o... Za dobrze zorga n izowałem przedstawienie!" - poi:ny'_lałem w popłoc h u i pobic ~ ł em p ożyczać k r zeseł ogrodowych dla mały c h w 1dzow... Gongi - Tealr ar dowy po raz pier szy pr zemówili... Teatr ten paźn i j s t ał ię teatrem dla d rosłych, ~rając jednak slale bajki po p o ł u d n i u dla swojej piierwszej małe j publiczności. Dla szerokich mas robotniczy h dawali my specjalne rrzedsta\ ienia zam k nięte po cenach jal< n ajni ż szych. Zna ten teah ohrze w ojewódzh pozna ńs k ie, pomorskie. ł ó d zkie i warszawi;kie, któ c zjeździ ł on v czasie swej 10-cioletniej działal n oś ci. Najmilsze przeż y ci a mieli'my zawsze w Gdań. ku, gdzie przy W) bitnych przeszkodach ze slr ny hillerow w, a przy [iarnej pomocy Maci erzy Szkolnej graliśmy ba jki dla dzieci, sztuki klasyczne dla młodzał!ży gimnazjalnej i nowoczesne - dla publiczno ci wieczorowej. T ak by ł o 15 la t temu. Obecnie także organizo' alem teatr - Tt.air Nowy. A le j akże te czasy s ą inne! Gdy sięgam myś lą do tych dawnych - k i dy to t ea lr nie mia ł zn iką d pomocy ani opieki, lub przynajmniej tylko nieliczni szc z ę 'liwcy z niej korzystali - z tym w ięk zą r adośc ią myś l ę o dziś, k iedy w la ze centralne i mi jscowe t k k rańc owo iane maj;.i do tych praw podej"cie, kiedy ' uznaniu polrz by otwarcia teatru tak ardzo i la k c hęt ni e id ą na r kę. B ły i dzisiaj oczywiście k1opot, k tóre mamy poza obą... Nie jesl t ajemn i cą, że łat w iej w ie l błądo, i prze j ść i:-rz z ucho igi elne, niż zd o b y ć s al ę z po rotem na leatr od l. zw. Kinoiilrncji - ale za to sala ta z os t a ła przebudowana na k oszt p aństwa, a miejsce szk ó ł pan i Sulerzyckej i R ozmuskiej, któr s f in a n sowa ły pienvsze przedstawienia - z a j ą ł Bank Gospo:lar twa Kr ajowego... J ed no się tylko nie zmieniło : i przed 15 laty i leraz tak i sam m iły i p e ł n zr zwnieni:l st sun k ma d n as z e~o teairu - - p u b li cznoś ć

3 TWARCE TEATRU-SEZON 1945/46 lllllllllllllllllllllłl llll l llłl lllll llllll llllllllllllllllllll ltlll llllllllllllll l lllll ll llll llllll lll lllllllll llllll lllllllll ll ll lllllllll ll lll ll lllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllll l ltll ll llllll lllllll llllll lllllll llllll ll lllllllllll l lll llll llll ll llłl l lll lll ll ll ll llllll l llllllllllllll ll llll l llllllllllllllllllllllll1 11 PR OL O G wypowie ZBGNEW SZCZERBOWSK Tekst W a n dy Po a n kie w i cz Komedia. w S~ciu Pani Dobrófska Aniela. Klara... Radost. Gustaw. Albin Ja.n..., PANENSKE akt- eh Aleksandro Fredry O 'SOBY: Eugenia. Podborówna Karolina. Sroczyńska. Jolanta. Skubniewska. Tadeusz Chmielewski. Ryszard Kierczyński Aleksander Olędzki Eugeniusz Kota.rski nscenizacja reżyseria: RYS Z AR D W AS LE WSK Dekoracje: proj. art. mal. ZYGMUNTA SZPNGERA

4 Dlaczego Śluby"? inauguracja sez nu Lo zaw sze dla tealru wielka rzecz, a jeże li jeszcze zbiega ię z otwc..r iem samego lealru, z r o 7.poczęci m pracy po długie), smuln j, wojennej przerwi - staje się ona prawdziwym teatralnym św i ętem. l ą d d ł ug i e debaly i d eli beracje, czym Len sezon i teatr otworzyć. l 1 ońc u - jak o fekt tych narad i namysłó w - "$1uby panienskie '. Dlaczego? Wybór sztuki jest zawsze s p r aw ą, na kt ó rą się patrzy z dwóch punktów ' idzenia : d strony sceny (a raczej kulis teatralnych) i d strony p u blicz n ośc i. Z naszej 'strony - j es t eś m y zup eł ni zadowoleni z wy boru. Fredro ma specjalną poz y cj ę w 11istorii pol kiego t ea lru i li nii repertuarowych poi kich teatr w. F redr - to reprezenlacj. f re d rę się gra, bo... bo t pe rostu Fredro. Bo j st Cld pierwszej d osta lui j sceny, od postaci bohalera sztuki o jak i e g o ś s łu żąc go, czy p ok ojówk i t eatn1.h~" w najlepszym t go sł o w a znaczeniu. Bo daje du że pole do popi u al lorom, reży. erowi i dekoratorowi. Bo - podoba się r ublicrn ści. Ta k Publicz n ość teatralna lubi Fred r..jedni widząc jego nazwisko na a(iszu, w chodzą do tea tr u z góry przygotowani na c zeka ją cy ich miły wieczór - inni n a rze kają, że to przecież takie slare" i że ~ ł a 'ciwi to nudna p iła", a idą t akże dla... 1 prezen lacji. po tem raptem ba~ ią się inaczej co prawda niż na ja k iejś nowoczesn j, b ł y skotliwej, pelnej oryginalnych chwylów sceniczn ych zluce - a le z ca ł ą (mimowoln ) przyjenm ' c:ią nurzają i w atmosfer pogody, s ol-oju, p oczciw ego k p iącego humoru, z któr go ~t rz ela nagle raz r o raz ja k a ś w ielka, spokojna m ądrość życiowa ; znajomo, ludzkiej duszy czy Juszyczk i. o tak, F r dr t nie foli >r e, k tóry nie zdezauklualizuje si ę dopóki nie rn ikną spo ' ród ludzi 11 ką p cy " i 11 mizantropi", ś w i ę t os z ki " i,,chou y z urojem a. Al ludzie F r dry s ą tak bardzo ol cy, jak M Liera - ludzcy". Atmosfera fredrowska jest tak hardzo "1a za ", t ak ą przyj e mną mysz k ą dawnych czasów trąci -- jak dobrze o ds t ał y gą iorek miodu, zy w ęgrzyna. A my l ubimy nurz ć się w rr z esz ł ośc i - m oże tym ardziej w ledy, i dy comz ' i kszymi k r k ami d ą żymy do rzy. złośc i zgoła in nej, czynnej, n wej. Z góry i z pob ł aż l i wym u ś m i ec h em patrzymy na lych trzpiotów" i romantyczne panienki, z k tór ymi tak m a ł o mamy ju ż dziś wspólnego. S łucham y F r dry, jak pogodnej gadki o przesz! ' ci naszych obyc1ajów i serc.. " luby panieńsk i e " w y s t a wił na naszej cenie R ysza rd Wasilewski, r oz bijaj ą c je na trzy scenki, przez co zyskują na tempie i wy ra z istości. Ponadto - gramy je bez kurtyny. ie w ątp imy, że złośliwi a obser uj ą cy zwa ri owane nieco tempo r emontu sali po kilkuletnim pobycie w niej k in, wy tłuma c z ą ten fakt bardzo prosto: nie zdążyli zr b i ć k urtyny. Ot ż nie. Zd ążyliśmy. Kurtyna jest. Ale c.:elowo obywamy się tym razem bez niej. Czy eksp eryment ten okaże się s zczęśliwym - zobaczymy... Nasz sezon Pewna dowcirna a zło ti va przyjaciólka naszego teatru twie r dziła 1 kilka dni temu, że Teatr l owy dlat J!o p wnie nazywa się '~Y. że ~rać będzie same stare rzeczy". Nie braziliśmy się. Dlatego, że mam JUŻ ułożon ą linię rep~rluaru i wiemy, że w nadchodzącyc h m i esiącac h pokażemy Poznaniowi i szluk1 now e, a nawet najnowsze, nigdzie d o tą d n ie grane A także i dlalego, że absolulme nie wstydzimy się szlul,, tarych". Bo prz e cież slary" je t Micki w icz, olierc, Szekspir, W yspiański, 1aeterlinck. Tych będziem y grali i pocz1 lujemy to sobie za za s ługę. W zasach dzi iejszych, kiedy ludzie wśród gr zy w jennych przeż1 ć zapomnieli ztuce i pięknie kiedy mło d zież, dorastająca w czas ach walki z wroj!iem i walki o byt, nie zn w góle n ajwiększych d7.icł polski j i obcej!iteralury dramatycm j - ob o w iązkiem teatru jest rrzy p om n ieć jednym, a zap znac drugich ze ztukami, które zńać po pr stu trzeba. ie - absolutnie me zaprzeczam, że grać b ędziemy tam" rzeczy. Na naszej scenie uk atą się Dziady" Mickiewicza w nowe) mscenizacji, M oli era Ską p i c", Wyspi a ń s ki ego W esel '', które m oże n igdy nie przemawiało tak "\vpro. l d o ser c w idz w ja..!- t raz, Szekspira 11 ieczór Trzech Króli" i specjalni starannie przygotowywana ; je 'li hodzi wytawę d ekoracy j n ą i kon ce p c ję reż y ersk - hi toria "R omea i,julii". Ze wznow i eń zluk nowo ze y<: h, pogodnych, eso ły c h i b ztroskich p ó j dą wzno" ienia Lata w Nohant" wa ;i;kiew icza, A rtystó " w przeróbce Hemara. Subretki" Devala, Szesnast latki", kt ó r e j ś z takich r oześm i any ch szeroko a hardzo dziś aktualnych znowu sztuk, jak Zwy i ę ż yłe m kry zys" - czy Pieniądz nie jest wszystkim"... Mamy też w zanadrzu sztuki polskich autorów, k lóre g rać będ z i e m y jako prapremiery. Spośr d nich moż e m j u ż dziś zapowiedzieć sztukę która stanie się i; rawdziwą en a cją Poznania. Będzi e nią sceniczna p rzer óbka jednej z najlepszych. powieści Mostowicza Znachor" w bardzo ciekawym ujęciu i inscenizacji. Po ślubac h" na afisz naszego teatru wchodzi prawdorodobnie ciekawa sztuka znaneg Poznaniowi aktora Wronckiego "Ludzie anonimow;" - wycinek z dziejów podziemnej Warszawy, a po niej,,panna Maliczewska" Zapolskiej. Specjalnym działem pracy Teatru będą bajki dla dzieci, które otrzymywać będą naprawdę bajkową" wystawę i przyniosą naszej najmłod szej publiczności dużo radości.

5 Rejestrujcie kartki żywnościowe llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll ll w Spółdzie n i Spożywców Z GO DA'' L czne filie we wszystkich dzielnicach Dostawa towarów sprawna i solidna ~~----~~~~~~~~~~~~~~--- Kuchnia dla smakoszów ULCA3MAJAS Ceny przystępne illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllli = Antykwariat UL. SEROCA - róg Paderewskiego POLECA PO CENACH NAJNŻSZYCH: BŻUTERĘ, ZEGARK, K R y s z T A Ł y D y w A N y G A L A N T E R Ę itp. W LAMUSE znajdziesz wszystko! Drukarnia N akładow a KUPC " w Poznaniu / K. 5167

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Seweryn Szwarcenberg A.dwokut Przysięgły, Dyonizy Skurzalski Adwokat

Seweryn Szwarcenberg A.dwokut Przysięgły, Dyonizy Skurzalski Adwokat Rok XIV. Petroków, dnia 27 Lipca (8 Sierpnia) 1886 r. Nr. 32. ~ ~ r~~~~~~~~~~~~ I I za l ~~~~:~:~I!: ie rsz petitu lub Z R Jego miej sce. półrocz oi e.. rs. 1 kop. 50 za 2-6 rnzo \'.'e po kop. 4 za wiersz.

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji 1 I. Po latach odr twienia i przygn bienia, spowodowanego kl ska, roku 1831, zacz si kolo roku 1840 budzi

Bardziej szczegółowo

WEST SIDE STORY PANSTWOWA OPERETKA LEONARD BERNSTEIN W GLIWICACH ŚLĄSKA ZBIGNIEW KALEMBA ZBIGN IEW KWAŚN IE WSKI ERNEST MAŁEK

WEST SIDE STORY PANSTWOWA OPERETKA LEONARD BERNSTEIN W GLIWICACH ŚLĄSKA ZBIGNIEW KALEMBA ZBIGN IEW KWAŚN IE WSKI ERNEST MAŁEK PANSTWOWA OPERETKA ŚLĄSKA W GLIWICACH LEONARD BERNSTEIN WEST SIDE STORY ODZNACZONA KRZYŻEM OFICERSKIM OOP ZŁOTĄ ODZNAKĄ»ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO :< MUSICAL W DWÓCH AKT ACH ZŁOTĄ ODZNAKĄ

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo