Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

Transkrypt

1 WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM PRZEDMIAREM do Regulamnu Konkursu o dofnansowane ze środków Mechanzmu Fnansowego Europejskego Obszaru Gospodarczego przedsęwzęć w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzane energ promowane odnawalnych źródeł energ Warszawa, czerwec 01

2 Sps treśc 1. Wytyczne do oblczana efektu energetycznego projektu Wytyczne do oblczana efektu energetycznego w wynku modernzacj budynku oblczana zapotrzebowana na energę końcową budynku (przed po modernzacj) Wytyczne do oblczena rocznego zapotrzebowana na energę końcową do ogrzewana wentylacj Wytyczne do oblczana rocznego zapotrzebowana na energę końcową do przygotowana cepłej wody Wytyczne do oblczana rocznego zapotrzebowana na energę pomocnczą dla systemu ogrzewana, wentylacj przygotowana cepłej wody Wytyczne do oblczena rocznego zapotrzebowana na energę końcową do ośwetlena Wytyczne do oblczena rocznego zapotrzebowana na energę końcową do chłodzena Wytyczne do oblczena rocznego zapotrzebowana na energę końcową na potrzeby urządzeń energ pomocnczej dla systemu chłodzena Wytyczne do oblczena rocznej lośc energ końcowej wytworzonej w ndywdualnym źródle energ elektrycznej Wytyczne do oblczana efektu energetycznego w wynku przebudowy (modernzacj) lokalnych sec cepłownczych (w przypadku gdy źródło cepła jest zlokalzowane poza budynkem).... Wytyczne do oblczana efektu ekologcznego projektu Zestawene efektu ekologcznego..... Procedura oblczana efektu ekologcznego.... Wytyczne do oblczana efektywnośc ekonomcznej projektu Koszt redukcj emsj CO..... Prosty okres zwrotu nakładów SPBT Wytyczne w sprawe sporządzena opsu techncznego projektu wraz z uproszczonym przedmarem

3 1. Wytyczne do oblczana efektu energetycznego projektu W celu oblczena efektu energetycznego (oszczędnośc energ) wynkającego z realzacj projektu należy skorzystać z następującego wzoru: Gdze: E = E 1 -E [kwh/rok] (1) E 1 zapotrzebowane na energę końcową przed realzacją projektu [kwh/rok], E - zapotrzebowane na energę końcową po realzacj projektu [kwh/rok]. Zapotrzebowane na energę końcową przed po realzacj projektu należy oblczać zgodne z wytycznym podanym w punkce Wnoskodawca zobowązany jest do określena lośc energ końcowej przed po realzacj projektu oraz ujęce tych wartośc w ponższym zestawenu (tabela 1). Tabela 1. Zestawene zapotrzebowana na energę końcową (wg nośnków energ) dla stanu przed po realzacj projektu. Nośnk energ Olej opałowy Gaz zemny Gaz płynny Węgel kamenny Węgel brunatny Bomasa Inny (podać jak) Cepło secowe z cepłown Cepło secowe z cepłown wyłączne na bomasę Cepło secowe z elektrocepłown Cepło secowe z elektrocepłown opartej wyłączne na energ odnawalnej (bogaz, bomasa) Zapotrzebowane na energę końcową w kwh/rok Stan przed Stan po Różnca 1) realzacja realzacj (kol. kol. ) projektu projektu 1 4 1) ) ) Energa elektryczna zużyta na potrzeby budynku Energa elektryczna wyprodukowana w mejscu, zużyta na potrzeby budynku lub sprzedana (wyeksportowana) do sec 1) ) (podawać ze znakem mnus) 1) Wartość energ elektrycznej uwzględna lość energ elektrycznej na potrzeby danego budynku: ośwetlene wbudowane, energa pomocncza, energa elektryczna do napędu urządzeń chłodnczych dla klmatyzacj oraz np. ogrzewane, c.w.u. ) Dla energ elektrycznej, zakłada sę, że wykazywana w tej pozycj tabel energa elektryczna, pochodz z polskej sec elektroenergetycznej. ) eksport energ elektrycznej do sec elektroenergetycznej dotyczy wyłączne wnosków wzorcowych.

4 1.1. Wytyczne do oblczana efektu energetycznego w wynku modernzacj budynku oblczana zapotrzebowana na energę końcową budynku (przed po modernzacj) W przypadku budynków użytecznośc publcznej zapotrzebowane na energę końcową obejmuje sumę rocznego zapotrzebowana na energę końcową do ogrzewana, wentylacj, przygotowana cepłej wody, ośwetlena wbudowanego oraz energ pomocnczej 1 a także w przypadku, gdy występuje, do chłodzena budynku.( K,H + K,W +E L +E el, pon, H + E el, pon, + E el, pon, W + K,C + E el, pon, C ) Wytyczne do oblczena rocznego zapotrzebowana na energę końcową do ogrzewana wentylacj Wyznaczane rocznego zapotrzebowana na energę końcową. Metoda określena rocznego zapotrzebowana energ końcowej do ogrzewana wentylacj wykorzystuje pkt Załącznka nr 5 Rozporządzena Mnstra Infrastruktury z dna 6 lstopada 008 r. w sprawe metodolog oblczana charakterystyk energetycznej budynku lokalu meszkalnego lub częśc budynku stanowącej samodzelną całość technczno-użytkową oraz sposobu sporządzana wzorów śwadectw ch charakterystyk energetycznej (Dz. U. nr 01, poz. 140). Roczne zużyce energ końcowej do ogrzewana określa sę ze wzoru: K, H H, nd / H, tot kwh / rok () () H,tot H,g H,s, zapotrzebowane na energę użytkową (cepło użytkowe) przez budynek kwh/ rok H nd H, tot H, g H, s H, d H, e średna sezonowa sprawność całkowta systemu grzewczego budynku od wytwarzana (konwersj) cepła do przekazana w pomeszczenu średna sezonowa sprawność wytworzena nośnka cepła z energ dostarczanej do grancy blansowej budynku (energ końcowej) średna sezonowa sprawność akumulacj cepła w elementach pojemnoścowych systemu grzewczego budynku (w obrębe osłony blansowej lub poza ną), średna sezonowa sprawność transportu (dystrybucj) nośnka cepła w obrębe budynku (osłony blansowej lub poza ną) średna sezonowa sprawność regulacj wykorzystana cepła w budynku (w obrębe osłony blansowej) H,d H,e 1 Na potrzeby ogrzewana, wentylacj przygotowana cepłej wody. Wraz z energą pomocnczą na potrzeby chłodzena. 4

5 Uwag: 1. Jeżel występuje klka nośnków energ lub klka wydzelonych stref nstalacj, oblczena przeprowadza sę oddzelne dla każdego przypadku.. W budynkach z nstalacją wentylacyjną wyposażoną w oddzelne źródło cepła do ogrzewana powetrza wentylacyjnego, wykorzystującym tak sam nośnk energ jak w źródle cepła nstalacj ogrzewczej, roczne zapotrzebowane na energę końcową na ogrzewane wentylację należy oblczać ze wzorów () (), przyjmując w oblczenach średne wartośc sprawnośc cząstkowych w nstalacj grzewczej wentylacyjnej oblczone z uwzględnenem udzałów strat cepła przez przenkane straty cepła na podgrzane powetrza wentylacyjnego w całkowtej strace cepła.. Zysk cepła od nstalacj transportu nośnka cepła modułów pojemnoścowych, jeżel są one zlokalzowane wewnątrz osłony zolacyjnej budynku, to są wlczane do wewnętrznych zysków cepła. 4. Jeżel nstalacja transportu nośnka cepła jest zazolowana położona w bruzdach, to ne uwzględna sę tej częśc nstalacj w oblczenach strat cepła. Sprawnośc cząstkowe uwzględnone we wzorze () należy wyznaczać w oparcu o: obowązujące przepsy, dokumentację technczną budynku nstalacj oraz urządzeń, wedzę technczną oraz wzję lokalną obektu, dostępne dane katalogowe urządzeń, elementów nstalacj ogrzewczej wentylacyjnej obektu. Tabela. Sprawnośc regulacj wykorzystana cepła H,e Lp. Rodzaj nstalacj H,e 1 Elektryczne grzejnk bezpośredne: konwektorowe, płaszczyznowe promennkowe 0,98 Podłogowe: kablowe, elektryczno-wodne 0,95 Elektryczne grzejnk akumulacyjne: konwektorowe podłogowe kablowe 0,90 4 Elektryczne ogrzewane akumulacyjne bezpośredne 0,91-0,97 5 Ogrzewane wodne z grzejnkam członowym lub płytowym w przypadku regulacj 0,75-0,85 centralnej, bez regulacj mejscowej 6 Ogrzewane wodne z grzejnkam członowym lub płytowym w przypadku regulacj 0,86-0,91 mejscowej 7 Ogrzewane wodne z grzejnkam członowym lub płytowym w przypadku regulacj 0,98-0,99 centralnej adaptacyjnej mejscowej 8 Ogrzewane wodne z grzejnkam członowym lub płytowym w przypadku regulacj 0,97 centralnej mejscowej (zakres P 1K) 9 Centralne ogrzewane z grzejnkam członowym lub płytowym w przypadku regulacj 0,9 centralnej mejscowej (zakres P K) 10 Ogrzewane podłogowe w przypadku regulacj centralnej, bez mejscowej 0,94-0,96 11 Ogrzewane podłogowe lub ścenne w przypadku regulacj centralnej mejscowej 0,97-0,98 1 Ogrzewane mejscowe przy braku regulacj automatycznej w pomeszczenu 0,80-0,85 5

6 Sprawnośc elementów nstalacj wyznacza sę ze wzorów: H, e H, d H, s H, e H, nd 1 / H, e 1 kwh / rok H, d H, nd H, e / H, nd H, e H, d H, s H, nd H, e H, d / H, nd H, e H, d H, s uśrednone sezonowe straty cepła w wynku nedoskonałej regulacj przekazana cepła w budynku uśrednone sezonowe straty cepła nstalacj transportu (dystrybucj) nośnka cepła w budynku (w osłony blansowej lub poza ną) uśrednone sezonowe straty cepła w elementach pojemnoścowych systemu grzewczego budynku (w obrębe osłony blansowej lub poza ną), (4) (5) (6) kwh/ rok kwh/ rok kwh/ rok Straty cepła sec transportu nośnka cepła oraz zbornka buforowego określa sę ze wzorów: H d l ql tsg 10, kwh / rok (7) (8) H s S qs tsg 10, kwh / rok l długość -tego odcnka sec dystrybucj nośnka cepła m q l jednostkowe straty cepła przewodów ogrzewań wodnych, wg Tabela. W / m t czas trwana sezonu ogrzewczego h SG S pojemność zbornka buforowego dm q jednostkowe straty cepła zbornka buforowego, wg Tabela 6. W / dm S Tabela. Jednostkowe straty cepła przez przewody centralnego ogrzewana q l [W/m] Parametry 90/70 C stałe 90/70 C regulowane 70/55 C regulowane 55/45 C regulowane Izolacja termczna Na zewnątrz osłony zolacyjnej budynku Wewnątrz osłony zolacyjnej budynku przewodów DN DN 0- DN DN DN DN 0- DN DN nezolowane 9, 65,0 106,8 16, 4,7 57, 94, 144,0 ½ grubośc wg WT 1) 0,1 7,7 8,8 5,4 17,8 4,4 4, 46, grubość wg WT 10,1 1,6 1,1 1,1 8,9 11,1 10,7 10,7 x grubość wg WT 7,6 8,1 8,1 8,1 6,7 7,1 7,1 7,1 nezolowane 4, 40,1 66,0 100,8 19,6,5 5,4 81,6 ½ grubośc wg WT 1) 1,4 17,1 4,0,4 10,1 1,9 19,4 6, grubość wg WT 6, 7,8 7,5 7,5 5,0 6, 6,0 6,0 x grubość wg WT 4,7 5,0 5,0 5,0,8 4,0 4,0 4,0 nezolowane 18,5 0,6 50, 76,8 1,9,9 7,7 57,6 ½ grubośc wg WT 1) 9,5 1,0 18, 4,7 7,1 9,8 1,7 18,5 grubość wg WT 4,7 5,9 5,7 5,7,6 4,4 4, 4, x grubość wg WT,6,8,8,8,7,8,8,8 nezolowane 14,4,9 9, 60,0 9,8 16, 6,7 40,8 ½ grubośc wg WT 1) 7,4 10, 14, 19, 5,0 6,9 9,7 1,1 6

7 Na zewnątrz osłony zolacyjnej Wewnątrz osłony zolacyjnej Parametry Izolacja termczna budynku budynku przewodów DN DN DN DN DN DN DN DN grubość wg WT,7 4,6 4,4 4,4,5,1,0,0 x grubość wg WT,8,0,0,0 1,9,0,0,0 nezolowane 8,1 1,4,0,6,5 5,7 9,4 14,4 5/8 C ½ grubośc wg WT 1) 4,1 5,7 8,0 10,8 1,8,4,4 4,6 regulowane grubość wg WT,1,6,5,5 0,9 1,1 1,1 1,1 x grubość wg WT 1,6 1,7 1,7 1,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1) Grubośc zolacj podane Rozporządzenu Mnstra Infrastruktury z dna 1 kwetna 00 r. w sprawe warunków techncznych jakm pownny odpowadać budynk ch usytuowane (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), dalej oznaczone WT. Tabela 4. Jednostkowe straty cepła przez zbornk buforowy (zasobnk) w układze centralnego ogrzewana q S [W/dm ] Lokalzacja bufora Na zewnątrz osłony zolacyjnej budynku Wewnątrz osłony zolacyjnej budynku Parametry termczne 70/55 o C wyżej Parametry termczne 55/45 o C nżej Pojemność [dm Izolacja Izolacja Izolacja Izolacja Izolacja Izolacja ] 10 cm 5 cm cm 10 cm 5 cm cm 100 0,7 0,9 1,1 1,4,0,7 0, 0,5 0,5 0,8 0,9 1,6 00 0,5 0,7 0,8 1,1 1,6,1 0, 0,4 0,4 0,7 0,7 1, 500 0,4 0,5 0,6 0,8 1, 1,6 0, 0, 0, 0,5 0,5 1, , 0,4 0,5 0,6 1,0 1, 0,1 0, 0, 0,4 0,4 0, , 0, 0,4 0,5 0,8 1,0 0,1 0, 0, 0, 0, 0, ,5 0,7 0,8 1,1 1,5, 0,1 0,4 0, 0,6 0,4 1,1 00 0,4 0,6 0,6 0,9 1, 1,7 0,1 0, 0, 0,4 0, 0, , 0,4 0,5 0,7 0,9 1, 0,1 0, 0,1 0, 0, 0, , 0, 0,4 0,5 0,7 1,0 0,1 0, 0,1 0, 0, 0, , 0, 0,4 0,6 0,8 0,0 0,1 0,1 0, 0,1 0,4 Przy braku danych dla zastosowanych urządzeń, dla budynków stnejących można korzystać odpowedno z wartośc zryczałtowanych podanych w Tabelach 5 7 Tabela. 5. Sprawnośc przesyłu (dystrybucj) cepła H,d (wartośc średne) Lp. Rodzaj nstalacj ogrzewczej H,d 1 Ogrzewane centralne wodne z lokalnego źródła cepła 1) usytuowanego w ogrzewanym 0,96-0,98 budynku, z zazolowanym przewodam, armaturą urządzenam, które są zanstalowane w pomeszczenach ogrzewanych Ogrzewane centralne wodne z lokalnego źródła cepła usytuowanego w ogrzewanym 0,9-0,95 budynku, z zazolowanym przewodam, armaturą urządzenam, które są zanstalowane w pomeszczenach neogrzewanych Ogrzewane centralne wodne z lokalnego źródła cepła usytuowanego w ogrzewanym 0,87-0,90 budynku, bez zolacj ceplnej na przewodach, armaturze urządzenach, które są zanstalowane w pomeszczenach neogrzewanych 4 Ogrzewane powetrzne 0,95 1) Węzeł ceplny, kotłowna gazowa, olejowa, węglowa, bopalwa. Tabela 6. Sprawnośc układu akumulacj cepła w systeme ogrzewczym H,s Lp. Parametry zasobnka buforowego jego usytuowane H,s 1 Bufor w systeme grzewczym o parametrach 70/55 o C wewnątrz osłony 0,9-0,97 termcznej budynku 7

8 Lp. Parametry zasobnka buforowego jego usytuowane H,s Bufor w systeme grzewczym o parametrach 70/55 o C na zewnątrz osłony 0,91-0,95 termcznej budynku Bufor w systeme grzewczym o parametrach 55/45 o C wewnątrz osłony 0,95-0,99 termcznej budynku 4 Bufor w systeme grzewczym o parametrach 55/45 o C na zewnątrz osłony 0,9-0,97 termcznej budynku 5 Brak zasobnka buforowego 1,00 Tabela 7. Sprawnośc wytwarzana cepła (dla ogrzewana) w źródłach H,g Lp. Rodzaj źródła cepła H,g (ε H,g ) 1 Kotły węglowe wyprodukowane po 000 r. 0,8 Kotły węglowe wyprodukowane w latach ,65 0,75 Kotły węglowe wyprodukowane przed 1980 r. 0,50 0,65 4 Kotły na bomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o mocy do 100 kw 0,6 5 Kotły na bomasę (drewno: polana, brykety, palety, zrębk) wrzutowe 0,7 z obsługą ręczną o mocy do 100 kw 6 Kotły na bomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o mocy powyżej 100 0,70 kw 7 Kotły na bomasę (słoma) automatyczne o mocy powyżej 100 kw do 600 kw 0,75 8 Kotły na bomasę (drewno: polana, brykety, palety, zrębk) automatyczne 0,85 o mocy powyżej 100 kw do 600 kw 9 Kotły na bomasę (słoma, drewno) automatyczne z mechancznym 0,85 podawanem palwa o mocy powyżej 500 kw 10 Podgrzewacze elektryczne przepływowe 0,94 11 Podgrzewacze elektrotermczne 1,00 1 Elektryczne grzejnk bezpośredne: konwektorowe, płaszczyznowe, 0,99 promennkowe podłogowe kablowe 1 Ogrzewane podłogowe elektryczno-wodne 0,95 14 Pece kaflowe 0,60-0,70 15 Pece olejowe pomeszczenowe 0,84 16 Pece gazowe pomeszczenowe 0,75 17 Kotły na palwo gazowe lub płynne z otwartą komorą spalana (palnkam 0,86 atmosferycznym) dwustawną regulacją procesu spalana 18 Kotły nskotemperaturowe na palwo gazowe lub płynne z zamknętą komorą spalana palnkem modulowanym - do 50 kw kw kw 19 Kotły gazowe kondensacyjne 1) - do 50 kw (70/55 o C) - do 50 kw (55/45 o C) kw (70/55 o C) kw (55/45 o C) kw (70/55 o C) kw (55/45 o C) 0,87-0,91 0,91-0,97 0,94-0,98 0,91-0,97 0,94-1,00 0,91-0,98 0,95-1,01 0,9-0,99 0,96-1,0 0 Pompy cepła woda/woda w stnejących budynkach,8/,5 ) 1 Pompy cepła glkol/woda w stnejących budynkach,5/, Pompy cepła powetrze/woda w stnejących budynkach,7/,5 Węzeł ceplny kompaktowy z obudową - do 100 kw - powyżej 100 kw 4 Węzeł ceplny kompaktowy bez obudowy - do 100 kw kw - powyżej 00 kw 0,98 0,99 0,91 0,9 0,95 8

9 1) Sprawność odnesona do wartośc opałowej palwa. ) Sezonowy współczynnk wydajnośc grzejnej pompy cepła (SPF). Uwag: ) przyjęta sprawność dla rozpatrywanego przypadku pownna uwzględnać stan kotła jego średnosezonowe obcążene ceplne; ) w przypadku trudnośc oceny stanu faktycznego należy przyjmować wartość średną z podanego zakresu sprawnośc Roczne zapotrzebowane na energę użytkową do ogrzewana wentylacj Oblczena zapotrzebowana cepła użytkowego do ogrzewana wentylacj wykonuje sę dla normatywnych warunków użytkowana oraz w oparcu o dane klmatyczne z bazy danych klmatycznych, określonych dla najblższej stacj meteorologcznej. Obowązujące bazy danych klmatycznych są opublkowane na strone Buletynu Informacj Publcznej Mnstra właścwego do spraw budownctwa, gospodark przestrzennej meszkanowej do celów wykonywana śwadectw charakterystyk energetycznej budynków Roczne zapotrzebowana cepła użytkowego H,nd dla ogrzewana wentylacj oblcza sę metodą blansów mesęcznych. Zapotrzebowane cepła H,nd jest sumą zapotrzebowana cepła do ogrzewana wentylacj budynku w poszczególnych mesącach, w których wartośc oblczenowe są dodatne. Rozpatruje sę mesące: od styczna do maja od wrześna do grudna włączne. (9) kwh rok H, nd n H, nd, n / Wartość mesęcznego zapotrzebowana cepła do ogrzewana wentylacj budynku H,nd, n należy oblczać zgodne ze wzorem: (10) kwh m c H, nd, n H, ht H, gn H, gn / lość cepła nezbędna na pokryce potrzeb ogrzewczych budynku w okrese H, nd kwh/ m c mesęcznym lub rocznym, straty cepła przez przenkane wentylację w okrese mesęcznym kwh/ m c H ht, zysk cepła wewnętrzne od słońca w okrese mesęcznym kwh/ m c H gn H, gn współczynnk efektywnośc wykorzystana zysków w trybe ogrzewana Współczynnk efektywnośc wykorzystana zysków cepła η H,gn w trybe ogrzewana wyznaczany jest z zależnośc: H, gn dla H 1 H, ht H, gn 1 1 a H ah H H 1 (11) dla H =1 9

10 H, gn Parametr numeryczny a H zależny od stałej czasowej, wyznaczany jest dla budynku lub strefy budynku w funkcj stałej czasowej wg zależnośc: (1) H,0 a H a H,0 a a H H H,0 a bezwymarowy referencyjny współczynnk równy 1,0 H,0 stała czasowa dla strefy budynku lub całego budynku h stała czasowa referencyjna równa 15 h h 1 [ ] (1) Przy czym: C H m tr, adj / 600 H ve, adj [ h] (14) C wewnętrzna pojemność ceplna strefy budynku lub całego budynku J / K m Cm cj j dj A J / K j j (15) c cepło właścwe materału warstwy -tej w elemence j-tym J / kgk j j gęstość materału warstwy -tej w elemence j-tym kg / m grubość warstwy -tej w elemence j-tym, przy czym łączna grubość warstw ne może przekraczać 0,1 m m A pole powerzchn j-tego elementu budynku d j j Długość trwana sezonu ogrzewczego Długość sezonu ogrzewczego nezbędna do wyznaczena czasu pracy elementów nstalacj ogrzewczej budynku (pomp, wentylatorów, td.) może być wyznaczona z zależnośc: (16) 1 L H f H, m m 1 Część mesąca będąca składową sezonu ogrzewczego dla budynku f H,m, może być wyznaczona w oparcu o udzał potrzeb ogrzewczych budynku - H. W metodze tej w perwszej kolejnośc wyznaczany jest udzał granczny potrzeb ceplnych: H, lm ah 1 a Dla m-tego mesąca analzowana jest welkość H na tej podstawe określana jest wartość f H,m dla każdego mesąca według następującej procedury: H m (17) 10

11 wartość H na początku mesąca m-tego Jest ona oblczana jako średna arytmetyczna wartośc H mesąca m-tego mesąca poprzedzającego (np. dla styczna mesącem poprzedzającym jest grudzeń); wartość H na końcu mesąca m-tego Jest ona oblczana jako średna arytmetyczna wartośc H mesąca m-tego mesąca następnego (np. dla styczna mesącem następnym jest luty, a dla grudna styczeń); mnejszą w dwóch wyżej oblczonych welkośc oznacza sę H,1 a wększą H,. Jeżel wystąp ujemna wartość H, to zastępuje sę ją wartoścą dodatną H najblższego mesąca. Wyznaczene względnej długośc czasu ogrzewana w m-tym mesącu: jeżel H, < H,lm, to cały mesąc jest częścą sezonu ogrzewczego, f H,m = 1; jeżel H,1 > H,lm, to cały mesąc ne jest częścą sezonu ogrzewczego, f H,m = 0; w przecwnym przypadku tylko ułamek m-tego mesąca jest częścą sezonu ogrzewczego, co wyznacza sę następująco: o jeżel H > H,lm, to f H = 0,5 ( H,lm - H,1 )/( H - H,1 ); o jeżel H H,lm, to f H = 0,5 + 0,5 ( H,lm - H )/( H, - H ) Straty cepła przez przenkane wentylację Mesęczne straty cepła przez przenkane wentylację budynku należy oblczać ze wzorów: (18) kwh m c H tr ve H, ht tr ve / tr Htr H e tm 10 nt, kwh / m ve Hve H e tm 10 nt, kwh / m współczynnk strat mocy ceplnej przez przenkane przez wszystke przegrody zewnętrzne 11 c c (19) (0) W / K H współczynnk strat mocy ceplnej na wentylację W / K nt, H e M temperatura wewnętrzna dla okresu ogrzewana w budynku przyjmowana zgodne z wymaganam zawartym w przepsach technczno-budowlanych średna temperatura powetrza zewnętrznego w analzowanym okrese mesęcznym według danych dla najblższej stacj meteorologcznej t lczba godzn w mesącu h Współczynnk strat cepła przez przenkane Współczynnk strat cepła przez przenkane należy oblczać ze wzoru: b tr, A H b A U l W K tr tr, / współczynnk redukcyjny oblczenowej różncy temperatur -tej przegrody ( Tabela8); dla przegród pomędzy przestrzeną ogrzewaną środowskem zewnętrznym b tr = 1 pole powerzchn -tej przegrody otaczającej przestrzeń o regulowanej temperaturze, oblczanej wg wymarów zewnętrznych przegrody, (wymary oken drzw przyjmuje sę jako wymary otworów w ścane) U współczynnk przenkana cepła dla danej przegrody pomędzy przestrzeną W / m K C C (1) m

12 ogrzewaną neogrzewaną lub strona zewnętrzną: w przypadku stanu przed modernzacją określone na podstawe nwentaryzacj technczno budowlanej budynku to jest w przypadku przegród neprzezroczystych oblczany wg normy PN-EN ISO 6946, w przypadku oken śwetlków drzw przyjmuje sę wg Aprobaty techncznej lub zgodne z normą wyrobu PN-EN ;w przypadku braku Aprobaty przyjmować zgodne z Tabelą nr 10; w odnesenu do ścan osłonowych metalowo-szklanych wg Aprobaty techncznej lub zgodne z normą wyrobu PN-EN 180 a w przypadku podłog na grunce przyjmowany jako U gr oblczany jak ponżej; w przypadku stanu po modernzacj zgodne z Tabela 9 11 (o le jest to wykonalne pod względem technczno ekonomcznym lub prawnym); do oblczana współczynnków przenkana cepła U przegród budynku należy wykorzystywać oblczenowe współczynnk przewodzena cepła λ obl materałów, a ne wartośc deklarowane λ D, co dotyczy w szczególnośc materałów termozolacyjnych; w celu dokonana poprawnej konwersj wartośc deklarowanych na wartośc oblczenowe należy korzystać z normy PN-EN ISO 10456:009 Materały wyroby budowlane -Właścwośc ceplno-wlgotnoścowe - Tabelaryczne wartośc oblczenowe procedury określana deklarowanych oblczenowych wartośc ceplnych ; l długość -tego lnowego mostka ceplnego m lnowy współczynnk przenkana cepła mostka ceplnego przyjęty wg PN- EN ISO 1468:008 lub oblczony zgodne z PN-EN ISO 1011:008. Współczynnk przenkana lnowych mostków cepła wyznacza sę w oparcu o: dokumentację technczną budynku, tablce mostków ceplnych, oblczena szczegółowe mostków ceplnych. W / mk Lp. 1 4 Tabela8. Współczynnk redukcyjny oblczenowej różncy temperatury b tr Rodzaj przestrzen neogrzewanej oddzelonej rozpatrywaną przegrodą od ogrzewanej przestrzen budynku b tr Pomeszczene: a) tylko z 1 ścaną zewnętrzną 0,4 b) z przynajmnej ścanam zewnętrznym bez drzw zewnętrznych 0,5 c) z przynajmnej ścanam zewnętrznym z drzwam zewnętrznym (np. hale, garaże) 0,6 d) z trzema ścanam zewnętrznym (np. zewnętrzna klatka schodowa) 0,8 Podzeme: a) bez oken/drzw zewnętrznych 0,5 b) z oknam/drzwam zewnętrznym 0,8 Poddasze: a) przestrzeń poddasza slne wentylowana (np. pokryce dachu z dachówek lub nnych 1,0 materałów tworzących pokryce necągłe) bez deskowana pokrytego papą lub płyt łączonych brzegam b) nne nezolowane dachy 0,9 c) zolowany dach 0,7 Wewnętrzne przestrzene komunkacyjne (bez zewnętrznych ścan, krotność wymany powetrza mnejsza nż 0,5h -1 ) 0 Swobodne wentylowane przestrzene komunkacyjne (powerzchna otworów/kubatura powerzchn 0,005 m /m ) 1,0 1

13 5 Przestrzeń podpodłogowa: a) podłoga nad przestrzeną neprzechodną 0,8 b) podłoga na grunce 0,6 6 Przejśca lub bramy przelotowe neogrzewane, obustronne zamknęte 0,9 Tabela 9. Maksymalne wartośc współczynnka przenkana cepła U ścan, podłóg na grunce, stropów, dachów stropodachów do przyjęca dla budynku po modernzacj [W/(m K)] Lp. Rodzaj przegrody temperatura w pomeszczenu U Dla wszystkch projektów Ścany zewnętrzne: 1 a) przy t 16 C 0,0 b) przy 8 C t < 16 C 0,45 c) przy t < 8 C 0,90 Ścany wewnętrzne: a) przy Δt 8 C oraz oddzelające pomeszczena 1,00 ogrzewane od klatek schodowych korytarzy b) przy Δt < 8 C bez wymagań c) oddzelające pomeszczene ogrzewane od neogrzewanego 1,00 Ścany przyległe do szczeln dylatacyjnych o szerokośc: a) do 5 cm, trwale zamknętych wypełnonych zolacją ceplną na głębokośc co najmnej 0 cm 1,00 b) powyżej 5 cm, nezależne od przyjętego sposobu zamknęca zazolowana szczelny 0,70 4 Ścany neogrzewanych kondygnacj podzemnych bez wymagań 5 Dachy, stropodachy stropy pod neogrzewanym poddaszam lub nad przejazdam: a) przy t 16 C 0,15 b) przy 8 C t < 16 C 0,0 c) przy t < 8 C 0,70 Podłog na grunce: 6 a) przy t 16 C 0,0 b) przy 8 C t < 16 C 1,0 c) przy t < 8 C 1,50 7 Stropy nad pomeszczenam neogrzewanym zamknętym przestrzenam podpodłogowym: a) przy t 16 C 0,5 b) przy 8 C t < 16 C 0,0 c) przy t < 8 C 1,00 Stropy nad ogrzewanym kondygnacjam podzemnym mędzykondygnacyjne: a) przy Δt 8 C 1,00 8 b) przy Δt < 8 C c) oddzelające pomeszczen ogrzewane od neogrzewanego bez wymagań 0,5 O le jest wykonalne pod względem technczno ekonomcznym lub prawnym 1

14 Tabela 10. Wartośc współczynnków przenkana cepła U przez okna drzw w budynkach stnejących (przed modernzacją) przy braku Aprobaty Techncznej Lp. Rodzaj oken lub drzw balkonowych oraz drzw wejścowych do budynku Oblczenowy współczynnk U [W/(m K) 1 Okna krosnowe pojedynczo oszklone 5,0 Okno jednoramowe, oszklone szybą zespolona jednokomorową,0 Okno jednoramowe, oszklone szybą zespolona dwukomorową, 4 Okno skrzynkowe lub ośceżncowe: - oszklone podwójne - oszklone potrójne,6,0 5 Okno zespolone oszklone podwójne,6 6 Okno zespolone oszklone potrójne (w tym jedna szyba zespolona, jednokomorowa) 7 Drzw neoceplane oszklone pojedynczo 5,1 8 Drzw deskowe klepkowe,5 9 Drzw zolowane z płyt w rame stalowej lub alumnowej 1,4 Tabela 11. Maksymalne wartośc współczynnka przenkana cepła U oken, drzw balkonowych drzw zewnętrznych do przyjęca dla budynku po modernzacj 4 [W/(m K)] Lp U Okna, drzw balkonowe drzw zewnętrzne Dla wszystkch projektów Okna (za wyjątkem oken połacowych), drzw balkonowe powerzchne przezroczyste neotweralne: a) przy t 16 C 0,9 b) przy t < 16 C 1,4 Okna połacowe: a) przy t 16 C 1,1 b) przy t < 16 C 1,4 Okna w ścanach wewnętrznych: a) przy Δt 8 C 1,1 b) przy Δt < 8 C c) oddzelające pomeszczene ogrzewane od neogrzewanego Drzw w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach mędzy pomeszczenam ogrzewanym neogrzewanym Okna drzw zewnętrznej w przegrodach zewnętrznych pomeszczeń neogrzewanych bez wymagań 1,1 1, bez wymagań Wartość współczynnków przenkana cepła przez podłogę na grunce Współczynnk przenkana cepła przez podłogę na grunce U gr należy określć wg PN-EN 181:006 borąc pod uwagę: 1) welkość zagłębena ponżej terenu z, ) welkość współczynnka przenkana cepła U dla konstrukcj podłog, oblczonego wg zasad podanych w norme PN-EN ISO 6946:008 z uwzględnenem oporu przejmowana cepła od strony wewnętrznej budynku z pomnęcem oporu przejmowana cepła od strony gruntu. ) welkość parametru B, który określa sę z zależnośc 4 O le jest wykonalne pod względem technczno ekonomcznym lub prawnym 14

15 A g B = A g / 0,5P () powerzchna rozpatrywanej płyty podłogowej łączne ze ścanam zewnętrznym wewnętrznym; w odnesenu do wolnostojącego budynku A g jest całkowtą powerzchną rzutu parteru, a w odnesenu do budynku w zabudowe szeregowej A g jest powerzchną rzutu parteru rozpatrywanego budynku P obwód rozpatrywanej płyty podłogowej; w odnesenu do budynku wolnostojącego P jest całkowtym obwodem budynku, a w odnesenu do budynku w zabudowe szeregowej P odpowada jedyne sume długośc ścan zewnętrznych oddzelających rozpatrywaną przestrzeń ogrzewaną od środowska zewnętrznego Jako wartość U gr przyjmuje sę ekwwalentną wartość określoną na podstawe wylczonych wartośc B oraz U, U gr = U equv,bf. m m Współczynnk strat cepła na wentylację Współczynnk strat cepła na wentylację należy oblczać ze wzoru: H ve a c a ( b k ve, ac a pojemność ceplna powetrza, 100 /( m K) ve k, k ve, k mn) [ W / K] () J J /( m K) b, współczynnk korekcyjny dla strumena k - ve k, mn, uśrednony w czase strumeń powetrza k m / s k dentyfkator strumena powetrza - Strumene powetrza wentylacyjnego należy wyznaczać w oparcu o: obowązujące przepsy, dokumentację technczną budynku nstalacj wentylacyjnej, program użytkowana budynku lub lokalu meszkalnego, wedzę technczną oraz wzję lokalną obektu. Najczęścej występujące przypadk: budynek z wentylacją naturalną b ve,1 1; ve,1, mn o [ m / s] (4) b ve, 1; ve,, mn budynek z wentylacją mechanczną wywewną b ve,1 1; ve,1, mn nf ex [ m [ m / s] / s] (5) b ve, 1; ve,, mn budynek z wentylacją mechanczną nawewną x [ m / s] 15

16 b ve,1 1; ve,1, mn su [ m / s] (6) b ve, 1; ve,, mn x [ m / s] budynek z wentylacją mechanczną nawewno-wywewną b b ve,1 ve, 1 1; oc ; ve,, mn ve,1, mn budynek z wentylacją mechanczną nawewno-wywewną dzałającą okresowo b ve,1 1 oc ; x ve,1, mn [ m f f [ m / s] [ m / s] / s] (7) (8) b ve, ; ve,, mn x [ m / s] b ve, 1 1 oc ; ve,, mn o [ m / s] o b ve,4 1 ; ve,4, mn dodatkowy strumeń powetrza x przy pracy wentylatorów wywołany wpływem watru wyporu termcznego, wyznacza sę z ponższej zależnośc,:,, su ex x 16 ' x [ m / s] n50 e su ex e / 1 [ m / s] 600 f n oblczenowy strumeń powetrza wentylacyjnego, wymagany ze względów hgencznych, lczony zgodne z PN-8/B-040/AZ:000 Wentylacja w budynkach meszkalnych, zameszkana zborowego użytecznośc publcznej. Wymagana. (9) m / s o strumeń powetrza wentylacj naturalnej kanałowej m / s su strumeń powetrza nawewanego mechanczne m / s ex strumeń powetrza wywewanego mechanczne m / s f wywewanego m / s strumeń powetrza wększy ze strumen: nawewanego su ex dodatkowy strumeń powetrza nfltrującego przez neszczelnośc przy pracy x wentylatorów, wywołany wpływem watru wyporem termcznym strumeń powetrza nfltrującego przez neszczelnośc, spowodowany dzałanem nf watru wyporu termcznego dodatkowy strumeń powetrza nfltrującego przez neszczelnośc, spowodowany ' dzałanem watru wyporu termcznego przy wyłączonych wentylatorach x wentylacj mechancznej; ' n50 e/ 600 x m / s m / s m / s kubatura wewnętrzna wentylowana m skuteczność odzysku cepła z powetrza wywewanego; z dodatkowym gruntowym powetrznym wymennkem oc 1 (1 oc1) (1 GW C) ; przy czym: oc 1 oc skuteczność wymennka do odzysku cepła z powetrza wywewanego, GW C skuteczność gruntowego powetrznego wymennka cepła; przy braku urządzeń do odzysku cepła 0 oc

17 e, f n 50 udzał czasu włączena wentylatorów wentylacj mechancznej w okrese blansowana (mesąc lub rok) współczynnk osłonęca budynku, określane według Tabela 1. Współczynnk osłonęca e f, stosowane do oblczeń dodatkowego strumena powetrza wg wzoru (9). krotność wymany powetrza w budynku wywołana różncą cśneń 50 Pa określana metodą B zgodne z normą PN-EN 189:00 Właścwośc ceplne budynków - Określane przepuszczalnośc powetrznej budynków - Metoda pomaru cśnenowego z użycem wentylatora. h 1 Tabela 1. Współczynnk osłonęca e f, stosowane do oblczeń dodatkowego strumena powetrza wg wzoru (9) Współczynnk e dla klasy osłonęca Węcej nż jedna neosłonęta fasada Jedna neosłonęta fasada Neosłonęte: budynk na otwartej przestrzen, wysoke budynk w centrach mast 0,10 0,0 Średne osłonęce: budynk wśród drzew lub nnych budynków, budynk na przedmeścach 0,07 0,0 Mocno osłonęte: budynk średnej wysokośc w mastach, budynk w lasach 0,04 0,01 Współczynnk f 15 0 Przy braku danych, dodatkowy strumeń powetrza nfltrującego przez neszczelnośc dla budynków stnejących można przyjąć: dla budynku poddanego próbe szczelnośc n 50 (h -1 przy 50 Pa) nf 0,05 dla budynku bez próby szczelnośc nf 0, n n Kubatura wentylowan a / 600 Kubatura wentylowan a / 600 [ m [ m / s] / s] (0) (1) Zysk cepła wewnętrzne od słońca Zysk cepła wewnętrzne od słońca dla budynku w okrese mesąca oblcza sę ze wzoru: () [ kwh / m ] H, gn nt sol c mesęczne wewnętrzne zysk cepła kwh/ m c nt mesęczne zysk cepła od promenowana słonecznego przenkającego do przestrzen sol ogrzewanej budynku przez przegrody przezroczyste 17 kwh/ m Wartość zysków cepła od promenowana słonecznego występującą we wzorze () należy oblczać ze wzoru: () [ kwh / m ] s1 s sol s1 s c zysk cepła od promenowana słonecznego przez okna zamontowane w przegrodach ponowych zysk cepła od promenowana słonecznego przez okna zamontowane w połacach dachowych kwh/ m kwh/ m c c c

18 Wartośc mesęcznych zysków cepła od nasłonecznena przez okna w przegrodach ponowych budynku należy oblczać ze wzoru: (4) C A I g k Z [kwh / m c] C s 1,s udzał pola powerzchn płaszczyzny szklonej do całkowtego pola powerzchn okna, jest zależny od welkośc konstrukcj okna; wartość średna wynos 0,7 A pole powerzchn okna lub drzw balkonowych w śwetle otworu w przegrodze I g k Z wartość energ promenowana słonecznego w rozpatrywanym mesącu na płaszczyznę ponową, w której usytuowane jest okno o powerzchn A, wg danych dotyczących najblższego punktu pomarów promenowana słonecznego współczynnk przepuszczalnośc energ całkowtej promenowana słonecznego oken oraz przegród szklanych przezroczystych lczony, według wzoru 5 współczynnk korekcyjny wartośc I ze względu na nachylene płaszczyzny połac dachowej do pozomu, według Tabela.; dla ścany ponowej k α = 1,0 współczynnk zacenena budynku ze względu na jego usytuowane oraz przesłony na elewacj budynku, według Tabela 15. g = f C g n (5) 18 kwh/ m m g n współczynnk przepuszczalnośc energ promenowana słonecznego przez oszklene, należy przyjmować na podstawe deklaracj użytkowych okna, w przypadku braku danych przyjmować wg Tabel nr 1 f C współczynnk redukcj promenowana ze względu na zastosowane urządzena przecwsłoneczne należy przyjmować na podstawe deklaracj użytkowych wyrobu, w przypadku braku danych przyjmowaćzgodne z obowązującym przepsam Tabela 1. Wartośc współczynnka przepuszczalnośc energ promenowana słonecznego przez oszklene g n Lp. Rodzaj oszklena g 1 Oszklene pojedynczą szybą 0,85 Oszklene podwójną szybą 0,75 Oszklene podwójną szybą z powłoką selektywną 0,67 4 Oszklene potrójną szybą 0,70 5 Oszklene potrójną szybą z dwema powłokam selektywnym 0,50 6 Okna podwójne 0,75 Tabela 14. Wartośc współczynnka korekcyjnego nachylena k Lp. Orentacja płaszczyzny względem strony śwata Nachylene do pozomu, Połudnowa (S) 1,1 1,1 1,1 Połudnowo-zachodna (S-W) 1,1 1,1 1,1 Zachodna (W) 1,1 1,1 1, 4 Północno-zachodna (N-W) 1,4 1, 1,1 5 Północna (N) 1,4 1, 1,1 6 Północno-wschodna (N-E) 1,4 1, 1,1 7 Wschodna (E) 1, 1, 1, 8 Połudnowo-wschodna (S-E) 1,1 1,1 1,1 m c

19 Tabela 15. Wartośc współczynnka zacenena budynku Z Lp. Usytuowane przesłony występujące na elewacj budynku Z 1 Budynk na otwartej przestrzen, lub wysoke wysokoścowe w centrach mast 1,0 Budynek w którym co najmnej połowa oken zacenona jest przez elementy logg lub 0,96 balkonu sąsednego meszkana Budynk w mastach w otoczenu budynków o zblżonej wysokośc 0,95 4 Budynk nske średnowysoke w centrach mast 0,90 Wartość mesęcznych wewnętrznych zysków cepła nt w budynku należy oblczać ze wzoru: (6) q A t 10 [ kwh/ m c] q obcążene ceplne budynku zyskam wewnętrznym A nt f nt nt jest powerzchną pomeszczeń o regulowanej temperaturze w budynku f Welkość zysków wewnętrznych należy wyznaczać w oparcu o: dokumentację technczną budynku nstalacj oraz program użytkowana budynku, wedzę technczną oraz wzję lokalną obektu. Przy braku danych, dla budynków stnejących można przyjąć wartośc z Tabela 16. M W / m Tabela 16. Średna moc jednostkowa wewnętrznych zysków cepła (bez zysków od nstalacj grzewczych cepłej wody) odnesona do powerzchn A f [W/m ] m Lp. Rodzaj budynku q nt 1 Szkoły 1,5-4,7 Urzędy,5-6, Wytyczne do oblczana rocznego zapotrzebowana na energę końcową do przygotowana cepłej wody Roczne zapotrzebowane na cepło do przygotowana cepłej wody określane jest przez audytora energetycznego na podstawe analzy prognozy zużyca cepła, oblczone zgodne z normą PN-EN 1516-:007 lub ponższą procedurą określoną na podstawe pkt 4 Załącznka nr 5 Dz. U. nr 01, poz Wartość rocznego zapotrzebowana na energę końcową do przygotowana cepłej wody określana jest według ww. rozporządzena ze wzoru: (7) kwh / rok K,W W,nd W, tot, zapotrzebowane cepła użytkowego do podgrzana cepłej wody kwh/ rok W nd W, tot średna sezonowa sprawność systemu przygotowana cepłej wody W, tot W, g W, d W, s W, e g W, średna sezonowa sprawność wytworzena nośnka cepła z energ dostarczanej do grancy blansowej budynku (energ końcowej) 19 (8)

20 średna sezonowa sprawność transportu (dystrybucj) cepłej wody w obrębe budynku W, d (osłony blansowej lub poza ną) średna sezonowa sprawność akumulacj cepłej wody w elementach pojemnoścowych W, s systemu cepłej wody (w obrębe osłony blansowej lub poza ną) W, e średna sezonowa sprawność wykorzystana (przyjmuje sę 1,0) Uwag: 1. Jeżel stneje klka nośnków energ lub klka wydzelonych nstalacj, oblczena przeprowadza sę oddzelne dla każdego przypadku.. Zysk cepła od nstalacj transportu cepłej wody modułów pojemnoścowych, jeżel są one zlokalzowane wewnątrz osłony zolacyjnej budynku, to są wlczane do wewnętrznych zysków cepła.. Jeżel nstalacja transportu cepłej wody jest zazolowana położona w bruzdach, to ne uwzględna sę tej częśc nstalacj w oblczenach strat cepła. Sprawnośc cząstkowe uwzględnone we wzorze (8) oraz dane do wzoru (4) należy wyznaczać w oparcu o: obowązujące przepsy, dokumentację technczną budynku nstalacj oraz urządzeń, wedzę technczną oraz wzję lokalną obektu, dostępne dane katalogowe urządzeń, elementów nstalacj cepłej wody użytkowej obektu. Sprawnośc elementów nstalacj wyznacza sę na podstawe ponższych zależnośc, /( W, nd W, W, d W, nd d ( W, nd W, d )/( W, nd W, d W, ) W, s s uśrednone roczne straty cepła nstalacj transportu (dystrybucj) cepłej wody W, d użytkowej w budynku (w osłone blansowej lub poza ną) uśrednone sezonowe straty cepła w elementach pojemnoścowych systemu W, s grzewczego budynku (w obrębe osłony blansowej lub poza ną) ) (9) (40) kwh/ rok kwh/ rok Straty cepła sec transportu cepłej wody użytkowej oraz zasobnka cepłej wody: W,d l q l t CW 10 kwh / rok (41) W,s s q s t CW 10 kwh / rok (4) l długość -tego odcnka sec cepłej wody użytkowej m q l jednostkowe straty cepła przewodów cepłej wody, wg tabel 17. W / m t czas dzałana układu cepłej wody w cągu roku h CW s pojemność zasobnka cepłej wody dm q jednostkowe straty cepła zasobnka cepłej wody, wg s Tabela 18. W / dm 0

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opracowanie świadectwa energetycznego metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu

Opracowanie świadectwa energetycznego metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Budownctwa Archtektury Studa dzenne, specjalność BE, rok IV Konspekt do ćwczeń Opracowane śwadectwa energetycznego metoda mesęczna budynek meszkalny

Bardziej szczegółowo

Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń

Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Budownctwa Arcektury Studa dzenne, S1, rok III Konspekt do ćwczeń Termomodernzacja budynków część 1 projektu: blans potrzeb ceplnych budynku Budynek

Bardziej szczegółowo

1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych

1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych 1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych Metoda ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

6. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych

6. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych 6. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych Metoda ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

Podział lokali na strefy obliczeniowe Dostępne tryby

Podział lokali na strefy obliczeniowe Dostępne tryby Podział lokali na strefy obliczeniowe Dostępne tryby Lokal jest strefą W tym trybie cały lokal jest jedną strefą, za wyjątkiem lokali, w których występuje chłodzenie miejscowe (tj. nie w całym lokalu)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, ORAZ SPORZĄDZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO.

WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, ORAZ SPORZĄDZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO. załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Przygotowanie dokumentacji WYTYCZNE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska

dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska Typ budynku: jednorodzinny Źródło ciepła: kocioł gazowy niskotemperaturowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) Dz.U.2008.201.1240 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego Mchal Strzeszewsk Potr Wereszczynsk Norma PN-EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego. obcazena ceplnego poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wskaźników energetycznych metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu

Opracowanie wskaźników energetycznych metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Budownctwa Archtektury Studa dzenne, S2, rok IV Konspekt do ćwczeń Opracowane wskaźnków energetycznych metoda mesęczna budynek meszkalny bez nst.

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania Prof. dr hab. inŝ. Halina Koczyk Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

zyski na 1 m2 mieszkania o pow. 50 m2 8,99

zyski na 1 m2 mieszkania o pow. 50 m2 8,99 Zestawienie przykładowych zysków ciepła w mieszkaniu typ zysków ciepła W/m2 zyski od mieszkańca 1,7 ciepła woda na mieszkańca 0,9 ciepła woda na mieszkanie 0,5 gotowanie na mieszkanie 2,3 zyski od oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt 10.10.2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE A2 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 21)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Sanka, dz. nr 101/2, Gmina Krzeszowice NAZWA PROJEKTU Budynek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

CEB Cechy Energetyczne Budynku 2008 (zbiór danych budynku dla potrzeb administracji i świadectwa energetycznego budynku mieszkalnego)

CEB Cechy Energetyczne Budynku 2008 (zbiór danych budynku dla potrzeb administracji i świadectwa energetycznego budynku mieszkalnego) CEB Cechy Energetyczne Budynku 2008 (zbiór danych budynku dla potrzeb administracji i świadectwa energetycznego budynku mieszkalnego) UPROSZCZONA METODA ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski.

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne Kraków, 27 28 września 2010 Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu ogrzewania budynku

Ocena systemu ogrzewania budynku dr inż. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku można oceniać

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r. Dz.U.2014.888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach,

PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach, PN-B-02025:2001 Uproszczony sposób obliczania wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków ZAŁOŻENIA: - cała ogrzewana przestrzeń budynku stanowi jedną strefę o eksploatacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek zamieszkania zbiorowego Dz.

Bardziej szczegółowo