ZATWIERDZAM PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC W 2013 ROKU. ZGORZELEC 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATWIERDZAM PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC W 2013 ROKU. ZGORZELEC 2012 ROK"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Zgorzelec. Dnia rok. BURMISTRZ MIASTA W Z K PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC W 2013 ROKU. ZGORZELEC 2012 ROK

2 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne Burmistrza Miasta Szefa obrony Cywilnej do działalności z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w gminie miejskiej. 2. Zasadnicze przedsięwzięcia W Z K U M w realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych.

3 WYTYCZNE BURMISTRZA MIASTA SZEFA O C W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH,OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GMINIE MIEJSKIEJ W 2013 ROKU. 1. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2012 ROKU. Obrona Cywilna w systemie obronnym państwa przeznaczona jest do prowadzenia działań planistycznych, zapobiegawczo ochronnych i ratunkowych w mieście, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych i klęsk żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw, a także zapewnienie warunków do przetrwania w czasie wojny i kryzysu. W 2012 roku realizacja zamierzeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta, zakładach pracy, instytucjach ukierunkowana była na: 1. Realizację zadań zawartych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym i zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego. 2. Aktualizację i dostosowaniu planu zarządzania kryzysowego do wymogów zawartych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. 3. Aktualizację planów ochrony infrastruktury krytycznej w zakładach pracy, placówkach oświatowych i instytucjach. 4. Opracowanie planu operacyjnego rozwinięcia zapasowych miejsc szpitalnych. 5. Przygotowaniu zespołu zarządzania kryzysowego Miasta i zakładów do organizacji działań w sytuacjach kryzysowych. 6. Realizacji zleconych zadań obronnych - świadczeń na rzecz obronności kraju. 7. Zakończenie modernizacji systemu wykrywania i alarmowania Miasta. 8. Odtworzenie i uzupełnienie zużytych środków materiałowych w magazynie O C. 9. Opracowaniu planu finansowania zleconych i własnych zadań obronnych i O C [ B T 1]. 10. Doskonaleniu osób funkcyjnych w U M i zakładach pracy realizujących zadania obronne i O C.

4 11. Doskonaleniu współpracy z administracją wojskową i samorządową powiatu i sąsiednich gmin. 12. Bieżący monitoring lokalnych zagrożeń w mieście i okolicy. 13. Usuwaniu skutków po powodzi w 2010 roku. 2. ZASADNICZE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU SPRAW OBRONNYCH, BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU. W 2013 roku realizację przedsięwzięć obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego skupić na doskonaleniu i utrwalaniu elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Miasta, porządku i ochrony ludności w mieście oraz zabezpieczeniu potrzeb S Z R P, realizując n/w zadania: A. ZADANIA OBRONNE. 1. Wdrożenie planu operacyjnego funkcjonowania gminy miejskiej na czas kryzysu i wojny. 2. Aktualizacja planów wykorzystania zasobów publicznej i niepublicznej służby zdrowia w mieście na potrzeby obronne państwa i gminy miejskiej. 3. Opracowanie planu szkolenia obronnego kierownictwa urzędu miasta. 4. Organizacja i udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej rocznika Rejestracja mężczyzn urodzonych w 1995 roku. 5. Szkolenie gra decyzyjna zespołu stałego dyżuru urzędu miasta. 6. Zgrywanie obsady stanowiska kierowania U M, naczelników wydziałów do realizacji zadań zawartych w kartach zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa. 7. Analiza świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby sił zbrojnych i O C Miasta, realizacja świadczeń rzeczowych i osobistych. 8. Szkolenie doskonalące zespołu U M wydzielonego do realizacji zadań akcji kurierskiej. 9. Realizacja wniosków żołnierzy rezerwy o wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

5 10. Utrzymanie współpracy z W K U Bolesławiec, jednostkami wojskowymi, Strażą Graniczną z zakresu realizacji zadań bezpieczeństwa narodowego. B. ZADANIA OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. 1. Opracowanie planu przedsięwzięć O C miasta w 2013 roku. 2. Opracowanie i uzgodnienie standardowych procedur operacyjnych postępowania wydziałów urzędu miasta na czas kryzysu i klęski żywiołowej z zakładami pracy wydzielającymi siły i środki do akcji ratowniczej. 3. Zapoznanie zespołu zarządzania kryzysowego z planem zarządzania kryzysowego. 4. Ćwiczenie grupowe stałych i czasowych grup roboczych M Z Z K. 5. Narady i szkolenia kwartalne pracowników ds. O C i zarządzania kryzysowego. 6. Monitoring lokalnych zagrożeń w mieście. 7. Aktualizacja planu ochrony przeciwpowodziowej. 8. Trening decyzyjny zespołu zarządzania kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadku powstania zagrożenia powodziowego w mieście. 9. Analiza przygotowania administracji publicznej do pracy w sytuacjach kryzysowych i org. współpracy z jednostkami ratownictwa resortowego w mieście i powiecie. 10. Modernizacja wyposażenia w sprzęt przeciwpowodziowy O C miasta. 11. Opracowanie planu finansowania zadań własnych i zleconych. 12. Kontrola realizacji zadań O C w zakładach pracy i instytucjach.

6 W tym celu należy: W zakresie organizacyjnym i prac normatywno prawnych. 1. Do dnia roku opracować sprawozdanie ze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wytyczne i plan szkolenia obronnego kierownictwa Urzędu Miasta. 2. Do roku opracować sprawozdanie z funkcjonowania w mieście S W A za 2012 rok. 3. Do roku przesłać protokoły z inwentaryzacji sprzętu O C. 4. Do dnia roku opracować plany realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego w zakładach pracy, placówkach oświatowych i instytucjach. 5. Do roku uaktualnić plany, dokumenty prawne normujące realizację zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego jeżeli zachodzi konieczność. 6. Zapoznawać na bieżąco osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe w urzędzie i zakładach pracy z nowowydanymi aktami prawnymi oraz planami reagowania kryzysowego, planami obrony cywilnej i ochrony infrastruktury krytycznej. 7. Raz w miesiącu oceniać stan bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dokonywać analizy lokalnych zagrożeń. 8. Do roku opracować w zakładach pracy informację stanu przygotowania O C zakładu do działania na czas kryzysu. 9. Raz na kwartał aktualizować bazę danych obrony cywilnej A R C U S 2005 oraz stan gotowości sił i środków własnych wydzielonych do reagowania kryzysowego.

7 W zakresie planowania obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa. 1. Na bieżąco współpracować z państwowymi jednostkami ratowniczymi i służbami zakładowymi w mieście. 2. Wydzielić i przygotować w zakładach zakładowe formacje O C do ochrony systemów infrastruktury krytycznej zakładów, likwidacji skutków katastrof, klęsk żywiołowych i niebezpiecznych zdarzeń w mieście i w zakładach. 3. Utrzymywać w sprawności systemy infrastruktury krytycznej decydujące o bezpieczeństwie i funkcjonowaniu zakładów i instytucji. 4. Dokonywać okresowych kontroli obiektów, urządzeń, instalacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i funkcjonowania organów administracji publicznej i zakładów. 5. W czasie narad, szkoleń i instruktaży omawiać i doskonalić praktyczne umiejętności służb O C i samoobrony w zapobieganiu zagrożeniom i usuwaniu ich skutków. W zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania. 1. Utrzymywać w sprawności technicznej i gotowości syreny systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności. 2. W czasie planowych treningów S W O województwa dolnośląskiego sprawdzić działanie syren miejskich S W O. 3. Zapoznać osoby funkcyjne, pracowników w zakładach instytucjach z obowiązującymi ustawowo sygnałami alarmowymi i sposobem postępowania w czasie zagrożenia. 4. Doskonalić osoby zespołu monitoringu prognoz i analiz M Z Z K z zasadami zbierania, opracowywania i przekazywania informacji o zagrożeniach oraz informowania mediów i społeczeństwa. 5. Na bieżąco utrzymywać współpracę z lokalnymi mediami z zakresu przekazywania informacji o zagrożeniach.

8 W zakresie szkolenia. 1. Dwa razy w roku przeprowadzić szkolenie doskonalące kierowników grup roboczych M Z Z K, w zakładach pracy osoby odpowiedzialne za realizację zadań O C, bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. 2. W pierwszym kwartale 2013 roku przeprowadzić trening decyzyjny z zespołem zarządzania kryzysowego. 3. W zakładach, instytucjach i placówkach oświatowych w miarę potrzeb zorganizować szkolenia instruktażowe na temat udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i ewakuacji z obiektów. 4. Popularyzować wśród społeczeństwa i młodzieży sporty obronne i obronę cywilną. W zakresie materiałowego i finansowego zabezpieczenia działań. 1. Utrzymywać w sprawności sprzęt i urządzenia techniczne F O C zakładów wydzielane do zabezpieczenia akcji ratowniczych. 2. Przydzielone środki finansowe z rezerwy kryzysowej wykorzystać do zabezpieczenia akcji ratowniczych, realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej oraz do zakupów sprzętu O C. 3. Raz na kwartał sporządzić harmonogram wydatków finansowych. W zakresie kontroli. 1. Dwa razy w roku przeprowadzić kontrolę z zakresu realizacji zamierzeń O C i zarządzania kryzysowego w zakładach pracy. 2. Dwa razy w roku sprawdzić stan gospodarki magazynowej O C miasta.

9 ZASADNICZE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA Z ZAKRESU SPRAW OBRONNYCH, O C i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2013 ROKU.

10 L p Zadania w zakresie Treść przedsięwzięcia Wykonawca Terminy realizacji zadań I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Uwagi o wykonaniu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Opracowanie sprawozdania, wytycznych Burmistrza Naczelnik W Z K U M. 10 Miasta i planu szkolenia obronnego kierowniczych osób U M. 2. Opracowanie sprawozdania z 1. Organizacyjnym i prac normatywno prawnych funkcjonowania w mieście S W A za 2011 rok 3. Opracowanie i przesłanie protokołu z inwentaryzacji sprzętu OC. Inspektor W Z K U M Inspektor ds. tech. W Z K U M 23 16

11 2. Planowania obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i 4. Opracowanie planów realizacji zadań O C w Kierownictwo 30 zakładach pracy zakładu. 5. Aktualizacja planów i Pracownicy dokumentów W Z K U M Zapoznanie z nowo wydanymi aktami prawnymi oraz planem zarządzania Burmistrz Miasta Naczelnik W Z K U M kryzysowego. 7. Analiza i ocena lokalnych zagrożeń. Burmistrz X X X X miasta. 8. Aktualizacja bazy danych A R C U S Inspektor O C X X X X 1. Organizacja współdziałania z jednostkami ratowniczymi i służbami zakładowymi O C Burmistrz Miasta. Naczelnik W Z K U M 2. Wydzielenie i przygotowanie Kierownicy

12 ratownictwa zakładowych zespołów zakładów. do O C do ochrony 29 infrastruktury krytycznej. 3. Okresowe kontrole obiektów miejskich, urządzeń, instalacji. Naczelnik W I Ś M, W Z K. X X Kierownicy zakładów 4. Narady i instruktaże Naczelnik W Z K U M X X X X 1. Kontrole gotowości Codziennie o technicznej syren Inspektor O C godz Wykrywania miejskich Wg. planu zagrożeń i DUW alarmowania 2. Sprawdzenie Dwa razy w systemu i trening Naczelnik x 1 roku 3. przekazywania W Z K U M włączenie sygnałów syren 3. Informacja zapoznanie z Naczelnik 7 30

13 obowiązującymi W Z K U M sygnałami 4. Współpraca z lokalnymi mediami Naczelnik W P W Z 5. Monitoring Miasta Straż Miejska 6. Bieżąca kontrola zagrożonych rejonów Straż Miejska W g. Planu miasta pracy S M. 1. Szkolenie kierowników stałych i Burmistrz X X X czasowych grup Miasta roboczych M Z Z K Szkolenia i 2. Trening decyzyjny godz ćwiczenia M Z Z K Burmistrz X Miasta 7 3. Szkolenie instruktażowe kier. U M Burmistrz X X Miasta Szkolenie Instruktaż pracowników w zakładach pracy X X X udzielania pierwszej pomocy p/med 5 Zawody strzeleckie W Z K X X

14 5. Materiałowego i finansowego zabezpieczenia działań O C 6. Kontrole 1. Opracowanie planu finansowania zadań Naczelnik X obrony cywilnej W Z K U M. 2. Zakupy sprzętu p. powodziowego Inspektor O C 3. Przegląd i konserwacja syren Inspektor O C 4. Opracowanie harmonogramu Inspektor O C X X X X wydatków finansowych 1. Kontrola realizacji zamierzeń O C W Z K U M X X 2. Sprawdzenie gospodarki Komisja X X magazynowej O C Zakłady pracy.

15 Zgorzelec, dnia 2 grudnia 2011 r. ZK Według rozdzielnika Niniejszym informuję, iż zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 do dnia r. na terenie poszczególnych miast i gmin zajmują się gminy, zgodnie z zawartymi porozumieniami i poniższym wykazem: 1. Miasto Zgorzelec - Porozumienie zawarte w dniu r. z Miastem Zgorzelec. Osoba do kontaktu: Pani Izabela Pawluczek, tel.: (75) , Pani Dorota Sobczak, tel.: (75) i , Straż Miejska: (75) Gmina Zgorzelec - Porozumienie zawarte w dniu r. z Gminą Zgorzelec. Osoba do kontaktu: Pan Kazimierz Prosyniak tel.: (75) i Miasto i Gmina Pieńsk - Porozumienie zawarte w dniu r. z Gminą Pieńsk Porozumienie z Gminą Pieńsk obejmuje utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieńsk oraz Gminy i Miasta Węgliniec. Urząd Miasta i Gminy Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, Osoba do kontaktu: Pani Henryka Breczko tel.: (75) do 14. Wykonawca: P.P.H.U. Rex Dom Strzelno 28 Osoba do kontaktu: Pan Maciej Wołczyk, tel , Pan Radosław Wołczyk, tel , Pan Grzegorz Wołczyk, tel Gmina Sulików - Porozumienie zawarte w dniu r. ważne do r. W dniu 21 listopada 2011 r. podpisano nowe porozumienie na 2012 r. Urząd Gminy w Sulikowie z siedzibą przy ul. Dworcowej 5, Osoba do kontaktu: Pani Lidia Rychtarczyk tel.: (75) i 9, Miasto i Gmina Bogatynia - Porozumienie zawarte w dniu r. z Miastem i Gminą Bogatynia. Osoba do kontaktu: Pan Tomasz Kucharski tel.: , (75) ; oraz: 1) Pani Wiesława Herlicka, tel.: , (75) i (GPO); 2) Pan Radosław Niementowski, tel.: (GPO). 6. Miasto Zawidów na terenie miasta Zawidowa nie ma dróg powiatowych. Drogi gminne: osoba do kontaktu: FUH Łagów, Pan Adam Żukowski tel.:

16 7. Za utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego odpowiada Dolnośląska Służba Dróg i Kolei: 1) Dyspozytura ul. Krakowska 28, Wrocław, tel. dostępny całodobowo: , fax , tel. komórkowy ; 2) Kierownik Oddziału Służby Utrzymaniowo Remontowej Rejonu Jelenia Góra Wałbrzych: Pan Tadeusz Sroka, tel. sł ; kom ; 3) Kierownik Służby Utrzymaniowo Remontowej w Jeleniej Górze, ul. Dworcowa 26: Pan Adam Trznadel, tel. sł , w. 11; kom ; 4) Oddział drogowy w Tylicach: Pan Stefan Kuźniar, tel. sł ; kom Za utrzymanie dróg krajowych na terenie powiatu zgorzeleckiego odpowiadają kierownicy Rejonu Dróg Krajowych w Lubaniu: 1) RDK Lubań tel. sł i 2; a) tel. kom. Kierownika RDK Pan Andrzej Nowak: ; b) tel. kom. Z cy Kierownika RDK Pan Adam Śmigielski: ) Baza Materiałowa w Bolesławcu tel. sł ; a) tel. kom. Kierownika BM Bolesławiec Pani Bożena Gaworecka: ) Baza Materiałowa w Piechowicach ; a) tel. kom. Kierownika BM Piechowice Pani Anna Mrozek: ) Obwód Utrzymania Autostrady w Łące tel. sł ; a) tel. kom. Kierownika BM Łąka Pan Janusz Gruszczyński: ; i Pan Bartłomiej Bajdowski: Wszystkie Urzędy Miast i Gmin na terenie powiatu zgorzeleckiego posiadają swoje plany zimowego utrzymania dróg, których są administratorami. Znany jest również dodatkowy sprzęt (koparki, spycharki, dźwigi, wywrotki), który może być wykorzystany do odśnieżania na wypadek zawiei i zamieci oraz intensywnych i długotrwałych opadów śniegu. Otrzymują: 1. UM i G powiatu zgorzeleckiego wszystkie; 2. KPP; 3. KP PSP; 4. PSG Zgorzelec. 5. SM Zgorzelec. 6. SM Bogatynia. Sprawę prowadzi: Piotr Pawlas. (Tel.: , )

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo